5. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. KBUZEM. Karabük Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi"

Transkript

1 5. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2 2 İçindekiler Eğitimde İlk Yenileşme Hareketleri Dönemi ( )... 3 Yenileşme döneminde açılan askerî okullar... 3 Mühendishane i Bahri i Hümâyûn (1776)... 4 Mühendishane i Berri i Hümâyûn (1795)... 5 Tıphane İ Âmire ve Cerrahhane i Mamure (1827)... 7 Mekteb i Fünûn ı Harbiye (1834)... 8 Mızıka ı Hümâyûn Mektebi (1834) Yenileşme döneminde açılan sivil okullar Rüşdiye mektepleri (1839) Mekteb i Maarif i Adliye (1839) Mekteb i Ulûm i Edebiye (1839) Tercüme Odasının Kurulması ve Yabancı Dil Öğretimi Beşiktaş Cemiyet i İlmiyesi İlköğretim zorunlu hale gelmesi Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa nın eğitim ıslahatı Avrupa ya öğrenci gönderilmesi Sümbülzade Vehbiʹnin Türk eğitim tarihindeki yeri Tuhfe i Vehbi (tuhfe : armağan) Nuhbe i Vehbi (nuhbe : seçilmiş, her şeyin en iyisi) Lûtfiyye i Vehbi Kaynakça... 20

3 3 Eğitimde İlk Yenileşme Hareketleri Dönemi ( ) Osmanlı Devleti bir dizi yenilgiden sonra, önce askerî alanda bazı yenileşmelere girişmeyi gerekli görmüştür: 1734ʹte kısa ömürlü bir askerî okul (Hendesehane), 1776ʹda bir Askerî Deniz Okulu (Mühendishane i Bahri~i Hümâyûn ) açılmıştır.. Abdülhamit ( ), III. Selim ( ), II. Mahmut ( ) dönemlerinde yenileşmeler sürmüştür.böylece, askerî eğitimle başlayan bu yenileşmeleri ve özellikle Askerî Deniz Okulu nun açılışını yeni bir dönemin başlangıcı saymak uygun olur. Bu dönem eğitiminin temel özellikleri şunlardır: 1.Eğitimde yenileşmeye askerî okullar açılarak başlanmıştır. Buralarda yabancı öğretmenlere de görev verilmiş, ilk kez Batı dilleri (Fransızca, İngilizce) programla ra girmiştir. Bu okullarla, İlk kez Osmanlıda Batı müspet bilimini öğrenme yolunda bir kapı açılmıştır ʹda Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. ʺHayırlı olayʺ anlamında buna Vakʹa i Hayriye denir. Medrese zihniyeti böylece önemli bir destekçisini kaybetmekle bera ber yine güçlü biçimde sürmektedir. 3.İlköğretim zorunluluğu ilk kez bu dönemde getirilmiştir. 4.Batı ile ilişkiler artmış ve ilk kez 1830ʹlarda Avrupaʹya öğrenci gönderilmiştir. 5.Türkçe yayınlanan ilk gazete, Takvim i Vekayi adıyla bu dönemde çıkmıştır (1831). Süreli yayınlar zamanla toplumun eğitim ve kültür düzeyini etkilemişlerdir. Yenileşme döneminde açılan askerî okullar Osmanlılarda eğitim öğretim alanındaki ilk yenileşmeler, Batı örneğine benzetilmeye çalışılan askerî okulların açılması şeklinde görülür. Yenileşmelere askerî eğitimöğretimden başlanmasının temel nedenleri şunlardır : 1.OsmanlIlar, savaşlarda yenilgileri çoğaldıkça, bunu öncelikle Avrupa subay ve askerlerinin iyi yetişmiş olmalarına, kendilerinin bu alanda geri kalmalarına

4 4 bağlamışlar, önce, Avrupa tarzında bazı askerî yenileşmelere girişmeyi gerekli görmüşlerdir yüzyılda Osmanlılara gelen yabancı uzmanlar da öncelikle askerî yenileşmeyi tavsiye etmişlerdir. 3. Yenilgiler nedeniyle askerî eğitim öğretimde yenileşmelere gidilmesine medreseliler bir şey diyemediğinden önce bu alanda çalışılması mümkün olmuştur. Mühendishane i Bahri i Hümâyûn (1776) İlk askerî deniz okuludur. Rus donanması, Mayıs 1770ʹte, Çeşme limanında demirli bulunan Osmanlı donanmasını bir baskınla yakmıştı. Bu felâketin, gecikmeden ve öncelikle bir askerî deniz okulu açılmasında etkisi olduğu kesindir. Riyaziye derslerinin ʺHendeseʺ adı altında okutulmasından dolayı buna ve yirmi yıl sonra açılacak askerî kara okuluna Mühendishane denmiştir. Deniz okulunun ilk hocası Cezayirli Seyit Haşan adında, Batı dillerini bilen, usta bir denizciydi; Okulda Fransız öğretmenler ve ulemâdan bazı kişiler ders vermiştir. Osmanlılarda Batıya açılan ilk pencere olan bu okula, önceleri, kaynak olacak bir okul bulunmadığı için, okuma ve yazma bile bilmeyen küçük çocuklar alınıyordu. Programı, günümüzdeki ilk ve kısmen orta öğretim düzeyinde idi: Çocuklara önce okuma yazma, Arapça, Farsça, Fransızca öğretilir, sonra Matematik ve Denizcilik bilgileri verilirdi. Daha sonra kaptan ve subayların yaşında olan, Kurʹan ʹı okumuş, sülüs yazı yazabilen çocukları alınmaya başlandı. Süresi 3 yıldı. 1. ve 2. sınıflarda öğrenciler beraberce şu dersleri görürlerdi: İlmihal, Arapça, Hesap, Hendese, Cebir, Resim. Üçüncü sınıfta uzmanlık sınıflarına ayrılırlar ve ilgili dersleri okurlardı. 1842ʹlerden itibaren Fransızca seçimlik, İngilizce zorunlu hale getirildi. Askerî Deniz Okulu I. Abdülhamit döneminde açılmıştı. Kendisinden önce hü küm süren kardeşi III. Mustafa Astrolojiye aşırı düşkündü. Gönderdiği elçisiyle, Prusya Kralı II. Frederikʹten üç iyi ʺmüneccimʺ istemişti; nedeni de, Kralın iyi müneccimler

5 5 sayesinde devlet işlerinde başarılı olduğunu düşünmesiydi. Kral, elçiye şu cevabı verdi: ʺBaşarımın üç sırrı vardır: 1. Tarih okumak ve geçmişin derslerin den yararlanmak 2. İyi bir orduya sahip olmak ve barışta, onu, hemen savaşa girecek gibi eğitmek 3. Hâzineyi dolu tutmak. Benim müneccimlerim işte bunlardır. Padişah dostuma böylece bildiriniz.ʺ Mühendishane i Berri i Hümâyûn (1795) III. Selim tarafından açtırıldı. O, babası III. Mustafaʹdan bazı yenileşme fikirleri almıştı. Bu Askerî Kara Okulu, daha çok, topçuluk, istihkâm, haritacılık öğretimi yapıyordu. Nizamnamesinde kuruluş amaçları şöyle anlatılmıştır: ʺHendese, Hesap, Hikmet ve Coğrafya tenlerinin yayılması ve Devlet i aliyeye çok gerekli olan sanayi i harbiyenin tâlim ye taallümü ile uygulamaya konmasıʺ. Yeniçerilerin kuşkulu ve düşmanca bakışlarına rağmen böyle bir okulun açılması çok önemli bir gelişmedir. Okula önce, lağımcı (istihkâm) ocağı neferlerinden 50 ve humbaracı (topçu) ocağı neferlerinden 30 nefer olmak üzere toplam 80 kişi alınmış, bunlara bir hoca, beş kalfa ve bir Fransızca muallimi ve mütercim tayin edilmiştir. Mühendishane i Bahri i Hümâyûn daha sonra Mühendishane i Berri i Hümâyûn ile usûl i tahsili birleştirilmiştir. Mühendishane i Berri i Hümâyûnʹun öğretim süresi 4 yıl idi. Sınıf ı rabi* (l.sene) Sınıf ı sâlis (2. sene) Sınıf ı sâni (3. sene) Sıntf ı evvel (4. sene) Hüsn i Hat İmlâ Resim Arabî Mukaddimat ı Hendese Rakam Fransızca llm i Hesap Usûl i Hendese Coğrafya Arabî Fransızca Coğrafya Müsellesat ı Müsteviye Cebir Tahlit i Arazi Tarih i Harb Fenn i Mahrutiyat Hesab ı Tefazulî vetamamî

6 6 Cerr i Eşkal llm i Heyet Fenn i Remi Fenn i Lağım Tâlim Nazariyatı İstihkâm Nizamnamede sınıflara verilen adlar, rabi, sâlis, sâni, evvel terimleriyle terstir. Şöyle ki, rabi 4. anlamında olduğu halde 1. sene (ilk yıl) anlamında kullanılmıştır. Şâkirdan, salı ve cuma günleri dışında okulda bulunacak, pazartesi ve perşembe günleri bir sahraya çıkarak arz (zemin, yer) üzerinde ʺameliyat ı fünûnu meşk ve tâlim edeceklerdirʺ. Böylece, önemli ölçüde uygulamaya yer verildiği görülüyor. Böyle önemli bir askerî okulun açılması ve dönemin sayılı hocalarının orada toplanması Avrupaʹnın ilgisini çekmiş ve her devletten pek çok kitap hediye edilmiştir. Hatta, Padişahın yakınlığını daha çok kazanmak için Napoleon (Fr) hepsinden çök hediye göndermiştir. Okulda tunçtan yapılmış Hendeseye dair çeşitli ölçme ve hesap âletleri vardı. Şâkirdandan gerekenleri tedip ve terbiye için her dershanede bir falaka bulunmaktaydı. Mühendishane i Berri i Hümâyûnʹun ilk hocaları şunlardır: Kırımlı Büyük Hüseyin, İshak, Abdurrahman, Sakıp, Yahya, Ömer Efendiler. Bunlar Batı dillerini, müsbet bilimleri iyi bilen dönemin en erdemli hocaları idi. En tanınmışı, okulun ikinci Başhocası İshak Efendidir (öl. 1834). Çeşitli müsbet bilim kitapları yanında Matematik ve tabiî ilimlere ilişkin dört ciltlik Mecmua i Ulûm i Riyaziye adında bir eseri vardır. Bu eser, Osmanlılara ilk kez Avrupaʹnın yüksek Matematiğini, modern Fizi ğini kısmen soktuğu için önem taşır. Bu bilimlerin o günkü Türkçe terimlerini de yi ne o tesbit etmiştir. 1848ʹde çıkarılan bir nizamnamede okuldaki hocaların derslerini güzel ve açık biçimde anlatmaları, çok önemli engeller hariç derslerini terk etmemeleri, soru soran ya da

7 7 anlamadığı bir konu bulunan öğrencilere ders dışında ve mütalaa sırasında yardımcı olmaları vs. istenmektedir. Mühendishane i Berri i Hümâyûnʹun sınıf ı evvel (4. sene yani son sınıf) öğrencileri, istihkâm, yol, bina, köprü vs. gibi devlet inşaat ya da tamiri için taşraya giderlerdi. Bunlardan, gittikleri yerlerin haritalarını çıkarıp okula getirmeleri istenmiştir. Böylece Osmanlı ülkelerinin genel haritalarının yapılabileceği düşünülmüştür. Tıphane İ Âmire ve Cerrahhane i Mamure (1827) 1805ʹte İstanbulʹda Rumlara bir Tıpokulu kurulması izni verilmişse de bunun 1812ʹde kapatıldığı sanılıyor. Ocak 1807 de, lil. Selimʹin saltanatının son günlerinde çıkarılan bir nizamname ile İstanbul Tersanesi içinde bir Tıp Mektebi kurulmuştur. Öğretim İtalyanca yapıla cak ve yavaş yavaş Fransızcaya geçilecekti. Yetişecek tabipler donanma ile sefere çıkacaklardı. Bu teşebbüs, Mayıs 1807ʹde Kabakçı isyanı yüzünden sönmüştür. Tıp ve cerrahlık öğretimi yapan, Müslümanlardan tabip ve cerrah yetiştirmeyi amaçlayan bir başka askerî okul II. Mahmut döneminde 14 Mart 1827 de açılmıştır. Tıphane i Âmire ve Cerrahhane i Mamure denen bu okulun süresi 4 yıl ve programı, kısaca şöyle idi: Arapça, Türkçe, Fransızca Sarf ve Nahiv, İmlâ, Kitâbet, ilaçların, bitkilerin ve hastalıkların Arapça ve Türkçe adları, boş zamanlarda Din dersleri, Cerrahlık uygulaması, Fransızca olarak şekillerle Anatomi ve Tıp bilimine giriş, sonra yeteneklilerin seçilip hastanede cerrahlık uygulaması yapmaları. Mekteb i Tıbbiyeʹde öğretim Fransızca, Cerrahhaneʹde Türkçe yapılıyordu. II. Mahmut, 1838ʹde okulda öğrencilere hitaben söylediği nutukta, Tıp öğretiminin son zamanlarda Avrupaʹda geliştiğini, şimdilik Fransızca olarak öğretimin kaçınılmaz olduğunu, fakat, zamanla Tıp öğretiminin Türkçe yapılması için şimdiden çaba harcanması gerektiğini

8 8 ifade etmişti. Okulda, Viyanaʹdan getirilen Dr. Bernard vb. ya bancı hocalar ders vermişlerdi. Mekteb i Fünûn ı Harbiye (1834) Zamanla bozulan Yeniçeri Ocağı, II. Mahmut un Batı yöntemlerine göre eğitilmiş yeni bir ordu oluşturmasını ya da kendisinin böyle bir ordu içine alınmasını istemi yordu. Yeniçerilere göre, yeni yöntemlerle askerî eğitim gâvur işi idi. Sonunda II. Mahmut halkın ve medrese öğrencilerinin de desteğini aldı ve, 15 Haziran 1826 da Yeniçeri kışlalarını topa tutarak Ocağı söndürdü. Bu olaya vak a i hayriye (hayırlı olay) denir. Bu olaydan sonra kurulan Asâkir i Mansure i Muhammediye adını taşıyan yeni ordu içinde yaşları küçük fakat yetenekli er, onbaşı ve çavuşlardan bir kısmı ayrıla rak Mektep ya da Sıbyan Bölükleri adı ile teşkilâtlandırılmış ve bunlara okuma yazma öğretimi yapılmıştır (1831). Kısa bir süre Talimhane adı verilen bir binada bazı acemi erlere okuma yazma, dinî bilgiler, harb bilgileri öğretilmiştir. Ayrıca, Avrupaʹdan tâlimci subaylar getirildiği de olmuştur. Yararlı da olsa bu girişimler, hâlâ muazzam Osmanlı İmparatorluğunun büyük ordularını daha eğitilmiş duruma sokmak için yeterli değildi. Mühendishane i Berri i Hümâyûn dan da senede ancak bir kaç subay yetişiyordu. Bu nedenle, bizzat padişahın isteği İle önemli bir askerî okul açılması kararlaştırıldı. Mektep ya da Sıbyan Bölükleri denen ve kısa bir süre önce teşkilâtlandırılan askerler ayrı bir binaya yerleştirildi ve bunlara daha ciddî bir program uygulanmaya başladı ve Mekteb i Harbiye kurulmuş oldu (1834). Okulun ilk öğrencileri, böylece ordunun bir taburunu teşkil ediyordu. Mekteb i Harbiyeʹnin iki kısımdan oluştuğu anlaşılıyor. Önce 8 adet hazırlık sını fı vardı. İkinci kısımda meslekî bilgiler veriliyordu.okul kurulduktan hemen sonra bazı öğrencileri Viyana, Paris ve Londraʹya tahsile gönderilmiş, Avrupaʹdan öğretmen getirilmiştir.

9 9 I.KISIM 1.Sınıf (Müptediler): Kum üzerine parmakla sülüs ve rakam meşk ve talimi, nısıf dairelerde * İki harfli lûgatlar ile Elifba cüzü kıraati. 2.ve 3. Sınıflar: Üç harfli lûgatlar ile Amme Cüzü tâlimi. 4. ve 5. Sınıflar: llm i Hai ve Akâid i Islâmiye ve diniyeyi taş tahtalan na tahrir ve nısıf dairelerde * takrir ederler. 6.Sınıf: Askerî talimname ve kanunname. 7.ve 8. Sınıflar: Tuhfe, Nuhbe, Sarf, Rikʹa yazı ve müsvedde yazma tâlim ederler. II.KISIM 8.Sınıfın yetenekli erlerinden 100 kişi seçilerek bu kısma alınır ve kendilerine aşağıdaki dersler tedris ve tâlim ettirilir: İlm i Hesap, Mecmuatû l Mühendisin, Harita Tersimi, Topografya Ameliyatı, Ameliyât ı Hendese, İlm i Hendese. Tablo 6. Mekteb i Harbiyeʹnin kuruluşunda 1, ve 2. kısım dersleri. Okulun kuruluşunda okutulması kararlaştırıldığı halde ancak 1847ʹlerden itiba ren okutulabilen dersler şunlardır: Hendese lim i Hal ve Terkib i Ecsam Cebir ve Mukabele Fransızca Cebirin Hendeseye Tatbiki lstihkâmât ı Hafife ve Sakile llm i Menâzır Tombaz Köprü kurmak İlm i KutÛ ı Mahrutiyât Resim llm i Tefazulî ve Tamamî Harita inşası Cerr i Eşkal Top ve Tüfek ve Şiş Tâlimleri llm i Heyet Piyade ve Süvari Tâlimleri llm i Hikmet i Tabiiye llm i Sibahat

10 10 Mekteb i Harbiye giderek çağına göre ileri bir öğretim kurumu haline gelmiş, oradan çıkan subayların sivil okullarda müsbet bilim derslerini okuttukları sık görülmüştür. Böyiece Mekteb i Harbiye/sadece subay yetiştirerek değil, uzun yıllar, bir öğretmen kaynağı olarak da eğitim tarihimizde etkinlik göstermiştir. Mızıka ı Hümâyûn Mektebi (1834) 1826ʹda Yeniçeri Ocağının kaldırılması ile eski Mehterhane de ortadan kalkmıştı. Bu nedenle ordunun ihtiyacı olan yeni bir mızıka mektebi 1834ʹte açılmıştır. Yenileşme döneminde açılan sivil okullar Rüşdiye mektepleri (1839) 1776 dan itibaren açılan askerî okullarda öğrencilere önce Türkçe okuma yazma öğretilmesi, öğretimi geciktiriyor, düzeyi düşürüyordu. Fakat sıbyan mekteplerinden böyle bir eksiklikle gelen öğrenciler için bu gerekli idi. Sıbyan mekteplerinde yenileşme yapmak, onların öğretim düzeyini yükseltmek biçiminde bir yola gidilse medreselilerin tepkisi ile karşılaşılacaktı. Bu nedenle sıbyan mektepleri ile askerî okullar arasında yer alan ve adına Rüşdiye denen yeni bir okul kurulması daha kolay göründü (Şubat 1839) Değerli eğitim tarihi araştırıcısı Osman Ergin, ʺsıbyan mektepleri denen ana mekteplerine el sürülmeden Rüşdiye adında ilk mektepler açıldı ve bugünkü ilk mekteplerin temeli atıldıʺ der. Sıbyan mektepleri gerçekten ana okulu ve Rüşdiyeler ilkokul mu idiler? 5 6 yaşındaki çocukları alan, onlara 3 4 yıl boyunca, Kurʹan okumayı, bazen yazı yazmayı, namaz kılmayı ve bazı duaları öğreten sıbyan okulları ana okulu sayılabilir mi? Zaten yazar, bu okullardan bahsederken böyle bir görüş ileri sürmüyor. Rüşdiyeleri açıklarken bunların ilkokul, sıbyan mekteplerinin ana okulu olduğunu söylüyor. Bu tartışılabilir. Sıbyan mektepleri kanımızca, kimi 3 4 yaşlarındaki çocukları annelerinin bıraktığı bir yer gibi işlev görse de, esasta, ana okulları değil, çok basit bir eğitim öğretim veren ilkokullar olarak görünüyor. Rüşdi

11 11 yeler ise kuruldukları zaman bu ilkokulların uzantısı gibi düşünülmüş, daha üst düzeyde eğitim öğretim veren üst sınıflar durumunda İdi. Fakat Rüşdiyeler, çok geçmeden orta öğretimin en alt düzeyi durumuna geldiler. Çocukların rüşt yaşına kadar bu yeni okullarda okumaları düşünüldüğü için bunlara Rüşdiye adını II. Mahmut vermiştir. Böylece 14 yaşında Rüşdiye bitirilmiş olacaktı. Süresi o zamanlar 2 yıl olan bu okullara sıbyan mektebini bitiren ve tanınmış ya da devlet hizmetinde bulunanların çocukları seçilerek alınacaktı. Çocukların sıralarda oturup, sıbyan mekteplerindeki gibi teker teker değil, sınıf sınıf ders yapmaları öngörülmüştü. İlk Rüşdiyelerin programları şöyleydi: Arapça, Sarf ve Nahiv, Nuhbe i Vehbi, Farsça ve Tuhfe i Vehbi, Türkçe İnşa, Hat, Lügat, Ahlâk. İlk açılan ve kendine özgü yönleri bulunan Rüşdiye mektepleri, Mekteb i Maarif i Adliye ve Mekteb i Ulûm i Edebiye ʹdir. Genel Rüşdiyeler ise, Şubat 1839ʹda kurulmaları kararlaştırıldığı halde, 1846ʹdan sonra açılmaya başlanmıştır. Mekteb i Maarif i Adliye (1839) Rüşdiye düzeyinde olan ve özellikle sivil memur yetiştirmeyi amaçlayan bu okul, II.Mahmut un mahlası ʺadlîʺ olduğu için bu adı almıştır ve hukukî bilgilerle ilişkisi yoktur (Şubat 1839). Okulun programı şöyleydi: Arapça Sarf ve Nahiv, Farsça ve Tuhfe i Vehbi, Gülistan, Hat (ve çeşitleri: Sülüs, Divanî, Rik a, Siyakat), Kara Cümle, Darp, Taksim vs. Türkçe İnşa. Öğrencilerin bu alanlarda ʺoldukçaʺ ilerlemelerinden sonra Fransızca Gramer ile ufak Hendese, Coğrafya, Tarih ve Politika kitaplarının da okutulması öngörülmüştür. Mekteb i Ulûm i Edebiye (1839) Rüşdiye düzeyinde olan ve gerek halka gerek memur olacaklara yanlışsız yazı yazabilme, bir konuyu kaleme alabilme öğretimi yapmak üzere kurulmuştur (Mart

12 ). Öğrenciler 18 yaşlarına kadar okulda kalabilecek ve kabiliyetlerine göre değişen miktarda bir aylık (burs) alacaklardı. Tercüme Odasının Kurulması ve Yabancı Dil Öğretimi Bu dönemde, yabancı dil öğretimi ile ilgili bir girişim vardır: 19. yüzyıla kadar, Türkler, Batı dillerini öğrenmeye ilgi göstermemişler, Devletin tercümanlık işleri vs. İstanbulʹda Fener Rumlarının eline verilmiştir. Devlet, ekseriya farkına bile varmadan, bundan büyük zararlar görmüştür. Nihayet, 1820ʹlerde Yunan isyanının patlamasında İstanbulʹdaki Rum Patrikhanesinin ve Rumların öteden beri önemli katkılarının olduğu çok geç olarak anlaşılmıştır. Bunun üzerine, Devletin tercümanlık işleri Rumlardan alınıp bu kez Ermenilere ve Yahudilere teslim edilmiştir. Fakat, bir taraftan da, Bâb ı Âli içinde bir Tercüme Odası açılarak, Türk gençlerine Fransızca öğretilmeye başlanmıştır. Osmanlılarla ticarî ve siyasî ilişkilerinde Batılıların uygulamasına bakınca ne görürüz? Örneğin Venedik, 1551ʹden beri Türkçe öğrenmeleri için kendi gençlerinden birkaçını İstanbulʹa gönderiyor, Osmanlılarla ilişkilerinde onların tercümanlığından yararlanıyordu. Fransa da, 1669ʹlardan itibaren ve özellikle de 1721ʹlerden sonra daha ciddî biçimde, Fransaʹdan İstanbulʹdaki elçiliğine 12 kadar erkek çocuk gön dererek, onların Türkçeyi ve Doğu sorunlarını öğrenmelerini sağlıyordu. Bu çocuklar Parisʹte bir kolejde belli bir öğrenim gördükten sonra İstanbulʹa geliyorlar, Fransız elçiliğinde ve bir Fransız misyoner örgütü olan Kapüsen kolejinde hem Fransız ve katolik kültürünü, hem de Türkçe ve Arapça öğreniyor, Türkleri ve Doğu sorunlarını daha iyi tanıyorlardı. Fransızların bu şekilde kendi gençlerini İstanbulʹda tercüman yetiştirmek için açtığı okul ya da kursa Dil Oğlanları Mektebi denir. Beşiktaş Cemiyet i İlmiyesi 19.yüzyılın başlarında İstanbulʹun Beşiktaş semtinde, üst düzeyde, serbest ve ileri görüşlü, bazı müsbet bilimleri bilen, onların OsmanlIlar için önemini kavramış bir

13 13 bilim adamları ve aydınlar topluluğu oluşmuştu. Fatih semtinde ulemâ oturduğu gibi, Beşiktaş semtinde de daha çok ulemâdan müsbet bilimleri de öğrenenlerin ve ediblerin yerleştikleri gözlenmekte idi. Bazı gençler, Beşiktaşʹta oda kiralayıp kalıyor, onların konaklarına devam ederek bilgilerinden yararlanıyorlardı. Bu bilginler den özellikle dördü, Beşiktaş Cemiyet i İlmiyesi adı verilen bir topluluk oluşturmuş, konaklarında, evlerinde kendilerine başvuran öğrencilere ve öğrenmek İsteyen her kese dersler veriyorlardı. Bu cemiyet, adına rağmen, daha sonra Osmanlılarda da görülen, hukuken ve şeklen cemiyet denen kuruluşlardan farklı, sadece bir topluluktur ve faaliyetleri, Osmanlılarda her dönemde rastlanan, evlerde, konaklarda yapılan eğitim ve kültür çalışmalarına benzer. Fakat topluluğun yılları arasında düzenli ve etkili biçimde faaliyetlerini sürdürmesi, bazı müsbet bilimler ve Batı bilim düşüncesinin de verilen derslerin konusunu oluşturması, döneminin dört bilgininin bir araya gelerek uyumlu biçimde ders vermeleri nedeniyle Beşiktaş Cemiyet i İlmiyesiʹnin yine de farklı bir durumu vardır. Bu topluluğu oluşturan bilginler şunlardır: İsmail Ferruh Efendi: yılları arasında Londraʹda Osmanlı Devletinin büyükelçiliği görevini yapmıştı. Kırımlı olup Ticaret öğrenimi görmüştü. Şanizâde Ataullah Mehmet Efendi: Medrese öğreniminden sonra Süleymaniye Darüttıbbıʹnda Tıp, Mühendishane de de Matematik ve Mühendislik öğrenmişti. Osmanlı ulemâsı arasında en yüksek düzeyde olanlardandı. Melekpaşazâde Abdülkadir Bey: Osmanlı ulemâsının önde gelenlerinden idi. Kethüdazâde Mehmet Arif Efendi: Ulemânın önde gelenlerinden İdi. Medrese öğreniminden başka Gelenbevî İsmail Efendiden Riyaziyat, Palabıyık Mehmet Efendiden Heyet öğrenmişti. Bu bilginlerin yetişmesinde Mühendishanelerin (1776, 1795), bazılarının Avru paʹyı görmelerinin, yabancılarla ve azınlıklarla dostluk kurmalarının da yeri vardı.

14 14 Beşiktaş Cemiyet i İlmiyesi, müsbet bilim anlayışının Osmanlılara girmesine katkıda bulunmuş, sonradan vezirlik ve sadrazamlık gibi görevlere yükselen bir çok öğrenci yetiştirmiştir. Kethüdazâdeʹnin görüşlerinden bazıları kısaca şöyledir: O,ʺİran da, Turan da talebem varʺ der, yetiştirdiği öğrencilerin çokluğunu ve başka ülkelerden bile geldiklerini anlatmak istermiş... Cerr i Eşkal denen Mekanik için şunları şöyler : iki bin yıl önce bu bilimin kitapları yazılmış, uzun süre böyle kalmıştır. Daha sonra Avrupalılar bu kitaplarla meşgul olmuş ve bu bilimi ileri götürmüşlerdir. Fabrikalar, vapurlar, makinalar... Mekanik ile yapılır. Avrupalılar bu bilimi okurlar ve deneyler yaparlar. Osmanlılar ise okusalar bile deneye gitmezler, bunun için masraf yapmak istemezler. ʺBizde makam ve mevki sahipleri para almaya alışıktır, (uygun yerlere) vermeye alışık değildir.ʺ Bu konu üzerinde önce Padişah ve ileri gelen yöneticiler durmalı, teşvik etmelidir. Alt düzeydekiler onlara ba kar. Avrupa böyle ilerlemiştir. Burada Kethüdazâdeʹnin, Batı bilim ve tekniğinin bizde de okutulmasının yanın da, deneylerle geliştirilmesi ve devletin bunu desteklemesi gerektiği gibi yepyeni bir fikir ortaya attığı görülüyor. Beşiktaş Cemiyet i İlmiyesi, o sırada kaldırılan Yeniçeri Ocağı ile ilgili görülen Bektaşilikʹe mensup olmakla ve devlete karşı harekette bulunmakla suçlanıp 1826ʹda dağıtılmıştır. Bu iddiaların aslı yoktu. Gerçek, iftiracıların bu bilim adamla rını çekememeleri ve yararlı çalışmalarını ve derslerini durdurma isteği idi. İlköğretim zorunlu hale gelmesi İlköğretim zorunluluğu ile ilgili bir girişim eğitimde ilk yenileşme dönemine rastlar. Bu, II Mahmutʹun 1824ʹte yayınladığı bir fermandır. Daha önceki dönemlerde de okuma yazmanın gereği üzerinde duran fermanlar çıkarılmışsa da, 1824 fermanı bu konuyu geniş olarak ele aldığı için zorunluluğu getiren ilk belge kabul edilmektedir fermam günümüz Türkçesi şöyle özetlenebilir:

15 15 Bütün Müslümanlar için önce dinini öğrenip sonra dünya işlerine yönelmek gerekir. Oysa, bir zamandan beri halkın çoğu, ana babalarının yüzünden kendileri cahil kaldığı gibi, çocuklarının da cahil kalacağını düşünmeyerek, dünyanın rızkını veren (rezzâk ı âlem) Tanrıʹya da güven duymayarak para kazanma derdine düşüp çocuklarını 5 6 yaşında iken okuldan alıp sanatkâr yanına çırak olarak (şakirtliğe) verdiklerinden çocukları cahil kalıyor ve bunlar sonra da okuyup öğrenmeye bir arzu duymuyorlar. Bunun günahı ana babalarının boynunadır; onlar kıyamet gününde sorumlu olacaklardır. Bu yüzden halkın çoğu dininden habersizdir ve bu Tanrıʹnın yardımının kesilmesine ve Oʹnun şiddetli bir ceza vermesine yol açabilir. Din yolunda utanmak doğru olmadığı için yetişkin cahiller dinî bilgilerini artırmaya çalışmalıdırlar ve kimse çocuğunu bülûğa ermeden (12 yaşından önce) ve İslâmî dinî bilgileri gereği gibi öğrenmeden okuldan alıp usta yanına vermemelidir. Bülûğa erişen ve çırak verilecek çocuklar, oturdukları yere göre İstanbul, Eyüp, Üsküdar, Galata Kadısına velisi ve hocası tarafından götürülecek ve mühürlü bir izin belgesi alındıktan sonra çırak verilebileceklerdir. Ustalar ve esnaf kethüdaları da elinde böyle belge bulunmayan çocukları çırak almayacaklardır. Eğer ana babalar ve ustalar buna uymazlarsa, okulun hocası yahut mahallenin imamı doğrudan kadılara durumu bildireceklerdir. Kadılar durumu araştırıp, fermana uymayanları ceza görmeleri için hükümete getireceklerdir. Yetim ve öksüzler zorunlu olarak çıraklık yapıyorlarsa onlar da günde iki kez okula gidip bülûğa erişinceye kadar okuyacaklardır. Öğretmenlerin de çocukları ʺgüzelce okutmalarıʺ gerekir. Çocuklara okutulacak dersler şunlardır: Kurʹan, sonra her çocuğun yeteneğine göre Tecvid, İlmihal gibi risaleler, İslâmın şartları ve Din dersleri. Bu ferman sözü geçen yerlerin kadılarına, İstanbulʹdaki tüm mahalle imamlarına, öğretmenlere, esnaf kethüdalarına, çağırılarak tebliğ edilecek, birer örneğin kendilerine verilecektir. ifade biçiminden yalnızca İstanbul için ilköğretimi zorunlu gördüğü kesin olan bu fermanın illere de bildirildiği anlaşılmıştır. Ne var ki, İstanbulʹda bile ferman 1839 yıllarına kadar yeterince uygulanamamıştır. Bunda Yeniçeri Ocağının kaldırılması

16 16 ile ilgili uğraşılar, Rus, Mısır savaşları etken olmuştur. Her şeye rağmen 1824 fermanı eğitim tarihimizde büyük değer taşır. Tüm ülkeyi kapsar biçimde ilköğretim zorunluluğunun getirilmesi ise Tanzimat dönemine rastlar. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa nın eğitim ıslahatı 1805ʹde III. Selim tarafından Mısır Valisi atanan Kavalalı Mehmet Ali Paşa ( ), okuma yazma bilmez, fakat zeki, çalışkan bir yöneticiydi. Mısır da tarım, ticaret ve askerî eğitim öğretim... alanlarında önemli yenilikler yaptı. Merkeze askerî hizmetlerde de bulundu. Fakat 1831ʹde baş kaldırdı, Osmanlı ordusunu yenilgilere uğrattı. Çünkü, Yunan isyanı ( ), Yeniçerilerin kaldırılması (1826), Navarin limanında Osmanlı donanmasının Fransız, İngiliz ve Rus donanmaları tarafından yakılması (1827), Rusyaʹnın saldırısı ( ) gibi olaylar ve felâketler nedeniyle Devlet toparlanıp yeni ordular kurmaya zaman bulamamıştı. Mehmet Ali Paşanın eğitimde giriştiği yenilikler özetle şöyledir : Ordunun eğitimi için Fransız subaylar getirilmesi. Fransaʹya öğrenci gönderilmesi (1826). Tıp okulu açılması (1827). Gazete çıkarılması (1828). Mısır daki yenilikleri kısa bir süre sonra İstanbulʹda benzerleri izledi. Bu, II. Mahmutʹun, onlardan ilham ve cesaret aldığı şeklinde yorumlanmaktadır. Ancak, Paşa da, III. Selim döneminde ve daha önce başlatılan askerî eğitim çalışmalarından ilham alsa gerek. Ayrıca o, bir vilayet olan Mısırʹı Osmanlı Devletine rakip bir Devlet haline getirmeyi de amaçladığından, bu düşüncesini gerçekleştirmek için de ciddî ve uzun vadeli çabalara girişmiştir. Avrupa ya öğrenci gönderilmesi II.Mahmut ( ) döneminin son on beş yılında, yabancılarla ilişkiler ve Avrupa usûllerine yönelmeler her geçen gün önem kazanmaya başlamıştır. Bu şe kilde,

17 17 ʺzamanın zorlamasıʺ sonucu, Batının yeni bilimlerini öğrenmiş memurlara ve bilgili insanlara ihtiyaç artmıştı. Bunların yetiştirilmesi için, Padişahın emri ile, Tıbbiye ve Enderunʹdan seçilerek 150 Müslüman çocuğun Avrupaʹya öğrenime gönderilmesine karar verilmiştir. Ancak, bu teşebbüs, o sıralarda halkın gözüne ʺpek çirkinʺ görünmüş, hükümet de halktan çekinerek bunlardan değil, Harbiye ve Mühendishaneʹden öğrenci göndermiştir ( yılları). 1834ʹten itibaren, Viyana, Paris ve özellikle Londra ya gittikçe artan sayıda askerî öğrenci ve genç subay gönderilmiştir. Amaç : a) Harbiye ve öteki askerî okullara yetenekli, bilgili öğretmen yetiştirmek, b) Kültürlü ve teknik bilgi sahibi subay yetiştirmek, c ) Tophane, Baruthane, Fişekhane, Dökümhane gibi askerî fabrikalara mühendis subay yetiştirmek idi. İngiltereʹye giden genç Osmanlı subayları bir yılda İngilizce öğrenerek Woolwich Kraliyet Harp Akademisi ʹne alınmışlar ve topçurluk, deniz subaylığı, deniz inşaat mühendisliği öğrenimi görmüşlerdir. Ayrıca, Avrupaʹdan öğretmen subaylar, teknik elemanlar getirilmiştir. Tanzimattan sonra, askerlik dışında çeşitli alanlarda Batıya, özellikle Fransaʹya, çok sayıda öğrenci, ayrıca nitelikli işçiler ustalar yetiştirmek için çeşitli zanaatlarda (torna, döküm, makina, terzilik...) çıraklar gönderilmiştir. Bu dönemde Avrupaʹya gönderilen öğrencilerin %70 i Müslüman, %30 u Hıristiyan tebaadandır. Görülüyor ki Devlet, milliyet ve din ayrımı yapmamıştır. Paris te yılları arasında faaliyet gösteren Mekteb i Osmanî, Fran saʹdaki Osmanlı öğrencilerine yardımcı olmaya çalışmıştır. Avrupa da okuyanlar, dönünce, önemli görevler üstlenmişler, yararlı hizmetlerde bulunmuşlardır. Böyiece, Askerlik, Mühendislik, Tıp, Güzel Sanatlar, Edebiyat... alanında ülkede yenilikler görülmüş, Devletin iç ve dış siyasetine Batı anlayış ve yöntemleri girmeye başlamıştır. Eğitimde ise, özellikle Kimyager Derviş Paşa, Selim Sabit ve Hoca Tahsin Efendilerin önemli çalışmaları olmuştur.

18 18 Sümbülzade Vehbiʹnin Türk eğitim tarihindeki yeri Maraşʹta doğan ve İstanbul da ölen (1809) Sümbülzade Vehbi, İranʹda elçilik ve çeşitli kentlerde kadılık görevlerinde bulunmuştur. Onun eğitim tarihimizde bir yer tutması, Tuhfe i Vehbi, Nuhbe i Vehbi ve Lûtfiyye i Vehbi adlarındaki kitapları ne deniyledir. Bu kitaplardan ilk ikisi Cumhuriyet yıllarına kadar okullarda Farsça ve Arapça öğretimi kitapları olarak okutulmuştur. Üçüncüsü ise bir ahlâk ve davranış kitabı olarak yine etkili olmuştur. Bu kitaplar, ezberlenmesi kolay olsun diye nazım biçiminde yazılmıştır. Şair bunları ʺgülistanʺa (gül bahçesi) benzetir ve ʺbülbülʺ gibi okunup ezberlenmesini salık verir. Tuhfe i Vehbi (tuhfe : armağan) Farsçayı kelime ezberleterek öğretmek için yazılmış bir tür sözlüktür. Kitabın yöntemini daha iyi anlamak için bazı örnekler verelim:cahile nâdan, müraî sofuya sâlûs de İffet ehli pakdâmen, ehli takva parsa (Bilgisize nâdan, iki yüzlü sofuya sâlûs, namuslu temiz kişilere pakdâmen ve Tanrı dan korkanlara parsâ denir) Hûbân güzeller, gülücü handan Bûsîden öpmek, ahd oldu peymân (Hıbân, güzeller demek, handan gülücü demektir. Bûsîden öpmek demektir ve yemine peymân denir) Bînend mârâ bizi görürler Bakmak nigâh ve gözcü nigehbân Nuhbe i Vehbi (nuhbe : seçilmiş, her şeyin en iyisi) Arapçayı kelime ezberleterek öğretmek için yazılmış bir tür sözlüktür. Cadde ulu yol imiş, cemʹi de gelmiş cuvâd (Cadde büyük yol, bunun çoğulu cuvâdʹdır) Sümbülzade, Farsça ve Arapça sözcükleri veren mısra ve beyitlerinin arasına öğretici, uyarıcı amaçla Osmanlıca şiirler de sıkıştırır. Bizi ilgilendirebilecek bazıları şöyledir. Örneğin Nuhbe ʹde şunları söyler: Okumaya yazıdan çok sây ef Ki kalır nakışla cahil hattat (Yazıdan çok okumaya çalış, çünkü hattat süslü yazarken cahil kalır). Bu beyitte, hattatların yazdıkları güzel yazıların anlamını her zaman bilmedikleri, okuma nın, güzel yazı

19 19 yazmadan daha önemli olduğu anlatılmak isteniyor.ne kadar âlim isen cahili etme techii (Ne kadar bilgili isen, cahilin bilgisizliğini yüzüne vurma) Tecavüz eyleme haddi, nasihat eyle kabûl Cihanda tâ olasın hüsn i halle makbûl (Sınırı, ölçüyü aşma, öğüt kabul et. Dünyada güzel davranışlarla kendini herkese benimset) Tuhfe ʹde yer alan bazı mrsralar da şöyledir: Her ne ister isen iste daima Allahʹtan Hakʹdır ancak kail olmağa hem uymağa seza (Ancak Tanrı kendisine boyun eğmeye ve itaata lâyıktır) Lûtfiyye i Vehbi Bu kitap bir ahlâk ve davranış kitabıdır. Nabiʹnin Hayriyyeʹsinden ilham alına rak yazılmıştır. Şair, önce, çeşitli bilimlerin yararını tartışmaktadır. Örneğin, ona gö re Hendese gibi müsbet bir bilim gerekli değildir. Şöyle der: İtibar eyleme pek Hendeseye Düşme ol daire i vesveseye (Hendeseye pek önem verme, şüphe ve tereddüt içine düşme) Tıp bilimi de şaire, uğraşmaya değer görünmez : Kendi derdin bırakıp da âdem Ne belâ, gayriye sürmek merhem (İnsanın kendi derdini bırakıp başkasının yarasına ilaç sürme belâsı ile uğraşması neyine) Şaire göre, en yüce ve değerli ilimler Edebiyat, Tarih, Siyerʹdir: Onlar ile nice mânâ bilinir Dehrin ahvâli ne râʹna bilinir (Onlarla insan nice mânâları öğrenir. Dünyanın durumunu apaçık bilir) Müsbet bilimlere ilişkin bu olumsuz görüşler, gerileme döneminin anlayışını yansıtmaktadır. Fakat bunların gerilemenin sürüp gitmesine katkıda bulunduğu da bir gerçektir. Bu kitapta yer alan insan davranışlarına ilişkin bazı tavsiyeler de şöyledir: Mutavassıt ola hâl ve malın (Toplumdaki yerin ve malın oria düzeyde olmalı)

20 20 Burada, Nabiʹnin ʺorta insanʺ görüşü aynen benimsenmiştir. Câhını gâh bilip dünyânın Öyle pek üstüne düşme ânın (Dünyadaki makam ve mevkileri bir kuyu bilip onlara pek düşkün olma) Kaynakça Akyüz, Yahya. Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları (2008). Binbaşıoğlu, Cavit. Türkiye de eğitim bilimleri tarihi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları 2795 (1995). Güven, İsmail. Türk eğitim tarihi. Naturel yayıncılık, Özkan, Selim Hilmi. Türk eğitim tarihi ders notları. İstanbul, Sağlam, Mustafa. Türk eğitim tarihi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 2007.

Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839

Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839 Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839 Eğitimde İlk Yenileşme Osmanlı Devleti, bir dizi yenilgiler üzerine öncelikli olarak askeri alanda bazı yeniliklere gidilmesi gerekli görülmüştür. Hendese hane adıyla

Detaylı

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi OSMANLILAR 1 2 3 Osmanlılarda Eğitimin Genel Özellikleri Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, toplumun derinden etkilemişlerdir. Azınlıkların çocuklarını üst düzey yönetici

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

EĞİTİM TARİHİ. Batı Etkisinde Türk Eğitimi. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi

EĞİTİM TARİHİ. Batı Etkisinde Türk Eğitimi. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi EĞİTİM TARİHİ Batı Etkisinde Türk Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Batı Etkisinde Türk Eğitimi a- Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi (1776-1839) b- Tanzimat Dönemi (1839-1876)

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

Ankara Patoloji Derneği. Dr. ALP USUBÜTÜN

Ankara Patoloji Derneği. Dr. ALP USUBÜTÜN Dr. ALP USUBÜTÜN LEONARDO DA VİNCİ 1452-1519 ANDREAS VESALIUS (1514-1564) Rembrandt Van Rijn "The Anatomy Lesson of Dr. Tulp" (1632) Giovanni Battista Karl Freiherr Morgagni von Rokitansky (1682 1771)

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER 1.Giriş Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında her alanda iş birliği gelişti ve bunun neticesi

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir.

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. 3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa da mühendis Jean Rodolphe Perronet e

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56 III. Selim ve Nizam-ı Cedit Yenilikçi bir padişah olan III. Selim ıslahatları planlı ve programlı bir şekilde yapmak istiyordu. Bu amaçla ileri gelen devlet adamlarından bir heyet oluşturdu. Bu heyetlerden

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

ÖZEL ALTIN NESİL ANADOLU LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

ÖZEL ALTIN NESİL ANADOLU LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ AY KASIM EKİM AY AY ARALIK 15 Çarşamba DENEME 1 DENEME 1 22 Çarşamba DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 2 DENEME 2 3 Pazartesi Fransızca 1 4 Salı 5 Çarşamba Fransızca 1 Fransızca 1 DENEME 3 DENEME

Detaylı

Bilişimin en Türkçesi. DEVLET ELİYLE BOZULAN TÜRKÇE Olgular, Çabalar

Bilişimin en Türkçesi. DEVLET ELİYLE BOZULAN TÜRKÇE Olgular, Çabalar Bilişimin en Türkçesi DEVLET ELİYLE BOZULAN TÜRKÇE Olgular, Çabalar Hülya Küçükaras Dil Derneği Genel Yazmanı AB 14 - Mersin 1 VAR OLAN DURUM Dil ve yazım kargaşası yaşanıyor. Türkçenin öyküsünü (geçmişini/tarihsel

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Tanzimat Dönemi 1839-1876. www.agurbetoglu.com

Tanzimat Dönemi 1839-1876. www.agurbetoglu.com Tanzimat Dönemi 1839-1876 www.agurbetoglu.com Tanzimat Dönemi 1839-1876 Tanzimat Fermanı ya da Gülhane Hatt-ı Hümayun denen siyasal bir ferman yayınlanmıştır. Ferman, Adülmecid tarafından hazırlatıldı

Detaylı

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA GECMIŞTEN GUNÜMUZE HABER YAZILARI Halka günlük olayları haber verme geleneğinin şimdilik Atina da başladığı sanılmaktadır. Eski Atina da, halk günün belirli saatinde,

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

altın nesil İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ Türkçe 1 DENEME 1 İnsan Hak. Demokrasi 1

altın nesil İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ Türkçe 1 DENEME 1 İnsan Hak. Demokrasi 1 altın nesil İLKOKULU VE ORTAOKULU 205-206 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ EKİM 20 Salı Türkçe DENEME 27 Salı 2 Pazartesi Demokrasi Türkçe KASIM 3 Salı 4 Çarşamba 5 Perşembe 6 Cuma 9 Pazartesi 0 Salı

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

(Galatasaray Lisesi,Mekteb-i Sultanî) ~ û. rüşdiyye 5

(Galatasaray Lisesi,Mekteb-i Sultanî) ~ û. rüşdiyye 5 ¼ À o p o ù 4 i q ¼~» ¼~ Tanzimat î ÿ ü»ž ¼» ¼ Ì À ¼» a ¼» å À» b ¼» ~ À» ÿ ü ¼ 16 22 Ð 1 Tanzimat 13 20 {» i Ž i» ~¼ å o o~¼ o ½ 19» 1923 û À 1839 å 1876 ~»» ³ å å» v 1856»» À» p ~ å p»ž å 1» p ~ ³» ~»Ž

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli 2009 ÜNİVERSİTE(ÖSS) + 2009 SBS(Anadolu Liselerine Giriş 8, 7 veya 6.sınıf) Sınavları ileanadolu Lisesi, Kolej, Askeri Lise, Fen Lisesi vs Kazandıran PRATİK REHBERLİK bilgileri Yazan ; Seçkin Üniversite,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR?

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? Kişisel gelişim, insanın gelişimi merak etmesi, yeni insanlar tanıması, gazetede güzel yazı yazan veya kitap yazmış insanları merak ederek onları tanımak, sadece yazılarından

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLERDE EVLİLİKTE DAHA AZ SORUN YAŞIYOR! - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İŞİTME ENGELLİLERDE EVLİLİKTE DAHA AZ SORUN YAŞIYOR! - Genç Gelişim Kişisel Gelişim İŞİTME ENGELLİ GÜL USTABAŞ GENÇ İŞİTME ENGELLİLER NORMAL OKULLARDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE TABİ OLMALI. İŞİTME ENGELLİLERDE EVLİLİKTE NORMAL İNSANLAR GİBİ HATTA ONLARDAN DAHA AZ SORUN YAŞIYOR SORU-- Kısaca

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Eğitim Referanslarımız

Eğitim Referanslarımız Proje Adı Şehri Anadolu Üniversitesi Eskişehir STANDALONE/EY3600 3 100 Anadolu Üniversitesi Eskişehir KONVANSİYONEL 30 300 Anadolu Üniversitesi AKM Eskişehir SWMP/EY3600 8 250 Anadolu Üniversitesi Eczacılık

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

1. BÖLÜM TÜRKÇE KONU TAKİP ÇİZELGESİ TAM OLARAK ÖĞRENDİM HALA EKSİKLERİM VAR HİÇ ANLAMADIM KONU MATEMATİK KONU TAKİP ÇİZELGESİ TAM OLARAK KONU

1. BÖLÜM TÜRKÇE KONU TAKİP ÇİZELGESİ TAM OLARAK ÖĞRENDİM HALA EKSİKLERİM VAR HİÇ ANLAMADIM KONU MATEMATİK KONU TAKİP ÇİZELGESİ TAM OLARAK KONU 7. SINIF ÖĞRENCİ REHBERLİK FORMU OKUL NO ADI SOYADI VELİSİ TEL Bu rehberlik formunda 1.Derslerden hangi konuyu anlayıp anlamadığı 2.Öğretmenlerine sorduğu haftalık 3.Öğrencilerimizin günlük her dersten

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-222-330b-9b07-d4e kodu ile teyit edilebilir. EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din

Detaylı

19. YÜZYILIN SONLARINDA BOLU DA EĞİTİM VE BOLULU EĞİTİMCİ MUALLİM CEVDET. Bahri Ata * GİRİŞ

19. YÜZYILIN SONLARINDA BOLU DA EĞİTİM VE BOLULU EĞİTİMCİ MUALLİM CEVDET. Bahri Ata * GİRİŞ 1 19. YÜZYILIN SONLARINDA BOLU DA EĞİTİM VE BOLULU EĞİTİMCİ MUALLİM CEVDET Bahri Ata * GİRİŞ Bu bildiride 19. yüzyılın sonlarında Bolu nun eğitim durumuna ilişkin genel bilgiler verildikten sonra, Bolu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

kayıt parasız okul öğretim zorluklar zorunlu okul ana okul aile birlikleri sınıf günlüğü defteri okul dışı etkinlikler

kayıt parasız okul öğretim zorluklar zorunlu okul ana okul aile birlikleri sınıf günlüğü defteri okul dışı etkinlikler zorluklar sınıf günlüğü defteri parasız okul ana okul kayıt okul dışı etkinlikler zorunlu okul aile birlikleri öğretim Belçika da, çocuklar 6 yaşından 18 yaşına kadar okula gitmek zorundadırlar. Çocuklar

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (19-20 yy) Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 224022300001201 1 2 0 2 4 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

19. Yüzyılda Osmanlı Askerî Okullarının Ders Programları ve Ders Kitapları

19. Yüzyılda Osmanlı Askerî Okullarının Ders Programları ve Ders Kitapları 19. Yüzyılda Osmanlı Askerî Okullarının Ders Programları ve Ders Kitapları Mustafa Ergün* Tayyip Duman* 1. Avrupa'nın Geleneksel Ders Programlarının Değişmesi Avrupa'nın geleneksel ders programları milattan

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; Sigortalı sayılanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.) (4.maddedeki) Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; d) Harp okulları ile fakülte ve

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf Türkçe C C B B A D B D A C A B A C D Matematik C D B D A D C A A D D C B A B Fen Bilimleri C D A B B C A D B C C D A D B Sosyal Bilgiler D C A C B A C D B B D D A B B İngilizce

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerine Etkisi 2014 / 2015 SAYI: 12. Haftanın Bazı Başlıkları

Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerine Etkisi 2014 / 2015 SAYI: 12. Haftanın Bazı Başlıkları 2014 / 2015 SAYI: 12 Haftanın Bazı Başlıkları Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerine Etkisi Akran Eğitimi Çalışmaları Başladı! İngilizce Münazaralarımız Devam Ediyor Atık Piller Teslim Edildi Salyangozlar Sosyal

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

KĠġĠSEL GELĠġĠM VE EĞĠTĠM OSMANLI TÜRKÇESĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

KĠġĠSEL GELĠġĠM VE EĞĠTĠM OSMANLI TÜRKÇESĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KĠġĠSEL GELĠġĠM VE EĞĠTĠM OSMANLI TÜRKÇESĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR?

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? YABANCI DİL ULUSLAR ARASI HAREKETLİLİKTE OLMAZSA OLMAZ MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? DOÇ.DR.DİLEK KARAASLAN Süleyman Demirel Üniversitesi it i Erasmus Kurum Koordinatörü 05 Kasım

Detaylı

MODERNLEŞME DÖNEMİNDE OSMANLI DENİZ TEKNOLOJİSİ VE TERSANE-İ AMİRE

MODERNLEŞME DÖNEMİNDE OSMANLI DENİZ TEKNOLOJİSİ VE TERSANE-İ AMİRE MODERNLEŞME DÖNEMİNDE OSMANLI DENİZ TEKNOLOJİSİ VE TERSANE-İ AMİRE Prof. Dr. Tuncay Zorlu İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü 6.1.2016 1 Çeşme Bozgunu (1770) ve Modernleşmenin

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

HARBİYELİ 1283 MUSTAFA KEMAL

HARBİYELİ 1283 MUSTAFA KEMAL HARBİYELİ 1283 MUSTAFA KEMAL 1 2 Mustafa Kemal Atatürk 1898 yılı Aralık ayının ortalarında Manastır Askerî İdadisi'ni, notları kendisiyle aynı olan Selanikli Ahmet Tevfik'le birlikte birinci olarak bitirmiş

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI Toplantı Tarihi: 0. 06. 04 Toplantı Sayısı : 04/05 Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Başkanlığında 0.06.04 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR: -04-05 Eğitim

Detaylı

TED ZONGULDAK KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. KANAAT DÖNEMİ 9/A SINIFI YAZILI SINAV TAKVİMİ

TED ZONGULDAK KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. KANAAT DÖNEMİ 9/A SINIFI YAZILI SINAV TAKVİMİ 9/A SINIFI YAZILI SINAV TAKVİMİ BÖLÜM SINAVI (FEN 2) 23.02.2015 Pazartesi MATEMATİK 1 03.03.2015 Salı BÖLÜM SINAVI (TÜRKÇE 1) 05.03.2015 Perşembe İNGİLİZCE 1 10.03.2015 Salı BÖLÜM SINAVI (MATEMATİK 3)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI : Güzel Sanatlar Eğitimi Modülü Yüksek Lisans Programı Z/S ÖĞRETİM ELEMANI Saati Gün Saat GSE5001 GSE5001 Okuma Kültürü ve Çocuk Edebiyatı S 3 0 3 3 8 Prof. Dr. Sedat

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İstanbul un 100 Spor Kulübü

İstanbul un 100 Spor Kulübü 100 ayrı karede İstanbul un 100 Spor Kulübü 2012 Avrupa Spor Başkentliğine seçilen İstanbul'un 100 spor kulübünün tarihçesi kitaplaştırıldı. 'İstanbul'un 100 Spor Kulübü' adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ Sınıf Saat Dersin Kodu ve Adı: L U Öğretim Üyesi/Elemanı 1 09:00-10:00 YDL185 - Yabancı Dil (İngilizce) (N.Ö.) 58 - Okt.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 SAYI: 2676-2687 2014 YILI 77. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı da Modernleşme Çabaları

18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı da Modernleşme Çabaları 18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı da Modernleşme Çabaları 18. Yüzyıl Öncesi Osmanlı ve Bilim Osmanlı Devleti, İslam Dünya sında bilim ve teknolojinin durgunlaştığı ve hatta hızla gerilediği 14.yy da ortaya

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı