16. Bölüm UFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR UMS 28 İŞTİRAKLER VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR UFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "16. Bölüm UFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR UMS 28 İŞTİRAKLER VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR UFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 16. Bölüm UFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR UMS 28 İŞTİRAKLER VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR UFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

2 Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen bilgi ve becerilere sahip olabilecekseniz: Müşterek anlaşmaların nasıl tanımlandığı, Müşterek faaliyetlerin finansal tablolarda nasıl raporlandığı, İş ortaklıklarındaki yatırımların nasıl muhasebeleştirildiği, İştiraklerin nasıl tanımlandığı ve hangi yönteme göre muhasebeleştirilmesi gerektiği, UFRS 12 uyarınca, bağlı ortaklıklar, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki paylara ilişkin hangi bilgilerin dipnotlarda açıklanması gerektiği.. Anahtar Kavramlar Müşterek anlaşmalar Müşterek kontrol İş ortaklıkları Müşterek faaliyet İştirak Önemli etkinlik 1

3 İçindekiler 1. UFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR 1.1. Standardın Amacı ve Kapsamı 1.2. Müşterek Anlaşmalar 1.3. Müşterek Kontrol 1.4. Müşterek Anlaşma Türleri Müşterek Anlaşmaların Sınıflandırılması Müşterek Anlaşmaya Taraf Olan İşletmelerin Finansal Tabloları Dipnotlarda Yapılacak Açıklamalar 2. UMS 28 İŞTİRAKLER VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR 2.1. Standardın Amacı ve Kapsamı 2.2. İştirak Kavramı ve Önemli Etki 2.3. İştirakler ve İş Ortaklıklarının Muhasebeleştirilmesinde Özkaynak Yöntemi 2.4. Özkaynak Yönteminin Uygulanmasına İlişkin İstisnalar 2.5. Özkaynak Yönteminin Uygulanmasına Son Verilmesi 3. UFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 3.1. Standardın Amacı ve Kapsamı 3.2. Önemli Değerlendirmeler ve Varsayımlar 3.3. Bağlı Ortaklıklardaki Paylar 3.4. Konsolide Edilmeyen Bağlı Ortaklıklardaki Paylar 3.5. Müşterek Anlaşmalar ve İştiraklerdeki Paylar 3.6. Konsolide Edilmeyen Yapılandırılmış İşletmelerdeki Paylar 2

4 1. UFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu UFRS 11 Müşterek Anlaşmalar standardını 12 Mayıs 2011 tarihinde yayınlamıştır. Standardın 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi ile birlikte, UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar standardı yürürlükten kalkacaktır Standardın Amacı ve Kapsamı Müşterek kontrol edilen anlaşmalarda (müşterek anlaşmalarda) payı olan işletmeler tarafından yapılacak finansal raporlamanın ilkelerini düzenlemektir. Bu standartta yer alan ilkelerin, müşterek anlaşmaya taraf olan tüm işletmeler tarafından uygulanması gerekir Müşterek Anlaşmalar Müşterek anlaşma, iki veya daha fazla tarafın üzerinde müşterek kontrole sahip olduğu anlaşmadır. Bir müşterek anlaşma aşağıdaki özelliklere sahiptir (UFRS 11, md. 5): Taraflar, sözleşmeye bağlı bir anlaşma ile sınırlandırılmıştır. Sözleşmeye bağlı anlaşma, söz konusu taraflara (iki veya daha fazlasına) anlaşmanın müşterek kontrolünü vermektedir. Müşterek anlaşma ya bir müşterek faaliyet ya da iş ortaklığı şeklindedir Müşterek Kontrol Müşterek kontrol, bir anlaşma üzerindeki kontrolün sözleşmeye dayalı olarak paylaşılması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kontrolün, ilgili faaliyetlere ilişkin kararların kontrolü paylaşan tarafların oy birliği ile mutabakatını gerektirdiği durumlarda var olduğu kabul edilir. Bir işletmenin anlaşma üzerinde müşterek kontrolünün bulunup bulunmadığı değerlendirilirken, işletme ilk olarak tarafların tümünün veya bir bölümünün anlaşmayı kontrol edip etmediğini değerlendirmelidir. UFRS 10 kontrol kavramını tanımlamaktadır. Tarafların tümünün veya bir bölümünün anlaşmayı birlikte kontrol ettikleri sonucuna ulaştıktan sonra, işletme anlaşma üzerinde müşterek kontrole sahip olup olmadığını değerlendirir. Müşterek kontrol, yalnızca ilgili faaliyetlere ilişkin kararların anlaşmayı birlikte kontrol eden tarafların oy birliği ile mutabakatını gerektirdiği durumlarda var olmaktadır. Oybirliğiyle mutabakat koşulu; anlaşma üzerinde müşterek kontrolü bulunan herhangi bir tarafın, diğer tarafların veya taraflardan bir bölümünün kendi rızası olmadan (ilgili faaliyetlere ilişkin) tek yönlü karar vermelerini önleyebileceği anlamına gelmektedir. 3

5 Örnek (UFRS 11, B8): A, B ve C sirketi bir araya gelerek, bir anlasma düzenlemislerdir. A nın payı %50, B nin %30, C nin payı ise %20 dir. Anlasmaya göre, ilgili faaliyetlere iliskin kararların en az %75 oy hakkı ile alınması gerekmektedir.a sirketi çogunluga sahip olmasına ragmen, kararları alabilmesi için B sirketinin muvafakatine ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla, A sirketinin kontrol gücü bulunmamaktadır. A ve B sirketinin mutabakata varmadan anlasmaya iliskin faaliyetleri yönetebilmesine imkan bulunmamakta ve birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Bu durumda, A ve B sirketi anlasma üzerinde müsterek kontrole sahiptir. Örnek (UFRS 11, B8): A, B ve C sirketi bir araya gelerek, bir anlasma düzenlemislerdir.a nın payı %50, B nin %25, C nin payı ise %25 dir. Anlasmaya göre, ilgili faaliyetlere iliskin kararların en az %75 oy hakkı ile alınması gerekmektedir. A sirketi çogunluga sahip olmasına ragmen, kararları alabilmesi için B veya C sirketinin muvafakatine ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla, A sirketinin kontrol gücü bulunmamaktadır. A, B ve C sirketinin mutabakata varmadan anlasmaya iliskin faaliyetleri yönetebilmesine imkan bulunmamakta ve birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Bu durumda, A, B ve C sirketi anlasmayı ortaklasa kontrol etmektedir. Ancak, oy haklarının % 75 ine ulasabilecek birden fazla taraf birlikteligi bulunmaktadır (A ve B veya Ave C birlikteligi). Bu durumda müsterek anlasmanın olabilmesi için, taraflar arasındaki anlasmanın hangi taraf birlikteliginin ilgili faaliyetlere iliskin kararlar için oy birligi ile mutabakatın gerekecegini belirlemesi gerekir. 4

6 Aşağıdaki şekilde müşterek kontrolün değerlendirilmesine ilişkin bir akış şeması gösterilmektedir. Sözleşmeye bağlı anlaşma tarafların tümüne veya bir bölümüne anlaşma üzerinde birlikte kontrol sağlıyor mu? Hayır UFRS 11 in kapsamı dışındadır Evet İlgili faaliyetlere ilişkin kararlar anlaşmayı birlikte kontrol eden tarafların tümünün veya bir bölümünün oybirliğiyle mutabakatını gerektiriyor mu? Hayır UFRS 11 in kapsamı dışındadır Evet Anlaşma müştereken kontrol edilmektedir: anlaşma müşterek bir anlaşmadır. Hayır Şekil: 1 Müşterek Kontrolün Değerlendirilmesi Kaynak: UFRS 11, md. B Müşterek Anlaşma Türleri Müşterek anlaşmalar çok çeşitli amaçlar için (örneğin; tarafların maliyet ve riskleri paylaşmalarının ya da yeni teknoloji veya yeni pazarlara giriş sağlamalarının bir yolu olarak) yapılmaktadır. Ayrıca söz konusu anlaşmalar farklı yapılar veya hukuki şekiller kullanılarak oluşturulmuş olabilir. Müşterek anlaşmalar ya müşterek faaliyetler ya da iş ortaklığı şeklinde olmaktadır. Müşterek faaliyet, söz konusu anlaşmanın müşterek kontrolüne sahip tarafların bu anlaşmayla bağlantılı olan varlıklar üzerinde haklara ve borçlara ilişkin yükümlülüklere sahip oldukları müşterek anlaşmadır. Söz konusu taraflara müşterek faaliyet katılımcıları denir. İş ortaklığı, müşterek kontrole sahip olan tarafların, anlaşmanın net varlıkları üzerinde haklarının bulunduğu müşterek anlaşmadır. 5

7 1.4.1 Müşterek Anlaşmaların Sınıflandırılması Müşterek anlaşmanın müşterek faaliyet ya da iş ortaklığı şeklinde sınıflandırılması, anlaşmaya taraf olanların sahip oldukları hak ve yükümlülüklere bağlıdır. Müşterek anlaşmanın, müşterek faaliyet mi yoksa iş ortaklığı mı olduğu değerlendirilirken yargıda bulunulur. İşletmeler, dahil oldukları müşterek anlaşmanın türünü, söz konusu anlaşmadan doğan hak ve yükümlülüklerini göz önünde bulundurarak belirler. İşletmelerin anlaşmayla bağlantılı olan varlıklar üzerinde haklara ve borçlara ilişkin yükümlülüklere sahip oldukları durumda, söz konusu anlaşma müşterek faaliyettir. İşletmelerin anlaşmanın net varlıkları üzerinde haklara sahip olması durumunda, söz konusu anlaşma iş ortaklığıdır. Anlaşmayla ilgili varlık ve borçların ayrı bir araç bünyesinde tutulduğu müşterek anlaşma, bir iş ortaklığı ya da bir müşterek faaliyet olabilir. Ayrı bir araç aracılığıyla yapılandırılmayan bir müşterek anlaşma müşterek faaliyettir. Bu tür durumlarda, tarafların söz konusu anlaşmayla bağlantılı olan varlıklar üzerindeki hakları ile borçlara ilişkin yükümlülüklerini ve tarafların ilgili giderlere karşılık gelen hasılatlarını ve yükümlülüklerini sözleşmeye bağlı anlaşma belirlemektedir. Ayrı araç, işletmelerin tüzel kişiliğine sahip olup olmadığına bakılmaksızın ayrı tüzel kişi işletmeler ya da böyle olduğu kabul edilen işletmeler de dahil olmak üzere ayrı olarak tanımlanabilir finansal yapıdır (UFRS 11, EK A) Müşterek anlaşmanın sınıflandırılması: Tarafların anlaşmadan doğan hak ve yükümlülüklerinin değerlendirilmesi Müşterek anlaşmanın yapısı Ayrı bir araç vasıtasıyla yapılandırılmayan Ayrı bir araç vasıtasıyla yapılandırılan İşletme aşağıdakileri dikkate alır: (i) Söz konusu ayrı aracın hukuki şekli, (ii) Sözleşmeye bağlı anlaşmanın hükümleri ve (iii) İlgili olduğu durumlarda, diğer durum ve koşullar. Müşterek faaliyet İş ortaklığı 6

8 Şekil: 2 Müşterek Anlaşmanın Sınıflandırılması Kaynak: UFRS 11, md. B21 Ayrı aracın hukuki şekli Ayrı aracın hukuki şekli, taraflara anlaşmayla bağlantılı olan varlıklar üzerinde hak ve borçlara ilişkin yükümlülük veriyor mu? Evet Hayır Sözleşmeye bağlı anlaşmanın koşulları Sözleşmeye bağlı anlaşmanın koşulları, tarafların anlaşmayla bağlantılı olan varlıklar üzerinde hak ve borçlara ilişkin yükümlülük sahibi olduklarını belirliyor mu? Evet Müşterek Faaliyet Hayır Diğer durum ve koşullar Taraflar anlaşmayı aşağıdaki gibi tasarlamış mıdır? Evet (a) Anlaşmanın faaliyetleri öncelikli olarak taraflara çıktı sağlamayı amaçlamaktadır (taraflar ayrı araç bünyesinde tutulan varlıklara ilişkin ekonomik faydaların tümü üzerinde önemli ölçüde hak sahibidir) (b) Anlaşma vasıtasıyla yönetilen faaliyetle bağlantılı olan borçların ödenmesi hususu, süreklilik esası çerçevesinde taraflara bağlıdır. Hayır İş ortaklığı Şekil:3 Ayrı bir araç vasıtasıyla yapılandırılan müşterek anlaşmanın sınıflandırılması Kaynak: UFRS 11, B33 7

9 Müşterek Anlaşmaya Taraf Olan İşletmelerin Finansal Tabloları Müşterek Faaliyetler Müşterek faaliyet katılımcısı, müşterek faaliyetteki payına ilişkin olarak aşağıdakileri muhasebeleştirir (UFRS 11, md. 20): (a) (b) (c) (d) ve (e) Müşterek elde bulundurulan varlıklardaki payı da dahil olmak üzere varlıkları, Müşterek katlanılan borçlardaki payı da dahil olmak üzere borçları, Müşterek faaliyetten kaynaklanan çıktıya ilişkin payının satışından doğan hasılatı, Müşterek faaliyet tarafından çıktının satışından doğan hasılattan kendine düşen payı Müştereken katlanılan giderlerdeki payı da dahil olmak üzere giderleri. Müşterek faaliyet katılımcısı müşterek anlaşmadaki payıyla ilgili varlıkları, borçları, hasılatı ve giderleri söz konusu varlıklara, borçlara, hasılatlara ve giderlere uygulanan ilgili UFRS ler çerçevesinde muhasebeleştirir (UFRS 11, md. 21). İş Ortaklıkları İş ortaklığı katılımcısı iş ortaklığındaki payını bir yatırım şeklinde kayda alır ve UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar da belirlenen özkaynak yönteminin uygulamasından muaf tutulmadığı sürece, söz konusu yatırımı ilgili Standart uyarınca özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirir (UFRS 11, md. 24). İş ortaklığına katılmakla birlikte iş ortaklığının müşterek kontrolüne sahip olmayan taraf, iş ortaklığı üzerinde önemli etkiye sahip olmadığı sürece anlaşmadaki payını UFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca muhasebeleştirir. Önemli etkiye sahip olması durumunda, söz konusu payını UMS 28 (2011 yılında değiştirilen şekliyle) çerçevesinde muhasebeleştirir. Bireysel Finansal Tablolar Müşterek faaliyet katılımcısı veya iş ortaklığı katılımcısı, aşağıda belirtilen durumları bireysel finansal tablolarına yansıtır: 8

10 Müşterek faaliyetteki paylar, müşterek faaliyetlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı md. esaslarına uygun olarak kayda alınır (yukarıda açıklandığı gibi), İş ortaklığındaki paylar, UMS 27 Bireysel finansal tablolar standardının 10. maddesine uygun olarak muhasebeleştirilir. Müşterek anlaşmaya iştirak etmekle birlikte müşterek anlaşmanın müşterek kontrolüne sahip olmayan bir taraf, aşağıda belirtilen durumları bireysel finansal tablolarında muhasebeleştirir: 23 üncü paragraf uyarınca müşterek faaliyetteki payı, İş ortaklığı üzerinde önemli etkiye sahip olmadığı sürece UFRS 9 uyarınca, önemli etkiye sahip olması durumunda ise UMS 27 nin 10 uncu paragrafı (2011 yılında değişen şekliyle) uyarınca söz konusu ortaklıktaki payı Dipnotlarda Yapılacak Açıklamalar UFRS 11 de spesifik bir açıklama hükmüne yer verilmemiştir. Bunun yerine, UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Payların Açıklaması standardına uygun açıklamaların yapılması gerekmektedir. 2. UMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar standardını 12 Mayıs 2011 tarihinde yayınlamıştır. Standardın 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte, 2005 yılında yayınlanmış olan UMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar standardı da yürürlükten kalkacaktır. Standartta getirilen en önemli yenilik, iş ortaklıklarındaki yatırımların muhasebeleştirilmesinde oransal konsolidasyon yönteminden vazgeçilmesi, ve iştiraklerde olduğu gibi, özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirmeye yer verilmesidir Standardın Amacı ve Kapsamı İştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesini tanımlamak ve iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımların muhasebeleştirilmesi durumunda özkaynak yöntemininin uygulanmasına ilişkin hükümleri ortaya koymaktır (UMS 28, md. 1). Standartta yer alan 9

11 hükümler, yatırım yapılan işletmeyi müşterek olarak kontrol eden veya yatırım yapılan işletme üzerinde önemli etkisi bulunan tüm işletmelerce uygulanır (UMS 28,md.2) İştirak Kavramı ve Önemli Etki İştirak, yatırımcı işletmenin üzerinde önemli etkisinin bulunduğu işletmedir. Önemli etki, yatırım yapılan işletmenin finansal ve faaliyetle ilgili politikaların belirlenmesi kararlarına katılma gücü olup bu politikaları tek başına ya da bir başka taraf ile müşterek kontrol etme gücünü ifade etmemektedir (UMS 28, md. 3). Yatırımcı isletme istiraki olan isletmede kararlara katılma gücüne sahiptir, ancak tek basına bu kararları alma gücüne sahip degildir. Eger isletme bu kararları tek basına veya baska bir tarafla birlikte alma gücüne sahip olursa, bu durumda istirak yerine baglı ortaklık veya müsterek kontrol edilen isletme olarak nitelendirmek gerekir (Özerhan ve Yanık, 2011: 673). Bir işletmenin doğrudan ya da dolaylı olarak (örneğin bağlı ortaklıkları vasıtasıyla) yatırım yapılan işletmenin oy hakkının yüzde 20 ya da daha fazlasını elinde tutması durumunda, aksi açıkça ortaya konulamadığı sürece, söz konusu işletmenin önemli etkisinin bulunduğu kabul edilir. Diğer yandan, işletmenin doğrudan ya da dolaylı olarak (örneğin bağlı ortaklıkları vasıtasıyla) yatırım yapılan işletmenin oy hakkının yüzde 20 sinden daha azını elinde bulundurması durumunda ise; böyle bir etkinin bulunduğu açıkça ortaya konulamadığı sürece, söz konusu işletmenin önemli etkisinin bulunmadığı kabul edilir. Yatırım yapılan bir işletmeye başka bir yatırımcı tarafından önemli tutarda veya mutlak çoğunlukla sahip olunması, yatırımcı işletmenin önemli etkiye sahip olmasına kesin olarak engel teşkil etmez (UMS 28, md. 5). Aşağıdaki hususların bir ya da birden fazlasının varlığı halinde bir işletmenin önemli etkisinin bulunduğu kabul edilir (UMS 28, md.6): (a) Yatırım yapılan işletmenin yönetim kurulu ya da eşdeğer idari organında temsil edilme, (b) Temettüler ya da diğer dağıtım kararları dahil olmak üzere, işletmenin politika belirleme süreçlerine katılma, (c) Yatırımcı işletme ile yatırım yapılan işletme arasında önemli işlemlerin gerçekleştirilmesi, (d) İşletmeler arasında yönetici personel değişimi veya (e) İşletme için gerekli teknik bilginin sağlanması. Önemli etkinin değerlendirilmesinde, kullanılabilir veya dönüştürülebilir durumdaki potansiyel oy hakları da dikkate alınır. 10

12 2.3. İştirakler ve İş ortaklıklarının Muhasebeleştirilmesinde Özkaynak Yöntemi Özkaynak yöntemi, yatırımın başlangıçta elde etme maliyeti ile muhasebeleştirildiği ve sonrasında bu tutarın yatırım yapılan işletmenin net varlıklarında yatırımcı işletmenin payına düşen kısmı yansıtacak şekilde düzeltildiği bir muhasebe yöntemidir. Yatırımcı işletmenin kâr veya zararı, yatırım yapılan işletmenin kâr veya zararından kendisine düşen payı; yatırımcı işletmenin diğer kapsamlı kârı, yatırım yapılan işletmenin diğer kapsamlı kârından kendisine düşen payı kapsamaktadır (UMS 28, md. 3). Özkaynak yönteminde, yatırımcı işletme yatırım yapılan işletmenin gelirindeki oransal payını, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirmektedir. Dolayısıyla yatırım yapılan işletme kar raporladığında, yatırımcı işletme oransal payı nispetinde kardan kendisine düşen payı, aynı dönem içerisinde gelir olarak muhasebeleştirmektedir. Yatırımcı işletmeden elde edilen temettüler ise, gelir olarak değil, yatırımın geri dönüşü olarak düşünüldüğü için yatırımın değerinden (iştirak veya iş ortaklığı hesabı) düşülmektedir. Temettü ödemesi, aynı zamanda yatırım yapılan işletmenin özkaynaklarında bir azalış neden olduğundan, bu azalış tutarı yatırım (iştirak veya iş ortaklığı) hesabına yansıtılmış olmaktadır. Özkaynak yöntemine göre, iştirak veya iş ortaklığı yatırımı başlangıçta elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilir. Edinme tarihinden sonra ise, yatırımcının yatırım yapılan işletmenin kâr veya zararındaki payı yatırımın defter değeri artırılarak ya da azaltılarak finansal tablolara yansıtılır. Yatırımcının yatırım yapılan işletmenin kâr veya zararından alacağı pay, yatırımcının kâr veya zararı olarak muhasebeleştirilir. Yatırım yapılan bir iştirak veya iş ortaklığından alınan dağıtımlar (kâr payı vb.) yatırımın defter değerini azaltır. Yatırım yapılan iştirak/iş ortaklığının defter değerinin, iştirakin/iş ortaklığının diğer kapsamlı kârındaki değişikliklerden yatırımcıya düşen pay oranında düzeltilmesi gerekebilir. Bu tür değişiklikler, maddi duran varlıkların yeniden değerlemesinden ya da yabancı para çevrim farklarından kaynaklanan değişiklikleri içerir. Bu değişikliklerden yatırımcıya düşen pay, yatırımcının kendi diğer kapsamlı kârında muhasebeleştirilir. Potansiyel oy hakkı önemli etkinin var olup olmadığı değerlendirilirken dikkate alınır. Ancak, ölçümlerde mevcut oy hakkı dikkate alınır, potansiyel oy hakkı ölçüm yapılırken dikkate alınmaz. İştirak veya iş ortaklığının edinme maliyeti ile iştirakin veya iş ortaklığının net tanımlanabilir varlıklarının gerçeğe uygun değeri arasındaki fark şerefiyedir, ancak bu fark ayrı olarak 11

13 muhasebeleştirilmez, amortismana tabi varlıkların değer düzeltimi gerçeğe uygun değer dikkate alınarak yapılır. İştirakin veya iş ortaklığının tanımlanabilir varlık ve borçlarının net gerçeğe uygun değerinden işletmenin payına düşen kısmın yatırımın elde etme maliyetini aşan tutarı (ucuza satın alma, negatif şerefiye), yatırımın edinildiği dönemde iştirakin veya iş ortaklığının kâr veya zararındaki işletmeye düşen payın belirlenmesinde, gelirlere dahil edilir. Değer düşüklüğüne ilişkin bir gösterge varsa, yatırımın tüm defter değeri tek bir varlık gibi değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Defter değerine dahil edilmiş olan şerefiye ayrı olarak teste tabi tutulmaz, ancak bütünün bir parçasıdır. Özkaynak yöntemi uygulanırken, mümkünse aynı tarihli finansal tablolar kullanılır. Mümkün değilse, iştirakin ve iş ortaklığının en güncel finansal tablosu kullanılır, önemli işlem ve olayların etkileri için düzeltme yapılır. Farklı muhasebe politikaları kullanılıyorsa, iştirak ve iş ortaklığının finansal tabloları mümkün olduğunca düzeltilir. Yatırımcı işletme, iştirak ve iş ortaklığından kendi payına düşen ek zararları muhasebeleştirmez, sıfıra düştükten sonra, ek zararları, yükümlülüğü varsa karşılık ayırmak suretiyle (borç) muhasebeleştirir. Aralarındaki işlemlerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kar ve zararlar, yatırımcının iştirakteki veya iş ortaklığındaki payı ölçüsünde elimine edilir. İşletme (konsolide edilen bağlı ortaklıkları dahil olmak üzere) ile iştirak veya iş ortaklığı arasında gerçekleşen, aşağı yönlü ve yukarı yönlü işlemlerden doğan kazanç veya kayıplar, işletmenin finansal tablolarına, ancak, söz konusu işlemlerle ilgisi bulunmayan iştirak veya iş ortaklığı yatırımcılarının payı ölçüsünde yansıtılır. Yukarı yönlü işlemler, örneğin, bir iştirakin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmeye yaptığı varlık satışı gibi işlemlerdir. Aşağı yönlü işlemler ise, bir yatırımcı işletmenin iştirakine veya iş ortaklığına yaptığı varlık satışı veya katkısı gibi işlemlerdir. İştirakin veya iş ortaklığının bu işlemler sebebiyle oluşan kazanç veya kaybından yatırımcı işletmeye düşen pay elimine edilir. İştirakler ve iş ortaklıkları konsolide finansal tablolarda duran varlıklar (cari olmayan varlıklar) içinde gösterilir Özkaynak Yönteminin Uygulanmasına İlişkin İstisnalar Konsolide finansal tablolarda, asagıdaki durumlar hariç, istirakler ve is ortaklıklarındaki yatırımların muhasebelestirilmesinde özkaynak yöntemi kullanılır (UMS 28, md. 18): Risk sermayesi kurulusları, yatırım fonları ve yatırım amaçlı sigorta fonları gibi isletmeler tarafından elde tutulan istirakler ve is ortaklıkları yatırımları. 12

14 Istirakin ve iş ortaklığının UFRS 5 Satıs Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardı uyarınca elden çıkarılmak amacıyla bulundurulan varlık olarak sınıflandırılması; Bu sekilde sınıflandırılan istirakler ve is ortaklıklarına UFRS 5 hükümleri uygulanır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardına göre, konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülügü bulunmayan bir ana ortaklık bireysel finansal tablo düzenleyebilir. Bu tablolarda istiraklerdeki ve is ortaklıklarındaki yatırımlar maliyet yöntemi veya UFRS 9 a göre degerlenerek muhasebelestirilir. Asagıdaki dört kosulun mevcut olması durumunda istiraklerin ve iş ortaklıklarının muhasebelestirilmesinde özkaynak yöntemi uygulanmaz (UMS 28, md. 17): i) Isletmenin tamamına bir baska isletme tarafından sahip olunan bir baglı ortaklık veya bir baska isletmenin kısmen sahip oldugu bir baglı ortaklık ise ve bu isletmenin diger kosullarda oy verme yetkisi olmayanlar da dahil olmak üzere, diger sahiplerinin özkaynak yöntemi uygulanmaması konusunda bilgilendirilmis ve buna itiraz etmemis olmaları, ii) Isletmenin borçlanma veya özkaynaga dayalı araçları kamuya açık bir piyasada (yerel ve bölgesel piyasalar da dahil olmak üzere yurtiçi ya da yurtdısı menkul kıymet borsaları ya da tezgah üstü piyasada) islem görmüyorsa, iii) Isletme, kamuya açık bir piyasada islem görmek üzere herhangi birfinansal araç ihraç etmek amacıyla finansal tabloları ile bir sermaye piyasası düzenleyici kurulusu ya da benzeri bir düzenleyici kuruma basvurmadıysa ya da bu tür bir basvuru süreci ve hazırlıgı içinde degilse özkaynak yöntemini uygulamayabilir. Eger isletme halka açık bir piyasada islem görmek üzere basvuruda bulunmus ise, bu durumda özkaynak yönteminin kullanılması gerekir. iv) Isletmenin nihai ya da ara düzeydeki ana ortaklıgı konumundaki isletmenin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun konsolide finansal tablolar hazırlayarak kamuoyunun bilgisine sunması. 13

15 2.5. Özkaynak Yönteminin Uygulanmasına Son Verilmesi Önemli etki veya müşterek kontrol sona erdiğinde özkaynak yönteminin kullanılması bırakılır, Eğer iştirak veya iş ortaklığı bağlı ortaklığa dönüşürse, yatırım UFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı uyarınca muhasebeleştirilir. Tamamen veya kısmen elden çıkarılıyorsa, iştirak veya iş ortaklığı finansal durum tablosu dışında bırakılır, elden çıkarma sonucu alınan tutar ile arta kalan payların gerçeğe uygun değeri toplanır, bu toplamdan iştirakteki veya iş ortaklığındaki yatırımın defter değeri düşülür, ortaya çıkan fark kar veya zararda muhasebeleştirilir, kalan paylar izleyen dönemlerde UFRS 9 a uygun olarak muhasebeleştirilir. Özkaynak yönteminin uygulanmasının bırakılması durumunda, daha önce diğer kapsamlı karda muhasebeleştirilmiş olan tutarlar, yatırım yapılan işletmenin varlık ve borçlarını elden çıkarması ile aynı esaslara uygun olarak muhasebeleştirilir (UMS 28, md. 22). Örnek Uygulamalar Örnek 1: A şirketi B şirketinin hisselerinin %20 sini TL ödeyerek 1 Ocak 2011 tarihinde satın alıyor. Sözkonusu hisseler, A şirketine B şirketi üzerinde önemli etkinlik sağlamaktadır. Satın alma tarihinde B şirketinin Özkaynakları aşağıdaki gibidir (B şirketinin net tanımlanabilir varlıklarının gerçeğe uygun değeri, defter değerine eşittir): Sermaye TL Geçmiş yıllar karları TL TL 31 Aralık 2011 tarihinde B şirketinin net dönem karı TL olarak gerçekleşmiş, karın yarısı 31 Mart 2012 tarihinde temettü olarak dağıtılmıştır. B şirketi 31 Aralık 2011 tarihinde maddi duran varlıklarını yeniden değerleme yöntemine göre değerlemiş ve değerleme sonucu ortaya çıkan TL tutarındaki net değer artışını diğer kapsamlı karda muhasebeleştirmiştir. Özkaynak yöntemine göre, muhasebeleştirilir. yukarıdaki işlemler A şirketi tarafından aşağıdaki şekilde 14

16 İŞTİRAKLER Hisselerin satın alınması BANKALAR İŞTİRAKLER İştirake ait net dönem karının kaydı İŞTİRAKLERDEKİ KAR-ZARAR PAYLARI İŞTİRAKLER İştrakin diğer kapsamlı karından A şirketine düşen payın kaydı İŞTİRAKLERDEN MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI (ÖZKAYNAK) BANKALAR İştirakin temettü ödemesi 600 İŞTİRAKLER Mart 2012 tarihi itibariyle B Şirketinin özkaynakları aşağıdaki gibidir. Sermaye Geçmiş yıllar karları Diğer Kapsamlı Kar Toplam İştirakler (54.000x%20) = Örnek 2: : A şirketi B şirketinin hisselerinin %20 sini TL ödeyerek 1 Ocak 2011 tarihinde satın alıyor. Sözkonusu hisseler, A şirketine B şirketi üzerinde önemli etkinlik sağlamaktadır. Satın alma tarihinde B şirketinin Özkaynakları aşağıdaki gibidir. Sermaye TL Geçmiş yıllar karları TL TL 15

17 Satın alma tarihinde, B şirketinin net tanımlanabilir varlıklarının gerçeğe uygun değeri TL olarak tespit ediliyor. Farkın nedeni, binaların gerçeğe uygun değerinin defter değerinden TL yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Binaların kalan faydalı ömrü 5 yıldır. İştirak için ödenen bedel İştirakin defter değeri (50.000x%20) Defter değerini aşan ödeme tutarı Binaların gerçeğe uygun değer farkı (10.000x%20) Belirli bir varlığa atfedilemeyen tutar- Şerefiye Veya İştirak için ödenen bedel İştirakin net tanımlanabilir Varlıklarının gerçeğe uygun değeri (60.000x%20) Şerefiye TL (10.000) TL TL (2.000) TL TL TL (12.000) TL TL Yatırımcı işletme Binalara ilişkin olarak ortaya çıkan farkı 5 yıl boyunca itfa edecek, faydalı ömrü belirsiz olan şerefiye ise itfa edilemeyecektir. İtfa tablosu aşağıdaki gibidir: Kalemler Dağıtılabilir Maliyet Faydalı Ömür Yıllık itfa tutarı Binalar TL 5 yıl 400 TL Şerefiye TL Belirsiz - İŞTİRAKLER Hisselerin satın alınması BANKALAR İŞTİRAKLERDEKİ KAR-ZARAR PAYLARI 2..İŞTİRAKLER 400 Binalara atfedilen farkın itfası 16

18 Yatırımcı işletme, kalan dört yıl boyunca yukarıdaki kaydın benzerini yapacak ve böylece TL tutarındaki fark itfa edilmiş olacaktır. Şerefiye ise belirli bir varlığa atfedilemediğinden dolayı, iştirak bir bütün olarak değer düşüklüğü açısından teste tabi tutulacaktır. Örnek 3: A şirketi B şirketinin hisselerinin %40 ına sahiptir. A şirketi iştiraki olan B şirketine 2012 yılı içerisinde TL tutarında mal satışı gerçekleştirmiştir. Kar marjı %30 dur yılı içerisinde B şirketi bu malların TL lık kısmını üçüncü kişilere satmış olup, stoklarında halen A şirketinden satın almış olduğu TL tutarında mal bulunmaktadır. Yapılan işlem, aşağı yönlü bir satış işlemidir. Ortaklıklar arası transfer edilen tutar TL olup, bunun TL tutarındaki kısmı üçüncü kişilere satıldığından dolayı kar realize olmuştur. Kalan TL ise henüz realize olmamıştır. Bu nedenle kazancın ertelenmesi gerekir. Elimine edilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanır: A şirketinin bu satıştan doğan karı: 1.000x%30= 300 TL İştirakteki payı Elimine edilecek tutar 300x%40= 120 TL 120 TL 120 İŞTİRAKLERDEKİ KAR ZARAR PAYLARI İŞTİRAKLER 120 Ortaklıklar arası gerçekleşmemiş karın elimine edilmesi 3. UFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR IASB UFRS 12 yi 12 Mayıs 2011 tarihinde yayınlamıştır. Standart 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Standartta konsolide finansal tablolarda, bağlı ortaklıklar, müşterek anlaşmalar, iştirakler ve konsolide edilmeyen yapılandırılmış işletmeler hakkında yapılması gereken açıklamalar ele alınmaktadır Standardın Amacı ve Kapsamı Standardın amacı, finansal tablo kullanıcılarının aşağıda yer alan hususları değerlendirmesini sağlayacak bilgilerin işletme tarafından açıklanmasını sağlamaktır. 17

19 İşletmenin diğer işletmelerdeki paylarının niteliği ve bu paylara ilişkin riskler ile Söz konusu payların işletmenin finansal durumuna, finansal performansına ve nakit akışlarına etkileri. Diğer standartlarda zorunlu kılınan açıklamalar ile birlikte bu Standartta zorunlu kılınan açıklamalar yukarıda belirtilen amacı karşılamıyorsa, işletme söz konusu amacı karşılamak için gerekli olan her türlü ek bilgiyi açıklar. UFRS 12 aşağıdakilerden herhangi birinde payı bulunan işletme tarafından uygulanır: Bağlı ortaklıklar, Müşterek anlaşmalar (başka bir ifadeyle müşterek faaliyetler veya iş ortaklıkları), İştirakler, Konsolide edilmeyen yapılandırılmış işletmeler Önemli Değerlendirmeler ve Varsayımlar İşletme aşağıdakileri belirlerken yapmış olduğu önemli değerlendirmeler ve varsayımlara (aynı zamanda bu değerlendirme ve varsayımlardaki değişikliklere) ilişkin bilgileri açıklar: Diğer işletmeyi (başka bir ifadeyle UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ın 5 ve 6 ncı paragraflarında tanımlanan şekliyle yatırım yapılan işletmeyi) kontrol edip etmediğini, Bir anlaşmanın müşterek kontrolüne sahip olup olmadığını veya diğer işletme üzerinde önemli etkiye sahip olup olmadığını ve Müşterek anlaşmanın ayrı bir araç oluşturulması yoluyla yapılandırıldığı durumda müşterek anlaşmanın türünü (müşterek faaliyet veya iş ortaklığı olarak) Bağlı Ortaklıklardaki Paylar Bağlı ortaklıklardaki paylara ilişkin olarak, konsolide finansal tabloların dipnotlarında, finansal tablo kullanıcılarının aşağıdakileri anlamasını ve değerlendirebilmesini sağlayan bilgiler açıklanır: Grubun yapısı, Kontrol gücü olmayan payların grubun faaliyetlerinde ve nakit akışlarında sahip olduğu pay. 18

20 Grubun varlıklarına ulaşılabilirliğine veya bunların kullanılabilirliğine ve borçlarının ödenebilirliğine yönelik önemli kısıtlamaların niteliği ve kapsamı, Konsolide edilen yapılandırılmış işletmelerdeki paylarına ilişkin risklerin niteliği ve söz konusu risklerdeki değişimler, Ana ortaklığın bağlı ortaklığındaki sahiplik payında, bağlı ortaklık üzerindeki kontrolünün kaybıyla sonuçlanmayacak şekilde meydana gelen değişiklerin sonuçları, Raporlama döneminde bir bağlı ortaklığın kontrolünün kaybedilmesinin sonuçları 3.4. Konsolide Edilmeyen Bağlı Ortaklıklardaki Paylar Bilindiği gibi IASB Haziran 2012 de UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardında bir değişiklik yaparak, yatırım ortaklıklarını konsolide finansal tablo düzenlemekten muaf etmiştir. Yatırım ortaklığı, bağlı ortaklıklarını konsolide etmek yerine, UFRS 9 uyarınca gerçeğe uygun değer üzerinden ölçecek ve değerleme farklarını dönem kar veya zararında raporlayacaktır. Bu değişikliğe paralel olarak UFRS 12 de de değişiklik yapılmış ve yatırım ortaklığının konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklarındaki paylara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaları yapması gerektiğine yer verilmiştir (UFRS 12, md. 19A). Ortaklığın bir yatırım ortaklığı olduğu gerçeği, Yatırım ortaklığının tespitinde yapılmış değerlendirme ve varsayımlara ilişkin bilgi, Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklara ilişkin detaylı bilgi (şirketin adı, yeri vs.), Yatırım ortaklığı ve bağlı ortaklık arasındaki işlem ve ilişkilerin detayı (fon transferinde sınırlamalar, sözleşmeye dayalı anlaşmalar gibi.) Bir ortaklığın yatırım ortaklığı olması veya yatırım ortaklığının sona ermesine ilişkin bilgi Müşterek Anlaşmalar ve İştiraklerdeki Paylar İşletme, finansal tablo kullanıcılarının aşağıda belirtilenleri değerlendirmesini sağlayacak bilgileri açıklar: Müşterek anlaşmalardaki ve iştiraklerdeki paylarının niteliği, kapsamı ve finansal etkileri. İş ortaklıklarındaki ve iştiraklerindeki paylarına ilişkin risklerin niteliği ve söz konusu risklerdeki değişimleri 19

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık,

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar UMS 27-28 UFRS 3 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Konsolide

Detaylı

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Tebliğ. İştiraklerdeki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 12

Tebliğ. İştiraklerdeki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 12 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İştiraklerdeki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 12 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı; iştiraklerdeki yatırımlara

Detaylı

TMS 28 (2011 Versiyonu)

TMS 28 (2011 Versiyonu) TMS 28 (2011 Versiyonu) İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 28 İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkatan aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olacaksınız: İşletme birleşmeleri türleri, İşletme birleşmesine ilişkin

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI. : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI. : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI Sayı : 2013-4 Konu : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi İlişkili Standartlar : TFRS 9, TFRS 10, TMS 28, TMS 39 I.

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 10) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 216) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 43 SIRA NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 27/12/2005

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlara

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor

İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor UFRS Bülten Ağustos 2012, Sayı 2 İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK); bağlı ortaklıklar ve müşterek yatırımlar (yeni ismi ile müşterek

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011 tarih

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

15. Bölüm UFRS 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR UMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

15. Bölüm UFRS 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR UMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 15. Bölüm UFRS 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR UMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

17. Bölüm UMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

17. Bölüm UMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 17. Bölüm UMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Yabancı paralı işlemlerin gerek

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Bülent KAYIKÇI Standart, yabancı para cinsinden işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine

Detaylı

Tebliğ. İş Ortaklıklarındaki Paylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 31) Hakkında Tebliğ Sıra No: 14

Tebliğ. İş Ortaklıklarındaki Paylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 31) Hakkında Tebliğ Sıra No: 14 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İş Ortaklıklarındaki Paylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 31) Hakkında Tebliğ Sıra No: 14 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; iş ortaklıklarındaki

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UMS 32 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 32.15 AÖ 2-AÖ 31 UMS 32.15 UMS 32.13 UMS 32.16 UR 25- UR 29 AÖ 2- AÖ 31 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama Kontrol listesinin

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI AMAÇ İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların mevcudiyetinden, söz konusu taraflarla gerçekleştirilen işlemlerden ve işletme ile ilişkili

Detaylı

TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama UMS 26 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı emeklilik fayda planlarına ilişkin mali tabloların

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ-

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- İSMMMO 5 Kasım 2012 Doç.Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi vdemir@gsu.edu.tr İÇERİK YENİ TTK ve TFRS UYGULAMASINDA

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri

Detaylı

7. Bölüm UFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR FRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. Yazar: Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

7. Bölüm UFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR FRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. Yazar: Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 7. Bölüm UFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR FRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR Yazar: Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 07.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 Sayın Müşterimiz, Bağımsız denetim kapsamında olup T.M.S.(Türkiye Muhasebe Standarları) uygulamayan şirketlerce 1/1/2014

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

Tebliğ. Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No: 13

Tebliğ. Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No: 13 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No: 13 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; kur değişiminin etkilerine

Detaylı

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 26.01.2015 Sayı: 2015/019 Ref: 4/019

SİRKÜLER İstanbul, 26.01.2015 Sayı: 2015/019 Ref: 4/019 SİRKÜLER İstanbul, 26.01.2015 Sayı: 2015/019 Ref: 4/019 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLUP TMS LARINI UYGULAMAYAN ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA UYGULANACAK İLAVE HUSUSLARA

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının;

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının; 9 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29321 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş ESKİŞEHİR SMMM ODASI KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeni TTK KOBİ TFRS Denetim Yeni Düzenlemelerin Etkileri Muhasebede VUK Hükümranlığı Sona Eriyor. Tüm

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Duran Varlıklar-Mali Duran Varlıklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Duran Varlıklar-Mali Duran Varlıklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Duran Varlıklar-Mali Duran Varlıklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DURAN VARLIKLAR Duran Varlıklar; Bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TFRS lerin ilk kez uygulandığı finansal tabloların (ara dönem dahil): Şeffaf ve sunulan tüm dönemler açısından karşılaştırılabilir nitelikte olan,

Detaylı

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ (a) TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 ERGAZ A.Ş KONSOLİDE MALİ TABLO ERGAZ A.Ş Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot Ref. Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGUNLANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TASLAĞI - III. : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGUNLANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TASLAĞI - III. : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGUNLANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TASLAĞI - III Konu : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi İlişkili Standartlar : TFRS 9, TFRS 10, TMS 28, TMS 39 ÖZET Finansal

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 08.05.2015 18:17:45 Finansal Durum

Detaylı

Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu: Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu: Aşağıdaki GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin birleşme sonrası açılış finansal durum tablosu, GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı,

Detaylı

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/9 Aylık [] 05.11.2015 17:53:58 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 05.11.2015 16:47:37 Finansal Durum

Detaylı

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek-

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine Usul ve Esaslar Hakkında İlgili Seminer Notları

Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine Usul ve Esaslar Hakkında İlgili Seminer Notları Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ İle İlgili Seminer Notları 1 1. Tebliğin Amacı Ana ortaklığın; iştirakleri ile

Detaylı

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri Yorumu 30/06/2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 25/06/2009

Detaylı

ÖZKAYNAK YÖNTEMİNE GÖRE DEĞERLENEN İŞTİRAKLERİN ÖZKAYNAKLARINDA GÖSTERİLEN GELİR VE GİDER UNSURLARI VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU

ÖZKAYNAK YÖNTEMİNE GÖRE DEĞERLENEN İŞTİRAKLERİN ÖZKAYNAKLARINDA GÖSTERİLEN GELİR VE GİDER UNSURLARI VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU DEĞERLENEN İŞTİRAKLERİN ÖZKAYNAKLARINDA GÖSTERİLEN GELİR VE GİDER UNSURLARI VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU PROF.DR.HASAN KAVAL 1.İştiraklerin Değerlemesinde Özkaynak Yönteminin Niteliği Uluslararası

Detaylı

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 197 MADDE 1 3/5/2009 tarih

Detaylı