TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ"

Transkript

1 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL101 İşletme Bilimine Giriş (3-0)3 Ders hem şirketlerin günümüzün etkileşimli piyasasında yarışmalarını sağlayan hem de öğrencilerin kendi mesleki başarıları için ihtiyaç duyacakları stratejileri araştırmayı hedeflemektedir. Küresel ortamda işletme, yeni bir iş kurmak, yönetim, teknoloji yönetimi, finansman ve muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, vb. çalışılacak temel konulardır. ISL103 İşletme Matematiği-I (3-0)3 Belirsiz fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, grafikler ve bu konuların işletme uygulamalarını incelemektir. IKT 151 İktisada Giriş (3-0)3 İktisadın tanımı ve kapsamı, temel iktisadi mesele, kıtlık sorunun kaynağı ve çözümü, iktisatta metod, piyasa, piyasa güçleri, arz ve talep, piyasa dengesi, kısmi denge analizi, tüketici dengesi, üretici dengesi, maliyet teorisi, piyasa türleri, genel denge analizi, milli gelir muhasebesi, tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları, kapalı ve açık ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması, tam istihdam ve fiyat istikrarı, ekonomik konjonktür, enflasyon, deflasyon, stagflasyon, taksflasyon, maliye politikası, para politikası, dış ticaret politikası, küresel ekonomik sistem, iktisadi büyüme, iktisadi kalkınma, gelir dağılımı. TBT 100 Temel Bilgi Teknolojileri (3-0)3 DOS işletim sistemi, Windows işletim sistemi, temel komutlar, denetim masası ayarları, Microsoft Word de belge hazırlama, biçimlendirme, tablolar oluşturma, şekil çizme, belgeyi yazdırma,microsoft Excel de veri girme, grafik oluşturma, elektronik hesap tablosu. SBU 107 Hukukun Temel Kavramları (3-0)3 Toplumsal düzen ve hukuk kavramı, hukukun amaçları, hukuk kuralları, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının yorumu, kamu hukuku-özel hukuk ayırımı, kamu hukukunun dalları, kamu hukukunun temel kavram ve konuları (anayasa, Türkiye nin idari yapısı, suç kavramı ve unsurları vb.), özel hukukun dalları, özel hukukun temel kavram ve konuları (gerçek ve tüzel kişiler, ehliyet, mülkiyet, sözleşme, haksız fiil, ticari işletme, tacir, kıymetli evrak vb.).

2 TDL 101 Türk Dili-I (2-0)2 Dilin tanımı, özellikleri, yeryüzündeki diller ve Türkçe nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihî gelişimi ve Batı Türkçesi nin gelişimi, Atatürk ün Türk dili ile ilgili çalışmaları ve görüşleri, ses bilgisi, yazım kuralları ve noktalama, dil politikaları. ING 101 English-I The aim of this course is to develop students language levels from elementary level to intermediate level. It contains the following topics: Using the alphabet, describing actions (subject / verb / object), personal pronouns and verb "to be", possessives, the time, numbers, more personal pronouns, asking for directions, questions, colours, offers, invitations, suggestions, reservations and appointments, present continuous tense, nouns, countries and nationalities, dialogues at the international conference, meeting people, the present simple, requests and instructions, adjectives, apologies, describing people, the future tense, explanations, jobs and professions, questions, agreeing, accepting, disagreeing, refusing, colours, perfect tense, using idioms, conditionals, punctuation. II. YARIYIL ISL102 Pazarlama İlkeleri (3-0)3 Pazarlama ilkeleri dersinde, pazarlama kavramı ve pazarlamadaki değişimler, pazar ve pazarlama çevresi, tüketici pazarları ve tüketici satın alma davranışları, endüstriyel pazarlar, kurumsal pazarlar ve kurumsal satın alma davranışı, pazar bölümleme, hedefleme ve konumlandırma, satış tahminleri, pazarlama karması elemanları: ürün ve hizmetler yeni ürün geliştirme süreci, fiyatlama, tutundurma (reklam, satış teşvik ve halkla ilişkiler), tutundurma (kişisel satış) dağıtım kanalları, doğrudan ve online pazarlama, bütünleşik pazarlama iletişimi, fiziksel dağıtım (lojistik), hizmet pazarlaması, uluslar arası pazarlama konuları işlenmektedir. ISL104 İşletme Matematiği-II (3-0)3 Belirsiz integral, belirli integral, alanlar, matrisler, determinantlar, denklem sistemleri ve bu konuların ekonomi ve işletme uygulamaları. ISL106 Borçlar Hukuku (3-0)3 Bu ders kapsamında, borç ve borç ilişkisi, borcun kaynakları, hukuki işlemlerden doğan borç ilişkisi, sözleşmenin meydana gelmesi, sözleşmenin şekli, sözleşmenin yorumlanması, irade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk, özellikle muvazaa, irade bozukluğu halleri, sözleşme serbestliği, gabin, sakat hukuki işlemler, ve temsil konuları işlenmektedir.

3 SBU 105 Toplum Bilimi (3-0)3 Sosyoloji biliminin doğuşu, toplumun tanımı, geleneksel ve modern toplumlar arasındaki farklar, toplumsal kurumlar ve kurumların sınıflandırılması, sosyolojinin araştırma teknik ve yöntemleri, kültür, toplumsallaşma, aile, ekonomi, eğitim, din, siyaset kurumları ve bu kurumların işleyişleri, nüfus, tabakalaşma sistemi, toplumsal değişme, kentleşme ve endüstrileşme, suç ve toplum. IKT 152 Mikro İktisat (3-0)3 İktisadi modeller, piyasaların sınıflandırılması, endüstri kavramı, talep teorisi, kardinal ve ordinal yaklaşımlar, açıklanmış tercihler hipotezi, üretim teorisi, üretim yasaları, teknolojik gelişme ve üretim fonksiyonu, optimal faktör bileşiminin belirlenişi, üretim fonksiyonlarından maliyet fonksiyonlarının elde edilişi, maliyet teorisi, firma teorisi, tam rekabet, monopol, monopollü rekabet ve oligopol piyasalarında fiyat ve üretim miktarının belirlenişi, üretim faktörlerinin fiyatlandırılması ve gelir dağılımı, genel denge teorisi, refah iktisadı, kamu malları, dışsallıklar ve devletin rolü, asimetrik enformasyon, ters seçim, ahlaki tehlike, asilvekil problemi. TDL 102 Türk Dili-II (2-0)2 Türk dilinin ses ve şekil bilgisi, Türkçenin tarihî gelişimi, sunum yapma ve etkili konuşma teknikleri, sözlü ve yazılı edebi türler, imlâ-noktalama işaretleri, sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları. ING 102 English-II English-II focuses on the topics that help students further develop their language skills to be able to function effectively in a variety of written and spoken contexts in English as intermediate level English users. Topics included; Conditionals, the passive form, contrast links (while, whereas, but, yet, although, by contrast, despite etc.), the future (going to, will), tenses in time clauses with future reference (until, before, after, once, as soon as etc.), modal verbs - ability (can, could, be able to), likelihood & certainly (could, can't, must, may, might), Expressing cause & effect (variety of expressions, word formation, phrasal verbs, past, past perfect, simple, Continuous tenses, present perfect simple, continuous, past tenses to talk about hypothetical situations (wish, if only, would rather, as if, suppose), Relative clauses, modal verbs obligation, permission (can, may, might, could), comparison: comparatives & superlatives - as adjectives and adverbs.

4 III. YARIYIL ISL201 Yönetim ve Organizasyon (3-0)3 Yönetimin kavramsal analizi, yönetici kavramının analizi, yönetim düşüncesinin tarihsel gelişim süreci, planlama işlevi, örgütleme işlevi, liderlik işlevi, iletişim ve bireyler arası iletişim kurma becerilerinin geliştirilmesi, denetim işlevi, örgütlerin iç ve dış çevresi konu edinilmektedir. ISL203 Pazarlama Yönetimi (3-0)3 Pazarlamanın temel ilkeleri dersinde görülmüş olan bilgilerin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek bir işletmede nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. Pazarlama bilgi sistemi, pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar, satış tahminleri ve müşteri analizi, pazar bölümlemesi ve ürün farklılaştırması gibi konular işlenmektedir. Tüketici davranışları, halkla ilişkiler (PR), satış ve reklam gibi konular ele alınacaktır. Hizmet pazarlaması, uluslararası pazarlama, doğrudan pazarlama ve pazarlamada yeni yaklaşımlar konuları kısaca işlenmektedir. ISL205 Genel Muhasebe-I (3-0)3 Muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, tekdüzen hesap planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. ISL207 İstatistik-I (3-0)3 Temel istatistik kavramları, betimsel istatistikler, veri derleme yöntemleri, istatistiksel analiz, örnekleme kavramı ve örnekleme yöntemleri, örnekleme dağılımları, nokta tahmini, güven aralıkları, hipotez testleri, tek faktörlü varyans analizi, çoklu karşılaştırmalar, varyansların homojenliği şeklinde ana konulardan oluşmaktadır. IKT 251 Makro İktisat (3-0)3 Toplam gelir ve harcamaların makro dengelerinin analizi, para, faiz ve gelirin IS- LM eğrileri ile analizi, para ve maliye politikaların etkinliğin analizi ve IS-LM-BP ekseninde uluslar arası ekonomik ilişkilerin analizi. AS AD analizi ile fiyatlar ve milli gelir arasındaki ilişkilerin analizi, ücretler, fiyatlar ve istihdam arasındaki ilişkilerin Phillips fonksiyonu ile analizi, kamu ve dış açıkların analizi, Merkez Bankasının para politikaları ve para talebi teorileri analizi, rasyonel beklentiler ve denge yaklaşımı, uzun dönem büyüme ve verimlilik analizi. ING 201English-III This course seeks to improve students language skills from intermediate to advanced level through focusing on the abilities of reading, listening and

5 comprehension, speaking and writing. Students will have various opportunities to read English texts from all types of sources published in English and to develop their listening skills through the use of tapes, videos and related technologies. Special focus will also be given on developing speaking and writing skills of students through variety of tasks during the classroom activities. AIT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (2-0)2 Kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa gelişmeleri, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki, II. Meşrutiyet Dönemi Trablusgarp ve Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşının Sebepleri, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin paylaşılması, Milli Mücadele hazırlık dönemi, Kongreler, Sivas Kongresi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-I Milli, TBMM dönemi ve cephelerin oluşturulması, Lozan Antlaşması, dış politika. IV. YARIYIL ISL202 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0)3 İnsan kaynakları yönetiminin önemi ve gelişimi, stratejik yönetimle bağlantısı, insan kaynakları yönetiminin iç ve dış çevresi, iş analizi, insan kaynakları planlaması, tedarik, yerleştirme, insan kaynaklarının eğitimi ve geliştirme, kariyer planlaması ve yönetimi, performans değerleme, ücret ve ücret sistemleri, personelin sağlık ve güvenliğinin korunması, sendikalar ve toplu pazarlık, örgüt içi ilişkiler. ISL204 Ticaret Hukuku (3-0)3 Ticari işletme ile ilgili konular, tacir, ticari işletme türleri, faiz, ticari iş tacir yardımcıları, ticaret unvanı, işletme adı, ticaret sicili, marka, haksız rekabet, ticari defterler, ve cari hesap kavramlarının yanısıra şirket kavramı, ticaret şirketlerinin tasnifi, adi şirket, kolektif şirket, komandit şirket, limited şirket ve anonim şirket kavramları ele alınmaktadır. ISL206 Genel Muhasebe-II (3-0)3 Muhasebeleştirmeyi ilgilendiren değişiklikler doğrultusunda, Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre, depozito işlemleri, ücret bordrosunun hazırlanması, duran varlıklara amortisman ayrılması, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları ele alınacaktır. Bu kapsamda, teori-uygulama bütünlüğü içinde örnek olaylar yardımıyla ağırlıklı olarak söz konusu hesap sınıflarının dönem içi işleyişleri üzerinde durulacak, aynı zamanda amortisman gibi bazı dönem sonu işlemlerine yer verilecektir.

6 ISL208 İstatistik-II (3-0)3 Örnekleme; örnekleme dağılımları; istatistiksel tahmin (nokta tahmin, aralık tahmin); küçük örneklemler ve student dağılımı; istatistiksel karar alma (hipotez testleri); ana kütle ortalamasının, ana kütle oranının hipotez testleri; ana kütle ortalamasının, ana kütle oranının hipotez testleri; iki ana kütlenin ortalamaları farklarının hipotez testleri; ki kare analizi; basit doğrusal regresyon analizi; basit doğrusal korelasyon analizi; varyans analizi. SBU 206 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3-0)3 Araştırma problemlerinin belirlenmesi, eleştirel kaynak taraması, araştırma soru ve hipotezlerinin oluşturulması, araştırma stratejisinin belirlenmesi, araştırma evreni ve örnekleme, araştırma için ikincil verilerin derlenmesi, araştırma için birincil verilerin derlenmesi, anketler, araştırma için birincil verilerin derlenmesi, gözlem ve mülakat, araştırmalarda ölçüm ve ölçekler, temel veri analiz yöntemleri ve raporlama. ING 202 English-IV This course seeks to improve students language skills from intermediate to advanced level through focusing on the abilities of reading, listening and comprehension, speaking and writing. Students will have various opportunities to read English texts from all types of sources published in English and to develop their listening skills through the use of tapes, videos and related technologies. Special focus will also be given on developing speaking and writing skills of students through variety of tasks during the classroom activities. AIT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (2-0)2 Siyasi inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması, Atatürk döneminde kurulan ve TBMM de temsil edilen siyasi fırkalar ve siyasal olaylar, Cumhuriyet dönemi hukuk inkılâbı ve yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki inkılâplar, kültür ve toplumsal alanda gerçekleştirilen inkılâp hareketleri, ekonomik alanda inkılâplar, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkeler, Atatürk sonrası Türkiye. V. YARIYIL ISL301 Üretim Yönetimi (3-0)3 Üretim ve verimlilik, global bir çevrede üretim stratejisi geliştirme, proje yönetimi, talep tahminleme, mamül ve hizmetlerin dizaynı, kalite yönetimi, fabrika yeri seçimi, fabrika düzenleme, iş dizaynı, yerleştirme ve iş analiz ve ölçümleri, tedarik zinciri yönetimi, stok yönetimi, malzeme ihtiyaç planlaması (mip) ve kurumsal kaynak planlaması, tam zamanlı ve bant üretim sistemleri, kantitatif modeller.

7 ISL303 Maliyet Muhasebesi (3-0)3 Maliyet kavramı ve maliyet sistemleri, Maliyetlerin sınıflandırılması, Malzeme maliyetleri, İşçilik maliyetleri, Genel üretim maliyetleri, Maliyet yerleri ve maliyet dağıtımları, Sipariş maliyet sistemi, Safha maliyet sistemi, Standart maliyet sistemi, Değişken maliyet sistemi, Kararlar için maliyet bilgisi, Maliyet yönetimi yaklaşımları. ISL305 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3-0)3 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunları çerçevesinde Türk hukukunun mevcut sorunlara yaklaşımı, toplu iş ilişkileri, sosyal güvenlik alanındaki düzenlemeler bu ders kapsamında ele alınıp incelenecektir. IKT 305 Kamu Maliyesi (3-0)3 Maliye biliminin çalışma alanı, kamu gelirleri, tanımı, türleri, sınıflandırılması, vergi, vergileme prensipleri, vergilerin sınıflandırılması, verginin yansıması, verginin amortismanı ve kapitalizasyonu, vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı, kamu harcamaları, kamu harcamalarının artış nedenleri, kamu harcamalarının ekonomiye etkileri, çarpan ve hızlandıran prensipleri, kamu borçlanması, iç ve dış borçlanmanın ekonomik etkileri ve Türk bütçe sistemi bu dersin konularını oluşturur. ING 301 Academic English-I The objective of this course is to develop students language skills to read and comprehend written materials in their disciplines together with improving speaking and writing abilities. Students will also be required to design and implement a research or a project in their disciplines and expected to submit a written research/project report along with an oral presentation. Developing reading, comprehension, speaking and writing skills of students in their prospective professions is the expected outcome of these courses. ISL307 Perakendecilik Yönetimi (2-0)2 Perakendeci, perakendecilik ve perakende satış kavramı, perakendeci işletme tipleri; dünya da perakendecilik, perakendecilik yönetim stratejisi, denetim perakendeciliği, perakendecilik sektöründe rekabet ve yeni stratejiler, mağaza imajı, pazar doygunluğu ve müşteri tatmini, alan yönetimi, perakende yönetiminde departmanlar ve işleyiş, süpermarket hipermarket, depo kulüpleri, dükkansız perakendecilik, kolaylık mağazaları, discount, selfservis, franchising, nonfood, kooperatif, satış zinciri mağazaları, alışveriş merkezleri, elektronik- tele alışveriş, otomatik makineli/katalog satış.

8 ISL309 Şirketler Muhasebesi (2-0)2 Türkiye de şirket türlerini bilme, kollektif şirket kuruluşu, kollektif şirkette sermaye artırımı ve azaltımı, kollektif şirkette kar ve zarar dağıtımı bilgisi, anonim şirketin kuruluşu, anonim şirkette sermaye artırımı ve azatlımı, anonim şirkette kar ve zarar dağıtımı bilgisi, limited şirketin kuruluşu, limited şirkette sermaye artırımı ve azatlımı bilgisi, limited şirkette kar ve zarar dağıtımı, limited şirkette tasfiye ve birleşme, holding şirketler bilgisi. ISL311 Tüketici Davranışları (2-0)2 Dersin temel hedefi, tüketiciler olarak farklı ortamlarda nasıl davrandığımızı ve karar verdiğimizi göstermektir. Dersin içeriği ise şöyledir:tüketici davranışına giriş, öğrenme ve hafıza, güdüleme ve ilgilenim, algı, tutum ve duygular, kişilik ve benlik, referans guruplar ve yaşam tarzı gurupları, aile, kişisel etki ve yeniliklerin yayılması, sosyal sınıf, kültür, tüketici satın alma süreci. ISL313 Yeni Yönetim Teknikleri (2-0)2 Yeni yönetim teknikleri: stratejik bir alan, yeni organizasyon: temel konseptler, post-organizasyon modeli, yeni organizasyon için yönetim stratejileri, örgütsel networklar: stratejik işbirliği perspektifi, kaynak yönetimi, örgütsel etkinlik ve çalışma yaşamının kalitesi, yeni bir yönetsel çerçeveye doğru, post organizasyonlarda liderlik becerileri, öğrenci prezantasyonları. IKT 407 Türkiye Ekonomisi (3-0)3 Osmanlı dan Cumhuriyet e iktisadi politikalar, devletçilik ve sonrası, toplumsal dönüşüm çağı, planlı dönem ve sonrasındaki iktisadi politikalar, ekonomi politikasındaki köklü dönüşüm, 1980 ve sonrası, tarım, sanayi, dengesiz hizmetleşme süreci, işgücündeki yeni boyutlar, milli gelirin büyümesi, bölüşülmesi, Türkiye ekonomisinin çözüm bekleyen ana sorunları.

9 VI. YARIYIL ISL302 Yöneylem Araştırması (3-0)3 Yöneylem araştırmasına giriş (karar verme-problem çözme süreci ve yöneylem araştırması metodolojisi); doğrusal programlamaya giriş; doğrusal programlamada model kurma örnekleri; doğrusal programlamada çözüm yöntemleri (grafik çözümsimpleks çözüm); simpleks yöntemi; simpleks yönteminde özel durumlar; dualite; dual problemlerin ekonomik yorumu; duyarlılık analizi; tamsayılı programlama. ISL304 Yönetim Muhasebesi (3-0)3 Yönetim kararları için maliyet bilgilerinin ölçümü ve kullanımı, finansal muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi, maliyet-hacim-kar analizleri, bütçelerin planlama aracı olarak kullanılması, fiyatlama kararları, alternatif seçim kararlarında maliyet bilgilerinin kullanımı, stratejik yatırım kararları, performans değerlemeleri. ISL306 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (3-0)3 Stratejik yönetim, ilgili terim ve kavramlar, stratejik yönetim süreci ve unsurları, iç ve dış çevre analizi, SWOT analizi, stratejik yönlendirme: vizyon, misyon ve ilkeler, üst yönetim stratejileri, rekabet stratejileri, fonksiyonel stratejiler, yönetim stratejilerinin uygulanmasında kullanılan teknikler, uygulama aşaması: yapı ve sistemler, uygulama aşaması: yönetim biçimleri, paylaşılan değerler, insan kaynakları, işletme yetenekleri, değerleme ve kontrol. IKT 352 Para ve Banka Finansal sisteme ilişkin temel kavramlar, paranın ve mali piyasaların tanımlanması, hisse senetleri ve hisse senetlerin piyasasının belirlenmesi, merkez bankasının görevleri, rekabetçi ortamda bankacılık, banka bilançosunun özellikleri, kısa ve uzun vadede yabancı kaynakların rolü ve önemi, döviz piyasasının işleyişi ve döviz kurunun genel esasları, faiz oranı riski ve yönetimi konuları ders kapsamında ele alınacaktır. ING 302 Academic English-II The objective of this course is to develop students language skills to read and comprehend written materials in their disciplines together with improving speaking and writing abilities. Students will also be required to design and implement a research or a project in their disciplines and expected to submit a written research/project report along with an oral presentation. Developing reading, comprehension, speaking and writing skills of students in their prospective professions is the expected outcome of these courses.

10 ISL308 Dış Ticaret (2-0)2 Dış ticarette risk kavramı, riskin algılanması ve minimize edilmesinin yöntemleri, teslim ve ödeme şekilleri, dış ticaretin kültürel ve felsefik temelleri, dış ticarette teşvik uygulamaları, dış ticaret şirketi nasıl kurulur ve piyasa analizi nasıl yapılır. ISL310 Satış Yönetimi (2-0)2 Satış ve satışçılık kavramlarını bilme, satış elemanlarının seçimi ve yönetimi sürecini kavrama, satış sürecini kavrama ve satış teknikleri hakkında bilgi edinme, satış süreci sonrası taraflar arası ilişkiyi anlama, satış organizasyon yapısı ve oluşumunu kavrama, satışta etik ve satış elemanlarının ahlaki sorumluluklarının neler olduğunu anlama, satış sürecinin sürekli gelişen dinamik yapısını anlama. ISL312 Uluslararası İşletmecilik (2-0)2 Bu ders kapsamında uluslararası işletmeciliğe giriş, uluslararası işletmeciliğin tarihsel gelişimi, uluslararası işletmeciliğin çevresi, uluslararasılaşma aşamaları, uluslararasılaşma sürecini etkileyen faktörler, uluslararasılaşma nedenleri, uluslararası işletmeciliğin ayırt edici özellikleri, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, uluslararası yönetim ve çokuluslu şirketler, uluslararası işletmelerde kültürel ve politik çevre, uluslararası ortamda planlama, uluslararası faaliyetlerin örgütlenmesi, uluslararası yönetici görevlendirme konuları ele alınacaktır. ISL314 Yönetim Bilgi Sistemleri (2-0)2 Güncel yönetim koşulları, dijital işletme yönetimi, dijital dönüşümler, bilgi üretimi, bilgi sistemi, bilgi sisteminin bileşenleri, bilgi yönetimi, bilgi sistemi tasarımı, işletme işlevleri bilgi sistemi, kurumsal kaynak planlaması, karar destek sistemleri, uzman ve yapay zekâ sistemleri.

11 SBU 106 Anayasa Hukuku (3-0)3 Anayasa hukukunun bilgi kaynakları, anayasa hukuku kavramı, anayasa kavramı, kanunların anayasaya uygunluk denetimi: anayasa yargısı, kurucu iktidar, devlet kavramı, devlet şekilleri, hükümet sistemleri, demokrasi, seçimler, temel hak ve hürriyetler, Osmanlı anayasal gelişmeleri, cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri, temel ilkeler, 1982 Anayasası na göre temel hak ve hürriyetler, TBMM üyelerinin seçimi, TBMM üyelerinin hukukî statüsü, TBMM nin görev ve yetkileri, cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu, yürütme organının düzenleyici işlemleri, olağanüstü düzenleyici işlemler, olağanüstü yönetin usûlleri, yargı organı, anayasa yargısı. VII. YARIYIL ISL401 Finansal Yönetim (3-0)3 Sermaye bütçelemesi, Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, Kar dağıtım politikası, Sermaye maliyeti ve sermaye yapısı, Finansal piyasalar, İşletmelerin büyümesi, İşletmelerde başarısızlık, Uluslararası finansal yönetim ISL403 Finansal Tablolar ve Analizi (3-0)3 Finansal tablolar analizine giriş, temel finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosu, finansal analiz teknikleri, karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde analizi, trend analizi, oran analizi. ISL405 Girişimcilik (2-0)2 Bu derste girişimciliğin genel kavramsal çerçevesi, girişimcilik özellikler, girişimcilik ahlakı, girişimcilik ahlakı, franchising, Türkiye de girişimcilik ve girişimciliğin özendirilmesi, başarılı girişimcilik öyküleri ile ilgili konulara değinilecektir. ING 401 Professional English-I This course aims to help students to develop and enhance professional knowledge and skills that will help them prepare for their working life after graduation and for work experience they may undertake during their undergraduate studies. The course will specifically help students develop communication skills in English which will enable them to use English more confidently in different situations in the workplace. Particular attention will be given to develop students language abilities required in their future professions in the areas of communication, preparing and writing reports, documents and papers, using internet, computer programmes and understanding related legal texts.

12 ISL407 Proje Yönetimi (2-0)2 Bu ders sonunda öğrenciler, bir projeyi, planlama, yürütme, izleme, değerlendirme ve tamamlama yetenekleriyle donatılacaklardır. Öğrenecekleri bu konular, önlerindeki profesyonel hayatlarında, stres, değişim ve etkin ve başarılı yönetim konusunda katkı sağlayacaktır. Ders öğrencilere, bir projenin zamanında ve verilen kaynakları aşmadan tamamlamaya yönelik hem teorik hem de pratik bilgiler kazandırmayı hedeflemektedir. ISL409 Toplam Kalite Yönetimi (2-0)2 Kalite tanımı ve gerekliliği, kalite felsefesini, kalite ve kalitesizlik maiyetlerini, iletişim tekniklerini, takım çalışmasını ve sorun çözme yöntemlerini içermektedir. Derste, kalite bilincinin yerleşmesi, kalite tekniklerini öğrencinin kullanabilmesini ve kalite felsefesini edinmiş bir birey olarak topumda uygulayabilmesi hedeflenmektedir. ISL411 Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasaları (2-0)2 Finansal türev ürünlere giriş, forward piyasalar, futures anlaşmalar, opsiyonlar, opsiyon değerleme modelleri, opsiyon fiyatının duyarlılığı, swap işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyon piyasaları dersinin konularıdır. ISL413 Reklam ve Tutundurma (2-0)2 Reklam ve tutundurmaya giriş, kültür, toplum, kimlik, etkileşim ve değişim, reklam ve teması, tutundurma: reklam, halkla ilişkiler, satış teşvik, promosyon, iletişim süreci, ilişkisel yönetim, medya planlama, algılama yönetimi. ISL415 Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar (2-0)2 21. yüzyılda pazarlamada ortaya çıkan yeni yaklaşımlar bu dersin temel paradigmasını oluşturmaktadır. Bu derste, Modern ve post modern pazarlama kavramları, pazar yönlülük, yeşil pazarlama, ilişkisel pazarlama, veritabanlı pazarlama, izinli pazarlama, Niş pazarlama, gerilla pazarlama, doğrudan pazarlama, bire bir pazarlama, sosyal medya pazarlaması, deneyim pazarlaması gibi son yıllarda ortaya çıkan yaklaşımlar ele alınacaktır. ISL417 Stratejik Planlama (2-0)2 Stratejik planlamanın iktisat, politika, kamu yönetimi ve işletmecilikte kullanılması, stratejik planlama teknikleri, işletme planlarının hazırlanması teknikleri ve uygulamaları.

13 ISL419 İşletmede İletişim (2-0)2 İletişim kavramı ve önemi, iletişim modelleri, iletişim süreci, kişiler arası iletişim ağları, organizasyonlarda iletişim biçimleri, organizasyonlarda iletişimi geliştirme, çevre ile ilişkiler ve iletişimin önemi, çevre ile ilişkilerde kullanılan araçlar, çevre ile iletişim sürecinde ilkeler, etkin sunuş ve aktif dinleme, toplantı yönetimi, mülakat teknikleri, mülakat uygulaması, rapor türleri, özellikleri, rapor hazırlama ve yazma süreci, metnin şekil kapsamı, alıntı yapma, kaynak gösterme ve dipnotu yazma, yazıda etkinlik kavramı, bilimsel yazımda etkinlik: yazım kuralları, bağlaç ve ekler, noktalama işaretleri, iş mektupları, dilekçeler ve tutanaklar, özgeçmiş ve iş başvuru mektupları. ISL421 Kıymetli Evrak Hukuku (2-0)2 Kıymetli evrakın tanımı ve unsurları, özellikleri, kıymetli evrakta defiler, ziyaı ve iptali, kambiyo senetleri, poliçe, bono, çek konuları öğretilmektedir. VIII. YARIYIL ISL402 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (3-0)3 Örgütsel davranış; yönetsel davranış ve performans, örgütsel davranışın uluslar arası boyutları, birey ve nitelikleri, motivasyon teorileri, örgütsel öğrenme ve ödüller, görev tanımları-amaç belirleme-iş planlama, grup ve özellikleri, grup dinamiği, örgütlerin genel özellikleri, örgütsel desenleme, örgüt kültürü, karar verme ve çatışmaların yönetimi, iletişim ve çatışma, güç ve siyaset, liderlik, değişme, stres ve yönetimi. ISL404 Pazarlama Araştırması (2-0)2 Pazarlama araştırması kavramı, tanımı, önemi ve uygulama alanları, diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve sınırları, organizasyon içindeki yeri, araştırma sürecinin tanımlanması, problemin ortaya konması, veri kaynaklarının belirlenmesi, örnekleme, örnekleme yöntemleri ve hataları, veri toplamada kullanılacak yöntemin seçimi: anket, gözlem, deney, projeksiyon, ölçekleme yöntemi, verilerin toplanması, verilerin dökümü ve analizi: tek değişkenli ve çok değişkenli analizler, araştırma raporunun hazırlanması, pazarlama araştırmasının türleri.

14 ISL406 Seminer (3-0)3 Turgut Özal Üniversitesi nin yetkili organlarınca hazırlanacak Bitirme Projesi kılavuzunda yer alan esaslara göre öğrenciler, görmüş oldukları derslerin kapsamına giren bir konuda teorik ya da uygulamalı bir çalışma yapacaklar ve çalışmalarını bir tez/proje metni formatında teslim edeceklerdir. Bitirme projesi hazırlanmasında öğrencilere danışmanlık yapmak öğretim üyeleri görevlendirilir. ING 402 Professional English-II This course aims to help students to develop and enhance professional knowledge and skills that will help them prepare for their working life after graduation and for work experience they may undertake during their undergraduate studies. The course will specifically help students develop communication skills in English which will enable them to use English more confidently in different situations in the workplace. Particular attention will be given to develop students language abilities required in their future professions in the areas of communication, preparing and writing reports, documents and papers, using internet, computer programmes and understanding related legal texts. ISL408 Küçük Ölçekli İşletme Yönetimi (2-0)2 Temel işletmecilik kavramları, işletme büyüklüğü ölçütleri (kriterleri), KOBİ tanımı, Türkiye de KOBİ lerin güçlü ve zayıf yönleri, iş planı hazırlama, inovasyon ve girişimcilik, yeni iş kurmada yararlanılabilecek kuruluşlar ve destekler (KOBİ teşvikleri) yeni iş kurmada yasal mevzuat. ISL410 Para ve Sermaye Piyasaları (2-0)2 Finansal piyasalar ve borsa, finansal kurumlar, Türkiye de sermaye piyasası kurumları, hisse senedi ve tahvil türleri ve diğer menkul kıymetler, hisse senedi değerlemesi, teknik analiz, forward ve future sözleşmeler, opsiyon piyasaları ve swap, Türkiye de türev piyasalar ve sermaye piyasasına katkıları, portföy tanımı ve çeşitlendirilmesi. ISL412 Risk Yönetimi ve Güvence (2-0)2 Kurumsal yönetim kavramı ve kurumsal yönetim anlayışının gelişimi, temel yaklaşımlar ve çeşitli ülkelerdeki kurumsal yönetim uygulamaları, denetim ortamı ve denetim komitesi kavramı ve denetim komitesine ilişkin düzenlemeler, denetim komitesinin organizasyon yapısı ve sorumlukluları ile etkinliğinin arttırılması.

15 ISL414 Performans Yönetimi (2-0)2 Kuruluşların önemli bir insan kaynağı yönetimi işlevi olan performans yönetimi sürecinin bilimsel temellerinin irdelemesi, öğrencilere performans yönetim sistemi konusunda bilgi ve becerilerin kazandırılması, öğrencilerin performans yönetimi kavramlarını içselleştirebilmeleri amacıyla konu anlatımı, sınıf içi alıştırmalar, örnek olay incelemeleri ve iş dünyası örneklerinin tartışılması. ISL416 Finansman Teknikleri (2-0)2 Bu derste geleneksel finansman kaynakları dışında, günümüzde gelişmiş birçok ülkede giderek bilgiler ve uygulama şekillerine yer verilmektedir. ISL418 Halkla İlişkiler (2-0)2 Derste Halkla İlişkiler ilkeleri tanıtılacak, bir ürün bir marka ya da kişisel tanıtım için gerekli şartlar, hedef kitleyi etkileme ve ikna etme sanatı ile sosyal sorumluluk kavramları incelenerek kamu ve özel sektörlerde Halkla İlişkilere iyi örnekler sınıfta tartışılacak. ISL420 Kantitatif Karar Verme Teknikleri (2-0)2 Geleceğin yönetici adaylarına daha etkin karar verme yeteneğini kazandırmak amacıyla yönetsel karar vermede kullanılan sayısal yöntemleri öğretmek, bu kapsamda; şebeke analizi, envanter modelleri, oyun kuramı bekleme hattı modelleri. IKT 410 Türk Vergi Sistemi ve Hukuku (3-0)3 Bu derste öğrenciler bir vergi uzmanı düzeyinde Türk Vergi Sistemini ve Vergi Hukukunu öğreneceklerdir. Ders kapsamında Türk vergi sisteminin gelişim süreci, temel vergileme kavramları ve vergileme teknikleri, dolaylı vergiler, dolaysız vergiler, Türkiye de vergi yükü, Türk vergi sisteminin esnekliği, Türk vergi sistemi ile ilgili uygulamalar ele alınacaktır.

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR I. YARIYIL MAT 101 MATEMATĠK-I (4-0) 4 Fonksiyonlar ve Modeller,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Bu derste Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunu sağlayan gelişmelerin ele alınmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi nin Önemi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir.

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir. A.Amaçlar Finansal nitelikteki olayları kaydeden, sınıflayıp, raporlayan ve yorumlayan bir bilim dalı olan muhase günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı