DOĞALGAZ VE SIHHİ TESİSAT TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN AMACI, SEKTÖR İÇİN GEREKLİLİĞİ VE MEVCUT PİYASA DURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞALGAZ VE SIHHİ TESİSAT TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN AMACI, SEKTÖR İÇİN GEREKLİLİĞİ VE MEVCUT PİYASA DURUMU"

Transkript

1 MYO-ÖS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu EKİM 2010-DÜZCE DOĞALGAZ VE SIHHİ TESİSAT TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN AMACI, SEKTÖR İÇİN GEREKLİLİĞİ VE MEVCUT PİYASA DURUMU Metin ÖNAL 1 Altuğ KARABEY 1 Leyla AKKAYA 1 1 Erciş Meslek Yüksekokulu Yüzüncü Yıl Üniversitesi - ERCİŞ ÖZET Ülkemizde büyük bir hızla yaygınlaşan doğalgaz sektöründe gerek şehir şebeke borularının gerekse bina kolon ve daire içi hatlarının döşenmesi, teknikerlik eğitimi almış kişilerin görev alanları içerisindedir. Yapıların doğalgaz, temiz su, atık su, ısıtma ve soğutma gibi sistemlerinin projelendirilip uygulanması da bu alanda eğitim veren Yükseköğretim Kurumu Teknik Programlarının hedefleri arasındadır. Buradan hareketle bu çalışmada, bilhassa, doğalgaz eğitimi ve doğalgaz piyasasındaki iş imkanları üzerinde durulmuş; teknikerlik eğitimi alan yüksekokul öğrencilerine çalışabilecekleri iş imkanlarını tanıtma, piyasada karşılaşabilecekleri fırsatları değerlendirme konusunda gerekli teorik ve pratik bilginin verildiğinden bahsedilmiştir. Ayrıca, sektörde faaliyet gösteren gaz dağıtım firmaları ve ilgili meslek odalarından alınan bilgiler ışığında bu sektörde çalışan kişilerin istihdam durumlarına yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: teknikerlik, doğalgaz, meslek yüksekokulları. 1. GİRİŞ İnsanoğlu tarafından binlerce yıldan beri bilinmesine rağmen, doğal gazın yaygın olarak kullanılması 1960'lı yıllardan sonrasına rastlamaktadır. Teorilere göre, diğer fosil yakacaklar gibi, doğal gaz da milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvan artıklarından oluşmuştur. Yeryüzü kabukları arasına gömülmüş bu artıklar, basınç ve ısı etkisiyle, kimyasal değişikliklere uğrayarak doğal gazı meydana getirmiştir. Doğal gaz petrol ile birlikte veya bağımsız olarak bulunabilir [1]. Ülkemizde 1980'lerde kullanımına başlanan doğal gazın, halen yetersiz yasal mevzuat, eğitim ve tanıtım faaliyetleri nedenleriyle özellikle binalarda ısıtma amaçlı kullanıma sunulması süresince bazı belirgin hatalar yapılmaktadır [2]. Gaz dağıtım firmalarının iç tesisat şartnamelerinde yer alan montaj ve kullanım kuralları titizlikle uygulandığı taktirde, özellikle çevre kirliliği açısından diğer fosil yakacaklara göre çok temiz ve diğer enerji kaynaklarına göre daha ucuz olan bu yakıtın insan hayatını kolaylaştırıcı bir faktör olduğu ve ülke ekonomisine olan katkısı açıkça görülmektedir. Ülkemizde doğalgaz kullanımının artışına paralel olarak doğalgaz cihazları (kombi, kazan, soba, şofben); tesisat malzemeleri ve özellikle ısı yalıtımı sektörlerinde de hızlı büyümeler kaydedilmektedir. Dolayısıyla bu alanlarda çalışacak deneyimli kişilerin yetiştirilebilmeleri için meslek yüksek okullarındaki ilgili bölümlere olan talep, her geçen gün daha da artmaktadır. 1

2 Tekniker kavramının manasına bakıldığında, teknikerin; iş hayatındaki pozisyonu, mühendis ile teknisyen arasında olan ve ikisi arasındaki koordinasyonu sağlayan ara meslek elemanı olduğunu [3] görmekteyiz. Bu yüzden doğalgaz ve sıhhi tesisat sektörlerinde gerekli olan yapı malzemelerini tanıyan, özelliklerini ve kullanım alanlarını iyi bilen, proje okuyabilen ve gerektiğinde tesisat projelerini çizebilen kişilerin varlığına daima ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktadan hareketle, piyasada teknikerlere olan ihtiyaç ve talep, hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu çalışmada; doğalgaz tesisatçılığı baz alınarak mevcut piyasadaki çalışan kişilerin yeterlilikleri ve sektörde doğalgaz teknikerliğine verilen önem araştırılmıştır. 2. YÖNTEM Doğalgaz tesisatçılığı ve projelendirilmesi ile birebir ilgili olan kişilerin (tekniker olup olmadığına bakılmaksızın) aldıkları eğitimi ve çalışan sayısını tespit edebilmek amacıyla yerel gaz dağıtım firmalarından alınan bilgiler; Makine Mühendisleri Odasının doğalgaz sektöründe rol alan kişiler için verdiği eğitimleri araştırmak amacıyla odaların il temsilcilikleriyle yapılan görüşmeler ve doğalgaz tesisat ustalarıyla yapılan mülakatlar neticesinde mevcut doğalgaz sektörünün yapısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 3. BULGULAR Araştırma sonuçları neticesinde elde edilen sonuçlardan önemli olanları şu şekildedir: Doğalgaz projelerinin çiziminde genellikle, bir firmaya bağlı olarak çalışan ve bu konuda yetkilendirilmiş makine mühendisleri görev almaktadırlar. Mühendislerin yetkilendirilmesini ise Makine Mühendisleri Odası üstlenmektedir. Çizilen tesisat projelerinin okunup yorumlanmasında mühendis-usta ikilisi rol almaktadır. Döşenen doğalgaz tesisatlarının projeye uygun olmaması durumunda tesisatlar, çoğu kez gaz açım firması tarafından söktürülmekte ve tekrardan imal edilmesi istenmektedir. Kullanılan doğalgazlı cihazların nasıl çalıştığı hakkında çoğu kez ustalar yetersiz ve bilgisiz kalmaktadırlar. Yetkilendirilen makine mühendislerinin eğitim süresi yalnızca dört gün-24 saat, ustaların ise verilen sertifikalara bağlı olduğundan yaklaşık olarak ikişer aydır yılı itibariyle ülkemizdeki bazı gaz dağıtım firmaları ve onlara bağlı iç tesisatçı firmalarda çalışan tekniker sayıları firmalardan alınan bilgiler ışığında Tablo 3.1 de gösterilmektedir. 2

3 Tablo 3.1. Gaz dağıtım firmaları ve onlara bağlı iç tesisatçı firmalarda çalışan tekniker sayıları Gaz Dağıtım Firması Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (Samsun) Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (Ankara) Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (Trakya) Gazdaş Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (Gaziantep) İzgaz (Kocaeli) Bünyesinde Çalışan Doğalgaz Teknikeri Sayısı Tesisatçı Firmalarda Çalışan Doğalgaz Teknikeri Sayısı Yok 84 adet firmanın her birinde birer çizim personeli görev almakta Dergaz (Düzce) Yok 3 Malatyagaz (Malatya) Yok SONUÇLAR VE ÖNERİLER Yapılan istihdam araştırmaları ve elde edilen bulgular neticesinde, doğalgaz tesisat projelerinin genellikle makine mühendisleri tarafından çizildiği görülmektedir. Halbuki makine mühendisliği eğitimi çok geniş ve kapsamlı bir eğitimdir. Dolayısıyla makine mühendislerinin çalışma alanları ve iş imkanları da buna paralel olarak genişlemektedir. Buna ek olarak mühendislik eğitiminin sadece çok kısa bir döneminde [4] tesisat projelerine ve hesaplamalarına yer verilmektedir. Dolayısıyla bu konuda yeterince ehli olamayan mühendisler, piyasada uzun bir süre zorlanmakta ve yönetmelikler gereğince teknikerlik eğitimi almış kişilerin de iş imkanlarını daraltmaktadırlar. Doğalgaz teknikerleri iki yıllık eğitim süreleri boyunca proje çizimi ve tesisat döşenmesi konularında yeterince teorik ve pratik bilgiyle donatılmaktadırlar [5]. Dolayısıyla sadece proje çiziminde değil gerektiğinde tesisatların imali sırasında da rol alabilmektedirler. İki yıllık eğitimleri sonucunda yetkili bir ustadan daha geniş teorik bilgiye ve yeterince el pratiğine sahip olan doğalgaz teknikerleri, yaptıkları işin hassas detaylarını daha iyi bilip uygulayabilecek kapasiteye sahiptirler. Örneğin elle diş açma işlemi sırasında bir boruya uygulayacakları torku hesaplayarak borunun zarar görmesini engelleyebilmektedirler. Kullanılan doğalgaz cihazlarının çalıştırılması, teknik özellikleri ve kapasiteleri konusunda geniş bir eğitim alan doğalgaz teknikerleri müşteriyi bilinçlendirme bakımından da daha etkili olabilmektedirler. Tablo 3.1. den de anlaşılacağı üzere ülkemizde doğalgaz teknikeri çalıştırma hususunda sınırlı sayıdaki gaz dağıtım firması duyarlı davranmaktadır. Maalesef, elli beşi aşkın ilimizde [6] yaygın olarak kullanılan doğalgaz için yetişmiş elemanlara yeterince iş imkanı verilmemektedir. Halbuki yurt genelindeki bir çok üniversitenin meslek yüksek okulu bölümlerine bakıldığı zaman ilgili programlara kaydolan öğrenci sayısının her geçen gün 3

4 artmakta olduğu gözlenmektedir. Bu çelişkinin ortadan kaldırılabilmesi için yapılabilecek çalışmalardan bir kaçı şöyledir: Yönetmeliklerle belirlenen doğalgaz çizim ve uygulama personelleri arasında artık doğalgaz teknikerlerine de yer verilmelidir. Odalar ve yetkili belgelendirme kuruluşlarında eğitim alan ve doğalgaz alanında yetki belgesi verilen mühendis ve ustalara en az bir doğalgaz teknikerinin aldığı eğitim kadar kapsamlı bir eğitim programı uygulanmalıdır [7]. Kamu sektöründe henüz yeterince tanınmayan doğalgaz teknikerliği için açılan kadroların genişletilmesi gerekmektedir [8]. Piyasada çoğunlukla özel olarak çalışan gaz dağıtım firmalarına belli sayılarda doğalgaz teknikeri çalıştırma zorunluluğu getirilmelidir. Her ilde şubesi olmasa dahi temsilcilikleri bulunmak üzere teknikerler odalarının tüm ülke çapında yaygınlaştırılmaları gerekmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren farklı isimlerdeki tekniker odalarının (birliklerinin) özellikle doğalgazın yeni gelmeye başladığı şehirlerde, doğalgaz teknikerlerinin yerel gaz dağıtım firmasında veya iç tesisat firmalarında görev almalarını ve belgelendirilmelerini destekleyici ve teşvik edici çalışmalarda bulunmaları gerekmektedir. Makine Mühendisleri Odasının, piyasada çalışan makine mühendislerinin gelir düzeylerini ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla belirlemiş olduğu mühendis asgari ücretleri ve sigorta primleri taban düzeylerinin aynen doğalgaz teknikerleri için de geçerli olabilmesi için tekniker odalarınca teklifler sunulması bu mesleğin devamlılığı ve kariyerli işler arasında sayılabilmesi açısından önem göstermektedir. Teşekkür Çalışmamızda bizlere kaynaklık eden Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Erzurum İl Temsilciliği ile Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş., Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (Ankara), Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (Trakya), Gazdaş Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (Gaziantep), İzgaz (Kocaeli), Dergaz (Düzce), Malatyagaz a (Malatya) teşekkür ederiz. 4

5 5.KAYNAKLAR [1] Kıratlılar Ö., Yorulmaz Y., Binalarda Doğal Gaz Tesisatı Ve Yapılan Hatalar, [2] Yurtman M., Doğal Gaz Dönüşümünde Yapılan Hatalar, [3] [4] [5] Yükseköğretim Kurulu, [6] Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, [7] Önal, M., Karabey, A., Terzioğlu, Ö., Van İlinde Doğal Gazın Kullanımı, Karşılaşılabilecek Hatalar Ve Çözüm Önerileri VI. International Symposium Of Van Lake Region, Van-Ercis, June 09 11, [8] Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM),

İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni

İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni İş Sağlığı ve Güvenliği Mezvuatı ile ilgili son gelişmeler Dünyanın birçok ülkesinde üzerinde önemle durulan iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu MESLEĞİN SESİ E-BÜLTEN Haziran 2015 E-DERGI HAKKINDA E-Dergimiz Mesleğin Sesi ; Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulumuzun, hem bölümlerimizi

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARININ İSTİHDAMI

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARININ İSTİHDAMI SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARININ İSTİHDAMI 1 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARI İSTİHDAMI GRUBU KATILIMCILARI:

Detaylı

KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ ANALİZİ

KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ ANALİZİ KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ ANALİZİ GENEL RAPOR İstanbul, 24 Mayıs 2012 "Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında hazırlanan bu

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 597 ŞUBAT 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KALİBRASYON LABORATUVARLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN TEKNİK YETERLİLİK VE STANDARTLARA GÖRE İNCELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ KALİBRASYON LABORATUVARLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN TEKNİK YETERLİLİK VE STANDARTLARA GÖRE İNCELENMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası V.Ulusal Ölçümbilim Kongresi 9-10 Ekim 2003 Eskişehir-Türkiye TÜRKİYE DEKİ KALİBRASYON LABORATUVARLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN TEKNİK YETERLİLİK VE STANDARTLARA GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

Performans Denetimi Raporu TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME FAALİYETLERİ

Performans Denetimi Raporu TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME FAALİYETLERİ Performans Denetimi Raporu TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME FAALİYETLERİ MAYIS - 2008 2 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu (2008) : Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri Performans Denetimi Raporu

Detaylı

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012 tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/581 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

BİLGİ TOPLUMLARINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN ÖNEMİ. Altan OR altanor@mynet.com

BİLGİ TOPLUMLARINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN ÖNEMİ. Altan OR altanor@mynet.com BİLGİ TOPLUMLARINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN ÖNEMİ Altan OR altanor@mynet.com ÖZET Günümüzde, her alanda olduğu gibi asansör teknolojileri alanında da çok hızlı bir gelişme yaşanmaktadır. Globalleşen

Detaylı

Yüksek Kaliteli Bir Güvenlik Hizmeti Alabilmek için Yapılması Gerekenler

Yüksek Kaliteli Bir Güvenlik Hizmeti Alabilmek için Yapılması Gerekenler Yüksek Kaliteli Bir Hizmeti Alabilmek için Yapılması Gerekenler İçindekiler GİRİŞ 1 GİRİŞ 2 2. GÜVENLİK PERSONELİ 4 2. PROJE YÖNETİMİ / PROSEDÜRLERİ 7 3. PROJE ALTYAPISI 9 4. GÜVENLİK ŞİRKETİ 12 5. DEĞERLENDİRME

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

Ücretli Kontenjanlar için Geçerlidir. www.gelisim.edu.tr

Ücretli Kontenjanlar için Geçerlidir. www.gelisim.edu.tr Ücretli Kontenjanlar için Geçerlidir. www.gelisim.edu.tr GÜZEL SANATLAR Programlar Puan Türleri Graf i Sinema ve Televizyon TS-1 MESLEK SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ Meslek seçimi, sadece gelecekte

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI Medipol lü Olmak Yarınlara Hazırlanmaktır. Sevgili Öğrenciler, Yüksek Öğretim misyonunun tematik çatısını oluşturan bilgi, öğrenen organizasyonlar olan çağdaş

Detaylı

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ KASIM 2011 1 İçindekiler GİRİŞ... 3 1. TÜRKİYE DE ŞEHİR PLANLAMA LİSANS EĞİTİMİ

Detaylı

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ. ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ. ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ Hazırlayan: Dr. Sertaç HOPOĞLU- Uzman Fırat Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi MALATYA, EKİM 2012

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ TEMMUZ 2014 Bu çalışma, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenmektedir.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan

İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç. Dr. A. Erdal Sargutan YAYIN NO: 2009-43 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI

ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI SERHAT BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI SERHAT BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI HAZIRLAYANLAR Metehan AKKAYA Muhammed

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/2007 Sayı : 26510 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından yürütülen TRH2.2.IQVETII/P- 03/658 sözleşme sayılı, "Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Teknolojileri Alanında Mesleki ve Teknik

Detaylı

4857 Sayılı Yasa ve İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları

4857 Sayılı Yasa ve İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları 4857 Sayılı Yasa ve İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. S. Ümit Dikmen İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul u.dikmen@iku.edu.tr F. Sibel Tüzer Bahçelievler Belediyesi,

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMLARINA ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARININ KONULMASI: KOÇ GRUBU ÖRNEĞİ

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMLARINA ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARININ KONULMASI: KOÇ GRUBU ÖRNEĞİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMLARINA ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARININ KONULMASI: KOÇ GRUBU ÖRNEĞİ Açelya ÖZER 1 Özet Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programlarında yabancı dil

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı