Üniversite Öğrencilerinin Güvenli Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kullanım Davranışları ve Bilgi Güvenliği Eğitimine Genel Bir Bakış

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversite Öğrencilerinin Güvenli Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kullanım Davranışları ve Bilgi Güvenliği Eğitimine Genel Bir Bakış"

Transkript

1 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s , Yaz 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p , Summer 2014 BARTIN TURKEY Üniversite Öğrencilerinin Güvenli Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kullanım Davranışları ve Bilgi Güvenliği Eğitimine Genel Bir Bakış Dr. Gizem KARAOĞLAN YILMAZ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dr. Ramazan YILMAZ Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Arş. Gör. Barış SEZER Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Özet: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) bireysel ve toplumsal hayata sağladığı pek çok faydanın yanında güvenli olmayan BİT kullanımı sonucunda bireyler çeşitli problemlerle karşı karşıya kalabilmektedirler. BİT in güvenli kullanımı konusunda eğitim sistemine ve eğitimcilere önemli görevler düşmektedir. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) güncellenen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi müfredatında öğrenci ihtiyaçlarına bağlı olarak bilgi güvenliği eğitimlerinin verilmesi gerektiğini önermiştir. Ancak bu konuda öğrenci ihtiyaçlarını ortaya koyan çalışmaların eksikliği alanyazında hissedilmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, zorunlu eğitim süreçlerinden geçerek üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin bilgi güvenliğine yönelik davranış durumlarını ortaya koymaktır. Çalışma üniversite birinci sınıftaki 124 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri nicel ve nitel yöntemler kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğrenci ihtiyaçlarına bağlı olarak Bilişim Teknolojileri ve Yazılım ders müfredatında yer alması gereken konulara ilişkin öneriler getirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Bilgi Güvenliği, Bilgi Güvenliği Eğitimi, Kullanıcı Davranışları Secure Information and Communication Technology Usage Behavior of University Students and an Overview to Information Security Training Abstract: Information and communication technologies (ICT) provide many benefits to the individual and social life whereas they can also bring about some unwanted problems as a result of their unsafe use. Educators and the education system itself have responsibilities for the students safe use of ICT. For this purpose, in the revised version of the curriculum of Information Technology and Software (IT&S) course, the Ministry of National Education proposed that topics on safe use of ICT should be included in the curriculum based on the needs of the students. However, there is a gap in the literature with regard to the needs of the students. Therefore, the purpose of this research is to examine the behaviour of the first year undergraduate students concerning the information security. First year students as they took a compulsory Information Technology and Software course at the Ministry of National Education schools. The study was conducted on 124 first year students. Data were analyzed using the qualitative and quantitative methods. Drawing on the findings we suggested some emerged topics which could be included in the IT&S curriculum based on the students needs. Key Words: Information Security, Information Security Training, User Behavior

2 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) yaşamın her alanına sağlamış olduğu pek çok faydanın yanında kullanıcılar BİT in doğru olmayan kullanımından kaynaklanan bir takım problemlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bilgi güvenliğini tehlikeye sokabilecek davranış ve uygulamaların sonucunda karşı karşıya kalınan güven ve gizlilik kaybı, çeşitli siber tehdit ve saldırılar bu problemlerden bazılarıdır. Bu problemler kullanıcılar üzerinde ciddi maddi ve manevi kayıplara yol açabilmektedir. BİT ten doğru bir şekilde yararlanma sürecinde yöneticilere, eğitimcilere ve ebeveynlere önemli görevler düşmektedir. Bu görevlerden en önemlisi geleceğin anne-babaları olacak olan çocukların ve gençlerin BİT in doğru ve güvenli kullanımı konusundaki farkındalık düzeylerini artırmaktır. Hayatımızın her alanına hızla giren yeni teknolojilere yönelik olarak kullanıcı davranışları analiz edildiğinde çoğu kullanıcı davranışının bilgi güvenliği açıklarına sebebiyet verebildiği görülmüştür (Adams ve Sasse, 1999; Besnard ve Arief, 2004; Brostoff ve Sasse, 2001; Maxion ve Reeder, 2005). Güvenliğin en önemli zaafının insan davranışı olduğu bilinmektedir. Wagner ve Brooke e (2007) göre bilgi güvenliğini oluşturan zincirin en zayıf halkası insan faktörüdür. Schneier (2000), güvenliğin sadece en zayıf halkanın güvenliği kadar olabileceğini ve insanların da bu zincirdeki en zayıf halka olduğunu belirtmiştir. Poulsen (2000) ise bilgisayar güvenliğindeki insan faktörünün gözden kaçırıldığını, kurumların güvenlik duvarları, şifreleme ve güvenli erişim cihazlarına milyonlarca dolar harcadıklarını, ancak bu teknik önlemlerin güvenlik zincirindeki en zayıf halka olan insan faktöründen kaynaklanan tehdit ve açıkları önleyemediği için harcanan paranın boşa gittiğini belirtmektedir. Gonzales ve Sawicka (2002), bilgi güvenliğinin teknoloji ve insanı içerdiğini, güvenlik sistemleri ne kadar iyi tasarlanmış ve uygulanmış olursa olsun yönetim ve kullanımının insanlara bağlı olduğunu ve bilgi sistemlerinde insan faktörünün daha iyi anlaşılması gerektiğini belirtmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında bilgi güvenliğinin sağlanmasında teknik altyapının oluşturulması kadar insan faktörünün de dikkate alınması önemlidir. Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik araştırmaların çoğunun güvenlik yazılımları ve modelleri oluşturma gibi teknik ya da cezai yaklaşımlar oluşturma gibi hukuksal ve idari boyutlu araştırmalar olduğu görülmektedir (Besnard ve Arief, 2004; Egan, 2004; Mahabi, 2010; Markotten, 2002; Vroom ve Solms, 2004). Alanyazında insan faktöründen kaynaklanan bilgi güvenliği hatalarını belirlemeye ve bunları ortadan kaldırmaya yönelik araştırmaların ise yeni yeni gerçekleştirildiği görülmektedir (Kaşıkçı, Çağıltay, Karakuş, Kurşun ve Ogan, 2014; Mart,

3 ). Bilgi güvenliği zincirindeki en zayıf halkanın insan faktörü olduğu göz önüne alındığında, insan faktöründen kaynaklı bilgi güvenliği hata ve ihlallerinin belirlenmesi ve bunların giderilmesine daha çok önem verilmesi gerekmektedir (Colwill, 2009; Jones ve Colwill, 2008). Çok büyük yatırımlarla oluşturulan teknik boyuttaki güvenlik sistemlerini geliştiren, yöneten ve kullananların da insanlar olduğu göz önüne alındığında insan faktörü bilgi güvenliğinin sağlanmasındaki teknik boyutun da ötesine geçmektedir. Bu noktada kurumların ve kullanıcıların bilgi güvenliği tehditleri konusunda eğitilmesi ve farkındalıklarının yükseltilmesi gerekmektedir (Chou, Chan ve Wu, 2007; Wishart, Oades ve Morris, 2007). Söz konusu eğitimlerin verilebilmesi ve bilgi güvenliği ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için bireylerin güvenli BİT kullanımı konusunda gösterdikleri davranış durumlarının ortaya konulması gerekir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kararına (2012) göre BİT in yaşamın her alanına hızla girmesine bağlı olarak bundan en uygun şekilde yararlanacak ve BİT in vereceği olumsuz etkilerden bireyleri koruyacak güncel eğitim programlarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla BİT in olumsuz etkilerinden bireyleri korumak amacıyla da yapılandırılacak bilişim teknolojileri eğitim programlarında teknoloji kullanımı ve üretiminde etik değerler, gizlilik, bilgi ve veri güvenliği, siber suçlar, sanal zorbalık, internet bağımlılığı gibi kişisel ve toplumsal açıdan önemli konulara da yer verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Rapora göre bilişim teknolojileri ders programlarında yalnızca ofis otomasyonlarının öğretildiği yapıdan uzaklaşılmalı ve yukarıda belirtilen konularla birlikte yetişen bireylerin yeni teknolojileri kendi kendilerine öğrenebilme ve yeni teknolojilerin doğru kullanımı konusunda kültür geliştirmelerine olanak sağlayan bir yaklaşım benimsenmelidir. Bireyleri bilgi teknolojileri üreticileri haline getirmek ve bu bağlamdaki kültürü onların geliştirmelerini sağlamak yeni eğitim programının en temel hedeflerinden olmalıdır. Söz konusu rapora göre yeniden yapılandırılacak bilişim teknolojileri ders programlarının içeriğinin kazandırılmasında bilişim teknolojileri öğretmenlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kararında (2012) önerilen bilişim teknolojileri çerçeve programı kapsamındaki bu konuların öğretilmesinde öğrenci ihtiyaç ve durumlarına göre bilişim teknolojileri öğretmenlerinin eğitim içeriğine yön vermesi gerektiği belirtilmektedir. Ancak önerilen çerçeve programındaki konuların güncel konular olması nedeniyle bu konuların öğretiminde öğretmenlere yol gösterebilecek araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin çerçeve programda yer alan bilgi ve veri güvenliği konusunda öğretmenlerin eğitim içeriğine karar verebilmeleri için öncelikle konuya ilişkin öğrenci

4 179 düzeyinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekir. Aksi halde verilecek olan eğitimin amaçlara ulaşmada yetersiz kalacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bilgi güvenliğini sağlama konusunda öğrenci ihtiyaçlarının belirlenerek, ihtiyaçlar doğrultusunda bilgi güvenliği eğitimlerinin verilmesi önem arz etmektedir. Bilgi güvenliği araştırmalarının ulusal düzeyde yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Örneğin gelişmiş ülkelerdeki devlet politikaları çocuk ve gençlerin bilgi güvenliklerini sağlama konusunda bireysel olarak yapılacakların dışında da ciddi teknik ve yasal önlemler aldırabilmektedir. Ancak bu durum ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Bu nedenle bilgi güvenliği araştırmalarına ulusal düzeyde bakılması önemlidir. İlgili alanyazın incelemesinde ülkemiz koşullarındaki çocuk ve gençlerin bilgi güvenliklerini sağlama konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirildiği görülmektedir. Ancak söz konusu araştırmaların bir kısmında bilgi güvenliğinin çocuk ve gençler üzerinde oluşturabileceği olası etkilerden ve bilgi güvenliği eğitiminin öneminden bahsedilirken (Canbek ve Sağıroğlu, 2007; Ceylan, 2013; Çelen, Çelik ve Seferoğlu, 2011; Çubukçu ve Baysan, 2013; Demirel, Yörük ve Özkan, 2012; Ersoy ve Ersoy, 2008; Öğün ve Kaya, 2013; Şahinaslan, Kandemir ve Şahinaslan, 2009; Şahinaslan, Kantürk, Şahinaslan ve Borandağ, 2009; Vural ve Sağıroğlu, 2008), bir kısmında da güvenliğin sağlanabilmesi için gerekli teknik yöntemlerden (Canbek ve Sağıroğlu, 2006; Öğün ve Kaya, 2013; Yavanoğlu, Sağıroğlu ve Çolak, 2012; Zeydan, 2006) ve yasal-idari düzenlemelerden (Ersoy, 2007; Hekim ve Başıbüyük, 2013; Koç ve Kaynak, 2010; Tekerek, 2008) bahsedilmektedir. Söz konusu araştırmalarda da belirtildiği üzere çocuk ve gençlerin güvenli BİT kullanım davranış ve ihtiyaç durumlarını saptayarak, söz konusu ihtiyaçların giderilmesine yönelik yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır Araştırmanın Amacı Zorunlu eğitim süreçlerinden geçerek üniversiteye gelen öğrencilerin bilgi güvenliğine ilişkin davranış durumlarını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda MEB in Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi müfredatında öğrenci ihtiyaçlarına bağlı olarak hangi konulara yer verilmesi gerektiği konusunda öneriler getirilmiştir. 2. YÖNTEM Araştırmanın bu bölümünde araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı ile verilerin analiz ve yorumlanmasına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

5 Araştırma Modeli Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ilk aşamasında araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket aracılığıyla öğrencilerin güvenli BİT kullanımına ilişkin davranışlar nicel olarak betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında ise nicel olarak betimlenen davranışların derinlemesine analizinin yapılabilmesi için araştırmacılar tarafından geliştirilen öğrenci görüşlerini belirleme formu aracılığıyla elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak bulgular özetlenmiştir Çalışma Grubu Araştırmada MEB in ilk ve ortaöğretim süreçlerinden geçerek üniversiteye başlayan öğrencilerin güvenli BİT kullanım davranışlarının ortaya konulması ve buna bağlı olarak MEB in ilk ve ortaöğretim Bilişim Teknolojileri ve Yazılım ders müfredatında verilecek olan bilgi güvenliği eğitimlerine yönelik öneriler getirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle araştırmanın verilerinin MEB in ilk ve ortaöğretim müfredatlarındaki bilişim teknolojileri derslerini alan öğrencilerden elde edilmesi önemlidir. Araştırmanın verileri akademik yılı güz döneminde üniversite birinci sınıfa devam eden 124 öğrenciden elde edilen verilerle sınırlıdır. Söz konusu öğrencilerle yapılan görüşme sonrasında öğrencilerin MEB in ilk ve ortaöğretim müfredatlarındaki bilişim teknolojileri dersleri dışında bilişim teknolojisiyle ilgili herhangi bir ders ya da kurs almadıkları görülmüştür. Öğrencilerin demografik bilgilerine ilişkin veriler Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1: Öğrencilerin Demografik Bilgilerine İlişkin Veriler Değişken Grup N % Cinsiyet Kadın Erkek Yaş Bilgisayar, Tablet ya Var da Akıllı Telefona Sahip Olma Durumu Yok Sosyal Ağa Üyeliği Var Yok Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin yaklaşık %60 ının kadın, %40 ının da erkek olduğu; yaklaşık %70 inin yaş aralığında, %30 ununda yaş aralığında olduğu görülmektedir. Söz konusu öğrencilerin yaklaşık %80 i bilgisayara sahip iken, %20 sinin ise bilgisayara sahip

6 181 olmadığı görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin %93.5 inin sosyal ağlara üye olduğu, %6.5 inin ise üye olmadığı görülmektedir Veri Toplama Aracı Araştırmada nicel veri toplama aracı olarak bilgi güvenliği farkındalık anketi; nitel veri toplama aracı olarak ise öğrenci görüşlerini belirleme formu kullanılmıştır. Veri toplama araçları araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Veri toplama araçlarındaki maddeler alanyazın incelemesine bağlı olarak araştırmacılar tarafından hazırlandıktan sonra eğitim teknolojisi alanından üç uzman maddeleri kapsam geçerliliği açısından, bir Türk dili uzmanı da dil ve anlatım açısından incelemiştir. Uzmanların görüşleri doğrultusunda maddeler üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak maddelere son şekli verilmiştir. Anketten elde edilen veriler frekans ve yüzde şeklinde ifade edilerek yorumlanmıştır. Nitel veri analizinde öğrenci görüşlerini belirleme formu aracılığıyla öğrencilerden elde edilen veriler bağımsız iki araştırmacı tarafından kodlanarak alt temalar ortaya konulmaya çalışılmış ve bu alt temalar frekans ve yüzde olarak ifade edilmeye çalışılarak, konuyla ilgili öğrenci görüşlerinden örnekler verilmiştir. Alanyazın taraması ve uzmanlardan gelen öneriler doğrultusunda yapılan kapsam geçerliliği sonucunda yukarıda açıklanan nicel ve nitel veri toplama araçlarında BİT kullanımı konusunda kullanıcı davranışlarıyla ilgili mevcut durumu belirlemeye yönelik olarak; bilgisayara erişim güvenliği, zararlı programlar ve korunma yolları, sosyal mühendislik, parola güvenliği, dosya erişim ve paylaşım güvenliği, yedekleme yapma, internet ve ağ güvenliği, kablolu ve kablosuz modem güvenliği, e-posta güvenliği konularına ilişkin maddeler yer almaktadır. 3. BULGULAR Araştırmanın bu bölümünde nicel ve nitel veri toplama araçlarından elde edilen bulgulara ilişkin bilgilere yer verilmiştir Nicel Verilere İlişkin Bulgular Gerçekleştirilen nicel analizler doğrultusunda, öğrencilerin antivirüs programı kullanma durumuna ilişkin bulgular Tablo 2 de verilmiştir.

7 182 Tablo 2: Antivirüs Programı Kullanma Durumuna İlişkin Bulgular Antivirüs Programı Kullanma Durumu Frekans Yüzde Kullanıyorum Kullanmıyorum Toplam Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin %84.7 si antivirüs programı kullandığını (f=105), %15.3 ü ise antivirüs programı kullanmadığını (f=19) belirtmektedir. Gerçekleştirilen nicel analizler doğrultusunda, üniversite öğrencilerinin antivirüs programını ne sıklıkla güncellediğine ilişkin bulgular Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3: Antivirüs Programını Güncelleme Durumuna İlişkin Bulgular Antivirüs Programını Güncelleme Durumu Frekans Yüzde Otomatik Güncellerim Günlük Güncellerim Haftalık Güncellerim Aylık Güncellerim Altı Ayda Bir Güncellerim Yıllık Güncellerim Güncelleme Yapmıyorum Toplam Tablo 3 incelendiğinde antivirüs programını, öğrencilerin %29.0 u otomatik olarak güncellediğini (f=36), %4.0 ü günlük (f=5), %16.1 i haftalık (f=20), %25.0 i aylık (f=31), %9.7 si altı ayda bir (f=12), %1.6 sı yıllık (f=2) güncellediğini belirtmekte olup %14.5 i ise güncelleme yapmadıklarını (f=18) ifade etmiştir. Gerçekleştirilen nicel analizler doğrultusunda, öğrencilerin girdikleri web sitesi veya kullandıkları programın güvenli olup olmadığına dikkat etme durumuna ilişkin bulgular Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4: Girilen Web Sitesi veya Kullanılan Programın Güvenli Olup Olmadığına Dikkat Etme Durumuna İlişkin Bulgular Web Sitesi veya Programın Güvenli Olup Olmadığına Dikkat Etme Durumu Frekans Yüzde Dikkat Ederim Dikkat Etmem Toplam

8 183 Tablo 4 incelendiğinde girdikleri web sitesi veya kullandıkları programın güvenli olup olmadığına, öğrencilerin %50.8 i dikkat ettiğini (f=63), %49.2 si ise dikkat etmediğini (f=61) belirtmektedir. Bu sonuçlara göre öğrencilerin yaklaşık yarısının girdikleri web sitesinin ya da kullandıkları programın güvenli olup olmadığına yeterince dikkat etmediği görülmektedir. Gerçekleştirilen nicel analizler doğrultusunda, öğrencilerin korsan yazılım kullanma durumuna ilişkin bulgular Tablo 5 te verilmiştir. Tablo 5: Korsan Yazılım Kullanma Durumuna İlişkin Bulgular Korsan Yazılım Kullanma Durumu Frekans Yüzde Kullanıyorum Kullanmıyorum Toplam Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin %38.7 si korsan yazılım kullandığını (f=48), %61.3 ü ise kullanmadığını (f=76) belirtmektedir. Bu sonuçlara göre öğrencilerin %38.7 si korsan yazılım kullanımından kaynaklanabilecek tehditlere açık olduğu görülmektedir. Gerçekleştirilen nicel analizler doğrultusunda, öğrencilerin bilgisayar ortamındaki verileri ne sıklıkla yedeklediklerine ilişkin bulgular Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6: Yedekleme Yapma Durumuna İlişkin Bulgular Yedekleme Yapma Durumu Frekans Yüzde Günlük Haftalık Aylık Altı Ayda Bir Yıllık Yedekleme Yapmıyorum Toplam Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin %5.6 sı verilerini günlük (f=7), %8.1 i haftalık (f=10), %32.3 ü aylık (f=40), %18.5 i altı ayda bir (f=23), %9.7 si yıllık (f=12) güncellediğini belirtmekte olup %25.8 i ise yedekleme yapmadıklarını (f=32) ifade etmiştir. Öğrencilere yedekleme yaparken tercih ettikleri ortam sorulduğunda ise yedekleme yapan öğrencilerin %56.5 i usb belleği, %13.72 si aynı bilgisayarı, %13.7 si taşınabilir diskleri (hard disk), %11.3 ü cd/dvd yi, %2.4 ü başka bilgisayarı, %1.6 sı web ortamını, %0.8 i ise diğer ortamları tercih ettiklerini belirtmiştir. Bu bulgudan hareketle öğrencilerin yarısından fazlası usb belleği yedekleme için

9 184 tercih ettikleri görülmektedir. Ancak usb belleklerin zararlı program bulaşma olasılığı en yüksek olan ortamlardan biri olması nedeniyle bu ortamlarda yapılan yedeklemelerin zarar görebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle öğrencilerin yedekleme yapılacak ortamlar konusunda bilinçlendirilmesi önemlidir. Gerçekleştirilen nicel analizler doğrultusunda, öğrencilerin bilgisayarlarındaki dosyaları internette paylaşıma açma durumuna ilişkin bulgular Tablo 7 de verilmiştir. Tablo 7: Bilgisayardaki Dosyaları İnternette Paylaşıma Açma Durumuna İlişkin Bulgular Bilgisayardaki Dosyaları İnternette Paylaşıma Açma Durumu Frekans Yüzde Paylaşıma Açıyorum Paylaşıma Açmıyorum Toplam Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin %20.9 u bilgisayarlarındaki dosyaları paylaşıma açtığını (f=26), %79.0 u ise paylaşıma açmadığını (f=98) belirtmektedir. Bu sonuçlar yaklaşık olarak öğrencilerin %21 inin dosya paylaşımından kaynaklanabilecek bilgi güvenliği tehditleriyle karşı karşıya kalabileceklerini göstermektedir. Gerçekleştirilen nicel analizler doğrultusunda, öğrencilerin internetten video, müzik, film gibi dosya veya programları yasal siteler dışındaki sitelerden indirme durumuna ilişkin bulgular Tablo 8 de verilmiştir. Tablo 8: İnternetten Video, Müzik, Film gibi Dosya veya Programları Yasal Siteler Dışındaki Sitelerden İndirme Durumuna İlişkin Bulgular İnternetten Video, Müzik, Film gibi Dosya veya Programları Yasal Siteler Dışındaki Sitelerden İndirme Durumu Frekans Yüzde İndiriyorum İndirmiyorum Toplam Tablo 8 incelendiğinde internetten video, müzik, film gibi dosya veya programları yasal siteler dışındaki sitelerden indirme durumuyla ilgili olarak, öğrencilerin %83.1 i indirdiğini (f=103), %16.9 u ise indirmediğini (f=21) belirtmektedir. Gerçekleştirilen nicel analizler doğrultusunda, öğrencilerin şifre gerektiren işlemlerde aynı şifreyi kullanma durumuna ilişkin bulgular Tablo 9 da verilmiştir.

10 185 Tablo 9: Şifre Gerektiren İşlemlerde Aynı Şifreyi Kullanma Durumuna İlişkin Bulgular Şifre Gerektiren İşlemlerde Aynı Şifreyi Kullanma Durumu Frekans Yüzde Aynı Şifreyi Kullanırım Aynı Şifreyi Kullanmam Toplam Tablo 9 incelendiğinde öğrencilerin %54 ü şifre gerektiren işlemlerde aynı şifreyi kullandığını (f=67), %46.0 sı ise aynı şifreyi kullanmadığını (f=57) belirtmektedir. Bu sonuçlara göre öğrencilerin aynı şifre kullanımından kaynaklanabilecek bilgi güvenliği tehditleriyle karşı karşıya kalabileceklerini göstermektedir. Gerçekleştirilen nicel analizler doğrultusunda, öğrencilerin internet kafe, okul, alışveriş merkezi gibi ortak kullanım alanlarında internetten alışveriş yapma durumuna ilişkin bulgular Tablo 10 da verilmiştir. Tablo 10: Ortak Kullanım Alanlarında İnternetten Alışveriş Yapma Durumuna İlişkin Bulgular Ortak Kullanım Alanlarında İnternetten Alışveriş Yapma Durumu Frekans Yüzde Alışveriş Yaparım Alışveriş Yapmam Toplam Tablo 10 incelendiğinde öğrencilerin %29 u internet kafe, okul gibi ortak kullanım alanlarında internetten alışveriş yaptığını (f=36), %71.0 i ise yapmadığını (f=88) belirtmektedir. Bu sonuçlar öğrencilerin %29 unun ortak kullanım alanlarından alışveriş yapmaktan kaynaklanabilecek bilgi güvenliği tehditleriyle karşı karşıya kalabileceklerini göstermektedir. Gerçekleştirilen nicel analizler doğrultusunda, öğrencilerin internete erişim yerlerine ilişkin bulgular Tablo 11 de verilmiştir. Tablo 11: Öğrencilerin İnternete Erişim Yerlerine İlişkin Bulgular İnternete Erişim Yerleri Frekans Ev 96 İnternet Kafe 21 Arkadaşımdan/Komşumdan 15 Okul 46

11 186 Tablo 11 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu internete evden (f=96) erişirken bunu sırasıyla internet kafe (f=21), arkadaşımdan/komşumdan (f=15) ve okuldan/işyerinden (f=46) seçenekleri takip etmektedir. Bu sonuçlar öğrencilerin ortak kullanım alanlarında internet kullanımından kaynaklanabilecek bilgi güvenliği tehditleriyle karşı karşıya kalabileceklerini göstermektedir. Örneğin okul gibi ortamlarda bilgisayarın çoğunluğunda güvenliği sağlamak adına antivirüs programları olmasına rağmen antivirüs programlarının güncellenmemesi gibi nedenlere bağlı olarak özellikle taşınabilir depolama aygıtları üzerinden zararlı programlar bulaşabilmektedir Nitel Verilere İlişkin Bulgular Bilgisayara başkalarının erişimini engellemek adına öğrencilerin aldıkları önlemlerle ilgili belirtilen görüşler doğrultusunda yapılan nitel veri analizi sonucu ortaya çıkan alt temalar Tablo 12 de gösterilmektedir. Tablo 12: Bilgisayara Başkalarının Erişimini Engellemek Adına Öğrencilerin Aldıkları Önlemlere İlişkin Nitel Analiz Sonuçları Alt Temalar f % Kullanıcı adı ve parola kullanma Güvenlik duvarı kullanma Antivirüs programı kullanma Dosyalara şifre koyma Önlem almıyorum Bilgisayarın başından kalkınca oturumu şifre ile kapatma Önlem almadan dosyaları paylaşıma açmama Güvenlik yazılımlarını güncelleme Modeme kullanıcı adı ve parola koyma İnternetten gelen ve kaynağı bilinmeyen tekliflere yanıt vermeme Bilgisayarın fiziksel güvenliğini sağlama Başkalarına ait taşınabilir depolama aygıtlarını bilgisayara takmama Bilgisayarı başkalarıyla ortak kullanmama BIOS a kullanıcı adı ve şifre koyma Parmak izi ile giriş yapma Kablosuz ağları ve ortak ağları kullanmama Toplam Tablo 12 incelendiğinde kullanmış oldukları bilgisayara başkalarının erişimini engellemek adına öğrencilerin aldıkları önlemlere ilişkin öğrencilerin %50.3 ü Kullanıcı adı ve parola koyma (f=87), %9.8 i Güvenlik duvarı kullanma (f=17), %5.8 i Antivirüs programı kullanma (f=10), %5.8 i Dosyalara şifre koyma (f=10) şeklinde yanıt vermektedir. Yanıtlar incelendiğinde kullanıcı adı ve parola, güvenlik duvarı kullanımının erişimleri engellemede işe

12 187 yarayabileceği ancak tek başına yeterli olmayacağı düşünülmektedir. Örneğin öğrencilerin %1.2 si Bilgisayarı başkalarıyla ortak kullanmama şeklinde yanıt vermektedir. Her ne kadar güvenlik duvarı aktif hale getirilse de eğer bilgisayar başkalarıyla ortak kullanılıyorsa dışarıdan erişimlere açık olunmaktadır. Öğrencilerin bu konuya dair görüş ve değerlendirmelerinden bazıları şu şekildedir: Güvenlik duvarı ayarları mı zaman zaman kontrol ediyorum. Tanımadığım kişilerden gelen e-postaları açmıyorum. Bilgisayarda erişilmesi gereken bir şey olmadığı için herhangi bir önlem almıyorum. Parola güvenliğini sağlamak adına öğrencilerin aldıkları önlemlerle ilgili belirtilen görüşler doğrultusunda yapılan nitel veri analizi sonucu ortaya çıkan alt temalar Tablo 13 te gösterilmektedir. Tablo 13: Parola Güvenliğini Sağlamak Adına Öğrencilerin Aldıkları Önlemlere İlişkin Nitel Analiz Sonuçları Alt Temalar f % Kolay tahmin edilecek şifreler yerine uzun ve karışık şifreler oluşturma Şifreyi başkalarıyla paylaşmama Harf, rakam ve özel karakter içeren şifreler kullanma Şifreyi zaman zaman güncelleme Aynı şifreyi farklı ortamlarda kullanmama En az sekiz karakterden oluşan şifre kullanma Şifre oluştururken deyim gibi kalıp ifadelere şifrede yer vermeme Şifre oluştururken ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri kişisel bilgilere şifrede yer vermeme Şifreyi ajanda gibi bir yerlere kaydetmeme Akılda kalıcı parolalar kullanma Başka bilgisayarlardan mümkün olduğunca kullanıcı adı ve şifre gerektiren işlemleri yapmama Şifre oluşturmada klavyede ya da sistematik olarak art arda gelen harf ya da rakamlara yer vermeme Toplam Tablo 13 incelendiğinde parola güvenliğini sağlamak adına öğrencilerin aldıkları önlemlere ilişkin öğrencilerin %34.1 i Kolay tahmin edilecek şifreler yerine uzun ve karışık şifreler oluşturma (f=47), %18.8 i Şifreyi başkalarıyla paylaşmama (f=26), %16.7 si Harf, rakam ve özel karakter içeren şifreler kullanma (f=23), %10.1 i Şifreyi zaman zaman güncelleme (f=14) şeklinde görüş bildirmektedir. Örneğin çok az öğrencinin parola oluşturmada Şifre oluşturmada klavyede ya da sistematik olarak art arda gelen harf ya da rakamlara yer vermeme (f=2, %1.4) şeklinde davranış gösterdiği görülmektedir. Bunun da konuyla ilgili bilgi ve farkındalık eksikliğinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Öğrencilerin bu konuya dair görüş ve değerlendirmelerinden bazıları şu şekildedir:

13 188 Parolamı sayılardan ve rakamlardan oluşturuyorum. Parolamı hatırla gibi seçeneklerden uzak duruyorum. İnternet ve bilgisayarı benden başkası kullanmadığı için özel bir önlem almıyorum. İnternet ortamında dosya paylaşımı yaparken bilgi güvenliğini sağlamak adına öğrencilerin aldıkları önlemlerle ilgili belirtilen görüşler doğrultusunda yapılan nitel veri analizi sonucu ortaya çıkan alt temalar Tablo 14 te gösterilmektedir. Tablo 14: İnternet Ortamında Dosya Paylaşımı Yaparken Bilgi Güvenliğini Sağlamak Adına Öğrencilerin Aldıkları Önlemlere İlişkin Nitel Analiz Sonuçları Alt Temalar f % Dosyanın/dosyaların paylaştığım kişiler dışında başkaları tarafından görünüp görünmediğine dikkat etme İnternet ortamında dosya paylaşımı yapmama Paylaşacağım/paylaşılan dosyanın virüslü olup olmadığına dikkat etme Dosya paylaşımında aldığım herhangi bir güvenlik önlemi yoktur Paylaşım yapılan sitenin/ortamın güvenli olup olmadığına dikkat etme Paylaşılan dosyaların kişisel bilgileri içerip içermemesine dikkat etme Dosya paylaşımı yaparken paylaşılan dosyanın şifrelenmesine dikkat etme Paylaşılacak dosyaları ayrı bir klasör altında toplayarak paylaşma Kaynağı bilinmeyen dosyaları açmama Paylaşılan dosyaların yedeklenmesine dikkat etme Toplam Tablo 14 incelendiğinde internet ortamında dosya paylaşımı yaparken bilgi güvenliğini sağlamak adına alınan önlemlere ilişkin öğrencilerin %27.0 ı Dosyanın/dosyaların paylaştığım kişiler dışında başkaları tarafından görünüp görünmediğine dikkat etme (f=30), %18.0 ı İnternet ortamında dosya paylaşımı yapmama (f=20), %17.1 i Paylaşacağım/paylaşılan dosyanın virüslü olup olmadığına dikkat etme (f=19), %14.4 ü Dosya paylaşımında aldığım herhangi bir güvenlik önlemi yoktur (f=16) şeklinde görüş bildirmektedir. Örneğin öğrencilerin bazıları dosya paylaşımında Paylaşılacak dosyaları ayrı bir klasör altında toplayarak paylaşma (f=2, %1.8) şeklinde yanıt vermektedir. Bu durum dosya paylaşımını kolaylaştırması açısından kullanışlı olsa da güvenliği sağlamaya doğrudan bir katkısının olmadığı düşünülmektedir. Bu durumda yine kullanıcı bilgi ve farkındalık durumuna dikkat çekmektedir. Öğrencilerin bu konuya dair görüş ve değerlendirmelerinden bazıları şu şekildedir: Paylaşımlarımın kendi arkadaşlarım dışındaki kişilerin görmesini engelliyorum. Fazla dosya paylaşımı yapmıyorum, güvenlik için ne yapılması gerekiyor tam olarak bilmiyorum. Zararlı programlardan korunmak adına öğrencilerin aldıkları önlemlerle ilgili belirtilen görüşler doğrultusunda yapılan nitel veri analizi sonucu ortaya çıkan alt temalar Tablo 15 te gösterilmektedir.

14 189 Tablo 15: Zararlı Programlardan Korunmak Adına Öğrencilerin Aldıkları Önlemlere İlişkin Nitel Analiz Sonuçları Alt Temalar f % Antivirüs programı kullanma Antivirüs programını güncelleme Güvenlik duvarını aktif kılma Bilinmeyen web sitelerine girmeme Kaynağı bilinmeyen dosyaları açmama E-posta içeriklerinin güvenli olup olmadığına dikkat etme Reklam içerikli web sitelerine tıklamama Güvenli şifre kullanımına dikkat etme Başkalarına ait taşınabilir aygıtları bilgisayara takmama Korsan yazılım/program vb. kullanmama Herhangi bir önlem almıyorum Dosyaları bilgisayarda açmadan önce güvenlik taraması yapma Yedekleme yapma Güvenli dosya paylaşımlarına dikkat etme Toplam Tablo 15 incelendiğinde zararlı programlardan korunmak adına öğrencilerin aldıkları önlemlere ilişkin öğrencilerin %38.2 si Antivirüs programı kullanma (f=76), %16.1 i Antivirüs programını güncelleme (f=32), %11.6 sı Güvenlik duvarını aktif kılma (f=23), %7 si Bilinmeyen web sitelerine girmeme (f=14) şeklinde ifade etmektedir. Örneğin çok az öğrenci zararlı programlardan korunmak adına Korsan yazılım/program vb. kullanmama (f=6, %3) şeklinde yanıt vermiştir. Zararlı programlardan korunmak adına antivirüs kullanımı gibi çeşitli önlemler alınsa da eğer bilgisayar ya da mobil aygıtta kullanılan yazılım korsan ise yine bilgi güvenliği açıkları olabilecektir. Bu nedenle bu konularda öğrenci bilgi ve farkındalığının artırılması önemlidir. Öğrencilerin bu konuya dair görüş ve değerlendirmelerinden bazıları şu şekildedir: Antivirüs programı kullanıyorum ve güvenmediğim dosya ve sitelere girmemeye özen gösteriyorum. İstesek de istemesek de bunlar bir şekilde bize ulaşan şeyler ve yeri geldiğinde antivirüs programı bile bunları yakalayamıyor o yüzden çok fazla önlem almıyorum. Gerekli gördüğümde antivirüs programıyla müdahale ediyorum o kadar. E-posta güvenliğini sağlamak adına öğrencilerin aldıkları önlemlerle ilgili belirtilen görüşler doğrultusunda yapılan nitel veri analizi sonucu ortaya çıkan alt temalar Tablo 16 da gösterilmektedir.

Çocuklar İçin Güvenli İnternet: Güvenli İnternet Hizmeti ve Ebeveyn Görüşleri Üzerine Bir Araştırma

Çocuklar İçin Güvenli İnternet: Güvenli İnternet Hizmeti ve Ebeveyn Görüşleri Üzerine Bir Araştırma Çocuklar İçin Güvenli İnternet: Güvenli İnternet Hizmeti ve Ebeveyn Görüşleri Üzerine Bir Araştırma Safe Internet For Children: A Study on Safe Internet Service and Parental Views Mustafa DEMİREL 1, Muhsin

Detaylı

Investigation Of Wikipedia Under The Light Of Mason's Papa

Investigation Of Wikipedia Under The Light Of Mason's Papa Mason un Bilişim Etiği Boyutları Altında Vikipedi nin İncelenmesi Investigation Of Wikipedia Under The Light Of Mason's Papa Şenay Ozan Anadolu Üniversitesi, Türkiye senayozan@anadolu.edu.tr Adile Aşkım

Detaylı

Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği *

Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 61-78 Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği * Murat GENÇ 1,

Detaylı

BİLGİ FARKINDALIĞI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Merve Arıtürk Yazılım Mühendisliği Bölümü Bahçeşehir Üniversitesi, İSTANBUL

BİLGİ FARKINDALIĞI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Merve Arıtürk Yazılım Mühendisliği Bölümü Bahçeşehir Üniversitesi, İSTANBUL BİLGİ FARKINDALIĞI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Merve Arıtürk Yazılım Mühendisliği Bölümü Bahçeşehir Üniversitesi, İSTANBUL ÖZET Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki bireylerin etik internet kullanımı

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Approaches of Middle School Students to Internet as an Information Access Tool: A Descriptive Study Halise

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2014, 15(1) 41-53 Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi Necdet Karasu Çığıl Aykut Betül Yılmaz

Detaylı

A Study on Undergraduate Students' Opinions about Digital Rights Management/Digital Restrictions Management

A Study on Undergraduate Students' Opinions about Digital Rights Management/Digital Restrictions Management Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2013, vol: 46, issue: 2, 233-248 A Study on Undergraduate Students' Opinions about Digital Rights Management/Digital Restrictions Management

Detaylı

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1 Elementary Education Online, 14(2), 697-712, 2015. İlköğretim Online, 14(2), 697-712, 2015. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.43304 Effectiveness of Educational

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri. Database Management Systems Security: Recent Threats and Prevention Methods

Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri. Database Management Systems Security: Recent Threats and Prevention Methods Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 2 s. 71-81, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 2 pp. 71-81, 2010 Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri Yılmaz VURAL, Şeref SAĞIROĞLU

Detaylı

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Eylül 2014 Cilt:22 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 961-980 BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Nilgün TOSUN Trakya Üniversitesi,

Detaylı

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions Elementary Education Online, 11(1), 35-50, 2012. İlköğretim Online, 11(1), 35-50, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:4, Sayı:12 EYLÜL 2013

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:4, Sayı:12 EYLÜL 2013 SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARINDA GOOGLE EARTH KULLANIMI VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ufuk KARAKUŞ Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, ukarakus@gazi.edu.tr Sibel OĞUZ Arş. Gör. Dr.,

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN İLKÖĞRETİM 5.-6.-7.-8.

Detaylı

Bir Bölüm Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme Yöntemi Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi

Bir Bölüm Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme Yöntemi Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 147-173 Bir Bölüm Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme Yöntemi Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi

Detaylı

Analysis of the Professional Needs of the Teachers * of Multigrade Classes

Analysis of the Professional Needs of the Teachers * of Multigrade Classes Elementary Education Online, 11(2),491-503, 2012. İlköğretim Online, 11(2), 491-503, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of the Professional Needs of the Teachers * of Multigrade Classes

Detaylı

A Qualitative Study on Online Social Networks and Language Mistakes

A Qualitative Study on Online Social Networks and Language Mistakes Elementary Education Online, 10(2), 441-453, 2011. İlköğretim Online, 10(2), 441-453, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A Qualitative Study on Online Social Networks and Language Mistakes

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet ÖĞRETİM SÜRECİNE BİT ENTEGRASYONU AÇISINDAN ÖĞRETMENN YETERLİKLERİ VE MESLEKİ GELİŞİM Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi Dr. Yasemin Usluel Hacettepe Üniversitesi Özet Öğretim süreçlerine Bilgi ve İletişimm

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi*

İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi* İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi* Evaluation of the 2 nd Grade English Language Curriculum M. Fatih ALKAN**, Mehmet ARSLAN*** 1 Öz Bu araştırma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında

Detaylı

International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 462-474. International Online Journal of Educational Sciences

International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 462-474. International Online Journal of Educational Sciences International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 462-474 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 The Reflection of Instructional Leadership Concept

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Arama Motoru Kullanırken Karşılaştıkları Temel Sorunlar

Öğretmen Adaylarının Arama Motoru Kullanırken Karşılaştıkları Temel Sorunlar Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 166 Öğretmen Adaylarının Arama Motoru Kullanırken Karşılaştıkları Temel Sorunlar Abdurrahman ŞAHİN 1, Birsen DOĞAN 2, Hülya ÇERMİK

Detaylı

NTERNET KULLANIM DURUMU

NTERNET KULLANIM DURUMU LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM DURUMU VE İNTERNET YÖNELİK TUTUMLARI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 1 Murat YALMAN Selahattin GÖNEN Bülent BAŞARAN ÖZ Bu çalışmada, lise son sınıf öğrencilerinin internet

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

Siber Güvenliğin Milli Güvenlik Açısından Önemi ve Alınabilecek Tedbirler

Siber Güvenliğin Milli Güvenlik Açısından Önemi ve Alınabilecek Tedbirler Siber Güvenliğin Milli Açısından Önemi ve Alınabilecek Tedbirler Significance of Cyber Security for National Security: A Study Concerning the Necessary Measures Mehmet Nesip ÖĞÜN * ve Adem KAYA ** Öz Teknoloji

Detaylı

İnternet Kaynaklarından İntihal Yaptığımın Farkında Değildim: Bir Olgubilim Araştırması

İnternet Kaynaklarından İntihal Yaptığımın Farkında Değildim: Bir Olgubilim Araştırması Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 35 (Ocak 2014/I), ss. 47-60 İnternet Kaynaklarından İntihal Yaptığımın Farkında Değildim: Bir Olgubilim Araştırması Ali ERSOY * ISSN 1301-0085 Print

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101, Ocak 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 77-101, January 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effects of Computer-Assisted Instruction

Detaylı