T. C. ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU ANKARA NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ. Teknik Raporu : f>nf.t.2rr7.3...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU ANKARA NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ. Teknik Raporu : f>nf.t.2rr7.3..."

Transkript

1 T. C. ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU ANKARA NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ Teknik Raporu : f>nf.t.2rr7.3...

2 We regret that some of the pages in the microfiche copy of this report may not be up to the proper legibility standards, even though the best possible copy was used for preparing the master fiche

3 PUISLAMA TEHNİ&İ İÇİN BİR MEKANİK KESİCİNİN YAPILMASI Adnan Şaplakoğlu - İrfan Onay Haziran 1973

4 İÇİNDEKİLER ÖZET GİRİŞ I. TEORİ II. DENEYSEL DÜZENEK 1. Motor ve disk sistemi 2. Motor hız kontrol devresi 3. "Başlat" puis devresi III.DENEY NETİCELERİ YE SONUÇLARIN MÜNAKAŞASI

5 ÖZET Radyoaktif kaynaklardan çıkan alfe veya beta part ikililerinden meydana gelen bir demeti, bir iyon kaynağı yardımıyle meydana getirilen herhangi bir iyon demetini veya bir ışık demetini belirli zaman aralıkları ile kesikli bir demet haline getirmek msksadıyla çok maksatlı bik mekanik kesici yapılmıştır. Hızı kontrol edilebilen ve msksimum hızı devir/dakika olan bir motor yardımıyla döndürülen ince bir metal levha üzerinde iki yarık bulunmaktadır. Birinci yarık, her devirde içinden geçen bir ışık demeti yardımıyla bir "başlat" pulsu vermektedir. Bu pulo çok kanallı analizörlerdeki "uçuş zamanı analizörü"nü çalıştırmak için uygun poltrite ve yüksekliktedir. İkinci yarık, yapılacak deneye bağlı olmak üzer istenilen şekilde açılabilecek durumda olup, yukarıda bahsedilen partiktil demetinin belirli zaman aralıkları ile dışarı çıkmasını ve böylece kesikli bir demet elde edilmesini temin etmektedir.

6 SUMMARY A multipurpose mechanical chopper has been designed and construct^ to produce a pulsed beam of eoual time intervals of alpha or beta particles produce** by radioactive sources or ion sources» as well as light beams. A metal sheet containing two slits is rotated at any desiftted speed of maximum rpm. First slit produces a "start" pulse by a light beam passing through it. Its hight and polarity is designed to suit the start pulse requirement of the "time of flight unit" of our multichannel analyzer. Second slit could be cut out at any desired shape depending on the experiment to be performad and interrupts the beam at adjustable equal intervals to produce bursts of charged particle beams.

7 GİRİŞ Alfa ve beta partikülleri veya herhangi kaynaklarla elde edilen yüklü partiküllerle meydana getirilen nükleer reaksiyonların incelenmesi ve bu nükleer reaksiyonlardan meydana gelen ürünlerin enerjilerine bağlı olarak incelenmesi bir kesici yardımıyie demeti pulslu hale getirilerek yapılmaktadır. Bu konuda halen kullanılmakta olan en modern teknikte "uçuş zamanı tekniği" dir. Kesiciden ani bir fışkırmafağllaflâ.çıkan demet veya bu çalışmada olduğu gibi, bu demetin sebep olduğu reaksiyondan çıkan partiküller farklı kinetik enerjilerle kesici ağzından yola çıkmakta ve belirli bir uzaklığa konulmuş olan sayaca böylece farklı zamanlarda ulaşmaktadırlar. Bu farklı zamanlar çok kanallı analizörlere bağlı olarak çalışan "uçuş zamanı üniteleri" ile tespit edilerek ilgilenilen partikülün hızının ve dolay isiyle enerjisinin tayini mümkün olmaktadır. Yapılan mekanik kesici oldukça uzun süreli pulslar için uygun olan bir sistem olup, arzu edilen özelliklere uygun olarak çalışır durumdadır. I. TEORİ Kesici ve upus zamanı tekniği Şekil 1 kesici ile uçuş zamanı tekniğinin blok diyagramını şematik olarak göstermektedir.

8 - 2 - İti motoru dakikada R hızı ile döndürüldüğünde buna bağlı ince bir metal levhadan yapılmış olan D diski de arzu eüilen bir hızla döndürülmektedir. Bir S lambasından çıkan ışık m merceğinden odaklanarak Y- yarığı kendi hizasından geçerken P foto transistoru üzerine düşer. "Başlat" devresi tarafından meydana getirilen puis uçuş zamanı analizörünün O dan başlıyarak kanalıları I süpürmesini temin eder. Ayni anda D diskinin diğer $«p ucunda bulunan Y yarığından kısa bir süre ile bir fışkırma (puis) halinde çıkan E kaynağının partiküllerin L uzaklıktaki sayaca doğru hareketlerine başlarlar, rp Yaptığımız mekanik kesicide aslında bu parçacıklar meselâ R kaynağından çıkan alfa parçacıklarıdır. Şüphesizki t> u halde alfa parçacıklarının L gibi metrelerle ölçülen uzaklıklara gidebilmesi bahis konusu değildir. Gaye bu çalışmada, fışkırmadan çıkar, partiküllerin, Y 2 yarığının hemen sağına konacak olan bir element ile reaksiyonundan çıkacak olan partiküllerin incelenmesidir. Bu son partiküllerde deney şartlarına bağlı olarak meselâ bir moderator içinde ayrıca yavaşlatılabilirler. Ancak uçuş zamanı tekniğini "Saha iyi belirtebilmek ve ifadeleri kısaltabilmek için biz gene Y 2 yarığından çıkan partiküllerin sayaca gitmesi deyimini kullanacağız. "Başlat" pulsunun gelmesiyle 1024 kanallı uçuş zamanı

9 - 3 - analizörü her bir kanalı > f.s süre ile sayaçtan gelecek olan pulslara açık tutarak 1324 ncü kanala kadar ilerleyecektir. Öyleki "başlat" pûlsundan sonra geçen ilk T ;,. 5 süre içinde sayaca vatah pârtiküllerin meydana getirdiği pulsiar Xl»ncil kanalla sayılacaklar, "başlat" pûlsundan sonra geçen*? *e «^/NS zaman aralığında sayaçtan gelen pulslar ise 2.nci kanalda sayılacaklardır. Bu durum 1024 ncü kanala kadar böyle devam edecek ve 1024 ncü kanal 7 ^s süre ile en yavaş partiküllere ait olan pulsları kabul ettikten sonra uçuş zamanı analizörü dur acak v müteakip "başlat" pulsunu bekiiyeçektir. Şüphesiz normal olarak 1024 T değerinin, diskin bir devir süresinden küçük olması ve diskin bu periyodununda en yavaş partikulün sayaca varış zamanından daha büyük olması gerekmektedir. 1 nci kanalda toplanan saymaların hangi enerjili partiküller tarafından meydana getirildiğini hesaplıyalım. Bu pârtiküllerin I uzaklığını gitmeleri i? kadar zaman almış olduğundan hızları v * -i- (1) t» ve m partikulün kütlesi olduğuna göre, kinetik enerjileri

10 - 4 - ile verilmiştir,»* İ*»:far < 2 > 1 uzaklığı bilindiğine ve**'istenil en şekilde ayarlanebildiğine göre her birinci kanala karşılık olan enerji (2) formülü ile belirlenmiş olmaktadır. Eğer kesici doğrudan 4 ğr»jr**- uçuş zamanı için kullanılmaz ve Y? yarığından geçen partiküllerle başka reaksiyonlar meydana getirilir ve yeni partiküllerin sebep olduğu herhangi bir olay sayaç taraf nadan tespit edilirse bu takdirde (2) formülü yerine <f değeri bir mana kazanacak ve ilgilenilen olayın puis anından nekadar sonra meydana geldiğini ortaya koymak mümkün olacaktır» II. BENEYSEI DÜZMEK Mekanik kesici başlıca üç kısımdan meydana gelmiştir. 1. Motor ve disk sistemi. I «I «I II M ^. 1 I I. «Kullanılan motor 26 volt'luk bir H.C. motoru olup, motor ve alan bobinleri seri olarak bağlanmıştır. Maksimum devir sayısı 1C,ÖOO devir/dakika»dır. Motor miline bağlı olan D diski 6,2 mm kalınlığında bir pirinç levhadan yapılmış olup çapı 8 cm. dir.

11 Motor.frig kontrol devresi. Yukarıda "belirtilen mekanik kesici motoru istendiğinde maksimum hız 10,000 devir/dakika ile döndürülmekte ve şekil,z*ûb gösterilen S anahtarının ikinci durumunda ise hız kontrol sistemi ile birlikte çalışmaktadır. Bu takdirde hız devir/dakika arasında istenilen değere ayar edilebilmektedir. Hız kontrolü için bir CT032 SCR (Silicon Controlled Rectifier) kullanılmıştır. TCapı tetikleme akımı T- transformatörünün 30 voltluk çıkışından potansiyomatrik bir bölme ile alınmıştır. 3. "Bağlat" puis devresi. Devre şeması şekil 2^de göster ibiştir. Prensip olarak şekil 1 de beliartilen S kaynağından çıkan ışık Y. yarığının her dönüşünde m merceği yardımıyla Y yarığından geçerek P foto transistoru üzerine düşmektedir. D,1;, D 9 D diyotları ile yapılan köprü devresi ve Q transistoru devredeki transi*örler için gerekli çalışma potansiyelini temin eder. Pot o transistor Sıkışa VQ 0 ve Q, trans istörlerinde iki kere tere çevrilerek biçimlendirilir ve Qf. transistoruna e "uçuş zamanı ünitesi" için "başlat" pulsu elde edilir. Bu negatif pulsun yüksekliği 7.8 volt

12 - 6 - çıkış zamanı 0.9 mikrosaniye^ genişliği 100 mikr o s aniyedir. III. DENEY NETİCELERİ: 7E SONUÇLARIN MÜNAKAŞASI Mekanik kesici 4 der saat sürelerle müteaddit defalar çalıştırılmış ve çalışmanın kararlı ve tatminkâr olduğu görülmüştür. Halen motor mili üzerinde 8 cm yarıçaplı "bir disk bulunmaktadır. Y_ yarığı 7 cm yarıçap üzerinde açıldığına göre ve yarık genişliği d r 2 mm, 1 mm ve 0.5 mm için temin edilen puis süreleri aşağıda tablo 1 de farklı motor dönme hızları için verilmiştir. TABLO 1. Pfcls süreleri Motor dönme hızı (devir/dakil 4,500 5,500 6,500 7,500 «0 Motor periyodu (?ft ) 13,300 10,900 9,230 8,000 2 mm yarık Puis süresi 1 mm için yarık iç in VI s) 0.5 mm yarık için 15 12,5 10,5 9 8,50Q 10,000 7,060 6,

13 - 7 - Arzu edildiği takdirde diskin yarıçapını arttırmak ve sonuç olarak puis sürelerini danada küçültmek mümkündür. Alet, eğitim çalışmalarında kesikli demetlerle çalışarak uçuş zamanı tekniğinin problemlerini öğrenmelerine faydalı bir vasıta olarak gençlerin istifadesine hazır tutulmaktadır. Teşekkür s Bu aletin elektronik parçalarını temin^ yardımlarını esirgemeyen elektronik bölümüne ve, hertürlü mekanik parçalarının yapılmasında ve bilhassa 10,000 devirli bir motorun sarsıntısız olarak dönmesini temin eden süspansiyon sisteminin geliştirilmesinde emekleri geçen teknisyenimiz Yusuf Mahmut'a teşekkür ederiz.

14 Sayaç. M -y 1 -y Metor hxe kcntrel devresi 6 m "Başlat" devresi *Ueuş zamanı 11 analiafcrü ı Şekil 1. Kesici ve uçuş zamanı sistemi blok diagramı.

15 Jit n SL. O O ri S n* M O» rl n I S I M M 5 O

16 REFERANSLAR A. ŞAPLAZOĞLU Absolute Thermal Mission Cross Section" Measurements of Ü-235 by a New Method. United Nations, Peaceful Uses of Atomic Energy. Proceedings of the Second International Conferenee September 1958, Volume 16, p. 163, P.A. EGELSTAPF "The Operation of a Thermal Neutron Time-of-Plight Speotrometer" J. Nuclear Energy, 1,57 (1954) Silicon Controlled Rectifiers. Allan Lytel. Howard W. Sans and Co,, Inc., 1968

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ IAEA NIN TRS 277 VE TRS 398 PROTOKOLLERİNE GÖRE FARKLI ENERJİLER İÇİN SOĞRULAN DOZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hale AKKOR YÜKSEK LİSANS TEZİ Fizik Anabilim

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 01 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER DENEY-1... 1 DENEY-1.1: PNPN DİYOT... 1 DENEY-1.: DİYAK... 5 DENEY-... 11 DENEY-.1: SCR... 11 DENEY-.: TRİYAK... 19 DENEY- SCR

Detaylı

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ FUNDA İNCEOĞLU AYŞEGÜL ÖLMEZ SEVCAN KÖKNAROĞLU ii İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGE LİSTESİ... iv KISALTMA LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vi ÇİZELGE LİSTESİ...viii

Detaylı

GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (Ders Notları)

GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (Ders Notları) T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (Ders Notları) Dr. İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ - 2002 Fırat Üniversitesi, Elektronik ve Bilgisayar

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 2007-2008 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI Hazırlayanlar Mert Turanlı Sercan Arslan Ahmet Arda Özdemir Danışman

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

'Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi İstanbul Yolu, 06105, Saray-ANKARA alacakir@saray.anaem.gov.tr

'Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi İstanbul Yolu, 06105, Saray-ANKARA alacakir@saray.anaem.gov.tr /. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3-5 TR0000012 LASER ile U 23S ZENGİNLEŞTİRME SİSTEMİNİN TASARIMI ve YAPIMI A. ALAÇAKIR'. T. ARI 2, O. PERVAN 1, Ö. KUŞDEMİR 1, E. TAN 1, T. İNCESU 2, R.

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ Tezi Hazırlayan Esra ÖZÇITAK Tezi Yöneten Doç.Dr. Şeref

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER ENERJİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE'DE DÜŞÜK SEVİYELİ RADYOAKTİF ATIK GÖMÜSÜ İÇİN BİR MODEL ÇALIŞMASI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER ENERJİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE'DE DÜŞÜK SEVİYELİ RADYOAKTİF ATIK GÖMÜSÜ İÇİN BİR MODEL ÇALIŞMASI ıııııııııı TR0400046 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER ENERJİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE'DE DÜŞÜK SEVİYELİ RADYOAKTİF ATIK GÖMÜSÜ İÇİN BİR MODEL ÇALIŞMASI DOKTORA TEZİ Nükleer Enerji Yüksek Müh. Alper KAHRAMAN

Detaylı

Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler.

Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler. Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler. Pompey the Triumvir Öneri ve görüşleriniz için AKes@petkim.com.tr

Detaylı

**' \i TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU İK *" i /> ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

**' \i TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU İK * i /> ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TR0400049 **' \i TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU İK *" i /> ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TR : 334 DAR VE DÜŞEY KANALLARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN DENEYSEL ETÜDÜ NÜKLEER MÜHENDİSLİK H. İ. Arıkan,

Detaylı

SAYISAL MUTFAK TERAZĐSĐ TASARIMI. BĐTĐRME ÖDEVĐ Ali Hilmi UYSAL 040030409

SAYISAL MUTFAK TERAZĐSĐ TASARIMI. BĐTĐRME ÖDEVĐ Ali Hilmi UYSAL 040030409 ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK FAKÜLTESĐ SAYISAL MUTFAK TERAZĐSĐ TASARIMI BĐTĐRME ÖDEVĐ Ali Hilmi UYSAL 040030409 Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı: Elektronik Mühendisliği

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 136-152 Temmuz 2010 Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı Enver YALÇIN 1, Arzu KAVAKLI

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMININ BELİRLENMESİ VE MATLAB İLE BENZETİMİ

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMININ BELİRLENMESİ VE MATLAB İLE BENZETİMİ KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMININ BELİRLENMESİ VE MATLAB İLE BENZETİMİ Etem KÖKLÜKAYA 1, Murat YILDIZ 2, Serkan KAHRAMAN, Mehmet BAYRAK 3 Elektrik -Elektronik Müh. Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Kılavuz Sürümü: 2.01 (HV: 2.01, SV: 2.01)

Kılavuz Sürümü: 2.01 (HV: 2.01, SV: 2.01) GüvenCE ACİL KURTARMA SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Seri No:. Kılavuz Sürümü: 2.01 (HV: 2.01, SV: 2.01) NOT: Bu kılavuz, donanım sürümü 2.01 ve yazılım sürümü 2.01 olan kartlar için hazırlanmıştır. Farklı

Detaylı

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ III GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ Prof. Selahattin ANIK Doç. Kutsal TÜLBENTÇİ GAZALTI KAYNAĞI (KORUYUCU GAZLA KAYNAK) 1-Giriş Gazaltı yahut da koruyucu gazla kaynakta, genellikle yeri bir gazla

Detaylı

RMF Model 110-132-160 kw ve 150-180 kw IVR

RMF Model 110-132-160 kw ve 150-180 kw IVR Kullanım Kılavuzu Kompresörler TR RMF Model 110-132-160 kw ve 150-180 kw IVR RMF asla özelliklerinin ötesinde veya bu işletim ve bakım kılavuzundaki talimatlara uymayacak şekilde çalıştırılmamalıdır. Bu

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ KABLOSUZ HABERLEġME ĠLE DOĞRU AKIM MOTOR KONTROLÜ 6. PROJE TASARIM YARIġMASI Mehmet YILDIZ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ HAZĠRAN 2010 ĠSTANBUL

Detaylı

İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ

İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ 409 İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ Alper KOYUNCU Erol UYAR ÖZET Çalışma kapsamda hazırlanan sistemde; silindirik koordinatlarda hareket kabiliyetine sahip bir manipülatör

Detaylı