Satıcı : Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu. Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Müdürlüğü Alıcı :.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Satıcı : Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu. Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Müdürlüğü Alıcı :."

Transkript

1 2015 YILI PEŞİN BEDELLİ SANAYİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU. İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN... NE LİNYİT KÖMÜRÜ TESLİMİ İLE İLGİLİ YILLIK/DÖNEMLİK /(.. AYLIK) SÖZLEŞME MADDE-1 TARAFLAR: Satıcı : Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu. Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Müdürlüğü Alıcı :. MADDE-2 SÖZLEŞMENİN KONUSU: Bu sözleģmenin konusu; Satıcı tarafından aģağıda cins ve ebatları belirtilen ( ) % 25 toleranslı toplam... ton kömürün Alıcıya satılmasıdır. MADDE-3 KÖMÜRÜN CİNSİ, EBATI, MİKTARI, SATIŞ FİYATI ve TERMİN PLANI : Kömürün Cins ve Ebadı SözleĢme Miktarı (Ton) SatıĢ Fiyatı (KDV hariç) (TL /Ton) Tabloda cins ve ebadı belirtilen kömürün KDV hariç (FOB) satıģ fiyatı bu dönem için TL/Ton olarak belirlenmiģtir. ĠĢ bu fiyat sabit olup, sözleģme süresi sonuna kadar geçerli olacaktır. Termin Planı: Miktar (Ton) AYLAR OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM MİKTAR(Ton) a) Yıllık toplam tonaj değiģmemek ve yazılı olarak bildirilerek Satıcı onayı alınmak kaydıyla maksimum 2 (iki) kez termin planında aylık miktarlar bazında Alıcı tarafından değiģiklik yapılabilir. b) Satıcının belirtilen termine göre kömür teslim edememesi halinde Alıcı herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır. c) Satıcı gerek gördüğü durumlarda Madde- 3 deki termini revize etme hakkına sahip olacaktır. Sayfa 1 / 5

2 MADDE- 4 KÖMÜRLERİN TARTIM ve TESLİMİ Madde 3 de belirtilen kömürler Satıcının kömür ocaklarından FOB (Kömürün alıcıya Satıcının iģletme sahasında bulunan kantarlarda teslimi) esasına göre alıcı vasıtasına Satıcı tarafından tartılarak/tarttırılarak teslim edilecektir. Bu teslimata iliģkin olarak Satıcı tarafından düzenlenecek tartım fiģlerinde; -Alıcının adı, -Teslim tarihi, -Kömür cinsi, -Kamyon plaka veya vagon numarası, -SatıĢ Ģekli, -Kullanım yeri, -Dolu, boģ ve net ağırlığı, belirtilecektir. Kömür teslimatları Alıcının Satıcıya vereceği Madde 3 deki termine göre yapılacaktır. Satıcı tarafından yapılacak teslimat ( ± % 25 Tolerans dahilinde ) sözleģme süresi son günü saat de sona erecektir. MADDE- 5 SİPARİŞ VE ÖDEME : -SipariĢ termine bağlı olarak aylık bazda yapılacaktır -Alıcı sipariģe bağlayacağı aylık kömür bedelini Madde-3 de belirtilen sözleģme fiyatı ile ton çarpımından bulunacak toplam tutarını KDV dahil peģin olarak Satıcının kömür satıģ hesaplarına yatıracaktır. -Alıcı, aylık termin miktarını Satıcı tarafından belirlenerek ilan edilen koģullarda defaten veya partiler halinde sipariģe bağlatabilecektir. -Alıcı, sipariģe bağlatmadığı veya teslim almadığı kömürler ile ilgili herhangi bir talepte bulunamaz, -Satıcı Alıcının sipariģ miktarından teslim alınmayan kısmını iptal ederek sipariģ bakiye bedelini müteakip ayların termininde kullanır. MADDE- 6 FATURALAMA : Her 7 (yedi) günlük kömür teslimatına ait faturalar KDV de ilave edilmek suretiyle Satıcı tarafından tanzim edilerek alıcının adresine posta kanalı ile gönderilir (veya alıcı yetkilisine elden teslim edilir). MADDE-7 SÖZLEŞME SÜRESİ VE DAMGA VERGİSİ: Satıcı ve Alıcı arasında imzalanan iģ bu sözleģmenin süresi sözleģmenin; -Dönemsel (ay veya aylar) olarak yapılması halinde Alıcı tarafından belirtilen termine ait en son ayın son günü saat de sona erecektir. -Yıllık olarak yapılması halinde ise 31/ 12 / 2015 günü saat de sona erecektir. SözleĢme akdi ile ilgili tüm masraflar (vergi, resim harç, vb.) Alıcıya aittir. MADDE-8 CEZAİ ŞARTLAR: Sayfa 2 / 5

3 Alıcının, Madde-3 de belirtilen kömürün aylık termin miktarının en az % 75 ini teslim alması esastır. Alıcının aylık terminin % 50 sinden daha az kömür teslim alması durumunda Satıcı tarafından sözleģme fesh edilir. (mücbir sebepler ve fevkalade haller hariç). Ancak mücbir sebepler dıģında, teslim alınan miktarın % 50,00 74,99 oranları arasında kalması durumunda ise sipariģe bağlanıp teslim alınmayan kömürün bedeli Satıcı tarafından sözleģme süresi sonuna kadar bloke edilir. Bu iģlem sözleģme bitim tarihine kadar her ay uygulanır. Bu hüküm 300 Ton/yıl ve daha az miktarlı sözleģmelere uygulanmaz. -SözleĢme dönemi sonunda yıllık toplam termin miktarının % 50 sini teslim almayan ve sözleģme Ģartlarını yerine getirmeyen Alıcıya ve Alıcıyla ortaklık iliģkisi olan Ģahıs ya da sanayi Ģirketlerine sözleģmesi iptal edilen kömür cinsinden 1 yıl boyunca sözleģme hakkı verilmez. 1 yıl sonra firmanın talebi (sözleģmesi iptal edilen kömür cinsinden) yeni müģteri kapsamında değerlendirilir. Aylık terminin % 75 ini teslim aldıktan sonra sipariģe bağlatılan termin miktarından teslim alınmayan kısmı iptal edilerek sipariģ bakiye bedeli müteakip ayların termininde kullanılır. Bu iģlem sözleģme bitim tarihine kadar her ay uygulanır. SözleĢme süresi içerisinde alıcının sözleģme toplam termin miktarının % 75 lik alım taahhüdünü yerine getirmesi durumunda bloke edilen miktarlar talebi halinde iade edilir ve kalan aylarda % 50 lik alım taahhüdü ile ilgili iģlemler yapılmaz. SözleĢme dönemi sonunda alıcının sözleģme toplam termin miktarının % 75 lik alım taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda bloke edilen tutarlar irat kaydedilir. -Alıcı, sipariģe bağlatmadığı veya teslim almadığı kömürlerle ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamaz. MADDE-9 MÜCBİR SEBEPLER ve FEVKALADE HALLER: Bu sözleģme çerçevesinde bir olayın zorunlu hal sayılabilmesi için, olaydan etkilenen tarafın, gerekli özen ve dikkati göstermiģ ve gerekli önlemleri almıģ olmasına karģın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, sözleģme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir. Alıcı Tesislerinin faaliyetlerini engelleyici zorunlu haller dıģında sözleģme hükümleri çerçevesinde kömür alma faaliyetlerini sürdürmek zorundadır. Belirtilen bu esaslar çerçevesinde kömür alma için faaliyetleri engelleyici zorunlu haller olarak kabul edilebilecek olay ve haller aģağıdakilerle sınırlı olmamak ve yetkili makamlarca belgelendirilmek koģuluyla Ģunlardır; a. Satıcı ve Alıcıya ait tesislerde ki üretime müessir olabilecek uzun süreli teknik arızalar, b. Satıcının ĠĢletmesinde Üretimi aksatabilecek ölçüde beklenmeyen jeolojik ve tektonik olaylar ile zemin hareketlerinden kaynaklanan heyelanlar, c. Kömür üretimine engel olacak Ģekilde meydana gelen ocak yangını, gaz patlaması, su baskını gibi haller, d. Doğal afetler ve bulaģıcı hastalıklar e. SavaĢ, halk hareketleri, ihtilal, isyan, ayaklanma, terörist hareketleri, grev veya diğer iģçi ve memur hareketleri, f. Arkeolojik veya tarihi bulgulara rastlanması, g. Nükleer ve kimyasal serpintiler, h. Yasal merciler tarafından alınan ve bu sözleģme hükümlerinin yerine getirilmesini olanaksız bırakacak tedbirler, Sayfa 3 / 5

4 Bu sözleģme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında yukarda belirtilen sebeplerden birinin veya birkaçının gerçekleģmesi halinde, bundan etkilenen taraf olayın baģlama tarihinden itibaren 10 gün içinde zorunlu halin baģlama tarihi ile mahiyetini, süresini veya tahminen ne kadar süreceğini, alınan önlemleri, olayı belgeleyen yetkili makam yazısını, yazılı olarak diğer tarafa bildirecek ve zorunlu hal sebebinin sona ermesinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak zorunlu halin baģlama ve bitiģ tarihlerini, mahiyetini, gecikme süresini kanıtları ile birlikte karģı tarafa bildirilecektir. Zorunlu hal olayları ve sonuçları Satıcı ve Alıcı temsilcileri tarafından birlikte görüģülerek kömür alma programları ve diğer hususlar revize edilecektir. Zorunlu hal olayları süresince Satıcı ve Alıcı zorunlu hal nedeniyle etkilenen yükümlülüklerini karģılıklı olarak askıya alırlar. Mücbir sebeplerin 6 aydan fazla bir süre devam etmesi halinde herbir taraf iģbu sözleģme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini feshetme hakkına sahip olacak ve böyle bir durumda, tarafların hiçbiri diğer taraftan her türlü olası hasarın tazmini için bir talepte bulunma hakkına sahip olamayacaktır. Zorunlu hal olaylarından mağdur olan taraflar, bu sözleģme yükümlülüklerinin ifasından zorunlu hal olayından etkilendikleri ölçüde mazur görüleceklerdir. Ancak taraflar zorunlu hal olayının neden olduğu herhangi bir gecikme veya kömür alıģ programına etkilerini önlemek, asgariye indirmek ve hafifletmek amacıyla her türlü çabayı gösterecekler, herhangi bir zorunlu hal olayının meydana gelmesinden sonra bu sözleģmenin normal iģleyiģini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar ve yükümlülüklerini, taraflar aralarında kararlaģtırarak azami ölçüde yerine getireceklerdir. Nakliyeden kaynaklanan ( Devlet Demir Yolları ve Karayolu ) olumsuzluklardan Satıcı sorumlu değildir. MADDE- 10 SÖZLEŞMENİN DEVRİ: Taraflardan hiçbiri bu sözleģme altındaki hak ve yükümlülüklerini diğer tarafın yazılı onayını almadan üçüncü bir Kurum, KuruluĢ veya Ģahsa devretme hakkına sahip değildir. Alıcının sözleģmede belirtilen tüm yükümlülüklerini bir baģka Kurum, KuruluĢ, ġirket veya ġahsa devretmesi halinde dahi birinci derecedeki sorumluluğu devam edecektir. MADDE-11 ALICININ ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUĞU VEYA MAHKUMİYETİ Alıcı tüzel kişi ise; iflası halinde SözleĢme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Alıcı şahıs firması ise; a) Alıcı nın ölümü halinde, SözleĢme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı Ģartları taģıyan ve talepte bulunan varislere TKĠ nin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen 30 gün içinde taahhüdün tamamı için gerekli belgeleri vermeleri Ģartıyla SözleĢme devredilebilir. b) Alıcı nın iflas etmesi halinde, SözleĢme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti nedeni ile Alıcının taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluģunu izleyen otuz gün içinde Alıcının teklif edeceği ve TKĠ nin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koģuluyla taahhüde devam edilebilir. Bu hükmün uygulanmaması halinde 12.Madde hükümleri uygulanır. MADDE- 12 SÖZLEŞMENİN FESHİ Sayfa 4 / 5

5 Alıcı ve satıcı bu sözleģme hükümlerine uymaz ve/veya yükümlülüklerini kısmen yada tamamen yerine getirmez ise (Mücbir sebepler ve fevkalade haller hariç) hiçbir yasal uyarıya ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın her iki taraf da sözleģmeyi fesh etmeye yetkilidir. Fesih satıcı tarafından yapılırsa alıcıya ait varsa bloke edilen sipariģ bakiyeleri irat kaydedilir. Alıcı tarafından yapılırsa tüm blokeler alıcıya iade edilir. MADDE-13 DİĞER HUSUSLAR: a) Taraflar arasında meydana gelebilecek bilumum anlaģmazlıkların çözümüne Mahkeme ve Ġcra Daireleri yetkili olacaktır. b) SözleĢme imzalandıktan sonra, iģbu sözleģme ile ilgili bütün önceki düzenlemeler ve yazıģmalar geçersiz ve hükümsüz olarak kabul edilecektir. c) ĠĢbu sözleģmede yapılacak her türlü değiģiklikler ve ilaveler ancak, yazılı biçimde ve yetkili organlarca imzalanmıģ olması halinde geçerli olacaktır. d) Alıcı sözleģme konusu iģin ifasında, karayolları ve trafik mevzuatı gereği her türlü tedbiri alacaktır. Her türlü sorumluluk Alıcıya ait olup, Satıcı ya gelecek her türlü ceza Alıcıya rücu edilecektir. e) Alıcı tesisinde kullanmak üzere aldığı kömürü hiçbir Ģekilde satamaz devredemez. Kömürü sattığı veya devrettiği tespit edildiğinde sözleģmesi iptal edilir. Bu nedenle gelebilecek her türlü ceza alıcıya aittir. f) ĠĢ bu sözleģme kapsamında Alıcı tarafından Satıcıya verilen belgelerin yanlıģ/yanıltıcı ve gerçek dıģı olduğunun tespiti halinde sözleģme Satıcı tarafından fesh edilir. g)bu sözleģme taraflarca imzalandıktan, sonra yürürlüğe girer. h) Tebligat,Satıcı :... Tebligat,Alıcı :... ĠĢ bu yıllık sözleģme 13 ( onüç) maddeden ibaret olup, 1 ( Bir ) nüsha olarak düzenlenmiģtir.. /... / 2015 ALICI.... SATICI T.K.İ.. LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 5 / 5

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

OKUL-AİLE BİRLİĞİ AYNİ/ NAKDÎ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ BİRLİĞİN Adı : Sıra No : Telefon No : Faks No : e-posta Adresi :

OKUL-AİLE BİRLİĞİ AYNİ/ NAKDÎ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ BİRLİĞİN Adı : Sıra No : Telefon No : Faks No : e-posta Adresi : EK-1 OKUL-AİLE BİRLİĞİ AYNİ/ NAKDÎ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ BİRLİĞİN Adı : Seri No : Adresi : Cilt No : Sıra No : Telefon No : Faks No : e-posta Adresi : Sıra No NAKDÎ BAĞIŞLAR Bağışın Cinsi (TL/Döviz ) Tutar

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim

Detaylı

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Madde-1 İş bu sözleşme, iş bu sözleşmeye franchisor olarak taraf olan ve bundan böyle (CANKART) olarak adlandırılacak olan, MC Grup Teknolojileri Telekomünikasyon

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Ticari Merkezi; Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi,

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ

GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ 1. GENEL 1.1 Tedarikçi, bir satın alma siparişini kabul ederek ve/veya bunu gerçekleştirerek bu belgede belirtilen satın alma kayıt ve şartlarına

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ MOTORİN VE ÖZEL KALORİFER YAKITI SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İşletmelerinin Mart 2007

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Türkiye 1. Amaç ve kapsam 1.1 Taraflarca karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Zoetis Hayvan Sağlığı Limited Şirketi ("Alıcı") tarafından bir tedarikçiden ("Tedarikçi",

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı