Bulaşık makinesi (8908) Kullanma kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu"

Transkript

1 Bulaşık makinesi (8908) tr Kullanma kılavuzu

2 Start Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec

3 çindekiler Güvenlik bilgileri Cihaz teslim edilince Kurma i leminde Günlük kullanımda Evde çocuk varsa Kapak kilidi Tu kilidi Ortaya çıkan hasarlarda Eski cihazların giderilmesi Cihazı tanıma Kumanda paneli Cihazın iç bölümü Su sertli ini giderme sistemini Ayarlanacak de er Su sertlik tablosu Özel tuzun doldurulması $ Özel tuz kullanılması Tuz bile enli deterjan Su sertli ini giderme sisteminin kapatılması Parlatıcı % Parlatıcı miktarının ayarlanması Parlatıcı ilave göstergesinin kapatılması. 8 Bula ık Uygun de il Cam ve bula ıklarda olu an hasarlar. 9 Bula ıkların cihaza yerle tirilmesi Yıkanmı bula ıkların cihazdan bo altılması Fincanlar ve bardaklar Tencereler Çatal bıçak sepeti Katlanıp kapatılabilen teller Küçük parça tutucu Deterjan Deterjan doldurunuz Kombine temizleme maddesi Programlara genel bakı Program seçimi Test kurulu ları için bilgiler Ek fonksiyonlar Zamandan tasarruf (VarioSpeed) Hijyen Yo un yıkama alanı Ekstra kurutma tr Bula ıkların yıkanması Program bilgileri Aquasensör Cihazın çalı tırılması Kalan zaman göstergesi Zaman ön seçimi Program sonu Cihazın kapatılması Programın yarıda kesilmesi Programın kesilmesi Program de i tirme Yo un kurutma Bakım ve koruma Cihazın genel durumu Özel tuz ve parlatıcı Süzgeçler Yıkama kolları Arızaları kendiniz giderebilirsiniz Pis su pompası Cihazı açtı ınızda ayar yaparken Cihazda Yıkama esnasında Bula ıklarda Yetkili servis Cihazın kurulması Güvenlik bilgileri Cihazın teslim edilmesi Teknik veriler Cihazın kurulması Su çıkı ba lantısı Temiz su ba lantısını Elektrik ba lantısı Demontaj Transport Donmaya kar ı önlemler (Cihazın bo altılması) Giderme Ambalaj Eski cihazlar

4 Güvenlik bilgileri Cihaz teslim edilince Derhal ambalajı ve bula ık makinesini transport hasarları hususunda kontrol ediniz. Hasarlı bir cihazı çalı tırmayınız ve teslimatcı firmaya danı ınız. Cihazın ambalaj malzemelerini lütfen gerekti i ekilde gideriniz. Ambalajı ve ambalaj parçalarını oynamaları için çocuklara vermeyiniz. Katlanan kartonlardan ve folyolardan dolayı bo ulma tehlikesi söz konusudur. Kurma i leminde Cihazı do ru bir ekilde kurmak ve ba lamak için Kurulum bölümüne bakınız. Günlük kullanımda Bula ık makinesini sadece evde ve sadece bildirilmi olan kullanım amacına uygun kullanınız: Yani evdeki bula ıklarınızı yıkamak için. Bu cihaz, fiziksel, sensörik, zihinsel veya ruhsal yetenekleri sınırlı olan veya cihazı güvenli bir ekilde kullanabilmek için cihaz hakkında yeterince tecrübesi veya bilgisi olmayan çocuklar veya ki iler tarafından kullanılmamalıdır; bu ki ilerin cihazı kullanmasına ancak gereken sorumlulu u üstlenen bir ki inin denetimi altında izin verilebilir. Cihazın açık kapısı üzerine oturmayınız ve basmayınız. Aksi halde cihaz devrilebilir. Solo kurulan cihazlarda, sepetler a ırı doldurulursa, cihazın devrilebilece ini dikkate alınız. Bula ık yıkama bölümüne çözücü madde koymayınız. Patlama tehlikesi söz konusudur. Program akı ı esnasında cihazın kapısını çok dikkatli açınız. Cihazdan dı arıya sıcak su sıçraması tehlikesi söz konusudur. Temizleme maddelerinin ve parlatıcı ürünlerin ambalajları üzerindeki güvenlik ya da kullanma bilgi ve uyarılarına dikkat ediniz. ã=uyarı Bıçaklar ve keskin uçlu di er cisimler, uçları a a ıya do ru olacak ekilde çatal bıçak sepetine veya yatay konumda bıçak rafına * yerle tirilmelidir. * modele ba lı Evde çocuk varsa E er evde çocuk varsa, çocuk emniyetini kullanınız. Kapa ın arka yüzünde detaylı açıklamayı bulabilirsiniz. Çocukların cihaz ile oynamasına veya cihazı kullanmasına izin vermeyiniz. Çocukları temizleme maddelerinden ve parlatıcılardan uzak tutunuz. Bunlar a ızda, bo azda ve gözlerde yanmaya sebep olabilir ve bo ulmaya yol açabilir. Çocukları açık bula ık makinesinden uzak tutunuz. Bula ık makinesinin yıkama alanındaki su, içme suyu de ildir; içinde deterjan artıkları bulunabilir. Çocuk emniyeti (kapı/kapak kilidi) * Çocuk emniyetinin tarifi, arkada kapak kısmındadır. * modele ba lı Çocuk emniyeti (tu kilidi) Cihazınızı, istemeden çalı tırmaya ve programın kesilmesi (örn. çocuklar tarafından hatalı kullanım) kar ı koruyabilirsiniz. Tu kilidinin devreye sokulması: stedi iniz programı ba latınız. Sayı göstergesinde belirinceye kadar, + tu unu yakl. 4 saniye basılı tutunuz. Program akı ı esnasında herhangi bir tu a basılırsa, sayı göstergesinde belirir. Programın iptal edilmesi (reset) mümkün de ildir. 4

5 Tu kilidinin devreden çıkarılması: Göstergede sönünceye kadar, + tu unu yakl. 4 saniye basılı tutunuz. Program sona erince (sayı göstergesinde : ), tu blokajı da devreden çıkmı olur. Bir elektrik kesilmesi durumunda, tu blokajı devrede kalır. Herhangi bir programın her yeniden ba latılmasında, tu blokajı da yeniden devreye sokulmalıdır. Ortaya çıkan hasarlarda Sadece yetkili uzman elemanlar onarım ve benzeri müdahalelerde bulunmalıdır. Bunun için cihaz elektrik ebekesinden ayrılmı olmalıdır. Bunun için elektrik fi i çekilip prizden çıkarılmalı veya cihazın ba lıı oldu u sigorta kapatılmalıdır. Su muslu unu kapatınız. Eski cihazların giderilmesi Artık kullanılmayacak olan cihazları derhal kullanılamayacak ekilde tahrip ederek, sonradan herhangi bir kaza olma ihtimalini önleyiniz. Cihazı çevreye uyumlu bir ekilde gideriniz. ã=uyarı Çocuklar cihazın içinde kilitli kalabilir (havasızlıktan bo ulma tehlikesi) veya ba ka bir ekilde kendilerini tehlikeye sokabilirler. Bu nedenle: Elektrik fi ini çekip prizden çıkarınız, elektrik kablosunu kesip cihazdan ayırınız ve imha ediniz. Kapı kilidini, kapı artık kilitlenemeyecek ekilde tahrip ediniz. Cihazı tanıma Kumanda ve kontrol panosuna ve cihazın iç bölmelerine ait ekiller ön kısımdaki zarfın içinde bulunmaktadır. Bütün hususlara ili kin açıklamalar, ilgili metinlerde bulabilirsiniz. Kumanda paneli ( AÇIK/KAPALI alterini 0 Program tu larına ** 8 Zaman ön seçimi Ek fonksiyonlar ** H START tu u P Su giri i kontrolü göstergesi X Tuz doldurma (miktar) göstergesi ` Parlatıcı doldurma (miktar) göstergesi h Sayı göstergesi * modele ba lı ** Adet, modele ba lıdır Cihazın iç bölümü 1" Üst sepet 1* Üst su püskürtme kolu 12 Alt yıkama kolu 1: Süzgeçler 1B Özel tuz için stok kabı 1J Çatal bıçak sepeti 1R Alt bula ık sepeti 1Z Parlatıcı stok kabı 1b Deterjan bölmesi 1j Temizleme maddesi bölmesine ait kilitleme sürgüsü 9" Tip etiketi * modele ba lı 5

6 Su sertli ini giderme sistemini Yıkanan bula ıkların iyi temiz olması için, bula ık makinesinin yumu ak, yani kireçsiz suya ihtiyacı vardır. Aksi halde, bula ıkların üzerinde ve cihazın iç kısmında beyaz kireç tortuları birikir. 7 dh de erinden yüksek musluk suyu (1,2 mmol/l) ( : ayar de erinden sonra), kireçten arındırma arttır. Bu i lem, özel tuz (rejenere tuzu) yardımı ile, bula ık yıkama makinesinin kireçten arındırma sisteminde gerçekle ir. Ayarlama ve böylelikle gerekli tuz miktarı, musluk suyunuzun sertlik derecesine ba lıdır (tabloya bakınız). Ayarlanacak de er Tuz ilave miktarı : ila : ˆ arasında ayarlanabilir. Bu ayar de erinde : tuza gerek yoktur. Bunun için sular idaresine ya da yetkili servislerimize ba vurabilirsiniz. Su i letmeniz üzerinden bilgi alabilirsiniz. Ayar de eri için su sertlik tablosuna bakınız. Cihazın kapısını kapatınız. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız. Program tu unu # basılı tutunuz ve START tu una H, sayı göstergesinde :... gösterilinceye kadar basınız. Tu ların her ikisini de bırakınız. Tu un # ı ık göstergesi h yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmi olan de er yanar :. Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar de eri: Olarak ayarlanmı tır 3. Tu a her basılmasında, ayar de eri bir kademe yükselir; : ˆ de erine ula ılınca, gösterge yeniden : (kapalı) de erine atlar. START tu una H basınız. Ayar de eri cihaz belle ine kaydedilmi tir. Su sertlik tablosu Su sertlik derecesi dh Sertlik aralığı 0-6 yumuşak 7-8 yumuşak 9-10 orta orta orta sert sert sert mmol/l 0-1,1 1,2-1,4 1,5-1,8 1,9-2,1 2,2-2,9 3,0-3,7 3,8-5,4 5,5-6,2 Makinedeki ayar değeri : : : ƒ : : : : : ˆ 6

7 Özel tuzun doldurulması $ Özel tuz kullanılması Tuz ilave etme i lemi daima cihazın devreye sokulmasından hemen önce yapılmalıdır. Böylelikle ta an tuzlu su hemen temizlenir ve yıkama kabında korozyon olu maz. Stok kabının 1B vidalı ba lantılı kapa ını açınız. Cihazı ilk kez kullanmaya ba lamadan önce, tuz kabının içine yakla ık 1 litre su dökünüz. Sonra özel tuzu doldurunuz (yemeklik tuz veya tablet de il). Bu e lem esnasında stok kabından su dı arı ta ar ve akıp cihazın içine gider. Panoda tuz ilave etme göstergesi X yanar yanmaz, yeniden özel tuz ilave edilmelidir. * tr Tuz ilave etme göstergesinin/ su sertli ini giderme sisteminin kapatılması E er tuz ilave etme göstergesine X gerek duyulmuyorsa (örn. tuz bile eni de olan kombine deterjan kullanılması halinde), bu gösterge kapatılabilir. Kireçten arındırma sisteminin ayarlanması bölümünde tarif edilen prosedür izlenmeli ve de er : olarak ayarlanmalıdır. Böylelikle kireçten arındırma sistemi ve tuz ilave etme göstergesi kapatılmı olur. ã=uyarılar Özel tuz kabına kesinlikle parlatıcı doldurmayınız. Aksi halde su sertli ini giderme sistemi tahrip olur. Tuz ilave etme i lemi, korozyon hasarlarına kar ı koruma sebeplerinden dolayı, daima cihazın devreye sokulmasından kısa süre önce gerçekle tirilmelidir. *modele ba lı Tuz bile eni de olan deterjan kullanılması Tuz bile eni de olan kombine deterjan kullanılması halinde, genel olarak 21 dh (37 fh, 26 Clarke, 3,7 mmol/l) su sertlik derecesine kadar, özel tuz kullanılmasına gerek kalmaz. Su sertlik derecesi 21 dh de erinin üstünde oldu u zaman, özel tuz kullanılması burada da gereklidir. 7

8 Parlatıcı % Kumanda panelindeki parlatıcı ilave etme göstergesi ` yandı ında, artık 1 2 yıkama i lemi için yetecek kadar parlatıcı kaldı demektir. Parlatıcı ilave edilmelidir. Parlatıcı, bula ıkların lekesiz ve bardakların pırıl pırıl olması için gereklidir. Sadece evde kullanılan bula ık makineleri için uygun parlatıcı kullanınız. Parlatıcı bile enli kombine deterjan sadece 21 dh (37 fh, 26 Clarke, 3,7mmol/l) su sertlik derecesine kadar kullanılabilir. Su sertlik derecesi 21 dh de erinin üstünde oldu u zaman, parlatıcı kullanılması burada da gereklidir. Kapaktaki dili yukarı do ru bastırarak ve kaldırarak, stok kabını 1Z açınız. Parlatıcıyı, doldurma deli indeki azm. i aretine kadar dikkatlice doldurunuz. max Kapa ı, duyulur ekilde kilitleninceye kadar kapatınız. Dı arı ta an parlatıcıyı gerekirse bir bez ile siliniz ki, müteakip bula ık yıkama i leminde a ırı köpük olu masın. Parlatıcı miktarının ayarlanması Parlatıcı ilave miktarı : ila : arasında ayarlanabilir. Cihaz fabrika çıkı ında : kademesine ayarlanmı tır. Parlatıcı miktarını sadece bula ıklar üzerinde izler (daha dü ük bir kademe ayarlayınız) veya su lekeleri (daha yüksek bir kademe ayarlayınız) kalırsa de i tiriniz. Cihazın kapısını kapatınız. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız. Program tu unu # basılı tutunuz ve START tu una H, sayı göstergesinde :... gösterilinceye kadar basınız. Tu ların her ikisini de bırakınız. Tu un # ı ık göstergesi h yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmi olan de er yanar :. Program tu una #, sayı göstergesinde h fabrika ayarında girilmi de er : gösterilinceye kadar basınız. Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar de eri: Program tu unu 3 basınız. Tu a her basılmasında, ayar de eri bir kademe yükselir; : de erine ula ılınca, gösterge yeniden : (kapalı) de erine atlar. START tu una H basınız. Ayar de eri belle e kaydedilmi tir. Parlatıcı ilave göstergesinin kapatılması E er parlatıcı ilave göstergesi ` rahatsız ediyorsa (örn. parlatıcı bile eni de olan kombine deterjan kullanılması halinde), bu gösterge kapatılabilir. Parlatıcı miktarının ayarlanması bölümünde tarif edilen prosedür izlenmeli ve de err : olarak ayarlanmalıdır. Böylelikle parlatıcı ilave gösterges ` kapatılmı olur. 8

9 Bula ık Uygun de il Tamamen veya kısmen tahtadan ka ık, çatal, bıçak. Hassas dekorlu bardaklar, sanat e yaları, antika e yalar. Bu tür dekorlar bula ık makinesinde yıkanmaya elveri li de ildir. Yüksek ısıya kar ı dayanıklı olmayan plastik parçalar. Bakır ve kalaydan veya kalaylı parçalar. Kül, balmumu, ya lama gresi veya boya ile pislenmi bula ıklar. Cam üzerine i lenmi süslemeler, alüminyum ve gümü parçalar da yıkama i leminde renk verebilir ve renkleri solabilir. Bazı cam türleri de (örn. kristal cam parçalar) birçok kez yıkandıktan sonra körelebilir, yani sütsü bir bulanık renk alabilir. Cam ve bula ıklarda olu an hasarlar Sebepleri: Cam türü ve cam üretim yöntemi. Bula ık deterjanının kimyasal yapısı. Yıkama programındaki su sıcaklık derecesi. Tavsiye: Sadece üreticisi tarafından bula ık makinesinde yıkanmaya elveri li oldu u tasdik edilen cam ve porselen kullanınız. Bula ıklara kar ı hassas ve koruyucu olarak tanımlanmı deterjan kullanınız. Cam malzemeleri ve çatal bıçakları program sonunda bula ık makinesinden mümkün oldu u kadar çabuk çıkarınız. Bula ıkların cihaza yerle tirilmesi Kaba yemek artıklarını bula ıklardan gideriniz. Bula ıkların musluktan akan su altında ön temizlemeye tabi tutulması gerekmez. Bula ıklar cihaza u ekilde yerle tirilmelidir: Bula ıklar cihaza emin bir ekilde duracak ve devrilmeyecek ekilde yerle tirilmelidir. Tüm kapların a ızları a a ı do ru olmalıdır. Çıkıntılı veya girintili parçalar, suyun rahat akabilmesi için cihaza dik ve biraz e ik konumda yerle tirilmelidir. 1* ve 12 numaralı su püskürtme kollarının dönmesi engellenmeyecek ekilde yerle tirilmelidir. Çok küçük parçalar bula ık makinesinde yıkanmamalıdır, çünkü bu tür parçalar sepetlerden kolayıkla dü ebilir. Yıkanmı bula ıkların cihazdan bo altılması Üst sepetten alt sepetteki bula ıklara su damlalarının dü mesini önlemek için, tavsiye edilir. Sıcak bula ıklar darbeye kar ı hassastır! Bu nedenle, bula ıkları yıkama programı sona erince, rahat dokunabilece iniz kadar so uyuncaya kadar bula ık makinesinin içinde bırakınız. Fincanlar ve bardaklar Üst sepet 1" 9

10 Tencereler Alt bula ık sepeti 1R Katlanıp kapatılabilen teller * * modele ba lı Tencerelerin, çanakların ve bardakların daha iyi yerle tirilebilmesi için, teller katlanıp kapatılabilir. 1 2 Yararlı bilgi Fazla kirli tabak-çana ı (tencereler) alt sepet içine yerle tirmeniz iyi olur. Daha güçlü püskürtülen su huzmesi sayesinde, daha iyi bir yıkama sonucuna ula abilirsiniz. Çatal bıçak sepeti Çatal bıçaklar daima karı ık, yani türlerine göre ayırt edilmeden, uçları a a ı do ru olacak ekilde yerle tirilmelidir. Küçük parça tutucu * * modele ba lı Burada örn. plastik bardak, kapak vs. gibi hafif plastik parçalar emin bir ekilde tutturulabilir. 10

11 Deterjan Bula ık makinesinde tablet, toz veya sıvı deterjan kullanabilirsiniz, fakat kesinlikle elden bula ık yıkamak için kullanılan bula ık deterjanı kullanmayınız. Kirlilik derecesine göre, toz veya sıvı temizleme maddesi (deterjan) ile, dozajlama ki isel gereksinimlere göre ayarlanabilir. Tablet eklindeki temizleme maddeleri, tüm temizleme ödevleri için yeterli miktarda etken madde içerir. Modern, güçlü temizleme maddeleri genel olarak fosfat ve enzimler içeren, dü ük alkalik formüller kullanır. Fosfatlar, sudaki kireci ba layıp tutar. Enzimler, ni asta (kola) giderir ve albümin çözer. Fosfatsız temizleme maddeleri nadirdir. Bu tür temizleme maddelerinin kireç ba lama ve tutma kapasitesi dü üktür ve daha yüksek miktarda dozajlanması gerekir. Renkli lekelerin (örn. çay, ketçap) temizlenmesi için, çok kez oksijen bazında a artma maddeleri kullanılır. Bilgi yi bir yıkama sonucu için, temizleme maddesinin ambalajındaki bilgi ve uyarılara kesinlikle dikkat ediniz! Daha ba ka sorularınız varsa, temizlik maddesini, yani deterjanı üreten i letmenin danı ma merkezlerine ba vurmanızı öneriyoruz. tr Deterjan doldurunuz E er temizleme maddesi bölmesi 1b henüz kapalıysa, açmak için kilitleme sürgüsünü 1j kullanınız. Deterjanı, 1b deterjan bölmesine doldurunuz (tableti enine yerle tiriniz, dikine de il). Dozaj: Ambalaj üzerindeki üretici bilgilerine bakınız. Deterjan bölmesindeki 1b dozaj çizgileri, do ru miktarda toz veya sıvı deterjan doldurulmasında size yardımcı olur. 50 ml 25 ml 15 ml Kilit problemsiz olarak yerine oturuncaya kadar, deterjan bölmesinin kapa ını yukarıya do ru iterek kapatınız. ã=uyarı Temizleme maddelerinin ve parlatıcı ürünlerin ambalajları üzerindeki güvenlik ya da kullanma bilgi ve uyarılarına dikkat ediniz. Deterjan bölmesi, programa ba lı olarak en uygun zamanda otomatik olarak açılır. Toz veya sıvı deterjan, cihaz içinde da ılır ve çözülür. Tablet cihazın içine dü er ve orada çözülür. 11

12 Yararlı bilgi Az kirli bula ıklarda normal olarak bildirilmi olandan biraz daha az miktarda deterjan yeterlidir. Uygun temizleme ve koruma maddelerini, internet sayfamız üzerinden çevrimiçi (online) veya yetkili servisimiz üzerinden satın alabilirsiniz (arka sayfaya bakınız). Kombine temizleme maddesi Gelenekesel temizleme maddelerinin (Solo) yanı sıra, ek fonksiyonları olan ürün serileri de kullanıma sunulmaktadır. Bu ürünler, temizleme maddesinin yanı sıra, çok kez parlatıcı, tuz yerine kullanılabilen yedek maddeler (3in1) ve kombinasyona göre (4in1, 5in1, vs.) ayrıca örn. cam koruyucu veya paslanmaz çelik parlatıcı gibi ek bile enler de içerir. Kombine temizleme maddeleri sadece belli bir sertlik derecesine (genelde 21 dh) çalı ır. Bu sınır a ıldı ında, tuz ve parlatıcı ilave edilmek zorundadır. Kombine temizleme (deterjan) ürünleri kullanılınca, yıkama programı otomatik olarak öyle ayarlanır ki, daima en iyi yıkama ve kurutma sonucu elde edilsin. Bilgiler En iyi yıkama ve kurutma sonuçları elde etmek için, kombinasyonsuz deterjan ve buna ek olarak ayrıca ilave edilen parlatıcı ve tuz kullanılması uygundur. Kısa programlarda, tabletler farklı çözülme özelliklerinden dolayı tam temizleme etkisi gösteremeyebilir ve kısmen çözülmemi artıklar kalabilir. Bu tip programlar için toz halindeki temizlik malzemeleri daha uygundur. Kombine deterjanlar kullanıldı ında, parlatıcı ve/veya toz ilave etme göstergesi yansa da, yıkama programı kusursuz çalı ır. Suda eriyen koruyucu kapsülü olan temizleme maddesi kullanıldı ında: Kapsüle sadece kuru eller ile dokununuz ve temizleme maddesini sadece tamamen kuru temizleme bölmesine koyunuz, aksi halde yapı malar olabilir. E er kombine deterjandan kombinasyonsuz deterjana geçecek olursanız, kireç giderme sisteminin ve parlatıcı miktarı sisteminin do ru de ere ayarlanmı olmasına dikkat ediniz. 12

13 Programlara genel bakı Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmi tir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız. Bula ık türü Kirlilik türü Program Mümkün olan ek fonksiyonlar tencereler, tavalar, hassas olmayan tabak çanaklar ve çatal bıçaklar karı ık tabak çanaklar ve çatal bıçaklar hassas tabak çanaklar ve çatal bıçaklar, ısıya kar ı duyarlı plastik ve cam malzemeler tüm tabak-çanak türleri yo un bir ekilde yanıp yapı mı veya kuruyup yapı mı, ni asta (kola) veya albümin (protein) içeren yemek artıkları hafif kuruyup yapı mı, evde kullanılan miktarda yemek artıkları az yapı mı, yeni yemek artıkları so uk durulama, ara temizleme Program seçimi Bula ık türüne ve kirlilik derecesine ba lı olarak, uygun bir program seçebilirsiniz. ± / Yo un 70 Á Oto á / à Eko 50 é / è Hassas 40 ñ / ð Hızlı 45 ù / ø Ön yıkama hepsi Yo un yıkama alanı Zamandan tasarruf Ekstra kurutma Ekstra kurutma yok Program akı ı Ön yıkama Temizleme 70 Ara yıkama Durulama 65 Kurutma Kirlilik derecesine ba lı olarak, sensör sistemi yardımı ile optimize edilir. Ön yıkama Temizleme 50 Ara yıkama Durulama 65 Kurutma Ön yıkama Temizleme 40 Ara yıkama Durulama 55 Kurutma Temizleme 45 Ara yıkama Durulama 55 Ön yıkama Test kurulu ları için bilgiler Test kurulu ları, kıyaslama testi için geçerli ko ulları müteakip E-posta adresinden talep edebilirler: Cihazın kapısında bulaca ınız tip etiketi 9" üzerindeki cihaz numarası (E Nr.) ve imalat numarası (FD) gereklidir ve bildirilmelidir. 13

14 Ek fonksiyonlar *modele ba lı Tu lar üzerinden ek ayarlanabilir. Ÿ Zamandan tasarruf (VarioSpeed) * >>Zaman tasarrufu<< fonksiyonu ile, seçilmi yıkama programına ba lı olarak, çalı ma süresi yakla ık %20 %50 oranında kısaltılabilir. lgili çalı ma süresi de i ikli i sayı göstergesinde h görüntülenir. Kısaltılmı çalı ma süresinde çok iyi temizlik sonuçları elde edebilmek için, su ve enerji tüketimi yükseltilir. Hijyen * Temizleme i lemi esnasında sıcaklık derecesi yükselir. Böylelikle daha iyi bir hijyenik durum elde edilir. Bu ek fonksiyon, örn. üzerinde malzeme kesilen veya do ranan tablalar veya biberonlar için idealdir. Ï Yo un yıkama alanı * Bu opsiyon, farklı tipte bula ıklarınız oldu u zamanlarda kullanım için çok uygundur. Fazla kirli tencereleri ve tavaları alt sepette, üst sepetteki normal kirli bula ıklar ile birlikte yıkayabilirsiniz. Üst sepette ise normal kirli bula ıkları yıkayabilirsiniz. Ekstra kurutma * Parlatma esnasında daha yüksek bir sıcaklık derecesi ve daha uzun bir kurutma süresi, plastik parçaların daha iyi kurumasını sa lar. Enerji tüketimi biraz daha yüksektir. Bula ıkların yıkanması Program bilgileri Program verilerini (tüketim de erleri) kısa kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Bu de erler, normal ko ullar ve su sertlik derecesi ayar de eri : için geçerlidir. Örn. su sıcaklı ı veya hat basıncı gibi farklı etken faktörler sapmalara neden olabilir. Aquasensör * * modele ba lı Aquasensor, bula ık suyunun bulanıklı ını ölçen bir optik ölçme tertibatıdır (ı ık baryeri). Aquasensör kullanılan yıkama programına ba lı olarak devreye girer. E er Aquasensor aktifse, temiz yıkama suyu bir sonraki yıkama i leminde kullanılabilir ve böylelikle su tüketimi 2 4 litre dü ürülebilir. Suyun kirlenme derecesi yüksek ise, su bo altılmak üzere dı arı pompalanır ve yerine temiz su alınır. Otomatik programlarda ek olarak sıcaklık ve cihazın çalı ma süresi kirlilik derecesine göre ayarlanabilir. Cihazın çalı tırılması Muslu u sonuna kadar açınız. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız. Son olarak seçilmi olan programın göstergesi yanıp söner. Ba ka bir program tu una 0 basılmazsa, bu program seçilmi olarak kalır. Sayı göstergesinde h muhtemel program süresi yanıp söner. START tu una H basınız. Program akı ı ba lar. Kalan zaman göstergesi Program seçildi inde, Kalan zaman süresi sayı göstergesinde h görüntülenir. Çalı ma süresi, program esnasında su sıcaklı ı, bula ık miktarı ve kirlilik derecesi üzerinden belirlenir ve (seçilmi programa ba lı olarak) de i ebilir. 14

15 Zaman ön seçimi * *modele ba lı Programın çalı maya ba lama zamanını azami 24 saat kaydırabilirsiniz. Cihazın kapısını kapatınız. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız. +tu una 8, sayı göstergesi h de i ip œ: oluncaya kadar basınız. +veya tu una 8, gösterilen zaman istedi iniz zamana uygun oluncaya kadar basınız. Zaman ön seçimi aktif oluncaya kadar, START tu una H basınız. Zaman ön seçimini silmek için + veya tu una 8, sayı göstergesinde h gösterilinceye kadar basınız œ:. Programı çalı tırana kadar yapmı oldu unuz program eçimini de i tirmeniz mümkündür. Program sonu Gösterge panelinde h gösterilen de er : oldu u zaman, program sona ermi tir. Cihazın kapatılması Programın sona ermesinden birkaç dakika sonra: AÇIK/KAPALI alterini ( basıp, cihazı kapatınız. Su muslu unu kapatınız (Aqua-Stop tertibatı olan cihazlarda gerekmez). Bula ıkları so uduktan sonra bo altınız. Programın yarıda kesilmesi AÇIK/KAPALI alterini ( basıp, cihazı kapatınız. I ıklı göstergeler söner. Program hafızada kayıtlı kalır. Sıcak su ba lantısında veya ısınmı makinede cihazın kapa ı açıldıysa, kapa ı önce birkaç dakika tamamen kapatmadan yaslayıp bekletiniz ve ardından kapatınız. Aksi halde genle meden (yüksek basınç) dolayı cihazın kapa ı aniden açılabilir veya cihazdan sı çıkabilir. Programı devam ettirmek için, AÇIK/ KAPALI alterini ( yeniden açınız. tr Programın kesilmesi (Reset) START tu una H yakl. 3 saniye basınız. Sayı göstergesinde h görünür :. Program süresi yaka ık 1 dakikadır. Sayı göstergesinde h görüntülenir :. AÇIK/KAPALI alterini ( basıp, cihazı kapatınız. Program de i tirme START tu una H bastıktan sonra, herhangi bir program de i ikli i mümkün de ildir. Bir program de i ikli i ancak program iptal (Reset) üzerinden mümkündür. ã=uyarı Lütfen bula ıkları bo altmak için cihazın kapa ını program sonunda tamamen açınız ve az açık ekilde cihaza dayanır durumda bırakmayınız. Cihazdan muhtemelen çıkmaya devam eden buhar, hassas mutfak tezgahlarında zarar yol açabilir. 15

16 Yo un kurutma Parlatma i leminde daha yüksek bir sıcaklık ile çalı ılır ve böylelikle daha iyi bir kurutma sonucu elde edilir. Bu durumda çalı ma süresi biraz uzayabilir. (Hassas bula ıklarda dikkat!) Cihazın kapısını kapatınız. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız. Program tu unu # basılı tutunuz ve START tu una H, sayı göstergesinde h :... gösterilinceye kadar basınız. Tu ların her ikisini de bırakınız. Tu un # ı ık göstergesi h yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmi olan de er yanar :. Program tu una #, sayı göstergesinde h fabrika ayarında girilmi de er š: gösterilinceye kadar basınız. Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar de eri: Tu a 3 basarak, yo un kurutma fonksiyonunu açabilir š: veya kapatabilirsiniz š:. START tu una H basınız. Ayar de eri belle e kaydedilmi tir. Bakım ve koruma Cihazınızın muntazam kontrolü ve bakımı, muhtemel hataların önlenmesinde yardımcı olur. Bu ekilde zaman kazanır ve problemleri önlemi olursunuz. Cihazın genel durumu Yıkama alanında ya ve kireç artıkları toplanıp toplanmadı ını kontrol ediniz. Bu tür birikintiler varsa: Bula ık deterjanı haznesine bula ık deterjanı doldurunuz. Cihaza bula ık koymadan, en yüksek yıkama sıcaklık derecesine sahip yıkama programını çalı tırınız. Cihazı temizlemek için sadece, özellikle bula ık makineleri için elveri li olan temizleme maddeleri/bula ık makinelerini temizleme maddeleri kullanınız. Kapak contasını muntazam aralıklar ile nemli bir bez kullanarak siliniz. Bula ık makinenizi temizlemek için kesinlikle buharlı temizleme cihazları kullanmayınız. Aksi halde, muhtemel hasarlar için üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Cihazın ön yüzünü ve kumanda panosunu muntazam aralıklarla hafif nemli bir bez ile siliniz; su ve biraz bula ık deterjanı yeterlidir. Kaba yüzeyli sünger ve ovalama gerektiren temizleme maddeleri kullanmayınız, çünkü bu malzemeler cihaz yüzeyinin çizilmesine neden olabilir. Paslanmaz çelik cihazlarda: Sünger bez kullanmayınız veya ilk kez kullanmadan önce, korozyonu önlemek için birkaç kez iyice yıkayınız. ã=uyarı Kesinlikle ba ka klor içeren, evde kullanılan normal temizleme maddeleri kullanmayınız! Sa lık açısından tehlikelidir! Özel tuz ve parlatıcı X ve ` ilave etme göstergelerini kontrol ediniz. Gerekirse tuz ve/veya parlatıcı ilave ediniz. 16

17 Süzgeçler Süzgeçler 1: su içerisinde bulunan kaba pisliklerin pompaya gitmesini engeller. Kaba pislikler süzgeçlerde tıkanmalara yol açabilir. Süzgeç sistemi bir kaba süzgeçten, bir yassı ince süzgeçten ve bir mikro süzgeçten ibarettir. Her yıkama i leminden sonra süzgeçlerde kaba pislik toplanıp toplanmadı ını kontrol ediniz. Süzgeç silindirini resimde gösterildi i gibi çevirip çözünüz ve süzgeç sistemini dı arı çıkarınız. Yıkama kolları Bula ık suyundaki kireç ve pislikler, 1* ve 12 püskürtme kollarının memelerini ve yataklarını bloke edebilir. Püskürtme kollarının su çıkı memelerinde tıkanıklık olup olmadı ını kontrol ediniz. Üst püskürtme kolunu 1* sökünüz. Gerekirse alt püskirtne kolunu 12 yukarıya do ru çekip çıkarınız. tr Püskürtme kollarını musluktan akan su altında temizleyiniz. Püskürtme kollarını yine yerlerine takınız veya vidalayınız. Muhtemel artıkları gideriniz ve süzgeci musluktan akan su altında temizleyiniz. Süzgeç sistemini, sökme i leminin tersi yönünde yeniden takınız ve kapattıktan sonra ok i aretlerinin kar ı kar ıya olmasına dikkat ediniz. 17

18 Arızaları kendiniz giderebilirsiniz Edindi imiz tecrübeye göre, günlük kullanımda ortaya çıkan birçok hatayı kendiniz giderebilirsiniz. Bu sayede masraftan tasarruf edebilirsiniz ve makineniz de çabucak yine kullanıma hazır olur. Müteakip genel bakı ta, i lev hataları için olası sebepleri ve yararlı hata giderme bilgilerini bulacaksınız. Bilgi E er cihaz bula ık yıkama i lemi esnasında belli olmayan sebeplerden dolayı duracak olursa, önce Program iptal (Reset) i levini uygulayınız. (Bula ık yıkama bölümüne bakınız) Pis su pompası Bula ık suyunda bulunan ve süzgeçler tarafından tutulmamı olan kaba yemek artıkları pompayı bloke edebilir. Bu durumda bula ık suyu dı arı pompalanmaz ve süzgeçten daha yüksek bir seviyede olur. Böyle bir durumda: nce genel olarak cihazı elektrik ebekesinden ayırınız. Süzgeçler 1: sökülüp çıkarılmalıdır. Suyu bo altınız; gerekirse bir sünger kullanınız. Pompa kapa ından cıvataları çözünüz (Torx T 20) ve yukarı do ru çekip çıkarınız. ã=uyarı Sayı göstergesinde h bir hata kodu ( : : ) gösterilirse, cihaz genel olarak önce elektrik ebekesinden ayrılmalıdır. Belli hataları (müteakip hata tarifine bakınız) kendiniz giderebilirsiniz; di er tüm hatalar için lütfen yetkili servisi ça ırınız ve göstergede gösterilen hata mesajını :XX bildiriniz. ã=uyarı Lütfen unutmayın: Onarım çalı maları sadece yetkili uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır. Cihazın bir parçasının de i tirilmesi gerekirse, sadece orijinal yedek parça kullanılmasına dikkat edilmelidir. Gerekti i ekilde yapılmayan onarımlardan veya orijinal olmayan parçaların kullanılmasından dolayı, önemli hasarlar olu abilir ve cihazı kullanan ki iler için ciddi tehlikeler söz konusu olabilir. ç kısmı kontrol ediniz ve yabancı cismi çıkarınız. Pompa kapa ını ilk konumuna alınız, a a ı bastırınız ve sıkıca vidalayınız. Süzgeçleri monte ediniz. 18

19 ... Cihazı açtı ınızda Cihaz çalı mıyor Evin sigortasında bir arıza var. Cihazın fi i prize takılı de il. Cihazın kapa ı iyi kapatılmamı.... ayar yaparken Bir ayarın de i tirilmesi olmuyor, bir program çalı maya ba lıyor. Yanlı program tu una basıldı. Programı durdurunuz (bakınız bölüm Programın iptal edilmesi (Reset) ) ve yeni ba tan ba layınız. Programın sona ermesi beklenmedi.... Cihazda Alt su püskürtme kolu zor dönüyor. Püskürtme kolunda blokaj söz konusu. Kapak zor açılabiliyor. * Çocuk emniyeti aktifle tirilmi. Nasıl deaktifle tirilece i hususunda, kılavuzun arkada kapak kısmına bakınız. * modele ba lı Kapak kapatılamıyor. Kapak kilidinin konumu de i ti. Reset etmek veya eski konuma geçmek için, kapa ın daha fazla güç uygulanarak kapatılması gerekir. Bula ık deterjanı haznesinin kapa ı kapanmıyor. Deterjan bölmesi a ırı dolu veya bu bölmenin mekanizması yapı mı deterjan artıklarından dolayı bloke olmu. Yıkama i leminden sonra deterjan bölmesinde deterjan artıkları yapı ıp kalıyor. Bula ıklar makineye yerle tirilirken, yani yıkamaya ba lamadan önce, deterjan bölmesi ıslaktı. Deterjan koyaca ınız zaman, deterjan bölmesi kuru olmalıdır. Su giri kontrolü P göstergesi yanar. Su muslu u kapalı. Su giri inde kesiklik var. Su giri hortumu katlanmı. Su giri indeki süzgeç tıkanmı. Cihazı kapatınız ve fi i prizden çekiniz. Su muslu unu kapatınız. Su giri (besleme) hortumundaki süzgeci temizleyiniz. tr Elektrik akımı beslemesini yeniden sa layınız. Su muslu unu açınız. Cihazı açınız. Program sona erdikten sonra cihazın içinde su kalıyor. ( :ƒ ) Pis su bo altma hortumu tıkalı veya katlanmı. Süzgeçler tıkanmı. ( :ƒ ) Atık (pis) su pompasında blokaj söz konusu, atık su pompasının kapa ı yerine oturmamı (bakınız Atık su pompası). Süzgeçler tıkanmı. Yıkama programı henüz sona ermemi. Program sonunu bekleyiniz (sayı göstergesinde : görünüyor) veya Reset fonksiyonunu uygulayınız. Hata kodu :ƒƒ Süzgeçler 1: pislenmi veya tıkanmı. Tuz X ve/veya parlatıcı ` ilave etme göstergesi yanmıyor. lave etme göstergesi/leri kapalı. Yeterince tuz/parlatıcı mevcut. Özel tuz X ilave etme göstergesi yanıyor. Tuz eksik. Özel tuz ilave ediniz. Sensör, tuz tabletlerini tanımıyor. Ba ka bir özel tuz kullanınız. 19

20 ... Yıkama esnasında Normalden fazla köpük olu uyor Parlatıcı bölmesine, elden bula ık yıkamak için kullanılan deterjandan doldurulmu. Kenarlara dökülen veya ta ırılan parlatıcı, a ırı köpük olu masına neden olur; bu nedenle lütfen bir bez ile silip temizleyiniz. Cihaz yıkama esnasında duruyor. Cereyanda kesiklik var. Su giri inde kesiklik var. Doldurma ventillerinden çarpma/vurma sesleri geliyor Bu durum, su hortumunun (hattının) dö enmesinden dolayı olu an bir ses olup, cihazın i levi açısından önemli de ildir. Bu konuda bir i lem yapmak mümkün de ildir. Yıkama esnasında çarpma, tıkırdama sesleri duyuluyor. Su püskürtme kolu bula ıklara çarpıyor. Bula ıklar cihaza do ru yerle tirilmemi.... Bula ıklarda Bula ıklarda yemek artıkları var. Bula ıklar birbirine çok yakın yerle tirilmi, bula ık sepeti fazla doldurulmu. Çok az temizleme maddesi kullanılmı. Yeterince güçlü bir yıkama programı seçilmemi. Bir bula ık, püskürtme kolunun dönmesine engel oluyor. Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmı. Süzgeçler tıkanmı. Süzgeçler yanlı takılmı. Su bo altma pompası bloke olmu. Çay veya ruj lekeleri tam olarak temizlenmemi. Deterjanın a artma etkisi çok dü ük. Ayarlanan yıkama sıcaklı ı çok dü ük. Çok az miktarda/uygun olmayan deterjan kullanılmı. Bula ıkların üzerlerinde kısmen beyaz lekeler kalıyor, bardaklar bulanık (süt gibi) bir renk alıyor. Fosfor ihtiva etmeyen bula ık deterjanı kullanıldı ında, kullanılan musluk suyu sert ise, bula ıkların ve kapların üzerinde beyaz tortular olu abilir. Çok az miktarda/uygun olmayan deterjan kullanılmı. Çok zayıf bir program seçilmi. Parlatıcı yok/miktarı çok az. Özel tuz yok/miktarı çok az. Su yumu atma sistemi yanlı de ere ayarlanmı. Tuz kabının kapa ı kapatılıp sıkılmamı. Özellikle u durumlarda deterjan üreticisine ba vurunuz: Bula ıklar yıkama programı sona erdikten sonra çok ıslak ise. Kireçli tortular olu uyorsa. Bardaklar köreliyor ve renkleri de i iyor, üzerlerindeki lekeler silinmiyor. Kullanılan deterjan uygun de il. Yıkanılan bardaklar bula ık makinesinde yıkanmaya uygun de il. Cam bardaklar ve çatal bıçaklar üzerinde izler var, cam bardaklar metalik görünüyor. Çok fazla parlatıcı kullanılmı. Plastik parçalarda renk de i iklikleri söz konusu. Çok az miktarda/uygun olmayan deterjan kullanılmı. Çok zayıf bir program seçilmi. Çatal bıçak üzerinde pas lekeleri var. Kullanılan ka ık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden de il. Tuz kabının kapa ı sıkıca kapatılmadı ı için veya tuz ilave edilirken kenarlara tuz ta ırıldı ı veya döküldü ü için, yıkama suyundaki tuz oranı çok yüksek. 20

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 6 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 6 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 5 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

Yıkama. Kapatılması Program seçme dü mesini Durdurma konumuna getiriniz.

Yıkama. Kapatılması Program seçme dü mesini Durdurma konumuna getiriniz. Çamaır makineniz Tebrikler Modern, kalite açısından yüksek deerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan

Detaylı

LST 328. Kullanım Kılavuzu. Ankastre Bulaşık Makinesi. Đçindekiler Kurulum, Yerleştirme ve seviye ayarlama. Elektrik ve su bağlantıları

LST 328. Kullanım Kılavuzu. Ankastre Bulaşık Makinesi. Đçindekiler Kurulum, Yerleştirme ve seviye ayarlama. Elektrik ve su bağlantıları LST 328 Ankastre Bulaşık Makinesi Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Kurulum, Yerleştirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su bağlantıları Đlk kullanım uyarıları Teknik veriler Cihazın tanımı, Genel görünüm Kontrol

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

SIEMENS. Kullanım ve kurulum kılavuzu. Kurutmalı çamaşır makinesi

SIEMENS. Kullanım ve kurulum kılavuzu. Kurutmalı çamaşır makinesi SIEMENS Kullanım ve kurulum kılavuzu tr Kurutmalı çamaşır makinesi Lütfen kullanım kılavuzunu ve kurulum kılavuzunu ve ayrıca ekteki tüm diğer bilgileri okuyunuz ve ona göre hareket ediniz. Tüm dokümanları

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 9121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523049/ 02-08-12.(11:52) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

[tr] Kullanım ve montaj kılavuzu

[tr] Kullanım ve montaj kılavuzu [tr] Kullanım ve montaj kılavuzu Davlumbaz ô İçindekiler[tr]Kulanımvemontaj kılavuzu KULLANMA KΙLAVUZU... 2 Çevrenin korunması kurallarına uygun imha...2 Güvenlik bilgileri... 2 İşletme türleri (modları)...

Detaylı

Davlumbaz. [tr] Kullanım ve montaj kılavuzu

Davlumbaz. [tr] Kullanım ve montaj kılavuzu Davlumbaz [tr] Kullanım ve montaj kılavuzu r]kul lanı aj ô İçindekiler[t mvemont kılavuzu KULLANMA KΙLAVUZU... 2 Çevrenin korunması kurallarına uygun imha...2 Güvenlik bilgileri... 2 İşletme türleri (modları)...

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 12143 MK Doküman Numarası 2820524280/ 11-10-14.(9:01) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Kurutmalı Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Kurutmalı Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu WD 964 YK Kurutmalı Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523416/ 18-03-13.(9:58) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FWD 1400-6EI

Kullanma Kılavuzu FWD 1400-6EI Kullanma Kılavuzu Kurutmalı Çamaşır Makinesi FWD 1400-6EI 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri 2 Ürün Tanımı 4 Kontrol Paneli 6 İlk Kullanım 8 Kişiselleştirme 8 Günlük Kullanım 8 Kullanım - Kurutma 11 Yararlı

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM

ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM TR ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM BELGE NO:5958 872 02 BASKI 1 E 0212 LA-LB TR MONTAJ DİYAGRAMI TR I-Elektrik kablosu giriş i B Su kaynağı Bağlantısı (0,5-5 F) Ø3/4

Detaylı

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER - Uygunluk beyanı...2 - Kuruluş diyagramları...3 - Cihaz tanımı...37 I. TEMEL Ö ZELLİKLER...38 1. Cihazın tanımı...38

Detaylı

Kullanım Kılavuzu WDYN9646PG-17

Kullanım Kılavuzu WDYN9646PG-17 Kullanım Kılavuzu WDYN9646PG-17 KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÖVGÜLERİMİZ Bu Hoover ev aletini alarak, hiç taviz vermeyeceğinizi gösterdiniz: Siz sadece en iyisini istiyorsunuz. Hoover, yıllar süren araştırmalarının

Detaylı

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 59627660 03/15 2 Cihazınızı kullanmadan önce, bu orijinal kullanma kılavuzunu ve basınçlı yıkama makinesinin (5.963.314.0) birlikte verilen güvenlik uyarılarını okuyun

Detaylı

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A ECONCEPT TECH 5-5 5 5 80 0 0 80 400 700 7 80 0 95 80.5 9 80.5 700 0 95 7 0 0 4 450 05 40 05 7 79.5 8.5 75 49.5 8 5 75 97 94 54 5 80.5 7.5 cod. 540R800 0/009 (Rev. 00) ISTRUZIONE PER L USO L'INSTLLZIONE

Detaylı

Çamaşır Kurutma Makinesi

Çamaşır Kurutma Makinesi Çamaşır Kurutma Makinesi D1 70 K 1 TR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU KURUTMA ÖZELLİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ CKA-XXL 9614 TE

VESTEL KULLANIM KILAVUZU KURUTMA ÖZELLİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ CKA-XXL 9614 TE VESTEL KURUTMA ÖZELLİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU CKA-XXL 9614 TE TR TR Değerli Müşterimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen, titiz

Detaylı

Présentation İÇİNDEKİLERde votre lave-vaisselle

Présentation İÇİNDEKİLERde votre lave-vaisselle Présentation İÇİNDEKİLERde votre lave-vaisselle SAYFA 1 - Bulaşık makinesinin tanımı.................52-53 2 - Makineyi ilk defa kullanmadan önce neler yapılmalı 54-57 Adım 1: Suyun yumuşaklığının ayarlanması-

Detaylı

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU engineering Quality Design P r o d uc tion İçindekiler Sayfa Elektrikli Süpürgenin arçaları 3 Aksesuarlar 4 Çevrenin Korunması ve Atıklar 5 İlk Kullanım Öncesi 5 Güvenlik

Detaylı