SYMBOL AP n DI MEKAN ER M NOKTASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SYMBOL AP 8163 802.11n DI MEKAN ER M NOKTASI"

Transkript

1 RN TEKNIK ZELLIK BELGESI SYMBOL AP n DI MEKAN ER M NOKTASI SYMBOL AP n DI MEKAN ER M NOKTASI WING 5 ZELL KL DAYANIKLI DI MEKAN RGSEL ER M NOKTASI DAYANIKLI TASARIM, ZORLU DI MEKAN ORTAMLARINDA YEN NES L YKSEK PERFORMANSLI WI-FI ZELL SUNAR AP 8163 ile duvarlar±n±z± a±n ve kablosuz LAN (WLAN) a±n±z± d± mekana geniletin. ve d± tasar±m± amaca ynelik olarak haz±rlanan bu dayan±kl± eriim noktas±, gl kablosuz balant±n±n d± mekandaki al±anlara kolayca geni letilebilmesini salar. Cihaz±n d± muhafazas±, hemen hemen her hava kouluna dayanacak ekilde tasarlanm±t±r. Cihaz±n iindeki telsiz, ek bir ekipman katman± sat±n al±p ynetmeden gnmzn yksek bant genilii gereksinimlerine sahip uygulamalar±n± destekleyecek ve verilerinizi koruyacak gc ve esneklii sunar. ki n telsiz 2,4 GHz veya 5 GHz band±n± destekleyerek a ve uygulama performans±n± en st seviyeye ±karmak iin gereken trafii blme esnekliini salar. Bant kilidi kald±r±lm± nc telsiz, gvenlii ve a al±ma sresini art±rmak iin gn boyunca yetkisiz girileri alg±layan bir Kablosuz Yetkisiz Giri nleme Sistemi (WIPS) iin zel sensr olarak ya da temiz kanallar± bulup 5 GHz band±ndaki radar parazitinden kaynaklanan a kesintilerini ortadan kald±ran nceden Tarama telsizi olarak kullan±labilir. Yksek gl telsizler, daha az eriim noktas±yla daha yksek kapasite ve daha iyi a performans± sunarak kablosuz LAN'±n±z±n maliyetini azalt±r. al±anlar±n±z teknik izimleri grntlerken, bir i iin yerinde yard±m almak zere grntl ar± yaparken ya da bir envanter uygulamas±na eriirken, AP 8163 ile performans beklentilerini amak iin ihtiyac±n±z olan bant geniliini elde edebilir ve a ±n±z± korumak iin gereken gn boyu entegre izleme zelliine sahip olabilirsiniz. STN KAPAS TE stemci trafiini ta±mak iin tasarlanan iki telsiz, uzamsal ak±la telsiz ba±na 450 Mb/sn'ye varan veri iletim h±zlar± sunar. al±anlar±n±z ses veya video gibi gecikme kabul etmeyen uygulamalar± veya HD video gibi yksek bant genilii gerektiren uygulamalar± kullan±rken WLAN'±n±z±n trafii kald±rabileceinden ve optimum kullan±c± deneyimini sa layabileceinizden emin olabilirsiniz. STN KULLANILAB L RL K AP 8163, bir Zebra kablosuz denetleyici taraf±ndan uzaktan kontrol ve ynetim iin kullan±labilecei gibi ba±ms±z bir eri im noktas± olarak da kullan±labilir. Bu zellikler birlikte al±t±±nda, kabul edilen AP 8163'n kablolu a veya T1/E1 hat toplay±c± sorunu olsa veya kablosuz denetleyici balant±s± kopsa dahi al±maya devam eder ve al±anlar±n bal± kalmas±n± salar. GEL M WING 5 LET M S STEM STN PERFORMANS SUNAR WiNG 5, kablosuz denetleyiciler ve AP 8163 dahil tm eriim noktalar± olmak zere WLAN'±n±zdaki altyap±n±n her paras±na gereken zekay± ve kontrol da±t±r. AP 8163 eriim noktalar± tm WLAN altyap±s±yla birlikte al±arak kullan±c ±, konum, uygulama ve kullan±labilir kablolu ve kablosuz kaynaklar gibi faktrlere gre her iletim iin en h±zl± ve etkili ynlendirmeyi belirler. Trafiin art±k merkezi bir denetleyiciden gemesi gerekmediinden kablolu a zerindeki yk nemli oranda azalm± olur ve merkeziletirilmi WLAN'larda rastlanan t±kan±kl±klar ve darboazlar ortadan kalkar. BOLUKSUZ GVENL K DI MEKANDA KULLANIM N YEN L K, GEL M ZELL KLER D± mekan iin IP67 dereceli dkme alminyum muhafaza Rzgara, yamura ve a±r± s± cakl±klara dayanacak ekilde tasarlanm±t±r. Bant kilidi kald±r±lm± bantl± tasar±m Hem 2,4 GHz hem de 5 GHz bantlar±nda 7/24 ift bantl± Kablosuz IPS alg±lama zellii ve e zamanl± a/b/g/n istemci eriimi ve rg sayesinde maliyetleri ykseltmeden gvenlii art±r±r. 3 uzamsal ak±l± 3X3 MIMO Ses ve HD video dahil hemen her kurumsal uygulamay± desteklemek iin maksimum veri h±z± salar. Ta±y±c± alg±lama AP ta±y±c± balant±s±n± kaybederse ada rg ynlendirici olarak kendini yeniden oluturur ve kablosuz balant±da kesintiye neden olmaz. Geniletilmi telsiz menzili Telsiz parametrelerinin zamanlamalar± geniletilerek telsiz menzili bir milden fazla geniletilebilir. Her iki veri telsizinde MeshConnex' Her iki telsizde rgsel a olu turmak, stn al±ma sresi ve devaml±l±k iin otomatik yk devretme imkan± salar. Patentli nceden Tarama teknolojisi

2 Tm kablosuz iletimlerinizi koruyan AP 8163, perakende alan±ndaki PCI ve sal±k alan±ndaki HIPAA gibi devlet ve sektr dzenlemeleriyle uyumludur. Katman 2-7 durum bilgisi ieren paket filtreleme gvenlik duvar±, AAA RADIUS hizmetleri, VPN a geidi ve konum tabanl± eriim kontrol gibi kapsaml± entegre gvenlik zellikleri a±n±z± gnn her an± nda korur. Ayr±ca telsizlerden biri gn boyunca yetkisiz girileri alg±lamas± iin zel WIPS sensr olarak kullan±labilir ve ba ±ms±z donan±ma, ek gce veya Ethernet kablolamas±na gerek olmadan a ucunu korur. NCEDEN TARAMA TELS Z YLE RADAR PARAZ T N ORTADAN KALDIRIN AP 8163 eriim noktalar±n±z d± mekanlara kurulaca± iin belirli radar sistemlerinden gelen parazitlere maruz kalabilir. Patentli nceden Tarama teknolojimiz sayesinde telsizlerden biri, radar sinyali bulunmayan kanallar± taray±p radar paraziti alg±land±±nda kanal± otomatik olarak deitirebilir ve bylece a performans±n± korur. GEL M RGSEL ALA WLAN MAL YET N VE KARMAIKLIINI AZALTIN Zebra, rgsel a alan±ndaki 200'den fazla patentiyle d± mekan rgsel alar±nda sektr lideridir. Salam rgsel alar±m±z binalar aras±nda, kamps alanlar±nda, i parklar±nda ve geni d± mekanlarda fiber ve kablo deme ihtiyac±n± ortadan kald±rarak WLAN'±n±z±n maliyetini ve karma±kl±±n± azalt±r. Benzersiz ynlendirme motorumuz MeshConnex', Faydac± telsiz Balant±s± Uyumu (ORLA) adl± nemli rgsel gelitirme teknolojisini kullanarak zorlu d± mekan ortamlar± nda her zaman mmkn olan en yksek veri h±z±n±n elde edilmesini salar. rg katman±nda 450 Mb/sn veri h±z±yla video gibi yksek bant genilii gerektiren uygulamalar± destekleyen yksek kapasiteli bir aa sahip olursunuz. RF PARAZ T N ORTADAN KALDIRIN A tamamen al±±r durumda olduunda bile RF paraziti ve dengesiz kablosuz a ykleri a performans±n± tehdit edebilir. SMART RF sayesinde WLAN'±n±z RF ortam±ndaki bu tr dinamik deiikliklere ak±ll± bir ekilde otomatik olarak uyum sa layabilir. AP 8163 ar±zal± anten, dinamik l noktalar ve komu eriim noktas± ar±zalar± gibi Wi-Fi ve Wi'Fi d±± kaynaklardan gelebilecek olas± paraziti alg±lar ve performansta azalmay± nlemek ve VoIP gibi gecikme kabul etmeyen uygulamalar± korumak iin kanallar± ve gc gereken ekilde otomatik olarak ayarlar. nc telsizin radar paraziti bulunmayan kanallar± srekli olarak nceden tarama- salar. 5 GHz veri telsizinin radara rastlamas± durumunda kanal milisaniyeler iinde deitirilir ve radar paraziti kaynakl± a kesintilerinin nne geilir. Yk dengeleme, nleyici dola±m ve h±z leklendirme Kritik neme sahip uygulamalar± desteklemek iin kablosuz a±n gvenilirliini ve dayan±kl±l±±n± art±r±r. Gelimi WiNG 5 iletim sistemi WiNG 5 iletim sistemi, "aa tamamen hakim" WLAN'± oluturmak iin gereken gelimi beyin gcn sunar ve her iletimi mmkn olduunca verimli ekilde ynlendirmek iin kablosuz a±n±zdaki her altyap± paras±n±n bir arada al±mas±n± salar. ZEBRA AVANTAJI: DESTEK H ZMETLER, UZMANLIIMIZI KAPINIZA GET R YOR Kurumsal mobil hizmetler alan±n±n sayg±n lideri Zebra, dnya genelinde hemen her pazarda dnyan±n nde gelen irketleriyle al±arak kazand±±m±z deneyimin avantajlar±ndan faydalanman±z± salayan hizmetler sunar. Hizmetler ailemiz, planlama ve uygulamadan da±t±m sonras± gnlk destee kadar, a yaam dngsnn her aamas±nda ihtiyac±n±z olan destei salayarak WLAN'±n±z± maksimum performansla al±t±rman±za yard±mc± olabilir. A±n±z± zel ihtiyalar±n± z± kar±layacak ekilde zelletirmenin yan± s±ra riski, sermaye yat±r±m±n±z± ve iletme maliyetlerinizi azaltman±za yard ±mc± olabiliriz. AP 8163, d± mekan ortamlar±nda kullan±c±lara daha uygun bir maliyet kar±l±±nda gvenilir, kablosuz balant±lar sunar. Modler AP 8163 hakk± nda daha fazla bilgi iin ltfen adresini ziyaret edin TEKN K ZELL KLER SAYFA N ZELL KLER 3X3 MIMO, 3 Uzamsal Ak±l± 20 ve 40 MHz kanallar Telsiz ba±na 450 Mb/sn veri h±zlar± Paket birletirme (AMSDu, AMPDu) azalt±lm± Arabirim Aras± Boluk DFS MIMO G Tasarrufu (Statik ve Dinamik) Gelimi ileri hata dzeltme kodlamas±: STBC, LDPC Ek telsiz ya 7/24 WIPS alg±lama ve spektrum analizini ya da Dinamik Frekans Seimli (DFS) nceden Tarama i levini destekler Ak±ll± anten zellikleri ve iletim hzmeleme F Z KSEL ZELL KLER A ZELL KLER Katman 2 ve Katman 3 Gvenlik Hizmet Kalitesi (QoS ) Katman 3 ynlendirme, 802.1q, DynDNS, DHCP sunucu/istemci, BOOTP istemci, PPPoE ve LLDP Durum Bilgisi eren Gvenlik Duvar ±, IP filtreleme, NAT, 802.1x, i, WPA2, WPA Yntemle Yetkisiz Giri Alg±lama: 7/24 ift bantl± WIPS alg±lama, MU destekli, tmleik IDS ve gvenli konuk eriimi (ortak eriim noktas±) WMM, WMM-UAPSD, 802.1p, Diffserv ve TOS Boyutlar 22,8 cm U x 25,4 cm G x 6,6 cm Y TELS Z ZELL KLER

3 9,0 in U x 10,0 in G x 2,6 in Y TELS Z ZELL KLER A±rl±k 2,54 kg/5,6 lb Kablosuz ortam± Dorudan S±ral± Yay±lma Muhafaza D± mekan iin IP67 dereceli, dkme alminyum, korozyona dayan±kl± muhafaza, tuz, sis, pas ASTM Spektrumu (DSSS), Ortogonal Frekans Blmeli oullama (OFDM) ve Uzamsal oullama (MIMO) B117 A standartlar± IEEE a/b/g/n, d ve LED etkinlik gstergesi 2 yukar± tak±l± LED i WPA2, WMM ve WMM-UAPSD Yer-uydu balant±s± 2 balant± noktas± (GE1, GE2) Otomatik alg±lama 10/100/ 1000Base-T Ethernet; 802.3at, GE1 LAN balant± noktas±nda Desteklenen veri h± zlar± b/g: 1, 2, 5,5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/sn a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/sn n: MCS Anten konnektrleri 8 N tipi balant± noktas± Mb/sn'ye kadar Konsol balant± noktas± ok bantl± gvenlik sensr D± mekan dereceli RJ45 konsol ba lant± noktas± D± mekan 7/24 entegre Kablosuz Yetkisiz Giri nleme Sistemi (WIPS) al±ma kanallar± 2,4 GHz band±: kanal 1'den kanal 13'e 5,2 GHz band±: kanal 36'dan kanal 165'e * Kanal kullan±labilirlii yerel dzenleme k±s±tlamas±na bal±d±r KULLANICI ORTAMI al±ma S±cakl±± -30 C - 60 C/-22 F F Depolama S±cakl±± -40 C - 85 C/-40 F F al±ma nemi %5-95 BN youmas±z IP S±n±f± S±zd± IP67 rmazl±k Zincir ba±na maksimum kullan± labilir iletim gc ( iletilen) AP ba±na maksimum kullan± labilir iletim gc ( kompozit, 0 dbi anten) 2,4 GHz: 23 dbm 5,2 GHz: 20 dbm 2,4 GHz: 23 dbm 5,2 GHz: 20 dbm al±ma Ykseklii Saklama Ykseklii Rzgar derecesi Elektrostatik boalma al±ma oku Titreim 8000 ft 12 C/54 F'de ft 28 C/82 F'de 150 mil/sa 15 kv hava, 8 kv temas IEC , S±n±f 4M3, MIL STD 810F IEC , S±n±f 4M3 Anten yap±land± 3x3 MIMO ( antende iletme/alma) rmas± ve yeil mod (dinamik anten seimi) letim gc ayarlama 1 db'lik art±larla 0 dbm'den maksimuma al±ma frekanslar± MHz, MHz DZENLEME G ZELL KLER Gvenlik sertifikalar± UL / cul , IEC / EN , RoHS al±ma voltaj± al±ma ak±m± Entegre PoE VDC 802.3at modunda 48 V'de 625 ma 802.3at Telsiz onaylar± FCC (ABD), Industry Canada, CE ( AKSESUARLAR Avrupa), Avustralya GARANT AP8163 iin bir (1) y±l, aksesuarlar iin 30 gn, yaz±l±m iin 90 gn Montaj Aparat± (KT ); Uzatma Montaj Seti (KT ); G Enjektrnde IP66 D± mekan dereceli 802.3, harici anten seenekleri (harici anten seenekleri iin bkz. WLAN Anten K±lavuzu) H ZMETLER Service From the Start with Comprehensive Coverage; Service From the Start Onsite System Support; WLAN Software Support

4 Anten esi hari, anten muhafaza konnektrnde tipik 5200 MHZ BANDI 2400 MHZ BANDI H±z/MCS Mod Hassasiyet (dbm) H±z/MCS Mod Hassasiyet (dbm) 1 Eski Eski Eski Eski Eski Eski Eski Eski Eski Eski Eski Eski Eski Eski Eski Eski Eski -90 MCS0 HT Eski -86 MCS1 HT Eski -82 MCS2 HT Eski -81 MCS3 HT20-88 MCS0 HT20-95 MCS4 HT20-85 MCS1 HT20-94 MCS5 HT20-81 MCS2 HT20-93 MCS6 HT20-79 MCS3 HT20-88 MCS7 HT20-78 MCS4 HT20-85 MCS8 HT20-94 MCS5 HT20-81 MCS9 HT20-91 MCS6 HT20-79 MCS10 HT20-88 MCS7 HT20-77 MCS11 HT20-85 MCS8 HT20-94 MCS12 HT20-82 MCS9 HT20-91 MCS13 HT20-78 MCS10 HT20-89 MCS14 HT20-76 MCS11 HT20-85 MCS15 HT20-75 MCS12 HT20-83 MCS16 HT20-93 MCS13 HT20-77 MCS17 HT20-90 MCS14 HT20-75 MCS18 HT20-87 MCS15 HT20-74 MCS19 HT20-84 MCS16 HT20-93 MCS20 HT20-81 MCS17 HT20-90 MCS21 HT20-77 MCS18 HT20-87 MCS22 HT20-75 MCS19 HT20-84 MCS23 HT20-74 MCS20 HT20-80 MCS0 HT40-92 MCS21 HT20-78 MCS1 HT40-90 MCS22 HT20-75 MCS2 HT40-93 MCS23 HT20-73 MCS3 HT40-84

5 MCS0 HT40-90 MCS4 HT40-81 MCS1 HT40-90 MCS5 HT40-78 MCS2 HT40-89 MCS6 HT40-76 MCS3 HT40-85 MCS7 HT40-75 MCS4 HT40-81 MCS8 HT40-90 MCS5 HT40-78 MCS9 HT40-87 MCS6 HT40-76 MCS10 HT40-85 MCS7 HT40-74 MCS11 HT40-82 MCS8 HT40-90 MCS12 HT40-79 MCS9 HT40-88 MCS13 HT40-74 MCS10 HT40-86 MCS14 HT40-72 MCS11 HT40-82 MCS15 HT40-70 MCS12 HT40-79 MCS16 HT40-89 MCS13 HT40-74 MCS17 HT40-86 MCS14 HT40-72 MCS18 HT40-84 MCS15 HT40-70 MCS19 HT40-81 MCS16 HT40-89 MCS20 HT40-78 MCS17 HT40-86 MCS21 HT40-73 MCS18 HT40-81 MCS22 HT40-71 MCS19 HT40-79 MCS23 HT40-69 MCS20 HT40-77 MCS21 HT40-73 MCS22 HT40-72 MCS23 HT40-70 ZEBRA WLAN UNLEASH OPTIMAL Para numaras±: SS-AP ZIH Corp ve/veya bal± irketleri. Tm haklar± sakl±d±r. Zebra ve zel bir stile sahip Zebra ba±, ZIH Corp'un ticari markalar± olup, dnya genelinde ok say±da yarg± yetkisi d hilinde tescil edilmi tir.tm dier markalar, ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir. ZEBRA TECHNOLOGIES

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES RT-205 http://tr.yourpdfguides.com/dref/848168

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES RT-205 http://tr.yourpdfguides.com/dref/848168 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AIRTIES RT-205 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AIRTIES RT-205 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar Fiber Optik Altyap Sistemleri Fiber optik kablolar, telekomünikasyon, sa l k ve bili im sektörlerinde yo unlukla kullan lmakta olup son zamanlarda h zla artan bir ivme ile CCTV uygulamalar nda da tercih

Detaylı

DWL-8610AP Birleştirilmiş Kablosuz Eşzamanlı Çift Bant 802.11ac Erişim Noktası

DWL-8610AP Birleştirilmiş Kablosuz Eşzamanlı Çift Bant 802.11ac Erişim Noktası Ürün i Yüksek Performanslı Kablosuz Erişim İş dünyasının Yüksek talepleri için mükemmel, 1300 + 450 Mbps kablosuz hızlarına kadar Kablosuz AC nin gücünü kullanın. Gelişmiş Çift-Bant Performansı Daha kararlı

Detaylı

BLUSKY, Aktif Enerji Ltd. Şti. firmasının tescilli markasıdır. Genişleyen ürün portföyü ile BLUSKY, bir dünya markası olma yolunda hızla

BLUSKY, Aktif Enerji Ltd. Şti. firmasının tescilli markasıdır. Genişleyen ürün portföyü ile BLUSKY, bir dünya markası olma yolunda hızla KATALOG BLUSKY, Aktif Enerji Ltd. Şti. firmasının tescilli markasıdır. Genişleyen ürün portföyü ile BLUSKY, bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlemektedir. Teknolojiyi yakından takip eden ve yenilikçi

Detaylı

Motorola MC55 Kurumsal Dijital Asistan (EDA)

Motorola MC55 Kurumsal Dijital Asistan (EDA) ÖZELLİK Sayfası Motorola MC55 Kurumsal Dijital Asistan (EDA) Yöneticiler ve çalışanlar için yeni bir esneklik ve işlevsellik düzeyi ÖZELLİKLER Hem şık hem dayanıklı, cep boyutunda hafif biçim Neredeyse

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5516 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874072

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5516 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874072 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU. Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma

KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU. Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU GEN BANT STRATEJ Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1-... 3 2- GEN BANT ER M NED R?... 4 3- GEN BANT NEDEN ÖNEML R 10

Detaylı

MC9190-G. Dayanıklı 802.11a/b/g tabanca TİPİ MOBİL TERMİNAL

MC9190-G. Dayanıklı 802.11a/b/g tabanca TİPİ MOBİL TERMİNAL ÜRÜN ÖZELLİK SAYFASI Motorola Dayanıklı 802.11a/b/g tabanca TİPİ MOBİL TERMİNAL En ÇETİN koşullarda BİLE VERİMLİLİĞİ ve doğruluğu artırın En çetin koşullarda barkod taramanız ve veri toplamanız gerektiğinde,

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SNU6600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1032715

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SNU6600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1032715 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES AIR 5450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1077112

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES AIR 5450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1077112 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8400 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13647

Detaylı

Kablosuz Dijital Video Kaydedici

Kablosuz Dijital Video Kaydedici Kablosuz Dijital Video Kaydedici Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Model: WDVR740S Sürüm 1.0 BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE, LÜTFEN BU TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN BU KILAVUZU SAKLAYIN.

Detaylı

www.technolife.com.tr

www.technolife.com.tr KURUMSAL Technolife Bilişim Sist. San. Tic. Ltd. Şti. dnyadaki tm teknolojik yenilikleri izleyerek, bunları mşteri portföyne stn bir hizmet anlayışıyla yansıtmak ve gçl kodrosu ile dnya bilişim pazarında

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. GĠRĠġ... 4 1.1 ÖZELLĠKLER... 4 1.2 AYRINTILAR... 5 1.3 SĠSTEM GEREKSĠNĠMLERĠ... 6

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. GĠRĠġ... 4 1.1 ÖZELLĠKLER... 4 1.2 AYRINTILAR... 5 1.3 SĠSTEM GEREKSĠNĠMLERĠ... 6 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 4 1.1 ÖZELLĠKLER... 4 1.2 AYRINTILAR... 5 1.3 SĠSTEM GEREKSĠNĠMLERĠ... 6 2. CĠHAZI TANIMA... 7 2.1 KUTU ĠÇERĠĞĠ... 7 2.2 ÖN PANEL... 7 2.3 ARKA PANEL... 8 3. KABLOSUZ AĞ KURULUMU...

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

için, istenen şartların firma tarafından yerine getirilemediği kabul edilecektir.

için, istenen şartların firma tarafından yerine getirilemediği kabul edilecektir. TEKNİK ŞARTNAME A. KAPSAM Bu Teknik Şartname, TRT-Net İletişim Ağı nda ihtiyaç duyulan kablosuz erişim özelliğini sağlamak üzere 1 adet merkezi kablosuz ağ kontrol modülü, 208 adet kablosuz erişim noktası

Detaylı

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. :

Detaylı

Kamera Referans Kılavuzu

Kamera Referans Kılavuzu Kamera Referans Kılavuzu İçindekiler Seçim tabloları 4 FlexiDome I ve II kameralar 10 Flexidome VF Değişken odaklı güvenlik kameraları 12 FlexiDome XT+ ve XF darbelere karşı korumalı güvenlik kameraları

Detaylı

Üst düzey endüstriyel mobil terminal: dayanıklı tuş tabanlı saha mobilite uygulamaları için çıtayı yükseltmek ÖZELLİKLER

Üst düzey endüstriyel mobil terminal: dayanıklı tuş tabanlı saha mobilite uygulamaları için çıtayı yükseltmek ÖZELLİKLER ÖZELLİK SAYFASI Motorola MC9500-K Üst düzey endüstriyel mobil terminal: dayanıklı tuş tabanlı saha mobilite uygulamaları için çıtayı yükseltmek ÖZELLİKLER Motorola MAX Dayanıklı: Yeni nesil dayanıklı tasarım:

Detaylı

AutoDome 800 Serisi HD PTZ Kamera

AutoDome 800 Serisi HD PTZ Kamera Video AutoDome 800 Serisi HD PTZ Kamera AutoDome 800 Serisi HD PTZ Kamera www.boschsecurity.com/tr u u 30 resim/saniyede (ips) HD 1080p çözünürlük 240x zoom (20x optik, 12x dijital) u u u Dörtlü video

Detaylı

TD-W8961ND 300Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router

TD-W8961ND 300Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router TD-W8961ND 300Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router Rev: 1.1.1 1910010732 TELİF HAKKI ve MARKALAR Özellikler, herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirilebilir. bir TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD tescilli

Detaylı

Wireless MAXg Teknolojisi 802.11g ağları için kapsama alanını, performans, güvenliği ve basitliği MAXimum düzeye getirir

Wireless MAXg Teknolojisi 802.11g ağları için kapsama alanını, performans, güvenliği ve basitliği MAXimum düzeye getirir Wireless MAXg Teknolojisi 802.11g ağları için kapsama alanını, performans, güvenliği ve basitliği MAXimum düzeye getirir Teknoloji Açıklaması İster ofiste iş yapıyor olalım, isterse evimizde Internet üzerinde

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

KURULUM. Cihaz n Ba lanmas. Not Lütfen router ayarlar için yanl zca kablolu a ba lant s n kullan n z.

KURULUM. Cihaz n Ba lanmas. Not Lütfen router ayarlar için yanl zca kablolu a ba lant s n kullan n z. KURULUM Cihazn Balanmas Not Lütfen router ayarlar için yanlzca kablolu a balantsn kullannz. Kablo balantlarn yapmadan önce ellerinizin slak olmadndan emin olun. Mevcutta kullanlan bir modem varsa, bunun

Detaylı

Zebra QLn420 mobil yazıcı

Zebra QLn420 mobil yazıcı Zebra QLn420 mobil yazıcı Zebra nın direkt termal mobil etiket yazıcılardan oluşan popüler QL ailesi, kolay entegrasyon, düşmelere karşı dayanıklılık, kullanıcı dostu ve verimlilik artırıcı özellikleri

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN CİNSİ: AĞ GEÇİDİ MARKA: NOMADIX MODEL AG SERİSİ TÜM MODELLER Bu Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Anixter tarafından tercüme ettirilerek düzenlenmiştir. İzinsiz

Detaylı

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı