Building, Construction Materials and Technologies Trade Shows

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Building, Construction Materials and Technologies Trade Shows"

Transkript

1 5-9 MAYIS EYLÜL EK M 2010 Yap, nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarlar Building, Construction Materials and Technologies Trade Shows

2 Her geçen gün büyümekte ve geliflmekte olan Türk yap pazar na ulaflman n en etkili yolu YAPI Fuarlar ndan geçiyor. Türkiye nin en büyük sektörel fuarlar olan YAPI Fuarlar, Yap -Endüstri Merkezi (YEM) taraf ndan düzenlenmektedir. YEM, sektördeki 41 y ll k profesyonel deneyimiyle, bu konudaki yerli ve yabanc en yeni ürün, teknoloji ve hizmetlerin bir araya getirilece i YAPI Fuarlar na ilgilenen herkesi davet etmekten onur duyar. The best effective way to reach growing out Turkish Building Sector is to attend Turkeybuild Fairs the most important professional trade shows of Turkey, are to be organized by The Building Information Centre (YEM). Along with a 41 years professional experience, The Building Information Centre has pleasure to invite you to Turkeybuild Fairs which is to witness the latest domestic and foreign products, technology and progress in construction and building industry. ULUSLARARASI YAPI FUARLARI INTERNATIONAL TURKEYBUILD FAIRS 33. ULUSLARARASI YAPI FUARI STANBUL 33 rd INTERNATIONAL TURKEYBUILD ISTANBUL 5-9 MAYIS / MAY 2010 TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ / BÜYÜKÇEKMECE 23. ULUSLARARASI YAPI FUARI ANKARA 23 rd INTERNATIONAL TURKEYBUILD ANKARA EYLÜL / SEPTEMBER 2010 ALTINPARK EXPO CENTER 16. ULUSLARARASI YAPI FUARI ZM R 16 th INTERNATIONAL TURKEYBUILD ZM R EK M / OCTOBER 2010 KÜLTÜRPARK FUAR ALANI Düzenleyen / Organiser

3 Türk Yap Sektörü nflaat sektörü Türkiye ekonomisinin öncü sektörlerinden biridir. Ekonominin yaklafl k 150 alan yla iliflkilidir. nflaat malzemeleri sanayisi, toplam sanayinin %10 unu meydana getirmekte olup g da ve tekstilden sonra Türkiye nin üçüncü büyük sanayi koludur. Sanayi sektörü kapsam nda yer alan inflaat malzemelerinin de hesaba kat lmas yla, inflaat sektörünün Türk ekonomisi içindeki pay üretim de eri olarak %10'u buluyor. Bu rakamlar inflaat malzemeleri sanayisinin ekonomi üzerinde belirleyici bir etkisi oldu unu gösteriyor y l nda %7,6 küçülen inflaat sektörünün ayn y l GSYH den ald pay %5,9 olmufltur. Bu dönemde Türkiye de gerçeklefltirilen toplam yat r m tutar n n %47 sini inflaat yat r mlar oluflturmufl, inflaat harcamalar toplam nda ise %3,6 l k art fl gerçekleflmifltir. Türk yapı sektörü ile ilgili olarak daha detaylı bilgi almak için adresinden "Türk Yapı Sektörü Raporu"na ulaflabilirsiniz. Turkish Construction Sector The construction sector is one of the leading sectors in the Turkish economy, effecting roughly 150 areas of the economy. The building materials industry accounts for 10% of the industrial total and, after textiles and the food industry, it s Turkey s third biggest sector. If it is recalculated including the building materials, which are within the scope of the industrial sector, the share of the construction sector within the Turkish economy (as production value) is around 10%. This data shows that the construction material sector has distinctive effect on economy. The construction sector has recorded a 7,6% shrinking in 2008 and it is share 5,9% on GNP. During this period, the total amount of investment has created 47% in Turkey. Total construction expenditure has 36% increased. For further detailed information on the Turkish construction sector please browse where you can download the Turkish Construction Sector Report.

4 Türk Yap Sektörünün En Büyük Fuar Turkey s Largest Building Fair 5-9 May s/may Uluslararas Yap Fuar stanbul 2010 Yerli ve yabanc yeni ürünleri, yeni teknolojileri ve hizmetleri hedef kitlenize uyan ziyaretçiye ulaflt rman n en k sa ve etkili yolu. Niçin Uluslararas Yap Fuar stanbul 2010? - Ürünlerinizi Türk kamu ve özel yap sektörüne tan tman n, - Ba ms z Devletler Toplulu u nda, Balkanlar da, Ortado u da, Türki Cumhuriyetler de ve Kuzey Afrika da ifl yapan Türk müteahhitleri ile sat fl ba lant lar gerçeklefltirmenin, - Her geçen gün büyümekte ve geliflmekte olan Türk yap pazar na ulaflman n, en do ru yolu Uluslararas Yap Fuar stanbul 2010 dan geçiyor. Uluslararas Yap Fuar stanbul, toplam m 2 alan üzerinde, konferans salonlar, bas n, VIP, komite ve yönetim odalar n n yan s ra 10 ayr salon ve aç k alanda üretim alanlar na göre grupland r lm fl, 800 e yak n sektörün önde gelen firmalar n n kat l m yla Büyükçekmece deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi nde gerçekleflecek y l nda düzenlenen Fuara dünyan n birçok ülkesinden kat l mc ve ziyaretçi ilgi gösterdi. Bu durum fuar n dünya genelindeki önemine dikkat çekerken, Türk Yap Sektörünün yurtd fl na tan t lmas na da katk da bulundu. Do u Avrupa, Balkanlar, Ortado u ve BDT ülkeleri baflta olmak üzere fuara kat lan yap sektörü profesyoneli yabanc ziyaretçiler, yerli kat l mc firmalar n ihracat beklentilerine cevap vermifl oldu. Uluslararas Yap Fuar stanbul da ilginin daha da artmas n bekliyoruz. Di er Etkinlikler Ziyaretçiler; üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenlerin ve sektördeki uzmanlar n yönetece i seminer, sempozyum ve sergi gibi etkinliklerle yap dünyas na iliflkin farkl konular hakk nda bilgi edinebileceklerdir. Fuar kat l mc lar aras nda yap lacak de erlendirme sonucunda "Amac na Uygun Olarak Düzenlenmifl Stand" yar flmas ödülleri sahiplerine sunulacakt r. 33 rd International Turkeybuild Istanbul Fair The most effective way to introduce latest domestic and foreign products, technologies and services to visitors on an excellent platform. By participating the most outstanding event in Turkish Building sector and gathering point for professionals and producers, you would; Why International Turkeybuild Istanbul Fair? - Present your materials to Turkish public and private building sector. - Contact directly to Turkish contractors active in CIS, Balkans, Turkish Republics, Middle East and North Africa. - Reach a large and expanding public and private Turkish housing market. Turkey has a strategic role in its area that will assist you to do business with firms in Central Asia and Middle East. International Turkeybuild Istanbul Fair, which is an UFI approved event, is going to be held on an area of sqm (10 halls and outdoor area) with the participation of 771 domestic and foreign companies. In year 2009, products from 44 countries were exhibited to visitors. In the year 2010, visitors are expected to the exhibition. What is more? The Building Information Centre will be organizing supporting activities like seminars, exhibitions and panel discussions during fair, as to make an intellectual contribution to the building sector. The owner and designers of the stands, which are designed to have most successful presentation of the exhibited products, will be awarded with Best Stand Design Awards.

5 Fuarda Sergilenecek Ürün ve Hizmet Gruplar Salon 1 - Hizmetler - Müteahhitlik Hizmetleri - Tüm Ürün Gruplar - Sektörel Yay nlar Salon 2 & 8 & 9 - Cam ve Saydam Elemanlar - Cephe Kaplamalar - Çat Kaplamalar - Giydirme Cephe Sistemleri - Kap Sistem ve Aksesuarlar - Korkuluk ve Küpeflte Sistemleri - Pencere Sistem ve Aksesuarlar - Profiller - Panjur, Stor ve Jaluzi Salon 3 & 5B - Boya-Vernik - Cephe Kaplamalar - Çat Kaplamalar - Haz r Harç ve S va - Is, Su, Ses ve Yang n Yal t m - Is tma-havaland rma- klimlendirme - Yap Kimyasallar, Yap flt r c lar, Ba lay c lar Salon 4 - Aktar m Araçlar (Yürüyen Merdivenler, Asansör, vb.) - Bilgisayar Yaz l mlar - Elektrik-Ayd nlatma - Gayrimenkul Pazarlama - Güvenlik Sist. ve Bina Otomasyonu - fl Makineleri ve El Aletleri - Nalburiye - Tasar m Hizmetleri - Yönlendirme Sist. ve Teflhir Elemanlar Salon 5A & 6 - Aktar m Araçlar (Yürüyen Merdivenler, Asansör, vb.) - Ba lant -Tespit Elemanlar - Beton-Donat ve Ekipman - Borular ve Yard mc Ekipman - Çevre Düzenleme / Peyzaj - Duvar Bloklar ve Elemanlar - Elektrik-Ayd nlatma - Enerji - skele-kal p ve Ekipman - fl Makineleri ve El Aletleri - Nalburiye - Prefabrike Elemanlar ve Aksesuarlar - Tesisat Ekipman Salon 7 - Ar tma Sistemleri - Asma Tavan Sistemleri ve Aksesuarlar - Banyo-Mutfak Donan mlar - Bina çi Donan m, Mobilya - Bitirme Elemanlar - Bölme Duvarlar - Döfleme Kaplamalar - Duvar Kaplamalar - Merdivenler - Saunalar ve Yüzme Havuzlar - Sivil Toplum Örgütleri Salon 10 - Prefabrike Elemanlar ve Aksesuarlar - Tüm Ürün Gruplar - Yap m Sistemleri - Yap sal Çelik Elemanlar ve Aksesuarlar Aç k Alan - Tüm Ürün Gruplar Exhibited Products & Services Hall 1 - Services - Contracting Services - All Types of Exhibited Products - Publishers Hall 2 & 8 & 9 - Glass and Transparent Elements - Facade Coverings - Roof Coverings - Curtain Wall Systems - Door Systems and Accessories - Railing / Banisters Systems and Accessories - Window Systems and Accessories - Profiles - Shutters, Bilinds and Shades Hall 3 & 5B - Paint Varnish - Facade Coverings - Roof Coverings - Ready-mixed Mortar and Plasters - Heat, Sound, Fire Insulation and Waterproofing - H.V.A.C. - Building Chemicals, Adhesives and Bindings Hall 4 - Conveying Systems (Escalators, Elevators etc.) - Computer Software - Electricity Lighting - Real Estate Marketing - Security Systems and Building Automation - Construction Machinery and Hand Tools - Hardware - Design Services - Signage and Display Elements Hall 5A & 6 - Conveying Systems (Escalators, Elevators etc.) - Fixing - Fitting Elements - Concrete-Reinforcement and Equipment - Pipes and Fittings - Landscaping - Wall Blocks and Elements - Electricity Lighting - Energy - Scaffolding-Formwork and Equipment - Construction Machinery and Hand Tools - Hardware - Prefabricated Elements and Accessories - Installation Equipment Hall 7 - Water Treatment Systems - Suspended Ceiling Systems and Accessories - Bathroom - Kitchen Equipment - Indoors Furnishing and Equipment - Finishing Elements - Partition Walls - Floor Coverings - Wall Coverings - Stairs - Sauna and Swimming Pools - Non - Govermental Organisations Hall 10 - Prefabricated Elements and Accessories - All Types of Exhibited Products - Building Systems - Constructional Steel Elements and Accessories Outdoor - All Types of Exhibited Products Uluslararas Yap Fuar stanbul Fuar Detaylar Details on International Turkeybuild Istanbul Fair Yeri: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece- stanbul, Türkiye Venue: Tuyap Fair and Congress Center, Buyukcekmece-Istanbul, Turkey Tarih: May s 2010 Dates: May, 2010 Ziyaret Saatleri: May s 2010 tarihleri aras nda: May s 2010 tarihinde: Visiting Hours: hours between May 05-08, hours on 09 th May, 2010

6 Uluslararas Yap Fuar, stanbul 2009 De erlendirmeleri International Turkeybuild 2009 Istanbul Fair Visitor Profile Baflar n n Say sal Yans malar Uluslararas Yap Fuar stanbul 2009 s ras nda ziyaretçilere yap lan anketler sonucunda: Ziyaretçilerin Fuar Ziyaret Amac Purpose of the Visitors Ürün / Hizmet sat n almak to buy product / service %63 Yeni ürün / Hizmet bilgisi edinmek to get new product / service information %76 Etkinliklere kat lmak to participate activities %10 Bilgi ve katalog toplamak to collect catalog and information %67 Bayi / Distribütör / Toptanc olmak to become dealer / distributor / wholesaler %7 Profesyonellerle / Firma temsilcileriyle görüflmek - to visit firms and meet professionals %33 Rakip firmalar ve ürünleri incelemek to analyse competitor products and firms %27 Teklif almak to obtain an offer / project %21 Numeric Reflection of Success The results of the survey of visitors during International Turkeybuild Istanbul Fair 2009: Ziyaretçilerin Fuar Hakk ndaki Olumlu Görüflleri - Visitors Satisfaction Fuar n sektördeki öncü rolü Leading role of the fair %97 Ürünlerin hollere göre grupland r lmas Grouping of the products by halls %91 Organizasyonun sa lad servisin kalitesinin yeterlili i Quality of the services provided by the organiser was satisfactory %96 Fuar süresince bilgilendirici etkinlikler Accompanying events were informative %91 Sektörle ilgili genel bak fl aç s kazanmak Objective of gaining a market overview was achieved %96 Sektör liderlerinin kat l m Market leaders were exhibiting %97 Meslek Gruplar na Göre Ziyaretçi Da l m Visitor Profile According to Profession % Mimar Architect 2.88 ç Mimar Interior Architect 0.44 Peyzaj Mimar Landscape Architect nflaat Mühendisi Civil Engineer 1.57 fiehir Planc s Urban Planner 3.52 Makina Mühendisi Mechanical Engineer 2.01 Elektrik / Elektronik Müh. Electrical / Electronical Engineer 1.58 Kimya Mühendisi Chemical Engineer 3.27 Teknik Eleman Technical Staff 3.51 Tekniker Tehnician 3.42 Yap Ustas Construction Foreman Uluslararas Yap Fuar stanbul 2009 De erlendirmeleri International Turkeybuild stanbul Fair 2009 Facts & Figures Kat l mc lar Exhibitors Ziyaretçiler Visitors Stand alan (m 2 ) Stand Area (sqm)

7 Uluslararas Yap Fuar stanbul, 2009 De erlendirmeleri Ziyaretçilerin %90 u Fuardan memnun kald n belirtti. Ziyaretçilerin %91 i 2010 y l ndaki Fuar da ziyaret etmek istiyor. Ziyaretçilerin %87 si Fuarda arad ürünleri buldu unu belirtti. Ziyaretçilerin %82 si Fuarda sergilenen ürünlerin beklentilerini karfl lad n söyledi y l nda yabanc ziyaretçilerin say s geçen y la oranla %39 artm flt r. International Turkeybuild Istanbul Fair 2009 Evaluations 90% of the visitors gave 2009 fair excellent to good overall rating. During 2009 fair, 91% of the visitors said they would definitely visit the next fair. 87% of the visitors said they found the product they looked for. 82% of the visitors said their search for new products and services had been highly satisfactory. The share of non Turkish visitors at 2009 fair increase of 39% compare with 2008 fair. * Kat l m talebinizi, sat fl broflürünün arkas nda yer alan stand alan talep formunu doldurup Merkezimize fakslayarak ( ) bildirmenizi rica ederiz. * Please send in your request by filling in the Stand Request Form and faxing it to The Stand Request Form can be found on the back page of the sale brochure.

8 Yap Sektörünün 2010 Y l ndaki Ankara Buluflmas The Building Sector s Ankara Gathering in Eylül/September Uluslararas Yap Fuar Ankara rd International Turkeybuild Ankara 2010 Girifl Kat Entrance Floor SALON C HALL C SALON B1 HALL B1 AÇIK ALAN OUTDOOR SALON A1 HALL A1 Üst Kat Mezzazine Floor G R fi S STEM ÇIKIfi G R fi SALON B2 HALL B2 SALON A2 HALL A2 Yap -Endüstri Merkezi, Uluslararas Yap Fuar Ankara 2010 da sizi hedef kitlenizle bir araya getiriyor. Baflkentteki bu buluflma, kamu sektörüyle bire bir iliflki kuraca n z, sektörün karar mekanizmalar yla buluflarak onlar etkileme olana bulaca n z büyük bir f rsat. Ziyaretçi potansiyeli e varan bu fuarda en son teknolojileri, ürün ve hizmetlerinizi sunarken, karar merciinde bulunan üst düzey yöneticilerin görüfl ve önerilerini alacak, uygulamada karfl lafl lan sorunlar çözme olana elde edecek ve müflteri portföyünüzü geniflleteceksiniz. The Building Information Centre brings you together with your targeted markets at International Turkeybuild Ankara Fair This is your greatest opportunity to establish direct relations with public sector, to meet and impress the decision-makers of the building sector through this splendid activity in the capital city, Ankara. Within this exhibition with its about professional visitors, you will be able to determine the evaluation and proposals of the high rank decision-makers, you will also be able to respond and solve the questions and problems faced in practice while you are displaying your products, innovations and technologies. Fuarda Sergilenecek Ürün Gruplar - Aktar m Araçlar (Yürüyen Merdiven, Asansör, vb.) - Ar tma Sistemleri - Asma Tavan Sistemleri ve Aksesuarlar - Ba lant - Tespit Elemanlar - Banyo - Mutfak Donan mlar - Beton - Donat ve Ekipman - Bilgisayar Yaz l mlar - Bina çi Donan m, Mobilyalar - Bitirme Elemanlar - Borular ve Yard mc Ekipman - Boya - Vernik - Bölme Duvarlar - Cam ve Saydam Elemanlar - Cephe Kaplamalar - Çat Kaplamalar - Çevre Düzenleme / Peyzaj - Döfleme Kaplamalar - Duvar Bloklar ve Elemanlar - Duvar Kaplamalar - Elektrik - Ayd nlatma - Enerji - Gayrimenkul Pazarlama - Giydirme Cephe Sistemleri - Güvenlik Sistemleri ve Bina Otomasyonu - Haz r Harç ve S va - Hizmetler - Is, Su, Ses ve Yang n Yal t m - Is tma - Havaland rma - klimlendirme - skele - Kal p ve Ekipman - fl Makinalar ve El Aletleri - Kap Sistemleri ve Aksesuarlar - Korkuluk ve Küpeflte Sistemleri - Merdivenler - Müteahhitlik Hizmetleri - Nalburiye - Panjur, Stor ve Jaluzi - Pencere Sistemleri ve Aksesuarlar - Prefabrike Elemanlar ve Aksesuarlar - Profiller - Saunalar ve Yüzme Havuzlar - Sektörel Yay nlar - Tasar m Hizmetleri - Tesisat Ekipman - Yap Kimyasallar, Yap flt r c lar, Ba lay c lar - Yap m Sistemleri - Yap sal Çelik Elemanlar ve Aksesuarlar - Yönlendirme Sistemleri ve Teflhir Elemanlar Exhibited Products - Bathroom - Kitchen Equipment - Building Systems - Building Chemicals, Adhesives and Bindings - Computer Software - Concrete - Reinforcement and Equipment - Conveying Systems (Escalators, Elevators, etc.) - Construction Machinery and Hand Tools - Contracting Services - Curtain Wall Systems - Design Services - Door Systems and Accessories - Electricity-Lighting - Energy - Facade Coverings - Finishing Elements - Fixing-Fitting Elements - Floor Coverings - Glass and Transparent Elements - Hardware - H.V.A.C. - Heat, Sound, Fire Insulation and Waterproofing - Indoors Furnishing and Equipment - Installation Equipment - Landscaping - Pipes and Fittings - Paint-Varnish - Partition Walls - Prefabricated Elements and Accessories - Profiles - Publishers - Roof Coverings - Railing-Banisters Systems and Accesories - Ready-mixed Mortar and Plasters - Real Estate Marketing - Sauna and Swimming Pools - Scaffolding-Formwork and Equipment - Security Systems and Building Automation - Services - Shutters, Blinds and Shades - Signage and Display Elements - Stairs - Structural Steel Elements and Accessories - Suspended Ceiling Systems and Accessories - Wall Blocks and Elements - Wall Coverings - Water Treatment Systems - Window Systems and Accessories

9 Uluslararas Yap Fuar Ankara 2008 De erlendirmeleri International Turkeybuild Ankara Fair 2008 Facts & Figures Kat l mc lar Exhibitors Ziyaretçiler Visitors Stand alan (m 2 ) Stand Area (sqm) Görev Tan mlar na Göre Ziyaretçi Da l m Visitor Profile According to Job Description % 2.86 Akademisyen / Ö retmen Academician/Teacher 2.08 Dan flmanl k Consultant 0.79 Finans Finance 8.84 Firma Sahibi / Ortak Owner / Partner 0.42 thalat / hracat Export / Import 5.38 Müteahhit / Yüklenici Contractor 9.20 Ö renci Student 2.40 Pazarlama Marketing 2.45 Sat fl Sales 3.61 Sat n Alma Purchasing 2.71 Tasar m Design 1.53 Teklif Haz rlama Tendering Preparation 1.58 Tafleron / Alt Yüklenici Subcontractor 1.37 Yerel Yönetim Local Government 1.23 Yönetim Kurulu Üyesi Member of Board 4.71 Yönetim Management Meslek Gruplar na Göre Ziyaretçi Da l m Visitor Profile According to profession % 9.94 Mimar / Architect 2.68 ç Mimar / Interior Architect 0.76 Peyzaj Mimar Landscape Architect nflaat Mühendisi Civil Engineer 1.21 fiehir Planc s / Urban Planner 3.35 Makina Mühendisi Mechanical Engineer 1.76 Elektrik / Elektronik Müh. Electrical / Electronical Engineer 0.72 Kimya Mühendisi Chemical Engineer 9.81 Tekniker / Technician 6.25 Teknik Eleman Technical Staff 5.12 Yap Ustas Construction Foreman 4.72 Di er Mühendisler Other Engineer Uluslararas Yap Fuar Ankara 2010 Detaylar / Details on International Turkeybuild Ankara Fair 2010 Yeri: Alt npark Expo Center, Ayd nl kevler - Ankara, Türkiye Venue: Alt npark Expo Center, Ayd nl kevler - Ankara, Turkey Tarih: Eylül 2010 Dates: September 2010 Ziyaret Saatleri: Eylül 2010 aras nda: Eylül 2010 tarihinde: Visiting Hours: hours between: September 23-25, hours: on 26 th September, 2010 * Kat l m talebinizi, sat fl broflürünün arkas nda yer alan stand alan talep formunu doldurup Merkezimize fakslayarak ( ) bildirmenizi rica ederiz. * Please send in your request by filling in the Stand Request Form and faxing it to The Stand Request Form can be found on the back page of the sale brochure.

10 Yap Sektörünün Ege Bölgesi ndeki En Büyük Buluflmas The Building Sector s Great Gathering in The Aegean Region Ekim/October Uluslararas Yap Fuar zmir th International Turkeybuild Izmir Fair 2010 SALON 4 HALL 4 SALON 3 HALL 3 SALON 2 HALL 2 SALON 1/B HALL 1/B SALON 1/A HALL 1/A Yap Fuarlar zincirinde y l n son etkinli i olan Uluslararas Yap Fuar zmir 2010, yap profesyonelleri için bu y l da önemli bir buluflma noktas olacak. Yap sektörünün siz de erli kurulufllar bu fuarda, özellikle Ege Bölgesi nde h zla büyüyen inflaat sektörünün Yap profesyonelleriyle bire bir ba lant kuracak, en yeni ürünlerinizi, teknoloji ve hizmetlerinizi tan tma f rsat bulacaks n z. Türk yap malzemesi piyasas n n bel kemi ini oluflturan 300 e yak n kat l mc firmas ve e varan ziyaretçi potansiyeliyle Uluslararas Yap Fuar zmir 2010, müflteri portföyünüzü geniflletmeniz aç s ndan önemli bir f rsat. Yap -Endüstri Merkezi, her geçen gün büyümekte ve geliflmekte olan Ege Bölgesi yap piyasas na kolayca ulaflabilmeniz için sizleri Uluslararas Yap Fuar zmir 2010 a bekliyor. The third rendez-vous of the Turkeybuild chain of exhibitions organized by YEM will be organized in Izmir Kültürpark Fair Area. Every year, since 1995, Turkeybuild Izmir has been the focus of the building industry around Izmir. This year, Turkeybuild Izmir opens its doors for the 16 th time with the participation of nearly 300 Turkish manufacturers who produce the majority of Turkish building materials in Izmir, as an economical hearth of the territory, together with its hinterland in parallel with the rapidly growing number of tourism based construction sector. Fuarda Sergilenecek Ürün Gruplar - Aktar m Araçlar (Yürüyen Merdiven, Asansör, vb.) - Ar tma Sistemleri - Asma Tavan Sistemleri ve Aksesuarlar - Ba lant - Tespit Elemanlar - Banyo - Mutfak Donan mlar - Beton - Donat ve Ekipman - Bilgisayar Yaz l mlar - Bina çi Donan m, Mobilyalar - Bitirme Elemanlar - Borular ve Yard mc Ekipman - Boya - Vernik - Bölme Duvarlar - Cam ve Saydam Elemanlar - Cephe Kaplamalar - Çat Kaplamalar - Çevre Düzenleme / Peyzaj - Döfleme Kaplamalar - Duvar Bloklar ve Elemanlar - Duvar Kaplamalar - Elektrik - Ayd nlatma - Enerji - Gayrimenkul Pazarlama - Giydirme Cephe Sistemleri - Güvenlik Sistemleri ve Bina Otomasyonu - Haz r Harç ve S va - Hizmetler - Is, Su, Ses ve Yang n Yal t m - Is tma - Havaland rma - klimlendirme - skele - Kal p ve Ekipman - fl Makinalar ve El Aletleri - Kap Sistemleri ve Aksesuarlar - Korkuluk ve Küpeflte Sistemleri - Merdivenler - Müteahhitlik Hizmetleri - Nalburiye - Panjur, Stor ve Jaluzi - Pencere Sistemleri ve Aksesuarlar - Prefabrike Elemanlar ve Aksesuarlar - Profiller - Saunalar ve Yüzme Havuzlar - Sektörel Yay nlar - Tasar m Hizmetleri - Tesisat Ekipman - Yap m Sistemleri - Yap Kimyasallar, Yap flt r c lar, Ba lay c lar - Yap sal Çelik Elemanlar ve Aksesuarlar - Yönlendirme Sistemleri ve Teflhir Elemanlar Exhibited Products - Bathroom - Kitchen Equipment - Building Systems - Building Chemicals, Adhesives and Bindings - Computer Software - Concrete - Reinforcement and Equipment - Conveying Systems (Escalators, Elevators, etc.) - Construction Machinery and Hand Tools - Contracting Services - Curtain Wall Systems - Design Services - Door Systems and Accessories - Electricity-Lighting - Energy - Facade Coverings - Finishing Elements - Fixing-Fitting Elements - Floor Coverings - Glass and Transparent Elements - Hardware - H.V.A.C. - Heat, Sound, Fire Insulation and Waterproofing - Indoors Furnishing and Equipment - Installation Equipment - Landscaping - Pipes and Fittings - Paint-Varnish - Partition Walls - Prefabricated Elements and Accessories - Profiles - Publishers - Roof Coverings - Railing-Banisters Systems and Accesories - Ready-mixed Mortar and Plasters - Real Estate Marketing - Sauna and Swimming Pools - Scaffolding-Formwork and Equipment - Security Systems and Building Automation - Services - Shutters, Blinds and Shades - Signage and Display Elements - Stairs - Structural Steel Elements and Accessories - Suspended Ceiling Systems and Accessories - Wall Blocks and Elements - Wall Coverings - Water Treatment Systems - Window Systems and Accessories

11 Uluslararas Yap Fuar zmir 2008 De erlendirmeleri International Turkeybuild Izmir Fair 2008 Facts & Figures Kat l mc lar Exhibitors Ziyaretçiler Visitors Stand alan (m 2 ) Stand Area (sqm) Görev Tan mlar na Göre Ziyaretçi Da l m Visitor Profile According to Job Description % 2.31 Akademisyen / Ö retmen Academician / Teacher 1.11 Dan flmanl k Consultant 0.82 Finans Finance 9.18 Firma Sahibi / Ortak Owner / Partner 1.04 thalat / hracat Export / Import 6.09 Müteahhit / Yüklenici Contractor Ö renci Student 2.59 Pazarlama Marketing 2.41 Sat fl Sales 2.60 Sat n Alma Purchasing 2.16 Tasar m Design 1.12 Teklif Haz rlama Tendering Preparation 1.58 Tafleron / Alt Yüklenici Subcontractor 1.20 Yerel Yönetim Local Government 0.86 Yönetim Kurulu Üyesi Member of Board 3.62 Yönetim Management * Kat l m talebinizi, sat fl broflürünün arkas nda yer alan stand alan talep formunu doldurup Merkezimize fakslayarak ( ) bildirmenizi rica ederiz. * Please send in your request by filling in the Stand Request Form and faxing it to The Stand Request Form can be found on the back page of the sale brochure. Meslek Gruplar na Göre Ziyaretçi Da l m Visitor Profile According to profession % 9.97 Mimar / Architect 2.05 ç Mimar / Interior Architect 0.67 Peyzaj Mimar Landscape Architect nflaat Mühendisi Civil Engineer 0.39 fiehir Planc s Civil Engineer 2.38 Makina Mühendisi Mechanical Engineer 1.54 Elektrik / Elektronik Müh. Electrical / Electronical Engineer 0.72 Kimya Mühendisi Chemical Engineer 8.56 Tekniker / Technician 9.12 Teknik Eleman Technical Staff 2.47 Yap Ustas Construction Foreman 3.18 Di er Mühendisler Other Engineer Uluslararas Yap Fuar zmir 2010 Detaylar Details on International Turkeybuild Izmir Fair 2010 Yeri: Kültürpark Fuar Alan, zmir, Türkiye Venue: Kültürpark Fair Area, Izmir, Turkey Tarih: Ekim 2010 Dates: October 2010 Ziyaret Saatleri: Ekim 2010 aras nda: Ekim 2010 tarihinde: Visiting Hours: hours between: October 14-16, hours: on 17 th October, 2010

12 Uluslararas Yap Fuarlar 2010 Sa lanan Genel Hizmetler (Ücretsiz) International Turkeybuild Fairs 2010 Services Provided (Free of charge) Aç klamalar Stands z kat l mda sergileme alan, Yap -Endüstri Merkezi (YEM) Teknik Ofis taraf ndan stand n herhangi bir yerine elektrik kablosu çekilip her 3 m 2 ye 100 watt bedelsiz enerji verilerek teslim edilir. Stand n genel konstrüksiyonu, bölme panelleri, ayd nlat lmas ve dekorasyonu kat l mc ya aittir. Aç k alan zemini beton veya asfaltt r. Fuar organizasyonu, stand alan na bir priz ile her 3 m 2 için 100 watt enerji verecektir. Stand içi elektrik tesisat ve stand konstrüksiyonu, kat l mc firmalar taraf ndan gerçeklefltirilecektir. Standl kat l mlarda ödenecek bedele stand konstrüksiyonu (alüminyum konstrüksiyon, suntalam bölme panelleri kurulu olarak), zemin hal s, elektrik tesisat ve ayd nlatma elemanlar (3 m 2 ye 1 spot) dahildir. Firma ad n içeren standart al n yaz lar YEM taraf ndan yaz lacak ve de ifliklik yap lmayacakt r. Stand içi dekorasyonu kat l mc ya aittir. Fuar Katalo u Fuara kat lacak firmalar n tan t m için Türkçe - ngilizce olarak bir katalog yay nlanacakt r. Katalogda her kurulufla bir sayfal k yer, bedelsiz olarak ayr lacakt r. Tan t m Fuar, toplu iletiflim araçlar yla kamuoyuna en etkili biçimde yans t lacakt r. Ayr ca YEM, yeterli say da yol ve vitrin afifli, konuyla ilgili kiflilere ve kurulufllara gönderilecek davetiyelerle fuar n aç l fl n duyuracakt r. Dan flma Bürosu Kat l mc kurulufllara ve ziyaretçilere yard mc olacak, genel bilgi verme görevini yerine getirecek bir dan flma bürosu YEM taraf ndan fuar süresince aç k bulundurulacakt r. Müzik ve Anons Düzeni Fuar alan nda sürekli müzik ve gerekli anonslar n yay n n sa layacak bir ses düzeni kurulacakt r. Elektrik ve Ayd nlatma Fuar organizasyonu, her standart standa bir priz ve her 3 m 2 için bir spot vermeyi taahhüt eder. Bu s n rlar n afl m durumunda, istekler bedeli karfl l nda verilecektir. Stands z kat l mlarda ve aç k alandaki kat l mlarda dahili elektrik tesisat, kat l mc taraf ndan gerçeklefltirilecektir. Fuar organizasyonu her 3 m 2 ye 100 watt enerji vermekle mükelleftir. Afl m durumunda harcanacak güç, bedeli karfl l nda verilecektir. Genel Temizlik Fuar süresince tüm alanlar n temizli i (stand içleri hariç) fuar organizasyonu taraf ndan sa lanacakt r. Fuar Aç l fl Saatleri Fuar her gün 11:00-19:30 saatleri aras nda aç k kalacakt r. Kat l mc lar her gün saat 10:00 dan itibaren alana girifl yapabilirler. Kapan fl saatlerinden sonra, standlar nda herhangi bir çal flma yapacak kat l mc lar n fuar yönetimine yaz l olarak baflvurmalar gerekmektedir. On-line davetiye Ziyaretçiler sitesindeki on-line davetiye formunu doldurarak fuara kolayl kla girifl yapabileceklerdir. Explanations For participation without shell scheme, the electricity outlet to provide 100 watt free of charge energy for each 3 sqm will be provided by The Building Information Centre (YEM) Technical Office. The electric cable will be laid in any part of the stand. The erection of stand, lighting & decoration will be arranged by the exhibitor. The floor finishing of the outdoor space is concrete or asphalt. The exhibition organiser is responsible for providing one electricity outlet and 100 watt free of charge energy per 3 sqm. The electricity installation within the stand is under the responsibility of the exhibitor. The extra charge paid for the shell scheme includes rental price, stand erection (aluminum frame, partition wall panels), floor carpeting and company name sign on the fascia board in characters and colours determined by YEM. YEM will also provide electrical installation and lighting fixtures (1 spot for each 3 sqm). The decoration within the stand will be arranged by the exhibitor. Fair Catalogue A catalogue in Turkish and English will be published for the participating firms. A single page in both languages will be assigned for each exhibitor in this catalogue. Advertisement The fair will be advertised to the public through advance media releases in most efficient ways. YEM will also advertise the opening of the fair through posters and billboards, and by mailing invitations to professionals and firms. Information Office An information office to provide general information to visitors and exhibitors will serve throughout the fair. Announcement and Music Systems An audio system will be available in the fairground for paging and music broadcasting. Electricity and Lighting For standard stand, YEM will be responsible for providing an electrical outlet, a spotlight and 100 watt free electricity for every 3 sqm of stand space. Additional power will be available at cost. Inner electrical installation in the stands without standart stand and in the outdoor area will be realized by the exhibitors; in this case the organiser will supply 100 watt power per 3 sqm. The exceeding power consumption will be charged. Janitorial Services YEM will provide cleaning services of the public areas throughout the fair. Exhibition Opening Hours The exhibition will be open at 11:00am to 7:30pm. Exhibitors are allowed to enter the halls after 10:00am everyday and should give a written confirmation to the exhibition management as they want to carry out any activity after 7:30pm. On-line Invitation It is available to visit the fair with on-line invitation which you can reach at

Sonuç Raporu. Post Show Report

Sonuç Raporu. Post Show Report 2015 Sonuç Raporu Post Show Report 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-14 15 16 17-18 19 20-24 İçindekiler Index YAPI FUARI - TURKEYBUILD İSTANBUL Hakkında About Yapı - Turkeybuild Istanbul Katılımcı Bilgileri Exhibitor

Detaylı

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services 6-11.9.2005 stanbul, Turkey

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

YAPI FUARLARI TURKEYBUILD

YAPI FUARLARI TURKEYBUILD YAPI FUARLARI TURKEYBUILD REKLAM H ZMETLER VE ETK NL K SALONLARI ADVERTISEMENT SERVICES AND MEETING HALLS 2012 www.yapifuari.com.tr I www.turkeybuild.com.tr YAPI FUARLARI - TURKEYBUILD EXHIBITIONS Yapı

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ZEMİN FUARI İstanbul Fuar Merkezi, Türkiye. FLOORING TRADE FAIR FOR TURKEY AND MIDDLE EAST Istanbul Expo Center, Turkey

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ZEMİN FUARI İstanbul Fuar Merkezi, Türkiye. FLOORING TRADE FAIR FOR TURKEY AND MIDDLE EAST Istanbul Expo Center, Turkey TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ZEMİN FUARI İstanbul Fuar Merkezi, Türkiye FLOORING TRADE FAIR FOR TURKEY AND MIDDLE EAST Istanbul Expo Center, Turkey BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR

Detaylı

A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü. www.turkcoat.com

A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü. www.turkcoat.com ISTANBUL A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü www.turkcoat.com 3 rd Coatings, Inks, Adhesives, Sealants, Construction Chemicals, Production Technologies, Conference and Exhibition

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl 2013 Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Messe International İstanbul Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenmiştir.

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

Genel Bilgiler. General Information

Genel Bilgiler. General Information Genel Bilgiler General Information Yıl Year 2014 İÇERİK TABLE OF CONTENTS 1. Organizasyon 2. Hoşgeldiniz! 3. Fuar Alanı 4. Fuar Yerleşimi 4.1. Fuara Ulaşım 5. Fuara Katılım Koşulları ve İşleyiş. Fuara

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK

İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:95 ARALIK/DECEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 2011 İHTİYATLI BÜYÜME YILI

Detaylı

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com www.elitperlapalas.com Yap m zda mutluluk var... Our buildings are filled with happiness... 1 Yar nlar yeniden

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve Kurallar

Detaylı

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY İmalat endüstrisinin kazandıran 4 uluslararası fuarı 4 winning international trade fairs for the manufacturing industry

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

Reklam Tanıtım Hizmetleri ve Etkinlik Salonları

Reklam Tanıtım Hizmetleri ve Etkinlik Salonları 2015 Reklam Tanıtım Hizmetleri ve Etkinlik Salonları Advertising Promotion Services and Meeting Halls Fark edilmek Fark yaratır Make a difference Be noticed... YAPI FUARI - TURKEYBUILD YAPI FUARI - TURKEYBUILD,

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU. İş Birliği ile In cooperation with

6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU. İş Birliği ile In cooperation with 6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU POST SHOW REPORT Fuar Ana Sponsoru Exhibition Main Sponsor Medya Partneri Media Partner Destekleyenler

Detaylı

w w w. t e x t o w e a r. c o m REKLAM NDEKS /AD INDEX ACAR PATENT...95 AKMAZ...78 AKMAZ...79 ALAETT N...9 ATA THALAT...27 ATAK MAK NA...77 BAMEN...55 BUFALO...19 CEN K...53 CEVHER MAK...93 ÇEL KHAN...89

Detaylı

Turkey 2014 KATILIMCI EL KİTABI EXHIBITOR S MANUAL. 27-30 Kasım. www.flowershow.com.tr info@cyffuar.com.tr

Turkey 2014 KATILIMCI EL KİTABI EXHIBITOR S MANUAL. 27-30 Kasım. www.flowershow.com.tr info@cyffuar.com.tr Turkey 2014 EurasIa Plant FaIr KATILIMCI EL KİTABI EXHIBITOR S MANUAL 27-30 Kasım November2014 info@cyffuar.com.tr BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

Sağlık Bilişimi Kongresi Health Care It Conference

Sağlık Bilişimi Kongresi Health Care It Conference CeBIT Bilişim Eurasia CeBIT Global Conference Sağlık Bilişimi Kongresi Health Care It Conference 11 14 Eylül / September 2014 İstanbul Fuar Merkezi / Istanbul Expo Center Yeşilköy-İstanbul www.cebitbilisim.com

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

Event Prospectus Etkİnlİk Kılavuzu

Event Prospectus Etkİnlİk Kılavuzu Event Prospectus Etkİnlİk Kılavuzu A view of Topkapi Palace, Hagia Sophia and Blue Mosque from the Bosphorus in conjunction with WELCOME HOŞGELDİNİZ WELCOME HOŞGELDİNİZ The ISTT International No-Dig Conference

Detaylı

Genel Bilgiler. General Information

Genel Bilgiler. General Information Genel Bilgiler General Information Yıl Year 20 ÇERK TABLE OF ONTENTS 1. Organizasyon 2. Hoşgeldiniz 3. Fuar Alanı 4. Fuar Yerleşimi 4.1. Fuara Ulaşım 5. Fuara Katılım Koşulları ve şleyiş. Fuara Hazırlık,

Detaylı

INTERNATIONAL NO-DIG 2015 ISTANBUL

INTERNATIONAL NO-DIG 2015 ISTANBUL Event Prospectus Etkİnlİk Kılavuzu A view of Topkapi Palace, Hagia Sophia and Blue Mosque from the Bosphorus INTERNATIONAL NO-DIG 2015 ISTANBUL CONFERENCE AND EXHIBITION in conjunction with WELCOME HOŞGELDİNİZ

Detaylı

sponsorluk dosyası INTERNATIONALENERGYCONGRESS 2013 sponsorship package 24-25 EKİM 2013, 24-25 OCTOBER 2013

sponsorluk dosyası INTERNATIONALENERGYCONGRESS 2013 sponsorship package 24-25 EKİM 2013, 24-25 OCTOBER 2013 ULUSLARARASIENERJİKONGRESİ INTERNATIONALENERGYCONGRESS 24-25 EKİM, 24-25 OCTOBER ATO ULUSLARARASI KONGRE SARAYI - ATO CONGRESIUM INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE sponsorluk dosyası sponsorship

Detaylı