Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark

2 Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi güce dönüfltüren, kendini de iflen rekabet ortam nda söz sahibi ve dünya çap nda bir geliflim ölçütü olabilmenin ön koflulu haline getiren Biliflim Sektörü ad na gerçeklefltirilecek tüm projelerin gelece e yap lacak en de erli yat r m oldu u öngörüsüyle zmir Büyükflehir Belediyesi ve Türkiye Biliflim Derne i bu alandaki çal flmalara katk koyacak bir süreci zmir den bafllatmay hedefliyor. NELER YAPILACAK? 1 aç l fl oturumu, 7 panel, 8 çal fltay, 11 seminer ve 30 akademik bildiriye ev sahipli i yapacakt r. NE KATACAK? Kurultay kapsam nda, biliflim ve hukukun ortak çal flma alanlar, akademik boyutu, uygulama prensipleri, alan nda uzman isimler taraf ndan tart fl lacak ve bilimsel bildiriler sunulacakt r. Kurultay esnas nda sunulan panel, seminer, çal fltaylar gelecekteki biliflim ve hukuk dallar n n flekillenmesine fl k tutarak uzun vadeli bir kaynak olma niteli i tafl yacakt r. Yurtiçi ve yurtd fl ndan alan nda uzman kat l mc lar n ifltirakleri ile Uluslararas platformda baflta zmir olmak üzere, ülkemizin ad n duyurmak ad na katk koyacakt r. Dünya ile ortak de erlerimizin tan t lmas ve paylafl lmas n sa lamak, kentimiz ve ülkemiz biliflim sektöründeki geliflmeleri ön planda tutarak Biliflim Hukuku alan ndaki geliflmelerin tart fl laca bir platform yaratacakt r. Ayr ca Kurultay kapsam nda düzenlenecek sergi alan nda konusunda uzman firmalar kendilerini tan tma imkan bulurken, ticari anlamda yeni ifl f rsatlar da yakalam fl olacaklar. NASIL KATILACAKSINIZ? Kurultay: Kay t yapt r lmas gerekmektedir. Kay t için lütfen Kay t Formu nu doldurunuz.

3 KURULTAY HAKKINDA... Türkiye Biliflim Derne i taraf ndan zmir Büyükflehir Belediyesi flbirli i ile gerçeklefltirilecek olan Kurultay 3 gün boyunca yaklafl k profesyonel kat l mc n n izleyece i öngörülmektedir Haziran 2010 tarihleri aras nda zmir Uluslararas Fuar Alan 1-A ve 1-B No lu Salonlarda gerçeklefltirilecek olan etkinli in aç l fl 9 Haziran 2010 günü yap lacakt r. Türkiye Biliflim Derne i taraf ndan zmir Büyükflehir Belediyesi flbirli i ile gerçeklefltirilecek olan Kurultayda; Alan Adlar Yaz l mlar n ve Veritabanlar n n Korunmas Biliflim Suçlar Dijital Deliller Bilgisayarda Arama, El Koyma ve letiflimin Denetlenmesi, Elektronik Ticaret, Elektronik Ödeme Araçlar ve Elektrik Finans Sistemleri nternette Kiflilik Haklar n n Korunmas Eriflimin Engellenmesi Kiflisel Verilerin Korunmas Yarg da Biliflim Sistemlerinin Kullan lmas (UYAP) Hukukta Teknoloji Kullan m Kay tl Elektronik Posta Elektronik Tebligat Sanal Dünyalar ve Sosyal A lar (Sosyal Paylafl m Sistemleri) flyerinde Bilgisayar Kullan m ve Sözleflme Yönetimi Baz stasyonlar n n nsan ve Çevre Etkileflimi, Hukuki Boyutu Güvenli Internet Mobil Bankac l k gibi günümüzün güncel sorunlar n n ele al naca etkinlikler düzenlenecektir. Tüm bu Panel, Çal fltay ve Seminer lere 150 nin üzerinde yerli ve yabanc teknik ve hukukçu uzman aktif olarak kat lacakt r. Uluslararas Biliflim Hukuku Kurultay nda ele al nacak konular sonucunda haz rlanacak raporlar ile önümüzdeki y llarda Biliflim Hukuku ile ilgili sorunlar n çözümüne önemli katk lar sa lanmas hedeflenmektedir. Program n güncel haline den ulaflabilirsiniz.

4 9 11 HAZ RAN 2010 zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark KURULTAY TAKV M Ziyaret Saatleri : 09:00 18:00 Kurultay Tarihi : Haziran 2010 Kurultay Yerleflimi : 07 Haziran 2010 Toplanma Tarihi : Haziran 2010 SON BAfiVURU TAR H : 31 May s 2010 K MLER KATILIMCI OLAB L R? Yaz l m Donan m firmalar Bankalar (Internet bankac l ) GSM Operatörleri nternet servis sa lay c lar E-imza sunucular, flirketleri Lisans servis sa lay c lar Kurultaydaki etkinlik konular ile ilgili firmalar KURULTAY VE SERG N N HEDEF K TLES Hakimler Savc lar Avukatlar Noterler Biliflimciler Sektör ilgilileri Emniyet mensuplar Konuyla ilgili akademisyenler ve e itimciler KURULTAY KAPSAMINDA KATILIM BEDEL STANDART STAND ÖRNE SEÇENEK 1 SEÇENEK 2 Her iki seçenek için geçerli hizmetler Sergi alan n n genel ayd nlatma ve dekorasyonu Genel temizlik ve güvenlik hizmetleri Sergi katalo unda firma bilgilerinin yer almas Ziyaretçi için promosyon faaliyetleri Ücretsiz resmi sergi katalo u STANTSIZ 85 EURO / m 2 Bofl Alan verilecektir. KDV Dahildir kinci seçenek için geçerli hizmetler Yan ve arka bölmeleriyle stant konstrüksiyonu 1 masa ve 2 sandalye Her 3m 2 için 1 adet 100 W spot 220V, 50 Hz, 2 KW elektrik prizi (enerji tüketimi dahil) Üzerinde firma ismi yaz l stant al nl STANTLI 95 EURO / m 2 KDV Dahildir

5 KURULTAY KAYIT FORMU Ad : Soyad : Çal flt Kurum / Firma : Ünvan : Meslek : E-Posta : Sabit Telefon : Mobil Telefon : Faks : Adres : Kat l m fiekli : 9 Haziran 10 Haziran 11 Haziran Kurultaya kat l m ücretsiz olup, kay t yapt rmak zorunludur. Kat l m için lütfen formu doldurunuz. (Formu dolduran kat l mc, Kurultay n aç l fl nda fuayedeki desk ten kay t ifllemlerini tamamlay p akredite olabilecektir. Kay t Tarihi : 15 Mart - 31 May s May s 2010 tarihine kadar lütfen formu doldurup, numaral faksa gönderiniz. adresinden online kay t yapt rabilirsiniz. LET fi M B LG LER SERG (STANT) LET fi M Hakan Ako lu TELEFON: 0(232) FAKS: 0(232) SERG (STANT) LET fi M Pelin Tali TELEFON: 0(232) FAKS: 0(232) KURULTAY - KAYIT LET fi M Cansu Taflar TELEFON: 0(232) FAKS: 0(232)

6 ZM R ULUSLARARASI FUAR ALANI ANA DÜZENLEY C LER KATKIDA BULUNAN KURUM VE KURULUfiLAR DESTEKLEYEN KURUM VE KURULUfiLAR TEKNOLOJ SPONSORU BASIM SPONSORU

16-17 KASIM 2015 HAL Ç KONGRE MERKEZ, STANBUL KATILIM FIRSATLARI

16-17 KASIM 2015 HAL Ç KONGRE MERKEZ, STANBUL KATILIM FIRSATLARI KATILIM FIRSATLARI nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 23. NSAN YÖNET M KONGRES KONGRE, KURUMLARA NE G B FAYDALAR SA LIYOR? Kongre

Detaylı

nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES

nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES KATILIM FIRSATLARI nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES KONGRE, KURUMLARA NE G B FAYDALAR SA LIYOR? Kongre

Detaylı

ZM R ENTERNASYONAL FUARI 27 A ustos - 5 Eylül 2010 zmir Uluslararas Fuar Alan, Kültürpark / ZM R Onur Konu u l: Gaziantep ANA TEMA: ENERJ H MAYELER NDE DESTEKLEYEN KURULUfiLAR KONAKLAMA ANA SPONSORU ORGAN

Detaylı

Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu. www.eimza.org.tr

Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu. www.eimza.org.tr Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu www.eimza.org.tr www.eimza.org.tr içindekiler Davet mektubu 1 Konu başlıkları 2 Düzenleyen kurumlar 2 Amaç 2 Genel bilgiler 3 Sempozyum ön programı 3 Kurullar

Detaylı

2015 9. GEL NL K, DAMATLIK VE AB YE G Y M FUARI 4-7 fiubat 2015 zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark / ZM R LET fi M Gözde Erçetingöz Ulman - Halkla liflkiler fiefi Tel: 0.232. 497 11 46 Faks: 0.232.

Detaylı

2010-2012 ÇALIfiMA PROGRAMI

2010-2012 ÇALIfiMA PROGRAMI 2010-2012 ÇALIfiMA PROGRAMI Uluslararas ortamda, küresel sermayenin ortaya koydu u, bütün insanl k de erlerini yok eden politikalar, ülkemizi de derinden etkilemekte, baflta demokrasi ve kentlerimiz olmak

Detaylı

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER DEVLET DESTEKLER 6 YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Sanayiye

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Geçmiflten gelece e kal c dostluk ve iflbirli i II. Irak Uluslararas Fuar

Geçmiflten gelece e kal c dostluk ve iflbirli i II. Irak Uluslararas Fuar KAPAK < II. IRAK ULUSLARARASI FUARI Geçmiflten gelece e kal c dostluk ve iflbirli i II. Irak Uluslararas Fuar Expo Gateway to Iraq II. Irak Uluslararas Fuar, Gaziantep Ortado u Fuar Merkezi'nde 23-27 May

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN

TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN N SAN 2005 44 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 44 N SAN 2005 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtulufl 06600 Ankara Tel: (0312) 430 45 60 Faks: (0312) 435 93 42 www.oib.gov.tr FAAL YET RAPORU 2010

Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtulufl 06600 Ankara Tel: (0312) 430 45 60 Faks: (0312) 435 93 42 www.oib.gov.tr FAAL YET RAPORU 2010 Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtulufl 06600 Ankara Tel: (0) 40 45 60 Faks: (0) 45 9 4 www.oib.gov.tr FAAL YET RAPORU 00 STRATEJ GEL fit RME DA RE BAfiKANLI I N SAN 00 BAKAN SUNUfiU Hükümetlerimiz döneminde

Detaylı

KOB ler için internet

KOB ler için internet KOB ler için internet 1 e ve e-ticarete girifl Haziran 2007 2 stanbul Avrupa Bilgi Merkezi, SO, KOSGEB ve KV ortakl nda yürütülen ve k smen Avrupa Komisyonu taraf ndan finanse edilmekte olan bir giriflimdir.

Detaylı

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler 94 > 115 Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler > Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim Gelece imizi Yönetiyoruz Stratejik

Detaylı

Murat ÜLKER. De erli Çal flma Arkadafllar m,

Murat ÜLKER. De erli Çal flma Arkadafllar m, De erli Çal flma Arkadafllar m, Biz; Y ld z Holding ve ifltiraklerinde yapt m z ifllerin baflar s ve ekonomiye katk m z kadar itibar m z ile de tan n r z. Geçmiflimizde oldu u gibi bugün de üstün ifl ahlak

Detaylı

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar Aras flbirli i Rehberi Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar aras ticari iflbirli i nedir, neleri kapsar? ki firman n bir araya gelerek ortak bir faaliyette bulunmak üzere anlaflmas ve karfl l kl

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 1. htisas Fuarlar n n Pazarlama fllevi...8 2. Bilgi letiflimi ve htisas Fuarlar...9 3. Rekabet ve htisas Fuarlar...11 HT SAS FUARLARINA KATILIMIN

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

Kurumsal Yönetim. 19Yüzy ll k 34. 38 Bir suistimalcinin. Dergisi. Hedef 100 notunu. baflar hikayesi: Vehbi Koç. Ölçülemeyen performans

Kurumsal Yönetim. 19Yüzy ll k 34. 38 Bir suistimalcinin. Dergisi. Hedef 100 notunu. baflar hikayesi: Vehbi Koç. Ölçülemeyen performans Kurumsal Yönetim Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayımlanır. Sayı:2 Nisan 2008 bir baflar hikayesi: Vehbi Koç 19Yüzy ll k 34 Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk profili 38 Bir

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU 1. Duyuru De erli Meslektafllar m, stanbul KBB BBC Uzmanlar Derne i nin 19 22 Eylül 2013 tarihleri aras nda KKTC-Girne Cratos Otel de gerçeklefltirece i 5. Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk

Detaylı

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 > 94-115 araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler > araflt rma, Bilgi

Detaylı

Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ile

Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ile Sabanc 'ya yat r m daveti Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ile birlikte, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc ve holding kurmaylar yla

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N M A Y I S n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 5 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u

Detaylı