ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ġehġr TĠYATROSU YÖNETMELĠĞĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ġehġr TĠYATROSU YÖNETMELĠĞĠ"

Transkript

1 ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ġehġr TĠYATROSU YÖNETMELĠĞĠ 1.BÖLÜM KuruluĢ,amaç MADDE 1. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı, Belediye bütçesine dahil bir sanat ve kültür kuruluşudur. MADDE 2. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bir temel hak olarak Anayasa nın güvence altına aldığı, sanatın ve özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel üretiminin, sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkıda bulunmak, bu katkıyı gerçekleştirmek için yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerini seyircisine ulaştırmak, Türk tiyatrosunun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlarına önderlik etmek yerli ve yabancı tiyatrolar ile sahne ve görsel sanatlarla iştigal eden kurum,kuruluş,sanatçı kişilerle ortak projeler yürütmek,konularıyla ilgili festivallere,organizasyonlara katılmak, çocuklara ve gençlere kurslar düzenlemek, gerektiğinde çeşitli yayınlar ve prodüksiyonlar yapmak amacı ile kurulmuştur. Dayanak MADDE 3. Bu yönetmelik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile 5393 sayılı Belediye kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. II.BÖLÜM Yönetim ve Organlar MADDE 4. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (kısaca Şehir Tiyatrosu) nun amacına ulaşmak için yararlandığı yönetim basamakları aşağıdaki gibidir: A) YÖNETĠM ORGANLARI 1) Genel Sanat Yönetmeni 2) Organlar a) Müdürlük b) Yönetim Kurulu c) Disiplin Kurulu d) Repertuvar Kurulu B) HĠZMET BÖLÜMLERĠ a) Sanatkar Memurlar Bölümü:(Genel Sanat Yönetmeni, Sanatçılar,oyun yönetmenleri, Sahne Direktörü, Dekoratörler ve Kostüm Kreatörleri, Teknik Direktör, Stajyer Sanatçılar, Müzisyenler,Dansçılar ve koristler), b) Sanat hizmet birimleri (Dramaturgi bürosu) c) İdari hizmet birimleri (Kütüphane arşiv ve müze bürosu,basın yayın ve halkla ilişkiler bürosu,sahne amirliği,sahneler sorumluluğu) d) Uygulatıcı uzman memurlar (Baş ışık uzmanı,kuaför-makyaj uzmanı) 1

2 e) Uzman memurlar (Suflör,Sahne terzisi,sahne makinisti,butafor,sahne marangozu,sahne demircisi,sahne kunduracısı,aksesuarcı,makyajcı ve kuaförperukacı,realizatör, kondüvit f) Sözleşmeli Teknik Elemanlar (Elektrik,Elektronik,Makine mühendisleri,iletişim Fakültesi ve Yüksekokullardan mezun video ve film kameramanları,ses kayıt,kurgu teknisyenleri) MADDE 5. YILLIK ÇALIġMA DÜZENĠ Şehir Tiyatroları her yıl en geç 15 Ağustos ta ön çalışmalara başlar ve perdelerini Ekim ayının ilk haftasında açar. Sanat yılının sonunu Yönetim Kurulu belirler, ancak bu tarih olağanüstü bir neden çıkmadıkça 31 Mayıs tan önceye rastlatılamaz. Belirlenen tatil tarihinden 15 gün önce, yaz oyunlarının ve gelecek sanat yılı çalışmalarının başlangıç tarihi de saptanır. MADDE 6. MÜDÜRLÜK Şehir Tiyatrosu nun idari hizmetleri, ilgili yasalar uyarınca atanan bir Şube Müdürü, gereği kadar Şef ve memurlar eliyle yürütülür. Bu personelin kadroları her yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Bütçesinde belirlenir. MADDE 7. TĠYATRO ġube MÜDÜRÜ a. Devlet memuru olma niteliğine sahip,işletme,iktisat fakülteleri veya dengi yüksek okul mezunu olan personel arasından Belediye Başkanınca atanır. b. Şehir Tiyatrolarının idari işleri ile Genel Sanat Yönetmeninin uhdesinde bulunan sanatsal faaliyetlere gerekli görülen idari hizmetleri koordine etmekle yükümlüdür. c. Şehir Tiyatroları ile Belediye arasındaki ilişkilerin sağlıklı olarak yürütülmesinden sorumludur. d. Müdürlüğün faaliyetlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, gerekli tedbirleri alır ve uygulatır. e. Müdürlük işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur. f. Disiplin Amiri olarak sanat, idari ve teknik personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisine sahiptir. g. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesi maksadıyla sürekli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir. h. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenler, mazeretlerine binaen personele bir günlük izin verir, ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur, Şefler ve diğer personelin izin kullanış zamanlarını tesbit eder. ı.müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir. i. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan sanat bütçesi ile idari bütçeyi birleştirerek Müdürlük ana bütçesini hazırlar ve Başkanlık Makamına sunar. j. Şehir Tiyatrolarında görev yapan memur ve sözleşmeli bütün personelin birinci sicil amiridir. Ancak sanatçı sicillerini Genel Sanat Yönetmeni ile birlikte doldurur. k. Kurum ile ilgili bütün yazışmalarda birinci derecede sorumludur. l. Kurumun harcama yetkilisi, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. m. Şehir Tiyatroları yayın organının Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına sahibidir. n. Resmi toplantı ve merasimlerde Şehir Tiyatrolarını Genel Sanat Yönetmeni ile birlikte temsil eder. o. Bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur. 2

3 MADDE 8. GENEL SANAT YÖNETMENĠ a.eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel sanat yönetmeni Memur olma niteliğine sahip, tiyatro alanında çalışmış oyun yönetmeni, oyuncu, yazar, eleştirmen, çevirmen, tiyatro alanında çalışan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olan kişiler arasından Belediye Başkanı tarafından belli süre ile görevlendirilir. Bu görevde tedviren görevlendirilecek ya da bu görevi vekaleten yürütecek olanlarda da aynı özellikler aranır. b. Genel Sanat Yönetmeni, gerekli görmesi halinde Şehir Tiyatroları personeli arasından yeteri kadar yardımcı görevli seçebilir. c. Herhangi bir nedenle görevinin başında bulunamayacak olan Genel Sanat Yönetmenine, görevlendireceği yardımcılarından biri vekalet eder. d. Repertuar Kurulu tarafından yeni sezon için tespit edilen oyunlar arasından, sezon repertuarına alınmasını uygun gördüğü oyunları,mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulunun onayına sunar. e. Yönetim Kurulu'nun plan ve program altına aldığı sanat faaliyetlerinin icra edilmesini temin eder, Şehir Tiyatrolarının sanat çalışmalarını düzenler. f. Sahnelenecek oyunların yönetmenlerini ve sanatçı rol dağılımlarını tespit ederek yönetim kurulunun onayına sunar. g. Sahnelenecek oyunların sahnelenme biçimleri ve içeriğinden Genel Sanat Yönetmeni sorumludur. Bu nedenle, oyunların üstün sanat değerini haiz bir tarzda oynanmasını sağlayacak tedbirler alır. h. Bir tiyatro mevsiminde oynanacak oyunların başlama tarihlerini, hangi sahnede, ne kadar süre ile oynanacağını düzenler. i. Şehir Tiyatrolarının sanat çalışmalarını düzenler, sanat disiplinini sağlar ve sanatçıların hizmet sicillerini Müdür ile birlikte doldurur. j. Şehir Tiyatrolarının ulusal ve uluslararası düzeydeki şenlik, şölen, festival ve turneler gibi sanat gösterileri düzenlemesi konusundaki faaliyetleri gerçekleştirir. k. Sahnelenmek üzere prova edilmekte olan oyunları, sahnelenmelerine uygun bir süre kala izleyerek sanatsal açıdan değerlendirir ve aksaklıklarla ilgili olarak müdahalelerde bulunur. l.genel Sanat Yönetmeni, Yönetim Kurulunun önerisi ve Belediye Başkanı nın onayı ile yurtiçi, yurtdışı turneler yapılmasına karar verebilir. m. Genel Sanat Yönetmeni gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu gizli oyla vereceği karar ve Belediye Başkanının onayı ile Sanatçı üyelerden birisinin süresi dolmadan değiştirebilir n. Yönetim kurulunun toplantı gündemini hazırlayarak toplantı tarihini belirler. MADDE 9. YÖNETĠM KURULU a.yönetim Kurulu aşağıda belirtilen; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı yada adına kurula katılacak 1 kişi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından kurulda görevlendirilecek iki kişi, Genel Sanat Yönetmeni, Sanatsal işlerle ilgili Genel Sanat Yönetmeni yardımcısı, Tiyatro Şube Müdürü, Sanatçıların yılda bir kez kendi aralarından seçecekleri 1 üye, olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. b. Yönetim kurulunun çalışma şartları : 1.Yönetim kurulu başkanı Genel sanat yönetmenidir. 2.Yönetim kurulunun sekreterya görevi Sahne direktörlüğü aracılığı yürütülür 3.Yönetim kurulu gündemin yoğunluğuna göre haftada bir kez veya en geç 15 günde bir toplanır 4.Yönetim kurulu üyelerinden en az iki üye, Müdür veya Genel sanat yönetmeninin talebiyle her zaman olağanüstü toplantı yapılır.toplantılar gizlidir. Ancak özel durumlarda ilgililer oturuma çağrılabilirler. 5.Yaz döneminde kurul toplantılarının hangi zaman aralıklarıyla yapılacağı mayıs ayının son toplantısında özel takvime bağlanır. 6.Mazeretsiz ve kesintisiz olarak üst üste üç toplantı veya üç ay içerisinde altı toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.bu üye Genel sanat yönetmeni ise görevinden istifa etmiş sayılır. Durum sonucu oturumda bir tutanakla saptanıp Büyükşehir Belediye Başkanının onayına sunulur. 3

4 7.Yönetim kurulunda alınan kararlar Belediye Başkanı tarafından imzalanıp onaylanmış bulunan karar defterine muntazaman yazılıp üyelerce imza altına alınır. 8.Her ne sebeple olursa olsun üyeliği sona eren yönetim kurulunun seçilmiş üyesinin yerine aynı usul ve esaslar çerçevesinde yeniden üye seçimi yapılır ve seçilen yeni üye, eski üyenin kalan görev süresini tamamlar. MADDE 10. YÖNETĠM KURULUNU GÖREVLERĠ a. Şehir Tiyatrolarının bütün sanat faaliyetlerini planlamak, programlamak. b. Genel Sanat Yönetmenince o sezon sahnelenmeleri uygun bulunan oyunların Şehir Tiyatroları repertuarına alınmasına karar vermek. c. Şehir Tiyatrolarının yıllık sanat bütçesini hazırlamak. d. Genel Sanat Yönetmeninin sanat faaliyetleriyle ilgili diğer tekliflerini görüşüp karara bağlamak. e. Çocuk Şenliği, Gençlik Günleri, "Ulusal ve uluslararası tiyatro festivali" gibi özel adlarla çeşitli tiyatro programlarını görüşerek karara bağlamak ve sorumlularını tesbit etmek. f. Şehir Tiyatrolarının milli veya milletlerarası düzeydeki şenlik, şölen, festival, turneler gibi sanat gösterimlerine katılımı konusunda karar vermek. g. Sahnelenen oyunlarla ilgili ücretsiz gala gösterileri yapılması hususunda Başkanlık Makamının onayına sunulmak üzere karar almak. h. Teknik Kurul tarafından hazırlanan oyun maliyet projesini inceleyerek, aynen veya değiştirerek kabulüne veya reddine karar vermek. i. Eskişehir Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yeni tiyatro sahneleri açılması için Genel Sanat Yönetmeninin önerisi üzerine, Başkanlık Makamına sunulmak üzere teklifte bulunmak. j. Yurt dışına geçici görev, burs, davet, görgü, bilgi artırmak amacıyla gidecek olan ve asıl kadroda çalışan tiyatro personelini ve yurt dışında kalış sürelerini tesbit ederek Büyükşehir Belediye başkanının onayına sunmak. k.yasalara uygun biçimde yerli ve yabancı sanatçı, rejisör, dekoratör, kostümcü,bale ve dans koreografları, eğitmen, tiyatro eleştirmenleri, yazar, bestekar, TV ve ses kayıt elemanları,müzikçi, dansçı,figüran gibi tiyatro adamlarını ve bu konu ile ilgili olanları davet etmek ve bu kişilerin ücretlerini, yolluklarını, konaklama ve iaşe giderlerini tespit ederek başkanlık makamının onayına sunmak.. l. Sanatçıların, stajyerlerin, uygulatıcı uzman memurlarla uzman memurların, geçici süreli çalışacak personelin Şehir Tiyatrolarına alınma, ödüllendirme ve sözleşmelerinin yenilenmesine, ücretlerine esas alınacak puanlarının saptanmasına karar vermek. Yukarıda sözü edilen bütün personelin işe alınma ve çıkarılma kararları Belediye Başkanının onayı ile geçerlilik kazanır m. Yönetim kurulu tarafından hazırlattırılacak özgün sahne müziklerinden bestecilerine verilecek telif hakkı ile bu eserin orkestra şef ve üyelerine verilecek ücret ile müzikal aranjman ücretleri ile bale ve dans koreografları ve dansçılarına verilecek ücreti belirleyerek başkanlık makamının onayına sunmak. n. Sanatçıların, stajyerlerin, uygulatıcı uzman memurlarla uzman memurların ücretlerini indirmeye ve yükseltmeye yönetim kurulu yetkilidir.ancak bu indirme,yükseltme emeklilikle kazanılmış hakları ihlal edemez. MADDE 11. Genel Sanat Yönetmeninin mazereti nedeniyle kurul toplantısına katılmaması halinde Genel Sanat Yönetmeni Yardımcılarından biri ya da Şehir Tiyatrosundaki hizmeti bakımından en kıdemli sanatçı üye başkanlık görevini üstlenir. Kurul gündemindeki her konu görüşüldükten sonra karara bağlanıp onaylanmadıkça ötekine geçilmez. Her üyenin tek oyu vardır. Eşitlik halinde Başkanın oyu çift sayılır. Alınan kararlar Belediye Başkanı tarafından önceden onaylanmış olan karar defterine geçirilip üyelerce imzalanır. Ve dönem sonunda bu defterler yine Belediye Başkanı tarafından kapatılarak zimmet karşılığında arşive teslim edilir. Sözü edilen bu defter arşive teslim edilinceye kadar Genel Sanat Yönetmeninin zimmetinde bulunur. 4

5 MADDE 12. Şehir Tiyatrosunun tüm çalışanlarından Genel Sanat Yönetmeni ve Yönetim Kurulu sorumludur. Bir kamu kuruluşu olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna eser göndermek herkesin hakkıdır. Ancak oynanacak oyunlar repertuar kurulu tarafından belirlenir.yeni dönemin repertuarı her yıl Mayıs ayı içinde belirlenir. Genel Sanat Yönetmeni tarafından önerilen oyunların yönetmenleri ve yardımcıları Yönetim Kurulu Kararıyla kesinleşir. Her Yıl oynanacak olan eserlerin yarısının yerli tiyatro yazarlarına ait olmasına özen gösterilir. MADDE 13. Şehir Tiyatrosu nun yıllık sanat çalışmaları ile ilgili bütçe önerisinin hazırlanması Yönetim Kurulunun görevidir. Tiyatro Müdürü, Yönetim Kurulu nun hazırlayacağı bu bütçe ile kendisinin hazırlayacağı idari kısma ait bütçeyi birleştirerek Belediye Başkanına sunar. MADDE 14. Her sezon sonunda kadrolu sanatçılar ile teknik kadroda görev alan personelin performans değerlendirilmesi yönetim kurulunca yapılır.üstün başarı gösteren tiyatro personeli ile idari kadroda görev alan sanatçı personele teşvik ikramiyesi ödenmesi hususunu karara bağlar ve Büyükşehir Belediye Başkanının onayına sunar. MADDE 15. SAHNE DĠREKTÖRÜ a. Genel Sanat Yönetmeni, aşağıdaki görevleri ifa etmek üzere, Şehir Tiyatrolarının kadrolu sanatçıları arasından bir Sahne Direktörü tayin eder. Tayin edilen Sahne Direktörünün göreve başlaması Müdürlük resmi yazısı ile gerçekleşir. b. Sahne Direktörü, tiyatro hizmetinin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için sahneye ve öteki teknik bölümlere ilişkin ihtiyaçları planlar. c. Oyunlarla ilgili sanat üretim işlerini planlar. d. Tiyatronun sanat bölümleri arasındaki bağlantıyı sağlar. e. Teknik Kurul ile prova edilmekte yada oynanmakta olan oyunlardan gelen raporları bizzat toplar, gecikmesinde sakınca bulunan önlemleri aldıktan sonra kendi görüşünü de ekleyerek görüşülmek üzere Yönetim Kurulu'na verir. f. Tiyatro çalışanlarının sanatla ilgili faaliyetlerinde verimlerini artırmak için gereken tedbirleri alır.tiyatromuzun düzenlediği uluslar arası festivaller ile ilgili sanatçılar arasından çalışma ekibini oluşturarak Genel sanat yönetmeninin onayına sunar. g. Özel gün, şenlik ve provaları koordine eder. h. Sanatçıların devamlarını takip ve kontrol eder.meydana gelen olumsuzlukların raporunu yönetim kurulunda görüşülmek üzere Genel sanat yönetmenine teslim eder. i. Sahne Direktörü, kendisine verilen görevlerin yapılmasından dolayı Genel Sanat Yönetmeni'ne karşı sorumludur. j. Eskişehir dışından gelen ve sahnelerimizde oyun oynayacak grupların sahne ve salonlarımızı kullanmasına nezaret eder.dikkat çeken ve tiyatronun kurallarına uymayan olumsuzlukları anında Genel sanat yönetmenine yazılı olarak bildirir. MADDE 16. TEKNĠK DĠREKTÖRLÜK Teknik Direktörlük, bir teknik yönetmen ve (her ekip için birer teknik sorumlu olmak üzere) yeteri kadar yardımcıdan kuruludur. Teknik Direktör, Yönetim Kurulunun göstereceği adaylar arasından Genel Sanat Yönetmenince seçilir. Teknik Direktör doğrudan sahne direktörlüğüne karşı sorumlu olarak oyun yönetmenlerinin doğal yardımcısıdır. Teknik direktör bütün yapım atölyelerinin teknik elemanlarının amiridir. MADDE 17. TEKNĠK DĠREKTÖRÜN GÖREV VE YETKĠLERĠ ġunlardir: Teknik direktör kendisine bağlı yapım atölyeleri ve teknik görevliler arasında iş bölümü yapar. Oyunların dekor, kostüm, aksesuar, ışık, efekt ve bunun gibi sorunları yönetim kurulunun sahne 5

6 direktörlüğü kanalı ile kendisine iletilen istekleri ve tiyatronun olanaklarına uygun olarak en kısa sürede çözümler. Kendisine bağlı ışıkçı, efektçi, sahne teknisyeni, aksesuarcı vb. gibi görevlilerin yardımcıları ile denetler. Teknik direktörlük yıllık malzeme ve personel ihtiyaç listesini sahne direktörü kanalı ile yönetim kuruluna iletir. MADDE 18. REPERTUVAR KURULU : Büyükşehir Belediye Başkanı ya da yerine katılacak bir kişi, Genel Sanat Yönetmeni, Sanatçı Temsilcisi, Tiyatronun Dramaturgu ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 1 Yıl süre için birikim ve deneyimi ile bu alanda ülke ölçüsünde ün yapmış kişiler arasından seçilecek 3 üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur.kurum dışı Repertuar Kurulu Üyelerinin ücretleri, yollukları, konaklama ve iaşe giderleri Yönetim Kurulu Teklifi,Başkanlık onayı ile ödenir. MADDE 19. DĠSĠPLĠN KURULU a.disiplin Kurulu; Belediye Başkanının tayin edeceği Şehir Tiyatroları sanatçı personelinden deneyimli bir üye, Sanatçıların kendi aralarından gizli oyla seçecekleri bir üye, Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinden bir müfettiş, Hukuk Müşavirliğinden bir hukukçu ile Disiplin Kurulu Başkanı olmak üzere beş üyeden oluşur. b.disiplin Kurulunun Başkanı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanıdır. c.disiplin Kurulu, kendisine intikal ettirilen konu ve dosyalar sebebiyle toplantı yeri ve tarihi belirleyerek toplanır. d.kurul; Belediye Başkanı, Kurul Başkanı, Müdür veya Genel Sanat Yönetmeni'nin yazılı isteği ile olağanüstü toplantı yapabilir. e.disiplin Kurulu kararı çoğunlukla alınır eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. f.disiplin Kurulunun Yönetmelikte tespit edilen disiplin cezaları hakkında verdiği kararlar kesindir. g.sanatkar memur, uygulatıcı uzman memur ve uzman memurların uyarı ve kınama cezaları savunmaları alındıktan sonra Şehir Tiyatroları Müdürü tarafından verilir. h.temelli çıkarma hakkında Disiplin Kurulu görüş bildirir, bu cezaya karar verme yetkisi Belediye bünyesinde görev yapan üst Disiplin Kurulu'na aittir. III BÖLÜM MADDE 20. HĠZMET BĠRĠMLERĠ VE ATANMA ġartlari A) SANAT HĠZMET BĠRĠMLERĠ DRAMATURGĠ BÜROSU a. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu dramaturgi bürosu bir başkan ve yeteri kadar yardımcıdan oluşur. Başkan ve yardımcıları Genel Sanat Yönetmeni önerisi, yönetim kurulu kararı ve Belediye Başkanının onayı ile bir yıllık süre için göreve atanırlar gerek görülmesi halinde sözleşmeleri uzatılır. b. Başkan yardımcıları üniversite veya konservatuvarların ilgili bölümlerini bitirenler ile öteden beri tiyatro ile uğraşmış tiyatro kültürü ile tanınmış ve bu alanda eserler vermiş tiyatro yazarı, tiyatro eleştirmeni, yönetmen, oyuncular ya da kültür ve sanat adamları arasından seçilir.seçilenlerin geçerli yabancı dillerden birini iyi bilmeleri zorunludur. c. Yönetim Kurulu, Genel Sanat Yönetmeni'nin teklifi ile dramaturglar arasından bir personeli Baş Dramaturg olarak görevlendirir. Baş Dramaturg'un göreve başlaması Müdürlük resmi yazısı ile gerçekleşir. 6

7 d. Baş Dramaturg ve yardımcıları repertuarın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla sezon içinde gerekli araştırmaları yaparlar ve bu araştırmalardan elde edeceği neticeleri bir rapor halinde Genel Sanat Yönetmenine sunarlar. e. Genel Sanat Yönetmeni, Repertuar kurulunca onaylanan veyönetim Kurulu kararı ile oynanmasına karar verilen oyunların dramaturgisini gerçekleştirmek üzere, oyun yönetmeni ile görüşerek bir dramaturg görevlendirir. f. Dramaturg, oyun provası boyunca, oyunda görevli diğer personel ile birlikte görev yapar ve oyun yönetmenine karşı sorumludur. g.dramaturglar Şehir Tiyatrolarına gönderilen oyunları, tiyatronun amaçları ışığında inceleyip, sanatsal ve teknik açıdan ön değerlendirmesini yaparlar.dünya tiyatrolarını ve tiyatro edebiyatını izler ve dilimize çevrilmesini uygun buldukları oyunları Yönetim Kuruluna önerirler ve inceledikleri oyunlar hakkında raporlar hazırlar.danışma niteliğindeki bu raporlar sıra numarası ile tiyatro arşivinde saklanır.dramaturglar gerek yazarlarla işbirliği yaparak oyun metinleri üzerinde, gerekse oyunların sahnelenmesinde lüzumlu dramaturji çalışmalarını ve Genel Sanat Yönetmeni nin sanatla ilgili konularda kendilerinden isteyeceği diğer işleri yaparlar. h. Şehir tiyatrolarında sezon içinde oynanacak olan oyunların telif,çevirmen,besteci ve tasarım ekibi ile yapılacak sözleşmeleri hazırlarlar ve ilgili kurumlarla görüşerek yasal izinleri alarak oyun provaları başlamadan önce gerekli işlemleri sonuçlandırırlar. B) ĠDARĠ HĠZMET BĠRĠMLERĠ KÜTÜPHANE, ARġĠV VE MÜZE BÜROSU a. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun kütüphane, arşiv bölümü yeteri kadar memur eliyle yürütülür.bu memurlar Şehir Tiyatrolarının kütüphane ve arşiv bölümünü düzenler, faaliyetlerini takip eder. b. Şehir Tiyatrolarındaki bütün yayınların, teksir ya da el yazması eserlerin, yazılı ve basılı belgelerin, reji defterlerinin, Teknik Kurul raporlarının, oyun resim ve fotoğraflarının, ses ve görüntü kayıtlarının muhafazası ile gazete kupürlerinin tasnifini yapar ve korur. Bütün bu malzemeler Kütüphane ve Arşiv sorumlusunun zimmetindedir. c. Tiyatro şube müdürüne bağlı olarak görev yapar. d.şehir Tiyatrosu'ndaki bütün yayınların, video ve film arşivinin, oynanmış teksir ya da el yazması oyunları, yazılı ve basılı bütün belgeleri, reji defterlerini, oyun resim ve fotoğraflarını, ses bantları ve gazete kupürlerini Yönetim Kurulu veya Müdürlükten izin alınması ve kütüphane dışına çıkarılmaması şartı ile isteklilerin yararına sunar. e.tiyatro içinden görevi gereği kitaplıktan eser alanlar en çok on beş gün içinde geri vermek zorundadır. Dramaturji bürosunun yazı işlerini kütüphane sorumlusu yüklenir. f.türk tiyatro tarihinin ana arşivini kapsayacak bir müzenin oluşturulmasına yarayacak eşya ve belgelerin toplanması için Şehir Tiyatroları'na bağlı bir tiyatro müzesi oluşturulmasını sağlar. BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ġeflġğġ a. İletişim Fakültesi veya Fakültelerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümlerinden mezun memur veya sözleşmeli memur personelden basın yayın ve halkla ilişkiler konusunda kendini yetiştirmiş, insan ilişkilerinde aktif ve deneyimli bir personel Yönetim Kurulu kararı ile büro şefi olarak atanır. b. Şeflikte Müdürlüğün atayacağı yeteri kadar memur, sözleşmeli memur, işçi ve geçici statüde çalışan personel görev yapar. c. Şehir Tiyatrolarının faaliyetlerinin kitle iletişim araçları vasıtasıyla tanıtımını gerçekleştirir. d. Tiyatronun kültür ve sanat faaliyetlerinin halka ulaştırılması için gerekli afiş, ilan, reklam işlerini sürdürür. 7

8 e. Basında çıkan Şehir Tiyatroları ve tiyatro sanatı ile ilgili ilan, haber, eleştiri vb. yazıları izler ve Kütüphane, Arşiv ve Müze bürosu ile koordine ederek saklanmasını sağlar. f. Özel galalar düzenler, g. Tiyatronun sürekli yayın organının hazırlanmasını sağlar. h. Sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi hususunda Genel Sanat Yönetmenine bağlı olarak çalışır, idari ve mali konuları, Tiyatro Müdürü ile koordine eder. SAHNE AMĠRLĠĞĠ a. Tiyatroda görev yapan kadrolu personel arasından istihdam edilir. b. Sahne Amirleri tiyatro müdürü tarafından görevlendirilir. c. Tiyatro binalarının yangın ve sabotajlara karşı korunmasını sağlamak ve gerekli tedbirleri almak, gişelerden başlayarak temsil sonuna kadar seyirciye en iyi hizmeti sunmakla görevlidir. d. Binaların temizliği, bakımı, gerekli onarımların yaptırılması için ilgili birimlerle koordinede bulunur. e. Oyunun zamanında ve disiplin içerisinde başlayabilmesi için nöbetçi Oyun Yönetmeni ile koordine eder ve seyircilerin zamanında yerlerine oturmalarını sağlar. f. İdari konularda sahne üzerinde ihtiyaç duyulan hususlarda ilk müdahale İdare Amirinin sorumluluğundadır. g. Temizlik personelinin belirlenecek olan program çerçevesinde çalışmalarını sağlar, temizlenmesi gereken yer ve birimleri temizlettirir. h. Oyun sonrası tiyatroda görevli bütün personelin servislerle sağlıklı bir şekilde evlerine ulaştırılmalarından sorumludur. i. Oyun provaları ve temsillerde oluşabilecek tüm aksaklıkları(provalara geç gelmek, oyunda antre kaçırmak,oyuna eksik aksesuarla çıkmak,görevlilerin çalışmasınıaengellemek,oyunun geç başlamasına neden olmak,tiyatroya içkili gelmek ve tiyatronun yönetmelik ve sözleşmelerdeki kurallarına aykırı hareket etmek gibi.)anında yazılı rapor haline getirip gecikmeden Genel sanat yönetmenine yazılı olarak teslim eder. Tiyatro müdürüne bağlı olarak görev yapar. SAHNELER SORUMLULUĞU a. Sahne Sorumlusu, "Sanatkar Memur" veya "Uzman Sanatkar Memur" kadrosunda bulunan personel arasından Yönetim Kurulunca görevlendirilir. b. Gerek oyunların prova edilmesi, gerekse oyunların sahnelenmesi aşamasında teknik açıdan sahne üzerindeki faaliyetlerin koordine edilmesinden sorumludur. c. Her sahnede "Uzman Sanatkar Memur" veya "Uzman Memur" kadrosunda görev yapmakta olan personel arasından Yönetim Kurulunca bir Sahne Sorumlusu görevlendirilir ve bu amaçla görevlendirilen personel, Sahneler Sorumlusuna bağlı olarak çalışır. d. Sahneler Sorumlusu idari konularda Tiyatro müdürüne, sanatsal işlerin ifasında Sahne Direktörlüğüne bağlı olarak görev yapar. ATÖLYELER ġeflġğġ a. Atölyeler Şefi, "Sanatkar Memur" veya "Uzman Sanatkar Memur" kadrosunda bulunan personel arasından Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. b. Bütün atölyelerde yapılan her türlü işin koordinesi atölyeler şefliğince yürütülür. c. Dekor tasarımcıları ve kostüm tasarımcıları tarafından imali istenen işler atölye şefliğinin bilgisi ve koordinesi dahilinde ilgili atölyelerde gerçekleştirilir. d. Atölyelerin sağlıklı bir şekilde işlemesini takip eder, atölyelerde imal edilen malzeme ile sarf malzemeyi kontrol eder, atölye imalat formlarının tanzimini sağlar ve bu formları kontrol eder. e. Atölyeler Şefi, Tiyatro müdürüne bağlı olarak görev yapar. f. Atölye Şefleri, Atölyeler Şefliğine bağlı olarak çalışırlar 8

9 C) SANATKAR MEMURLAR Büyükşehir Belediye Tiyatrosunda sanatçı olarak çalışabilmek için Devlet Memurları Yasası ile diğer yasaların aradığı bağlayıcı genel niteliklere sahip olmak şarttır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun çeşitli dallarında alınacak sanatçılarda aşağıdaki özellikler aranır : 1. STAJYER SANATÇI Şehir tiyatrolarında oyunculuk stajyer sanatçılıkla başlar Stajyer sanatçı kadrosuna alınabilmek için üniversitelerin veya konservatuarların tiyatro bölümlerinin oyunculuk anasanat dalından mezun olmak ile yurtdışında denkliği kabul edilen okulların tiyatro bölümlerini bitirmiş olmak şarttır Stajyerlerin performansları; 1) Genel Sanat Yönetmeni, 2) Oyun Yönetmeni/Yönetmenleri, 3) Sahne Direktörü, 4) Yönetim Kurulu üyeleri tarafından takip edilir. Genel Sanat Yönetmeni, Oyun Yönetmeni ve Sahne Direktörü stajyer sanatçıların performanslarını sezon sonunda yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirir. Stajyerlikte en az bir yıl,en çok iki yıl çalışılabilinir. Çalışma süresi içinde Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna faydalı olamayacakları anlaşılanların ilişkileri süre dolmadan da kesilebilir. Stajyerlerle yapılacak sözleşmede bu husus belirtilir.en az bir yıllık süre sonunda Yönetim Kurulu, stajyer sanatçıların performanslarını ve düzenlenen raporları dikkate alarak asli kadroya alınıp alınmayacağına karar verir. 2. SANATÇI a. Stajyer sanatçılıkta başarılı olanlar asli sanatçı kadrosuna alınabilirler. b. Sanatçı kadrosuna giremeyenler Genel Sanat Yönetmeni nin önerisi ve yönetim kurulu kararıyla yevmiyeli oyuncu olarak ve geçici sözleşmeyle çalıştırılabilirler. c. Şehir Tiyatrosu'nun dışındaki tiyatrolarda, oyuncu olarak başarılarını kanıtlamış olanlar Üniversitelerin veya konservatuarların tiyatro bölümlerinin oyunculuk anasanat dalını bitirmiş olmaları kaydı ile, Genel Sanat Yönetmeninin önerisi ve Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile durumlarına uygun sanatçı kadrosuna Başkanlık makamının onayı ile direkt alınabilirler. d. Şehir ve Devlet Tiyatrosundan ayrılmış olanlar ile özel tiyatroda çalışanlar Yönetim Kurulu nun kararıyla konuk sanatçı ve geçici olarak görevlendirilebilirler. e. Şehir tiyatroları sanatçıları Eskişehir ili sınırları içerisinde ikamet etmek zorundadırlar.aksine davrananların tespiti halinde hizmet sözleşmeleri resen fesh edilir. 3.OYUN YÖNETMENLERĠ Aşağıdaki niteliklere sahip olan sanatçılar Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sahnelerinde oyun yönetebilirler. a. Oyun Yönetmeni olarak görev alabilmek için; 9

10 1) Üniversite veya Konservatuarların tiyatro-rejisörlük bölümlerini bitirenler ile yurtdışında denkliği resmi kurumlarca kabul edilenler arasından yetenek sınavı ve Yönetim Kurulu kararı ile aday olarak alınabilirler. 2) Adaylık süresi iki yıldır. Adaylık süresi içinde Şehir Tiyatrolarına faydası olamayacaklarına kanaat getirilenlerin süre dolmadan ilişikleri kesilebilir. Adayla yapılacak sözleşmeye bu husus belirtilir. 3) Yurt içinde ve dışında rejisör olarak kendini kanıtlamış kişiler Genel Sanat Yönetmeninin önerisi ve Yönetim Kurulunun oybirliği ile görevinin özelliğine uygun sınav sonrasında asli rejisör kadrosuna alınabilirler. 4) Tiyatro asli sanatçılarından kadrolu olarak asgari beş yıl çalışmış olan santaçılara reji verilebilir. 5) Üniversite veya konservatuarların tiyatro bölümlerini bitirenlerden, Türkiye'de en az üç oyunu başarı ile yönetmiş olan sanatçılara da reji görevi verilebilir. 6) Şehir Tiyatrolarında sahnelenen beş ayrı oyunda rejisör yardımcısı olarak görev yapmış veya Yönetim Kurulunca tek başlarına verilen oyunda üstün başarı göstermiş olan sanatçılara da reji verilebilir b. Oyun Yönetmeni olarak tayin edilen sanatçılar, kendilerine oyun yönetmeni görevi verilmediği takdirde, Genel Sanat Yönetmeninin vereceği sanatsal alanla ilgili diğer görevleri kabul etmekle yükümlüdürler. c. Oyun Yönetmeni, yöneteceği oyunu, tiyatro hizmetinin gerektirdiği özenle sahnelemek ve Genel Sanat Yönetmeniyle mutabakata varacağı süre içinde sahnelemekle yükümlüdür. d. Oyunun sanatsal ve idari sorumluluğu oyun yönetmenindedir. e. Oyun yönetmeni rol dağılımlarının ilanını izleyen hafta içinde gerçekleştireceği eserin yapımına ilişkin sanatsal ihtiyaçlar üzerine, Teknik Kurulu toplar ve oyun maliyet projesini çıkararak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. f. Oyun yönetmeni sahneleyeceği oyunun reji defterini düzenler ve temsilin bitiminde Kitaplık, Arşiv ve Müze birimine zimmetle teslim eder. g. Oynanması kararlaştırılan eserin provaları sona erdikten sonra ve en geç oyunun sahnelenmeye başlamasından itibaren iki hafta içerisinde, yönetiminde görev yapan personelin çalışma performansı, aksaklıklar ya da örnek olay ve davranışları, ortaya çıkan kayda değer hususları içeren bir rapor hazırlar ve Genel Sanat Yönetmenine verir. h. Oyun çıktıktan sonra sanatsal ve idari sorumluluk nöbetçi oyun yönetmenine geçer. Nöbetçi oyun yönetmeni, son genel provadan sonra oyun yönetmeninin önerisi, Genel Sanat Yönetmeninin bilgisi ile Sahne Direktörlüğünce atanır. i. Prova edilen ya da sergilenmekte olan oyunlar ile tiyatro organları arasındaki bağlantı, oyun yönetmeninin günü gününe Sahne Direktörlüğüne ulaştıracağı raporlarla sağlanır. Bu raporlarda oyun yönetmen yardımcısının da imzası bulunur. j. Dekor tasarımcıları, kostüm tasarımcıları, müzikçiler ve dansçılar oyun yönetmenlerine bağlı olarak çalışırlar. Önerileri oyun yönetmeninin onayından geçtikten sonra uygulamaya konur. Uygulama sırasında, yapım çalışmaları hakkında günü gününe oyun yönetmenlerine verecekleri bilgi, prova raporları ile Sahne Direktörlüğüne iletilir. k. Oyuncu, oyun yönetmeni, dekor tasarımcısı, kostüm tasarımcısı müzikçi dansçı olarak bütün Şehir Tiyatrosu sanatçıları, görev aldıkları bütün sanat çalışmalarını Şehir Tiyatroları adına yaparlar. Tiyatronun tanıtımı için basın resimleri, kısa metrajlı radyo, televizyon ve sinema çekimi, sanat jübilelerinde oynanacak oyunlarda yukarıda belirtilen kişiler aylıklarından ayrı bir telif ücreti isteyemezler. l. Oyun yönetmeninin olmadığı provalarda ve gerektiğinde temsillerde oyun yönetmeninin yetkilerine yönetmen yardımcısı sahiptir. Ancak yönetmen yardımcıları, oyunun gidişini etkileyici yazım ve mizansen değişikliği yapamaz. Bu düşüncelerini ancak oyun yönetmenine bildirirler. 10

11 m. Tüm aksesuar, efekt, kostüm, figüran ve benzeri listeleri yönetmen yardımcısı hazırlayarak oyun yönetmeninin onayına sunar, onay aldıktan sonra ilgili birimlere iletir ve takip eder. n. Yönetmen yardımcısı, oyun reji defterini tutmakla yükümlüdür. 4. DEKOR TASARIMCISI a. Yurt içi veya yurt dışındaki üniversite veya konservatuarların sahne ve sanat eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar ile sonradan tiyatro dekor tasarımcılığını seçmiş olan ressam,mimar gibi sanatçılar Yönetim Kurulunun kararı ile, usulüne göre Şehir Tiyatroları'nda dekor tasarımcısı olarak istihdam edilirler. b. Şehir Tiyatrolarında en az beş yıl realizatör kadrosunda görev yapan ve üniversite veya konservatuarların sahne ve sanat eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlardan tek başlarına en az bir oyunda dekor tasarımı yaparak başarılı olmuş personel tercihen dekor tasarımcısı olarak istihdam edilebilir. c. Dekor tasarımcısı, oyundaki zaman, yer, stil ve sahnelemeyi bütünleyecek estetik konstrüksüyonu hazırlamakla görevlidir. d. Hazırlanan dekor maketlerini; oyun yönetmeni ve Genel Sanat Yönetmeninin onayını müteakip, oyun sahnelenmeye başlandıktan sonra Kütüphane, Arşiv ve Müze birimine teslim eder. e. Dekor Tasarımcıları görev aldıkları oyunlara ait eskizleri oyunun yönetmeni ile prensipte anlaştıktan sonra hazırlar. Bu eskizleri oyun çıktıktan sonra arşive teslim etmekle yükümlüdür. f. Dekor tasarımcısı kavramı, ışık tasarımcılığını da kapsamaktadır. g. Dekor tasarımcısı,genel sanat yönetmeni ile oyun yönetmenine bağlı olarak çalışır. 5. KOSTÜM TASARIMCISI a. Yurt içi veya yurt dışındaki Üniversite veya Konservatuarların sahne ve sanat eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar ile sonradan tiyatro kostümcülüğünü seçmiş olan ressam,mimar gibi sanatçılar Yönetim Kurulunun kararı ile, usulüne göre Şehir Tiyatroları'nda kostüm tasarımcısı olarak istihdam edilir. b. Kostüm tasarımcısı, oyunda kullanılacak kıyafetlere ilişkin esasları oyun yönetmeni ile birlikte belirledikten sonra Genel Sanat Yönetmenine onaylatır. c. Kostüm tasarımcısı, hazırladığı kostüm eskizlerini, renkli kumaş numunelerini eklemiş olarak, kıyafetler hazırlanmak üzere, Atölyeler Şefliğine teslim eder. d. Kostüm tasarımcısı, hazırladığı onaylanmış eskizleri, oyun sahnelenmeye başlandıktan sonra Kütüphane, Arşiv ve Müze birimine teslim eder. 6. MÜZĠKÇĠ VE DANSÇI a. Oyunların müzik, şarkı ve dans çalışmalarını gerçekleştirecek sanatçılar, tiyatronun asli kadrosuna alınabilecekleri gibi, geçici olarak da görevlendirilebilirler. b. Sürekli kadroya alınacakların konuları ile ilgili bir yüksekokul ya da konservatuarı bitirmiş olmaları şarttır. c. Oyunların ihtiyaç duyulan müziklerini ve danslarını yapmakla görevlidirler. d. Oyunlarda kullanılan müzik notalarını bilgisayar CD'si olarak oyun sonunda arşive teslim etmekle yükümlüdürler. e. Genel sanat yönetmeni ile Oyun yönetmenine bağlı olarak çalışırlar. 7. SAHNELER SORUMLUSU a.sahneler sorumlusu, üniversitelerin makine bölümleri veya konservatuarların sahne tasarımı bölümlerinden mezun ve en az beş yıllık tiyatro tecrübesi bulunan kişiler arasından Yönetim Kurulu'nca usulüne uygun istihdam edilir. b.gerek oyunların prova edilmesi aşamasında, gerekse oyunların sahnelenmesinde teknik açıdan sahne üzerindeki faaliyetlerin koordine edilmesinden sorumludur. 11

12 c.oyunların sahne değişimlerinde, nöbetçi yönetmen ve dekor tasarımcısı veya yardımcısı ile koordine ederek oyun dekor ve aksesuarlarının güvenli ve konseptine uygun hazırlanması sahneler sorumlusunun sorumluluğundadır. d..sahneler sorumlusu, Dekoratöre bağlı olarak çalışır. e.her sahnede ayrıca bir sahne sorumlusu görevlendirilir ve görevlendirilen bu personel Sahneler Sorumlusuna bağlı olarak çalışır. f.sahneler Sorumlusu tiyatro müdürüne karşı sorumludur D) UYGULATICI UZMAN MEMURLAR 1. BAġ IġIK UZMANI a. Baş Işık Uzmanı, sahnelenecek eserlerin sanatsal ışıklandırması ile ilgili ışık planını hazırlar, tüm ışık kaynaklarının yerlerini tesbit eder. b. Sahne ışıkçıları arasında görev bölümünü düzenler, ışıklandırmanın sanatsal niteliğini bozmadan işlerin tekniğine ve emniyet tedbirlerine uygun olarak hazırlanmasını sağlar. c. Baş Işık Uzmanı, işin ifasından birinci derecede sorumlu kişidir. d. Baş Işık Uzmanı, kendisine verilecek mesleki diğer görevleri de yapmakla yükümlüdür. Baş Dekoratöre bağlı olarak görev yapar 2. KUAFÖR - MAKYAJ UZMANI a. Kuaför - Makyaj Uzmanı, en az beş yıl Kuaför-Perukacı olarak görev yapmış personel arasından Yönetim Kurulunun kararı ile usulüne uygun olarak istihdam edilir. b. Kuaför - Makyaj Uzmanı, dekor veya kostüm tasarımcısınca çizilen ve oyuncular tarafından rol gereği sahnede kullanılan peruka, sakal, bıyık, kaş, plastik ekler ve boyama makyajı ile ilave saçların oyun yönetmeni, dekor veya kostüm tasarımcısının müşterek istekleri doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamakla görevlidir. c. Kuaför ve Makyaj atölyesinden sorumlu olan Kuaför - Makyaj uzmanı, makyajcıların ve kuaför-perukacıların görev dağılımını yapar ve görev yerlerini belirler. d. Baş Dekoratöre bağlı olarak görev yapar. 3. SAHNE SORUMLUSU a. Sahne Sorumlusu, en az beş yıl sahne üzerinde çalışmış, asgari lise mezunu, idare etme konusunda yetenekli personel arasından Yönetim Kurulunun kararı ile usulüne uygun olarak istihdam edilir. b. Sahne üzerinde bulunan tesis, araç ve gereçlerin her an tekniğine uygun ve emniyetli bir şekilde çalıştırılmasından sorumludur. Sahne Sorumlusu, Sahneler Sorumlusuna bağlı olarak çalışır. UZMAN MEMURLAR 1. SUFLÖR a. Suflör lise veya dengi okul mezunu olanlar arasından Yönetim Kurulunca belirlenerek usulüne göre istihdam edilir. b. Oyunun prova veya sahnelenmesi sırasında oyun metnini takip etmek ve gerektiğinde oyuncuya sufle vermekle görevlidir. c. Suflör, Oyun Yönetmeninin herhangi bir oyuncu ile yapacağı özel provalara da katılmakla yükümlüdür. d. Suflör, görevinin ifasında oyun yönetmenine karşı sorumludur. 12

13 2. SAHNE TERZĠSĠ a. Sahne Terzisi, en az ilköğretim mezunu olanlar arasından mesleki yönden kendini ispatlamış kişiler arasından Yönetim Kurulu'nca belirlenerek usulüne göre istihdam edilir. b. Sahne Terzisi, kadın ve erkek terzi atölyelerinde görev yapar. c. Dekor ve kostüm tasarımcılarının imal edilmek üzere verdiği işleri gerçekleştirir. d. Temsil faaliyetlerinde görevli olan sahne terzisi, temsil faaliyetleri süresi dışında kalan mesailerini terzihanelerde çalışarak tamamlar. e. Sahne Terzisi Teknik direktöre bağlı olarak çalışır. 3. SAHNE IġIKÇISI a. Sahne Işıkçısı, Teknik Lise veya Endüstri Meslek Liselerinin elektrik, elektronik bölümü mezunları arasından Yönetim Kurulu'nca belirlenerek usulüne göre istihdam edilir. b. Sahne Işıkçısı, Baş Işık Uzmanı denetiminde takip ve efekt ışıklarını, projeksiyonları renk değiştirmeleri, temsil öncesinde tablo ve perde aralarında, ışık köprülerinde, herzlerde ve sahnede bulunan tüm ışık kaynaklarının ayarlarını yapar. c. Işık tasarımının uygulamasından sorumludur. d. Şehir Tiyatroları Müdürlüğü bünyesindeki elektrik ile ilgili sair bakım ve onarım işlerini gerçekleştirir. e. Turnelerde ve tüm sahneleme işlemlerinde kullanılacak malzemeyi ambalajlamak, araçlara yerleştirmek, boşaltmak ve taşımakla görevlidir. Bu işlerin ifası sırasında kusurlu olarak sebebiyet verdiği hasarlardan birinci derecede sorumludur. f. Baş Işık Uzmanı ve nöbetçi yönetmene bağlı olarak çalışır. 4. SAHNE MAKĠNĠSTĠ a. Sahne Makinisti, fizik yapısı sağlam ve görme kusuru olmayan (tavuk karası, renk körlüğü vs), her türlü vasıta ile seyahat edebilen, marangozluk mesleğine de yatkın asgari ilköğretim okulu mezunları arasından Yönetim Kurulu'nca belirlenerek, usulüne göre istihdam edilir. b. Sahne Makinisti, Şehir Tiyatrolarında oynanacak eserlerin provalarından başlayarak, dekor tasarımcısı tarafından Sahne Sorumlusuna verilen plana göre atölyelerde tamamlanıp sahneye getirilen gerçek dekoru yerleştiren, montaj ve demontajını yapan, onaran, temsil süresince sahne disiplini içinde dekor değişmelerini sağlayan, sofito borularına asılacak dekor parçalarını, fonlarını tekniğine uygun bir şekilde asma işini yapan, karşıt ağırlıkları asılan dekor parçalarına göre dengeleyen, sofito ve herz borularına kumanda eden ve markelerini yapan sahne ve gerekiyorsa atölyede görevli teknik elemandır. c. Sahne Makinisti, sahne sorumlusuna bağlı olarak görev yapar. 5. BUTAFOR Butafor, el yetenek ve becerisi olan, çeşitli malzemeleri kullanmasını bilen ve tanıyan Teknik Lise veya Endüstri Meslek Lisesi mezunları arasından Yönetim Kurulu'nca belirlenerek, usulüne göre istihdam edilir. Butafor, dekor tasarımcısı tarafından çizilen ve ölçüleri verilen gerçek görünüşlü, gerçeğinden daha hafif, bozulmayan, kokmayan, erimeyen ve daha ucuza mal olan uzun ömürlü malzemeleri; yenmeyen, görüntü için gerekli yiyecekleri; çeşitli silahları, kostüm süslerini, kemerleri, takıları, taşları, sahnede kullanılan imütasyon mücevherleri çeşitli malzeme kullanarak atölyede imal eder. Butafor, eserlere ait tüm ağaç, torna işlerini gerçekleştirir. Mask, heykel, büst gibi çalışmalar da Butafor tarafından yapılır. Butafor atölyesinde görev taksimi Butafor Atölyesi Şefi tarafından yapılır. Butafor yaptığı işlerden dolayı Atölyeler Şefine karşı sorumludur. 13

14 6. SAHNE MARANGOZU a. Sahne Marangozu, Teknik Lise veya Endüstri Meslek Lisesi mobilya dekorasyon veya ağaç işleri bölümü mezunları arasından Yönetim Kurulu'nca belirlenerek usulüne göre istihdam edilir. b. Sahne Marangozu, oyunda kullanılacak dekorlara ait bütün ahşap işlerinin yapım, bakım ve onarım işlerinde görevlidir. Dekorlara ait pano, merdiven, pretikabl, dekor arabaları (vagon) bütün sahne mimarisi ahşap parçalarının yapımı yanında sahnede kullanılan tüm mobilyaları da yapar. c. Marangoz yaptığı işlerden dolayı Atölyeler şefine karşı sorumludur. 7. SAHNE DEMĠRCĠSĠ a. Sahne Demircisi, Teknik Lise veya Endüstri Meslek Liselerinin demir işleri bölümü mezunları arasından Yönetim Kurulu'nca belirlenerek usulüne göre istihdam edilir. b. Sahne Demircisi, oyunda kullanılacak dekorlara ait bütün metal işlerinin yapım, bakım, onarım işlerinde görevlidir. c. Dekorlara ait işler yanında dekor arabalarının tekerlek bağlantıları, sofito boru onarımları, ağırlık sistemlerinin yapım ve onarım işleri de Sahne Demircisi tarafından gerçekleştirilir. d. Sahne perdesinin kızak ve mekaniğe ait parçalarını yapar, bakımını yapar ve onarır. e. Atölye Şefinin verdiği tüm işleri zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür. f. Sahne Demircisi, yaptığı işlerden dolayı, Atölyeler Şefine karşı sorumludur. 8. SAHNE KUNDURACISI a. Sahne Kunduracısı, mesleğinin kalıp, model, kesim ve saya işlerinde ustalık belgesi sahibi kişiler arasından Yönetim Kurulu'nca belirlenerek usulüne göre istihdam edilir. b. Sahne Kunduracısı,sahnede sanatçıların rol gereği giydiği sahne ayakkabılarının üretim ve onarım faaliyetlerinden sorumludur. c. Sahne Kunduracısı, yaptığı işlerden dolayı, Atölyeler Şefine karşı sorumludur. 9. AKSESUARCI a. Aksesuarcı; asgari ilköğretim okulu mezunları arasından Yönetim Kurulu'nca belirlenerek usulüne göre istihdam edilir. b. Aksesuarcı, başta Butafor Atölyesi olmak üzere Şehir Tiyatrolarının tüm atölyelerinde imal edilen aksesuar malzemelerini teslim alarak oyunda kullanılmaya hazır halde tutar. c. Oyun süresince tüm aksesuar malzemelerinin temiz, bakımlı, eksiksiz olmasından, oyun süresince sahnedeki yerlerine ve kullanacak kişilere ulaştırılmasından sorumludur. d. Aksesuarcı; oyun yönetmeni ve dekor tasarımcısının tesbit ettiği aksesuar malzemelerinin yerlerinde ve belirlenen şekilde, onların bilgilerini almadan hiçbir deşiklik yapmaz, yaptırmaz ya da yapılmasına müsaade edemez. e. Avize, aplik, abajur vs. gibi dekorun atmosferini tamamlama nedeni ile kullanılan ve ışıklandırma ile doğrudan ilgisi olmayan malzemeler de aksesuarcı tarafından muhafaza edilir. Bu malzemeler; sahne makinisti ile koordineli olarak aksesuarcı tarafından sofito borusuna asılır; yanıyorsa, elektrik hattı sahne ışıkçısı tarafından çekilir ve kumanda edilir. f. Aksesuarcı, yaptığı işlerden dolayı, Aksesuar Şefine karşı sorumludur. 10. MAKYAJCI VE KUAFÖR-PERUKACI a. Makyajcı ve Kuaför-Perukacı, mesleklerinde başarılı ve yetenekli olup, diploma veya sertifika sahibi kişiler arasından Yönetim Kurulu'nca belirlenip, usulüne göre istihdam edilir. b. Makyajcı ve Kuaför-Perukacı, oyuncular tarafından rol gereği sahnede kullanılan peruka, sakal, bıyık, kaş, plastik ekler ve boyama gibi makyaj faaliyetlerini icra eder. 14

15 c. Makyajcı ve Kuaför-Perukacı, oyunların sahnelenmesi esnasında ve provalarda görev alır, oyuncuların saçlarının istenen şekle sokulması, taranması ve benzeri görevleri icra eder. d. Makyajcı ve Kuaför-Perukacı, görevinin ifasında oyun yönetmenine karşı sorumludur.temsil faaliyetlerinde görevli olup Kuaför - Makyaj Uzmanına bağlı olarak çalışır. 11. REALĠZATÖR a. Realizatör, tiyatro eğitimi veren Fakülte veya Yüksekokul mezunları arasından Yönetim Kurulu'nca belirlenerek usulüne göre istihdam edilir. b. Realizatör, bir oyunun planlandığı şekilde gerçekleşmesini sağlamak için bu oyun süresince atölyeler, idari birimler ile oyun yönetmeni, sahne amiri ve sahne teknisyenleri arasında gerekli iletişimi kurmakla görevlidir. c. Realizatör, dekor veya kostüm tasarımcısı tarafından çizimi yapılan işlerin atölyelerde takibini yapmak, piyasa araştırması yaparak malzeme temininde bulunmak ve işin gerçekleştirilmesinden sorumludur. d. Realizatör, görevinin ifasında oyun dekor tasarımcısına karşı sorumludur ve tiyatro müdürüne bağlı olarak çalışır. 12. KONDÜVĠT a. Kondüvit, sahne ve sanat eğitimi veren Üniversiteler, Yüksekokullar,ile Teknik Lise veya Endüstri Meslek Liselerinin elektrik - elektronik bölümü mezunları arasından Yönetim Kurulunca oluşturulan sınav komisyonunca yapılacak sınavda müzik kulağı, refleksi ve müzik kültürü açısından başarı gösterenler arasından belirlenerek usulüne göre istihdam edilir. b. Kondüvit, sahneye konacak oyunlar ile ilgili olarak oyun yönetmeninin talimatları doğrultusunda gerekli efektleri bulmak, kullanılır halde bulundurmak, oyunlar ve diğer kültür faaliyetleri için gerekli efekt ve teknik cihazları hazırlamak, çalıştırmak ve korumakla görevlidir. c. Kondüvit,bu görevle görevlendirilmediği durumlarda ayrıca, prova ve temsiller sırasında Sahne Amirliğiyle ilişkin görevlerle yükümlendirilebilir d. Görevlendirildikleri oyunlarda kendilerine zimmetlenen araç,gereç ve donanımların her türlü bakım ve kullanılır halde bulunmasında birinci derecede sorumludur. e. Kondüvit, görevinin ifasında Oyun Yönetmenine karşı sorumludur ve Baş ışık uzmanına bağlı olarak çalışır IV. BÖLÜM EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi ġehir Tiyatrolarına GiriĢ ve Sınavlar MADDE 21 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının açtığı giriş sınavına girebilmek için şu şartları taşımak gerekir: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak; b) Üniversitelerin ve konservatuarların Tiyatro bölümlerinin oyunculuk ana sanat dalından mezun olmak. MADDE 22 - Adaylar aşağıdaki belgeleri bir dilekçeye ekleyerek en geç sınavdan bir gün önce Tiyatro Müdürlüğüne verirler: a) Adayın en çok iki sayfalık özgeçmişi b) 4,5X6 cm. boyunda 12 adet fotoğraf 15

16 c) Nüfus cüzdanı sureti d) Noterlikten tasdikli diploma sureti e) Cumhuriyet savcılığından alınacak iyi hal kağıdı f) Askerlik belgesi g) Sağlık raporu (Tiyatro sanatçısı olmaya engel bir hali olmadığı ayrıca belirtilmelidir.) MADDE 23 Sınavlar Yönetim Kurulunun kararıyla açılır. Bu sınavlar Şehir tiyatroları sahnelerinden birinde yapılır. Sınav duyurusu 15 gün önceden ulusal ve yerel basında ilan edilir MADDE 24 - Sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonu tarafından verilecek not ortalamalarının 10 üzerinden 7 tam sayıyı tutması şarttır. 7 tam sayı altındaki küsurlu sayılar sınav komisyonunca 7 tam sayıya tamamlanamazlar. sınav komisyonu üyeleri notlarını gizli olarak verirler. MADDE 25 Giriş sınavını kazananlar arasında eşit başarı gösterenlerden mesleki öğrenim yapmış olanlar, bunda da eşitlik durumunda daha. genç yaşta olanlar tercih edilir. MADDE 26 - Sınav komisyonu şu üyelerden teşekkül eder: a) Genel sanat yönetmeni b) Yönetim Kurulu üyeleri arasından Belediye başkanının görevlendireceği iki kişi c) Tiyatro alanında ün yapmış yönetmen ve sanatçılardan Belediye başkanının görevlendireceği iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. MADDE 27. Tiyatronun açacağı sınavlarda sınav komisyonuna verilecek ücreti yönetim kurulu tespit ederek Belediye başkanlığının onayına sunar. MADDE 28. DĠSĠPLĠNE AYKIRI DAVRANIġLAR VE CEZALAR Hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile bu yönetmeliğin ve sözleşme hükümlerinin emrettiği görevleri yerine getirmeyenlere Devlet Memurları Yasası nın disipline ilişkin hükümler saklı tutularak tiyatro hizmetinin özelliği nedeni ile ; Uyarı, Kınama, Bir günden beş güne kadar ücret kesmek. Beş günden onbeş güne kadar ücret kesmek. Onbeş günden üç aya kadar geçici çıkarılma. Temelli çıkarılma. Disiplin cezaları uygulanır. MADDE 29. AġAĞIDAKĠ DURUMLARDA UYARI CEZASI VERĠLĠR Mazeretsiz olarak provaya geç gelmek ya da gelmemek. Yönetim Kurulu Kararı olmadan oyunun başlamasından en az bir saat önce tiyatroda bulunmamak. Oyunda antre kaçırmak. Oyuna eksik aksesuarla çıkmak. MADDE 30. AġAGIDAKĠ DURUMLARDA KINAMA CEZASI VERĠLĠR Rejisörden izin almadan oyun metni dışına çıkmak ve mizansen değiştirmek. Perdenin erken açılmasına ya da geç kapanmasına neden olmak. 16

17 Işıkları-ses düzenini aksatmak, yanlış uyarlamak, zamanından erken açmak ya da geç kapamak. Sahne gereçlerini gerektiği gibi kullanmamak ve bunlara zarar vermek. Raporları gerçeğe uygun olamayan biçimde düzenlemek. Görevli bulunduğu oyunda, oyundan önce, oyundan sonra ya da oyun süresince seyirci arasında dolaşmak, sahne gerisine tiyatro ile ilişkisi olamayan kişileri getirmek. Kendisine vazife verilmek üzere tiyatroca bilinen adresinde bulunmama ve bırakılan sözlü yada yazılı bildirime rağmen ertesi sabah tiyatroya gelerek ilgililerle bağlantı kurmamak. MADDE 31. AġAĞIDAKĠ DURUMLARDA BĠR GÜNDEN BEġ GÜNE KADAR ÜCRET KESME CEZASI VERĠLĠR 29 maddedeki suçları bir tiyatro sezonunda iki defa işlemek Oyunun geç başlamasına neden olmak. Görevlilerin çalışmasını engellemek. MADDE 32. AġAĞIDAKĠ DURUMLARDA BEġ GÜNDEN ONBEġ GÜNE KADAR ÜCRET KESME CEZASI UYGULANIR 30. maddedeki suçları bir tiyatro dönemi içinde iki defa işlemek. Verilen sanatsal görevi reddetmek. İzin almadan sanatla ilgili bile olsa tiyatro dışında başka bir iş yapmak. MADDE 33. AġAĞIDAKĠ DURUMLARDA ONBEġ GÜNDEN ÜÇ AYA KADAR GEÇĠCĠ ÇIKARILMA CEZASI UYGULANIR. ÇIKARILMA SÜRESĠNCE ÜCRET ÖDENMEZ VE SÜRE HĠZMETTEN SAYILMAZ. Bir tiyatro dönemi içinde 31. ve 32. maddelerdeki suçları iki defa işlemek. Tiyatro içinde ve dışında kurumun onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunmak, yayın yaptırmak, televizyon, sinema, dergi, afiş, reklamlarda, bu yönetmeliğin 40. maddesinde sayılan ikinci görev yasağına tabi olmayan işlerde Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçısına ve mensuplarına yakışmayacak tutumlarda bulunmak. Tiyatro içinde sürekli geçimsizlik yaratmak huzurunu bozmak. Temsilin verilmesini önlemeye teşebbüs etmek ya da sebebiyet vermek. Gerçeğe aykırı mazeretlerle oyuna gelmemek ya da görevini terk etmek. Tiyatroya içkili gelmek. Temsil ve provalarda görevli olsun yada olmasın Yönetim Kurulundan izin almadan il sınırları dışına çıkmak. Yönetim Kurulundan izin almadan tiyatroda yayın dağıtmak ve satmak. MADDE 34. AġAĞIDAKĠ DURUMLARDA TĠYATRODAN TEMELLĠ ÇIKARMA CEZASI UYGULANIR: 33. maddedeki suçları bir tiyatro dönemi içerisinde iki defa işlemek. Kumar oynamak, içki içmeyi itiyat edinmek, uyuşturucu madde kullanmak. Ticaretle uğraşmak. Tiyatrodaki görevine mazeretsiz ve kesintisiz on gün gelmemek. MADDE 35. Cezayı icap ettiren hareketler Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu binaları içinde, haricinde, tatil devresinde oyun içinde ve dışında turnelerde de olsa yönetmelik aynen uygulanır. MADDE 36. Yönetim Kurulunun disiplin cezalarının uygulanmasını bir tiyatro sezonu erteleme hakkı saklıdır. 17

18 MADDE 37. YARDIMCI OYUNCU a. Şehir Tiyatroları'nda devamlı kadroda istihdam edilen Sanatkar Memurlar marifetiyle icra edilmesinde aksaklık bulunan hususlarda ya da personel yetersizliği durumunda Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve Belediye başkanının onayı ile yardımcı oyuncu çalıştırılabilir. b. Yardımcı oyuncuların çalışacakları oyunla ilgili görevlendirmeler, Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. c. Yardımcı oyuncu statüsünde çalıştırılmak için Üniversitelerin veya konservatuarların tiyatro bölümlerini bitirmiş olmak şarttır. d. Yardımcı oyuncular; bir oyunda özel nitelik ve kabiliyet gerektiren bir rolün Şehir Tiyatroları'nda devamlı kadroda istihdam edilen oyuncular marifetiyle icra edilememesi veya yetersiz kalınması halinde, bu rolün icrası dolayısıyla, geçici süre ile, yani ilgili oyunun gösterimi süresince istihdam edilen söz konusu özel nitelik ve kabiliyetlere sahip kişilerdir. e. Yardımcı oyuncu statüsünde çalıştırılan personele çalıştığı gün üzerinden ücret ödenir f. Yardımcı oyuncu istihdamı, görev verilen oyunla bağlantılıdır. Oyunun repertuardan kalkması durumunda, yardımcı oyuncunun kurumla ilişiği otomatik olarak sona erer, bunun için ayrıca bir bildirimde bulunulmaz. g. Bir oyun için çalıştırılacak yardımcı oyuncunun görevi, o oyunun prova ve gösterileri ile sınırlıdır. Başka bir oyun ve işte çalıştırılma, yeni bir Yönetim Kurulu kararı ile mümkün olabilir. Bir yardımcı oyuncunun günlük ne kadar ücret karşılığında istihdam edileceği, Yönetim Kurulu'nca belirlenir ve Belediye başkanının onayı alındıktan sonra ödemeler gerçekleştirilir. MADDE 38. TEKNĠK PERSONEL Şehir Tiyatroları'nda devamlı kadroda istihdam edilen sanatkar memurlar marifetiyle icra edilemeyen hususlarda ya da personel yetersizliği durumunda Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve Belediye başkanının onayını müteakip geçici statüsünde, teknik personel çalıştırılabilir. Teknik personel olarak çalıştırılan personelin göreve başlamaları, Başkanlık Onayından sonra gerçekleşir. Bu statüde çalıştırılan personele çalıştığı gün üzerinden ücret ödenir. Bir günlük ücreti Yönetim Kurulu'nca belirlenir ve Belediye başkanının onayı alındıktan sonra ödemeler gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, ihtiyacın ortadan kalkması durumunda söz konusu personelin işine son verebilir. Teknik personelin çalışacağı birim ile ilgili görevlendirmeler Müdürlük tarafından gerçekleştirilir. MADDE 39. KONUK SANATÇI a. Yabancı yada yerli oyun yönetmeni, aktör ve aktrisler; dekor tasarımcısı, müzisyen, orkestra şefi gibi sanat ve sahne faaliyetleri ile ilgili elemanlar; kurs verdirilmek üzere eğitici ve uzmanlar; Şehir Tiyatroları'nda geçici sürelerle çalıştırılabilirler. b. Şehir Tiyatroları'nda geçici sürelerle çalıştırma; Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Müdürlükçe Başkanlık Onayı alındıktan sonra geçerlilik kazanır. c. Yurt içinden konuk sanatçı istihdamı da bu usule tabidir. Yurt içinden ve yurt dışından çalıştırılacak konuk sanatçı sayısı (10) on ve ödenecek ücret, puan arasındadır. d. Yurt dışından davet edilecek sanatçıların onayları Belediye Başkanı tarafından verilir. MADDE 40. SÖZLEġME a. Yönetim Kurulu'nun uygunluk kararı üzerine; Şehir Tiyatroları'nda Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memur olarak istihdam edilecek şahıslar ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında bir yıl süreli idari sözleşme imzalanır. b. Bu kişilerin sözleşmelerinin sonunda hizmete devamları da aynı usule tabidir 18

19 c. Şehir Tiyatroları'nda Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memur olarak istihdam edilecek şahısların belirlenmesinde; Şehir Tiyatroları yönetmeliği hükümleri uygulanır. d. Şehir Tiyatroları'nda idari sözleşme ye istinaden istihdam edilen şahıslara ödenecek ücretler, tarih ve 87/11782 sayılı bakanlar Kurulu Kararı'nda (R.G /19480) belirlenen esaslar çerçevesinde tayin olunur. e. Şehir Tiyatroları'nda idari sözleşme ye istinaden istihdam edilen şahıslar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen doğum, ölüm, evlenme, tedavi ve yakacak yardımlarından aynen yararlanırlar. f. Şehir Tiyatroları personelinden askerlik yükümlülüğünü ifa edenler hakkında Devlet Memurlarına uygulanan hükümler uygulanır. g. Şehir Tiyatroları'nda Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memur olarak istihdam edilen şahıslar; haftada bir gün izinli sayılırlar. Haftalık izin günü, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. h. Yıllık izin süresi, 30 (otuz) gündür ve ne zaman kullanılacağı Yönetim Kurulunca belirlenir. i. İzinle ilgili diğer meseleler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen hükümlere tabidir. MADDE 41. KURUM DIġI ÇALIġMA ĠZNĠ a. Şehir Tiyatroları'nda Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memur olarak istihdam edilen şahıslar; kazanç elde etmek amacıyla başka işlerde çalışamazlar, Ticaret yapamazlar.bu tür işleri yaptıkları tespit edilen Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memur ların sözleşmeleri resen fesh edilir. b. Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memur lar, Şehir Tiyatroları'ndaki görevlerini aksatmamak kaydıyla, sahne ve sanatla ilgili çalışmalarını, Yönetim Kurulu'ndan izin almak kaydıyla Kurum dışında da icra edebilirler. c. Yönetim Kurulu, bu husustaki kararını her an geri alabilir. MADDE 42. YURT DIġINA GÖNDERĠLME a. Şehir Tiyatroları'nda Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur, Uzman Memur ve Memur olarak istihdam edilen şahıslar; Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine, bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla, burslu veya davetli olarak geçici görevle yurt dışına gönderilebilirler. b. Geçici görevle yurt dışına gönderme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin tabi olduğu usule göre yapılır. MADDE 43. TURNELER Yönetim Kurulu kararı ve Belediye Başkanının onayı ile yurtiçi ve yurtdışına turneler düzenlenebilir. MADDE 44. BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ġehġr TĠYATROSU NA AĠT EġYA VE MALZEMELERĠN TĠYATRO DIġINA ÇIKARILMASI: Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları nın salonları ile kulis ve Fuayeleri, Şehir Tiyatroları dışında yönetim kurulu tarafından hazırlanıp Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe konularak bir yönerge hükümleri çerçevesinde kullanılabilir. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında düzenlenen gösterilerin dışında tiyatroya ait eşya ve malzeme Genel Sanat Yönetmeni nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu nun kararı ve Büyükşehir 19

20 Belediye Başkanı nın onayı ile Tiyatro dışında kullanılabilir yada kiralanabilir. Aksine hareket edenler hakkında 24. maddenin hükümleri uygulanır MADDE 45. SÖZLEġMENĠN YENĠLENMESĠ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları, stajyer sanatçıları ve uygulatıcı uzman memurları,ile uzman memurları Belediye Başkanının onayı üzerine Tiyatro Müdürü ile her mali yıl başında Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından vize edilmiş ekteki form sözleşmeyi imzalar., MADDE 46. EĞĠTĠM ÇALIġMALARI Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kendi yapısı içinde sürekli bir tiyatro okulu niteliği taşır. Genel Sanat Yönetmeni ve Yönetim Kurulunun denetimi altında gündelikli stajyer oyun adayları, oyuncular ve teknik elemanlar için kurslar ve konferanslar, tartışmalar düzenler. a.tiyatro içi ve tiyatro dışı gereğinde de yurt dışından çağrılacak yetkili kişilerin sürdüreceği kurslara sanatçılar ile stajyer sanatçılar zorunlu olarak katılırlar. b. Gündelikli stajyerlerin aday kadrosuna, esas kadroya alınmaların da ve oyuncuların terfilerinde bu kurslarda gösterdikleri başarı etkin rol oynar c.teknik elemanlar içinde kendi alanlarında geliştirici kurslar düzenlenir ve başarı terfilerine etkin olur. MADDE 47. KÜLTÜREL ÇALIġMALAR Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kendi yapıları içinde birer kültür evi olma niteliğini de taşırlar. Bu amaçla: a.genel Sanat Yönetimi, Geleneksel Türk Tiyatrosu,Okuma ve radyo tiyatrosu, Sinema, Müzik, Dans, Plastik Sanatlar gibi dallarda gösteriler, sergiler, konferanslar, açık oturumlar ve halkın eğitimine yönelik çalışmalar düzenlemek. b.çeşitli kurum ya da kişilerin kültürel çalışmalarına olanaklar hazırlamak. c.tiyatroyu, çevre halkının yaratıcılığına açık bir kültür evi olarak geliştirmekle yükümlüdür. MADDE 48. JÜBĠLE VE ÖZEL GECELER Yazılı istekleri üzerine tiyatro mesleğinde 25 yada 50 yıl çalışmış olan sanatçılar jübile, uygulatıcı uzman memurlarla diğer sahne personeli özel gece yapabilirler. Bu jübile ve özel geceler için Yönetim Kurulunun izni, Belediye Başkanı nın onayı gereklidir. Jübile veya özel geceler için ilgililerden tiyatro kirası, aydınlatma, ısınma, dekor, kostüm, aksesuar ve benzeri malzemelerin kullanımı karşılığı bir ücret alınmaz. MADDE 49. TELĠF HAKLARI Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahnelenecek eserlerin yazarları, çevirmenleri ve bestecilerin telif hakları yürürlükteki yasalar ve Türkiye nin bağlı olduğu uluslar arası antlaşma hükümleri uyarınca ödenir. Telif haklarının sınırları her yıl Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Bütçe Kararnamesinde yer alacak bir madde ile belirlenir. 20

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu, bir temel hak olarak Anayasanın güvence altına aldığı sanatın ve özellikle tiyatronun toplumsal

Detaylı

KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç ve

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tiyatro Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI BELEDĠYE TĠYATRO MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI BELEDĠYE TĠYATRO MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI BELEDĠYE TĠYATRO MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ġlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğünün hukuki statüsünü,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

Karar Tarihi: 01-06-2011 Karar Numarası: 87 T.C. İĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 01-06-2011 Karar Numarası: 87 T.C. İĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 01-06-2011 Karar Numarası: 87 T.C. İĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30220 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Değerli dostlar, sanatseverler ve sanatçılar,

Değerli dostlar, sanatseverler ve sanatçılar, Değerli dostlar, sanatseverler ve sanatçılar, Aşağıdaki yönetmelik taslağı, çalışmalara klavuzluk edebilir umuduyla tarafımdan hazırlandı. Gündeme girip çıkmış çeşitli yönetmelik taslaklarından, İzmit

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Bartın Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 1 AMAÇ VE KAPSAM: T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde: 1 Bu Yönetmelik Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ Tanım 1. Bu ilkeler "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnternet Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin (İTAM)

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Mayıs 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29359 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29429 MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı