Kaynak: Çınar, İkram "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr."

Transkript

1 Kaynak: Çınar, İkram "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN Dr. İkram Çınar 1 / 28

2 İlköğretim, bireyin yaşamında, akademik temellerinin atıldığı önemli bir aşamadır. Sınıf öğretmeni de bu aşamada önemli bir rol oynar. Bu nedenle ilköğretim kavramı ve sınıf öğretmenliğini açıklayarak başlamak gerekir. İlköğretim: Tanımı, Gereği ve Önemi İlköğretim; örgün eğitimin öncelikle toplumun tüm üyelerinde bulunmasını istediği bilgi, beceri ve tutumlarını kapsayan genel eğitimin bir bölümüdür. Programı yönünden orta ve yüksek öğretime göre daha geneldir ve öğrencilerini seçerek almaz. Başka bir tanımla da; kadın erkek tüm yurttaşların ulusal amaçlara uygun olarak beden, zihin, duygu ve ahlâk bakımından gelişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretim aşamasıdır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim yasasına göre ilköğretim, 6-14 yaş grubundaki tüm yurttaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır. Parasız olmasının nedeni, temel bir insan hakkı olmasının yanı sıra, ilköğretimin toplumsal yararının diğer öğretim kademelerinden fazla olmasıdır. Zorunlu olmasının altında yatan neden ise; toplumun üyeliğine hazırlanan tüm bireylerin bilmesi gereken asgari bilgi, tutum, beceri ve davranışların kazandırılması gereğidir. Ayrıca kalkınmak için toplumun zekâ ve yetenek potansiyelinden yararlanmak gerekir. Tüm bireylerin ilköğretimden geçirilmesi, toplumun bir zenginlik kaynağı olan bu üstün zekâ ve yeteneklerin saptanmasını da sağlayacağından, tüm yurttaşların bu eğitimden geçirilmeleri hem birey hem de toplum açısından zorunludur. Bireyin yaşadığı ortama uyum sağlayabilme, ondan etkilenme ve onu etkileme (çevreyi dönüştürebilme) becerisinin de olması gerekir. Bu uyumun sağlanması bireyde üst düzeyde 2 / 28

3 bilişsel, duyuşsal, devinişsel beceriler gerektirir. Okul, bu becerileri plânlı ve bilimsel olarak kazandırma ve geliştirme olanağı sağladığını iddia etmektedir. İlköğretim sadece ortaöğretime öğrenci hazırlayan bir öğrenim basamağı değildir. Aynı zamanda bireyi yaşama hazırlar. Birey ilköğretimden sonra eğitimine devam etmeyebilir. Öyleyse, ilköğretim bir yurttaşın tek başına yaşamını sürdürebilmesi, mutlu olabilmesi, hatta toplumsal kalkınmaya katkıda bulunabilmesi için bilmesi gerekenlerin öğrenildiği/öğretildiği bir öğrenim basamağıdır. Zorunlu ilköğretim, modernleşmenin toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gereksinimlerinden doğmuştur. Eğitimin üretim için yapıldığı anımsanırsa, modern öncesi toplumlarda (geleneksel tarım toplumunda) formal eğitimin bir zorunluluk olmasına gerek yoktu. Üretim tarıma dayalı olarak yapıldığından, birey üretim yeterliliği kazanabilmek için annesi ya da babasını izleyerek çift sürmeyi, sığır gütmeyi ya da çevresinden basit el sanatlarını usta-çırak etkileşimiyle öğrenebiliyordu. Bunları öğrenmek için okula gitmesine gerek yoktu. Ancak sanayi devrimi sonrasında mesleklerin daha karmaşık hale gelmesi, uzmanlık gerektirmesi, eğitilmiş insanların daha verimli olduğunun ortaya çıkması gibi nedenler, kitle eğitimi ni zorunlu kılmıştır. Artık eğitilmiş insan bir sermaye, okul da bir fabrika haline gelmiştir. İnsan kaynağı niteliğinin yükseltilmesi ve fabrika nın etkili olması, zorunlu eğitimin süresini ve düzeyini yükseltmiştir. Çünkü böylesi bireylerden oluşan toplumlar daha hızlı kalkınmaktadırlar. Bilginin her geçen gün çoğalması, hızla yenilenmesi, üretilmesi, paylaşılması, kullanılması ve depolanmasının yaygınlaşması, bilginin iletişim teknolojisiyle desteklenerek, toprak, emek ve sermaye dışında, temel bir üretim etkeni haline gelmesi, içinde bulunduğumuz çağa, bilgi/bilişim çağı adını vermeyi gerektirmektedir. 3 / 28

4 Bilgi, toprak ve sermaye gibi, mülkiyet olarak kuşaktan kuşağa aktarılamaz. Bu yüzden bilgi toplumunun entelektüel sermaye birikimini, toplumda ve kişide var olan donanıma bağlı olarak, her kuşak kendi yaşam süreci içinde kendi sağlamak zorundadır. Bu durum bireyin önemini, niteliklerini ve standarttan farklılığını ön plâna çıkarmıştır. Böylesi bir yapılanma gelecekte eğitimin daha fazla önem kazanacağını ve yaşam boyu süreceğini göstermektedir. İlköğretim, toplumsal sınıflar arasında dikey geçişleri sağlamanın ilk adımını oluşturduğundan, bir sosyal politika aracı olarak da işlev görmektedir. Bütün bunlardan ötürü bir ulusun bağımsızlığı ve gönenci, o ulusun geleceğini emanet edeceği yetişen kuşakları eğitmeye verdiği öneme bağlıdır. Çocuklarını var olan ve gelecek çağın bilgisi ile donatamayan ulusların kalkınmaları, hatta varlıklarını sürdürmeleri olanaksızdır. Öyleyse nefes almak, yemek, içmek birey için ne kadar yaşamsal öneme sahipse, çocukların ve gençlerin eğitilmeleri de bir ulus için o kadar yaşamsaldır. Bağımsız yaşamak ve bunun için kalkınmak isteyen bir ulusun eğitime, dolayısıyla okullara gereksinimi vardır. Okullar, ilköğretimden yükseköğretime doğru aşamalı bir dizi içinde sıralanır. Bu okulların temelinde ilköğretim vardır. Her eğitim aşaması kendi amaçlarına ulaşabilmek için, 4 / 28

5 kendinden önceki eğitim aşamasının amacına ulaşmış olmasını gerekli sayar. Bunun anlamı şudur: İlköğretim amacına ulaşmada başarısız ise, ortaöğretim ve yükseköğretimin de başarısız olması kaçınılmazdır. İlköğretim, bireyin beyin teknolojisinin geliştirildiği ilk ve en önemli aşamadır. Beyin teknolojisi geliştirmek; düşünme, anlama, sınıflama, sıralama, eleştirme, analiz sentez yapma ve değerlendirme gibi üst düzey bilişsel stratejilerin kullanımını ve geliştirilmesini öğretmektir. Aile içinde yerel olarak toplumsallaşan çocuk, ilköğretimle birlikte ulusal düzeyde toplumsallaşır. Böylece ulusal birliği, bütünlüğü, değerleri ve ülküleri özümser; ulusal devamlılık sağlanır. Aile çevresini aşmak isteyen çocuk, yaşıtlarından oluşan bir arkadaş çevresi oluşturmak ve bu çevreyi genişletmek ister. Oyunlar aracılığıyla toplumsallaşmaya çalışır. Bu ortamın sağlanmasında da okul önemli bir rol üstlenir. İlköğretim yazılı kültüre geçmenin de ilk aşamasıdır. İnsanlık okuryazar olmadan önce (yazı çok eskiden bulunmuş olmasına karşın, yaygın okuryazarlık ortaçağda başlar) sözel bir kültüre aittiler. Günümüzde de okuryazar olmayanlar sözel kültüre aittirler. Yalnızca kendi 5 / 28

6 deneyimlerinden ve söylentilerden yararlanabilirler. Ancak yazılı kültüre geçenler, insanlığın binlerce yıllık deneyiminden yararlanabilirler. Okuryazarlık becerisinden yararlanmamak, göze alınamayacak bir kayıptır. İlköğretimi önemli kılan bir neden de, çocukta üstün yeteneklerin belirmeye başladığı dönemin ağırlıklı olarak 6-16 yaşları arasında olmasıdır. Belirli alanlarda üstün yeteneği olan öğrenciler bu dönemde saptanıp geliştirilmelidirler. Öğretmenin bu saptama ve yönlendirmeleri yapabilecek birikim ve donanımda olması gerekir. İlköğretimle bireyde kavramlar oluşturulur. Genel anlamda kavram, insan zihninde anlamlanan, farklı obje ve olguların değişebilen ortak özelliklerini temsil eden bir bilgi formu/yapısıdır; bir sözcükle ifade edilir. Bir başka tanımla kavram, benzer nesneleri, insanları, olayları, fikirleri, süreçleri gruplamada kullanılan bir kategoridir. Kavramlarla, bireyin entelektüel ve akademik temelleri atılır. Birey, yaşamı boyunca oluşturduğu ve içlerini doldurduğu bu kavramlar aracılığıyla düşünür, araştırır, öğrenir. Kavramlar olmasaydı dış dünyadaki her olayı tek tek öğrenmek ve hatırlamak durumunda olurduk. Örneğin, ağaç la ilgili bilgi vermek için şimdiye kadar görülen her ağacı hatırlayıp teker teker onların özelliklerini saymak gerekirdi. Kavramlar, bireyin son derece karmaşık ve ayrıntılı algısal yaşantısını özetler, soyutlaştırır ve böylece insanoğlunun bilim, teknoloji, kültür, sanat ve edebiyatı geliştirmesini sağlar. İlköğretimin başarısı bu kavramları ne kadar sağlıklı oluşturduğuyla ölçülebilir. Burada anlatılmak istenen elbette ezberlenmiş, mutlak doğruluğuna inanılmış bilgi ve kavramlar değil, bilimsel bilgiyle oluşturulmuş, değişimlerin etkisiyle değişebilen, akla dayalı bilgi ve kavramlardır. Kültür ve uygarlık; insanla, insan için vardır ve eğitimle kazandırılır. Bir toplum ancak nitelikli insanlarının oranı kadar niteliklidir, uygardır. Bu, eğitimle sağlanabilir. Eğitim, diğer toplumsal 6 / 28

7 kurumların insan girdisini de sağladığı için, onlar üzerinde liderlik etkisi yaratır. Tüm kurumlar (sağlık, hukuk, din, ekonomi, siyaset, bilim...) da insan ile ve insan için vardır. Bu kurumlardaki insanların niteliğini eğitim belirler. Eğitimle nitelikli ekonomist, nitelikli hukukçu, nitelikli sağlıkçı, nitelikli din görevlisi, nitelikli bilimci... yetiştirilir. Bunlar içine girdikleri kurumların niteliğini yükseltir. Eğitimle aldıkları değer ve nitelikleri kurumlarına taşırlar. Sonuçta bunların hepsi yurttaştır. Yurttaşların nitelikli oluşu, kurumların etkililiğini artırarak, yurdun kalkınmasını ve bireyin mutluluğunu sağlar. Başarılı kalkınma süreci, bir toplumu değişim bilincine kavuşturmaya dayanır. Değişim bilincine kavuşmanın ilk adımı da; okuma yazma öğrenmek, yani eğitimdir. Kitleleri okuryazar yapmadan eğitmeye, öğretmeye başlamak hemen hemen olanaksızdır. Kısaca; okumaz yazmazlık, dolayısıyla eğitimsizlik ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmeye (kalkınmaya) engeldir. Dünyamızda eğitim düzeyi yüksek olup da geri kalmış bir toplum gösterilemeyeceği gibi, eğitim düzeyi düşük olup da sanayileşmiş bir toplum da gösterilemez. Zengin ülkeleri zengin, yoksul ülkeleri yoksul yapan değişkenler nelerdir? sorusuna yanıt bulmak için ülkelerin yeraltı-yerüstü kaynakları, altın stokları, tarihsel ve coğrafi durumları, turizm olanakları, vaktiyle sömürge olarak yaşayıp yaşamadıkları, başka ülkeleri sömürge olarak kullanıp kullanmadıkları gibi durumlar gözden geçirilmiş, fakat bu değişkenlerle bugünkü ekonomik büyümüşlük arasında tüm ülkeler için geçerli olabilecek bir genelleme yapmaya olanak verebilecek bir ilişki bulunamamıştır. Ancak değişkenler arasına ülkelerdeki okuma yazma oranlarını ekleyince durum değişmiş ve ekonomik büyümenin en yaygın göstergesi olan kişi başına düşen gelir ile eğitim düzeyinin en yaygın göstergesi olan okuma yazma oranı, durumu açıklamıştır. 7 / 28

8 Eğer ilköğretim formal eğitim kurumlarının temeliyse, ilköğretimin temeli de birinci sınıftır. Çünkü bireyin eğitimiyle ilgili pek çok kavram bu sınıfta ortaya çıkar, yerleşir. Birey öğrenme biçemini, akademik benlik tasarımını, tutumlarını bu sınıfta öğrenir, geliştirir. Adeta bir öğrenci kişiliği oluşturur. Başarılı bir ilköğretim, nitelikli bireyler yetiştirerek ülkeyi kalkındırabileceği gibi, başarısız bir eğitim de geleceği karartabilir. İlköğretimde çocuğa kazandırılacak kötü alışkanlık, davranış ve tutumlar, bireyde öylesine kalıcı etkiler bırakır ki, bu yanlış öğrenmeleri ne ortaöğretim ne de yükseköğretim düzeltebilir. Yanlış öğrenmeleri düzeltmek, yeni davranışlar kazandırmak kadar kolay değildir. Einstein ın dediği gibi önyargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur. İnsan eğitilerek geliştirilebilir, kendisinin ve toplumun amaçları ve çağın gerekleri doğrultusunda yeni nitelikler kazanabilir. Toplum için insan bir sermaye ve değerli bir kaynaktır. Toplumun, amaçlarına ulaşması için bu kaynağı okul sonrasında ve hizmet içinde de olsa, eğiterek geliştirmesi ve ondan yararlanmasından daha doğal bir şey olamaz. Bu geliştirme sadece toplum için değil, birey için de gereklidir. İlköğrenim çağındayken doğru bir eğitimden geçemeyen birey, öğrenmede kritik dönemi geçirir, düşünmeyi ve öğrenmeyi öğrenemez ya da yanlış öğrenir, kendine güvenemediği, bireyleşemediği dolayısıyla, Kant ın deyişiyle, aklını kullanma cesareti gösteremediği için, aklını birilerinin ipoteğine verir ve onun sürü süne katılır. Böylesi kişilerin, ne kadar geliştirilebilir kaynak olacağı tartışılabilir. 8 / 28

9 İlköğretim, uygar bir yaşam için; okuma yazma, okuduğunu anlama, ana dilini iyi ve doğru kullanma, temel matematik işlemlerini yapabilme, yakın çevreyi tanıma, toplumsal yaşam kurallarını öğrenme ve öğrenme isteği yaratmak için yapılır. Sınıf Öğretmenliği Toplum kalkınmasını sağlayan en önemli kurum olan eğitimin yukarıda da değinildiği gibi, diğer kurumlar üzerinde liderlik rolü bulunmaktadır. Çünkü bu kurumların en önemli girdisi olan insan girdisini eğitim kurumu sağlamaktadır. Eğitim kurumu ise işlevlerini öğretmenler aracılığıyla yerine getirir. Öğretmenlik, herkesin yapabileceği sıradan bir iş değil, uzmanlık isteyen bir meslektir. Öğretmenlerde bu uzmanlığın olabilmesi için hizmet öncesi mesleğe yönelik bir eğitimin alınması ve hizmet içinde de yetiştirilmelerini gerektirir. Ancak bu yeterli değildir. Öğretmen adayının bir öğretmende bulunması gereken nitelikler i de taşıması gerekir. Ülkemizde öğretmen adaylarının seçiminde aşağıda sıralanan bu nitelikler in dikkate alınmaması bir eksikliktir. 9 / 28

10 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu öğretmenlik mesleğini şöyle tanımlamaktadır: Öğretmenlik mesleği, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler (madde 43). Öte yandan, öğretmen yetiştirme programlarında üç boyut vardır. Öğretmen adayı bu üç boyut dikkate alınarak yetiştirilmektedir: Alan bilgisi, eğitimbilimsel yeterlilik ve genel kültür. Alan bilgisi; öğretmenin öğreteceği konuları, branşını iyi bilmesidir. Öğretmenin alanını iyi bilmesi sınıftaki başarısını etkiler. İnsan, bilmediğini öğretemez. Ayrıca konunun öğrencinin anlayacağı düzeyde açıklanması, özetlenmesi ve sonuç çıkarılması için de çok iyi öğrenilmiş alan bilgisine gereksinim vardır. Konu alanını iyi bilen öğretmenin kendine güveni artar ve öğretmen sınıfta bilgiye dayalı bir otorite kurar, dönütleri değerlendirerek öğrenmelerin hangi öğrenme basamağında gerçekleştiğini anlayabilir. Bir konuyu iyi bilmek, öğretebilmek için bir önkoşuldur; ancak konunun iyi bilinmesi onun iyi biçimde öğretileceği anlamına gelmez. Bildiklerini olması gereken biçimde öğretebilmek için eği timbilimsel yeterlik (pedagojik formasyon) gerekir. Bu ise, öğrenci düzeyleri ve farklılıklarını da dikkate alarak, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran, kılavuzlayan, bilgi ve davranışlarla donanmış olmasını ya da nasıl öğreteceğini bilmesi anlamına gelir. Öğretmenin yöntem, teknik, araç gereç kullanma becerisi bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu yeterliliğin hizmet öncesi eğitim sürecinde uygulamalı olarak kazandırılması ve bunun denetimi de gerekir. 10 / 28

11 Alan bilgisi ve eğitimbilimsel yeterlilik yanında ve buna koşut olarak, bu alanlarda edinilen bilgileri pekiştirici, geliştirici ve öğretmen adaylarına dünya görüşü kazandırıcı bir genel kültür eğitimine de gereksinim vardır. Bunlar; yabancı dil, bilgisayar, felsefe ve ülkedeki sistemin işleyişinin anlatıldığı zorunlu ve seçmeli derslerdir. Bu boyutlardaki nitelikler, öğretmen adayına hizmet öncesi eğitimleri sırasında eğitim fakültelerinde kazandırılmaktadır. Hizmet öncesi eğitim sırasında, öğretmen adaylarına kendilerini sürekli geliştirme anlayışı kazandırılmalıdır. Ancak hızlı değişme ve gelişmelerin olduğu çağımızda bununla da yetinilmemelidir. Öğretmenliğe başladıktan sonra da öğretmenlerin kurumları tarafından insan kaynağını geliştirme açısından, hizmet içi eğitimle sürekli geliştirilmeleri gerekir. Birinci Sınıf Öğretmeninin Meziyetleri Eğitim çalışmaları, toplumsal kalkınma için nitelikli insan yetiştirmeye çalışılan bir eylemler bütünüdür. Nitelikli insan, nitelikli bir eğitim sürecinin ürünüdür. Bu süreci üreten ise nitelikli öğretmenlerdir. Bir eğitim sisteminin kalitesi, sistemin temel işleteni olan öğretmenlerin kalitesinden yüksek olması beklenemez. 11 / 28

12 Öğretmenlik bir uzmanlık mesleğidir. Ancak her dal öğretmeninin olduğu gibi sınıf öğretmeninin de kendine özgü farklı yönleri vardır. Sınıf öğretmeni tüm alanları derinlemesine bilmese bile, her ders ve alanda doğruları bilmek, uygulamak ve temel kavramları oluşturmak durumundadır. Öte yandan öğretmen, toplumun öğrenci karşısına koyduğu, örnek alınması gereken bir modeldir. Öğretmen, saygın, etkileyici ve güvenilir bir kişi olmalı, öğretmenin karizmatik yanı bulunmalıdır. Çünkü veliler ve toplum, çocuklarının bilinçli, saygıdeğer, güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister. Öyleyse öğretmen, ideal özellikleri kendinde taşıyan bir kişi olmalıdır. Genel olarak, her uzmanlık alanında olduğu gibi öğretmenlik alanında da meslek mensuplarının mesleğe özgü bazı nitelikleri taşıması gerekir. Birinci sınıf öğretmeni okul, eğitim, öğretmen kavramlarıyla ilk kez karşılaşan bir öğrencinin karşısına çıkmakta ve bu kavramları oluşturmaktadır. Bu kavramların olumlu biçimde oluşturulması öğrencinin tutumlarını ve sonuçta başarısını etkileyecektir. Öyleyse birinci sınıf öğretmeninde hangi meziyetlerin bulunması gerektiğini bilmek, önem kazanmaktadır. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır. 12 / 28

13 Sorumluluk duygusu: Öğretmenin görev sorumluluğu yüksek olmalıdır. Eğer yaşam, bireyler ve uluslar arasında (bir anlamda) bir yarışsa, bu yarışa iyi biçimde hazırlanmış birey ve toplumlar daha başarılı olacaklardır. İyi hazırlanmak, iyi bir eğitim almış olmak anlamına gelir. Bunu sağlayacak olan büyük ölçüde eğitim sürecinin en önemli öğesi olan öğretmendir. Bu ağır bir sorumluluktur. Sınıf içinde vicdanıyla baş başa kalan öğretmen, öğrencilerini bu yarışa hazırlayabilmek için özverili olmak durumundadır. Çünkü öğretmen, mesleğindeki başarısıyla öğrencilerinin kaderini etkileyebilmektedir. Toplumuna hizmeti maddi ve kişisel çıkarlarından üstün tutan ve yaptığını maddi kazançlarla ölçmeyen öğretmen özverilidir. Aslında öğretmenin yaptığı işin maddi karşılığını ölçmek olanaksızdır. Öğretmenin ödülü, karşısına biyolojik bir varlık olarak ve öğrenmeye açık halde gelen insanı biçimlendirmek, kendisine, yurduna ve insanlığa katkıda bulunabilecek biri durumuna getirmektir. Ancak yine de bu özveri karşılıksız olmamalıdır. Toplum da öğretmene hem mesleğini iyi biçimde yapabilmesi, hem de onurlu biçimde yaşaması için gereken desteği sağlamalıdır. Çünkü toplumun öğretmenine verdiği önem bir anlamda eğitime ve geleceğine verdiği önemin bir göstergesidir. Sevgi: Öğretmen çocukları sevmeli ve kendisini onlara sevdirebilmelidir. Öğretmenin varlık nedeni öğrencilerdir. İşin doğası, onun çocuklarla birlikte olmasını ve iletişim kurmasını gerektirmektedir. Öğrencileri ne kadar sever ve onlara saygı duyarsa, onlarla o kadar iyi iletişim kurar ve başarılı olur. Öğrencilerle iyi iletişim kurabilen bir öğretmen kendisini ve dersini sevdirebilir. Unutulmamalıdır ki, öğretimin bir de duyuşsal boyutu vardır. 13 / 28

14 İnsanlar sevdikleri, ilgi duydukları işleri yapınca daha verimli ve başarılı olurlar. Kendilerini aşmaya çalışırlar. Bireyler, ilham almış gibi, akış haline girerler. Akış (flow), duyguların tamamen performans ve öğrenimin hizmetine verilmesidir. Akış sırasında bireyin duyguları sadece denetim altında ve yönlendirilmekte değildir, aynı zamanda olumlu enerji yüklü ve yapılmakta olan işle uyumludur. Akış hali ustalık isteyen bir işte, meslekte ya da sanatta başarılı olmanın önkoşuludur ve aynı şey öğrenimde de geçerlidir. Çalışırken akış haline giren öğrenciler, başarı testlerinde ölçülmüş potansiyelleri ne olursa olsun, daha iyi çalışabilirler. Öğretmenini sevmeyen ya da öğretmeni tarafından sevilmediğini hisseden öğrencinin akış haline girmesi çok zordur. Öğretme, öğrenciyi öğrenilecek konuya isteklendirme, güdüleme ve öğrenmeyi kolaylaştırma işidir. Sevilmeyen bir öğretmen bunu başaramaz. Öğrencilerini korkutan, korkuya dayalı bir otorite kurmaya çalışan öğretmen, öğrencinin akademik gizilgücünü (potansiyelini /istidadını) tahrip ettiği gibi, kişiliğini de tahrip edebilir. Okuldan, eğitimden uzaklaşmasına, başarısız damgası yemesine neden olabilir. Bu başarısızlık, olumsuz benlik tasarımına yol açarak bireyin yaşamının tüm alanlarına ve aşamalarına yansıyabilir. Böylesi bir tutum ve tutumun sonuçları, öğretmenlik meslek ahlâkı ile de bağdaşmaz. Sevginin, tutarlı bilgi ve özgürlüğün olmadığı eğitim ortamında, sevgi dolu, tutarlı bilgi ve becerilerle donanık, özgür insanlar yetiştirilemez. Yani baskı, korku, kin, nefret, öç gibi duygulardan sevgi, acıma, hoşgörü, anlayış, içtenlik gibi duygular oluşmaz. Öğrencinin onurunu yükseltmek: Öğrencilere, saygıdeğer bireyler olarak davranarak bu amaca ulaşılabilir. Çeşitli biçimlerde öğrenciler aşağılanmamalıdır. Özsaygısı yüksek bireyler, güdülenme ve iç denetim düzeneğini kullanmada daha başarılıdırlar. Bu başarı akademik 14 / 28

15 başarıya yol açacaktır. Bireysel farklılıkları dikkate almak: Öğretmen bireysel farklılığa uygun davranmalıdır. Her öğrencinin birbirinden farklı giriş davranışları (zekâ, yetenek, öğrenme biçemi, farklı yaşantılar, farklı ön öğrenmeler, hazır bulunuşluk, yetiştiği kültürel ortamdan kaynaklanan değişik özellikleri vb) vardır. Öğretmen bunları dikkate almalıdır. Aynı sınıfta bulunan herkesi tek tip olarak görmemeli ve tek tipleştirmeye çalışmamalıdır. Her öğrencinin kendi gizilgüçleri doğrultusunda gelişmesine olanak sağlamalıdır. Bireyin, başkalarının değil, kendi ayakları üstünde durmasını sağlamalıdır. Öğretmen bunu öğrenci merkezli bir eğitimi esas alarak yapabilir. Bilişim toplumunun eğitiminde, sanayi toplumundaki gibi standart ve ortalama, meslek sahibi insan yetiştirmek amaç değildir. Aksine bilişim toplumunun eğitimi, farklı ve nitelikli olanın fark ve niteliğini öne çıkarmaya yöneliktir. Farklı olanın; sürükleyici, yenilikçi ve yaratıcı etkisi, diğer insanları da peşinden sürüklerken, toplum daha hızlı gelişmeye yönelmektedir. Farklı giriş özellikleri bulunan öğrencilerin başarı düzeyleri de, davranışları da farklı olacaktır. Böylesi durumlarda öğretmen sabırlı olmalı, hiddet ve şiddet gösterilerine girmemelidir. Öğrencilere farklı yöntem ve yaklaşımlarla, gerekirse diğer uzmanlardan (psikolog, rehber öğretmen, denetmen vb) yardım alarak, öğrencileri araştırarak, kendisini daha yetkin hale getirmeli ve öğrencilerine istendik davranışları kazandırmalıdır. 15 / 28

16 Öğretmen öğrencisini değerlendirirken öznel değer yargılarından arınık olarak hareket eder. Ölçme ve değerlendirmede bunu sağlayıcı araç ve ölçütler kullanır. Öğretmen, mesleğinin gereği olarak, kişisel düşünce, tutum ve inançlar karşısında tarafsız kalabilmelidir. Öğretmenin kişisel siyasal, felsefi, dinsel hatta mezhepsel inanç ve tutumlarını, öğrencilerine öğretmenliğini kullanarak aktarması, öğrencileri genellikle olumsuz yönde etkiler ve bu yanlıştır. Öğretmen bu konularda tarafsız kalmalı; tarafsızlığının öğrenciler tarafından da algılanmasını sağlamalıdır. Öte yandan öğretmen, millî eğitimin amaçları dikkate alındığında, bu amaçların yanındadır ve bir taraftır. Bu amaçlar toplumca belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen, kurumuna karşı sorumludur ve kurumu yanlış tanıtıcı eylemlerin dışında kalır. Kararlılık: Öğretmen kararlı olmalıdır. Öğretmen ne yaptığını bilen, bildiğinin en iyisini yapan, bilmediğini araştıran kişi olmalıdır. Kuralları öğrencilerle birlikte ve açıklayarak koymalı, kararlı uygulamalı ama katı olmamalıdır. Çünkü kararsız davranışları öğrencilere de yansır. Disiplin sorunları ortaya çıktığında, sen ahlaksızsın, zaten hep böyle yaparsın, tembel gibi nitelemelerle öğrenciyi bütün olarak karşısına almamalıdır. Bu davranışın doğru değil diyerek öğrenciye değil, yanlış, tutarsız olan davranışa karşı çıkmalıdır. Uzmanlık: Öğretmen alanının uzmanı olmalıdır. Öğretmen gerek ne öğreteceği, gerekse nasıl öğreteceği ve öğrencilerin öğrenmelerine nasıl yardımcı olabileceğini bilmelidir. Öğretmenin öğrencilerin gelişimsel özelliklerini bilerek onları iyi tanıması, ders konularını iyi bilmesi, değişik yöntem ve tekniklerden yararlanabilme becerisine sahip olması gerekir. Öğretim hizmetinin niteliği dönüt, düzeltme, ipucu, pekiştireç, öğrenci katılımı, sevgi, hoşgörü, 16 / 28

17 saygı, içtenlik, anlayış, demokratik bir ortam, biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirmeden oluştuğuna göre, öğretmenin de bu değişkenleri bilen ve uygulayan olması gerekmektedir. Bu tür niteliklerle donanık olmayan öğretmenin mesleki kıdem, mezun olduğu okul, dış görünüm, maaş vb gibi özellikleri ne olursa olsun, öğretim hizmetinin niteliğini istendik düzeye getiremez. Öte yandan öğretmen, elindeki programın içinde kaybolmamalı, çocuğu ve yaşamı bütünüyle kucaklayıcı bir yaklaşımı olmalıdır. Öğretmen öğrenmeyi, düşünmeyi ve araştırmayı öğretmelidir: Bilgi patlamasının yaşandığı bir çağda öğrenciyi bilgi deposu haline getirmek artık geçerliği olmayan bir çabadır. Çünkü Rogers ın dediği gibi eğitilmiş kişi, nasıl öğreneceğini, nasıl uyum sağlayacağını ve değişeceğini öğrenmiş, hiç bir bilginin kalıcı olmadığının farkına varmış, yalnızca bilgi aramanın kalıcı olduğunu anlamış kişidir. Önemli olan bilgiyle sorunları nasıl çözebileceğini bilmektir. Bu da öğrencilere öğrenmeyi ve düşünmeyi öğretmek le olanaklıdır. İnsanlara her gün balık vermektense, balık tutmayı öğretmek gibi. Kitap ve diğer bilgi kaynakları sınırlı olan geçmişteki öğretmen kaynak durumundayken, bugünün öğretmeni kaynak gösterici olmakla yükümlüdür. Öğretmen, sorun çözmeyi öğretmelidir. Bu durum bilişim teknolojisindeki gelişmeler dikkate alındığında, sanıldığının tersine, öğretmenliği zorlaştırmış ve öğretmenliğin önemini artırmıştır. Sayısız denilebilecek kadar çok bilgi kaynağından gelen bilgilerin tasnifi, değerlendirilmesi, bunların arasından birey ve toplum için en geçerli olanların ayıklanması işlemi de okullarda yapılmak durumundadır. Birey kendine sunulan duyuntu (information) yığını arasından işlevsel olanı seçmek için eleştirel bakabilmeyi öğrenmelidir. Ayrıca, bilişim teknolojilerindeki hızlı 17 / 28

18 gelişmeler ve bunun eğitim teknolojisine eklenmesi, öğretmenin işlevlerinde önemli değişmelere yol açmıştır. Bunların farkında olabilmek ve gereğini yapabilmek bir uzmanlığı gerektirir. Öğretmen, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerine yardım edebilmek için çocuk gelişimini de bilmelidir. Gelişim görevlerini zamanında yapamayan çocuk akademik yönden de istenen oranda gelişemeyecektir. Dolayısıyla öğretmen, öğrencilerin gelişimini (bedensel, duygusal, bilişsel, toplumsal...) ve normalin sınırlarını çok iyi bilip, öğrencileri izlemesi gerekir. Gelişim ve sağlık sorunlarını, duraklamaları saptayıp ilgilileri zamanında uyarmalıdır. Bunun yanı sıra ilkyardım, görme ve işitme bozuklukları, diş çıkarma, bulaşıcı hastalık gibi durumlarda yapılması gerekenleri de bilmek durumundadır. Öğretmen uzmanlığının sınırlarını aşıp, güvenli olarak öğretemeyeceği konulara girmemelidir. Çağdaşlık: Öğretmen çağını kavramış ve geleceği yorumlayabilecek durumda olmalıdır. İçinde bulunduğu çağı kavramış ve gelecekteki olası toplumsal yapıları yorumlayabilecek bir öğretmen, geçmiş ve gelecek arasında, kendi toplumu ile dünya toplumları arasında köprü kurabilir. Eğitimcinin yönü geçmişe değil, geleceğe dönük olmalıdır. Çünkü eğitim geleceğe yapılan bir 18 / 28

19 yatırımdır. Yani bugünün ilköğretim sıralarında eğitmeye çalıştığımız öğrenciler ancak on, belki yirmi yıl sonra üretim, yönetim ve karar organlarına gelebilecek, üretim yapabileceklerdir. Öyleyse yirmi yıl sonrasını şimdiden yorumlayıp, tahmin edip, onların içinde yer alacakları koşullara göre hazırlanması gerekir. Bilişim teknolojisinin dayattığı küreselleşme öğretmenleri görüş, ufuk ve bilinçleriyle küresel düşünmeye zorlamaktadır. Ancak küresel düşünmek ulusal davranmaya engel değildir. Öğretmen öncelikle kendi ulusunun öğretmenidir, ulusal kimliği yetişen kuşaklara aktarmakla görevlidir. Ulusal değerlerden hareket etmedikçe evrensel uygarlığa katkıda bulunulamayacağı unutulmamalıdır. Bu düşünce küresel düşün, yerel hareket et sloganıyla ifade edilmektedir. Çağdaşlığın göstergelerinden biri de karşılaşılan sorunların çözümünde bilimsel bilgiyi kullanmaktır. Sağlık: Öğretmen sağlıklı olmalıdır. Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bireyin beden, duygu, ruh ve toplumsal yönlerden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Sağlıklı ve dengeli olmayan bir öğretmen, öğrenci başarısızlıklarına ve eğitsel travmalara neden olabilir. Çünkü öğrenciler öğretmenin düşünsel tutumu, duygusal tepkileri, çeşitli alışkanlıkları tarafından etkilenmektedirler. Çoğu zaman öğrenci, öğretmenin anlattığı konudan çok, konuya yaklaşımına dikkat etmekte ve olayları yorumlama biçiminden etkilenmektedir. Sağlıklı ve dengeli kuşaklar için onların önüne konulan model (öğretmen) ideal olmalıdır. Öğretmenin, öğretmenliğini etkileyecek derecede görme, duyma, ses kısıklığı gibi kusurlarının da olmaması beklenir. 19 / 28

20 Demokratiklik: Öğretmen demokratik olmalıdır. Yurdumuzda Atatürk ün açtığı yolda demokrasi ilkelerine dayanan siyasal ve toplumsal bir gelenek kurmak amacıyla büyük bir çaba gösterilmekte, gerekli kurumlar kurulmaya ve geliştirilmeye çalışılmaktadır. Demokrasi, sadece bazı kurumları oluşturarak, yasaları demokratikleştirerek yerleşmez. Bu da gereklidir ancak eğitim düzeyi düşük ve demokrasi kültürü oluşmamış insanların önüne seçim sandıkları konularak, yasaları düzenleyerek de demokratik olunamaz. Demokrasi yaşanarak öğrenilir. Yurttaşlar demokrasi için, demokratik biçimde eğitilmelidirler. Bunun için öğretmenin demokrasinin temel değerlerini içselleştirmiş olması ve bunu sınıfta uygulaması gerekir. Demokratik ilkelere değer verdiğini yalnız sözleriyle değil, eylemleriyle de göstererek demokratik davranışın en güvenilir destekleyicisi olmalıdır. Demokraside birey önemlidir. İnsanın bireyleşmesine özen gösterilir. Demokrasinin öğretisi (doktrini) özgürlüktür. Otoritesini akıl ile sağlar, yöntemi ise ikna etmektir. İletişim becerisi: İletişim; güdü, algı, eğilim ve tutumlardan oluşan; duygu, düşünce ya da bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılması süreci olup, iki ya da daha çok kişi arasında anlamların yaratılması, ortaklaştırılması ve paylaşılması sürecidir. Amacı alan ve veren arasında bilgi, düşünce ve tutum ortaklığı yaratmaktır. Öğretmen iyi bir iletişimci olmalıdır. Çünkü eğitim bir iletişim eylemidir. İletişim olmazsa eğitim olmaz. İletişim, beyindeki anlamların, ses ve beden hareketleri aracılığıyla, taraflarca paylaşılması süreci olarak anlaşılmalıdır. Bu anlamda iletişim, eğitim öğretim etkinliklerinin amacına ulaşmasında önemli belirleyicilerdendir. Gündelik dilde kullanılan öğrencinin seviyesine inmek 20 / 28

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir.

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. BÖLÜM-I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. Problem Durumu Yönetim farklı bilim dalları tarafından

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ANABİLİM DALI İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ HAKLAR, SORUMLULUKLAR VE İŞ BARIŞI TEMELİNDE İLETİŞİM VE İYİ YÖNETİM UYGULAMALARI EL KİTABI HAZIRLAYAN: Özlem Yurdanur ÖZGENÇ Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü, 2012 Birinci

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

KAMU GÖREVLİSİNİN ETİK AMAÇ VE AHLAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

KAMU GÖREVLİSİNİN ETİK AMAÇ VE AHLAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Kamu Görevlisinin Etik Amaç ve Ahlaki Yükümlüğü... 159 KAMU GÖREVLİSİNİN ETİK AMAÇ VE AHLAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Dr. Aydın USTA *1 ÖZET Kamu örgütlerinin amaçları olduğu gibi, bu örgütlerde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU GİRİŞ Arş. Gör. Ferhat ENSAR * Emmek, emer gibi görünmek anlamına gelen sor- fiil kökünden türeyen soru sözcüğü

Detaylı

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER -II Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 1973 yılında Ankara-Ayaş ta doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, 1999 yılında ise aynı üniversitenin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (13-20) YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ Gülkibar BİÇER Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI Kariyeriniz yaşamınızdır ANKARA, 2011 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı