Building, Construction Materials and Technologies Trade Shows

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Building, Construction Materials and Technologies Trade Shows"

Transkript

1 5-9 MAYIS EYLÜL EK M 2010 Yap, nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarlar Building, Construction Materials and Technologies Trade Shows

2 Her geçen gün büyümekte ve geliflmekte olan Türk yap pazar na ulaflman n en etkili yolu YAPI Fuarlar ndan geçiyor. Türkiye nin en büyük sektörel fuarlar olan YAPI Fuarlar, Yap -Endüstri Merkezi (YEM) taraf ndan düzenlenmektedir. YEM, sektördeki 41 y ll k profesyonel deneyimiyle, bu konudaki yerli ve yabanc en yeni ürün, teknoloji ve hizmetlerin bir araya getirilece i YAPI Fuarlar na ilgilenen herkesi davet etmekten onur duyar. The best effective way to reach growing out Turkish Building Sector is to attend Turkeybuild Fairs the most important professional trade shows of Turkey, are to be organized by The Building Information Centre (YEM). Along with a 41 years professional experience, The Building Information Centre has pleasure to invite you to Turkeybuild Fairs which is to witness the latest domestic and foreign products, technology and progress in construction and building industry. ULUSLARARASI YAPI FUARLARI INTERNATIONAL TURKEYBUILD FAIRS 33. ULUSLARARASI YAPI FUARI STANBUL 33 rd INTERNATIONAL TURKEYBUILD ISTANBUL 5-9 MAYIS / MAY 2010 TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ / BÜYÜKÇEKMECE 23. ULUSLARARASI YAPI FUARI ANKARA 23 rd INTERNATIONAL TURKEYBUILD ANKARA EYLÜL / SEPTEMBER 2010 ALTINPARK EXPO CENTER 16. ULUSLARARASI YAPI FUARI ZM R 16 th INTERNATIONAL TURKEYBUILD ZM R EK M / OCTOBER 2010 KÜLTÜRPARK FUAR ALANI Düzenleyen / Organiser

3 Türk Yap Sektörü nflaat sektörü Türkiye ekonomisinin öncü sektörlerinden biridir. Ekonominin yaklafl k 150 alan yla iliflkilidir. nflaat malzemeleri sanayisi, toplam sanayinin %10 unu meydana getirmekte olup g da ve tekstilden sonra Türkiye nin üçüncü büyük sanayi koludur. Sanayi sektörü kapsam nda yer alan inflaat malzemelerinin de hesaba kat lmas yla, inflaat sektörünün Türk ekonomisi içindeki pay üretim de eri olarak %10'u buluyor. Bu rakamlar inflaat malzemeleri sanayisinin ekonomi üzerinde belirleyici bir etkisi oldu unu gösteriyor y l nda %7,6 küçülen inflaat sektörünün ayn y l GSYH den ald pay %5,9 olmufltur. Bu dönemde Türkiye de gerçeklefltirilen toplam yat r m tutar n n %47 sini inflaat yat r mlar oluflturmufl, inflaat harcamalar toplam nda ise %3,6 l k art fl gerçekleflmifltir. Türk yapı sektörü ile ilgili olarak daha detaylı bilgi almak için adresinden "Türk Yapı Sektörü Raporu"na ulaflabilirsiniz. Turkish Construction Sector The construction sector is one of the leading sectors in the Turkish economy, effecting roughly 150 areas of the economy. The building materials industry accounts for 10% of the industrial total and, after textiles and the food industry, it s Turkey s third biggest sector. If it is recalculated including the building materials, which are within the scope of the industrial sector, the share of the construction sector within the Turkish economy (as production value) is around 10%. This data shows that the construction material sector has distinctive effect on economy. The construction sector has recorded a 7,6% shrinking in 2008 and it is share 5,9% on GNP. During this period, the total amount of investment has created 47% in Turkey. Total construction expenditure has 36% increased. For further detailed information on the Turkish construction sector please browse where you can download the Turkish Construction Sector Report.

4 Türk Yap Sektörünün En Büyük Fuar Turkey s Largest Building Fair 5-9 May s/may Uluslararas Yap Fuar stanbul 2010 Yerli ve yabanc yeni ürünleri, yeni teknolojileri ve hizmetleri hedef kitlenize uyan ziyaretçiye ulaflt rman n en k sa ve etkili yolu. Niçin Uluslararas Yap Fuar stanbul 2010? - Ürünlerinizi Türk kamu ve özel yap sektörüne tan tman n, - Ba ms z Devletler Toplulu u nda, Balkanlar da, Ortado u da, Türki Cumhuriyetler de ve Kuzey Afrika da ifl yapan Türk müteahhitleri ile sat fl ba lant lar gerçeklefltirmenin, - Her geçen gün büyümekte ve geliflmekte olan Türk yap pazar na ulaflman n, en do ru yolu Uluslararas Yap Fuar stanbul 2010 dan geçiyor. Uluslararas Yap Fuar stanbul, toplam m 2 alan üzerinde, konferans salonlar, bas n, VIP, komite ve yönetim odalar n n yan s ra 10 ayr salon ve aç k alanda üretim alanlar na göre grupland r lm fl, 800 e yak n sektörün önde gelen firmalar n n kat l m yla Büyükçekmece deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi nde gerçekleflecek y l nda düzenlenen Fuara dünyan n birçok ülkesinden kat l mc ve ziyaretçi ilgi gösterdi. Bu durum fuar n dünya genelindeki önemine dikkat çekerken, Türk Yap Sektörünün yurtd fl na tan t lmas na da katk da bulundu. Do u Avrupa, Balkanlar, Ortado u ve BDT ülkeleri baflta olmak üzere fuara kat lan yap sektörü profesyoneli yabanc ziyaretçiler, yerli kat l mc firmalar n ihracat beklentilerine cevap vermifl oldu. Uluslararas Yap Fuar stanbul da ilginin daha da artmas n bekliyoruz. Di er Etkinlikler Ziyaretçiler; üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenlerin ve sektördeki uzmanlar n yönetece i seminer, sempozyum ve sergi gibi etkinliklerle yap dünyas na iliflkin farkl konular hakk nda bilgi edinebileceklerdir. Fuar kat l mc lar aras nda yap lacak de erlendirme sonucunda "Amac na Uygun Olarak Düzenlenmifl Stand" yar flmas ödülleri sahiplerine sunulacakt r. 33 rd International Turkeybuild Istanbul Fair The most effective way to introduce latest domestic and foreign products, technologies and services to visitors on an excellent platform. By participating the most outstanding event in Turkish Building sector and gathering point for professionals and producers, you would; Why International Turkeybuild Istanbul Fair? - Present your materials to Turkish public and private building sector. - Contact directly to Turkish contractors active in CIS, Balkans, Turkish Republics, Middle East and North Africa. - Reach a large and expanding public and private Turkish housing market. Turkey has a strategic role in its area that will assist you to do business with firms in Central Asia and Middle East. International Turkeybuild Istanbul Fair, which is an UFI approved event, is going to be held on an area of sqm (10 halls and outdoor area) with the participation of 771 domestic and foreign companies. In year 2009, products from 44 countries were exhibited to visitors. In the year 2010, visitors are expected to the exhibition. What is more? The Building Information Centre will be organizing supporting activities like seminars, exhibitions and panel discussions during fair, as to make an intellectual contribution to the building sector. The owner and designers of the stands, which are designed to have most successful presentation of the exhibited products, will be awarded with Best Stand Design Awards.

5 Fuarda Sergilenecek Ürün ve Hizmet Gruplar Salon 1 - Hizmetler - Müteahhitlik Hizmetleri - Tüm Ürün Gruplar - Sektörel Yay nlar Salon 2 & 8 & 9 - Cam ve Saydam Elemanlar - Cephe Kaplamalar - Çat Kaplamalar - Giydirme Cephe Sistemleri - Kap Sistem ve Aksesuarlar - Korkuluk ve Küpeflte Sistemleri - Pencere Sistem ve Aksesuarlar - Profiller - Panjur, Stor ve Jaluzi Salon 3 & 5B - Boya-Vernik - Cephe Kaplamalar - Çat Kaplamalar - Haz r Harç ve S va - Is, Su, Ses ve Yang n Yal t m - Is tma-havaland rma- klimlendirme - Yap Kimyasallar, Yap flt r c lar, Ba lay c lar Salon 4 - Aktar m Araçlar (Yürüyen Merdivenler, Asansör, vb.) - Bilgisayar Yaz l mlar - Elektrik-Ayd nlatma - Gayrimenkul Pazarlama - Güvenlik Sist. ve Bina Otomasyonu - fl Makineleri ve El Aletleri - Nalburiye - Tasar m Hizmetleri - Yönlendirme Sist. ve Teflhir Elemanlar Salon 5A & 6 - Aktar m Araçlar (Yürüyen Merdivenler, Asansör, vb.) - Ba lant -Tespit Elemanlar - Beton-Donat ve Ekipman - Borular ve Yard mc Ekipman - Çevre Düzenleme / Peyzaj - Duvar Bloklar ve Elemanlar - Elektrik-Ayd nlatma - Enerji - skele-kal p ve Ekipman - fl Makineleri ve El Aletleri - Nalburiye - Prefabrike Elemanlar ve Aksesuarlar - Tesisat Ekipman Salon 7 - Ar tma Sistemleri - Asma Tavan Sistemleri ve Aksesuarlar - Banyo-Mutfak Donan mlar - Bina çi Donan m, Mobilya - Bitirme Elemanlar - Bölme Duvarlar - Döfleme Kaplamalar - Duvar Kaplamalar - Merdivenler - Saunalar ve Yüzme Havuzlar - Sivil Toplum Örgütleri Salon 10 - Prefabrike Elemanlar ve Aksesuarlar - Tüm Ürün Gruplar - Yap m Sistemleri - Yap sal Çelik Elemanlar ve Aksesuarlar Aç k Alan - Tüm Ürün Gruplar Exhibited Products & Services Hall 1 - Services - Contracting Services - All Types of Exhibited Products - Publishers Hall 2 & 8 & 9 - Glass and Transparent Elements - Facade Coverings - Roof Coverings - Curtain Wall Systems - Door Systems and Accessories - Railing / Banisters Systems and Accessories - Window Systems and Accessories - Profiles - Shutters, Bilinds and Shades Hall 3 & 5B - Paint Varnish - Facade Coverings - Roof Coverings - Ready-mixed Mortar and Plasters - Heat, Sound, Fire Insulation and Waterproofing - H.V.A.C. - Building Chemicals, Adhesives and Bindings Hall 4 - Conveying Systems (Escalators, Elevators etc.) - Computer Software - Electricity Lighting - Real Estate Marketing - Security Systems and Building Automation - Construction Machinery and Hand Tools - Hardware - Design Services - Signage and Display Elements Hall 5A & 6 - Conveying Systems (Escalators, Elevators etc.) - Fixing - Fitting Elements - Concrete-Reinforcement and Equipment - Pipes and Fittings - Landscaping - Wall Blocks and Elements - Electricity Lighting - Energy - Scaffolding-Formwork and Equipment - Construction Machinery and Hand Tools - Hardware - Prefabricated Elements and Accessories - Installation Equipment Hall 7 - Water Treatment Systems - Suspended Ceiling Systems and Accessories - Bathroom - Kitchen Equipment - Indoors Furnishing and Equipment - Finishing Elements - Partition Walls - Floor Coverings - Wall Coverings - Stairs - Sauna and Swimming Pools - Non - Govermental Organisations Hall 10 - Prefabricated Elements and Accessories - All Types of Exhibited Products - Building Systems - Constructional Steel Elements and Accessories Outdoor - All Types of Exhibited Products Uluslararas Yap Fuar stanbul Fuar Detaylar Details on International Turkeybuild Istanbul Fair Yeri: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece- stanbul, Türkiye Venue: Tuyap Fair and Congress Center, Buyukcekmece-Istanbul, Turkey Tarih: May s 2010 Dates: May, 2010 Ziyaret Saatleri: May s 2010 tarihleri aras nda: May s 2010 tarihinde: Visiting Hours: hours between May 05-08, hours on 09 th May,

6 Uluslararas Yap Fuar, stanbul 2009 De erlendirmeleri International Turkeybuild 2009 Istanbul Fair Visitor Profile Baflar n n Say sal Yans malar Uluslararas Yap Fuar stanbul 2009 s ras nda ziyaretçilere yap lan anketler sonucunda: Ziyaretçilerin Fuar Ziyaret Amac Purpose of the Visitors Ürün / Hizmet sat n almak to buy product / service %63 Yeni ürün / Hizmet bilgisi edinmek to get new product / service information %76 Etkinliklere kat lmak to participate activities %10 Bilgi ve katalog toplamak to collect catalog and information %67 Bayi / Distribütör / Toptanc olmak to become dealer / distributor / wholesaler %7 Profesyonellerle / Firma temsilcileriyle görüflmek - to visit firms and meet professionals %33 Rakip firmalar ve ürünleri incelemek to analyse competitor products and firms %27 Teklif almak to obtain an offer / project %21 Numeric Reflection of Success The results of the survey of visitors during International Turkeybuild Istanbul Fair 2009: Ziyaretçilerin Fuar Hakk ndaki Olumlu Görüflleri - Visitors Satisfaction Fuar n sektördeki öncü rolü Leading role of the fair %97 Ürünlerin hollere göre grupland r lmas Grouping of the products by halls %91 Organizasyonun sa lad servisin kalitesinin yeterlili i Quality of the services provided by the organiser was satisfactory %96 Fuar süresince bilgilendirici etkinlikler Accompanying events were informative %91 Sektörle ilgili genel bak fl aç s kazanmak Objective of gaining a market overview was achieved %96 Sektör liderlerinin kat l m Market leaders were exhibiting %97 Meslek Gruplar na Göre Ziyaretçi Da l m Visitor Profile According to Profession % Mimar Architect 2.88 ç Mimar Interior Architect 0.44 Peyzaj Mimar Landscape Architect nflaat Mühendisi Civil Engineer 1.57 fiehir Planc s Urban Planner 3.52 Makina Mühendisi Mechanical Engineer 2.01 Elektrik / Elektronik Müh. Electrical / Electronical Engineer 1.58 Kimya Mühendisi Chemical Engineer 3.27 Teknik Eleman Technical Staff 3.51 Tekniker Tehnician 3.42 Yap Ustas Construction Foreman Uluslararas Yap Fuar stanbul 2009 De erlendirmeleri International Turkeybuild stanbul Fair 2009 Facts & Figures Kat l mc lar Exhibitors Ziyaretçiler Visitors Stand alan (m 2 ) Stand Area (sqm)

7 Uluslararas Yap Fuar stanbul, 2009 De erlendirmeleri Ziyaretçilerin %90 u Fuardan memnun kald n belirtti. Ziyaretçilerin %91 i 2010 y l ndaki Fuar da ziyaret etmek istiyor. Ziyaretçilerin %87 si Fuarda arad ürünleri buldu unu belirtti. Ziyaretçilerin %82 si Fuarda sergilenen ürünlerin beklentilerini karfl lad n söyledi y l nda yabanc ziyaretçilerin say s geçen y la oranla %39 artm flt r. International Turkeybuild Istanbul Fair 2009 Evaluations 90% of the visitors gave 2009 fair excellent to good overall rating. During 2009 fair, 91% of the visitors said they would definitely visit the next fair. 87% of the visitors said they found the product they looked for. 82% of the visitors said their search for new products and services had been highly satisfactory. The share of non Turkish visitors at 2009 fair increase of 39% compare with 2008 fair. * Kat l m talebinizi, sat fl broflürünün arkas nda yer alan stand alan talep formunu doldurup Merkezimize fakslayarak ( ) bildirmenizi rica ederiz. * Please send in your request by filling in the Stand Request Form and faxing it to The Stand Request Form can be found on the back page of the sale brochure.

8 Yap Sektörünün 2010 Y l ndaki Ankara Buluflmas The Building Sector s Ankara Gathering in Eylül/September Uluslararas Yap Fuar Ankara rd International Turkeybuild Ankara 2010 Girifl Kat Entrance Floor SALON C HALL C SALON B1 HALL B1 AÇIK ALAN OUTDOOR SALON A1 HALL A1 Üst Kat Mezzazine Floor G R fi S STEM ÇIKIfi G R fi SALON B2 HALL B2 SALON A2 HALL A2 Yap -Endüstri Merkezi, Uluslararas Yap Fuar Ankara 2010 da sizi hedef kitlenizle bir araya getiriyor. Baflkentteki bu buluflma, kamu sektörüyle bire bir iliflki kuraca n z, sektörün karar mekanizmalar yla buluflarak onlar etkileme olana bulaca n z büyük bir f rsat. Ziyaretçi potansiyeli e varan bu fuarda en son teknolojileri, ürün ve hizmetlerinizi sunarken, karar merciinde bulunan üst düzey yöneticilerin görüfl ve önerilerini alacak, uygulamada karfl lafl lan sorunlar çözme olana elde edecek ve müflteri portföyünüzü geniflleteceksiniz. The Building Information Centre brings you together with your targeted markets at International Turkeybuild Ankara Fair This is your greatest opportunity to establish direct relations with public sector, to meet and impress the decision-makers of the building sector through this splendid activity in the capital city, Ankara. Within this exhibition with its about professional visitors, you will be able to determine the evaluation and proposals of the high rank decision-makers, you will also be able to respond and solve the questions and problems faced in practice while you are displaying your products, innovations and technologies. Fuarda Sergilenecek Ürün Gruplar - Aktar m Araçlar (Yürüyen Merdiven, Asansör, vb.) - Ar tma Sistemleri - Asma Tavan Sistemleri ve Aksesuarlar - Ba lant - Tespit Elemanlar - Banyo - Mutfak Donan mlar - Beton - Donat ve Ekipman - Bilgisayar Yaz l mlar - Bina çi Donan m, Mobilyalar - Bitirme Elemanlar - Borular ve Yard mc Ekipman - Boya - Vernik - Bölme Duvarlar - Cam ve Saydam Elemanlar - Cephe Kaplamalar - Çat Kaplamalar - Çevre Düzenleme / Peyzaj - Döfleme Kaplamalar - Duvar Bloklar ve Elemanlar - Duvar Kaplamalar - Elektrik - Ayd nlatma - Enerji - Gayrimenkul Pazarlama - Giydirme Cephe Sistemleri - Güvenlik Sistemleri ve Bina Otomasyonu - Haz r Harç ve S va - Hizmetler - Is, Su, Ses ve Yang n Yal t m - Is tma - Havaland rma - klimlendirme - skele - Kal p ve Ekipman - fl Makinalar ve El Aletleri - Kap Sistemleri ve Aksesuarlar - Korkuluk ve Küpeflte Sistemleri - Merdivenler - Müteahhitlik Hizmetleri - Nalburiye - Panjur, Stor ve Jaluzi - Pencere Sistemleri ve Aksesuarlar - Prefabrike Elemanlar ve Aksesuarlar - Profiller - Saunalar ve Yüzme Havuzlar - Sektörel Yay nlar - Tasar m Hizmetleri - Tesisat Ekipman - Yap Kimyasallar, Yap flt r c lar, Ba lay c lar - Yap m Sistemleri - Yap sal Çelik Elemanlar ve Aksesuarlar - Yönlendirme Sistemleri ve Teflhir Elemanlar Exhibited Products - Bathroom - Kitchen Equipment - Building Systems - Building Chemicals, Adhesives and Bindings - Computer Software - Concrete - Reinforcement and Equipment - Conveying Systems (Escalators, Elevators, etc.) - Construction Machinery and Hand Tools - Contracting Services - Curtain Wall Systems - Design Services - Door Systems and Accessories - Electricity-Lighting - Energy - Facade Coverings - Finishing Elements - Fixing-Fitting Elements - Floor Coverings - Glass and Transparent Elements - Hardware - H.V.A.C. - Heat, Sound, Fire Insulation and Waterproofing - Indoors Furnishing and Equipment - Installation Equipment - Landscaping - Pipes and Fittings - Paint-Varnish - Partition Walls - Prefabricated Elements and Accessories - Profiles - Publishers - Roof Coverings - Railing-Banisters Systems and Accesories - Ready-mixed Mortar and Plasters - Real Estate Marketing - Sauna and Swimming Pools - Scaffolding-Formwork and Equipment - Security Systems and Building Automation - Services - Shutters, Blinds and Shades - Signage and Display Elements - Stairs - Structural Steel Elements and Accessories - Suspended Ceiling Systems and Accessories - Wall Blocks and Elements - Wall Coverings - Water Treatment Systems - Window Systems and Accessories

9 Uluslararas Yap Fuar Ankara 2008 De erlendirmeleri International Turkeybuild Ankara Fair 2008 Facts & Figures Kat l mc lar Exhibitors Ziyaretçiler Visitors Stand alan (m 2 ) Stand Area (sqm) Görev Tan mlar na Göre Ziyaretçi Da l m Visitor Profile According to Job Description % 2.86 Akademisyen / Ö retmen Academician/Teacher 2.08 Dan flmanl k Consultant 0.79 Finans Finance 8.84 Firma Sahibi / Ortak Owner / Partner 0.42 thalat / hracat Export / Import 5.38 Müteahhit / Yüklenici Contractor 9.20 Ö renci Student 2.40 Pazarlama Marketing 2.45 Sat fl Sales 3.61 Sat n Alma Purchasing 2.71 Tasar m Design 1.53 Teklif Haz rlama Tendering Preparation 1.58 Tafleron / Alt Yüklenici Subcontractor 1.37 Yerel Yönetim Local Government 1.23 Yönetim Kurulu Üyesi Member of Board 4.71 Yönetim Management Meslek Gruplar na Göre Ziyaretçi Da l m Visitor Profile According to profession % 9.94 Mimar / Architect 2.68 ç Mimar / Interior Architect 0.76 Peyzaj Mimar Landscape Architect nflaat Mühendisi Civil Engineer 1.21 fiehir Planc s / Urban Planner 3.35 Makina Mühendisi Mechanical Engineer 1.76 Elektrik / Elektronik Müh. Electrical / Electronical Engineer 0.72 Kimya Mühendisi Chemical Engineer 9.81 Tekniker / Technician 6.25 Teknik Eleman Technical Staff 5.12 Yap Ustas Construction Foreman 4.72 Di er Mühendisler Other Engineer Uluslararas Yap Fuar Ankara 2010 Detaylar / Details on International Turkeybuild Ankara Fair 2010 Yeri: Alt npark Expo Center, Ayd nl kevler - Ankara, Türkiye Venue: Alt npark Expo Center, Ayd nl kevler - Ankara, Turkey Tarih: Eylül 2010 Dates: September 2010 Ziyaret Saatleri: Eylül 2010 aras nda: Eylül 2010 tarihinde: Visiting Hours: hours between: September 23-25, hours: on 26 th September, 2010 * Kat l m talebinizi, sat fl broflürünün arkas nda yer alan stand alan talep formunu doldurup Merkezimize fakslayarak ( ) bildirmenizi rica ederiz. * Please send in your request by filling in the Stand Request Form and faxing it to The Stand Request Form can be found on the back page of the sale brochure.

10 Yap Sektörünün Ege Bölgesi ndeki En Büyük Buluflmas The Building Sector s Great Gathering in The Aegean Region Ekim/October Uluslararas Yap Fuar zmir th International Turkeybuild Izmir Fair 2010 SALON 4 HALL 4 SALON 3 HALL 3 SALON 2 HALL 2 SALON 1/B HALL 1/B SALON 1/A HALL 1/A Yap Fuarlar zincirinde y l n son etkinli i olan Uluslararas Yap Fuar zmir 2010, yap profesyonelleri için bu y l da önemli bir buluflma noktas olacak. Yap sektörünün siz de erli kurulufllar bu fuarda, özellikle Ege Bölgesi nde h zla büyüyen inflaat sektörünün Yap profesyonelleriyle bire bir ba lant kuracak, en yeni ürünlerinizi, teknoloji ve hizmetlerinizi tan tma f rsat bulacaks n z. Türk yap malzemesi piyasas n n bel kemi ini oluflturan 300 e yak n kat l mc firmas ve e varan ziyaretçi potansiyeliyle Uluslararas Yap Fuar zmir 2010, müflteri portföyünüzü geniflletmeniz aç s ndan önemli bir f rsat. Yap -Endüstri Merkezi, her geçen gün büyümekte ve geliflmekte olan Ege Bölgesi yap piyasas na kolayca ulaflabilmeniz için sizleri Uluslararas Yap Fuar zmir 2010 a bekliyor. The third rendez-vous of the Turkeybuild chain of exhibitions organized by YEM will be organized in Izmir Kültürpark Fair Area. Every year, since 1995, Turkeybuild Izmir has been the focus of the building industry around Izmir. This year, Turkeybuild Izmir opens its doors for the 16 th time with the participation of nearly 300 Turkish manufacturers who produce the majority of Turkish building materials in Izmir, as an economical hearth of the territory, together with its hinterland in parallel with the rapidly growing number of tourism based construction sector. Fuarda Sergilenecek Ürün Gruplar - Aktar m Araçlar (Yürüyen Merdiven, Asansör, vb.) - Ar tma Sistemleri - Asma Tavan Sistemleri ve Aksesuarlar - Ba lant - Tespit Elemanlar - Banyo - Mutfak Donan mlar - Beton - Donat ve Ekipman - Bilgisayar Yaz l mlar - Bina çi Donan m, Mobilyalar - Bitirme Elemanlar - Borular ve Yard mc Ekipman - Boya - Vernik - Bölme Duvarlar - Cam ve Saydam Elemanlar - Cephe Kaplamalar - Çat Kaplamalar - Çevre Düzenleme / Peyzaj - Döfleme Kaplamalar - Duvar Bloklar ve Elemanlar - Duvar Kaplamalar - Elektrik - Ayd nlatma - Enerji - Gayrimenkul Pazarlama - Giydirme Cephe Sistemleri - Güvenlik Sistemleri ve Bina Otomasyonu - Haz r Harç ve S va - Hizmetler - Is, Su, Ses ve Yang n Yal t m - Is tma - Havaland rma - klimlendirme - skele - Kal p ve Ekipman - fl Makinalar ve El Aletleri - Kap Sistemleri ve Aksesuarlar - Korkuluk ve Küpeflte Sistemleri - Merdivenler - Müteahhitlik Hizmetleri - Nalburiye - Panjur, Stor ve Jaluzi - Pencere Sistemleri ve Aksesuarlar - Prefabrike Elemanlar ve Aksesuarlar - Profiller - Saunalar ve Yüzme Havuzlar - Sektörel Yay nlar - Tasar m Hizmetleri - Tesisat Ekipman - Yap m Sistemleri - Yap Kimyasallar, Yap flt r c lar, Ba lay c lar - Yap sal Çelik Elemanlar ve Aksesuarlar - Yönlendirme Sistemleri ve Teflhir Elemanlar Exhibited Products - Bathroom - Kitchen Equipment - Building Systems - Building Chemicals, Adhesives and Bindings - Computer Software - Concrete - Reinforcement and Equipment - Conveying Systems (Escalators, Elevators, etc.) - Construction Machinery and Hand Tools - Contracting Services - Curtain Wall Systems - Design Services - Door Systems and Accessories - Electricity-Lighting - Energy - Facade Coverings - Finishing Elements - Fixing-Fitting Elements - Floor Coverings - Glass and Transparent Elements - Hardware - H.V.A.C. - Heat, Sound, Fire Insulation and Waterproofing - Indoors Furnishing and Equipment - Installation Equipment - Landscaping - Pipes and Fittings - Paint-Varnish - Partition Walls - Prefabricated Elements and Accessories - Profiles - Publishers - Roof Coverings - Railing-Banisters Systems and Accesories - Ready-mixed Mortar and Plasters - Real Estate Marketing - Sauna and Swimming Pools - Scaffolding-Formwork and Equipment - Security Systems and Building Automation - Services - Shutters, Blinds and Shades - Signage and Display Elements - Stairs - Structural Steel Elements and Accessories - Suspended Ceiling Systems and Accessories - Wall Blocks and Elements - Wall Coverings - Water Treatment Systems - Window Systems and Accessories

11 Uluslararas Yap Fuar zmir 2008 De erlendirmeleri International Turkeybuild Izmir Fair 2008 Facts & Figures Kat l mc lar Exhibitors Ziyaretçiler Visitors Stand alan (m 2 ) Stand Area (sqm) Görev Tan mlar na Göre Ziyaretçi Da l m Visitor Profile According to Job Description % 2.31 Akademisyen / Ö retmen Academician / Teacher 1.11 Dan flmanl k Consultant 0.82 Finans Finance 9.18 Firma Sahibi / Ortak Owner / Partner 1.04 thalat / hracat Export / Import 6.09 Müteahhit / Yüklenici Contractor Ö renci Student 2.59 Pazarlama Marketing 2.41 Sat fl Sales 2.60 Sat n Alma Purchasing 2.16 Tasar m Design 1.12 Teklif Haz rlama Tendering Preparation 1.58 Tafleron / Alt Yüklenici Subcontractor 1.20 Yerel Yönetim Local Government 0.86 Yönetim Kurulu Üyesi Member of Board 3.62 Yönetim Management * Kat l m talebinizi, sat fl broflürünün arkas nda yer alan stand alan talep formunu doldurup Merkezimize fakslayarak ( ) bildirmenizi rica ederiz. * Please send in your request by filling in the Stand Request Form and faxing it to The Stand Request Form can be found on the back page of the sale brochure. Meslek Gruplar na Göre Ziyaretçi Da l m Visitor Profile According to profession % 9.97 Mimar / Architect 2.05 ç Mimar / Interior Architect 0.67 Peyzaj Mimar Landscape Architect nflaat Mühendisi Civil Engineer 0.39 fiehir Planc s Civil Engineer 2.38 Makina Mühendisi Mechanical Engineer 1.54 Elektrik / Elektronik Müh. Electrical / Electronical Engineer 0.72 Kimya Mühendisi Chemical Engineer 8.56 Tekniker / Technician 9.12 Teknik Eleman Technical Staff 2.47 Yap Ustas Construction Foreman 3.18 Di er Mühendisler Other Engineer Uluslararas Yap Fuar zmir 2010 Detaylar Details on International Turkeybuild Izmir Fair 2010 Yeri: Kültürpark Fuar Alan, zmir, Türkiye Venue: Kültürpark Fair Area, Izmir, Turkey Tarih: Ekim 2010 Dates: October 2010 Ziyaret Saatleri: Ekim 2010 aras nda: Ekim 2010 tarihinde: Visiting Hours: hours between: October 14-16, hours: on 17 th October, 2010

12 Uluslararas Yap Fuarlar 2010 Sa lanan Genel Hizmetler (Ücretsiz) International Turkeybuild Fairs 2010 Services Provided (Free of charge) Aç klamalar Stands z kat l mda sergileme alan, Yap -Endüstri Merkezi (YEM) Teknik Ofis taraf ndan stand n herhangi bir yerine elektrik kablosu çekilip her 3 m 2 ye 100 watt bedelsiz enerji verilerek teslim edilir. Stand n genel konstrüksiyonu, bölme panelleri, ayd nlat lmas ve dekorasyonu kat l mc ya aittir. Aç k alan zemini beton veya asfaltt r. Fuar organizasyonu, stand alan na bir priz ile her 3 m 2 için 100 watt enerji verecektir. Stand içi elektrik tesisat ve stand konstrüksiyonu, kat l mc firmalar taraf ndan gerçeklefltirilecektir. Standl kat l mlarda ödenecek bedele stand konstrüksiyonu (alüminyum konstrüksiyon, suntalam bölme panelleri kurulu olarak), zemin hal s, elektrik tesisat ve ayd nlatma elemanlar (3 m 2 ye 1 spot) dahildir. Firma ad n içeren standart al n yaz lar YEM taraf ndan yaz lacak ve de ifliklik yap lmayacakt r. Stand içi dekorasyonu kat l mc ya aittir. Fuar Katalo u Fuara kat lacak firmalar n tan t m için Türkçe - ngilizce olarak bir katalog yay nlanacakt r. Katalogda her kurulufla bir sayfal k yer, bedelsiz olarak ayr lacakt r. Tan t m Fuar, toplu iletiflim araçlar yla kamuoyuna en etkili biçimde yans t lacakt r. Ayr ca YEM, yeterli say da yol ve vitrin afifli, konuyla ilgili kiflilere ve kurulufllara gönderilecek davetiyelerle fuar n aç l fl n duyuracakt r. Dan flma Bürosu Kat l mc kurulufllara ve ziyaretçilere yard mc olacak, genel bilgi verme görevini yerine getirecek bir dan flma bürosu YEM taraf ndan fuar süresince aç k bulundurulacakt r. Müzik ve Anons Düzeni Fuar alan nda sürekli müzik ve gerekli anonslar n yay n n sa layacak bir ses düzeni kurulacakt r. Elektrik ve Ayd nlatma Fuar organizasyonu, her standart standa bir priz ve her 3 m 2 için bir spot vermeyi taahhüt eder. Bu s n rlar n afl m durumunda, istekler bedeli karfl l nda verilecektir. Stands z kat l mlarda ve aç k alandaki kat l mlarda dahili elektrik tesisat, kat l mc taraf ndan gerçeklefltirilecektir. Fuar organizasyonu her 3 m 2 ye 100 watt enerji vermekle mükelleftir. Afl m durumunda harcanacak güç, bedeli karfl l nda verilecektir. Genel Temizlik Fuar süresince tüm alanlar n temizli i (stand içleri hariç) fuar organizasyonu taraf ndan sa lanacakt r. Fuar Aç l fl Saatleri Fuar her gün 11:00-19:30 saatleri aras nda aç k kalacakt r. Kat l mc lar her gün saat 10:00 dan itibaren alana girifl yapabilirler. Kapan fl saatlerinden sonra, standlar nda herhangi bir çal flma yapacak kat l mc lar n fuar yönetimine yaz l olarak baflvurmalar gerekmektedir. On-line davetiye Ziyaretçiler sitesindeki on-line davetiye formunu doldurarak fuara kolayl kla girifl yapabileceklerdir. Explanations For participation without shell scheme, the electricity outlet to provide 100 watt free of charge energy for each 3 sqm will be provided by The Building Information Centre (YEM) Technical Office. The electric cable will be laid in any part of the stand. The erection of stand, lighting & decoration will be arranged by the exhibitor. The floor finishing of the outdoor space is concrete or asphalt. The exhibition organiser is responsible for providing one electricity outlet and 100 watt free of charge energy per 3 sqm. The electricity installation within the stand is under the responsibility of the exhibitor. The extra charge paid for the shell scheme includes rental price, stand erection (aluminum frame, partition wall panels), floor carpeting and company name sign on the fascia board in characters and colours determined by YEM. YEM will also provide electrical installation and lighting fixtures (1 spot for each 3 sqm). The decoration within the stand will be arranged by the exhibitor. Fair Catalogue A catalogue in Turkish and English will be published for the participating firms. A single page in both languages will be assigned for each exhibitor in this catalogue. Advertisement The fair will be advertised to the public through advance media releases in most efficient ways. YEM will also advertise the opening of the fair through posters and billboards, and by mailing invitations to professionals and firms. Information Office An information office to provide general information to visitors and exhibitors will serve throughout the fair. Announcement and Music Systems An audio system will be available in the fairground for paging and music broadcasting. Electricity and Lighting For standard stand, YEM will be responsible for providing an electrical outlet, a spotlight and 100 watt free electricity for every 3 sqm of stand space. Additional power will be available at cost. Inner electrical installation in the stands without standart stand and in the outdoor area will be realized by the exhibitors; in this case the organiser will supply 100 watt power per 3 sqm. The exceeding power consumption will be charged. Janitorial Services YEM will provide cleaning services of the public areas throughout the fair. Exhibition Opening Hours The exhibition will be open at 11:00am to 7:30pm. Exhibitors are allowed to enter the halls after 10:00am everyday and should give a written confirmation to the exhibition management as they want to carry out any activity after 7:30pm. On-line Invitation It is available to visit the fair with on-line invitation which you can reach at

13 Uluslararas Yap Fuarlar 2010 Sergileme Düzeni International Turkeybuild Fairs 2010 Regulations Sergilenen ürünler veya tan t m yap lan hizmetlerle ilgili teknik ve ticari bilgi, her firman n stand nda bulunduraca kendi görevlileri taraf ndan verilecektir. Standlar n Düzeni ve Boyutlar Standlar n boyutlar metrekarenin katlar esas na göre saptanm flt r. Standart standlar n yükseklikleri 2.50 m dir. Bu standlar alüminyum konstrüksiyonlu suntalam panolarla çevrelenmifl olarak teslim edilecektir. Serbest bir sergileme düzenine gereksinim duyan kurulufllar bu sistemin d fl na ç kabilir. Ancak her durumda projenin YEM e onaylat lmas zorunludur. ki Katl Stand Uygulamas Firmalar, stands z kat l mlarda, ikinci kat, sözleflmede yer alma flart yla uygulayabilirler. 24 m 2 nin alt ndaki stand alanlar nda ikinci kat uygulamas na izin verilmez. ki katl stand uygulamalar nda 2. kat n m 2 kat l m bedeli ek olarak tahsil edilir. Standlar n Dekorasyonu Standlar n iç dekorasyonu ile mamullerin sergilenmesi fuara kat lan firmalar taraf ndan sa lanacakt r. Kat l mc kurulufllar n haz rlayacaklar stand dekorasyon projelerini boyutlar ve fuar düzenine uygunluk aç s ndan en geç fuardan bir ay öncesine kadar YEM e onaylatmalar gerekmektedir. Standlar n Montaj Standlar n iç dekorasyonu için stands z kat l mc kurulufllara 3 günlük, standl kat l mc kurulufllara ise 2 günlük süre ayr lm flt r. Fuara kat lacak kurulufllar n standlar n fuar aç l fl ndan 1 gün önce saat 19:00 a kadar tamamlam fl olmalar gerekmektedir. Bu nedenle iç dekorasyon çal flmalar n n fuar d fl nda bitirilmesi ve bu üç günlük süreye yaln zca montaj ile son rötufllar n b rak lmas zorunludur. Standlar n Fuar Bitiminde Sökülmesi Fuara kat lan kurulufllar n bütün malzemelerini fuar n son günü saat den 24:00 e kadar, stand konstrüksiyonunu kendileri yapan firmalar n ise tüm ürün ve stand malzemelerini fuar bitiminden 1 gün sonra saat 19:00 a kadar sergi yerinden tamamen kald rm fl olmalar gerekmektedir. All kinds of technical and commercial information about the goods and services on display at the stand will be presented by the exhibitor s own personnel. Type and Size of Stands Size of stands are figured on squaremeter basis. Standard height is 2.50 m. Stands provided are made of white wall panel and aluminium framed construction. For exhibitors needing space other than the standard package provided by YEM, it is required that the exhibitor must apply to YEM for the approval of stand design. Application of Two-Storied Stands Only those stands over 24 sqm exhibition area are permitted to apply two storey stand construction due to agreement by the contract. Second storey utilization will be additionally charged if approved. Stand Decoration The decoration of stands and display of their products will be erected by the exhibitors themselves. The exhibitors must submit their stand design to YEM for approval latest by 30 days prior to the opening of the fair. Erection of Stand Three days are given to exhibitors for special designed stand erection. Exhibitors with standart stand should complete erection within 2 days. Therefore, decoration work has to be completed off site and 3 days will be used for erection and finishing. All decoration and stand works have to be completed and ready for the exhibition not later than 7.00pm before the exhibition opening. Stand Dismantling at The End of Exhibition Companies using standard stand equipment must remove all of their displayed items between 8.00pm and 12.00pm on the final day of the exhibition. Companies participating with special stands must clear their area latest by 07.00pm one day after the final day of the exhibition. Standart Stand Örne i Shell Scheme Stand Standart Stand - stanbul Shell Scheme Stand - Istanbul Standart Stand Ankara - zmir Shell Scheme Stand - Izmir * YEM, sergileme konular, sergileme tarihi, genel hizmetler ve sergileme düzeni ile ilgili her türlü de iflikli i yapma hakk n sakl tutar. * Bu Fuarlar 5174 say l kanun gere ince Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ince (TOBB) izni ile düzenlenmektedir. * YEM has the right of making changes regarding exhibition topics, services provided and regulations. * These fairs are to be organized under the authorization of TOBB according to law 5174.

14 ULUSLARARASI YAPI Fuarlar 2010 da Reklam Hizmetleri le Markan z Ön Planda Bayrak Direkleri: Fuar alan giriflinde, firmalara, tan t m amaçl 14 bayrak dire i ayr lm flt r. Bu reklam hizmeti sadece 2 firmaya sunulacakt r. Salon Girifllerine Vinil: Salon girifllerinde zemin üzerinde 200 x 200 cm. boyutlar nda yönlendirmeler yer alacakt r. Ziyaretçilere fuar alan na girmeden önce stand veya ürünlerinizi tan tma olana sa layacakt r. Yönlendirme Panolar : Fuar alan nda salon girifl ve geçifllerinde karfl l kl olarak salonlara yönlendirme panolar kurulacakt r. 100 x 250 cm. boyutlar ndaki panolara 18 x 18 cm. boyutlar ndaki reklamlar n z kat ld n z salonun belirtildi i alanda yer alacakt r. Salon Girifl Planlar : Fuar alan nda salon girifllerine salonun plan n içeren panolar kurulacakt r. 195 x 234 cm. boyutlar ndaki panolarda stand alan n z n içine firman z n reklam n verebilirsiniz. Ayak Yönlendirmeleri: Salonlar n baz bölümlerinde ve koridorlarda hal üzerinde özel olarak haz rlanan ayak fleklindeki yönlendirmeler kullan lmaktad r. Ziyaretçilerin belli bir noktaya yönlenmeleri için etkin bir yöntemdir. Fuar Katalo u: Yap Fuarlar nda yer alan firmalar n ürün, hizmet, marka ve kimlik bilgilerinin yerald fuar kataloglar haz rlanmaktad r. Fuar süresince ve sonras nda sat flla sunulan kataloglar, kat l mc firmalara, kamu kurulufllar na, üniversite kütüphanelerine, sektör, dernek ve birliklerine bedelsiz da t lmaktad r. F RMA LOGOSU ilan yeri Stand Ziyaretçi Bilgi Rehberi Planlar : Yap Fuarlar kapsam nda, salon ve ürün gruplar na göre kat l mc listelerini ve salon planlar n içeren, ziyaretçileri bilgilendirmek amac yla Stand Ziyaretçi Bilgi Rehberi haz rlanmaktad r. Rehberin iç sayfalar nda stand alan n z gösteren salon planlar üzerinde firma logonuz ile yer alabilirsiniz. Geri Dönüflüm Kutular na Reklam: Fuaye alan nda ve salon geçifllerine YEM taraf nda yerlefltirilecek At k Ka t ve Ambalaj Geri Dönüflüm Kutular üzerine firman z n tan t m yapabilme imkan sa lanacakt r. Otobüs Seferlerinde Reklam: Fuar alan na ziyaretçiler için ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecektir. Firman za ait broflürlerin otobüslerde da t lmas ve yol boyunca ziyaretçiler taraf ndan incelenmesi, firman z ve ürünlerinizin tan nmas na olanak sa layacakt r. ilan yeri Dan flma Masalar nda Reklam: Fuar alan nda yo un olan 4 farkl noktada taraf m zca oluflturulacak Dan flma Masalar n n önüne 60 x 60 cm. boyutlar nda reklam yer alacakt r. Ziyaretçilere firman z tan tma imkan sa layacak olan reklamlar YEM taraf ndan uygulanacakt r. 60 x 60 cm. boyutlar ndaki vinil reklam, reklam veren firma taraf ndan haz rlanacakt r. Fiyatlar ve di er reklam hizmetleri ile ilgili daha fazla bilgi için: Pazarlama ve Sat fl Bölümü: Telefon : (Dahili: 115)

15 Fiyatlar ve hizmetlerle ilgili daha fazla bilgi için: For detailed information about Turkeybuild Fairs: Pazarlama ve Sat fl Bölümü Marketing & Sales Department e-posta : Tel / Phone : Faks / Fax :

16 Nedir? Neler Sa lar? Nas l Çal fl r? Yap -Endüstri Merkezi, yap malzemesi ve teknolojisi alan nda faaliyet gösteren tüm profesyoneller için hizmet üreten bir bilgi merkezidir. Merkez in etkinlikleri ve sundu u hizmetler flunlard r: Yap Bilgi Merkezi - Yap Bilgi Bankas - YEM Araflt rma (YEMAR) - Bilgi - Belge Merkezi - Sanal Yay nc l k yapi.com.tr mimarizm.com santiyeciler.com YEM Etkinlik - Toplant - Kongre - Panel - Atölye - Sempozyum - Yar flma - Sergi - Gezi YEM Fuar - Uluslararas YAPI/TURKEYBUILD stanbul Fuar - Uluslararas YAPI/TURKEYBUILD Ankara Fuar - Uluslararas YAPI/TURKEYBUILD zmir Fuar - EKODÜNYA Fuar YEM Yay n - Kitaplar - Dergiler YAPI Dergisi M MARLIK DERG S (Mimarlar Odas ad na) EGE M MARLIK Dergisi (Mimarlar Odas zmir fiubesi ad na) - Periyodik Kataloglar Yap Katalo u Stone Katalo u Rusya Yap Malzemeleri Katalo u - Sanal Mimarl k Müzesi YEM Kitabevi - Kitap, dergi ithalat ve sat fl (toptan/perakende) Merkez: YEM Kitabevi/Fulya fiube: YEM Kitabevi/Befliktafl Online Sat fl: liflkiler/üyelikler - BCCT "Türkiye'de ngiliz Ticaret Odas Derne i" - ÇEDB K Türkiye Çevre Dostu Yeflil Binalar Derne i - DE K D fl Ekonomik liflkiler Kurulu - ICAM Uluslararas Mimarl k Müzeleri Konfederasyonu - MSAD nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i - TFYD Türkiye Fuar Yap mc lar Derne i - TYB Türkiye Yay nc lar Birli i - TYTP Türkiye Yap Teknoloji Platformu - UFI Uluslararas Fuarlar Birli i - UICB Uluslararas Yap Merkezleri Birli i What is it? What das it Provide? How does it Work? The Building Information Centre is an information centre in the field of building materials and technology: Building Information Centre - Data Bank - YEM Research (YEMAR) - Information - Documentation Centre - Online Publishing yapi.com.tr mimarizm.com buildingsitemanagers.com YEM Events - Lectures, Seminers - Congresses - Discussions - Workshops - Symposiums - Competitions - Exhibitions - Technical Visits YEM Fairs - International YAPI/TURKEYBUILD Istanbul Fair - International YAPI/TURKEYBUILD Ankara Fair - International YAPI/TURKEYBUILD Izmir Fair - EKOWORLD Fair YEM Publications - Books - Periodicals YAPI Magazine M MARLIK (Journal of the Chamber of Architects) EGE M MARLIK (Journal of the zmir Chamber of Architects) - Catalogues Building Products Catalogue Stone Catalogue Russian Building Products Catalogue - Online Architectural Museum YEM Bookstore - Import and sale of books and periodicals (wholesale and retails) Centre: YEM Bookstore/Fulya Branch: YEM Bookstore/Befliktafl Online Sale: Relations/Membership - BCCT British Chamber of Commerce of Turkey - ÇEDB K Turkish Green Buildings Association - DEIK Foreign Economic Relations Board - ICAM International Confederation of Architectural Museums - IMSAD The Association of Turkish Building Material Producers - TFYD Fair Organisers Association of Turkey - TYB Turkish Publishers Association - TYTP Turkish Construction Technology Platform - UFI The Global Association of the Exhibition Industry - UICB International Union of Building Centres Fulya Mah. Yeflilçimen Sok. No: 12/430 (Polat Kulesi Yan ) Fulya / stanbul Tel Faks

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

Sonuç Raporu. Post Show Report

Sonuç Raporu. Post Show Report 2016 Sonuç Raporu Post Show Report Yapı Fuarı - Turkeybuild Ankara Hakkında About Yapı - Turkeybuild Ankara Türk Yapı Sektörünün Bölgedeki En Büyük Buluşması. Yapı Fuarı - Turkeybuild Ankara 29. Kez Gerçekleşti.

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! www.artkim.com.tr

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! www.artkim.com.tr SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! "Chem Show Eurasia Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduğu fırsatlar sonucu fuar alanında marka tanınırlığınızı optimum bir noktaya taşıyarak,

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN WIN EURASIA 2015 Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com WIN Fairs make you WIN 2-1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı Duvar Panoları Genel

Detaylı

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com www.win-fair.com 1 -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels www.win-fair.com

Detaylı

WIN EURASIA Automation

WIN EURASIA Automation WIN EURASIA Automation 19-22 March / March 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-fair.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels 3 Işıklı Duvar

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK YATIRIMCILARINI BEKLİYOR Türkiye ile KKTC arasında kurulmuş olan ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayide ve

KUZEY KIBRIS TÜRK YATIRIMCILARINI BEKLİYOR Türkiye ile KKTC arasında kurulmuş olan ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayide ve KUZEY KIBRIS TÜRK YATIRIMCILARINI BEKLİYOR Türkiye ile KKTC arasında kurulmuş olan ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayide ve ticarette mevcut olan işbirliklerinin kuvvetlendirilmesini

Detaylı

12. Uluslararası Yapı Ürünlerİ ve Teknolojİlerİ Fuarı

12. Uluslararası Yapı Ürünlerİ ve Teknolojİlerİ Fuarı www.adiguzelgrup.com 12. Uluslararası Yapı Ürünlerİ ve Teknolojİlerİ Fuarı 16 19 Mayıs 2013 Trabzon Dünya Tİcaret Merkezİ BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

WIN EURASIA Metalworking

WIN EURASIA Metalworking WIN EURASIA Metalworking 11 14 Şubat / February 2016 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-metalworking.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels

Detaylı

2015 9. GEL NL K, DAMATLIK VE AB YE G Y M FUARI 4-7 fiubat 2015 zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark / ZM R LET fi M Gözde Erçetingöz Ulman - Halkla liflkiler fiefi Tel: 0.232. 497 11 46 Faks: 0.232.

Detaylı

ULUSLARARASI AYDINLATMA & ELEKTRİK MALZEMELERİ FUAR VE KONGRESİ INTERNATIONAL LIGHTING & ELECTRICAL EQUIPMENT FAIR AND CONGRESS SEPTEMBER 2017

ULUSLARARASI AYDINLATMA & ELEKTRİK MALZEMELERİ FUAR VE KONGRESİ INTERNATIONAL LIGHTING & ELECTRICAL EQUIPMENT FAIR AND CONGRESS SEPTEMBER 2017 ULUSLARARASI AYDINLATMA & ELEKTRİK MALZEMELERİ FUAR VE KONGRESİ INTERNATIONAL LIGHTING & ELECTRICAL EQUIPMENT FAIR AND CONGRESS 21-24 SEPTEMBER 2017 ULUSLARARASI AYDINLATMA & ELEKTRİK MALZEMELERİ FUAR

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Automechanika İstanbul

Automechanika İstanbul Automechanika İstanbul 09 12 Nisan / April 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.automechanika.com.tr -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

24. YAPI FUARI - TURKEYBUILD ANKARA 2011 SERGİLENECEK ÜRÜN GRUPLARI EXHIBITED PRODUCTS

24. YAPI FUARI - TURKEYBUILD ANKARA 2011 SERGİLENECEK ÜRÜN GRUPLARI EXHIBITED PRODUCTS 24. YAPI FUARI - TURKEYBUILD ANKARA 2011 SERGİLENECEK ÜRÜN GRUPLARI EXHIBITED PRODUCTS > Aktarım Araçları (y. merdivenler, asansör) / Conveying Systems (escalators, elevators) > Arıtma Sistemleri / Treatment

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

24-26 Mart 2016 REKLAM VE TANITIM. İstanbul Fuar Merkezi

24-26 Mart 2016 REKLAM VE TANITIM. İstanbul Fuar Merkezi www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com REKLAM VE TANITIM 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

Technical Catalogue / Teknik Katalog

Technical Catalogue / Teknik Katalog Technical Catalogue / Teknik Katalog Architectural Systems / Mimari Sistemleri Important Notes / Önemli Notlar: - Weights of profiles in this catalogue are theoretically calculated / Katalogta yer alan

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 5. Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı 3. Uluslararası Kompozit Sanayi Fuarı 9-11 Kasım 2017 İstanbul Fuar Merkezi SPONSORLUK SEÇENEKLERİ Medya Partneri İş Birliği ile Destekleyen Organizatör Kimya Sektör

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

BÖLME DUVAR S STEMLER PARTITION WALLS

BÖLME DUVAR S STEMLER PARTITION WALLS BÖLME DUVAR S STEMLER PARTITION WALLS Aspen Yap ve Zemin Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlük / Head Office: Leylak Sokak, Murat fl Merkezi, B Blok, Kat: 3/14 Mecidiyeköy 34387 STANBUL Tel:

Detaylı

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir!

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! 04-07 Aralık December 2014 Turizm Fuar ve Konferansı Tourism Fair & Conference İzmir Uluslararası Fuar Alanı, Kültürpark İzmir International

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

YAPI FUARI - TURKEYBUILD de Yeni Stand Standardı MAXIMA. Sets The New Standards at YAPI - TURKEYBUILD EXHIBITIONS

YAPI FUARI - TURKEYBUILD de Yeni Stand Standardı MAXIMA. Sets The New Standards at YAPI - TURKEYBUILD EXHIBITIONS 2014 YAPI FUARI - TURKEYBUILD de Yeni Stand Standardı MAXIMA Sets The New Standards at YAPI - TURKEYBUILD EXHIBITIONS YAPI FUARI - TURKEYBUILD EXHIBITIONS YAPI FUARI - TURKEYBUILD, 1978 yılından bu yana

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ 04-07

YAPI MALZEMELERİ 04-07 İNŞAAT, DEKORASYON M AY I S ve EMLAK GÜNLERİ 2 0 1 7 Yer: TÜRK BEYLERİ KENT MEYDANI / ETİMESGUT ANA SPONSORLAR İLETİŞİM SPONSORU BİRLEŞİK İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ FEDERASYONU YAPI MALZEMELERİ 04-07 Türkiye'nin

Detaylı

Antalya Elektrik, Aydınlatma ve Bina Otomasyonları Fuarı 27-30 OCAK 2016. Antalya Expo Center www.eurasialight.com

Antalya Elektrik, Aydınlatma ve Bina Otomasyonları Fuarı 27-30 OCAK 2016. Antalya Expo Center www.eurasialight.com Antalya Elektrik, Aydınlatma ve Bina Otomasyonları Fuarı 27-30 OCAK 2016 Antalya Expo Center www.eurasialight.com Fuar Hakkında Fuarın Adı: Eurasia Light&Electricity Avrasya Aydınlatma, Elektrik ve Bina

Detaylı

ISTS 2014 SPONSORLUK DOSYASI. 2. ULUSLARARASI YÜZEY İŞLEMLERİ SEMPOZYUMU 2 nd INTERNATIONAL SURFACE TREATMENT SYMPOSIUM

ISTS 2014 SPONSORLUK DOSYASI. 2. ULUSLARARASI YÜZEY İŞLEMLERİ SEMPOZYUMU 2 nd INTERNATIONAL SURFACE TREATMENT SYMPOSIUM ISTS 2014 SPONSORLUK DOSYASI ISTS 2014 2.ULUSLARARASI YÜZEY İŞLEMLERİ SEMPOZYUMU Sayın Yetkili 2.Uluslararası Yüzey İşlemleri Sempozyumu (ISTS) 25-27 Haziran 2014 tarihleri arasında TMMOB Metalurji Mühendisleri

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

ALUEXPO2013. 3. ALÜMİNYUM TEKNOLOJİLERİ, MAKİNA VE ÜRÜNLERİ İHTİSAS FUARI rd 3 ALUMINIUM TECHNOLOGY, MACHINERY AND PRODUCTS TRADE FAIR

ALUEXPO2013. 3. ALÜMİNYUM TEKNOLOJİLERİ, MAKİNA VE ÜRÜNLERİ İHTİSAS FUARI rd 3 ALUMINIUM TECHNOLOGY, MACHINERY AND PRODUCTS TRADE FAIR ALUEXPO013 3. ALÜMİNYUM TEKNOLOJİLERİ, MAKİNA VE ÜRÜNLERİ İHTİSAS FUARI rd 3 ALUMINIUM TECHNOLOGY, MACHINERY AND PRODUCTS TRADE FAIR Avrasya Alüminyum Endüstrisine Ulaşmak İçin Tek Fuar The Unique Key

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Katılımcı Kılavuzu. Exhibitor Manual. Antalya Cıty Expo 6. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı

Katılımcı Kılavuzu. Exhibitor Manual. Antalya Cıty Expo 6. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Antalya Cıty Expo 6. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Antalya Cıty Expo 6th Antalya City Planning and Technologies Fair 16-18 Mart 2016 16-18 March 2016 Katılımcı Kılavuzu 2016 Exhibitor Manual

Detaylı

20.SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı / 05-08 Mayıs 2016

20.SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı / 05-08 Mayıs 2016 Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

İSTANBUL 2016 PENCERE PENCERE

İSTANBUL 2016 PENCERE PENCERE İSTANBUL 2016 PENCERE PENCERE 17. Uluslararası Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri ve Aksesuarları, Profil, Üretim Teknolojileri ve Makineleri, Yalıtım Malzemeleri, Hammadde ve Tamamlayıcı Ürünler Fuarı

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

FOR INVESTERS WHY EXPOKENT?

FOR INVESTERS WHY EXPOKENT? FOR INVESTERS WHY EXPOKENT? 1 Expokent Fact Sheet (Kasım/November 2013) ENGLISH Working on the idea: since 2010 Established: 31/05/2012 Office with full equipment : 140m 2 in Çukurambar one of Ankara s

Detaylı

3D modelling modelleme& animation

3D modelling modelleme& animation 3D modelling modelleme& animation animasyon graphic graf ik& design tasarım web design web tasarım& programming programlama professional photography profesyonel& fotoğrafçılık Product & Photography ürün

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

P R I N T E X P O 3DTURKEY. Sonuç Raporu 2015. Post Show Report 2015. Destekleyenler - Supporters

P R I N T E X P O 3DTURKEY. Sonuç Raporu 2015. Post Show Report 2015. Destekleyenler - Supporters Sonuç Raporu 2015 Post Show Report 2015 Destekleyenler - Supporters BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. İçindekiler - Index 1-3D Print Expo Turkey Hakkında About 3D Print

Detaylı

WIN EURASIA Automation

WIN EURASIA Automation WIN EURASIA Automation 17-20 March / March 2016 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-automation.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels 3 Işıklı

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

Fuar Adı / Exhibition Name: Fuar Tarihi / Exhibition Date: Katılımcı Adı / Company Name: Salon-Stand No / Hall-Booth No: KİRALIK MALZEME FİYAT LİSTESİ / PRICE LIST FOR RENTAL EQUIPMENT FİYATLAR EURO'DUR

Detaylı

Kaybettiğimiz Tüm üyelerimizin ailelerine ve Maden Mühendisliği camiasına başsağlığı dileriz.

Kaybettiğimiz Tüm üyelerimizin ailelerine ve Maden Mühendisliği camiasına başsağlığı dileriz. Yitirdiklerimiz Nevzat YAZ (1935-2000) 1935 yılında Elazığ'da doğan Nevzat YAZ, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden mezun oldu. Meslektaşımız, Ege bölgesindeki çeşitli kuruluşlarda

Detaylı

Advertising & Promotional Opportunities

Advertising & Promotional Opportunities Reklam Tanıtım Hizmetleri Advertising & Promotional Opportunities Ş BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. / THIS FAIR IS ORGANIZED

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel Fabrikada hazırlanan 6 mm temperli, emaye boyalı, rodajlı, her iki yüzden özel bir

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Banyo Mutfak 2017, katılımcı ve ziyaretçisinin enerjisi ile sektörün sesi olacaktır.

Banyo Mutfak 2017, katılımcı ve ziyaretçisinin enerjisi ile sektörün sesi olacaktır. 16-19 MART 2017 En yeni tasarım ve teknolojilerinin sergileneceği ve sektörün önde gelen firmalarının katılımı ile gerçekleşecek olan 2. Banyo, Mutfak ve Aksesuarları Fuarı 16-19 Mart 2017 tarihleri arasında

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS AspenYapiZemin 00000000 BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ TEKNİK KATALOG PARTITION SYSTEMS TECHNICAL CATALOG 10.2015 partition systems SEPERATÖR BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ SEPERATOR

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

Lineer Menfezler Linear Grilles

Lineer Menfezler Linear Grilles Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : avaland rma sistemlerinde üfleme ve emi menfezi olarak kullan r. Fan-coil ve radyatör dolaplar n üstünde,

Detaylı

TURKMEN BUILD POST SHOW REPORT 8-10 APRIL 2015. Ashgabad Sergi Kosgi (Exhibition Palace) / Turkmenistan

TURKMEN BUILD POST SHOW REPORT 8-10 APRIL 2015. Ashgabad Sergi Kosgi (Exhibition Palace) / Turkmenistan TURKMEN BUILD 8-10 APRIL 2015 Ashgabad Sergi Kosgi (Exhibition Palace) / Turkmenistan ORGANISERS Ministry of Construction and Architecture of Turkmenistan State Concern «Turkmen Avtoyollary» Chamber of

Detaylı

Yasam, alanlarına a çılan detaylar...

Yasam, alanlarına a çılan detaylar... Yasam, alanlarına a çılan detaylar... 18. Uluslararası Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri ve Aksesuarları, Profil Üretim Teknolojileri ve Makineleri, Yalıtım Malzemeleri, Hammadde ve Tamamlayıcı Ürünler

Detaylı

TÜRK-ARAP. YAPI-İNŞAAT MALZEMELERİ ve TEKNOLOJİLERİ FUARI, İKİLİ GÖRÜŞME, ALIM HEYETİ ORGANİZASYONU YAPI ZİRVESİ

TÜRK-ARAP. YAPI-İNŞAAT MALZEMELERİ ve TEKNOLOJİLERİ FUARI, İKİLİ GÖRÜŞME, ALIM HEYETİ ORGANİZASYONU YAPI ZİRVESİ TÜRK-ARAP YAPI-İNŞAAT MALZEMELERİ ve TEKNOLOJİLERİ FUARI, İKİLİ GÖRÜŞME, ALIM HEYETİ ORGANİZASYONU YAPI ZİRVESİ 1. ORGANİZASYON TANITIM; TURABEXPO Türk-Arap Ülkeleri İş adamları Derneği (TURAB) desteği

Detaylı

SPONSORLARA SAĞLANACAK ORTAK HİZMETLER SERVICES MENTIONED BELOW WILL BE PROVIDED TO SPONSORS

SPONSORLARA SAĞLANACAK ORTAK HİZMETLER SERVICES MENTIONED BELOW WILL BE PROVIDED TO SPONSORS SPONSORLARA SAĞLANACAK ORTAK HİZMETLER Firmalar ICCI 2017 Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı na Yaka Kartı Sponsoru, Ziyaretçi Çanta Sponsoru, Konferans Program Kitabı Sponsoru, Doküman Kiti Sponsoru,

Detaylı

WIN EURASIA Metalworking

WIN EURASIA Metalworking WIN EURASIA Metalworking 11 14 Şubat / February 2016 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-metalworking.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels

Detaylı

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma o r Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor, modern ve estetik çizgileriyle çağın area gives the opportunity to go beyond the dinamiklerine uyumlu farklı sistemler ile ofis ve ordinary in

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) English Language and Literature

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

HAKKIMIZDA / ABOUT US

HAKKIMIZDA / ABOUT US HAKKIMIZDA / ABOUT US 1985 YILINDAN BERİ TESLA ELEKTROMEKANİK, BULUT TASARIM VE KAYAZ GRUP ŞİRKETLERİMİZ; YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA AG, OG, AYDINLATMA, VE KABLO SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE NİN YANI SIRA DÜNYANIN SAYILI

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Art is offering people windows that open up to beauty... To bring those with different life perspectives together in common pleasures.

Art is offering people windows that open up to beauty... To bring those with different life perspectives together in common pleasures. İnsanlara, gu zelliğe açılan pencereler sunmaktır sanat... Hayata farklı pencerelerden bakanları ortak zevklerde buluşturabilmektir. Biz; Ali Pekgu zel tarafından kurulan Yamaçlar Dekorasyon olarak, 1970

Detaylı

MAKSDER 4. MOBİLYA AKSESUAR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2013

MAKSDER 4. MOBİLYA AKSESUAR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2013 MAKSDER 4. MOBİLYA AKSESUAR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2013 YARIŞMANIN AMACI MAKSDER tarafından her yıl; sektördeki gelişimi teşvik etmek, uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek ürünlerin

Detaylı

9. Uluslararası İnşaat Malzemeleri Yapı Yenileme Fuarı

9. Uluslararası İnşaat Malzemeleri Yapı Yenileme Fuarı 9. Uluslararası İnşaat Malzemeleri Yapı Yenileme Fuarı 26-29 Mart 2015 Tel. : 0.312 442 28 20 (Pbx) Fax : 0.312 442 26 96 info@cyffuar.com.tr BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR

Detaylı