Giftedness in Qualified Public Education Policy of Turkey and Practices at Europen Union 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giftedness in Qualified Public Education Policy of Turkey and Practices at Europen Union 1"

Transkript

1 Giftedness in Qualified Public Education Policy of Turkey and Practices at Europen Union 1 Fikret Birdişli 2 Hanifi Özdemir 3 ABSTRACT. Qualified Public Education is a kind of education policy for exceptional children. But within application of exceptional children, gifted education is very important for future of the society as well as individial progress. In addition to because of scientific and technologic character of the 21 st. century the qualified education is accepted as key factor for sustainable development. But in spite of this reality many countries have not explicit legislation about gifted education yet. Main goal of this essay to create comparative ground for Europen countries and Turkey public education policy about giftedness. Key Words: Education policies, exceptional children, special education and giftedness. SUMMARY Purpose and significance: Education is very iportant for future of the society as well as individial progress. In addition to provide a convenient education for gifted and exceptional children is imperativeness of social policy of democratic satetes. So this assay investegated education polcy of Europen countries and Turkey about gifted chidren. Methods: At this study first investigated education policy of Turkey in its historical respect and focused on europen countries which has explicit regulation and legislation about gifted education for geting comparative result. For all this study has been used the analitic investigation methots. Results: Almost every Europen Countries and Turkey have general education policy which has stressed on important of cognitive and talentnes. But only eight of EU countries have explicit regulation and legislation about gifted education. At glance of Turkey, its has most original experiance about education and employment of gifted children as it was Enderun. But he hasn t been carry this experiance to the its today and future exactly yet.there are some regulation and application about education of gifted children allready but its need some additional supportive measures aspect of fiscal and employment policy. Discussion and Conclusions: Qualified Public Education Policy is very important in regular education practices. Because democratic right and equalities means is not absolutely equivalence for everybody in public area. May be its means as providing to everybody appropriate opportunity and chance to get over difficulty of their life so that to achieve geting meet everybody in common denominator for social life. So goverment should give to an extra opportunity for gifted and talented children and regulate their education explicitly in his legislation. In addition to remember that gifted and talented childern not humanitarian capital but precise treasury for humanity so every country to strive to explore them and must being in cooperation everybody to earn them for our planet. 1 This article has been present for 2 st National Congress for Gifted and Talented Children, Anatolia University, Turkey, March Doctoral Student,Public Administration, Inonu University, 3 Master Student, Faculty of Education, Inonu University, 1

2 Türkiye de Nitelikli Kamusal Eğitim Politikaları İçinde Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi ve Avrupa Birliğinde Yer Alan Uygulamalar Fikret Birdişli 4 Hanifi Özdemir 5 ÖZ. Nitelikli kamusal eğitim; özel durumları nedeniyle genel eğitim içinde ihtiyaçlarını karşılayamayan bireylere yönelik geliştirilen özel eğitim programlarıdır. Bu programlar içinde üstün yetenekli çocukların eğitimine yönelik uygulamalar bireysel gelişim için olduğu kadar toplumun geleceği bakımından da büyük önem taşımaktadır. Ayrıca 21 nci yüzyılın bilim ve teknoloji ağırlıklı karakteri nedeniyle nitelikli eğitim sürdürülebilir bir kalkınmanın vazgeçilmez bir öğesi olarak kabul edilmiştir. Buna karşın birçok ülkenin genel eğitim politikaları içinde yetenek ve zekâya vurgu yapılmasına rağmen pek azında üstün yetenekli çocukların eğitimine yönelik doğrudan ve açık yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye de ve AB de üstün yetenekli çocukların eğitimi niteliksel ve kamu politikaları açısından incelenerek bir karşılaştırma zemini oluşturulmaya çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Eğitim politikaları, Özel eğitim, Üstün yetenekli çocuklar GİRİŞ Eğitim bir ulusun geleceğinin teminatıdır. Bu bağlamda çağın gereklerine uygun bir eğitim sistemi kamu politikaları içinde büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle anayasal bir hak olarak görülen eğitimde fırsat eşitliği yasalarla teminat altına alınmıştır. Bu noktada özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere sağlanan ayrıcalıkların anayasanın eşitlik ilkesine aykırı düşüp düşmediği bir tartışma konusu olmuştur. Aslında biyolojik, psikolojik ve sosyal sorunları veya başka bir ifadeyle belirlenmiş eğitim standartlarını aşan konumları nedeniyle özel ilgi ve ayrıcalığa ihtiyaç duyan bireylerin durumları anayasanın öngördüğü fırsat eşitliğini bozmamaktadır. Çünkü gerek sonradan kazanılan edinimler -sosyal statü gibi- ve gerekse doğuştan sahip olunan fiziksel ve biyolojik farklılıklar gerçek hayatta mutlak eşitliğin bulunmadığını göstermektedir. Bu bağlamda eşitsizlik doğal bir hal iken eşitlik ise ancak insanların yaptıkları şeyler sonucu gerçekleşir. Dolayısıyla herkesin kendi ayakları üzerinde yaşaması gerektiği düşüncesinin yayıldığı toplumsal düzen, aslında eşitliğe aykırı olacaktır (Sartori,1996:365). Bu nedenle demokratik bir toplumda kamusal eşitliği sağlamak herkese aynı şeyi vermek değil, insanların farklı düzeyde ve yönde olan gereksinimlerini karşılayarak toplumun ortak bir paydada buluşmasını sağlamak demektir. Bu bağlamda bireylere öznel sorunları ve farklılıkları nedeniyle ihtiyaç duydukları eğitim olanaklarının rutinin dışına çıkarak farklı yöntemlerle sağlanması eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini bozmamaktadır. Çünkü herkese eğitim alma olanağını sağlamak ve bu haktan 4 İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi A.B.D. Doktora Öğrencisi 5 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi 2

3 kimseyi mahrum kılmamak eğitimde fırsat eşitliğini oluştururken, bireylerin özel durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun eğitimi almalarını temin etmek ise eğitimde imkân eşitliğini oluşturur. Bu yaklaşım doğrultusunda nitelikli kamusal eğitim politikaları geliştirmek demokrasinin gereği olduğu gibi sosyal devlet ilkesinin de bir zorunluluğudur. Zaten sosyal devletin amacı bireylerin sosyo-ekonomik ve kültürel tabanda tam olarak eşitliğini sağlamak değil, eşitsizliğin birey ve toplum yaşamında neden olduğu dengesizliği gidermektir (Gözübüyük,2003,27). Bu bağlamda birçok demokratik ülkede olduğu gibi Türkiye de de eğitimde istisnai durumlar yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş özel eğitim ihtiyacı olan bireyler başlığı altında toplanmıştır. Fakat son derece kapsayıcı olan bu tanım engelli çocuklarla birlikte üstün yetenekli çocukları aynı yasal düzenleme içinde değerlendirdiğinden uygulamada belirsizliklere ve yetersizliklere neden olmaktadır. Özellikle üstün yetenekli çocukların eğitimi, istihdam politikalarını da içeren bir gösterimden (vizyondan) yoksun olduğu için eğitim süreci sonunda bireyler kendi kaderlerine teslim edilmekte ve gelişmiş Batılı ülkelere doğru beyin göçüne neden olunmaktadır. Oysaki Türkiye, nitelikli eğitim uygulamaları bakımından dünyanın en özgün ve eski birikimlerine sahip bir ülkedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde özellikle devlet yönetiminde görev alacak kişilerin seçimi ve eğitimi günümüzdeki üstün nitelikli çocukların özel eğitimine yönelik uygulamalar için tarihsel bir referans teşkil edebilir. Burada sorun Türkiye nin bu tarihsel birikimini bugüne taşıyamamasıdır. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) ne girmeye çalışan ve bu nedenle uyum çalışmaları yapan Türkiye nin eğitim alanında izleyeceği tutum, genelde milli eğitim politikası açısından özelde ise üstün yetenekli çocukların eğitimi açısından son derece belirleyici olacaktır. Bu nedenle AB de yer alan ülkelerin üstün yetenekli çocukların eğitimine yönelik yaklaşım ve uygulamaları AB nin eğitim vizyonu açısından Türkiye için de önem taşımaktadır. Bu makalede öncelikle Türkiye de ardından da AB de üstün yetenekli çocuklara yönelik eğitim ve uygulamalar yasal ve pratik düzlemde incelenerek öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. TÜRK EĞİTİM POLİTİKASI İÇİNDE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Türkiye de Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminin Tarihsel Gelişimi Türkiye üstün yetenekli bireylerin eğitimi bakımından dünyanın en özgün ve eski birikimlerinden birine sahip bir ülkedir. Yunan filozofu Eflatun un devlet adamı yetiştirmek için tasarladığı sistem Selçuklularda Gulamhanelerde, Osmanlı İmparatorluğunda ise Enderun okullarında uygulamaya konulmuştur. I. Murat ın uygulamaya koyduğu Pençik Yasası ile savaş tutsaklarının en gösterişli ve yeteneklileri; II. Murat ın yürürlüğe koyduğu Devşirme Düzeni ile Anadolu nun Müslüman olmayan tebaalarının çocukları arasından belirli aralıklarla seçilenler özel eğitim için ayrılır ve devlet hizmeti için yetiştirilirdi (Dağlıoğlu, 1995, 25). Bu uygulama Fatih Sultan Mehmet zamanında bazı değişikliklerle daha sistematik hale getirilmiştir. Enderun yeniden örgütlenerek devlet hizmetlisi yetiştirecek ayrıcalıklı bir eğitim kurumu haline getirilmiştir. Bu sistemde devşirmelerin seçiminde gösterilen titizlik ve okulda uygulanan programların dayandığı ilkeler sayesinde imparatorluğun üst düzey yönetimini ve idari mekanizmanın yürütülmesini üstlenecek kadrolar yetiştirilmiştir (Leana, 2005, 27). Birçok Batılı kaynak Osmanlı İmparatorluğu nun yüzyıllar boyunca sürmesinin sebeplerinden birinin üstün yetenekli çocukların seçilip, devlet yönetiminde kullanılması olduğunu ileri sürmektedirler (Akkuş, 2007, 16). 3

4 Cumhuriyet sonrası dönem incelendiğinde üstün yeteneklilerin yetiştirilmesine yönelik ilk somut adımın 1948 yılında atıldığı görülmektedir. Fakat bundan önce 1929 yılında çıkarılan 1416 sayılı kanunun 3 ncü maddesinde yurtdışına gönderilecek öğrencilerin diğer öğrencilerden zekâ ve karakter bakımından üstün olması şartı öne sürülmüş ve aranan şartları taşıyanların Maarif Vekâletince (Eğitim Bakanlığı) müsabaka (sınav) ile seçilmesi öngörülmüştür (E-Mevzuat(a), 2008) yılında ise 5248 sayılı İdil Biret ve Suna Kan`ın özel olarak yetiştirilmelerine yönelik Harika Çocuk Kanunu adında bir yasa çıkartılmış ve 1956 yılında 6660 sayılı Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenek Gösteren Çocuklar Hakkında Kanun ile kapsamı genişletilmiştir (E-Mevzuat (b),2008) lı yılların sonunda ise 6660 sayılı yasada 6 öngörüldüğü şekilde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bir komisyon oluşturulmadığından bu girişim sekteye uğramıştır yılında bu yasa kapsamında Devlet Konservatuarında yoğun eğitime olanak sağlayan özel statü yönetmeliği çıkartılmıştır. Bu yönetmelik sayesinde yetişen sanatçılarımızdan biri Fazıl Say dır. Bu yönetmelikten en son 1998 yılında yedi yaşında olmasına rağmen piyanoda üstün yetenek gösteren Emre Can Yavuz yararlanmıştır. Son on yıldır ise ödenek yetersizliği nedeniyle komisyon oluşturulamamıştır (Sarıkaya, 2007, 1). Kamu Yönetimi hiyerarşisi içinde özel eğitim hizmetleri ise 1950 yılına kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yürütülürken 1951 yılında 5822 sayılı kanun ile Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğuna verilmiştir. Anayasal düzenleme ise ilk olarak 1961 yılında yapılarak özel eğitime muhtaç çocuklar ve eğitimleri ile ilgili anayasaya bir hüküm konmuştur. Bu hüküm 1982 Anayasası nın 42 nci maddesinde yer almaya devam etmiştir. Mevcut maddeye göre, Devlet maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmesi amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle, özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Üstün yetenekli çocuklara yönelik uygulama örneklerini incelendiğinde 1961 yılında çıkarılan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6 ncı ve 12 nci maddelerinde özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okulların ve sınıfların zorunlu ilköğretim kurumları arasında sayıldığını görüyoruz. Fakat bu kanunda da özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik eğitim ve öğretime ilişkin açıklamalara yer verilirken üstünlükleri nedeniyle özel eğitime ihtiyacı olana çocukların durumuna yer verilmemiştir (Çıkılı, 1986, 8) yılında çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 2 nci maddesinde ise Türk Milli Eğitimi nin genel amaçları Türk Milleti nin bütün fertlerini, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek gerekli bilgi, beceri ve davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak (E-Mevzuat(c),2008) şeklinde düzenlenerek yetenek ve kabiliyete yönelik nitelikli bir eğitim için genel bir yasal dayanak oluşturulmuştur yılında yayınlanan 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de ise özel eğitimle ilgili yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetleri ve eğitim kurumları arasındaki koordinasyona ilişkin genel çerçeve çizilmiştir. 6 Bu yasanın öngördüğü komisyon birinci maddede şöyle açıklanmıştır: Güzel sanatlarda fevkalade icra ve ibda istidadı gösteren çocukları memleket dahilinde veya yabancı memleketlerde Devlet hesabına yetiştirmeğe, Talim ve Terbiye Dairesi Reisi, Güzel Sanatlar Umum Müdürü, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi ile Ankara Devlet Konservatuarı müdürleri, bu müesseselerin mütehassıs öğretmenleri arasından Öğretmenler Kurulunca seçilecek üçer mütehassıs ile fonetik ve plastik sanatlar sahasında tanınmış kimseler arasından Maarif Vekaletince seçilecek iki mütehassıstan müteşekkil komisyonun tesbit ve teklifi üzerine Maarif Vekili salahiyetlidir. 4

5 Yasal Düzenlemelerde Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi Cumhuriyet döneminde üstün yetenekli çocuklara yönelik bazı kanunlar çıkartılarak birkaç girişimde bulunulmasına rağmen genel eğitim politikası içinde açık bir şekilde tanımlanarak kurumsallaştırılmış ve süregelen bir yapıya uzun süre kavuşulamamıştır yılında çıkartılan Milli Eğitim Temel Kanununda istidat ve kabiliyetlere vurgu yapılmasına rağmen kanunun öngördüğü özel eğitime yönelik düzenleme ancak 1997 yılında 573 sayılı kararname ile yapılmış ve bu doğrultuda üstün yetenekli çocuklara yönelik en somut uygulama ise ancak 2006 yılında çıkartılan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve Bilim ve Sanat Merkezleri Yönetmeliği ile mümkün olmuştur. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği nin 43 ncü maddesi doğrudan üstün yetenekli bireylerin eğitimi ile ilgilidir. Bu maddede üstün yetenekli bireylerin eğitimi amacıyla açılacak kurumlara ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Bu yönetmelikte belirtilen esaslardan bazıları şu şekildedir: a. Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi, sosyal ve duygusal bütünlük içerisinde ele alınır. b. Kurumdaki eğitim öğretim etkinlikleri öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumlarındaki programlara destek olacak şekilde planlanır ve yürütülür. Buradan hazırlanacak öğretim programlarının üstün yetenekli çocuklara yönelik etkinlikleri içermesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yeni öğretim programlarının hazırlanması sürecinde toplanan konseyde ülkemizdeki üstün zekâlı çocuklardaki artış belirtilerek onlar için ayrı planlamanın yapılması sağlanır (TTKB, 2003, 4). c. Öğrencilere analitik düşünme becerileri kazandırılır. d. Öğrencilerin liderlik, yaratıcı ve üretici düşünme yetenekleri ulusal ve toplumsal bir anlayışla ülke kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde geliştirilir. e. Eğitim-öğretim süreci, öğrenci, veli, okul ve kurumun iş birliğinde devam ettirilir. Yönetmelikte okul ve kurumların özel eğitim hizmetlerinin sorumluluğu başlığı altında özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara sunulan eğitim-öğretim hizmetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla özel eğitim tedbirleri alınarak gerekli düzenlemeler yapılır. Şeklinde esas getirilmiştir. Bu da öğretmenlere özel eğitim, üstün yetenekli ve üstün zekâlı çocukların eğitimi ile ilgili seminerler düzenlenmesini gerektirir. Mevcut yasal düzenlemeler içerisinde doğrudan üstün yetenekli ve üstün zekâlı çocukların eğitim ve öğretim faaliyetlerini ilgilendiren düzenleme Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi dir. Bu yönergede Bilim ve Sanat Merkezleri nin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Merkezdeki etkinliklerin temelinde proje üretme ve geliştirme çalışmaları yer almaktadır. Kurumun amaçları içerisinde yaşam projelerini gerçekleştirme fırsat ve imkânlarının verilmesinin sağlanması yer almaktadır. Proje üretimi ve hazırlama programında yer alan ifadeye göre projelerin konusu ve seçiminde herhangi bir sınırlama yapılmaz. Her türlü üretim, hizmet, bilimsel çalışma ve sanat etkinlikleri projelendirilir (MEB, 2007, 10). Milli Eğitim Şuralarında Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi Milli Eğitim Şuralarında özel eğitime ilk olarak 1953 te yapılan Beşinci Milli Eğitim Şurasında yer verilmiştir (MEB, 1953, 1). Üstün yetenekli çocukların eğitimine ise ilk olarak 1982 yılında yapılan On birinci Şura da yer verilmiştir. Bu şura da özel eğitim uzmanlarının yetiştirilmesi başlığı altında üstün zekâlıların eğitimi özel eğitim dalları içerisinde sıralanmıştır (MEB, 1982, 21). On ikinci Şura`da ise üstün yetenekli ve üstün zekâlı çocuklar için Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimine önem verilmesi, zekâ seviyesi yüksek çocuklar için özel sınıfların açılması, zihin ve beden bakımından özürlü çocukların eğitiminin 5

6 yaygınlaştırılması kararı alınmıştır (MEB, 1988, 4). Aynı şura da genel, mesleki ve teknik ortaöğretim başlığı altında fen liselerinde üstün yetenekli ve üstün zekâlı çocukların eğitimine yönelik programlara yer verilmesi yönünde kararlar alınmıştır (MEB, 1988, 4). Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili en fazla kararın alındığı şura ise 2006 yılında yapılan On yedinci Şura olmuştur. Bu şurada konuya yönelik alınan kararlar şu şekildedir (MEB, 2006, 3) : a. Üstün zekâlı çocukların eğitimi ve istihdamı konularında politikalar oluşturulmalıdır. b. Üstün zekâlı çocukların eğitimleri üniversitelerce açılacak sertifika programlarını bitiren öğretmenlerce yapılmalıdır. c. Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilerce yapılacak etkinlik ve projeler okul/ kurumlarında kredilendirilmelidir. d. Üstün zekâlı öğrencilerin eğitimi için madalyon okullar, cazibe merkezi olacak araştırma birimleri vb. kurumlar açılmalı, bu kurumlara gidecek öğrencilerin aileleri maddi olarak desteklenmelidir. e. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının 6 12 nci sınıfları arasında öğrenci odaklı sınıf sisteminden disiplin (ders) odaklı sınıf sistemine geçilmeli ve üstün zekâlı çocukların kendi hızlarında ilerlemelerine fırsat sağlanmalıdır. f. Bilim ve Sanat Merkezlerine öğretmen seçiminde Fen Liseleri ve Anadolu Liselerinde görev alacak öğretmenlerin seçiminde kullanılan kriterlere benzer kriterler getirilmelidir. g. TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin iş birliği ile üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi konusunda yaz-kış kampları, bilim danışmanlığı vb. etkinliklerin düzenlenmesinde iş birliği yapılmalıdır. Kalkınma Planlarında Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi Eğitim politikalar açısından incelenmesi gereken bir diğer önemli alan ise Kalkınma Planlarıdır. Birinci Kalkınma Planında şu hususlara değinilmiştir (DPT, 1963, 449): a. Eğitim sistemimiz toplumdaki çeşitli görevlerin yurttaşlar arasında kabiliyetlerine göre dağıtılmasını sağlayacak bir şekilde düzenlenecektir. Bu amaçla durumları ne olursa olsun kabiliyetli olanlar bütün eğitim imkânlarından yararlanacaklardır. Böylece toplumda hem sosyal adalet, hem de fırsat eşitliği ilkeleri gerçekleşecektir. Öte yandan çeşitli hizmetler de en kabiliyetli ve yeterli kişiler yoluyla yürütüleceğinden hizmet verimli ve seviyeli olacaktır. b. Gelir durumu elverişli olmayan başarılı öğrencilerin yükselmesine imkan verecek geniş bir burs sistemi kurulacaktır. c. Eğitimin her kademesinin toplumun en kabiliyetli elemanlarına açık tutulmasını sağlamak için yeterlik esasına dayanan seçme usulü uygulanacaktır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ise mesleki ve teknik alanda öğrenimde üstün yetenek gösteren öğrencilerle ilgili şu ifadeye yer verilmiştir (DPT, 1973, 751): Yüksek öğretim insan gücü gereklerine göre planlandığı için orta öğretimden yüksek öğretime geçişte bir sınav barajı uygulanacak, ancak mesleki ve teknik öğretimi bitirenlerden üstün yeteneklilerin de kendi alanlarında yüksek öğretime devamını sağlamak üzere mevcut sınav sistemi yeniden düzenlenecektir. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ise üstün zekâlılar ile ilgili doğrudan atıflarda bulunulmuştur. Alınan kararlar ise şu şekildedir (DPT, 1985, 157): a. Özel eğitim gerektiren geri ve üstün zekalılarla işitme, konuşma ve ortopedik özürlüler, uyumsuzlar ve sürekli hastalığı olan çocukların eğitimine gereken önem verilecektir. Bu amaçla, özel eğitim alanında görev alacak öğretmen ve personelin yetiştirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 6

7 b. İnsan gücü ihtiyaçları açısından üstün zekalı ve özel yetenekli çocuklara özel eğitim hizmetlerinin götürülmesi bir programa bağlanacaktır. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında üstün yetenekli çocuklar için yapılması planlanan faaliyetler şunlardır (DPT, 1990, 294): a. Özel eğitim gerektiren üstün yeteneklilerle zihni, konuşma ve ortopedik, özürlüler, uyumsuzlar ve sürekli hastalığı olan çocukların eğitimi için gerekli altyapı geliştirilecektir. b. Eğitim ve öğretimin çeşitli kademelerinde uygulanan parasız yatılılık ve burs sitemi ıslah edilerek üstün yetenekli fakat maddi imkanları sınırlı öğrencilere yöneltilmesi amaçlanacaktır. c. Yetenekli gençlerin temel bilim alanlarına çekilerek bilim adamı yetiştirilmesi sağlanacaktır. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında üstün yetenekli çocuklara yönelik olarak şu kararlara yer verilmiştir (DPT, 1996, 41): a. Öğretmen ve öğretim üyelerinin sayı ve nitelikleri artırılacak, başarılı ve üstün yetenekli öğrencilerin bu alana yönlendirilmesi sağlanacaktır. b. Üstün zekalı çocukların yeteneklerine uygun bir ortamda yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla gerekli eğitim kurumlarının geliştirilmesine önem verilecek ve özel sektörün bu alandaki girişimleri desteklenecektir. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında özel eğitim gerektiren üstün zekâlı çocuklara uygun eğitim ortamlarının hazırlanmasında yetersiz kalındığı belirtilerek alınması gereken tedbirler şu şekilde sıralanmıştır (DPT, 2001, 95): Özel eğitim alması gereken çocukların normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte eğitim göreceği kaynaştırma okulları bütün öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde mekân, donanım, personel ve program esnekliğine kavuşturulacak üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukların rehberlik ve danışmanlık yardımını okul öncesi ve ilköğretim çağında almasına ve bu çocuklar için uygun eğitim ortamlarının hazırlanmasına ağırlık verilecek ve özel sektörün bu alandaki girişimleri desteklenecektir. Dokuzuncu Kalkınma Planında her ne kadar üstün yetenekli ve üstün zekâlı çocukların eğitimine doğrudan değinilmese de nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin önemi şu şekilde açıklanmıştır (DPT, 2007, 6): Teknolojik gelişmenin artan hızı, insan yaşam biçimlerini ve ilişkilerini derinden etkilemektedir. Küresel bir perspektif kazanmanın ötesinde çok hızlı bir bilgi erişimi olanağına kavuşulmuş olması coğrafyayı sınırlayıcı bir unsur olmaktan neredeyse çıkarmıştır. Bilgi yoğun sanayilerin gelişimi ve diğer coğrafyalardaki insan gücünden yararlanma olanaklarının genişlemesi, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki iyi yetişmiş yeteneklerin önemi küresel bazda artırmaktadır. Bu çerçevede nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için eğitim olanaklarının genişletilmesi bütün dünyanın üzerinde özenle durduğu temel konu haline gelmiş bulunmaktadır. 7

8 AVRUPA BİRLİĞİ (AB) EĞİTİM POLİTİKALARI VE AB DE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Avrupa Birliği (AB) Eğitim Politikası Avrupa Birliği öncelikle iktisadi amaç ve kaygılarla kurulmuş ekonomi temelli bir uluslararası örgüttür. Kendi tarihsel gelişim süreci içinde zamanla ekonomik iş birliğinin kapsamı genişletilerek sosyal, siyasal ve güvenlik alanlarını da kapsamış ve stratejik bir güç birliği haline gelmiştir. AB Anayasasının ikinci maddesinde birliğin amaçları; ekonomik ve parasal birlik başta olmak üzere ortak politikalar üreterek üye devletlerarasında eşgüdüm sağlamak, yüksek istihdam politikaları ile rekabete dayalı sürdürülebilir bir kalkınmayı gerçekleştirmek, kadın erkek eşitliğini her alanda sağlayarak sosyal korumacılık önlemlerini almak, çevre standartlarını artırarak yaşam kalitesini yükseltmek böylelikle üye devletler arasında ekonomik ve sosyal alanda uyum ve birliktelik sağlamak şeklinde açıklanmıştır (Europa,2007). Yine AB Anayasasının üçüncü maddesinde yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak için teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artırılması ile eğitim ve öğretimin geliştirilmesinin gereği önemle vurgulanmıştır. Bu bağlamda aslında politik ve ekonomik bir örgüt olan AB, eğitim ve uzmanlaşmayı küreselleşen dünya ekonomisinde etkin bir rekabetin temel unsuru olarak görmektedir. Bu nedenle eğitim konusunda yapılan ilk girişimler de meslek eğitimleri üzerinde olmuş ve 1957 Roma Anlaşmasının 128 nci maddesinde gerekli zemin hazırlanmıştır 7. Ardından 1992 yılında gerçekleşen Maastricht Anlaşmasının sekizinci bölümünde ise eğitim ve meslek eğitimi ayrı zikredilerek ilk kez bir ayrıma gidilmiştir. Bu bağlamda 123 ncü maddede meslek eğitimi, iç piyasada istihdam olanağını artıran topluluk içinde ise endüstriyel değişimlere uyumu kolaylaştırarak işgücünün mobilitesini artıran bir etmen olarak tanımlanmıştır 8. Tüm bu yaklaşımlar bir araya getirildiğinde AB nin eğitim konusuna yaklaşımının etkin ve verimli bir üretim ile bilinçli bir tüketim toplumu oluşturma üzerine temellendirildiği söylenebilir. Fakat aradan geçen zaman içinde demokrasi ve insan hakları konusunda dünya genelinde kat edilen mesafeler eğitimi sadece emeğin verimliliğini artırarak yüksek değerli katma değer üretecek (Başkaya, 2001,55) bir olgu olmaktan çıkarmış ve temel hak ve özgürlükler bağlamında ele alınmasına neden olmuştur. Bu yeni yaklaşımın gerektirdiği sosyal ve ekonomik sorumluluklar ise birliğin amaçlarıyla örtüştüğünden AB politikaları açısından herhangi bir sorun yaşanmamıştır. İlerleyen zaman içinde eğitim ve bilgi giderek Avrupa nın en önemli kaynağı haline gelmiştir. AB ni geliştirmenin, ekonomik büyümenin, iş olanaklarını artırmanın, sosyal ve çevresel sorunlarla baş etmenin en iyi yolunun eğitime yatırım yapmaktan geçtiği kavranarak araştırma (Research), eğitim (Education) ve yenilik(innovation) olmak üzere üç boyutlu bir yaklaşım geliştirilmiş (Knowledge Triangel) ve AB ni 2010 yılında dünyanın en büyük bilgiye dayalı ekonomisi haline getirmek için Avrupa Araştırma Alanı oluşturulmuştur. Bu doğrultuda eğitim, öğretim ve bilimsel çalışmalara genel bütçeden ayrılan pay artırılmaya başlanmıştır yılında AB nin bilimsel çalışmalar için ayırdığı finansman 2,3 milyar Euro olarak gerçekleşirken bu kaynağın %47,8 i eğitim ve öğretim alanına, %34 ü Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine, %10,1 i teknik hizmetlere, %3.6 sı teknoloji transferine ve kalan %4,5 i diğer bilimsel çalışmalara ayrılmıştır (Connelan,2006,11). Bu gelişmelere ek olarak AB de belirli alanlarda üye ve aday ülkeler arasında iş birliğini teşvik etmek amacıyla ortak programlar yürütülmeye başlanmıştır. Çalışmaların 7 Bu anlaşmaya göre konsey ulusal ekonomilerin ve ortak Pazar ile uyumlu gelişmesini sağlamak amacıya meslek eğitimleri konusunda gerekli önerileri hazırlayacaktır 8 8

9 geniş tabanlı yürütülmesi ve ortak akıldan faydalanılabilmesi amacıyla vatandaşlara, işletmelere, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarına da topluluk programlarına katılım imkânı verilmektedir. Bu kapsamda günümüzde toplulukta otuz beş program bulunmaktadır. Bu programlardan yedisi eğitim, öğretim ve bilimsel çalışmalarla ilgilidir. Bu programlar; a. Erasmus Mundus Programı: Programın amacı üçüncü ülkelerle işbirliği yoluyla kültürler arası anlayışın geliştirilmesi, yükseköğretimde kalitenin artırılması, yükseköğretimin hem birlik içinde hem dışında çekici hale getirilmesi ve tüm dünyadan yüksek nitelikli mezun ve öğrencilere Birlik içinde tecrübe kazanma imkânı verilmesidir. b. Güvenli Internet Programı: Programın amacı internet ve yeni çevrimiçi teknolojilerin güvenli kullanımının teşviki, yasal olmayan ve istenmeyen içerikle mücadele edilmesidir. c. e- İçerik Programı: Programın amacı Avrupa da dijital içeriğin daha ulaşılabilir, kullanılabilir, faydalanılabilir hale getirilmesi, kamu çıkarı olan alanlarda bilgi üretim ve dağıtımının kolaylaştırılmasıdır (Inculusion,2008). d. Medya 2007 Programı: Programın amacı Avrupa dil ve kültür çeşitliliğinin korunması, görsel işitsel eserlerin Avrupa içinde ve dışında dolaşımının desteklenmesi, görsel işitsel sektörün rekabet gücünün artırılmasıdır (Media,2008). e. Hayat Boyu Öğrenme Programı: Programın amaçları hayat boyu öğrenme kalitesinin artırılması, Avrupa hayat boyu öğrenme alanının oluşturulmasının desteklenmesi, dil eğitimi ve çeşitliliğinin desteklenmesi, hayat boyu öğrenme kapsamında bilgi toplumu temelli içerik ve uygulamaların desteklenmesidir. Bu program kapsamında geliştirilen alt programlar ise şu şekildedir: e.a. Sektörel Alt Programlar: Comenius (okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim), Erasmus (yükseköğretim, meslek yüksekokulu, doktora eğitimi), Leonardo da Vinci (mesleki eğitim ve öğretim), Grundtvig (yetişkin eğitimi) e.b. Ortak konulu programlar: Politika işbirliği, dil eğitimi, bilgi toplumu temelli eğitim, bilgi paylaşımı. e.c. Jean Monnet Eylemi (Avrupa Entegrasyonu Konulu Çalışmalar): Jean Monnet eyleminin amacı AB entegrasyonu için eğitim kültür alanında çalışan kurumlara destek vermek f. Nükleer Araştırma Ve Eğitim Faaliyetleri Alanında Euratom Yedinci Çerçeve Programı: Program; füzyon enerjisi araştırmalarını, nükleer füzyon ve radyasyondan korunma yöntemlerini, nükleer atık yönetimi, çevresel etkileri konularını, nükleer emniyet (safety) ve nükleer güvenlik (security) konularını kapsamaktadır (Energy,2008). g. Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanında Yedinci Çerçeve Programı:(EU Seventh Research Framework Programme FP7) birliğin gelişimini sağlamak, küresel rekabet gücünü artırmak ve belirli alanlarda liderliğini pekiştirmek amacıyla ihtiyaç duyulan her türlü araştırmanın yapılarak üye devletlerin ve kuruluşlarının desteklenmesi ve ortak bir bilgi kaynağı oluşturulması için planlanmıştır. AB de ki bu programlara ek olarak birde topluluk ajansları kurulmuştur. Topluluk kurumlarından (Konsey, Parlamento, Komisyon) farklı tüzel kişiliğe sahip olan ve ikincil düzenleme ile kurulan (genellikle tüzük) bu birimlerin sınırları kesin hatlarla çizilmiş özel alanlarda teknik, bilimsel ve idari görevleri bulunmaktadır. Topluluk Ajansları, topluluk faaliyetlerine ademi merkezi bir özellik katmakta, bilimsel ve teknik bilginin oluşumuna katkı sağlamakta, farklı grupları bir araya getirmek suretiyle diyalog ortamının oluşmasına da katkı yapmaktadır. Bu bağlamda AB de 31 Ajans mevcuttur. Bu ajanslardan dört tanesi ise doğrudan eğitim öğretim, bilimsel çalışma, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgilidir. Bu ajanslar: 9

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI Bölüm 12 Asiye Toker Gökçe * YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ 12.1.Yeni Ekonomik Düzen 12.1.1.Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye 12.2.1.Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformlarında

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY Gökhan BAŞ* *Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİMİN ULUSAL-ULUSLARARASI REKABETE AÇILMASI VE SERTİFİKASYON İLE MESLEKİ İŞ GÜCÜ DOLAŞIMI (KONVERTİBİLİTE) AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ

MESLEKİ EĞİTİMİN ULUSAL-ULUSLARARASI REKABETE AÇILMASI VE SERTİFİKASYON İLE MESLEKİ İŞ GÜCÜ DOLAŞIMI (KONVERTİBİLİTE) AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ MESLEKİ EĞİTİMİN ULUSAL-ULUSLARARASI REKABETE AÇILMASI VE SERTİFİKASYON İLE MESLEKİ İŞ GÜCÜ DOLAŞIMI (KONVERTİBİLİTE) AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZİRAN 2013 İÇİNDEKİLER RAPOR EKİBİ... 1 GİRİŞ... 3 1.

Detaylı

APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM 2013 APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM İ Ç İ N D E K İ L E R Giriş... 3 Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı... 5 1. Örgün Eğitim... 5 Okul Öncesi

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

GÜNEY KORE. 15-22 Mayıs 2011 Güney Kore Çalışma ve İnceleme Ziyareti Raporu Mehmet Duran ÖZNACAR Adana BİLSEM

GÜNEY KORE. 15-22 Mayıs 2011 Güney Kore Çalışma ve İnceleme Ziyareti Raporu Mehmet Duran ÖZNACAR Adana BİLSEM GÜNEY KORE 15-22 Mayıs 2011 Güney Kore Çalışma ve İnceleme Ziyareti Raporu Mehmet Duran ÖZNACAR Adana BİLSEM Genel Eğitim ve Yasal Düzenlemeler Güney Kore 1990' lardan beri eğitim reformunu sürdürmeye

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR *

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR * AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2012, Cilt:12, Yıl:12, Sayı:2, 12:1-30 OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR * Uğur

Detaylı

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ. ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ. ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ Hazırlayan: Dr. Sertaç HOPOĞLU- Uzman Fırat Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi MALATYA, EKİM 2012

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI Hazırlayan Müge Bulut Etüt ve Araştırma Şubesi Avrupa Birliği Servisi Uzman Yardımcısı YAYIN NO: 2004-64 İstanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı