Genleflme Tanklar T-TH-TM Serisi (8 Lt - 80 Lt Aras ) KULLANIM BAKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genleflme Tanklar T-TH-TM Serisi (8 Lt - 80 Lt Aras ) KULLANIM BAKIM"

Transkript

1 Genleflme Tanklar T-TH-TM Serisi (8 Lt - 80 Lt Aras ) KULLANIM BAKIM

2 EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres Name and address of the person authorised to compile the technical file Teknik Dosyay derleyen yetkili kifli ve adresi : Ataflehir Bulvar Ata Çarfl Kat:4 No: Ataflehir/ STANBUL-TÜRK YE Ataflehir Bulvar Ata Çarfl Kat:4 No: Ataflehir/ STANBUL - TÜRK YE The undersigned Company certifies under its sole responsibility that the item of equipment specified below has been designed, manufactured, inspected and tested as required by the relevant provisions of the Pressure Equipment Directive 97 / 23 / EC Afla da tan mlanm fl olan ürünlerin, Bas nçl Ekipmanlar Yönetmeli i 97 / 23 / AT'nin ilgili hükümlerine göre tasarland, üretildi i, kontrol ve test edildi i, afla da imzas bulunan flirketin kendi sorumlulu u alt nda onayl d r. Equipment / Ürün : EXPANSION VESSELS / GENLEfiME TANKLARI Seri / Model-Tip : TH 8 / TH 12 / TH 16 / TH 25 / TH 40 / TH 50 / TH 60 / TH 80 TH 110 / T 8 / T 12 / T 16 / T 20 / T 25 / T 40 / TM 50 / TM 60 TM 80 Directives / Yönetmelikler 97/23/EC Pressure Equipment Directive / Bas nçl Ekipmanlar Yönetmeli i Regulations applied acc. to harmonize standards / Uygulanan Uyumlaflt r lm fl Standartlar TS EN ISO 13831:2010, EN Procedures specified in the MAS DAF Makina Sanayi A.fi. Quality System Certificate EN ISO 9001:2008 (TUV NORD CERT GmbH- certificated no: ) Prosedürleri MAS DAF Makina Sanayi A.fi. 'de belirtilen, EN ISO 9001:2008 (TUV NORD CERT GmbH- sertifika no: ) Kalite Sistem Belgesi. Place and date of issue / Yer ve Tarih : stanbul, Name and position of authorized person Yetkili kiflinin ad ve görevi : General Manager / Genel Müdür Signature of authorized person : Yetkili kiflinin imzas

3 Ç NDEK LER Sayfa No Girifl 1. Önemli Güvenlik Tedbirleri 1 2. Genel Membranl Tank Tan m ve Kullan m 1 Alanlar 2.2. Garanti fiartlar Test Bas nç Limiti 2 3. Güvenli Çal flma Koflullar Personel E itimi Güvenlik Talimatlar na Uyulmamas Halinde 2 Oluflabilecek Tehlikeler 3.3. Bak m ve Montaj için Güvenlik Tedbirleri Parça De iflimi 2 4. Genel Bilgiler 2 5. Çal flma Prensibi 3 6. Kapal Genleflme Tanklar n n Tesisata Montaj 3 ve Dikkat Edilecek Hususlar 7. Tafl ma 3 8. flletmeye Alma 3 9. flletme S ras nda Yap lacak Kontroller ve Bak m Servis Hizmeti Olas Ar zalar, Nedenleri ve Çözümleri Örnek Tesisat (A) Örnek Tesisat (B) 5 G R fi * Bu kitapç k, MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. ürün gam nda bulunan Membranl Tanklar n (tüm seriler için) teknik özelliklerini, montaj konusundaki gerekli bilgi ve tavsiyeleri, iflletmeye alma ve çal flt r lmas ile ilgili talimatlar içerir. * Tank n z n sorunsuz çal flabilmesi için bu kitapç önce dikkatlice okuyunuz ve burada belirtilen tüm uyar lar tam olarak uygulay n z. Bu kitapç kta çal flma koflullar, montaj, iflletmeye alma, ile ilgili bilgiler bulunmaktad r. * Bu iflletme ve bak m talimatlar MAS DAF MAK NA SANAYi A.fi'nin önerilerini içerir. Tank n ba l bulundu u sisteme ait çal flt rma ve bak m özel bilgileri ancak sistemin yap m ve planlamas ndan sorumlu kifliler (sistem imalatç s ) taraf ndan verilmelidir. * Lütfen sistem imalatç s n n çal flt rma talimatlar na baflvurunuz. * El kitab nda bulunan uyar lara dikkat ediniz ve montaj-devreye alma ifllemlerinden önce kitapç n okunmas n sa lay n z.mas DAF MAK NA SANAY A.fi ihmalden kaynaklanan kazalardan veya sonuçlar ndan sorumlu olmayacakt r. * Bu kitapç kta cevab n bulamad n z soru ve sorunlar n zda mutlaka MAS DAF MAK NA SANAY A.fi yetkili servislerinden yard m isteyiniz. Yard m istedi inizde tank etiket de erlerini bildiriniz. Bu kitapç ktaki güvenlik talimatlar, geçerli ulusal kaza koruma yönetmeliklerini kapsamaktad r. Bunlar n yan s ra müflterinin iflletme, çal flma ve ifl güvenli i tedbirleri de uygulanmal d r. Çal flt rma Talimatnamesinde Kullan lan flaretler 1. ÖNEML GÜVENL K TEDB RLER Ba lama ve devreye alma s ras nda do abilecek ifl kazalar n en aza indirmek için afla daki kurallar uygulanmal d r: 1. Ekipman ile ilgili güvenlik önlemi almadan çal flmay n z. Gerekti inde halat, güvenlik fleridi kullan lmal d r. 2. Ortamda yeterli miktarda oksijen oldu undan ve de herhangi bir zehirli gaz olmad ndan emin olunuz. 3. Sa l n z tehlikeye atmamak için (toz, duman...) ortam temizli ini titizlikle denetleyiniz. 4. Tafl ma ekipmanlar n kontrol etmeden tank kald rmay n z. (vinç, halat...) 5. Güvenli inizi sa layacak kask, gözlük ve koruyucu ayakkab kullan n z. 6. Belirlenen uygun güvenlik mesafesi çerçevesinde çal fl n z. 7. Tafl ma ve depolama kurallar na uyunuz. Tüm Di er Sa l k ve Güvenlik Kurallar n, Yasa ve Yönetmelikleri Uygulay n z 2. GENEL Talimat dikkatlice okuyunuz ve gerekti inde kullanabilmek için saklay n z. Kullan c güvenli i için ikaz iflareti 2.1 Membranl Tank Tan m ve Kullan m Alanlar MAS DAF MAK NA SANAY A.fi.' nin üretti i membranl tanklar, uygun tesisat ve montaj koflullar nda, bu kitapç kta belirtilen tavsiye ve talimatlar do rultusunda kullan ld sürece uzun y llar ekonomik ve verimli biçimde hizmet edecek tasar m ve imalat özelliklerine sahiptir. MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. membranl genleflme tanklar iki amaç için kullan labilir; * Is tma sistemlerinde s narak genleflen suyu absorbe etmek amac yla genleflme tank olarak, * S hhi tesisatlarda tesisata su basan pompan n çok s k devreye girip ç kmas n önlemek için, bas nç denge tank olarak. MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. membranl genleflme tanklar sadece katalog ve kullan m klavuzunda belirtilen tasar m amac na ve teknik özelliklerine uygun olarak kullan lmal d r. Amaç ve özelliklerinin d fl nda kullan m nedeniyle do abilecek sorunlardan üreticinin sorumlulu u ortadan kalkmaktad r. Bu kitapç kta belirtilen tavsiyelere uyulmamas can ve mal 01

4 güvenli inize zarar verebilir. Bak m ve onar m ile ilgili belirtilenlerin d fl nda yap lmas gereken ifllemler oldu unda MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. yetkili servislerimize müracaat ediniz. Genleflme Tank Etiketi çal flt r lmamal d r. 3.1 Personelin E itimi Çal flt rma, bak m, muayene ve montaj personeli verilen görevi yapabilmek için gerekli bilgilere sahip olmal d r. Bu personelin sorumluluklar, yeterlilikleri ve kontrol görevleri müflteri taraf ndan belirlenmeli ve personelin, çal flt rma talimat n n içeri ini tamamen anlamas sa lanmal d r. Personel yeterli bilgiye sahip de il ise; iflletmeci taraf ndan gerekli e itim verilmelidir. Talep edildi inde iflletmeci ad na imalatç / sat c taraf ndan e itim deste i sa lanacakt r. D KKAT 2.2. Garanti fiartlar Standartlara uygun imal edilmifl DAF membranl genleflme tanklar, kullan m klavuzunda belirtilen uyar lara, montaj, iflletmeye alma ve bak m kurallar na uyulmak koflulu ile malzeme ve iflçilik hatalar na karfl garantilidir. Garanti süresi; pompan n, müflteriye MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. veya bayii taraf ndan fatura edildi i tarih itibariyle 24 ayd r. Ürünün kullan m ömrü 10 y ld r. Garanti belgesi; tank ald n z MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Yetkili bayisi taraf ndan doldurulup, kaflelenerek bir parças MAS DAF MAK NA SANAY A.fi.' ye gönderilecek, bir parças da size verilecektir.garanti koflullar garanti belgesi üzerinde aç klanm flt r.garanti süresi içinde garanti belgenizi saklaman z ve gerekti inde MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. yetkili servisimize göndermeniz gerekir Test Kapal genleflme tanklar normlara uygun olarak iflletme bas nc n n 1,5 kat bas nç ve s zd rmazl k testine tabi tutulmaktad r Bas nç Limiti Membranl genleflme tanklar n n iflletme ve max. çal flma bas nçlar etiket üzerinde belirtilmifltir. Güvenlik tedbirlerine uyumsuzluk ve personelin e itimsizli i, personele oldu u kadar makinaya ve çevreye karfl da risk oluflturabilir. Oluflabilecek zararlardan MASDAF MAK NA SANAY A.fi. sorumlu olmayacakt r. 3.2 Güvenlik talimatlar na uyulmamas halinde oluflabilecek tehlikeler Güvenlik talimatlar na uyulmamas kiflileri, çevreyi ve sistemi tehlike alt nda tutarak, risk ve hasar oluflturabilir. Güvenlik talimatlar na uyulmamas afla daki tehlikeleri do urabilir: Fabrikan n önemli fonksiyonlar durabilir. Bak m ve servis için uygulanacak yollar t kanabilir Bak m ve montaj için güvenlik tedbirleri flletmeci firma tüm bak m, ara kontrol ve montaj ifllerinin çal flt rma talimatlar na uyan yetkili ve kalifiye personel taraf ndan yap lmas n temin etmelidir. flletmeye almadan önce "iflletmeye alma" bölümündeki talimatlar uygulanmal d r. 3.4 Parça de iflimi Parça de iflim ve modifikasyonu sadece imalatç ile görüflmelerden sonra yap lmal d r. malatç taraf ndan onaylanm fl de iflim parçalar ve aksesuarlar emniyeti aç s ndan önemlidir. MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. taraf ndan sa lanan orijinal yedek parçalar haricinde parça kullan lmamal d r. NOT: Uygun olmayan parça kullan mlar MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. sorumlulu unda de ildir. Tank kullan m ndan önce ve kullan m s ras nda etiket üzerinde belirtilen bilgileri okuyunuz. 3. Güvenli Çalıflma Koflulları Bu kitapç k; montaj, çal flt rma ve bak m için temel güvenlik talimatlar n içermektedir. Montaj ve iflletmeye alma öncesinde, müflterinin gerekli olan tüm personeli taraf ndan okunmal d r. Talimatname montaj yerinde her zaman el alt nda bulundurulmal d r. Genel güvenlik talimatlar ile birlikte ilk sayfada belirtilen önemli güvenlik tedbirlerine ve di er bölümlerde tekrarlanan güvenlik önlemlerine de uyulmal d r. Membranl Tank kömürlü kazanla ba lanarak kesinlikle Genel Bilgiler S hhi tesisatlarda kullan lan kapal genleflme tanklar n n içinde suda koku yapmayan tam hijyenik özellikte BUT L malzemeden, s tma ve so utma sistemlerinde EPDM malzemeden yap lm fl membran ve bu membran n etraf nda bas nçl azot gaz bulunmaktad r. S hhi tesisatlar için imal edilen 200 Lt. ve üzeri hacimlerdeki tanklar, s tma ve so utma sistemleri için imal edilen 500 Lt. ve üzeri hacimlerdeki tanklar gaz bas nc n gösteren bir manometre ile sevk edilmektedir. Sevk edilen tanklar n standart olarak ön gaz bas nc 1,5 Bar'd r. Tanklar n d fl yüzeyleri korozyona karfl korumal elektrostatik toz f r n boya ile kaplanm flt r. De ifltirilebilir membranl genleflme tanklar n n iç yüzeyleri membran patlak olmad sürece su ile temas etmedi i için korozif de ildir. Normal çal flma flartlar nda (tesisat suyunun içerisinde yabanc partikül bulunmayan ve flalt say s n n uygun

5 seçildi i sistemlerde) kapal genleflme tanklar n n kullan m ömrü uzundur. D KKAT Membranl tank, ambalajl veya ambalajs z tafl n rken darbe almamas na dikkat ediniz. Depolama süresince tanklar temiz ve kuru bir alanda saklay n z. 5. Çalıflma Prensibi S hhi tesisatlarda; tesisattaki bas nc n artmas ile ak flkan, gaz bas nc na karfl membran n içine dolarak genleflir. Böylece sistemdeki ak flkan n bir k sm n n genleflme tank içinde bas nç alt nda depolanmas sa lanm fl olur. Tesisattaki bas nc n düflmesi durumunda, kapal genleflme deposu içerisindeki ak flkan, membran d fl ndaki gaz bas nc sayesinde tesisata geri bas l r. Is tma ve so utma sisemlerinde ise tessisattaki s cakl n yükselmesi ile hacmi artan su, gaz bas nc na karfl membran n içine dolarak genleflir. Böylece sistemdeki suyun her zaman belirli ve sabit bir bas nç alt nda tutulmas, ancak buna ra men genleflebilmesi sa lanm fl olur. 6. Kapalı Genleflme Tanklarının Tesisata Montajı ve Dikkat Edilecek Hususlar Tank n yerlefltirilece i yer seçilirken, ileride oluflabilecek bak m ve onar m ihtiyaçlar için tank çevresinde yeterli çal flma alan b rak lmal d r. Büyük hacimli kapal genleflme tanklar, ayaklar n alt nda bulunan deliklerden ankrenaj civatalar yla sabitlenmelidir. D KKAT Membran de iflimi veya onar m s ras nda tanklar n yan yat r lmas gerekebilece i için tanklar zemine sabitlemek için ayaklar beton içine gömmeyiniz. Hidrofor uygulamalar nda kapal genleflme tanklar n n, hidroforun bas nç hatt na bir küresel vana ve iflletme bas nc na uygun fleks b l hortum veya boru kullan larak sökülebilir flekilde ba lanmas gerekmektedir. Genleflme tanklar hidroforun bas nç kollektörüne veya hidrofora yak n bir konumda tesisat n bas nç hatt na ba lanarak çal flt r lmal d r. Hidroforun bas nç hatt ndaki vana ile kapal genleflme tank girifl ba lant s aras na bir boflaltma vanas monte edilmesi iflletmede büyük kolayl klar sa lar. Bu vana sayesinde genleflme tank n n tesisat ba lant lar sökülmeden içerisindeki ak flkan boflalt labilir ve tank n ön gaz bas nc kontrol edilebilir. 7. Taflıma Genleflme tank grubu, ekipmanlar kald r larak ve güvenli bir flekilde kurulum konumuna tafl nmal d r. Mevcut genel kald rma güvenlik talimatlar uygulanmal d r. Tank, hacmine göre paketlenerek tafl n r. Hatal kald rma ifllemi, pompa ünitesine zarar verebilir ve yaralanmalara neden olabilir. 8. flletmeye Alma Genleflme tanklar iflletmeye al nmadan önce mutlaka ön gaz bas nc n n, sistem bas nc na uygun olup olmad kontrol edilmelidir. Kontrol iflleminin genleflme tank içinde su doldurulmadan önce yap lmas gerekmektedir. Depoda olmas gereken ön gaz bas nc Po, birlikte çal flaca hidroforun iflletmeye al nmas s ras nda Po = 0,9 x H alt olacak flekilde ayarlanmal d r. Halt: Hidrofor alt bas nç Is tma ve so utma sistemlerinde ön gaz bas nc sistemdeki sitatik yükseklik kadar olmal d r. Ön gaz bas nc (bar) = Kazan dairesi ile en üst s tma paneli aras ndaki yükseklik (m) / 10 Membranl kapal genleflme tank n n bas nc, hidrofor Halt bas nc ndan yaklafl k % 10 daha düflük olmal d r. Kapal genleflme tanklar n n bas nc n n artt r lmas garekti inde, tanklar yeterli bas nç kapasitesine sahip bir kompresörle mümkün oldu unca kuru hava ile bas nçland r lmal d r. 9. flletme Sırasında Yapılacak Kontroller ve Bakım Kullan m süresince tanklar n ön gaz bas nc senede en az bir defa, tercihen 6 ayda bir kontrol edilmelidir. Periyodik kontrollerin d fl nda tanklar bak m gerektirmemektedir. Ön gaz bas nc kontrol edilirken ve genleflme tank na hava bas l rken, deponun içindeki su tamamen boflalt lm fl olmal d r. 9.1 Servis Hizmeti Müflteri Hizmetleri Departman m z, sat fl sonras hizmetleri/servis deste ini sa lamaktad r. flletmeci montaj/demontaj veya membran de iflimi ifllemlerini yetkili veya e itimli personele yapt rmal d r. 03

6 10. Olası Arızalar, Nedenleri ve Çözümleri Afla daki tabloda s k karfl lafl lan hatalar ve çözüm önerileri verilmifltir. Sorunu çözemedi iniz durumlarda firmam z Müflteri Hizmetleri Departman na müracaat ediniz. OLASI ARIZALAR OLASI ARIZALARIN NEDENLER OLASI ARIZALARIN ÇÖZÜMLER 1) Tank n içinde hava yok * Membran patlak * Tank herhangi bir yerinden hava kaç r yor * Sibop ar zal * Membran de ifltiriniz * Tanka hava bas n z ve kontrol ediniz. * Sibopu de ifltiriniz. 2) Membran patlak. * Sistemin bas nc fazla * Tank küçük * Sisteme uygun tank tak n z * Yeterli kapasitede tank seçiniz 3) Tank n manometresi ar zal * Manometre küçük tak lm fl * Manometre tafl ma s ras nda k r lm fl * Uygun manometre seçiniz. * Manometreyi yenisi ile de ifltiriniz. 4) Tank su alam yor * Tank içinde hava fazla * Tank n içindeki havay sisteme gore ayarlay n z. 11. ÖRNEK TES SAT (A) 04

7 12. ÖRNEK TES SAT (B) 05

8 Fabrika / Merkez Servis

KULLANIM BAKIM. Çok Pompal Membranl Paket Hidroforlar

KULLANIM BAKIM. Çok Pompal Membranl Paket Hidroforlar Çok Pompal Membranl Paket Hidroforlar DS2-DB2-DM2-DMA2-DMB2 Serisi-Ç FT POMPALI H DROFORLAR DS3-DB3-DM3-DMA3-DMB3 Serisi-ÜÇ POMPALI H DROFORLAR HDSV Serisi-ÇOK POMPALI DÜfiEY M LL PASLANMAZ H DROFORLAR

Detaylı

KULLANIM BAKIM. Tek Pompal Membranl Paket Hidroforlar

KULLANIM BAKIM. Tek Pompal Membranl Paket Hidroforlar Tek Pompal Membranl Paket Hidroforlar DS1-DB1-DM1-DMA1-DMB1 Serisi-TEK POMPALI H DROFORLAR DSP Serisi-TEK POMPALI MONOFAZE PAKET H DROFORLAR DSM Serisi-TEK POMPALI MONOFAZE PAKET H DROFORLAR HDSV Serisi-TEK

Detaylı

DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitab na iliflkin......3 1.1 El Kitab içeri i......3 1.2 Kullan lan semboller...3 1.3 El Kitab kime

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

FALKE HAVLU RADYATÖR

FALKE HAVLU RADYATÖR ISITMA & SO UTMA FALKE HAVLU RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

Diflli Pompalar DP SER S KULLANIM BAKIM

Diflli Pompalar DP SER S KULLANIM BAKIM Diflli Pompalar DP SER S KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres : Ataflehir Bulvar Ata Çarfl Kat:4 No:59 34758

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

BAYMAK ELEGANCE PANEL RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEGANCE PANEL RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEGANCE PANEL RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu mutlaka okuyunuz. Size bu k lavuzla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

Yüksek Bas nçl Çok Kademeli Düfley Milli Santrifüj Pompalar KME-V SER S KULLANIM BAKIM

Yüksek Bas nçl Çok Kademeli Düfley Milli Santrifüj Pompalar KME-V SER S KULLANIM BAKIM Yüksek Bas nçl Çok Kademeli Düfley Milli Santrifüj Pompalar KME-V SER S KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres

Detaylı

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına Se.Fa, 90 lı yılların başında kurulmuştur. Şirketimiz, sahip olduğu teknoloji,teknik dizayn ve üretim deneyimi ile şuanda hidrolik,otomasyon

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar Su Tesisat Vanalar Su Tesisat Vanalar Malgorani Bas nç Düflürücü Vana Çal flma fiartlar Kullan ld ak flkan : Su ve hava Maksimum çal flma s cakl : 80 C Maksimum girifl bas nc : 25 bar Ç k fl bas nc ayar

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Monoblok Santrifuj Pompalar NMM SER S KULLANIM BAKIM

Monoblok Santrifuj Pompalar NMM SER S KULLANIM BAKIM Monoblok Santrifuj Pompalar SER S KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres : Ataflehir Bulvar Ata Çarfl Kat:4 No:59

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

BAYMAK KROM HAVLU RADYATÖR

BAYMAK KROM HAVLU RADYATÖR BAYMAK KROM HAVLU RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 9 195 8 175 7 16 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Detaylı

Yüksek Bas nçl Karfl t Çarkl Kademeli Pompalar KMK SER S KULLANIM BAKIM

Yüksek Bas nçl Karfl t Çarkl Kademeli Pompalar KMK SER S KULLANIM BAKIM Yüksek Bas nçl Karfl t Çarkl Kademeli Pompalar KMK SER S KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres : Ataflehir Bulvar

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Ayr labilir Gövdeli Çift Emiflli Santrifüj Pompalar SPLT SER S KULLANIM BAKIM

Ayr labilir Gövdeli Çift Emiflli Santrifüj Pompalar SPLT SER S KULLANIM BAKIM Ayr labilir Gövdeli Çift Emiflli Santrifüj Pompalar SPLT SER S KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres : Ataflehir

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

Düzeltme. Patlama korumalı endüstriyel redüktörler X.. yapı serisi helisel ve konik dişli redüktörler *21372357_0215*

Düzeltme. Patlama korumalı endüstriyel redüktörler X.. yapı serisi helisel ve konik dişli redüktörler *21372357_0215* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21372357_0215* Düzeltme Patlama korumalı endüstriyel redüktörler X.. yapı serisi helisel ve konik dişli redüktörler Baskı 02/2015 21372357/TR

Detaylı

K zg n Ya (Is Transfer Ya ) Pompalar KYP SER S KULLANIM BAKIM

K zg n Ya (Is Transfer Ya ) Pompalar KYP SER S KULLANIM BAKIM K zg n Ya (Is Transfer Ya ) Pompalar KYP SER S KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres : Ataflehir Bulvar Ata Çarfl

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Kimyasal Proses Pompalar CPM Serisi KULLANIM BAKIM

Kimyasal Proses Pompalar CPM Serisi KULLANIM BAKIM Kimyasal Proses Pompalar CPM Serisi KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres : Ataflehir Bulvar Ata Çarfl Kat:4

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

Makina Mühendisleri Odası A Tipi Muayene Kuruluşu Duyuru

Makina Mühendisleri Odası A Tipi Muayene Kuruluşu Duyuru Duyuru TMMOB, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından "A" Tipi Muayene Kuruluşu olarak 17 Mayıs 2004 tarihinde basınçlı kaplar, kaldırma makinalarının periyodik kontrolleri ve gürültü, bacagazı ölçümleri

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

BAYMAK GÜNEfi KOLLEKTÖRLER

BAYMAK GÜNEfi KOLLEKTÖRLER BAYMAK GÜNEfi KOLLEKTÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU Baymak Günefl Kollektörlerini tercih etmekle, pratik kullan ml ve estetik görünümlü bedava enerjinin maksimum kullan m na, Baymak kalitesi çerçevesinde

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Kapal Genleflme Tanklar

Kapal Genleflme Tanklar Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 7 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar Abdullah Bilgin

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 7.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.TEMİZ SUYUN DEPOLANMASI VE BASINÇLANDIRILMASI Şebeke suyu kesilmelerine karşı temiz su tesisatında en az 24

Detaylı

Europass Sertifika Eki (*)

Europass Sertifika Eki (*) Europass Sertifika Eki (*) Türkiye 1. SERTİFİKANIN BAŞLIĞI (1) Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Mesleki Yeterlilik Belgesi (Seviye 4) (1) Anadilde yazıldığı şekliyle. 2. SERTİFİKA

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi Radyal Vantilatörlü ADA S cak Hava Apareyleri deal Is tma Apareyi ATA S cak Hava Apareyi Alarko 19 y l nda kuruldu unda ilk apareyini tasarlad, üretti ve satt. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce aparey

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... Tablo, Şekil, Resim Listesi... xv v Birinci Bölüm İŞÇİ SAĞLIĞI 1.1. Sağlık ve İnsan Sağlığı Kavramı... 1 1.1.1. Sağlığın Tanımı, Önem ve Amacı... 1 1.1.2. Hastalığın Tanım ve Sınıflandırılması...

Detaylı

Yüksek Bas nçl Çok Kademeli Düfley Milli Santrifüj Pompalar KMB-V SER S KULLANIM BAKIM

Yüksek Bas nçl Çok Kademeli Düfley Milli Santrifüj Pompalar KMB-V SER S KULLANIM BAKIM Yüksek Bas nçl Çok Kademeli Düfley Milli Santrifüj Pompalar KMB-V SER S KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres

Detaylı

Güvenlik uyar lar Güvenlik uyar lar Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU E-SYBOX ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR KULLANIM ALANLARI Katlar - Villalar - Apartmanlar - Lokantalar - Kuaförler Bas nçl su gerektiren tüm ev aletlerinin kullan ld yerler MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON )

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU TS 2212 EN 60335-2 - 21 50 MTK / 65 MTK / 80 MTK / 100 MTK / 65 SMTK 80 SMTK / 100 SMTK / 15 TA - 15 TÜ / 30 TA - 30 TÜ Size

Detaylı

SiSTEM LNG TANK SAHASI EKiPMAN VE KURULUM REHBERi

SiSTEM LNG TANK SAHASI EKiPMAN VE KURULUM REHBERi SiSTEM LNG TANK SAHASI EKiPMAN VE KURULUM REHBERi 1. Sistem LNG Tank ve Ekipmanlar LNG depolamak için kullan lan silindirik, perlit+vakum izolasyonlu tanklar, müflteri ihtiyaçlar na göre dikey ya da yatay

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. KISIKLI CAD.NO.79 ALTUNIZADE 34662

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK KVC SER S D KEY ÇOK KADEMEL SANTR FÜJ H DROFOR GRUPLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0142 - Rev.03-25/12/2008 BAYMAK KVC SER S D KEY ÇOK KADEMEL SANTR FÜJ H DROFOR GRUPLARI MONTAJ ve KULLANMA

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı