Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.esanmuhendislik.com"

Transkript

1

2 Proje grubumuz bugüne kadar; baģta Türkiye de olmak üzere yabancı ülkelerden Irak, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Libya ve Rusya gibi ülkelerde çeģitli kullanım amacına sahip (Otel, Hastane, Üniversite, Yüksek katlı binalar, Resmi binalar) yapıların elektrik projelerini hazırlamıģtır. Halen Varyap-VarlıbaĢlar Holding in yapmakta olduğu VARYAP MERIDIAN kapsamında Elektrik Uygulama Projesi çalıģmalarımızın son aģamasına gelinmiģtir. Daha GeniĢ Bilgi Edinmek Ġçin Lütfen Web Sitemizi Ziyaret Ediniz.

3 Merhaba 1979 yılında Elektrik Mühendisi Yılmaz OĞRALI tarafından Esan Mühendislik olarak kurulan ve alanında sektörel faaliyetlerine baģlayan firmamız; 2010 yılında kurumsal kimliği, ESANepd Mühendislik Elektrik Proje ve DanıĢmanlık Ltd. ġti. olarak değiģmiģtir. Ġhtisas alanı Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Aydınlatma çözümleri üretmek olup; kuvvetli ve zayıf akım elektrik tesisat projeleri tasarım, çizim, danıģmanlık, uygulama ve taahhüt Ģirketidir. Bizler bugüne kadar yurtiçi ve yurtdıģında beģ yüzün üzerinde proje çalıģmasını baģarı ile tamamlamıģ olmanın mutluluğunu yaģamaktayız. Bu dosya içerisinde genel çalıģma tarzımız, çalıģma alanlarımız, kurumsal yapımız ve referanslarımızı sizlere sunarken, ileride birlikte çalıģmayı umut eder, saygılar sunarız...

4 Projelerin Hazırlanmasında Göz Önünde Tuttuğumuz Hususlar AĢağıda belirtilen sistemlere ve tesislere ait çizimler ve hesaplar, proje hizmetlerimizin içeriğini oluģturur. Bu sistemlerin hepsini veya bir kısmını yapı cinsine, kullanım amacına göre geçerli standartlar, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, iģverenin isteklerini de dikkate alarak projelendiriliriz. a) Güç dağıtım tesisatı; 1) Alçak gerilim güç dağıtımı, 2) Priz tesisatı, 3) Mekanik tesisat için güç dağıtımı motor beslemeleri. b) Yedek güç sistemleri; 1) Dizel jeneratör grubu, 2) Kesintisiz güç kaynağı, 3) Merkezi akümülatör grubu. c) Aydınlatma; 1) Genel aydınlatma, 2) ÇıkıĢ/bilgi/yönlendirme aydınlatması, 3) Acil durum aydınlatması, 4) DıĢ aydınlatma (çevre aydınlatması), 5) Özel aydınlatma, 6) Aydınlatma kontrolü karartma, ç) Reaktif güç kompanzasyonu d) Koruma sistemleri; 1) Topraklama tesisi, 2) Yıldırımdan koruma sistemi, 3) AĢırı gerilimden koruma, 4) AĢırı akımdan koruma, 5) Artık akım koruması, 6) Dolaylı dokunmaya karģı koruma, e) ĠletiĢim sistemleri; 1) Telefon, 2) Bilgi iletiģim ağı, 3) TV sistemleri, 4) Müzik yayın anons sistemi, 5) Çağrı sistemi, 6) Merkezi saat sistemi, 7) Intercom, 8) Digital Signate f) Yangın algılama ve alarm sistemleri g) Güvenlik sistemleri; 1) Kapalı devre TV sistemi, 2) Hırsız alarm sistemleri, 3) GeçiĢ kontrol sistemi, 4) Elektronik bekçi tur ve kontrol sistemi, 5) Gaz algılama sistemi, 6) Su basması algılama ve alarm sistemi, ğ) Özel sistemler; 1) Kongre konferans sistemleri, 2) Simültane tercüme sistemi, 3) Ses ve görüntü sistemleri,

5 4) Tıbbi çağrı sistemleri, 5) Elektronik sıra çağrı sistemleri, 6) Bilgi (informasyon) sistemleri, 7) Bina otomasyon sistemleri, 8) Yapısal Kablolama. h) Projelendirmede Çevreci Bina Sistem AraĢtırma ve Dizaynları Yapılacaktır. Aydınlatma Projelerimiz ve Tekniğimiz Ġnsan bütün çalıģmalarında ıģığa bağlı olup, doğal ıģığın yetmediği durumlarda yapay ıģığı da kullanır. On dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar henüz çıra, mum ve yağ lambaları ile aydınlanılıyordu da Th. A. Edison un akkor telli lambayı icat etmesi ile aydınlatma tekniğinde yeni bir çığır açıldı. Ardından osmiyum, tugsten, ve tantal tellerine geçildi. DeĢarj lambalarında büyük geliģmeler oldu ve flüoresan lambanın yayılması ile aydınlatma tekniği bugünkü düzeyine ulaģtı. Aydınlatmacılığın temel konusu ıģığın üretimi, dağıtımı, ekonomisi ve ölçülmesidir. Ayrıca aydınlatma, ıģığın insan bünyesindeki etkilerini de inceler. Artık bir odanın aydınlatılması için tavanına bir lamba asılması ile yetinilmemektedir. Her aydınlatılacak yerin özel bir problem olarak ele alınması ve incelenmesi gerekmektedir. Bu incelemede fizyolojik ve ekonomik koģulların yanı sıra mimari ve teknik düģünceler de önemli yer tutar. Aydınlatmacılığın temel yardımcıları, fizik, fizyolojik-optik ve psikoloji olup; bir aydınlatma probleminin çözümü, ancak, ıģığın üretiminde söz sahibi olan ve artistik konularla uğraģan elektrik mühendisleri tarafından yapılabilir. Ġyi bir aydınlatma birçok istek ve gereksinime aynı anda yanıt verdiğinden herhangi bir aydınlatma tesisi kurulurken Esanepd Mühendislik olarak genelde bu isteklerden birine öncelik veririz. Bu durumda aydınlatmanın ana amacı, öne alınan bu gereksinime yanıt vermek olurken, diğerleri de ihmal edilmez. Biz amacı bakımından aydınlatmayı üçe ayırırız. Fizyolojik, dekoratif ve dikkati çeken aydınlatma. Fizyolojik aydınlatmada amaç cisimleri Ģekil, renk ve ayrıntıları ile rahat ve hızla görebilmek iken; dekoratif aydınlatmada amaç görülmesi istenen cisimleri bütünü ile göstermek değil, daha çok estetik etkiler uyandırmaktır. Dikkati çeken aydınlatmada ise amaç dikkat çekmek yani reklam yapmaktır. Esanepd Mühendislik aydınlatma çözümlerini, doğal ve yapay aydınlatma kullanarak iç ve dıģ mekanlar için üretmektedir. ÇalıĢma alanlarımız ise turizm tesisleri, eğitim binaları, sağlık binaları, konutlar, yönetim binaları, ticaret binaları ve endüstriyel yapılardan oluģmaktadır. Sınırsız aydınlatma çözümlerimizi üretirken, önce her türlü ayrıntıyı gözden geçirir, sonra bilgisayar destekli üç boyutlu tasarımlarımızı hazırlarız. Ardından aydınlatma projelerimizi yine bilgisayar destekli olarak çizer ve en sonunda uygulamayı yapıp tasarımı gerçeğe dönüģtürürüz.

6 Proje AĢamalarımız a) Etüt-öneri raporu: Projelendirilecek yapının veya tesisin iģletme fonksiyonlarını sağlayacak sistemler seçilerek ayrıntılı bir Ģekilde anlatılır. Projelendirilecek sistemlerle ilgili alternatif çözümler, enerjinin nereden ne Ģekilde sağlanacağı belirtilerek yapılabilirlik ve ekonomiklik açısından etüt edilir. b) Ön proje: ĠĢletme fonksiyonlarına uygun olan gerilim dağıtım sisteminin proje üzerinde gösterilmesi, panoların yerleģimi, tahmini güç ve aydınlatma hesapları ve örnek tek hat Ģemaları hazırlanır. c) Kesin proje: Elektrik tesislerinin ön projede belirlenen sistemlere uygun nitelikte nasıl yapılacağını detaylı olarak tarif eden açıklama, çizimler, teknik özellikler, hesaplar ve Ģartnameler ile tamamlayıcı dokümanlardan oluģur, Kesin projeler belirli bir markaya göre yapılmaz, en yaygın kullanılan sistemler göz önünde tutulur. Ç) Uygulama Projesi: (Yapım çizimleri ve hesapları) Tesisin yapımına baģlanmadan önce, imalatçı firmaların seçilen cihazlarının tip ve ölçüleri kullanılarak hazırlanan projelerdir. Elektrik iç tesislerinde kullanılacak seçilmiģ cihazların son yerleģimi ve kesin boyutlandırılması ancak bu hesaplar ve çizimlerle mümkün olur. d) Son durum (yapıldı) projesi: Ġmalat ve montajı tamamlanarak iģletmeye alınma aģamasına gelmiģ olan ve elektrik tesislerinin tamamlanmıģ durumunu gösteren projedir. Bu proje uygulama projesi (yapım çizimleri ve hesapları) esas alınarak hazırlanır. Projelendirilen tesislerle ilgili iģletme ve bakım kitapçıkları bu projelerin ekidir.

7

8 CV YILMAZ OĞRALI Ömer Avni Mahallesi TaĢlıçıkıĢ Sokak No:6/1 KabataĢ t f m Esan Mühendislik, Genel Müdür / AG, OG Elektrik Proje Uygulama Tasarım DanıĢmalık Yönetimi Dedeman Holding Elektrik Elektronik Genel DanıĢmanı Tursoy Otelcilik Elektrik Genel DanıĢmanı BahçeĢehir Üniversitesi, Elektrik Genel DanıĢmanı Huzur Hastaneleri Vakfı, Proje Koordinatörü Eğitim Durumu : Yıldız Teknik Üniversitesi (1973) Bölüm : Elektrik Mühendisliği Lise : Pertevniyal Lisesi (1969) Eğitim ve Sertifikalar : (EVD) Enerji Yöneticisi Sertifikası : (ĠDETEK) Yapısal kablolama ve kesintisiz güç kaynakları : (ĠDETEK) Aydınlatma Kontrolü ve Hareket sensörleri : (TMMOB) Aydınlatma Sempozyumu Program ve yazılım : AutoCAD, Office programları, Network ve iģletim sistemleri, yangın ve güvenlik senaryosu ile yazılımları, bilgisayar genel donanım ve yazılım bilgisi. Doğum Tarihi : Medeni Durum : Evli Askerlik : Tamamlandı Ehliyet : Var (B) Hobiler : Resim, Felsefe

9 REFERANSLAR OTEL, TATĠL KÖYÜ, TURĠSTĠK TESĠSLER ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN ALBATROS OTEL Çet ĠnĢaat Ġstanbul NĠZĠPLĠOĞLU OTEL Niziplioğlu Ġstanbul MAKSĠM TUNA OTEL Tuna Çelik Ġstanbul MAYSAN OTEL Kürk Ltd. Irak BOSTANCI NUH OTEL ve TĠCARET MERKEZĠ Ali Çiçek Mimarlık Ġstanbul DOUBLETREE BY HILTON AVCILAR Sonkar Otomotiv Ġstanbul CROWNE PLAZA BURSA Öztimurlar ĠnĢaat Bursa AĠRPORT AVM OTEL Döğme ĠnĢaat Ġstanbul MALATYA ALTINKAYISI OTEL Ali Çiçek Mimarlık Malatya DEDEMAN OTEL SPA Dedeman Otelcilik A.ġ. Ġstanbul BEYOĞLU RICHMOND OTEL MERKEZĠ Tursoy A.ġ. Ġstanbul ABANT KÖġK OTEL Taksim Otelcilik Abant TAXIM HĠLL OTEL RENOVASYON Taksim Hill Ġstanbul

10 KALAMIġ OTEL KalamıĢ Otel Ġstanbul KELEġSAN OTEL KeleĢoğlu ĠnĢ. Zonguldak / Ereğli YĠMPAġ OTEL KG Mimarlık Ġstanbul DEDEMAN BAKÜ AZERBAYCAN Ali Çiçek Mimarlık Azerbaycan REVANLI SARIKAMIġ OTEL Ali Çiçek Mimarlık Kars PERĠSSĠA ÜRGÜP OTEL Ali Çiçek Mimarlık Ürgüp LALELĠ YÜKSEL OTEL Ġdea Mimarlık Ġstanbul TURGUT REĠS OTOBÜS TERMĠNALĠ 2A Mimarlık Bodrum BEYKENT AVALON ALIġVERĠġ MERKEZĠ OTEL, HASTANE, OKUL Adem ÇELĠK Ġstanbul ANTALYA AQUAPARK Dedeman A.ġ. Antalya SAPANCA VAKIF OTEL Tursoy A.ġ. Sapanca SAKLIKÖY OTEL Saklıköy Otelcilik Ġstanbul AĠRPORT OTEL Dedeman Otelcilik A.ġ Ġstanbul ANEX OTEL Dedeman Otelcilik A.ġ Antalya THE CARLTON OTEL Carlton Otelcilik Ġstanbul BODRUM AQUAPARK TESĠSLERĠ Dedeman Otelcilik A.ġ Muğla EMERALD OTEL Emerald Otelcilik Alanya DEDEMAN PALANDÖKEN OTEL Dedeman Otelcilik A.ġ Erzurum BEYOĞLU RICHMOND OTEL Tursoy A.ġ. Ġstanbul 8.000

11 DEDEMAN OTELĠ Dedeman Otelcilik A.ġ Diyarbakır DEDEMAN OTELĠ Dedeman Otelcilik A.ġ Bodrum/Muğla DEDEMAN OTELĠ Dedeman Otelcilik A.ġ Rize DEDEMAN OTELĠ Dedeman Otelcilik A.ġ Kayseri DEDEMAN OTELĠ Dedeman Otelcilik A.ġ NevĢehir DEDEMAN OTELĠ Dedeman Otelcilik A.ġ Ankara DEDEMAN OTELĠ Dedeman Otelcilik A.ġ Ġstanbul DEDEMAN OTELĠ Dedeman Otelcilik A.ġ Antalya ALMER PLAZA OTEL BaĢyazıcılar Kayseri DEDEMAN SKI LODGE ERZURUM PALANDÖKEN KartaĢ A.ġ. Erzurum ÇAVDARHĠSAR AIZANOI OTEL Çavdarhisar Belediyesi Kütahya TOPKAPI HĠSAR OTEL Hisar Otelcilik Ġstanbul DEDEMAN BEACH CLUB BODRUM Dedeman Otelcilik A.ġ Bodrum, Muğla OKUL, ÜNĠVERSĠTE, EĞĠTĠM, SPOR BĠNALARI ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN HALKALI DOĞA KOLEJĠ Çet ĠnĢaat Ġstanbul BAHÇEġEHĠR BURSA KOLEJĠ BahçeĢehir Eğitim Kurumları Bursa BAHÇEġEHĠR ALACAATLI KOLEJĠ BahçeĢehir Eğitim Kurumları Ankara BAHÇEġEHĠR SAMSUN KOLEJĠ BahçeĢehir Eğitim Kurumları Samsun ESENLER ĠLKÖĞRETĠM OKULU Albayraklar Ġstanbul 5.000

12 SPOR MERKEZĠ YüzbaĢıoğlu ĠnĢ. Ukrayna ODTÜ EK BĠNA Boran Ekinci Mimarlık Ankara BAHÇEġEHĠR ÜNV. TĠYATRO SALONU BahçeĢehir Üniversitesi istanbul 300 ÖZEL SEZĠN KOLEJĠ Sezin Koleji Ġstanbul BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU MESLEK LĠSESĠ Büyükçekmece Belediyesi Ġstanbul VLADIKAFKAS SPORTS CENTER Vladikafkas Ltd. Kırım ÖZEL EDĠRNE KOLEJĠ Edirne Koleji Edirne ÖZEL EDĠRNE KOLEJĠ Edirne Koleji Edirne BAHÇEġEHĠR ÜNV. BEġĠKTAġ KAMPÜSÜ BahçeĢehir Üniversitesi Ġstanbul HASTANELER, SAĞLIK BĠNALARI ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN ERBĠL ÇOCUK HASTANESĠ Mersin Marina ĠnĢaat Irak ZAHO 200 YATAKLI GENEL HASTANE Mersin Marina ĠnĢaat Irak PĠRMAM HASTANESĠ BC Yapı Irak SORAN 100 YATAKLI GENEL HASTANE BC Yapı Irak ARMONIA SPA IIA Mimarlık Fethiye GÖZTEPE KEMĠK ĠLĠĞĠ TRANSFER HASTANESĠ Albayrak A.ġ. Ġstanbul 3.258

13 ÇUKUROVA MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI Akbank Adana SPA TERMAL KLĠNĠK BĠNASI Tursoy A.ġ. Pamukkale SPA TERMAL TEDAVĠ MERKEZĠ Tursoy A.ġ. Pamukkale GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Gebze Y. T. Enstitüsü Kocaeli ONKOLOJĠ HASTANESĠ Kayseri Üniversitesi Kayseri YATAKLI ESNAF HASTANESĠ Huzur Vakfı Ġstanbul AGRA 100 YATAKLI GENEL HASTANE Kürk Ltd. Irak VĠLLA, KONUT, TOPLU KONUT, KOOPERATĠFLER ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN DÜZCE TEKNOKENT - ENERJĠLĠ BĠNA IIA Mimarlık Düzce TERAS EVLER - GÖKTÜRK Ena Gayrimenkul Ġstanbul NEW RESĠDANCE BEYLĠKDÜZÜ Mintek ĠnĢaat Ġstanbul VARYAP MERIDIAN Vayrap VarlıbaĢlar Holding Ġstanbul COUNTRY LĠFE GÖKTÜRK Metal Yapı Arke & KeleĢoğlu Ġstanbul ARCADĠUM EVLERĠ GÖKTÜRK Metal Yapı Arke & KeleĢoğlu Ġstanbul MEHMET GÜRELĠ VĠLLA Mehmet GÜRELĠ Ġstanbul 600 WOLKMAN KURUÇEġME RESTORASYON KG Mimarlık Ġstanbul 500

14 DRAGOS TOWERS Kafi ġehircilik Ġstanbul FERĠLOFT EVLERĠ Doğa Gayrimenkul Ġstanbul ATEġTUĞLA KONUTLARI Albayraklar Ġstanbul ALPER ĠNġAAT KARTAL KONUTLARI Alper ĠnĢ. Ġstanbul UKRAYNA L BĠNA Baytek Ukrayna TOPAZ EVĠ Arima Mimarlık Ġstanbul 250 YÜZBAġIOĞLU VĠLLA YüzbaĢıoğlu ĠnĢ. Ġstanbul 500 BEYKOZ EVLERĠ Soytez ĠnĢ. Ġstanbul ALMAATA OFĠS BĠNASI Akım Mühendislik Azerbaycan AZOVĠNTEX OFĠS BĠNASI YüzbaĢıoğlu ĠnĢ. Ukrayna GÖCEK KONUT Safir Turizm Göcek DOĞA 77 EVLERĠ Doğa Gayrimenkul Ġstanbul SĠRELLO EVLERĠ KG Mimarlık Çorlu MARĠAPUL KONUTLARI YüzbaĢıoğlu ĠnĢ. Ukrayna ALCEVSK TOPLU KONUTLARI YüzbaĢıoğlu ĠnĢ. Ukrayna GÖKTÜRK MAHAL Akım Mühendislik Ġstanbul 8.500

15 ELEKTRĠK-ELEKTRONĠKÇĠLER KOOPERATĠFĠ Kooperatif Ġstanbul D4 COUNTRY Doğa Gayrimenkul Göktürk EMĠRGAN EVLERĠ Doğa Gayrimenkul Emirgan ARKETĠP KONUTLARI Metal Yapı Konut Göktürk KEMERLIFE XXII 22 Metal Yapı Konut Göktürk REGNUM EVLERĠ TÜRKBÜKÜ Regnum Bodrum OLIVE HILL TURKBUKU Kapital Gayrimenkul Bodrum DETAY-EKġĠ YAPI KOOPERATĠFĠ EkĢioğlu ĠnĢ. Ġstanbul TOKĠ GÜNEġPARK EVLERĠ Albayrak A.ġ Ġstanbul KEMERPARK EVLERĠ Albayrak A.ġ Ġstanbul HAZER ÖZKAN VĠLLASI Hazer Özkan Ġstanbul GÖKTÜRK VĠLLALARI BaĢeğmez ĠnĢaat Ġstanbul PLAZALAR, KONGRE, FUAR, TĠCARET MERKEZLERĠ ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN VARYAP PLAZA PENDĠK Ġġ MERKEZĠ Vayrap VarlıbaĢlar Holding Ġstanbul EMPARE TOWER Kürk Ltd. Irak NEWROZ CITY Kürk Ltd. Irak

16 SULTANGAZĠ KÜLTÜR MERKEZĠ Arima Mimarlık Ġstanbul VARLIBAġ ATAPARK ALIġ VERĠġ ve YAġAM MERKEZĠ Vayrap VarlıbaĢlar Holding Trabzon BOSTANCI NUH AVM Ali Çiçek Mimarlık Ġstanbul TRABZON SHOPPING CENTER MTF Proje Trabzon BAB TRABLUS ZONE 22, S4-S5 OFĠS BLOKLARI PROJESĠ Sistem ĠnĢaat Libya UKRAYNA FOKSTROT AVM YüzbaĢıoğlu ĠnĢ. Ukrayna T.C. ĠSTANBUL KONGRE VADĠSĠ KONGRE & FUAR & TĠYATRO MERKEZĠ Arima Mimarlık Ġstanbul KOMER ĠZMĠR KONGRE MERKEZĠ Komer A.ġ. Ġzmir AIRPORT ALIġVERĠġ MERKEZĠ ATAKÖY Londra DıĢ Ticaret Ġstanbul BEYOĞLU MARKĠZ Ġġ MERKEZĠ Tursoy A.ġ. Ġstanbul MILLENIUM ALIġVERĠġ MERKEZĠ Londra Camping Ġstanbul DÜNYA TĠCARET MERKEZĠ Londra Camping Ġstanbul YOLBULANLAR PLAZA Yolbulanlar A.ġ. Ġstanbul UZUNALĠOĞLU Ġġ MERKEZĠ Uzunalioğlu Ltd. ġti. Trabzon DOĞUġ POWER CENTER OG, TRAFO, GENERATÖR Garanti G.Y.O. Ġstanbul DOĞUġ POWER CENTER AG Garanti G.Y.O. Ġstanbul

17 ASKERĠ BĠNALAR ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN BĠLĠġĠM SUÇLARI MÜDÜRLÜĞÜ KG Mimarlık Ġstanbul MUHABERE ALAY BĠNASI Günay ĠnĢaat A.ġ. Ġstanbul 800 MUHABERE TABUR BĠNASI Günay ĠnĢaat A.ġ. Ġstanbul 800 HASDAL KIġLASI REVĠR BĠNASI Günay ĠnĢaat A.ġ. Ġstanbul 800 HASDAL KIġLASI BANDO KOMUTANLIĞI BĠNASI Günay ĠnĢaat A.ġ. Ġstanbul HASDAL KIġLASI YEMEKHANE BĠNASI Günay ĠnĢaat A.ġ. Ġstanbul KOLORDU AĠLE DESTEK BĠNALARI 80 Adet VĠLLA, SOSYAL TESĠS ve RESATURANT Günay ĠnĢaat A.ġ. Ġstanbul KOLORDU KARARGAH BĠNASI Günay ĠnĢaat A.ġ. Ġstanbul TARĠHĠ, ANTĠK YERLER ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ ALAN UġAK HACI GEDĠK HAN HOTEL Veranda ĠnĢaat UĢak HAT SANATLARI MÜZESĠ Halil Onur Mimarlık Ġstanbul AMASYA HARġENA KALESĠ ve KAYA MEZARLARI Tursab Amasya Dönüm EMĠNÖNÜ KENTSEL DÖNÜġÜM H. E. Mimarlık Ġstanbul 800 Konut M.G.S.Ü RESĠM HEYKEL ÇAĞDAġ SANATLAR MÜZESĠ Halil Onur Mimarlık Ġstanbul EFES ANTĠK KENT AYDINLATMASI, SELÇUK Tursab Ġzmir dönüm

18 FABRĠKA, ENDÜSTĠRĠYEL YAPILAR ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN KAYSERĠ ġeker FABRĠKASI&AVM&OTEL Ali Çiçek Mimarlık Kayseri 26 Ha. 781m² 22dsi TEMA MAĞZACILIK Tema Mağazacılık Ġstanbul ADLER AKARYAKIT ĠSTASYONU Yeditepe ĠnĢ. Rusya SOCHI AKARYAKIT ĠSTASYONU Yeditepe ĠnĢ. Rusya AUTOLIV CANKOR OTOMOTĠV EMNĠYET FABRĠKASI Autoliv A.ġ. Gebze FATEKS TEKSTĠL FABRĠKASI Fateks A.ġ. Ġstanbul BANKALAR, YÖNETĠM BĠNALARI ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN TÜRK EKONOMĠ BANKASI MĠLAS ġube TÜRK EKONOMĠ BANKASI (TEB) Muğla 400 TÜRK EKONOMĠ BANKASI ADATEPE ġube TÜRK EKONOMĠ BANKASI (TEB) Ġstanbul 400 GARANTĠ BANKASI ĠZMĠR GĠRNE CAD. ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul 450 GARANTĠ BANKASI KARTAL ġubesġ Arcadia Mimarlık Ġstanbul 736 GARANTĠ BANKASI ÜMRANĠYE ġerġfalġ ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul 490 GARANTĠ BANKASI ETĠLER ÖBY ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul 506 GARANTĠ BANKASI ĠSKENDERUN MEYDAN ġube Arcadia Mimarlık Ġskenderun 692

19 GARANTĠ BANKASI MERSĠN ATATÜRK CADDESĠ ġube Arcadia Mimarlık Mersin 343 GARANTĠ BANKASI KONYA ILGIN ġube Arcadia Mimarlık Konya 450 GARANTĠ BANKASI YÜZYIL ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul 503 GARANTĠ BANKASI MERSĠN TOROSLAR ġube Arcadia Mimarlık Mersin 328 GARANTĠ BANKASI KONYA KULU ġube Arcadia Mimarlık Konya 408 GARANTĠ BANKASI ATATÜRK CADDESĠ ġube Arcadia Mimarlık Adana 625 GARANTĠ BANKASI ĠSTĠKLAL CADDESĠ ġube Arcadia Mimarlık Mersin 639 GARANTĠ BANKASI ĠSKENDERUN ġube Arcadia Mimarlık Ġskenderun 933 GARANTĠ BANKASI GĠRNE ġube Arcadia Mimarlık Kıbrıs 325 GARANTĠ BANKASI BEġYÜZEVLER ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul 600 GARANTĠ BANKASI ANTAKYA ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul 600 GARANTĠ BANKASI MASLAK ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul GARANTĠ BANKASI MASLAK DOĞUġ POWER CENTER ġubesġ Arcadia Mimarlık Ġstanbul 600 GARANTĠ BANKASI AZĠZĠYE ġube Arcadia Mimarlık Konya 500 GARANTĠ BANKASI TARABYA ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul 331 GARANTĠ BANKASI ġġġlġ ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul 813

20 GARANTĠ BANKASI KURTULUġ ġube Arcadia Mimarlık Ġstanbul 539 GARANTĠ BANKASI ÜÇ YOL ġube Arcadia Mimarlık Ġzmir 242 GARANTĠ BANKASI 4. SANAYĠ ġube Arcadia Mimarlık Ġzmir 343 GARANTĠ BANKASI SĠLOPĠ ġube Arcadia Mimarlık ġırnak 310 GARANTĠ BANKASI UZUNYALI ġube Arcadia Mimarlık Fethiye 308 GARANTĠ BANKASI ALSANCAK ġube Arcadia Mimarlık Ġzmir 437 GARANTĠ BANKASI ÇEġME ġube Arcadia Mimarlık Ġzmir 511 A&T BANK KA Mühendislik Türkiye Geneli ġekerbank ġube AĞI DÖNÜġÜM KG Mimarlık Türkiye Geneli Her ġube m² Arası Her ġube m² Arası SĠLKAR HOLDĠNG YÖNETĠM BĠNASI Omega Mühendislik Ġstanbul AKBANK ÜMRANĠYE CALL CENTER Karapınar Mimarlık Ġstanbul ALBAYRAKLAR YÖNETĠM BĠNASI Albayraklar Ġstanbul TOYOTA YÖNETĠM BĠNASI (KARTAL) KG Mimarlık Ġstanbul BANKASYA ÜSKÜDAR ġube Studio Igloo Ġstanbul 310 BANKASYA BEYLĠKDÜZÜ ġube Studio Igloo Ġstanbul 615 BANKASYA LĠBADĠYE ġube Studio Igloo Ġstanbul 748

21 BANKASYA ACIBADEM ġube Studio Igloo Ġstanbul 192 BANKASYA KADIKÖY ġube Studio Igloo Ġstanbul 605 BANKASYA SULTANÇĠFTLĠĞĠ ġube Studio Igloo Ġstanbul 508 BANKASYA BURSA YALOVA YOLU ġube Studio Igloo Bursa 298 BANKASYA ġġġlġ ġube Studio Igloo Ġstanbul 413 BANKASYA BAĞCILAR ġube Studio Igloo Ġstanbul 656 BANKASYA SARIYER ġube Studio Igloo Ġstanbul 292 BANKASYA KÂĞITHANE ġube Studio Igloo Ġstanbul 424 BANKASYA ISPARTA ġube Studio Igloo Ġstanbul 325 BANKASYA ĠNEGÖL ġube Studio Igloo Bursa 280 BANKASYA AVCILAR ġube Studio Igloo Ġstanbul 649 BANKASYA GAZĠOSMANPAġA ġube Studio Igloo Ġstanbul 440 BANKASYA ĠKĠTELLĠ ġube Studio Igloo Ġstanbul 320 BANKASYA ERENKÖY ġube Studio Igloo Ġstanbul 374 BANKASYA KONYA ġube Studio Igloo Konya 922 BANKASYA ADAPAZARI ġube Studio Igloo Sakarya 466

22 BANKASYA ALĠAĞA ġube Studio Igloo Ġzmir 400 BANKASYA GAZĠANTEP ġube Studio Igloo Gaziantep 400 BANKASYA KURTKÖY ġube Studio Igloo Ġstanbul 431 BANKASYA KÜTAHYA ġube Studio Igloo Kütahya 529 BANKASYA DOLAYOBA ġube Studio Igloo Ġstanbul 377 BANKASYA BEYKOZ ġube Studio Igloo Ġstanbul 327 BANKASYA BALIKKESĠR ġube Studio Igloo Balıkkesir 516 BANKASYA ÜMRANĠYE ġube Atölye Gri Ġstanbul 473 AKBANK VEKO GĠZ 6.7. KATLAR KG Mimarlık Ġstanbul 810 ADLER BANKASI Yeditepe ĠnĢ. Rusya NOVOROSĠSKĠ BANKASI Yeditepe ĠnĢ. Rusya HSBC ġube BEYAZIT HSBC Ġstanbul 400 HSBC ġube ETĠLER HSBC Ġstanbul 300 HSBC ġube MALATYA MERKEZ HSBC Malatya 600 HSBC ġube SARIYER HSBC Ġstanbul 220 HSBC ġube ATAKÖY HSBC Ġstanbul 180

23 HSBC ġube GÖZTEPE ĠSTASYON HSBC Ġstanbul 200 AKYATIRIM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HSBC Samsun 500 AKYATIRIM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HSBC Samsun 500 AKYATIRIM ÇANKAYA Akbank Ankara 150 AKBANK ġube MERKEZ Akbank Antalya AKBANK ġube POLATLI Akbank Ankara 180 AKBANK ġube TARABYA Akbank Ġstanbul 120 AKBANK ġube ORTAKÖY Akbank Ġstanbul 178 AKBANK ġube PINARBAġI Akbank Ġzmir 240 AKBANK ġube PINARBAġI Akbank Ġzmir 240 AKBANK ġube MASLAK Akbank Ġstanbul AKBANK ġube BAHÇEKAPI Akbank Ġstanbul 400 AKBANK ġube ZĠNCĠRLĠKUYU Akbank Ġstanbul 220 AKBANK MASLAK OPERASYON MERKEZĠ Akbank Ġstanbul AKBANK MENKUL DEĞERLER A.ġ. Akbank Ġstanbul

24 BELEDĠYE, HÜKÜMET BĠNALARI ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN EMĠNÖNÜ BELD. NĠKAH SALONU Arima Mimarlık Ġstanbul ĠST. B.ġ. BLD. KADIN KOORDĠNASYON MERKEZĠ Arima Mimarlık Ġstanbul T.C. ĠSTANBUL KONGRE VADĠSĠ KONGRE & FUAR & TĠYATRO MERKEZĠ Arima Mimarlık Ġstanbul T.C. ZEYTĠNBURNU BELEDĠYE STADYUM Arima Mimarlık Ġstanbul SALĠHLĠ BELEDĠYESĠ PLAZA Salihli Belediyesi Salihli MALATYA BELEDĠYESĠ BĠNASI Malatya Belediyesi Malatya BAĞCILAR BELEDĠYESĠ NĠKAH SALONU Bağcılar Belediyesi Ġstanbul RESTAURANT, MAĞAZA, SHOWROOMLAR ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN ÇIPA RESTORAN 2A Mimarlık Bodrum 500 TEKNOSA MAĞAZASI ADANA BARAJYOLU Teknosa Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ Ġstanbul 300 TEKNOSA MAĞAZASI LEVENT KANYON SARAY MUHALLEBĠCĠSĠ MALTEPE CARREFOUR Teknosa Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ Ġstanbul Saray Ġstanbul 300 SARAY MUHALLEBĠCĠSĠ BEYOĞLU Saray Ġstanbul OTOPARKLAR ĠġĠN ADI ĠġVEREN ĠġĠN YERĠ KAPALI ALAN ġġġhane KATLI OTOPARK Karaköy Gayrimenkul Yatırımlar A.Ģ. Ġstanbul

25

26

27

28

29

1979 2008 BİZ KİMİZ? NE YAPIYORUZ?

1979 2008 BİZ KİMİZ? NE YAPIYORUZ? 1979 2008 BİZ KİMİZ? NE YAPIYORUZ? Merhaba Esan Mühendislik 1979 yılında Elektrik Mühendisi Yılmaz OĞRALI tarafından kurulmuş, ihtisas alanı Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Aydınlatma çözümleri olan, kuvvetli

Detaylı

www.esanmuhendislik.com

www.esanmuhendislik.com Proje grubumuz bugüne kadar; başta Türkiye de olmak üzere yabancı ülkelerden Irak, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Libya ve Rusya gibi ülkelerde çeşitli kullanım amacına sahip (Otel, Hastane, Üniversite,

Detaylı

Daha Geniş Bilgi Edinmek İçin Lütfen Web Sitemizi Ziyaret Ediniz.

Daha Geniş Bilgi Edinmek İçin Lütfen Web Sitemizi Ziyaret Ediniz. Proje grubumuz bugüne kadar; başta Türkiye de olmak üzere yabancı ülkelerden Irak, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Bosna Hersek, Libya ve Rusya gibi ülkelerde çeşitli kullanım amacına sahip (Otel, Hastane,

Detaylı

Tanıtım Kataloğu. www.tuncelektrik.com.tr

Tanıtım Kataloğu. www.tuncelektrik.com.tr Tanıtım Kataloğu www.tuncelektrik.com.tr www.tuncelektrik.com.tr hakkımızda Tunç Elektrik 1985 ten beri gerçekleştirdiği tasarım, mühendislik ve taahhüt hizmetleriyle elektrik taahhüt sektöründe kendine

Detaylı

YAPI MALZEMELERĠ SAN. VE TĠC. LTD.

YAPI MALZEMELERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ĠNġAAT YAPI MALZEMELERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ YENĠġEHĠR MAH. MĠLET CAD. MUSTAFA AKYOL SOK. BELDE Ġġ MERK. NO.3/128 PENDĠK - ĠSTANBUL TÜRKĠYE VD. PENDĠK 7330274330 YAPI MÜT. BELGE NO: 0034311472617438 TEL

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4) Puan Taban En Büyük Program Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Türü Kont. Yerl. Puan Puan KOÇ Burslu) MF-4 6 6 516,90392 539,08364 BOĞAZĠÇĠ (Ġngilizce) MF-4

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910399 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Elektrik-Elektronik 4 MF-4 10 10 232 275 535,458 4 1 2 3, 15, 17, 28, 142 202110426 ĠHSAN DOĞRAMACI BĠLKENT Üniv. (ANKARA) Elektrik-Elektronik

Detaylı

KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 294 İl Sayısı 52 İlçe Sayısı 167 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA SEYHAN FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI ADANA ÇUKUROVA UĞUR OKULLARI

Detaylı

ELSAN Elektrik Faaliyet Alanımız Çalışma Alanımız Referanslarımız Kabul Tutanakları. ELSAN ELEKTRİK İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.

ELSAN Elektrik Faaliyet Alanımız Çalışma Alanımız Referanslarımız Kabul Tutanakları. ELSAN ELEKTRİK İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. İçindekiler ELSAN Elektrik Faaliyet Alanımız Çalışma Alanımız Referanslarımız Kabul Tutanakları ELSAN ELEKTRİK İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Adres: Barbaros Mh. Nuhkuyusu Cd. Fevzi Çakmak Sk. No:5 Üsküdar

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI)

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) Bilgisayar Mühendisliği 2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) DOĞU AKDENĠZ Üniv. Özel MF-4 DOĞUġ Üniv. (Ġng.) Özel MF-4 FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF Üniv. (%25 B.) Özel MF-4 FATĠH Üniv. Özel

Detaylı

MÜLK KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

MÜLK KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. MÜLK KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. MÜLK KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. ÖZET BĠLGĠ Mülk Kurumsal Gayrimenkul

Detaylı

100 m² m² Yapıların Anahtar Teslim Mimari, İnşaat Mühendislik, Dekorasyon ve Taahhüt Hizmetleri

100 m² m² Yapıların Anahtar Teslim Mimari, İnşaat Mühendislik, Dekorasyon ve Taahhüt Hizmetleri 100 m² - 1.000.000 m² Yapıların Anahtar Teslim Mimari, İnşaat Mühendislik, Dekorasyon ve Taahhüt Hizmetleri Hotel, Hastane, Üniversite, AVM, Villa, Cafe, Restaurant, Fabrika, Okul, İş Merkezi, Ofis, Residence,

Detaylı

For more detailed information please visit our Web Site at

For more detailed information please visit our Web Site at Our project group has up to now; prepared electricity projects primarily in Turkey, as well as in foreign countries such as Iraq, Ukraine, Azerbaijan, Kazakhstan, Libya, and Russia intended for various

Detaylı

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 163 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 134 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA AMERİKAN KÜLTÜR ADANA SEYHAN AMERİKAN KÜLTÜR ADANA ÇUKUROVA

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 318 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 146 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA DOĞA OKULLARI ADANA KAMPÜSÜ ADANA ÇUKUROVA UĞUR OKULLARI

Detaylı

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN)

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN) S.N O BATI AKDNĠZ GÜMRÜK V TĠCART MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) Antalya Gümrük Müdürlüğü Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Bodrum Gümrük Müdürlüğü Marmaris Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

HAKKIMIZDA. Temel ilkemiz müşteri memnuniyetini sağlamak, yapılan işlerin arkasında durmaktır.

HAKKIMIZDA. Temel ilkemiz müşteri memnuniyetini sağlamak, yapılan işlerin arkasında durmaktır. AveK PROJE HAKKIMIZDA Temelleri 2012 yılında atılan AveK dünya standartlarında bir proje firmasıdır. Kurucu üyeler Abdurrahman İNCEGÜL ve Kadir YILMAZ ın yolları 2011 yılında çalıştıkları firmada kesişmiştir.

Detaylı

4-5 Mart 2013 Aspendos Bulvarı Şubesi/ Antalya 4-5 Mart 2013 Gaziosmanpaşa Şubesi/ İstanbul 4-5 Mart 2013 Antares Şubesi/ Ankara 4-5 Mart 2013

4-5 Mart 2013 Aspendos Bulvarı Şubesi/ Antalya 4-5 Mart 2013 Gaziosmanpaşa Şubesi/ İstanbul 4-5 Mart 2013 Antares Şubesi/ Ankara 4-5 Mart 2013 4-5 Mart 2013 Aspendos Bulvarı si/ Antalya 4-5 Mart 2013 Gaziosmanpaşa si/ İstanbul 4-5 Mart 2013 Antares si/ Ankara 4-5 Mart 2013 Bakanlıklar si/ Ankara 4-5 Mart 2013 Kastamonu si/ Kastamonu 4-5 Mart

Detaylı

Referans projeler 1/15. Toplu konut projeleri 1 ASLANDAĞ AHŞAP A.Ş. FİRMA PROJE ADI. 550 lüks konut MİKTAR. İstanbul Maslak & 2014 YER - YIL

Referans projeler 1/15. Toplu konut projeleri 1 ASLANDAĞ AHŞAP A.Ş. FİRMA PROJE ADI. 550 lüks konut MİKTAR. İstanbul Maslak & 2014 YER - YIL Referans projeler 1/15 Toplu konut projeleri 1 550 lüks konut İstanbul Maslak & 2014 Ahşap kapı & Vestiyerler 160 lüks konut İstanbul Şişli & 2014 Ahşap kapı & Süpürgelikler 146 lüks konut İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

2-3 Mart 2013 Atrium Şubesi/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Capitol Şubesi/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Torium Şubesi/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Cevahir Şubesi/

2-3 Mart 2013 Atrium Şubesi/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Capitol Şubesi/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Torium Şubesi/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Cevahir Şubesi/ 2-3 Mart 2013 Atrium si/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Capitol si/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Torium si/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Cevahir si/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Starcity si/ İstanbul 2-3 Mart 2013 CarrefourSA Kozyatağı

Detaylı

İstanbul Çağlayan Adliye Sarayı. İstanbul Çağlayan Adliye Sarayı binası tüm mekanik tesisat işleri firmamız tarafından yapılmıştır.

İstanbul Çağlayan Adliye Sarayı. İstanbul Çağlayan Adliye Sarayı binası tüm mekanik tesisat işleri firmamız tarafından yapılmıştır. 2 3 İstanbul Çağlayan Adliye Sarayı İstanbul Çağlayan Adliye Sarayı binası tüm mekanik tesisat işleri firmamız tarafından yapılmıştır. 5 T.C. Anayasa Mahkemesi T.C. Anayasa Mahkemesi binası tüm mekanik

Detaylı

www.esanmuhendislik.com

www.esanmuhendislik.com Our project group has up to now; prepared electricity projects primarily in Turkey, as well as in foreign countries such as Iraq, Ukraine, Azerbaijan, Kazakhstan, Libya, and Russia intended for various

Detaylı

ETOVERA ETOVERA AMACIMIZ

ETOVERA ETOVERA AMACIMIZ Projelerimiz Hakkımızda Eylül 2013 de mühendislik ve taahhüt sektörünün iki tecrübeli firması ETO ENERJİ A.Ş. ile VERA ELEKTRİK güçlerini ve kaynaklarını birleştirdi ve böylece ETOVERA kuruldu. ETOVERA,

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

HAVA SU KAYNAKLI ISI POMPALARI

HAVA SU KAYNAKLI ISI POMPALARI HAVA SU KAYNAKLI ISI POMPALARI 1 2 ISI POMPASI NASIL ÇALIġIR 3 4 5 SCROLL ve ROTARY KOMPRESÖR 6 7 YURT DIŞI ÖRNEK İSVEÇ KONUT UYGULAMALARI Kullanılan Isıtma ve Soğutma Kapasitesi 68 kw x 3 Adet = 204 kw

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

www.esanmuhendislik.com

www.esanmuhendislik.com Our project group has up to now; prepared electricity projects primarily in Turkey, as well as in foreign countries such as Iraq, Ukraine, Azerbaijan, Kazakhstan, Libya, and Russia intended for various

Detaylı

Faaliyetlerimiz. www.emzaenerji.com

Faaliyetlerimiz. www.emzaenerji.com w w w. e m z a e n e r j i. c o m Yenilikçi ve evrensel bir anlayışla kurulan genç, tecrübeli ve dinamik bir yapıya sahip olan firmamız kısa zamanda prestijli projelere imza atmış olup uzun vadeli projelerde

Detaylı

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE 1 ADANA 8 0 8 Adliyesarayı PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Cemalpaşa PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Çarşı PTT Merkezi Müdürlüğü 2 Çukurova PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Sarıçam PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Ceyhan PTT Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

BOŞ BULUNAN ŞEF POZİSYONLARININ İLLERE GÖRE SAYISINI GÖSTERİR LİSTE

BOŞ BULUNAN ŞEF POZİSYONLARININ İLLERE GÖRE SAYISINI GÖSTERİR LİSTE BOŞ BULUNAN ŞEF POZİSYONLARININ İLLERE GÖRE SAYISINI GÖSTERİR LİSTE 1 ADANA 7 ADLİYE SARAYI MRK.MÜD. 2 CEMALPAŞA MRK.MÜD. 1 ÇUKUROVA MRK.MÜD. 1 KARGO İŞL.MRK. 2 SARIÇAM MRK.MÜD. 1 2 ADAPAZARI 1 ADAPAZARI

Detaylı

PAZARLAMA AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. (BAKÜ) Pazarlama TM- 1.. YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC- LEFKOŞA) Pazarlama (%50 Burs) TM- 1..

PAZARLAMA AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. (BAKÜ) Pazarlama TM- 1.. YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC- LEFKOŞA) Pazarlama (%50 Burs) TM- 1.. PAZARLAMA AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. (BAKÜ) Pazarlama TM- 1.. YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC- LEFKOŞA) Pazarlama (%50 Burs) TM- 1.. DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC- GAZİMAĞUSA) Pazarlama (Tam Burs) YGS- 6 271.90208 275.60500

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

HAKKIMIZDA FAALİYETLERİMİZ TAMAMLANMIŞ PROJELER DEVAM EDEN PROJELER

HAKKIMIZDA FAALİYETLERİMİZ TAMAMLANMIŞ PROJELER DEVAM EDEN PROJELER w w w. e m z a e n e r j i. c o m HAKKIMIZDA FAALİYETLERİMİZ TAMAMLANMIŞ PROJELER DEVAM EDEN PROJELER 3 4 6 43 Yenilikçi ve evrensel bir anlayışla kurulan genç, tecrübeli ve dinamik bir yapıya sahip olan

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ KARAMAN BaĢlık Değer Sıra Türkiye'de 1. Sıradaki Ġl Değer TÜRKĠYE COĞRAFĠ YAPI Alan Büyüklüğü (göl dahil - km²) 9.427,43 34. Konya 40.813,52 783.562,38 %1,20 2011

Detaylı

SORUMLULUK VE KALĠTE BĠLĠNCĠYLE, STANDARTLARA BAĞLI, SÜREKLĠ GELĠġEN, DÜRÜST, KURUMSAL, BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ĠLKELĠ, GÜVENĠLĠR HĠZMET

SORUMLULUK VE KALĠTE BĠLĠNCĠYLE, STANDARTLARA BAĞLI, SÜREKLĠ GELĠġEN, DÜRÜST, KURUMSAL, BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ĠLKELĠ, GÜVENĠLĠR HĠZMET SORUMLULUK VE KALĠTE BĠLĠNCĠYLE, STANDARTLARA BAĞLI, SÜREKLĠ GELĠġEN, DÜRÜST, KURUMSAL, BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ĠLKELĠ, GÜVENĠLĠR HĠZMET EMA EKSPERLİK VE VARLIK DEĞERLEME A.Ş. 1985 yılında EMA Mühendislik

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2014 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler

Detaylı

Proje Adı Project Name GÖCEK DMARİN RESORT HOTEL FAZ-2

Proje Adı Project Name GÖCEK DMARİN RESORT HOTEL FAZ-2 ELEKTRİK ELEKTRİK Skala Elektrik, 2011 yılındaki kuruluş tarihinden itibaren mesleki tecrübelerini kullanarak orta gerilim,alçak gerilim, zayıf akım sistemleri ve bina otomasyon sistemleri ile bu sistemlerin

Detaylı

KONTROL MAMOGRAFİ MERKEZLERİ LİSTESİ

KONTROL MAMOGRAFİ MERKEZLERİ LİSTESİ KONTROL MERKEZLERİ LİSTESİ KURUM Adana Hastanesi Standart Seyhan Adana 322 459 22 22 Adana Sistem Tıp Merkezi Standart Seyhan Adana 322 459 70 70 Fuar Hastanesi Standart Merkez Afyon 272 213 10 72 Ankara

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. MAHAL ARŞİV Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi 19 AC 19 AC 1.SCH 1.SCH Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi 20

Detaylı

ATC BİLİŞİM OLARAK HİZMET ALANLARIMIZ

ATC BİLİŞİM OLARAK HİZMET ALANLARIMIZ ATC BİLİŞİM OLARAK HİZMET ALANLARIMIZ Ana faaliyet alanımız olan raylı sistemler konusundaki hizmetlerimiz; Danışmanlık Anahtar Teslimi Proje Yönetimi Tüm Raylı Sistem Tipleri (Hızlı Tren Hatları, Konvansiyonel

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği MF-4

Bilgisayar Mühendisliği MF-4 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 602 1070 516,9039

Detaylı

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu)

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) 103 TM-1 482,039 1.070 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 14 TM-1 475,530 1.450 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce)

Detaylı

18 ANTALYA ANTALYA GÜLLÜK MERKEZ MURATPAŞA : :00 KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI

18 ANTALYA ANTALYA GÜLLÜK MERKEZ MURATPAŞA : :00 KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI 2017 FAAL İŞYERLERİ SIRA NO BAŞMÜD. MERKEZ VE ŞUBE ADI İŞYERİ CİNSİ KIS YAZ HİZMET VERİLEN İLÇE HAFTA İÇİ CUMARTESİ PAZAR R.TATİL HAFTAİÇİ CUMARTESİ PAZAR R.TATİL AÇIKLAMALAR 1 ADANA ÇARŞI MERKEZ SEYHAN

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ 500+ Proje Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK Güçlü teknik kadromuz ve alt yapımız ile güç santralleri, enerji iletim hatları, orta gerilim

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

Faaliyetlerimiz. www.emzaenerji.com

Faaliyetlerimiz. www.emzaenerji.com Yenilikçi ve evrensel bir anlayışla kurulan genç, tecrübeli ve dinamik bir yapıya sahip olan firmamız kısa zamanda prestijli projelere imza atmış olup uzun vadeli projelerde de yer alarak hedeflerine emin

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

YAR DOÇ SAY 2014 BAŞARI SIRASI 2012 BAŞARI SIRASI 2013 BAŞARI SIRASI 2015 BAŞARI SIRASI OBK KON. EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PROF SAY. DOÇ SAY.

YAR DOÇ SAY 2014 BAŞARI SIRASI 2012 BAŞARI SIRASI 2013 BAŞARI SIRASI 2015 BAŞARI SIRASI OBK KON. EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PROF SAY. DOÇ SAY. HUKUK FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ 2016 TABAN PUAN, ve TERCİH BİLGİLERİNİN TAHMİNİ İÇİN 2012-2013-2014-2015, TABAN PUAN, KONTENJAN-YERLEŞEN, OKUL BİRİNCİLİĞİ ve ÜCRET BİLGİLERİ KODU ÜNİVERSİTE ADRES TÜRÜ BÖLÜMÜN

Detaylı

Proje Adı Project Name GÖCEK-DMARİN RESORT HOTEL

Proje Adı Project Name GÖCEK-DMARİN RESORT HOTEL ELEKTRİK ELEKTRİK Skala Elektrik, 2011 yılındaki kuruluş tarihinden itibaren mesleki tecrübelerini kullanarak orta gerilim,alçak gerilim, zayıf akım sistemleri ve bina otomasyon sistemleri ile bu sistemlerin

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

ORSAM DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE LTD. ŞTİ.

ORSAM DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE LTD. ŞTİ. ORSAM DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE LTD. ŞTİ. FİRMA TANITIMI 2003 Yılında Avcılar Dekorasyon Şirketi olarak faaliyetlerine başlayan firmamız, 2009 yılında büyüyerek, Orsam Dekorasyon İnşaat sanayi

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

Mimarlık (MF-4) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Mimarlık (MF-4) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Mimarlık (MF-4) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İNG 6 6 473,638 507,5387 4870 3160 2 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)

Detaylı

Information Technology Solutions

Information Technology Solutions Uzun süreli işbirlikleri, inşaat ve mimari uygulama hizmetleri! ECEM İNŞAAT ve MİMARLIK 1992 yılında Türker Dönmez ve eşi Y. Mimar Yasemin Dönmez tarafından kuruldu. Kurulduğu günden bu yana işverenlerine

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI 2013-BAŞARI SIRASI

Detaylı

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR Sayfa 1 KÇ NET AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS 2 4 69,91 20,75 31,5 10 22 0 0 0 0 0 84,25 377,14 AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (İÖ) ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

DİLKO. İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)

DİLKO. İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 102210056 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 202510679 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 200511117 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 108410054 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 206110062 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Inter Partner Assistance Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesi

Inter Partner Assistance Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesi İL İLÇE KURUM ADI MİNİ PAKET ULTRA PAKET ADANA Çukurova / DERMANCAN TIP ADANA Çukurova MERIDIEN ADANA Seyhan / Namık Kemal METRO AFYON AFYON FUAR ANKARA Çankaya / Ümitköy A KLİNİK TIP ANKARA Çankaya ARTE

Detaylı

T. İMAR BANKASI T.A.Ş.'NCE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ SATIŞI ADI ALTINDA TOPLANAN TUTARLARIN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

T. İMAR BANKASI T.A.Ş.'NCE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ SATIŞI ADI ALTINDA TOPLANAN TUTARLARIN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DUYURU T. İMAR BANKASI T.A.Ş.'NCE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ SATIŞI ADI ALTINDA TOPLANAN TUTARLARIN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DUYURU 21.07.2007 tarih ve 26589 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Bankacılık

Detaylı

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. TANITIM YAZISI

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. TANITIM YAZISI HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. TANITIM YAZISI Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, 1972 yılında kurulmuştur. Altı farklı alana bölünmüştür. Bunlar; Gemi inşaatı, Offshore ve Mühendislik, Endüstri fabrikasyon

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri:

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: 1) AUTO KING İstanbul Maslak Adres : Atatürk Oto Sanayi Sitesi, 2.Kısım, 12.Sok. no:437,

Detaylı

2013 Yılında Açılan Yeni Bölümler (24 Haziran 2013 ÖSYS Tercih Kılavuzuna Göre Hazırlanmıştır)

2013 Yılında Açılan Yeni Bölümler (24 Haziran 2013 ÖSYS Tercih Kılavuzuna Göre Hazırlanmıştır) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 107310252 MEHMET AKĠF ERSOY Üniv. Devlet BURDUR YGS-2 52 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300211613 GĠRNE AMERĠKAN Üniv.(Ġng.) (Ücretli) Özel KKTC MF-3 30 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

ELEKTRİK PROJE VE TAAHHÜT. PROFESYONEL AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ PHILIPS Value Added Partner GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

ELEKTRİK PROJE VE TAAHHÜT. PROFESYONEL AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ PHILIPS Value Added Partner GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ Hizmetlerimiz ELEKTRİK PROJE VE TAAHHÜT PROFESYONEL AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ PHILIPS Value Added Partner GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ ELEKTRİK MALZEMELERİ ONLINE SATIŞ SİSTEMİ GREEN ELEKTRONİK HİZMETLER TİCARET

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 12 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Hilton Worldwide Marriott Hotels BTG A.Ş NG Hotels Dedeman Hotels Sergi Turizm

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN

ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 41 329.692 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

4-5 Nisan 2013 Bornova Şubesi İzmir 4-5 Nisan 2013 Karaman Şubesi Karaman 4-5 Nisan 2013 İzmit Şubesi Kocaeli 4-5 Nisan 2013 Milas Şubesi Muğla 4-5 Ni

4-5 Nisan 2013 Bornova Şubesi İzmir 4-5 Nisan 2013 Karaman Şubesi Karaman 4-5 Nisan 2013 İzmit Şubesi Kocaeli 4-5 Nisan 2013 Milas Şubesi Muğla 4-5 Ni 1-2 Nisan 2013 Adana Şubesi Adana 1-2 Nisan 2013 Ankara Şubesi Ankara 1-2 Nisan 2013 Kızılay Şubesi Ankara 1-2 Nisan 2013 Balıkesir Şubesi Balıkesir 1-2 Nisan 2013 Burdur Şubesi Burdur 1-2 Nisan 2013 Bursa

Detaylı

SALİKS ENERJİ & TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SALİKS ENERJİ & TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SALİKS ENERJİ & TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Saliks Teknoloji Sistemleri A.Ş. olarak müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda proseslerimizi ve buna bağlı çözümlerimizi

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

PROJE MÜHENDİSLİK TAAHHÜT HİZMETLERİ

PROJE MÜHENDİSLİK TAAHHÜT HİZMETLERİ PROJE MÜHENDİSLİK TAAHHÜT HİZMETLERİ 1 24 saat servis hizmeti Firma sahibi Şeref Serman, 1953 yılında İstanbul da doğdu. İlk ve orta tahsilinden sonra 1972 yılında Sultan Ahmet Teknik Lisesi, Elektrik

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ REFERANSLARIMIZ

TÜRKİYE GENELİ REFERANSLARIMIZ TÜRKİYE GENELİ REFERANSLARIMIZ Afyon AS HOTEL DÜĞÜN SALONU Ses yalıtımı uygulaması Afyon ÖĞRETMENEVĠ Ses yalıtımı uygulaması Afyon ESNAF SANATKARLAR ODASI BĠNASI -Merkez - Ġscehisar - Isı ve ses yalıtımı

Detaylı

Başarı iyi bir ekip çalışmasını gerektirir.

Başarı iyi bir ekip çalışmasını gerektirir. Başarı iyi bir ekip çalışmasını gerektirir. FİRMAMIZ HAKKINDA 1999 yılında elektrik proje taahhüt, danıģmanlık, servis ve devreye alma konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuģtur. ġirketimiz faaliyet

Detaylı

MİNİ CHECK-UP HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

MİNİ CHECK-UP HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ MİNİ CHECK-UP HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 148 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 109 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA SEYHAN SEYHAN TIP MERKEZİ ADANA ÇUKUROVA ÖZEL ADANA CERRAHİ TIP MERKEZİ

Detaylı

Bina Yönetim Sistemleri

Bina Yönetim Sistemleri Bina Yönetim Sistemleri Bizler, Bina Yönetim Sistemi gereksinimlerinizde size çözüm sunacak olan uzman ekibiz. Bina Yönetim Sistemleri nde; anahtar teslimi çözümler, ekipman tedariği, proje geliştirme

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

FIRESTONE REFERANS LİSTESİ

FIRESTONE REFERANS LİSTESİ FIRESTONE REFERANS LİSTESİ İŞİN ADI YER METRAJ SİSTEM TARİH ECZACIBAŞI İLAÇ FABRİKASI LÜLEBURGAZ 33.000 m 2 EPDM Balastlı sistem 1990 MİDAS HEDİYELİK EŞYA FABRİKASI İSTANBUL 3.000 m 2 EPDM Balastlı sistem

Detaylı

NAKLİYAT ve DEPOLAMA

NAKLİYAT ve DEPOLAMA NAKLİYAT ve DEPOLAMA TEL : 0212 4 18-4 64 12 FAKS : 0212 438 E-MAİL : info@mnntasimacilik.com.tr WEB : www.mnntasimacilik.com.tr GSM : 07 8 97 67-07 4 94 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara

Detaylı