KULLANIM BAKIM. Çok Pompal Membranl Paket Hidroforlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANIM BAKIM. Çok Pompal Membranl Paket Hidroforlar"

Transkript

1 Çok Pompal Membranl Paket Hidroforlar DS2-DB2-DM2-DMA2-DMB2 Serisi-Ç FT POMPALI H DROFORLAR DS3-DB3-DM3-DMA3-DMB3 Serisi-ÜÇ POMPALI H DROFORLAR HDSV Serisi-ÇOK POMPALI DÜfiEY M LL PASLANMAZ H DROFORLAR KULLANIM BAKIM

2 EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres : Ataflehir Bulvar Ata Çarfl Kat:4 No: Ataflehir/ STANBUL-TÜRK YE Name and address of the person Ataflehir Bulvar Ata Çarfl Kat:4 No: authorised to compile the technical file Ataflehir/ STANBUL - TÜRK YE Teknik Dosyay derleyen yetkili kifli ve adresi The undersigned Company certifies under its sole responsibility that the item of equipment specified below satisfies the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC which is apply to it. The item of equipment identified below has been subject to internal manufacturing checks with monitoring of the final assessment by MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Afla da tan mlanm fl olan ürünler için Makine Emniyeti yönetmeli i 2006 / 42 / AT'nin uygulanabilen gerekliliklerinin yerine getirildi ini ve sorumlulu un al nm fl olundu unu beyan ederiz. Afla da tan mlanan ürünler iç üretim kontrollerine ba l olarak MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. taraf ndan kontrol edilmifltir. Equipment / Ürün : BOOSTERS / H DROFORLAR Seri / Model-Tip : MULTI PUMP UNIT BOOSTERS / ÇOK POMPALI MEMBRANLI PAKET H DROFORLARI For boosters sets / Hidrofor Uniteleri Directives / Yönetmelikler 2006/42/EC Machinery Directive / Makine Emniyeti Yönetmeli i 2006/95/EC Low Voltage Directive / Alçak gerilim yönetmeli i 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive / Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli i 97/23/EC Pressure Equipment Directive / Bas nçl Ekipmanlar Yönetmeli i Regulations applied acc. to harmonize standards / Uygulanan Uyumlaflt r lm fl Standartlar ISO /A1, ISO /A1, EN 809/A1, EN :2006, TS EN Bu bildiri kapsam nda yönetmelikte belirtilen bütün hükümler yerine getirilmeden makinan n devreye al nmamas gerekmektedir. Place and date of issue / Yer ve Tarih : stanbul, Name and position of authorized person Yetkili kiflinin ad ve görevi : General Manager / Genel Müdür Signature of authorized person : Yetkili kiflinin imzas

3 Ç NDEK LER Sayfa No Girifl 1 1. Önemli Güvenlik Tedbirleri 1 2. Genel Hidroforlar n Kullan m Alanlar Performans Bilgisi Garanti fiartlar Test 2 3. Güvenli Çal flma Koflullar Personelin E itimi Güvenlik talimatlar na uyulmamas halinde oluflabilecek tehlikeler Kullan c /Operatör için güvenlik tedbirleri Bak m ve Montaj için güvenlik tedbirleri Parça de iflimi 3 4. Teknik Bilgiler Hidroforlar n Seçim Kriterleri Membran n Çal flma Prensibi Hidroforun Kullan m Do ru Montaj Elektrik Ba lant s Bas nç fialterleri lk Devreye Alma 4 5. Çok Pompal Paket Hidroforlar 4 a. Hidrofor Pompalar Malzeme Özellikleri 4 b. Paslanmaz Hidrofor Pompalar Malzeme 5 Özellikleri 6. Örnek Hidrofor Tesisat 8 G R fi MAS DAF MAKINA San. Tic. A.fi. anlat mlarda MAS DAF A.fi. olarak an lacakt r. * Bu kitapç k, MAS DAF A.fi. ürün gam nda bulunan hidroforlar n montaj, devreye alma ve bak m önerilerini içerir. * Do ru seçilen ve do ru kullan lan hidroforun ar za ç karmamas ve sorunsuz çal flabilmesi için bu kitapç önce dikkatlice okuyunuz ve burada belirtilen tüm uyar lar tam olarak uygulay n z. Bu kitapç kta çal flma koflullar, montaj, iflletmeye alma, ayarlar ve ana kontroller ile ilgili bilgiler bulunmaktad r. * Bu iflletme ve bak m talimatlar MAS DAF A.fi. önerilerini içerir. Bu talimatlarda hidroforun ba l bulundu u sisteme ait çal flt rma ve bak m özel bilgileri göz önüne al nmam flt r. Bu bilgiler ancak sistemin yap m ve planlamas ndan sorumlu kifliler (sistem imalatç s ) taraf ndan verilmelidir. * Lütfen sistem imalatç s n n çal flt rma talimatlar na baflvurunuz. * El kitab nda bulunan uyar lara dikkat ediniz ve montajdevreye alma ifllemlerinden önce kitapç n okunmas n sa lay n z. MAS DAF A.fi. ihmalden kaynaklanan kazalardan veya sonuçlar ndan sorumlu olmayacakt r. * Bu kitapç kta cevab n bulamad n z soru ve sorunlar n zda mutlaka MAS DAF A.fi.'den yard m isteyiniz. Yard m istedi inizde hidrofor etiket de erlerini ve özellikle seri numaras n bildiriniz. * Bu kitapç ktaki güvenlik talimatlar, geçerli ulusal kaza koruma yönetmeliklerini kapsamaktad r. Bunlar n yan s ra müflterinin iflletme, çal flma ve ifl güvenli i tedbirleri de uygulanmal d r. 01 * Bu kitapç ktaki güvenlik talimatlar, geçerli ulusal kaza koruma yönetmeliklerini kapsamaktad r. Bunlar n yan s ra müflterinin iflletme, çal flma ve ifl güvenli i tedbirleri de uygulanmal d r. Çal flt rma Talimatnamesinde Kullan lan flaretler Talimat dikkatlice okuyunuz ve gerekti inde kullanabilmek için saklay n z. Elektriksel Risklere karfl ikaz iflareti Kullan c güvenli i için ikaz iflareti 1. ÖNEML GÜVENL K TEDB RLER 1. Ekipman ile ilgili güvenlik önlemi almadan çal flmay n z. Gerekti inde halat, güvenlik fleridi ve maske kullan lmal d r. 2. Ortamda yeterli miktarda oksijen oldu undan ve de herhangi bir zehirli gaz olmad ndan emin olunuz. 3. Kaynak veya herhangi bir elektrik cihaz n kullanmadan önce patlama riski olup olmad n kontrol ediniz. 4. Sa l n z tehlikeye atmamak için (toz, duman...) ortam temizli ini titizlikle denetleyiniz. 5. Elektrik kazalar riskini akl n zdan ç karmay n z. 6. Tafl ma ekipmanlar n kontrol etmeden hidroforu kald rmay n z.(vinç, halat...) 7. Bir By-pass hatt n z oldu undan ve tesisat n z n aç k oldu undan emin olunuz. 8. Güvenli inizi sa layacak kask, gözlük ve koruyucu ayakkab kullan n z. 9. Belirlenen uygun güvenlik mesafesi çerçevesinde tak lma, kayma riski için hidrofor çevresine koruyucu engel yerlefltiriniz. 10. Afl r s nmaya, k sa devreye, paslanmaya ve yang na sebep olabilecek toz, s v ve gazlar hidrofordan ünitesinden uzak tutulmal, gerekli güvenlik tedbirleri al nmal d r. 11. Hidrofor grubunun gürültü seviyesini kontrol ederek, (Ref. ISO EN 3744) personel ve çevreye verebilece i etkilere, zararlara ve gürültülü çal flmaya karfl önlem al n z. 12. Tafl ma ve depolama yönüne dikkat ediniz. 13. Hareketli parçalar personel yaralanmas n engellemek için düzgünce kapat n z. Pompay çal flt rmadan kaplin korumas n ba lay n z. 14. Tüm elektrik ve elektronik uygulamalar EN ve/veya yerel talimatnamelere uygun yetkili personel taraf ndan yap lmal d r. 15. Elektrik ekipmanlar n ve motoru afl r yüklemeye karfl koruyunuz. 16. Pompa ünitesini ani s de iflimlerine maruz b rakmay n z Tüm Di er Sa l k Ve Güvenlik Kurallar n Ve Yasa Ve Yönetmelikleri Uygulay n z Tüm Di er Sa l k Ve Güvenlik Kurallar n ve Yasa ve Yönetmelikleri Uygulay n z 2. Genel Günümüzde yüksek katl ve yayg n binalarda, endüstriyel tesislerde, otellerde, temiz suyu yeterli bas nçta ve miktarda istenilen kullan m yerine ç karmak ve flehir flebekesi suyunun yeterli olmad veya bas nc n n yeterli olmad yerlerde hidrofor ad verilen bas nç yükseltici ekipmanlar kullan lmaktad r.

4 2.1 Hidroforlar n kullan m alanlar * Apartman, site ve villalarda, * Otel sosyal tesis ve tatil köylerinde, * Fabrikalarda, * Su ar t m ve sanayi tesislerinde, * Sera ve çiftliklerde, * Hastane, okul ve ifl merkezlerinde, * Bahçe ve parklarda, * Depo, rafineri ve tersanelerde kullan lmaktad r. D KKAT Pompa tipinin ve hidroforu oluflturan di er elemanlar n n do ru seçimi için ak flkan n kimyasal ve fiziksel özellikleri dikkate al nmal d r. 2.2 Pompa Etiketi belirtilen flartlara uyunuz. * Ar za durumunda kimseye müdahale ettirmeyip yetkili servisimizi aray n z. Afla daki durumlardan do an ar za ve sorunlar garanti kapsam na girmez. * Kullan m k lavuzundaki flartlara uyulmamas. * Yetkili servislerimiz d fl nda yap lm fl bak m ve onar mlar. * Yanl fl hidrofor seçimi, hatal montaj ve amaç d fl kullanma. * Nakliye, depolama ve atmosfer koflullar n n olumsuzlu u. * Pislik tutucunun kullan lmamas, su içinde kat parçac klar n (Kum, çak l, naylon v.b.) bulunmas. * Harici fiziki (Çarpma, çizme, k rma) ve kimyevi etkenle oluflan ar za ve hasarlar. * Topraks z priz kullan lmas ndan do an ar zalar. * Voltaj düflüklü ü ve fazlal veya hatal elektrik tesisat n n olmas. Yukar daki belirtilen ar zalar n giderilmesi ücret karfl l yap l r. 2.4 Test Tüm hidroforlar, performans ve bas nç testi yap ld ktan sonra fabrikam zdan sevk edilir. Taraf m zca performans garantisi verilen hidroforlar n, hatas z çal flma ve uygun malzeme temini MAS DAF A.fi. garantisi alt ndad r. 2.3 Performans bilgisi Hidroforun gerçek performans katalogdan al nabilir. Bu bilgiler hidrofor etiketinde yaz l d r. Katalogda çizilen performans e rileri yo unlu u P=1 kg/dm 3 ve kinematik viskozitesi V=1cst olan ak flkan (su) için çizilmifltir. Yo unluk ve kinematik viskozitesi sudan farkl olan ak flkanlar için performans e rileri farkl olaca ndan, gerekiyorsa firmam za dan fl n z D KKAT Katalogda ve etiket üzerinde verilen de erlerin d fl nda hidroforu farkl bir güçte motor ile çal flt rmay n z. Sipariflte belirtilen ve firmam zca sa lanan çal flma noktas n n d fl na ç k lmamal d r. Temin edilen hidroforun çal flma emniyetinin sa lanmas için belirtilen talimatlar n yerine getirilmesi gerekir. 2.4 Garanti fiartlar Sat fl program m zda bulunan ürünler, firmam z n ve uluslararas MAS DAF A.fi. kuruluflunun garanti ve güvencesi alt ndad r. Garanti süresi; pompan n, müflteriye MAS DAF MAKINA veya bayii taraf ndan fatura edildi i tarih itibariyle 24 ayd r. Ürünün kullan m ömrü 10 y ld r. Hidrofor ünitesinin; montaj ve devreye al nmas bu kitapç kta belirtilen uyar lar dikkate al narak yap ld nda garanti flartlar geçerli olacakt r. Cihaz n garanti süresi içimde bedelsiz onar m için afla daki flartlar n yerine getirilmesi gerekmektedir. * Cihaz ald n z tarihte, sat c firmaya garanti belgesini onaylat n z. * Cihaz n montaj ve iflletmesinde kullan m k lavuzunda 3. Güvenli Çal flma Koflullar Bu kitapç k; montaj, çal flt rma ve bak m için temel güvenlik talimatlar n içermektedir. Montaj ve iflletmeye alma öncesinde, müflterinin gerekli olan tüm personeli taraf ndan okunmal d r. Talimatname montaj yerinde her zaman el alt nda bulundurulmal d r. Genel güvenlik talimatlar ile birlikte ilk sayfada belirtilen önemli güvenlik tedbirlerine ve di er bölümlerde tekrarlanan güvenlik önlemlerine de uyulmal d r. 3.1 Personelin E itimi Çal flt rma, bak m, muayene ve montaj personeli verilen görevi yapabilmek için gerekli bilgilere sahip olmal d r. Bu personelin sorumluluklar, yeterlilikleri ve kontrol görevleri müflteri taraf ndan belirlenmeli ve personelin, çal flt rma talimat n n içeri ini tamamen anlamas sa lanmal d r. Personel yeterli bilgiye sahip de il ise; iflletmeci taraf ndan gerekli e itim verilmelidir. Talep edildi inde iflletmeci ad na imalatç / sat c taraf ndan e itim deste i sa lanacakt r. D KKAT Güvenlik tedbirlerine uyumsuzluk ve personelin e itimsizli i, personele oldu u kadar sisteme ve çevreye karfl da risk oluflturabilir. Oluflabilecek zararlardan MAS DAF A.fi. sorumlu olmayacakt r. 3.2 Güvenlik talimatlar na uyulmamas halinde oluflabilecek tehlikeler Güvenlik talimatlar na uyulmamas kiflileri, çevreyi ve makineyi tehlike alt nda tutarak, risk ve hasar oluflturabilir. Güvenlik talimatlar na uyulmamas afla daki tehlikeleri do urabilir: Bak m ve servis için uygulanacak yollar t kanabilir Elektriksel, mekanik veya kimyasal etkiler ile insan hayat tehlikeye girebilir. 02

5 3.3 Kullan c / Operatör için güvenlik tedbirleri Sahada, tehlikeli, s cak veya so uk parçalar kazara temasa karfl korunmal d r. Hareketli parçalar ( kaplin gibi) kazara temasa karfl korunmal d r. Makine çal flma halindeyken bu parçalar n koruyucular sökülmemelidir. Elektrik enerjisinden do an tehlikeler giderilmelidir. Bu husustaki detaylar için IEC, VDE' ye ve yerel elektrik yönetmeliklerine baflvurabilirsiniz. 3.4 Bak m ve montaj için güvenlik tedbirleri flletmeci firma tüm bak m, ara kontrol ve montaj ifllerinin çal flt rma talimatlar na uyan yetkili ve kalifiye personel taraf ndan yap lmas n temin etmelidir. Makine üzerinde çal flma sadece makine duruflta iken yap lmal d r. Bu çal flt rma talimatlar nda tarif edilen makinenin kapat lmas ile ilgili talimatlar n her zaman uygulanmas n gerektirir. Sa l a ayk r s v lar pompalayan pompa ve setlerin tamamen uygun flekilde temizlenmesi gerekir. flin bitiminde tüm emniyet ve koruyucu ekipmanlar n tak larak çal fl r duruma getirilmesi gereklidir. flletmeye almadan önce "iflletmeye almaya haz rl k" bölümündeki talimatlar uygulanmal d r. 3.5 Parça de iflimi Parça de iflim ve modifikasyonu sadece imalatç ile görüflmelerden sonra yap lmal d r. malatç taraf ndan onaylanm fl de iflim parçalar ve aksesuarlar emniyeti aç s ndan önemlidir. NOT: Uygun olmayan parça kullan mlar MAS DAF A.fi. sorumlulu unda de ildir. 4. Teknik Bilgiler 4.1 Hidroforlar n Seçim Kriterleri Hidrofor belirlenirken çal flma aral pompa verim e risinin en üst noktas na gelecek flekilde seçim yap lmal d r. 4.2 Membran n Çal flma Prensibi Su membran n içindedir. Sac ile membran aras nda bofllukta azot gaz bulunmaktad r. Pompan n bas nçland rd su tesisata giderken ayn anda membrana da dolar. Membran n d fl ndaki gaz ayn bas nca gelene kadar s k flt r r. Bas nç istenen de ere gelince pompa durur ve tankta bas nç alt nda bulunan su küçük tüketimleri karfl lar. Tüketimin artmas sonucu düflen bas nç nedeniyle pompa devreye girer. Tank n hidrofor sistemindeki as l görevi pompan n sürekli devreye girip ç kmas n engellemek ve bu arada enerji tasarrufu sa layarak, kullan lan suda bas nç dalgalanmalar n n önüne geçmektir. 4.3 Hidroforun Kullan m * Hidrofor kesinlikle susuz çal flt r lmamal d r. * Pompan n havas al nmal d r. * Teslimatta verilen seviye flatörü depoya uygun flekilde yerlefltirilmelidir. * Membranl tank n bas nc periyodik olarak kontrol edilmelidir. * Hidrofor içindeki suyun donmas n n önüne geçilmelidir. 4.4 Do ru Montaj * DAF markal Hidroforlar kendi flaselerine montajl flekildedir. Ayr ca bir kaide yap lmas na gerek yoktur. * Hidroforlar ya mur don gibi d fl etkilere maruz kalmayacak flekilde kapal mahallere yerlefltirilmelidir. * Hidrofor kendi seviyesinden daha alt bir seviyeden emifl yapt r lmamal d r. (Pozitif beslemeli olmal.) Hidrofor emifl yapaca depoya mümkün oldu u kadar yak n monte edilmelidir. * Hidrofor kaidesi ses ve titreflime karfl yere düzgünce sabitlenmelidir. * Emme ve basma ba lant lar hidrofor kolektör ölçüleriyle ayn olmal d r. Emifl hatt pompaya göre uygun boyutta seçilmelidir. Emifl borusu çap kesinlikle daralt lmamal d r. * Hidrofor emifl hatt nda mutlaka bir pislik tutucu kullan n z. Pislik tutucu emme borusu çap ndan küçük olmamal ve periyodik olarak temizlenmelidir. * Tesisat ba lant s kas nt s z yap lmal ve kesinlikle tesisat yükü hidrofora tafl t lmamal d r. * DAF hidroforlar n n ana ölçüleri tablolarda belirtilmifltir. Buna göre hidrofor çevresinde montaj için her yönden 30 cm mesafe b rak lmal d r. * Tank ba lant s n hidroforla birlikte flexible hortum sayesinde kolayca yapabilirsiniz. * Düfley milli pompalar basma için tasarlanm flt r. Emme yap lmas gereken durumlarda firmam zdan bilgi edinmeden kullanmay n z. * Elektrik ba lant s n uzman bir elektrikçiye yapt r n z. * Hidroforunuzu kesinlikle susuz çal flt rmay n z. * Hidroforla birlikte verilen flatör sayesinde depodaki su seviyesi azald nda pompa otomatik olarak durur. Bu sayede susuz çal flmaya karfl kendinden koruma sa lanm flt r. * Hidroforunuzun ilk çal flt rmas n ücretsiz olarak DAF A.fi. Yetkili Servislerine yapt r n z. 4.5 Elektrik Ba lant s DAF Çok Pompal Hidroforlarda emniyetli ve düzenli çal flmay temin eden, özel kutu flalterler kullan lmaktad r. çerisinde kontaktör ve termik bulunmaktad r. Ayr ca flatör ve bas nç flalteri ba lant yeri mevcuttur. DAF Çok Pompal paket Hidroforlar susuz çal flmaya karfl koruma için flatörlü teslim edilmektedir. Elektrik ba lant s direkt olarak kontaktör üzerinden yap lacakt r. 4.6 Bas nç fialterleri Bas nç fialterleri hidrofor pompas n n belirli bas nç aral nda çal flmas n temin ederler. Pompa, flalterin ayarland alt bas nç de erinde devreye girer ve ayarlanm fl olan üst bas nç de erinde devreden ç kar. D KKAT DAF Hidroforlar nda kullan lan bas nç flalterleri fabrikasyon ayarl d r. Kesinlikle oynamay n z. Herhangi bir sebeple bozulan flalter afla da izah edilen flekilde MAS DAF MAKINA A,fi yetkili servislerince yap lmal d r. 03

6 D KKAT Farkl tiplerdeki hidroforlar n bas nç ayarlar da farkl d r. Hidroforun bas nç ayar yap l rken alt ve üst bas nçlar Pompa Karakteristik E risi üzerinden seçilmelidir. Pompa Karakteristik e risinde müsaade edilen alt bas nç de erinin alt na kesinlikle inilmemelidir. H2 H1 1-Bas nç Aral Ayar Vidas Alt bas nç bu vidadan ayarlan r. Saat ibresi yönünde çevrildi inde bas nç yükselir. 2-Diferansiyel Ayar Vidas Bas nç fark bu vidadan ayarlan r. Saat ibresi yönünde çevrildi inde üst bas nç yükselir. 4.7 lk Devreye Alma * Kullan m k lavuzundaki anlat lan flartlar kontrol ediniz. Uygun montaj flemalar na ve anlat lan flartlara uymayan bir durum gözlemlendi inde devreye almadan önce mutlaka düzeltilmesini sa lay n z. Kullan m k lavuzunda belirtilen flartlardan herhangi birine uyulmad taktirde do abilecek ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. * Depoda su oldu unu, elektrik ba lant s n n uygunlu unu, flatör ba lant s n n yap ld n ve elektrik panosuna üç faz n geldi ini kontrol ediniz. * Hidroforun emme hatt ndaki bütün vanalar aç n z. * Tank ba lant s n kontrol ediniz. Bu hat üzerinde vana varsa aç n z. * Pompan n üzerindeki bulunan purjörü gevfleterek havas n al n z. Purjörden kesintisiz su geldikten sonra tekrar s k n z. * Kutu flalter üzerindeki çal flt rma dü mesini aç p kapatarak, motorun dönüfl yönünün pompa üzerindeki ok ile ayn yönde olmas na dikkat ediniz. Dönüfl yönü ters ise R-S- T faz girifllerinden herhangi ikisinin yerlerini de ifltirerek elektrik motorunun do ru yönde dönmesini sa lay n z. * fialteri açarak pompay çal flt r n. Basma hatt ndaki vanay kapatarak manometreden bas nc n yükseldi ini kontrol ediniz. Pompa üst bas nca kadar çal fl p durmal d r. * Basmadaki vanay aç p kapayarak pompan n alt bas nçta çal fl p üst bas nçta durdu unu kontrol ediniz. 5. Çok Pompalı Paket Hidroforlar a. Hidrofor Pompaları Malzeme Özellikleri 04

7 H H1 H2 Hidrofor Emme Basma Ba lantıları b. Paslanmaz Hidrofor Pompaları Malzeme Özellikleri 05

8 06

9 Paslanmaz Hidrofor Emme Basma Ba lantıları 07

10 6. Örnek Hidrofor Tesisatı fiehir Tesisat Bina Tesisat 08

11 fiehir Tesisat Bina Tesisat 09

12 Fabrika / Merkez Servis

Genleflme Tanklar T-TH-TM Serisi (8 Lt - 80 Lt Aras ) KULLANIM BAKIM

Genleflme Tanklar T-TH-TM Serisi (8 Lt - 80 Lt Aras ) KULLANIM BAKIM Genleflme Tanklar T-TH-TM Serisi (8 Lt - 80 Lt Aras ) KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres Name and address

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Hidroforlar ALD 00-0 Serisi Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Alarko Hidroforlar Yüksek kaliteli, verimli hidroforlarla su sorununa kesin çözüm. çme, kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 CHF BAYMAK - 41 CHF DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

fiekil 12.1. ISISAN GOODMAN DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJI

fiekil 12.1. ISISAN GOODMAN DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJI 12. SPLIT VE PAKET KL MA S STEMLER Pencere ve oda tipi paket klima cihazlar, split klimalar, iç ve d fl mekanlara konulan paket klimalar bireysel klima sistemlerini olufltururlar ve fabrikasyon olarak

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI. yan c madde kullan lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler.

BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI. yan c madde kullan lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler. BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI 10.1. G R fi Binalarda mekanik yang n tesisat denildi inde söndürme sistemleri, duman tahliye sistemleri ve bas nçland rma sistemleri söz konusu olur. Söndürme

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001 S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 91 Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel tesisler Ve di

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı