Bulaşık makinesi (8908) Kullanma kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu"

Transkript

1 Bulaşık makinesi (8908) tr Kullanma kılavuzu

2 Start Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec

3 çindekiler Güvenlik bilgileri Cihaz teslim edilince Kurma i leminde Günlük kullanımda Evde çocuk varsa Kapak kilidi Tu kilidi Ortaya çıkan hasarlarda Eski cihazların giderilmesi Cihazı tanıma Kumanda paneli Cihazın iç bölümü Su sertli ini giderme sistemini Ayarlanacak de er Su sertlik tablosu Özel tuzun doldurulması $ Özel tuz kullanılması Tuz bile enli deterjan Su sertli ini giderme sisteminin kapatılması Parlatıcı % Parlatıcı miktarının ayarlanması Parlatıcı ilave göstergesinin kapatılması. 8 Bula ık Uygun de il Cam ve bula ıklarda olu an hasarlar. 9 Bula ıkların cihaza yerle tirilmesi Yıkanmı bula ıkların cihazdan bo altılması Fincanlar ve bardaklar Tencereler Çatal bıçak sepeti Katlanıp kapatılabilen teller Küçük parça tutucu Deterjan Deterjan doldurunuz Kombine temizleme maddesi Programlara genel bakı Program seçimi Test kurulu ları için bilgiler Ek fonksiyonlar Zamandan tasarruf (VarioSpeed) Hijyen Yo un yıkama alanı Ekstra kurutma tr Bula ıkların yıkanması Program bilgileri Aquasensör Cihazın çalı tırılması Kalan zaman göstergesi Zaman ön seçimi Program sonu Cihazın kapatılması Programın yarıda kesilmesi Programın kesilmesi Program de i tirme Yo un kurutma Bakım ve koruma Cihazın genel durumu Özel tuz ve parlatıcı Süzgeçler Yıkama kolları Arızaları kendiniz giderebilirsiniz Pis su pompası Cihazı açtı ınızda ayar yaparken Cihazda Yıkama esnasında Bula ıklarda Yetkili servis Cihazın kurulması Güvenlik bilgileri Cihazın teslim edilmesi Teknik veriler Cihazın kurulması Su çıkı ba lantısı Temiz su ba lantısını Elektrik ba lantısı Demontaj Transport Donmaya kar ı önlemler (Cihazın bo altılması) Giderme Ambalaj Eski cihazlar

4 Güvenlik bilgileri Cihaz teslim edilince Derhal ambalajı ve bula ık makinesini transport hasarları hususunda kontrol ediniz. Hasarlı bir cihazı çalı tırmayınız ve teslimatcı firmaya danı ınız. Cihazın ambalaj malzemelerini lütfen gerekti i ekilde gideriniz. Ambalajı ve ambalaj parçalarını oynamaları için çocuklara vermeyiniz. Katlanan kartonlardan ve folyolardan dolayı bo ulma tehlikesi söz konusudur. Kurma i leminde Cihazı do ru bir ekilde kurmak ve ba lamak için Kurulum bölümüne bakınız. Günlük kullanımda Bula ık makinesini sadece evde ve sadece bildirilmi olan kullanım amacına uygun kullanınız: Yani evdeki bula ıklarınızı yıkamak için. Bu cihaz, fiziksel, sensörik, zihinsel veya ruhsal yetenekleri sınırlı olan veya cihazı güvenli bir ekilde kullanabilmek için cihaz hakkında yeterince tecrübesi veya bilgisi olmayan çocuklar veya ki iler tarafından kullanılmamalıdır; bu ki ilerin cihazı kullanmasına ancak gereken sorumlulu u üstlenen bir ki inin denetimi altında izin verilebilir. Cihazın açık kapısı üzerine oturmayınız ve basmayınız. Aksi halde cihaz devrilebilir. Solo kurulan cihazlarda, sepetler a ırı doldurulursa, cihazın devrilebilece ini dikkate alınız. Bula ık yıkama bölümüne çözücü madde koymayınız. Patlama tehlikesi söz konusudur. Program akı ı esnasında cihazın kapısını çok dikkatli açınız. Cihazdan dı arıya sıcak su sıçraması tehlikesi söz konusudur. Temizleme maddelerinin ve parlatıcı ürünlerin ambalajları üzerindeki güvenlik ya da kullanma bilgi ve uyarılarına dikkat ediniz. ã=uyarı Bıçaklar ve keskin uçlu di er cisimler, uçları a a ıya do ru olacak ekilde çatal bıçak sepetine veya yatay konumda bıçak rafına * yerle tirilmelidir. * modele ba lı Evde çocuk varsa E er evde çocuk varsa, çocuk emniyetini kullanınız. Kapa ın arka yüzünde detaylı açıklamayı bulabilirsiniz. Çocukların cihaz ile oynamasına veya cihazı kullanmasına izin vermeyiniz. Çocukları temizleme maddelerinden ve parlatıcılardan uzak tutunuz. Bunlar a ızda, bo azda ve gözlerde yanmaya sebep olabilir ve bo ulmaya yol açabilir. Çocukları açık bula ık makinesinden uzak tutunuz. Bula ık makinesinin yıkama alanındaki su, içme suyu de ildir; içinde deterjan artıkları bulunabilir. Çocuk emniyeti (kapı/kapak kilidi) * Çocuk emniyetinin tarifi, arkada kapak kısmındadır. * modele ba lı Çocuk emniyeti (tu kilidi) Cihazınızı, istemeden çalı tırmaya ve programın kesilmesi (örn. çocuklar tarafından hatalı kullanım) kar ı koruyabilirsiniz. Tu kilidinin devreye sokulması: stedi iniz programı ba latınız. Sayı göstergesinde belirinceye kadar, + tu unu yakl. 4 saniye basılı tutunuz. Program akı ı esnasında herhangi bir tu a basılırsa, sayı göstergesinde belirir. Programın iptal edilmesi (reset) mümkün de ildir. 4

5 Tu kilidinin devreden çıkarılması: Göstergede sönünceye kadar, + tu unu yakl. 4 saniye basılı tutunuz. Program sona erince (sayı göstergesinde : ), tu blokajı da devreden çıkmı olur. Bir elektrik kesilmesi durumunda, tu blokajı devrede kalır. Herhangi bir programın her yeniden ba latılmasında, tu blokajı da yeniden devreye sokulmalıdır. Ortaya çıkan hasarlarda Sadece yetkili uzman elemanlar onarım ve benzeri müdahalelerde bulunmalıdır. Bunun için cihaz elektrik ebekesinden ayrılmı olmalıdır. Bunun için elektrik fi i çekilip prizden çıkarılmalı veya cihazın ba lıı oldu u sigorta kapatılmalıdır. Su muslu unu kapatınız. Eski cihazların giderilmesi Artık kullanılmayacak olan cihazları derhal kullanılamayacak ekilde tahrip ederek, sonradan herhangi bir kaza olma ihtimalini önleyiniz. Cihazı çevreye uyumlu bir ekilde gideriniz. ã=uyarı Çocuklar cihazın içinde kilitli kalabilir (havasızlıktan bo ulma tehlikesi) veya ba ka bir ekilde kendilerini tehlikeye sokabilirler. Bu nedenle: Elektrik fi ini çekip prizden çıkarınız, elektrik kablosunu kesip cihazdan ayırınız ve imha ediniz. Kapı kilidini, kapı artık kilitlenemeyecek ekilde tahrip ediniz. Cihazı tanıma Kumanda ve kontrol panosuna ve cihazın iç bölmelerine ait ekiller ön kısımdaki zarfın içinde bulunmaktadır. Bütün hususlara ili kin açıklamalar, ilgili metinlerde bulabilirsiniz. Kumanda paneli ( AÇIK/KAPALI alterini 0 Program tu larına ** 8 Zaman ön seçimi Ek fonksiyonlar ** H START tu u P Su giri i kontrolü göstergesi X Tuz doldurma (miktar) göstergesi ` Parlatıcı doldurma (miktar) göstergesi h Sayı göstergesi * modele ba lı ** Adet, modele ba lıdır Cihazın iç bölümü 1" Üst sepet 1* Üst su püskürtme kolu 12 Alt yıkama kolu 1: Süzgeçler 1B Özel tuz için stok kabı 1J Çatal bıçak sepeti 1R Alt bula ık sepeti 1Z Parlatıcı stok kabı 1b Deterjan bölmesi 1j Temizleme maddesi bölmesine ait kilitleme sürgüsü 9" Tip etiketi * modele ba lı 5

6 Su sertli ini giderme sistemini Yıkanan bula ıkların iyi temiz olması için, bula ık makinesinin yumu ak, yani kireçsiz suya ihtiyacı vardır. Aksi halde, bula ıkların üzerinde ve cihazın iç kısmında beyaz kireç tortuları birikir. 7 dh de erinden yüksek musluk suyu (1,2 mmol/l) ( : ayar de erinden sonra), kireçten arındırma arttır. Bu i lem, özel tuz (rejenere tuzu) yardımı ile, bula ık yıkama makinesinin kireçten arındırma sisteminde gerçekle ir. Ayarlama ve böylelikle gerekli tuz miktarı, musluk suyunuzun sertlik derecesine ba lıdır (tabloya bakınız). Ayarlanacak de er Tuz ilave miktarı : ila : ˆ arasında ayarlanabilir. Bu ayar de erinde : tuza gerek yoktur. Bunun için sular idaresine ya da yetkili servislerimize ba vurabilirsiniz. Su i letmeniz üzerinden bilgi alabilirsiniz. Ayar de eri için su sertlik tablosuna bakınız. Cihazın kapısını kapatınız. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız. Program tu unu # basılı tutunuz ve START tu una H, sayı göstergesinde :... gösterilinceye kadar basınız. Tu ların her ikisini de bırakınız. Tu un # ı ık göstergesi h yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmi olan de er yanar :. Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar de eri: Olarak ayarlanmı tır 3. Tu a her basılmasında, ayar de eri bir kademe yükselir; : ˆ de erine ula ılınca, gösterge yeniden : (kapalı) de erine atlar. START tu una H basınız. Ayar de eri cihaz belle ine kaydedilmi tir. Su sertlik tablosu Su sertlik derecesi dh Sertlik aralığı 0-6 yumuşak 7-8 yumuşak 9-10 orta orta orta sert sert sert mmol/l 0-1,1 1,2-1,4 1,5-1,8 1,9-2,1 2,2-2,9 3,0-3,7 3,8-5,4 5,5-6,2 Makinedeki ayar değeri : : : ƒ : : : : : ˆ 6

7 Özel tuzun doldurulması $ Özel tuz kullanılması Tuz ilave etme i lemi daima cihazın devreye sokulmasından hemen önce yapılmalıdır. Böylelikle ta an tuzlu su hemen temizlenir ve yıkama kabında korozyon olu maz. Stok kabının 1B vidalı ba lantılı kapa ını açınız. Cihazı ilk kez kullanmaya ba lamadan önce, tuz kabının içine yakla ık 1 litre su dökünüz. Sonra özel tuzu doldurunuz (yemeklik tuz veya tablet de il). Bu e lem esnasında stok kabından su dı arı ta ar ve akıp cihazın içine gider. Panoda tuz ilave etme göstergesi X yanar yanmaz, yeniden özel tuz ilave edilmelidir. * tr Tuz ilave etme göstergesinin/ su sertli ini giderme sisteminin kapatılması E er tuz ilave etme göstergesine X gerek duyulmuyorsa (örn. tuz bile eni de olan kombine deterjan kullanılması halinde), bu gösterge kapatılabilir. Kireçten arındırma sisteminin ayarlanması bölümünde tarif edilen prosedür izlenmeli ve de er : olarak ayarlanmalıdır. Böylelikle kireçten arındırma sistemi ve tuz ilave etme göstergesi kapatılmı olur. ã=uyarılar Özel tuz kabına kesinlikle parlatıcı doldurmayınız. Aksi halde su sertli ini giderme sistemi tahrip olur. Tuz ilave etme i lemi, korozyon hasarlarına kar ı koruma sebeplerinden dolayı, daima cihazın devreye sokulmasından kısa süre önce gerçekle tirilmelidir. *modele ba lı Tuz bile eni de olan deterjan kullanılması Tuz bile eni de olan kombine deterjan kullanılması halinde, genel olarak 21 dh (37 fh, 26 Clarke, 3,7 mmol/l) su sertlik derecesine kadar, özel tuz kullanılmasına gerek kalmaz. Su sertlik derecesi 21 dh de erinin üstünde oldu u zaman, özel tuz kullanılması burada da gereklidir. 7

8 Parlatıcı % Kumanda panelindeki parlatıcı ilave etme göstergesi ` yandı ında, artık 1 2 yıkama i lemi için yetecek kadar parlatıcı kaldı demektir. Parlatıcı ilave edilmelidir. Parlatıcı, bula ıkların lekesiz ve bardakların pırıl pırıl olması için gereklidir. Sadece evde kullanılan bula ık makineleri için uygun parlatıcı kullanınız. Parlatıcı bile enli kombine deterjan sadece 21 dh (37 fh, 26 Clarke, 3,7mmol/l) su sertlik derecesine kadar kullanılabilir. Su sertlik derecesi 21 dh de erinin üstünde oldu u zaman, parlatıcı kullanılması burada da gereklidir. Kapaktaki dili yukarı do ru bastırarak ve kaldırarak, stok kabını 1Z açınız. Parlatıcıyı, doldurma deli indeki azm. i aretine kadar dikkatlice doldurunuz. max Kapa ı, duyulur ekilde kilitleninceye kadar kapatınız. Dı arı ta an parlatıcıyı gerekirse bir bez ile siliniz ki, müteakip bula ık yıkama i leminde a ırı köpük olu masın. Parlatıcı miktarının ayarlanması Parlatıcı ilave miktarı : ila : arasında ayarlanabilir. Cihaz fabrika çıkı ında : kademesine ayarlanmı tır. Parlatıcı miktarını sadece bula ıklar üzerinde izler (daha dü ük bir kademe ayarlayınız) veya su lekeleri (daha yüksek bir kademe ayarlayınız) kalırsa de i tiriniz. Cihazın kapısını kapatınız. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız. Program tu unu # basılı tutunuz ve START tu una H, sayı göstergesinde :... gösterilinceye kadar basınız. Tu ların her ikisini de bırakınız. Tu un # ı ık göstergesi h yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmi olan de er yanar :. Program tu una #, sayı göstergesinde h fabrika ayarında girilmi de er : gösterilinceye kadar basınız. Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar de eri: Program tu unu 3 basınız. Tu a her basılmasında, ayar de eri bir kademe yükselir; : de erine ula ılınca, gösterge yeniden : (kapalı) de erine atlar. START tu una H basınız. Ayar de eri belle e kaydedilmi tir. Parlatıcı ilave göstergesinin kapatılması E er parlatıcı ilave göstergesi ` rahatsız ediyorsa (örn. parlatıcı bile eni de olan kombine deterjan kullanılması halinde), bu gösterge kapatılabilir. Parlatıcı miktarının ayarlanması bölümünde tarif edilen prosedür izlenmeli ve de err : olarak ayarlanmalıdır. Böylelikle parlatıcı ilave gösterges ` kapatılmı olur. 8

9 Bula ık Uygun de il Tamamen veya kısmen tahtadan ka ık, çatal, bıçak. Hassas dekorlu bardaklar, sanat e yaları, antika e yalar. Bu tür dekorlar bula ık makinesinde yıkanmaya elveri li de ildir. Yüksek ısıya kar ı dayanıklı olmayan plastik parçalar. Bakır ve kalaydan veya kalaylı parçalar. Kül, balmumu, ya lama gresi veya boya ile pislenmi bula ıklar. Cam üzerine i lenmi süslemeler, alüminyum ve gümü parçalar da yıkama i leminde renk verebilir ve renkleri solabilir. Bazı cam türleri de (örn. kristal cam parçalar) birçok kez yıkandıktan sonra körelebilir, yani sütsü bir bulanık renk alabilir. Cam ve bula ıklarda olu an hasarlar Sebepleri: Cam türü ve cam üretim yöntemi. Bula ık deterjanının kimyasal yapısı. Yıkama programındaki su sıcaklık derecesi. Tavsiye: Sadece üreticisi tarafından bula ık makinesinde yıkanmaya elveri li oldu u tasdik edilen cam ve porselen kullanınız. Bula ıklara kar ı hassas ve koruyucu olarak tanımlanmı deterjan kullanınız. Cam malzemeleri ve çatal bıçakları program sonunda bula ık makinesinden mümkün oldu u kadar çabuk çıkarınız. Bula ıkların cihaza yerle tirilmesi Kaba yemek artıklarını bula ıklardan gideriniz. Bula ıkların musluktan akan su altında ön temizlemeye tabi tutulması gerekmez. Bula ıklar cihaza u ekilde yerle tirilmelidir: Bula ıklar cihaza emin bir ekilde duracak ve devrilmeyecek ekilde yerle tirilmelidir. Tüm kapların a ızları a a ı do ru olmalıdır. Çıkıntılı veya girintili parçalar, suyun rahat akabilmesi için cihaza dik ve biraz e ik konumda yerle tirilmelidir. 1* ve 12 numaralı su püskürtme kollarının dönmesi engellenmeyecek ekilde yerle tirilmelidir. Çok küçük parçalar bula ık makinesinde yıkanmamalıdır, çünkü bu tür parçalar sepetlerden kolayıkla dü ebilir. Yıkanmı bula ıkların cihazdan bo altılması Üst sepetten alt sepetteki bula ıklara su damlalarının dü mesini önlemek için, tavsiye edilir. Sıcak bula ıklar darbeye kar ı hassastır! Bu nedenle, bula ıkları yıkama programı sona erince, rahat dokunabilece iniz kadar so uyuncaya kadar bula ık makinesinin içinde bırakınız. Fincanlar ve bardaklar Üst sepet 1" 9

10 Tencereler Alt bula ık sepeti 1R Katlanıp kapatılabilen teller * * modele ba lı Tencerelerin, çanakların ve bardakların daha iyi yerle tirilebilmesi için, teller katlanıp kapatılabilir. 1 2 Yararlı bilgi Fazla kirli tabak-çana ı (tencereler) alt sepet içine yerle tirmeniz iyi olur. Daha güçlü püskürtülen su huzmesi sayesinde, daha iyi bir yıkama sonucuna ula abilirsiniz. Çatal bıçak sepeti Çatal bıçaklar daima karı ık, yani türlerine göre ayırt edilmeden, uçları a a ı do ru olacak ekilde yerle tirilmelidir. Küçük parça tutucu * * modele ba lı Burada örn. plastik bardak, kapak vs. gibi hafif plastik parçalar emin bir ekilde tutturulabilir. 10

11 Deterjan Bula ık makinesinde tablet, toz veya sıvı deterjan kullanabilirsiniz, fakat kesinlikle elden bula ık yıkamak için kullanılan bula ık deterjanı kullanmayınız. Kirlilik derecesine göre, toz veya sıvı temizleme maddesi (deterjan) ile, dozajlama ki isel gereksinimlere göre ayarlanabilir. Tablet eklindeki temizleme maddeleri, tüm temizleme ödevleri için yeterli miktarda etken madde içerir. Modern, güçlü temizleme maddeleri genel olarak fosfat ve enzimler içeren, dü ük alkalik formüller kullanır. Fosfatlar, sudaki kireci ba layıp tutar. Enzimler, ni asta (kola) giderir ve albümin çözer. Fosfatsız temizleme maddeleri nadirdir. Bu tür temizleme maddelerinin kireç ba lama ve tutma kapasitesi dü üktür ve daha yüksek miktarda dozajlanması gerekir. Renkli lekelerin (örn. çay, ketçap) temizlenmesi için, çok kez oksijen bazında a artma maddeleri kullanılır. Bilgi yi bir yıkama sonucu için, temizleme maddesinin ambalajındaki bilgi ve uyarılara kesinlikle dikkat ediniz! Daha ba ka sorularınız varsa, temizlik maddesini, yani deterjanı üreten i letmenin danı ma merkezlerine ba vurmanızı öneriyoruz. tr Deterjan doldurunuz E er temizleme maddesi bölmesi 1b henüz kapalıysa, açmak için kilitleme sürgüsünü 1j kullanınız. Deterjanı, 1b deterjan bölmesine doldurunuz (tableti enine yerle tiriniz, dikine de il). Dozaj: Ambalaj üzerindeki üretici bilgilerine bakınız. Deterjan bölmesindeki 1b dozaj çizgileri, do ru miktarda toz veya sıvı deterjan doldurulmasında size yardımcı olur. 50 ml 25 ml 15 ml Kilit problemsiz olarak yerine oturuncaya kadar, deterjan bölmesinin kapa ını yukarıya do ru iterek kapatınız. ã=uyarı Temizleme maddelerinin ve parlatıcı ürünlerin ambalajları üzerindeki güvenlik ya da kullanma bilgi ve uyarılarına dikkat ediniz. Deterjan bölmesi, programa ba lı olarak en uygun zamanda otomatik olarak açılır. Toz veya sıvı deterjan, cihaz içinde da ılır ve çözülür. Tablet cihazın içine dü er ve orada çözülür. 11

12 Yararlı bilgi Az kirli bula ıklarda normal olarak bildirilmi olandan biraz daha az miktarda deterjan yeterlidir. Uygun temizleme ve koruma maddelerini, internet sayfamız üzerinden çevrimiçi (online) veya yetkili servisimiz üzerinden satın alabilirsiniz (arka sayfaya bakınız). Kombine temizleme maddesi Gelenekesel temizleme maddelerinin (Solo) yanı sıra, ek fonksiyonları olan ürün serileri de kullanıma sunulmaktadır. Bu ürünler, temizleme maddesinin yanı sıra, çok kez parlatıcı, tuz yerine kullanılabilen yedek maddeler (3in1) ve kombinasyona göre (4in1, 5in1, vs.) ayrıca örn. cam koruyucu veya paslanmaz çelik parlatıcı gibi ek bile enler de içerir. Kombine temizleme maddeleri sadece belli bir sertlik derecesine (genelde 21 dh) çalı ır. Bu sınır a ıldı ında, tuz ve parlatıcı ilave edilmek zorundadır. Kombine temizleme (deterjan) ürünleri kullanılınca, yıkama programı otomatik olarak öyle ayarlanır ki, daima en iyi yıkama ve kurutma sonucu elde edilsin. Bilgiler En iyi yıkama ve kurutma sonuçları elde etmek için, kombinasyonsuz deterjan ve buna ek olarak ayrıca ilave edilen parlatıcı ve tuz kullanılması uygundur. Kısa programlarda, tabletler farklı çözülme özelliklerinden dolayı tam temizleme etkisi gösteremeyebilir ve kısmen çözülmemi artıklar kalabilir. Bu tip programlar için toz halindeki temizlik malzemeleri daha uygundur. Kombine deterjanlar kullanıldı ında, parlatıcı ve/veya toz ilave etme göstergesi yansa da, yıkama programı kusursuz çalı ır. Suda eriyen koruyucu kapsülü olan temizleme maddesi kullanıldı ında: Kapsüle sadece kuru eller ile dokununuz ve temizleme maddesini sadece tamamen kuru temizleme bölmesine koyunuz, aksi halde yapı malar olabilir. E er kombine deterjandan kombinasyonsuz deterjana geçecek olursanız, kireç giderme sisteminin ve parlatıcı miktarı sisteminin do ru de ere ayarlanmı olmasına dikkat ediniz. 12

13 Programlara genel bakı Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmi tir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız. Bula ık türü Kirlilik türü Program Mümkün olan ek fonksiyonlar tencereler, tavalar, hassas olmayan tabak çanaklar ve çatal bıçaklar karı ık tabak çanaklar ve çatal bıçaklar hassas tabak çanaklar ve çatal bıçaklar, ısıya kar ı duyarlı plastik ve cam malzemeler tüm tabak-çanak türleri yo un bir ekilde yanıp yapı mı veya kuruyup yapı mı, ni asta (kola) veya albümin (protein) içeren yemek artıkları hafif kuruyup yapı mı, evde kullanılan miktarda yemek artıkları az yapı mı, yeni yemek artıkları so uk durulama, ara temizleme Program seçimi Bula ık türüne ve kirlilik derecesine ba lı olarak, uygun bir program seçebilirsiniz. ± / Yo un 70 Á Oto á / à Eko 50 é / è Hassas 40 ñ / ð Hızlı 45 ù / ø Ön yıkama hepsi Yo un yıkama alanı Zamandan tasarruf Ekstra kurutma Ekstra kurutma yok Program akı ı Ön yıkama Temizleme 70 Ara yıkama Durulama 65 Kurutma Kirlilik derecesine ba lı olarak, sensör sistemi yardımı ile optimize edilir. Ön yıkama Temizleme 50 Ara yıkama Durulama 65 Kurutma Ön yıkama Temizleme 40 Ara yıkama Durulama 55 Kurutma Temizleme 45 Ara yıkama Durulama 55 Ön yıkama Test kurulu ları için bilgiler Test kurulu ları, kıyaslama testi için geçerli ko ulları müteakip E-posta adresinden talep edebilirler: Cihazın kapısında bulaca ınız tip etiketi 9" üzerindeki cihaz numarası (E Nr.) ve imalat numarası (FD) gereklidir ve bildirilmelidir. 13

14 Ek fonksiyonlar *modele ba lı Tu lar üzerinden ek ayarlanabilir. Ÿ Zamandan tasarruf (VarioSpeed) * >>Zaman tasarrufu<< fonksiyonu ile, seçilmi yıkama programına ba lı olarak, çalı ma süresi yakla ık %20 %50 oranında kısaltılabilir. lgili çalı ma süresi de i ikli i sayı göstergesinde h görüntülenir. Kısaltılmı çalı ma süresinde çok iyi temizlik sonuçları elde edebilmek için, su ve enerji tüketimi yükseltilir. Hijyen * Temizleme i lemi esnasında sıcaklık derecesi yükselir. Böylelikle daha iyi bir hijyenik durum elde edilir. Bu ek fonksiyon, örn. üzerinde malzeme kesilen veya do ranan tablalar veya biberonlar için idealdir. Ï Yo un yıkama alanı * Bu opsiyon, farklı tipte bula ıklarınız oldu u zamanlarda kullanım için çok uygundur. Fazla kirli tencereleri ve tavaları alt sepette, üst sepetteki normal kirli bula ıklar ile birlikte yıkayabilirsiniz. Üst sepette ise normal kirli bula ıkları yıkayabilirsiniz. Ekstra kurutma * Parlatma esnasında daha yüksek bir sıcaklık derecesi ve daha uzun bir kurutma süresi, plastik parçaların daha iyi kurumasını sa lar. Enerji tüketimi biraz daha yüksektir. Bula ıkların yıkanması Program bilgileri Program verilerini (tüketim de erleri) kısa kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Bu de erler, normal ko ullar ve su sertlik derecesi ayar de eri : için geçerlidir. Örn. su sıcaklı ı veya hat basıncı gibi farklı etken faktörler sapmalara neden olabilir. Aquasensör * * modele ba lı Aquasensor, bula ık suyunun bulanıklı ını ölçen bir optik ölçme tertibatıdır (ı ık baryeri). Aquasensör kullanılan yıkama programına ba lı olarak devreye girer. E er Aquasensor aktifse, temiz yıkama suyu bir sonraki yıkama i leminde kullanılabilir ve böylelikle su tüketimi 2 4 litre dü ürülebilir. Suyun kirlenme derecesi yüksek ise, su bo altılmak üzere dı arı pompalanır ve yerine temiz su alınır. Otomatik programlarda ek olarak sıcaklık ve cihazın çalı ma süresi kirlilik derecesine göre ayarlanabilir. Cihazın çalı tırılması Muslu u sonuna kadar açınız. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız. Son olarak seçilmi olan programın göstergesi yanıp söner. Ba ka bir program tu una 0 basılmazsa, bu program seçilmi olarak kalır. Sayı göstergesinde h muhtemel program süresi yanıp söner. START tu una H basınız. Program akı ı ba lar. Kalan zaman göstergesi Program seçildi inde, Kalan zaman süresi sayı göstergesinde h görüntülenir. Çalı ma süresi, program esnasında su sıcaklı ı, bula ık miktarı ve kirlilik derecesi üzerinden belirlenir ve (seçilmi programa ba lı olarak) de i ebilir. 14

15 Zaman ön seçimi * *modele ba lı Programın çalı maya ba lama zamanını azami 24 saat kaydırabilirsiniz. Cihazın kapısını kapatınız. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız. +tu una 8, sayı göstergesi h de i ip œ: oluncaya kadar basınız. +veya tu una 8, gösterilen zaman istedi iniz zamana uygun oluncaya kadar basınız. Zaman ön seçimi aktif oluncaya kadar, START tu una H basınız. Zaman ön seçimini silmek için + veya tu una 8, sayı göstergesinde h gösterilinceye kadar basınız œ:. Programı çalı tırana kadar yapmı oldu unuz program eçimini de i tirmeniz mümkündür. Program sonu Gösterge panelinde h gösterilen de er : oldu u zaman, program sona ermi tir. Cihazın kapatılması Programın sona ermesinden birkaç dakika sonra: AÇIK/KAPALI alterini ( basıp, cihazı kapatınız. Su muslu unu kapatınız (Aqua-Stop tertibatı olan cihazlarda gerekmez). Bula ıkları so uduktan sonra bo altınız. Programın yarıda kesilmesi AÇIK/KAPALI alterini ( basıp, cihazı kapatınız. I ıklı göstergeler söner. Program hafızada kayıtlı kalır. Sıcak su ba lantısında veya ısınmı makinede cihazın kapa ı açıldıysa, kapa ı önce birkaç dakika tamamen kapatmadan yaslayıp bekletiniz ve ardından kapatınız. Aksi halde genle meden (yüksek basınç) dolayı cihazın kapa ı aniden açılabilir veya cihazdan sı çıkabilir. Programı devam ettirmek için, AÇIK/ KAPALI alterini ( yeniden açınız. tr Programın kesilmesi (Reset) START tu una H yakl. 3 saniye basınız. Sayı göstergesinde h görünür :. Program süresi yaka ık 1 dakikadır. Sayı göstergesinde h görüntülenir :. AÇIK/KAPALI alterini ( basıp, cihazı kapatınız. Program de i tirme START tu una H bastıktan sonra, herhangi bir program de i ikli i mümkün de ildir. Bir program de i ikli i ancak program iptal (Reset) üzerinden mümkündür. ã=uyarı Lütfen bula ıkları bo altmak için cihazın kapa ını program sonunda tamamen açınız ve az açık ekilde cihaza dayanır durumda bırakmayınız. Cihazdan muhtemelen çıkmaya devam eden buhar, hassas mutfak tezgahlarında zarar yol açabilir. 15

16 Yo un kurutma Parlatma i leminde daha yüksek bir sıcaklık ile çalı ılır ve böylelikle daha iyi bir kurutma sonucu elde edilir. Bu durumda çalı ma süresi biraz uzayabilir. (Hassas bula ıklarda dikkat!) Cihazın kapısını kapatınız. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız. Program tu unu # basılı tutunuz ve START tu una H, sayı göstergesinde h :... gösterilinceye kadar basınız. Tu ların her ikisini de bırakınız. Tu un # ı ık göstergesi h yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmi olan de er yanar :. Program tu una #, sayı göstergesinde h fabrika ayarında girilmi de er š: gösterilinceye kadar basınız. Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar de eri: Tu a 3 basarak, yo un kurutma fonksiyonunu açabilir š: veya kapatabilirsiniz š:. START tu una H basınız. Ayar de eri belle e kaydedilmi tir. Bakım ve koruma Cihazınızın muntazam kontrolü ve bakımı, muhtemel hataların önlenmesinde yardımcı olur. Bu ekilde zaman kazanır ve problemleri önlemi olursunuz. Cihazın genel durumu Yıkama alanında ya ve kireç artıkları toplanıp toplanmadı ını kontrol ediniz. Bu tür birikintiler varsa: Bula ık deterjanı haznesine bula ık deterjanı doldurunuz. Cihaza bula ık koymadan, en yüksek yıkama sıcaklık derecesine sahip yıkama programını çalı tırınız. Cihazı temizlemek için sadece, özellikle bula ık makineleri için elveri li olan temizleme maddeleri/bula ık makinelerini temizleme maddeleri kullanınız. Kapak contasını muntazam aralıklar ile nemli bir bez kullanarak siliniz. Bula ık makinenizi temizlemek için kesinlikle buharlı temizleme cihazları kullanmayınız. Aksi halde, muhtemel hasarlar için üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Cihazın ön yüzünü ve kumanda panosunu muntazam aralıklarla hafif nemli bir bez ile siliniz; su ve biraz bula ık deterjanı yeterlidir. Kaba yüzeyli sünger ve ovalama gerektiren temizleme maddeleri kullanmayınız, çünkü bu malzemeler cihaz yüzeyinin çizilmesine neden olabilir. Paslanmaz çelik cihazlarda: Sünger bez kullanmayınız veya ilk kez kullanmadan önce, korozyonu önlemek için birkaç kez iyice yıkayınız. ã=uyarı Kesinlikle ba ka klor içeren, evde kullanılan normal temizleme maddeleri kullanmayınız! Sa lık açısından tehlikelidir! Özel tuz ve parlatıcı X ve ` ilave etme göstergelerini kontrol ediniz. Gerekirse tuz ve/veya parlatıcı ilave ediniz. 16

17 Süzgeçler Süzgeçler 1: su içerisinde bulunan kaba pisliklerin pompaya gitmesini engeller. Kaba pislikler süzgeçlerde tıkanmalara yol açabilir. Süzgeç sistemi bir kaba süzgeçten, bir yassı ince süzgeçten ve bir mikro süzgeçten ibarettir. Her yıkama i leminden sonra süzgeçlerde kaba pislik toplanıp toplanmadı ını kontrol ediniz. Süzgeç silindirini resimde gösterildi i gibi çevirip çözünüz ve süzgeç sistemini dı arı çıkarınız. Yıkama kolları Bula ık suyundaki kireç ve pislikler, 1* ve 12 püskürtme kollarının memelerini ve yataklarını bloke edebilir. Püskürtme kollarının su çıkı memelerinde tıkanıklık olup olmadı ını kontrol ediniz. Üst püskürtme kolunu 1* sökünüz. Gerekirse alt püskirtne kolunu 12 yukarıya do ru çekip çıkarınız. tr Püskürtme kollarını musluktan akan su altında temizleyiniz. Püskürtme kollarını yine yerlerine takınız veya vidalayınız. Muhtemel artıkları gideriniz ve süzgeci musluktan akan su altında temizleyiniz. Süzgeç sistemini, sökme i leminin tersi yönünde yeniden takınız ve kapattıktan sonra ok i aretlerinin kar ı kar ıya olmasına dikkat ediniz. 17

18 Arızaları kendiniz giderebilirsiniz Edindi imiz tecrübeye göre, günlük kullanımda ortaya çıkan birçok hatayı kendiniz giderebilirsiniz. Bu sayede masraftan tasarruf edebilirsiniz ve makineniz de çabucak yine kullanıma hazır olur. Müteakip genel bakı ta, i lev hataları için olası sebepleri ve yararlı hata giderme bilgilerini bulacaksınız. Bilgi E er cihaz bula ık yıkama i lemi esnasında belli olmayan sebeplerden dolayı duracak olursa, önce Program iptal (Reset) i levini uygulayınız. (Bula ık yıkama bölümüne bakınız) Pis su pompası Bula ık suyunda bulunan ve süzgeçler tarafından tutulmamı olan kaba yemek artıkları pompayı bloke edebilir. Bu durumda bula ık suyu dı arı pompalanmaz ve süzgeçten daha yüksek bir seviyede olur. Böyle bir durumda: nce genel olarak cihazı elektrik ebekesinden ayırınız. Süzgeçler 1: sökülüp çıkarılmalıdır. Suyu bo altınız; gerekirse bir sünger kullanınız. Pompa kapa ından cıvataları çözünüz (Torx T 20) ve yukarı do ru çekip çıkarınız. ã=uyarı Sayı göstergesinde h bir hata kodu ( : : ) gösterilirse, cihaz genel olarak önce elektrik ebekesinden ayrılmalıdır. Belli hataları (müteakip hata tarifine bakınız) kendiniz giderebilirsiniz; di er tüm hatalar için lütfen yetkili servisi ça ırınız ve göstergede gösterilen hata mesajını :XX bildiriniz. ã=uyarı Lütfen unutmayın: Onarım çalı maları sadece yetkili uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır. Cihazın bir parçasının de i tirilmesi gerekirse, sadece orijinal yedek parça kullanılmasına dikkat edilmelidir. Gerekti i ekilde yapılmayan onarımlardan veya orijinal olmayan parçaların kullanılmasından dolayı, önemli hasarlar olu abilir ve cihazı kullanan ki iler için ciddi tehlikeler söz konusu olabilir. ç kısmı kontrol ediniz ve yabancı cismi çıkarınız. Pompa kapa ını ilk konumuna alınız, a a ı bastırınız ve sıkıca vidalayınız. Süzgeçleri monte ediniz. 18

19 ... Cihazı açtı ınızda Cihaz çalı mıyor Evin sigortasında bir arıza var. Cihazın fi i prize takılı de il. Cihazın kapa ı iyi kapatılmamı.... ayar yaparken Bir ayarın de i tirilmesi olmuyor, bir program çalı maya ba lıyor. Yanlı program tu una basıldı. Programı durdurunuz (bakınız bölüm Programın iptal edilmesi (Reset) ) ve yeni ba tan ba layınız. Programın sona ermesi beklenmedi.... Cihazda Alt su püskürtme kolu zor dönüyor. Püskürtme kolunda blokaj söz konusu. Kapak zor açılabiliyor. * Çocuk emniyeti aktifle tirilmi. Nasıl deaktifle tirilece i hususunda, kılavuzun arkada kapak kısmına bakınız. * modele ba lı Kapak kapatılamıyor. Kapak kilidinin konumu de i ti. Reset etmek veya eski konuma geçmek için, kapa ın daha fazla güç uygulanarak kapatılması gerekir. Bula ık deterjanı haznesinin kapa ı kapanmıyor. Deterjan bölmesi a ırı dolu veya bu bölmenin mekanizması yapı mı deterjan artıklarından dolayı bloke olmu. Yıkama i leminden sonra deterjan bölmesinde deterjan artıkları yapı ıp kalıyor. Bula ıklar makineye yerle tirilirken, yani yıkamaya ba lamadan önce, deterjan bölmesi ıslaktı. Deterjan koyaca ınız zaman, deterjan bölmesi kuru olmalıdır. Su giri kontrolü P göstergesi yanar. Su muslu u kapalı. Su giri inde kesiklik var. Su giri hortumu katlanmı. Su giri indeki süzgeç tıkanmı. Cihazı kapatınız ve fi i prizden çekiniz. Su muslu unu kapatınız. Su giri (besleme) hortumundaki süzgeci temizleyiniz. tr Elektrik akımı beslemesini yeniden sa layınız. Su muslu unu açınız. Cihazı açınız. Program sona erdikten sonra cihazın içinde su kalıyor. ( :ƒ ) Pis su bo altma hortumu tıkalı veya katlanmı. Süzgeçler tıkanmı. ( :ƒ ) Atık (pis) su pompasında blokaj söz konusu, atık su pompasının kapa ı yerine oturmamı (bakınız Atık su pompası). Süzgeçler tıkanmı. Yıkama programı henüz sona ermemi. Program sonunu bekleyiniz (sayı göstergesinde : görünüyor) veya Reset fonksiyonunu uygulayınız. Hata kodu :ƒƒ Süzgeçler 1: pislenmi veya tıkanmı. Tuz X ve/veya parlatıcı ` ilave etme göstergesi yanmıyor. lave etme göstergesi/leri kapalı. Yeterince tuz/parlatıcı mevcut. Özel tuz X ilave etme göstergesi yanıyor. Tuz eksik. Özel tuz ilave ediniz. Sensör, tuz tabletlerini tanımıyor. Ba ka bir özel tuz kullanınız. 19

20 ... Yıkama esnasında Normalden fazla köpük olu uyor Parlatıcı bölmesine, elden bula ık yıkamak için kullanılan deterjandan doldurulmu. Kenarlara dökülen veya ta ırılan parlatıcı, a ırı köpük olu masına neden olur; bu nedenle lütfen bir bez ile silip temizleyiniz. Cihaz yıkama esnasında duruyor. Cereyanda kesiklik var. Su giri inde kesiklik var. Doldurma ventillerinden çarpma/vurma sesleri geliyor Bu durum, su hortumunun (hattının) dö enmesinden dolayı olu an bir ses olup, cihazın i levi açısından önemli de ildir. Bu konuda bir i lem yapmak mümkün de ildir. Yıkama esnasında çarpma, tıkırdama sesleri duyuluyor. Su püskürtme kolu bula ıklara çarpıyor. Bula ıklar cihaza do ru yerle tirilmemi.... Bula ıklarda Bula ıklarda yemek artıkları var. Bula ıklar birbirine çok yakın yerle tirilmi, bula ık sepeti fazla doldurulmu. Çok az temizleme maddesi kullanılmı. Yeterince güçlü bir yıkama programı seçilmemi. Bir bula ık, püskürtme kolunun dönmesine engel oluyor. Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmı. Süzgeçler tıkanmı. Süzgeçler yanlı takılmı. Su bo altma pompası bloke olmu. Çay veya ruj lekeleri tam olarak temizlenmemi. Deterjanın a artma etkisi çok dü ük. Ayarlanan yıkama sıcaklı ı çok dü ük. Çok az miktarda/uygun olmayan deterjan kullanılmı. Bula ıkların üzerlerinde kısmen beyaz lekeler kalıyor, bardaklar bulanık (süt gibi) bir renk alıyor. Fosfor ihtiva etmeyen bula ık deterjanı kullanıldı ında, kullanılan musluk suyu sert ise, bula ıkların ve kapların üzerinde beyaz tortular olu abilir. Çok az miktarda/uygun olmayan deterjan kullanılmı. Çok zayıf bir program seçilmi. Parlatıcı yok/miktarı çok az. Özel tuz yok/miktarı çok az. Su yumu atma sistemi yanlı de ere ayarlanmı. Tuz kabının kapa ı kapatılıp sıkılmamı. Özellikle u durumlarda deterjan üreticisine ba vurunuz: Bula ıklar yıkama programı sona erdikten sonra çok ıslak ise. Kireçli tortular olu uyorsa. Bardaklar köreliyor ve renkleri de i iyor, üzerlerindeki lekeler silinmiyor. Kullanılan deterjan uygun de il. Yıkanılan bardaklar bula ık makinesinde yıkanmaya uygun de il. Cam bardaklar ve çatal bıçaklar üzerinde izler var, cam bardaklar metalik görünüyor. Çok fazla parlatıcı kullanılmı. Plastik parçalarda renk de i iklikleri söz konusu. Çok az miktarda/uygun olmayan deterjan kullanılmı. Çok zayıf bir program seçilmi. Çatal bıçak üzerinde pas lekeleri var. Kullanılan ka ık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden de il. Tuz kabının kapa ı sıkıca kapatılmadı ı için veya tuz ilave edilirken kenarlara tuz ta ırıldı ı veya döküldü ü için, yıkama suyundaki tuz oranı çok yüksek. 20

Kullanma kılavuzu 9000454588 (8908)

Kullanma kılavuzu 9000454588 (8908) 9000454588 (8908) tr Kullanma kılavuzu S A B C 6 7 8 9 Reset 3 sec. 1 2 3 4 5 20 21 22 23 24 25 26 27 28 çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma i

Detaylı

çindekiler kapatılması... 9 Parlatıcı %... 9 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 9 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 9 Parlatıcı %... 9 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 9 Parlatıcı ilave göstergesinin WU.XOODQPD N ODYX]X %XODĽ N PDNLQHVL 6 çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma i leminde................. 4 Günlük kullanımda............... 4 Evde

Detaylı

Bulaşık makinesi (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 490 785 (8908) tr Kullanma kılavuzu Reset 3 sec. 9 8 7 Start 1 2 3 4 5 6 20 21 22 23 24 25 26 27 28 çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihaz teslim edilince..............

Detaylı

Bulaşık makinesi (9003) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi (9003) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 222 371 (9003) tr Kullanma kılavuzu 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma i leminde.................

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS SK25E200EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3573365

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS SK25E200EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3573365 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bulaşık makinesi (8909) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi (8909) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 867 (8909) tr Kullanma kılavuzu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reinigen fertig in 1:08 Std. A B C 12 11 Reset 3 sec. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 505 488 (8911) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 505 488 (8911) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 505 488 (8911) tr Kullanma kılavuzu Start 7 8 9 10 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 3 1 2 4 6 5 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CP332U5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3553081

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CP332U5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3553081 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO CM1021KTR

Kullanım kılavuzunuz PROFILO CM1021KTR Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

BULAŞIK BARDAK ÇATAL KAŞIK TABAK YIKAMA MAKİNELERİ

BULAŞIK BARDAK ÇATAL KAŞIK TABAK YIKAMA MAKİNELERİ Bulaşık Bardak Yıkama Makinası Modeli : OBY 500 B İşlev:Setaltı Sanayi Tipi Endüstriyel Bulaşık Bardak Yıkama Makinası-Bardak Yıkama Makinesi Anılan Yıkama Kapasitesi (*) : 500 Bardak / Saat Yıkama Sepeti

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO CM0801KTR

Kullanım kılavuzunuz PROFILO CM0801KTR Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Cihazınızın Tanıtımı A Muhafaza B Kapak C Süzgeç girişi D Kettle ağzı E Kapak açma düğmesi F Tutma Sapı G Su seviye göstergesi

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 13 Ýçindekiler Montaj, 14-15 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin tr çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük kullanımda............... 4 Evde çocuk varsa................ 4 Kapak

Detaylı

Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ

Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ Uyarı : Emniyetiniz iç in bu kılavuzdaki bilgiler yangın veya patlama tehlikesini minimuma veya mülkiyete zarar gelmesini kiş isel yaralanmayı veya ölümü

Detaylı

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük kullanımda............... 4 Evde çocuk varsa................ 4 Kapak kilidi.....................

Detaylı

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Dornbracht eunit Kitchen. Kılavuz. Culturing Life. 14 Ürün konfigürasyonları. 4 Genel açıklamalar. 20 Temizleme. 14 Kullanım mantığı

Dornbracht eunit Kitchen. Kılavuz. Culturing Life. 14 Ürün konfigürasyonları. 4 Genel açıklamalar. 20 Temizleme. 14 Kullanım mantığı Dornbracht eunit Kitchen Kılavuz 4 Genel açıklamalar 20 Temizleme 21 Servis göstergesi 21 Bekle göstergesi 22 Bakım 22 Kapama emniyeti 22 İmha 14 Ekran şalteri 15 Döner düğme 16 Açık / Kapalı 19 Isı ayarı

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 35; VRT 35f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 35; VRT 35f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Kullanma kılavuzu Kullanıcı için Kullanma kılavuzu VRT 35; VRT 35f TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 445 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadına uygun olarak ve

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

DF240 DF241 9000 544 083 (9009)

DF240 DF241 9000 544 083 (9009) DF240 DF241 9000 544 083 (9009) tr çindekiler Güvenlik bilgileri 4 Cihaz teslim edilince 4 Kurma ileminde 4 Günlük kullanımda 4 Evde çocuk varsa 4 Kapak kilidi 4 Ortaya çıkan hasarlarda 5 Eski cihazların

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9 Kullanım Kılavuzu Çamaır Makinası PW9 38 9065-31 05.51 çinder Genel...3 Program butonları...3 Opsiyon butonları... Balama butonu... Deterjan Haznesi... Gösterge bilgilsi...5 Arıza Kodları...6 Yıkama Programı...7

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Turbo 1 2 6 2 Cihazınızın Açıklanması 1. Ana Gövde 6. Kaydırmaz taban 2. Tutma Sapı 7. Hamur karıştırıcı (büyük

Detaylı

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI Lütfen biberon ve mama ısıtıcısını kullanmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun. www.loobex.com Bu ısıtıcı ile her çeşit bebek maması ve içeceğini

Detaylı

! 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir

! 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BOLS12S/E I. Kontrol Panel 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir 2. On/Off Düğmesi: Makineyi açma

Detaylı

Elektrikli Devrilir Kay.Kaz.

Elektrikli Devrilir Kay.Kaz. Electrolux THERMALINE otel, i yeri yemekhaneleri, hastane, merkezi mutfaklar ve havaalanı mutfakları gibi kurumsal mutfakların a ır i gereksinimleri için tasarlanmı tır. Ekipman serisi geni seçenekler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals tr çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük kullanımda............... 4 Evde

Detaylı

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı...

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı... Instrucciones generales para instalación, uso y mantenimiento Instructions générales pour l instalation, l utilisation et l entretien General instructions for installation, use and maintenance Allgemeine

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice okuyun.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

Sepetlerin Doldurulması

Sepetlerin Doldurulması Sepetlerin Doldurulması Rafları yüklemeden önce tabak ve kapların üzerinde kalan yemek artıklarını temizleyip bardak ve kupalarda kalan sıvıları boşaltınız. Cihazı yükledikten sonra püskürtme kollarının

Detaylı

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Genel Uyarılar DİKKAT! DİKKAT EDİLECEK HUSUS: Cihazı kullanmadan önce muhtemel yangın, elektrik çarpması veya benzer kaza tehlikelerini bilmeniz ve gerekli önlemleri

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin WU.XOODQPD N ODYX]X %XODĽ N PDNLQHVL 6 çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük

Detaylı

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen güvenlik önerilerini ve kullanım talimatlarını

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük kullanımda............... 4 Evde çocuk

Detaylı

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin tr çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük kullanımda............... 4 Evde çocuk varsa................ 4 Kapak

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

TopClean M Temizliği unutun, sadece nefes alın

TopClean M Temizliği unutun, sadece nefes alın Profesyonel temizleme ve dezenfeksiyon teknolojisi Temizliği unutun, sadece nefes alın Solunum ekipmanları için profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon www.meiko.com.tr : Güvenilir temizlik ve dezenfeksiyon

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

Gaggenau Kullanım Kılavuzu. Ada Davlumbazı AI 480

Gaggenau Kullanım Kılavuzu. Ada Davlumbazı AI 480 Gaggenau Kullanım Kılavuzu Ada Davlumbazı AI 480 İçindekiler Güvenlik Uyarıları 4 İlk Çalıştırmaya İlişkin Açıklamalar 5 Kullanıma İlişkin Açıklamalar 5 Yeni Cihazınızın Tanıtımı 6 Ada Davlumbazı AI 480

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Kullanma kılavuzu Kullanıcı için Kullanma kılavuzu VRT 250; VRT 250f TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

ankastre ve setüstü ocak

ankastre ve setüstü ocak ankastre ve setüstü ocak İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri 5 Ocağınızın Kurulumu 6 Elektrik bağlantısı ve güvenlik 8 Gaz bağlantısı ve güvenlik 9 Gazlı Ocakların Gaz Tipine Göre Ayarlanması 10 Kumanda

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Emniyet Uyarıları DİKKAT Uygunsuz kullanım maddi hasar veya hatalı fonksiyona yol açar.

Kullanım Kılavuzu. Emniyet Uyarıları DİKKAT Uygunsuz kullanım maddi hasar veya hatalı fonksiyona yol açar. 1 4 Kullanım Kılavuzu saatinin emniyetli uygulanması ve uzun süreli kullanımı için kullanım kılavuzunu itinalıca okuyup saklayınız. Kullanma kılavuzu internette de kullanıma hazır bulunmaktadır: www.qlocktwo.com

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

Paslanmaz Çelik Çatal Bıçak Setleri. Zarafetin sofradaki yansıması... Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Paslanmaz Çelik Çatal Bıçak Setleri. Zarafetin sofradaki yansıması... Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi Paslanmaz Çelik Çatal Bıçak Setleri Zarafetin sofradaki yansıması... Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi Seçkin sofraların eşsiz kalitesi... Bernardo çatal bıçak setleri yıllar boyunca ilk günkü ışıltısını

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli kaset tipi Köşe modeli FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE FXKQ63MAVE

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

- Bula ık... 13. 8 Amacına uygun kullanım... 4 ( Güvenlik bilgileri... 4. 7 Çevrenin korunması... 9. . Temizleme... 17. * Cihazı tanıma...

- Bula ık... 13. 8 Amacına uygun kullanım... 4 ( Güvenlik bilgileri... 4. 7 Çevrenin korunması... 9. . Temizleme... 17. * Cihazı tanıma... WU.XOODQPD N ODYX]X %XODĽ N PDNLQHVL 6 tr çindekiler 8 Amacına uygun kullanım..... 4 ( Güvenlik bilgileri............ 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 5 Cihaz teslim edilince.............. 5 Kurma

Detaylı

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir.

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir. Genel Bu tip buzdolabı genelde otel, ofis, öğrenci yurdu ve ev gibi yerlerde kullanılır. Çoğunlukla meyve ve sebze gibi yiyecekleri soğutmak ve saklamak için uygundur. Küçük boyutunun, hafifliğinin, düşük

Detaylı

Kullanma Kılavuzu W455H

Kullanma Kılavuzu W455H Kullanma Kılavuzu W455H 438 9212-51 05.16 İçindekiler İçindekiler Genel... 5 Kontrol Paneli... 5 Kontrol düğmesi... 5 Ekran... 6 Ayar butonları... 6 Yıkama Programı... 7 Başlat Menüsü... 9 Başlat... 9

Detaylı

Kullanma Kılavuzu User Manual Руководство по эксплуатации

Kullanma Kılavuzu User Manual Руководство по эксплуатации Kullanma Kılavuzu User Manual Руководство по эксплуатации ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ Ankastre Bulaşık Makinesi / Built-in Dishwasher Встраиваемая посудомоечная машина / ﺍﻟﻣﺩﻣﺟﺔ BM 12 www.simfer.com.tr Degerli Müsterimiz,

Detaylı

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE TR A B C D E F 3 TÜRKÇE 18-23 4 GÜVENLİK Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatlara dikkat edin: 7 Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. 7 Cihazı banyoda,

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Dornbracht Smart Set. Kılavuz. Culturing Life. 2 Güvenlik açıklaması. 17 Servis göstergesi. 3 Fonksiyonlar. 18 Bekle göstergesi.

Dornbracht Smart Set. Kılavuz. Culturing Life. 2 Güvenlik açıklaması. 17 Servis göstergesi. 3 Fonksiyonlar. 18 Bekle göstergesi. Dornbracht Smart Set Kılavuz 2 Güvenlik açıklaması 3 Fonksiyonlar 11 Açık / Kapalı 14 Miktar ayarı 11 Isı ayarı 13 Elektronik akış ve taşım garnitürü 8 Kullanım mantığı 14 Ekran şalteri 15 Döner düğme

Detaylı

Güvenlik açıklaması. Dornbracht Smart Set Kılavuz Eylül 2013 Sayfa 2 / 21

Güvenlik açıklaması. Dornbracht Smart Set Kılavuz Eylül 2013 Sayfa 2 / 21 Dornbracht Smart Set Kılavuz 2 Güvenlik açıklaması 3 Kullanım mantığı 13 Ekran şalteri 14 Döner düğme 5 Ürün konfigürasyonları 6 Fonksiyonlar 15 Açık / Kapalı 16 Miktar ayarı 17 Isı ayarı 18 Elektronik

Detaylı