ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ġehġr TĠYATROSU YÖNETMELĠĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ġehġr TĠYATROSU YÖNETMELĠĞĠ"

Transkript

1 ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ġehġr TĠYATROSU YÖNETMELĠĞĠ 1.BÖLÜM KuruluĢ,amaç MADDE 1. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı, Belediye bütçesine dahil bir sanat ve kültür kuruluşudur. MADDE 2. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bir temel hak olarak Anayasa nın güvence altına aldığı, sanatın ve özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel üretiminin, sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkıda bulunmak, bu katkıyı gerçekleştirmek için yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerini seyircisine ulaştırmak, Türk tiyatrosunun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlarına önderlik etmek yerli ve yabancı tiyatrolar ile sahne ve görsel sanatlarla iştigal eden kurum,kuruluş,sanatçı kişilerle ortak projeler yürütmek,konularıyla ilgili festivallere,organizasyonlara katılmak, çocuklara ve gençlere kurslar düzenlemek, gerektiğinde çeşitli yayınlar ve prodüksiyonlar yapmak amacı ile kurulmuştur. Dayanak MADDE 3. Bu yönetmelik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile 5393 sayılı Belediye kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. II.BÖLÜM Yönetim ve Organlar MADDE 4. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (kısaca Şehir Tiyatrosu) nun amacına ulaşmak için yararlandığı yönetim basamakları aşağıdaki gibidir: A) YÖNETĠM ORGANLARI 1) Genel Sanat Yönetmeni 2) Organlar a) Müdürlük b) Yönetim Kurulu c) Disiplin Kurulu d) Repertuvar Kurulu B) HĠZMET BÖLÜMLERĠ a) Sanatkar Memurlar Bölümü:(Genel Sanat Yönetmeni, Sanatçılar,oyun yönetmenleri, Sahne Direktörü, Dekoratörler ve Kostüm Kreatörleri, Teknik Direktör, Stajyer Sanatçılar, Müzisyenler,Dansçılar ve koristler), b) Sanat hizmet birimleri (Dramaturgi bürosu) c) İdari hizmet birimleri (Kütüphane arşiv ve müze bürosu,basın yayın ve halkla ilişkiler bürosu,sahne amirliği,sahneler sorumluluğu) d) Uygulatıcı uzman memurlar (Baş ışık uzmanı,kuaför-makyaj uzmanı) 1

2 e) Uzman memurlar (Suflör,Sahne terzisi,sahne makinisti,butafor,sahne marangozu,sahne demircisi,sahne kunduracısı,aksesuarcı,makyajcı ve kuaförperukacı,realizatör, kondüvit f) Sözleşmeli Teknik Elemanlar (Elektrik,Elektronik,Makine mühendisleri,iletişim Fakültesi ve Yüksekokullardan mezun video ve film kameramanları,ses kayıt,kurgu teknisyenleri) MADDE 5. YILLIK ÇALIġMA DÜZENĠ Şehir Tiyatroları her yıl en geç 15 Ağustos ta ön çalışmalara başlar ve perdelerini Ekim ayının ilk haftasında açar. Sanat yılının sonunu Yönetim Kurulu belirler, ancak bu tarih olağanüstü bir neden çıkmadıkça 31 Mayıs tan önceye rastlatılamaz. Belirlenen tatil tarihinden 15 gün önce, yaz oyunlarının ve gelecek sanat yılı çalışmalarının başlangıç tarihi de saptanır. MADDE 6. MÜDÜRLÜK Şehir Tiyatrosu nun idari hizmetleri, ilgili yasalar uyarınca atanan bir Şube Müdürü, gereği kadar Şef ve memurlar eliyle yürütülür. Bu personelin kadroları her yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Bütçesinde belirlenir. MADDE 7. TĠYATRO ġube MÜDÜRÜ a. Devlet memuru olma niteliğine sahip,işletme,iktisat fakülteleri veya dengi yüksek okul mezunu olan personel arasından Belediye Başkanınca atanır. b. Şehir Tiyatrolarının idari işleri ile Genel Sanat Yönetmeninin uhdesinde bulunan sanatsal faaliyetlere gerekli görülen idari hizmetleri koordine etmekle yükümlüdür. c. Şehir Tiyatroları ile Belediye arasındaki ilişkilerin sağlıklı olarak yürütülmesinden sorumludur. d. Müdürlüğün faaliyetlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, gerekli tedbirleri alır ve uygulatır. e. Müdürlük işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur. f. Disiplin Amiri olarak sanat, idari ve teknik personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisine sahiptir. g. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesi maksadıyla sürekli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir. h. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenler, mazeretlerine binaen personele bir günlük izin verir, ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur, Şefler ve diğer personelin izin kullanış zamanlarını tesbit eder. ı.müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir. i. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan sanat bütçesi ile idari bütçeyi birleştirerek Müdürlük ana bütçesini hazırlar ve Başkanlık Makamına sunar. j. Şehir Tiyatrolarında görev yapan memur ve sözleşmeli bütün personelin birinci sicil amiridir. Ancak sanatçı sicillerini Genel Sanat Yönetmeni ile birlikte doldurur. k. Kurum ile ilgili bütün yazışmalarda birinci derecede sorumludur. l. Kurumun harcama yetkilisi, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. m. Şehir Tiyatroları yayın organının Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına sahibidir. n. Resmi toplantı ve merasimlerde Şehir Tiyatrolarını Genel Sanat Yönetmeni ile birlikte temsil eder. o. Bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur. 2

3 MADDE 8. GENEL SANAT YÖNETMENĠ a.eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel sanat yönetmeni Memur olma niteliğine sahip, tiyatro alanında çalışmış oyun yönetmeni, oyuncu, yazar, eleştirmen, çevirmen, tiyatro alanında çalışan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olan kişiler arasından Belediye Başkanı tarafından belli süre ile görevlendirilir. Bu görevde tedviren görevlendirilecek ya da bu görevi vekaleten yürütecek olanlarda da aynı özellikler aranır. b. Genel Sanat Yönetmeni, gerekli görmesi halinde Şehir Tiyatroları personeli arasından yeteri kadar yardımcı görevli seçebilir. c. Herhangi bir nedenle görevinin başında bulunamayacak olan Genel Sanat Yönetmenine, görevlendireceği yardımcılarından biri vekalet eder. d. Repertuar Kurulu tarafından yeni sezon için tespit edilen oyunlar arasından, sezon repertuarına alınmasını uygun gördüğü oyunları,mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulunun onayına sunar. e. Yönetim Kurulu'nun plan ve program altına aldığı sanat faaliyetlerinin icra edilmesini temin eder, Şehir Tiyatrolarının sanat çalışmalarını düzenler. f. Sahnelenecek oyunların yönetmenlerini ve sanatçı rol dağılımlarını tespit ederek yönetim kurulunun onayına sunar. g. Sahnelenecek oyunların sahnelenme biçimleri ve içeriğinden Genel Sanat Yönetmeni sorumludur. Bu nedenle, oyunların üstün sanat değerini haiz bir tarzda oynanmasını sağlayacak tedbirler alır. h. Bir tiyatro mevsiminde oynanacak oyunların başlama tarihlerini, hangi sahnede, ne kadar süre ile oynanacağını düzenler. i. Şehir Tiyatrolarının sanat çalışmalarını düzenler, sanat disiplinini sağlar ve sanatçıların hizmet sicillerini Müdür ile birlikte doldurur. j. Şehir Tiyatrolarının ulusal ve uluslararası düzeydeki şenlik, şölen, festival ve turneler gibi sanat gösterileri düzenlemesi konusundaki faaliyetleri gerçekleştirir. k. Sahnelenmek üzere prova edilmekte olan oyunları, sahnelenmelerine uygun bir süre kala izleyerek sanatsal açıdan değerlendirir ve aksaklıklarla ilgili olarak müdahalelerde bulunur. l.genel Sanat Yönetmeni, Yönetim Kurulunun önerisi ve Belediye Başkanı nın onayı ile yurtiçi, yurtdışı turneler yapılmasına karar verebilir. m. Genel Sanat Yönetmeni gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu gizli oyla vereceği karar ve Belediye Başkanının onayı ile Sanatçı üyelerden birisinin süresi dolmadan değiştirebilir n. Yönetim kurulunun toplantı gündemini hazırlayarak toplantı tarihini belirler. MADDE 9. YÖNETĠM KURULU a.yönetim Kurulu aşağıda belirtilen; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı yada adına kurula katılacak 1 kişi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından kurulda görevlendirilecek iki kişi, Genel Sanat Yönetmeni, Sanatsal işlerle ilgili Genel Sanat Yönetmeni yardımcısı, Tiyatro Şube Müdürü, Sanatçıların yılda bir kez kendi aralarından seçecekleri 1 üye, olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. b. Yönetim kurulunun çalışma şartları : 1.Yönetim kurulu başkanı Genel sanat yönetmenidir. 2.Yönetim kurulunun sekreterya görevi Sahne direktörlüğü aracılığı yürütülür 3.Yönetim kurulu gündemin yoğunluğuna göre haftada bir kez veya en geç 15 günde bir toplanır 4.Yönetim kurulu üyelerinden en az iki üye, Müdür veya Genel sanat yönetmeninin talebiyle her zaman olağanüstü toplantı yapılır.toplantılar gizlidir. Ancak özel durumlarda ilgililer oturuma çağrılabilirler. 5.Yaz döneminde kurul toplantılarının hangi zaman aralıklarıyla yapılacağı mayıs ayının son toplantısında özel takvime bağlanır. 6.Mazeretsiz ve kesintisiz olarak üst üste üç toplantı veya üç ay içerisinde altı toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.bu üye Genel sanat yönetmeni ise görevinden istifa etmiş sayılır. Durum sonucu oturumda bir tutanakla saptanıp Büyükşehir Belediye Başkanının onayına sunulur. 3

4 7.Yönetim kurulunda alınan kararlar Belediye Başkanı tarafından imzalanıp onaylanmış bulunan karar defterine muntazaman yazılıp üyelerce imza altına alınır. 8.Her ne sebeple olursa olsun üyeliği sona eren yönetim kurulunun seçilmiş üyesinin yerine aynı usul ve esaslar çerçevesinde yeniden üye seçimi yapılır ve seçilen yeni üye, eski üyenin kalan görev süresini tamamlar. MADDE 10. YÖNETĠM KURULUNU GÖREVLERĠ a. Şehir Tiyatrolarının bütün sanat faaliyetlerini planlamak, programlamak. b. Genel Sanat Yönetmenince o sezon sahnelenmeleri uygun bulunan oyunların Şehir Tiyatroları repertuarına alınmasına karar vermek. c. Şehir Tiyatrolarının yıllık sanat bütçesini hazırlamak. d. Genel Sanat Yönetmeninin sanat faaliyetleriyle ilgili diğer tekliflerini görüşüp karara bağlamak. e. Çocuk Şenliği, Gençlik Günleri, "Ulusal ve uluslararası tiyatro festivali" gibi özel adlarla çeşitli tiyatro programlarını görüşerek karara bağlamak ve sorumlularını tesbit etmek. f. Şehir Tiyatrolarının milli veya milletlerarası düzeydeki şenlik, şölen, festival, turneler gibi sanat gösterimlerine katılımı konusunda karar vermek. g. Sahnelenen oyunlarla ilgili ücretsiz gala gösterileri yapılması hususunda Başkanlık Makamının onayına sunulmak üzere karar almak. h. Teknik Kurul tarafından hazırlanan oyun maliyet projesini inceleyerek, aynen veya değiştirerek kabulüne veya reddine karar vermek. i. Eskişehir Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yeni tiyatro sahneleri açılması için Genel Sanat Yönetmeninin önerisi üzerine, Başkanlık Makamına sunulmak üzere teklifte bulunmak. j. Yurt dışına geçici görev, burs, davet, görgü, bilgi artırmak amacıyla gidecek olan ve asıl kadroda çalışan tiyatro personelini ve yurt dışında kalış sürelerini tesbit ederek Büyükşehir Belediye başkanının onayına sunmak. k.yasalara uygun biçimde yerli ve yabancı sanatçı, rejisör, dekoratör, kostümcü,bale ve dans koreografları, eğitmen, tiyatro eleştirmenleri, yazar, bestekar, TV ve ses kayıt elemanları,müzikçi, dansçı,figüran gibi tiyatro adamlarını ve bu konu ile ilgili olanları davet etmek ve bu kişilerin ücretlerini, yolluklarını, konaklama ve iaşe giderlerini tespit ederek başkanlık makamının onayına sunmak.. l. Sanatçıların, stajyerlerin, uygulatıcı uzman memurlarla uzman memurların, geçici süreli çalışacak personelin Şehir Tiyatrolarına alınma, ödüllendirme ve sözleşmelerinin yenilenmesine, ücretlerine esas alınacak puanlarının saptanmasına karar vermek. Yukarıda sözü edilen bütün personelin işe alınma ve çıkarılma kararları Belediye Başkanının onayı ile geçerlilik kazanır m. Yönetim kurulu tarafından hazırlattırılacak özgün sahne müziklerinden bestecilerine verilecek telif hakkı ile bu eserin orkestra şef ve üyelerine verilecek ücret ile müzikal aranjman ücretleri ile bale ve dans koreografları ve dansçılarına verilecek ücreti belirleyerek başkanlık makamının onayına sunmak. n. Sanatçıların, stajyerlerin, uygulatıcı uzman memurlarla uzman memurların ücretlerini indirmeye ve yükseltmeye yönetim kurulu yetkilidir.ancak bu indirme,yükseltme emeklilikle kazanılmış hakları ihlal edemez. MADDE 11. Genel Sanat Yönetmeninin mazereti nedeniyle kurul toplantısına katılmaması halinde Genel Sanat Yönetmeni Yardımcılarından biri ya da Şehir Tiyatrosundaki hizmeti bakımından en kıdemli sanatçı üye başkanlık görevini üstlenir. Kurul gündemindeki her konu görüşüldükten sonra karara bağlanıp onaylanmadıkça ötekine geçilmez. Her üyenin tek oyu vardır. Eşitlik halinde Başkanın oyu çift sayılır. Alınan kararlar Belediye Başkanı tarafından önceden onaylanmış olan karar defterine geçirilip üyelerce imzalanır. Ve dönem sonunda bu defterler yine Belediye Başkanı tarafından kapatılarak zimmet karşılığında arşive teslim edilir. Sözü edilen bu defter arşive teslim edilinceye kadar Genel Sanat Yönetmeninin zimmetinde bulunur. 4

5 MADDE 12. Şehir Tiyatrosunun tüm çalışanlarından Genel Sanat Yönetmeni ve Yönetim Kurulu sorumludur. Bir kamu kuruluşu olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna eser göndermek herkesin hakkıdır. Ancak oynanacak oyunlar repertuar kurulu tarafından belirlenir.yeni dönemin repertuarı her yıl Mayıs ayı içinde belirlenir. Genel Sanat Yönetmeni tarafından önerilen oyunların yönetmenleri ve yardımcıları Yönetim Kurulu Kararıyla kesinleşir. Her Yıl oynanacak olan eserlerin yarısının yerli tiyatro yazarlarına ait olmasına özen gösterilir. MADDE 13. Şehir Tiyatrosu nun yıllık sanat çalışmaları ile ilgili bütçe önerisinin hazırlanması Yönetim Kurulunun görevidir. Tiyatro Müdürü, Yönetim Kurulu nun hazırlayacağı bu bütçe ile kendisinin hazırlayacağı idari kısma ait bütçeyi birleştirerek Belediye Başkanına sunar. MADDE 14. Her sezon sonunda kadrolu sanatçılar ile teknik kadroda görev alan personelin performans değerlendirilmesi yönetim kurulunca yapılır.üstün başarı gösteren tiyatro personeli ile idari kadroda görev alan sanatçı personele teşvik ikramiyesi ödenmesi hususunu karara bağlar ve Büyükşehir Belediye Başkanının onayına sunar. MADDE 15. SAHNE DĠREKTÖRÜ a. Genel Sanat Yönetmeni, aşağıdaki görevleri ifa etmek üzere, Şehir Tiyatrolarının kadrolu sanatçıları arasından bir Sahne Direktörü tayin eder. Tayin edilen Sahne Direktörünün göreve başlaması Müdürlük resmi yazısı ile gerçekleşir. b. Sahne Direktörü, tiyatro hizmetinin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için sahneye ve öteki teknik bölümlere ilişkin ihtiyaçları planlar. c. Oyunlarla ilgili sanat üretim işlerini planlar. d. Tiyatronun sanat bölümleri arasındaki bağlantıyı sağlar. e. Teknik Kurul ile prova edilmekte yada oynanmakta olan oyunlardan gelen raporları bizzat toplar, gecikmesinde sakınca bulunan önlemleri aldıktan sonra kendi görüşünü de ekleyerek görüşülmek üzere Yönetim Kurulu'na verir. f. Tiyatro çalışanlarının sanatla ilgili faaliyetlerinde verimlerini artırmak için gereken tedbirleri alır.tiyatromuzun düzenlediği uluslar arası festivaller ile ilgili sanatçılar arasından çalışma ekibini oluşturarak Genel sanat yönetmeninin onayına sunar. g. Özel gün, şenlik ve provaları koordine eder. h. Sanatçıların devamlarını takip ve kontrol eder.meydana gelen olumsuzlukların raporunu yönetim kurulunda görüşülmek üzere Genel sanat yönetmenine teslim eder. i. Sahne Direktörü, kendisine verilen görevlerin yapılmasından dolayı Genel Sanat Yönetmeni'ne karşı sorumludur. j. Eskişehir dışından gelen ve sahnelerimizde oyun oynayacak grupların sahne ve salonlarımızı kullanmasına nezaret eder.dikkat çeken ve tiyatronun kurallarına uymayan olumsuzlukları anında Genel sanat yönetmenine yazılı olarak bildirir. MADDE 16. TEKNĠK DĠREKTÖRLÜK Teknik Direktörlük, bir teknik yönetmen ve (her ekip için birer teknik sorumlu olmak üzere) yeteri kadar yardımcıdan kuruludur. Teknik Direktör, Yönetim Kurulunun göstereceği adaylar arasından Genel Sanat Yönetmenince seçilir. Teknik Direktör doğrudan sahne direktörlüğüne karşı sorumlu olarak oyun yönetmenlerinin doğal yardımcısıdır. Teknik direktör bütün yapım atölyelerinin teknik elemanlarının amiridir. MADDE 17. TEKNĠK DĠREKTÖRÜN GÖREV VE YETKĠLERĠ ġunlardir: Teknik direktör kendisine bağlı yapım atölyeleri ve teknik görevliler arasında iş bölümü yapar. Oyunların dekor, kostüm, aksesuar, ışık, efekt ve bunun gibi sorunları yönetim kurulunun sahne 5

6 direktörlüğü kanalı ile kendisine iletilen istekleri ve tiyatronun olanaklarına uygun olarak en kısa sürede çözümler. Kendisine bağlı ışıkçı, efektçi, sahne teknisyeni, aksesuarcı vb. gibi görevlilerin yardımcıları ile denetler. Teknik direktörlük yıllık malzeme ve personel ihtiyaç listesini sahne direktörü kanalı ile yönetim kuruluna iletir. MADDE 18. REPERTUVAR KURULU : Büyükşehir Belediye Başkanı ya da yerine katılacak bir kişi, Genel Sanat Yönetmeni, Sanatçı Temsilcisi, Tiyatronun Dramaturgu ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 1 Yıl süre için birikim ve deneyimi ile bu alanda ülke ölçüsünde ün yapmış kişiler arasından seçilecek 3 üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur.kurum dışı Repertuar Kurulu Üyelerinin ücretleri, yollukları, konaklama ve iaşe giderleri Yönetim Kurulu Teklifi,Başkanlık onayı ile ödenir. MADDE 19. DĠSĠPLĠN KURULU a.disiplin Kurulu; Belediye Başkanının tayin edeceği Şehir Tiyatroları sanatçı personelinden deneyimli bir üye, Sanatçıların kendi aralarından gizli oyla seçecekleri bir üye, Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinden bir müfettiş, Hukuk Müşavirliğinden bir hukukçu ile Disiplin Kurulu Başkanı olmak üzere beş üyeden oluşur. b.disiplin Kurulunun Başkanı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanıdır. c.disiplin Kurulu, kendisine intikal ettirilen konu ve dosyalar sebebiyle toplantı yeri ve tarihi belirleyerek toplanır. d.kurul; Belediye Başkanı, Kurul Başkanı, Müdür veya Genel Sanat Yönetmeni'nin yazılı isteği ile olağanüstü toplantı yapabilir. e.disiplin Kurulu kararı çoğunlukla alınır eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. f.disiplin Kurulunun Yönetmelikte tespit edilen disiplin cezaları hakkında verdiği kararlar kesindir. g.sanatkar memur, uygulatıcı uzman memur ve uzman memurların uyarı ve kınama cezaları savunmaları alındıktan sonra Şehir Tiyatroları Müdürü tarafından verilir. h.temelli çıkarma hakkında Disiplin Kurulu görüş bildirir, bu cezaya karar verme yetkisi Belediye bünyesinde görev yapan üst Disiplin Kurulu'na aittir. III BÖLÜM MADDE 20. HĠZMET BĠRĠMLERĠ VE ATANMA ġartlari A) SANAT HĠZMET BĠRĠMLERĠ DRAMATURGĠ BÜROSU a. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu dramaturgi bürosu bir başkan ve yeteri kadar yardımcıdan oluşur. Başkan ve yardımcıları Genel Sanat Yönetmeni önerisi, yönetim kurulu kararı ve Belediye Başkanının onayı ile bir yıllık süre için göreve atanırlar gerek görülmesi halinde sözleşmeleri uzatılır. b. Başkan yardımcıları üniversite veya konservatuvarların ilgili bölümlerini bitirenler ile öteden beri tiyatro ile uğraşmış tiyatro kültürü ile tanınmış ve bu alanda eserler vermiş tiyatro yazarı, tiyatro eleştirmeni, yönetmen, oyuncular ya da kültür ve sanat adamları arasından seçilir.seçilenlerin geçerli yabancı dillerden birini iyi bilmeleri zorunludur. c. Yönetim Kurulu, Genel Sanat Yönetmeni'nin teklifi ile dramaturglar arasından bir personeli Baş Dramaturg olarak görevlendirir. Baş Dramaturg'un göreve başlaması Müdürlük resmi yazısı ile gerçekleşir. 6

7 d. Baş Dramaturg ve yardımcıları repertuarın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla sezon içinde gerekli araştırmaları yaparlar ve bu araştırmalardan elde edeceği neticeleri bir rapor halinde Genel Sanat Yönetmenine sunarlar. e. Genel Sanat Yönetmeni, Repertuar kurulunca onaylanan veyönetim Kurulu kararı ile oynanmasına karar verilen oyunların dramaturgisini gerçekleştirmek üzere, oyun yönetmeni ile görüşerek bir dramaturg görevlendirir. f. Dramaturg, oyun provası boyunca, oyunda görevli diğer personel ile birlikte görev yapar ve oyun yönetmenine karşı sorumludur. g.dramaturglar Şehir Tiyatrolarına gönderilen oyunları, tiyatronun amaçları ışığında inceleyip, sanatsal ve teknik açıdan ön değerlendirmesini yaparlar.dünya tiyatrolarını ve tiyatro edebiyatını izler ve dilimize çevrilmesini uygun buldukları oyunları Yönetim Kuruluna önerirler ve inceledikleri oyunlar hakkında raporlar hazırlar.danışma niteliğindeki bu raporlar sıra numarası ile tiyatro arşivinde saklanır.dramaturglar gerek yazarlarla işbirliği yaparak oyun metinleri üzerinde, gerekse oyunların sahnelenmesinde lüzumlu dramaturji çalışmalarını ve Genel Sanat Yönetmeni nin sanatla ilgili konularda kendilerinden isteyeceği diğer işleri yaparlar. h. Şehir tiyatrolarında sezon içinde oynanacak olan oyunların telif,çevirmen,besteci ve tasarım ekibi ile yapılacak sözleşmeleri hazırlarlar ve ilgili kurumlarla görüşerek yasal izinleri alarak oyun provaları başlamadan önce gerekli işlemleri sonuçlandırırlar. B) ĠDARĠ HĠZMET BĠRĠMLERĠ KÜTÜPHANE, ARġĠV VE MÜZE BÜROSU a. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun kütüphane, arşiv bölümü yeteri kadar memur eliyle yürütülür.bu memurlar Şehir Tiyatrolarının kütüphane ve arşiv bölümünü düzenler, faaliyetlerini takip eder. b. Şehir Tiyatrolarındaki bütün yayınların, teksir ya da el yazması eserlerin, yazılı ve basılı belgelerin, reji defterlerinin, Teknik Kurul raporlarının, oyun resim ve fotoğraflarının, ses ve görüntü kayıtlarının muhafazası ile gazete kupürlerinin tasnifini yapar ve korur. Bütün bu malzemeler Kütüphane ve Arşiv sorumlusunun zimmetindedir. c. Tiyatro şube müdürüne bağlı olarak görev yapar. d.şehir Tiyatrosu'ndaki bütün yayınların, video ve film arşivinin, oynanmış teksir ya da el yazması oyunları, yazılı ve basılı bütün belgeleri, reji defterlerini, oyun resim ve fotoğraflarını, ses bantları ve gazete kupürlerini Yönetim Kurulu veya Müdürlükten izin alınması ve kütüphane dışına çıkarılmaması şartı ile isteklilerin yararına sunar. e.tiyatro içinden görevi gereği kitaplıktan eser alanlar en çok on beş gün içinde geri vermek zorundadır. Dramaturji bürosunun yazı işlerini kütüphane sorumlusu yüklenir. f.türk tiyatro tarihinin ana arşivini kapsayacak bir müzenin oluşturulmasına yarayacak eşya ve belgelerin toplanması için Şehir Tiyatroları'na bağlı bir tiyatro müzesi oluşturulmasını sağlar. BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ġeflġğġ a. İletişim Fakültesi veya Fakültelerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümlerinden mezun memur veya sözleşmeli memur personelden basın yayın ve halkla ilişkiler konusunda kendini yetiştirmiş, insan ilişkilerinde aktif ve deneyimli bir personel Yönetim Kurulu kararı ile büro şefi olarak atanır. b. Şeflikte Müdürlüğün atayacağı yeteri kadar memur, sözleşmeli memur, işçi ve geçici statüde çalışan personel görev yapar. c. Şehir Tiyatrolarının faaliyetlerinin kitle iletişim araçları vasıtasıyla tanıtımını gerçekleştirir. d. Tiyatronun kültür ve sanat faaliyetlerinin halka ulaştırılması için gerekli afiş, ilan, reklam işlerini sürdürür. 7

8 e. Basında çıkan Şehir Tiyatroları ve tiyatro sanatı ile ilgili ilan, haber, eleştiri vb. yazıları izler ve Kütüphane, Arşiv ve Müze bürosu ile koordine ederek saklanmasını sağlar. f. Özel galalar düzenler, g. Tiyatronun sürekli yayın organının hazırlanmasını sağlar. h. Sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi hususunda Genel Sanat Yönetmenine bağlı olarak çalışır, idari ve mali konuları, Tiyatro Müdürü ile koordine eder. SAHNE AMĠRLĠĞĠ a. Tiyatroda görev yapan kadrolu personel arasından istihdam edilir. b. Sahne Amirleri tiyatro müdürü tarafından görevlendirilir. c. Tiyatro binalarının yangın ve sabotajlara karşı korunmasını sağlamak ve gerekli tedbirleri almak, gişelerden başlayarak temsil sonuna kadar seyirciye en iyi hizmeti sunmakla görevlidir. d. Binaların temizliği, bakımı, gerekli onarımların yaptırılması için ilgili birimlerle koordinede bulunur. e. Oyunun zamanında ve disiplin içerisinde başlayabilmesi için nöbetçi Oyun Yönetmeni ile koordine eder ve seyircilerin zamanında yerlerine oturmalarını sağlar. f. İdari konularda sahne üzerinde ihtiyaç duyulan hususlarda ilk müdahale İdare Amirinin sorumluluğundadır. g. Temizlik personelinin belirlenecek olan program çerçevesinde çalışmalarını sağlar, temizlenmesi gereken yer ve birimleri temizlettirir. h. Oyun sonrası tiyatroda görevli bütün personelin servislerle sağlıklı bir şekilde evlerine ulaştırılmalarından sorumludur. i. Oyun provaları ve temsillerde oluşabilecek tüm aksaklıkları(provalara geç gelmek, oyunda antre kaçırmak,oyuna eksik aksesuarla çıkmak,görevlilerin çalışmasınıaengellemek,oyunun geç başlamasına neden olmak,tiyatroya içkili gelmek ve tiyatronun yönetmelik ve sözleşmelerdeki kurallarına aykırı hareket etmek gibi.)anında yazılı rapor haline getirip gecikmeden Genel sanat yönetmenine yazılı olarak teslim eder. Tiyatro müdürüne bağlı olarak görev yapar. SAHNELER SORUMLULUĞU a. Sahne Sorumlusu, "Sanatkar Memur" veya "Uzman Sanatkar Memur" kadrosunda bulunan personel arasından Yönetim Kurulunca görevlendirilir. b. Gerek oyunların prova edilmesi, gerekse oyunların sahnelenmesi aşamasında teknik açıdan sahne üzerindeki faaliyetlerin koordine edilmesinden sorumludur. c. Her sahnede "Uzman Sanatkar Memur" veya "Uzman Memur" kadrosunda görev yapmakta olan personel arasından Yönetim Kurulunca bir Sahne Sorumlusu görevlendirilir ve bu amaçla görevlendirilen personel, Sahneler Sorumlusuna bağlı olarak çalışır. d. Sahneler Sorumlusu idari konularda Tiyatro müdürüne, sanatsal işlerin ifasında Sahne Direktörlüğüne bağlı olarak görev yapar. ATÖLYELER ġeflġğġ a. Atölyeler Şefi, "Sanatkar Memur" veya "Uzman Sanatkar Memur" kadrosunda bulunan personel arasından Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. b. Bütün atölyelerde yapılan her türlü işin koordinesi atölyeler şefliğince yürütülür. c. Dekor tasarımcıları ve kostüm tasarımcıları tarafından imali istenen işler atölye şefliğinin bilgisi ve koordinesi dahilinde ilgili atölyelerde gerçekleştirilir. d. Atölyelerin sağlıklı bir şekilde işlemesini takip eder, atölyelerde imal edilen malzeme ile sarf malzemeyi kontrol eder, atölye imalat formlarının tanzimini sağlar ve bu formları kontrol eder. e. Atölyeler Şefi, Tiyatro müdürüne bağlı olarak görev yapar. f. Atölye Şefleri, Atölyeler Şefliğine bağlı olarak çalışırlar 8

9 C) SANATKAR MEMURLAR Büyükşehir Belediye Tiyatrosunda sanatçı olarak çalışabilmek için Devlet Memurları Yasası ile diğer yasaların aradığı bağlayıcı genel niteliklere sahip olmak şarttır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun çeşitli dallarında alınacak sanatçılarda aşağıdaki özellikler aranır : 1. STAJYER SANATÇI Şehir tiyatrolarında oyunculuk stajyer sanatçılıkla başlar Stajyer sanatçı kadrosuna alınabilmek için üniversitelerin veya konservatuarların tiyatro bölümlerinin oyunculuk anasanat dalından mezun olmak ile yurtdışında denkliği kabul edilen okulların tiyatro bölümlerini bitirmiş olmak şarttır Stajyerlerin performansları; 1) Genel Sanat Yönetmeni, 2) Oyun Yönetmeni/Yönetmenleri, 3) Sahne Direktörü, 4) Yönetim Kurulu üyeleri tarafından takip edilir. Genel Sanat Yönetmeni, Oyun Yönetmeni ve Sahne Direktörü stajyer sanatçıların performanslarını sezon sonunda yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirir. Stajyerlikte en az bir yıl,en çok iki yıl çalışılabilinir. Çalışma süresi içinde Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna faydalı olamayacakları anlaşılanların ilişkileri süre dolmadan da kesilebilir. Stajyerlerle yapılacak sözleşmede bu husus belirtilir.en az bir yıllık süre sonunda Yönetim Kurulu, stajyer sanatçıların performanslarını ve düzenlenen raporları dikkate alarak asli kadroya alınıp alınmayacağına karar verir. 2. SANATÇI a. Stajyer sanatçılıkta başarılı olanlar asli sanatçı kadrosuna alınabilirler. b. Sanatçı kadrosuna giremeyenler Genel Sanat Yönetmeni nin önerisi ve yönetim kurulu kararıyla yevmiyeli oyuncu olarak ve geçici sözleşmeyle çalıştırılabilirler. c. Şehir Tiyatrosu'nun dışındaki tiyatrolarda, oyuncu olarak başarılarını kanıtlamış olanlar Üniversitelerin veya konservatuarların tiyatro bölümlerinin oyunculuk anasanat dalını bitirmiş olmaları kaydı ile, Genel Sanat Yönetmeninin önerisi ve Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile durumlarına uygun sanatçı kadrosuna Başkanlık makamının onayı ile direkt alınabilirler. d. Şehir ve Devlet Tiyatrosundan ayrılmış olanlar ile özel tiyatroda çalışanlar Yönetim Kurulu nun kararıyla konuk sanatçı ve geçici olarak görevlendirilebilirler. e. Şehir tiyatroları sanatçıları Eskişehir ili sınırları içerisinde ikamet etmek zorundadırlar.aksine davrananların tespiti halinde hizmet sözleşmeleri resen fesh edilir. 3.OYUN YÖNETMENLERĠ Aşağıdaki niteliklere sahip olan sanatçılar Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sahnelerinde oyun yönetebilirler. a. Oyun Yönetmeni olarak görev alabilmek için; 9

10 1) Üniversite veya Konservatuarların tiyatro-rejisörlük bölümlerini bitirenler ile yurtdışında denkliği resmi kurumlarca kabul edilenler arasından yetenek sınavı ve Yönetim Kurulu kararı ile aday olarak alınabilirler. 2) Adaylık süresi iki yıldır. Adaylık süresi içinde Şehir Tiyatrolarına faydası olamayacaklarına kanaat getirilenlerin süre dolmadan ilişikleri kesilebilir. Adayla yapılacak sözleşmeye bu husus belirtilir. 3) Yurt içinde ve dışında rejisör olarak kendini kanıtlamış kişiler Genel Sanat Yönetmeninin önerisi ve Yönetim Kurulunun oybirliği ile görevinin özelliğine uygun sınav sonrasında asli rejisör kadrosuna alınabilirler. 4) Tiyatro asli sanatçılarından kadrolu olarak asgari beş yıl çalışmış olan santaçılara reji verilebilir. 5) Üniversite veya konservatuarların tiyatro bölümlerini bitirenlerden, Türkiye'de en az üç oyunu başarı ile yönetmiş olan sanatçılara da reji görevi verilebilir. 6) Şehir Tiyatrolarında sahnelenen beş ayrı oyunda rejisör yardımcısı olarak görev yapmış veya Yönetim Kurulunca tek başlarına verilen oyunda üstün başarı göstermiş olan sanatçılara da reji verilebilir b. Oyun Yönetmeni olarak tayin edilen sanatçılar, kendilerine oyun yönetmeni görevi verilmediği takdirde, Genel Sanat Yönetmeninin vereceği sanatsal alanla ilgili diğer görevleri kabul etmekle yükümlüdürler. c. Oyun Yönetmeni, yöneteceği oyunu, tiyatro hizmetinin gerektirdiği özenle sahnelemek ve Genel Sanat Yönetmeniyle mutabakata varacağı süre içinde sahnelemekle yükümlüdür. d. Oyunun sanatsal ve idari sorumluluğu oyun yönetmenindedir. e. Oyun yönetmeni rol dağılımlarının ilanını izleyen hafta içinde gerçekleştireceği eserin yapımına ilişkin sanatsal ihtiyaçlar üzerine, Teknik Kurulu toplar ve oyun maliyet projesini çıkararak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. f. Oyun yönetmeni sahneleyeceği oyunun reji defterini düzenler ve temsilin bitiminde Kitaplık, Arşiv ve Müze birimine zimmetle teslim eder. g. Oynanması kararlaştırılan eserin provaları sona erdikten sonra ve en geç oyunun sahnelenmeye başlamasından itibaren iki hafta içerisinde, yönetiminde görev yapan personelin çalışma performansı, aksaklıklar ya da örnek olay ve davranışları, ortaya çıkan kayda değer hususları içeren bir rapor hazırlar ve Genel Sanat Yönetmenine verir. h. Oyun çıktıktan sonra sanatsal ve idari sorumluluk nöbetçi oyun yönetmenine geçer. Nöbetçi oyun yönetmeni, son genel provadan sonra oyun yönetmeninin önerisi, Genel Sanat Yönetmeninin bilgisi ile Sahne Direktörlüğünce atanır. i. Prova edilen ya da sergilenmekte olan oyunlar ile tiyatro organları arasındaki bağlantı, oyun yönetmeninin günü gününe Sahne Direktörlüğüne ulaştıracağı raporlarla sağlanır. Bu raporlarda oyun yönetmen yardımcısının da imzası bulunur. j. Dekor tasarımcıları, kostüm tasarımcıları, müzikçiler ve dansçılar oyun yönetmenlerine bağlı olarak çalışırlar. Önerileri oyun yönetmeninin onayından geçtikten sonra uygulamaya konur. Uygulama sırasında, yapım çalışmaları hakkında günü gününe oyun yönetmenlerine verecekleri bilgi, prova raporları ile Sahne Direktörlüğüne iletilir. k. Oyuncu, oyun yönetmeni, dekor tasarımcısı, kostüm tasarımcısı müzikçi dansçı olarak bütün Şehir Tiyatrosu sanatçıları, görev aldıkları bütün sanat çalışmalarını Şehir Tiyatroları adına yaparlar. Tiyatronun tanıtımı için basın resimleri, kısa metrajlı radyo, televizyon ve sinema çekimi, sanat jübilelerinde oynanacak oyunlarda yukarıda belirtilen kişiler aylıklarından ayrı bir telif ücreti isteyemezler. l. Oyun yönetmeninin olmadığı provalarda ve gerektiğinde temsillerde oyun yönetmeninin yetkilerine yönetmen yardımcısı sahiptir. Ancak yönetmen yardımcıları, oyunun gidişini etkileyici yazım ve mizansen değişikliği yapamaz. Bu düşüncelerini ancak oyun yönetmenine bildirirler. 10

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- TMO nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik Sultangazi Belediyesi Yazı İşleri

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK

Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK İÇİNDEKİLER 1. KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ'NİN

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (7/11/2002 tarihli ve 24929 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ. Derleyen: Dr.

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ. Derleyen: Dr. ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ Derleyen: Dr.Mustafa Altun http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı