TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI ( REVİZYONU) TARİH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH"

Transkript

1 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI ( REVİZYONU) TARİH : (KARAYOLU TL) (KARAYOLU DVZ) (DENİZYOLU DVZ/TL) (HAVAYOLU DVZ/TL) DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KREDİLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER AMAÇ ve KONU: Madde sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın 6. maddesine istinaden; kara, hava ve deniz yolu ile hizmet ihracı yapan, Türkiye de yerleşik uluslararası nakliyat firmalarının, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmaların ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmaların yurtdışı taşımacılık faaliyetlerindeki finansman ihtiyaçları karşılanarak rekabet güçlerinin artırılması ve döviz kaynaklarının tasarruf edilmesi yoluyla net döviz girdisinin artırılması amacıyla, Türk Eximbank tarafından uygulamaya konulan Uluslararası Nakliyat Pazarlama Döviz Kredisi ve Uluslararası Nakliyat Pazarlama Türk Lirası Kredisi Programlarının şartları ve takip usulleri bu Uygulama Esaslarında düzenlenmiştir. İşbu Uygulama Esasları çerçevesinde yapılacak kredilendirme işlemleri, borçlunun Bankamız nezdindeki risk seviyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu nun tarih 7 no.lu kararı çerçevesinde ihdas edilen ilgili kredi komitelerinin kararlarına istinaden yürütülür. TANIM ve KAPSAM: Madde 2- Bu kredi programından, Türkiye de yerleşik uluslararası nakliyat firmaları, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmalar, kredi vadesi içerisinde yapacakları uluslararası kara, deniz, hava taşımacılık hizmetine mukabil gerçekleştirmeyi taahhüt ettikleri döviz gelirleri/ taşımacılık hizmeti bedelleri karşılığında faydalanabileceklerdir. İşbu Uygulama Esaslarında, tüzel kişiliği haiz nakliyat firmaları tarafından; Yurtdışına ihraç malı (yükü) götürülmesi, Yurtdışından yurtiçine ithal malı (yükü) getirilmesi, Transit mal (yük) taşımacılığı yapılması Taşımacılık Hizmeti olarak ifade edilecektir. Bu Uygulama Esaslarında açıklık olmayan hallerde, Vergi, Resim ve Harç İstisnası ile Kambiyo Mevzuatı ndaki genel düzenlemeler dikkate alınır. TAŞIMACILIK TÜRLERİ: Madde 3- Kredi imkanından yararlanabilecek uluslararası taşımacılık türleri şunlardır: I. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Uluslararası karayolu nakliyat işi gerçekleştiren; - Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) (varsa), - C2 Yetki Belgesi veya - L2 Yetki Belgesi veya - R2 Yetki Belgesi bulunan

2 II. Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı Uluslararası denizyolu nakliyat işi gerçekleştiren; - Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa), - Gemi Tasdiknamesi/Kira Sözleşmesi bulunan, III. Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Uluslararası havayolu nakliyat işi gerçekleştiren; - Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa), - İşletme Ruhsatı bulunan Türkiye de yerleşik uluslararası nakliyat firmaları, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmalar tarafından kredi vadesi içerisinde yapılacak taşımacılık hizmetlerinin finansmanına yönelik olarak kredi kullandırılır. SERBEST DÖVİZ: Madde 4- T.C. Merkez Bankası nca (TCMB) alım satımı yapılan konvertibl dövizler (Türk Lirası dahil) serbest döviz olarak kabul edilir. VERGİ, RESİM ve HARÇ İSTİSNASI: Madde 5- Krediye, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) alınmış olması kaydıyla İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkındaki Karar ve bu Karara ilişkin Tebliğlerde yer alan hükümler dahilinde vergi resim ve harç istisnası uygulanır. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin hususlarda ilgili karar, tebliğ ve genelge hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. FİRMA LİMİTİ: Madde 6- Bir firmanın kullanmakta olduğu; Uluslararası Nakliyat Pazarlama TL/Döviz kredilerinin anapara bakiyeleri toplamı 25 Milyon ABD Doları nı aşamaz. KREDİ TUTARI: Madde 7- Madde 6 da belirtilen firma limitini aşmamak kaydıyla kredi süresi içinde gerçekleştirilecek navlun bedelinin % 100 ü kredilendirilir. MÜRACAAT ŞEKLİ: Madde 8- Firma, aşağıdaki belgelerle birlikte Türk Eximbank a doğrudan başvuracaktır. Kredi kullandırılacak firmalarda öz kaynak tutarının negatif olmaması koşulu aranacaktır. Kredi Talep Formu (Ek:1) 1 VRHİB kapsamında kullanılacak krediler için Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi fotokopisi 1, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü nden alınmış yetki belgesinin fotokopisi 2 ( C2, L2 veya R2 ), 1 Her bir kredi başvurusunda alınır. 2 İlk kredi başvurusunda ve yılda bir kez alınır. 2

3 Denizcilik Müsteşarlığınca verilmiş gemi tasdiknamesi, varsa gemi kira sözleşmesi fotokopisi 2 (Denizyolu), Ulaştırma Bakanlığı nca verilmiş işletme ruhsatı fotokopisi 2 (Havayolu), Teminat/Kefalet mektubu düzenleyecek banka/kredi Garanti Fonu tarafından düzenlenecek niyet mektubu 1 (Ek Form-NM), Faks Sözleşmesi 3 (Ek Form: FS) (Noter tasdikli veya firma yetkililerince Bankamız huzurunda imzalanması suretiyle işleme alınacaktır.), VRHİB kapsamı dışında kullandırılan, döviz kredisi için başvuruda bulunan firmanın döviz kazandırıcı hizmet bağlantısını gösteren belge 4, Bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilecek bilgi ve belgelerin Bankamıza sunulması gerekmektedir. 5 Bu belgelerin yanı sıra kredi kullanıcısı firmanın özel durumuna göre gerekli görülecek her türlü bilgi ve belgeyi Türk Eximbank ın talep etme hakkı saklıdır. TEMİNAT VE DÖKÜMANTASYON: Madde 9 - Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için, kredinin anapara, faiz ve taahhüt riskleri (kredi riski) toplamının % 100 ü oranında aşağıda dökümü verilen asli teminatlar tesis edilir. Ancak, KGF Kefaleti ile kullandırılacak kredilerde kredi tutarı KGF nin firma için belirleyeceği kefalet tutarı dikkate alınarak Bankamızca belirlenecektir. Krediye İlişkin Asli Teminatlar: Bankamız nezdinde gayri nakdi kredi limiti olan bankalardan alınan ve kredinin kullandırılacağı para cinsinden düzenlenen Kesin Teminat Mektubu (Ek Form: TM) (kesin teminat mektubu kredi nihai vadesi ile uyumlu olmak koşuluyla 120 gün vadeli krediler için 4-6 ay arası, 180 gün vadeli krediler için 6-9 ay arası, 360 gün vadeli krediler için ay arası, 360 günden daha uzun vadeli krediler için ise vade sonunda uzatılması koşuluyla en az 15 ay vadeli olacak şekilde düzenlenir.). Kredi vadesiyle uyumlu ve kredinin kullandırılacağı para cinsinden düzenlenen Kredi Geri Ödeme Kefalet Mektubu (Ek Form-KM) ile tesis edilen KGF kefaletidir. Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri, Asli teminata ilave olarak kredi kullandırımında kredi tutarından az olmamak üzere düzenlenmiş; Genel Kredi Sözleşmesi (Ek Form: GKS) ve Firma Taahhütnamesi (Ek:2) alınır. 3 İlk kredi başvurusunda alınır. 4 Her kredi başvurusunda alınır. 5 Firma mali analiz ve firma istihbarat çalışması için talep edilen bilgi ve belgelere Bankamız internet sayfasından ulaşılabilir. 3

4 Genel kredi sözleşmesi ve firma taahhütnamesi, noter onaylı düzenlenebileceği gibi firma yetkililerince Bankamız huzurunda imzalanması suretiyle işleme alınması da mümkün olabilecektir. Gerçek ve tüzel kişilerin (yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı tüzel kişiler dahil) kimlik tespitleri; MASAK tarafından yayınlanmış olan Suç gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacaktır. *VRHİB kapsamında kullandırılacak krediler için VRHİB aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Ek Form: KM, Ek Form: TM, Ek Form: GKS ve Ek: 2, firmanın kredi talebi Bankamızca onaylandıktan sonra düzenlenecektir. EK SÜRE ve MÜCBİR SEBEP HALLERİ: Madde 10- Kredi kullanıcısı firma, mücbir sebep halleri dışında, verilen kredinin azlığı, sürenin kısalığı, iç veya dış pazar zorlukları, vergi resim harç istisnası belgesinin, C2, L2 veya R2 yetki belgesinin iptali, gemi tasdiknamesinin sicilden terkini, kira sözleşmesinin veya işletme ruhsatının feshi gibi gerekçelerle, kredi taahhütlerinin tamamını veya bir kısmını yerine getiremediğini ileri sürerek vade temdidi talebinde bulunamaz. Mücbir sebep halleri ve bunların tevsikine ilişkin hususlarla ilgili olarak, İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmetler ve Faaliyetlerde Vergi Resim ve Harç İstisnası Mevzuatı ndaki genel hükümler uygulanır. DÖVİZ GETİRME ZORUNLUĞU: Madde 11- VRHİB kapsamında kullandırılan kredilerde kredi taahhüdü tutarındaki taşımacılık hizmet bedelinin VRHİB süresi içerisinde yurda getirilerek döviz alım belgesine bağlatılması zorunludur. KREDİYE İLİŞKİN TAAHHÜDÜN KAPATILMASI: Madde 12- TL kredilerde taahhüt tutarı, kredi anapara tutarının kullanım tarihindeki TCMB alış kurundan ABD Doları karşılığı, döviz kredisinde ise kredi anapara ve faiz toplamıdır. Taahhüt kapatma işlemi; VRHİB kapsamında kullandırılan kredilerde; VRHİB taahhüdünün TCMB tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılır. VRHİB kapsamı dışında kullandırılan kredilerde; taahhüt kapatma işlemi Türk Eximbank tarafından sonuçlandırılır. Kredi kullanıcısı firma tarafından, kredi vadesi içerisinde verilen taşımacılık hizmeti karşılığında düzenlenen faturaların dökümünü gösteren Taahhüt Kapatma Formu nun (Ek:3) YMM veya SMMM tarafından onaylanmış bir nüshası kredi vadesini izleyen en geç 30 gün içinde Türk Eximbank a gönderilerek taahhüt kapatma talebinde bulunulur. 4

5 Kredi taahhüdünün kapatılması için düzenlenecek faturaların kredinin kullandırıldığı döviz cinsinden farklı bir döviz cinsinden düzenlenmesi halinde, fatura tarihindeki TCMB çapraz kurları esas alınır. TL cinsinden kullandırılan kredilerde kredinin taahhüt tutarı ABD Doları cinsinden izlenir. Taahhüdün kısmen veya tamamen kapatılmaması halinde 15 inci maddede belirtilen müeyyideler uygulanır. Bankamız nezdinde bulunan ve firma lehine tesis edilmiş olan teminatların tamamının iadesi için VRHİB kapsamında kullandırılan kredilerde belge taahhüdünün TCMB tarafından kapatılması, VRHİB kapsamı dışında kullandırılan kredilerde ise kredi taahhüdünün tamamen kapatılması gerekmektedir. TAAHHÜT HESAPLARINA SAYILMAYACAK DÖVİZ/HİZMET BEDELLERİ: Madde 13- VRHİB kapsamında kullandırılan kredilerde; VRHİB süresinin dışında gelen hizmet bedeli dövizler, Bedeli yurt dışında bırakılan veya döviz tevdiat hesaplarında tutulmakta olan hizmet bedeli dövizler, Bu Uygulama Esaslarının 2 nci maddesinde tanımlı olan faaliyetler dışındaki dövizler, VRHİB kapsamı dışında kullandırılan kredilerde; Kredi kullanıcısı firmanın bu Uygulama Esaslarının 2 nci maddesinde tanımlı olan faaliyetler dışındaki hizmetlerine ilişkin fatura beyanları, Kredi kullanan firma tarafından kredi süresi dışında kesilen taşımacılık hizmeti bedellerine ilişkin fatura beyanları, krediye ilişkin taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılamaz. KREDİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELER Kredinin Geç Ödenmesi / Ödenmemesi Madde 14- Krediye ait anapara taksitleri, dönem faizleri ve Bankamızca uygulanacak müeyyide hükmündeki faiz ve benzeri tutarların geç ödenmesi halinde Firma Taahhütnamesi nde yer alan müeyyideler uygulanır. Bankamız, kredi borcunu vadesinde ödemeyen firmalara yeni kredi kullandırmama hakkını saklı tutar. Kredi Taahhüdünün Kısmen veya Tamamen Yerine Getirilmemesi Madde 15- Belgeli kullandırılan kredilerde VRHİB taahhüdünün belge vadesi; belgesiz kullandırılan kredilerde ise kredi taahhüdünün kredi vadesini izleyen en geç 30 gün içerisinde kısmen veya tamamen kapatılmaması halinde Firma Taahhütnamesi nde yer alan müeyyideler uygulanır. Bankamız, işbu Uygulama Esaslarında belirtilen sürelerde belge taahhüt hesapları kapatılmamış firmaların yeni kredi taleplerini değerlendirmeme hakkını saklı tutar. ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA DÖVİZ KREDİSİ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 5

6 KREDİ VADESİ: Madde 16- Kredi vadesi azami 720 gündür. Belgeli kredilerde kredi vadesi Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresini aşamaz. Kredi vadesinin başlangıcı, kredinin Türk Eximbank tarafından firma hesabına alacak kaydedildiği tarihtir. Kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin vadelerinin hafta sonu veya resmi bir tatile (takvim yılı itibariyle yasal olarak belirtilen yarım iş günleri dahil) rastlaması halinde takip eden ilk iş günü dikkate alınır. DÖVİZ CİNSİ: Madde 17- Döviz kredileri, ABD Doları, EURO, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni cinsinden kullandırılmaktadır. FAİZ ORANI: Madde 18- Kredilere uygulanacak faiz oranları Türk Eximbank tarafından belirlenir ve duyurulur. Türk Eximbank, tek taraflı olarak uygulayacağı faiz oranlarını değiştirmeye yetkilidir. Döviz kredilerinde kredinin 1. dönem faizinin hesaplanmasında kullanılacak LIBOR, kredinin kullandırıldığı valör gününe ait Reuters ekranının LIBOR01 sayfasında ABD Doları için belirlenmiş faiz oranıdır. Takip eden döneme ilişkin faizin hesaplanmasında kullanılacak LIBOR ise, bir önceki faiz tahsilatı valörüne ait, Reuters ekranının LIBOR01 sayfasında ABD Doları için belirlenmiş faiz oranıdır. Kredinin diğer döviz cinsleri ile kullandırılması halinde geçerli olacak faiz oranları (EURIBOR, GBP LIBOR, TIBOR), aynı şekilde, Euro için Reuters ekranındaki FIBO sayfası, Yen için TIBM sayfası, Sterlin için ise LIBOR01 sayfası kullanılmak suretiyle belirlenir. Kredinin faiz oranı hesaplanırken kullanılacak LIBOR01 veya EURIBOR değerlerinin negatif olması halinde bu değerler sıfır (0) olarak alınır. KULLANDIRIM: Madde 19- Kredi başvurusunun incelenmesini takiben uygun bulunan ve teminatı tesis edilen kredi talebinin hangi gün valörü ile kullandırılacağı ilgili firmaya ihbar edilir. - Kredinin Türk Lirası karşılığı kredi talep formunda belirtilen banka nezdindeki firma hesabına aktarılır. GERİ ÖDEME: - Kredinin döviz olarak kullandırılmasını düzenleyen mevzuat hükümlerinden doğan haklar saklıdır. - Kredi kullandırım dekontları aynı gün firmaya gönderilir. Kredinin Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru, işlem günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni alış kurlarıdır. 6

7 Madde gün ve 180 gün vadeli kredilerde anapara tutarının tamamı ile tahakkuk eden faiz birlikte vade sonunda ödenir. Tek taksit seçeneği ile kullandırılan kredilerde, kredi kullandırım tarihinden itibaren her 180 günde bir tahakkuk eden faiz ödenir, vade sonunda ise anapara tutarının tamamı ile tahakkuk eden faiz ödenir. Taksitli kredilerde ise anapara, kredi kullandırım tarihinden itibaren her 180 günde bir eşit taksitte, bakiye anapara tutarı üzerinden tahakkuk eden faiz ile birlikte ödenir. Kredi, TL veya döviz olarak geri ödenebilir. VRHİB kapsamı dışında kullandırılan kredilerde ayrıca; ara dönemde ve vade sonunda tahsil edilecek faiz üzerinden Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi tahsil edilecektir. - Kredi, vadeden önce kısmen veya tamamen geri ödenebilir. Bu durumda, firma geri ödeme talebini krediyi ödeyeceği günden 5 (beş) iş günü öncesinde Bankamıza bildirmekle yükümlüdür. Kredinin erken geri ödenmesi durumunda, kredi faizinin hesaplanmasında, kredi talep formunda belirtilen orijinal vade için kullandırım tarihinde geçerli spread dikkate alınır. 360, 540 ve 720 gün vadeli kredilerde erken ödemenin 1. dönemde yapılması halinde kullandırım tarihindeki, sonraki dönemlerde yapılması halinde ise ilgili dönem için belirlenen faiz oranı dikkate alınır. - Türk Lirası olarak yapılacak geri ödemelerde, kredinin anapara taksitleri ve faizlerinin TL karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru, işlem günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni satış kurlarıdır. - Döviz olarak yapılacak geri ödemelerde, hizmet bedeli dövizin Bankamız muhabir hesaplarına kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin tasfiye tarihi/vadesinden en geç 2 (iki) iş günü öncesi işlem tarihi olmak şartıyla tasfiye tarihi/vade tarihi valörü ile devri yapılır. Bu dövizlerin Döviz Alım Belgeleri (DAB) Bankamızca düzenlenir. Ayrıca, Döviz Tevdiat Hesaplarından (DTH) kredinin dövizle tasfiye edilmesi mümkün olup, bu işlem kredi riskini ortadan kaldıracak ancak kredi taahhüdünü kapatmayacaktır. Kredinin geri ödemesi sadece kullandırılan döviz cinsinden yapılacaktır. Türk Eximbank anapara taksiti ile faizden oluşan toplam tutarı dönem vadelerinden önce firmaya ihbar edecektir. Firma, Türk Eximbank'ın bildirdiği kredi anapara taksiti ve faizinden oluşan tutarı: -TL olarak geri ödeyecek ise, kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin tasfiye tarihi/vadesinden en geç 2 (iki) iş günü önce, 7

8 -Döviz olarak geri ödeyecek ise, döviz karşılığını kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin tasfiye tarihi/vadesinden en geç 3 (üç) iş günü önce, hangi banka/bankalar aracılığı ile ödeyeceğini Türk Eximbank'a faksla ihbar ederek, kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin tasfiye/vade tarihi ile, TL ödemelerde, Türk Eximbank'ın EFT sistemindeki 0016 no.lu TIC hesabına, Döviz ödemelerde, Türk Eximbank tarafından kendisine bildirilen muhabir banka nezdindeki hesabına ödeyecektir. Muhabir hesaplarımıza geç intikal eden tutarların ödeme valörü düzeltilerek (back-value) doğru valörle hesabımıza girmesinin sağlanması mümkündür. ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA TL KREDİSİ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER KREDİ VADESİ: Madde 21- Kredi vadesi azami 360 gündür. Belgeli kredilerde kredi vadesi Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresini aşamaz. Kredi vadesinin başlangıcı, kredinin Türk Eximbank tarafından firma hesabına alacak kaydedildiği tarihtir. Kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin vadelerinin hafta sonu veya resmi bir tatile (takvim yılı itibariyle yasal olarak belirtilen yarım iş günleri dahil) rastlaması halinde takip eden ilk iş günü kredi vadesi olarak dikkate alınır. FAİZ ORANI: Madde 22- Krediye uygulanacak faiz oranları Türk Eximbank tarafından belirlenir ve duyurulur. Türk Eximbank tek taraflı olarak uygulayacağı faiz oranlarını değiştirmeye yetkilidir. Kredilere uygulanacak faiz oranlarının belirlenmesinde kredi kullandırım tarihinde geçerli olan faiz oranları esas alınır. KULLANDIRIM: Madde 23- Kredi başvurusunun incelenmesini takiben uygun bulunan ve teminatı tesis edilen kredi talebinin hangi gün valörü ile kullandırılacağı ilgili firmaya ihbar edilir. - Kredi tutarı, kredi talep formunda belirtilen banka nezdindeki firma hesabına aktarılır. - Kredi kullandırım dekontları aynı gün firmaya gönderilir. - Kredinin taahhüt tutarının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru ise kredi kullandırım tarihindeki TCMB döviz alış kurudur. GERİ ÖDEME: Madde 24- Kredinin anaparası; 8

9 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde tahakkuk eden faiziyle birlikte en geç kredi vadesinde, 360 gün vadeli (2 taksitli) kullandırılan kredilerde, 180 inci ve 360 ıncı günlerde iki eşit taksitte her dönem için tahakkuk eden faizleri ile birlikte, geri ödenir. VRHİB kapsamı dışında kullandırılan kredilerde ayrıca ara dönemde ve vade sonunda tahsil edilecek faiz üzerinden BSMV tahsil edilir. Kredi, vadeden önce kısmen veya tamamen geri ödenebilir. Bu durumda firma geri ödeme talebini krediyi ödeyeceği günden 5 (beş) iş günü öncesinde Bankamıza bildirmekle yükümlüdür. YÜRÜRLÜK: Kredinin erken geri ödenmesi durumunda, kredi faizinin hesaplanmasında kredi talep formunda belirtilen orijinal vade için kullandırım tarihinde geçerli faiz oranı dikkate alınır. Türk Eximbank anapara taksiti ile faizden oluşan toplam tutarı dönem vadelerinden önce firmaya ihbar edecektir. Firma, Türk Eximbank'ın bildirdiği kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinden oluşan tutarı, ödenmesi gereken günden 1 (bir) iş günü önce, hangi banka /bankalar aracılığı ile ödeyeceğini Türk Eximbank'a faksla ihbar ederek, faiz ödeme / kredi tasfiye / vade tarihi valörü ile, Türk Eximbank'ın EFT sistemindeki 0016 no.lu TIC hesabına ödeyecektir. VRHİB kapsamı dışında kullandırılan kredilerde ayrıca ara dönemde ve vade sonunda tahsil edilecek faiz üzerinden BSMV tahsil edilir. Madde 25- Döviz ve Türk Lirası kredilerine ilişkin Ortak, Özel Hükümler ve Ek lerden oluşan işbu Uygulama Esasları tarihinden itibaren geçerlidir. 9

10 EKLER: Kredi Talep Formu Firma Taahhütnamesi Taahhüt Kapatma Formu Ek:1 Ek:2 Ek:3 EK FORMLAR: Niyet Mektubu Örnekleri Teminat Mektubu KGF Kredi Geri Ödeme Kefalet Mektubu Genel Kredi Sözleşmesi Faks Sözleşmesi NM TM KM GKS FS 10

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH: 24.12.2008 AMAÇ ve KONU TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) Madde 1- Bu Uygulama Esaslarının amacı, 3332 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000 İDARE MERKEZİ : A N K A R A İ D A R E M E R K E Z İ ANKARA, 26 HAZİRAN 2000 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Yönergenin

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ Hamillerine

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. HEDEF ÜRETEN TÜRKİYE ÜRETEN KOBİ KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. HEDEF ÜRETEN TÜRKİYE ÜRETEN KOBİ KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. HEDEF ÜRETEN TÜRKİYE ÜRETEN KOBİ KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ Bir tarafta Barbaros Mah. Şebboy Sok.No:4, 34746 İSTANBUL

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç ve Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/29 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 MADDE 1- Amaç... 5 MADDE 2- Kapsam... 5 MADDE 3- Dayanak... 5 MADDE 4- Tanımlar

Detaylı

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu bilgi formu konut edinmeleri amacıyla bankamızca müşterilerimize kredi kullandırılması, sahip oldukları konutların

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KRTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : Müşteri Numarası : dı Soyadı-Unvanı : T. Garanti Bankası.Ş. Mersis No: 0879 0017 5660 0379 Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. ytar Cad. 2, Beşiktaş, 34340,

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir.

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir tarafta TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer tarafta, KART HAMİLİ/EK KART HAMİLİ arasında, aşağıdaki şartlarla işbu Kredi

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Tarih: 28 Temmuz 2009 Sayı: 27302 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199

Detaylı