KULLANIM BAKIM. Çok Pompal Membranl Paket Hidroforlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANIM BAKIM. Çok Pompal Membranl Paket Hidroforlar"

Transkript

1 Çok Pompal Membranl Paket Hidroforlar DS2-DB2-DM2-DMA2-DMB2 Serisi-Ç FT POMPALI H DROFORLAR DS3-DB3-DM3-DMA3-DMB3 Serisi-ÜÇ POMPALI H DROFORLAR HDSV Serisi-ÇOK POMPALI DÜfiEY M LL PASLANMAZ H DROFORLAR KULLANIM BAKIM

2 EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres : Ataflehir Bulvar Ata Çarfl Kat:4 No: Ataflehir/ STANBUL-TÜRK YE Name and address of the person Ataflehir Bulvar Ata Çarfl Kat:4 No: authorised to compile the technical file Ataflehir/ STANBUL - TÜRK YE Teknik Dosyay derleyen yetkili kifli ve adresi The undersigned Company certifies under its sole responsibility that the item of equipment specified below satisfies the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC which is apply to it. The item of equipment identified below has been subject to internal manufacturing checks with monitoring of the final assessment by MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Afla da tan mlanm fl olan ürünler için Makine Emniyeti yönetmeli i 2006 / 42 / AT'nin uygulanabilen gerekliliklerinin yerine getirildi ini ve sorumlulu un al nm fl olundu unu beyan ederiz. Afla da tan mlanan ürünler iç üretim kontrollerine ba l olarak MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. taraf ndan kontrol edilmifltir. Equipment / Ürün : BOOSTERS / H DROFORLAR Seri / Model-Tip : MULTI PUMP UNIT BOOSTERS / ÇOK POMPALI MEMBRANLI PAKET H DROFORLARI For boosters sets / Hidrofor Uniteleri Directives / Yönetmelikler 2006/42/EC Machinery Directive / Makine Emniyeti Yönetmeli i 2006/95/EC Low Voltage Directive / Alçak gerilim yönetmeli i 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive / Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli i 97/23/EC Pressure Equipment Directive / Bas nçl Ekipmanlar Yönetmeli i Regulations applied acc. to harmonize standards / Uygulanan Uyumlaflt r lm fl Standartlar ISO /A1, ISO /A1, EN 809/A1, EN :2006, TS EN Bu bildiri kapsam nda yönetmelikte belirtilen bütün hükümler yerine getirilmeden makinan n devreye al nmamas gerekmektedir. Place and date of issue / Yer ve Tarih : stanbul, Name and position of authorized person Yetkili kiflinin ad ve görevi : General Manager / Genel Müdür Signature of authorized person : Yetkili kiflinin imzas

3 Ç NDEK LER Sayfa No Girifl 1 1. Önemli Güvenlik Tedbirleri 1 2. Genel Hidroforlar n Kullan m Alanlar Performans Bilgisi Garanti fiartlar Test 2 3. Güvenli Çal flma Koflullar Personelin E itimi Güvenlik talimatlar na uyulmamas halinde oluflabilecek tehlikeler Kullan c /Operatör için güvenlik tedbirleri Bak m ve Montaj için güvenlik tedbirleri Parça de iflimi 3 4. Teknik Bilgiler Hidroforlar n Seçim Kriterleri Membran n Çal flma Prensibi Hidroforun Kullan m Do ru Montaj Elektrik Ba lant s Bas nç fialterleri lk Devreye Alma 4 5. Çok Pompal Paket Hidroforlar 4 a. Hidrofor Pompalar Malzeme Özellikleri 4 b. Paslanmaz Hidrofor Pompalar Malzeme 5 Özellikleri 6. Örnek Hidrofor Tesisat 8 G R fi MAS DAF MAKINA San. Tic. A.fi. anlat mlarda MAS DAF A.fi. olarak an lacakt r. * Bu kitapç k, MAS DAF A.fi. ürün gam nda bulunan hidroforlar n montaj, devreye alma ve bak m önerilerini içerir. * Do ru seçilen ve do ru kullan lan hidroforun ar za ç karmamas ve sorunsuz çal flabilmesi için bu kitapç önce dikkatlice okuyunuz ve burada belirtilen tüm uyar lar tam olarak uygulay n z. Bu kitapç kta çal flma koflullar, montaj, iflletmeye alma, ayarlar ve ana kontroller ile ilgili bilgiler bulunmaktad r. * Bu iflletme ve bak m talimatlar MAS DAF A.fi. önerilerini içerir. Bu talimatlarda hidroforun ba l bulundu u sisteme ait çal flt rma ve bak m özel bilgileri göz önüne al nmam flt r. Bu bilgiler ancak sistemin yap m ve planlamas ndan sorumlu kifliler (sistem imalatç s ) taraf ndan verilmelidir. * Lütfen sistem imalatç s n n çal flt rma talimatlar na baflvurunuz. * El kitab nda bulunan uyar lara dikkat ediniz ve montajdevreye alma ifllemlerinden önce kitapç n okunmas n sa lay n z. MAS DAF A.fi. ihmalden kaynaklanan kazalardan veya sonuçlar ndan sorumlu olmayacakt r. * Bu kitapç kta cevab n bulamad n z soru ve sorunlar n zda mutlaka MAS DAF A.fi.'den yard m isteyiniz. Yard m istedi inizde hidrofor etiket de erlerini ve özellikle seri numaras n bildiriniz. * Bu kitapç ktaki güvenlik talimatlar, geçerli ulusal kaza koruma yönetmeliklerini kapsamaktad r. Bunlar n yan s ra müflterinin iflletme, çal flma ve ifl güvenli i tedbirleri de uygulanmal d r. 01 * Bu kitapç ktaki güvenlik talimatlar, geçerli ulusal kaza koruma yönetmeliklerini kapsamaktad r. Bunlar n yan s ra müflterinin iflletme, çal flma ve ifl güvenli i tedbirleri de uygulanmal d r. Çal flt rma Talimatnamesinde Kullan lan flaretler Talimat dikkatlice okuyunuz ve gerekti inde kullanabilmek için saklay n z. Elektriksel Risklere karfl ikaz iflareti Kullan c güvenli i için ikaz iflareti 1. ÖNEML GÜVENL K TEDB RLER 1. Ekipman ile ilgili güvenlik önlemi almadan çal flmay n z. Gerekti inde halat, güvenlik fleridi ve maske kullan lmal d r. 2. Ortamda yeterli miktarda oksijen oldu undan ve de herhangi bir zehirli gaz olmad ndan emin olunuz. 3. Kaynak veya herhangi bir elektrik cihaz n kullanmadan önce patlama riski olup olmad n kontrol ediniz. 4. Sa l n z tehlikeye atmamak için (toz, duman...) ortam temizli ini titizlikle denetleyiniz. 5. Elektrik kazalar riskini akl n zdan ç karmay n z. 6. Tafl ma ekipmanlar n kontrol etmeden hidroforu kald rmay n z.(vinç, halat...) 7. Bir By-pass hatt n z oldu undan ve tesisat n z n aç k oldu undan emin olunuz. 8. Güvenli inizi sa layacak kask, gözlük ve koruyucu ayakkab kullan n z. 9. Belirlenen uygun güvenlik mesafesi çerçevesinde tak lma, kayma riski için hidrofor çevresine koruyucu engel yerlefltiriniz. 10. Afl r s nmaya, k sa devreye, paslanmaya ve yang na sebep olabilecek toz, s v ve gazlar hidrofordan ünitesinden uzak tutulmal, gerekli güvenlik tedbirleri al nmal d r. 11. Hidrofor grubunun gürültü seviyesini kontrol ederek, (Ref. ISO EN 3744) personel ve çevreye verebilece i etkilere, zararlara ve gürültülü çal flmaya karfl önlem al n z. 12. Tafl ma ve depolama yönüne dikkat ediniz. 13. Hareketli parçalar personel yaralanmas n engellemek için düzgünce kapat n z. Pompay çal flt rmadan kaplin korumas n ba lay n z. 14. Tüm elektrik ve elektronik uygulamalar EN ve/veya yerel talimatnamelere uygun yetkili personel taraf ndan yap lmal d r. 15. Elektrik ekipmanlar n ve motoru afl r yüklemeye karfl koruyunuz. 16. Pompa ünitesini ani s de iflimlerine maruz b rakmay n z Tüm Di er Sa l k Ve Güvenlik Kurallar n Ve Yasa Ve Yönetmelikleri Uygulay n z Tüm Di er Sa l k Ve Güvenlik Kurallar n ve Yasa ve Yönetmelikleri Uygulay n z 2. Genel Günümüzde yüksek katl ve yayg n binalarda, endüstriyel tesislerde, otellerde, temiz suyu yeterli bas nçta ve miktarda istenilen kullan m yerine ç karmak ve flehir flebekesi suyunun yeterli olmad veya bas nc n n yeterli olmad yerlerde hidrofor ad verilen bas nç yükseltici ekipmanlar kullan lmaktad r.

4 2.1 Hidroforlar n kullan m alanlar * Apartman, site ve villalarda, * Otel sosyal tesis ve tatil köylerinde, * Fabrikalarda, * Su ar t m ve sanayi tesislerinde, * Sera ve çiftliklerde, * Hastane, okul ve ifl merkezlerinde, * Bahçe ve parklarda, * Depo, rafineri ve tersanelerde kullan lmaktad r. D KKAT Pompa tipinin ve hidroforu oluflturan di er elemanlar n n do ru seçimi için ak flkan n kimyasal ve fiziksel özellikleri dikkate al nmal d r. 2.2 Pompa Etiketi belirtilen flartlara uyunuz. * Ar za durumunda kimseye müdahale ettirmeyip yetkili servisimizi aray n z. Afla daki durumlardan do an ar za ve sorunlar garanti kapsam na girmez. * Kullan m k lavuzundaki flartlara uyulmamas. * Yetkili servislerimiz d fl nda yap lm fl bak m ve onar mlar. * Yanl fl hidrofor seçimi, hatal montaj ve amaç d fl kullanma. * Nakliye, depolama ve atmosfer koflullar n n olumsuzlu u. * Pislik tutucunun kullan lmamas, su içinde kat parçac klar n (Kum, çak l, naylon v.b.) bulunmas. * Harici fiziki (Çarpma, çizme, k rma) ve kimyevi etkenle oluflan ar za ve hasarlar. * Topraks z priz kullan lmas ndan do an ar zalar. * Voltaj düflüklü ü ve fazlal veya hatal elektrik tesisat n n olmas. Yukar daki belirtilen ar zalar n giderilmesi ücret karfl l yap l r. 2.4 Test Tüm hidroforlar, performans ve bas nç testi yap ld ktan sonra fabrikam zdan sevk edilir. Taraf m zca performans garantisi verilen hidroforlar n, hatas z çal flma ve uygun malzeme temini MAS DAF A.fi. garantisi alt ndad r. 2.3 Performans bilgisi Hidroforun gerçek performans katalogdan al nabilir. Bu bilgiler hidrofor etiketinde yaz l d r. Katalogda çizilen performans e rileri yo unlu u P=1 kg/dm 3 ve kinematik viskozitesi V=1cst olan ak flkan (su) için çizilmifltir. Yo unluk ve kinematik viskozitesi sudan farkl olan ak flkanlar için performans e rileri farkl olaca ndan, gerekiyorsa firmam za dan fl n z D KKAT Katalogda ve etiket üzerinde verilen de erlerin d fl nda hidroforu farkl bir güçte motor ile çal flt rmay n z. Sipariflte belirtilen ve firmam zca sa lanan çal flma noktas n n d fl na ç k lmamal d r. Temin edilen hidroforun çal flma emniyetinin sa lanmas için belirtilen talimatlar n yerine getirilmesi gerekir. 2.4 Garanti fiartlar Sat fl program m zda bulunan ürünler, firmam z n ve uluslararas MAS DAF A.fi. kuruluflunun garanti ve güvencesi alt ndad r. Garanti süresi; pompan n, müflteriye MAS DAF MAKINA veya bayii taraf ndan fatura edildi i tarih itibariyle 24 ayd r. Ürünün kullan m ömrü 10 y ld r. Hidrofor ünitesinin; montaj ve devreye al nmas bu kitapç kta belirtilen uyar lar dikkate al narak yap ld nda garanti flartlar geçerli olacakt r. Cihaz n garanti süresi içimde bedelsiz onar m için afla daki flartlar n yerine getirilmesi gerekmektedir. * Cihaz ald n z tarihte, sat c firmaya garanti belgesini onaylat n z. * Cihaz n montaj ve iflletmesinde kullan m k lavuzunda 3. Güvenli Çal flma Koflullar Bu kitapç k; montaj, çal flt rma ve bak m için temel güvenlik talimatlar n içermektedir. Montaj ve iflletmeye alma öncesinde, müflterinin gerekli olan tüm personeli taraf ndan okunmal d r. Talimatname montaj yerinde her zaman el alt nda bulundurulmal d r. Genel güvenlik talimatlar ile birlikte ilk sayfada belirtilen önemli güvenlik tedbirlerine ve di er bölümlerde tekrarlanan güvenlik önlemlerine de uyulmal d r. 3.1 Personelin E itimi Çal flt rma, bak m, muayene ve montaj personeli verilen görevi yapabilmek için gerekli bilgilere sahip olmal d r. Bu personelin sorumluluklar, yeterlilikleri ve kontrol görevleri müflteri taraf ndan belirlenmeli ve personelin, çal flt rma talimat n n içeri ini tamamen anlamas sa lanmal d r. Personel yeterli bilgiye sahip de il ise; iflletmeci taraf ndan gerekli e itim verilmelidir. Talep edildi inde iflletmeci ad na imalatç / sat c taraf ndan e itim deste i sa lanacakt r. D KKAT Güvenlik tedbirlerine uyumsuzluk ve personelin e itimsizli i, personele oldu u kadar sisteme ve çevreye karfl da risk oluflturabilir. Oluflabilecek zararlardan MAS DAF A.fi. sorumlu olmayacakt r. 3.2 Güvenlik talimatlar na uyulmamas halinde oluflabilecek tehlikeler Güvenlik talimatlar na uyulmamas kiflileri, çevreyi ve makineyi tehlike alt nda tutarak, risk ve hasar oluflturabilir. Güvenlik talimatlar na uyulmamas afla daki tehlikeleri do urabilir: Bak m ve servis için uygulanacak yollar t kanabilir Elektriksel, mekanik veya kimyasal etkiler ile insan hayat tehlikeye girebilir. 02

5 3.3 Kullan c / Operatör için güvenlik tedbirleri Sahada, tehlikeli, s cak veya so uk parçalar kazara temasa karfl korunmal d r. Hareketli parçalar ( kaplin gibi) kazara temasa karfl korunmal d r. Makine çal flma halindeyken bu parçalar n koruyucular sökülmemelidir. Elektrik enerjisinden do an tehlikeler giderilmelidir. Bu husustaki detaylar için IEC, VDE' ye ve yerel elektrik yönetmeliklerine baflvurabilirsiniz. 3.4 Bak m ve montaj için güvenlik tedbirleri flletmeci firma tüm bak m, ara kontrol ve montaj ifllerinin çal flt rma talimatlar na uyan yetkili ve kalifiye personel taraf ndan yap lmas n temin etmelidir. Makine üzerinde çal flma sadece makine duruflta iken yap lmal d r. Bu çal flt rma talimatlar nda tarif edilen makinenin kapat lmas ile ilgili talimatlar n her zaman uygulanmas n gerektirir. Sa l a ayk r s v lar pompalayan pompa ve setlerin tamamen uygun flekilde temizlenmesi gerekir. flin bitiminde tüm emniyet ve koruyucu ekipmanlar n tak larak çal fl r duruma getirilmesi gereklidir. flletmeye almadan önce "iflletmeye almaya haz rl k" bölümündeki talimatlar uygulanmal d r. 3.5 Parça de iflimi Parça de iflim ve modifikasyonu sadece imalatç ile görüflmelerden sonra yap lmal d r. malatç taraf ndan onaylanm fl de iflim parçalar ve aksesuarlar emniyeti aç s ndan önemlidir. NOT: Uygun olmayan parça kullan mlar MAS DAF A.fi. sorumlulu unda de ildir. 4. Teknik Bilgiler 4.1 Hidroforlar n Seçim Kriterleri Hidrofor belirlenirken çal flma aral pompa verim e risinin en üst noktas na gelecek flekilde seçim yap lmal d r. 4.2 Membran n Çal flma Prensibi Su membran n içindedir. Sac ile membran aras nda bofllukta azot gaz bulunmaktad r. Pompan n bas nçland rd su tesisata giderken ayn anda membrana da dolar. Membran n d fl ndaki gaz ayn bas nca gelene kadar s k flt r r. Bas nç istenen de ere gelince pompa durur ve tankta bas nç alt nda bulunan su küçük tüketimleri karfl lar. Tüketimin artmas sonucu düflen bas nç nedeniyle pompa devreye girer. Tank n hidrofor sistemindeki as l görevi pompan n sürekli devreye girip ç kmas n engellemek ve bu arada enerji tasarrufu sa layarak, kullan lan suda bas nç dalgalanmalar n n önüne geçmektir. 4.3 Hidroforun Kullan m * Hidrofor kesinlikle susuz çal flt r lmamal d r. * Pompan n havas al nmal d r. * Teslimatta verilen seviye flatörü depoya uygun flekilde yerlefltirilmelidir. * Membranl tank n bas nc periyodik olarak kontrol edilmelidir. * Hidrofor içindeki suyun donmas n n önüne geçilmelidir. 4.4 Do ru Montaj * DAF markal Hidroforlar kendi flaselerine montajl flekildedir. Ayr ca bir kaide yap lmas na gerek yoktur. * Hidroforlar ya mur don gibi d fl etkilere maruz kalmayacak flekilde kapal mahallere yerlefltirilmelidir. * Hidrofor kendi seviyesinden daha alt bir seviyeden emifl yapt r lmamal d r. (Pozitif beslemeli olmal.) Hidrofor emifl yapaca depoya mümkün oldu u kadar yak n monte edilmelidir. * Hidrofor kaidesi ses ve titreflime karfl yere düzgünce sabitlenmelidir. * Emme ve basma ba lant lar hidrofor kolektör ölçüleriyle ayn olmal d r. Emifl hatt pompaya göre uygun boyutta seçilmelidir. Emifl borusu çap kesinlikle daralt lmamal d r. * Hidrofor emifl hatt nda mutlaka bir pislik tutucu kullan n z. Pislik tutucu emme borusu çap ndan küçük olmamal ve periyodik olarak temizlenmelidir. * Tesisat ba lant s kas nt s z yap lmal ve kesinlikle tesisat yükü hidrofora tafl t lmamal d r. * DAF hidroforlar n n ana ölçüleri tablolarda belirtilmifltir. Buna göre hidrofor çevresinde montaj için her yönden 30 cm mesafe b rak lmal d r. * Tank ba lant s n hidroforla birlikte flexible hortum sayesinde kolayca yapabilirsiniz. * Düfley milli pompalar basma için tasarlanm flt r. Emme yap lmas gereken durumlarda firmam zdan bilgi edinmeden kullanmay n z. * Elektrik ba lant s n uzman bir elektrikçiye yapt r n z. * Hidroforunuzu kesinlikle susuz çal flt rmay n z. * Hidroforla birlikte verilen flatör sayesinde depodaki su seviyesi azald nda pompa otomatik olarak durur. Bu sayede susuz çal flmaya karfl kendinden koruma sa lanm flt r. * Hidroforunuzun ilk çal flt rmas n ücretsiz olarak DAF A.fi. Yetkili Servislerine yapt r n z. 4.5 Elektrik Ba lant s DAF Çok Pompal Hidroforlarda emniyetli ve düzenli çal flmay temin eden, özel kutu flalterler kullan lmaktad r. çerisinde kontaktör ve termik bulunmaktad r. Ayr ca flatör ve bas nç flalteri ba lant yeri mevcuttur. DAF Çok Pompal paket Hidroforlar susuz çal flmaya karfl koruma için flatörlü teslim edilmektedir. Elektrik ba lant s direkt olarak kontaktör üzerinden yap lacakt r. 4.6 Bas nç fialterleri Bas nç fialterleri hidrofor pompas n n belirli bas nç aral nda çal flmas n temin ederler. Pompa, flalterin ayarland alt bas nç de erinde devreye girer ve ayarlanm fl olan üst bas nç de erinde devreden ç kar. D KKAT DAF Hidroforlar nda kullan lan bas nç flalterleri fabrikasyon ayarl d r. Kesinlikle oynamay n z. Herhangi bir sebeple bozulan flalter afla da izah edilen flekilde MAS DAF MAKINA A,fi yetkili servislerince yap lmal d r. 03

6 D KKAT Farkl tiplerdeki hidroforlar n bas nç ayarlar da farkl d r. Hidroforun bas nç ayar yap l rken alt ve üst bas nçlar Pompa Karakteristik E risi üzerinden seçilmelidir. Pompa Karakteristik e risinde müsaade edilen alt bas nç de erinin alt na kesinlikle inilmemelidir. H2 H1 1-Bas nç Aral Ayar Vidas Alt bas nç bu vidadan ayarlan r. Saat ibresi yönünde çevrildi inde bas nç yükselir. 2-Diferansiyel Ayar Vidas Bas nç fark bu vidadan ayarlan r. Saat ibresi yönünde çevrildi inde üst bas nç yükselir. 4.7 lk Devreye Alma * Kullan m k lavuzundaki anlat lan flartlar kontrol ediniz. Uygun montaj flemalar na ve anlat lan flartlara uymayan bir durum gözlemlendi inde devreye almadan önce mutlaka düzeltilmesini sa lay n z. Kullan m k lavuzunda belirtilen flartlardan herhangi birine uyulmad taktirde do abilecek ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. * Depoda su oldu unu, elektrik ba lant s n n uygunlu unu, flatör ba lant s n n yap ld n ve elektrik panosuna üç faz n geldi ini kontrol ediniz. * Hidroforun emme hatt ndaki bütün vanalar aç n z. * Tank ba lant s n kontrol ediniz. Bu hat üzerinde vana varsa aç n z. * Pompan n üzerindeki bulunan purjörü gevfleterek havas n al n z. Purjörden kesintisiz su geldikten sonra tekrar s k n z. * Kutu flalter üzerindeki çal flt rma dü mesini aç p kapatarak, motorun dönüfl yönünün pompa üzerindeki ok ile ayn yönde olmas na dikkat ediniz. Dönüfl yönü ters ise R-S- T faz girifllerinden herhangi ikisinin yerlerini de ifltirerek elektrik motorunun do ru yönde dönmesini sa lay n z. * fialteri açarak pompay çal flt r n. Basma hatt ndaki vanay kapatarak manometreden bas nc n yükseldi ini kontrol ediniz. Pompa üst bas nca kadar çal fl p durmal d r. * Basmadaki vanay aç p kapayarak pompan n alt bas nçta çal fl p üst bas nçta durdu unu kontrol ediniz. 5. Çok Pompalı Paket Hidroforlar a. Hidrofor Pompaları Malzeme Özellikleri 04

7 H H1 H2 Hidrofor Emme Basma Ba lantıları b. Paslanmaz Hidrofor Pompaları Malzeme Özellikleri 05

8 06

9 Paslanmaz Hidrofor Emme Basma Ba lantıları 07

10 6. Örnek Hidrofor Tesisatı fiehir Tesisat Bina Tesisat 08

11 fiehir Tesisat Bina Tesisat 09

12 Fabrika / Merkez Servis

KULLANIM BAKIM. Tek Pompal Membranl Paket Hidroforlar

KULLANIM BAKIM. Tek Pompal Membranl Paket Hidroforlar Tek Pompal Membranl Paket Hidroforlar DS1-DB1-DM1-DMA1-DMB1 Serisi-TEK POMPALI H DROFORLAR DSP Serisi-TEK POMPALI MONOFAZE PAKET H DROFORLAR DSM Serisi-TEK POMPALI MONOFAZE PAKET H DROFORLAR HDSV Serisi-TEK

Detaylı

Genleflme Tanklar T-TH-TM Serisi (8 Lt - 80 Lt Aras ) KULLANIM BAKIM

Genleflme Tanklar T-TH-TM Serisi (8 Lt - 80 Lt Aras ) KULLANIM BAKIM Genleflme Tanklar T-TH-TM Serisi (8 Lt - 80 Lt Aras ) KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres Name and address

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

Diflli Pompalar DP SER S KULLANIM BAKIM

Diflli Pompalar DP SER S KULLANIM BAKIM Diflli Pompalar DP SER S KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres : Ataflehir Bulvar Ata Çarfl Kat:4 No:59 34758

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

FALKE HAVLU RADYATÖR

FALKE HAVLU RADYATÖR ISITMA & SO UTMA FALKE HAVLU RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat 15 100 52993 " UHE Kurucu Üyesidir."

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat 15 100 52993  UHE Kurucu Üyesidir. s lar 2015 Fiyat Listesi-Price List 362 363 364 365 366 367 368 ULUSAL HAVUZ ENSİSTİTÜSÜ EC DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK DEKLARASYONU MANUFACTURER - İMALATÇI : TÜM

Detaylı

Yüksek Bas nçl Çok Kademeli Düfley Milli Santrifüj Pompalar KME-V SER S KULLANIM BAKIM

Yüksek Bas nçl Çok Kademeli Düfley Milli Santrifüj Pompalar KME-V SER S KULLANIM BAKIM Yüksek Bas nçl Çok Kademeli Düfley Milli Santrifüj Pompalar KME-V SER S KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres

Detaylı

DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitab na iliflkin......3 1.1 El Kitab içeri i......3 1.2 Kullan lan semboller...3 1.3 El Kitab kime

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 9 195 8 175 7 16 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat " UHE Kurucu Üyesidir."

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat  UHE Kurucu Üyesidir. s sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List 362 363 364 365 366 367 368 sertifika EC DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK DEKLARASYONU MANUFACTURER - İMALATÇI : TÜM PLASTİK

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6 KPS Serisi

Dalg ç Pompalar AL 6 KPS Serisi Dalg ç Pompalar AL KPS Serisi Su Su kadar de erli KALİTE EM SERTİFİKA. KG Türkiye nin. Büyük Gölü Alarko dan... Alarko, 97 y l ndan bu yana üretti i ellibinden fazla dalg ç pompa ile Türkiye ye Van Gölü

Detaylı

Yüksek Bas nçl Karfl t Çarkl Kademeli Pompalar KMK SER S KULLANIM BAKIM

Yüksek Bas nçl Karfl t Çarkl Kademeli Pompalar KMK SER S KULLANIM BAKIM Yüksek Bas nçl Karfl t Çarkl Kademeli Pompalar KMK SER S KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres : Ataflehir Bulvar

Detaylı

Ayr labilir Gövdeli Çift Emiflli Santrifüj Pompalar SPLT SER S KULLANIM BAKIM

Ayr labilir Gövdeli Çift Emiflli Santrifüj Pompalar SPLT SER S KULLANIM BAKIM Ayr labilir Gövdeli Çift Emiflli Santrifüj Pompalar SPLT SER S KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres : Ataflehir

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU KALD SOĞUK ASFALT KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI

MALZEME GÜVENLİK FORMU KALD SOĞUK ASFALT KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI MALZEME GÜVENLİK FORMU KALD SOĞUK ASFALT KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI 1. MALZEMENİN TANIMI 1.1 MALZEMENİN ADI: KALD SOĞUK UYGULANAN ASFALT TAMİR MALZEMESİ. 1.2 MALZEMENİN KULLANIM ALANI Yollardaki bozulan

Detaylı

Monoblok Santrifuj Pompalar NMM SER S KULLANIM BAKIM

Monoblok Santrifuj Pompalar NMM SER S KULLANIM BAKIM Monoblok Santrifuj Pompalar SER S KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres : Ataflehir Bulvar Ata Çarfl Kat:4 No:59

Detaylı

BAYMAK ELEGANCE PANEL RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEGANCE PANEL RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEGANCE PANEL RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu mutlaka okuyunuz. Size bu k lavuzla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK EURO - EURO NOX PAKET H DROFORLAR KULLANIM ALANLARI Katlar - Villalar - Apartmanlar - Lokantalar - Kuaförler Bas nçl su gerektiren tüm ev aletlerinin kullan ld yerler MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar DO RU MONTJ DO RU YNfi Pompa mili yere paralel olmal d r. Pompa mili yere dik olmamal d r. Pompay yukar daki flekle uygun olarak, pompa mili yere paralel olacak içimde tesisata a lay

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 7.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.TEMİZ SUYUN DEPOLANMASI VE BASINÇLANDIRILMASI Şebeke suyu kesilmelerine karşı temiz su tesisatında en az 24

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU E-SYBOX ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR KULLANIM ALANLARI Katlar - Villalar - Apartmanlar - Lokantalar - Kuaförler Bas nçl su gerektiren tüm ev aletlerinin kullan ld yerler MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU KEND NDEN EM fil JET DROFOR KULLANIM ALANLARI Katlar Villalar Apartmanlar Lokantalar Kuaförler Bas nçl su gerektiren tüm ev aletlerinin kullan ld yerler MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 98.6 Rev. 4//27 KEND

Detaylı

BAYMAK KROM HAVLU RADYATÖR

BAYMAK KROM HAVLU RADYATÖR BAYMAK KROM HAVLU RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. KISIKLI CAD.NO.79 ALTUNIZADE 34662

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürünün Parçaları: 1-

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

K zg n Ya (Is Transfer Ya ) Pompalar KYP SER S KULLANIM BAKIM

K zg n Ya (Is Transfer Ya ) Pompalar KYP SER S KULLANIM BAKIM K zg n Ya (Is Transfer Ya ) Pompalar KYP SER S KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres : Ataflehir Bulvar Ata Çarfl

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

Otomatik Emifl Sistemi VSP Serisi KULLANIM BAKIM

Otomatik Emifl Sistemi VSP Serisi KULLANIM BAKIM Otomatik Emifl Sistemi VSP Serisi KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres Name and address of the person authorised

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU Periferik Pompal Paket Hidrofor Sistemleri Pkm 60 - Pkm 100 MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU PER FER K POMPALI KÜREL H DROFOR S STEMLER Pkm 60 - Pkm 100 MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya

Detaylı

Kimyasal Proses Pompalar CPM Serisi KULLANIM BAKIM

Kimyasal Proses Pompalar CPM Serisi KULLANIM BAKIM Kimyasal Proses Pompalar CPM Serisi KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres : Ataflehir Bulvar Ata Çarfl Kat:4

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Penta merkez depodakiler dışarı alındı. Dolaplar dışarı alındı, özeş soyunma yeri yapıldı.

Penta merkez depodakiler dışarı alındı. Dolaplar dışarı alındı, özeş soyunma yeri yapıldı. PROBLEM TANIMI ANALİZ SONUCU & SEBEBİ ÖNLEM (GEÇİCİ/KALICI) NOTLAR 1 Data Kabloları düzenli değil. Düşük Seviye 2 Elektrik panosu önünde yalıtkan paspas yoktur. 3 Yangın tüpleri Üretim alanında ve depoda

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK KVC SER S D KEY ÇOK KADEMEL SANTR FÜJ H DROFOR GRUPLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0142 - Rev.03-25/12/2008 BAYMAK KVC SER S D KEY ÇOK KADEMEL SANTR FÜJ H DROFOR GRUPLARI MONTAJ ve KULLANMA

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Biberon Sterilizatörleri

Biberon Sterilizatörleri Biberon Sterilizatörleri İçindekiler Güvenlik Uyarıları (Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler&Bakım ve Onarım)...2 Elektrik Bağlantısı...3 Ürün İçeriği ve Özellikler...3 No re-pollution Teknolojisi...4

Detaylı

ODA STAT K BASINCI NED R?

ODA STAT K BASINCI NED R? ODA STAT K BASINCI NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? ODA STAT K BASINCI NED R? Oda bas nc, odadaki bas nç ile bu bas nc n kar la t r ld referans bas nç aras ndaki farkt r. E er odan n bas nc +5 Pascal (Pa) / 0,02 inç

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15 Kılavuz Çekmek Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar. Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(tin) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Düzeltme. Patlama korumalı endüstriyel redüktörler X.. yapı serisi helisel ve konik dişli redüktörler *21372357_0215*

Düzeltme. Patlama korumalı endüstriyel redüktörler X.. yapı serisi helisel ve konik dişli redüktörler *21372357_0215* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21372357_0215* Düzeltme Patlama korumalı endüstriyel redüktörler X.. yapı serisi helisel ve konik dişli redüktörler Baskı 02/2015 21372357/TR

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Mikser Modelleri TALİMAT, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU SERVİS MERKEZİ YETKİLİ SATICI

Mikser Modelleri TALİMAT, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU SERVİS MERKEZİ YETKİLİ SATICI Mikser Modelleri TALİMAT, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU SERVİS MERKEZİ YETKİLİ SATICI Bu kullanım kılavuzunda uygulamanın zaman tasarrufunu sağlayarak uygulamanın kullanım ve bakım talimatları yanı sıra müşteriye

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Makina Mühendisleri Odası A Tipi Muayene Kuruluşu Duyuru

Makina Mühendisleri Odası A Tipi Muayene Kuruluşu Duyuru Duyuru TMMOB, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından "A" Tipi Muayene Kuruluşu olarak 17 Mayıs 2004 tarihinde basınçlı kaplar, kaldırma makinalarının periyodik kontrolleri ve gürültü, bacagazı ölçümleri

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE RKET/ SAH B N N TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE RKET/ SAH B N N TANITIMI Sayfa No:1/5 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE RKET/ SAH B N N TANITIMI Müstahzar kodu ve ad 401 01, BTM SHINGLE Ürün Grubu - Madde/müstahzar n kullan m Çat kaplama ve su yal t m membran d r. Firman n Tan t m BTM A..

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı