Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.esanmuhendislik.com"

Transkript

1

2 Proje grubumuz bugüne kadar; baģta Türkiye de olmak üzere yabancı ülkelerden Irak, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Libya ve Rusya gibi ülkelerde çeģitli kullanım amacına sahip (Otel, Hastane, Üniversite, Yüksek katlı binalar, Resmi binalar) yapıların elektrik projelerini hazırlamıģtır. Halen Varyap-VarlıbaĢlar Holding in yapmakta olduğu VARYAP MERIDIAN kapsamında Elektrik Uygulama Projesi çalıģmalarımızın son aģamasına gelinmiģtir. Daha GeniĢ Bilgi Edinmek Ġçin Lütfen Web Sitemizi Ziyaret Ediniz.

3 Merhaba 1979 yılında Elektrik Mühendisi Yılmaz OĞRALI tarafından Esan Mühendislik olarak kurulan ve alanında sektörel faaliyetlerine baģlayan firmamız; 2010 yılında kurumsal kimliği, ESANepd Mühendislik Elektrik Proje ve DanıĢmanlık Ltd. ġti. olarak değiģmiģtir. Ġhtisas alanı Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Aydınlatma çözümleri üretmek olup; kuvvetli ve zayıf akım elektrik tesisat projeleri tasarım, çizim, danıģmanlık, uygulama ve taahhüt Ģirketidir. Bizler bugüne kadar yurtiçi ve yurtdıģında beģ yüzün üzerinde proje çalıģmasını baģarı ile tamamlamıģ olmanın mutluluğunu yaģamaktayız. Bu dosya içerisinde genel çalıģma tarzımız, çalıģma alanlarımız, kurumsal yapımız ve referanslarımızı sizlere sunarken, ileride birlikte çalıģmayı umut eder, saygılar sunarız...

4 Projelerin Hazırlanmasında Göz Önünde Tuttuğumuz Hususlar AĢağıda belirtilen sistemlere ve tesislere ait çizimler ve hesaplar, proje hizmetlerimizin içeriğini oluģturur. Bu sistemlerin hepsini veya bir kısmını yapı cinsine, kullanım amacına göre geçerli standartlar, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, iģverenin isteklerini de dikkate alarak projelendiriliriz. a) Güç dağıtım tesisatı; 1) Alçak gerilim güç dağıtımı, 2) Priz tesisatı, 3) Mekanik tesisat için güç dağıtımı motor beslemeleri. b) Yedek güç sistemleri; 1) Dizel jeneratör grubu, 2) Kesintisiz güç kaynağı, 3) Merkezi akümülatör grubu. c) Aydınlatma; 1) Genel aydınlatma, 2) ÇıkıĢ/bilgi/yönlendirme aydınlatması, 3) Acil durum aydınlatması, 4) DıĢ aydınlatma (çevre aydınlatması), 5) Özel aydınlatma, 6) Aydınlatma kontrolü karartma, ç) Reaktif güç kompanzasyonu d) Koruma sistemleri; 1) Topraklama tesisi, 2) Yıldırımdan koruma sistemi, 3) AĢırı gerilimden koruma, 4) AĢırı akımdan koruma, 5) Artık akım koruması, 6) Dolaylı dokunmaya karģı koruma, e) ĠletiĢim sistemleri; 1) Telefon, 2) Bilgi iletiģim ağı, 3) TV sistemleri, 4) Müzik yayın anons sistemi, 5) Çağrı sistemi, 6) Merkezi saat sistemi, 7) Intercom, 8) Digital Signate f) Yangın algılama ve alarm sistemleri g) Güvenlik sistemleri; 1) Kapalı devre TV sistemi, 2) Hırsız alarm sistemleri, 3) GeçiĢ kontrol sistemi, 4) Elektronik bekçi tur ve kontrol sistemi, 5) Gaz algılama sistemi, 6) Su basması algılama ve alarm sistemi, ğ) Özel sistemler; 1) Kongre konferans sistemleri, 2) Simültane tercüme sistemi, 3) Ses ve görüntü sistemleri,

5 4) Tıbbi çağrı sistemleri, 5) Elektronik sıra çağrı sistemleri, 6) Bilgi (informasyon) sistemleri, 7) Bina otomasyon sistemleri, 8) Yapısal Kablolama. h) Projelendirmede Çevreci Bina Sistem AraĢtırma ve Dizaynları Yapılacaktır. Aydınlatma Projelerimiz ve Tekniğimiz Ġnsan bütün çalıģmalarında ıģığa bağlı olup, doğal ıģığın yetmediği durumlarda yapay ıģığı da kullanır. On dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar henüz çıra, mum ve yağ lambaları ile aydınlanılıyordu da Th. A. Edison un akkor telli lambayı icat etmesi ile aydınlatma tekniğinde yeni bir çığır açıldı. Ardından osmiyum, tugsten, ve tantal tellerine geçildi. DeĢarj lambalarında büyük geliģmeler oldu ve flüoresan lambanın yayılması ile aydınlatma tekniği bugünkü düzeyine ulaģtı. Aydınlatmacılığın temel konusu ıģığın üretimi, dağıtımı, ekonomisi ve ölçülmesidir. Ayrıca aydınlatma, ıģığın insan bünyesindeki etkilerini de inceler. Artık bir odanın aydınlatılması için tavanına bir lamba asılması ile yetinilmemektedir. Her aydınlatılacak yerin özel bir problem olarak ele alınması ve incelenmesi gerekmektedir. Bu incelemede fizyolojik ve ekonomik koģulların yanı sıra mimari ve teknik düģünceler de önemli yer tutar. Aydınlatmacılığın temel yardımcıları, fizik, fizyolojik-optik ve psikoloji olup; bir aydınlatma probleminin çözümü, ancak, ıģığın üretiminde söz sahibi olan ve artistik konularla uğraģan elektrik mühendisleri tarafından yapılabilir. Ġyi bir aydınlatma birçok istek ve gereksinime aynı anda yanıt verdiğinden herhangi bir aydınlatma tesisi kurulurken Esanepd Mühendislik olarak genelde bu isteklerden birine öncelik veririz. Bu durumda aydınlatmanın ana amacı, öne alınan bu gereksinime yanıt vermek olurken, diğerleri de ihmal edilmez. Biz amacı bakımından aydınlatmayı üçe ayırırız. Fizyolojik, dekoratif ve dikkati çeken aydınlatma. Fizyolojik aydınlatmada amaç cisimleri Ģekil, renk ve ayrıntıları ile rahat ve hızla görebilmek iken; dekoratif aydınlatmada amaç görülmesi istenen cisimleri bütünü ile göstermek değil, daha çok estetik etkiler uyandırmaktır. Dikkati çeken aydınlatmada ise amaç dikkat çekmek yani reklam yapmaktır. Esanepd Mühendislik aydınlatma çözümlerini, doğal ve yapay aydınlatma kullanarak iç ve dıģ mekanlar için üretmektedir. ÇalıĢma alanlarımız ise turizm tesisleri, eğitim binaları, sağlık binaları, konutlar, yönetim binaları, ticaret binaları ve endüstriyel yapılardan oluģmaktadır. Sınırsız aydınlatma çözümlerimizi üretirken, önce her türlü ayrıntıyı gözden geçirir, sonra bilgisayar destekli üç boyutlu tasarımlarımızı hazırlarız. Ardından aydınlatma projelerimizi yine bilgisayar destekli olarak çizer ve en sonunda uygulamayı yapıp tasarımı gerçeğe dönüģtürürüz.

6 Proje AĢamalarımız a) Etüt-öneri raporu: Projelendirilecek yapının veya tesisin iģletme fonksiyonlarını sağlayacak sistemler seçilerek ayrıntılı bir Ģekilde anlatılır. Projelendirilecek sistemlerle ilgili alternatif çözümler, enerjinin nereden ne Ģekilde sağlanacağı belirtilerek yapılabilirlik ve ekonomiklik açısından etüt edilir. b) Ön proje: ĠĢletme fonksiyonlarına uygun olan gerilim dağıtım sisteminin proje üzerinde gösterilmesi, panoların yerleģimi, tahmini güç ve aydınlatma hesapları ve örnek tek hat Ģemaları hazırlanır. c) Kesin proje: Elektrik tesislerinin ön projede belirlenen sistemlere uygun nitelikte nasıl yapılacağını detaylı olarak tarif eden açıklama, çizimler, teknik özellikler, hesaplar ve Ģartnameler ile tamamlayıcı dokümanlardan oluģur, Kesin projeler belirli bir markaya göre yapılmaz, en yaygın kullanılan sistemler göz önünde tutulur. Ç) Uygulama Projesi: (Yapım çizimleri ve hesapları) Tesisin yapımına baģlanmadan önce, imalatçı firmaların seçilen cihazlarının tip ve ölçüleri kullanılarak hazırlanan projelerdir. Elektrik iç tesislerinde kullanılacak seçilmiģ cihazların son yerleģimi ve kesin boyutlandırılması ancak bu hesaplar ve çizimlerle mümkün olur. d) Son durum (yapıldı) projesi: Ġmalat ve montajı tamamlanarak iģletmeye alınma aģamasına gelmiģ olan ve elektrik tesislerinin tamamlanmıģ durumunu gösteren projedir. Bu proje uygulama projesi (yapım çizimleri ve hesapları) esas alınarak hazırlanır. Projelendirilen tesislerle ilgili iģletme ve bakım kitapçıkları bu projelerin ekidir.

7

8 CV YILMAZ OĞRALI Ömer Avni Mahallesi TaĢlıçıkıĢ Sokak No:6/1 KabataĢ t f m Esan Mühendislik, Genel Müdür / AG, OG Elektrik Proje Uygulama Tasarım DanıĢmalık Yönetimi Dedeman Holding Elektrik Elektronik Genel DanıĢmanı Tursoy Otelcilik Elektrik Genel DanıĢmanı BahçeĢehir Üniversitesi, Elektrik Genel DanıĢmanı Huzur Hastaneleri Vakfı, Proje Koordinatörü Eğitim Durumu : Yıldız Teknik Üniversitesi (1973) Bölüm : Elektrik Mühendisliği Lise : Pertevniyal Lisesi (1969) Eğitim ve Sertifikalar : (EVD) Enerji Yöneticisi Sertifikası : (ĠDETEK) Yapısal kablolama ve kesintisiz güç kaynakları : (ĠDETEK) Aydınlatma Kontrolü ve Hareket sensörleri : (TMMOB) Aydınlatma Sempozyumu Program ve yazılım : AutoCAD, Office programları, Network ve iģletim sistemleri, yangın ve güvenlik senaryosu ile yazılımları, bilgisayar genel donanım ve yazılım bilgisi. Doğum Tarihi : Medeni Durum : Evli Askerlik : Tamamlandı Ehliyet : Var (B) Hobiler : Resim, Felsefe

9 REFERANSLAR OTEL, TATĠL KÖYÜ, TURĠSTĠK TESĠSLER ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN ALBATROS OTEL Çet ĠnĢaat Ġstanbul NĠZĠPLĠOĞLU OTEL Niziplioğlu Ġstanbul MAKSĠM TUNA OTEL Tuna Çelik Ġstanbul MAYSAN OTEL Kürk Ltd. Irak BOSTANCI NUH OTEL ve TĠCARET MERKEZĠ Ali Çiçek Mimarlık Ġstanbul DOUBLETREE BY HILTON AVCILAR Sonkar Otomotiv Ġstanbul CROWNE PLAZA BURSA Öztimurlar ĠnĢaat Bursa AĠRPORT AVM OTEL Döğme ĠnĢaat Ġstanbul MALATYA ALTINKAYISI OTEL Ali Çiçek Mimarlık Malatya DEDEMAN OTEL SPA Dedeman Otelcilik A.ġ. Ġstanbul BEYOĞLU RICHMOND OTEL MERKEZĠ Tursoy A.ġ. Ġstanbul ABANT KÖġK OTEL Taksim Otelcilik Abant TAXIM HĠLL OTEL RENOVASYON Taksim Hill Ġstanbul

10 KALAMIġ OTEL KalamıĢ Otel Ġstanbul KELEġSAN OTEL KeleĢoğlu ĠnĢ. Zonguldak / Ereğli YĠMPAġ OTEL KG Mimarlık Ġstanbul DEDEMAN BAKÜ AZERBAYCAN Ali Çiçek Mimarlık Azerbaycan REVANLI SARIKAMIġ OTEL Ali Çiçek Mimarlık Kars PERĠSSĠA ÜRGÜP OTEL Ali Çiçek Mimarlık Ürgüp LALELĠ YÜKSEL OTEL Ġdea Mimarlık Ġstanbul TURGUT REĠS OTOBÜS TERMĠNALĠ 2A Mimarlık Bodrum BEYKENT AVALON ALIġVERĠġ MERKEZĠ OTEL, HASTANE, OKUL Adem ÇELĠK Ġstanbul ANTALYA AQUAPARK Dedeman A.ġ. Antalya SAPANCA VAKIF OTEL Tursoy A.ġ. Sapanca SAKLIKÖY OTEL Saklıköy Otelcilik Ġstanbul AĠRPORT OTEL Dedeman Otelcilik A.ġ Ġstanbul ANEX OTEL Dedeman Otelcilik A.ġ Antalya THE CARLTON OTEL Carlton Otelcilik Ġstanbul BODRUM AQUAPARK TESĠSLERĠ Dedeman Otelcilik A.ġ Muğla EMERALD OTEL Emerald Otelcilik Alanya DEDEMAN PALANDÖKEN OTEL Dedeman Otelcilik A.ġ Erzurum BEYOĞLU RICHMOND OTEL Tursoy A.ġ. Ġstanbul 8.000

11 DEDEMAN OTELĠ Dedeman Otelcilik A.ġ Diyarbakır DEDEMAN OTELĠ Dedeman Otelcilik A.ġ Bodrum/Muğla DEDEMAN OTELĠ Dedeman Otelcilik A.ġ Rize DEDEMAN OTELĠ Dedeman Otelcilik A.ġ Kayseri DEDEMAN OTELĠ Dedeman Otelcilik A.ġ NevĢehir DEDEMAN OTELĠ Dedeman Otelcilik A.ġ Ankara DEDEMAN OTELĠ Dedeman Otelcilik A.ġ Ġstanbul DEDEMAN OTELĠ Dedeman Otelcilik A.ġ Antalya ALMER PLAZA OTEL BaĢyazıcılar Kayseri DEDEMAN SKI LODGE ERZURUM PALANDÖKEN KartaĢ A.ġ. Erzurum ÇAVDARHĠSAR AIZANOI OTEL Çavdarhisar Belediyesi Kütahya TOPKAPI HĠSAR OTEL Hisar Otelcilik Ġstanbul DEDEMAN BEACH CLUB BODRUM Dedeman Otelcilik A.ġ Bodrum, Muğla OKUL, ÜNĠVERSĠTE, EĞĠTĠM, SPOR BĠNALARI ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN HALKALI DOĞA KOLEJĠ Çet ĠnĢaat Ġstanbul BAHÇEġEHĠR BURSA KOLEJĠ BahçeĢehir Eğitim Kurumları Bursa BAHÇEġEHĠR ALACAATLI KOLEJĠ BahçeĢehir Eğitim Kurumları Ankara BAHÇEġEHĠR SAMSUN KOLEJĠ BahçeĢehir Eğitim Kurumları Samsun ESENLER ĠLKÖĞRETĠM OKULU Albayraklar Ġstanbul 5.000

12 SPOR MERKEZĠ YüzbaĢıoğlu ĠnĢ. Ukrayna ODTÜ EK BĠNA Boran Ekinci Mimarlık Ankara BAHÇEġEHĠR ÜNV. TĠYATRO SALONU BahçeĢehir Üniversitesi istanbul 300 ÖZEL SEZĠN KOLEJĠ Sezin Koleji Ġstanbul BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU MESLEK LĠSESĠ Büyükçekmece Belediyesi Ġstanbul VLADIKAFKAS SPORTS CENTER Vladikafkas Ltd. Kırım ÖZEL EDĠRNE KOLEJĠ Edirne Koleji Edirne ÖZEL EDĠRNE KOLEJĠ Edirne Koleji Edirne BAHÇEġEHĠR ÜNV. BEġĠKTAġ KAMPÜSÜ BahçeĢehir Üniversitesi Ġstanbul HASTANELER, SAĞLIK BĠNALARI ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN ERBĠL ÇOCUK HASTANESĠ Mersin Marina ĠnĢaat Irak ZAHO 200 YATAKLI GENEL HASTANE Mersin Marina ĠnĢaat Irak PĠRMAM HASTANESĠ BC Yapı Irak SORAN 100 YATAKLI GENEL HASTANE BC Yapı Irak ARMONIA SPA IIA Mimarlık Fethiye GÖZTEPE KEMĠK ĠLĠĞĠ TRANSFER HASTANESĠ Albayrak A.ġ. Ġstanbul 3.258

13 ÇUKUROVA MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI Akbank Adana SPA TERMAL KLĠNĠK BĠNASI Tursoy A.ġ. Pamukkale SPA TERMAL TEDAVĠ MERKEZĠ Tursoy A.ġ. Pamukkale GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Gebze Y. T. Enstitüsü Kocaeli ONKOLOJĠ HASTANESĠ Kayseri Üniversitesi Kayseri YATAKLI ESNAF HASTANESĠ Huzur Vakfı Ġstanbul AGRA 100 YATAKLI GENEL HASTANE Kürk Ltd. Irak VĠLLA, KONUT, TOPLU KONUT, KOOPERATĠFLER ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN DÜZCE TEKNOKENT - ENERJĠLĠ BĠNA IIA Mimarlık Düzce TERAS EVLER - GÖKTÜRK Ena Gayrimenkul Ġstanbul NEW RESĠDANCE BEYLĠKDÜZÜ Mintek ĠnĢaat Ġstanbul VARYAP MERIDIAN Vayrap VarlıbaĢlar Holding Ġstanbul COUNTRY LĠFE GÖKTÜRK Metal Yapı Arke & KeleĢoğlu Ġstanbul ARCADĠUM EVLERĠ GÖKTÜRK Metal Yapı Arke & KeleĢoğlu Ġstanbul MEHMET GÜRELĠ VĠLLA Mehmet GÜRELĠ Ġstanbul 600 WOLKMAN KURUÇEġME RESTORASYON KG Mimarlık Ġstanbul 500

14 DRAGOS TOWERS Kafi ġehircilik Ġstanbul FERĠLOFT EVLERĠ Doğa Gayrimenkul Ġstanbul ATEġTUĞLA KONUTLARI Albayraklar Ġstanbul ALPER ĠNġAAT KARTAL KONUTLARI Alper ĠnĢ. Ġstanbul UKRAYNA L BĠNA Baytek Ukrayna TOPAZ EVĠ Arima Mimarlık Ġstanbul 250 YÜZBAġIOĞLU VĠLLA YüzbaĢıoğlu ĠnĢ. Ġstanbul 500 BEYKOZ EVLERĠ Soytez ĠnĢ. Ġstanbul ALMAATA OFĠS BĠNASI Akım Mühendislik Azerbaycan AZOVĠNTEX OFĠS BĠNASI YüzbaĢıoğlu ĠnĢ. Ukrayna GÖCEK KONUT Safir Turizm Göcek DOĞA 77 EVLERĠ Doğa Gayrimenkul Ġstanbul SĠRELLO EVLERĠ KG Mimarlık Çorlu MARĠAPUL KONUTLARI YüzbaĢıoğlu ĠnĢ. Ukrayna ALCEVSK TOPLU KONUTLARI YüzbaĢıoğlu ĠnĢ. Ukrayna GÖKTÜRK MAHAL Akım Mühendislik Ġstanbul 8.500

15 ELEKTRĠK-ELEKTRONĠKÇĠLER KOOPERATĠFĠ Kooperatif Ġstanbul D4 COUNTRY Doğa Gayrimenkul Göktürk EMĠRGAN EVLERĠ Doğa Gayrimenkul Emirgan ARKETĠP KONUTLARI Metal Yapı Konut Göktürk KEMERLIFE XXII 22 Metal Yapı Konut Göktürk REGNUM EVLERĠ TÜRKBÜKÜ Regnum Bodrum OLIVE HILL TURKBUKU Kapital Gayrimenkul Bodrum DETAY-EKġĠ YAPI KOOPERATĠFĠ EkĢioğlu ĠnĢ. Ġstanbul TOKĠ GÜNEġPARK EVLERĠ Albayrak A.ġ Ġstanbul KEMERPARK EVLERĠ Albayrak A.ġ Ġstanbul HAZER ÖZKAN VĠLLASI Hazer Özkan Ġstanbul GÖKTÜRK VĠLLALARI BaĢeğmez ĠnĢaat Ġstanbul PLAZALAR, KONGRE, FUAR, TĠCARET MERKEZLERĠ ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN VARYAP PLAZA PENDĠK Ġġ MERKEZĠ Vayrap VarlıbaĢlar Holding Ġstanbul EMPARE TOWER Kürk Ltd. Irak NEWROZ CITY Kürk Ltd. Irak

16 SULTANGAZĠ KÜLTÜR MERKEZĠ Arima Mimarlık Ġstanbul VARLIBAġ ATAPARK ALIġ VERĠġ ve YAġAM MERKEZĠ Vayrap VarlıbaĢlar Holding Trabzon BOSTANCI NUH AVM Ali Çiçek Mimarlık Ġstanbul TRABZON SHOPPING CENTER MTF Proje Trabzon BAB TRABLUS ZONE 22, S4-S5 OFĠS BLOKLARI PROJESĠ Sistem ĠnĢaat Libya UKRAYNA FOKSTROT AVM YüzbaĢıoğlu ĠnĢ. Ukrayna T.C. ĠSTANBUL KONGRE VADĠSĠ KONGRE & FUAR & TĠYATRO MERKEZĠ Arima Mimarlık Ġstanbul KOMER ĠZMĠR KONGRE MERKEZĠ Komer A.ġ. Ġzmir AIRPORT ALIġVERĠġ MERKEZĠ ATAKÖY Londra DıĢ Ticaret Ġstanbul BEYOĞLU MARKĠZ Ġġ MERKEZĠ Tursoy A.ġ. Ġstanbul MILLENIUM ALIġVERĠġ MERKEZĠ Londra Camping Ġstanbul DÜNYA TĠCARET MERKEZĠ Londra Camping Ġstanbul YOLBULANLAR PLAZA Yolbulanlar A.ġ. Ġstanbul UZUNALĠOĞLU Ġġ MERKEZĠ Uzunalioğlu Ltd. ġti. Trabzon DOĞUġ POWER CENTER OG, TRAFO, GENERATÖR Garanti G.Y.O. Ġstanbul DOĞUġ POWER CENTER AG Garanti G.Y.O. Ġstanbul

17 ASKERĠ BĠNALAR ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN BĠLĠġĠM SUÇLARI MÜDÜRLÜĞÜ KG Mimarlık Ġstanbul MUHABERE ALAY BĠNASI Günay ĠnĢaat A.ġ. Ġstanbul 800 MUHABERE TABUR BĠNASI Günay ĠnĢaat A.ġ. Ġstanbul 800 HASDAL KIġLASI REVĠR BĠNASI Günay ĠnĢaat A.ġ. Ġstanbul 800 HASDAL KIġLASI BANDO KOMUTANLIĞI BĠNASI Günay ĠnĢaat A.ġ. Ġstanbul HASDAL KIġLASI YEMEKHANE BĠNASI Günay ĠnĢaat A.ġ. Ġstanbul KOLORDU AĠLE DESTEK BĠNALARI 80 Adet VĠLLA, SOSYAL TESĠS ve RESATURANT Günay ĠnĢaat A.ġ. Ġstanbul KOLORDU KARARGAH BĠNASI Günay ĠnĢaat A.ġ. Ġstanbul TARĠHĠ, ANTĠK YERLER ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ ALAN UġAK HACI GEDĠK HAN HOTEL Veranda ĠnĢaat UĢak HAT SANATLARI MÜZESĠ Halil Onur Mimarlık Ġstanbul AMASYA HARġENA KALESĠ ve KAYA MEZARLARI Tursab Amasya Dönüm EMĠNÖNÜ KENTSEL DÖNÜġÜM H. E. Mimarlık Ġstanbul 800 Konut M.G.S.Ü RESĠM HEYKEL ÇAĞDAġ SANATLAR MÜZESĠ Halil Onur Mimarlık Ġstanbul EFES ANTĠK KENT AYDINLATMASI, SELÇUK Tursab Ġzmir dönüm

18 FABRĠKA, ENDÜSTĠRĠYEL YAPILAR ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN KAYSERĠ ġeker FABRĠKASI&AVM&OTEL Ali Çiçek Mimarlık Kayseri 26 Ha. 781m² 22dsi TEMA MAĞZACILIK Tema Mağazacılık Ġstanbul ADLER AKARYAKIT ĠSTASYONU Yeditepe ĠnĢ. Rusya SOCHI AKARYAKIT ĠSTASYONU Yeditepe ĠnĢ. Rusya AUTOLIV CANKOR OTOMOTĠV EMNĠYET FABRĠKASI Autoliv A.ġ. Gebze FATEKS TEKSTĠL FABRĠKASI Fateks A.ġ. Ġstanbul BANKALAR, YÖNETĠM BĠNALARI ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN TÜRK EKONOMĠ BANKASI MĠLAS ġube TÜRK EKONOMĠ BANKASI (TEB) Muğla 400 TÜRK EKONOMĠ BANKASI ADATEPE ġube TÜRK EKONOMĠ BANKASI (TEB) Ġstanbul 400 GARANTĠ BANKASI ĠZMĠR GĠRNE CAD. ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul 450 GARANTĠ BANKASI KARTAL ġubesġ Arcadia Mimarlık Ġstanbul 736 GARANTĠ BANKASI ÜMRANĠYE ġerġfalġ ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul 490 GARANTĠ BANKASI ETĠLER ÖBY ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul 506 GARANTĠ BANKASI ĠSKENDERUN MEYDAN ġube Arcadia Mimarlık Ġskenderun 692

19 GARANTĠ BANKASI MERSĠN ATATÜRK CADDESĠ ġube Arcadia Mimarlık Mersin 343 GARANTĠ BANKASI KONYA ILGIN ġube Arcadia Mimarlık Konya 450 GARANTĠ BANKASI YÜZYIL ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul 503 GARANTĠ BANKASI MERSĠN TOROSLAR ġube Arcadia Mimarlık Mersin 328 GARANTĠ BANKASI KONYA KULU ġube Arcadia Mimarlık Konya 408 GARANTĠ BANKASI ATATÜRK CADDESĠ ġube Arcadia Mimarlık Adana 625 GARANTĠ BANKASI ĠSTĠKLAL CADDESĠ ġube Arcadia Mimarlık Mersin 639 GARANTĠ BANKASI ĠSKENDERUN ġube Arcadia Mimarlık Ġskenderun 933 GARANTĠ BANKASI GĠRNE ġube Arcadia Mimarlık Kıbrıs 325 GARANTĠ BANKASI BEġYÜZEVLER ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul 600 GARANTĠ BANKASI ANTAKYA ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul 600 GARANTĠ BANKASI MASLAK ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul GARANTĠ BANKASI MASLAK DOĞUġ POWER CENTER ġubesġ Arcadia Mimarlık Ġstanbul 600 GARANTĠ BANKASI AZĠZĠYE ġube Arcadia Mimarlık Konya 500 GARANTĠ BANKASI TARABYA ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul 331 GARANTĠ BANKASI ġġġlġ ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul 813

20 GARANTĠ BANKASI KURTULUġ ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul 539 GARANTĠ BANKASI ÜÇ YOL ġube Arcadia Mimarlık Ġzmir 242 GARANTĠ BANKASI 4. SANAYĠ ġube Arcadia Mimarlık Ġzmir 343 GARANTĠ BANKASI SĠLOPĠ ġube Arcadia Mimarlık ġırnak 310 GARANTĠ BANKASI UZUNYALI ġube Arcadia Mimarlık Fethiye 308 GARANTĠ BANKASI ALSANCAK ġube Arcadia Mimarlık Ġzmir 437 GARANTĠ BANKASI ÇEġME ġube Arcadia Mimarlık Ġzmir 511 A&T BANK KA Mühendislik Türkiye Geneli ġekerbank ġube AĞI DÖNÜġÜM KG Mimarlık Türkiye Geneli Her ġube m² Arası Her ġube m² Arası SĠLKAR HOLDĠNG YÖNETĠM BĠNASI Omega Mühendislik Ġstanbul AKBANK ÜMRANĠYE CALL CENTER Karapınar Mimarlık Ġstanbul ALBAYRAKLAR YÖNETĠM BĠNASI Albayraklar Ġstanbul TOYOTA YÖNETĠM BĠNASI (KARTAL) KG Mimarlık Ġstanbul BANKASYA ÜSKÜDAR ġube Studio Igloo Ġstanbul 310 BANKASYA BEYLĠKDÜZÜ ġube Studio Igloo Ġstanbul 615 BANKASYA LĠBADĠYE ġube Studio Igloo Ġstanbul 748

21 BANKASYA ACIBADEM ġube Studio Igloo Ġstanbul 192 BANKASYA KADIKÖY ġube Studio Igloo Ġstanbul 605 BANKASYA SULTANÇĠFTLĠĞĠ ġube Studio Igloo Ġstanbul 508 BANKASYA BURSA YALOVA YOLU ġube Studio Igloo Bursa 298 BANKASYA ġġġlġ ġube Studio Igloo Ġstanbul 413 BANKASYA BAĞCILAR ġube Studio Igloo Ġstanbul 656 BANKASYA SARIYER ġube Studio Igloo Ġstanbul 292 BANKASYA KÂĞITHANE ġube Studio Igloo Ġstanbul 424 BANKASYA ISPARTA ġube Studio Igloo Ġstanbul 325 BANKASYA ĠNEGÖL ġube Studio Igloo Bursa 280 BANKASYA AVCILAR ġube Studio Igloo Ġstanbul 649 BANKASYA GAZĠOSMANPAġA ġube Studio Igloo Ġstanbul 440 BANKASYA ĠKĠTELLĠ ġube Studio Igloo Ġstanbul 320 BANKASYA ERENKÖY ġube Studio Igloo Ġstanbul 374 BANKASYA KONYA ġube Studio Igloo Konya 922 BANKASYA ADAPAZARI ġube Studio Igloo Sakarya 466

22 BANKASYA ALĠAĞA ġube Studio Igloo Ġzmir 400 BANKASYA GAZĠANTEP ġube Studio Igloo Gaziantep 400 BANKASYA KURTKÖY ġube Studio Igloo Ġstanbul 431 BANKASYA KÜTAHYA ġube Studio Igloo Kütahya 529 BANKASYA DOLAYOBA ġube Studio Igloo Ġstanbul 377 BANKASYA BEYKOZ ġube Studio Igloo Ġstanbul 327 BANKASYA BALIKKESĠR ġube Studio Igloo Balıkkesir 516 BANKASYA ÜMRANĠYE ġube Atölye Gri Ġstanbul 473 AKBANK VEKO GĠZ 6.7. KATLAR KG Mimarlık Ġstanbul 810 ADLER BANKASI Yeditepe ĠnĢ. Rusya NOVOROSĠSKĠ BANKASI Yeditepe ĠnĢ. Rusya HSBC ġube BEYAZIT HSBC Ġstanbul 400 HSBC ġube ETĠLER HSBC Ġstanbul 300 HSBC ġube MALATYA MERKEZ HSBC Malatya 600 HSBC ġube SARIYER HSBC Ġstanbul 220 HSBC ġube ATAKÖY HSBC Ġstanbul 180

23 HSBC ġube GÖZTEPE ĠSTASYON HSBC Ġstanbul 200 AKYATIRIM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HSBC Samsun 500 AKYATIRIM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HSBC Samsun 500 AKYATIRIM ÇANKAYA Akbank Ankara 150 AKBANK ġube MERKEZ Akbank Antalya AKBANK ġube POLATLI Akbank Ankara 180 AKBANK ġube TARABYA Akbank Ġstanbul 120 AKBANK ġube ORTAKÖY Akbank Ġstanbul 178 AKBANK ġube PINARBAġI Akbank Ġzmir 240 AKBANK ġube PINARBAġI Akbank Ġzmir 240 AKBANK ġube MASLAK Akbank Ġstanbul AKBANK ġube BAHÇEKAPI Akbank Ġstanbul 400 AKBANK ġube ZĠNCĠRLĠKUYU Akbank Ġstanbul 220 AKBANK MASLAK OPERASYON MERKEZĠ Akbank Ġstanbul AKBANK MENKUL DEĞERLER A.ġ. Akbank Ġstanbul

24 BELEDĠYE, HÜKÜMET BĠNALARI ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN EMĠNÖNÜ BELD. NĠKAH SALONU Arima Mimarlık Ġstanbul ĠST. B.ġ. BLD. KADIN KOORDĠNASYON MERKEZĠ Arima Mimarlık Ġstanbul T.C. ĠSTANBUL KONGRE VADĠSĠ KONGRE & FUAR & TĠYATRO MERKEZĠ Arima Mimarlık Ġstanbul T.C. ZEYTĠNBURNU BELEDĠYE STADYUM Arima Mimarlık Ġstanbul SALĠHLĠ BELEDĠYESĠ PLAZA Salihli Belediyesi Salihli MALATYA BELEDĠYESĠ BĠNASI Malatya Belediyesi Malatya BAĞCILAR BELEDĠYESĠ NĠKAH SALONU Bağcılar Belediyesi Ġstanbul RESTAURANT, MAĞAZA, SHOWROOMLAR ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN ÇIPA RESTORAN 2A Mimarlık Bodrum 500 TEKNOSA MAĞAZASI ADANA BARAJYOLU Teknosa Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ Ġstanbul 300 TEKNOSA MAĞAZASI LEVENT KANYON SARAY MUHALLEBĠCĠSĠ MALTEPE CARREFOUR Teknosa Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ Ġstanbul Saray Ġstanbul 300 SARAY MUHALLEBĠCĠSĠ BEYOĞLU Saray Ġstanbul OTOPARKLAR ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN ġġġhane KATLI OTOPARK Karaköy Gayrimenkul Yatırımlar A.Ģ. Ġstanbul

25

26

27

28

29

www.esanmuhendislik.com

www.esanmuhendislik.com Proje grubumuz bugüne kadar; başta Türkiye de olmak üzere yabancı ülkelerden Irak, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Libya ve Rusya gibi ülkelerde çeşitli kullanım amacına sahip (Otel, Hastane, Üniversite,

Detaylı

www.esanmuhendislik.com

www.esanmuhendislik.com Our project group has up to now; prepared electricity projects primarily in Turkey, as well as in foreign countries such as Iraq, Ukraine, Azerbaijan, Kazakhstan, Libya, and Russia intended for various

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25305 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Uygulama, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sunuş. Genel Şirket Tanıtımı. Şirket Ş Misyonumuz. Proje Grubu Referansları. Uygulama Grubu Referansları

Sunuş. Genel Şirket Tanıtımı. Şirket Ş Misyonumuz. Proje Grubu Referansları. Uygulama Grubu Referansları Sunuş Genel Şirket Tanıtımı Şirket Ş Misyonumuz Proje Grubu Referansları Uygulama Grubu Referansları MABAŞ, 2002 yılında kurulduğunda, ilke olarak benimsediği; İş verenine, mal tedarikçisine, çalışanına

Detaylı

ELSAN Elektrik Faaliyet Alanımız Çalışma Alanımız Referanslarımız Kabul Tutanakları. ELSAN ELEKTRİK İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.

ELSAN Elektrik Faaliyet Alanımız Çalışma Alanımız Referanslarımız Kabul Tutanakları. ELSAN ELEKTRİK İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. İçindekiler ELSAN Elektrik Faaliyet Alanımız Çalışma Alanımız Referanslarımız Kabul Tutanakları ELSAN ELEKTRİK İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Adres: Barbaros Mh. Nuhkuyusu Cd. Fevzi Çakmak Sk. No:5 Üsküdar

Detaylı

Lojman Binaları Askeri Binalar İstasyon Binaları Atölye ve Fabrikalar Ambar Binaları

Lojman Binaları Askeri Binalar İstasyon Binaları Atölye ve Fabrikalar Ambar Binaları ENB MÜHENDİSLİK ENB Mühendislik, 2009 yılında Ankara da kurulmuş olup elektrik tesisleri konusunda proje, tasarım, uygulama, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. ENB Mühendislik, resmi, ticari,

Detaylı

teknoelojik çözümler sunar

teknoelojik çözümler sunar teknoelojik çözümler sunar FAALİYET KONUSU Teknoel, mühendislik firması olarak inşaat sektöründe elektrik- elektronik ve mekanik sistemlerin : PROJE ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TAAHHÜT (UYGULAMA) HİZMETLERİ

Detaylı

BİZ KİMİZ MİSYON HEDEFLERİMİZ UZMANLIK ALANLARIMIZ PROJE REFERANS LİSTESİ YAPILAN İŞLERDEN BAZI FOTOĞRAFLAR

BİZ KİMİZ MİSYON HEDEFLERİMİZ UZMANLIK ALANLARIMIZ PROJE REFERANS LİSTESİ YAPILAN İŞLERDEN BAZI FOTOĞRAFLAR BİZ KİMİZ MİSYON HEDEFLERİMİZ UZMANLIK ALANLARIMIZ PROJE REFERANS LİSTESİ YAPILAN İŞLERDEN BAZI FOTOĞRAFLAR Beta Teknik T. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1988 yılında İstanbul da, makine ve endüstri yüksek mühendisi

Detaylı

Tanıtım Kataloğu. www.tuncelektrik.com.tr

Tanıtım Kataloğu. www.tuncelektrik.com.tr Tanıtım Kataloğu www.tuncelektrik.com.tr www.tuncelektrik.com.tr hakkımızda Tunç Elektrik 1985 ten beri gerçekleştirdiği tasarım, mühendislik ve taahhüt hizmetleriyle elektrik taahhüt sektöründe kendine

Detaylı

Cenap Şahabettin Sokak Netser Center No:27 34718 Koşuyolu - Kadıköy / İSTANBUL T: 0216 547 22 00 F: 0216 547 22 01 - www.netser.com.

Cenap Şahabettin Sokak Netser Center No:27 34718 Koşuyolu - Kadıköy / İSTANBUL T: 0216 547 22 00 F: 0216 547 22 01 - www.netser.com. Cenap Şahabettin Sokak Netser Center No:27 34718 Koşuyolu - Kadıköy / İSTANBUL T: 0216 547 22 00 F: 0216 547 22 01 - www.netser.com.tr Güvenlik Çözümleri Kurumsal Haberleşme Çözümleri Data Çözümleri Tamamlayıcı

Detaylı

K. MÜHENDİSLİK-MÜŞAVİRLİK

K. MÜHENDİSLİK-MÜŞAVİRLİK K. MÜHENDİSLİK-MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Dicle Cad. Arda Sok. No: 9 Beysukent / ANKARA Tel: 0312 447 73 47 447 62 50 Faks: 0312 447 73 47 kmuh@kmuhendislik.com www.kmuhendislik.com ÖZGEÇMİŞ Firma Adı : K. Müh.

Detaylı

INDEX İÇİNDEKİLER TANITIM / INTRODUCTION REFERANSLAR / REFERENCES YÖNETİM YAPILARI / ADMINISTRATION BUILDINGS TİCARİ YAPILAR / TRADE BUILDINGS SOSYAL YAPILAR / SOCIAL BUILDINGS KONUTLAR / RESIDENTIAL BUILDINGS

Detaylı

HASTANELER OTELLER ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ OKULLAR KONUTLAR SPOR KOMPLEKSLERİ

HASTANELER OTELLER ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ OKULLAR KONUTLAR SPOR KOMPLEKSLERİ E L E K T R İ K & O T O M A S Y O N HASTANELER OTELLER ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ OKULLAR KONUTLAR SPOR KOMPLEKSLERİ Türkiye nin gelişmesine katkıda bulunmayı ilke edinen şirketimiz, kontrol ve otomasyon konularında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI 2009-2020. www.cevreorman.gov.tr

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI 2009-2020. www.cevreorman.gov.tr T T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI 2009-2020 www.cevreorman.gov.tr 1 ÖNSÖZ İnsanoğlunun hayatında huzur ve sükunetin değeri hiçbir varlıkla değiştirilemeyecek kadar yüksektir.

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Rekabetçilik Temelli Bölgesel Kalkınma Projesi KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

OTOPARK ETÜT METODOLOJĠSĠ ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI SAHA ARAġTIRMA SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERĠ

OTOPARK ETÜT METODOLOJĠSĠ ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI SAHA ARAġTIRMA SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERĠ T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ OTOPARK ETÜT METODOLOJĠSĠ ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI SAHA ARAġTIRMA SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERĠ Yüksek Lisans Tezi ELYASE ĠSKENDER ĠSTANBUL, 2010 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

www.senkronguvenlik.com.tr

www.senkronguvenlik.com.tr www.senkronguvenlik.com.tr Kusursuz hizmet eşsiz çözümler! Sizlere en iyi çözüm ve hizmetleri sunmak için uluslararası çözüm ortaklarımızla gücümüze güç katıyoruz. Daha fazla seçenek ve yeni teknoloji

Detaylı

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/1A Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU EMLAK

Detaylı

HALK GYO_HALKBANK BEYOĞLU ġubesġ 2010_300_005_05

HALK GYO_HALKBANK BEYOĞLU ġubesġ 2010_300_005_05 ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 2 2. ġġrketġ VE MÜġTERĠYĠ TANITICI BĠLGĠLER... 3 3. DEĞERLEME KONUSU HAKKINDA BĠLGĠLER... 4 3.1. GAYRĠMENKULÜN YERĠ, KONUMU, TANIMI VE YASAL DURUM VE KAYITLARINA ĠLĠġKĠN

Detaylı

ÖNSÖZ Vizyonumuz Geleceğimiz Olacaktır 2009

ÖNSÖZ Vizyonumuz Geleceğimiz Olacaktır 2009 ÖNSÖZ ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu idarelerine kalkınma planları, programlar ve belirledikleri ilkeler çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluşturma, stratejik amaçlar ve

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 MĠSYON-VĠZYON... 2 2006 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ... 3 KalDer YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ... 6 KalDer MERKEZ ÇALIġANLARI... 8 ÜYELĠK... 9 MÜKEMMELLĠK AġAMALARI... 16 YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ...

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1.ġirket Hakkında Genel Bilgiler Unvanı : Say Reklamcılık Yapı

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0082 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Adet Büro Değerleme Raporu, Beşiktaş 07.01.2015 Levent Mah. Cömert Sok. No:1 Yapı Kredi

Detaylı

Bu arazi Çelikler Ltd. mülküdür.

Bu arazi Çelikler Ltd. mülküdür. Bu arazi Çelikler Ltd. mülküdür. LEED GOLD sertifikasına aday... Premier Kampüs Ofis te; yeşil alana ayrılan bölümler, ısıtma-soğutma konusundaki efektif çözümler ve kullanılan malzemelerle çevreye ve

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0057 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Levent İş Merkezi Değerleme Raporu 25.12.2014 Akat Mah. Ebulula Mardin Caddesi No:18 F-2

Detaylı

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com.

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com. YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 28.10.2011 Ekspertiz Tarihi 01.11.2011 Rapor Tarihi 16.11.2011 Değerlenen

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı