ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI"

Transkript

1 T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI 523EO0150 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA İLE SATILMAZ.

3 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... ii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ANTEN TESĠSATININ KURULMASI KeĢif Maliyet Hesabı Form Doldurma Teknik ġartname Özel ġartname Teklif Mektubu Yerel Anten Sistemleri Yerel Anten Elemanları Antenler Yerel Anten Yükselteçleri Anten Kabloları Kablo Kanalları Katalog Okuma Kullanılacak Malzemelerin Ölçümü Yerel Anten Bağlantıları Matkapların Kullanılması Matkap Ucu Tipleri Yerel Anten Tesisatının Projelendirilmesi Anten Tesisatında Kullanılan Semboller Bir Aboneli Anten Tesisatı Kolon ġeması ÖĞRENME FAALĠYETĠ ANTEN VE TELEVĠZYON AYARLARININ YAPILMASI Anten Ayarının Yapılması Televizyon Uzaktan Kumandasının Tanıtılması Menü Sistemi UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARLARI ÖNERĠLEN KAYNAKLAR KAYNAKÇA i

4 AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI AÇIKLAMALAR 523EO0150 Elektrik Elektronik Teknolojisi HaberleĢme Sistemleri Tek Aboneli Yerel Anten Tesisatı Tek aboneli anten tesisatının montajını, tesisatın kurulması MODÜLÜN TANIMI için gerekli malzemeleri tanıtan, anten ve televizyon ayarlarını içeren öğrenme materyalidir. SÜRE 40/32 ÖN KOġUL YETERLĠK 1. Alan ortak modülleri tamamlamıģ olmak. 2. Aydınlatma Projeleri modülünü tamamlamıģ olmak. Tek aboneli yerel anten tesisatını projelendirip kurmak. Genel Amaç Bu modül ile rüzgarsız ve yağıģsız bir havada elektrik tesisatı genel Ģartnamesine uygun tek aboneli yerel anten tesisatını kurabileceksiniz. Amaçlar MODÜLÜN AMACI 1. Tek aboneli yerel anten tesisatında kullanılacak malzemeleri tanımak, bu malzemelerin sağlamlık kontrollerini yapabilmek ve gerekli olan bağlantıları yaparak Elektrik Tesisatı Genel ġartnamesi ne uygun tek aboneli yerel anten tesisatı kurabileceksiniz. 2. Direk montajı yapılan antenin ince ayarını yaptıktan sonra, yerelden tüm yayınları televizyon kanalına kaydedip izleyicinin net görüntü almasını sağlayabileceksiniz. ii

5 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Ortam: Elektrik el ve ölçü aletlerinin bulunduğu atölye. Donanım: Anten, anten yükselteci, koaksiyel kablo, kablo kanalı, televizyon, metre, hesap makinesi, ilgili formlar, çizim araç ve gereçleri, çizim masası, multimetre, matkap, dübel, çelik dübel. Modülde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra, verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Modül sonunda öğretmeniniz tarafından teorik ve pratik performansınızı tespit etmek amacıyla size ölçme teknikleri uygulanacak, modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve beceriler ölçülerek değerlendirilecektir. iii

6 GĠRĠġ GĠRĠġ Sevgili Öğrenci, Elektrikçilik; risk dolu, dikkat ve bilgi birikimi gerektiren bir meslek dalıdır. DüĢük iģçilik ve kalitesiz malzeme kullanımının maliyeti; yalnızca yılını bulmadan ortaya çıkan teknik sorunlarla sınırlı kalmaz. Bazen can kaybına, bazen de milyonluk teknik teçhizat ve aletlerin bozulmasına yol açar. Böyle sonuçların iģin ehil olmayan insanlara yaptırılmasından kaynaklandığı unutulmamalıdır. Bu nedenle bu alanda yetiģmiģ teknik elemana ihtiyaç vardır. Teknik eleman, yapacağı iģte uzman ve vicdani sorumluluk sahibi olmalıdır. Ülkemizde 1968 yılında yayın hayatına giren televizyonlar, hızla geliģim göstermiģtir. Tek kanal televizyon yayınları artık çok kanal olarak hizmet vermeye baģlamıģtır. Günümüzde yayınlar elektromanyetik dalgalar Ģeklinde izleyiciye ulaģtırılmaktadır. Kaliteli yayın izleyebilmek, iyi bir anten tesisatı ile mümkündür. Sizler bu modülle; teknik Ģartnamelere uygun malzeme seçimini, kullanılacak malzemelerin özelliklerini, yerel anten tesisatının montajını ve sonrasında televizyon kanal ayarlarını yapmayı öğreneceksiniz. 1

7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 Tek aboneli yerel anten tesisatında kullanılacak malzemeleri tanımak, bu malzemelerin sağlamlık kontrollerini yapabilmek ve gerekli olan bağlantıları yaparak Elektrik Tesisatı Genel ġartnamesi ne uygun tek aboneli yerel anten tesisatı kurabileceksiniz. ARAŞTIRMA Evinizdeki anten tesisatını ve bu tesisatta kullanılmıģ olan malzemeleri inceleyiniz. 1. ANTEN TESĠSATININ KURULMASI 1.1. KeĢif Yer seçiminde ilk yapılacak iģ, antenin kurulacağı yerden yayın alınması istenen vericinin (veya vericilerin) ne yönde olduğunun ve bunların görülüp görülmediğinin tespit edilmesidir. Eğer verici antenler görülüyorsa yüksek direğe veya binanın en yüksek yerine çıkmaya gerek yoktur. Bu sebeple antenin kurulabileceği en uygun yer rahatça monte edilebileceği ve gerektiğinde kolayca ulaģılabilecek yerdir. Eğer yüksek binalar veya tepeler yüzünden verici anten görülmüyorsa yapılacak iģ, bir görüntülü alan ölçme aleti, bu yoksa portatif TV alıcısı ile küçük bir anten alarak binanın damında en iyi ve en yüksek seviyede görüntü alınan yeri tespit etmektir. Anten tesisatının kurulacağı yer proje üzerinde veya yerinde incelenerek değerlendirilmelidir. 2

8 Maliyet Hesabı Herhangi bir iģ yapılmadan önce o iģ için iģi yaptıracak olan kurum ya da kiģiye bir fiyat bildirilir. Bu fiyata teklif fiyatı denir. Teklif fiyatı belirlenirken aģağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Malzeme Listesi: Tesisin yapımında kullanılan gereçlerin tamamının hazırlanan projeden yararlanarak listelenmesi ve özelliklerinin belirtilmesidir. Malzeme Fiyatı: Belirlenen malzeme listesinin fiyatlandırılmasıdır. Elektrik elektronik malzeme satan mağazalardan fiyatlar öğrenilerek malzeme fiyatı belirlenir. Fiyatlar belirlenirken ödeme Ģekli önemlidir. ĠĢçilik: Emeğin değerlendirilmesi, çalıģanların çalıģma süresindeki ücretlerini kapsar. ĠĢçilikler her yıl için Bayındırlık Bakanlığınca belirlenir. Ayrıca teknisyenlik hizmetleri içinde ücret Elektrik teknisyenleri ve esnaf odası tarafından her yıl yeniden belirlenerek üyelerine duyurulur. ĠĢletme Giderleri: ĠĢletmenin her türlü giderini (Kira, ısınma, haberleģme, sekreterlik hizmeti vb.) kapsar. Bu giderlerin senelik toplamının, iģin yapım süresi oranı, iģletme gideri olarak alınır. Amortisman: ĠĢin yapımında kullanılacak olan elemanların yıpranma oranları da amortisman gideri olarak belirlenir. Kâr: Maliyet fiyatları üzerine konulan ve iģletmeye kalan kazanca kâr denir. Malzeme fiyatı toplamı kâr oranının tabanını teģkil eder. Kâr oranları % olarak meslek odalarınca her yıl belirlenir. Maliyet: Malzeme Fiyatı+ĠĢçilik+ĠĢletme Giderleri+Amortisman Teklif fiyatı: Maliyet+ Kâr Teklif fiyatı belirlenirken ciddi bir çalıģma yapılmalıdır. Yapılacak iģten kâr edileceği gibi zarar da edilebilir veya hazırlanan teklif bedelinin yüksek olması nedeni ile müģteri tarafından iģ de verilmeyebilir. 3

9 Form Doldurma Elektrik tesisatçısı iģe baģlamadan önce ve iģi bitirdikten sonra form doldurup ilgili kuruma vermelidir. Ayrıca muayene formu hazırlayarak tesisatın ilgili yetkililerce denetlenmesini sağlamalıdır. Bu formlar ilgili kurumlardan matbu Ģeklinde temin edilebilir Teknik ġartname Yapılacak olan her bir tesisat ya da projenin ilgili kurumlarca çıkarılmıģ olan bir Ģartnamesi vardır. Anten tesisatı içinde Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik ġartnamesi geçerlidir. Bir aboneli yerel anten tesisatı için gerekli olan ilgili Ģartname bilgileri aģağıda verilmiģtir. Tesisatın yapımında bu Ģartname göz önünde bulundurulmalıdır. Kapsam VHF-UHF ve uydu anten ortak TV sistemi Hava, kablolu TV, uydu, merkezi video ve FM radyo yayınlarının, TV-Radyo prizlerine istenen kalitede ulaģtırılması sistemini kapsar. 4

10 Sistem TV-Radyo prizi koyulan yerlere TV, radyo ve video yayını yapılabilmesi için aģağıda belirtilen ünitelerden projesindeki verilere göre gerekli görülen üniteler; sayılarına göre tespit edilerek sistem tesis edilecektir. Antenler (UHF-VHF, uydu) Merkez ünite (Receiver, decoder, stereo modülatör, video, audio, VCD, uydu sinyal alıcıları vb.) Cihaz dolabı Amplifikatörler (ana hat, dağıtım) Kablolar Dağıtıcı ve bölücüler Prizler Konnektörler Genel Özellikler TV dağıtım Ģebekesi yayın merkezinde iģlem uygulanmıģ TV programlarının, VHF-UHF ( MHz) bandında TV prizlerine istenen kalitede ulaģması sağlanacak Ģekilde projelendirilecek ve uygulanacaktır. Dağıtım sistemini oluģturacak, dağıtım elemanlarının hepsi standartlara uygun olacaktır. Dağıtım Ģebekesinde ayrılan kollar var ise kollar birbirini etkilemeyecek Ģekilde yalıtılacaktır. Dağıtım kuvvetlendiricileri standartlara uygun, gürültüsü az, TV prizlerinde istenen sinyal düzeyi elde edilecek Ģekilde olacak ve sistemde olanaklar ölçüsünde arka arkaya kuvvetlendirici bağlanmasından kaçınılacaktır. Sistemde, programların yayın frekansları göz önüne alınarak gerekli ekran ve zayıflama özelliklerine sahip, 75 ohm luk koaksiyel kablolar kullanılacaktır. Yayın merkezinde iģlem uygulanmıģ TV programları çıkıģı, birleģtirilmiģ tek kablo haline geldikten sonra sistemdeki tüm yayınlar TV alıcılarına min. 65 dbuv-max. 84 dbuv sinyal seviyesi olacak Ģekilde dağıtılacaktır. Kurulacak sistem, Türk Telekom Kablolu TV Sistemi ne uygun olacaktır. Sistemin sağlıklı çalıģabilmesi, montajın ve servisin kolayca yapılabilmesi açısından kablo bağlantılarında uygun özellikte (F tipi vb.) konnektör ve bağlantı elemanları kullanılacaktır. Sistemde kullanılan malzemeler, ileri ve geri yönde sinyal göndermeye, ileri yön için MHz, geri yön için 4-65 MHz bant geniģliğine uygun olacaktır. 5

11 ġebekede kullanılan her türlü dağıtıcı ve bölücülerin açık kalan uçları 75 ohm terminaller ile kapatılacaktır. Ġdarece istenmesi durumunda merkeze 1 adet geniģ bandlı MHz FM anteni ve amplifikatörü takılarak prizlere FM yayını yapılacaktır. Uydu yayınlarının alımında sadece demodülatör, modülatör tipi birleģik cihazlar kullanılacaktır. Ġleride, mevcut TV yayınlarının stereo olarak yayınlanması ihtimaline karģı tüm birleģik cihazlar stereo olacaktır. Sistem, aynı anda değiģik dillerde yayını yapılan programları TV prizlerine iletebilecek özellikte olacaktır. Her bir kanal yayını için gerekli olan cihazlar, bağımsız olarak VAc-50 Hz beslenmeye uygun olacak, herhangi bir arıza durumunda sadece bir kanal devre dıģı kalacak, diğer kanallar etkilenmeyecektir. Tüm cihazlar 19 standardında dolap içine monte edilecek tipte olacak, dolap termostat kontrollü fan ile soğutulacaktır. Sistemin merkezi modüler olacak ve her kanal birbirini etkilemeden servis için sökülüp takılabilecektir. Merkez cihazları kontrollü olup fonksiyonları (giriģçıkıģ kanalı, filtre devreleri vb.) programlanabilir olacak, seçilen uydu kanalları gerekli görüldüğü anda programlanarak değiģtirilebilecektir. Dolap içine monte edilecek tüm cihazlar, kızaklar üzerine monte edilecek, bakım sırasında kolayca kızaktan alınabilecek ve cihazlardan yapılan ayarlar kolay kontrol edilebilen tipte olacaktır. Her bir kanal yayını için gerekli olan cihazların RF çıkıģ seviyesi dijital olarak ayarlanabilecek, IF filtreler dar ve geniģ band olarak programlanabilecek ve resim kalitesine göre uygun olan band geniģliği seçilebilir olacaktır. Kullanılacak analog yayınların ileride dijital yayına geçmesi istendiğinde modülatör kullanılabilmeli, sadece receiver ilave edildiğinde sistem çalıģabilir olacaktır. Televizyon kanallarının iletiminde PAL B/G sistemi kullanılacaktır. Sistemin empedansı 75 ohm olacaktır. Yayın merkezini teģkil eden cihazlar en son teknolojiye uygun üretilmiģ, tekyanband çalıģabilen cihazlardan olacaktır. Uydu alıcı cihazların giriģ frekansları MHz aralığında olacaktır. Uydu alıcılar 3,7-4,2 GHz (C bandı) ve 10,7-12,75 GHz (KU bandı) yayınlarını da almaya uygun olacaktır. Uydu sinyal iģlemcileri üzerinden, RF çıkıģ kanalı veya frekansı, IF giriģ frekansı, RF çıkıģ seviyesi, video polaritesi, IF band geniģliği, ses band geniģliği, ses taģıyıcı frekans, dekoder seçimi, mono/stereo/dual ses seçimi, giriģ ve çıkıģ frekansı, ayarlamaları yapılabilir olacaktır. 6

12 Amplifikatörler (Yükselteçler) Antenler Ana hat amplifikatörleri Projesinde ana hatlar var ise bu hatlarda kullanılacak olup düģük gürültülü, yüksek çıkıģ seviyeli, profesyonel tip olacaktır. Sistemde kullanılacak olan ana hat amplifikatörleri, değiģiklik yapılmasına gerek olmadan Türk Telekom Kablolu TV ġebekesi ne bağlanabilecek Ģekilde, ileri yönde MHz, geri yönde 4-65 MHz dağıtım yapabilecek özellikte ve ihtiyaçlara göre uygun modül takılmasına imkan tanıyacaktır. Amplifikatörlerin giriģ ünitesinde ayarlanabilir ekolayzır bulunacaktır. Projesindeki kanal sayısı da göz önüne alınarak çıkıģ sinyal seviyesi ayarlanabilir tipte olacaktır. Ana hatta kullanılacak amplifikatörün hattan beslenecek tipte olması halinde kablo bağlantılarında besleme Ģartlarına uygun özellikte konnektörler kullanılacak, hattan beslenmeyenlerde ise F tipi konnektörler kullanılacak ve besleme gerilimi de VAc-50 Hz olacaktır. Amplifikatör, tüm elektromanyetik etkilere karģı ekranlı, su geçirmez, metal bir haznenin içinde ve modüler yapıda olacaktır. Dağıtım amplifikatörleri Dağıtım amplifikatörleri, beslenecek priz sayısı ile mesafeye ve projesindeki kanal sayısına uygun seviyede çıkıģ sağlayacak özellikte olacaktır. Dağıtım amplifikatörleri VAc-50 Hz besleme geriliminde, ileri yönde MHz, geri yönde 4-65 MHz dağıtım yapabilecek özellikte olacaktır. Kablo bağlantılarında F tipi vb. konnektörler kullanılacaktır. Dağıtım amplifikatörlerinden beslenen tüm TV prizlerindeki alt ve üst frekanstaki seviye değerleri min. 65 dbuv, max. 84 dbuv arasında olacaktır. Dağıtım amplifikatörlerinin çıkıģ sinyal seviyesi ayarlanabilir tipte olacaktır. Merkezi dağıtım amplifikatöründe 2 adet UHF, 1 adet VHF ve 1 adet FM anten giriģi olacaktır. UHF Antenler UHF antenlerin frekans aralığı MHz (21-69 nu lu kanallar) olacaktır. Empedansı 75 ohm, rüzgâra karģı dayanıklılığı yüksek olacaktır. Anteni oluģturan elemanların sayısı projesine ve bulunduğu bölgenin özelliğine göre seçilecek, eleman sayısının çok olmasına dikkat edilecektir. 7

13 VHF Antenler VHF antenlerin frekans aralığı MHz (5-12 nu lu kanallar) olacaktır. Empedansı 75 ohm, rüzgâra karģı dayanıklılığı yüksek olacaktır. Anteni oluģturan elemanların sayısı projesine ve bulunduğu bölgenin özelliğine göre seçilecek, eleman sayısı en az 10 adet olacaktır. Dağıtıcı ve bölücüler Dağıtıcı (splitter) ve bölücüler (tap-off), projesine göre sistemin dağılımına uygun olarak seçilecek, konnektör bağlantıları ve izolasyonları Ģebekede kullanılacak kablolara uyumlu olacaktır. Yayının bina içi dağıtımında bölücüler (tap-off) kullanılacak ve böylece aboneler arasında maksimum izolasyon sağlanmıģ olacaktır. Abone içi dağıtımında dağıtıcı (splitter) kullanılacaktır. Dağıtıcı ve bölücülerin herhangi bir ucundaki arıza diğer uçları etkilemeyecektir. Bütün dağıtıcı ve bölücüler MHz band geniģliğini geçirecek özellikte olacaktır. 8

14 Prizler Kablolar Prizler geri dönüģü destekleyen interaktif yapıda olacaktır. Prizlerin TV ve radyo için ayrı çıkıģ uçları bulunacaktır. Prizler, radyo ucundan MHz, TV ucundan 4-65 MHz ve MHz frekansları geçirecek özellikte olacaktır. Sistemde kullanılacak TV-radyo prizleri, profesyonel tip ve metal muhafazalı olacaktır. Dâhili ve harici kablolardaki iletkenler, saf bakır veya gümüģ kaplı bakır olacaktır. Dâhili ve harici koaksiyel kablolar, düģük kayıplı ve yaģlanmaya karģı dayanıklı olacaktır. DıĢ hatlarda, harici Ģartlara uygun kablo kullanılacaktır. EriĢilebilir durumda olan kablolar, kemirici hayvanların verebileceği zararlara karģı korumalı olacaktır. Tüm kabloların empedansı 75 ohm olacaktır. Bina içi ve dıģı dağıtımında kullanılacak kablolar, projesinde belirtilen tipe uygun olacaktır. Konnektörler Ana hat bağlantılarında kullanılan cihazlara uygun nitelikte konnektör kullanılacaktır. Konnektörler, dâhili dağıtımlarda kullanılan kablolara uyumlu özellikte olacaktır Özel ġartname ĠĢin yapımından önce iģveren ile iģi yapanın özel isteklerini kapsayan yazılı anlaģmadır. ĠĢin yapım süresi, ödeme Ģekli, kullanılacak malzemelerin niteliği, anlaģmazlıklarda yetkili mahkemenin belirtilmesi, tazminat gibi maddeleri kapsar. AĢağıda örnek bir özel Ģartname belgesi düzenlenmiģtir. 9

15 ÖZEL ġartname 1 Tesisatta kullanılacak koaksiyel kablo...olacaktır. 2 Kullanılacak olan anten prizi ve anteni.markanın..serisi olacaktır. 3 Tesisin kabulü sırasında oluģabilecek arızalar yüklenici tarafından giderilecektir. 4 Tesisin yapım süresi.iģ günüdür. Zamanında bitirilmediğinde günlük..ytl gecikme tazminatı tesisatçının alacağından kesilecektir. 5 Tesis yıl boyunca garanti kapsamında olacaktır. Bu süre içerisinde onarım için yapılan harcamalar tesisatçı tarafından karģılanacaktır. 6 Tesisin bedeli YTL dir..ytl peģin geri kalanı iģ bitiminden.gün sonra ödenecektir. 7 Tesisatın yapımı için gerekli olan her türlü takım ve malzeme tesisatçı tarafından temin edilecektir. 8 Tesisatçı, tesisi ölüm, sürekli hastalık gibi olağandıģı bir sebep dıģında baģka bir firmaya ya da birine devredemez. 9 Tesisin kurumu aģamasında oluģacak maddi zararlar (Çatıda kiremit kırılması vb.) tesisatçı tarafından ödenecektir. 10 AnlaĢmazlık durumunda..mahkemeleri yetkili kılınmıģtır. Yüklenici (Adı ve Soyadı) Ġmza ĠĢveren (Adı ve Soyadı) imza 10

16 Teklif Mektubu Tesisatçı, keģif iģlemi bittikten sonra maliyet kalemlerini hesaplayıp iģverene bir teklif mektubu hazırlamalıdır. bu mektup antetli ve size ulaģılabilecek bilgileri üzerinde taģımalıdır. AĢağıda örnek bir teklif mektubu hazırlanmıģtır. 11

17 Firma Adı: ******/ ĠNġAAT Teklif NO : TK00075 Yetkilisi : ************** Teklif Tarihi : Adresi : DEVREK Teklif Saati : 13:26:08 Stok Kodu Stok Cinsi Birimi Miktar ı Fiyatı Tutarı (YTL) ST00664 KABLO KANALI METR E 25 0,25 6,25 ST00629 SAS 59 ANTEN KABLOSU METRE ,50 ST00628 UHF/VHF KOMBĠNE ANTEN ADET 1 25,00 25,00 ST00678 YÜKSELTEÇ TK ADET 1 16,25 16,25 ST00878 ĠġÇĠLĠK BEDELĠ DAĠRE 1 35,00 35,00 Ara Toplam KDV % 0 0,00 Ġskonto 0,00 Genel Toplam 90,00 12

18 1.2. Yerel Anten Sistemleri Yerel anten sistemleri alıcı ve vericiden oluģan bir bütündür. Alıcı olarak antenler kullanılır. Antenlerin topladıkları elektromanyetik sinyaller kuvvetlendirilerek koaksiyel kablo ile alıcılara (Radyo-Televizyon) gönderilir. Vericiler, elektromanyetik dalgaları antenden yayın yolu ile göndermek üzere yüksek frekanslı enerji üreten elektronik cihazlardır. Vericiler kullanıģ amaçlarına göre değiģik çıkıģ güçlerine sahip olabilir ve aynı zamanda R-F'lı enerjiyi göndermek için çeģitli gönderme metotları kullanabilirler. Vericinin temel görevi, antene belirli bir frekansta güç sağlamak ve bu Ģekilde elde edilen elektromanyetik dalgalarla bilgiyi iletmektir. Elektromanyetik dalgaları yayımı iki Ģekilde gerçekleģir. Bu yayım Ģekillerine göre vericiler iki grupta toplanır: 1. Devamlı dalga (CW) vericileri 2. Modüleli devamlı dalga (MCW) vericileri Devamlı dalga (CW) vericilerinde modülatör kullanılmaz. Vericinin iģareti mors iģaretine göre gönderilir. Bu iģ yalnız R-F'lı iģareti kesip bırakmakla gerçekleģtirilir.modüleli devamlı dalga (MCW) vericilerinde gönderilmek istenen bilgi ya da iģaret, kullanılacak modülasyon Ģekline göre R-F'lı enerji üzerine bindirilmek suretiyle yayılır. Modüleli devamlı dalga vericileri (MCW), modülasyon Ģekillerine göre iki gruba ayrılırlar: Genlik (Amplitüd) modülasyonlu vericiler Çift yanband tam taģıyıcılı vericiler Tek yanbandı bastırılmıģ (S.S.B.) vericiler Çift yanbandı bastırılmıģ vericiler Çift yanbandı azaltılmıģ vericiler Tek yanband tam taģıyıcılı vericiler Açısal modülasyonlu vericiler: Frekans modülasyonlu (F-M) vericiler Faz modülasyonlu vericiler Pals modülasyonlu vericiler Genel olarak pratikte en çok kullanılan vericiler üç grupta toplanabilir: 13

19 Çift yanband tam taģıyıcılı (A-M) vericiler Tek yanbandı bastırılmıģ (S.S.B.) vericiler Frekans modülasyonlu (F-M) vericiler Resim 1.1: 250 Wattlık televizyon vericisi ve anteni Frekans Spektrumundaki Diğer Yayın Vericileri Alçak frekanslardan en yüksek frekanslara kadar bütün frekansları kapsayan frekans spektrumu ġekil 1.1'de görülmektedir. Frekans spektrumunda, çeģitli amaçlara göre değiģik modülasyon metotları kullanılarak yapılan vericiler ve alıcı-verici esasına göre çalıģan sistemler mevcuttur. Frekans spektrumundaki dağılıģlarına göre vericiler üç grupta toplanabilir: 14

20 VHF vericileri UHF vericileri 3. Mikro dalga vericileri VHF ve UHF vericilerine, TV vericileri; mikro dalga vericilerine de radar ve su altı sonar cihazları örnek verilebilir. ġekil 1.1: ÇeĢitli yayın frekanslarının frekans spektrumundaki dağılıģı Ayrıca alıcı-verici esasına göre çalıģan sistemler, telsiz vericileri adı altına toplanmıģtır. Telsiz vericileri gurubunda Ģu sistemler mevcuttur: Radyo-link (R/L) sistemleri Kuranportör (K/P) sistemleri Multipleks sistemleri 1.3. Yerel Anten Elemanları 15

21 Yerel anten tesisatlarının amacı; yerel vericilerden elektromanyetik dalga Ģeklinde gelen yayını izleyiciye ulaģtırarak izleyicinin net bir yayın almasını sağlamaktır. Bu tesisatlarda aģağıdaki elemanlar kullanılır: Elektromanyetik dalga sinyallerini toplayan anten Anten tarafından toplanan sinyalleri kuvvetlendirmek için yükselteç ve güç kaynağı Sinyalleri alıcıya (Televizyona) ulaģtırmak için koaksiyel kablo Daire içinde dağıtım için anten prizi Priz ve TV bağlantıları için BNJ jak Sıva üstü tesisat için kablo kanalı Antenler Anten, enerjiyi elektromanyetik dalgalar Ģeklinde yayan veya alan bir iletken sistemidir. Elektromanyetik dalgalar halindeki enerji, elektronik cihazlar tarafından meydana getirilip transmisyon hatları vasıtasıyla bir antene beslenir. Anten bu enerjiyi Km/sn hızla uzaya yayar. Alıcı antenleri yapılan dalgaların yolu üzerine yerleģtirildiği zaman elektromanyetik dalgaların bir kısmını emer, transmisyon hatları ile alıcıya gönderir. Ġyi bir haberleģme esas olarak vericinin gücüne, verici ile alıcı arasındaki uzaklığa ve alıcının duyarlılığına bağlıdır. Bununla beraber gönderme ve alma noktaları arasındaki arazi durumu ile atmosferin enerjiyi gideceği yere iletme kabiliyeti, gönderilen frekansa bağlıdır. Antenin verimli çalıģabilmesi için yayınlanacak frekansla rezonans halinde olması gerekir. Rezonanslı antenler büyük duran akım ve gerilim dalgalarına sahip olduğundan küçük güçlerde bile en kuvvetli alanları meydana getirir. Antenin kurulduğu yerde elektromanyetik dalgayı yansıtan veya yok eden bir engel bulunmamalıdır. Antenin uzaya yaydığı elektromanyetik dalga sakin suya atılan taģın meydana getirdiği dalgalar gibi uzaya yayılır. Açık uçlu, dörtte bir dalga transmisyon hattı iki yana doğru açıldığında yarım dalga anteni oluģturur. Transmisyon hattındaki akım ve gerilim bağlantıları yarım dalga uzunluğundaki anten içinde geçerlidir. Antenin her iki tarafındaki elektrik yükleri, aynı elektrik yüküyle yüklü olduklarından birbirlerini itmiģ ve kendi aralarında devrelerini tamamlamıģlardır. Fakat elektriksel kutuplar bu kez de aynıdır. Sinüs dalgası Ģeklinde değiģen enerji sıfır noktasına yaklaģmaktadır. Anten de hemen hemen boģalmıģtır. Elektrik alanları meydana getirerek yayılırlar. Antenden ayrılan elektromanyetik dalganın frekansı ne olursa olsun saniyede Km/sn hız ile boģlukta ilerler ve alıcı antenine ulaģır. Elektromanyetik dalga uzaya yayılır yayılmaz hemen arkasından sinüs dalgası Ģeklinde değiģen radyo frekanslı enerji, bir öncekine göre ters kutuplu elektriki alan meydana getirmiģtir. Elektrik yüklerinin birbirlerini itmeleri, kendi aralarında devrelerini tamamlamaları, zıt elektrik kutuplarının birbirlerini itmeleri boģlukta yayılmaları Ģeklinde aynı olaylar vericinin frekansına bağlı olarak tekrar eder. BoĢlukta ilerlerken elektrik alanını kendisi ile aynı fazda; fakat yüzeyine dik bir yüzey üzerinde bir manyetik alanın takip ettiği ve bu iki alanın kendilerinin meydana getirdiği yüzeye dik bir yüzey üzerinde hareket ederler. Vericinin yayın yönü sağ el kaidesi ile bulunur. Sağ el kaidesinde baģparmak, iģaret parmağı ve orta parmak birbirine dik olarak tutulursa, baģparmak elektrik alanının, iģaret parmağı manyetik alanı ve orta parmak yayın yönlerini gösterir. 16

22 Anten; verici tarafından yayılan elektromanyetik sinyalleri toplayarak televizyonun ses ve görüntü üretmesini sağlar. Bugün yaygın olarak kullanılan yayın, TV vericileri ile yapılan yayındır. En önemli mahsuru, alıcı antenlerin verici anteni görme zorunluluğudur. Yerel vericilerden yayılan sinyalleri almak için çatı antenleri kullanılır. Bunlar alüminyum profilden yapılan anten gövdesine eleman adı verilen yuvarlak alüminyum çubukların sıralanmasıyla elde edilir. Daha fazla sinyal toplanması için eleman sayıları e kadar artırılabilir. Piyasada bulunan TV antenleri VHF, UHF, birleģik VHF/UHF olmak üzere üç çeģittir. Ayrıca antenin arka kısmında reflektör (yansıtıcı) ve orta kısmında, dedektör (dipol) bulunur. Antenin çubuklarına da direktor denir. Anten kablosu, anten üzerinde bulunan izole plastik tutucu içerisindeki buata bağlanır. ġekil 1.2: Anteni oluģturan elemanlar Antenler ile alınan TV iģaretlerini bozan üç ana etken vardır. Bunlar: Gürültü Resmin üzerinde rastgele oynayan küçük noktacıklar Ģeklinde kendini gösterir. Buna halk arasında karıncalanma, kumlanma veya karlanma denir. TV anten kuvvetlendiricisi kullanarak giderilir. TV anten kuvvetlendiricisi TV alıcısının yanına değil antenin yanına konur. 17

23 Yansıma TV ekranında birden fazla görüntünün üst üste çakılmasıdır. Buna gölge veya hayalet görüntü adı verilir. Gölgeleri yok etmenin tek pratik yolu anten yerinin ve doğrultusunun uygun seçilmesidir. Dar huzme açılı ve arkadan gelen sinyalleri fazla bastıran antenler kullanıldığında gölgeler azalacaktır. Bu tür antenler yüksek kazançlı eleman sayısı fazla olan antenlerdir. 18

24 KarıĢma BaĢka bir TV, radyo veya telsiz vericisinin sinyali seçilmiģ olan istasyonun sinyaline karıģırsa, karıģan sinyalin cinsine ve Ģiddetine göre resimde ve seste bozulma olur. KarıĢmanın en aza indirilmesi için TV anteninin telsiz antenlerinden mümkün olduğu kadar uzağa konması veya sistemin giriģine yüksek geçiren telsiz süzgeci koyulmalıdır. Resim 1.2: Çanak çatı anteni Resim 1.3 :VHF/ UHF kombine anten Resim 1.4: VHF anten Anten Direğinin Montajı ve Kabloların Bağlanması Normal Ģartlarda 3-6 metre arası, l parmak galvanizli su boruları direk olarak kullanılır. Direğin ve üzerindeki antenlerin etkisi altında kalabileceği rüzgâr yükü göz önüne alınarak en az üç gergi teli kullanılmalıdır. Anten iniģ kablosu, anten direği içinden veya çatıdan doğrudan bina içine en kısa yoldan sokulmalı, bina dıģında kalan kısmı rüzgârdan sallanmayacak Ģekilde en fazla 1metre aralıklarla tutturulmalıdır. 19

25 Kullanılacak anten, uygun vericiye yönlendirildikten sonra kelepçesi vasıtasıyla direğe sıkıca tutturulmalı ve rüzgâr vb. sebeplerle yön değiģtirmemesi sağlanmalıdır. Eğer birden fazla anten aynı direğe bağlanacaksa iki anten arasında en az 80 cm mesafe olmalıdır. Anten direği topraklanmalıdır. Topraklama kalın bir kablo ile dik ve en kısa yoldan yapılmalıdır. 20

26 Yerel Anten Yükselteçleri Bazı bölgeler konumu nedeniyle TV vericilerini görmeyebilir ya da uzakta bulunabilir. Bunun sonucunda TV anteni yapılan yayının sinyalini yeterli alamaz ve televizyon da net bir görüntü olmaz. Bu nedenle antenden alınan sinyalleri güçlendirmek için anten yükselteçleri kullanılır. Anten yükselteçleri; antenden gelen VHF ve UHF yayınlarının sinyallerini yükselterek televizyona veren cihazlardır. Anten yükselticileri; yükseltici ve güç kaynağı olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Yükseltici antenin konsoluna monte edilirken güç kaynağı da televizyonun yanına konur. Güç kaynağının fiģi televizyon izleneceği zaman 220 Volt AC prize takılmalıdır. Resim 1.5: Yükselteç ve güç kaynağı Bağlantı ġekilleri Yükselteçlerin devreye bağlanmasının en büyük amacı, zayıf sinyalleri güçlendirerek televizyonun daha net görüntü almasını sağlamaktır.yükselteçler anten direğine bir kelepçeyle monte edilir. Yükselteçlerin beslemesi, televizyonun yanına koyulan bir güç kaynağı ile yapılır. Yükselteç Yükselteç klemens kutusunda üç adet bağlantı yeri vardır. Bunlardan ikisi antendeki UHF ve VHF bağlantı kutusuna; diğeri de televizyonun yanında bulunan güç kaynağına gider. AĢağıdaki Ģekilde yükselteç klemens bağlantı Ģeması gösterilmiģtir. 21

27 Güç Kaynağı ġekil 1.3: Yükselteç klemens bağlantı Ģeması Güç kaynağında iki adet bağlantı yeri vardır. Bunlardan birine antenin yanında bulunan yükselteçten gelen koaksiyel kablo bağlanır. Diğerine de televizyona giden koaksiyel kablo bağlanır. Güç kaynağının içinde 2*12 Volt sekonder çıkıģlı transformatör vardır. Bu transformatör elektronik devrelerin beslemesini yapar. Güç kaynağının fiģi prize takılmadığı durumlarda televizyon yayınları karıncalı alır. AĢağıdaki Ģekilde güç kaynağının klemens bağlantı Ģeması gösterilmiģtir. ġekil 1.4: Güç kaynağı klemens bağlantı Ģeması DĠKKAT Bağlantılar RG-6 75 Ohm Koaksiyel kablo ile yapılacaktır. 22

28 BNC Jak Güç kaynağından gelen koaksiyel kabloyu televizyona bağlamak için BNJ jaklar kullanılır. BNJ jaklar diģi ve erkek jak olarak iki çeģit imal edilir. Televizyon için erkek jak gereklidir. AĢağıdaki Ģekilde jak bağlantı Ģeması verilmiģtir. ġekil 1.5: BNJ Jak bağlantı Ģeması Elektronik cihazlardaki sinyal iletim dağıtımına görev yapan jaklar, tek kutuplu sinyal yuvasına ve Ģase topraklama bağlantısına sahiptir. Elektromanyetik sinyal iletimi, kablonun (Cu) bakır iletken kısmı ile yapılır. Bu uç, jakın da sinyal iletim kısmı olan PE izolasyon maddesi ile kaplı yuvaya takılır ve üzerinde vidayla sıkıģtırılarak bağlantı yapılır. Koaksiyel kablonun örgülü kısmı jakın gövdesi ile irtibatlı tutucu kelepçe ile bağlanarak hattın Ģase toprak kutbunu oluģturur (ġekil 1.5). Normal fiģ gibi BNC jak bağlantılarında da kutupların birbirleri ile temas etmemesine dikkat edilmelidir. Anten Prizi Resim1.6: Tv diģi ve erkek BNJ jaklar Anten tesisatları daire içine çekildiğinde kullanıcı, televizyonunu değiģik yerlerde izlemek isteyebilir. Kullanıcının bu isteğini karģılayabilmek için daire içine birbirine paralel bağlanarak anten prizi konur. Kullanıcı istediği prizden gerekli bağlantıları yaparak televizyon yayınlarını izleyebilir. Piyasada değiģik kalite ve özellikte anten prizleri vardır. Anten prizlerinin koaksiyel kablo bağlantı uçları dıģında kalan temas ve dıģ yüzeyleri yalıtkandır. Gövdesi üzerinde akım taģıyan iletken kısımları ve parçaları sert bakırdan veya bakır alaģımlı sert malzemelerden, gövdeleri ise porselenden veya bakalitten yapıltır. 23

29 Koaksiyel kablo klemens bağlantısında orta uç ile dıģ çeperlerin birbirine temas etmemesi gerekir. Koaksiyel kabloda ek yapmayınız. Ek yapmak zorunda kalırsanız bağlantıları lehimleyerek orta uç ile dıģ çeperleri birbirinden yalıtınız Anten Kabloları Resim 1.7: Anten prizi Verici istasyonlarından yayılan ve anten vasıtasıyla alınan elektromanyetik dalgaları TV alıcısına ulaģtıran kablolara anten kabloları denir. Antenlerde kullanılan kablo, empedansı 75 Ohm olan koaksiyel kablodur. Anten kablosu olarak bilinen bu kablonun orta kısmında üzeri yalıtılmıģ canlı uç bulunur. Canlı ucun üzerinde bakır veya alüminyum folyodan ekran Ģeridi sarılmıģtır. Bunun üzerinde de hasır Ģeklinde örülmüģ, kalay kaplı bakır veya bakır siper vardır. Siperin üzerinde ise dıģ kılıf vardır. Koaksiyel kablolar düģük güçteki sinyallerin iletilmesi için imal edilmiģtir. Çok geniģ bir kullanım alanına sahiptir. DeğiĢik tipleri mevcuttur. Koaksiyel kablo tipleri RG kodları vardır. AĢağıda piyasada ses ve görüntü iletiminde yaygın olarak kullanılan kabloların; kullanım alanları, yapısı ve teknik özellikleri verilmiģtir. RG-6/4-4 koaksiyel kablo Bina içi CATV-CCTV sistemlerinde ve düģük zayıflama istenen uydu sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır. 24

30 Kablo Yapısı 1 - Ġletken: 1.0 mmø elektrolıtık mono bakır 2 - Yalıtkan: 4.70 ø köpük pe 3 1.ekran: al-pes bant ekran (%100 kapama) 4 2.ekran: kalaylı bakır tellerden örgü (% 60 kapama) 5 - DıĢkılıf: 7.0 ø pvc kompaund beyaz 6 - Toplam ağırlık: 52 kg 7 - Standart boy: 100/500/1000/2000 m Teknik Özellikler 1 - Yalıtım direnci : 2000 mω km 2 - Efektif kapasite : 57 pf/m 3 - Yayılma hızı : % ÇalıĢma voltajı : 1.3 Kv 5 - Test voltajı (50hz) : 3.0 Kv 6 - Bükülme çapı: 20x d mm 7 - ÇalıĢma sıcaklığı : -40ºc~+70ºc 8 - Empedans: 75±3 ω RG-6/4-6 Koaksiyel kablo Bina içi CATV-CCTV sistemlerinde ve düģük zayıflama istenen uydu sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanır. 25

31 Kablo Yapısı 1 - Ġletken: 1.0 Mmø Elektrolitik Mono Bakır 2 - Yalıtkan: 4.70 Ø Köpük Pe 3 1.Ekran: Cu-Pes Bant Ekran (%100 Kapama) 4 2.Ekran: Elektrolitik Bakır Tellerden Örgü (% 60 Kapama) 5 - DıĢkılıf: 7.0 Ø Pvc Kompaund Sıyah/Yesıl 6 - Toplam Ağırlık: 56 Kg 7 - Standart Boy: 100/500/1000/2000 Mt Teknik Özellikler 1 - Yalıtım Direnci: 2000 Mω Km 2 - Efektif Kapasite: 57 Pf/M 3 - Yayılma Hızı : % ÇalıĢma Voltajı: 1.3 Kv 5 - Test Voltajı (50hz) : 3.0 Kv. 6 - Bükülme Çapı: 20x D Mm 7 - ÇalıĢma Sıcaklığı : -40ºc~+70ºc 8 - Empedans: 75±3 Ω RG-11AU Koaksiyel Kablo 26

32 DüĢük zayıflama istenen anten sistemlerinde, çalgı aleti ve cihazlarda bağlantı kablosu olarak kullanılır. Kablo Yapısı 1 - Ġletken: 7x0.40 mmø elektrolitik bükülü bakır 2 - Yalıtkan: 7.25 ø solıd polietilen 3 - Ekran: elektrolitik bakır tellerden örgü (%95 kapama) 4 DıĢ kılıf: ø pvc siyah 5 - Toplam ağırlık: 150 kg 6 - Standart boy: 100/500/1000 Teknik Özellikler 1 - Yalıtım direnci: 2000 m ω km 2 - Efektif kapasite: 67 pf/m 3 - Yayılma hızı : % ÇalıĢma voltajı: 5.0 kv. 5 - Test voltajı (50hz) : 8.0 kv. 6 - Bükülme çapı: 10x d mm 7 - ÇalıĢma sıcaklığı : -40ºc~+70ºc 8 - Empedans: 75±3 ω RG-59/U-4 Koaksiyel kablo 27

33 Bina içi CATV-CCTV sistemlerinde ve düģük zayıflama istenen uydu sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır. Kablo Yapısı 1 - Ġletken: 0.80 mmø elektrolıtık mono bakır 2 - Yalıtkan: 3.70 ø köpük pe 3 1.ekran: al-pes bant ekran (%100 kapama) 4 2.ekran: kalaylı bakır tellerden örgü (% 60 kapama) 5 - DıĢ kılıf: 5.80 ø pvc kompaund beyaz 6 - Toplam agırlık: 41 kg 7 - Standart boy: 100/500/1000/2000 m Teknik Özellikler 1 - Yalıtım direnci: 2000 mω km 2 - Efektıf kapasite: 57 pf/m 3 - Yayılma hızı: 78 % 4 - ÇalıĢma voltajı: 1.1 kv. 5 - Test voltajı (50hz) : 2.5 kv. 6 - Bükülme çapı: 15x d mm 7 - ÇalıĢma sıcaklığı : -40ºc~+70ºc 8 - Empedans: 75±3 ω 28

34 RG-11/U-4 Koaksiyel Kablo Bina içi CATV-CCTV sistemlerinde ve düģük zayıflama istenen uydu sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır. Kablo Yapısı 1 - Ġletken: 1.63 mmø elektrolitik mono bakır 2 - Yalıtkan: 7.25 ø köpük pe 3 1.ekran: al-pes bant ekran (%100 kapama) 4 2.ekran: kalaylı bakır tellerden örgü (% 60 kapama) 5 - DıĢ kılıf: ø pvc kompaund sıyah/kırmızı 6 - Toplam ağırlık: 103 kg 7 - Standart boy: 100/500/1000/2000 mt Teknik Özellikler 1 - Yalıtım direnci: 2000 m ω km 2 - Efektif kapasite: 57 pf/m 3 - Yayılma hızı : % ÇalıĢma voltajı: 2.0 kv. 5 - Test voltajı (50hz) : 5.0 kv. 6 - Bükülme çapı: 20x d mm 7 - ÇalıĢma sıcaklığı : -40ºc~+70ºc 8 - Empedans: 75±3 ω 29

35 Anten Kablosunun Bağlantıya Hazırlanması Anten kablosunun bağlantı iģlemleri çok önemlidir. Bağlantı yapıldığında canlı uç tabir edilen orta uç ile Ģase birbirine değmemelidir. Ayrıca kablo açılırken Ģasedeki örgülü tellerin kesilmemesi gerekir. AĢağıdaki Ģekilde kablo açma iģlemi adım adım gösterilmiģtir. ĠĢlem sırasını takip ediniz. ġekil 1.6: Koaksiel kablonun bağlantıya hazırlanması iģlemi a iģlemi: Kablo dıģ kılıfı iç örgü tellerine zarar vermeyecek Ģekilde maket bıçağıyla (gretuar) 17 mm aģağıdan iģaretlenir. b iģlemi: Maket bıçağıyla iģaretlenip kesilen dıģ kılıf çıkartılır. c iģlemi: Örgüler geriye kıvrılacak Ģekilde ayrıģtırılır. ç iģlemi: Örgüler geriye kıvrılır. 7 mm aģağıdan iç plastik kaplama maket bıçağıyla iģaretlenir. d iģlemi: Maket bıçağıyla iģaretlenip kesilen iç plastik kılıf çıkartılır Anten Kablosunda Meydana Gelen Arızalar ve Sonuçları Genelde anten tesisatlarında UHF ve VHF antenlerin bir arada bulunduğu kombine antenler kullanılır. Tesisatta kullanılan anten kablosunda herhangi bir kısa devre varsa televizyon UHF yayınlarını alırken VHF yayınlarını almaz. Anten kablosunda kopukluk varsa durum tam tersidir. Yani VHF yayınları varken UHF yayınları yoktur Kablo Kanalları Kablo taģıma (kanal) sistemleri; kabloların dağıtım, taģınma ve korunmasında kolaylık ve ekonomik çözümler getirmiģtir. Anten tesisatlarında sıva altı tesisatı uygulanmayan yerlerde PVC kablo kanalları kullanılır. Korozyona dayanıklı kablo kanalları değiģik boy ve 30

36 ebatta delikli-deliksiz olarak imal edilir. Ayrıca bu kanalların bağlantı elemanları da mevcuttur. AĢağıda kablo kanalları ve bağlantı elemanlarına ait örnekler verilmiģtir. Resim1.8: DeğiĢik ölçülerde kablo kanalı Resim 1.9: Delikli ve renkli kablo kanalı Resim1.10: T ve L ek 31

37 Resim 1.11: Sonlama kapağı ve kanal eki Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik ġartnamesi Tesisatta kullanılacak olan Kablo kanalları ile ilgili teknik Ģartnamenin ilgili kısımları aģağıda verilmiģtir. PVC Kanallar Kanallar idarenin seçeceği tipte dayanıklı plastik malzemeden, renk seçeneği ve birleģtirme aksesuarlarına sahip olacak, idarenin belirlemesi halinde kuvvetli ve zayıf akım için bölmeli veya ayrı ayrı döģenebilecektir. Alev almaz ve dielektrik özelliğine, yandığı zaman ortama yaydığı zehirli gaz insan sağlığına zarar vermeyecek düzeyde, üzerine çeģitli tiplerde priz ve jakların montajına müsait olacaktır. DönüĢ, T kol, dirsek, her nevi aksesuarları bulunan kanallar seçilecek ve kullanılacaktır. Kanal ve aksesuarların üretiminde birbirine uygunluğu sağlanmıģ olacaktır. Kanalların döģenmesinde mutlaka dübel kullanılacak, kanalı kastırmamak amacıyla, dübeller kanal boyunca çapraz olacak Ģekilde ve bu iģlem duvarın durumuna göre sık aralıklarla yapılacaktır. Kanallar; her türlü geliģ, bağlantı, giriģ, köģe noktalarında, kabloların açıkta kalmasına ve dıģarıdan müdahale edilmesine engel olacak Ģekilde, gerekli bağlantı ve elemanlarına (fittings) sahip olacaktır. Kablo kanallarının montajında, kanal üzerinde deformasyon, esneme ve fiziksel açıklığa neden olunmayacak, kanal kapakları ve bağlantı elemanları, uygun bir yöntem ile sıkıca tespit edilecektir. 32

14. ÜNİTE TV ANTEN TESİSATI

14. ÜNİTE TV ANTEN TESİSATI 14. ÜNİTE TV ANTEN TESİSATI 1. ANTEN VE GÖREVİ KONULAR 2. TV ALICI ANTENLERİNİN YAPISI, ANTEN TESİSATI BAĞLANTILARII 3. TV ALICI ANTEN VE KABLOLARI 4. ANTENİN KURULMASINDA VE TESİSATINDA DİKKAT EDİLECEK

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU TV Anten Sistemleri Kurulum ve Onarımı Elektrik Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU TV Anten Sistemleri Kurulum ve Onarımı Elektrik Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Sunum İçeriği... Antenin tanımı Günlük hayata faydaları Kullanım yerleri Anten türleri Antenlerin iç yapısı Antenin tanımı ve kullanım amacı Anten: Elektromanyetik

Detaylı

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller MA404 MA303 MA302 MA465. Versiyon : KK_MA_V2.

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller MA404 MA303 MA302 MA465. Versiyon : KK_MA_V2. Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Modeller MA404 MA303 MA302 MA465 Versiyon : KK_MA_V2.0507 TSE Belge No : 34/14.01.8563 1 1.Genel Tanıtım Toplu yerleşim birimlerinde,

Detaylı

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi)

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Modeller MA404 MA303 MA302 MA465 Versiyon : KK_MA_V3.2713 1 İçindekiler 1. Genel Tanıtım.3 2. Genel Özellikler..3 3. Kullanım

Detaylı

TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU

TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU A. ELEKTRONĠKDE BĠLĠNMESĠ GEREKEN TEMEL KONULAR a. AKIM i. Akımın birimi amperdir. ii. Akım I harfiyle sembolize edilir. iii. Akımı ölçen ölçü aleti ampermetredir. iv. Ampermetre

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2017/01 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı İdari şartname çerçevesinde

Detaylı

CİHAZ HAKKINDA. KULLANILDIĞI YERLER - Otel - Hastahane - Toplu Konutlar - Okullar - Villalar - Siteler - ĠĢ merkezlerinde - ve AleĢveriĢ Merkezleri

CİHAZ HAKKINDA. KULLANILDIĞI YERLER - Otel - Hastahane - Toplu Konutlar - Okullar - Villalar - Siteler - ĠĢ merkezlerinde - ve AleĢveriĢ Merkezleri CİHAZ HAKKINDA Cok fazla sayıdaki yayının, dağıtım sistemlerine verilmek istenmesi durumunda, frekans spektrumu sınırlaması dolayısıyla yan kanal calışmanın kacınılmaz olduğu acıktır. Bu durumda modulatorlerin

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun olarak, kablo döşeme malzemelerini

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ Hazırlayan Arş. Gör. Ahmet NUR DENEY-1 ÖLÇÜ ALETLERİNİN İNCELENMESİ Kapaksız

Detaylı

RG-59/U Type+2x0,75mm² - CCTV Kablosu(F Composite) 57519202.1 Uygulama Çok geniş kullanım alanına sahip bir CCTV kablosudur. Görüntü, güç veya ses iletiminin bir arada kullanılması gerektiği yerlerde ideal

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEK ABONELİ YEREL ANTEN TESİSATI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU

DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMAÇLARI Ölçü aletleri, Breadboardlar ve DC akım gerilim kaynaklarını kullanmak Sayısal multimetre

Detaylı

RG 59 F Mini - HD RG 59/4 F - HD

RG 59 F Mini - HD RG 59/4 F - HD RG 59 F Mini - HD RG 59 F Mini - HD RG 59/4 F - HD RG 59/4 F - HD Ürün Kodu: 11305901 Kullanım Alanları Kapalı devre TV sistemlerinde ve birçok stüdyo uygulamalarında görüntü sinyallerinin iletiminde kullanılırlar.

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV7120/10 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV7120 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

Register your product and get support at SDV5118/12. TR Kullanim talimatlari

Register your product and get support at  SDV5118/12. TR Kullanim talimatlari Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV5118 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

Geleceğe hazır binaların yeni zayıf akım kablo seçenekleri

Geleceğe hazır binaların yeni zayıf akım kablo seçenekleri Geleceğe hazır binaların yeni zayıf akım kablo seçenekleri Y.Müh. Murad Önol Protel Ltd. Şti., Genel Müdür Geleceğe hazır binalarda olması gereken altyapı sistemleri Telefon TV ve Video Data (Lan) Alarm,

Detaylı

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 Referans: 2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 İÇİNDEKİLER TABLOSU İçindekiler Tablosu... 0 1. HEADEND SİSTEM ORTAM STANDARTLARI:... 1 2. ANALOG

Detaylı

Sayfa No : 1 /1. Birim : ATÖLYE MERKEZ STOĞU Talep T a rihi/n o: 2 6 /0 1 /2 0 1 6... / 197 SIR/ NO

Sayfa No : 1 /1. Birim : ATÖLYE MERKEZ STOĞU Talep T a rihi/n o: 2 6 /0 1 /2 0 1 6... / 197 SIR/ NO T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst İHTİYAÇ TALEP FORMU Sayfa No : 1

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-31 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI 32-39 ALÜMİNYUM BUATLAR 40-41 PLASTİK

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ AALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri ve topraklamalar yönetmeliğine

Detaylı

GENEL ÖZELLİKLER TEKNİK ÖZELLİKLER. Band Genişliği (İleri Yön) : 85 862 Mhz Band Genişliği (Dönüş) : 5 65 Mhz

GENEL ÖZELLİKLER TEKNİK ÖZELLİKLER. Band Genişliği (İleri Yön) : 85 862 Mhz Band Genişliği (Dönüş) : 5 65 Mhz GENEL ÖZELLİKLER Push Pull teknolojisi ile yüksek çıkış seviyesi Geri dönüş bandında çalışma olanağı 35dB ye ileri yön kazanç seçenekleri Düşük gürültü seviyesi Equalizer ve kazanç dengeleyici Yüksek ekranlama

Detaylı

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ Üretim merkezlerinde üretilen elektrik enerjisini dağıtım merkezlerine oradan da kullanıcılara güvenli bir şekilde ulaştırmak için EİH (Enerji İletim Hattı) ve

Detaylı

TEMEL BİLGİLER. İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir.

TEMEL BİLGİLER. İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir. TEMEL BİLGİLER İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir. Yalıtkan : Elektrik yüklerinin kolayca taşınamadığı ortamlardır.

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV7120/12 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV7120 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Sipariş No: VĐD 2010/12 1 SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. GENEL Bu şartnamenin amacı; Đdari Şartname

Detaylı

HABERLEŞME KABLOLARI - CCTV. Kullanım Alanı Kullanım Alanları

HABERLEŞME KABLOLARI - CCTV. Kullanım Alanı Kullanım Alanları HABERLEŞME KABLOLARI - CCTV -Kapali devre TV ve kamera sistemlerinde kisa mesafeli video,ses ve sinyal iletiminde kullanilirlar -Bu tür kompozit kablolar kullanim amaçlarina göre farkli kesitlerde üretilmektedir

Detaylı

Register your product and get support at SDV6224/12. TR Kullanim talimatlari

Register your product and get support at  SDV6224/12. TR Kullanim talimatlari Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV6224/12 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6120/10 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV6120 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/10 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV6122 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5120/12 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV5120 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

Ölçme ve kontrol amaçlı olarak makine üretiminde

Ölçme ve kontrol amaçlı olarak makine üretiminde KONTROL KABLOLARI - HO5VV5-F (NYSLYÖ-J) Kullanım Alanı Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde Endüstriyel elektronikte Ölçme ve kontrol amaçlı olarak makine üretiminde Montaj ve üretim hatlarında Islak,kuru

Detaylı

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir.

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir. DC AKIM ÖLÇMELERİ Doğru Akım Doğru akım, zamana bağlı olarak yönü değişmeyen akıma denir. Kısa gösterimi DA (Doğru Akım) ya da İngilizce haliyle DC (Direct Current) şeklindedir. Doğru akımın yönü değişmese

Detaylı

22. ÜNİTE ARIZA YERLERİNİN TAYİNİ

22. ÜNİTE ARIZA YERLERİNİN TAYİNİ 22. ÜNİTE ARIZA YERLERİNİN TAYİNİ 1. Toprak Kaçak Arızası KONULAR 2. İletkenler Arasındaki Kaçak Tayini 3. Kablo İletkenlerinde Kopukluğun Tayini 4. Kablo ve Havai Hatlarda Elektro Manyetik Dalgaların

Detaylı

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ 13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ KONULAR 1. Akım Ölçülmesi-Ampermetreler 2. Gerilim Ölçülmesi-Voltmetreler Ölçü Aleti Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar: Ölçü aletlerinin seçiminde yapılacak ölçmeye

Detaylı

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK 582YIM062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV6122 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

Register your product and get support at SDV5225/12. TR Kullanim talimatlari

Register your product and get support at  SDV5225/12. TR Kullanim talimatlari Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5225/12 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV5225/12 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ 1 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ Normalde voltmetrelerle en fazla 1000V a kadar gerilimler ölçülebilir. Daha yüksek gerilimlerde; Voltmetrenin çekeceği güç artar. Yüksek gerilimden kaynaklanan kaçak akımların

Detaylı

KLAS KABLO TRIAX-8. 4,57 mmø Fiziksel köpüklü polietilen (Skin-Foam-Skin) 3-I. Ekran. Ort.%85 Örtmeli elektrolitik tavlı bakır tel örgü 6-Dış kılıf

KLAS KABLO TRIAX-8. 4,57 mmø Fiziksel köpüklü polietilen (Skin-Foam-Skin) 3-I. Ekran. Ort.%85 Örtmeli elektrolitik tavlı bakır tel örgü 6-Dış kılıf TRIAX-8 PVC/PUR/HFFR KLAS KABLO TRIAX-8 Bu tip kablolar stüdyo ortamlarında kamera kablosu olarak kullanılırlar. 75 Ω empedanslı ve düşük zayıflama değerlerine sahiptirler. Kullanım yerlerine göre PVC,

Detaylı

www.mavidevreler.com MD-GK405 GÜÇ KAYNAĞI

www.mavidevreler.com MD-GK405 GÜÇ KAYNAĞI MD-GK405 GÜÇ KAYNAĞI 1 Köprü www.mavidevreler.com DC +5V, -5V, +12V, -12V, AC 2x12V SABİT ÇIKIŞLI GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI ġekil 1.1 de DC +5V, -5V, +12V, -12V, AC 2x12V sabit çıkıģlı güç kaynağı devresi görülmektedir.

Detaylı

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA Hazırlayan : Y.Müh. Ġsa ĠLĠSU Ġ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi Ġ.Ġlisu 1 Ġnsan iç direnci dokunma gerilimine olduğu kadar,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ANTEN TESĠSATI ARIZALARI 523EO0156

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ANTEN TESĠSATI ARIZALARI 523EO0156 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ANTEN TESĠSATI ARIZALARI 523EO0156 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL NO: DENEY GRUP NO:

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 KONDANSATÖRLER VE BOBİNLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. M.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50134274 PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtıcı bantlar Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

SAYFA NO: 2/8 1.2 Genel Özellikler Dış Görünüş İncelemeye alınan parçaların yüzeyinde oksidasyon, deformasyon, hasar olmayacaktır İşaretl

SAYFA NO: 2/8 1.2 Genel Özellikler Dış Görünüş İncelemeye alınan parçaların yüzeyinde oksidasyon, deformasyon, hasar olmayacaktır İşaretl SAYFA NO: 1/8 AMAÇ Araç kapılarının kilitlenmesi ve kilitlerinin açılmasını amacıyla elektrikli merkezi kilit motorlarına komuta eden; UK-004 kodlu, RF transmitter ve receiver setinin fonksiyonlarını ve

Detaylı

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler TORAKLAMA - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler Genel Bilgi Topraklama Nedir? Elektrik Topraklama Nedir? tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 5. AYDINLATMA VE PRİZ DEVRE ELEMANLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 5. AYDINLATMA VE PRİZ DEVRE ELEMANLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-5 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-5 Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun olarak, aydınlatma ve priz

Detaylı

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri BĠLGĠSAYAR AĞLARI 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri Ağ Kavramı Bilgisayarların birbirleri ile iletiģimlerini sağlamak, dosya paylaģımlarını aktif

Detaylı

PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI

PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI Avrupa Standardı EN 15266 ya uygun olarak üretilen, işletme basıncı 0,5 bar a kadar olan paslanmaz çelik esnek hortum takımları bina içi gaz bağlantılarında kullanılmaktadır.

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DENEY 1-3 DC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-22001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50117705 PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtma folyosu Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı

Detaylı

32 SAAT 32 SAAT . EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

32 SAAT 32 SAAT . EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI KURSUN SÜRESİ... EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA.. TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK TESİSATÇISI 1256 SAAT BİTİŞ TARİHİ

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME (GM)

ANALOG HABERLEŞME (GM) ANALOG HABERLEŞME (GM) Taşıyıcı sinyalin sinüsoidal olduğu haberleşme sistemidir. Sinüs işareti formül olarak; V. sin(2 F ) ya da i I. sin(2 F ) dır. Formülde; - Zamana bağlı değişen ani gerilim (Volt)

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

MIT400/2 Serisi, MEGGER İzolasyon Test Cihazı

MIT400/2 Serisi, MEGGER İzolasyon Test Cihazı MIT400/2 Serisi, MEGGER İzolasyon Test Cihazı Elektriksel ve endüstriyel testler için dizayn edilmiştir 1000V - 200 GΩ'a kadar İzolasyon testi (YENİ) Stabilize edilmiş izolasyon test voltajı (YENİ) 0.01

Detaylı

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 STEREO FM VERİCİ delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 2013 PC üzerinden frekans ve kişisel bilgi kaydı. RS232 ve RDS sistem girişli.stereo-mono seçme özellikli,yüksek performanslı

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

4. ÜNĠTE : SES. Ses, bir noktadan baģka bir noktaya doğru dalgalar halinde yayılır. Bu dalgalar titreģimler sonucunda meydana gelir.

4. ÜNĠTE : SES. Ses, bir noktadan baģka bir noktaya doğru dalgalar halinde yayılır. Bu dalgalar titreģimler sonucunda meydana gelir. 4. ÜNĠTE : SES 1 SES; madde moleküllerinin titreģimiyle oluģan bir dalga hareketidir(titreģim hareketidir). Ses; katı, sıvı veya gaz gibi maddesel bir ortamda yayılır. BoĢlukta ses yayılmaz. *Havası boģaltılmıģ

Detaylı

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 8- AC Devreler. Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt.

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 8- AC Devreler. Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt. ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 8- AC Devreler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net İçerik AC ve DC Empedans RMS değeri Bobin ve kondansatörün

Detaylı

4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz

4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz 4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz Kullanma Kılavuzu DS-55204 Digitus 4K Çoğaltıcı Seti, 4K2K/60Hz hem yüksek çözünürlüklü grafikler hem de kesintisiz video oynatımı için en yüksek talepleri dahi karşılayan

Detaylı

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

Deneyle İlgili Ön Bilgi: DENEY NO : 4 DENEYİN ADI :Transistörlü Akım ve Gerilim Kuvvetlendiriciler DENEYİN AMACI :Transistörün ortak emetör kutuplamalı devresini akım ve gerilim kuvvetlendiricisi, ortak kolektörlü devresini ise

Detaylı

kullanılması,tasarlanması proje hizmetleriyle sağlanabilmektedir. ALİŞAN KIZILDUMAN - KABLO KESİTLERİ VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESAPLARI - 24-25.11.

kullanılması,tasarlanması proje hizmetleriyle sağlanabilmektedir. ALİŞAN KIZILDUMAN - KABLO KESİTLERİ VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESAPLARI - 24-25.11. teknik ağırlıklı ekipmanların,ürünlerin,proseslerin, sistemlerin ya da hizmetlerin tasarımı hayata geçirilmesi,işletilmesi,bakımı,dağıtımı,tekni k satışı ya da danışmanlık ve denetiminin yapılması ve bu

Detaylı

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50133946 Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Set bundan oluşur Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A)

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) Üniteye ait devre şaması ekte verilmiştir. Devre elemanları şöyledir: a1 Otomat, G tipi; 16 A a2 Otomat, L tipi ;2*40 A SP1/SP2 Surge

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak, kullanılmak

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

-20 C...+80 C -40 C...+80 C. 15 x kablo çapı. Kablo boyutları mm.

-20 C...+80 C -40 C...+80 C. 15 x kablo çapı. Kablo boyutları mm. BUS Kabloları AS-INTERFACE Yapı - İnce çok telli bakır iletken, - TPE damar izolasyonu, Renk kodu; mavi ve kahve. - İzoleli damarlar birbirine paralel, - Sarı(RAL 1023), siyah(ral9005) veya kırmızı(ral

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre MULTİMETRE Multimetre üzerinde dc voltmetre, ac voltmetre,diyot testi,ampermetre,transistör testi, direnç ölçümü bazı modellerde bulunan sıcaklık ölçümü ve frekans ölçümü gibi bir çok ölçümü yapabilen

Detaylı

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1 Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1 Gerilim, Akım ve Direnç Ölçümü 2013 Şubat I. GİRİŞ Bu deneyin amacı multimetre kullanarak gerilim, akım ve direnç ölçümü yapılmasının öğrenilmesi ve bir ölçüm aletinin

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ESM 413 Enerji Sistemleri Laboratuvarı-I

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ESM 413 Enerji Sistemleri Laboratuvarı-I YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ESM 413 Enerji Sistemleri Laboratuvarı-I DENEY -1- ELEKTRONİK ELEMANLARIN TANITIMI ve AKIM, GERİLİM ÖLÇÜMÜ HAZIRLIK SORULARI:

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU DCB-I KRAMER KAPI KONTROL KARTI. Lifkon Elektrik Elektronik DCB-I. D.No: 005 - D.Ver: 104-27.04.2015 - www.lifkon.

KULLANIM KLAVUZU DCB-I KRAMER KAPI KONTROL KARTI. Lifkon Elektrik Elektronik DCB-I. D.No: 005 - D.Ver: 104-27.04.2015 - www.lifkon. KRAMER KAPI KONTROL KARTI KULLANIM KLAVUZU Bütün Hakları Saklıdır. 1 / 11 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 TEKNĠK ÖZELLĠKLER... 4 BAĞLANTI ġemasi... 5 KART ÇALIġMA MODLARI... 6 MENÜ... 7 KAPI HAREKETLERĠ... 10 MONTAJ...

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 3.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 3. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 3. DENEY AÇI MODÜLASYONUNUN İNCELENMESİ-1 Arş. Gör. Osman DİKMEN

Detaylı

RTX1-035BX UZAKTAN KUMANDA

RTX1-035BX UZAKTAN KUMANDA 1 RTX1-035BX UZAKTAN KUMANDA Genel amaçlı (220V AC Girişli) Endüstriyel 1 Kanal Uzaktan Kumanda Deniz Elektronik Lab. TEL& Fax:0216-348 65 21 1 RTX1_035_BX UZAKTAN KUMANDA Deniz Elektronik Laboratuvarı

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

2012. EYLÜL FIYAT LISTESI KUMANDA KABLOLARI DATA CCTV KOAKSIYEL KABLOLAR TELEFON KABLOLARI ... VERI ILETISIM. SILIKON KABLOLAR

2012. EYLÜL FIYAT LISTESI KUMANDA KABLOLARI DATA CCTV KOAKSIYEL KABLOLAR TELEFON KABLOLARI ... VERI ILETISIM. SILIKON KABLOLAR 2012. EYLÜL.. FIYAT LISTESI DATA. KOAKSIYEL KABLOLAR TELEFON KABLOLARI.. SILIKON KABLOLAR KUMANDA KABLOLARI CCTV.... VERI ILETISIM. YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR. İÇİNDEKİLER Koaksiyel-(PE-HFR)-(CCS-CU) 2

Detaylı

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Geçiş Kontrol Sistemlerinin Bağlantıları Geçiş Kontrol Sistemleri Keşfi Geçiş Kontrol Sistemleri Montajı Geçiş Kontrol Sistemlerinde Arıza ve Bakım Kazandırılan

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com Ethernet Mesafe Uzatıcılar & IP Kamera Çözümleri P/N LMR400 Düşük Kayıplı RF Kablo Direk toprağa gömülebilen PE dış kılıflı 50 Ohm LMR400

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: SDV7220/12. Kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  SDV7220/12. Kullanım kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome SDV7220/12 Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Önemli 52 Güvenlik 52 Geri dönüşüm 52 2 SDV7220/12 ürününüz 53 Genel Bakış

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ Dersin Modülleri İç Tesisat Döşeme Teknikleri Çağırma Tesisatları Güvenlik Tesisatları Haberleşme ve Bildirim Tesisatları Zayıf Akım Tesisatı Arıza Tespiti

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ

ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ DENEY 1 ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ 1.1. Genel Bilgi MV 1424 Hat Modeli 40 kv lık nominal bir gerilim ve 350A lik nominal bir akım için tasarlanmış 40 km uzunluğundaki

Detaylı

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ AMAÇLAR 6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ 1. Değeri bilinmeyen dirençleri voltmetreampermetre yöntemi ve Wheatstone Köprüsü yöntemi ile ölçmeyi öğrenmek 2. Hangi yöntemin hangi koşullar

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME A GRUBU İSİM: NUMARA

ANALOG HABERLEŞME A GRUBU İSİM: NUMARA BÖLÜM 7 ÖRNEK SINAV SORULARI İSİM: NUMARA A GRUBU MERSİN ÜNİVERSİTESİ MMYO ANALOG HABERLEŞME DERSİ FİNAL SINAV SORULARI S-1 Bir GM lu sistemde Vmaxtepe-tepe10 V ve Vmin tepe-tepe6 V ise modülasyon yüzdesi

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 2008 DEVRELER II LABORATUARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 2008 DEVRELER II LABORATUARI DİRENÇ-ENDÜKTANS VE DİRENÇ KAPASİTANS FİLTRE DEVRELERİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. Alçak geçiren filtre devrelerinin çalışmasını anlatınız. 2. Yüksek geçiren filtre devrelerinin çalışmasını anlatınız. 3. R-L

Detaylı

İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM ELEKTRİK TEST CİHAZLARI

İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM ELEKTRİK TEST CİHAZLARI BÖLÜM ELEKTRİK TEST CİHAZLARI AMAÇ: Elektriksel ölçme ve test cihazlarını tanıyabilme; kesik devre, kısa devre ve topraklanmış devre gibi arıza durumlarında bu cihazları kullanabilme. Elektrik Test Cihazları

Detaylı