ĐTHALAT. S:Peşin ithalat transferi yapmak isteyen müşteri fatura ibraz etmeli midir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐTHALAT. S:Peşin ithalat transferi yapmak isteyen müşteri fatura ibraz etmeli midir?"

Transkript

1 ĐTHALAT S:Peşin ithalat transferi yapmak isteyen müşteri fatura ibraz etmeli midir? Y:Hayır böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır..talimatta,peşin ithalat transferi olduğunun belirtilmesi ve eğer swift mesajına fatura numarasının yazılması isteniyorsa yine firma talimatında fatura numarasının belirtilmiş olması yeterlidir. Dayanak: H.M. Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Đhracat ve Đthalat Genelgesi S:Mal mukabili ithalat transferi esnasında GB orijinali/fotokopisi ibrazı zorunlu mudur? Y:GB orijinali ibrazı zorunlu değildir. Firma talimatında GB bilgileri yazması yeterlidir Dayanak :H.M. Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Đhracat ve Đthalat Genelgesi Md S: Vadesi 1 yılı aşan mal ithalatlarında kaynak kullanımını destekleme fonu istinası uygulanır mı? C: Vadesi 1 yılı aşan mal ithalatlarının, döviz kredileri gibi değerlendirilmesi söz konusu olmayıp, bu ithalatın kabul kredili, vadeli akreditif veya mal mukabili ödeme şekillerinden biri ile gerçekleştirilmesi durumunda kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulması gerekmektedir. Dayanak: tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye Đlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğ/Md.3 S:Vadeli bir akreditifin uygun vesaik ibrazıyla yurtdışı banka aracılığı ile iskonto edilerek bedelinin ihracatçıya ödenmesi durumunda malın gümrükten çekilmesi sırasında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılır mı?

2 C: Açılan vadeli ithalat akreditiflerinin vade tarihinden önce yurt dışı banka tarafından iskonto edilerek bedelinin yurt dışındaki ihracatçıya ödenmesi durumunda kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacağı, ancak ithalat işlemleri vadeli olduğundan, ithalat tutarı üzerinden fon kesintisi yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Dayanak: tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye Đlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğ/Md.3 S: Açılmış bir akreditif işleminde bedelin bir kısmının makinenin geçici veya kati kabulünden sonra ödeneceği şartının bulunması durumunda söz konusu bedelin ithalat ödeme şekli ne olacaktır? C: Açılmış bir akreditif işleminde bedelin bir kısmının makinenin geçici veya kati kabulünden sonra ödeneceği şartının bulunması durumunda, söz konusu bedelin sözleşmede belirtilen süre içerisinde transferinin yapılması ve gümrük müdürlüklerine Türk Parası Transfer Belgesi veya Döviz Satım Belgesi ile birlikte sözleşmenin de ibrazı kaydı ile bu tür akreditifler vadeli akreditif olarak değerlendirilmeyecektir. Dayanak: Gelir Đdaresi Başkanlığı Özelge Tarih / No : / B.07.1.GĐB / S: Standby (SBLC) ve ticari akreditif arasındaki farklar nelerdir? Y: Ticari Amaç: Ticari akreditif uygun vesaik ibrazında lehtara ödeme güvencesi sağlarken, SBLC amirin kontrat/sözleşmeden doğan şartlara uymadığının lehtar tarafından beyan edilmesi/kanıtlanması üzerine lehtara ödeme veya zararını karşılama güvencesi sağlar. Dökümantasyon: Ticari akreditifte, lehtar, malı akreditif şartlarına uygun sattığını ve sevkettiğini kanıtlamak için ve mal üzerindeki kontrolün sağlanması için orjinal taşıma belgesi, fatura ve diğer belgeleri ibraz etmek durumundadır. SBLC de talep esas olduğundan dolayı genel uygulamada belgelerin kopyaları istenir.talep yazısı dışındaki belgeler sadece talebi destekleyen ve o anda malın çekilmesi için gerekli olmayan belgelerdir.dolayısı ile talep yazısı ve varsa poliçe dışındaki belgelerin kopyası istenir.

3 Risk: Ticari akreditif altında istenen belgeler, çoğunlukla malı temsil eden, bağımsız üçüncü şahıslar tarafından düzenlenen orjinal belgeler oldukları için en azından yüklemenin gerçekten yapıldığını gösterir. SBLC lerde bağımsız üçüncü tarafların düzenlediği belgeler nadiren istense dahi genelde SBLC altındaki ödeme talebi için lehtarın yazılı talebi yeterli olur.bu durum ticari akreditiflere göre daha fazla risk ihtiva eder.çünkü lehtarın kendi kontrolünde olan bir belgeyi düzenlemesi son derece basit bir işlem olurken diğer yandan ticari akreditif lehtarı kendi kontrolünde olmayan belgeleri düzenlenmesi veya düzenlettirmesi son derece güçtür. Dayanak : ISP98 ve UCP600 S: Đthalat Đşlemlerinde DĐĐB kullanılması halinde uygulanacak istisnalar nelerdir? Y: Đthalat işlemlerinin DĐĐB kapsamında gerçekleştirilmesi halinde, komisyon ve masraflar üzerinden doğan BSMV istisnası uygulanır, uygulanan istisnalar belgeye kaydedilir ve herhangi bir mercie bildirim yapılmaz. DĐĐB kapsamında düzenlenen TM için de aynı uygulama geçerlidir. Dayanak : TC Merkez Bankası Teşvik Talimatı / 2000/YB-25 Sayılı Genelge S: Đthalat Đşlemlerinde YTB kullanılması halinde uygulanacak istisnalar nelerdir? Y: Đthalat işlemlerinin ( Akreditif dahil ) YTB kapsamında gerçekleştirilmesi halinde BSMV istisnası uygulanmaz. YTB kapsamında kullandırılan kredi ilgili kredi kullanım tablosuna kredi kullandırımı bilgilerinden sonra işlenir ve belgenin kredi limitinden düşülür. BSMV tahsil edilir, istisna uygulanmaz. Dayanak : TC Merkez Bankası Teşvik Talimatı / 2000/YB-25 Sayılı Genelge S: Đthalat Đşlemlerinde VRHĐB kullanılması halinde uygulanacak istisnalar nelerdir? Y: VRHĐB kapsamında düzenlenen teminat mektuplarına da (nakdi kredi teminatı olarak düzenlenenler hariç) belgede kayıtlı ihracat taahhüdünü (işin değerinin) aşılmaması kaydıyla, tahsil edilen komisyon için %5 BSMV istisnası uygulanır. BSMV istisnası belgeye kaydedilir ancak herhangi bir merciye bildirim yapılmaz. Dayanak : TC Merkez Bankası Teşvik Talimatı / 2000/YB-25 Sayılı Genelge

4 ĐHRACAT S:Teyitli olmayan ihracat akreditif vesaiki bankalarca incelenir mi? Y:UCP600 e tabi olarak açılan akreditiflerde Bankaların teyit eklemedikleri ya da açıkça görevli banka olarak görevi kabul etmedikleri sürece ihracat akreditif vesaikini inceleme yükümlülükleri yoktur. Dayanak : UCP600 Md.12 S:Peşin ihracatta sürenin başlangıç tarihi ne zamandır? Y: Peşin bedel karşılığı ihracatta süre, DAB düzenlenmesi halinde DAB ın düzenlendiği tarihten, bu dövizlerin DTH'ye alınmış olması halinde ise bu hesaba alınış tarihinden itibaren başlar. Daha önce DTH ye alınmış peşin bedelin bilahare DAB a bağlatılması halinde sürenin başlangıç tarihi bu dövizlerin DTH'ye alındığı tarihtir. Dayanak : Đhracat ve Đthalat genelgesi Md.1.6. S: Đhracat bedellerinin alışı için gerekli evraklar nelerdir? Y: Đhracat bedelinin Türk Lirasına çevrilmesini talep eden firmalardan gümrük beyannamesinin tarih ve numarasını belirten ihracat bedeli alışına ilişkin talimat dışında başka bir belge aramaya gerek kalmaksızın ihracat bedelinin alışı gerçekleştirilir ve DAB düzenlenir. Dayanak:H.M. Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Đhracat ve Đthalat Genelgesi Madde S: Bankalarca Faktoring Đşlemleri Nedeniyle Döviz Üzerinden Fon Sağlanması mümkün müdür? Y: Bankalar ve faktoring sirketleri tarafından doğmus ve doğacak alacakların devralınması karsılığında ihracatcı firmalara döviz üzerinden fon sağlanmasına izin verilmiştir. Eski düzenlemelerde faktoring sirketi olmayan bankalarca yapılan faktoring islemlerinde döviz olarak ödeme yapılması mümkün değildi. Getirilen bu düzenleme ile bankalarca yapılacak faktoring islemleri karsılığında ihracatcı firmalara döviz üzerinden ödeme yapılabilecek. Dayanak : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara Đlişkin /34 Sayılı Tebliğ

5 S:Poliçe şekil şartları nelerdir? Y:Aşağıda bir poliçe örneği verilmiştir.bu belgede ihracatçı keşideci (drawer), ithalatçı keşideli ( drawee) dir. Poliçeler emre yazılı senet olup devredilmesi ciro yolu ile olur. Poliçe de bulunması gerekenler A-Düzenlendiği dilde poliçe kelimesi (Draft, Bill of Exchange vb.) B-Belli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız şartsız havale C-Muhatabın tam ünvanı D-Lehdarın tam ünvanı E-Keşide tarihi, yeri F-Keşidecinin imzası G-Vade H-Ödeme Yeri Dayanak : Türk Ticaret Kanunu.md.583 S: Đşbu Tahsil Vesaiki URC522 sayılı Yeknesak kurallara tabiidir. ibaresinin müşteri tahsil talimatında yazılmalı mıdır? Y:Uluslararası ticarette tahsil vesaikini düzenleyen Milletlerarası Ticaret Odasının yayınladığı 522 sayılı broşür tüm dünyada kabul görmüş ve tahsil vesaikinin ne şekilde işleme alınacağını belirleyen kurallardır. Tahsil işleminde tereddüte düşülen durumlarda bu kurallar yol gösterici olmaktadır.

6 Diğer tüm bankalar gibi Bankamız da bu kabul görmüş kurallara tabi olarak tahsil vesaikini işleme alarak yurtdışına göndermekle Đhracatçının mağdur olmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla tahsil gönderi mektubunun üzerinde belirtilen şartlarla beraber 522 sayılı broşüre tabi kılmak ihracatçıya bir güven sağlamaktadır.tahsilin kurallara tabi olmaksızın gönderilmesi dünyadaki farklı uygulamalar, kural ve kanunlar düşünüldüğünde sonuçları önceden kestirilemeyecek durumları ortaya çıkarabilecek, ihracatçı açısından olumsuz sonuçlara neden olabilecektir. Bankamız standart tahsil gönderi formunda tahsilin 522 sayılı broşüre tabi olduğu yazmaktadır. Ancak firmanın da buna rıza gösterdiğinin kanıtı olarak firmanın tahsil talimatında da bu ibarenin olması önemlidir. Dayanak : URC 522 sayılı broşür. S:Devredilebilir bir akreditifin 1.lehtarı söz konusu akreditifi kaç kez 2.lehdar/lehtarlara devredebilir? Y: Devredilebilir akreditifler UCP600 ün 38.maddesinde incelenmektedir.devredilebilir bir akreditif 1.lehtarın talebi üzerine kısmen veya tamamen bir veya birkaç lehtara devredebilir. Birden çok lehtara devir ancak akreditifin kısmı yüklemeye izin vermesi halinde yapılabilir. Devir alan 2.lehtar/lehtarlar akreditifi bir kez daha devredemez.ancak devir alan tarafından devredene yapılan devir 2.bir devir sayılmaz. Dayanak:UCP 600 Md.38 GÖRÜNMEYEN KALEM ĐŞLEMLERĐ S:Görünmeyen kalem transferi yapmak isteyen müşterinin yaptığı işleme istinaden belge getirme zorunluluğu hangi hallerde vardır? Vergisel yükümlülükleri nelerdir? Y: Ekli tabloda görülecektir. Dayanak: T.C.M.B. Görünmeyen Đşlemler Genelgesi GÖRÜNMEYEN EK 2 A EK 4 ĐŞLEMLER GĐDEN HAVELELER ÖZET TABLO S: Kar payı transferini yapmak için müşterilerin hangi dökümanları ibraz etmesi gerekiyor? Y: Kar payı transferlerinde ilgililerden işlem sırasında aşağıdaki evrakların sağlanması gerekli.eğer firma Vergi tahakkuk ve/veya tahsil fişlerini ibraz edemiyor ise ekte bulunan EK-2A ve Taahhütnamenin de alınması gerekmektedir.

7 1- Vergi dairesinden onaylı vergi beyannamesi, bilanço ve kar/zarar hesabının, 2- Vergi tahakkuk ve/veya tahsil fişlerinin, 3- Kar dağıtım tablosunun, birer nüshası 4- Ek-4 Taahhütname Dayanak:TCMB Görünmeyen Kalemler Genelgesi F-1 Md. KREDĐLER S: Bankalar Dısında Tükiye de Yerlesik Kisilerce Yurt Dısında Yerlesik Kisilere YP ve TL Kredi Açılabilir mi? Y: Türkiye de yerlesik kisiler yurt dısında pay sahibi oldukları ortaklarına, yurt dısındaki ana sirketlerine ve grup sirketlerine döviz veya Türk Lirası kredi açlmasına izin verildi. Daha açık bir ifadeyle Türkiye de yerlesik kisiler sadece yurt dısına ortaklarına, pay sahiplerine ve grup sirketi olmak kaydıyla YP ve TL kredi açabilecek. Herhangi bir illiyet bağı olmayan yurt dısındaki diğer kisilere kredi açmaları söz konusu değildir. Keza Türkiye de yerlesik kisilere de kredi açamazlar. Eski düzenlemede sadece Türkiye de faaliyet gösteren bankalarca yurt dısında yerlesik kisilere döviz ve Türk Lirası kredi açılabiliyordu. Dayanak : TCMB Sermaye Hareketleri Uygulama Talimatı tarih, 2002/YB-1 sayılı Genelge Md.2.5. S: Türkiye de yerleşik kişilerin yurt dışında pay sahibi olduğu ortaklıklara, yurt dışındaki ana şirkete ve grup şirketlerine döviz veya Türk Lirası kredi açılabilmeleri mümkün hale getirilmiştir.kredi bedelinin transferi için transfere aracılık eden bankaca hangi belgeler aranır? Y: Türkiye de yerleşik kredi veren firma ile kredi alan firma arasında düzenlenecek kredi sözleşmesinin bir örneği, Kredi veren firmanın konuyla ilgili yazılı beyanı, Yurt dışındaki kredi lehdarının kredi kullandıran Türkiye de yerleşik kişinin iştiraki, grup şirketi veya ana şirketi olup olmadığı hususunu içeren ilgili ticaret sicili kayıtları, ibraz edilmelidir.

8 Dayanak: TCMB Sermaye Hareketleri Uygulama Talimatı tarih, 2002/YB-1 sayılı Genelge Md.2.5. S: Yurt dışından sağlanan işletme kredileri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Y: Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. Đşletme kredileri yut dışından Türk Lirası veya döviz olarak temin edilebilir. Kredi döviz olarak temin edilmiş ise söz konusu kredi bedeli, kredi kullanıma aracılık edecek Türkiye de yerleşik banka tarafından bir kerede alışının yapılarak döviz alım belgesine bağlanması şartı ile firmanın serbest kullanımına bırakılır. Kredinin döviz tevdiat hesabına alınarak kısım kısım kullanılması mümkün değildir.bu nedenle yurt dışından böyle bir kredi sağlayan firmanın kullandırıma aracılık edecek olan Türkiye de yerleşik bankaya kredinin vadesi, faiz oranı ve benzeri bilgileri içeren kredi sözleşmesi ile başvurması gerekmektedir. Söz konusu krediler yurtdışındaki bankalar, uluslararası kuruluşlar ve yurtdışı kredi kuruluşlarından sağlanmış olmaları halinde ve krediyi kullandıran kuruluş tarafından gönderilen SWIFT mesajında kredi kullanımına aracılık eden bankaca konuya ilişkin teyidin sağlanması koşuluyla kredi sözleşmesinin bir örneğinin ibrazı aranılır. Ancak grup bünyesinde yer alan yurt dışında yerleşik firmalardan veya diğer kişi ve kuruluşlardan temin edilmesi halinde kredinin Türkiye deki bankalar nezdinde kullanımı sırasında, kredi kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi sözleşmesinin aslının ibrazı aranılır. Dayanak: : TCMB Sermaye Hareketleri Uygulama Talimatı tarih, 2002/YB-1 sayılı Genelge Md S: Döviz olarak getirilen yabancı sermaye bedelinin Türk lirasına çevrilme zorunluluğu var mıdır? Y: Döviz olarak getirilen yabancı sermaye bedeli Türk lirasına çevrilmeden kurulacak şirket veya hisse devri yapan ortak veya yabancı ortak alırken sermayesini artıran şirket adına bankalarda açılacak döviz tevdiat hesabında tutulabilir, yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı hükümleri çerçevesinde döviz veya Türk lirası olarak kullanılabilir. Döviz tevdiat hesabında tutulan paralardan lehte ve aleyhte doğacak kur farkları şirkete veya hisse devri durumunda hisselerini devredene aittir. Dayanak: TCMB Sermaye Hareketleri Uygulama Talimatı tarih, 2002/YB-1 sayılı Genelge Md.1.2

9 S: tarihinde TPKK Hakkında 32 Sayılı Kararın 17.maddesinin b bendinde yapılan değişiklik ile bankalarca ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için Türkiye de yerleşik kişilere açılacak döviz kredilerindeki vade sınırının kaldırıldığı belirtilmiştir. Vade sınırı kaldırıldığına göre söz konusu kredilerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma sürelerinde de herhangi bir değişiklik yapılmış mıdır? Y: Söz konusu kredilerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu kapsamda hatırlatmak gerekirse, belgesiz kredilerde kredinin istisnadan yararlanabileceği azami süre 24 ay olup söz konusu kredilerde kredinin alınmasından itibaren en geç 24 ay içinde ihracatın yapılmış olması şarttır. Ancak bilindiği üzere Đhracat taahhüdünün % 50 nin yerine getirilmiş olması kaydıyla ihracat taahhüdünün yerine getirilebilmesini teminen 6 ay kadar ek süre verilebilmektedir. Belgeli kredilerin istisnadan yararlanma süreleri belge süresi ile sınırlıdır. Dayanak:TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar 17.Md ve TCMB Đhracatı Teşvik Mevzuatının Uygulama Talimatı S:Yurt dışından sağladığı işletme kredisini bankamız aracılığı ile kullanan firmanın kredi kullanımına ilişkin gerekli bildirimler MB Ödemeler Denegesi Müdürlüğüne yapılmıştır.ancak firma daha sonra ödeme planında bir güncelleme olduğunu bildirmiştir.bu durumda firmanın yeni ödeme vadelerini içeren talimatı ile işleme devam edilebilir mi? Y: Nasıl ki kredi kullanımı için borçlunun kredinin vadesi, faiz oranı ve benzeri bilgileri içeren kredi sözleşmesi ile kullanıma aracılık eden bankaya başvurması gerekiyorsa ödeme planında değişiklik halinde de sözleşme değişikliğini ibraz etmesi gerekmektedir. Dayanak: TCMB Sermaye Hareketleri Uygulama Talimatı tarih, 2002/YB-1 sayılı Genelge Md S:Yurtiçi alım-satım işlemine konu dövize endeksli banka avalli bir poliçe bankanızca iskonto edilebilir mi? Y:Evet, iskonto edilebilir. Türk Lirası ödenmesi esastır.

10 S: Đhracat, ihracat sayılan satıs ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunanlara, bu faaliyetleriyle ilgili döviz ödemesi gerektiren islemlerde kullanılmak üzere Türkiye de ki bankalardan döviz kredisi kullanılabilmesi için gerekli şartlar nelerdir? Y: Dahilde Đşleme Đzin Belgesi(DĐĐB) kapsamında bu belgede belirtilen ithalat tutarını asmamak kaydıyla ve belge süresi kadar döviz kredisi kullandırılabilir. Đhracat, ihracat sayılan satıs ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyeti yapanların krediyi döviz olarak kullanabilmeleri için mutlaka DĐĐB almıs olmaları ve söz konusu belgede döviz tahsisinin öngörülmüs olması gerekmektedir. Firmadan alınacak talimatta kullandırılacak kredinin... Tarih... Nolu DĐĐB kapsamında kullandırılması istenmelidir. Dayanak: TCMB Sermaye Hareketleri Uygulama Talimatı tarih, 2002/YB-1 sayılı Genelge Md S: Teminat mektuplarında ibraname almak zorunda oldugumuzu gosteren yasal bir madde var mıdır? Y: Teminat mektupları üçüncü kişinin fiilini taahhüt mahiyetinde bir garanti sözleşmesidir ve Borçlar kanunu 110. md. sinde düzenlenmiştir. Mektup ancak muhatabın eline ulaştığında icap kabul edilmiş olur ve mektup yürürlüğe girer. Teminat mektubu ile ilgili risk çıkışı ancak muhataptan alınancak ibraname ile yapılabilir. Đbra yazısı içeriği: -Mektupla ilgili bankadan hak ve alacakları olmadığını, -Bahsi geçen mektupla ilgili muhatabın Bankayı ibra ettiğini bildiren bir yazı olmalıdır. Ancak bu durumda o mektup hükümsüz olacaktır. Aksi takdirde mektupla ilgili Bankanın yükümlülüğü devam eder. Dayanak : Borçlar Kanunu Md.110 S: Bankalarca Yurt Dısında Yerlesik Kisilere Açılan Kredilerin Türkiye deki Hesaplara Alacak Kaydedilmesi mümkün müdür? Y: Bankalarca yurt dısında yerlesik kisilere acılan döviz ve Türk Lirası kredilerinin yurt dısına transfer edilerek kullandırılması zorunluluğuna son verilmistir. Sayet kredi acılan kisinin Türkiye de hesabı varsa bu hesaba alacak kaydedilmesine izin verilmistir. Dayanak: TCMB Sermaye Hareketleri Uygulama Talimatı tarih, 2002/YB-1 sayılı Genelge Md.2.1.7

11 S: Đhracat, ihracat sayılan satıs ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunanlara, bu faaliyetleriyle ilgili döviz ödemesi gerektiren islemlerde kullanılmak üzere Türkiye de ki bankalardan döviz kredisi kullanılabilmesi için gerekli şartlar nelerdir? Y: Dahilde Đşleme Đzin Belgesi(DĐĐB) kapsamında bu belgede belirtilen ithalat tutarını asmamak kaydıyla ve belge süresi kadar döviz kredisi kullandırılabilir. Đhracat, ihracat sayılan satıs ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyeti yapanların krediyi döviz olarak kullanabilmeleri için mutlaka DĐĐB almıs olmaları ve söz konusu belgede döviz tahsisinin öngörülmüs olması gerekmektedir. Dayanak: TCMB Sermaye Hareketleri Uygulama Talimatı tarih, 2002/YB-1 sayılı Genelge Md SERBEST BÖLGELER ĐLE ĐLGĐLĐ S: Serbest Bölgele firmalarına TL hesap açılabilir mi? Y:Evet, serbest bölge firmalarına TL hesap açılabilir, TL çek karnesi de verilebilir ancak bu hesaplardan serbest bölgeler ve kambiyo mevzuatının serbest bölgelerle ilgili düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla ödeme yapılması mümkün bulunmaktadır. Dayanak:TPKK 32 Sayılı Karar 3/b Maddesi ve T.C.Başbakanlık DTM Tarih, 9770 Sayılı Yazısı S: Serbest bölge şubesi bulunan firmalar bankamız aracılığıyla serbest bölge işlemleri yapabilirler mi? Yurtiçi bankalardan serbest bölge firmalarının işlemlerini yapmaya engel bir durum sözkonusu mudur? Y: TL ödemeler konusunda serbest bölge firmalarına işletmenin idari işlemleri ile sınırlı bir izin verilmektedir.serbest bölgelerde yerleşik firmaların Türkiye de yerleşik firmalardan aldıkları otel konaklama, taşıma servis, catering, navlun, kurye, sigorta gibi hizmetler karşılığında TL ödeme yapmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.( Serbest bölgelerde yerleşik firmaların serbest bölgede faaliyette bulunan bankalar nezdindeki döviz hesaplarından, işlemin mahiyeti hakkında açıklayıcı şerh konulması kaydıyla, Türkiye'deki bankalarca açılacak döviz hesaplarına transfer yapılması ve bu hesaplardan dövizin bozdurulması şartıyla ) Vergi, SSK ve prim ödemeleri de TL olarak yapılabilir. Diğer taraftan bölgede yatırım sırasındaki mal ve hizmet bedelleri ile işçi ücretleri ile kiralar Türk lirası üzerinden ödenebilir. Dayanak: T.C.Başbakanlık DTM Tarih, 9770 Sayılı Yazısı

12 S: Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmalara hangi işlemleri için TL kredi kullandırılabilir? Y: Serbest Bölgelerde yerleşik firmalara Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve benzeri vergi ödemelerinin tahsili için TL kredi kullandırılmasının mümkün bulunduğu belirtilmiştir. Dayanak : T.C.Başbakanlık DTM Tarih, 9770 Sayılı Yazısı KAMBĐYO MEVZUATI S: Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından döviz satın alınması mümkün müdür? Y: Tükiye de yerlesik kisilerin (gerçek ve tüzel kisiler) yurt dısında bulunan bankalar(türk bankalarının yurt dısı subeleri dahil) ile bulunduğu ülkenin mevzuatına göre döviz alım satımına yetkili kuruluslardan döviz satın alması ve bunlara döviz satılmasına izin verilmiştir. Bu dövizlerin satın alınması içn Türk Liralarının Türkiye deki bankalar ve PTT aracılığıyla yurt dısına transfer edilmesi ve yurt dısından satın alınan döizlerin Türkiye deki bankalar aracılığıyla yurda getirilmesi zorunludur. Eski uygulamada sadece Türkiye de faaliyet gösteren bankalar, PTT ve yetkili müesseselerden döviz satın alınabiliyordu. Dayanak : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000 İDARE MERKEZİ : A N K A R A İ D A R E M E R K E Z İ ANKARA, 26 HAZİRAN 2000 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ ĐDARE MERKEZĐ : ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ ĐLĐŞKĐLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Đlgide Kayıtlı Genelgemizin Yeniden Düzenlenmesi.

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI I.GİRİŞ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu karara ilişkin Tebliğ ler,

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 03.12.2001 (KARAYOLU TL) 07.02.2002 (KARAYOLU DVZ) 07.02.2002

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Karar No.89/14391 R. Gazete No. 20249 Tarih : 7.8.1989 R.G.Tarihi: 11.8.1989 Ekli "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"ın yürürlüğe

Detaylı

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 348 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 349 3. ÖDEME ġekġllerġ VE MUHASEBE KAYITLARI 177 Düşüncelerle karşılaşınca, zayıflar korkar,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İHRACAT KAYITLARI 344MV0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

İŞLETME KREDİLERİ. Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler.

İŞLETME KREDİLERİ. Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. İŞLETME KREDİLERİ Genel Olarak: Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. Bu kredilerin rotatif (borçlu cari hesap)şeklinde

Detaylı

KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (KKDF) AHMET ÇELİK

KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (KKDF) AHMET ÇELİK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (KKDF)... 2 1.1 KKDF NİN TANIMI VE KURULUŞ AMACI... 2 1.2 KKDF YE TABİ TUTULAN İŞLEMLER... 2 1.2.1 VADELİ AKREDİTİF... 3 1.2.2 VADELİ AKREDİTİF

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar geçerli kalmaya

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI Herkese finansçı lazım Takım ruhumuz, güçlü iletişimimiz ve akıllı çözümlerimizle finansçınız olarak dış ticaretin her aşamasında yanınızdayız. Amacımız; geleneksel

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 08.12.2006/26370 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 28/08/2006

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin işleyişine ilişkin uygulanacak kurallar ile tarafların karşılıklı

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3 S E R M A Y E P İ Y A S A S I İ Ş L E M L E R İ R İ S K B İ L D İ R İ M İ Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi

Detaylı

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ŞUBAT 2014 CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Banka/Müşteri İlişkisinin Temel Esasları, Haklar, Yükümlülükler, Koşullar Madde 1) Amaç ve Kapsam: İşbu Cari Hesaplar ve Bankacılık

Detaylı