Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor"

Transkript

1 1. sayfa.qxd 01/05/ :15 Page 1 CMYK Avrasya ülkeleri her alanda birlik istiyor MARMARA Grubu Stratejik ve Sosyal Araflt rmalar Vakf taraf ndan düzenlenen 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi dünyan n dört bir yan ndan siyasetçi, ekonomist ve ifladam n 1-3 May s tarihleri aras nda stanbul Ticaret Odas nda buluflturuyor. Sayfa 12 de Ette fiyat tart flmas KÜRESEL s nma, biyodizel tüketimi derken son günlerde tar m ürünlerinde meydana gelen zamlar sonras bafllayan k rm z et fiyatlar tart flmas sektörün önemli bir gündem maddesi oldu. Son haftalarda et sektöründe yaflanan suni krize dikkat çeken firmalar, et fiyatlar n n çok geçmeden olmas gereken seviyeye inece i düflüncesinde. Türkiye, hijyen standartlar n n istenilen düzeyde olamamas nedeniyle Avrupa Birli i ne (AB) hayvansal ürün satam yor. Üretim yap lan bölgelerde et entegre tesisleri kurulmal, karkas ve ifllenmifl et olarak tüketim noktalar na so uk zincir bozulmadan sevk edilmeli. Sektör temsilcileri yem deste inin art r lmas gerekti ini önemli vurguluyor. CAZ BE ULUTAfi IN k rm z et araflt rmas 3 TE kredisi için Kosgeb.gov.tr ye t kla Zafer Ça layan KOB lere yönelik hayata geçirilen KOB Yat r m Destek Program sayesinde, 1 milyar YTL civar nda kredi hacmi yarat lacak. Orta-yüksek ve ileri teknoloji sektörlerindeki 1000 KOB ye 100 bin YTL, orta- düflük ve düflük teknoloji sektörlerindeki 1000 KOB ye de iflletme bafl na 50 bin YTL olmak üzere toplam 2 bin KOB ye KOSGEB arac l yla 150 milyon YTL lik kredi faiz deste i sa lanacak. KOB ler adresinden ön kay t yapt rabilecek. 11 de Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN stanbul t caret odas yay n YIL: 52 SAYI: 2506 hracatta 117 milyar dolar yakalad k hracata lk Ad m Program Anadolu ya yay ld 29 Nisan 2008 den itibaren, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaras n n tüm ifllemlerde kullan lmas zorunlu oldu. Kifliler ad na düzenlenecek her türlü belgede Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaras na yer verilmesi, her türlü ifllem ve kay tlarda esas al nmas öngörülüyor. TO Hukuk Birimi nden Avukat F L Z YÜKSEL in yaz s 6 da Ocak ay nda Fransa da bir bankan n çal flan taraf ndan 7 milyar dolar doland r ld n n ortaya ç kmas denetimin önemini bir kere daha gösterdi. ULUSLARARASI bir sorun olarak karfl m za ç kan suiistimal ve sahtekarl kla bafledebilmek için yeni bir mesleki disiplin olufltu. Bu ba ms z denetim kanal n n ad Yolsuzluk Soruflturma nceleme Uzmanl. ABD de birkaç y l önce ortaya ç kan bu meslek, ülkemizde flirketlerin tan flmak üzere oldu u yeni bir kavram. Bu yeni mesle i tan tmak üzere haz rlanan Günümüz Yönetiminde Yolsuzluk Riski konulu panel, stanbul Ticaret Odas ve Muhasebe Ö retim Üyeleri Bilim ve Dayan flma Vakf iflbirli i ile gerçeklefltirildi. Nalan SÖYLEMEZ in haberi 2 de Nas l önleyebilirsiniz flletmelerdeki iç kontrol ABD de yolsuzlu a verilen yap s ne kadar sa lam olursa ceza, adam öldürme olsun tek bafl na yolsuzluklar cezas ndan bile yüksek. önlemeye yetmiyor. hbar kanallar aç ksa yolsuzlu un üzerine Küçük iflletmelerde, kifliler bafllamadan veya en az birbirlerini yak ndan gecikme ile gidilebilir. tan d ndan ve daha çok güvendi inden, daha az iç Suiistimal ve sahtekarl denetim uygulan yor. önlemek için bir nevi h rs z Yolsuzluk yapan yüksek gibi düflünmek zorunday z. mevkide ise s radan Yolsuzlukla mücadelede çal flandan 13 kat daha fazla Türkiye de firmalar henüz zarar veriyor. yeterince fleffaf de il. Otomotivde üretim art fl yerli sanayiye yans m yor TO Kamyon, Otomobil, Otobüs Yedek Parça Meslek Komitesi Baflkan ve Meclis Üyesi brahim Ceylan, otomotiv ana sanayindeki yabanc pay n n artmas n n, bölgesel pazarlarda Türkiye nin üretim üssü konumunu güçlendirdi ini, üretim ve ihracat adet- stanbul da nisan ay enflasyonu yüzde de enflasyon ne oldu Ocak fiubat Mart Nisan % Kaynak: TO TO ÇA RI MERKEZ l istima sui ilesi rdro h bo T.C. Kimlik Numaras art k zorunlu çek tahribat L fiK L kifliler aras ndaki mal teslimi ve hizmet ifas ifllemlerinde uygulanan bedel veya fiyatlamay ifade eden transfer fiyatland rmas ile Türkiye nin vergi gelirlerinde art fl olmas bekleniyor. stanbul Ticaret Odas, Transfer Fiyatland rmas Yoluyla Örtülü Kazanç Da t m n n Özellikleri konulu bir seminer düzenleyerek, üyelerini bilgilendirdi. Sayfa 5 te R SK ASLA SIFIR DE L finansal durum sahtekarl Transfer fiyat vergi gelirlerini art r r ABD de birkaç y ld r uygulanan Yolsuzluk Soruflturma nceleme Uzmanl (CFE) mesle i Türkiye ye geliyor. Türkiye de CFE belgesine sahip 100 kadar uzman, bir o kadar da belge almak için baflvuran aday var. zimmete para geçirme fat u r a lama yolsuzlu u sa hte ka en rl k v a n ter h rs zl TÜRK YE nin ihracat, nisan ay itibar yla y ll k 117 milyar 496 milyon 938 bin dolara ulaflt. Geçen ay ihracat yüzde 39,16 l k art flla 11 milyar 390 milyon 779 bin dolar olarak gerçekleflti. Nisan ay nda yap lan ihracat n STANBUL Ticaret sektörler baz nodas n n ( TO) da yüzde hracata lk Ad m 88,42 si sanayiprogram kapsam nda den, yüzde 9 u 2005 y l ndan bu yana tar mdan, yüz120 firma dan flmanl k de 2,59 u ise hizmeti alarak madencilikten ihracatç oldu. TO, geldi. Sanayi gelen talepler üzerine sektörü alt Anadolu daki 11 bafll alt nda ticaret ve sanayi yüzde 70,15 odas na da hracata payla ilk s rada lk Ad m Program yer alan sanayi e itimi verdi. Halen mamulleri içindört odan n e itimi de en büyük sürüyor. pay yüzde SOYHAN ALPASLAN 21,97 payla tayazd 7 de fl t araçlar oluflturdu. Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor STANBUL Ticaret Odas n n 1995 bazl stanbul Ücretliler Geçinme Endeksine göre, perakende fiyatlarda nisanda yüzde 4,26, toptan fiyatlarda yüzde 3,89 art fl kaydedildi. Odan n stanbul için 1995 y l baz al narak haz rlad endekste, bir önceki y l sonuna göre 4 ayl k art fl yüzde 5,58 olurken, 2007 y l Nisan ay baz al nd nda 12 ayl k art fl yüzde 13,81 ve 12 ayl k art fl yüzde 11,75 oldu. 10 da lerinde art fllar gözlendi ini kaydetti. Öte yandan üretimdeki art fl n yerli sanayiye yans mad n savunan Ceylan, Üretimdeki art fl, ithal girdi oranlar n h zland rm fl ve cari aç k art fl n n aktörleri aras nda yerini almaya bafllam flt r dedi. FAHR SARRAFO LU 8 de Emekliler çal flabilecek mi? GEÇ M s k nt s içerisinde olanlarla, erken emekli olman n verdi i avantajlar ndan yararlanmak isteyenler, do al olarak emekli statüsünde çal flmak istiyor y l ndan itibaren emekli olanlar emekli ayl klar n almaya devam ederken, Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek de çal flma imkan na sahipler. Emeklilerin mevcut uygulamadaki durumlar ile reform sonras durumlar n YAfiAR TAfiDEM R yazd 8 de Varil fiyat 120 dolar gördü... Kambiyo ifllemlerinde BSMV siz dönem bafllad KAMB YO ifllemlerinde uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oran 1 May s 2008 den itibaren s f ra indirildi. Bu uygulama özellikle son zamanlarda yaflanan sahte efektif ve döviz sirkülasyonunu önleyece i gibi giderek kay t d fl na kayan yabanc para dolafl m n n da önüne geçecektir. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi nin uyguland alanlar dikkate al nd nda halen kredi kullanmak zorunda olanlar n da söz konusu vergiden olumsuz etkilendi i, bu verginin yine son zamanlarda gayriresmi kredi piyasas oluflumuna neden oldu u gözlenmektedir. VEYS SEV in yaz s 5 de

2 2. sayfa.qxd 01/05/ :15 Page 1 SAYFA 2 GÜNCEL Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor NALAN SÖYLEMEZ SERMAYEN N küreselleflmesi ile yolsuzluk da onu izledi. Uluslararas bir sorun olarak karfl m za ç kan suiistimal ve sahtekarl kla bafledebilmek için yeni bir mesleki disiplin olufltu. Önceleri firmalar n kendi iç denetimleri ile çözmeye çal flt klar yolsuzluk sorunu bugün ba ms z denetim kanallar arac l yla gün fl na ç kar l yor. Yeni bir mesleki disiplin olarak ortaya ç kan bu ba ms z denetim kanal n n ad ise Yolsuzluk Soruflturma nceleme Uzmanl (CFE). Bu mesle in temel görevleri, yolsuzluktan korunma, yolsuzlu un bulunmas, önlenmesi, incelenmesi ve cezaland r lmas olarak özetleniyor. ABD de birkaç y l önce ortaya ç kan bu meslek, ülkemizde ise flirketlerin tan flmak üzere oldu u yeni bir kavram. R SK ASLA SIFIR DE L ABD de kabul gören bir kurum olan Yolsuzluk nceleme Belgeli Uzmanlar Kurumu nun (ACFE) Aral k 2007 de Türkiye de de bir temsilcili i kuruldu. Uluslararas Soruflturma ve nceleme Uzmanlar Derne i (US UD) ad alt nda kurulan temsilcilik ilk Genel Kurul toplant s n 31 May s ta gerçeklefltirecek. Türkiye de CFE belgesine sahip 100 kadar uzman, bir o kadar da belge almak için baflvuran aday var. Mesle i tan tmak üzere haz rlanan Günümüz Yönetiminde Yolsuzluk Riski konulu panel, stanbul Ticaret Odas ( TO) ve Muhasebe Ö retim Üyeleri Bilim ve Dayan flma Vakf (MÖDAV) iflbirli i ile gerçeklefltirildi. Panelde uzmanlar iflletmelerde suiistimal ve sahtekarl klar önleme, soruflturma ve sorgulamada yürürlükteki mevzuat ile küresel yaklafl mlar ele ald. TO Genel Sekreter Yard mc s Selçuk Tayfun Ok un yapt aç l fl konuflmas n n ard ndan söz alan MÖDAV stanbul Baflkan Prof. Dr. Nuran Cömert, son y llardaki mali skandallar n denetim mesle inin etkinli inin sorgulanmas na yol açt n, bunun da yolsuzluk inceleme uzmanl mesle inin geliflmesine yard mc oldu unu söyledi. TO Mali Müflaviri Dr. Veysi Sevi ise ABD de birkaç y ld r uygulanan Yolsuzluk Soruflturma nceleme Uzmanl (CFE) mesle i Türkiye ye geliyor. Türkiye de CFE belgesine sahip 100 kadar uzman, bir o kadar da belge almak için baflvuran aday var. Uzmanlara göre iflletmelerde suiistimal ve sahtekarl n etkinlikle önlenmesi, bulunmas ve incelenebilmesi için Türkiye de firmalar n kurumsallaflmas gerek. Üst yönetim düzeyinde kararl l k flart. yolsuzluk tarihinin insanl k kadar eski oldu unu söyleyerek Osmanl döneminde yasanm fl yolsuzluk örneklerinden söz etti. Avrupa da bir üniversitede ilk yolsuzluk inceleme dersini veren Dr. Haluk Ferden Gürsel, bu konunun uzmanlar n n, görevlerini gere ince yerine getirebilmek için çok yo un bir e itimden geçmeleri gerekti ini söyledi. flletmelerde ne kadar sa lam bir iç kontrol yap s olursa olsun iç kontrollerin tek bafl na yolsuzluklar önlemeye yetmedi ini söyleyen ACFE liderlerinden Dr. Gürsel, hiçbir kontrol sisteminin mükemmel olmad n ifade ederek, flu yorumu yapt : Her iflletme için asla s f rlanamayan bir yolsuzluk riski var. Çünkü kontroller iflletmenin en alt kademesindeki çal flandan en üst düzeydeki çal flana kadar herkesin sorumlulu unda yürütülüyor. Dolay s yla kontroller ancak çal flanlar kadar etkili. Zaten araflt rmalar gösteriyor ki, insano lu f rsat buldu unda kafas ndaki yolsuzluk fikrini çeflitli bask ve bahaneler ile eyleme dönüfltürüyor. EN GÜVEND KLER M Z... MÖDAV stanbul Baflkan Prof. Dr. Nuran Cömert, TO daki panelde Dr. Haluk Ferden Gürsel e an plaketi verdi. 40 y ldan fazla suredir yolsuzluk incelemesi alan nda çal flmalarda bulunan ve Avrupa da çeflitli ülkelerde çok say da yolsuzluk inceleme kurumunun kurucu baflkanl n da yapan Dr. Haluk Ferden Gürsel, fiirketlerde en büyük yolsuzlu u en güvendiklerimiz yap yor diyor. Gürsel, özellikle küçük iflletmelerde, kifliler birbirlerini yak ndan tan d ndan, daha çok güvendi inden, dolay s yla daha az iç denetim uyguland ndan, yolsuzlu un çok daha fazla görüldü üne dikkat çekiyor. Gürsel, suiistimal ve sahtekarl ktan korunma maliyetlerinin yolsuzluk ile kaybedilecek de erler ve itibar kayb ndan çok daha düflük oldu unu ifade ederek, flu ipuçlar - n veriyor: Suiistimal ve sahtekarl önlemek için bir nevi h rs z gibi düflünmek zorunday z. Yolsuzlu u önleme veya en erken ortaya ç karma yöntemlerinden birisi de özgün suç duyurumu (ihbar) sistemleri. hbar kanallar aç ksa yolsuzlu un üzerine bafllamadan veya en az gecikme ile gidilebilir. fiirketlerin muhasebe bölümündeki yolsuzluk oran ise tespit edilebilen yolsuzluk genel toplam n n yüzde 30 u. Ayr ca en çok yolsuzluk yap lan bir di er bölüm de sat n alma bölümleri. F NANSAL TABLO YOLSUZLU U Dünyada flirketlerde finansal tablo yolsuzlu u da çok görülüyor. Yöneticiler kârdan prim ald klar veya senetlerin borsa de erlerinin düflmemesini istedikleri için flirketin finansal tablosunu hileli olarak daha kârl gösteriyorlar. Amerika da yap lan bir araflt rmaya göre yolsuzluk suçlular, genellikle ilk defa yolsuzluk yapanlar. Daha önce yolsuzlukla suçlananlar aras nda yeniden yolsuzluk yapanlar n oran yüzde 8. Yolsuzlu un tespiti ise ortalama 18 ay sürüyor. Yolsuzluk nceleme Uzmanlar Kurumu nun 2006 y l Ulusal Raporu na göre tipik bir Amerikan iflletmesi yolsuzluk dolay s yla y ll k gelirinin yüzde 5 ini yani yaklafl k 650 milyon dolar kaybediyor. YABANCI YATIRIMCI Türkiye de, di er ülkelerdeki gibi, yolsuzlu un ne boyutta oldu u kesin olarak bilinmiyor. Çal flmalara göre bafllar ndan bir yolsuzluk olay geçmifl flirketlerin yüzde 18 i art k bizde yolsuzluk olmaz diyor. Buna karfl l k, Uluslararas Soruflturma ve nceleme Uzmanlar Derne i Baflkan Haflim Ifl k ise Türkiye de firmalar n henüz yeterince fleffaflaflmad n söylüyor. Dr. Gürsel in aç klamalar nda PricewaterhouseCoopers n dünya genelinde yapt bir çal flma dikkat çekiyor te yap lan anketin sonucuna göre Türkiye ile Rusya, iflletmelerinde hiç yolsuzluk yap lmad n söyleyen iki ülkeden biri. Bu da Türkiye deki firmalar n yolsuzluk iddialar n kabul etmedi inin en güzel örne i y l nda tekrarlanan ayn çal flmada bu kez Türk firmalar n n yüzde 36 s n n geçen 24 ay içerisinde bir yolsuzluk olay yaflad klar n kabul ettikleri ortaya ç k yor. Bu ise Türkiye nin yolsuzluk incelemesine önem veren bir kültüre geçmek üzere oldu unun iflareti say l yor. Türkiye de en çok alg lanan yolsuzluk tiplerinin rüflvet ve haks z kazanç oldu unun düflünülmesine karfl n, incelemede yer alan flirketlerin sadece yüzde 6 s geçen 24 ay içerisinde bir rüflvet olay yaflad klar n ifade ediyorlar. Türkiye de yolsuzluk nedeniyle iflten ç - karma oran ise yüzde 32, ihtarda bulunma yüzde 5. fiirketlerin yüzde 37 si ise hiçbir fley yapm yor. Çarp c bir sonuç ise flirketlerin yüzde 59 unun yolsuzluk nedeni ile kaybolan fonlar n n hiçbir k sm n geriye alamad klar. Her meslekten CFE uzman na ihtiyaç var TÜRK YE de ne kadar Yolsuzluk Soruflturma nceleme Uzman na (CFE) ihtiyaç oldu u henüz tespit edilemiyor. Çünkü hali haz rda firmalardan yolsuzluk konusunda net bilgiler edinilemiyor. Ancak bilinmeyen gizli bir yolsuzluk inceleme uzman potansiyeli oldu u tahmin ediliyor. flletmelerin faaliyet alanlar na göre her meslekten kifli, gereken e itimi almak ve s navlar ndan gecmek koflulu ile Yolsuzluk Soruflturma nceleme Uzman olabiliyor. Denetçilik mesle inden gelenler yan nda, biliflim uzman ndan, hukukçuya, adli bilimler uzman ndan polise, güvenlik görevlisine, flirketlerin orta ve üst düzey yöneticilerine, risk uzmanlar na kadar çok genifl bir alanda faaliyet gösteren herkese ihtiyaç duyuluyor. Halen CFE uzman olmak isteyenler, ACFE ye flahsen baflvurarak s nav belgesi alabiliyorlar. US UD Baflkan Haflim Ifl k n verdi i bilgiye göre, 2008 sonu itibariyle CFE uzman olmak isteyenler, US UD kanal yla bu sertifikaya aday olabilecekler. US UD deste i ile nternet üzerinden yap lacak s nav n idari ayr nt lar 31 May s ta gerçeklefltirilecek olan Genel Kurul dan sonra belirlenecek. S nava baflvuracak adaylara yolsuzlu un incelenmesi sürecinde kullan lmak üzere edinilmesi gereken hukuksal ve uygulamaya iliflkin bilgiler, s nav haz rl k doküman olarak iletilecek. S nav sorular ise ABD deki kurum taraf ndan tek merkezden haz rlan yor. PLATFORM Prof. Dr. KEREM ALK N Makro ekonomik göstergeler çözüme odaklanmam z gerektiriyor Önceki haftalardaki yaz lar m zda dile getirdi imiz ABD nin 2008 y l n n ilk çeyre ine yönelik büyüme verisi, beklentimiz do rultusunda, yüzde 0,6 geldi. ABD Merkez Bankas n n (FED) faizi 0,25 puan indirim, bundan sonra pek de faiz indirimi yapmay düflünmedi ini hissettirmesi sonras nda, Euro-Dolar paritesinde 1,54 dolar seviyesine kadar çekilme bafllam fl gibi gözüküyor. ABD ekonomisine yönelik verilerde nispeten beklenenden daha olumlu bir görüntü görüldü ünden, uluslararas piyasalar n bir miktar toparlanaca umudu artm fl durumda. Bu nedenle, MKB 100 Endeksi nde yukar yönle bir hareketlenme gözlenebilir. Dolar- YTL kurunda ise 1,28 YTL civar bir dalgalanma olaca anlafl l yor. Ancak, derdimiz sadece kur-faizhisse senedi üçgeni olamayaca na göre, reel sektörü ilgilendiren di er verilere de bakmam z gerekiyor. Nitekim, bu verilerden birisi de enflasyon. Gerek TCMB Baflkan Durmufl Y lmaz n 30 Nisan Çarflamba günü yapt aç klamalar, gerekse de Odam z n 1 May s Perflembe günü aç klad enflasyon verileri, fiyat istikrar konusunda s k nt n n büyüdü ünü gösteriyor de enflasyon yüzde 9,3 Gerek Merkez Bankas Baflkan Y lmaz, gerekse de Maliye Bakan Unak tan n aç klamalar, ekonomi yönetiminin yüzde 4 enflasyon hedefi konusundaki iyimserli i bir kenara b rakt n gösteriyor. Baflkan Y lmaz, hedeften vazgeçilmedi ini; ancak, TCMB nin y l sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 9,3 e yükseltti ini ifade etti. Ayn noktadan, Maliye Bakan Unak tan da kendi üslubuyla, ekonomi çevrelerinin yak n bir dönem için yüzde 4 e yak n bir enflasyon beklentisine girmemelerini vurgulad. TCMB Baflkan Y lmaz, enflasyonun yüzde 70 olas l kla 2009 y l sonunda, orta noktas yüzde 6.7 olmak üzere, yüzde 4.9 ile 8.5 aras nda gerçekleflece inin tahmin edildi ini de hat rlatt. Y lmaz, g da fiyat enflasyonunda kademeli bir düzelme olaca varsay m alt nda, enflasyonunun 2010 y l sonunda yüzde 4,9 düzeyine, 2011 y l n n ortalar nda ise yüzde 4 seviyesine düflmesinin beklendi ini de bildirdi. Ancak, olumsuz senaryolar devreye girerse, yüzde y l na kadar sarkacak. Bu noktada, arz floklar n n beklenenden daha uzun sürmesi ve ikincil etkilerinin görülmeye bafllanmas n n, tahminlerin belirgin olarak yukar yönlü güncellenmesine neden oldu unu kaydeden Baflkan Y lmaz, bu do rultuda para politikas n n daha temkinli bir durufl ald n söyledi. Bunun anlam, bu ay ve önümüzdeki ay, yani haziran ay nda, TCMB den piyasalar politika faizini yüzde 15,25 den yüzde 16 ile 16,50 aras nda bir yere yükseltmesini bekliyor. Faizlerin yükselmesi ile Hazine nin borçlanma maliyeti ve faiz yükü artacak; ama, bu arada Hazine ka tlar n n cazibesi artarsa, içeriye girecek yeni portföy amaçl yabanc sermaye ile, Dolar-YTL kurunda 1,25 YTL ye kadar k smi bir gevfleme de gözlenebilir. TO enflasyonu s k nt y teyit ediyor Odam z n enflasyon verileri ise, ekonomi yönetimindeki s k nt y teyit ediyor. Nisan ay nda yüzde 4,26 artan stanbul Ücretliler Geçinme Endeksi, TÜ K in TÜFE siyle karfl laflt r l yor. TÜ K ÜFE si ise, TO nun TEFE si ile karfl laflt r lmakta. TO TEFE ise nisan ay nda yüzde 3,89 artt. Bu durumda, her iki endeksinde y ll k yüzdesel de iflim oran yüzde 13,80 e dayand. Yani, stanbul da y ll k enflasyon, TCMB Baflkan Y lmaz n y l n sonu için öngördü ü yüzde 9,3 ün hayli üstüne ç km fl durumda. Söz konusu enflasyon verilerinin ve beklentilerin fl nda, Türkiye için ne yap labilir i tart flmak yerinde olabilir. Söz buraya gelmiflken, Avrupa Birli i Komisyonu Ekonomik ve Mali fller Genel Müdürlü ü taraf ndan geçti imiz pazartesi günü yay nlanan 2008 ve 2009 y llar na iliflkin ekonomik öngörüler raporunda, Türk ekonomisiyle ilgili öngörülerin kar fl k bir tablo çizdi inin vurgulanmakta oldu unu da hat rlatmam zda yarar var. Raporda, Türkiye nin uluslararas kriz karfl s nda ço u Avrupa Birli i ülkesinden ve aday ülkelerden daha kolay incinebilece i mesaj n n da verilmesi, Türkiye için çözüme odakl çal flma gere ini teyit etmekte. Büyüme kritik konu K sa ve orta vadeli ekonomik ve siyasi tart flmalardan s yr l p, döneminde Türkiye nin ortalama yüzde 6 l k bir büyüme trendini nas l yakalayabilece ini esas tart flmam z gerekiyor döneminde yüzde 7,4 olan büyüme oran, döneminde yüzde 6,9 a geriledi. Yeni GSYH hesaplama yöntemine göre ise yüzde 6, y l nda yeni hesaplama yöntemine göre yüzde 6,9 büyüyen Türk ekonomisi, 2007 y l nda yüzde 4,5 büyüme ile ivme kaybetti. Nitekim, özel sektörün yat r m harcamalar ndaki reel büyüme 2006 y l nda yüzde 15 seviyesindeyken, 2007 y l nda yüzde 2,7 ye gerilemifl durumda. O halde, önümüzdeki y llarda, pek çok nedene ba l olarak özel sektör yat r mlar nda söz konusu ivme kayb sürecek ise, yüzde 6 l k bir ortalama büyüme hayal olacak. Bu durumda, yerli ve yabanc sermaye Türkiye de daha fazla yat r m yapmaya nas l teflvik edilebilir; bu soruya cevap bulmam z gerekiyor. Mikro reformlar flart Esasen, hammadde maliyeti, iflgücü maliyeti, enerji maliyeti ve finansman maliyeti aç s ndan belirli bir cazibesi olan bir ekonomi, yeterli ölçüde yat r m çekmekte zorlanmayacakt r. Ancak, Türkiye nin söz konusu dört temel maliyet kalemi aç s ndan, ne yerli, ne de yabanc sermayeye küresel ekonomide rekabet edebilme imkan vermedi i gözleniyor. Bu aç dan, ekonomi yönetiminin haz rl klar n tamamlama aflamas na geldi i ve yak nda Hükümet in aç klamas beklenen yeni teflvik sisteminin yan s ra, bölgesel asgari ücret uygulamas, iflverenin sosyal güvenlik prim yükünün azalt lmas benzeri ad mlar özel sektör yat r mlar na yönelik mikro reformlar olarak tan mlayabiliriz. Ayr ca, fiyat ve kur istikrar n n gereklili ini dikkate alarak, merkez bankas ba ms zl n n perçinlenmesi ve enflasyon hedeflemesine gereken kredibilitenin kazand r lmas da özel sektör yat r mlar için teflvik edici olacakt r. Cari aç a dikkat AB Komisyonu raporu, 2008 ve 2009 için Türkiye nin cari aç k/gsyh oran n yüzde 6,4 olarak öngörmekte. Türkiye nin ithalat hacmindeki art fl n devam edece ine iflaret eden rapor, hem ihracat gelirinin de artt r lmas na iflaret ediyor, hem de turizm gelirlerindeki art fl n en az ihracat gelirlerindeki art fl kadar iyilefltirilmesi gerekti ini de hat rlat yor. Küresel konjonktürün yeterince nahofl oldu u dikkate al nd nda, Türkiye nin artan cari aç k sorunun yat r mc lar tedirgin etmekte oldu u bir gerçek. Özel sektörün ayakta kalabilmek için yöneldi i aç k pozisyon e iliminden kaynaklanan risk, cari aç k riskiyle birlefltikçe, Türkiye için kur ve buna ba l olarak fiyat istikrar ndan söz etmek anlams zlafl yor. Bu nedenle, döviz kurlar nda dalgalanma riskinin artt ve kurlar n öngörülebilirli inin zay flad dönemlerde, ne yerli, ne de yabanc sermayenin yat r m riskini göze alamayacaklar unutulmamal. Oysa, dünya ekonomisinin tar m ve g da fiyatlar ndaki art fllar tart flt bir ortamda, y lda 25 milyar dolar ihracat geliri potansiyeli olan Güney Anadolu Projesi henüz tamamlanabilmifl de il. Geçmifl y llarda yap lan yanl fl tercihlere ba l olarak enerjide d fla ba ml hale gelmifl bir Türkiye nin, artan enerji fiyatlar yla birlikte, her y l cari aç kta yeni rekorlara mahkum oldu u da bir gerçek. O halde, enerjide yerli kaynaklar n daha etkin kullan laca, tar mda yerli tohumlarla ve do ru teflvik sistemleriyle üretimin canland r ld, Türkiye nin su imkanlar n n en iyi flekilde de erlendirildi i yeni bir politika süreci oluflturulmas gerekiyor. Birleflmifl Milletler in g da krizini çözmek amac yla komisyon kurdu- u bir ortamda, Çin g da ihtiyac n çözebilmek için, dünyan n baflka ülkelerinde tar m arazisi kiral yor veya sat n al yor. Türkiye ise, kendini besleyebilen ülkeyken, tar m ithalat yapacak konuma düflüyor. Türkiye nin çözümleri hemen elinin alt nda. Yeter ki, karar al c lar baflka konularla vakit kaybetmesinler.

3 3. sayfa.qxd 01/05/ :16 Page 1 CMYK Ette fiyat tart flmas SAYFA 3 Sektörel K rm z et fiyatlar na zam haberleri tart flma yaratt. Et sektöründe yaflanan suni krize dikkat çeken firmalar, et fiyatlar n n çok geçmeden, olmas gereken seviyeye inece i düflüncesinde. Sektör, yem fiyatlar na teflvik verilmesini istiyor. CAZ BE ULUTAfi ÜRESEL s nma, biyodizel tüketimi derken son günlerde tar m ürünlerinde meydana gelen zamlar sonras bafllayan k rm z et fiyatlar tart flmas sektörün önemli bir gündem maddesi oldu. Son haftalarda et sektörü ile ilgili suni krize dikkat çeken sektör temsilcileri, et fiyatlar n n çok geçmeden, olmas gereken seviyeye inece i düflüncesinde. Küresel s nma ile yem maliyetlerindeki art fl n üreticide s k nt yaratt n do rulayan et üreticilerine göre, et fiyatlar n n yüzde 20 nin üzerinde artaca söylentisi nedeniyle üretici ister istemez mal n piyasaya vermemek için direndi. K K fi BAfiI 10 K LO ET Avrupa da kifli bafl na 25 kilogram et düflerken, Türkiye de bu rakam 10 kilogram. ABD de ise 40 kilonun üzerinde. Sektör yetkilileri Türkiye de kifli bafl na düflen et tüketiminin babadan kalma klasik yöntemler yerine, modern, sanayileflmifl büyük iflletmelerle art r labilece i düflüncesinde. Et fiyatlar ndaki son hareketlilik, sektörün sorunlar n da tekrar gündeme getirdi. Üretim alan nda ciddi yat r mlar n yap lmas, iflletmelerin birleflerek giderlerini düflürüp, devletin verece i prim ve teflviklerle desteklenip daha modern iflletmeler haline gelmesi ile mümkün. Yeterli et üretimi için hayvan rklar n n gelifltirilmesi, sektöre ciddi yat r mlar yap lmas, yem maliyetlerinin düflürülmesi, modern teknolojiye sahip büyük iflletmelerin yeniden kurulmas flart. Sektör yetkilileri özellikle k rm z et aç n n koyun üretimiyle afl labilece i kanaatinde. Türkiye de haks z rekabet oluflturan, ciddi bir flekilde insan sa l n tehdit eden et ve canl hayvan kaçakç l n n önlenmesi ise maliyetlerin düflürülüp et fiyatlar n n dünya standartlar düzeyine getirilmesiyle mümkün görünüyor. YEM F YATLARINA TEfiV K TO Kasaplar, Tavukçular Meslek Komitesi Meclis Üyesi Hasan Tahsin Akyüz, et fiyatlar n n son befl y ld r artmad n, eskiden beri Kurban Bayram öncesi artan fiyatlar n bayram ertesi tekrar eski seviyesine geldi ini söyledi. Son fiyat art fl n spekülatif söylentilere ba layan Akyüz, Talihsiz aç klamalardan sonra et fiyatlar tekrar yükselifle geçti. Ancak bu suni bir art fl. Fiyatlar birkaç Sa duyuya davet ediyoruz STANBUL Perakendeci Kasaplar Odas Baflkan Bilgin fiahin, et fiyat art fllar ile ilgili söylentilerin iki ay önce bafllad n belirterek, flunlar söyledi: Eskiden ette yüzde 1 veya 2 oran nda art fllar olurdu. fiimdi yüzde 30 lardan bahsediliyor. Kamuoyuna yap lan aç klamalarla piyasam z alevlenip yang n haline getirilmifltir. Bu zam furyas 5-10 tane büyük besicinin ekme ine ya sürmekten baflka bir fley de ildir. Uzun vadede hiç kimse bu iflten kârl ç kamaz. Özellikle bu iflin faturas n tüketici, küçük esnaf ve küçük besiciden oluflan orta ve alt gelir s n f verecektir. Bu zamlar ç karanlar sa duyuya davet ediyor, vicdanlar ile bafl bafla b rak yoruz. ay içinde tekrar eski seviyesine gelecektir dedi. Akyüz, perakendeci kasapl n büyük marketlerle bafl edemedi ini savunarak, Mahalle kasaplar tarihe kar fl yor. fiehrin göbe inde bir market yap ld anda küçük esnaf kepenk kapat yor. Mücadele edebilen, biraz sermayesi olan eski iflini yapmaya çal fl yor dedi. Hasan Tahsin Akyüz, yem fiyatlar na mutlaka teflvik verilmesi gerekti ini de savundu. TO Meclis Üyesi Önder Ünlüer ise etin fiyat art fl na ihtiyac varm fl havas estirildi ine dikkat çekerek suni bir gündem oluflturuldu unu söyledi. Zaten ülkemizde et fiyatlar yüksek diyen Ünlüer, sektör olarak fiyatlar n daha fazla yükselmesini arzu etmediklerini ve zaman n hiçkimsenin ifline yaramad n belirtti. Sektörün gündem maddeleri THALATA Z N VER LMEL M? Türkiye, hijyen standartlar n n Küçük iflletmelerin birleflip koope- Önder Ünlüer, ette fiyat art fl n n kimseye faydas olmayaca n söyledi. 2-3 y lda besicili in ray na girmeye bafllad n kaydeden Ünlüer, flunlar söyledi: E er ülkede et yok, et k tl var havas yarat l r da ithalat n yolu aç l rsa o zaman darbeyi besici yer. Çünkü d flar dan gelen çok ucuz etler varken besici bu fiyattan mal veremeyecek, gelece e güvenle bakamayacak. Böylece sektörel çöküfl yine bafllam fl olacak. Besici elindeki mal de erlendiremedi i zaman besicili i b rak r, dolay s yla sektör geri gider. Devlet geçen y l ve önceki y l yem bitkilerine ve süte destek verdi in ikinci yar s nda da Tar m Bakanl n n bu destekleri art rma çal flmalar var. Buza deste i olacak. Yem deste i mutlaka art r lmal. TO Canl Hayvan ve hracatç lar Meslek Komitesi Meclis Üyesi Umut Özalp de ette ciddi anlamda s k nt oldu una iflaret ederek, geçici de olsa ithalata izin verilmesi gerekti ini savundu. Küresel s nmadan dolay maliyetlerin artmas nedeniyle fiyatlar n yükseldi ine dikkat çeken Özalp, besicinin de fiyat art fl beklentisiyle hayvan n satmad n söyledi. Fiyatlar n suni flekilde artt n kaydeden Özalp, etin flu anda ihtiyac karfl lad n fakat suni art flla köylünün mal n satamad n ve bunun da do rudan tüketiciye yans d n kaydetti. K sa dönem için et ithalat n n çözüm olaca n savunan Özalp, teflvikli besicili in de flart oldu unu sözlerine ekledi. istenilen düzeyde olmamas nedeniyle Avrupa Birli i ne (AB) hayvansal ürün satam yor. Ülkemizde karkas ortalamas kilogram iken Avrupa ülkelerinde 270 kilogram civar nda. Üretim yap lan bölgelerde et entegre tesisleri kurulmal, karkas ve ifllenmifl et olarak tüketim noktalar na so uk zincir bozulmadan sevk edilmeli. Türk tar m n n ve hayvanc l n n geliflmesi, sektörün, bakanl n ve e itimli iflgücünü temsil eden veterinerlerin, mühendislerin iflbirli i sayesinde mümkün. Hayvan sa l sorunlar ve ürün hijyenine iliflkin eksiklikler giderildi inde pek çok üründe Türkiye nin rekabet gücü yükselecek. ratif tarz nda veya hayvanc l k organize sanayilerde faaliyetlerini daha verimli daha ekonomik seviyede sürdürmeleri gerekiyor. Tüketiciler kasaptan ald etin hangi ilin, hangi ah r n, hangi kulak küpe numaral hayvan n eti oldu unu bilerek takibini yapabilmeli. Büyük entegre ve hayvan organize sanayileri kurulmal. Yem bitkilerinin kalitesi ve verimi art r lmal. Yayla ve meralar besicili e aç lmal. Entegre fabrikalara ihtiyaç var TO Kasaplar, Tavukçular Meslek Komitesi Baflkan Servet Can, küresel s nma ile yem bitkileri fiyatlar n n yükselmesinin k rm z eti de etkiledi ini söyledi. Can, ülkemizde besicili in dededen, babadan kalma yöntemlerle yap ld sürece istenilen seviyeye ulafl lmas n n imkans z oldu unu vurgulad. Sanayicilerin et sektörüne ciddi yat r m yapmalar gerekti ini ifade eden Can, flöyle devam etti: Büyük entegre ve hayvan organize sanayileri kurulmal. Yem bitkilerinin kalitesi ve verimi art r lmal. Ülkemizde karkas ortalamas kilogram iken En büyük görev veterinerlerimize düflüyor SETB R Yönetim Kurulu Baflkan Erdal Bahç van, ürün hijyenine iliflkin eksikliklerin giderilmesi halinde pek çok üründe Türkiye nin rekabet gücünün yükselece ini söyledi. Bahç van, hayvan sa l ve g da güvenli i konusundaki gerekli tedbirlerin biran önce al nmas gerekti ini kaydederek, Bugünkü gibi devam ederse, Türkiye zorunlu olarak ithalatç konuma tafl nacak. Bu çerçevede en büyük görev ve sorumluluk veterinerlerimize düflüyor dedi. Hayvanc l k sektörünün geliflmifl birçok ülkede oldu u gibi, hem g da sektörünün hem de ülkenin gelifliminde önemli bir lokomotifi durumunda oldu unu ifade eden Bahç van, flunlar söyledi: Ülkemiz hayvan hastal klar ndan ar, kaliteli ve sa l kl hammadde temini sorununu çözmedi i sürece, kalitesi, makine park, insan de eri, pazarlama gücü, ambalaj gücü, lojistik de eri gibi konularda ne kadar güçlü olursa olsun, önümüzdeki 10 y l n sonunda et ve süt sektörlerinde rekabet edebilir bir yap ya kavuflmam z n mümkün olmad unutulmamal d r. Hijyen standartlar n n istenen düzeyde olmamas sebebiyle Türkiye nin AB ülkelerine hayvansal ürün satamad n kaydeden Bahç van, komflu ülkelere de s n rl say da hayvan ve hayvansal ürünler satt m z söyledi. Bahç van, Yan bafl m zda bizi bekleyen milyarlarca dolarl k Ortado u pazar ve Avrupa Birli i, bugün Yeni Zelanda dan, Avustralya dan hayvansal ürünler ithal ederken biz seyrediyoruz dedi. Avrupa ülkelerinde 270 kilogram civar nda. Karkas verimini art racak tedbirlere ihtiyaç var. Sektöre yeni giren sanayiciler sektörü hareketlendirdi. Türkiye de hayvanc l k, kamu politikalar ve özel sektör iflbirli i içinde daha faydal olur. Ayr ca s n rl olarak dam zl k ithalat yap lmal, verimli rklar n slah yoluna gidilmeli. Temennim, tüketicilerimizin kasaptan ald etin hangi ilin, hangi ah r n, hangi kulak küpe numaral hayvan n eti oldu unu bilece i bir duruma ulaflarak etin ve ürünün takibini yapabilecek bir noktaya gelmesidir. thalata karfl y z, bunun yerine üretici desteklensin TO Canl Hayvan ve hracatç lar Meslek Komitesi Baflkan Hasan Akkaya da etin pahal olmas n n nedenini maliyetin yüksek olmas na ba lad. Besici olarak zarar ettiklerini ifade eden Akkaya, piyasalar n s k nt l oldu unu ifade etti. Geçen y l 16 YTL olan yemin kilogram maliyetinin bu y l 30 YTL nin üzerine ç kt n kaydeden Akkaya flunlar söyledi: Bir yerde kaçak etler fiyatlar n artmas n engelledi. thalata karfl y z. Bunun yerine üretici desteklensin, yol gösterilsin. Tar m lçe Müdürlükleri, besicilik yapan her kap y çalmal, hayvanlar kontrol etmeli. Hastal kl hayvan varsa bunlar besicilikten ç karmal, yerine sa l kl hayvan koymalar konusunda yol göstermeli. Ancak böyle desteklerle et fiyat düfler. Besiciler 2 y l önce ç kan Mera Kanunu yüzünden hayvanlar n otlatam yor. Trakya da birçok besici meras zl ktan hayvanc l b rakt. Haz r yeme güçleri yetmiyor. Biz üzüm yiyece imize ba c y cezaland r yoruz. Veterinerler ve ziraatçiler el ele vermeli. GÜNDEM 2 M AY I S Gerçekten ç rak ç kt k! ERTU YAfiAR e r t u y a s a r. c o m. t r Türk özel sektörünün en büyük firmas olan KOÇ grubunun yönetim kurulu baflkan Mustafa Koç, düzenlenen bir bas n toplant s nda Gümrük Birli i ni elefltirdi. Mustafa bey, Türkiye gümrük birli inden ç rak ç kt demifl. Ç rak ç kmak deyiminin anlam n bilmiyordum. Araflt r nca gördüm ki bu sözlerin anlam, usta havas nda bafllan lan bir iflte pek de o kadar baflar l olamamak; birilerinin size usta ayar vermesi; ç rak olman z m fl... Mustafa beye kat l yorum. Biz gerçekten de Gümrük Birli i iflinde ç rak ç kt k! Çünkü, bundan tam k rk y l önce tasarlam fl (Katma Protokol haz rlanmas 1960 lar n ikinci yar s ; imzas 1971) ve on iki y l önce de (1995) rötufllanarak flekillendirilmifl gümrük birli i, 2008 y l n n Türkiye sinin gereksinimlerini karfl lamamaktad r. Yine de Türkiye deki uslanmaz gümrük birli i karfl tlar beni kendi saflar ndan sanmas nlar! Çünkü biz Türkiye nin gelece inin ne olursa olsun Avrupa Birli i (AB) içinde oldu una inananlardan z. Ama koflulsuz içinde olmak ile iyi müzakere etmek aras nda ciddi bir fark var. Bugün Türkiye deki onmaz AB karfl tlar, Türkiye nin Gümrük Birli i nden zararl ç kt n söylemektedirler. Bunun kan t olarak da Türkiye nin AB ile olan ticaret aç n göstermektedirler. a) E er gümrük birli i olmasayd acaba Türkiye nin d flsat m at l m bu kadar baflar l olabilir miydi? Türkiye bu kadar h zl dünya ekonomik geliflmesine ayak uydurabilir miydi? Yoksa örne in komflumuz Suriye gibi izole edilmifl ve az geliflmifl bir ülke olarak m kal rd? b) E er gümrük birli inin ekonomik bütünleflme baflar s olmasayd Türkiye, istikrar sa lamak için kulland AB çapas ndan bu kadar yararlanabilir miydi? Bizim olsun da ne kadar küçük olursa olsun diyen gümrük birli i ve AB karfl tlar zaten onmaz muhalifler. Ama en az ndan baz seçenekleri de reel politika çerçevesinde görmek gerekmez mi? Yine de Türkiye mutlaka, e er gelecek befl y l içinde AB nin tam üyesi olmayacaksa, Gümrük Birli i ni gözden geçirmelidir. Gümrük Birli i 1995 y l nda Tansu Çiller Murat Karayalç n Cem Duna ekibi taraf ndan kötü müzakere edilmifltir. Özellikle Tansu han m n ne olursa olsun girelim yaklafl m ile gerekli pazarl klar yap lmadan Türkiye gümrük birli i içine sokulmufltur. Gümrük Birli i nin Türkiye ye yaratt as l s k nt, AB ülkeleri ile gümrüklerin ve ticaret s n rlamalar n n karfl l kl olarak kald r lmas de ildir. Türk sanayi ve ekonomisi, zaten yafllanan ve gerileyen; dinamizmini yitiren Avrupa sanayi ile rahatl kla rekabet edebilecek güçtedir. Ancak, Gümrük Birli i ile Türkiye nin yüklenmek zorunda kald (üçüncü ülkelere uygulanan) AB Ortak Ticaret Politikas (OTP) ve Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) Türk ekonomisi için sorun yaratmaktad r. Çünkü AB, üçüncü ülkelerle kendi üyelerinin ç karlar do rultusunda serbest ticaret anlaflmalar (STA) yapmaktad r (örne in flu anda Ukrayna ve Güney Kore ile görüflülen serbest ticaret anlaflmalar imza aflamas na geldi). Bu anlaflmalarla AB, gümrük vergilerinden ve ticaret korunmas ndan ödünler vermektedir. AB bu ödünlerin karfl l n al rken, OTP ve OGT sine (Gümrük Birli i nedeni ile) koflulsuz uymak zorunda kalan Türkiye hiçbir ödün alamamaktad r! Yani tam davul bizim boynumuzda, tokmak onlar n elinde durumu yaflanmaktad r. flte Gümrük Birli i nde sorgulanmas gereken as l konu budur. Yani Türkiye e er isterse (flu anda gümrük birli ine ayk r olan bir uygulama ile) örne in Azerbaycan ile bir serbest ticaret anlaflmas yapabilmelidir. Türkiye Gümrük Birli i nden derogasyon (sapma) alabilmelidir. Ayn biçimde Türkiye, A.B nin yürüttü ü yeni serbest ticaret anlaflmas görüflmelerine do rudan kat lmal d r. Örne in AB flu anda (k sa dönemde sonuçlanmas beklenmeyen) Rusya ve Hindistan ile serbest ticaret anlaflmalar görüflmelerine bafllam flt r. Türkiye mutlaka ve mutlaka bu görüflmelerde yirmi sekizinci ortak olarak masada yerini almal d r.

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen Türkiye'de 7, G. Kore'de 2 bin patent Aflatoksini önleyen fırın 02 05 Kanser yapan aflatoksini önleyen sistem ilgi bekliyor. MÜSAN, biber üreticilerinin geleneksel yöntem alışkanlığından rahatsız. Yavuz

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

KOSGEB çat kuruluflu olsun

KOSGEB çat kuruluflu olsun ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Ekonomik önlemlerin anlam 15 te KOSGEB çat kuruluflu olsun Abdullah ÇÖRTÜ Yabanc sermaye, milli gelir ve KOB lerimiz 14 te Fettah GÜVENTÜRK fl dünyas

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı