TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU G.L.İ. MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE ARASINDA BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU G.L.İ. MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE ARASINDA BAYİLİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU G.L.İ. MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE ARASINDA BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bu Sözleşme Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu G.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü (bundan sonra TKİ olarak anılacaktır) (bundan sonra BAYİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir. MADDE 2- TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER 2.1. İdarenin adresi: G.L.İ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI olup, Tel no : Faks no : Elektronik posta adresi (varsa): dir Bayinin tebligat adresi: olup, Tel no :. Faks no :. Elektronik posta adresi (varsa):. dir. 2.3.Bayinin depo satış adresi: olup, Tel no :.. Cep no : Her iki taraf, madde 2.1. ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri, yazılı olarak karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. MADDE 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU TKİ tarafından Sözleşme EK-1 de belirtilen termin programına göre, Katı Yakıt Satıcısı Kayıt belgesine sahip BAYİLERE torbalı olarak verilen kömürlerin, Satış İzin Belgesi alınmış olan İl / İllerin hudutları içinde teshin amaçlı olarak Bayilik Sistemi ile satılması işidir. MADDE 4 -SÖZLEŞMENİN SÜRESİ İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren (Dâhil) tarihine kadar geçerlidir. MADDE 5 -SÖZLEŞMENİN BEDELİ Sözleşmenin bedeli, Ek-1 de belirtilen termin programına göre BAYİ nin alacağı cins ve miktardaki toplam kömür miktarı ile, Sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan, kömürlerin Üretim-Satış noktasından satış fiyatları üzerinden hesaplanan bedeldir. Bayi.sozlesme / 1

2 MADDE 6-SATIŞ FİYATININ TESPİTİ Kömürlerin satış fiyatları ve şartları TKİ tarafından tespit olunur. Bu fiyatlar Sözleşme konusu illerdeki BAYİ azami depo satış fiyatlarıdır (EK-2). BAYİ karı bu fiyatlara dâhil olup, BAYİ, TKİ tarafından tespit olunan bu fiyatların üzerinde satış fiyatı koyamaz. BAYİ piyasa şartları çerçevesinde TKİ ce belirlenen bu fiyatların altında satış yapabilir. Bu takdirde aradaki farkı TKİ den isteyemez. TKİ gerek gördüğü zaman satış fiyatlarını değiştirebilir. Faturalamaya esas kömür satış fiyatı, TKİ Üretim-Satış noktasındaki teslim anında geçerli olan fiyatlardır. TKİ Fiyat değişikliğini resmi yazı ile tebliğ, fax, internet, vb. aracılığı ile BAYİ ye duyurur. BAYİ nin buna itiraz hakkı yoktur. MADDE 7-BAYİ KÂRI BAYİ kârı, TKİ Üretim-Satış noktasında teslim satış fiyatının % 15 idir. [BAYİ kârı = TKİ Üretim-Satış noktasındaki torbalı kömür fiyatı X 0,15] (K.D.V. Hariç) MADDE 8-KESİN TEMİNAT BAYİ, ,- TL kesin teminat mektubunu TKİ ye vermiştir. BAYİ tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle (Tedavüldeki Türk parası, Hazine Müsteşarlığı nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler) değiştirilebilir. BAYİ den alınan kesin teminat, Sözleşme süresinin sonunda BAYİ nin bu Sözleşmeden dolayı herhangi bir borcu veya ilişiği kalmadığını belgelendirdiği takdirde faizsiz olarak iade edilir. MADDE 9-TERMİN PROGRAMI BAYİ nin Sözleşme süresi içerisinde alacağı kömür miktarı ve termin programı Sözleşme EK-1 de belirtildiği şekilde olacaktır. BAYİ, aylık termin programında belirtilen miktardaki kömürün sipariş bedelini peşin olarak TKİ ce belirtilen Banka hesaplarına yatırarak, ilgili ay içerisinde almak zorundadır. BAYİ TKİ üretim imkânlarının uygun olduğu hallerde aylık Termin programında belirtilen miktarın üzerinde kömür alabilir. Ancak BAYİ nin aldığı toplam kömür miktarı Sözleşme süresi için kendisine termine edilen miktarı aşamaz. Talep edilen miktarın terminde belirtilen toplam kömür miktarını aşması halinde, TKİ ile BAYİ arasında yeni bir termin programı yapılacaktır. Bir sonraki bayilik döneminde BAYİ kömür tahsisleri belirlenirken, bu Sözleşme süresi içerisinde aldığı kömür miktarı göz önünde bulundurulacaktır. MADDE 10-ÖDEME Kömürler, TKİ Üretim-Satış noktasında teslim esasına göre torbalı olarak satılacak olup, bedeli her bir sipariş için TKİ ce belirtilen tarihte peşin olarak TKİ nin bildireceği banka hesaplarına yatırılır ve buna dair dekontun bir sureti TKİ ye verilir. Ancak; TKİ, gerek görmesi halinde, kömür satışında zorluk yaşandığı dönemlerde Kurum Satış Yönetmeliğine uygun olacak şekilde Bayinin termin programındaki kömür miktarlarına vadeli satış uygulayabilir. Bayi.sozlesme / 2

3 MADDE 11-ÜRÜNÜN SİPARİŞE BAĞLANMASI VE TESLİMATI BAYİ nin, aylık termin miktarından siparişe bağlayacağı kömürün bedelini TKİ nin ilgili hesaplarına yatırdığına dair belgeyi ibraz etmesinden sonra, bu belgenin TKİ tarafından teyidinin alınmasına müteakip sipariş belgesi düzenlenecektir. Ürünler TKİ nin Üretim-Satış noktasında Kamyon (kamyon veya vagon yazılacaktır) üzerinde teslim edilecektir. Bu teslimatta kömürün hangi cins olduğu hususu kaşe basılıp imza edilerek belirtilecek ve teslimat belgelerinde; - BAYİ nin adı, - Kömür cinsi, - Teslim tarihi, - Tartı kartelâ numaraları, - Kamyon plakası veya Vagon no, - Dolu, boş tartı ve net ağırlığı belirtilecektir. Teslimatlar TKİ nin günlük sevk programına göre yapılacaktır. Teslimat belgeleri TKİ tarafından hazırlanarak bir nüshası BAYİ ye verilecektir. Teslimden itibaren her türlü masraf ve riziko BAYİ ye aittir. BAYİ nin nakil vasıtaları günlük sevk programına göre yükleme noktasında hazır bulundurulacaktır. MADDE 12 FATURALAMA Her 7 (yedi) günlük kömür teslimatına ait faturalar TKİ Üretim-Satış noktasındaki teslim anında geçerli olan fiyatlar ve tartım değerleri esas alınarak, KDV de ilave edilmek suretiyle TKİ tarafından tanzim edilir. Faturalar tutanak karşılığı elden veya posta kanalıyla BAYİ ye gönderilir. Postadaki gecikme ve kayıplardan TKİ sorumlu tutulamaz. MADDE 13 BAYİ NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE CEZAİ ŞARTLAR a) BAYİ, Türk Ticaret Kanununda belirtilen haksız rekabette bulunmamayı, ticari örf ve adetle bağdaşmayacak yollara hiçbir surette girmeyeceğini, basiretli bir tüccar gibi davranacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. b) BAYİ, Sözleşme konusu illerde TKİ ce belirlenen azami depo satış fiyatlarının üzerinde kömür satamayacaktır. TKİ ce ve/veya denetim yapmaya yetkili Resmi Makamlarca yapılan denetlemelerde BAYİ nin belirlenen fiyatların üzerinde kömür sattığının tespit edilmesi halinde TKİ ce birinci kez 5.000,00 TL, ikinci kez ,00 TL para cezası kesilir. Söz konusu para cezaları, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde ödenmezse teminat nakte çevrilerek tahsil edilir ve BAYİ bu işlemi müteakip tebliğ tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde teminatı 8 inci maddede belirtilen şekle getirir. Aksi halde sözleşmenin 20 inci maddesi (c) fıkrası uygulanır. BAYİ nin belirlenen fiyatların üzerinde kömür sattığının üçüncü kez tespit edilmesi halinde sözleşmenin 20 inci maddesi (c) fıkrası uygulanır. c) BAYİ, Sözleşme konusu illerde TKİ ce belirlenen depo satış fiyatlarını büro ve kömür satış yerlerinde en az A3 ebatlarında olmak üzere ilan edecektir. TKİ ce ve/veya denetim yapmaya yetkili Resmi Makamlarca fiyatların ilan edilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde TKİ ce birinci kez 1.000,00 TL, ikinci kez 3.000,00 TL para cezası kesilir. Söz konusu para cezaları, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde ödenmezse teminat nakte çevrilerek tahsil edilir ve BAYİ bu işlemi müteakip tebliğ tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde teminatı 8 inci maddede belirtilen şekle getirir. Aksi halde sözleşmenin 20 inci maddesi (c) fıkrası uygulanır. BAYİ nin belirlenen azami depo satış kömür fiyatlarını ilan Bayi.sozlesme / 3

4 etmediğinin üçüncü kez tespit edilmesi halinde sözleşmenin 20 inci maddesi (c) fıkrası uygulanır. d) BAYİ, torbalı olarak kendisine teslim edilen kömürlerin cins ve standardında herhangi bir değişiklik yapamaz. Aksi durumun tespit edilmesi halinde Sözleşmenin 20 inci maddesi ( c ) fıkrasına göre işlem yapılır ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur. Bu gerekçeyle Sözleşmesi fesh edilen Bayi ve onunla ortaklık ilişkisi olan şahıs yada şirketlere 5 yıl boyunca Bayilik hakkı verilmez. e) BAYİ, TKİ nin vereceği Bayilik Belgesini işyerinde görülebilecek bir yere tanıtım amacıyla asmayı kabul eder. f) BAYİ, Sözleşme konusu illerde TKİ ce verilen kömürlerin tanıtımını yapmak için azami çabayı gösterecektir. g) BAYİ, Sözleşme konusu işin gerçekleştirilebilmesi için gereken tüm izin ve onayları almayı kabul eder. h) BAYİ, TKİ den satın aldığı torbalanmış kömürleri kendi nam ve hesabına satışa çıkaracağı cihetle, yürürlükte bulunan bilimum Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine riayet edeceğini ve işbu ticari faaliyetinden doğabilecek her türlü idari, hukuki, mali ve cezai sorumlulukların kendisine ait olacağını kabul eder. i) BAYİ, TKİ den satın aldığı kömürleri naklederken, TKİ Güvenlik Noktasından sonra nakliyeye esnasında karşılaşabileceği tüm cezalar ile her tür kaza, hasar ve sair sebeplerle oluşacak ceza ve tazminatların ödenmesinin kendisine ait olacağını kabul eder. Anılan sebeplerden ötürü TKİ ye herhangi bir ceza veya tazminatın tahakkuk ettirilmesi durumunda, bu ceza ve tazminatlar BAYİ tarafından karşılanacaktır. Söz konusu para cezaları, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde ödenmezse teminat nakte çevrilerek tahsil edilir ve BAYİ bu işlemi müteakip tebliğ tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde teminatı 8 inci maddede belirtilen şekle getirir. Aksi halde sözleşmenin 20 inci maddesi (c) fıkrası uygulanır. j) BAYİ, TKİ nin internet sitesinde yayımlanan ilan ve duyuruları takip etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. MADDE 14-TKİ NİN HAKLARI a) TKİ, BAYİ nin çalışmalarını her zaman denetleyecek olup, denetim sonucunda, sözleşmenin 13-b ve 13-c maddeleri dışında belirlenen aksaklıkların, TKİ tarafından verilecek süre içerisinde giderilmesi istenir. Denetim sırasında BAYİ nin dilek ve şikâyetleri de denetçi tarafından Sözleşme kapsamında değerlendirilir. b) Belirlenen aksaklığın, Sözleşmenin ihlali kapsamında olması, TKİ nin verdiği sürede giderilmemesi ve bunda da BAYİ nin ihmâl veya kastı bulunduğunun tespit edilmesi halinde Sözleşmenin 20 inci maddesi ( c ) fıkrasına göre işlem yapılır. c) TKİ, BAYİ nin sattığı Sözleşme konusu kömürlerden gerekli gördüğü her zaman numune alınarak analiz yaptırır. TKİ ce BAYİ ye teslim edilmiş olan kömürle, analiz konusu kömürlerin menşeinin farklı olması halinde, Sözleşmenin 20 inci maddesi ( c ) fıkrasına göre işlem yapılır ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur. Bu gerekçeyle Sözleşmesi fesh edilen Bayi ve onunla ortaklık ilişkisi olan şahıs yada şirketlere 5 yıl boyunca Bayilik hakkı verilmez. d) TKİ, EK-1 de yer alan termin programında belirtilen cins ve miktarda kömürü teslim edecektir. TKİ nin termin programına göre kömür teslim edememesi halinde BAYİ herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. e) TKİ, gerek gördüğü durumlarda EK-1 de yer alan termin programını revize etme hakkına sahiptir. f) TKİ, üretim fazlası durumunda ve BAYİ lerin bu fazla üretimi almaması durumunda satış şekil ve şartlarını değiştirebilir. g) TKİ, kendi belirleyeceği kamu tüzel kişiliği niteliğindeki kuruluşlara (Genel Bütçeye Dahil Daireler, Katma Bütçeli İdareler, Özel İdareler, Belediyeler ve Bayi.sozlesme / 4

5 bunlara bağlı Döner sermayeli Kuruluşlar, Birlikler ve benzeri kuruluşlar), bayilik kapsamında satılan kömür cinslerinden de, satış yapmakta serbesttir. MADDE 15-HARÇ VE VERGİLER Sözleşme kapsamına giren ve satışla ilgili tüm işlere ilişkin harç, vergi, resim vb. gibi kanuni ödentiler ile teminat ve noter masrafları BAYİ e aittir. Bu yönde yapılan kanuni değişiklikler aynen uygulanır. MADDE 16-MÜCBİR SEBEPLER Bu Sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen tarafın, gerekli özen ve dikkati göstermiş ve gerekli önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir. BAYİ mücbir sebep halleri dışında, Sözleşme hükümleri çerçevesinde kömür alma faaliyetlerini sürdürmek zorundadır. Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla üretimin aksaması halinde sevkiyatlarda vuku bulacak miktar aksamalarının mücbir sebeplerin ortadan kalkmasını müteakip imkân nispetinde normal sevkiyatlara ilaveten gönderilmesine çalışılır. Bu noksanlığın telafisi imkânı sağlanamadığı takdirde de BAYİ hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Belirtilen bu esaslar çerçevesinde, mücbir sebepler olarak kabul edilebilecek olay ve haller aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve yetkili makamlarca belgelendirilmek koşuluyla şunlardır: a- TKİ ve BAYİ ye ait tesislerdeki üretime müessir olabilecek uzun süreli teknik arızalar, b- TKİ nin işletme/işletmelerinde üretimi aksatabilecek ölçüde beklenmeyen jeolojik ve tektonik olaylar ile zemin hareketlerinden kaynaklanan heyelanlar, c- Kömür üretimine engel olacak şekilde meydana gelen ocak yangını, gaz patlaması, su baskını gibi haller, d- Doğal afetler ve bulaşıcı hastalıklar, e- Savaş, halk hareketleri, ihtilal, isyan, ayaklanma, terörist hareketleri, grev veya diğer işçi ve memur hareketleri, f- Arkeolojik veya tarihi bulgulara rastlanması, g- Nükleer ve kimyasal serpintiler, h- Yasal merciler tarafından alınan ve bu Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini olanaksız bırakacak tedbirler, Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında yukarıda belirtilen sebeplerden birinin veya birkaçının gerçekleşmesi halinde, bundan etkilenen taraf, olayın başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde mücbir sebebin başlama tarihi ile mahiyetini, süresini veya tahminen ne kadar süreceğini, alınan önlemleri, olayı belgeleyen yetkili makam yazısını, yazılı olarak diğer tarafa bildirecek ve mücbir sebebin sona ermesinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak mücbir sebebin başlama ve bitiş tarihlerini, mahiyetini, gecikme süresini kanıtları ile birlikte karşı tarafa bildirecektir. Mücbir sebep olayları ve sonuçları TKİ ve BAYİ temsilcileri tarafından birlikte görüşülerek kömür termin programı ve diğer hususlar revize edilecektir. Mücbir sebep olayları süresince TKİ ve BAYİ mücbir sebep nedeniyle etkilenen yükümlülüklerini karşılıklı olarak askıya alırlar. Mücbir sebep olaylarından mağdur olan taraflar, bu Sözleşme yükümlülüklerinin ifasından mücbir sebep olayından etkilendikleri ölçüde mazur görülecektir. Ancak taraflar mücbir sebep olayının neden olduğu herhangi bir gecikme veya kömür termin programına etkilerini önlemek, asgariye indirmek ve hafifletmek amacıyla her türlü çabayı gösterecekler, herhangi bir mücbir sebep olayının meydana gelmesinden sonra bu Sözleşmenin normal işleyişini sağlamak için Bayi.sozlesme / 5

6 ellerinden geleni yapacaklar ve yükümlülüklerini, taraflar aralarında kararlaştırarak azami ölçüde yerine getireceklerdir. MADDE 17-SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ Sözleşmenin konusu ile ilgili olarak halen yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik hükümleri değişikliği ve TKİ faaliyetlerinde düzenlemeler yapıldığı takdirde, yapılan değişiklikler uyarınca TKİ Sözleşme maddelerini değiştirebilir. Bu takdirde BAYİ, Sözleşme maddeleri değişikliğinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde Sözleşmenin (herhangi bir hak ve tazminat talep etmeksizin) feshini istemediği takdirde yapılan değişikliğe uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. BAYİ nin değişikliği kabul etmemesi halinde Sözleşme sona erer. Bu durumda, BAYİ den alınan teminat, 8. madde hükümleri de göz önünde bulundurularak, varsa TKİ alacakları tahsil edildikten sonra kalan miktar, BAYİ ye iade edilir. MADDE 18-SÖZLEŞMENİN DEVRİ BAYİ, zorunlu hallerde bu Sözleşme ile kendisine verilmiş olan yetki ve sorumluluklarının tamamını veya bir kısmını TKİ nin yazılı izni ile başkasına devredebilir. Ancak, devir alacak gerçek kişi veya tüzel kişilerde Bayilik Kriterlerinin aranması zorunludur. MADDE 19-BAYİNİN ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUĞU VEYA MAHKUMİYETİ BAYİ tüzel kişi ise; iflası halinde Sözleşme feshedilerek, kesin teminatı / kesin teminatları gelir kaydedilir. BAYİ şahıs firması ise; a) BAYİ nin ölümü halinde, Sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere TKİ nin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen 30 gün içinde varsa ek kesin teminatlar dâhil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla Sözleşme devredilebilir. b) BAYİ nin iflas etmesi halinde, Sözleşme feshedilerek, kesin teminatı / kesin teminatları gelir kaydedilir. c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti nedeni ile BAYİ nin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde BAYİ nin teklif edeceği ve TKİ nin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Bu hükmün uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek, 20 inci maddenin (c) fıkrasına göre işlem yapılır. BAYİ nin Ortak Girişim olması halinde; Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri TKİ ye pilot ortak olarak bildirilmiş ise, pilot ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyet veya dağılma hallerinde Sözleşme feshedilerek, 20 inci maddenin (c) fıkrasına göre işlem yapılır. Pilot ortağın ölümü halinde ise Sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen 30 gün içinde diğer ortakların teklifi ve TKİ nin uygun görmesi halinde de, teminat dâhil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla Sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dâhil işin o ortağa yükledikleri sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler. Bayi.sozlesme / 6

7 MADDE 20- FESiH a) BAYİ nin Sözleşmeyi feshetmesi: Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında BAYİ nin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatlar gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu şekilde Bayilik Sözleşmesi fesh edilenlere ve bunlarla ortaklık ilişkisi olan şahıs yada sermaye şirketlerine fesih işlemini takip eden bir Bayilik süresince Bayilik hakkı verilmez. b ) Mücbir sebepler nedeniyle fesih : Taraflar bir mücbir sebep olayının, tarafların bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini giderilmesi mümkün olmayacak şekilde engellediği hususunda anlaşmaya vardıkları takdirde hemen; Bir mücbir sebep olayının tarafların bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini 10 (on) aylık süre içerisinde kümülatif olarak 50 (elli) gün aksattığı hususunda mutabakata vardıkları takdirde söz konusu sürenin bitiminden itibaren 7 (yedi) gün içinde; Sözleşme feshedilebilir. Bu durumda, BAYİ den alınan teminat, 8. madde hükümleri de göz önünde bulundurularak, varsa TKİ alacakları tahsil edildikten sonra kalan miktar, BAYİ ye iade edilir. c ) TKİ nin Sözleşmeyi feshetmesi : Hiçbir ihbara gerek kalmaksızın Sözleşmenin münfesih olacağına dair hükümler saklı kalmak kaydıyla, BAYİ nin, TKİ ye izafe edilemeyecek kusur ve haller dolayısıyla Sözleşmeyi işlemez hale getirmesi ya da TKİ zararına hareket ettiğinin tespiti hallerinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatlar gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. TKİ nin başkaca bir zararının doğması halinde bu zarar ayrıca talep ve dava edilir. Bu şekilde Bayilik Sözleşmesi fesh edilenlere ve bunlarla ortaklık ilişkisi olan şahıs yada sermaye şirketlerine fesih işlemini takip eden bir Bayilik süresince Bayilik hakkı verilmez. MADDE 21-İHTİLAFLARIN HALLİ Bu sözleşmenin hüküm ve tatbikatından doğabilecek ihtilafların hallinde yetkili merci, Tavşanlı Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. MADDE 22-SÖZLEŞME MADDELERİ VE YÜRÜRLÜK İşbu Sözleşme, eki ile birlikte 22 maddeden ibaret olup, TKİ ve BAYİ tarafından./ /2015 tarihinde imza altına alınarak, yürürlüğe girer. TKİ G.L.İ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ BAYİ Mustafa BAŞ Paz.Sat.Şb.Müdürü Bayi.sozlesme / 7