TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN REKABET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN REKABET"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ LETME ANA B M DALI ÜRET M YÖNET VE PAZARLAMA B M DALI TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE GLOBAL PAZARLAMA STRATEJ LER ÖNER Doktora Tezi ABDURRAHMAN BA DANI MAN: PROF. DR. TUNÇ EREM stanbul, 2005

2 ÖZET Bu çal mada, Türk haz r giyim sektörünün global rekabet potansiyelinin bulundu u; sektörün içerisinden, global pazarlama perspektifiyle geli tirilecek stratejiler do rultusunda, global rekabette önder konuma geçebilecek irketler ç kabilece i hususu, temel tez olarak lenmektedir. Çal mada öncelikle, global pazarlama disiplininin tan na ve bir uygulama çerçevesi önerisine yer verilmektedir. Bu bölümün içeri ini, global pazarlaman n getirileri, rekabet analizi yöntemleri, girilecek pazar n seçimi, pazara giri stratejileri ve pazarda büyüme stratejileri olu turmaktad r. Önerilen uygulama çerçevesi modeli, literatürden aktar lan bilgilerin, süreç yakla ile yeniden derlenmesiyle olu turulmu tur. Çal man n uygulama bölümünde, önerilen uygulama süreci ad mlar takip edilerek, öncelikle sektörün global vizyonu tart lmaktad r. Ard ndan, dünyada ve Türkiye de haz r giyim sektörünün global rekabet durumu analiz edilmektedir. Bu analizlerin sonuçlar paralelinde, sektöre, hedef pazarlara giri ve pazarda büyüme stratejileri önerilmektedir. Son amada, global geli imin gözden geçirilmesi ve vizyonun güncellenmesine yönelik önerilere de yer verilmektedir. Sonuç bölümünde, uygulama sonucu olarak, Türk haz r giyim sektörünün global aktör ç karma potansiyelinin bulundu u kan na yer verilmi tir. Tezin genel sonucu olarak ise, ulusumuzun zenginle mesinde rol oynayacak global aktörlerin yarat lmas nda global pazarlaman n, sundu u teorik çerçeveler ve uygulama yöntemleri ile, irketlerimize yard mc olacak en önemli disiplin oldu u kan dile getirilmektedir. II

3 ABSTRACT In this thesis, the potential and possibility of developing leading, competitive global actors from within Turkish Garment Industry, with the help of strategies developed from global marketing perspective is examined. The first part begins with an introduction to global marketing discipline with special emphasis on benefits of global marketing, methods of competitive analysis, selecting the target market, market entry strategies and market development strategies. After the introduction, a framework for global marketing applications is proposed by reorganizing the concepts from the literature with a process approach. In the application part of the study, following the steps in the application framework, the global vision of the industry is discussed. Secondly, the global competitive analysis of the industry is performed. In accordance with the findings of the analysis, strategies for selecting the target market and entering into it are proposed. Finally, there are suggestions for reviewing of the global development phase of the firms and revising their global visions. In conclusion, for the application part, it is deducted that Turkish garment industry has the potential and infrastructure to create and support global actors. The general conclusion for the thesis is that the global marketing with its theoretical frameworks and practical implications is the discipline that will enable Turkish firms to become global actors. III

4 NDEK LER ÖNSÖZ ÖZET IV V BÖLÜM 1 G : TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBAL REKABET POTANS YEL GLOBALLE ME VE GLOBAL HAZIR G M T CARET TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBAL REKABET YETENE N GLOBAL PAZARLAMA UYGULAMALARIYLA GEL LMES ÇALI MANIN YAPISI 7 BÖLÜM 2 GLOBAL PAZARLAMA N UYGULAMA ÇERÇEVES GLOBAL PAZARLAMA VE GLOBAL STRATEJ LER GLOBAL PAZARLAMA UYGULAMASI Global Pazarlama Uygulamas n Getirileri Global Pazarlaman n K tlar Global Pazarlamada Geli me A amalar Global Pazarlama Stratejileri ve Uygulama Çerçevesi GLOBAL REKABET ANAL Global STEP Analizi SWOT Analizi Porter Analizleri G LECEK PAZARLARIN SEÇ VE PAZARA G STRATEJ LER Hedef Pazar n Seçimi Pazara Giri Yönteminin Seçilmesi PAZARDA BÜYÜME STRATEJ LER Pazarda Büyüme Stratejileri Giri - Büyüme Karar Modeli Stratejik birlikleri 65 BÖLÜM 3 TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBALLE ME SÜREC VE GLOBAL PAZARLAMA STRATEJ LER TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBAL V ZYONU Sektörün Global Aktör Yaratma htiyac Geli me A amalar Analizi Türk Haz r Giyim Sektörünün Global Vizyon fadesi TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBAL REKABET ANAL Global STEP Analizi SWOT Analizi 150 IV

5 3.3. TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN FASONDAN ÇIKI I VE HEDEF PAZARA G N UYGULAMA STRATEJ LER Fasondan Ç n 3 Yolu Hedef Pazar n Seçimi Pazara Giri Stratejisi Ürün ve Marka Stratejisi Fiyat Stratejisi Da m Yap land rmas Tutundurma Çal malar TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBAL BÜYÜME SENARYOLARI Ülke/ Pazar Aç mlar Pazar D Büyüme Alanlar Stratejik birlikleri GLOBAL GEL N GÖZDEN GEÇ LMES VE V ZYONUN GÜNCELLENMES Global Geli meler ve irket Yap lar Nas l Bir Global Yap? 191 BÖLÜM 4 SONUÇ: GLOBAL AKTÖR OLMAK N GLOBAL PAZARLAMA TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBAL AKTÖR ÇIKARMA POTANS YEL BULUNMAKTADIR GLOBAL AKTÖR OLMAK N GLOBAL PAZARLAMA 194 KAYNAKÇA 196 EK LLER L STES ekil 1 : irketlerde Global Pazarlaman n Geli imi 20 ekil 2 : Global Pazarlama Uygulama Süreci 32 ekil 3 : SWOT Analizi (Kotabe ve Helsen, 1998 : 237) 35 ekil 4 : Endüstrilerde Karl Belirleyen 5 Rekabet Faktörü (Porter, 1998a:192) 37 ekil 5 : Ulusal Rekabet Avantaj n Belirleyicileri (Porter, 1995:71) 39 ekil 6 : Keegan n (1998:288) Hisse Oran ve Kontrol Ölçe i 47 ekil 7 : Keegan n (1998:298) Pazarda Büyüme Karar Matrisi 61 ekil 8 : hracat / Yerel Üretim Karar Matrisi 64 ekil 9 : Haz r Giyim Endüstrisinde Süreç A amalar 163 ekil 10 : Fasondan Ç n 3 Yolu ve lgili Süreç A amalar 167 V

6 TABLOLAR L STES Tablo 1 : Hedef Pazar Seçim Tablosu 43 Tablo 2 : Dünyada Haz r Giyim Ticareti ve Geni lemesi 80 Tablo 3 : Global Haz r Giyim Ticaretinde Önemli Ak mlar, Tablo 4 : Bölgelere Göre Dünya Haz r Giyim Üretimi (milyar USD). 83 Tablo 5 : Bölgelerin Haz r Giyimde ç Taleplerini Kar lama Oranlar 84 Tablo 6 : Önemli Haz r Giyim hracatç Ülkeler ve hracatlar (milyon USD) 85 Tablo 7 (Devam) 86 Tablo 8 : Dünyadaki lk 10 Haz r Giyim hracatç Ülkenin hracat (milyon USD) 86 Tablo 9 : Türkiye nin Ba ca thalatç Ülkelerin thalat çindeki Pay, Tablo 10 : hracatç Ülkelerin Pazar Konumlar 88 Tablo 11 : Önemli Haz r Giyim thalatç Ülkeler ve thalatlar (milyon USD) 89 Tablo 12 : lk 10 Ülkenin thalatlar (milyon USD) ve Ticari De im 90 Tablo 13 : 15 AB Üyesi Ülkenin Haz r Giyim thalat (AB çi Hariç bin Euro) 93 Tablo 14 : Avrupa Birli i Haz r Giyim thalat Ve Tedarikçiler 2003 (Milyon USD) 94 Tablo 15 : Haz r Giyim Sanayii Üretim Endeksi (1995=100) 95 Tablo 16 : Avrupa Birli i Haz r Giyim Sektörü Göstergeleri 96 Tablo 17 : AB Ülkelerinin Üretim Yönelimleri 97 Tablo 18 : AB D ndan Yap lan thalat n Da m Kanallar 99 Tablo 19 : ABD nin Haz r Giyim thalat Yapt Ülkeler (Milyon USD) 102 Tablo 20 : ABD nin Türkiye hracat Ve thalat çerisindeki Yeri 104 Tablo 21 : Japonya n n Ülkemiz le Tekstil Ve Haz r Giyim thalat Ve hracat n Ürün Gruplar na Göre Da 105 Tablo 22 : Japonya n n Tekstil ve Haz r Giyim thalat n Ülke Gruplar na Göre Da 106 Tablo 23 : Japonya n n Haz r Giyim thalat n Ülkelere Göre Da (2003) 107 Tablo 24 : Rusya da Baz Tekstil Ve Konfeksiyon Ürünleri Üretimi 113 Tablo 25 : Rusya Federasyonu nun Ba ca Ticari Partnerleri le Gerçekle tirdi i Tekstil Ve Konfeksiyon Ürünleri Ticareti (Milyon USD) 114 Tablo 26 : Üretim Sürecinde Trendler 118 Tablo 27 : Ürün Gruplar nda Uzun Vadeli Trendler ve Da m, Tablo 28 : Yönetimde Etkinlik ile H z ve Katma De er Yarat lmas 125 Tablo 29 (Devam) 126 Tablo 30 : Önemli Pazarlarda (Tekstil Ve Haz r Giyim Birlikte) Gümrük Vergisi Oranlar (%) Ortalamalar, Tablo 31 : Yeni Üretim Bloklar 138 Tablo 32 : Tüketici Trendleri 139 VI

7 Tablo 33 : Üç Tüketim Alan 141 Tablo 34 : Pazarlama Trendleri 142 Tablo 35 : Kar la rmalar - Tekstil Sektörü Alt Yap 151 Tablo 36 : Kar la rmalar - Üretim Süreci 152 Tablo 37 : Kar la rmalar - Üretim Maliyetleri 153 Tablo 38 : Tekstil Ve Haz r Giyim Sanayiinde Çal an Ba na Ortalama Saat Maliyeti (Sosyal Güvenlik Ve Di er Yükler Dahil - USD), Tablo 39 : Kar la rmalar - Pazarlama Süreci 155 Tablo 40 : Hedef Pazar Seçim Tablosu Uygulamas 175 VII

8 BÖLÜM 1 : TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBAL REKABET POTANS YEL 1.1. GLOBALLE ME VE GLOBAL HAZIR G M T CARET 90 lar n ortalar na kadar, bir ülke s rlar a an operasyonlara veya firmalara, uluslararas veya çokuluslu denilmekteydi. Ancak, geli en ileti im ve ula rma imkanlar, operasyonlar veya firmalar, bir iki ülke aras nda cereyan eden ili kiler a olmaktan ç kar p, gerçek anlamda rlar n anlam yitirdi i, tüm dünya çap nda geli en olaylar zincirinin bir parças haline getirdi. Art k i süreçleri, ulus s rlar ndan ba ms z tasarlanmakta ve global ölçekte icra edilmektedir. Globalle meyi mümkün k lan teknolojik geli meler, her geçen gün daha da h zlanmakta, daha önce globalle mesi hayal bile edilmeyen konular, tüm dünyan n gündemine oturmaktad r. Bugün art k i letmeler, rekabet avantajlar sürdürebilmek için, hem tedarik alan nda, hem de mü teri alan nda global alternatifler üzerinde durmaktad rlar. Yerel ve yak n kavramlar n yerine, maliyet avantaj ve karl k kavramlar ön plana ç kmaktad r. letmelerin, dikkate de er bir maliyet iyile tirmesi veya kar art için, dünyan n herhangi bir yerine gidip ofis açabilecek duruma geldi i gözlemlenmektedir.

9 Czinkota, Ronkainen ve Tarrant (1995:12-14), mü terilerin, pazar n ve kanallar n globalle ti i dünyada, i yapma biçimlerinin de globalle mek zorunda kald belirtmektedir lerden bu yana ve özellikle do u blo unun çözülmesinden sonra, dünya ticaretinin geli mesi yönünde çok önemli geli melere tan k olundu. Bu kimi ülkeler ve sektörleri için uluslararas arenada yeni f rsatlar do ururken kimileri için yeni tehlikeler yaratt. Sektörlerin globalle mesini h zland ran faktörler aras nda ilk olarak, ula m ve ileti im alan ndaki teknolojik geli melerin ülkeler aras nda da zorla ran engelleri önemli ölçüde ortadan kald rmas say labilir. Özellikle son y llarda geli en internet a sayesinde, önceleri günlerle ifade edilen ileti im ve bilgi ula rma süreleri, saniyelerle ifade edilebilecek düzeye geriledi. Verimlili i önemli boyutlarda art ran üretim teknolojilerindeki geli meler ve buna paralel bir h zda geli en yönetim teknikleri sayesinde zla artan üretim miktarlar kar nda yeni pazarlar arayan yerel sanayiciler, eskisinden daha fazla yurt d pazarlara ihtiyaç duymaya ba lad lar. Geli en teknoloji ve ileti im imkanlar, dünya üzerindeki tercihlerin giderek daha çok birbirine benzer hale gelmesine sebep olmaktad r. Bu da yerel talebi etkilemekte ve ulusal farklar n azald bir global pazar yap na gidi i h zland rmaktad r. (Levitt, 1983) Uluslararas ticarete engel olan kimi yasal düzenlemeler de, geçti imiz y llarda, serbest ticaretin yay lmas yönünde de imlere ram r. GATT (General Agreements on Tariffs and Trade) anla mas ile ba layan serbest ticaretin tüm dünyaya yay lmas süreci, Dünya Ticaret Örgütünün kurulmas ve neredeyse bütün ülkelerin bu örgüte üye olmalar yla, kurumsalla ma sürecine girmi tir. Ticaretin global düzeyde 9

10 engelsiz yürütülmesi, global zenginli in e it da n da önünü açacakt r. (Pitroda, 1997) Böyle bir pazar formasyonu, öncelikle dünya haz r giyim devlerinin daha da büyümelerinin önünü açmaktad r. Dünya Ticaret Örgütünün 2003 istatistiklerine göre, global haz r giyim sektörünün toplam ticaret hacmi 226 milyar USD düzeyine ula r. Nitekim, globalle meye en h zl uyum gösteren irketlerin ba nda, global haz r giyim irketlerinin geldi i görülmektedir. Örne in, Amerikan Levi Strauss firmas, bir k m ürünlerinin tasar Brüksel de yapmakta, kuma lar talya dan almakta, etiketlerini Hong Kong dan getirtmekte, haz r giyimini Türkiye de yapt p, ard ndan çe itli ülkelerdeki da m noktalar na ula rmaktad r. Bu süreç, uluslararas olmaktan öte, global olarak tasarlanm olan ve yürütülen bir süreçtir. Globalle menin f rsatlar ndan yararlanmak ve global aktör olmak isteyen özellikle Türk irketlerinin, bu hacmi büyütmeye ve daha büyük pay almaya yönelik haz rl klar yo unla rmalar gerekmektedir. 10

11 1.2. TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBAL REKABET YETENE N GLOBAL PAZARLAMA UYGULAMALARIYLA GEL LMES Globalle en dünya ticaretiyle birlikte, ülkelerin kalk nmalar nda, global rekabete aç k sektörlerin giderek daha fazla rol almaya ba lad gözlemlenmektedir. Ulusal kalk nman n ba aktörleri, global pazarda rekabet avantaj na sahip sektörlerdir. Türk haz r giyim sektörü, Türkiye ekonomisinin önde gelen sektörlerinden biridir. Sektör, i yerindeki 2 milyon çal an yla, Türkiye'de istihdam n önemli bir bölümünü sa lamaktad r. (TGSD, 2004) Sektörün ihracat kapasitesi ve uluslar aras rekabet gücü yüksektir. Hammadde olanaklar bak ndan, gerek pamuk üreticili i, gerek iplik tesisleri, gerekse tekstil sektörünün bilinen gücü dolay yla dikey entegrasyonda önemli boyutlara ula bir alt yap ya sahiptir. Türk haz r giyim sektörü, u anda dünyadaki rakipleri aras nda kalitesi ve kapasitesi ile ilk s ralarda yer almaktad r. Türkiye, 80'lerin ortalar ndan itibaren, Avrupa'n n yüksek i çilik ücretleri yüzünden terk etmeye ba lad bu sektöre, öncelikle dü ük i çilik ücreti avantaj yla girmi tir. Ancak, uzak do udaki geli mekte olan ülkelerin, 90'lar n ba ndan itibaren sektöre girmeye ba lamalar yla birlikte, dü ük i çilik ücretleri, Türkiye için bir rekabet avantaj olmaktan ç kmaya ba lam r. Türkiye art k, co rafi yak nl k, h zl teslimat olanaklar ve yeti mi i gücü varl dolay yla sipari almaya ve üretim yapmaya devam edebilmektedir. Bat büyük al firmalar, uzak do uda yapt ramad klar zor modelli ürünleri, çok h zl üretilmesi gereken repete (tekrar) sipari leri Türkiye'de yapt rmay tercih etmektedirler. 11

12 Bat ülkelerin Türkiye'yi tercih etmelerinin bir di er nedeni, Türkiye'nin tekstil sektöründe, haz r giyim yan sanayisinde ve lojistikte de çok önemli mesafeler alm olmas r. Uzak do u ülkelerinde, çok ucuz çiliklerle büyük haz r giyim üretim tesisleri bulmak mümkün olmaktad r. Ancak, haz r giyim yan sanayisinde ve lojistikteki çok önemli alt yap eksiklikleri, üretimi zora sokmakta, lojistik yükünü al n omuzlar nda rakmaktad r. Türk haz r giyim sektörü, yeti mi insan gücü ve geli mi alt yap yla, dünya pazarlar na arac z aç lmaya haz rd r. Ancak, gerek piyasadaki çok güçlü ve iyi organize olmu bat al lar n ve yine çok güçlü bat markalar n hakimiyetleri, bu aç n yap lmas zorla rmaktad r. Türkiye'de, üretimde yeti mi insan gücü mevcudiyeti söz konusu iken, pazarlamada ve özellikle global pazarlamada yeti mi insan gücü eksikli i bulunmaktad r. Sektör yat mc lar, 90'lar n ortalar ndan itibaren kendi markalar yarat p bat piyasalar na aç lmaktan bahsetmektedir. Ancak bunu imdiye kadar k smen ba arabilmi firma say, geli mi ülkelere oranla, oldukça s rl say dad r. Bu eksiklik, sektördeki sivil toplum kurulu lar taraf ndan da dile getirilmektedir. Türkiye Giyim Sanayicileri Derne inin (TGSD) yay nlad, May s 2002 bas n bülteninde, bu konuya temas edilerek: "Uluslararas sat noktalar nda, kendi markalar z ile etkili olmak üzere bir strateji olu turulmas artt r" denilmektedir. Bugüne kadar süregelen benzeri tart malar n arkas ndaki temel kabul, Türkiye nin bir üretici/fasoncu ülke oldu u, fasonculuktan ç n ise markala ma ile olabilece idir. Bugün art k bu temel kabulün s rlar n ötesine geçmek gerekmektedir. Bu dü ünsel aç m ise, sadece marka yaratma tart malar çerçevesinde kalmay p, sektörün etkinlik s rlar global çerçevede ve çok boyutlu dü ünerek yakalanabilir. 12

13 Globalle en i süreçleri, çok de ik alanlarda, global ölçekte uzmanla ma ve global aktör olma f rsat sunmaktad r. Haz r giyim sektörünün i süreçlerinde global ölçekte uzmanla acak Türk firmalar, markala man n yan s ra, çok farkl alanlarda da kendilerine global rekabet avantaj getirebilecek aç mlar yakalayabileceklerdir. Mevcut güçlü altyap n üstüne in a edilecek bu aç mlar de erlendirmekte en çok faydalan lacak araç, global pazarlama disiplinidir. Global pazarlama perspektifi olmaks n yap lacak aç mlar, global arenadaki güçlü ve deneyimli rakiplerin kar na savunmas z ve deneyimsiz ç kmak anlam na gelecektir. 13

14 1.3. ÇALI MANIN YAPISI Bu çal mada, Türk haz r giyim sektörünün global rekabet potansiyelinin bulundu u; sektörün içerisinden, global pazarlama perspektifiyle geli tirilecek stratejiler do rultusunda, global rekabette önder konuma geçebilecek irketler ç kabilece i hususu, temel tez olarak lenmektedir. Bu amaçla, sektörde uzun y llard r var olan, bu çal man n yazar n da sektör profesyoneli olarak do rudan kat mc oldu u, global pazarlarda etkin olma tart malar, global pazarlama disiplini çerçevesinde ele al nmaktad r. Sektörde faaliyet gösteren giri imci ve yöneticilere, global pazarlama literatüründeki son geli meler dikkate al narak haz rlanan, uygulamaya yönelik global pazarlama stratejileri önerisi sunulacakt r. Çal man n takibeden bölümünde, global pazarlama disiplininin tan na ve bir uygulama çerçevesi önerisine yer verilmektedir. Bu bölümün içeri ini, global pazarlaman n getirileri, rekabet analizi yöntemleri, girilecek pazar n seçimi, pazara giri stratejileri ve pazarda büyüme stratejileri olu turmaktad r. Önerilen uygulama çerçevesi modeli, literatürden aktar lan bilgilerin, süreç yakla ile yeniden derlenmesiyle olu turulmu tur. Çal man n üçüncü bölümünde, ikinci bölümde ortaya konan uygulama süreci ad mlar takip edilerek, öncelikle sektörün global vizyonu tart lmaktad r. Ard ndan, dünyada ve Türkiye de haz r giyim sektörünün global rekabet durumu STEP analiz çerçevesinde irdelenmekte, SWOT analizi ile de, güçlü ve zay f yönler ile f rsat ve tehditler ortaya 14

15 konmaktad r. Bu analizlerin sonuçlar paralelinde, sektöre, hedef pazarlara giri ve pazarda büyüme stratejileri önerilmektedir. Son a amada, global geli imin gözden geçirilmesi ve vizyonun güncellenmesine yönelik önerilere yer verilmektedir. Çal man n sonuç bölümünde, uygulaman n sonuçlar na ve tezin genel sonucuna yer verilmektedir. Uygulama ba lam nda yap lan analiz ve de erlendirmeler sonucunda, Türk haz r giyim sektörünün global aktör karma potansiyelinin bulundu u kan na var lm r. Tezin genel sonucu olarak ise, ulusumuzun zenginle mesinde rol oynayacak global aktörlerin yarat lmas nda global pazarlaman n, sundu u teorik çerçeveler ve uygulama yöntemleri ile, irketlerimize yard mc olacak en önemli disiplin oldu u kan dile getirilmektedir. Bu çal man n sonucunda ortaya konan stratejiler, sektör çevrelerinde tart p, aynen veya k smen kabul görebilecek, irketlerde bu stratejileri uygulamaya yönelik planlar olu turulabilecektir. Çal mada, global pazarlama literatüründen yap lan al nt lar ve global pazarlama uygulamas n getirilerine yap lan vurgular nedeniyle, sektör çevrelerinde, global pazarlama disiplinine olan ilgi artabilecektir. Önerilen stratejilerin uygulamas na yönelinmesi durumunda, sektör kurulu lar taraf ndan; stratejilerin gerçekle tirilmesi için gereken ortam n haz rlanmas na yönelik devlet ve hükümet politikalar n olu turulmas için; kamuoyu, ilgili kurum ve kurulu lar nezdinde çal malar da ba lat labilecektir. 15

16 BÖLÜM 2 GLOBAL PAZARLAMA N UYGULAMA ÇERÇEVES 16

17 BÖLÜM 3 TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBALLE ME SÜREC VE GLOBAL PAZARLAMA STRATEJ LER 17

18 BÖLÜM 4 SONUÇ: GLOBAL AKTÖR OLMAK N GLOBAL PAZARLAMA 4.1. TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN GLOBAL AKTÖR ÇIKARMA POTANS YEL BULUNMAKTADIR Türkiye, global haz r giyim sektöründe, üretimden sat lar dikkate al nd nda, Çin den sonra gelen, ikinci büyük üretici ülkedir. Bu gücü elinde tutan Türkiye, global pazarlarda etkin olabilecek irketleri kartabilecek altyap ya sahiptir. Türkiye nin global pazarlarda öne ç kan aktörlere sahip olmas, ülkenin zenginli ini sa layacak en önemli husustur. Türkiye nin global etkinlik aç ndan umut ba layabilece i en önde gelen sektör olan haz r giyim sektörünün, ülkenin zenginle mesi aç ndan, global aktörler yaratma zorunlulu u bulunmaktad r. Bu süreçte at lacak ilk ad m, global pazarlama perspektifiyle geli tirilecek, nihai amada global bir aktör olmay amaçlayan, global vizyonun tan mlanmas r. Yapt z rekabet analizinin sonuçlar, her yönüyle, sektörün rekabet edebilirli ini ortaya ç km r. Ancak, global pazarlara bakt zda, henüz haz r giyim pazarlar n global aktörleri aras nda Türk firmalar bulunmamaktad r. Halen, Alman, ngiliz ve Amerikal firmalar, global pazarlar n hakimleri konumundad r. Bu ülkelerden gelen firmalar, rekabet avantajlar üretimden de il, üretim geçmi lerine dayanan, 18

19 ürettirme becerilerinden ve pazarlama etkinliklerinden almaktad rlar. Türkiye de art k bu yöne yönelmelidir. Bununla birlikte, global geli me amalar bak ndan irketlerimiz, henüz uluslararas pazarlama amas nda oldu undan, al nmas gereken daha çok yol bulunmaktad r. Uygulamada da ortaya koydu umuz gibi, irketlerimiz, global pazarlarda söz sahibi olmak için, sektör çevrelerinde tart lageldi i üzere, sadece üretimcilikle fasondan ç p markala ma yolunu tercih etmek zorunda de ildirler. Bunun yan s ra, global tedarik organizasyonu yoluyla, ya da ma azac kta uzmanla mak yoluyla da global aktör ç karabilir. Fasonculuktan ç ta öncelikli hedef pazar z, orta vadede üyesi olmay öngördü ümüz, Avrupa Birli i pazar r. Tercih edilen seçene e göre, pazara giri te ve pazarda uygulanacak stratejiler, global sektörün güncel durumu ve ya anan geli melerin trendi do rultusunda ilgili bölümlerde detaylar yla önerilmi bulunmaktad r. Pazara yerle ilmesi ve pazarda belli bir ba ar n elde edilmesinden sonra, global büyüme sürecinde gündeme, ülke / pazar aç mlar gelecektir. Burada sektörümüz aktörleri için önerimiz, öncelikle belli bir ülkeyi seçip o ülkeye odaklan lmas r. lk ülkede yakalan lan belli bir ba ar ndan sonra di er ülke pazarlar denenmelidir. Pazarlar n yan s ra, pazar d büyüme alanlar da unutulmamal r. Önümüzdeki y llarda, tasar m, CAD/CAM, know-how, moda yaratma, her zamankinden daha önemli hale gelecektir. Bu alanlardaki geli meleri yak ndan takip edebilmek ve rekabet avantaj yakalamak için, stratejik i birlikleri, alternatif bir yöntem olarak göz önünde tutulmal r. Tüm bu alanlarda ba ar olunmas yla birlikte gelinecek nokta, global bir irket yap n do ru tasarlanmas noktas r. Geli me amalar modeli do rultusunda, gelece i görerek, sektöre yön veren dünya ehirlerinde, çok merkezli olarak yap land lacak irketler, sa kl ve h zl büyümenin sa lam temellerini atm olacaklard r. 19

20 4.2. GLOBAL AKTÖR OLMAK N GLOBAL PAZARLAMA AÇILIMLARI Günümüzde ya ad z, gerek teknoloji alan ndaki geli meler, gerekse uluslararas ticaretin serbestle mesi yönündeki yasal düzenlemeler, global ticaretin önünü alabildi ine açmaktad r. Uluslar n zenginli i ise, giderek daha fazla, o uluslar n ba ndan ç kan global aktörlerin çoklu uyla do rudan ilgili bulunmaktad r. Global aç gerçekle tirebilmek için, global pazarlaman n sundu u teorik çerçeveler ve uygulama yöntemleri, irketlerimize yard mc olacak birincil araçlard r. Uygulama süreci önerimizde, literatürden seçerek bir araya getirdi imiz araçlarla olu turdu umuz uygulama süreci, teoriyi prati e dökmek isteyen uygulamac lar için bir uygulama rehberi niteli indedir. Globalle en ticaretin sunduklar ndan yararlanmak ve global aktör olmak isteyen özellikle Türk irketlerinin, global bir vizyona ve global stratejilere ihtiyac bulunmaktad r. Ba ta haz r giyim sektörümüz olmak üzere, tüm sektörlerimiz, global pazarlama perspektifini kazan p, global stratejiyi do ru anlay p, global vizyonlar formüle etmek durumundad r. irketlerin, dünya üzerindeki tüm faaliyetlerini bütünle tirme dü üncesi üzerine kurulu global strateji dü üncesi, ülkeler aras ndaki ta r de erlerin transferinden daha fazlas ifade etmektedir. irketlerimiz, ülkeler ve bölgeler aras ba lant lar dikkate alarak, dünyay, rs z tek bir pazar olarak ele almak zorundad r. Do ru global stratejiler için ise, firmalar n, global pazarlama perspektifinden, firma yap olarak ne a amada olduklar n fark nda olmalar gerekir. Bu noktada, global pazarlamada geli me a amalar analizi devreye girmektedir. Bu analiz do rultusunda yap lacak durum tespiti, firmalar z için, i e ba lama noktas tespit anlam na gelecektir. 20

21 Globalle mede öncü, geli mi ülkelerin büyük irketlerinin deneyimleri do rultusunda geli ip zenginle en disiplin, globalle me sürecine giren deneyimsiz firmalar n, global pazarlardaki rehberi olacakt r. Türkiyemiz, son y llarda yapt ihracat ataklar yla geli mekte olan ülkeler aras nda en ön planda ise de, ülke s rlar d nda bütünle ik örgütlenme anlam na gelebilecek türde global yap lara henüz sahip de ildir. Dolay yla, global uygulamalar konusunda, fiziksel kaynaklar ve insan kaynaklar olarak bir hayli eksi imiz bulunmaktad r. Bu konuda eksiklerimizi hem tespit etmemize, hem de gidermemize yard mc olacak disiplin, global pazarlama disiplinidir. 21

22 KAYNAKÇA TAPLAR Agins, T. (2000), End of Fashion, Quill Harper Collins Publishers, New York. Akkuzugil, Y. (2002a), Japonya Konfeksiyon Pazar n Dinamikleri ve Pazara Giri Stratejileri, hracat Genel Müdürlü ü, Tekstil ve Konfeksiyon Dairesi Ba kanl, Ankara. Akkuzugil, Y. (2002b), Japonya Haz r Giyim ve Ev Tekstili Pazarlar n Analizi, hracat Genel Müdürlü ü, Tekstil ve Konfeksiyon Dairesi Ba kanl, Ankara. Chee H., Haris, R. (1998), Global Marketing Strategy, Financial Times Pittman Publishing, London. Czinkota, M.R., Ronkainen, A.I., (1994), International Marketing Strategy - Environmental Assessment And Entry Strategies, The Dryden Press, Orlonda. Czinkota, M.R., Ronkainen, A.I., Tarrant, J.J. (1995), The Global Marketing Imperative, NTC Business Books, Illinois. Czinkota, M.R., Ronkainen, A.I., Tarrant, J.J., Moffet, M.H., Moynihan, E.O. (2001), The Global Business, 3rd Ed., Harcourt College Publishers, Illinois. D Aveni, R. (1994), Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, The Free Pres, New York. 22

23 Dinçer, Ö., Stratejik Yönetim ve i letme Politikas, 5. Bask, Beta Bas m, stanbul, Doole, I., Lowe, R. (1997), International Marketing Strategy, International Thomson Business Press, London. Douglas, S.P., Craig C.S. (1995), Global Marketing Strategy, McGraw Hill Publishing, Singapore. Doyle, P. (1998), Marketing Management And Strategy, 2nd ed., Prentice Hall Inc., Europe. Hamel, G., Prahalad, C.K. (1998), Gelece i Kazanmak, Çev:Zülfü Dicleli, nk lap Kitabevi, stanbul. Hines, T., Bruce, M. (2003), Fashion Marketing Contemporary Issues, Butterworth & Hienemann Publ., London. Johansson, J.K. (2000), Global Marketing -Foreign Entry, Local Marketing and Global Management, MacGraw Hill, McGraw Hill Publ., Boston. Keegan, W.J. (1998), Global Marketing Management, Prentice-Hall Inc., New Jersey. Kotabe, M., Helsen, K. (1998), Global Marketing Management, John Wiley & Sons Inc., New York. Kotler, P. (1991), Marketing Management, 7th Ed., Prentice-Hall, NewYork. Lowe, R. (1997), International Marketing Strategy -Contemporary Readings, Int. Thornson Business Press, London. Meloan, T.W., Graham, J.L. (1998), International and Global Marketing - Concepts and Cases, Intl. Ed., McGraw Hill Publ., Boston. Oelkers, B.D. (2004), Fashion Marketing, Thomson SouthWestern Publ., Ohio. 23

24 Porter, M.E. (1995), The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York. Porter, M.E. (1998a), Competitive Strategy -With a New Introduction, The Free Press, NewYork. Porter, M.E. (1998b), Competitive Advantage, -With a New Introduction, The Free Press, NewYork. Slywotzky, A.J. (1995), Value Migration, Harvard Business School Press, Boston. ahin, F. (1983), Tekstil Sözlü ü, Anadolu Sanat Yay nlar, stanbul. Terpstra, V., Sarathy, R. (1994), International Marketing, 6th Ed., The Dryden Press, Orlando. Ya ar, E. (1995), Türk Tekstil ve Haz r Giyim Sektörü, TK B Yay No:0041, stanbul. Yip, G.S., (1992), Total Global Strategy: Managing for Worldwide Competitive Advantage, Englewood Cliffs-Prentice Hall, New Jersey. MAKALE VE RAPORLAR Arar, O. (2003) IAF (International Apparel Forum) da yapt konu ma. Baker, S. (2004a), Demand-Driven Manufacturing, September 2004 Research Report, Baker, S. (2004b), Next Trends n Apparel Retail, Manufacturing, Fashion & Merchandising, December 2004 Research Report, Banister, E., Hogg, M.K. (2003), Consumers and Their Negative Selves and the Implications for Fashion Marketing, Fashion Marketing 24

25 Contemporary Issues, Hines, T. ve Bruce, M., Butterworth & Hienemann Publ., London. Birnbaum, D. (2003), The Life After Quota, Featured Industry Articles, Çavu gil, S. T. (1980), On the Internationalization Process of Firms, European Research, Issue No: 8, pp Dockery, A. (2003), Hi-Tech Clothing Tackles Stains And Odour, December 2003 Research Report, DPT (1993), Tekstil ve Haz r giyim Sanayii Ozel ihtisas Raporu, DPT, Yay n No: DPT:2389-ÖiK452, 1993 DTM (1998), Tekstil ve Haz r giyim Sektörel Toplant Raporu, DTM ihracat Genel Müdürlü ü, Ankara, Temmuz 1998 Dutta, D. (2004), Floor-Ready Merchandise (FRM), August 2004 Research Report, Erk vanç, A. (2004) Japon pazar n anahtar : Sab r, Dürüstlük, Güven, TurkishTime Dergisi, Haziran 2004 say, s.24. Farrel, D. (2003) IAF (International Apparel Forum) da yapt konu ma. Fey, F. F. (1998), Success Strategies for Russian-Foreign Joint Ventures, International and Global Marketing - Concepts and Cases, Meloan, T. W., Graham, J.L., Intl. Ed., McGraw Hill Publ., Boston. Fisher, M. L. (1997), "What is the Right Supply Chain For Your Product", Harvard Business Review, March-ApriI 1997, pp Flanagan, M. (2003), Apparel Sourcing in the 21st Century, January 2003 Research Report, Flanagan, M. (2004), The Ground Rules For Sourcing After 2005, February 2004 Research Report, 25

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ LETME ANAB M DALI YÖNET M VE ORGAN ZASYON B MDALI TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER (YÜKSEK L SANS

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA. Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull

KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA. Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Yayın No: 2885 TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Uzmanlık Tezi Yusuf Ziya TÜRK YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2014 ISBN 978-605-4667-81-9 Bu tez Müsteşar

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1

Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1 Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1 Ercan YA AR Mesut Alper GEZER Öz Türkiye ekonomisi 1960 y l ndan sonra dü ük gelirli ve dü ük orta gelirli ülke olarak

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 123-140 GÜMRÜK B RL N N DO RUDAN YABANCI YATIRIMLARA ETK S : AVRUPA B RL N N YEN ÜYELER VE TÜRK YE ÜZER NE B R PANEL VER ANAL Z 1 Hamza

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z skender PEKER Gümü hane Üniversitesi lker Murat AR Karadeniz Teknik Üniversitesi Birdo an BAK Karadeniz Teknik Üniversitesi Mehmet TANYA Maltepe

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı