TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi"

Transkript

1 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi MUHASEBEDE SIK YAPILAN HATALAR VE SIKÇA SORULAN SORULAR MEHMET DEVİREN & ADİL DUMANLILAR

2 AVANS HESAPLARI 159-Verilen Sipariş Avansları Hesabı(Stoklar) 195-İş Avansları Hesabı 196-Personel Avansları Hesabı 259-Verilen avanslar Hesabı 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı 349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı

3 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı(Stoklar) Verilen sipariş avansları hesabı, yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemeleri ve açılan akreditiflerin izlenmesi için kullanılır. Verilen avansların 1 AY İÇİNDE kapatılması gerekir.

4 AVANS VERİLMESİ MUHASEBE KAYDI

5 AVANS KAPATMA MUHASEBE KAYDI

6 195 İŞ AVANSLARI İş avansları hesabı, işletme adına mal ve hizmet satın almak üzere gider ve ödemeleri yapacak personele verilen avansların izlenmesi için kullanılır. İşletme adına mal ve hizmet satın almak ve benzeri giderleri yapmak üzere personele verilen avanslar bu hesaba borç, ödemenin şekline göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

7 196 PERSONEL AVANSLARI Personel avansları hesabı, personele maaş, ücret ve yolluk karşılığı verilen avansların izlenmesi için kullanılır. Personele maaş ve ücretlerine karşılık verilen avanslar bu hesaba borç, ödemenin şekline göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

8 259 VERİLEN AVANSLAR HESABI Verilen avanslar hesabı, yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilgili avans ödemeleri ve bu amaçlarla açtırılan akreditiflerin izlenmesi için kullanılır.

9 AVANS İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutarı ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması halinde avanslarda 1 ay, Kredilerde 3 ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür.

10 AVANS İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Mutemetler, mali yılın sonunda avanslarda bir aylık, kredilerde üç aylık sürenin dolmasını beklemeksizin, mahsubunu yapmadıkları harcamalara ait belgeleri muhasebe yetkilisine verip, artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümlüdürler.

11 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI Alınan sipariş avansları hesabı, işletmenin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil ettiği tutarların izlenmesi için kullanılır.

12 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI hasta tedavi avansları muhasebe yetkilisi mutemet avansı sosyal güvenlik kurumundan alınan tedavi avansları (GLOBAL BÜTÇE AVANSLARI) alınan diğer avansları hesabı

13 DİKKAT!!! Aynı anda hem hesabının alacak bakiyesi Hem de hesabının borç bakiyesi olamaz!!! Gelir tahakkuklarının muhasebeleştiği anda mahsuplaşma işlemini yapmayı unutmayınız

14 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI Sayım ve tesellüm noksanları hesabı, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve benzeri noksanlıkların, nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

15 AMORTİSMANLAR Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu na bağlı sağlık tesislerinin, amortismana tabi maddi duran varlıklarda yer alan tutarları aşmayacak şekilde amortisman ayırmaları gerekmektedir.

16 AMORTİSMANLAR Sağlık tesisleri bazında amortismana tabi maddi duran varlıklar için hesap alt kodları itibariyle yapılan incelemede, kayıtlı maddi duran varlık tutarından daha fazla amortisman ayrılmıştır.

17 AMORTİSMANLAR HATALI KAYIT ÖRNEKLERİ Hesap Kodu Hesap Adı MDV Kayıtlı Değer Toplamı MDV Birikmiş Amortisman Toplamı Sağlık Tesisleri Bazında Fazla Ayrılan Amortisman Tutarları Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 0, , , , , , Posta Makineleri , , , Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler , , , , , ,83

18 AMORTİSMANLAR Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde hurdaya ayırdıkları maddi duran varlıklarına ilişkin olarak doğrudan ilgili MDV hesabından çıkış yapıldığı tespit edilmiş olup, 294 -Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı ile 299 -Birikmiş Amortisman Hesabı kullanılması gerekmektedir.

19 AMORTİSMANLAR HURDAYA AYIRMA MUHASEBE KAYDI HESAP ADI BORÇ ALACAK Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar xxx 257 Birikmiş Amortismanlar xxx 255 Demirbaşlar Hesabı xxx Birikmiş Amortismanlar Hesabı xxx

20 KİRA İŞLEMLERİ Kira bedelleri ile bu alanlara ait elektrik, su ve ısınma giderlerinin mevzuata ve sözleşme hükümlerine uygun şekilde, tam ve zamanında tahsil edilmesi gerekmektedir.

21 KİRA İŞLEMLERİ Kira sözleşmesinde elektrik,su ve ısınma giderlerinin kim tarafından ödeneceğine ilişkin açık bir düzenleme yer almasa bile Borçlar Kanunu hükümleri ve kira işlemleri ile ilgili yerleşik uygulamalar bu tür giderlerin kiracı tarafından ödenmesini gerektirmektedir.

22 KİRA İŞLEMLERİ Kira gelirleri direk olarak nolu hesaba alıp taşınmaz kira gelirleri ve 805 Gelir Yansıtma Hesabına kaydının yapılması gerekmektedir kira emanetleri hesabı kullanılacaksa bile çok uzun bir süre bu hesapta bekletilmemesi ve gelir hesabına aktarımı yapılmalıdır. Kira gelirlerinin emanet hesaplarda kalması durumunda Bütçe geliri olarak kaydedilmesi gereken tutarlar gelire yansıtılmamakta bu durum ödenecek yükümlülüklerinde eksik hesaplanmasına sebebiyet vermektedir.

23 KİRA İŞLEMLERİ KİRA İŞLEMLERİNDE YAPILAN KAYIT HESAP ADI BORÇ ALACAK 102 Bankalar Hesabı xxx Kira Emanetleri xxx Kira Emanetleri xxx Diğer Gerçek ve Tüzel Kişilerden Elde Edilen Kira gelirleri xxx 805 Gelir Yansıtma Hesabı xxx 800 Bütçe Gelirleri Hesabı xxx

24 121 ALACAK SENETLERİ Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren sağlık tesislerinin sunmuş oldukları hizmetler neticesinde senede bağlanmış alacakların izlenmesi için 121 Alacak Senetleri Hesabı kullanılır.

25 121 ALACAK SENETLERİ 121 Alacak Senetleri Hesabında devrederek bugüne gelmiş belli bir miktar alacağın bulunduğu görülmektedir. Bu alacağın takip ve tahsilinin yapılmadığı ya da mevzuatlarca izin verildiği ölçüde terkininin yapılmadığı görülmektedir.

26 121 ALACAK SENETLERİ Bu alacakların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkındaki Kanun uyarınca zamanaşımını durduran ve kesen haller dışında tahsil zaman aşımına uğradığı veya uğrayacağı kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kanunun 102. maddesinde Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. denilerek zamanaşımı süresi ile alakalı düzenleme yapılmıştır..

27 121 ALACAK SENETLERİ Bu nedenle alacağın takip tahsilinin sağlanması, alacağın zaman aşımında uğratılmasında sorumluluğu bulunan görevlilerin sorumluluğuna ilişkin işlemin tesis edilmesi gerekmektedir. Başbakanlık Genelgesi ve diğer genelgeler çerçevesinde tahsil kabiliyeti kalmayan alacaklar var ise bunların mevzuata uygun olduğu sürece terkin edilmesi ve sonuçlarının muhasebeleştirilmesi raporlanması gerekmektedir

28 134 İŞLETMELER ARASI MALÎ BORÇLARDAN ALACAKLAR İşletmeler arası malî borçlardan alacaklar hesabı, ilgili mevzuatına dayanılarak nakit olarak verilen borçlardan kaynaklanan alacakların ve bu alacaklara karşılık nakden yapılan tahsilatlar ile işletme aleyhine silinen tutarların izlenmesi için kullanılır.

29 134 İŞLETMELER ARASI MALÎ BORÇLARDAN ALACAKLAR 1) İşletmeler arası borç verme işlemlerinden doğan alacaklar bu hesaba borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir.

30 134 İŞLETMELER ARASI MALÎ BORÇLARDAN ALACAKLAR 2) - Borç ilgili kurumdan tahsil edildiğinde 102 borç,134 hesabı alacak çalıştırılır. - Karşılıksız hale geldiğinde ilgili gider hesabı borç,134 hesabı alacak çalıştırılarak hesap kapatılır.

31 303 İŞLETMELER ARASI MALÎ BORÇLAR İşletmeler arası malî borçlar hesabı, ilgili mevzuatına dayanılarak kurumlar arası nakit olarak alınan borçlardan kaynaklanan tutarların izlenmesi için kullanılır. 1) İşletmeler arası borç işlemlerinden doğan borçlar bu hesaba alacak, 102 hesabına borç kaydı yapılır.

32 303 İŞLETMELER ARASI MALÎ BORÇLAR 2) - İlgili kurum borcu ödediğinde 303 hesabına borç, 103 hesabına alacak kaydı yapılır. - Karşılıksız hale geldiğinde 303 hesabına borç, ilgili gelir hesabına alacak yapılarak muhasebeleştirilir.

33 DİĞER HUSUSLAR Birliğe bağlı ve birlikler arası sağlık tesislerinin birbirlerinden hizmet alımları ile ilgili muhasebe kayıtlarının farklı durumlarda nasıl yapılması gerektiği konusunda TDMS üzerinden tarihinde duyuru yapılmıştır.

34

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM -------------------------------------------------------------------- 1

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM -------------------------------------------------------------------- 1 İÇİNDEKİLER Önsöz ------------------------------------------------------------------------------------- III İÇİNDEKİLER------------------------------------------------------------------------------ V I.

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ 29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmılştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Erkan KARAARSLAN Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü DEVLET MUHASEBESİ UYGULANMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Kamuda bütün uygulamaların Anayasadan

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1 2 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 8 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 8 Amaç... 8 Kapsam... 8 Dayanak... 8 Tanımlar... 8 Yevmiye

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı

Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır.

Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır. 1 HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI

Detaylı

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G Tarihi : 01/05/2007 R.G. Sayısı : 26509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ KARŞILAŞTIRMA CETVELİ GENEL YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ (Eski Hali) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, hesap ve kayıt düzeninde

Detaylı

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Amaç T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, AKSU ORTA Sulama Birliği

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 1 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Alacaklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Alacaklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Alacaklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ALACAKLAR İşletmenin ticari veya diğer işlemleri sonucu doğan ve vadesi geldiğinde tahsil edilecek

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ HESAP ADI EKOD4 EKOD3 EKOD2 EKOD1 HESAP KODU KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ Bu rehber değişik mevzutlara göre muhasebe kayıt usullerine tabi sosyal tesislerin Kamu Harcama ve Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI

DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI a) Vezne İşlemleri Kasa ve Banka İşlemleri 1- Kasa defteri kayıtlarının fiili durumu yansıtmadığı, kayıtların günlük ve muntazam bir biçimde yapılmadığı, 2-

Detaylı