Sadriddin Aynî (Buhara, )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sadriddin Aynî (Buhara, 1878-1954)"

Transkript

1 Sadriddin Aynî (Buhara, ) Özbek ve Tacik dillerinde eserler veren, Özbek Sovyet edebiyatının ilk temsilcilerinden ve Tacik Sovyet edebiyatının kurucusu kabul edilen Sadriddin Aynî, 1878 yılında Buhara Emirliğinde Gıc-duvan şehrine bağlı Saktare köyünde doğdu. Buhara'daki Mir Arab, Badalbek ve Kökeldaş medreselerinde eğitim gördü ( ). Ailesi fakir olduğu için hizmetkârlık ettiği yıllarda, Sadri Ziya mahlası ile şiirler yazan efendisinin evindeki edebî sohbetlerin tesiriyle kendisi de şiir yazmaya başladı. On sekiz yaşına kadar yazdığı şiirlerinde Süflî, Muhtâcî ve Cünûnî mahlaslarını, daha sonra ise Aynî mahlasını kullandı. Dostu Mirza Abdülvâhid ile beraber özel mektep açarak zengin çocuklarına para karşılığında, fakir çocuklarına meccânen ders verdi yılında, Tehzîbü's-Sıbyân adlı okuma kitabını hazırladı. Eski eğitimden yana olanların Şikâyeti üzerine mektep kapatıldı, Sadriddin Aynî ve dostu takibata maruz kalınca Buhara'dan kaçtılar. Başka şehirlerde de mektep açarak aynı şekilde eğitim faaliyetlerini devam ettirdiler yılında polis tarafından sorgulanınca tekrar Buhara'dan kaçan Aynî, Kızıltepe'de çırçır fabrikasında çalışmaya başladı yılında, Buhara Emirliğinin memurları tarafından tutuklanarak hapsedildi yıllarında, Tacik dilinde yayımlanan Şu'le-yi İnqılâb ve Özbek dilinde yayımlanan Mehnetkeşler Tavuşı adlı gazetelerde çalıştı. Meşreb ve Tayaq dergileriyle başka gazetelerde satirik ve popüler yazılar neşretti yılında, mektepler için Özbek dilinde Qız Bala yaki Halide adlı okuma kitabını yazdı. Bu yıllarda yazdığı şiirleri içinde Türkistan Ölkesige, Turan Marşı ve Mahmudhoca Behbûdî ile kardeşinin öldürülmesi üzerine kaleme aldığı mersiyeleri meşhur oldu. Sadriddin Aynî, sosyal ve edebî faaliyetlerinde bir Ceditçi olarak tanındı. Onun bu yönünü, Turancılık, Türkistancılık ve Türklük ruhuyla yazdığı şiirlerinde ve bazı nesir yazılarında görmek mümkündür. Fakat Özbek ve Tacik Sovyet edebiyatçıları, onun bu yönünü açıkça ele almadılar, "aldanmışlık" olarak değerlendirdiler. Buhara Cellâdları (1922) ve Adina (1924) romanları, Buhara İnqılâbı Üçün Tarihiy Materyallar ( ) ve Buhara Manğıt Emirliğinin Tarihi (1921) gibi tarihî eserleri, Aynî'ye usta bir yazar olarak geniş şöhret kazandırdı. Tacik dilinde yazdığı Dâhunda (1930) adlı eseri, Tacik Sovyet edebiyatının roman türündeki ilk örneği olarak kabul edildi. Özbek dilinde yazdığı ve Özbeklerle Tariklerin yılları arasındaki tarihî hayatlarını hikâye ettiği Qullar (1934) adlı romanı büyük bir alâka gördü, başka dillere de tercüme edildi. Romanda, insanları kul hâline getiren eski toplum hayatı ve adaletsizliklerle dolu sistem, zulüm ve şefkatsizlik manzaraları hâlinde gözler önüne serildi yılında kaleme aldığı Eski Mek-teb romanında ise, Buhara Emirliği dönemindeki eski mekteplerin ve eski eğitim anlayışının, modern çağın gerektirdiği insanlan yetiştirmekten aciz kaldığı, bunun da millet hayatı için bir facia olduğu dile getirildi. Aynı şekilde 1939 yılında yazdığı Süd-hornifi Ölimi adlı romanı da geniş alâka gördü. Sanat hayatının son döneminde dört bölüm hâlinde yazdığı Esdelikler ( ) adlı hatıra eserinde, eski Buhara'yı ve kendi gördüklerini anlattı. Bir edebiyat araştırmacısı profesör olarak Firdevsî, İbn Sina, Rûdekî, Sa'dî, Ali Şîr Nevâî, Bîdil, Mûkımî gibi klâsik şairler hakkında ilmî yazılar neşreden Sadriddin Aynî, 1943 yılında Özbekistan İlimler Akademisinin fahrî üyeliğine seçildi, Tacikistan İlimler Akademisinin ilk başkanı oldu ( ) yılında vefatetti. 9-mart küni tan qaranğısıdan başlab Buhara arkıda yeni tertib bilen adam öldirişge kirişildi. Biz, yeni tertib bilen adam öldirişni tasvir qılışdan burun, eski tertibde adam öldiriş haqıda azgine tohtab öti-şimiz kerek: Evvelgi künlerde ark içidegi adam qamaladigen havliçelernin her birinin orta belide bir handaq qazıgen ediler. Öldirişge qarar qılıngen bendilernin qol-ayaqlarını çilvir bilen bağlab, heliği handaqmn her ikki tamamdan başlarını handaq boyıge qılıb yatqızıb, cellâd şâgirdleri basıb turadılar. Cellâdlar qayralgen ötkir pıçaqlannı heliği yatqızılgen ben dilernin kekirdeklerige suqub, bir-ikki burgenden keyin suğurub aladılar. BUHARA CELLATLARI'ndan 9 Mart günü, sabahın alaca karanlığından itibaren Buhara sarayında, yeni usûlde adam öldürülmeye başlandı. Bizim, yeni usûlde adam öldürmeyi tasvir etmeden önce, eski usûle göre adam öldürme üzerinde biraz durmamız icap etmektedir: Eskiden saray içinde insanların hapsedildiği küçük avluların her birinin orta yerinde bir hendek kazıyorlardı. Ölüme mahkûm edilen tutuklular, el ve ayaklan sağlam bir iple bağlandıktan sonra hendeğin her iki tarafından başlan hendeğin içine gelecek şekilde yatırılır; cellât çırakları da ayaklarıyla bastırırlar. Cellâtlar, çarka tutulmuş keskin bıçaklarını, yatırılmış tutukluların boğazına sokarak, bir iki defa büktükten sonra çıkarırlar.

2 Cellâd şâgirdleri başı kesilgen bendinin "canı" çıqqungeçe um basıb turadılar. U ölib, bütünley tinçlengenden keyin, unın öligini ayağıdan alıb, südreb, ncriraqqa eltib tösleydiler ve urun câyıge-handaq boyıge başqa bendini bağlab yatqızıb, cellâd pıçağıge hâzırleb basıb turadılar. Yeni tertib bilen öldirişde esâsiy rolni dâr ve arqan oynar edi. Dâr uzunlıgı ve yoğanlıgı üyru'n balarlandey bölgen üç dane hâdeden qurıladı. Bu hâdelerden ikkitesi bir-bira vidan tört metr uzaqlıkda simyağaçdey tikke qıhb, tübi yerge kömiledi, üçinçi tosınnı heliği ikki yağaç üstige köndelen bağlaydılar, köndelefi hâdenin orta beliğe bir temir gargaranı perçinleydiler, savun sürtib sılhqlangen çidemli kendir arqannı heliği gargaradan ötkezediler. Asıladigen bendini dâr astıge keltirib, bayagi arqannı bir uçını sırtmaq qılıb, unın boynıge saladılar ve gargaradan ötkezilgen arqannın başqa bir uçını pestge qarab tartadılar. Şunday qıhb, bendinin gevdesi yerden köteriledi, boynı banb ğarğarage tireledi, ayağı yerge taman aşıladı, öz ağırlığı bilen, sılliqlangen arqanrun sırtmağı boynını boğadı, közi kâsesiden çıqadı, burnıdan şarıllab qan keledi, tüsi qap-qara talaqqa aylanadı... Bendinin canı çıqışıge yaqmlaşgeç, arqan boşatıladı, bendinin gevdesi yerge tüşib tipirçileydi... Bir nece minütden keyin, u hayat alâmeti körsetedi: kökregi tez-tez köterilib tüşib, nefes yolı açıladı, közleri yardem tilegendey teverekdegi adamlarge termiledi... Bendi tinçlenib, nefes ala başlageç, tekrar arqan tarhladı, tekrar gevde yerden köteriledi, tekrar boyın barıb ğarğarage tireledi... Tekrar azab-uqubetli ölim, köz körmegen, qulaq eşitmegen dehşet bilen körine başlaydı... Şunday qılıb, her bendini bir nece merte asıb, boğıb, qange suvsagen emir ve erkânı devletnin humarları qanıqqandan keyin bütünley öldirib teşlerdiler. Bu tertib bilen adam öldirişde, emir ve urun devlet erkânı qarâr bergenidey-bendinin qanını tök-mesden öldiriş ve şunm ile berever, uru "ibret bolarlık" azabuqubetler bilen öldiriş maqsadlan qolge kirşe hem, az vaqtde köp adamnı öldirib, yefii bendiler üçün cây boşatış maqsadıda tosqınlık qılar edi. Şumn üçün havliçelerde qurılgen darlardan başqa "reghâne" atalgen âbhânelerden biride hem yene bir dar arttırıldı. Biz hikâyemiznin başlanışıda âbhânelernin aldıdan ötib ketgen edik, amma ulamın tüzilişlerige ve içkerilerige e'tibâr etmegen edik. Surun üçün reghâne ve u yerdegi hâletni tasvir qılışdan burun, umumen âbhâneler üstide bir az tohtab ötişimiz kerek. Buhara arkı dervâzehânesidegi dalannın çap tamanıge qunlgen hücreler (öz nâmı bilen aytgende âbhâneler) Buharanm en qattıq qamaqhâneleriden bolıb, ular Buhara arkı bina bölgende u bilen birge qurılgen ve oşa vaqtdan qamaqhânelik vazifesini edâ aılıb kelediler. Cellât çırakları, başı kesilen tutuklunun "canı" çıkıncaya kadar ayaklarıyla üzerine basıp beklerler. Tutuklu ölüp de tamamen hareketsiz kaldıktan sonra, cesedini ayağından sürükleyerek uzağa götürüp atarlar ve onun yerine, hendek kenarına başka bir tutukluyu bağlayarak yatırır, cellâdın bıçağına hazır hâle getirip üzerine basıp beklerler. Yeni usûle göre adam öldürmede asıl rolü, darağacı ve ip oynuyordu. Darağacı, ev inşaatında kullanılan üç uzun ve kalın ağaçtan kurulurdu. Bu ağaçlardan ikisi, birbirinden dört metre uzaklıkta telefon direği gibi dik konularak alt kısmı toprağa gömülür. Üçüncü ağacı, diğer iki ağacın üstüne aykırı şekilde bağlarlar. Aykırı yerleştirilen ağacın orta yerine bir demir makara perçinlerler; sabun sürerek kaygan hâle getirilen sağlam bir kendir ipini bu makaradan geçirirler. Asılacak tutukluyu damgacının altına getirerek makaradan atılan ipin bir ucunu ilmek yapıp boynuna geçirirler, diğer ucunu da aşağı doğru çekerler. Bu şekilde vücudu askıya alınan tutuklunun boynu makaraya dayanır, ayaklan aşağı sarkar, vücudunun ağırlığından dolayı kaygan ilmek boynunu boğar, gözleri yuvasından dışarı fırlar, burnundan kan fışkırır, rengi kapkara ciğer gibi olur... Tutuklu can vermek üzereyken ip gevşetilir, vücudu yere düşüp çırpınmaya başlar... Birkaç dakika sonra tutuklu canlanmaya ve göğsü hızla inip kalkmaya başlar; nefes yolu açılır, gözleri yardım dilenircesine etrafındaki adamlara çevrilir... Tutuklu sakinleşip de nefes almaya başlayınca ip tekrar çekilir, beden tekrar asılır, boyun tekrar makaraya dayanır... İşkenceli ölüm, gözün görmediği, kulağın işitmediği dehşetle tekrar görünmeye başlar... Bu şekilde her tutukluyu birkaç defa asıp boğarak kana susayan emir ve devlet erkânının ihtirasları tatmin olduktan sonra tamamen öldürüp atarlar. Bu şekilde, tutuklunun kanını dökmeden ve herkese "ibret" olacak biçimde işkence ederek öldürmek, buna karar veren emir ve devlet erkânının arzularını yerine getirmiş olmakla birlikte, kısa zaman içinde çok adam öldürerek yeni tutuklulara yer açmak maksadına da engel teşkil ediyordu. İşte bunun için küçük avlularda kurulan darağaçlarmdan başka, "reghâne" adı verilen ve son derecede rutubetli olan zindanlardan birinde, başka bir darağacı daha kuruldu. * * Biz hikâyemizin başında, bu çok rutubetli zindanların önünden geçiyorduk; ancak bunların yapılışına ve iç kısımlarına dikkat etmiyorduk. Bu sebeple "reghâne "yi ve oradaki vaziyeti tasvir etmeden önce, genel olarak bu çok rutubetli zindanlar üzerinde biraz durmamız gerekmektedir. Buhara sarayının cümle kapısının yanındaki nöbetçi kulübesinden saray avlusuna kadar uzanan üstü ve iki yanı kapalı tünel şeklindeki yolun sol tarafına kurulan hücreler, yani "âbhâne" adı verilen rutubetli zindanlar, Buhara'nın en berbat hapishanelerinden olup sarayla birlikte inşa edilmiş ve o zamandan beri de hapishane olarak kullanılmaktadı r.

3 Bu hücreler tar, qaranğu bolıb, hava kiredigen birante hem tüynügü bolmageniden, ularra "hücre" vaki "üyçe" deyişden köre "taşdan yasalgen gor" deseler münâsibraq bolardı. Bu hücreler yaki taşgorlar qatarınm en âhırıdaark saqçılarmm başlığı bölgen topçıbaşmm havliçesi yanıdagı hücre, başqalarıge köre bir az kenraq tüşgen edi. Bu hücre hem qurılgen vaqtde, başqa hücrelerdek qamaqhâne qılmışı közde tutılgen; lekin u bir az kenraq bolıb, unda qamalgen bendinin bir az tinç ya-şaşı mümkin bolgeniden, ötgen zamanlarda undan bu yolda faydalanmagenler. Yağıngerçilik künlerde arknın yol ve yoleklerige sepiş üçün kerek bölgen qumlarra şu hücre içige kirgizib qoygenler. Şuran üçünhembu hücrege "Reghâne" nâmını bergenler. Amma 1918 yıl mart ayıdagı pala-partış qamaşlar vaqtide, reghâne hem "tola huquqlı" qamaqhâne bolgenidey, adam öldirişni yeni tertibde ötkezilgen vaqtda u yerde hem bir dâr qurıldı. Reghânede qurılgen dâr havliçelerde qurılgen darlar kebi bolmay, bir az başqaçaraq edi. Bunda eşikçenin tepesiden-üynin şiftige yapışıb turgen câyıdan bir tüynük açdılar, oşa tüynükke temir ğarğara ötkezdiler. Savun sürtilgen kendir arqannın bir uçını sırtmaq qılıb, gargara üstiden ötkezib, reghânege teşlediler, ikkinçi uçı bolsa taşqarıdan tar-tışge tayyarlenib qoyıldı. Reghânede turgen cellâd asıladıgen bendinin boynıge arqannm sırtmağını saladı; taşqarıdagı cellâd bolsa, arqannm taşqarıdagı uçıdan tartadı, şunday qüıb, bendim havliçedegiden beşbetter azab-uqubetler bilen öldirer ediler. Reghâne dârıge adam asışda zindandan çıqanlıb cellâdlik işige salmgen, lekin adam öldirişde unca kette tecribesi bolmagen ve köngli yumşaqraq cellâdlar qoyılgen edi. Reghânede işleydigen cellâdlarnm içkeridegisi, gordey qaranğı hücrede özi öldireyatgen adamnm közi özige tikilgenini kör-megenidey, taşqandagiler hem devar arqasıda tel-veselenib can bereyatgen öz maqtullerini körmesdiler, şuran üçün ulamın qol ve yürekleri titremesdi. Reghânede köpraq heç bir cellâd öldirişni öz boynıge almaydıgen ve günahsızlığı cellâdlargeçe açık sezilib turgen bendilerni asıb öldirer ediler. 9-martda reghânede asıb öldirilgen mazlum bendiler qatarıda, biz on altı yaşar Bâqi bilen on toq-qız yaşar Mahmudnı köremiz. Eke-üke bölgen bu ikki yaş balanın havlıları üçinçi marta emir adamları ve mullalar tamamdan basılgen, ata-anaları, halaları, Seyfiy namlı tört yaşar bir ükeleri ve süt emer bir qızçe singilleri vahşiylerçe öldirilgen ediler. Bu facia başlangeni heman, âqıbeti nime bolışını sezib, Bâqi bilen Mahmud qaçışge muvaffaq bölgen ve havlıları yaqmıda bölgen bir mazarnın eski bir sa-ğanasıge kirib, yaşırmıb yatgenden keyin, balalar açlık ve suvsızlıkka çıdayalmey u yerden çıqdılar ve çıqqan heman emir adamlarının qollarıge yolıqıb, Dar ve karanlık olan bu hücrelere, hava alabilecek hiçbir deliği de olmadığı için "hücre" veya "küçük oda" yerine, "taştan yapılmış mezar" demek daha doğru olur. Bu hücreler veya taş mezarlar sırasının en sonunda, saray muhafızlarının başı olan "topçubaşı"nın avlusu yanındaki hücre, diğerlerine göre biraz daha genişçeydi. Bu hücre de inşa edilirken diğerleri gibi hapishane olarak düşünülmüş, ancak biraz geniş olduğu için orada hapsedilen tutuklunun da biraz rahat edebileceği ihtimalinden dolayı eski dönemlerde buradan hapishane olarak faydalanümamıştır. Yağışlı günlerde sarayın yollarına serpmek için gerekli olan kumu buraya koyarlar. Bunun için de bu hücreye, "reghâne" derler. Ancak 1918 yılı Mart ayındaki karmakarışık tutuklamalar döneminde, reghâne de "hukuka tam uygun" bir hapishane haline getirildikten başka, yeni usûle göre adam öldürmeye başlanınca orada da bir darağacı kuruldu. Reghânede kurulan darağacı, küçük avlularda kurulanlar gibi olmayıp biraz daha farklıydı. Burada küçük kapının üstünden, oda tavanının köşesinden bir delik açtılar. Açılan deliğe bir de demir makara yerleştirdiler. Sabun sürülen kendir ipinin bir ucunu, ilmekli bağlayarak makaranın üstünden geçirip reghâneye sarkıttılar; diğer ucu ise dışarıdan çekecek şekilde hazırlandı. Reghânede duran cellât, asılacak tutuklunun boynuna ipin ilmeğini geçirir, dışarıdaki cellât ise ipin dışarıda kalan ucundan çeker, böylece tutukluyu avludakinden daha beter işkencelerle öldürürlerdi. Reghânedeki damgacına adam asma işinde, zindandan çıkarılarak cellâtlık görevi verilen, fakat adam öldürmede pek o kadar fazla tecrübesi olmayan yumuşak kalpli cellâtlar görevlendirilmişti. Reghânedeki cellâtların içeride çalışanı, bir mezar gibi karanlık hücrede öldürdüğü adamın gözlerinin üzerine çevrildiğini görmediği gibi, dışarıdakiler de duvarın arkasında büyük bir acıyla can veren maktullerini görmezlerdi; bunun için de onların ne elleri titrerdi, ne de yürekleri. Reghânede daha çok hiçbir cellâdın öldürme vebalini üzerine almadığı ve suçsuzluğu cellâtlara varıncaya kadar herkes tarafından açıkça hissedilen tutukluları asıp öldürürlerdi. 9 Mart günü, reghânede asılarak öldürülen mazlum tutuklular arasında, biz on altı yaşındaki Baki ile on dokuz yaşındaki Mahmud 'u görüyoruz. Ağabey-kardeş olan bu iki genç çocuğun evleri, üçüncü defa emirin adamları ve mollalar tarafından basılmış, anne ve babalan, teyzeleri, Seyfi adlı dört yaşındaki bir kardeşleri ve henüz memedeki bir küçük kızkardeşleri, vahşice öldürülmüşlerdi. Bu facianın başında, akıbetin nasıl olacağını fark eden Baki ile Mahmud, kaçmayı başararak evlerinin yakınında bulunan bir mezarın eski sandukasına girip saklandılar, sonra açlık ve susuzluğa dayanamayıp oradan çıktılar ve çıkar çıkmaz da emirin adamlarının eline dü-

4 âbhâne namlı qamaqhânelernifi birige qamaldılar. Bu yaş balalarnı öldirişni heç bir cellâd boynıge almageç, ular hem reghânege kirgizilib, u yerdegi qaranğılıkda bölgen dârge asıldılar. (Eserler - Buhara Cellâdlan, c.i, Taşkent-1963) BEHBÛDİY EFENDİNİ ESKE TÜŞÜRÜB, QÂTİL VE ÇATLGÂHİGE HİTABEN Ey, medfeni insaniyet, ey, maqteli ahrâr, Ey, merkezi vahşâniyet, ey, mekmeni eşrâr! Minlerçe yiğitler başını tenden ayırdın, Minlerçe esâretzede oğlanları qırdin! Qan tök, yene qan tök, yene qan tök! Yene qan tök!! Qan seli bilen âqıbetülemr yarıl, çökü! Qan tök-de, çömül qange, yıqıl qange, boğul, öl! Tâ qanma bulğanmasm âzâde biran qul. Ey, dev-ü cehalet üyi, ey qan-la tolan dâr! Şâd ol bükün! Amma bu künün ertesi-de bar! Bir desti riya, desti cefâ, desti hıyanet! Mümkünmü seni eylese kettikçe sıyanet?.. Yoq! Yoqü Kelür elbet, kelür elbet, kelür elbet Zâlimleri tard etmeğe, mahv etmeğe nevbet!!! Ey, qâtile! Ey, fâcire! Ey,, fitnei Turan! Turan Eli fitnen ile olsunmu perişan? Minlerçe yiğit başını keltek bile ezdin, Minlerçe yiğit na'şını sarcın kebi tizdin; Zindanlara minlerçe tiriklerni çürütdin, Tizâb ile minlerçe ölüklerni eritdin... Qur'ânnı, şeriatnı ayaq astına bastın, Behbudi kebi dâhiyi Turanm-da astın! Baş kes, yene baş kes, nece kün keyfü safa sür, Lâkin közünü aç! Kelesi künlerini kör! Bilgilki, bu ehmâl emes, ehmâli ilâhiy, Bilgiî, ebediy qalmayacak munça melâhiy. Bir kün kelir elbet, kelir elbet, kelir elbet Ey, hâine, öç almağa âcizlere nevbet! Ey, maqteli ahrâr, ey, memkeni eşrâr, Qan tök, yene qan tök, Qan tök-de, yarıl, çök! Bir desti hıyanet Eylermi sıyanet Dâim seni? -Asla! Bir kün kelir elbet Âcizlere nevbet Öç almağa senden, Ey, menbaı nekbet! Korsem oşa künni.,. Nisan-1920, Semerkand şerek âbhâne denilen bu rutubetli zindanlardan birine hapsedildiler. Bu genç çocukları öldürme görevini hiçbir cellât üzerine almayınca, onlar da reghâneye sokularak o karanhkyerdeki darağacında asıldılar. BEHBUDİ EFENDİ'Yİ HATIRLAYIP KATİLİNE VE KATLEDİLDİĞİ YERE HİTABEN Ey, insanlığın mezarı, ey, hürriyetçilerin öldürüldüğü yer, Ey, vahşetin merkezi, ey, kötülerin pusu kurdukları yer! Binlerce yiğidin başını vücutlarından ayırdın, Binlerce esâretzede kahramanı kırdın! Kan dök, yine kan dök, yine kan dök! Yine kan dök!! Kan seli ile nihayet sonunda sen de yarıl, çök!!! Kan dök de, gömül kana, yıkıl kana, boğul, öl! Tâ ki kanına bulanmasın temiz hiçbir kul. Ey, cehaletin ve devin yuvası, ey kanla dolan yer. Şâd ol bugün! Ama bugünün yarını da var! İkiyüzlülüğün eli, zulmün eli, hıyanetin eli Mümkün mü seni etsin ebediyyen muhafaza?.. Hayır! Hayır!! Gelir elbet, gelir elbet, gelir elbet Zâlimleri tardetmeye, mahvetmeye nöbet!!! Ey, katil kahpe! Ey, fahişe! Ey, Turan 'in fitnesi! Turan Eli senin fitnenle olsun mu perişan? Binlerce yiğidin başını odunla ezdin, Binlerce yiğidin naaşım arşın gibi dizdin; Zindanlarda binlerce diriyi çürüttün, Kezzap ile binlerce ölüyü erittin... Kur 'ân 'ı, şeriatı ayaklar altına aldın, Behbûdîgibi Turan dâhisini de astın! Baş kes, yine baş kes, sayısız gün keyif, safa sür, Lâkin gözünü aç! Gelecek günlerini gör! Şunu bil ki, bu güç değil, ilâhî bir güç, Bil ki, ebediyyen sürmeyecek bunca eğlence. Bir gün gelir elbet, gelir elbet, gelir elbet Ey, hâin kahpe, öç almaya âcizlere nöbet! Ey, hürriyetçilerin öldürüldüğü, kötülerin pusu kurduğu yer, Kan dök, yine kan dök, Kan dök de, yarıl, çök! Hıyanetin eli Eyler mi muhafaza Daima seni? -Asla! Bir gün gelir elbet Âcizlere nöbet Öç almaya senden, Ey, musibet kaynağı! Görebilsem O günü...

5

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest oyun

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

ALTIN BEŞİK / ALTIN BEŞİK

ALTIN BEŞİK / ALTIN BEŞİK ALTIN BEŞİK / ALTIN BEŞİK Bir bar eken, bir yok eken, kadim zamande bir kempir bilen çal bar eken. Ularnin ikki kızi ve esreb algen bir oğli bar eken. Ayler, yıller ötibdi, kızler hem oğil bala hem ulğayeveribdi.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER GİRİŞ Afrika ve Afrikalılar 13 BİRİNCİ KİTAP Bir Yuruba Efsanesi: Dünyanın Yaratılışı 23 Küçük Tanrı Obatala, Beş Parmaklı Beyaz Horoz ve Kara Kaplan 23 Kara Kaplan'la Beş Parmaklı Beyaz Horoz

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır.

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun boşluğu iki delikle dışarı açılır. Diğer taraftan

Detaylı

Yakup Şakir Ali MEKTEP VE MİLLİ DİL. Parlaq fikir, teren aqıl qazanılır mektepte, Bundan maxrum qalan adam aqir olur elbette.

Yakup Şakir Ali MEKTEP VE MİLLİ DİL. Parlaq fikir, teren aqıl qazanılır mektepte, Bundan maxrum qalan adam aqir olur elbette. Yakup Şakir Ali (Bahçesaray, 1890-1930) Yakup Şakir Ali 1890 yılında Bahçesaray'da doğdu. Babası esnaf olan şâir, bahçesaray'daki orta okulu bitirdikten sonra, 1905 yılında "Tercüman" gazetesinin matbaasında

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu. Çağrışım: Senden Kim Çıkacak?

3. Yazma Becerileri Sempozyumu. Çağrışım: Senden Kim Çıkacak? Çağrışım: Senden Kim Çıkacak? AMAÇ Amacımız dört temel dil becerisinin bir ayağını oluşturan yazma becerisine farklı bir bakış açısı kazandırmak; duyan, düşünen, eleştiren, sorgulayan insanlar yetiştirme

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 13.5.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Bir Açık Kaynak Masalı Bölüm 1: Kasabanın Dışında Bir Meyve Ağacı

Bir Açık Kaynak Masalı Bölüm 1: Kasabanın Dışında Bir Meyve Ağacı Bir Açık Kaynak Masalı Bölüm 1: Kasabanın Dışında Bir Meyve Ağacı Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak bir kasabada, bir meyve ağacı varmış. Bu ağaç çok lezzetli meyveler verirmiş. Meyveler o

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkürler. Bu el kitabının tamamını okuyunuz ve daima yanınızda bulundurunuz. 1. Aleti monte etmeden ve kullanmadan önce bu el kitabının iyice okunması

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı.

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı. Server Dede Sultanahmet Meydanı nda Tapu ve Kadastro Müdürlük binasının arka tarafına geçerseniz, bir incir ağacının altında 1748 tarihli enteresan bir mezar görürsünüz. Mezarın baş kitabede buradan yatan

Detaylı

ÇALIŞMA KÂĞIDI Yukarıdaki resimlerin sizde bıraktığı izlenimleri yazınız. 170 DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER AMAÇ MATERYALLER KELİME BANKASI : Türkçe : 6. sınıf : 20 dakika

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar?

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? 5 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile nedir? Aileyi oluşturan bireylerin

Detaylı

Yine benzer şekilde hücreler içine yazılan yazıların renklerini değiştirebiliriz. Bunun için tüm satırı veya sütunu yine fareyle seçmek durumundayız.

Yine benzer şekilde hücreler içine yazılan yazıların renklerini değiştirebiliriz. Bunun için tüm satırı veya sütunu yine fareyle seçmek durumundayız. 2. EKLE SEKMESĐ TABLO EKLEMEK: Sayfamıza tablo eklemek için, TABLO butonuna bastıktan sonra açılan pencereden kaç sütün ve kaç satırlık bir tablo oluşturacağımızı belirliyoruz. Fareyi sürüklemek, tablonun

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

19 GİRİŞ 19 Dört Duvar Arasında 'Sürek Avı'

19 GİRİŞ 19 Dört Duvar Arasında 'Sürek Avı' İÇİNDEKİLER 4. BASKIYA NOT 13 19 GİRİŞ 19 Dört Duvar Arasında 'Sürek Avı' BÖLÜM 1 29 1) İSTANBUL CEZAEVLERİ 29 Eylül Erken Geldi 34 Bir Garip Firar Girişimi 35 Tutuklulara Yaylım Ateş 37 Uykulu Günler

Detaylı

İletişim Yayınları SERTİFİKA NO

İletişim Yayınları SERTİFİKA NO İletişim Yayınları 265 Cemil Meriç Bütün Eserleri 15 ISBN-13: 978-975-470-356-6 1993 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-18. BASKI 1993-2016, İstanbul 19. BASKI 2017, İstanbul KAPAK Ümit Kıvanç UYGULAMA Hüsnü

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

tellidetay.wordpress.com

tellidetay.wordpress.com Beterin Beteri Var Mehmet işten çıkarılır. Eve gelip durumu bildirince, hanımı içeri almaz. Gidecek yeri olmadığından Şeyhin dergahına gider. Bu sırada şeyh talebeleriyle sohbet etmektedir. Bu arada börek

Detaylı

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Betül Tarıman ın YKY deki kitaplar : Kar Merdiveni (2007) Ağır Tören (2009) Hadde - Toplu Şiirler ve Melvin e Giden Yol (2012) Rüzgârın Azabı (2015)

Betül Tarıman ın YKY deki kitaplar : Kar Merdiveni (2007) Ağır Tören (2009) Hadde - Toplu Şiirler ve Melvin e Giden Yol (2012) Rüzgârın Azabı (2015) RÜZGÂRIN AZABI Betül Tarıman 7 Eylül 1962 de Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Anadolu nun çeşitli kentlerinde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nü

Detaylı

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut Havada bulut Sen bunu unut 8 TEK TEK TEKERLEME Öğrendiğim ilk tekerlemeyi hatırlamıyorum ama; çocukluğuma dönüp, baktığımda onlarca tekerleme arasından ikisinin öne çıktığını çok net görüyorum. Bir tanesi,

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen

Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Azerbaycan Masalı Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Azerbaycan Masalı Var varanın, sür sürenin, vay haline izinsiz bağa girenin... Bir

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

BAYRAĞIM. Atalarım, gökten yere İndirmişler ay yıldızı, Bir buluta sarmışlar ki Rengi şafaktan kırmızı

BAYRAĞIM. Atalarım, gökten yere İndirmişler ay yıldızı, Bir buluta sarmışlar ki Rengi şafaktan kırmızı BAYRAĞIM Atalarım, gökten yere İndirmişler ay yıldızı, Bir buluta sarmışlar ki Rengi şafaktan kırmızı Onun ateş kırmızısı Ne gelincik, ne de gülden. Türk oğlunun öz kanıdır Ona bu al rengi veren. Ay yıldızı,

Detaylı

Polis 'Adın çıkar evine git' deyip ölüme göndermiş - Evrensel.net

Polis 'Adın çıkar evine git' deyip ölüme göndermiş - Evrensel.net 1 / 6 07.04.2015 16:07 ANASAYFA YAZARLAR GÜNDEM İŞÇİ-SENDİKA POLİTİKA DÜNYA DERGİLER 2014'te dünyada ve Türkiye'de ne oldu? Yemen'de ne oldu, bugün ne oluyor? ANASAYFA / GÜNCEL Polis Ve 'Adın elbet çocuk

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Tur Programı. İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın..

Tur Programı. İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın.. Özbekistan İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın.. Tarih : 08-04-2017-15-04-2017 Şehirler : Buhara, Khiva, Semerkand, Taşkent Otel : 4* Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin.

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. ETTİM DE BULMADIM!!! Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. Etme,bulma dünyası Eden bulur,genel bir kural halinde hayatta tecelli etmektedir.

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 5-6 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

KOKULU, KIRIK BİR GERÇEĞİN KIYISINDA. ölüler genelde alışık değiliz korkulmamaya, unutulmamaya... (Özgün s.67)

KOKULU, KIRIK BİR GERÇEĞİN KIYISINDA. ölüler genelde alışık değiliz korkulmamaya, unutulmamaya... (Özgün s.67) KOCAER 1 Tuğba KOCAER 20902063 KOKULU, KIRIK BİR GERÇEĞİN KIYISINDA... Hepsi için teşekkür ederim hanımefendi. Benden korkmadığınız için de. Biz ölüler genelde alışık değiliz korkulmamaya, unutulmamaya...

Detaylı

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken, büyüdüğü zaman ne olmak ve ne yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

MK-200 MEKİK SEHPASI KULLANMA KILAVUZU

MK-200 MEKİK SEHPASI KULLANMA KILAVUZU MK-200 MEKİK SEHPASI KULLANMA KILAVUZU 1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyunuz. UYARI: Egzersize başlamadan önce doktorunuza danışınız. Özellikle daha önce düzenli

Detaylı

Öykü ile ilgili bitişik eğik yazı ile 5N1K soruları üretip çözünüz. nasıl : ne zaman:

Öykü ile ilgili bitişik eğik yazı ile 5N1K soruları üretip çözünüz. nasıl : ne zaman: Hafta Sonu Ev Çalışması BALON Küçük çocuk, baloncuyu büyülenmiş gibi takip ederken, şaşkınlığını izleyemiyordu. Onu hayrete düşüren şey, "Bizim eve bile sığmaz" dediği o güzelim balonların adamı nasıl

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

1. ÜNİTE VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

1. ÜNİTE VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM 1. ÜNİTE VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM Yandaki resimde hastalandığında hastaneye giden Efe nin vücudunun röntgen filmi verilmiştir. Röntgen filminde görülen açık renkli kısımlar Efe nin vücudunda bulunan

Detaylı

BÜRO ERGONOMİSİ. Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

BÜRO ERGONOMİSİ. Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü BÜRO ERGONOMİSİ Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü BÜRO ERGONOMİSİ AÇISINDAN NE DURUMDAYIZ? Çalıştığınız büro YETERİNCE büyük mü? Çalıştığınız büro YETERİNCE aydınlık mı?

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden

Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden 2 Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden mezun oldu. Farklı kurumlarda çalıştıktan sonra 2 arkadaşı

Detaylı

Higgs bozonu nedir? Hasan AVCU

Higgs bozonu nedir? Hasan AVCU Higgs bozonu nedir? Hasan AVCU Evrenin başlangıcı kabul edilen Büyük Patlama'nın hemen saniyenin milyonda biri kadar ertesinde ilk parçacıklar da etrafa saçıldı. Bu parçacıklar saf enerjiydi, bir kütleleri

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

Pamuk ekim makinaları. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Pamuk ekim makinaları. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Pamuk ekim makinaları 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 2 Pamuk Ülkemizde pamuk çoğunlukla çırçır makinalarından çıktığı gibi ekilir. Bu tohumların üzeri hav denilen lifli

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

BB010 Domino Kanguru Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

BB010 Domino Kanguru Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. BB010 Domino Kanguru Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Kangurunun

Detaylı

Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap

Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap Şizofreninin nasıl bir hastalık olduğu ve şizofrenlerin günlük hayatlarında neler yaşadığıyla ilgili bilmediğimiz birçok şey var.

Detaylı

GÜNSAN DAN AiLENiZiN YENi GRUP PRiZLERi

GÜNSAN DAN AiLENiZiN YENi GRUP PRiZLERi GÜNSAN DAN AiLENiZiN YENi GRUP PRiZLERi GÜNSAN DAN YENi MODEL GRUP PRiZLER Yeni model grup prizlerimizle tanışın, hayatınızı kolaylaştırın. 2 USB ÇIKIŞLI 3 LÜ GRUP PRiZ 3 LÜ GRUP PRiZ 4 LÜ GRUP PRiZ 6

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 3-4 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

Samed Behrengi. Sevgi Masalı. Çeviren: Songül Bakar

Samed Behrengi. Sevgi Masalı. Çeviren: Songül Bakar Samed Behrengi Sevgi Masalı Çeviren: Songül Bakar Samed BEHRENGİ Azeri asıllı İranlı yazar Samed Behrengi, 1939 da Tebriz de doğdu. Öğretmen okullarında öğrenim gördükten sonra Tebriz Üniversitesi İngiliz

Detaylı

Askad Muhtar (Fergana, 1920)

Askad Muhtar (Fergana, 1920) Askad Muhtar (Fergana, 1920) Özbek Sovyet edebiyatının tanınmış temsilcilerinden biri olan Askad Muhtar, 1920 yılında Fergana'da doğmuştur. O, yetiştirme yurdunda büyümüştür. Orta öğrenimini bitirip, Semerkant

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

çindekiler: 56 oyun kartı 4 oyun figuru 1 Oyun planı

çindekiler: 56 oyun kartı 4 oyun figuru 1 Oyun planı Oyuncu sayısı: 2 4 Oyuncu Yaflı: 4 yaflından itibaren Oyun süresi: 20 dakika çindekiler: 56 oyun kartı 4 oyun figuru 1 Oyun planı Oyun idesi Oyuncular sırayla masanın ortasındaki oyun tahtasına birer kart

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

7.sınıf kazanımlara göre çalışma kâğıtları

7.sınıf kazanımlara göre çalışma kâğıtları 7.sınıf kazanımlara göre çalışma kâğıtları 1.Aşağıdaki fiilleri anlamlarına göre tabloda uygun yerlere yazınız. Kızmak Almak Bilmek Silmek Kalmak Sulamak İş fiili Oluş fiili Durum fiili 2.Aşağıdaki eylemlerle

Detaylı

Minti Monti. Tilki Tilki Baksana. Bana bak! Hayır, bana bak! Yavru Tilki Neyin Peşindesin? Okula Hazırlık İçin 5 Öneri TİLKİ OKULU

Minti Monti. Tilki Tilki Baksana. Bana bak! Hayır, bana bak! Yavru Tilki Neyin Peşindesin? Okula Hazırlık İçin 5 Öneri TİLKİ OKULU Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Sonbahar 2012 Sayı:7 ISNN: 2146-281X Tilki Tilki Baksana Bana bak! Hayır, bana bak! Yavru Tilki Neyin Peşindesin? Okula Hazırlık İçin 5 Öneri

Detaylı

Şöyle ki ; Etnik köken olsaydı Bir şiir yüzünden yere düşen yiğidi %85 oy ve Üç Millet Vekili ile Parlamentoya gönderilmezdi,

Şöyle ki ; Etnik köken olsaydı Bir şiir yüzünden yere düşen yiğidi %85 oy ve Üç Millet Vekili ile Parlamentoya gönderilmezdi, BELEDİYEDE II.SELİM DÖNEMİ Merhabalar ;Bildiğiniz gibi genelde mali konularda yazılar yazarak sizleri bilgilendirmekteyim Ancak;Bu günkü konumu siyasi içerikli olarak yerel seçim sonuçlarına ayırdım, Öncelikle

Detaylı

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. AHŞAP DOĞRAMALAR 1. Menteşeler markalanırken üstten ortalama olarak kaç cm mesafe bırakılır? A) 15 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 23 cm 2. Lambalı menteşelerde binme boşluğu olarak ne kadar tolerans bırakılır?

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

tellidetay.wordpress.com

tellidetay.wordpress.com Umut Kapısı Nefes alıyorsak umut var demektir, derler. Evet, umutlar hayatla başlar, hayat ise umutla devam eder. Umut kapısı yazılı bir levha var, bilmem bilir misiniz? Bir duvar, duvar üstünde posta

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

Ordu Fatsa daki Delenin Dağı tepesini güneşi görmek için tıraşlıyacaklar!

Ordu Fatsa daki Delenin Dağı tepesini güneşi görmek için tıraşlıyacaklar! Öğrenci Çalışma yaprağı 1 Senaryo: Ordu Fatsa daki Delenin Dağı tepesini güneşi görmek için tıraşlıyacaklar! Ordu'nun Fatsa İlçesi nın Yalıköy Beldesi nin de 200 metre yükseklikteki Delinin Dağı tepesi,

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Paylaşalım bunları adlı hikâyemizi biz hazırladık. Tekerlemeler:

Detaylı

Elvan & Emrah PEKŞEN

Elvan & Emrah PEKŞEN Bu hafta için 5 güne 5 değerlendirme hazırlıyoruz. İlk üçünü paylaşıyoruz. 2 Tanesi de çarşamba sitemizde! Puanlama Aşağıda... 1. Sınav Test Soruları 5 puan 6x5=30 Harf,hece tablo 1 puan 45x1=45 Sayı okuma

Detaylı

OYUN: TEKERLEME: OYUN:

OYUN: TEKERLEME: OYUN: 2017-2018 4 YAŞ EYLÜL AYI İÇERİK 18.09.2017 MÜZİK: OKULUMA BAŞLADIM Okuluma başladım hergün erken kalkarım Önce yüzümü yıkar,saçlarımı tararım Kahval mı yaparım dişleri rçalarım Elbiseleri giyip hemen

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 4-5 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eş aları ı ta ı alı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aile i ta ı alı. ölü leri i ta

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2015 MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtlar konusunda neler bildiğimizi akıl haritasında resimledik. Trafik kurallarını ve işaretlerini öğrendik.

Detaylı

BİLMEN LAZIM BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN DÜNYASINA TEFEKKÜR PENCERESİNDEN BAKALIM

BİLMEN LAZIM BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN DÜNYASINA TEFEKKÜR PENCERESİNDEN BAKALIM BİLMEN LAZIM BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN DÜNYASINA TEFEKKÜR PENCERESİNDEN BAKALIM 1 Timsahlar dişlerini kendileri temizleyemezler. Timsahlar yemek yedikten sonra dişlerinin temizlenmesi için ağızlarını açarlar.

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

4 YAŞ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN EKİM

4 YAŞ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN EKİM ÖZEL ASÇAY ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN 26-28 EKİM BU HAFTA NELER ÖĞRENDİK *Vücudumuz hakkında sohbet edildi. *Duyu organlarımızı öğrendik. *İç organlarımızı tanıdık ve neler olduklarını öğrendik.

Detaylı