TA"IYICI ANNEL!K -FIKH! B!R BAKI"-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TA"IYICI ANNEL!K -FIKH! B!R BAKI"-"

Transkript

1 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s TA"IYICI ANNEL!K -FIKH! B!R BAKI"- Dr. Ülfet GÖRGÜLÜ* Özet İslâm evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmiştir. Doğal yoldan çocuk sahibi olunamayan durumlarda yardımcı üreme tekniklerinin uygulamaya konulmasıyla konunun dini yönü de tartışılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda tartışılan konulardan biri de taşıyıcı anneliktir. Biz bu çalışmamızda; taşıyıcı anneliğin ne olduğunu ve ne gibi sorunlar içerdiğini ele alıp, konuyu fıkhi açıdan değerlendirmeye çalışacağız. Anahtar Kelimeler: Taşıyıcı annelik, süt annelik, maslahat Surrogacy The View of Judicial Islam encourages to marriage and to have child. In some cases that people could not have child in a natural way, methods in the implementation of assisted reproductive techniques can be required. The religious implications of such methods has been discussed. In this context, one of the discussions is surrogacy. In this study, we will evaluate what is surrogacy and the proplems in the process of surrogacy within the framework of Islamic jurisprudence. Key words: Surrogacy, wet nurse, affair G!R!" Ço#u insan için evlili#in temel amaçlar ndan biri çocuk sahibi olmakt r. Evlilik gibi çocuk sahibi olman n da f tri bir ihtiyaç * Din!"leri Yüksek Kurulu Uzman,

2 198 Dr. Ülfet GÖRGÜLÜ oldu#u söylenebilir. Ancak "u bir gerçek ki, her evli çift bu isteklerine eri"ememekte, 1 uzun y llar çocuk özlemi çekerek ya"amaktad r. Ça& m zda bilim ve teknoloji alan nda kaydedilen h zl de&i"im ve ilerlemeler, hayat n pek çok alan nda oldu&u gibi, t p sahas nda da kendini göstermi", t bbi herhangi bir problemin tetkik, te"his ve tedavi a"amalar nda kimi zaman kesin, kimi zaman da ümit verici sonuçlara ula" lmas na zemin haz rlam "t r. T p alan ndaki bu geli"im, infertilite/k s rl k tedavisinde de yeni imkanlar sunmu", çocu&u olmayan çiftlerin IVF (invitrofertilisation/tüp bebek) 2 tekni&iyle bu arzular na eri"ebilmelerini sa&lam "t r. Bu geli"melere paralel olarak konunun dini yönü de tart " lmaya ba"lanm "t r. Bu konuda genel görü", bebek sahibi olmak için gerekli olan sperm, yumurta ve rahim evli çifte ait olmak "art ile yapay döllenme yoluyla bebek sahibi olunmas nda dini bir sak nca olmad & yönündedir. 3 Tüp bebek yöntemiyle çözüm bulunamayan durumlar n söz konusu olmas, bu konuda yeni aray "lara yönelmeyi do&urmu"tur. Bunlardan birisi de, çocuk sahibi olamayan çiftin kar" l kl r zaya dayanarak ta" y c /kiral k anne arac l & yla çocuk edinebilmeleri anlam na gelen ta" y c annelik uygulamas d r. Ta" y c annelik olgusunun hukuki, psikolojik, sosyal, ahlaki ve dini aç dan tart " labilir yönleri bulunmaktad r. Biz bu çal "mam zda ta" y c anneli&in ne oldu&u ve uygulamada ne gibi problemler do&urabilece&i üzerinde k saca durarak, konunun, özellikle dini boyutunu ortaya koymaya çal "aca& z. I- TA"IYICI ANNEL!K NED!R? Herhangi bir nedenden dolay yard mc üreme teknikleriyle bebek sahibi olamayan evli çiftten 4 al nan sperm ve yumurta hücresinin d "ar da döllenmesiyle olu"an embriyonun, rahmine yerle"tirilmesiyle hamile kalan, bebe&i rahminde ta" yan ve do&uran kad na ta" y c anne, yönteme ise ta" y c annelik ad verilir. Bu i"i ücretle yapana kiral k ta" y c anne, ücret söz konusu olmadan yapan kad na ise, gönüllü ta" y c anne denir. Bebek sahibi olmak için ta" y c anne olgusunu dü"ündüren nedenler "unlard r: 1 Ülkemizde her 100 çiftin yakla" k 15 inin kendiliklerinden gebe kalamad klar belirtilmi"tir. Prof. Dr. Semra Kahraman, D!B Güncel Dini Meseleler!sti"are Toplant s II (16-18 Kas m 2007), Ankara 2008, s Tüpbebek, klasik yöntemler ile gebe kalamayan kad nlarda uygulanan bir tedavi "ekli olup, erkek(sperm) ve di"i(yumurta) döl hücrelerinin laboratuvar ko"ullar nda birle"tirilmesi sonras nda olu"an embriyolar n rahime transferi ilkesine dayan r. Bkz. 3!slâm Konferans Te"kilat na ba#l!slâm F k h Akademisi nin 1986 y l nda Amman da yapt # toplant da böyle bir sonuca var lm "t r. Bkz. "lmihal, Türkiye Diyanet Vakf Yay nlar, II, 142; Ayr ca bkz. Din!"leri Yüksek Kurulu nun ve tarihli toplant kararlar ; Karaman, Hayrettin, "slâm da Kad n ve Aile,!stanbul 1995, s Evli olmayan çiftlerin, çocuk isteyen fakat evlenmeyi dü"ünmeyen erkek veya kad n n da bu yönteme ba"vurduklar bir realitedir.

3 Taşıyıcı Annelik -Fıkhi Bir Bakış Kad n n yumurtas vard r fakat gebelik için t bbi engelleri bulunmaktad r. Örne&in, genç ya"ta rahmi al nm " ya da t bbi nedenlerle gebeli&ine müsaade edilmiyor olabilir. 2- Kad n n yumurtas olmad & durumlarda yumurta hücresi ta" y c anneden al nabilece&i gibi, üçüncü bir ki"iden (donör/verici) de al nabilir. Yumurta ta" y c anneden al nm " ise bu durumda ta" y c anne genetik olarak da bebe&in annesidir. 5 Günümüzde bu tür bir uygulama dünyan n birçok yerinde k s r çiftler için sosyal nitelikte bir k s rl k tedavisi olarak görülmektedir. 6 II- TA"IYICI ANNEL!$!N!ÇERD!$! PROBLEMLER Ta" y c annelik, t bbi nitelikte bir olgu olmakla birlikte ayn zamanda toplumsal boyutu ile pek çok disiplini ilgilendiren bir konu olma özelli#indedir. Günümüzde bir yandan uygulama, di#er yandan uygulaman n neden oldu#u sorunlarla ilgili tart "malar devam etmektedir. Bu sorunlar "u alt ba"l klarda ele almam z mümkündür: A- Hukuki Yönü Ta" y c annelik uygulamas n n do&urdu&u problemlerin bir k sm hukuki nitelikte olup, tart "man n odak noktas nda hukuki annenin kim olaca& sorunu yer almaktad r. Ülkemizde yeni TMK da soy ba& na ili"kin yasal düzenlemelerde yapay döllenme ve embriyo transferinden do&abilecek sonuçlar düzenlenmemi"tir. MK 282. maddenin birinci f kras nda; Çocuk ile ana aras ndaki soy ba& do&um ile kurulur. denilmektedir. Kanun koyucunun buradaki amac ve dü"üncesi, çocu&un genetik/yumurta anas yla de&il de, kendisini karn nda ta" yan anas yla bütünle"ti&i varsay m d r. Sa&l k Bakanl & nca haz rlanan Üremeye Yard mc Tedavi Merkezleri Yönetmeli&i uyar nca, evli çiftlerin ba"kas ndan sperm ve/veya yumurta almalar ya da kendi sperm ve yumurtalar ile olu"an embriyonun bir ta" y c anneye nakli kesinlikle yasaklanm "t r. Ta" y c annelik sözle"meleri de, bu emredici düzenleme kar" s nda kanuna, ki"ilik haklar na, ahlaka ve adaba ayk r sözle"melerden say larak, yasal aç dan kesin hükümsüz sözle"melerdir. 7 Ta" y c anne ile anla"ma yapan e"ler (genetik ana, baba) çocu&u ancak anla"mal evlat edinme yoluyla 5 Bkz.www.anneyiz.biz./haber/haberdtl.php?hid=9930;www.tupbebek.com/haberler/guncel/138/son_care_ tasiyici_annelik; Yapay döllenme arac l # yla -sperm babadan yumurta ta" y c anneden olmak üzere- resmi nitelikte ta" y c annelik uygulamas ilk kez ABD de 1976 y l nda, birinci tip ta" y c anne uygulamas ise ilk olarak 1985 y l nda gerçekle"tirilmi"tir. Erdem Ayd n, Ta! y c Annelikle "lgili Etik Sorunlar, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derne#i Dergisi, c. 3, say 1, s Ayd n, agm., s Ta" y c anneli#i kabul eden ABD nin baz eyaletleri,!ngiltere ve Avustralya gibi ülkelerde ta" y c annelik sözle"meleri hukuken geçerli say lmaktad r.

4 200 Dr. Ülfet GÖRGÜLÜ alabilirler. Bu da ta" y c (hukuki) annenin r zas yla mümkün olabilir (MK 309). 8 Ayr ca BM Çocuk Haklar Sözle"mesi nin 7. maddesine göre çocuk, mümkün oldu&u ölçüde ana-babas n bilme ve onlar taraf ndan bak lma hakk na sahip olacakt r. Dolay s yla soy ba& n n ve anneli&in kar "mas çocu&un ana-babas n bilme hakk na ve yüksek yarar na ayk r dü"mektedir. 9 Ta" y c annenin evli olmas durumunda koca, çocu&un hukuki babas say lacak, nesebi reddetmedi&i takdirde genetik baba çocu&u hukuken tan yamayacakt r. Ta" y c anne evli de&ilse, o takdirde çocuk, evlilik d " çocuk statüsünde olacak ve bu nedenle velayet annede kalacakt r. 10 Bunlar n yan s ra ta" y c annenin, bebe&in kendisine ait oldu&unu söyleyip, geri vermemesi 11 veya bebe&i do&urmaktan vazgeçip, kürtaja karar vermesi de söz konusu olabilir. Ayr ca ta" y c anneye üzerinde anla" lan paran n verilmemesi ya da bebe&in anomalili do&mas ve donör ailenin bebe&i istememesi gibi anla"mazl klar n nas l bir hukuki sonuç do&uraca& da tart " labilecek problemlerdir. 12 Görüldü&ü gibi, ta" y c annelik uygulamas beraberinde pek çok hukuki içerikli sorunlar da ta" maktad r. 8 $ükran $ pka, Ta! y c Annelik ve Getirdi#i Hukuki Sorunlar, www. turkhukuksitesi.com/makale_537. htm ( Ta" y c Annelik ve Getirdi#i Hukuki Problemler adl makalenin tüm haklar yazar Doç. Dr. $ükran $ pka ya aittir ve makale yazar taraf ndan Türk Hukuk Sitesi kütüphanesinde yay nlanm "t r.) $ pka, agm. 11 Ta" y c annenin do#umdan sonra bebe#i genetik anne-babas na vermekten vazgeçip, sahiplenmesi durumunda ortaya ç kacak hukuki soruna çarp c bir örnek olmas aç s ndan 1985 y l nda ABD de ya"anan bir olay burada zikredebiliriz: Bebek M (Baby M) vakas olarak bilinen olayda Bay ve Bayan Stern, ta" y c annelik yapmas için Mary Beth Whitehead ile anla" rlar. Yapay döllenme (arti cial insemination) yolu ile Bayan Whitehead, Bay Stern in spermleri ile hamile kal r. Bu durumda Bay Stern do#acak çocu#un genetik babas, Bayan Whitehead genetik annesi olacakt r. Do#umdan sonra Bayan Whitehead bebe#i Stern ailesine teslim edecektir. Yapt klar sözle"meye göre aile Bayan Whitehead n t bbi masra ar n kar" layacak ve 10 bin dolar verecektir. Ba"ar yla geçen bir gebelik ve do#umdan sonra Bayan Whitehead bebe#i birkaç haftal # na evine götürmek için ister ve bu istek kabul edilir. Fakat ertesi günü Bayan Whitehead annesini ziyaret etmek için bulundu#u yerden ayr l r. K sa zaman sonra Bayan Whitehead aileye bebe#i geri vermeyece#ini söyler ve kendisine gönderilen mahkeme talebini yerine getirmez. Sonra, neredeyse 3 ay bebek ile birlikte ortadan kaybolur. Mahkemeye intikal eden olayla ilgili çe"itli toplant lar yap l r, davalar ve kar" davalar aç l r. En sonunda mahkeme bebe#in vesayetini Stern ailesine b rak r. Ama Bayan Whitehead a da çocu#u görme hakk n verir. Bununla birlikte, mahkeme ta" y c annelik sözle"mesini onaylamaz, çocu#un vesayetini aileye b rakma gerekçesini çocuk için en yararl olacak durum ilkesiyle aç klar. Bebek M vakas Amerikan kamuoyunda derin ve geni" tepkilere neden olur. Bayan Whitehead destekleyenlerin baz lar çocu#u gerçek annesinden ald # gerekçesiyle mahkeme karar n ele"tirirler. Baz lar ise Stern ailesini hakl bulur. Onlara göre Bayan Whitehead n aileye verdi#i söz son derece ba#lay c d r. Di#er baz lar hem iki tarafa ve çocu#a sempati duyarlarken hem de ta" y c annelik uygulamas n insanl k için felaket olarak de#erlendirirler (Ayd n, agm, s.8). 12

5 Taşıyıcı Annelik -Fıkhi Bir Bakış- 201 B- Sosyal ve Psikolojik Yönü Annelik bebe&i sadece karn nda ta" y p, do&umla dünyaya getirmek de&ildir. Hamilelik ve do&um biyolojik oldu&u kadar duygusal ve psikolojik bir süreçtir. Bebe&in varl & n içinde hissetmek çok özel bir duygudur. Hamilelik süresince bebek, göbek ba& ile anneye ba&lan rken, anne de sevgi ba& ile bebe&e ba&lanmaktad r. Ta" y c anne her ne kadar içinde kendine ait olmayan bir bebe&i ta" d & n n bilincinde olsa da, bu süreçte ona duygusal bir yak nl k hissetmeyece&inin garantisi yoktur. Hamilelik sürecini ya"am " olan ve bebekle aras nda muhtemel bir duygusal ba& olu"an ta" y c annenin do&umdan sonra bebe&i genetik anneye teslim etti&inde nas l bir psikolojik durum ya"ayaca& belirsizdir. Ayr ca bebe&i teslim alan genetik annenin bebekle aras nda nas l bir ili"ki kurulacakt r? Ortaya ç kabilecek bu nevi problemler ya da sosyal ili"kilerden kaynaklanacak sorunlar henüz bilimsel olarak incelenmi" de&ildir. Bu yöntemle do&an çocuklar n ileriye dönük sosyal ve psikolojik durumlar n ve geli"imlerini inceleyip, ortaya koyan bilimsel çal "malar da bulunmamaktad r. Ta" y c annelik yapan evli kad nlar n e"leri ve çocuklar n n bu durumdan ne ölçüde etkilendikleri, sosyal ya"amlar nda ne gibi de&i"imlere sebep oldu&u gibi sorular da sosyolojik ve psikolojik aç dan cevap bekleyen sorulard r. $ayet ta" y c anne evli de&il ise, evlenmek istedi&i zaman ya"ad & bu tecrübe kendisinde ve evlenece&i ki"ide nas l bir duygusal etki meydana getirecektir? Ayr ca kad n ya da erke&in evlenmeden çocuk sahibi olmak iste&iyle ta" y c annelik uygulamas na yönelebilece&i, evlenmi" ve çocuk sahibi olmak isteyen ama yumurta ya da sperm kendisine ait olmayan anne-baba, yumurtas kullan lan kad n genetik anne, spermi kullan lan erkek genetik baba, bebe&i ta" y p, do&uran kad n ta" y c anne gibi son derece karma" k ili"ki ve s fatlar n ortaya ç kabilece&i, bu durumun sosyal ve hukuki aç dan sorunlara sebeb olaca&, kimin ne hak iddia edece&inin, psikolojik olarak neler hissedece&inin, çocu&un ileriki hayat nda kime ne diyece&inin belirsiz oldu&u, dolay s yla parçalanm " ailelerde ya"anan problemlerin benzerleriyle kar" la" labilece&i de bu ba&lamda tart " labilecek problemlerdendir. 13 Görüldü&ü gibi ta" y c annelik olgusu çocuk sahibi olmak isteyen bir çifte yap lan bir yard m görüntüsünün alt nda çok yönlü sosyal ve psikolojik tart "malar bar nd rmaktad r. Bütün bunlar göz ard edilerek, meselenin, ne olursa olsun bir bebek sahibi olmak çerçevesinde ele al nmas ya da ta" y c anneli&in bir fedakarl k gibi alg lanmas oldukça dar bir bak " aç s n yans tm " olmaktad r. 13 Bkz. Prof. Dr. Erol Tavmergen ile yap lan röportaj www. aksiyon.com.tr/detay.php?id=26637

6 202 Dr. Ülfet GÖRGÜLÜ C- Ahlaki Yönü Konunun hukuki ve psikolojik boyutlar yan nda özellikle ahlaki yönü de tart " lmaktad r. Buna göre; ta" y c annelik -yumurtan n da ta" y c anneye ait oldu&u durumlarda- bebek dünyaya getirmenin evlilik kurumunun d " na ta" nm " olmas, do&al döllenmenin ortadan kald r l p, yapay bir mahiyet almas, üçüncü bir taraf yarat ld & için aile içi ili"kilerin zarar görmesi gibi sebeplerle etik aç dan ele"tirilmektedir. Ayr ca para kar" l & gebelik hizmeti sunulmas n n bebek sat m anlam na gelebilece&i, bu uygulama ile kad n n kendisini üreme kutusu haline getirmesi ve kölele"tirilmesi gibi bir olguyla kar" kar" ya kal nabilece&i, böylece sayg nl & n yitirece&i, ta" y c anne ile sperm sahibi erkek aras nda kar" l kl s cak duygular geli"ebilece- &i gibi etkenlerin üzerinde durulmu"tur. 14 $imdi de konuya dini aç dan bakabiliriz. III- TA"IYICI ANNEL!K OLGUSUNUN D!N! BOYUTU!lk uygulamas 1976 lara dayanan ta" y c annelik uygulamas n n dini aç dan hükmü üzerinde görü" belirten uzmanlar aras nda bunun kesinlikle caiz olmad & n söyleyenler oldu&u gibi hiç bir çekince belirtmeksizin uygulamay me"ru kabul edenler de bulunmaktad r. 15 Biz konuyu f khi ba&lamda birkaç aç dan ele al p, incelemeye ve ula"abildi&imiz görü"leri de&erlendirmeye çal "aca& z: A- Makâs d- "erî a ve Ta# y c Annelik Ta" y c annelik uygulamas n n dini aç dan caiz olmad & görü"ü özellikle neslin korunmas prensibine dayand r lm "t r. 16 Konuya bu ba&- lamda yakla" lacak olursa,!slâm bilginleri dinin maksad n n, din ve dünya i"lerinin kendisine ba&l bulundu&u be" temel ilkenin korunmas oldu&unu belirtmi"lerdir. Zarûriyyât/zarurî maksatlar da denilen bu be" ilke; 1- Can n korunmas, 2-Neslin korunmas, 3- Akl n korunmas, 4- Mal n korunmas, 5- Dinin korunmas d r. 17 Neslin korunmas ba&lam nda!slâm, nikah d " beraberlikleri yasaklad & gibi, buna götürebilecek yollar da ayn hükümde de&erlendirmi"- tir. Bu noktadan bak ld & nda aralar nda nikah ba& bulunmayan bir erkek ve kad n n cinsel ili"kileri zina oldu&u gibi, erke&in ta" y c anneyle bebek maksad yla bir araya gelmesi de aç k bir zinad r. Erke&in sperminin ta" y c 14 Bkz. Ayd n, agm., s Bu konuda farkl görü"ler için bkz. Güncel Dini Meseleler "sti!are Toplant s II, s Prof. Dr. Saim Yeprem le bu konuda yap lan bir röportaj için bkz Gazzâlî, Muhammed b. Muhammed, el-mustasfâ min lmi l- usûl, çev. Yunus Apayd n,!stanbul 2006, I, 366; $ât bî, Ebû!shak!brâhim b. Mûsâ b. Muhammed el-g rnatî, el-muvafakat fî usûli l-ahkâm, Kahire 1940 bas m ndan ofset, II, 4.

7 203 Taşıyıcı Annelik -Fıkhi Bir Bakışannenin yumurtas yla yapay yolla döllenip, ta" y c annenin rahmine yerle"- tirilmesi "eklindeki uygulaman n ise zina olarak nitelendirilmesi söz konusu olmamakla birlikte, bu durumda bebek dünyaya getirme evlilik kurumunun d " na ta" nm " olmakta ve neslin korunmas ilkesi ihlal edilmektedir. Bu ba&lamda tart " lan bir husus da ta" y c anne ile bebek aras nda gen al "veri"inin bulunup, bulunmad & d r. Uzmanlar ta" y c anne ile bebek aras nda gen transferi olmad & n, ancak ta" y c annenin vücundaki damarsal sistemin devreye girmesi ve buna ba&l olarak meydana gelen fizyolojik de&i"iklikler sebebiyle kad n n üçüncü bir birey olarak olaya dahil oldu&unu belirtmektedirler. 18 Ancak genetik bir ili"kinin olmamas, ta" y c anne ile bebek aras nda fizyolojik ve psikolojik hiç bir etkilenmenin olmad & anlam na gelmez. Baz!slâm hukukçular ta" y c annelik yöntemiyle çocuk sahibi olmay süt annelik uygulamas yla k yaslayarak, tasvip etmektedirler. O halde "imdi konuyu süt annelik ba&lam nda incelemeye çal "al m. B- Süt Annelik ve Ta# y c Annelik Ta" y c annelik uygulamas n n dini aç dan bir sak ncas olmad & n öne sürenler, bunu süt anneli&e benzetmektedirler. Buna göre, çocuk genetik anne ve babaya ait olmakla birlikte ta" y c anne onun süt annesi hükmündedir. E&er do&umdan sonra bebek ta" y c anneden süt emmezse o annenin çocuklar bebe&in süt karde"i, kocas da süt babas olmaz. Sadece ta" y c anne beslenmesini sa&lad & için süt anne hükmünde olur. 19 Gerçekten ta" y c annelik süt annelikle k yaslanabilir mi? Ba"kas n n bebe&ini kuca& nda ta" y p, emzirmekle, rahiminde ta" y p, göbek ba& yoluyla beslemek ayn kategoride de&erlendirilebilir mi? Bu sorulara cevap verebilmek için süt annelik konusu üzerinde k saca durmakta yarar var.!slâm hukukunda radâ terimiyle kar" lanan uygulama; insan sütünün ya" iki seneyi geçmemi" çocu&un karn na ula"mas "eklinde tan mlanm "t r. 20!lgili ayet 21 ve hadislere 22 dayanarak f k h bilginleri süt emme süresini yakla" k iki seneyle s n rland rm "lard r Güncel Dini Meseleler!sti"are Toplant s II, s. 162; Ayd n, agm., s Bkz. le/u, 181; Güncel Dini Meseleler!sti"are Toplant s II, s. 175, Cezîrî, Abdurrahman b. Muhammed, Dört Mezhebe Göre "slâm F kh, çev. Mehmet Keskin,!stanbul 1990, V, Bakara, 2/233; Lokman, 31/14; Ahkaf, 46/ Nitekim hadislerde iki sene içinde olmayan emmenin radâ say lmayaca# belirtilmi"tir.!mam Mâlik, Muvattâ, Radâ, 4-14; Tirmizî, Radâ, 5. 23!mam Âzam bu süreyi iki buçuk sene,!mam Mâlik iki sene iki ay,!mam $â î ise iki sene olarak tesbit etmi"tir. $â î, Muhammed b.!dris, el-umm, VI, 179; Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuku "slâmiyye ve Ist lâhât F kh yye Kâmusu,!stanbul 1985, II, 78; Cezîrî, ay.

8 204 Dr. Ülfet GÖRGÜLÜ Süt emme ya" n n iki sene ile s n rland r lmas ve sütün bebe&in midesine gitmesinin "art ko"ulmas radâda gözetilen ilk gayenin bebe&in beslenmesi oldu&unu dü"ündürmektedir.!slâm hukukuna göre radâ çocu&un hakk, anne-baban n da görevidir. 24 Çocuk annesinden ba"ka kad n emmez, ba"ka emzirecek kad n bulunmaz ve baban n süt anne tutacak mali gücü olmazsa ya da baba bulunmazsa anne bebe&i emzirmek zorundad r. 25 Zira anne sütünün bebe&in sa&l kl geli"imi aç s ndan vazgeçilmez bir besin oldu&u ve bunun biberon yerine bizzat anne memesinden al nmas n n çocu&un psikososyal geli"imi aç s ndan son derece önem ta" d & belirtilmektedir. 26 Süt annelik uygulamas bebe&in bu hayati besinden yoksun kalmamas ve sütü memeden almas n temin etmesi bak m ndan önemlidir. Dolay s yla hukuki aç dan süt anne tahsisinde çocu&un maslahat ön plana ç kmaktad r. Kanatimizce ta- " y c anneli&in süt annelik uygulamas yla mukayesesi hukuken geçerli olmamal d r. Zira bu iki uygulamay birbirine k yas için geçerli "artlar burada olu"mamaktad r. K yas; illetindeki benzerlik sebebiyle asl n hükmünün fer için de geçerli olmas d r. 27 K yasta en önemli unsur illet birli&idir. Fer, hüküm bak m ndan asla e"it olmal d r. Böyle olmazsa fer, asl n dengi ve benzeri bir olay olmad & ndan ona k yas edilemez. 28 Bizim inceledi&imiz konuda süt annelik as l, ta" y c annelik ise fer konumundad r. Bunlar n k yas edilebilmesi için illetlerinin bir olmas gerekir. K yasta illet; insanlar için bir maslahat gerçekle"tirmek ve bir mefsedeti savmak üzere hükmün konmas na sebeb olan vas f, olarak tan mlanm "t r. 29 Süt annelik uygulamas nda illetin, do&an bebe&in beslenmesi, sa&l kl geli"imi ve ya"amas oldu&u söylenebilir. Oysa ta" y c annelikte illet; do&al yoldan çocuk sahibi olamayan bir çifte rahimini kulland rarak çocuk edindirmektir. Görüldü&ü gibi süt annelikle ta" y c annelik aras nda illet birli&i bulunmad & ndan k yas imkan da yoktur. Kanaatimizce çocu&un emzirilmesinde maslahat oldu&u gibi, emzirilmemesi de onun aç s ndan mefsedet olmaktad r. $imdi de ta" y c annelik yöntemiyle çocuk sahibi olman n maslahat kapsam nda de&erlendirilip, de&erlendirilemeyece&ini inceleyelim. C- Maslahat ve Ta# y c Annelik 24 Bkz. Zuhaylî, Vehbe, el-f khu l-"slâmî ve edilletuhu, D me"k 1989, VII, Karaman, Hayrettin, Mukayeseli "slâm Hukuku,!stanbul 1996, I, Ataseven, Asaf, Çocu#un Süt Dönemi ve Süt!le Beslenmesi,!slâm da Aile ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumu,!stanbul 1994, s Gazzâlî, el-mustasfâ, II, 203; Basrî, Ebu l-hüseyn Muhammed b. Ali, el-mu temed, Beyrut 1983, II, 697; Razî, Fahruddîn Muhammed b. Ömer, el-mahsûl fî ilmi usûli l-f kh, Lübnan 1997, V, $a ban, Zekiyyüddin, "slâm Hukuk "lminin Esaslar, çev.!brahim Ka Dönmez, Ankara 1996, s $a ban, age, s. 156.

9 Taşıyıcı Annelik -Fıkhi Bir Bakış- 205!slâm hukukunun fer i kaynaklar aras nda yer alan mesâlih-i mürsele; hükmün kendisine ba&lanmas ve üzerine hüküm bina edilmesi, insanlara bir fayda sa&layan veya onlardan bir zarar gideren fakat muteber veya geçersiz say ld & na dair belirli bir delil bulunmayan manalard r/gerekçelerdir. 30 Di&er bir deyi"le; $er in muayyen bir nass n n, muteberli&ine veya butlan na "ahitlik etmedi&i maslahatt r. 31 Maslahatla hüküm verebilmek için bir tak m "artlardan söz edilmi"tir. Gazzâlî (ö.505/1111), muayyen bir as la k yas yoluyla elde edilmemi" olan maslahat n dikkate al nmas noktas nda üç vasf n göz önünde bulundurulmas ndan söz ederek bunlar ; zaruret, maslahat n kesin ve külli olu"u "eklinde aç klar. 32 $ât bî (ö.790/1388) ye göre de tüm mahaller ve her türlü durum için maslahat; ebedi, külli ve genel vas fta olmal d r. 33 Bunlar n yan s ra f k h bilginleri "u "artlardan da söz etmi"lerdir: 1- $âriin gözetti&i maksatlarla maslahat aras nda uyum olmal d r. 2- Maslahat makul/akla uygun olmal d r. 3- Maslahat zorlu&u gidermeye yönelik olmal d r. Bu maslahatla amel edilmedi&inde insanlar n güçlük ve s k nt ya dü"mesi söz konusu olur. 34 Bu "artlar n tamam n göz önünde bulundurdu&umuzda; evlili&in temel amaçlar ndan birinin çocuk sahibi olmak oldu&u, bunun kar -koca için bir maslahat olarak nitelendirilebilece&i, do&al yoldan çocuklar olmayan evli bir çiftin yumurta, sperm ve rahim kendilerine ait olmak üzere yapay döllenme tekniklerinden tedavi zarureti kapsam nda yararlanabilecekleri söylenebilir. Nitekim fetvan n da bu do&rultuda verildi&inden daha önce söz etmi"tik. 35 Ancak ta" y c anneli&in maslahat ba&lam nda ele al nmas ve bu uygulamaya cevaz verilmesi kanaatimizce mümkün görünmemektedir. Zira bu durumda ortaya ç kabilecek hukuki, psikolojik, sosyal ve ahlaki problemleri göz önüne ald & m zda bu uygulaman n zarar n n yarar ndan daha çok olmayaca& n n bir garantisi yoktur. Ta" y c annelik olgusu sonucunda; toplumda ahlaki deformasyona sebeb olma, bebe&in al n r-sat l r bir nesne gibi alg lanmas, kad n n bebek do&urma makinesi ne dönü"mesi, do&acak çocu&un ve varsa ta" y c annenin çocuklar n n ya"ayabilece&i duygusal sorunlar gibi pek çok sebeb bu uygulamay maslahat de&il mefsedet kapsam - 30 $a ban, age, s Gazzâlî, age, I, 286; Bkz. Zeydan, Abdulkerim, el-medhal li dirâseti!-!eriatî l-"slâmiyye, Ba#dad 1969, s Gazzâlî, age, I, $ât bî, age, II Ebu Zehra, Muhammed, Usûlü l-f kh, Kahire 1958, s. 221; Bkz. $a ban, age, s !lk sayfaya bak n z.

10 206 Dr. Ülfet GÖRGÜLÜ na sokmaktad r. E&er ta" y c annelik uygulamas na cevaz verilmez ve e"lerin ba"ka bir yöntemle çocuk sahibi olmalar mümkün olmazsa bunun da onlar için mefsedet olaca& söylenebilir. Ancak Zarar- e"ed zarar- ehaf ile izale olunur. (Mecelle, md. 27) külli kaidesine göre ve yukar da bahsetti&imiz sak ncalar gere&ince biz ta" y c annelik uygulamas n n maslahat gerekçesiyle tecviz edilemeyece&i kanaatindeyiz. & z. Ara"t rmam z n sonunda konuyu anne kavram aç s ndan ele alaca- D- Hakiki Anne - Ta# y c Anne Kavramsal çerçevede konuya yakla"t & m zda!slâm hukukuna göre iki tür annelikten söz edebiliriz: 1- Hakiki anne 2- Örfi/mecazi anne. Kur ân- Kerim e göre hakiki anne çocu&u do&uran kad nd r. 36 Süt anne, üvey anne, teyze, nine, kay n valide ve Resulullah n e"leri ise örfi/mecazi anne kapsam nda de&erlendirilmi"tir. 37 Buna göre ta" y c anne, hakiki mi yoksa örfi anne mi say lacak?!lgili ayeti göz önünde bulundurdu&umuzda ta" y c anne çocu&u do&uran kad n olarak onun hakiki annesidir. Ta" y c anne ile bebek aras nda her ne kadar gen al "veri"i olmad & belirtilse de, bebe&in, hamilelik süresince kan ndan ve can ndan beslendi&i bu kad n ile aras nda duygu transferi olmad &, bebe&in bu anneden hiç etkilenmedi&i söylenemez. Di&er taraftan yumurtas n veren kad n da bebe&in genetik annesidir. Bu durumda as l annenin yumurtay veren kad n oldu&u, ta" y c annenin çocu&un annesi olmad & da söylenemez. Birisi sadece yumurtas n verirken, di&eri ise -hamilelik ve do&umun riskli bir süreç oldu&u hesaba kat l rsa- hayat n ortaya koymaktad r. Böylece ortaya ç kan çift annelik durumu ba"ta do&acak çocuk aç s ndan olmak üzere daha önce bahsetti&imiz psikolojik ve sosyal pek çok problemi de beraberinde ta" yacakt r. SONUÇ Evlili&in temel amaçlar ndan birisi çocuk sahibi olmak, dolay s yla neslin devam n sa&lamakt r. Bu amac n evlili&in do&al ak " içinde gerçekle"memesi durumunda t bbi yard m almak, sperm, yumurta ve rahim evli çifte ait olmak üzere yard mc üreme tekniklerinden yararlanmak!slâm hukuku aç s ndan me"ru görülmü"tür. Ancak çocuk sahibi olmak için bir ba"ka kad n n yard m n almak 36 Mücâdele, 58/2; Ahzab, 33/4. 37 Duman, Hilal,!slâm Hukukunda Annenin Çocu#unu Emzirmesinin Hükmü, Diyanet!lmi Dergi, (Ocak- $ubat-mart 2006) c. 42, sy. 1, s. 99.

11 207 Taşıyıcı Annelik -Fıkhi Bir Bakışyani onun yumurta ve/veya rahimini kullanmak "eklinde gerçekle"en ta" y c annelik uygulamas n n f khi aç dan onaylanamayaca& görü"ündeyiz. Nitekim!slâm F k h Akademisi nin yard mc üreme teknikleri konusundaki toplant s nda ta" y c annelikle ilgili olarak böyle bir hükme var lm "t r. 38 Ayr ca Din!"leri Yüksek Kurulu nun tarihli karar da bunu teyid etmektedir. Çocuk sahibi olamayan evli çiftlerin bu sebeble ya"ad klar üzüntü ve zd rap da bir vak ad r. Fakat t bbi tedavi yollar denendi&i halde olumlu bir sonuç al namam "sa, konunun ilahi takdir boyutu da gözard edilmemelidir. Ya"anan her s k nt y oldu&u gibi bu durumun meydana getirdi&i s k nt ve üzüntüyü de inanan bir insan, Allah a ba&l l & ve hayat n bir yönüyle imtihan oldu&u anlay " ile a"abilir.!lk bak "ta "er gibi görünen bu durumun, özünde hay r olabilece&ini dü"ünerek bunal ma sürüklenmekten korunabilir. Ayr ca bir çocu&u sevgi ve ilgiyle bak p, büyütmek için ona mutlaka neseben sahip olmak gerekti&i de söylenemez. Toplumda elinden tutulmay, sevgi ve alaka gösterilmeyi bekleyen pek çok çocuk bulunmaktad r.!slâm hukukunda, hukuki sonuç do&uracak "ekilde evlat edinme olgusu kabul edilmemi" olmakla birlikte, iki ya" ndan küçük olan çocuklar n emzirilmek suretiyle süt evlat edinilmesi ya da mahremiyetle ilgili dini kurallara riayet edilerek himaye alt na al nmas mümkün görünmektedir. 38 Karârâtu l-mecme i l-f khi l-"slâmî, Mekke , s. 165; Zerkâ da ayn görü"tedir. Zerkâ, Ahmed Mustafa, Fetâvâ, D me"k 1999, s. 305.

12

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Haziran 2007 tarihli Yetmişdördüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, Özel İletişim Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 63665751-100-E.1491440 11/03/2016 Konu : Lise/dengi öğrenim ve yükseköğrenim mezunu öğrencilerin genel sağlık sigortası. GENELGE

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İçindekiler Grafik Listesi Tablo Listesi Açıklamalar

İÇİNDEKİLER. İçindekiler Grafik Listesi Tablo Listesi Açıklamalar İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz İçindekiler Grafik Listesi Tablo Listesi Açıklamalar İÇİNDEKİLER III V VII IX XI BÖLÜM I : HANEHALKI ÖZELLİKLERİ I.1 Hane yapısı... 1 I.2 Hanehalkı üyelerinin düzenli olarak bir

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

İş Sözleşmesi Türlerinin Uygulaması ve Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi. Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

İş Sözleşmesi Türlerinin Uygulaması ve Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi. Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT İş Sözleşmesi Türlerinin Uygulaması ve Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT İş Sözleşmesinin Türleri Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kısmi Süreli İş Sözleşmesi -Çağrı Üzerine

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI]

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) resmi web sitesinin (http://www.kutuphaneci.org.tr) bilgi mimarisi açısından daha önce

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

Saygıdeğer Mükellefimiz,

Saygıdeğer Mükellefimiz, Saygıdeğer Mükellefimiz, Tüm azı mükelleflerimizin, Bu vergilendirmeye nedenle, satın mükelleflerimizin aldıkları ilişkin mal ödevlerini ve hizmet vergi harfiyen mevzuatı karşılığında yerine bakımından

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers)

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers) Bölüm 11 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Mergers) İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2012/11 Karar Sayısı : 2012/104 Karar Günü : 5.7.2012 R.G. Tarih-Sayı : 13.10.2012-28440 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi İTİRAZIN

Detaylı