TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN REKABET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN REKABET"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ LETME ANA B M DALI ÜRET M YÖNET VE PAZARLAMA B M DALI TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE GLOBAL PAZARLAMA STRATEJ LER ÖNER Doktora Tezi ABDURRAHMAN BA DANI MAN: PROF. DR. TUNÇ EREM stanbul, 2005

2 ÖZET Bu çal mada, Türk haz r giyim sektörünün global rekabet potansiyelinin bulundu u; sektörün içerisinden, global pazarlama perspektifiyle geli tirilecek stratejiler do rultusunda, global rekabette önder konuma geçebilecek irketler ç kabilece i hususu, temel tez olarak lenmektedir. Çal mada öncelikle, global pazarlama disiplininin tan na ve bir uygulama çerçevesi önerisine yer verilmektedir. Bu bölümün içeri ini, global pazarlaman n getirileri, rekabet analizi yöntemleri, girilecek pazar n seçimi, pazara giri stratejileri ve pazarda büyüme stratejileri olu turmaktad r. Önerilen uygulama çerçevesi modeli, literatürden aktar lan bilgilerin, süreç yakla ile yeniden derlenmesiyle olu turulmu tur. Çal man n uygulama bölümünde, önerilen uygulama süreci ad mlar takip edilerek, öncelikle sektörün global vizyonu tart lmaktad r. Ard ndan, dünyada ve Türkiye de haz r giyim sektörünün global rekabet durumu analiz edilmektedir. Bu analizlerin sonuçlar paralelinde, sektöre, hedef pazarlara giri ve pazarda büyüme stratejileri önerilmektedir. Son amada, global geli imin gözden geçirilmesi ve vizyonun güncellenmesine yönelik önerilere de yer verilmektedir. Sonuç bölümünde, uygulama sonucu olarak, Türk haz r giyim sektörünün global aktör ç karma potansiyelinin bulundu u kan na yer verilmi tir. Tezin genel sonucu olarak ise, ulusumuzun zenginle mesinde rol oynayacak global aktörlerin yarat lmas nda global pazarlaman n, sundu u teorik çerçeveler ve uygulama yöntemleri ile, irketlerimize yard mc olacak en önemli disiplin oldu u kan dile getirilmektedir. II

3 ABSTRACT In this thesis, the potential and possibility of developing leading, competitive global actors from within Turkish Garment Industry, with the help of strategies developed from global marketing perspective is examined. The first part begins with an introduction to global marketing discipline with special emphasis on benefits of global marketing, methods of competitive analysis, selecting the target market, market entry strategies and market development strategies. After the introduction, a framework for global marketing applications is proposed by reorganizing the concepts from the literature with a process approach. In the application part of the study, following the steps in the application framework, the global vision of the industry is discussed. Secondly, the global competitive analysis of the industry is performed. In accordance with the findings of the analysis, strategies for selecting the target market and entering into it are proposed. Finally, there are suggestions for reviewing of the global development phase of the firms and revising their global visions. In conclusion, for the application part, it is deducted that Turkish garment industry has the potential and infrastructure to create and support global actors. The general conclusion for the thesis is that the global marketing with its theoretical frameworks and practical implications is the discipline that will enable Turkish firms to become global actors. III

4 NDEK LER ÖNSÖZ ÖZET IV V BÖLÜM 1 G : TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBAL REKABET POTANS YEL GLOBALLE ME VE GLOBAL HAZIR G M T CARET TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBAL REKABET YETENE N GLOBAL PAZARLAMA UYGULAMALARIYLA GEL LMES ÇALI MANIN YAPISI 7 BÖLÜM 2 GLOBAL PAZARLAMA N UYGULAMA ÇERÇEVES GLOBAL PAZARLAMA VE GLOBAL STRATEJ LER GLOBAL PAZARLAMA UYGULAMASI Global Pazarlama Uygulamas n Getirileri Global Pazarlaman n K tlar Global Pazarlamada Geli me A amalar Global Pazarlama Stratejileri ve Uygulama Çerçevesi GLOBAL REKABET ANAL Global STEP Analizi SWOT Analizi Porter Analizleri G LECEK PAZARLARIN SEÇ VE PAZARA G STRATEJ LER Hedef Pazar n Seçimi Pazara Giri Yönteminin Seçilmesi PAZARDA BÜYÜME STRATEJ LER Pazarda Büyüme Stratejileri Giri - Büyüme Karar Modeli Stratejik birlikleri 65 BÖLÜM 3 TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBALLE ME SÜREC VE GLOBAL PAZARLAMA STRATEJ LER TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBAL V ZYONU Sektörün Global Aktör Yaratma htiyac Geli me A amalar Analizi Türk Haz r Giyim Sektörünün Global Vizyon fadesi TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBAL REKABET ANAL Global STEP Analizi SWOT Analizi 150 IV

5 3.3. TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN FASONDAN ÇIKI I VE HEDEF PAZARA G N UYGULAMA STRATEJ LER Fasondan Ç n 3 Yolu Hedef Pazar n Seçimi Pazara Giri Stratejisi Ürün ve Marka Stratejisi Fiyat Stratejisi Da m Yap land rmas Tutundurma Çal malar TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBAL BÜYÜME SENARYOLARI Ülke/ Pazar Aç mlar Pazar D Büyüme Alanlar Stratejik birlikleri GLOBAL GEL N GÖZDEN GEÇ LMES VE V ZYONUN GÜNCELLENMES Global Geli meler ve irket Yap lar Nas l Bir Global Yap? 191 BÖLÜM 4 SONUÇ: GLOBAL AKTÖR OLMAK N GLOBAL PAZARLAMA TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBAL AKTÖR ÇIKARMA POTANS YEL BULUNMAKTADIR GLOBAL AKTÖR OLMAK N GLOBAL PAZARLAMA 194 KAYNAKÇA 196 EK LLER L STES ekil 1 : irketlerde Global Pazarlaman n Geli imi 20 ekil 2 : Global Pazarlama Uygulama Süreci 32 ekil 3 : SWOT Analizi (Kotabe ve Helsen, 1998 : 237) 35 ekil 4 : Endüstrilerde Karl Belirleyen 5 Rekabet Faktörü (Porter, 1998a:192) 37 ekil 5 : Ulusal Rekabet Avantaj n Belirleyicileri (Porter, 1995:71) 39 ekil 6 : Keegan n (1998:288) Hisse Oran ve Kontrol Ölçe i 47 ekil 7 : Keegan n (1998:298) Pazarda Büyüme Karar Matrisi 61 ekil 8 : hracat / Yerel Üretim Karar Matrisi 64 ekil 9 : Haz r Giyim Endüstrisinde Süreç A amalar 163 ekil 10 : Fasondan Ç n 3 Yolu ve lgili Süreç A amalar 167 V

6 TABLOLAR L STES Tablo 1 : Hedef Pazar Seçim Tablosu 43 Tablo 2 : Dünyada Haz r Giyim Ticareti ve Geni lemesi 80 Tablo 3 : Global Haz r Giyim Ticaretinde Önemli Ak mlar, Tablo 4 : Bölgelere Göre Dünya Haz r Giyim Üretimi (milyar USD). 83 Tablo 5 : Bölgelerin Haz r Giyimde ç Taleplerini Kar lama Oranlar 84 Tablo 6 : Önemli Haz r Giyim hracatç Ülkeler ve hracatlar (milyon USD) 85 Tablo 7 (Devam) 86 Tablo 8 : Dünyadaki lk 10 Haz r Giyim hracatç Ülkenin hracat (milyon USD) 86 Tablo 9 : Türkiye nin Ba ca thalatç Ülkelerin thalat çindeki Pay, Tablo 10 : hracatç Ülkelerin Pazar Konumlar 88 Tablo 11 : Önemli Haz r Giyim thalatç Ülkeler ve thalatlar (milyon USD) 89 Tablo 12 : lk 10 Ülkenin thalatlar (milyon USD) ve Ticari De im 90 Tablo 13 : 15 AB Üyesi Ülkenin Haz r Giyim thalat (AB çi Hariç bin Euro) 93 Tablo 14 : Avrupa Birli i Haz r Giyim thalat Ve Tedarikçiler 2003 (Milyon USD) 94 Tablo 15 : Haz r Giyim Sanayii Üretim Endeksi (1995=100) 95 Tablo 16 : Avrupa Birli i Haz r Giyim Sektörü Göstergeleri 96 Tablo 17 : AB Ülkelerinin Üretim Yönelimleri 97 Tablo 18 : AB D ndan Yap lan thalat n Da m Kanallar 99 Tablo 19 : ABD nin Haz r Giyim thalat Yapt Ülkeler (Milyon USD) 102 Tablo 20 : ABD nin Türkiye hracat Ve thalat çerisindeki Yeri 104 Tablo 21 : Japonya n n Ülkemiz le Tekstil Ve Haz r Giyim thalat Ve hracat n Ürün Gruplar na Göre Da 105 Tablo 22 : Japonya n n Tekstil ve Haz r Giyim thalat n Ülke Gruplar na Göre Da 106 Tablo 23 : Japonya n n Haz r Giyim thalat n Ülkelere Göre Da (2003) 107 Tablo 24 : Rusya da Baz Tekstil Ve Konfeksiyon Ürünleri Üretimi 113 Tablo 25 : Rusya Federasyonu nun Ba ca Ticari Partnerleri le Gerçekle tirdi i Tekstil Ve Konfeksiyon Ürünleri Ticareti (Milyon USD) 114 Tablo 26 : Üretim Sürecinde Trendler 118 Tablo 27 : Ürün Gruplar nda Uzun Vadeli Trendler ve Da m, Tablo 28 : Yönetimde Etkinlik ile H z ve Katma De er Yarat lmas 125 Tablo 29 (Devam) 126 Tablo 30 : Önemli Pazarlarda (Tekstil Ve Haz r Giyim Birlikte) Gümrük Vergisi Oranlar (%) Ortalamalar, Tablo 31 : Yeni Üretim Bloklar 138 Tablo 32 : Tüketici Trendleri 139 VI

7 Tablo 33 : Üç Tüketim Alan 141 Tablo 34 : Pazarlama Trendleri 142 Tablo 35 : Kar la rmalar - Tekstil Sektörü Alt Yap 151 Tablo 36 : Kar la rmalar - Üretim Süreci 152 Tablo 37 : Kar la rmalar - Üretim Maliyetleri 153 Tablo 38 : Tekstil Ve Haz r Giyim Sanayiinde Çal an Ba na Ortalama Saat Maliyeti (Sosyal Güvenlik Ve Di er Yükler Dahil - USD), Tablo 39 : Kar la rmalar - Pazarlama Süreci 155 Tablo 40 : Hedef Pazar Seçim Tablosu Uygulamas 175 VII

8 BÖLÜM 1 : TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBAL REKABET POTANS YEL 1.1. GLOBALLE ME VE GLOBAL HAZIR G M T CARET 90 lar n ortalar na kadar, bir ülke s rlar a an operasyonlara veya firmalara, uluslararas veya çokuluslu denilmekteydi. Ancak, geli en ileti im ve ula rma imkanlar, operasyonlar veya firmalar, bir iki ülke aras nda cereyan eden ili kiler a olmaktan ç kar p, gerçek anlamda rlar n anlam yitirdi i, tüm dünya çap nda geli en olaylar zincirinin bir parças haline getirdi. Art k i süreçleri, ulus s rlar ndan ba ms z tasarlanmakta ve global ölçekte icra edilmektedir. Globalle meyi mümkün k lan teknolojik geli meler, her geçen gün daha da h zlanmakta, daha önce globalle mesi hayal bile edilmeyen konular, tüm dünyan n gündemine oturmaktad r. Bugün art k i letmeler, rekabet avantajlar sürdürebilmek için, hem tedarik alan nda, hem de mü teri alan nda global alternatifler üzerinde durmaktad rlar. Yerel ve yak n kavramlar n yerine, maliyet avantaj ve karl k kavramlar ön plana ç kmaktad r. letmelerin, dikkate de er bir maliyet iyile tirmesi veya kar art için, dünyan n herhangi bir yerine gidip ofis açabilecek duruma geldi i gözlemlenmektedir.

9 Czinkota, Ronkainen ve Tarrant (1995:12-14), mü terilerin, pazar n ve kanallar n globalle ti i dünyada, i yapma biçimlerinin de globalle mek zorunda kald belirtmektedir lerden bu yana ve özellikle do u blo unun çözülmesinden sonra, dünya ticaretinin geli mesi yönünde çok önemli geli melere tan k olundu. Bu kimi ülkeler ve sektörleri için uluslararas arenada yeni f rsatlar do ururken kimileri için yeni tehlikeler yaratt. Sektörlerin globalle mesini h zland ran faktörler aras nda ilk olarak, ula m ve ileti im alan ndaki teknolojik geli melerin ülkeler aras nda da zorla ran engelleri önemli ölçüde ortadan kald rmas say labilir. Özellikle son y llarda geli en internet a sayesinde, önceleri günlerle ifade edilen ileti im ve bilgi ula rma süreleri, saniyelerle ifade edilebilecek düzeye geriledi. Verimlili i önemli boyutlarda art ran üretim teknolojilerindeki geli meler ve buna paralel bir h zda geli en yönetim teknikleri sayesinde zla artan üretim miktarlar kar nda yeni pazarlar arayan yerel sanayiciler, eskisinden daha fazla yurt d pazarlara ihtiyaç duymaya ba lad lar. Geli en teknoloji ve ileti im imkanlar, dünya üzerindeki tercihlerin giderek daha çok birbirine benzer hale gelmesine sebep olmaktad r. Bu da yerel talebi etkilemekte ve ulusal farklar n azald bir global pazar yap na gidi i h zland rmaktad r. (Levitt, 1983) Uluslararas ticarete engel olan kimi yasal düzenlemeler de, geçti imiz y llarda, serbest ticaretin yay lmas yönünde de imlere ram r. GATT (General Agreements on Tariffs and Trade) anla mas ile ba layan serbest ticaretin tüm dünyaya yay lmas süreci, Dünya Ticaret Örgütünün kurulmas ve neredeyse bütün ülkelerin bu örgüte üye olmalar yla, kurumsalla ma sürecine girmi tir. Ticaretin global düzeyde 9

10 engelsiz yürütülmesi, global zenginli in e it da n da önünü açacakt r. (Pitroda, 1997) Böyle bir pazar formasyonu, öncelikle dünya haz r giyim devlerinin daha da büyümelerinin önünü açmaktad r. Dünya Ticaret Örgütünün 2003 istatistiklerine göre, global haz r giyim sektörünün toplam ticaret hacmi 226 milyar USD düzeyine ula r. Nitekim, globalle meye en h zl uyum gösteren irketlerin ba nda, global haz r giyim irketlerinin geldi i görülmektedir. Örne in, Amerikan Levi Strauss firmas, bir k m ürünlerinin tasar Brüksel de yapmakta, kuma lar talya dan almakta, etiketlerini Hong Kong dan getirtmekte, haz r giyimini Türkiye de yapt p, ard ndan çe itli ülkelerdeki da m noktalar na ula rmaktad r. Bu süreç, uluslararas olmaktan öte, global olarak tasarlanm olan ve yürütülen bir süreçtir. Globalle menin f rsatlar ndan yararlanmak ve global aktör olmak isteyen özellikle Türk irketlerinin, bu hacmi büyütmeye ve daha büyük pay almaya yönelik haz rl klar yo unla rmalar gerekmektedir. 10

11 1.2. TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBAL REKABET YETENE N GLOBAL PAZARLAMA UYGULAMALARIYLA GEL LMES Globalle en dünya ticaretiyle birlikte, ülkelerin kalk nmalar nda, global rekabete aç k sektörlerin giderek daha fazla rol almaya ba lad gözlemlenmektedir. Ulusal kalk nman n ba aktörleri, global pazarda rekabet avantaj na sahip sektörlerdir. Türk haz r giyim sektörü, Türkiye ekonomisinin önde gelen sektörlerinden biridir. Sektör, i yerindeki 2 milyon çal an yla, Türkiye'de istihdam n önemli bir bölümünü sa lamaktad r. (TGSD, 2004) Sektörün ihracat kapasitesi ve uluslar aras rekabet gücü yüksektir. Hammadde olanaklar bak ndan, gerek pamuk üreticili i, gerek iplik tesisleri, gerekse tekstil sektörünün bilinen gücü dolay yla dikey entegrasyonda önemli boyutlara ula bir alt yap ya sahiptir. Türk haz r giyim sektörü, u anda dünyadaki rakipleri aras nda kalitesi ve kapasitesi ile ilk s ralarda yer almaktad r. Türkiye, 80'lerin ortalar ndan itibaren, Avrupa'n n yüksek i çilik ücretleri yüzünden terk etmeye ba lad bu sektöre, öncelikle dü ük i çilik ücreti avantaj yla girmi tir. Ancak, uzak do udaki geli mekte olan ülkelerin, 90'lar n ba ndan itibaren sektöre girmeye ba lamalar yla birlikte, dü ük i çilik ücretleri, Türkiye için bir rekabet avantaj olmaktan ç kmaya ba lam r. Türkiye art k, co rafi yak nl k, h zl teslimat olanaklar ve yeti mi i gücü varl dolay yla sipari almaya ve üretim yapmaya devam edebilmektedir. Bat büyük al firmalar, uzak do uda yapt ramad klar zor modelli ürünleri, çok h zl üretilmesi gereken repete (tekrar) sipari leri Türkiye'de yapt rmay tercih etmektedirler. 11

12 Bat ülkelerin Türkiye'yi tercih etmelerinin bir di er nedeni, Türkiye'nin tekstil sektöründe, haz r giyim yan sanayisinde ve lojistikte de çok önemli mesafeler alm olmas r. Uzak do u ülkelerinde, çok ucuz çiliklerle büyük haz r giyim üretim tesisleri bulmak mümkün olmaktad r. Ancak, haz r giyim yan sanayisinde ve lojistikteki çok önemli alt yap eksiklikleri, üretimi zora sokmakta, lojistik yükünü al n omuzlar nda rakmaktad r. Türk haz r giyim sektörü, yeti mi insan gücü ve geli mi alt yap yla, dünya pazarlar na arac z aç lmaya haz rd r. Ancak, gerek piyasadaki çok güçlü ve iyi organize olmu bat al lar n ve yine çok güçlü bat markalar n hakimiyetleri, bu aç n yap lmas zorla rmaktad r. Türkiye'de, üretimde yeti mi insan gücü mevcudiyeti söz konusu iken, pazarlamada ve özellikle global pazarlamada yeti mi insan gücü eksikli i bulunmaktad r. Sektör yat mc lar, 90'lar n ortalar ndan itibaren kendi markalar yarat p bat piyasalar na aç lmaktan bahsetmektedir. Ancak bunu imdiye kadar k smen ba arabilmi firma say, geli mi ülkelere oranla, oldukça s rl say dad r. Bu eksiklik, sektördeki sivil toplum kurulu lar taraf ndan da dile getirilmektedir. Türkiye Giyim Sanayicileri Derne inin (TGSD) yay nlad, May s 2002 bas n bülteninde, bu konuya temas edilerek: "Uluslararas sat noktalar nda, kendi markalar z ile etkili olmak üzere bir strateji olu turulmas artt r" denilmektedir. Bugüne kadar süregelen benzeri tart malar n arkas ndaki temel kabul, Türkiye nin bir üretici/fasoncu ülke oldu u, fasonculuktan ç n ise markala ma ile olabilece idir. Bugün art k bu temel kabulün s rlar n ötesine geçmek gerekmektedir. Bu dü ünsel aç m ise, sadece marka yaratma tart malar çerçevesinde kalmay p, sektörün etkinlik s rlar global çerçevede ve çok boyutlu dü ünerek yakalanabilir. 12

13 Globalle en i süreçleri, çok de ik alanlarda, global ölçekte uzmanla ma ve global aktör olma f rsat sunmaktad r. Haz r giyim sektörünün i süreçlerinde global ölçekte uzmanla acak Türk firmalar, markala man n yan s ra, çok farkl alanlarda da kendilerine global rekabet avantaj getirebilecek aç mlar yakalayabileceklerdir. Mevcut güçlü altyap n üstüne in a edilecek bu aç mlar de erlendirmekte en çok faydalan lacak araç, global pazarlama disiplinidir. Global pazarlama perspektifi olmaks n yap lacak aç mlar, global arenadaki güçlü ve deneyimli rakiplerin kar na savunmas z ve deneyimsiz ç kmak anlam na gelecektir. 13

14 1.3. ÇALI MANIN YAPISI Bu çal mada, Türk haz r giyim sektörünün global rekabet potansiyelinin bulundu u; sektörün içerisinden, global pazarlama perspektifiyle geli tirilecek stratejiler do rultusunda, global rekabette önder konuma geçebilecek irketler ç kabilece i hususu, temel tez olarak lenmektedir. Bu amaçla, sektörde uzun y llard r var olan, bu çal man n yazar n da sektör profesyoneli olarak do rudan kat mc oldu u, global pazarlarda etkin olma tart malar, global pazarlama disiplini çerçevesinde ele al nmaktad r. Sektörde faaliyet gösteren giri imci ve yöneticilere, global pazarlama literatüründeki son geli meler dikkate al narak haz rlanan, uygulamaya yönelik global pazarlama stratejileri önerisi sunulacakt r. Çal man n takibeden bölümünde, global pazarlama disiplininin tan na ve bir uygulama çerçevesi önerisine yer verilmektedir. Bu bölümün içeri ini, global pazarlaman n getirileri, rekabet analizi yöntemleri, girilecek pazar n seçimi, pazara giri stratejileri ve pazarda büyüme stratejileri olu turmaktad r. Önerilen uygulama çerçevesi modeli, literatürden aktar lan bilgilerin, süreç yakla ile yeniden derlenmesiyle olu turulmu tur. Çal man n üçüncü bölümünde, ikinci bölümde ortaya konan uygulama süreci ad mlar takip edilerek, öncelikle sektörün global vizyonu tart lmaktad r. Ard ndan, dünyada ve Türkiye de haz r giyim sektörünün global rekabet durumu STEP analiz çerçevesinde irdelenmekte, SWOT analizi ile de, güçlü ve zay f yönler ile f rsat ve tehditler ortaya 14

15 konmaktad r. Bu analizlerin sonuçlar paralelinde, sektöre, hedef pazarlara giri ve pazarda büyüme stratejileri önerilmektedir. Son a amada, global geli imin gözden geçirilmesi ve vizyonun güncellenmesine yönelik önerilere yer verilmektedir. Çal man n sonuç bölümünde, uygulaman n sonuçlar na ve tezin genel sonucuna yer verilmektedir. Uygulama ba lam nda yap lan analiz ve de erlendirmeler sonucunda, Türk haz r giyim sektörünün global aktör karma potansiyelinin bulundu u kan na var lm r. Tezin genel sonucu olarak ise, ulusumuzun zenginle mesinde rol oynayacak global aktörlerin yarat lmas nda global pazarlaman n, sundu u teorik çerçeveler ve uygulama yöntemleri ile, irketlerimize yard mc olacak en önemli disiplin oldu u kan dile getirilmektedir. Bu çal man n sonucunda ortaya konan stratejiler, sektör çevrelerinde tart p, aynen veya k smen kabul görebilecek, irketlerde bu stratejileri uygulamaya yönelik planlar olu turulabilecektir. Çal mada, global pazarlama literatüründen yap lan al nt lar ve global pazarlama uygulamas n getirilerine yap lan vurgular nedeniyle, sektör çevrelerinde, global pazarlama disiplinine olan ilgi artabilecektir. Önerilen stratejilerin uygulamas na yönelinmesi durumunda, sektör kurulu lar taraf ndan; stratejilerin gerçekle tirilmesi için gereken ortam n haz rlanmas na yönelik devlet ve hükümet politikalar n olu turulmas için; kamuoyu, ilgili kurum ve kurulu lar nezdinde çal malar da ba lat labilecektir. 15

16 BÖLÜM 2 GLOBAL PAZARLAMA N UYGULAMA ÇERÇEVES 16

17 BÖLÜM 3 TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBALLE ME SÜREC VE GLOBAL PAZARLAMA STRATEJ LER 17

18 BÖLÜM 4 SONUÇ: GLOBAL AKTÖR OLMAK N GLOBAL PAZARLAMA 4.1. TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBAL AKTÖR ÇIKARMA POTANS YEL BULUNMAKTADIR Türkiye, global haz r giyim sektöründe, üretimden sat lar dikkate al nd nda, Çin den sonra gelen, ikinci büyük üretici ülkedir. Bu gücü elinde tutan Türkiye, global pazarlarda etkin olabilecek irketleri kartabilecek altyap ya sahiptir. Türkiye nin global pazarlarda öne ç kan aktörlere sahip olmas, ülkenin zenginli ini sa layacak en önemli husustur. Türkiye nin global etkinlik aç ndan umut ba layabilece i en önde gelen sektör olan haz r giyim sektörünün, ülkenin zenginle mesi aç ndan, global aktörler yaratma zorunlulu u bulunmaktad r. Bu süreçte at lacak ilk ad m, global pazarlama perspektifiyle geli tirilecek, nihai amada global bir aktör olmay amaçlayan, global vizyonun tan mlanmas r. Yapt z rekabet analizinin sonuçlar, her yönüyle, sektörün rekabet edebilirli ini ortaya ç km r. Ancak, global pazarlara bakt zda, henüz haz r giyim pazarlar n global aktörleri aras nda Türk firmalar bulunmamaktad r. Halen, Alman, ngiliz ve Amerikal firmalar, global pazarlar n hakimleri konumundad r. Bu ülkelerden gelen firmalar, rekabet avantajlar üretimden de il, üretim geçmi lerine dayanan, 18

19 ürettirme becerilerinden ve pazarlama etkinliklerinden almaktad rlar. Türkiye de art k bu yöne yönelmelidir. Bununla birlikte, global geli me amalar bak ndan irketlerimiz, henüz uluslararas pazarlama amas nda oldu undan, al nmas gereken daha çok yol bulunmaktad r. Uygulamada da ortaya koydu umuz gibi, irketlerimiz, global pazarlarda söz sahibi olmak için, sektör çevrelerinde tart lageldi i üzere, sadece üretimcilikle fasondan ç p markala ma yolunu tercih etmek zorunda de ildirler. Bunun yan s ra, global tedarik organizasyonu yoluyla, ya da ma azac kta uzmanla mak yoluyla da global aktör ç karabilir. Fasonculuktan ç ta öncelikli hedef pazar z, orta vadede üyesi olmay öngördü ümüz, Avrupa Birli i pazar r. Tercih edilen seçene e göre, pazara giri te ve pazarda uygulanacak stratejiler, global sektörün güncel durumu ve ya anan geli melerin trendi do rultusunda ilgili bölümlerde detaylar yla önerilmi bulunmaktad r. Pazara yerle ilmesi ve pazarda belli bir ba ar n elde edilmesinden sonra, global büyüme sürecinde gündeme, ülke / pazar aç mlar gelecektir. Burada sektörümüz aktörleri için önerimiz, öncelikle belli bir ülkeyi seçip o ülkeye odaklan lmas r. lk ülkede yakalan lan belli bir ba ar ndan sonra di er ülke pazarlar denenmelidir. Pazarlar n yan s ra, pazar d büyüme alanlar da unutulmamal r. Önümüzdeki y llarda, tasar m, CAD/CAM, know-how, moda yaratma, her zamankinden daha önemli hale gelecektir. Bu alanlardaki geli meleri yak ndan takip edebilmek ve rekabet avantaj yakalamak için, stratejik i birlikleri, alternatif bir yöntem olarak göz önünde tutulmal r. Tüm bu alanlarda ba ar olunmas yla birlikte gelinecek nokta, global bir irket yap n do ru tasarlanmas noktas r. Geli me amalar modeli do rultusunda, gelece i görerek, sektöre yön veren dünya ehirlerinde, çok merkezli olarak yap land lacak irketler, sa kl ve h zl büyümenin sa lam temellerini atm olacaklard r. 19

20 4.2. GLOBAL AKTÖR OLMAK N GLOBAL PAZARLAMA AÇILIMLARI Günümüzde ya ad z, gerek teknoloji alan ndaki geli meler, gerekse uluslararas ticaretin serbestle mesi yönündeki yasal düzenlemeler, global ticaretin önünü alabildi ine açmaktad r. Uluslar n zenginli i ise, giderek daha fazla, o uluslar n ba ndan ç kan global aktörlerin çoklu uyla do rudan ilgili bulunmaktad r. Global aç gerçekle tirebilmek için, global pazarlaman n sundu u teorik çerçeveler ve uygulama yöntemleri, irketlerimize yard mc olacak birincil araçlard r. Uygulama süreci önerimizde, literatürden seçerek bir araya getirdi imiz araçlarla olu turdu umuz uygulama süreci, teoriyi prati e dökmek isteyen uygulamac lar için bir uygulama rehberi niteli indedir. Globalle en ticaretin sunduklar ndan yararlanmak ve global aktör olmak isteyen özellikle Türk irketlerinin, global bir vizyona ve global stratejilere ihtiyac bulunmaktad r. Ba ta haz r giyim sektörümüz olmak üzere, tüm sektörlerimiz, global pazarlama perspektifini kazan p, global stratejiyi do ru anlay p, global vizyonlar formüle etmek durumundad r. irketlerin, dünya üzerindeki tüm faaliyetlerini bütünle tirme dü üncesi üzerine kurulu global strateji dü üncesi, ülkeler aras ndaki ta r de erlerin transferinden daha fazlas ifade etmektedir. irketlerimiz, ülkeler ve bölgeler aras ba lant lar dikkate alarak, dünyay, rs z tek bir pazar olarak ele almak zorundad r. Do ru global stratejiler için ise, firmalar n, global pazarlama perspektifinden, firma yap olarak ne a amada olduklar n fark nda olmalar gerekir. Bu noktada, global pazarlamada geli me a amalar analizi devreye girmektedir. Bu analiz do rultusunda yap lacak durum tespiti, firmalar z için, i e ba lama noktas tespit anlam na gelecektir. 20

21 Globalle mede öncü, geli mi ülkelerin büyük irketlerinin deneyimleri do rultusunda geli ip zenginle en disiplin, globalle me sürecine giren deneyimsiz firmalar n, global pazarlardaki rehberi olacakt r. Türkiyemiz, son y llarda yapt ihracat ataklar yla geli mekte olan ülkeler aras nda en ön planda ise de, ülke s rlar d nda bütünle ik örgütlenme anlam na gelebilecek türde global yap lara henüz sahip de ildir. Dolay yla, global uygulamalar konusunda, fiziksel kaynaklar ve insan kaynaklar olarak bir hayli eksi imiz bulunmaktad r. Bu konuda eksiklerimizi hem tespit etmemize, hem de gidermemize yard mc olacak disiplin, global pazarlama disiplinidir. 21

22 KAYNAKÇA TAPLAR Agins, T. (2000), End of Fashion, Quill Harper Collins Publishers, New York. Akkuzugil, Y. (2002a), Japonya Konfeksiyon Pazar n Dinamikleri ve Pazara Giri Stratejileri, hracat Genel Müdürlü ü, Tekstil ve Konfeksiyon Dairesi Ba kanl, Ankara. Akkuzugil, Y. (2002b), Japonya Haz r Giyim ve Ev Tekstili Pazarlar n Analizi, hracat Genel Müdürlü ü, Tekstil ve Konfeksiyon Dairesi Ba kanl, Ankara. Chee H., Haris, R. (1998), Global Marketing Strategy, Financial Times Pittman Publishing, London. Czinkota, M.R., Ronkainen, A.I., (1994), International Marketing Strategy - Environmental Assessment And Entry Strategies, The Dryden Press, Orlonda. Czinkota, M.R., Ronkainen, A.I., Tarrant, J.J. (1995), The Global Marketing Imperative, NTC Business Books, Illinois. Czinkota, M.R., Ronkainen, A.I., Tarrant, J.J., Moffet, M.H., Moynihan, E.O. (2001), The Global Business, 3rd Ed., Harcourt College Publishers, Illinois. D Aveni, R. (1994), Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, The Free Pres, New York. 22

23 Dinçer, Ö., Stratejik Yönetim ve i letme Politikas, 5. Bask, Beta Bas m, stanbul, Doole, I., Lowe, R. (1997), International Marketing Strategy, International Thomson Business Press, London. Douglas, S.P., Craig C.S. (1995), Global Marketing Strategy, McGraw Hill Publishing, Singapore. Doyle, P. (1998), Marketing Management And Strategy, 2nd ed., Prentice Hall Inc., Europe. Hamel, G., Prahalad, C.K. (1998), Gelece i Kazanmak, Çev:Zülfü Dicleli, nk lap Kitabevi, stanbul. Hines, T., Bruce, M. (2003), Fashion Marketing Contemporary Issues, Butterworth & Hienemann Publ., London. Johansson, J.K. (2000), Global Marketing -Foreign Entry, Local Marketing and Global Management, MacGraw Hill, McGraw Hill Publ., Boston. Keegan, W.J. (1998), Global Marketing Management, Prentice-Hall Inc., New Jersey. Kotabe, M., Helsen, K. (1998), Global Marketing Management, John Wiley & Sons Inc., New York. Kotler, P. (1991), Marketing Management, 7th Ed., Prentice-Hall, NewYork. Lowe, R. (1997), International Marketing Strategy -Contemporary Readings, Int. Thornson Business Press, London. Meloan, T.W., Graham, J.L. (1998), International and Global Marketing - Concepts and Cases, Intl. Ed., McGraw Hill Publ., Boston. Oelkers, B.D. (2004), Fashion Marketing, Thomson SouthWestern Publ., Ohio. 23

24 Porter, M.E. (1995), The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York. Porter, M.E. (1998a), Competitive Strategy -With a New Introduction, The Free Press, NewYork. Porter, M.E. (1998b), Competitive Advantage, -With a New Introduction, The Free Press, NewYork. Slywotzky, A.J. (1995), Value Migration, Harvard Business School Press, Boston. ahin, F. (1983), Tekstil Sözlü ü, Anadolu Sanat Yay nlar, stanbul. Terpstra, V., Sarathy, R. (1994), International Marketing, 6th Ed., The Dryden Press, Orlando. Ya ar, E. (1995), Türk Tekstil ve Haz r Giyim Sektörü, TK B Yay No:0041, stanbul. Yip, G.S., (1992), Total Global Strategy: Managing for Worldwide Competitive Advantage, Englewood Cliffs-Prentice Hall, New Jersey. MAKALE VE RAPORLAR Arar, O. (2003) IAF (International Apparel Forum) da yapt konu ma. Baker, S. (2004a), Demand-Driven Manufacturing, September 2004 Research Report, Baker, S. (2004b), Next Trends n Apparel Retail, Manufacturing, Fashion & Merchandising, December 2004 Research Report, Banister, E., Hogg, M.K. (2003), Consumers and Their Negative Selves and the Implications for Fashion Marketing, Fashion Marketing 24

25 Contemporary Issues, Hines, T. ve Bruce, M., Butterworth & Hienemann Publ., London. Birnbaum, D. (2003), The Life After Quota, Featured Industry Articles, Çavu gil, S. T. (1980), On the Internationalization Process of Firms, European Research, Issue No: 8, pp Dockery, A. (2003), Hi-Tech Clothing Tackles Stains And Odour, December 2003 Research Report, DPT (1993), Tekstil ve Haz r giyim Sanayii Ozel ihtisas Raporu, DPT, Yay n No: DPT:2389-ÖiK452, 1993 DTM (1998), Tekstil ve Haz r giyim Sektörel Toplant Raporu, DTM ihracat Genel Müdürlü ü, Ankara, Temmuz 1998 Dutta, D. (2004), Floor-Ready Merchandise (FRM), August 2004 Research Report, Erk vanç, A. (2004) Japon pazar n anahtar : Sab r, Dürüstlük, Güven, TurkishTime Dergisi, Haziran 2004 say, s.24. Farrel, D. (2003) IAF (International Apparel Forum) da yapt konu ma. Fey, F. F. (1998), Success Strategies for Russian-Foreign Joint Ventures, International and Global Marketing - Concepts and Cases, Meloan, T. W., Graham, J.L., Intl. Ed., McGraw Hill Publ., Boston. Fisher, M. L. (1997), "What is the Right Supply Chain For Your Product", Harvard Business Review, March-ApriI 1997, pp Flanagan, M. (2003), Apparel Sourcing in the 21st Century, January 2003 Research Report, Flanagan, M. (2004), The Ground Rules For Sourcing After 2005, February 2004 Research Report, 25

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ. Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011

KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ. Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011 KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011 SANAYİLEŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN KABULLER 1. Ekonomi, belli bir alanda uzmanlaşmaktan çok

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Sorular. İşletmeler neden önemlidir? İşletme öğrencisi ne olur? İşletme bölümünde kazandırılmak istenen nedir?

Sorular. İşletmeler neden önemlidir? İşletme öğrencisi ne olur? İşletme bölümünde kazandırılmak istenen nedir? Sorular İşletmeler neden önemlidir? İşletme öğrencisi ne olur? İşletme bölümünde kazandırılmak istenen nedir? Paydaş gözüyle işletme nasıl tanımlanabilir? Yöneticilik doğuştan mı geliyor? Yönetim bilgisi

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Pazarlama Yönetimi. MAN503T Güz 1 3 3 7. Dersin Dili.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Pazarlama Yönetimi. MAN503T Güz 1 3 3 7. Dersin Dili. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Pazarlama Yönetimi MAN503T Güz 1 3 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları

Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası Pazarlama LOJ 214 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers)

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers) Bölüm 11 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Mergers) İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip

Detaylı

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme AVM-404 Bahar 3

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar: Kavramsal Bir Bakış... 3 Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar ve Kavramlaştırma... 3 Kar Amacı

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları

2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları Arçelik A.Ş. 2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları 2009, 1. Çeyrek... Tüm bölgelerde devam eden talep daralması Önemli bölgelerde artan pazar payı Tüketici elektroniğinde devam eden karlılık artışı Hızlı bir

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama Pazarlama Karması Bakımından İnternet Özellikleri 1. Kişiye Özel Üretim: Müşterilerin kişisel istekleri

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Yöneticiler neler söylüyorlar? Çalışmalarımız standardize olmaktan çok uzak, işler şirket

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE Soru 1 Verimlilik nedir? 25 Soru 2: Verimlilikle ilişkili kavramlar nelerdir?

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme, Yaratıcılık Egzersizleri Gürcan Banger- SANGEM

Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme, Yaratıcılık Egzersizleri Gürcan Banger- SANGEM Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme, Yaratıcılık Egzersizleri Gürcan Banger- SANGEM Açıklama Bu eğitimde izleyeceğiniz sunular, www.duyguguncesi.net/sunular

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

01.Şub.14 02.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 10:00-18:00. 22:00 15.Şub.14 16.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 09:00-16:00

01.Şub.14 02.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 10:00-18:00. 22:00 15.Şub.14 16.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 09:00-16:00 OCAK 2014 EĞİTİM TAKVİMİ Dönem Sonu Kapanış İşlemleri ve 11.Oca.14 12.Oca.14 2 Gün Cumartesi - Pazar Muhasebesel Kurum Kültürü ve Kurumiçi İletişim 11.Oca.14 12.Oca.14 2 Gün Cumartesi - Pazar Kişisel Planlama,

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır.

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır. KOSGEB ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU I. OCAK-HAZĐRAN 2009 DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Đdare Başkanlığımızın ilk 6 aylık dönemde bütçe gider

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 313052200001410 2 0 0 2 5

Öğretim planındaki AKTS 313052200001410 2 0 0 2 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. DÜNYA SİYASETİNDE ÇEVRE SORUNLARI Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 313052200001410 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONLARI Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ( acant@taek.gov.tr )

SERA GAZI EMİSYONLARI Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ( acant@taek.gov.tr ) SERA GAZI EMİSYONLARI Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ( acant@taek.gov.tr ) Şimdiye kadar, bir rapordaki tablonun, grafik ve matematiksel denklem niteliğinde olan

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal Planlama Yönetim Teknikleri Eğitimi 19 Haziran 2009 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Merkezi 09.00-09.30 Kayıt 9.30-11.00 Finansal piyasalar, şirket evlilikleri büyürken kurumsallaşmanın önemi

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

ransfer Fiyatlandırması.

ransfer Fiyatlandırması. ransfer Fiyatlandırması. Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Önemi & Yapılması Gereken Hazırlıklar Zeki Kurtçu, Sorumlu Ortak Vergi Hizmetleri Bölüm Başkanı 19 Aralık 2006, Ritz Carlton Hotel - Istanbul

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı