Genleflme Tanklar T-TH-TM Serisi (8 Lt - 80 Lt Aras ) KULLANIM BAKIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genleflme Tanklar T-TH-TM Serisi (8 Lt - 80 Lt Aras ) KULLANIM BAKIM"

Transkript

1 Genleflme Tanklar T-TH-TM Serisi (8 Lt - 80 Lt Aras ) KULLANIM BAKIM

2 EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres Name and address of the person authorised to compile the technical file Teknik Dosyay derleyen yetkili kifli ve adresi : Ataflehir Bulvar Ata Çarfl Kat:4 No: Ataflehir/ STANBUL-TÜRK YE Ataflehir Bulvar Ata Çarfl Kat:4 No: Ataflehir/ STANBUL - TÜRK YE The undersigned Company certifies under its sole responsibility that the item of equipment specified below has been designed, manufactured, inspected and tested as required by the relevant provisions of the Pressure Equipment Directive 97 / 23 / EC Afla da tan mlanm fl olan ürünlerin, Bas nçl Ekipmanlar Yönetmeli i 97 / 23 / AT'nin ilgili hükümlerine göre tasarland, üretildi i, kontrol ve test edildi i, afla da imzas bulunan flirketin kendi sorumlulu u alt nda onayl d r. Equipment / Ürün : EXPANSION VESSELS / GENLEfiME TANKLARI Seri / Model-Tip : TH 8 / TH 12 / TH 16 / TH 25 / TH 40 / TH 50 / TH 60 / TH 80 TH 110 / T 8 / T 12 / T 16 / T 20 / T 25 / T 40 / TM 50 / TM 60 TM 80 Directives / Yönetmelikler 97/23/EC Pressure Equipment Directive / Bas nçl Ekipmanlar Yönetmeli i Regulations applied acc. to harmonize standards / Uygulanan Uyumlaflt r lm fl Standartlar TS EN ISO 13831:2010, EN Procedures specified in the MAS DAF Makina Sanayi A.fi. Quality System Certificate EN ISO 9001:2008 (TUV NORD CERT GmbH- certificated no: ) Prosedürleri MAS DAF Makina Sanayi A.fi. 'de belirtilen, EN ISO 9001:2008 (TUV NORD CERT GmbH- sertifika no: ) Kalite Sistem Belgesi. Place and date of issue / Yer ve Tarih : stanbul, Name and position of authorized person Yetkili kiflinin ad ve görevi : General Manager / Genel Müdür Signature of authorized person : Yetkili kiflinin imzas

3 Ç NDEK LER Sayfa No Girifl 1. Önemli Güvenlik Tedbirleri 1 2. Genel Membranl Tank Tan m ve Kullan m 1 Alanlar 2.2. Garanti fiartlar Test Bas nç Limiti 2 3. Güvenli Çal flma Koflullar Personel E itimi Güvenlik Talimatlar na Uyulmamas Halinde 2 Oluflabilecek Tehlikeler 3.3. Bak m ve Montaj için Güvenlik Tedbirleri Parça De iflimi 2 4. Genel Bilgiler 2 5. Çal flma Prensibi 3 6. Kapal Genleflme Tanklar n n Tesisata Montaj 3 ve Dikkat Edilecek Hususlar 7. Tafl ma 3 8. flletmeye Alma 3 9. flletme S ras nda Yap lacak Kontroller ve Bak m Servis Hizmeti Olas Ar zalar, Nedenleri ve Çözümleri Örnek Tesisat (A) Örnek Tesisat (B) 5 G R fi * Bu kitapç k, MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. ürün gam nda bulunan Membranl Tanklar n (tüm seriler için) teknik özelliklerini, montaj konusundaki gerekli bilgi ve tavsiyeleri, iflletmeye alma ve çal flt r lmas ile ilgili talimatlar içerir. * Tank n z n sorunsuz çal flabilmesi için bu kitapç önce dikkatlice okuyunuz ve burada belirtilen tüm uyar lar tam olarak uygulay n z. Bu kitapç kta çal flma koflullar, montaj, iflletmeye alma, ile ilgili bilgiler bulunmaktad r. * Bu iflletme ve bak m talimatlar MAS DAF MAK NA SANAYi A.fi'nin önerilerini içerir. Tank n ba l bulundu u sisteme ait çal flt rma ve bak m özel bilgileri ancak sistemin yap m ve planlamas ndan sorumlu kifliler (sistem imalatç s ) taraf ndan verilmelidir. * Lütfen sistem imalatç s n n çal flt rma talimatlar na baflvurunuz. * El kitab nda bulunan uyar lara dikkat ediniz ve montaj-devreye alma ifllemlerinden önce kitapç n okunmas n sa lay n z.mas DAF MAK NA SANAY A.fi ihmalden kaynaklanan kazalardan veya sonuçlar ndan sorumlu olmayacakt r. * Bu kitapç kta cevab n bulamad n z soru ve sorunlar n zda mutlaka MAS DAF MAK NA SANAY A.fi yetkili servislerinden yard m isteyiniz. Yard m istedi inizde tank etiket de erlerini bildiriniz. Bu kitapç ktaki güvenlik talimatlar, geçerli ulusal kaza koruma yönetmeliklerini kapsamaktad r. Bunlar n yan s ra müflterinin iflletme, çal flma ve ifl güvenli i tedbirleri de uygulanmal d r. Çal flt rma Talimatnamesinde Kullan lan flaretler 1. ÖNEML GÜVENL K TEDB RLER Ba lama ve devreye alma s ras nda do abilecek ifl kazalar n en aza indirmek için afla daki kurallar uygulanmal d r: 1. Ekipman ile ilgili güvenlik önlemi almadan çal flmay n z. Gerekti inde halat, güvenlik fleridi kullan lmal d r. 2. Ortamda yeterli miktarda oksijen oldu undan ve de herhangi bir zehirli gaz olmad ndan emin olunuz. 3. Sa l n z tehlikeye atmamak için (toz, duman...) ortam temizli ini titizlikle denetleyiniz. 4. Tafl ma ekipmanlar n kontrol etmeden tank kald rmay n z. (vinç, halat...) 5. Güvenli inizi sa layacak kask, gözlük ve koruyucu ayakkab kullan n z. 6. Belirlenen uygun güvenlik mesafesi çerçevesinde çal fl n z. 7. Tafl ma ve depolama kurallar na uyunuz. Tüm Di er Sa l k ve Güvenlik Kurallar n, Yasa ve Yönetmelikleri Uygulay n z 2. GENEL Talimat dikkatlice okuyunuz ve gerekti inde kullanabilmek için saklay n z. Kullan c güvenli i için ikaz iflareti 2.1 Membranl Tank Tan m ve Kullan m Alanlar MAS DAF MAK NA SANAY A.fi.' nin üretti i membranl tanklar, uygun tesisat ve montaj koflullar nda, bu kitapç kta belirtilen tavsiye ve talimatlar do rultusunda kullan ld sürece uzun y llar ekonomik ve verimli biçimde hizmet edecek tasar m ve imalat özelliklerine sahiptir. MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. membranl genleflme tanklar iki amaç için kullan labilir; * Is tma sistemlerinde s narak genleflen suyu absorbe etmek amac yla genleflme tank olarak, * S hhi tesisatlarda tesisata su basan pompan n çok s k devreye girip ç kmas n önlemek için, bas nç denge tank olarak. MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. membranl genleflme tanklar sadece katalog ve kullan m klavuzunda belirtilen tasar m amac na ve teknik özelliklerine uygun olarak kullan lmal d r. Amaç ve özelliklerinin d fl nda kullan m nedeniyle do abilecek sorunlardan üreticinin sorumlulu u ortadan kalkmaktad r. Bu kitapç kta belirtilen tavsiyelere uyulmamas can ve mal 01

4 güvenli inize zarar verebilir. Bak m ve onar m ile ilgili belirtilenlerin d fl nda yap lmas gereken ifllemler oldu unda MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. yetkili servislerimize müracaat ediniz. Genleflme Tank Etiketi çal flt r lmamal d r. 3.1 Personelin E itimi Çal flt rma, bak m, muayene ve montaj personeli verilen görevi yapabilmek için gerekli bilgilere sahip olmal d r. Bu personelin sorumluluklar, yeterlilikleri ve kontrol görevleri müflteri taraf ndan belirlenmeli ve personelin, çal flt rma talimat n n içeri ini tamamen anlamas sa lanmal d r. Personel yeterli bilgiye sahip de il ise; iflletmeci taraf ndan gerekli e itim verilmelidir. Talep edildi inde iflletmeci ad na imalatç / sat c taraf ndan e itim deste i sa lanacakt r. D KKAT 2.2. Garanti fiartlar Standartlara uygun imal edilmifl DAF membranl genleflme tanklar, kullan m klavuzunda belirtilen uyar lara, montaj, iflletmeye alma ve bak m kurallar na uyulmak koflulu ile malzeme ve iflçilik hatalar na karfl garantilidir. Garanti süresi; pompan n, müflteriye MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. veya bayii taraf ndan fatura edildi i tarih itibariyle 24 ayd r. Ürünün kullan m ömrü 10 y ld r. Garanti belgesi; tank ald n z MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Yetkili bayisi taraf ndan doldurulup, kaflelenerek bir parças MAS DAF MAK NA SANAY A.fi.' ye gönderilecek, bir parças da size verilecektir.garanti koflullar garanti belgesi üzerinde aç klanm flt r.garanti süresi içinde garanti belgenizi saklaman z ve gerekti inde MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. yetkili servisimize göndermeniz gerekir Test Kapal genleflme tanklar normlara uygun olarak iflletme bas nc n n 1,5 kat bas nç ve s zd rmazl k testine tabi tutulmaktad r Bas nç Limiti Membranl genleflme tanklar n n iflletme ve max. çal flma bas nçlar etiket üzerinde belirtilmifltir. Güvenlik tedbirlerine uyumsuzluk ve personelin e itimsizli i, personele oldu u kadar makinaya ve çevreye karfl da risk oluflturabilir. Oluflabilecek zararlardan MASDAF MAK NA SANAY A.fi. sorumlu olmayacakt r. 3.2 Güvenlik talimatlar na uyulmamas halinde oluflabilecek tehlikeler Güvenlik talimatlar na uyulmamas kiflileri, çevreyi ve sistemi tehlike alt nda tutarak, risk ve hasar oluflturabilir. Güvenlik talimatlar na uyulmamas afla daki tehlikeleri do urabilir: Fabrikan n önemli fonksiyonlar durabilir. Bak m ve servis için uygulanacak yollar t kanabilir Bak m ve montaj için güvenlik tedbirleri flletmeci firma tüm bak m, ara kontrol ve montaj ifllerinin çal flt rma talimatlar na uyan yetkili ve kalifiye personel taraf ndan yap lmas n temin etmelidir. flletmeye almadan önce "iflletmeye alma" bölümündeki talimatlar uygulanmal d r. 3.4 Parça de iflimi Parça de iflim ve modifikasyonu sadece imalatç ile görüflmelerden sonra yap lmal d r. malatç taraf ndan onaylanm fl de iflim parçalar ve aksesuarlar emniyeti aç s ndan önemlidir. MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. taraf ndan sa lanan orijinal yedek parçalar haricinde parça kullan lmamal d r. NOT: Uygun olmayan parça kullan mlar MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. sorumlulu unda de ildir. Tank kullan m ndan önce ve kullan m s ras nda etiket üzerinde belirtilen bilgileri okuyunuz. 3. Güvenli Çalıflma Koflulları Bu kitapç k; montaj, çal flt rma ve bak m için temel güvenlik talimatlar n içermektedir. Montaj ve iflletmeye alma öncesinde, müflterinin gerekli olan tüm personeli taraf ndan okunmal d r. Talimatname montaj yerinde her zaman el alt nda bulundurulmal d r. Genel güvenlik talimatlar ile birlikte ilk sayfada belirtilen önemli güvenlik tedbirlerine ve di er bölümlerde tekrarlanan güvenlik önlemlerine de uyulmal d r. Membranl Tank kömürlü kazanla ba lanarak kesinlikle Genel Bilgiler S hhi tesisatlarda kullan lan kapal genleflme tanklar n n içinde suda koku yapmayan tam hijyenik özellikte BUT L malzemeden, s tma ve so utma sistemlerinde EPDM malzemeden yap lm fl membran ve bu membran n etraf nda bas nçl azot gaz bulunmaktad r. S hhi tesisatlar için imal edilen 200 Lt. ve üzeri hacimlerdeki tanklar, s tma ve so utma sistemleri için imal edilen 500 Lt. ve üzeri hacimlerdeki tanklar gaz bas nc n gösteren bir manometre ile sevk edilmektedir. Sevk edilen tanklar n standart olarak ön gaz bas nc 1,5 Bar'd r. Tanklar n d fl yüzeyleri korozyona karfl korumal elektrostatik toz f r n boya ile kaplanm flt r. De ifltirilebilir membranl genleflme tanklar n n iç yüzeyleri membran patlak olmad sürece su ile temas etmedi i için korozif de ildir. Normal çal flma flartlar nda (tesisat suyunun içerisinde yabanc partikül bulunmayan ve flalt say s n n uygun

5 seçildi i sistemlerde) kapal genleflme tanklar n n kullan m ömrü uzundur. D KKAT Membranl tank, ambalajl veya ambalajs z tafl n rken darbe almamas na dikkat ediniz. Depolama süresince tanklar temiz ve kuru bir alanda saklay n z. 5. Çalıflma Prensibi S hhi tesisatlarda; tesisattaki bas nc n artmas ile ak flkan, gaz bas nc na karfl membran n içine dolarak genleflir. Böylece sistemdeki ak flkan n bir k sm n n genleflme tank içinde bas nç alt nda depolanmas sa lanm fl olur. Tesisattaki bas nc n düflmesi durumunda, kapal genleflme deposu içerisindeki ak flkan, membran d fl ndaki gaz bas nc sayesinde tesisata geri bas l r. Is tma ve so utma sisemlerinde ise tessisattaki s cakl n yükselmesi ile hacmi artan su, gaz bas nc na karfl membran n içine dolarak genleflir. Böylece sistemdeki suyun her zaman belirli ve sabit bir bas nç alt nda tutulmas, ancak buna ra men genleflebilmesi sa lanm fl olur. 6. Kapalı Genleflme Tanklarının Tesisata Montajı ve Dikkat Edilecek Hususlar Tank n yerlefltirilece i yer seçilirken, ileride oluflabilecek bak m ve onar m ihtiyaçlar için tank çevresinde yeterli çal flma alan b rak lmal d r. Büyük hacimli kapal genleflme tanklar, ayaklar n alt nda bulunan deliklerden ankrenaj civatalar yla sabitlenmelidir. D KKAT Membran de iflimi veya onar m s ras nda tanklar n yan yat r lmas gerekebilece i için tanklar zemine sabitlemek için ayaklar beton içine gömmeyiniz. Hidrofor uygulamalar nda kapal genleflme tanklar n n, hidroforun bas nç hatt na bir küresel vana ve iflletme bas nc na uygun fleks b l hortum veya boru kullan larak sökülebilir flekilde ba lanmas gerekmektedir. Genleflme tanklar hidroforun bas nç kollektörüne veya hidrofora yak n bir konumda tesisat n bas nç hatt na ba lanarak çal flt r lmal d r. Hidroforun bas nç hatt ndaki vana ile kapal genleflme tank girifl ba lant s aras na bir boflaltma vanas monte edilmesi iflletmede büyük kolayl klar sa lar. Bu vana sayesinde genleflme tank n n tesisat ba lant lar sökülmeden içerisindeki ak flkan boflalt labilir ve tank n ön gaz bas nc kontrol edilebilir. 7. Taflıma Genleflme tank grubu, ekipmanlar kald r larak ve güvenli bir flekilde kurulum konumuna tafl nmal d r. Mevcut genel kald rma güvenlik talimatlar uygulanmal d r. Tank, hacmine göre paketlenerek tafl n r. Hatal kald rma ifllemi, pompa ünitesine zarar verebilir ve yaralanmalara neden olabilir. 8. flletmeye Alma Genleflme tanklar iflletmeye al nmadan önce mutlaka ön gaz bas nc n n, sistem bas nc na uygun olup olmad kontrol edilmelidir. Kontrol iflleminin genleflme tank içinde su doldurulmadan önce yap lmas gerekmektedir. Depoda olmas gereken ön gaz bas nc Po, birlikte çal flaca hidroforun iflletmeye al nmas s ras nda Po = 0,9 x H alt olacak flekilde ayarlanmal d r. Halt: Hidrofor alt bas nç Is tma ve so utma sistemlerinde ön gaz bas nc sistemdeki sitatik yükseklik kadar olmal d r. Ön gaz bas nc (bar) = Kazan dairesi ile en üst s tma paneli aras ndaki yükseklik (m) / 10 Membranl kapal genleflme tank n n bas nc, hidrofor Halt bas nc ndan yaklafl k % 10 daha düflük olmal d r. Kapal genleflme tanklar n n bas nc n n artt r lmas garekti inde, tanklar yeterli bas nç kapasitesine sahip bir kompresörle mümkün oldu unca kuru hava ile bas nçland r lmal d r. 9. flletme Sırasında Yapılacak Kontroller ve Bakım Kullan m süresince tanklar n ön gaz bas nc senede en az bir defa, tercihen 6 ayda bir kontrol edilmelidir. Periyodik kontrollerin d fl nda tanklar bak m gerektirmemektedir. Ön gaz bas nc kontrol edilirken ve genleflme tank na hava bas l rken, deponun içindeki su tamamen boflalt lm fl olmal d r. 9.1 Servis Hizmeti Müflteri Hizmetleri Departman m z, sat fl sonras hizmetleri/servis deste ini sa lamaktad r. flletmeci montaj/demontaj veya membran de iflimi ifllemlerini yetkili veya e itimli personele yapt rmal d r. 03

6 10. Olası Arızalar, Nedenleri ve Çözümleri Afla daki tabloda s k karfl lafl lan hatalar ve çözüm önerileri verilmifltir. Sorunu çözemedi iniz durumlarda firmam z Müflteri Hizmetleri Departman na müracaat ediniz. OLASI ARIZALAR OLASI ARIZALARIN NEDENLER OLASI ARIZALARIN ÇÖZÜMLER 1) Tank n içinde hava yok * Membran patlak * Tank herhangi bir yerinden hava kaç r yor * Sibop ar zal * Membran de ifltiriniz * Tanka hava bas n z ve kontrol ediniz. * Sibopu de ifltiriniz. 2) Membran patlak. * Sistemin bas nc fazla * Tank küçük * Sisteme uygun tank tak n z * Yeterli kapasitede tank seçiniz 3) Tank n manometresi ar zal * Manometre küçük tak lm fl * Manometre tafl ma s ras nda k r lm fl * Uygun manometre seçiniz. * Manometreyi yenisi ile de ifltiriniz. 4) Tank su alam yor * Tank içinde hava fazla * Tank n içindeki havay sisteme gore ayarlay n z. 11. ÖRNEK TES SAT (A) 04

7 12. ÖRNEK TES SAT (B) 05

8 Fabrika / Merkez Servis

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Size bu kitapçıkla beraber servis hizmeti

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Mustafa Bilge;Dr., Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi Dürriye Bilge;Doç. Dr., Mak. Yük. Müh. ÖZET Bu çal flmada öncelikle temiz oda terminolojisi ve tasar m kriterleri hakk

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı