KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş."

Transkript

1 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2019 hesap dönemine ait Bağımsız sınırlı denetim raporu, Konsolide finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar

2 ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'na Giriş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş ( Banka ) ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının (hep birlikte Grup olarak anılacaktır) 31 Mart 2019 tarihli ilişikteki konsolide bilançosunun ve aynı tarihte sona eren üç aylık döneme ait konsolide gelir tablosunun, konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Banka yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standardı 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı hükümlerini içeren; BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı na uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. Sınırlı Denetimin Kapsamı Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. Sonuç Sınırlı denetimimize göre, ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide finansal performansının ve konsolide nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

3 Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikte sekizinci bölümde yer verilen ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanmamıştır. Diğer Husus Grup un 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının tam kapsamlı denetimi başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu bağımsız denetim şirketi 7 Mart 2019 tarihli tam kapsamlı denetim raporunda olumlu görüş bildirmiştir. Grup un 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının sınırlı kapsamlı denetimi yine aynı bağımsız denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olup, ilgili döneme ait konsolide finansal tablolar üzerinde, söz konusu bağımsız denetim şirketi 25 Mayıs 2018 tarihli raporunda olumlu sonuç bildirmiştir. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A Member Firm of Ernst&Young Global Limited Emre Çelik, SMMM Sorumlu Denetçi 21 Mayıs 2019 İstanbul, Türkiye

4 İçindekiler Birinci bölüm Genel bilgiler I. Ana Ortaklık Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Ana Ortaklık Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, III. varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 1 Ana Ortaklık Banka nın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Banka da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar 1 IV. Ana Ortaklık Banka da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 2 V. Ana Ortaklık Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 2 VI. Ana Ortaklık Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut 2 veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller İkinci bölüm Konsolide finansal tablolar I. Bilanço (Finansal durum tablosu) 3 II. Nazım hesaplar tablosu 5 III. Gelir tablosu (Kar ve Zarar Cetveli) 6 IV. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 7 V. Özkaynak değişim tablosu 8 VI. Nakit akış tablosu 9 Üçüncü bölüm Muhasebe politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 10 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar 13 III. İştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler 13 IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar 14 V. Kar payı gelir ve giderine ilişkin açıklamalar 14 VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 14 VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar 15 VIII. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar 16 IX. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar 16 X. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar 17 XI. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar 17 XII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar 18 XIII. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar 18 XIV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 21 XV. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 21 XVI. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar 22 XVII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 23 XVIII. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar 23 XIX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar 23 XX. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar 23 XXI. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar 23 XXII. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar 23 Dördüncü bölüm Konsolide bazda mali bünyeye ve risk yönetimine ilişkin bilgiler I. Konsolide özkaynaklara lişkin açıklamalar 24 II. Kur riskine ilişkin açıklamalar 28 III. Hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar 30 IV. Likidite riski yönetimine ve likidite karşılama oranına ilişkin açıklamalar 31 V. Konsolide kaldıraç oranına ilişkin açıklamalar 36 VI. Riskten korunma muhasebesi uyuglamalarına ilişkin açıklamalar 37 VII. Risk yönetimine ilişkin açıklamalar 39 VIII. Menkul kıymetleştirme pozisyonları 40 IX. Başkaları nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemler 40 X. Konsolide faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar 40 Beşinci bölüm Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar I. Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 42 II. Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 54 III. Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 63 IV. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 63 V. Nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 68 VI. Bankanın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar 69 VII. Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 70 Altıncı bölüm Diğer açıklamalar I. Bilançoyu önemli ölçüde etkileyen ya da bilançonun açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar 71 Yedinci bölüm Bağımsız sınırlı denetim raporu I. Bağımsız sınırlı denetim raporuna ilişkin açıklamalar 71 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 71 Sekizinci bölüm Ara dönem konsolide faaliyet raporu I. Banka yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içerecek ara dönem faaliyet raporu 71

5 ' NİN 31 MART 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Cad. No:129/ Esentepe / İSTANBUL Bankanın Telefon ve Fax Numaraları : Bankanın İnternet Sayfası Adresi : İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe" göre hazırlanan üç aylık konsolide finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER ANA ORTAKLIK BANKA NIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR KONSOLİDASYON KAPSAMINDAKİ GRUBUN MALİ BÜNYESİNE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER KONSOLİDE FİNANSAL DİĞER AÇIKLAMALAR BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Bu finansal rapor çerçevesinde finansal tabloları konsolide edilen bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarımız aşağıdadır. Bağlı Ortaklıklar İştirakler Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 1. KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2. KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KT Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 4. KT Bank AG. 5. KT Sukuk Company Limited Bu raporda yer alan konsolide üç aylık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. Adnan ERTEM Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkanı Ahmad S A A AL KHARJI Denetim Komitesi Üyesi Mohamad AL-MIDANI Denetim Komitesi Üyesi Ufuk UYAN Ahmet KARACA İsmail Hakkı YEŞİLYURT Genel Müdür Mali İşler Genel Müdür Bütçe ve Yönetim Raporlama Müdürü Yardımcısı Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler ; Ad-Soyad/Unvan : İsmail Hakkı YEŞİLYURT / Bütçe ve Yönetim Raporlama Md. Tel No : Fax No :

6 1 OCAK - 31 MART 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1. Ana Ortaklık Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ( Banka ) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ndan alınan 28 Şubat 1989 tarihli izinle Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş. adıyla kurulmuş olup, faaliyetlerine 31 Mart 1989 tarihinde başlamıştır Sayılı Bankacılık Kanunu na uyum sağlanması amacıyla, Banka nın 26 Nisan 2006 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanmış olan ana sözleşme değişikliği ile unvan değişikliğine gidilmiş ve Banka nın unvanı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Ana faaliyet alanı, Banka nın kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dışından Özel Cari Hesaplar ve Kar ve Zarara Katılma Hesapları yolu ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, mevzuat çerçevesinde her türlü finansman faaliyetinde bulunmak, zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin yatırım faaliyetlerini teşvik etmek, bu faaliyetlere iştirak etmek ve müşterek teşebbüs ortaklıkları teşkil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri faizsiz olarak yapmaktır. Ana Ortaklık Banka ve konsolide edilen mali ortaklıklar birlikte Grup olarak adlandırılmıştır. 2. Ana Ortaklık Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama: 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka hisselerinin %62.24 ü Kuveyt te mukim Kuwait Finance House a, %18.72 si Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları na, %9.00 u Kuveyt te mukim The Public Institution For Social Security e ve %9.00 u Islamic Development Bank a ait olup geriye kalan %1.04 oranındaki hisseler diğer gerçek ve tüzel kişilere aittir. 3. Ana Ortaklık Banka nın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının, varsa Banka da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar: İsim Görevi Göreve atanma tarihi Denetim Komitesi görevi atanma tarihi Öğrenim durumu Hamad Abdulmohsen AL MARZOUQ Y.K. Başkanı 25/06/2014 Yüksek Lisans - Dr. Adnan ERTEM Y.K. Başkan Yardımcısı ve Denetim Komitesi Başkanı 10/10/ /10/2010 Doktora - Nadir ALPASLAN Y.K. Üyesi 15/04/2011 Lisans - Khaled Nasser Abdulaziz AL FOUZAN Y.K. Üyesi 02/08/2006 Lisans - Fawaz KH E AL SALEH Y.K. Üyesi 20/10/2006 Lisans % Mazin S.A.S AL NAHEDH Y.K. Üyesi 29/09/2015 Lisans - Mohamad Al-MİDANİ Y.K. Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi 05/05/ /05/2015 Yüksek Lisans - Ahmad S A A AL KHARJİ Y.K. Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi 26/03/ /09/2014 Yüksek Lisans - Ufuk UYAN Y.K. Üyesi ve Genel Müdür 10/05/1999 Yüksek Lisans % Ahmet KARACA Mali İşler Grubundan Sor. Gnl. Md. Yrd. 12/07/2006 Yüksek Lisans % Ahmet Süleyman KARAKAYA Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sor. Gnl. Md. Yrd. 14/01/2003 Lisans - Bilal SAYIN Krediler Grubundan Sor. Gnl. Md. Yrd. 20/08/2003 Lisans % İrfan YILMAZ Bankacılık Servis Grubundan Sor. Gnl. Md. Yrd. 27/10/2005 Lisans % Dr. Ruşen Ahmet ALBAYRAK Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sor. Gnl. Md. Yrd. 05/05/2005 Doktora % Nurettin KOLAÇ Hukuk ve Risk Takip Grubundan Sor. Gnl. Md. Yrd. 20/04/2010 Lisans % Aslan DEMİR Stratejiden Sor. Gnl. Md. Yrd. 08/10/2012 Lisans % Mehmet ORAL Bireysel Bankacılık Grubundan Sor. Gnl. Md. Yrd. 01/10/2012 Lisans % Abdurrahman DELİPOYRAZ KOBİ Bankacılığından Sor. Gnl. Md. Yrd. 09/01/2015 Lisans % Pay oranı Ana Ortaklık Banka nın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının Banka sermayesindeki pay oranı %0.11 dir (31 Aralık %0.11). 1

7 1 OCAK - 31 MART 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL 4. Ana Ortaklık Banka da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar: Ad soyad/ticari ünvanı Pay tutarları (Nominal) Pay oranları Ödenmiş paylar (Nominal) Ödenmemiş paylar Kuwait Finance House 2,178,444 % ,178,444 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları 655,174 % ,174 - Toplam 2,833,618 % ,833, Mart 2019 itibarıyla Ana Ortaklık Banka nın ana ortağı Kuwait Finance House un %51.95 i halka açık olup %24.08 i Kuwait Investment Authority e, %10.48 i Public Authority for Minors Affairs Kuveyt kamu kuruluşuna aittir. 5. Ana Ortaklık Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi: Ana Ortaklık Banka nın faaliyet alanı, kurumsal bankacılık, uluslararası bankacılık hizmetleri, bireysel bankacılık ve kredi kartı işlemlerini kapsamaktadır. Ana Ortaklık Banka nın ana faaliyet alanı katılım bankası olarak faizsiz bankacılık kuralları içerisinde cari hesaplar ve kar/zarar katılma hesapları yoluyla fon toplayıp müşterilerine fon kullandırmaktır. 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla Grup 423 şubesi (31 Aralık ) ve 5,989 personeli (31 Aralık ,981) ile faaliyet göstermektedir. Kısaca Ana Ortaklık Banka nın faaliyet alanları Ana Sözleşme de aşağıdaki gibi belirtilmiştir; Mevzuatla belirlenen yöntemlerle fon toplamak; cari hesaplarla katılma hesapları, özel fon havuzları hesapları açmak ve fon temin etmek, Faizsiz bankacılık prensipleri dahilinde; ekonomiye fon tahsis etmek, nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi kullandırmak, Finansal kiralama işlemleri yapmak, operasyonel kiralama işlemleri yapmak, Her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri yapmak, seyahat çekleri, kredi kartları gibi ödeme vasıtalarının faaliyetlerin yürütülmesi, üye işyeri hizmetleri (POS) vermek, müşavirlik ve danışmanlık yapmak, kiralık kasa hizmetleri sunmak, Mevzuat ve faizsiz bankacılık prensiplerine göre para veya sermaye piyasası araçlarını spot veya vadeli almak, satmak ve bunların alım satımına aracılık etmek, menkul kıymetler borsalarında faaliyette bulunmak, Her nevi gayrimenkuller satın almak, iktisap etmek, inşa ettirmek ve gerektiğinde bunları diğer kişilere devir, kiralamak ve üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunmak, Şirket ve kuruluşların (sigorta şirketleri dahil); mümessillik, vekalet ve acenteliklerini yapmak, Mevzuat dahilinde, toplumun düzen ve yararına Banka nın prensipleri dahilinde sosyal gayeli yardımlarda bulunmak. Ana Ortaklık Banka nın faaliyet alanı yukarıda yer verilen maddelerde yazılı işlemlerle sınırlı değildir. Bu işlemlerden başka herhangi bir işlem yapılması Banka için faydalı görülürse, buna başlanılması, Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından karara bağlanmasına, gerekli kanuni mercilerden onay alınmasına ve Ana Sözleşme de değişiklik mahiyetinde olan bu kararın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca onanmasına bağlıdır. Bu suretle tasdik olunan karar Ana Sözleşme ye eklenir. 6. Ana ortaklık banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller: Bulunmamaktadır. 2

8 İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR I. Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu) II. Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu III. Konsolide Gelir Tablosu (Kar ve Zarar Cetveli) IV. Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu V. Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu VI. Konsolide Nakit Akış Tablosu

9 31 MART 2019 İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO 1. KONSOLİDE BİLANÇO - AKTİF KALEMLER (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 2,756,835 25,347,637 28,104,472 3,352,422 20,404,674 23,757, Nakit ve Nakit Benzerleri 865,740 16,141,104 17,006,844 1,158,339 16,249,232 17,407, Nakit Değerler ve Merkez Bankası (5.1.1.) 879,060 9,311,757 10,190,817 1,183,109 9,428,812 10,611, Bankalar (5.1.3.) 11,808 6,879,870 6,891,678 12,858 6,884,069 6,896, Para Piyasalarından Alacaklar Beklenen Zarar Karşılıkları (-) 25,128 50,523 75,651 37,628 63, , Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 24,969 1,635,607 1,660,576 27,913 75, , Devlet Borçlanma Senetleri 6,867 1,556 8,423 18,327 11,770 30, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Finansal Varlıklar 18,102 1,634,051 1,652,153 9,586 63,411 72, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (5.1.4.) 1,849,927 7,441,355 9,291,282 2,136,687 4,067,733 6,204, Devlet Borçlanma Senetleri 1,774,356 6,910,163 8,684,519 2,065,421 3,804,519 5,869, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 13,510 21,507 35,017 10,502 17,046 27, Diğer Finansal Varlıklar 62, , ,746 60, , , Türev Finansal Varlıklar (5.1.2.) 16, , ,770 29,483 12,528 42, Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı 16, , ,770 29,483 12,528 42, Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.1.5.) 31,180,812 21,348,701 52,529,513 31,029,723 15,944,851 46,974, Krediler 31,712,405 18,074,235 49,786,640 31,238,479 15,220,572 46,459, Kiralama İşlemlerinden Alacaklar ( ) 1,433,058 1,092,088 2,525,146 1,439,955 1,010,744 2,450, İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar (5.1.6.) - 2,560,766 2,560,766-37,156 37, Devlet Borçlanma Senetleri - 2,560,766 2,560,766-37,156 37, Diğer Finansal Varlıklar Beklenen Zarar Karşılıkları (-) 1,964, ,388 2,343,039 1,648, ,621 1,972,332 III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 340, , , , Satış Amaçlı 340, , , , Durdurulan Faaliyetlere İlişkin IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI 55,470-55,470 52,200-52, İştirakler (Net) (5.1.7.) Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler Konsolide Edilmeyenler Bağlı Ortaklıklar (Net) (5.1.8.) 23,680-23,680 23,680-23, Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 23,680-23,680 23,680-23, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) (5.1.9.) 31,790-31,790 28,520-28, Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler 31,790-31,790 28,520-28, Konsolide Edilmeyenler V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 744,713 8, , ,287 7, ,187 VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 135,883 65, , ,932 63, , Şerefiye Diğer 135,883 65, , ,932 63, ,765 VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 29,632-29,632 29,671-29,671 VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI ( ) 332,658 34, , ,640 34, ,683 X. DİĞER AKTİFLER ( ) 369,114 2,104,966 2,474, ,064 1,986,364 2,890,428 VARLIKLAR TOPLAMI 35,945,121 48,910,563 84,855,684 36,571,321 38,441,665 75,012,986 1 Şubat 2019 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte Bankalarca Kamuya Açıklanan Finansal Tablo formatları değiştirilmiştir. Bu değişikliğe istinaden, önceki dönem mali tabloları cari dönem mali tabloları ile karşılaştırılabilir olması açısından yeniden düzenlenmiştir. İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 3

10 31 MART 2019 İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO 1. KONSOLİDE BİLANÇO PASİF KALEMLER (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. TOPLANAN FONLAR (5.2.1.) 23,596,940 41,300,319 64,897,259 22,516,520 32,713,498 55,230,018 II. ALINAN KREDİLER (5.2.3.) 94,019 1,742,191 1,836,210 93,394 1,901,902 1,995,296 III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR , ,003 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5.2.4.) 1,772,328 6,678,618 8,450,946 1,634,934 6,157,936 7,792,870 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 24, , ,054 21, , , Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı (5.2.2.) 24,843 9,783 34,626 21,045 42,766 63, Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı (5.2.7.) - 108, , , ,352 VII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN (5.2.6.) YÜKÜMLÜLÜKLER (Net) 283,668 21, , VIII. KARŞILIKLAR (5.2.8.) 585, , , , , , Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı 197, , , , Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar 388, , , , , ,444 IX. CARİ VERGİ BORCU (5.2.9.) 45,556 4,064 49, ,716 1, ,652 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU XI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE ( ) DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XII. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI ( ) - 1,986,689 1,986,689-1,901,210 1,901, Krediler Diğer Borçlanma Araçları - 1,986,689 1,986,689-1,901,210 1,901,210 XIII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (5.2.5.) 623, , ,876 1,183, ,891 1,337,718 XIV. ÖZKAYNAKLAR ( ) 5,823,009 (187,685) 5,635,324 5,582,198 (162,664) 5,419, Ödenmiş Sermaye 3,497,322-3,497,322 3,497,322-3,497, Sermaye Yedekleri 24,208-24,208 24,208-24, Hisse Senedi İhraç Primleri 24,208-24,208 24,208-24, Hisse Senedi İptal Kârları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (13,296) - (13,296) (13,296) - (13,296) 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 35,658 (78,225) (42,567) 18,702 (51,432) (32,730) 14.5 Kâr Yedekleri 1,110,899-1,110,899 1,110,535-1,110, Yasal Yedekler 187, , , , Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 923, , , , Diğer Kâr Yedekleri (220) - (220) (584) - (584) 14.6 Kâr veya Zarar 1,143,143 (109,460) 1,033, ,615 (111,232) 808, Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 919,615 (111,232) 808, ,742 (107,902) (1,160) Dönem Net Kâr veya Zararı 223,528 1, , ,873 (3,330) 809, Azınlık Payları ( ) 25,075-25,075 25,112-25,112 YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 32,849,425 52,006,259 84,855,684 32,011,364 43,001,622 75,012,986 1 Şubat 2019 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte Bankalarca Kamuya Açıklanan Finansal Tablo formatları değiştirilmiştir. Bu değişikliğe istinaden, önceki dönem mali tabloları cari dönem mali tabloları ile karşılaştırılabilir olması açısından yeniden düzenlenmiştir. İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 4

11 31 MART 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE GELİR TABLOSU 2. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 59,321,651 36,857,813 96,179,464 57,546,517 29,212,634 86,759,151 I. GARANTİ ve KEFALETLER (5.3.1.) 6,712,019 5,708,117 12,420,136 6,416,633 5,459,447 11,876, Teminat Mektupları 6,506,166 4,177,975 10,684,141 6,206,886 4,184,393 10,391, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 211, , , , , , Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 375, , , , , , Diğer Teminat Mektupları 5,919,281 3,905,388 9,824,669 5,618,099 3,842,402 9,460, Banka Kredileri 16,931 44,377 61,308 17,516 56,582 74, İthalat Kabul Kredileri 16,931 44,377 61,308 17,516 56,582 74, Diğer Banka Kabulleri Akreditifler 9,143 1,338,003 1,347,146 11,512 1,068,364 1,079, Belgeli Akreditifler , , , , Diğer Akreditifler 8,829 1,064,998 1,073,827 11, , , Garanti Verilen Prefinansmanlar ,791 1, Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Diğer Garantilerimizden 179, , , , , , Diğer Kefaletlerimizden ,318 4,318 II. TAAHHÜTLER (5.3.1.) 50,907,663 2,135,371 53,043,034 50,194,084 1,305,169 51,499, Cayılamaz Taahhütler 4,218,865 2,135,371 6,354,236 3,572,418 1,305,169 4,877, Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri 405,344 2,092,546 2,497, ,756 1,295,480 1,641, İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 271, , , , Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 1,435,409-1,435,409 1,136,474-1,136, İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 2,086,980-2,086,980 1,858,018-1,858,018 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 2,043-2, Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 17,757 42,825 60,582 17,757 9,689 27, Cayılabilir Taahhütler 46,688,798-46,688,798 46,621,666-46,621, Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 46,688,798-46,688,798 46,621,666-46,621, Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 1,701,969 29,014,325 30,716, ,800 22,448,018 23,383, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - 2,322,555 2,322,555-2,165,533 2,165, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - 2,322,555 2,322,555-2,165,533 2,165,533 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar 1,701,969 26,691,770 28,393, ,800 20,282,485 21,218, Vadeli Alım-Satım İşlemleri 731,002 1,976,571 2,707, ,622 1,755,501 2,408, Vadeli Döviz Alım İşlemleri 418, ,560 1,357, , ,093 1,209, Vadeli Döviz Satım İşlemleri 312,408 1,038,011 1,350, , ,408 1,198, Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri 970,967 24,715,199 25,686, ,178 18,526,984 18,810, Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 339,736, ,978, ,715, ,497, ,487, ,985,104 IV. EMANET KIYMETLER 11,501,476 10,711,975 22,213,451 10,816,866 5,644,771 16,461, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler 2,289, ,291 2,581,962 2,159, ,528 2,315, Tahsile Alınan Çekler 7,628, ,857 8,603,832 7,157, ,367 8,063, Tahsile Alınan Ticari Senetler 1,582, ,008 1,842,838 1,500, ,668 1,742, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar - 9,184,819 9,184,819-4,339,208 4,339,208 V. REHİNLİ KIYMETLER 328,223, ,200, ,424, ,669, ,780, ,449, Menkul Kıymetler 187, , , ,945 99, , Teminat Senetleri 101,681 2,273,417 2,375, ,681 2,133,522 2,235, Emtia 6,828, ,092 7,501,329 6,094, ,381 6,727, Varant Gayrimenkul 118,617,346 2,882, ,499, ,015,122 2,715, ,730, Diğer Rehinli Kıymetler 202,489, ,266, ,756, ,272, ,198, ,471, Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 11,639 65,956 77,595 11,639 61,959 73, BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 399,058, ,836, ,895, ,044, ,700, ,744,255 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 5

12 31 MART 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE GELİR TABLOSU 3. KONSOLİDE GELİR TABLOSU (KAR VE ZARAR CETVELİ) Dipnot Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş I. KÂR PAYI GELİRLERİ (5.4.1.) 1,780,019 1,204, Kredilerden Alınan Kâr Payları 1,478,177 1,037, Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler 26,967 18, Bankalardan Alınan Gelirler 59,451 18, Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler Menkul Değerlerden Alınan Gelirler 133,055 80, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar 6,867 2, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 114,789 78, İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler 11, Finansal Kiralama Gelirleri 61,654 45, Diğer Kâr Payı Gelirleri 20,715 4,785 II. KÂR PAYI GİDERLERİ (-) 985, , Katılma Hesaplarına Verilen Kâr Payları (5.4.4.) 730, , Kullanılan Kredilere Verilen Kâr Payları (5.4.2.) 57,496 49, Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kâr Payları 2,514 14, İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kâr Payları 181,106 99, Kiralama Kar Payı Giderleri 14, Diğer Kâr Payı Giderleri - - III. NET KÂR PAYI GELİRİ/GİDERİ (I - II) 794, ,301 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 119,041 81, Alınan Ücret ve Komisyonlar 192, , Gayri Nakdi Kredilerden 43,826 33, Diğer 148,303 90, Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) 73,088 42, Gayri Nakdi Kredilere 1, Diğer ( ) 71,640 42,762 V. TEMETTÜ GELİRLERİ (5.4.3.) VI. TİCARİ KAR/ZARAR (Net) (5.4.5.) 263,167 52, Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 13,013 5, Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar 216,135 (31,957) 6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı 34,019 78,798 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5.4.6.) 311, ,411 VIII. FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII) 1,488, ,154 IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-) (5.4.7.) 649, ,347 X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-) (5.4.8.) 47,476 11,556 XI. PERSONEL GİDERLERİ (-) 295, ,436 XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 207, ,300 XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII) 287, ,515 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - XIV. XV. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR 3,270 1,659 XVI. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI) (5.4.9.) 291, ,174 XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (5.4.10) (65,893) (43,885) 18.1 Cari Vergi Karşılığı (45,423) (51,474) 18.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 199,503 4, Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 179,033 12,359 XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII) ( ) 225, ,289 XX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XXI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XXII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XX-XXI) - - XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) - - XXIV. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII±XXIII) - - XXV. DÖNEM NET KARI/ZARARI (XIX+XXIV) ( ) 225, , Grubun Kârı / Zararı 225, , Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) (37) 107 Hisse Başına Kâr / Zarar 1 Şubat 2019 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte Bankalarca Kamuya Açıklanan Finansal Tablo formatları değiştirilmiştir. Bu değişikliğe istinaden, önceki dönem mali tabloları cari dönem mali tabloları ile karşılaştırılabilir olması açısından yeniden düzenlenmiştir. İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 6

13 31 MART 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSUNA İLİŞKİN TABLO 4. KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş I. DÖNEM KARI/ZARARI 225, ,289 II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (9,837) 9, Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar (9,837) 9, Yabancı Para Çevirim Farkları 22,863 16, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri (8,149) (6,773) Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri (7,897) 15, Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri (23,607) (21,178) Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 6,953 5,725 III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II) 215, ,283 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 7

14 31 MART 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 5. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Dipnot Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak (01/01/ /03/2018) I. Sonu Bakiyesi 3,097,322 24, (26,947) - - (10,583) (60,766) 927, ,291-4,587,761 23,054 4,610,815 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler ,540-35,540-35, Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi ,540-35,540-35,540 III. Yeni Bakiye (I+II) 3,097,322 24, (26,947) - - (10,583) (60,766) 927, ,831-4,623,301 23,054 4,646,355 IV. Toplam Kapsamlı Gelir ,990 (5,283) (1,606) , , ,283 V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları X. Diğer Değişiklikler Nedemiyle Artış /Azalış XI. Kâr Dağıtımı (107) 4, ,122 1,225 5, Dağıtılan Temettü ,097 (673,991) - (4,894) - (4,894) 11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar (4,894) - (4,894) - (4,894) 11.3 Diğer ,097 (669,097) Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+X+XI) 3,097,322 24, (26,947) - 16,990 (15,866) (62,479) 1,600,562 (1,160) 234,182 4,866,812 24,279 4,891,091 (01/01/ /03/2019) I. Sonu Bakiyesi 3,497,322 24, (13,296) - 173,232 (117,150) (88,812) 1,110, ,383-5,394,422 25,112 5,419,534 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) 3,497,322 24, (13,296) - 173,232 (117,150) (88,812) 1,110, ,383-5,394,422 25,112 5,419,534 IV. Toplam Kapsamlı Gelir ,863 (2,933) (29,767) , ,463 (37) 215,426 V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları X. Diğer Değişiklikler Nedemiyle Artış /Azalış XI. Kâr Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+X+XI) ( ) 3,497,322 24, (13,296) - 196,095 (120,083) (118,579) 1,110, , ,300 5,610,249 25,075 5,635, Duran varlıklar birikmiş yeniden değerleme artışları/azalışları, 2. Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları, 3. Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) 4. Yabancı para çevirim farkları, 5. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları, 6. Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları ifade etmektedir.) İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 8

15 31 MART 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU 6. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI Dipnot Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 923,957 1,022, Alınan Kâr Payları 2,286,691 1,162, Ödenen Kâr Payları (940,802) (384,756) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar 195, , Elde Edilen Diğer Kazançlar 82, , Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 178, , Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (375,172) (226,228) Ödenen Vergiler (181,850) (70,948) Diğer (320,718) 28, Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim 3,060,511 (2,251,160) Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış (1,587,737) Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış (409,587) 560, Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (4,228,711) (5,204,359) Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış 1,027,504 (61,039) Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış) (235,612) (98,340) Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış) 9,891,122 3,090, Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış) - (71,494) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (192,295) 129, Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (1,204,173) (596,813) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 3,984,468 (1,229,151) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (5,766,467) 822, İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller (153,158) (16,449) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 1,392 1, Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (3,149,177) (754,965) 2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 58,984 1,607, Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (2,523,610) Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar Diğer (898) (15,876) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 642, , Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 658, , Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri (15,632) (4,894) 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer - - IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (5.5.4) 303,615 (86,172) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (835,940) 169,218 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5.5.1) 6,710,455 4,078,048 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5.5.1) 5,874,515 4,247,266 9

16 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 1.1 Konsolide finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması: Ana Ortaklık Banka, konsolide finansal tablolarını 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı" na uygun olarak düzenlemektedir. 1.2 Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları: Finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri ile değerlenen gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan finansal araçlar, gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar ve yükümlülükler dışında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Finansal tabloların BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı na göre hazırlanmasında Grup yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile bilanço tarihi itibarıyla koşullu konular hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu varsayımlar ve tahminler esas itibarıyla finansal araçların gerçeğe uygun değer hesaplamalarını ve varlıkların değer düşüklüğünü içermekte olup düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 1.3 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, hatalar ve sınıflandırmalar Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 1.4 Konsolide finansal tabloların paranın cari satın alma gücüne göre düzenlenmesi: Ana Ortaklık Banka nın finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihine kadar Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı TMS 29 uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 21 Nisan 2005 tarih sayılı kararı ve 28 Nisan 2005 tarihli Genelgesi ile enflasyon muhasebesi uygulanmasını gerektiren göstergelerin ortadan kalktığı belirtilmiş ve 1 Ocak 2005 ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır. 1.5 TFRS 9 Finansal Araçlar Standardına İlişkin Açıklamalar: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 19 Ocak 2017 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile alakalı TFRS 9 Finansal Araçlar standardı 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine ilk kez uygulamaya başlamıştır. TFRS 9 aynı zamanda riskten korunma muhasebesinin risk yönetimi uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesini amaçlayan yeni finansal riskten korunma muhasebesi kurallarını da içermektedir. TFRS 9, muhasebe politikası seçiminde TFRS 9'un finansal riskten korunma muhasebesinin kabulünü erteleme ve TMS 39 un korunma muhasebesi hükümlerinin uygulanmasına devam etme seçeneğini sunmaktadır. Ana Ortaklık Banka bu kapsamda TMS 39 un riskten korunma muhasebesi hükümlerini uygulamaya devam etmektedir. 10

17 TFRS 9 kapsamında olan tüm finansal varlıkların, ilk muhasebeleştirme sonrasında, itfa edilmiş maliyeti veya gerçeğe uygun değeri üzerinden muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle, sözleşmeye dayalı nakit akışlarını tahsil etmeyi amaçlayan bir işletme modeli içinde tutulan borçlanma araçları ile yalnızca anapara ve anapara bakiyesine ilişkin kar payı ödemelerini içeren sözleşmeye bağlı nakit akışlarına sahip borçlanma araçları, sonraki muhasebeleştirmede genellikle itfa edilmiş maliyetinden ölçülür. Hem sözleşmeye dayalı nakit akışlarını tahsil etmek, hem de finansal varlığı satmak amacıyla elde tutan bir işletme modeli içinde tutulan borçlanma araçları ile belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan kar payı ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açan borçlanma araçlarının genel olarak gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülür. Diğer tüm borçlanma araçları ve özkaynak araçları, sonraki hesap dönemlerinin sonunda gerçeğe uygun değerleriyle ölçülür. Ayrıca, TFRS 9 uyarınca işletmeler, ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak aracına yapılan yatırımın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimlerin diğer kapsamlı gelirde sunulması konusunda geri dönülemeyecek bir tercihte bulunabilirler. Bu tür yatırımlardan sağlanan temettüler, açıkça yatırımın maliyetinin bir kısmının geri kazanılması niteliğinde olmadıkça, kar veya zarar olarak finansal tablolara alınır. Sözleşmeye dayalı nakit akım özelliklerinin ve iş modellerinin beraber uygulanması sonucunda, TMS 39 daki mevcut sınıflandırmaya kıyasla, finansal varlıkların sınıflandırılmasındaki farklılıklar mali tablolara yansıtılmıştır. Finansal araçların ilk muhasebeleştirilme esnasında hangi kategoride sınıflandırılacağı, yönetim için kullanılan ilgili iş modeli ile sözleşmeye bağlı nakit akışların özelliklerine bağlıdır. Finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü: TFRS 9 standardına göre finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü, finansal varlığın yönetildiği iş modeline ve sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin kar payı ödemelerini içeren sözleşmeye dayalı nakit akışlarına bağlı olup olmadığına göre belirlenmiştir. TFRS 9 ile beraber TMS 39 finansal araç kategorileri olan gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve vadeye kadar tutulacak finansal varlıklar yerlerini sırasıyla gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan finansal varlıklar, gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar ve itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklara bırakmıştır. İlk defa finansal tablolara alınması sırasında, her bir finansal varlık, gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılarak, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen finansal varlık olarak sınıflandırılabilmektedir. Finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü için ise TMS 39 daki mevcut hükümlerin uygulanması büyük ölçüde değişmemektedir. Beklenen Zarar Karşılıklarına ilişkin açıklamalar: 22 Haziran 2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Ana Ortaklık Banka 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren değer düşüklüğü karşılıklarını TFRS 9 hükümlerine uygun olarak ayırmaya başlamıştır. Bu çerçevede 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Üçüncü Bölüm 8 no lu muhasebe politikasında detaylı açıklanan BDDK nın ilgili mevzuatı çerçevesinde ayrılan kredi karşılıkları ayırma yöntemi, TFRS 9 un uygulanmaya başlanması ile beklenen kredi zararları modeli uygulanarak değiştirilmiştir. Beklenen kredi zararları tahmini tarafsız, olasılıklara göre ağırlıklandırılmış ve geçmiş olaylar, mevcut şartlar ve gelecekteki ekonomik şartlara ilişkin tahminler hakkında desteklenebilir bilgiler içermelidir. TFRS 9 geçişi öncesinde Beklenen Kredi Zararı hesaplamasının temel bileşenlerine dair modelleme çalışmaları yapılmış ve çeşitli kredi portföyleri bazında Temerrüt Olasılığı (TO) modelleri geliştirilmiştir. Kredi portföyleri, bankacılık faaliyetlerine esas teşkil eden müşteri segmentlerine göre belirlenmiştir. İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım da (İDD) kullanılmak üzere geliştirilen bu modellerle üretilen Döngüsel Temerrüt Olasılıkları, Anlık Temerrüt Olasılıklarına çevrilmekte ve TFRS 9 kapsamında Beklenen Kredi Zararı hesaplaması yapılırken bu anlık temerrüt olasılıkları kullanılmaktadır. Temerrüt Halinde Kayıp (THK) hesaplaması, yasal kesinti oranlarını ve teminatsız kredilerde Ana Ortaklık Banka nın geçmiş tahsilat performansını yansıtmaktadır. Temerrüt Tutarı (TT), nakdi krediler için raporlama tarihindeki kullanılmış bakiyeye, gayrinakdi krediler ve taahhüt riskleri için krediye dönüşüm oranı uygulandıktan sonraki bakiyeye tekabül eder. Makroekonomik senaryolar TO ve THK değerlerine etki etmektedir. Baz, İyi ve Kötü senaryo olmak üzere 3 farklı senaryo ile beklenen kredi zararı tutarı hesaplanmaktadır. Borçluların temerrüt olasılıkları ve temerrüt halinde kayıp oranları her bir senaryo bazında değişmektedir. 11

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2018-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Solo Denetim Raporu Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

HSBC BANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HSBC BANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HSBC BANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2018-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama HSBC BANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2018 KONSOLİDE FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2018-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2018

Detaylı

QNB FİNANSBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

QNB FİNANSBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU QNB FİNANSBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2018-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

QNB FİNANSBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

QNB FİNANSBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU QNB FİNANSBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 218-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ING BANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ING BANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ING BANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 218-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3 Eylül 218 Konsolide Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 218-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

LİDER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LİDER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LİDER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2018-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2018/2. Dönem Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2018-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2018-1 KONSOLİDE FİNANSAL RAPORLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2018-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TCZB 2018-6 Konsolide Olmayan Bağımsız Denetçi

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.796

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 1.696.787 853.752 2.550.539 867.786 418.513

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Cari dönem Önceki dönem 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13,795 25,923 39,718 11,080 16,987 28,067 II. GERÇEĞE

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) (BİN TÜRK LİRASI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 12 / 2018) (31 / 12 / 2017) Referansları

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 359.252

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız AKTİF KALEMLER (31/03/2010) (31/12/2009) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 9,197 27,592

Detaylı

HALK FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

HALK FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HALK FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2018-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM VARLIKLAR Dipnot ( 30/06/2018 ) TP YP Toplam I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 63.859.175 72.855.394 136.714.569 1.1 Nakit

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM VARLIKLAR Dipnot ( 30/09/2018 ) TP YP Toplam I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 71.286.937 81.142.419 152.429.356 1.1 Nakit

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (31/03/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13,874 26,919 40,793 9,212 21,459 30,671

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (30/06/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15,556 24,647 40,203 9,212 21,459 30,671

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (31/03/2009) (31/12/2008) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 14.812 22.141

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,164 24,628 31,792 9,207 21,459

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI 1 1 II. GERÇEĞE

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2014 ) ( 31 / 12 / 2013 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03/ 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 7.287-7.287

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO BİN YENİ TÜRK LİRASI

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO BİN YENİ TÜRK LİRASI KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot (31.12.2005) (31.12.2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 146.337 47.398 193.735 60.664 51.822 112.486 1.1.Kasa 29.512-29.512 22.284-22.284

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.025.609 8.886.559

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3.551.941 12.437.109

Detaylı

KOÇ FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇ FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 221 305 84 541 625 1.1 Kasa 33 0 33 84 0 84 1.2 Efektif

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2018 31 Aralık 2017 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU MİLYAR TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2004) ( 31/12/2003 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 69.949 59.419 129.368 107.671

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2017-2 KONSOLİDE FİNANSAL RAPORLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 106 405 511 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı