TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi"

Transkript

1 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199

2 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar 12.1 STANDARDIN AMACI Çal flanlara sa lanan faydalar standard n n amac, iflletmelerde çal - flanlara sa lanan her türlü hak ve menfaatlerin muhasebelefltirilmesini ve aç klanmas n sa lamakt r. Bu standart; Çal flanlar n sunduklar hizmetler karfl l nda gelecekte, iflletmenin çal flanlar na sa layaca fayda ve menfaatleri borç (yükümlülük) olarak muhasebelefltirilmesini; flletmenin çal flanlar na sunduklar hizmetler karfl l nda gelecekte sa layaca fayda ve menfaatleri borç (yükümlülük) olarak muhasebelefltirilmesini; flletmenin çal flanlar na sa lad faydalar karfl l nda, çal flanlar n sundu u hizmetler sonucunda ortaya ç kan ekonomik fayday kullanmas durumunda gider olarak muhasebelefltirilmesini gerekli k lmaktad r STANDARDIN KAPSAMI Çal flanlara sa lanan faydalar afla dakileri kapsar: Çal flanlara sa lanan k sa vadeli faydalar; çal flanlar n hizmet sunduklar dönemin sonundan itibaren on iki ay içinde tamam ödenecek olan faydalard r (iflten ç karma tazminat d fl ndaki). o ücret, o maafl ve sosyal güvenlik yard mlar, o ücretli y ll k izin ve ücretli hastal k izni, o kâr paylafl m ve ikramiyeler (dönem sonundan itibaren on iki ay içinde ödenebilir olanlar), o sa l k yard m, o lojman, o araç, o ücretsiz veya indirimli olarak verilen g da yard m ve di er hizmetler Çal flma dönemi sonras nda sa lanan faydalar; çal flman n (ifl akdinin) tamamlanmas ndan sonra ödenebilir hale gelen faydalard r (iflten ç karma tazminat d fl ndaki). o emekli maafl, 201

3 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar o di er emeklilik faydalar, o emeklilik sonras hayat sigortas, o emeklilik sonras sa l k yard m. Çal flanlara sa lanan di er uzun vadeli faydalar; çal flanlar n hizmet sunduklar dönemin sonundan itibaren on iki ay içinde tamam ödenmeyen faydalard r (çal flma dönemi sonras na iliflkin faydalar ile iflten ç karma tazminatlar d fl ndaki). o uzun süreli iflten ayr lmalar veya seyahat, jübile veya di er uzun süreli hizmet verme faydalar, o ifl göremezlik ödene i ve dönemin bitiminden itibaren on iki ay içinde tamam ödenmeyen kâr paylafl m, ikramiye ve ertelenmifl ödemeler. flten ç karma (k dem ve ihbar) tazminatlar ; normal emeklilik tarihinden önce iflverenin karar ile çal flan n ifline son verilmesi ve çal flan n gönüllü olarak, belli faydalar karfl l nda (k dem tazminat, ihbar tazminat vb.) iflten ayr lmaya karar vermesi. Çal flanlara sa lanan faydalar kapsam na, çal flanlar ve çal flanlar n bakmakla yükümlü olduklar kimselere sa lanan faydalar girmektedir. Bu faydalar; do rudan çal flana, efline, çocuklar na, kendisine ekonomik olarak ba l olan kiflilere veya sigorta flirketleri gibi di er taraflara yap - lan ödemeler (eflya veya hizmet sa lanmas ) fleklinde olabilir. Bir çal flan iflletmeye tam zamanl, yar zamanl, sürekli, ifl baz nda veya geçici hizmet sa layabilir. Bu Standart aç s ndan, çal flanlar ifadesi kapsam na yönetim kurulu üyeleri ve di er yönetici personel de girer STANDARDIN GET RD KLER ÇALIfiANLARA SA LANAN KISA VADEL FAYDALAR TMS 19 a göre, çal flanlara sa lanan k sa süreli faydalar gider olarak nitelendirilir ve dönemin gelir tablosunda raporlan r. Bilindi i gibi ülkemizde gerek Gelir Vergisi Kanunu gerekse Kurumlar Vergisi Kanunu, iflletmelerin ve(veya) iflverenlerin personellerine ödedi i ücret ve benzeri nitelikteki menfaatleri gider olarak muhasebelefltirmesi gerekti ini belirt- 202

4 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar mektedir. Bu nedenle TMS 19 ile Vergi Mevzuat uygulamalar aras nda çal flanlara sa lanan k sa vadeli faydalarda bir farkl l k bulunmamaktad r. Çal flanlara sa lanan k sa vadeli faydalar afla daki flekilde muhasebelefltirilebilir. flletmelerin özelli ine göre fonksiyonlar na göre farkl gider hesaplar kullanmak da mümkündür. / / 7...xxxxxx Giderleri... Personel Giderleri SSK flveren Paylar flsizlik Sigortas flveren Paylar Sosyal Yard mlar 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar... Gelir Vergisi Damga Vergisi 361 Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri... SSK Primleri (iflçi + flveren) flsizlik Sigortas (iflçi + iflveren) 335 Personel Borçlar... Ödenecek Net Ücret fiten ÇIKARMA (KIDEM VE HBAR) TAZM NATLARI TMS 19 ile Vergi Mevzuat uygulamalar aras nda göze çarpan en önemli farkl l klardan biri çal flanlar n iflten ç kar lmas sonras nda hak kazand klar tazminatlar n muhasebelefltirilmesi ile ilgilidir. Vergi uygulamalar, çal flanlara ödenen k dem tazminatlar n n ödendi inde gider yaz lmas n kabul etmektedir. TMS 19 ise çal flanlar için ileriki tarihlerde meydana gelebilecek olas iflten ç karmalar nedeniyle her raporlama döneminde k dem tazminat karfl l ayr lmas gerekti ini ve bu k dem tazminat karfl l n n da reel iskonto oran ile iskonto edilip finansal tablolarda gösterilmesi gerekti ini belirtmektedir. Bir baflka ifadeyle, TMS 19 k dem tazminat ndan do an yükümlülü ün gelecek dönemlere ait oldu unu dikkate alarak, k dem tazminat yükümlülü ünün muhasebelefltirilmesini uygun görmektedir 203

5 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar TMS 19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar standard na göre k dem tazminat karfl l hesaplan rken, netinin reel iskonto oran n verece i, tahmini bir enflasyon ve faiz oran beklentisi ile uygun bir iskonto oran belirlenmelidir. Bulunacak olan reel iskonto oran gelecekte ödenecek k - dem tazminat yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle bugünkü de- erlerinin hesaplanmas nda kullan lmal d r. ste e ba l iflten ayr lmalar neticesinde ödenmeyip, iflletmede kalacak olan k dem tazminat tutarlar n n tahmini oran da, karfl l k hesaplamalar nda dikkate al nmal d r. K dem Tazminat karfl l k tutar flu flekilde hesaplan r; K dem Tazminat Karfl l = Tam Yükümlülük Tutar x 1+Enflasyon Oran 1+Faiz Oran Emeklili e Kalan Gün Say s /365 Örnek 1: (K dem Tazminat Karfl l Ay rmayan flletme) TBS ticaret iflletmesinin 2 personeli bulunmaktad r. flletme bu personeller için herhangi bir k dem tazminat karfl l hesaplamamaktad r. Bu durumda iflletme Vergi Mevzuat gere i, ileriki tarihlerde meydana gelebilecek olas iflten ç karmalarda ödeyece i k dem tazminat tutar n gider olarak o y l n finansal tablolar na alacak ve vergi matrah ndan düflecektir. flletme tarihli bilançosunu TFRS ye göre haz rlarken, dönem bafl bilançosunu da ( bilançosunu karfl laflt rmak amac yla) düzeltmelidir. flletme tarihinde bu iki personeli için birikmifl toplam TL k dem tazminat yükümlülü ü oldu unu belirtmifltir. ENFLASYON ORANI 0,06125 FA Z ORANI 0,12 REEL SKONTO ORANI 0,0525 TAM YÜKÜMLÜLÜK EMEKL L E SKONTOLANMIfi KALAN GÜN KIDEM TAZM NATI 1.çal flan çal flan Toplam

6 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar 2006 y l nda çal flanlar ifllerine devam etmektedir tarihinde enflasyon ve faiz oran beklentilerinde bir de ifliklik olmam flt r. ENFLASYON ORANI 0,06125 FA Z ORANI 0,12 REEL SKONTO ORANI 0,0525 TAM YÜKÜMLÜLÜK EMEKL L E SKONTOLANMIfi KALAN GÜN KIDEM TAZM NATI 1.çal flan çal flan Toplam Yap lan hesaplamada çal flanlara ait toplam TL k dem tazminat yükümlülü ünün (tam yükümlülük) iskonto edilmifl de eri TL dir tarihli finansal tablolar TFRS ye göre haz rlan rken, bu zamana kadar hiç k dem tazminat yükümlülü ü ay rmam fl olan iflletmenin, tarihindeki iskonto edilmifl TL k dem tazminat yükümlülü ü bilançoya al n r. Bu yükümlü ün TL si geçmifl y llara aittir ve TL si de cari döneme aittir. Bunlara göre tarihinde yap lacak olan TMS düzeltme kayd flu flekildedir: 31/12/ Genel Yönetim Giderleri Geçmifl Y llar Karlar veya Geçmifl Y llar Zararlar 472 K dem Tazminat Karfl l klar Yap lan bu düzeltmeye ve muhasebe kayd na iliflkin Vergi Mevzuat ndaki de erleme hükmü ve TMS 19 daki de erleme hükmü aras ndaki fark sonucunda, iskonto edilmifl K dem Tazminat Yükümlü ü nedeniyle, cari dönemde ertelenmifl vergi alaca ortaya ç kaca da unutulmamal d r. 205

7 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Örnek 2: (Her Y l K dem Tazminat Karfl l Ay ran flletme ) ABC A.fi., her raporlama döneminde k dem tazminat karfl l n tam yükümlülükleri esas alarak ay rmakta ve her y l gider olarak kaydetti i bu tutarlar da Kurumlar Vergisi'nin hesaplanmas nda, ticari kardan mali kara geçiflte Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak matraha ilave etmektedir. fiirketin ve tarihli bilançolar ndaki K - dem Taminat Karfl l k tutarlar ve di er varsay mlar afla daki gibidir K dem Tazminat Karfl l klar Örne imizde; flirketin 6 ayl k faaliyet döneminde TL genel yönetim gideri oldu u, geçmifl y llar zarar n n TL oldu u, ve tarihlerinde flirket çal flanlar n n de iflmedi i varsay lm flt r. TMS 19 göre her çal flan için k dem tazminat tutar flu flekilde hesaplan r; K dem Tazminat Karfl l = Tam Yükümlülük Tutar x 1+Enflasyon Oran 1+Faiz Oran Emeklili e Kalan Gün Say s /365 ENFLASYON ORANI 0,06125 FA Z ORANI 0,12 REEL SKONTO ORANI 0,0525 TAM YÜKÜMLÜLÜK EMEKL L E SKONTOLANMIfi KALAN GÜN KIDEM TAZM NATI 1.çal flan çal flan çal flan çal flan çal flan Toplam

8 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar Bu hesaplamalara göre flirket; TMS 19 a göre TL k dem tazminat karfl l ay rmas gerekirken, TL k dem tazminat karfl l ay rm fl yani TL ( TL TL) iskonto etmesi gerekirken bu iskonto ifllemini yapmay p tam yükümlülük tutarlar kadar karfl - l k ay rm flt r. Bu durum flu flekilde muhasebelefltirilmifltir: (a) 30/06/ K dem Tazminat Karfl l klar Geçmifl Y llar Zararlar Ayn flekilde tarihinde de flirket taraf ndan tam yükümlülük tutarlar kadar ayr lan k dem tazminat karfl l klar düzeltmeye tabi tutulmufltur tarihinde TMS 19 a göre hesaplama yap l rken, enflasyon ve faiz oranlar nda bir de ifliklik beklenmemektedir. Bu nedenle de hesaplamalarda enflasyon ve faiz oran ayn kabul edilmifl ve afla daki hesaplama yap lm flt r: ENFLASYON ORANI 0,06125 FA Z ORANI 0,12 REEL SKONTO ORANI 0,0525 TAM YÜKÜMLÜLÜK EMEKL L E SKONTOLANMIfi KALAN GÜN KIDEM TAZM NATI 1.çal flan çal flan çal flan çal flan çal flan Toplam fiirket haz rlad gelir tablosunda faaliyet dönemine iliflkin TL ( TL TL) yi genel yönetim giderleri hesab na k dem tazminat karfl l k gideri olarak kaydetmifltir. Daha önce yap lan bu kayd hat rlamakta fayda vard r. 207

9 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar (b).. /.. / Genel Yönetim Giderleri K dem Tazminat Karfl l klar K dem tazminat karfl l n n yeniden hesaplanmas neticesinde flirketin dönemde TL ( TL TL) k dem tazminat karfl l k gideri ay rmas gerekti i ortaya ç km flt r. Bu durumda flirket TL (6.350 TL TL) fazla k dem tazminat karfl l k gideri olarak kaydetmifltir. Yap lmas gereken kay t flu flekildedir; (c ) 30/06/ K dem Tazminat Karfl l klar Genel Yönetim Giderleri K dem tazminat karfl l hesaplamas ile ilgili yeniden hesaplamalar ve TMS 19 a uygun düzeltmeler sonucunda ilgili hesaplar n durumu afla daki gibidir: 472 K dem Tazminat Hesab (a) (c) (b) Geçmifl Y llar Zararlar Hesab (a) Genel Yönetim Giderleri Hesab (c ) (b) fiirketin TL geçmifl y llar zararlar de il de TL geçmifl y llar karlar olsayd tarihli düzeltme k dem tazminat hesab ile geçmifl y llar karlar hesab aras nda yap lacak olup, tarihli düzeltme ifllemi ise bir de ifliklik arz etmeyecektir. Buna göre muhasebe kayd flöyle olacakt r; (a) 30/06/ K dem Tazminat Karfl l klar Geçmifl Y llar Karlar

10 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar (b).. /.. / Genel Yönetim Giderleri K dem Tazminat Karfl l klar (c ) 30/06/ K dem Tazminat Karfl l klar Genel Yönetim Giderleri K dem Tazminat Hesab (a) (c) (b) Geçmifl Y llar Karlar Hesab (a) Genel Yönetim Giderleri Hesab (c ) (b) Yukar da yap lan muhasebe kay tlar standarda uygun biçimde finansal tablolara yans t lmal d r. Bilançodaki birikmifl kar veya zararlar (geçmifl y llar da t lmam fl karlar veya geçmifl y llar zararlar ) düzeltilmifl de eri ile yer almal d r. Ayr ca özsermaye de iflim tablosunda da birikmifl kar veya zararlar n (geçmifl y llar da t lmam fl karlar veya geçmifl y llar zararlar ) aç l fl (devir) tutarlar düzeltilmeli ve düzeltmeler özsermaye de iflim tablosunun içerisinde ayr bir sat r ya da sütun olarak gösterilmelidir. fiirket, yap lan bu düzeltmeleri Mali Tablolar Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Mali Tablolar n Aç k, Yorumlanabilir ve Anlafl labilir Olmas Aç s ndan Aç klanmas Gerekli Olan Di er Hususlar dipnotunda afla daki ifadeye benzer flekilde aç klamal d r: fiirketin tarihi itibariyle ve önceki dönemlere iliflkin k - dem tazminat karfl l klar TMS 19 a göre yeniden hesaplanm fl ve dönemine ait TL lik tutar faaliyet giderleri ile, tarihi ve öncesine ait TL lik tutar ise geçmifl y llar zararlar (veya geçmifl y llar karlar ) hesab ile TMS 19 a göre düzeltilmifltir. Düzeltmeler karfl laflt rmal olarak haz rlanm fl finansal tablolara yans t lm flt r. 209

11 210 K dem tazminatlar n n muhasebelefltirilmesinde, Vergi Mevzuat ve TMS 19 aras nda fark bulundu undan dolay hesaplanan k dem tazminat yükümlülükleri için ertelenmifl vergi hesaplanmal d r.

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas mali ÇÖZÜM 33 F NANSAL TABLOLARIN FARKLI PARA B R ME DÖNÜfiTÜRÜLMES Yrd.Doç Dr. Metin SABAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Arfl. Gör. Murat GENÇ Zonguldak

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Vergide Yap lan 100 Önemli Hata. Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri

Vergide Yap lan 100 Önemli Hata. Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Vergide Yap lan 100 Önemli Hata Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Yay n tarihindeki geçerli mevzuat ve uygulama göz önüne al narak

Detaylı

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES

KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES UMS - 18 HASILAT STANDARDI VE A.B.D DÜZENLEMELER IfiI INDA MAL SATIfi HASILATININ KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES KOfiULUNA L fik N AÇIKLAMA VE ÖRNEKLER Doç. Dr.

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

Ü lkeler aras ndaki artan ekonomik entegrasyon; dünyadaki mal ve hizmet

Ü lkeler aras ndaki artan ekonomik entegrasyon; dünyadaki mal ve hizmet ÇOK ULUSLU fi RKETLERDE TRANSFER F YATLAMASI MAN PULASYONLARI VE KONUNUN TÜRK YE AÇISINDAN RDELENMES Doç. Dr. Selim Yüksel PAZARÇEV REN Sakarya Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME

SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME Bahar 2007 Say : 7 SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME HUKUK GÜNDEM Güzin TANYER Emrah ALTUNO LU Anlat lana göre; Condoleezza Rice, Ankara ziyareti s ras nda Abdullah Gül e Fransa n n yapamad sosyal

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine Dönemsellik kavram, iflletmelerin s n rs z say lan yaflam sürelerinin s n rl uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar n n di- er dönemlerden ayr olarak saptanmas n ifade eder.

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde KURUMLARIN OLA AN T CAR FAAL YETLER DOLAYISIYLA OLUfiAN BORÇLANMALARIN ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESES KARfiISINDAK DURUMU Mesut KOYUNCU Bafl Hesap Uzman 1. Örtülü Sermaye Müessesesi Hakk nda Genel Bilgi: Ö rtülü

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı