BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ"

Transkript

1 MTA Dergisi 110, 45-54, 1990 BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ Ahmet ŞAŞMAZ* ve Ahmet SAĞIROĞLU* ÖZ. Billurik dere cevherleşmeleri Yüksekova karmaşığına ait granit ve diyoritik kayaçların içerisinde ve bu kayaçlann kontaktında gelişmiştir. Granitik ve diyoritik kayaçlar içerisinde görülen cevherleşmeler, K-G doğrultulu tansiyon çatlaklarına yerleşmiş damar tipi cevherleşmelerdir. Bu damarlarda yaygın olarak pirit, kalkopirit, sfalerit, galen, manyetit, hematit ve spekülarite rastlanır. Damarların bazılarında bu minerallerden bir veya birkaçı baskın olabilmektedir. Granitik ve diyoritik kayaçlann kontaktında görülen cevherleşmeler kontakt tipi cevherleşmeler olup yukarıdaki minerallere ilâve olarak Cu-sulfotuz, Bi-sulfotuz ile Ag-fahlers gibi mineralleri de içerirler. Yörede gözlenen bu cevherleşmelere serisitleşme, kaolinleşme, silisleşme, kloritleşme, turmalinleşme ve epidotlaşma gibi yoğun bir alterasyon eşlik etmektedir. Cevherleşmeler olasılıkla Üst Kretase-Paleosen yaş aralığında, Keban metamorfitlerinin Yüksekova karmaşığı üzerine bindirmesi sırasında gelişmiştir ve bölgenin tektonik evrimi ile yakından ilişkilidir. GİRİŞ Bu çalışmaya konu olan Billurik dere cevherleşmeleri, Elazığ ilinin yaklaşık 25 km kadar kuzeyinde yer alır (Şek.l). Billurik dere cevherleşmeleri, Yüksekova karmaşığı içerisinde ve değişik özellikte bulunurlar. Cevherleşmeler konusunda yayınlanmış bir çalışma yoktur. Yüzeylenmiş şekliyle cevherleşmeler ekonomik olmadığından madencilik sektörünün de ilgisini çekmemiştir. Ancak, cevherleşme alanını da içine alan Doğu Toros kuşağı daha önce birçok araştırmacı tarafından değişik amaçlarla çalışılmıştır. Perinçek (1979), Kempton ve Savcı (1982), * Fırat Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ.

2 46 Ahmet ŞAŞMAZ ve Ahmet SAĞIROĞLU Yazgan (1981,1984), Bingöl (1982,1984), Asutay (1985) ve Akgül (1987) Yüksekova karmaşığının petrografik ve petrolojik özelliklerini incelemişlerdir. Elazığ yöresinde görülen Yüksekova karmaşığındak'i cevherleşmelere yönelik ilk çalışma, Sağıroğlu (1986,1987) tarafından Kızıldağ (Elazığ) çevresinde yapılmıştır.! Bu araştırmada, Billurik dere yöresinin 1: ölçekli jeoloji haritası yapılmış, cevherli kütlelerin konumlan saptanmış ve yapısal jeoloji çalışılmıştır. Aynca, cevherli kütlelerin, yan kayaçların ve alterasyon zonlarının mineralojisi ve petrografisi incelenerek, cevherleşmenin kökeni ve cevherleşme modeli saptanmaya çalışılmıştır. LİTOLOJİ İnceleme alanındaki temeli, Koniasiyen-Kampaniyen yaşlı Yüksekova karmaşığı oluşturmaktadır. Bu karmaşığın üzerine açısal uyumsuzlukla Orta-üst Eosen yaşlı Kırkgeçit formasyonu gelir. Kırkgeçit formasyonu ise yer yer üst Miyosen yaşh Karabakır formasyonu tarafından örtülmektedir (Şek.2).

3 BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİ 47 Yüksekova karmaşığı Bu karmaşık ilk defa Perinçek (1979) tarafından Hakkari ili Yüksekova ilçesi yakınlarında tanımlanmıştır. Karmaşık, çalışma alanında egemen birim olup, Yılan geçiren, Meşeliköy, Boğaz tepe ve Billurik dere yöresinde geniş bir yayılıma sahiptir. Elazığ çevresinde çok farklı kayaç toplulukları ile temsil edilen bu karmaşık, inceleme alanında üç değişik kayaç grubu adı altında incelenmiştir. Bunlar; granitik kayaçlar, diyoritik kayaçlar ve bu kayaçları kesen aplitik ve mikrodiyoritik damarlardır. Granitik kayaçlar. Bu kayaçlar sahanın orta ve doğu kesimlerinde görülür ve açık renkli olmalarıyla diğer kayaçlardan kolayca ayrılırlar. İncelenen tüm kesitlerde taneli doku hâkimdir ve mineralleri eşboydur. Bu kayaçlar, kuvars, K-feldispat, plajiyoklaz, biyotit, amfibol gibi mineraller, zirkon, apatit, sfen ve manyetit gibi tali minerallerden oluşmaktadır. Diyoritik kayaçlar. Açık ve koyu renkli iki tür mineralden oluştuğu gözlenir. Açık renkli mineralleri plajiyoklaz ve kuvars, koyu renkli mineralleri ise amfiboller oluşturur. Monzonit, monzodiyorit, diyorit ve bunlann kuvarslı bileşenlerinden oluşan birimi, arazide birbirinden ayırmak olanaksızdır. Bu kayaçlarda tanesel doku hâkimdir ve çoğu mineralleri ayrışmıştır. Damar kayaçları. Çalışma alanında bulunan granitik ve diyoritik kayaçlar, aplitik ve mikrodiyoritik damarlar tarafından kesilmiştir. Yazgan (1984), bu kayaçlann Baskil'deki eşleniklerinin K/Ar yaş tayinine göre Kampaniyen yaşh olduğunu belirtmiştir. Bunlann kalınlıkları l cm cm arasında değişmektedir. Kırkgeçit formasyonu Formasyon ilk defa TPAO jeologları tarafından (1978) Van ili güneyinde tanımlanmış ve adlanmıştır (Tuna, 1979). Yüksekova karmaşığı üzerine açısal uyumsuzlukla oturan Kırkgeçit formasyonu ince bir çakıltaşı seviyesi ile başlayıp; kumtaşı, kumlu kireçtaşı ve kireçtaşı-marn ardalanmasından oluşan bir istif sunar. Avşar (1983), bulduğu fosillere dayanarak formasyonun yaşını Orta-Üst Eosen olarak belirlemiştir. Karabakır formasyonu Bu formasyon ilk defa Naz (1979) tarafından Pertek ilçesi Karabakır köyü çevresinde tanımlanmıştır. Sahada Kırkgeçit formasyonu üzerine uyumsuz olarak oturan Karabakır formasyonu, olivinli bazaltlarla temsil edilir. Sirel ve diğerleri (1979), Palu civarında yaptığı çalışmada, bulduğu fosillere dayanarak birime üst Miyosen yaşını vermiştir. YAPISAL JEOLOJİ inceleme alanında temeli, magmatik kayaçların oluşturması nedeniyle kıvrımlı yapılardan çok, kınk tektoniği önemli ölçüde etkili olmuştur. Yüksekova karmaşığı tektonik hareketlerin etkisi ile çatlaklı bir yapı kazanmıştır. Bu çatlakların doğrultularına göre yapılan gül diyagramında egemen çatlak doğrultu yönü, K D olduğu belirlenmiştir (Şek.3). Yüksekova karmaşığına ait kayaçlarda yaygın olarak görülen alterasyon nedeniyle küçük ölçekteki fayları görmek zordur. Çalışma alanında görülen en büyük fay, Billurik dereye paralel olarak uzanan, yaklaşık 2 km uzunlukta granit-diyorit kontakt boyunca yer alır. Fayın eğim atımlı normal bir fay olabileceği düşünülmüş, fakat atımı belirlenememiştir (Şek.2). Faylanmalar Orta-üst Eosen yaşlı Kırkgeçit formasyonunu etkilememiştir. Granit ve diyoritlerin Baskil'deki eşleniklerinin Koniasiyen-Kampaniyen (Yazgan, 1984) olduğu düşünülürse, faylanmaların da Kretase sonu Paleosende geliştiği ortaya çıkar ki, bu yaş aralığı da Yazgan'ın(1984) Keban metamorfiklerinin Yüksekova karmaşığı üzerine bindirme yaş aralığına uymaktadır.

4 48 Ahmet ŞAŞMAZ ve Ahmet SAĞIROĞLU Kırkgeçit formasyonu iyi tabakalanma göstermektedir. Bunlann doğrultuları D-B, eğimleri kuzeye doğrudur. ile Granitik ve diyoritik kayaçlarda çatlak doğrultularının analizi ile elde edilen gül diyagramında 25 ve 325 doğrultulu iki maksimum olduğu görülür (Şek.3). Bu iki maksimum arasındaki dar açının açıortayının en büyük basınç gerilmesi olduğu kabul edildiği takdirde, bölgenin K-G (yaklaşık 355 yönlü) doğrultulu sıkışmanın etkisinde kaldığı sonucuna varılır. Bu da Tatar'ın (1986) lanstad fotoğraflarından yararlanarak yaptığı kınk analizindeki sıkışma doğrultusu ile tamamen uyumluluk göstermektedir. Bu sıkışma, Keban metamorfitlerini Yüksekova karmaşığı üzerine bindiren kuvvet olmalıdır. CEVHERLEŞMELER Elazığ yöresindeki Yüksekova karmaşığı içinde birçok mineralizasyon bilindiği halde bu konuda çok az araştırma yapılmıştır. Cevherleşmelere yönelik ilk çalışma Sağıroğlu (1986,1987) tarafından Kızıldağ (Elazığ) yöresinde yapılmış ve araştırmacı buradaki cevherleşmelerin özellikleri ve kökeni ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Billurik dere cevherleşmeleri, Yüksekova karmaşığına ait granitik ve diyoritik kayaçlann içerisinde ve bu iki kayacın dokanağında görülür. Granitik ve diyoritik kayaçlann içindeki cevherleşmeler damar tipi, granitik ve di-

5 BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİ 49 yoritik kayaçların dokanağında ise kontakt tipi cevherleşmeler gözlenir. Yörede gözlenen cevherleşmeler ise üç kısımda incelenmiştir. Granitik kayaçlar içerisinde görülen cevherleşmeler Bu cevherleşmeler genellikle damar tipidir ve yoğun olarak Ziyaret sırtı çevresinde görülür (Şek.2 ve Şek. 6). Cevherli damarların kalınlıkları cm, yüzeyleme uzanımları ise 4-5 m arasında değişmektedir. Cevherleşmeler kırık ve çatlak zonları boyunca gelişmiş ve bu cevherleşmelerin üst kısımları tamamıyla oksitlenmiştir. Granitik kayaçlar içerisinde görülen cevherleşmeler çatlaklar içerisinde ağsı ve saçınımlı dokuya sahiptir. Genellikle cevher mineralleri öz şekilli-yarı öz şekilli kristaller halindedir ve burada görülen mineral topluluğu galen, sfalerit, kalkopirit, pirit ve spekülarittir. ı Galen. Genellikle 7-8 cm kalınlıkta damarlarda 0.5 cm büyüklüğünde kristaller halindedir. Galen, sfalerit içindeki kalkopiritleri ornatarak kalkopiritlerin galen-sfalerit dokanağında oluşmasını sağlamıştır (Levha I, şek. l). Galenler dilinim, kenar ve çatlakları boyunca anglesit ve sehisite dönüşmüştür. Serüsitin galenler içinde ilerlemesi böbreğimsi haleler şeklindedir. Sfalerit. Sfalerit, granitik kayaçların içindeki cevherli zonlarda çok az miktarda bulunmaktadır. Tane boyu mm arasında değişen sfaleritler kenar zonları boyunca karbonatlaşarak simitsonite dönüşmüştür. Bazı sfalerit taneleri, kalkopirit ayrılımları içermektedir (Levha I, şek.l). Kalkopirit. Çatlak zonları boyunca gelişmiştir ve ortalama tane boyu mm arasındadır. Kalkopirit içinde belirli düzlemler boyunca mikron boyutunda galenler bulunmaktadır. Yine kalkopirit, içinde sfalerit yıldızcıkları içermektedir (Levha I, şek.2). Bu sfalerit yıldızcıkları oluşum sıcaklığının yüksek olduğunu gösterir (Ramdohr, 1980, s.529). Kalkopirit yüzeysel koşullarda önce kovellin ve kalkozine, daha sonra da limonite dönüşmüştür (Levha I, şek.3). Pirit. Granitik kayaçlar içerisinde ilk oluşan mineraldir. Piritin ortalama tane boyu 1-2 mm arasında olup, özşekilli kristaller halindedir ve kalkopiritten daha yaşlıdır (Levha I, şek.4). Spekülarit. Dere içlerinde çatlaklarda sıvama şeklinde gelişmiştir. Bunların tane boyu 0.5 mm dir ve tabüler şekillerde bulunmaktadır. Granitik kayaçlarda cevherleşmeye eşlik eden alterasyon türleri serisitleşme ve kaolinleşmedir. 300 C altındaki sıcaklıklarda serisit ve K-feldispatın duraylılığı aşağıdaki reaksiyonlarla sınırlıdır (Barnes, 1979, s.195). Bu reaksiyon serisinde K-feldispat önce serisite, daha sonra da kaolinite dönüşmektedir. Bu olguyu incelenen örneklerde mikroskop altında görmek mümkündür. Diyoritik kayaçlar içerisinde görülen cevherleşmeler İnceleme alanında görülen cevherleşmelerin büyük bir kısmı diyoritik kayaçlar içerisinde yoğunlaşmıştır. Buradaki damarların çoğu yüzeyde oksitlenerek demir şapka oluşturmuştur. Cevherli damar ile yan kayaç arasında

6 50 Ahmet ŞAŞMAZ ve Ahmet SAĞIROĞLU altere zon bulunmaktadır (Levha I, şek.5). Bunların kalınlıkları birkaç cm den l0 m ye kadar ulaşmaktadır ve doğrultulan K-G ve KD-GB şeklindedir. Damarların uzunlukları yer yer m ye kadar erişebilmektedir. Diyoritik kayaçlar içinde görülen cevherleşmeler, mineral topluluğu bakımından oldukça fakirdir ve daha çok ağsı,bazen de saçınımlı halde yoğun pirit cevherleşmeleri görülür. Pirit, manyetit, hematit ve kalkopirit izlenen cevher mineralleridir. Pirit. Ortalama tane boyu 2-3 mm arasında değişmektedir ve içerisinde yer yer manyetit kapanımlarına rastlanır. Bölgede bulunan piritlerin çoğu limonite dönüşmüştür. Manyetit. Manyetit çatlaklar boyunca piritle iç içe bulunmaktadır. Genellikle yan özşekilli kristaller halindedir ve yaklaşık büyüklükleri 0.5 mm dir. Manyetitler ışınsal çubuk demetleri şeklinde izlenmektedir (muşketofit). Kenar zonları boyunca martitleşme görülmekte ve kuvvetli manyetik özelliği göstermektedir. Hematit ve kalkopirite kesitlerde çok az rastlanmıştır. Hematit genellikle tane yığışımları şeklinde, kalkopirit ise, küçük kristaller halinde pirit ile beraber bulunmaktadır. Diyoritik kayaçlarda epidotlaşma, kloritleşme ve karbonatlaşma gibi değişik türdeki alterasyonlar, cevherleşmeye eşlik etmekte ve bunlara damarın çevresi ile yan kayaç ve cevherli zonun dokanağında rastlanmaktadır. Epidot ve karbonatlar aşağıdaki reaksiyon sonucu oluşmaktadır (Winkler, 1979,s. 149)-. Granit diyorit kontaktındaki cevherleşmeler Granitik ve diyoritik kayaçlann sınırında görülen bu cevherleşmeler genel olarak kontakt tipi cevherleşmelerdir. Buradaki cevherleşme ağsı ve saçınımlı olarak iki türde izlenir. Ağsı cevherleşme kayacın çatlakları boyunca,saçınımlı cevherleşme ise; ağsı cevherleşme ile yan kayaç içinde gözlenir. Bu tip cevherleşmede, diğer bölgedeki cevher minerallerine ilâve olarak, Ag-fahlers (traberjit), Cu-sulfotuzları ve Bi-sulfotuzları görülür. Bu bölgede kalkopirit, galen ve sfalerit baskın olarak bulunur (Levha I, şek.6). Galen. Kontakt boyunca en baskın bulunan minerallerdendir ve bunlann içerisinde eser miktarda gümüşfahlers (traberjit?) bulunmaktadır (Levha I, şek.7). Boyutları 30 x 12 mikron olup, kalkopiriti ornatarak yer almıştır, Sfalerit. 1.5 x l cm boyutunda iri kristaller şeklindedir ve demirce çok fakir olduğundan iç refleksleri beyaz-açık beyazdır. Cu-sulfotuz Pirit içerisindeki çatlaklarda kalkopiriti ornatmış ve olasılıkla emplektittir (Levha I, şek.8). Krem beyazı renginde ve çatlak içerisinde elipst benzer şekildedir. Bi-sulfotuz. Ufak taneli, çubuksu damarcıklar şeklinde, pirit ve kalkopirit çatlakları boyunca yer alır (Levha I, şek.8). Bi-sulfotuzların tane boylan çok küçük olduğundan türlerini saptamak güçtür. Olasılıkla bizmutinitaikinit-kozalit türündedirler. Bunlar krem şansı renginde, çok kuvvetli anizotropiye sahip ve çatlaklarda düzensiz şekillerde bulunurlar. Granit-diyorit Kontaktındaki cevherleşmelere epidotlaşma, Karbonatlaşma, serisitleşme, kaolinleşme ve silisleşme gibi alterasyon türleri eşlik etmektedir. ı

7 BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİ 51 CEVHERLEŞME-YAPISAL JEOLOJİ ilişkisi Daha önce değişik bölümlerde de değinildiği gibi cevherleşmeler, fay ve çatlak zonlarını seçmişlerdir. Cevherleşme ile yapısal jeolojinin bu ilişkisi göz önünde bulundurularak bölgenin yapısal analizi yapılmış ve bu analiz sonuçlan yapısal jeoloji kısmında verilmiştir (Şek.3). Ayrıca çalışma alanında yüzeylenen 38 adet cevherli damarın doğrultuları analiz edilerek (Şek.4) yapısal analiz ile korelasyon yapılmıştır (Şek.5). Bölgede egemen cevherli damar doğrultusu yaklaşık K-G dir. Yarık ve çatlaktan meydana getiren ana gerilme doğrultusu K-G kabul edildiğine göre Şekil 5 teki yarık ve çatlakları makaslama çatlağı, cevherli damarları ise çekme çatlağı olarak kabul edebiliriz. Cevherli damarların makaslama çatlaklarını seçmeyip, bunun yerine çekme çatlaklarını seçtiği görülmüştür. Bu da çekme çatlaklarının makaslama çatlaklarına göre hidrotermal çözeltilerinin dolanımı için daha uygun bir ortam oluşturmasıyla açıklanabilir. SONUÇ VE TARTIŞMA l inceleme alanındaki Yüksekova karmaşığına ait kayaçlardaki çatlak doğrultulan dikkate alınarak hazırlanan gül diyagramına (Şek.3) göre, bölgenin yaklaşık K-G (355 yönlü) doğrultulu bir sıkışmanın etkisinde kaldığı görülür. Bölgedeki jeolojik veriler bu sıkışmanın Koniasiyen ile Orta-Üst Eosen aralığında geliştiğini göstermekte ve bölgede çalışan diğer araştırmacıların tektonik yorumlarıyla tamamen uyum sağlamaktadır (Yazgan, 1984; Sağıroğlu, 1986).

8 52 Ahmet ŞAŞMAZ ve Ahmet SAĞIROĞLU 2 Fayların geometrisi bölgesel tektonik geometri ile uyumludur ve K-G doğrultulu kuvvetlerin etkisinde gelişmiştir. Bu yaş aralığı da bölgede çalışan araştırmacılar (Yazgan, 1984; Bingöl, 1984) tarafından Keban metamorfitlerinin Yüksekova karmaşığı üzerine bindirme yaş aralığına uymaktadır. 3 Billurik dere cevherleşmeleri fay ve kontaktlarla ilişkilidir. Yörede görülen cevherli zonların doğrultulan dikkate alınarak yapılan gül diyagramında (Şek.4), egemen çatlak doğrultuların K-G olduğu saptanmıştır. Bu diyagramın, çatlak doğrultularından yapılan gül diyagramı (Şek.3) ile bütünleştirilerek, cevherli zonların D-B doğrultulu çekme gerilmesine karşılık gelen tansiyon çatlaklarını seçtiği görülmüştür. ' 4 Bölgedeki cevherleşmeler iki ayrı süreç içerisinde meydana gelmiştir. Birincil evrede; granitler, diyoritler içerisine yerleşirken, granitlerin beraberinde getirdiği derin kökenli hidrotermal çözeltiler, granit-diyorit kontaktında cevherleşmelere neden olmuştur. Buradaki cevherleşmelerde yüksek sıcak-mineralleri (Cu ve Bi-sulfotuzlar, turmalin, epidot ve silisli damarlar) ile yüksek sıcaklığın belirteci olan sfalerit içindeki kalkopirit ayrılımları ve kalkopirit içindeki sfalerit yıldızcıkları görülmüştür. Yukarıdaki verilere dayanılarak, kontaktta oluşan cevherleşmelerin sıcaklık arasında oluştuğu söylenebilir. ikinci evrede ise granitik kayaçlar, diyoritik kayaçlann içerisine yerleştikten sonra Keban metamorfitleri Yüksekova karmaşığı üzerine bindirmektedir. Bu sırada, granitik ve diyoritik kayaçlar kırılarak faylı ve çatlaklı bir yapı kazanmıştır. Bölgedeki bu tektonizma sırasında magmatizma da devam etmektedir. Bunun sonucu olarak ya-

9 BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİ 53 nk ve çatlaklar, damar kayaçları ve cevherli çözeltiler tarafından doldurulmuştur. Yarık ve çatlaklarda dolaşan bu cevherli çözeltiler, granitik ve diyoritik kayaçlann içerisinde görülen damar tipi cevherleşmelerin oluşmasını sağlamıştır. Granitik ve diyoritik kayaçlar içerisinde görülen cevherleşmelerin, cevher ve alterasyon mineral topluluğuna bakılarak C sıcaklık arasında oluştuğu söylenebilir. 5 Billurik dere yöresinde görülen cevherleşmelerin yüzeylenmiş kısımlarının ekonomik önemi yoktur. Cevherli kütlelerin rezervi, ekonomik düzeyin çok altındadır. Ancak bu tür yataklarda derinlere doğru cevher mineral bileşiminin değiştiği (Evans, 1980, s.60;park ve Diarmid, 1975, s.169) bilinen bir gerçektir. KATKI BELİRTME Bu yazı, yüksek lisans tez çalışmasından yararlanarak hazırlanmıştır. Yapısal analizlerle ilgili katkılarından dolayı Prof.Dr. Yusuf Tatar'a, magmatik kayaç tayinlerini yapan Doç.Dr. A.Fevzi Bingöl'e ve cevher minerallerinin incelenmesinde yardımlarım gördüğümüz Dr.Ahmet Çağatay'a ayrı ayrı teşekkür ederiz. DEĞÎNÎLEN BELGELER Yayına verildiği tarih, 21 Şubat 1989 Akgül, M., 1987, Baskil granitoyidinin petrografik ve petrolojik incelenmesi: Yüksek lisans tezi,kü Fen Bilimleri Enst.(yayımlanmamış), Trabzon. Asutay, H.J., 1985, Baskil (Elazığ) çevresinin jeolojik ve petrografik incelenmesi: Doktora tezi, AÜ Fen Bilimleri Enst.(yayımlanmamış), Ankara.

10 54 Ahmet ŞAŞMAZ ve Ahmet SAĞIROĞLU Avşar, N., 1983, Elazığ yakın kuzeybatısında stratigrafik ve paleontolojik araştırmalar: Doktora tezi, FÜ Fen Bilimleri Enst.(yayımlanmamış), Elazığ. Barnes, H.L., 1979, Geochemistry of hidrothermal ore deposits: John Wiley - Sons Inc., 798, New York- Chichester-Brisbane- Toranto. Bingöl, A.F., 1982, Elazığ-Pertek-Kovancılar arası volkanik kayaçlarının petrolojisi: FÜ Fen Fakültesi Derg., l, 9-21, Elazığ., 1984, Geology of the Elazığ area in the Eastern Taurus region: Proceedings Int.Symp. on the Geology of the Taurus Belt, Ankara. Evans, A.M., 1980, introduction to one geology, lackwell Sc.Publication, 231s,Oxford. Hempton, M.R. ve Savcı, G., 1982, Elazığ volkanik kayaçlarının petrolojik ve yapısal özellikleri: TJK Bült., 25, 2, , Ankara. Naz, H., 1979, Elazığ-Palu dolayının jeolojisi: TPAO arşivi Rap.,1360 (yayımlanmamış), Ankara. Park, C.F. ve Mac Diarmid, R.A., 1975, One Deposits, Freeman ve Co., 530 s, San Francisco. Perinçek, D., 1979, The Geology of Hazro-Korudağ-Çüngüş-Maden-Ergani-Elazığ-Malatya area: Guide Book, TJK yayını, Ankara. Ramdohr, P., 1980, The ore minerals and their intergrovvths: Academia-Verlag, Berlin, 1202 s. Sağıroğlu, A., 1986, Kızıldağ-Elazığ cevherleşmelerinin özellikleri ve kökeni: Jeoloji Mühendisliği, c.29, 5-13, Ankara. ve Preston, R.M.F., 1987, Ore mineralogy of Kızıldağ Pb-Zn veins-vvith a special emphasis on the Composition of the tetrahedrites: FÜ Fen Bilimleri Enst., 2-2, s, Elazığ. Sirel, E., Metin, S. ve Sözeri, B., 1975, Palu (KD Elazığ) denizel Oligosenin stratigrafisi ve mikropaleontolojisi: TJK Bült., 18, 2, , Ankara. Tatar, Y., 1986, Elazığ çevresinde Fırat Havzasının yapısal jeoloji özellikleri: Elazığ çevresinde Fırat Havzasının jeoloji ve yeraltı zenginlikleri sempozyumu bildiri özetleri, 4-5 t, Elazığ. Tuna, E., 1979, Elazığ-Palu-Pertek dolayının jeolojisi: TPAO arşivi Rap.,1363 (yayımlanmamış), Ankara. Winkler, H.G.F., 1979, Petrogenesis of metamorphic rocks: Springer-Verlag, 3485, Berlin-Heidelberg-Nevv York. Yazgan, E., 1981, Doğu Toroslar'da etkin bir paleokıta kenan etüdü (Üst Kretase-Orta Eosen) Malatya-Elazığ Doğu Anadolu: Yerbilimleri, 7, , Ankara., 1984, Geodynamic evolution of the Eastern Taurus region: Proceedings Int.Symp. on the Geology of the Taurus Belt, , Ankara.

11 LEVHALAR

12 LEVHA-I Şek.l Galenin sfaleritler içindeki kalkopiriti ornatması. Tek nikol, gl- galen; sf- sfalerit; kp- kalkopirit. Şek.2 Kalkopirit içindeki sfalerit yıldızcıkları. Tek nikol. Açık kısımlar kalkopirit, koyu kısımlar sfalerittir. Şek.3 Kalkopiritin önce kovellin-kalkozine daha sonra da limonite dönüşmesi. Tek nikol, kp- kalkopirit; kk-kovellin-kalkozin; Im- limonit. Şek.4 Pirit-kalkopirit yaş ilişkisi. Tek nikol. Açık kısımlar pirit, koyu kısımlar kalkopirittir. Şek.5 Cevherli damar (1), altere zon (2) ve yan kayacın (3) arazideki görünümü. Şek.6 Kontakt zonu masif cevherleşmeleri. Tek nikol, gl-galen; sf-sfalerit; kp-kalkopirit. Şek.7 Galen içindeki gümüş mineralleri. Tek nikol. Açık renkli kısımlar galen, koyu kısımlar Ag-fahlers mineralidir. Şek.8 Piritin çatlakları boyunca bulunan Cu-sulfotuz ve Bi-sulfotuzlar. Tek nikol, py- pirit; Bis- Bi-sulfotuzlar; Cus-Cu-sulfotuz.

13 Ahmet ŞAŞMAZ ve Ahmet SAĞIROĞLU LEVHA-I

MAĞMATİK-HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI

MAĞMATİK-HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI MAĞMATİK-HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI A) Porfiri Yataklar 1) Porfiri Cu 2) Porfiri Mo 3) Porfiri Sn B) Skarn Yatakları C) Volkanojenik Masif Sülfit Yatakları D) Kordilleran Damar Tip Yataklar Porfiri Maden

Detaylı

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI Katman (tabaka) uyumlu Pb-Zn yatakları Cevher, çok kalın karbonatlı istifler içerisinde bulunur. Katman, mercek, damar, karstik boşluk dolgusu şekillidir.

Detaylı

ESKİKÖY (TORUL, GÜMÜŞHANE) DAMAR TİP Cu-Pb-Zn YATAĞI

ESKİKÖY (TORUL, GÜMÜŞHANE) DAMAR TİP Cu-Pb-Zn YATAĞI SAHA BİLGİSİ II DERSİ 28 NİSAN 2016 TARİHLİ GEZİ FÖYÜ ESKİKÖY (TORUL, GÜMÜŞHANE) DAMAR TİP Cu-Pb-Zn YATAĞI Miraç AKÇAY, Ali VAN, Mithat VICIL 1. Giriş Eskiköy Cu-Pb-Zn cevherleşmesi Zigana tünelinin Gümüşhane

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

Yozgat-Akdağmadeni Pb-Zn Madeni Arazi Gezisi

Yozgat-Akdağmadeni Pb-Zn Madeni Arazi Gezisi Yozgat-Akdağmadeni Pb-Zn Madeni Arazi Gezisi Yozgat-Akdağmadeni Akdağmadeni Yozgat'ın doğusunda bir ilçedir. Doğuda Sivas'ın Şarkışla İlçesi, güneyde Çayıralan, batıda Sarıkaya ve Saraykent, kuzeyde ise

Detaylı

MAĞMATĠK-HĠDROTERMAL MADEN YATAKLARI

MAĞMATĠK-HĠDROTERMAL MADEN YATAKLARI MAĞMATĠK-HĠDROTERMAL MADEN YATAKLARI A) Porfiri Yataklar 1) Porfiri Cu 2) Porfiri Mo 3) Porfiri Sn B) Skarn Yatakları C) Volkanojenik Masif Sülfit Yatakları D) Kordilleran Damar Tip Yataklar Porfiri Tip

Detaylı

Nail YILDIRIM* ve Mahmut EROĞLU* I. JEOLOJİ

Nail YILDIRIM* ve Mahmut EROĞLU* I. JEOLOJİ MADEN KARMAŞIĞINA AİT DASİTİK KAYAÇLARLA İLİŞKİLİ HİDROTERMAL TİP BAKIR CEVHERLEŞMELERİNE GÜ- NEYDOĞU ANADOLUDAN BİR ÖRNEK (YUKARI ŞEYHLER, DİYARBAKIR) Nail YILDIRIM* ve Mahmut EROĞLU* Öz: Bu çalışma,

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

İnler Yaylası (Şebinkarahisar-Giresun) Pb-Zn Yatakları İnler Yaylası (Şebinkarahisar-Giresun) Pb-Zn Deposits

İnler Yaylası (Şebinkarahisar-Giresun) Pb-Zn Yatakları İnler Yaylası (Şebinkarahisar-Giresun) Pb-Zn Deposits Türkiye Jeoloji Bülteni, C.37,13-28, Şubat 1994 Geological Bulletin of Turkey, V.37,13-28, February 1994 İnler Yaylası (Şebinkarahisar-Giresun) Pb-Zn Yatakları İnler Yaylası (Şebinkarahisar-Giresun) Pb-Zn

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kırklareli ili Marmara Bölgesinin kuzeybatısında yer almakta olup, Dereköy sınır kapısıyla Türkiye yi Bulgaristan a bağlayan geçiş yollarından birine sahiptir.

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ Muzaffer ANDAÇ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Etüdü

Detaylı

HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI

HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI Oluşumları plütonik ve yarı derinlik kayaçlarının sokulumu ile ilişkili olan, çoğunlukla yüzeysel kökenli çözeltiler tarafından oluşturulan maden yataklardır. Bu tür oluşuklarda

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ

X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ Tuncay KİNEŞ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Elazığ'ın takriben 50 km kuzeybatısındaki Keban masifi, Torid orojenik kuşağın

Detaylı

MADEN YATAKLARI 1. HAFTA İÇERİĞİ GİRİŞ: Terimler. Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler

MADEN YATAKLARI 1. HAFTA İÇERİĞİ GİRİŞ: Terimler. Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler MADEN YATAKLARI 1. HAFTA İÇERİĞİ GİRİŞ: Terimler Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler Genel Terimler Metalik Madenler Altın madeni, Gümüş madeni vs. Maden Metalik olmayan Madenler Ekonomik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

KAYAÇLARIN DİLİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

KAYAÇLARIN DİLİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü KAYAÇLARIN DİLİ http://www.bilgicik.com/wp-content/uploads/2013/12/kaya.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Metamorfizma Metamorfizma (başkalaşım) olayı; sıcaklık ve basınç etkisiyle

Detaylı

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Çifteharman, Karakuyu, h. Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Bu raporda Nevma Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. ye ait Kömür Sahalarında, Haziran Ağustos 2011 tarihlerinde

Detaylı

ÇATLAKLAR VE FAYLAR sistematik çatlaklar (a) sistematik olmayan çatlaklar (b)

ÇATLAKLAR VE FAYLAR sistematik çatlaklar (a) sistematik olmayan çatlaklar (b) ÇATLAKLAR VE FAYLAR Kayaçların taneleri arasındaki bağın kopmasıyla oluşan süreksizliklere kırık denir. Kırılma yüzeyleri boyunca kayaçlar birbirinden ayrılırlar. Çatlak (Diaklaz), yarık, Fay İki kırılma

Detaylı

Çanakkale-Altınoluk Kurşun-Çinko Cevher Oluşumlarının Maden Jeolojisi. Mining Geology of the Lead-Zinc Ore Mineralizations of Altınoluk, Çanakkale

Çanakkale-Altınoluk Kurşun-Çinko Cevher Oluşumlarının Maden Jeolojisi. Mining Geology of the Lead-Zinc Ore Mineralizations of Altınoluk, Çanakkale Jeoloji Mühendisliği Dergisi 34 (1) 2010 1 Araştırma Makalesi / Research Article Çanakkale-Altınoluk Kurşun-Çinko Cevher Oluşumlarının Maden Jeolojisi Mining Geology of the Lead-Zinc Ore Mineralizations

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 HAVZA-KUŞAK MADENCİLİĞİ KAPSAMINDA KEŞFEDİLEN GD ANADOLU KIBRIS TİPİ VMS METALOJENİK KUŞAĞI : KOÇALİ KARMAŞIĞI,

Detaylı

KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR

KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara I. GİRİŞ 1965 yazında Jeolog G. Pasquare Çukurköy havalisinin jeolojik etüdünü yapmıştır.

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

REZİSTİVİTE / IP TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİĞİ İLE PORFİRİ BAKIR-ALTIN-MOLİBDEN YATAĞI CEVHER TESPİTİ

REZİSTİVİTE / IP TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİĞİ İLE PORFİRİ BAKIR-ALTIN-MOLİBDEN YATAĞI CEVHER TESPİTİ REZİSTİVİTE / IP TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİĞİ İLE PORFİRİ BAKIR-ALTIN-MOLİBDEN YATAĞI CEVHER TESPİTİ Proje Sorumlusu İhsanullah YILDIZ Jeofizik Mühendisi 2014 ÖZET Porfiri bakır yatakları düşük tenörlü,

Detaylı

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ Araş. Gör. Fatma GÖKGÖZ, Yard. Doç. Dr. Halis MANAV, Prof. Dr. Yahya ÖZPINAR Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

C. 39, Sayı 2,39-48, Ağustos 1996 V. 39, No.2,39-48, August 1996

C. 39, Sayı 2,39-48, Ağustos 1996 V. 39, No.2,39-48, August 1996 Türkiye Jeoloji Bülteni, Geological Bulletin of Turkey, C. 39, Sayı 2,39-48, Ağustos 1996 V. 39, No.2,39-48, August 1996 Elazığ kuzeyinde pirometazomatik oluşuklar ve ilişkili Fe-Ti cevherleşmeleri The

Detaylı

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ Sunay AKDERE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Hava fotoğraflarından yararlanarak fotojeolojik

Detaylı

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü vii İçindekiler Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü x xi 1 GİRİŞ 1 1.1 Seçilmiş Genel Kitaplar ve Jeoloji Üzerine Kaynak Malzemeler 2 1.2 Jeolojik Saha Teknikleri ile İlgili Kitaplar 3 2 ARAZİ DONANIMLARI

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri ile. Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, Metalik Maden Arama. Makale www.madencilik-turkiye.

Potansiyel. Alan Verileri ile. Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, Metalik Maden Arama. Makale www.madencilik-turkiye. Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeofizik Yüksek Mühendisi seyfullah@adilozdemir.com Adil Özdemir Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeoloji Yüksek Mühendisi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ

SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ Prof. Dr. Cüneyt ŞEN - Prof. Dr. Faruk AYDIN HATIRLATMA: Yerleşim şekillerine göre magmatik kayaçların sınıflandırılmasını tekrar gözden geçirelim

Detaylı

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI MTA Dergisi 113. 141-152, 1991 OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI Niyazi AVŞAR* ÖZ. - Bu çalışmada Osmaniye (Adana) yöresi Üst Kretase (Mestrihtiyen) çökellerinde

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA ve TABAKALANMA Sedimanter yapıların temel kavramı tabakadır. Bir tabaka, alt ve üst sınırlarıyla diğerlerinden

Detaylı

KİSECİK (HATAY) HİDROTERMAL ALTIN DAMARLARI

KİSECİK (HATAY) HİDROTERMAL ALTIN DAMARLARI MT A Dergisi 112,41-62,1991 KİSECİK (HATAY) HİDROTERMAL ALTIN DAMARLARI Ahmet ÇAĞATAY *; Î.Sönmez SAYILI **; Yavuz ULUTÜRK * ve MZiya ATEŞ * ÖZ Kisecik altın damarlarını oluşturan eriyikler metadiyabaz

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Abdurrahman TABLACI BİZMİŞEN-ÇALTI (KEMALİYE-ERZİNCAN) YÖRESİNDEKİ Fe LERE BAĞLI Cu-Au-Ag ve Ni CEVHERLEŞMELERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

BASKİL (ELAZIĞ) ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ VE BASKİL MAGMATİTLERİNİN PETROLOJİSİ

BASKİL (ELAZIĞ) ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ VE BASKİL MAGMATİTLERİNİN PETROLOJİSİ BASKİL (ELAZIĞ) ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ VE BASKİL MAGMATİTLERİNİN PETROLOJİSİ H. Jerf ASUTAY* ÖZ. Doğu Toroslar, Baskil (Elazığ) çevresinde yer alan çalışma alanı alttan üste doğru başlıca, Keban metamorfitleri,

Detaylı

Jeoloji Mühendisliği Dergisi 29 (1) 2005 Araştırma Makalesi 1 Research Adide

Jeoloji Mühendisliği Dergisi 29 (1) 2005 Araştırma Makalesi 1 Research Adide Jeoloji Mühendisliği Dergisi 29 (1) 2005 Araştırma Makalesi 1 Research Adide Baskil (Elazığ) Güneyindeki Cevherleşmelerin Jeolojik ve Mineralojik Özellikleri Geological and Mineralogical Features ofmineralizations

Detaylı

ARTVİN-MURGUL ANAYATAK'TA İZLENEN SELENYUM-TELLÜR MİNERALLERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

ARTVİN-MURGUL ANAYATAK'TA İZLENEN SELENYUM-TELLÜR MİNERALLERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA ARTVİN-MURGUL ANAYATAK'TA İZLENEN SELENYUM-TELLÜR MİNERALLERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA Bülent ARMAN* ve Yılmaz ALTUN** ÖZ. Bu yazıda Murgul bakır yataklarının jeolojisine kısaca değinilmiş ve Murgul Anayatak'tan

Detaylı

ÝZMÝR-ÖDEMÝÞ YÖRESÝNDEKÝ ARSENOPÝRÝTLERLE ÝLÝÞKÝLÝ ALTIN OLUÞUMLARININ MADEN JEOLOJÝSÝ

ÝZMÝR-ÖDEMÝÞ YÖRESÝNDEKÝ ARSENOPÝRÝTLERLE ÝLÝÞKÝLÝ ALTIN OLUÞUMLARININ MADEN JEOLOJÝSÝ MTA Dergisi, 136, 1-18, 2008 ÝZMÝR-ÖDEMÝÞ YÖRESÝNDEKÝ ARSENOPÝRÝTLERLE ÝLÝÞKÝLÝ ALTIN OLUÞUMLARININ MADEN JEOLOJÝSÝ Sinan AKISKA*, Taner ÜNLÜ* ve Ý. Sönmez SAYILI* ÖZ.- Bu çalýþma Ýzmir-Ödemiþ bölgesinin

Detaylı

KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE)

KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE) KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE) TERMİNOLOJİ Klivaj. Deformasyon geçirmiş tortul veya metamorfik kayaçlardaki mineral veya tanelerin belirli yönlerde sıralanması ile oluşturduğu düzlemsel yapılara klivaj

Detaylı

GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ

GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ MTA Dergisi 119, 23-26, 1997 GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ Engin MERİÇ* ve Nurdan İNAN** ÖZ. Güneybatı Malatya'da (GD Türkiye) yüzeyleyen

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALE (GÜMÜŞHANE) YÖRESİNİN MİNERALOJİSİ, PETROGRAFİSİ VE JEOLOJİSİ BİTİRME ÇALIŞMASI Mustafa DEMİR GÜMÜŞHANE-2012 1 T.C. GÜMÜŞHANE

Detaylı

MADEN YATAKLARI 2. HAFTA İÇERİĞİ. a) CEVHER YAPI VE DOKULARI. b) CEVHER OLUŞTURUCU ERGİYİKLER

MADEN YATAKLARI 2. HAFTA İÇERİĞİ. a) CEVHER YAPI VE DOKULARI. b) CEVHER OLUŞTURUCU ERGİYİKLER MADEN YATAKLARI 2. HAFTA İÇERİĞİ a) CEVHER YAPI VE DOKULARI Cevherlerde Görülen Farklı Yapılar Cevherlerde Görülen Farklı Dokular Ornatım (yer değiştirme dokuları) Eksolüsyon dokuları Boşluk dolgusu dokuları

Detaylı

Vitişenit Minerali içeren Keskin -Karamağara Kurşun-Çinko Zuhurunun Mineralojisi ve Kökeni

Vitişenit Minerali içeren Keskin -Karamağara Kurşun-Çinko Zuhurunun Mineralojisi ve Kökeni Türkiya Jeoloji Kuruma Bülteni, O. 22, 203-208, Ağustos Bulletin of the GeologicalSociety of Turkey, V. 22, 203-208, Ağustos 1979 Vitişenit Minerali içeren Keskin -Karamağara Kurşun-Çinko Zuhurunun Mineralojisi

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ MTA Dergisi 123 124. 21-26, 2002 BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ M. Burak YIKILMAZ*, Aral I. OKAY 1 ' ve Izver ÖZKAR" ÖZ.- Kuzeybatı Anadolu'da Biga kasabasının batısında, pelajik kireçtaşı,

Detaylı

Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri

Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri Bu laboratuvarın amacı, metamorfik kayaç tiplerini ve el örneğinde nasıl göründüklerini size tanıtmaya başlamaktır. Aynı zamanda metamorfik kayaçları isimlendirmeyi

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR Tam kristalli, taneli ve yalnızca kristallerden oluşmuştur Yalnızca kristallerden oluştuklarından oldukça sağlam ve dayanıklıdırlar Yerkabuğunda değişik şekillerde Kütle halinde

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

ESKİŞEHİR CİVARININ JEOLOJİSİ VE SICAK SU KAYNAKLARI

ESKİŞEHİR CİVARININ JEOLOJİSİ VE SICAK SU KAYNAKLARI ESKİŞEHİR CİVARININ JEOLOJİSİ VE SICAK SU KAYNAKLARI M. Ziya GÖZLER*; Fahrettin CEVHER** ve Arif KÜÇÜKAYMAN** ÖZ. Çalışma alanı Eskişehir ili ve çevresi ile Eskişehir kuzeyinde yer alan Sakarılıca kaplıcasını

Detaylı

Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TR-68100, Aksaray

Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TR-68100, Aksaray Yerbilimleri, 35 (2), 109-136 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Çataltepe

Detaylı

MADENBELENİTEPE (SOĞUKPINAR-BURSA) KALAY CEVHERLEŞMESİNİN MİNERALOJİSİ

MADENBELENİTEPE (SOĞUKPINAR-BURSA) KALAY CEVHERLEŞMESİNİN MİNERALOJİSİ MADENBELENİTEPE (SOĞUKPINAR-BURSA) KALAY CEVHERLEŞMESİNİN MİNERALOJİSİ Ahmet ÇAĞATAY, Yılmaz ALTUN ve Bülent ARMAN Maden Tetkik ve Aram Enstitüsü, Ankara ÖZ. Madenbetenitepe kalay cevherleşmesi grayzenleşmiş

Detaylı

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler JEM 404 Ders Konusu Türkiye Jeolojisi Orojenez ve Türkiye deki Tektonik Birlikler Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tektonik Araştırma Grubu 2012 Dağ Oluşumu / Orojenez Orojenez genel anlamda

Detaylı

MADEN YATAKLARI 1. HAFTA ĠÇERĠĞĠ. GĠRĠġ: Terimler. Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler. Slayt - 1

MADEN YATAKLARI 1. HAFTA ĠÇERĠĞĠ. GĠRĠġ: Terimler. Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler. Slayt - 1 MADEN YATAKLARI 1. HAFTA ĠÇERĠĞĠ GĠRĠġ: Terimler Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler Slayt - 1 Genel Terimler Metalik Madenler Altın madeni, Gümüş madeni vs. Maden Metalik olmayan Madenler

Detaylı

Domaniç (Kütahya) Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri

Domaniç (Kütahya) Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri Jeoloji Mühendisliği Dergisi 27 (2) 2,003 47 Domaniç (Kütahya) Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri Geohg}? and the Alteration Features of Domaniç (Kütahya) Copper-Molybdenium

Detaylı

25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8)

25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 Nisan 2015 te (saat 06:11, UT) Nepal de M: 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir (USGS). Depremin kaynağı, Türkiye nin de üzerinde bulunduğu dünyanın

Detaylı

İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN "MERMER" OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN MERMER OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ TÜRKİYE IV. MERMER SEMPOZYUMU (MERSEM'2003i BİLDİRİLER KİTABI 18-19 Aralık 2003 İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN "MERMER" OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Hasan KOLAYLI*,

Detaylı

ÇOK EVRELİ KIVRIMLAR. Yaşar EREN-2003 ÜSTELENMIŞ KIVRIMLAR (ÇOK EVRELI KIVRIMLANMA)

ÇOK EVRELİ KIVRIMLAR. Yaşar EREN-2003 ÜSTELENMIŞ KIVRIMLAR (ÇOK EVRELI KIVRIMLANMA) ÜSTELENMIŞ KIVRIMLAR (ÇOK EVRELI KIVRIMLANMA) Çok evreli kıvrımlanmanın nedenleri 1-Bir çok orojenik zonlarda, kıvrımlar geometrik olarak oldukça karmaşık bir yapı sunar. Çoğu kez bu karmaşıklık daha

Detaylı

SAHA JEOLOJİSİ Jeoloji harita ve kesitlerinde kullanılan sembol ve işaretler (symbols and signs, used on geological maps and sections)

SAHA JEOLOJİSİ Jeoloji harita ve kesitlerinde kullanılan sembol ve işaretler (symbols and signs, used on geological maps and sections) SAHA JEOLOJİSİ Jeoloji harita ve kesitlerinde kullanılan sembol ve işaretler (symbols and signs, used on geological maps and sections) Doç. Dr. Gültekin KAVUŞAN İçindekiler Harita ve harita hakkında bilgi

Detaylı

BBP JEOLOJİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

BBP JEOLOJİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü BBP JEOLOJİ http://i44.tinypic.com/9rlwea.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü I.HAFTA Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji

Detaylı

MENDERES MASİFİ GÖRDES ASMASİFİ, DEMİRCİ-BORLU ÇEVRESİNİN METAMORFİZMASI VE APA- TİT KRİSTALLERİNİN FISSION TRACK YAŞ TAYİNLERİ

MENDERES MASİFİ GÖRDES ASMASİFİ, DEMİRCİ-BORLU ÇEVRESİNİN METAMORFİZMASI VE APA- TİT KRİSTALLERİNİN FISSION TRACK YAŞ TAYİNLERİ MTA Dergisi 111, 153-164, 1990 MENDERES MASİFİ GÖRDES ASMASİFİ, DEMİRCİ-BORLU ÇEVRESİNİN METAMORFİZMASI VE APA- TİT KRİSTALLERİNİN FISSION TRACK YAŞ TAYİNLERİ Osman CANDAN*; Cahit HELVACI*;G.BÖHLER** ;G.WALDER**

Detaylı

İZMİR-KARŞIYAKA ALTINTEPE VE ÇİLEKTEPE SEKTÖRLERİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ VE DEĞERLİ METAL CEVHERLEŞMELERİ

İZMİR-KARŞIYAKA ALTINTEPE VE ÇİLEKTEPE SEKTÖRLERİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ VE DEĞERLİ METAL CEVHERLEŞMELERİ MTA Dergisi 121, 199-215, 1999 İZMİR-KARŞIYAKA ALTINTEPE VE ÇİLEKTEPE SEKTÖRLERİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ VE DEĞERLİ METAL CEVHERLEŞMELERİ I. Sönmez SAYILI* ve Şener GONCA" ÖZ.- Izmir-Karşıyaka Sancaklı

Detaylı

Yapısal Jeoloji: Tektonik

Yapısal Jeoloji: Tektonik KÜLTELERDE YAPI YAPISAL JEOLOJİ VE TEKTONİK Yapısal Jeoloji: Yerkabuğunu oluşturan kayaçlarda meydana gelen her büyüklükteki YAPI, HAREKET ve DEFORMASYONLARI inceleyen, bunları meydana getiren KUVVET ve

Detaylı

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER Masifler Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER 07.07.2015 MASİF NEDİR? Yüksek basınç ve sıcaklık şartlarından geçmiş, kökeni sedimanter kayaçlara dayanan,

Detaylı

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal jeoloji 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak

Detaylı

TOKTAMIŞ ZİNKENİT DAMARLARI İÇİNDE BULUNAN NABİT ALTIN ZUHURU

TOKTAMIŞ ZİNKENİT DAMARLARI İÇİNDE BULUNAN NABİT ALTIN ZUHURU TOKTAMIŞ ZİNKENİT DAMARLARI İÇİNDE BULUNAN NABİT ALTIN ZUHURU Güner ASLANER ve Joachim OTTEMANN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Heidelberg Üniversitesi Mineraloji-Petrografi Enstitüsü, Almanya

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU EKİM 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...2 ÖZET...4 1. GİRİŞ...5 2. ÖNCEL ÇALIŞMALAR...6 3. RUHSAT SAHASININ JEOLOJİSİ...

Detaylı

1961 ÇALIŞMA YILI ELMAS KURON RANDIMANLARI

1961 ÇALIŞMA YILI ELMAS KURON RANDIMANLARI 1961 ÇALIŞMA YILI ELMAS KURON RANDIMANLARI Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. 1961 çalışma yılında M.T.A. Enstitüsü Teknik Ameliyeler Şubesi kamplarında kullanılan elmas kuronlar ihya edilmek

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan ÖZKÜMÜŞ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2009 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURTYUVASI (OLTU-ERZURUM) BAKIR-ALTIN

Detaylı

SİVAS-DİVRİĞİ-TAŞLITEPE DEMiR PLASERİNİN JEOLOJİSİ VE OLUŞUMU ÜZERiNE BİR GÖRÜŞ

SİVAS-DİVRİĞİ-TAŞLITEPE DEMiR PLASERİNİN JEOLOJİSİ VE OLUŞUMU ÜZERiNE BİR GÖRÜŞ MTA Dergisi 113,133-139, 1991 SİVAS-DİVRİĞİ-TAŞLITEPE DEMiR PLASERİNİN JEOLOJİSİ VE OLUŞUMU ÜZERiNE BİR GÖRÜŞ Hüseyin ÖZTÜRK* ÖZ. - Taşlıtepe demir plasen, kristalize kireçtaşı, serpantinleşmiş ultrabazikler

Detaylı

SİRYA İLE ARDANUÇ ARASINDAKİ BÖLGENİN JEOLOJİSİ HAKKINDA

SİRYA İLE ARDANUÇ ARASINDAKİ BÖLGENİN JEOLOJİSİ HAKKINDA SİRYA İLE ARDANUÇ ARASINDAKİ BÖLGENİN JEOLOJİSİ HAKKINDA Alexander KRAEFF Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Bu jeolojik araştırma, Mayıs-Ağustos 1960 tarihleri arasında Artvin ilinin merkezî

Detaylı

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ BİLGİ DAĞARCIĞI JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ Hayrettin KARZAOĞLU* Jeotermal kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasında jeolojik ve jeofizik verilerin birlikte değerlendirilmesinin

Detaylı

ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU

ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU MTA Dergisi 113, 127-132, 1991 ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU Asuman G. TÜRKMENOĞLU*; Orhan AKIMAN*; Serdar AKER* ve Ayla TANKUT* ÖZ. - Orta (Çankırı) sahasında linyit damadan

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

İfade olarak: Hidrotermal = Sıcak çözelti;

İfade olarak: Hidrotermal = Sıcak çözelti; İfade olarak: Hidrotermal = Sıcak çözelti; Alterasyon = Bozunma veya değişim; Yani Sıcak çözeltili bozuşma Bilimsel Olarak: Sıcak sulu çözeltilerin, geçtikleri yollar boyunca yan kayaçla giriştikleri fiziksel

Detaylı

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ 1 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ Şekil 1. Arazi çalışması kapsamındaki ziyaret edilecek güzergahlar. 2 3 TEKNİK GEZİ DURAKLARI Durak 1: Tunçbilek havzasındaki, linyitli

Detaylı

Sulakyurt baraj yeri granitoidlerinin mühendislik jeolojisi özellikleri

Sulakyurt baraj yeri granitoidlerinin mühendislik jeolojisi özellikleri 30 Aydın ÖZSAN*, Yusuf Kaan KADIOĞLU* * Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü., 06100 Ankara Sulakyurt baraj yeri granitoidlerinin mühendislik jeolojisi özellikleri Sulakyurt baraj yeri Ankara

Detaylı

HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI

HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI Oluşumları plütonik ve yarı derinlik kayaçlarının sokulumu ile ilişkili olan, çoğunlukla yüzeysel kökenli çözeltiler tarafından oluşturulan maden yataklardır. Bu tür oluşuklarda

Detaylı

paftası içerisinde, Gümüşhane ilinin yaklaşık 2-3 km batısında yer almaktadır (Şek.l).

paftası içerisinde, Gümüşhane ilinin yaklaşık 2-3 km batısında yer almaktadır (Şek.l). MTA Dergisi 111,61-71, 1990 GÜMÜŞHANE KURŞUN-ÇİNKO YATAKLARININ MİNERALOJİSİ Ahmet ÇAĞATAY* ve İbrahim ÇOPUROĞLU* ÖZ.- Gümüşhane kurşun-çinko yataklarının en önemlilerinden olan Hazine Mağara ve Kırkpavili,

Detaylı

Pelte (Elazığ) Bölgesindeki Traverten ve Oniks Mermerlerin Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliği

Pelte (Elazığ) Bölgesindeki Traverten ve Oniks Mermerlerin Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliği Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Enginering 21 (1), 85-94, 2009 21(1), 85-94, 2009 Pelte (Elazığ) Bölgesindeki Traverten ve Oniks Mermerlerin Yapı ve Kaplama Taşı Olarak

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar)

TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar) TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar) Kaolinit Al 4 Si 4 O 10 (OH) 8 Serpantin Mg 6 Si 4 O 10 (OH) 8 Pirofillit Al 2 Si 4 O 10 (OH) 8 Talk Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 8 Muskovit KAl 2 (AlSi 3 O 10 )(OH) 2 Flogopit

Detaylı

ÇAYELİ - MADENKÖY BAKIR-ÇİNKO (Cu - Zn) YATAĞININ JEOLOJİSİ VE CEVHERLEŞMEYE İLİŞKİN SORUNLAR

ÇAYELİ - MADENKÖY BAKIR-ÇİNKO (Cu - Zn) YATAĞININ JEOLOJİSİ VE CEVHERLEŞMEYE İLİŞKİN SORUNLAR ÇAYELİ - MADENKÖY BAKIR-ÇİNKO (Cu - Zn) YATAĞININ JEOLOJİSİ VE CEVHERLEŞMEYE İLİŞKİN SORUNLAR Yılmaz ALTUN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Çayeli-Madenköy Cu-Zn ve pirit yatağı çok eskiden

Detaylı

METAMORFİK KAYAÇLAR. 8/Metamorphics.html. Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

METAMORFİK KAYAÇLAR.  8/Metamorphics.html. Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I METAMORFİK KAYAÇLAR http://www.earth.lsa.umich.edu/earth11 8/Metamorphics.html Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I METAMORFİZMA METAMORFİMA ETKENLERİ Ana kayaç bileşimi, Sıcaklık,

Detaylı

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME 25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME Ömer Emre, Ahmet Doğan, Selim Özalp ve Cengiz Yıldırım Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikleri Araştırma ve

Detaylı

Yapısal Jeoloji. 2. Bölüm: Gevrek deformasyon ve faylanma

Yapısal Jeoloji. 2. Bölüm: Gevrek deformasyon ve faylanma MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal Jeoloji 2. Bölüm: Gevrek deformasyon ve faylanma Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms

Detaylı

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.4. ORTA ANADOLU OVA REJİMİ Karlıova ekleminin doğusunda kalan sıkışma Doç.Dr. Yaşar bölgesi EREN NEOTEKTONİK ile batısında kalan genleşme bölgesi arasında bulunan geçiş kesimidir. KAFZ ile Toroslar

Detaylı

NOHA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA (RUHSAT NO 201500198 ve 201500131) SAHALARININ ONİKS REZERV TESPİT RAPORU

NOHA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA (RUHSAT NO 201500198 ve 201500131) SAHALARININ ONİKS REZERV TESPİT RAPORU NOHA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA (RUHSAT NO 201500198 ve 201500131) SAHALARININ ONİKS REZERV TESPİT RAPORU Mart 2016 İZMİR NOHA İNŞ. TUR. MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA

Detaylı

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME 1 ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME Prof. Dr. Yahya Özpınar, Araş. Gör. Barış Semiz ve Araş. Gör. Fatma

Detaylı

BAKERİT ÜZERİNE BİR İNCELEME

BAKERİT ÜZERİNE BİR İNCELEME BAKERİT ÜZERİNE BİR İNCELEME Orhan BAYSAL Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Bölümü, Ankara ve Erhan DİLEKÖZ Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ankara ÖZET. Sivas ilinin Gölcük yaylasında yapılan sondajlardan

Detaylı

Düzenleme Kurulu. ULUSLARARASI BAZ VE DEĞERLĠ METALLER ÇALIġTAYI INTERNATIONAL WORKSHOP ON BASE AND PRECIOUS METALS. ONURSAL BAġKAN.

Düzenleme Kurulu. ULUSLARARASI BAZ VE DEĞERLĠ METALLER ÇALIġTAYI INTERNATIONAL WORKSHOP ON BASE AND PRECIOUS METALS. ONURSAL BAġKAN. ULUSLARARASI BAZ VE DEĞERLĠ METALLER ÇALIġTAYI INTERNATIONAL WORKSHOP ON BASE AND PRECIOUS METALS ONURSAL BAġKAN Mehmet ÜZER MTA Genel Müdürü Düzenleme Kurulu Sekreterya Yahya Çiftçi Pınar Şen DÜZENLEME

Detaylı

Bölüm 7 HİDROTERMAL EVRE MADEN YATAKLARI

Bölüm 7 HİDROTERMAL EVRE MADEN YATAKLARI Bölüm 7 HİDROTERMAL EVRE MADEN YATAKLARI HİDROTERMAL YATAKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Hidrotermal yataklar sıcak çözeltilerin neden olduğu oluşumlardır.mağmanın ayrımlaşması esnasında oluşan fazların en son

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE Cu-Pb-Zn CEVHERLEŞMELERİNİN UZAY GÖRÜNTÜLERİNDEN SAPTANAN ÇEŞİTLİ YAPILAR İLE İLİŞKİSİ

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE Cu-Pb-Zn CEVHERLEŞMELERİNİN UZAY GÖRÜNTÜLERİNDEN SAPTANAN ÇEŞİTLİ YAPILAR İLE İLİŞKİSİ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE Cu-Pb-Zn CEVHERLEŞMELERİNİN UZAY GÖRÜNTÜLERİNDEN SAPTANAN ÇEŞİTLİ YAPILAR İLE İLİŞKİSİ Bahri YILDIZ* ÖZ. Uzay görüntüleri üzerinde yapılan çalışmalarda, Cu-Pb-Zn cevherleşmeleriyle

Detaylı

KURŞUNLU (ORTAKENT-KOYULHİSAR-SİVAS) DAMAR TİPİ Pb-Zn-Cu YATAKLARINDA KÜKÜRT İZOTOPLARI İNCELEMESİ

KURŞUNLU (ORTAKENT-KOYULHİSAR-SİVAS) DAMAR TİPİ Pb-Zn-Cu YATAKLARINDA KÜKÜRT İZOTOPLARI İNCELEMESİ MTA Dergisi 111, 111-118, 1990 KURŞUNLU (ORTAKENT-KOYULHİSAR-SİVAS) DAMAR TİPİ Pb-Zn-Cu YATAKLARINDA KÜKÜRT İZOTOPLARI İNCELEMESİ Ahmet GÖKÇE* ÖZ. Kurşunlu Pb-Zn-Cu yataklan Doğu Karadeniz Bölgesinin güney

Detaylı

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 1 Bursa arazi gezisi Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 25-26 Nisan 2009 tarihlerinde Structural Geology dersini alan jeoloji mühendisliği öğrencileri için Bursa'ya bir jeoloji teknik gezisi düzenlenmiştir.

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı