İZMİR'DEKİ TEHLİKELİ ATIKLAR* Ertuğrul BARKA Kimya Mühendisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR'DEKİ TEHLİKELİ ATIKLAR* Ertuğrul BARKA Kimya Mühendisi ertugrulbarka@yahoo.com"

Transkript

1 463 İZMİR'DEKİ TEHLİKELİ ATIKLAR* Ertuğrul BARKA Kimya Mühendisi GİRİŞ Tehlikeli at klar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi boyutlarda ekolojik sorunlara neden olmaktad rlar. Bu sorunlar, sanayi devrimini gerçekleştirmiş, sibernasyon devrimini yaşayan egemen devletlerde ve onlar n tahakkümündeki ülkelerde farkl nedenlerle ve farkl sonuçlarla görülmektedirler. Tehlikeli at klar sorunu, Türkiye'de, egemen ülkelerin verdiği rol gereği yaşanmaktad r** : Ya bu egemenlerin ekolojik - ekonomik nedenlerle üretmedikleri ürünlerin üretimi yap lmaktad r ya da kullanmad klar, köhnemiş teknolojileri, sökülmüş fabrikalar, sat n al nmaktad r. Sorunun bir başka nedeni de, tüm uluslararas sözleşmelere karş n, bu devletlerden Türkiye'ye çeşitli yol ve yöntemlerle sokulan tehlikeli at klar veya bulaş klar d r. Dünyadaki tehlikeli at k sorunundan, Türkiye'nin olduğu gibi, İzmir'in de bağ ş k olmad ğ aç k bir gerçektir. İzmir'de hem ekolojik y k ma neden olan tehlikeli at k üreten yat r mlar yoğuşturulmaktad r, hem de çeşitli yollardan tehlikeli at k girişi olmaktad r. Sorumlu yöneticiler de fark nda olduklar bu sorunlar, devlet ve hükümetlerce izlenen politikalar gereği, saklamakta, hafife almakta veya çözüyormuş gibi yapmaktad rlar. Makalede at klar ve tehlikeli at klar n tan mlar yap lmakta, T.A.K Yönetmeliği'ndeki listeleri verilmektedir. Sektörlere göre de hangi at klar n oluştuğu örneklenmektedir. İzmir'in ekonomik ve sanayi yap s na k saca değinilerek, kentteki tehlikeli at k kaynaklar n n baz lar ndan ve İzmir'de oluşturduklar tehlikelerinden de sözedilmiştir. Ayr ca, denetçilerin ve denetimlerin yetersizliğine vurgu yap lm şt r. ATIK NEDİR? Elinde bulunduran kişinin atmak istediği veya atmay plânlad ğ vaya atmak zorunda olduğu madde ya da objedir. Standart d ş ürünler, dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da kullan ma maruz kalm ş olan maddeler, kullan lmayan k s mlar (bitik piller, katalizörler v.b.), yararl verim al namayan maddeler, endüstriyel işlem kal nt lar (örneğin cüruflar, dip tortusu v.b.), makine/yüzey işlem kal nt lar (torna at klar, frezeleme k r nt lar v.b.), hammadde ç kar lmas ve işlenmesinden kaynaklanan kal nt lar (petrol sahas sloplar, madencilik at klar v.b.), yasa ile kullan m yasaklanm ş olan ürün, madde ve materyaller, sahibince art k kullan lmayan ve kullan lmayacak olan nesneler (tar msal, evsel, işyeri, pazar kal nt lar v.b.), işlemler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler, son kullan m tarihi geçmiş ürünler, at klara örnek olarak gösterilebilirler. Gelişmiş ülkeler, 1970 li y llardan itibaren deri sanayinde ortaya ç kan çevre kirliliği, sanayide suyun fazla kullan m, artan üretim ve işçilik maliyetleri nedeniyle deri işleme sanayini b rakmaya başlam şlard r. Bu ülkelerin düşük maliyetli deri ithalat n art rmalar ve giderek artan çevre koruma önlemleri, bunun sonucunda ortaya ç kan yüksek maliyetler nedeniyle bu alan terk etmeye başlam şlar, ham deri işletmeciliği az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere doğru kaymaya başlam şt r li y llar n ikinci yar s ndan sonra, Sovyetler

2 464 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Birliği nin ve Doğu Bloku nun dağ lmas serbest piyasa ekonomisinin giderek önem kazanmas ve yayg nlaşmas, deri ticareti ve sanayinde dengelerin değişmesine neden olmuştur. Deri üretim merkezi, Avrupa dan doğuya doğru kaymaya başlam şt r. At k tan mlamas için Avrupa Birliği At k Konseyi'nin 12 Aral k 1991 tarihli 91/689/EEC say l direktifinin esas al nmas doğru olur. TEHLİKELİ ATIK NEDİR? Tehlikeli at klar; çevre ve insan sağl ğ için tehlikeli olan, yan c, yak c, kanserojen, patlay c, radyoaktif, aş nd r c ve zehirli at klar n tümüne verilen genel bir isimdir. Miktar, konsantrasyon veya fiziksel, kimyasal veya enfeksiyöz özellikleri nedeniyle: 1. Mortalite art m na neden olan veya önemli boyutlarda katk da bulunan, ciddi, irreversibl yetersizlik yarat c, düşürücü hastal k yapan, 2. Uygun biçimde işlenip, depolan p, taş n p veya yok edilmediği durumlarda insan sağl ğ veya çevre için zararl olabilme potansiyeline sahip kat at klar veya kat at k bileşimlerine tehlikeli at k denmektedir. HANGİ ATIKLAR TEHLİKELİDİR? Hangi at klar n tehlikeli olarak kabul edildiği, tarih ve say l Resmi Gazete'de Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilmiştir: EK 3: DOĞAL KARAKTERLERİNE YA DA ONLARI OLUŞTURAN AKTİVİTE YE GÖRE TEHLİKELİ ATIK KATEGORİLERİ (ATIK, SIVI, ÇAMUR YA DA KATI HALDE OLABİLİR) A) (Ek 5) te s ralanan özelliklerden herhangi birini gösteren ve aşağ dakilerden oluşan at klar; 1) Hastanelerden, t p merkezlerinden ve kliniklerden kaynaklanan t bbi at klar, 2) Farmasotik ürünlerin üretiminden ve haz rlanmas ndan kaynaklanan at klar, farmasotik ve ilaç at klar, 3) Ahşap koruyucular, 4) Biositler ve fito-farmakolojik maddelerin üretiminden, haz rlanmas ndan ve kullan m ndan kaynaklanan at klar, 5) Solvent (çözücü) olarak kullan lan maddelerin kal nt lar, 6) İnert polimerize malzemeler hariç solvent (çözücü) olarak kullan lmayan halojenli organik maddeler, 7) Siyanür içeren s l işlemler ile sertleştirme işlemlerinden kaynaklanan at klar tuzlar, 8) Hedeflenen kullan ma uygun olmayan mineral yağlar ve yağl maddeler, 9) Yağ / su, hidrokarbon / su kar ş mlar, emülsiyonlar, 10) PCB (Poliklorbubifeniller) ve / veya PCT (Poliklorluterfeniller) ve/veya PBB

3 465 (Polibromlubifeniller) içeren maddeler, 11) Rafine etme, distilasyon (imbikleme) ve her türlü pirolitik( s l) işlem sonucu ortaya ç kan katranl maddeler, 12) Mürekkepler, boyalar, pigmentler, boyalar, lakeler, (cilalar) vernikler, 13) Reçineler, lateks, plastize edici maddeler, zamklar / yap şt r c lar, 14) Tan mlanmam ş ve/veya yeni ve insan ve / veya çevre üzerindeki etkileri bilinmeyen, araşt rma ve geliştirme ya da eğitsel aktivitelerden kaynaklanan kimyasal maddeler, 15) Piroteknikler ve diğer patlay c malzemeler, 16) Fotoğrafç l k kimyasal malzemeleri ve prosesleme malzemeleri, 17) Poliklorlü dibenzo-furan n herhangi bir türevi ile kirlenmiş her türlü malzeme, 18) Poliklorlü dibenzo p-dioksinin herhangi bir türevi ile kirlenmiş her türlü malzeme, B) (EK 4) de s ralanan öğelerin herhangi birini içeren ve (EK 5) te s ralanan özelliklerden herhangi birine sahip olan ve aşağ dakilerden oluşan at klar; 19) Hayvansal veya bitkisel sabunlar, yağlar, balmumlar, 20) Solvent olarak kullan lmayan, halojenli olmayan organik maddeler, 21) Metal veya metal bileşikleri içermeyen inorganik maddeler, 22) Küller ve / veya cüruflar, 23) Tarama at klar n (spoiller) içeren toprak, kum ve kil, 24) Siyanitsiz s l işlem tuzlar, 25) Metalik tozlar, 26) Kullan lm ş katalist malzemeler, 27) Metal veya metal bileşikleri içeren s v veya çamurlar, 28) (29), (30) ve (33) d ş ndaki kirlilik kontrol işlemlerinden kalan art klar (bakiyeler), 29) Islak ar t c çamurlar, 30) Su ar tma tesisleri çamurlar, 31) Dekarbonizasyon art ğ (bakiyesi), 32) İyon-değiştirici kolon art ğ, 33) Ar t lmam ş veya tar mda kullan lmaya uygun olmayan at ksu ar tma çamurlar, 34) Tanklar n ve / veya ekipmanlar n n temizliğinden kalan art klar, 35) Kirlenmiş ekipman, 36) (Ek 4) de s ralanan bileşiklerin bir Ya da daha fazlas ile kirlenmiş konteyn rlar, 37) Piller ve diğer elektrikli üniteler, 38) Bitkisel yağlar, 39) Evsel nitelikli ayr toplama işlemlerinden kaynaklanan ve (Ek 5) te s ralanan özelliklerden herhangi birini gösteren malzemeler, 40) (Ek 4)de s ralanan bileşiklerin herhangi birini ve (Ek 5)te s ralanan özelliklerin herhangi birini içeren diğer herhangi bir at k. EK- 4: (EK- 5) TE AÇIKLANAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLDUĞUNDA

4 466 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 TEHLİKELİ OLAN EK3-B DEKİ ATIKLARIN İÇERİKLERİ At klar n içeriğinde bulunan bileşikler; (C1) Berilyum ve Berilyum bileşikleri, (C2) Vanadyum bileşikleri, (C3) Krom (VI) bileşikleri, (C4) Kobalt bileşikleri, (C5) Nikel bileşikleri, (C6) Bak r bileşikleri, (C7) Çinko bileşikleri, (C8) Arsenik ve Arsenik bileşikleri, (C9) Selenyum ve Selenyum bileşikleri, (C10) Gümüş bileşikleri, (C11) Kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri, (C12) Kalay bileşikleri, (C13) Antimuan ve antimuan bileşikleri, (C14) Tellür ve tellür bileşikleri, (C15) Baryum sülfat hariç baryum bileşikleri, (C16) C va ve c va bileşikleri, (C17) Talyum ve talyum bileşikleri, (C18) Kurşun ve kurşun bileşikleri, (C19) İnorganik sülfürler, (C20) Kalsiyum Florür hariç inorganik flor bileşikleri, (C21) İnorganik siyanürler, (C22) Belirtilen alkali veya alkali toprak metalleri : lityum, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum (bileşik halde değil), (C23) Asitli çözeltiler veya kat haldeki asitler, (C24) Bazik çözeltiler veya kat haldeki bazlar, (C25) Asbest (toz ve lifler), (C26) Fosfor: mineralfosfatlar hariç fosfor bileşikler, (C27) Metal karbonilleri, (C28) Peroksitler, (C29) Kloratlar, (C30) Perkloratlar, (C31) Azidler, (C32) PCB ve / veya PCT ler, (C33) Eczac l k veya veterinerlik bileşikleri,

5 467 (C34) Biositler ve fito-farmakolojik bileşikler (örneğin.; pestisitler), (C35) Enfeksiyonel maddeler, (C36) Kreozotlar, (C37) İsosiyanatlar; tiyosiyanatlar, (C38) Organik siyanürler (örneğin; nitriller,ve benzeri.), (C39) Fenoller;klorofenollerdahil fenol bileşikleri, (C40) Halojenli çözücüler, (C41) Halojenli çözücüler haricindeki organik çözücüler, (C42) Organohalojen bileşikleri (İnert polimerize malzemeler ve bu Ek te belirtilen diğer maddeler hariç), (C43) Aromatik bileşikler; polisiklik ve heterosiklik organik bileşikleri, (C44) Alifatik aminler, (C45) Aromatik aminler, (C46) Eterler, (C47) Patlay c karakterdeki maddeler( Bu ekin herhangi bir yerinde listelenenler hariç), (C48) Kükürt organik bileşikleri, (C49) Poliklorlu dibenzo furan n herhangi bir türevi, (C50) Poliklorlu dibenzo para dioksinin herhangi bir türevi, (C51) Bu listede belirtilen maddelerin haricinde hidrokarbonlar ve oksijenleri, azot ve/veya kükürt bileşikleri. İZMİR'DE SANAYİ Liman kenti ve civar nda da liman olanaklar n n bulunmas yan nda; verimli tar m topraklar yla çevrili oluşu, hammadde kaynaklar, nitelikli işgücü ve ulaş m ağ n n elverişliliği, sanayinin gelişmesine olanak vererek İzmir i Ege Bölgesi'nin ticaret merkezi konumuna getirmiştir. İzmir'deki sanayinin başlang ç ve gelişiminden k saca söz edilecekse; önce tar ma dayal ; tütün, incir, üzüm işletmeleri; zeytinyağ tasirhaneleri, sabun işlikleri; dokuma, g da, içki, bira, sigara, yem, gübre, dericilik, tar m makineleri, v.b sanayi yat r mlar yap ld ğ n belirtmek gerekir. Sonraki y llarda ise Türkiye'ye biçilen rol ve yerel koşullara göre; çok enerji ve su tüketen, ekolojik y k mlara neden olan, sanayi yat r mlar na devam edilmiştir: Petrokimya, petrol rafinerisi, demir-çelik, gemi sökümü, çimento, toprak sanayi, seramik, otomotif, boya, madeni eşya gibi sanayi kollar yla enerji ve madencilik alan ndaki yat r mlar bu tür yat r mlard r. İzmir'deki ilk sanayi yerleşim alan, Alsancak Liman 'n n arka taraf ndaki Darağac (Alsancak Stadyumu civar ) bölgesidir. TARİŞ'in yat r mlar, Sümerbank Basma, ETAS Meyankökü işleme, ESHOT Havagaz, Gomeller yağ fabrikas, T.E.K. Santrali gibi yat r mlar bu bölgedeydiler. Daha sonralar ise, Bornova, Kemalpaşa, Turgutlu; Çiğli, Menemen, Aliağa; Torbal, Tire, Ödemiş hatlar na doğru OSB'lerine ve KSS'lerine veya tek olarak yerleşildi. Yerleşmelerin hemen hepsi en verimli ovalarda, tar m topraklar nda ve suya erişim olanaklar n n yüksek olduğu bölgelerde gerçekleştirildi. Böylece en önemli tar m topraklar tam anlam yla yok edilirken, mevcut sular da h zla tüketiliyor ve bu sanayi kuruluşlar nca

6 468 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 kirletiliyordu. Ek 1' de İzmir'deki ilk 100 büyük sanayi kuruluşunun listesinden, İzmir'in tehlikeli at k üreten sanayilerin büyüklükleri hakk nda bir fikir edinilebilir. HANGİ SEKTÖRLERDE HANGİ TEHLİKELİ ATIKLAR OLUŞMAKTADIR? Baz sektörlerin oluşturduğu tehlikeli at klardan örnekler verilecek olursa: 1. Kimya sanayi: Kuvvetli asit ve bazlar, solventler, reaktif at klar; 2. Metal sanayi: Ağ r metallerle birlikte boya at klar, kuvvetli asit ve bazlar, siyanürlü at klar, ağ r metal içeren kal nt lar; 3. Temizlik maddeleri ve kozmetik üretimi: Ağ r metal tozlar, yanabilen ve parlayabilen maddeler, yanabilen solventler, kuvvetli asit ve bazlar; 4. Mobilyac l k: Solventler, yanabilen maddeler; 5. İnşaat sanayi: Yanabilen boya at klar, solventler, kuvvetli asit ve bazlar; 6. Taş t onar m ve bak m işlikleri: Ağ r metal içeren boya at klar, yanabilen at klar, kullan lm ş kurşun piller ve bataryalar, akü kal nt lar, solventler; 7. Matbaac l k sanayi: Ağ r metal çözeltileri, at k mürekkepler, solventler, elektro kaplama at klar, ağ r metaller içeren mürekkep çamuru; 8. Kâğ t sanayi: Ağ r metaller içeren boya kal nt lar, parlayabilen solventler, kuvvetli asit ve bazlar; 9. Dericilik ve deri işleme: Ağ r metaller, toluen ve benzen; 10. Gemi Söküm Sanayi: Ağ r metaller, yağlar, PCB, PAH; 11. Yakma Tesisleri: Dioksin, Furanlar, Klor ve PCB ler bilinen başl ca Kal c Organik Kirleticiler. Dioksin veya dioksinler ve furanlar terimleri genellikle 210 adet klorlu kirletici, poliklorlu dibenzo-p-dioksinler ve dibenzo furanlar dan oluşan bir grup olduğu ve en toksik klorlu organik bileşikler olarak kabul edilir; MADENCİLİKTEN KAYNAKLANAN TEHLİKELİ MADDELER İzmir ve yöresinde; kömür, alt n, bak r, kurşun, çinko, demir, antimuan, perlit, grafit, titenyum, dolomit ve mermer madenleri ç kar l p işlenmektedir. Sanayi kadar, madencilik faaliyetleri s ras nda da tehlikeli at klar üretilmektedir. Madencilik Faaliyetleri Tehlikeli At klar : Ağ r metaller, siyanür, ağ ryağlar, bu tehlikeli at klara verilebilecek örneklerin bir k sm d r. Burada, özellikle Bergama ve Efemçukuru'ndaki alt n madenciliği faaliyetlerinin yoğun ağ r metal kirliliklerine dikkat çekilmelidir. Elbette tehlikeli at klar ve kaynaklar yukar dakilerle ve sektörlerle s n rl değildir.

7 469 TIBBÎ ATIKLAR İzmir ve ilçelerinden günde yaklaş k olarak 15 ton t bbî toplanmaktad r. Bu at klar, 53 hastane, 184 poliklinik ve 540 küçük ölçekli sağl k merkezinde üremektedir. Bu at klar İzmir Büyükşehir Belediyesi taraf ndan toplanarak Harmandal kat at k dökü alan nda gömülmektedir. Ancak özel hekim muayenehanelerinden, veteriner ve diş hekimi klinikleri gibi küçük sağl k birimlerinde oluşan at klar bu sisteme dahil edilememektedir. İZMİR'DEKİ TEHLİKELİ ATIKLAR NE OLUYOR? Ülkemizin en önemli sanayi bölgelerinden biri olan İzmir'de tehlikeli at klar n bertaraf, geri dönüştürülmesi, giderilmesine yönelik tesis yoktur diyebiliriz. Oluşan tehlikeli at klar n bir bölümünün İzmit'teki lisansl tesis İZAYDAŞ'a gönderildiği söylenilmektedir. Oysa İZAYDAŞ, bulunduğu bölge d ş ndan at k kabul etmemektedir. Bir k s m tehlikeli at k ise, eğer kapasitesi kendi tehlikeli at klar na yeter ve kabul edebilir koşullar olursa, PETKİM'in Aliağa'daki yakma tesisinde bertaraf edilmektedir. İzmir'in tehlikeli at klar n n büyük bir bölümü ise evsel at klarla birlikte bertaraf edilmektedir. Örneğin, Aliağa'daki gemi söküm tesislerinden Harmandal kat at k dökü alan na at klar gönderilmektedir. Bu at klar n bu dökü alan na kabullerinin yap lmamas gerekirken, niteliklerini denetleyecek uzman da bulunmamaktad r. Sanayi kenti olan İzmir, başta Aliağa Demir Çelik tesisleri, Petrol rafinerisi ve Petkim gibi kimyasal at ğ yoğun olan ve y lda milyon tonun üzerinde at k üreten tesislere ev sahipliği yapmaktad r. Ayr ca, yanl ş politikalar sonucu her ilçesi organize sanayi bölgeleri (OSB) ve küçük sanayi siteleri (KSS) ile donat lm şt r. Bu düzenli sanayi tesislerinde bile net tehlikeli at k miktar resmi olarak belirlenmediği gibi bertaraf edilen miktarlar da çok azd r. Kentsel At ksu Ar tma Tesislerinden kaynaklanan milyonlarca tonluk ar tma çamurlar ayr bir sorundur. İlimizde sadece kat olan tehlikeli at klar hakk nda konuşulmas na rağmen, henüz s v ve gaz formlarda tehlikeli at k yokmuş gibi davran lmaktad r. İlimiz Aliağa ilçesinde bulunan, kapasiteleri her y l h zla artan elektrikli ark ocağ (EAOT) ile üretim yap lan demir çelik tesislerinde, bir ton çelik üretiminde Türkiye ve gelişmiş ülkelerde tehlikeli at k olarak kabul edilen, %35 demir, %10-30 çinko ve %2-7 kurşun içeren, yaklaş k 14 kg EAOT ve 100 kg cüruf aç ğa ç kmaktad r. Çevresel ve ekolojik y k mlara neden olan EAOT at ğ Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeliğine göre çevreye zarar vermeden güvenli bir şekilde giderilmesi ve depolanmas n n sağlanabilmesi için özel işlem ve depolama teknikleri gerekmektedir. Ancak, Aliağa'daki tesislerce bu yap lmamaktad r. Çözüm, ya bu fabrikalar n civar ndaki verimli tar m topraklar na Elektikli Ark Ocağ Tozlar n n tepelenmesinde ya da vadilere dökülmesinde aranm şt r. Ayr ca, bu tozlar n s k şt r larak parke taş yap ld ğ da bir gerçektir.

8 470 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 İZMİR'DE NÜKLEER ATIK! İstanbul İkitelli'de hurdac da rastlanan radyoaktif at ktan sonra, İzmir'de de radyoaktif Europium 152 at ğ na rastland : 3 Nisan 2007 de, İzmir, Gaziemir Aksoy Caddesi üzerindeki Aslan Avc Döküm Sanayi ve Tic. A.Ş.'ye ait fabrikan n 70 dönümden fazla olan arazisinde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) taraf ndan radyasyonlu at k saptand. Bu fabrikada 40 y ldan fazla süreyle, yar aç k cezaevi mahkumlar çal şt r larak, akü ve kurşun hurdalar ndan kurşun üretimi yap ld. Ayr ca, Aslan Avc markal saçma üretimi de bu tesiste gerçekleştiriliyordu. Külçe kurşun ve saçma üretimi için teknik ömrünü tamamlay nca, bu tesisin makineleri, depolar, asit havuzlar yla birlikte terk edildi Şirketin içyaz şmalar nda, radyasyonlu at k numunelerinin, TAEK e bağl ÇNAM ne gönderildiği belirtilmektedir. TAEK-ÇNAM'nde yap lan incelemede, radyasyon tespit edilen malzemelerin herhangi at k s n f nda değil, radyoaktif kaynak olduğu ve malzemelerin Türkiye de bulunmad ğ belirleniyor. Radyasyonun Europium 152 ad verilen bir malzemeden bulaşm ş olabileceğini tespit eden ÇNAM, bu malzemenin de ancak nükleer santrallerdeki nükleer çubuklardan bulaşabileceğini belirtiyor. Ayr ca Europuim 152 ad verilen malzemenin Türkiye ye yasal girişinin olmad ğ da aç kca ifade ediliyor. 8 Eylül 2008 de TAEK, Aslan Avc ya gönderilen yaz s nda, fabrikada may s, haziran, temmuz ve ağustos ta yap lan ölçümlerde depolama sahas nda,...f r nlar bölgesinde, kapal istif sahas nda radyoaktif madde bulaşm ş at k tespit edildiği... ni belirtip, Radyoaktif maddelerin potalarda eritildiğini... vurguluyor. Radyasyonlu at klar n bulunduğu yerin karantina alt na al nmas gerekmektedir. 17 Haziran 2008 de Çevre ve Orman Müdürlüğü bir depoda 200 ton at k tespit ediyor ve at klar n bertarafa gönderilmesini istiyor. Bu arada, Aslan Avc Döküm San. Ve Tic. A.Ş'nin Teknik Müdürü Özgür Yarc, Şirketin Genel Müdürü Hadi Gedik e gönderdiği elektronik mektuplarda radyasyon içeren tehlikeli at klar n İZAYDAŞ a gönderilmesi durumunda maliyetin 12 milyon lira olacağ n, eğer Çekmece Nükleer Araşt rma Merkezi ne (CNAM) gönderilirse maliyetin daha da artacağ n belirtiyor. Denetçiler, Temmuz 2008 de tekrar fabrikaya gittiğinde 180 ton tehlikeli at k daha bulmuşlard r. 17 Eyül 2008 de, İzmir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilileri firmaya, 9-10 Eylül 2008 de fabrikada 90x90x12 metrelik depolanm ş at k sahas nda radyasyon tespit edildiğini bildiriyor. Yaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Gaziemir Kaymakaml ğ na Gaziemir Belediyesi ne, Gaziemir Sağl k Grup Başkanl ğ na da gönderiliyor. Kas m 2008 de TAEK, fabrikaya çevre ve insan sağl ğ aç s ndan al nmas gereken tedbirleri bir kez daha hat rlat yor. Bu uyar yaz s Çevre Bakanl ğ ile İzmir Valiliği'ne de gönderiliyor. Aral k 2008 ile Eylül 2009 de, Çevre ve orman Bakanl ğ fabrikay tekrar denetliyor. Aral k 2012 ni itibariyle fabrikan n durumunu tüm sorumlu ve yetkili kurumlar n biliyor olmas na rağmen bugüne kadar radyoaktif çöple ilgili hiçbir işlem yap lmam şt r. Bölge sakinlerinin ifadelerine göre, arazi el alt ndan sat lmak isteniyor, iddiaya göre araziyi TOKİ alacakt r.

9 471 TEHLİKELİ ATIKLARIN SAĞLIĞA ETKİLERİ Ağ r metallerin sağl k üzerine etkilerini şöyle s ralayabiliriz: Farkl sistem ve organ kanserleri, solunum ve dolaş m sistem hastal klar, tiroid bezi hastal klar, karaciğer ve böbrek işlevi bozukluklar, hipertansiyon, düşük ağ rl kl bebek doğumlar, düşükler. Radyoaktif at klar, kansere neden olmaktad rlar. Dioksinler ve furanlar çevrede çok uzun süre kal c d rlar. Uluslararas Kanser Araşt rmas Ajans taraf ndan 1.Grupta (İnsanlarda kansere neden olduğu ispatlanm ş maddeler) gösterilmektedir. Bu konuda en geniş araşt rmay ABD Çevre Koruma Ajans (EPA) yürütmüş ve bu araşt rman n taslağ n 1994 y l nda yay nlam şt r (USEPA 1994a). Araşt rma sonuçlar na göre, dioksin kanser yapmas n n yan nda, sinir, bağ ş kl k ve üreme sistemlerine (sperm say s nda azalma dahil) zarar verebilmekte, doğmam ş bebeklerde bozuk oluşumlara, sakatl klara sebep olab ilmekte, endokrin sistemini bozabilmekte ve daha bir çok olumsuz etkiye neden olabilmektedir. At klar yak ld ğ nda, çok daha zehirli at klara dönüşerek havaya, suya ve toprağa oradan da besin zinciriyle insana ve diğer canl bedenlere taş n yor. Bu at klar insan bedenine bir kez girdiğinde on y llar aşan süreler boyunca bedenden d şar at lam yor. Bedende biriken bu zehirler, zamanla başta kanser olmak üzere, üreme sorunlar na ve akciğer hastal klar gibi daha birçok sağl k sorununa neden oluyor. Asbest: ILO 'nun verilerine göre; dünyada her y l, asbest ile ilişkili kanserlerden çal şan kanserden ölmektedir. Siyanürün sağl k etkilerini k sa süreli yüksek doz ve uzun süreli düşük doz olarak ay rmak gerekir. K sa süreli ve yüksek dozlarda sinir, solunum, dolaş m sistemi etkilenmesi söz konusudur. Uzun süreli düşük dozlarda ise ruhsal dengede bozulma, iştahs zl k, guatr, doğumsal anomali görülür. İnsan için öldürücü doz 1mg./kg (beden ağ rl ğ )d r. SONCA Gemi sökümcüler, kapasitesi ve dolays yla teknik kullanma süresi y llar önce dolmuş olan Harmandal çöp dökü alan na tehlikesiz olduğunu beyan ederek, at klar n göndermektedirler. Ayn gemi sökümcüler, an msayacaks n z, OTOPAN isimli gemide bir ton asbest bulunduğunu beyan etmişlerdi. Oysa, Tehlikeli Gemi Sökümünü Önleme Girişimi, tehlikeli at k s n f ndaki asbestin 77.4 ton olduğunu kan tlam ş, geminin Hollanda ya geri gönderilerek, asbestinin orada temizlenmesini sağlam şt. Art k gemi sökümünden gelen at klar n içinde tehlikeli at k olmad ğ na inan labilir mi? Sorumlular bu konuda güvence verebilirler mi? Bu güvencelerini hangi uzmanlar yla yapt klar denetimlerine dayand rabilecekler? Böyle bir denetim hiç yap lm ş m d r? Kadrolar nda bu işin uzmanlar var m d r? Demir çelik fabrikalar n n Aliağa da birikmiş en az on beş milyon ton elektrikli ark ocağ tozu vard r. Fabrika sahalar nda, sat n ald klar verimli tar m topraklar nda depolad lar. Aliağa da Bozköy civar nda bir vadiye y ğ yorlar. Bilimsel raporlarda ve araşt rmalarda bu elektrikli ark ocaklar tozlar n oluşturan kanserojen ağ r metallerin, yer alt ve yerüstü sular na kar şt ğ gibi rüzgâr ile de soluduğumuz havaya da kar şt ğ yaz lmaktad r. Milyonlarca ton demir çelik at ğ toz ve ne yap lacağ bilinmiyor. Ama bunlar yediğimizden, içtiğimizden, soluduğumuz havaya kadar yaşam düzenimizin içindeler.

10 472 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Sadece bu kadar m? Alt n madenciliği, polimerik kompozit malzemelerle üretim yapanlar, boya fabrikalar tehlikeli at klar n ne yap yorlar? İzmir in, demir çelik, alt n madenciliği ve gemi sökümünden kaynaklananlar d ş nda, y lda en az 300 bin ton olan tehlikeli at ğ nerededir? İZAYDAŞ n kapasitesi İzmir in tehlikeli at k miktar n n onda biri kadar. İZAYDAŞ, 35 bin ton/y ll k kapasitesiyle tüm Türkiye ye hizmet veriyor. PETKİM t/y at k yakma kapasiteli bir tesise sahipken, TÜPRAŞ t/y bir yakma tesisine sahiptir. Türkiye'de üretilen tehlikeli at k miktar TÜİK'e göre: t/y; AB Bazl Tahmin: t/y; Envest: t/y; HAWAMAN: t/y d r. Geriye kalan tehlikeli at klar nerededir? Kald ki; at k yakma tesisleri de başl baş na dioksinlerin ve furan n kaynağ d rlar. Bir ilâç fabrikas n n at klar n nas l da gömdüğünü çok yak nlarda TV lerde gördük, gazetelerde okuduk. Dünyada bugün en kârl işler, silâh, uyuşturucu, petrol ticaretleri gibi tehlikeli at k ticaretidir. Somali k y lar na, Karadenize at lan, dökülen tehlikeli at klar biliyoruz. İtalyan mafyas n n Sicilya aç klar na nükleer at k yüklü gemi bat rd ğ n, Greenpeac örgütü yapt ğ ölçümlerle kan tlad. İskenderun Körfezi'ne, İspanya'n n tehlikeli at k niteliğindeki termik santral at ğ yüklü ULLA isimli bat r ld. Çimento fabrikalar nda tehlikeli at klar yak l yor. Ülkemizde bu fabrikalar İtalyan sermayesi sat n almaktad r. İzmir'in merkezindeki Gaziemir İlçesi'ne nükleer santral at ğ Europium 152 getirilip gömülebilmektedir. Sorumlu ve yetkili olanlar olay saklam şlar, hafife alm şlar ve sürüncemede b rakarak, suçlular tespit edip, yarg lanarak cezaland r lmalar n sağlamam şlard r. EKLER: 1. EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI'NA KAYITLI EGE BÖLGESİ.2NDEKİ 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU: TÜPRAŞ A.Ş. İZMİR RAF. MÜD. PETKİM PETROKİMYA A.Ş. PHILSA PHILIP MORRIS A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş. JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ A.Ş. KOCAER HADDECİLİK A.Ş. ALİAĞA ŞB. ÖZKAN DEMİR ÇELİK A.Ş. PINAR SÜT A.Ş. KÜÇÜKBAY YAĞ A.Ş. CMS JANT VE MAKİNA SANAYİİ A.Ş. KARAKAŞ ATLANTİS A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN A.Ş. DELPHI AUTOMOTIVE LTD. ŞTİ. ESBAŞ ŞB. KARDEMİR LTD. ŞTİ. ALİAĞA ŞB. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. AKDENİZ KİMYA A.Ş.

11 473 ANADOLU EFES A.Ş. İZMİR ŞB. ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK END. A.Ş. POLİNAS PLASTİK A.Ş. HİDROMEK A.Ş. ESBAŞ ŞB. SCHNEIDER ELEKTRİK A.Ş. KANSAI ALTAN BOYA A.Ş. HUGO BOSS LTD. ŞTİ. POLİBAK PLASTİK FİLM A.Ş. BATIÇİM A.Ş. EGE PROFİL TİC. VE SAN. A.Ş. İMBAT MADENCİLİK A.Ş. ÇAMLI YEM A.Ş. EGE SERAMİK SANAYİ A.Ş. NORM CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. ÇİMENTAŞ T.A.Ş. TÜRK TUBORG A.Ş. BAK AMBALAJ A.Ş. ALLIANCE ONE TÜTÜN A.Ş. OPET FUCHS MADENİ YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş. SUN TEKSTİL A.Ş. AGROMEY GIDA A.Ş. VE-GE HASSAS KAĞIT A.Ş. T.T.L. TÜTÜN A.Ş. KLİMASAN KLİMA A.Ş. ALİAĞA ÇAKMAKTEPE A.Ş. SOCOTAB SAN. VE TİC. A.Ş. CEVHER DÖKÜM SANAYİ A.Ş. EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. ÖZGÖRKEY GIDA A.Ş. EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. S.S. TARİŞ ÜZÜM TSK. BİRLİĞİ ESEN PLASTİK A.Ş. CEVHER JANT SAN. A.Ş. OSMAN AKÇA A.Ş. DALAN KİMYA A.Ş.

12 474 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 KATMERCİLER ARAÇ A.Ş. ALKİM KAĞIT A.Ş. ÖRGEN GIDA SAN. TİC. A.Ş. BAĞ YAĞLARI T.A.Ş. EKOTEN TEKSTİL A.Ş. ÇİMBETON A.Ş. ROTEKS TEKSTİL A.Ş. SUNEL TİCARET T.A.Ş. TYH TEKSTİL A.Ş. ÜNİTEKS A.Ş. TİCARET VE SANAYİ KONT. T.A.Ş. VİKİNG KAĞIT A.Ş. EGEPLAST A.Ş. PINAR SU A.Ş. EGE-TAV EGE TARIM A.Ş. BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ LTD. ŞTİ. TEZOL TÜTÜN A.Ş. BTM BİTÜMLÜ TECRİT A.Ş. MAYTEKS ÖRME A.Ş. EGE FREN A.Ş. AGROBEST TARIM LTD. ŞTİ. SPOT TEKSTİL A.Ş. DYO MATBAA MÜREKKEPLERİ SAN. TİC. A.Ş. ÇAĞLAYAN SAN. VE TİC. A.Ş. İZMİR SENKROMEÇ LTD. ŞTİ. MİCHA GALVANİZLİ ÇELİK A.Ş. S.S. TARİŞ PAMUK TSK. BİRLİĞİ İZELTAŞ SAN. VE TİC. A.Ş. VİKİNG TEMİZLİK A.Ş. ATAER ENERJİ A.Ş. KONFOR DAYANIKLI TÜKETİM MALL. A.Ş. K.F.C. GIDA A.Ş. ZF LEMFÖRDER AKS A.Ş. PÜTAŞ PAMUK SANAYİ A.Ş. YATPA DAYANIKLI TÜKETİM MALL. A.Ş. SARIGÖZOĞLU A.Ş.

13 475 YÜKSEL TEZCAN LTD. ŞTİ. STP GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. DB TARIMSAL ENERJİ A.Ş. ANATOLIA TARIM A.Ş. TUKAŞ GIDA A.Ş. TEKNOPET PLASTİK A.Ş. ATİK METAL SAN. VE TİC. A.Ş. EZGİ KONFEKSİYON TD. ŞTİ. BARAN AMBALAJ A.Ş. BATI BASMA SANAYİ A.Ş. KAYNAKLAR 1. Çevre ve Orman Bakanl ğ, Life 'HAWAMAN' Projesi, Life06 TCY/TR/000292, Türkiye'de Sanayiden Kaynaklanan At klar n Yönetiminin İyileştirilmesi, Tehlikeli At klar n S n fland r lmas K lavuzu, Cilt I, GÜLER, Çağatay., H.Ü.T p Fakültesi Halk Sağl ğ A.B, ÇOBANOĞLU, Zakir., T.C. Sağl k Bakanl ğ Temel Sağl k Hizmetleri Genel Müdürlüğü; TEHLİKELİ MADDELER, Sağl k Bakanl ğ Temel Sağl k Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağl k Projesi Genel Koordinatörlüğü, TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ, Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Say s : DELLAL, İlkay., ÖZÜDOĞRU, Tijen., Tar msal Ekonomi Araşt rma Enstitüsü, T:E.A.E. Bak ş, 2. say, 4. nüsha, GÜRSUCU, Yusuf; Tehlikeli At k Yakma ve Enerji Üretimi Nedir? Emek Çevre Komisyonu Raporu, KARAKAYA, Ali Esat., Kimyasal At klar ve İnsan Sağl ğ., Tehlikeli At klar: İnsan ve Çevre Sağl ğ Sempozyumu., 30 May s 2008, Ankara. 8. KARABABA, Ali Osman., E.Ü. T. F. Halk Sağl ğ A.D., Çevre Sağl ğ Aç s ndan Bir Olgu Türkiye'de Alt n Madeni İşletmeciliği Bergama Örneği

2013 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

2013 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU YILI INA GÖRE SANAYİ ODASI NIN 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2013 1 TÜPRAŞ A.Ş.İZMİR RAF. MÜD. (Kons.) 14.531.918 39.776.721 2 PETKİM PETROKİMYA A.Ş. 3.862.136 3.862.136 4.169.955 88.855 2.827.283 1.344.997

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN 2016 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN 2016 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU SANAYİ ODASI NIN 2016 YILI INA GÖRE 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2016 1 TÜPRAŞ A.Ş. İZMİR RAF. MÜD. (KONS.) 11.544.051 32.642.471 _ 2 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 4.153.280 4.153.280 4.554.373 3 PHILSA

Detaylı

TOBB SEKTÖREL HABER BÜLTENİ

TOBB SEKTÖREL HABER BÜLTENİ 2011 25 Ağustos 2010 Çarşamba TOBB SEKTÖREL HABER BÜLTENİ Türkiye Ambalaj Meclisi 24.06.2011 [1] AMBALAJ SEKTÖRÜ HABER BÜLTENİ [2] 25 Ağustos 2010 Çarşamba ASB İÇİN 2011 YABANCI YATIRIM VE KAPASİTE ARTIRMA

Detaylı

Özel Atıklar Prof. Dr. Bülent MERTOĞLU

Özel Atıklar Prof. Dr. Bülent MERTOĞLU 8. Ders Özel Atıklar Prof. Dr. Bülent MERTOĞLU YAPILAN ÇALIŞMALAR YÜRÜRLÜĞE GİREN MEVZUAT: Yönetmelik: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.03.2014 tarihli

Detaylı

İZMİR DE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ. TMMOB Çevre Mühendisleri Odas İzmir Şubesi cmoizmir@cmo.org.tr

İZMİR DE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ. TMMOB Çevre Mühendisleri Odas İzmir Şubesi cmoizmir@cmo.org.tr TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 565 İZMİR DE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odas İzmir Şubesi cmoizmir@cmo.org.tr GİRİŞ Dünyam zda Sanayileşmenin ve fosil yak t tüketimindeki

Detaylı

2000 YILINDA EN YÜKSEK ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREN ÜYELERİMİZ (KAMU KESİMİ) BARAJ: 500 MİLYAR TL

2000 YILINDA EN YÜKSEK ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREN ÜYELERİMİZ (KAMU KESİMİ) BARAJ: 500 MİLYAR TL 2000 YILINDA EN YÜKSEK İ GERÇEKLEŞTİREN ÜYELERİMİZ (KAMU KESİMİ) BARAJ: 500 MİLYAR TL 1 6646 2 10221 3 15745 4 16778 5 531 6 8051 TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. İZMİR RAFİNERİSİ MÜDÜRLÜĞÜ PETKİM

Detaylı

EK-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı

EK-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı EK-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN BAŞARILI SANAYİ KURULUŞLARI 2011 TAKVİM YILI BAŞARI ÖDÜLLERİ

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN BAŞARILI SANAYİ KURULUŞLARI 2011 TAKVİM YILI BAŞARI ÖDÜLLERİ 27 ARALIK 2012 EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN BAŞARILI SANAYİ KURULUŞLARI 2011 TAKVİM YILI BAŞARI ÖDÜLLERİ Sanayileşmek; en büyük ulusal davalarımız arasında yer almaktadır. PROGRAM EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar; a) İnsan

Detaylı

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M.Kemal ATATÜRK

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M.Kemal ATATÜRK 1 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M.Kemal ATATÜRK ÖDÜL TÖRENİ PROGRAMI 17.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI 18.30 ÖDÜL TAKDİMİ En Yüksek Üretim Gerçekleştiren İlk 5

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ATIK PİLLERİN YÖNETİMİ Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Çavuş Bey Mah. No: 1 EDİRNE Tel:

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

İşte sanayinin devleri İSO'nun En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. Tüpraş 'Türkiye'nin en büyüğü tahtını' korudu

İşte sanayinin devleri İSO'nun En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. Tüpraş 'Türkiye'nin en büyüğü tahtını' korudu İşte sanayinin devleri İSO'nun En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. Tüpraş 'Türkiye'nin en büyüğü tahtını' korudu İSTANBUL - İstanbul Sanayi Odası (İSO) En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesini

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik

Detaylı

2012 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU DEĞERLENDİRMESİ

2012 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU DEĞERLENDİRMESİ 2012 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU DEĞERLENDİRMESİ 1 Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 4 Temmuz 2013 ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE BÜYÜK SANAYİ

Detaylı

Kalıcı Organik Kirleticiler ve Stockholm (KOK) Sözleşmesi

Kalıcı Organik Kirleticiler ve Stockholm (KOK) Sözleşmesi Kalıcı Organik Kirleticiler ve Stockholm (KOK) Sözleşmesi Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK) özellikleri nelerdir? -Zehirlidirler. - Çevrede kolayca yok olmazlar. -Besin zincirinde birikirler - Hava,

Detaylı

2005 TAKVİM YILINDA BÖLGEMİZDE EN YÜKSEK ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREREK ALTIN PLAKET VE BAŞARI BELGESİ ALAN 12 ÜYEMİZ

2005 TAKVİM YILINDA BÖLGEMİZDE EN YÜKSEK ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREREK ALTIN PLAKET VE BAŞARI BELGESİ ALAN 12 ÜYEMİZ 2005 TAKVİM YILINDA BÖLGEMİZDE EN YÜKSEK ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREREK ALTIN PLAKET VE BAŞARI BELGESİ ALAN 12 ÜYEMİZ 1- TÜPRAŞ A.Ş. 2- PETKİM 3- HABAŞ A.Ş. 4- BMC 5- EGE ÇELİK 6- İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş. 7- ANADOLU

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KİMYA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İÇİN UL ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR KİMYA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İÇİN UL ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KİMYA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İÇİN UL ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ Tehlikeli Kimyasal Madde Atıklarının Azaltılması Tekstil sektörünün üstünde, çevre üzerindeki etkisini azaltma ve tedarik

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. NARSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Mah. 139 Sok. No:59 Ayrancılar İZMİR

T.C. İZMİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. NARSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Mah. 139 Sok. No:59 Ayrancılar İZMİR T.C. İZMİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konu : Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma belgesi NARSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Mah. 139 Sok. No:59 Ayrancılar İZMİR İlgi : 06.11.2015 tarih

Detaylı

Toprak kirliliğini tanımlamadan önce toprak kalitesi vurgulanmalı

Toprak kirliliğini tanımlamadan önce toprak kalitesi vurgulanmalı Toprak Kirliligi Toprak kirliliğini tanımlamadan önce toprak kalitesi vurgulanmalı Toprağın maruz kaldığı en önemli tehdit unsurları Toprak kirliliği Olağan şartlarda toprak ortamında bulunmayan madde

Detaylı

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir.

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir. TÜRKİYE DE ÇAMUR YÖNETY NETİMİ ve KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI Dr. Özgür ÖZDEMİR KASKİ Genel MüdürlM rlüğü Atıksu Dairesi Başkan kanı, Mart 2011 Türkiye de Atıksu nun işlenmesi

Detaylı

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Betül DOĞRU Şube Müdürü Açılış Kriterleri AB Uyum Sürecinin Aşamaları Türkiye nin Komisyona kapsamlı bir strateji sunması. Türkiye nin

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

TÜRKİYE DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

TÜRKİYE DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Burhan Fuat ÇANKAYA Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ATIK İLAÇLARIN İMHASI

ATIK İLAÇLARIN İMHASI ATIK İLAÇLARIN İMHASI T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü Klinik Proloterapi 4. Basamak İntegratif Tıp Derneği Proloterapi Çalışma Kolu AKILCI İLAÇ

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI Ek-1 ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI KULLANILMIŞ LASTİKLER 16 01 03 Ömrün ü tamamlam ş lastikler 08 03 19* Dağtc yağ 08 04 17* Reçine

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 60 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi: UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

BATUHAN ATIK YÖNETİMİ

BATUHAN ATIK YÖNETİMİ BATUHAN ATIK YÖNETİMİ Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları 120120*:Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri 150110*:Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle

Detaylı

Çilingiroğlu A.Ş. 1920'li yıllardan günümüze, İzmir'de ayakkabı imalatı ve perakendeciliği ile uğraşmaktadır.

Çilingiroğlu A.Ş. 1920'li yıllardan günümüze, İzmir'de ayakkabı imalatı ve perakendeciliği ile uğraşmaktadır. İmalat ve Servis Sektörlerine Yönelik Y İş Güvenliği i ve Günlük k Ayakkabı Tedariği Çilingiroğlu lu A.Ş. Çilingiroğlu A.Ş. 1920'li yıllardan günümüze, İzmir'de ayakkabı imalatı ve perakendeciliği ile

Detaylı

Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri

Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E-mail: ggullu@hacettepe.edu.tr Ulusal Su ve Sağlık Kongresi Antalya-26-30 Ekim 2015

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga,

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar 030201*:Halojenlenmemiş

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Pil ve Akümülatör Nedir? Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren, kompleks elektro kimyasal cihazlardır. Piller ve Aküler Şarj Edilemez (Primer) Şarj Edilebilir

Detaylı

İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler

İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler KİMYA SEKTÖRÜ : Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar, inorganik

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 1- Rafineriler a) Ham petrol rafinerileri, b) 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması projeleri,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 01 05 04 Temizsu sondaj ı ve

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 / 8 NÜKLEER TIP HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN NÜKLEER TIP HİZMETLERİ BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAY BAŞHEKİM Sayfa 2 / 8 1.AMAÇ: 2.KAPSAM: Nükleer Tıp

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI Gözde SEVİLMİŞ Kimya sanayi; önümüzdeki yıllarda küresel üretim ve ticarette etkin olacak sektörlerden otomotiv, bilgi ve iletişim

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI 1. Tesisimize Kabul Edilmeyen Atık Türleri: - Patlayıcı Maddeler - Radyoaktif Maddeler - Mezbaha Atıkları - Tıbbi Atıklar - Lisans kapsamında kodu ve tanımı belirtilmeyen

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (DAP DİAMONYUM FOSFAT)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (DAP DİAMONYUM FOSFAT) 1. MADDE / MÜHTAHZARIN TANIMI Diamonyum Fosfat (DAP), : 67/548/EEC Direktiflerine göre zararlı sınıfında değildir. 2.İNSAN SAĞLIĞI Deriyle Temasta Gözle temasta Yutulduğunda Uzun Süreli Etkileri : Gübreler

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 DEMİR DIŞI METALLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Demir dışı metaller (non-ferrous metals) arasında temel olarak bakır, çinko, kurşun, alüminyum, nikel,

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. III/2872E.160 R.Gazete No. 25755 R.G. Tarihi: 14.3.2005 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kimyasal Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri 26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiş Son değişiklik tarihi 20/03/2008 tarihli ve 26822 s.r.g. "İşyerinde Kimyasal Maddelerle

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK II LİSTESİ SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ (Ek 1 Listesinde Yer Alan Alt Sınırlar Bu Listede Üst Sınır Olarak Alınır) Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar 1- (Değişik:RG-30/6/2011-27980)

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN 2012 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU E B S O

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN 2012 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU E B S O EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN YILI INA GÖRE 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU E B S O AEGEAN REGION CHAMBER OF INDUSTRY S 100 MAJOR INDUSTRIAL ENTERPRISE WITH SALES FROM PRODUCTION IN 1 EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150/5792 26.02.2016 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi MGD MARMARA GERİ DÖNÜŞÜM END. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. PELİTLİ MAH. 4418. SOK. NO:4 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi:

Detaylı

Çimento Sektöründe Alternatif Yakıt Kullanımı-Sorunlar

Çimento Sektöründe Alternatif Yakıt Kullanımı-Sorunlar Çimento Sektöründe Alternatif Yakıt Kullanımı-Sorunlar Beril ŞENYURT TÇMB Çimento Sektöründe Enerji Verimliliği Paneli 12 Haziran 2012 Ankara Alternatif Yakıt Kullanımı Faydalar: Enerji Geri Kazanımı Doğal

Detaylı

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir.

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir. ENVİ-CLEAN Sistemi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere göre tesis atık sularının en iyi şartlara getirildikten sonra alıcı ortama verilmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemiz de Avrupa

Detaylı

Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi

Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi Yasal Gerekliliklere Uygunluk! Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlar amurlarının n Toprakta Kullanılmas lmasına Dair Yönetmelik (03.08.2010 tarihli

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Pil ve Akümülatör Nedir? Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren, kompleks elektro kimyasal cihazlardır. Piller ve Aküler Şarj Edilemez (Primer) Şarj Edilebilir

Detaylı

4. RAKAMLARLA TÜRKİYE MADENCİLİĞİ^

4. RAKAMLARLA TÜRKİYE MADENCİLİĞİ^ 4. RAKAMLARLA TÜRKİYE MADENCİLİĞİ^ Bu bölümde Türkiye'nin toplam ihracat ve ithalatındaki madenciliğin payına ilişkin bilgiler verilmiştir. Ayrıca Türkiye'nin 1987 yılı madencilik üretim değerleri, enerji

Detaylı

1.3.Doğalgaz sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisleri. 2.1. Petrol ve gaz işleme rafinerileri. 50.000 (ellibin) TL/tesis

1.3.Doğalgaz sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisleri. 2.1. Petrol ve gaz işleme rafinerileri. 50.000 (ellibin) TL/tesis Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Kapsamında Tampon Bölgede Yapılması Yasak olup Akarsu Koruma Bandında Yapılması İzne Tabi Olan Faaliyetlerin (Ek-1 Listesi) 2014 Yılı Ücretlendirilmesi Faaliyet Ücret

Detaylı

İŞVEREN PROJE SAHİBİ PROJE TANIMI PROJE KAPSAMINDA SAĞLANAN HİZMETLER

İŞVEREN PROJE SAHİBİ PROJE TANIMI PROJE KAPSAMINDA SAĞLANAN HİZMETLER BEKAB, BOLU İLİ KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ KURMA VE İŞLETME BİRLİĞİ KÜTAHYA KATI ATIK YÖNETİMİ VE ENERJİ SAN. ve TIC. A.Ş ( ALBAYRAKLAR GRUP) BEKAB, BOLU İLİ KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ KURMA VE İŞLETME

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150//3467 02.10.2013 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. İlgi: P.K.12 35801 ALİAĞA İZMİR ALİAĞA / İZMİR 27.08.2013 tarihli ve

Detaylı

Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarının değerlendirilmesi

Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarının değerlendirilmesi 10.06.2011 Atıkların kaynağında azaltılması Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarının değerlendirilmesi Atıkların çevreye zarar vermeden toplanması,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150/6158 11.08.2016 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi ÖNCÜ GERİ DÖNÜŞÜM HURDA OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ORHANİYE MAH. ORHANİYE KÜMEEVLERİ

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (24.12.2009 Tarih Ve 27442 Sayılı Resmi Gazetedeki Değişiklik İle Birlikte) MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ek 1 ve Ek 2 listesinde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

BEYAZ EŞYA ÜRETİM SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

BEYAZ EŞYA ÜRETİM SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ BEYAZ EŞYA ÜRETİM SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ BARIŞ ÇALLI Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü http://enve.eng.marmara.edu.tr Türkiye de Beyaz Eşya Sektörü 1955 yılında

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7557&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=tehlikeli ATIK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7557&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=tehlikeli ATIK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: TEHLİKELİ ATIK Resmi

Detaylı

NUMUNE KORUMA VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ. Genellikle kullanılan. doldurma tekniği. 500 kabın üstte hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır.

NUMUNE KORUMA VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ. Genellikle kullanılan. doldurma tekniği. 500 kabın üstte hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır. NUMUNE KORUMA VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Yapılacak tayin Kabın tipi a hacim (ml) ve doldurma tekniği Genellikle kullanılan Muhafaza tekniği Analizden önce tavsiye edilen en uzun muhafaz Asitlik ve bazlık 500

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 500;501;499 1,5 500 epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, solvent içermeyen, amin kürlenmeli epoksi esaslı bir kaplamadır. Şeffaftır. Atmosferik koşullara açık beton yüzeylerde,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ENDÜSTRİYEL (TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ) ATIK YÖNETİM PLANI. A Kapısı, Pegasus Hava Yolları Teknik O-P Blok 34912 Kurtköy-Pendik / ĠSTANBUL

ENDÜSTRİYEL (TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ) ATIK YÖNETİM PLANI. A Kapısı, Pegasus Hava Yolları Teknik O-P Blok 34912 Kurtköy-Pendik / ĠSTANBUL Page 1 of 8 ATIK ÜRETĠCĠNĠN SANAYĠ TESĠSĠNE AĠT BĠLGĠLER 1-Tesis İletişim Bilgileri -Firma Adı -Adres, Telefon ve Faks : PEGASUS HAVA TAġICILIĞI A.ġ. : İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı -Vergi Kimlik Nosu

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı