SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT"

Transkript

1 BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir. Enerji maliyetlerinin artış eğiliminde olması, fosil yakıt tüketiminin neden olduğu çevresel etkiler, enerjinin verimli kullanımını ve kontrollü tüketimini zorunluluk hâline getirmiştir. Bu çalışma m 2 inşaat alanına sahip bir kamu kurumunda enerji yönetimi organizasyonu tarafından ön enerji tasarrufu etüdü hazırlanabilmesi için gerekli enerji taramasını içermektedir. Çalışmada bina sektörüne yönelik enerji taramasına ilişkin bir yöntem önerilmiştir. Bu kapsamda, kurumun yılı enerji tüketim ve enerji maliyet verilerinin toplanması, işlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Çalışma sonunda enerji tasarruf potansiyeli belirlenerek verimliliğin arttırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji yönetimi, Verimlilik, Spesifik Enerji Tüketimi, Kümülatif Toplam değerler ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT Energy consumption of household sector has gone beyond %34 of its share among the final consumption sectors which exceed the 80 million TEP energy consumption. Tendency of energy costs to increase and environmental effects caused by fossil fuels have made it a must to use the energy efficiently and consume carefully. This study involves an energy search required for the preparation of a pre-energy saving study by the energy management organization of a public institution with a construction area of m 2. It includes the collection, processing and evaluation phases of energy consumption and cost data of the institution. Having determined the energy saving potential, the paper makes suggestions to enhance efficiency. Key words: Energy, Energy management, Efficiency, Specific energy consumption, Cumulative total cost 1. GİRİŞ 1973 yılında ilk petrol krizi enerji sorununu gündeme getirmiş, konut ve ticari binalarda ısıtma, soğutma ve aydınlatma ihtiyaçlarına yönelik daha 1 Dr.Öğ.Alb, Kara Harp Okulu Dekanlığı, Teknik Bilimler Bölümü, Öğ.Elm., ANKARA, Makalenin geliş tarihi: Kabul tarihi:

2 az enerji kullanımını sağlayacak yöntemler üzerinde çalışılmıştır. Günümüzde ise sınırlı enerji kaynaklarının kontrolsüz tüketimi ve enerji maliyetlerinin yüksekliği ile birlikte enerjinin çevreye olan etkileri, önemli problemler hâline gelmiştir. Bu sorunların çözümlerine yönelik olarak araştırmacıların yoğun çalışmalar yaptıkları gözlenmiştir. Çalışmalarda tasarruf amaçlı geliştirilen cihazlar, enerji etkinliği yanında, yükseltilmiş yangın güvenliği, düşük bakım maliyetleri, daha sessiz çalışma, daha dayanıklı malzemeler, daha hızlı pişirme süreleri ve duyguları rahatlatacak doğal aydınlatmanın daha yaygın kullanımı gibi diğer faydaların sağlanmasında da başarılı olmuşlardır. Ne yazık ki, bu verimli teknolojilerin kullanımlarına Türkiye de fazla ilgi gösterilmemiştir. Türkiye nin sanayi, konut ve ulaşım sektörlerinde, toplam enerji tüketimlerinin % oranlarında enerji tasarrufu potansiyelleri olduğu Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünce yapılan enerji tasarruf çalışmalarıyla tespit edilmiştir (Kaymakçıoğlu,1996). Ancak enerji tasarrufunda elde edilebilecek çok yönlü kârlılığa rağmen, yine de gerekli önlemler zamanında alınmamaktadır. Maliyetlerin fiyatlara hemen yansıdığı sanayi ve diğer sektörlerde bile, enerji tasarrufuna yönelik yatırımların oldukça yavaş uygulandığı gözlenmektedir. Bu eğilim az gelişmiş ülkelerde daha da yaygındır. Bunun başlıca nedenleri şöyle özetlenebilir: a. Fiyat değişmelerine tepkinin yavaş olması, mevcut işletmelerin verimli çalıştığı kanısının hakim olması, b. Enerji tasarrufu yatırımlarının karmaşık oluşu, tasarruf amaçlı önerilen yeni ekipmanlara güvenilememesi ve gerekli revizyonların yapılması sürecinde üretim veya hizmette aksamanın istenmemesi, c. Enerji tasarrufu çalışmalarının çok sayıda küçük yatırımlardan oluşması nedeniyle uygulamalarda aksaklıklara yol açabileceğinin değerlendirilmesi, d. Son yıllarda, ekonomik şartların ağırlaşması nedeniyle yeni yatırımlara yeterli kaynak ayrılamaması, e. Verimin iyileştirilmesinden ziyade, üretim artışına önem verilmesi ve yönetimlerin enerji tasarrufu çalışmalarına yeterli ilgiyi göstermesidir (Tübitak,1988:34). Türkiye de hâlen çoğu kamuya ait olmak üzere, günümüz koşullarında ekonomik olma özelliğini kaybetmiş sanayi ve hizmet sektörlerine ait tesis ve kurumlar mevcuttur. Bu tesisler, maliyet kriterlerine göre fazla enerji tüketen ve teknolojik gelişmelere ayak uyduramamış işletmeler olarak kalmışlardır. 128

3 Türkiye de enerji tasarrufu çalışmalarını desteklemek amacıyla 1995 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yayımladığı sanayi kuruluşlarının enerji tüketiminde verimliliğin arttırılması için alacakları önlemler hakkında yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre, enerji tüketimi 2000 (Ton Eşdeğer Petrol) TEP'e eşit ve büyük olan tüm fabrikaların, enerji tüketiminde verimliliğin arttırılması için enerji yönetimi sistemini oluşturmaları istenmiştir (ETKB,1995). Buna ilave olarak 1997 yılında Başbakanlıkça kamu kuruluşlarına yönelik yayımlanan genelgeye göre, tüm kamu kuruluşlarınca tüketim aşamasında, söz konusu enerjinin verimli kullanılması konusunda şube müdürlükleri oluşturmaları ve 1995 yılında yayımlanan yönetmeliğe uygun faaliyet sürdürmeleri istenmiştir (Başbakanlık,1997). Enerji Verimliliği Kanunu ile yürürlüğe giren ve toplam inşaat alanı en az m 2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan binalarda ve yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ten fazla olan işletmelerde, bulundurulması zorunlu hâle getirilen enerji yöneticilerinin verimliliğe yönelik çalışmalar yapmaları yükümlülük haline getirilmiştir (EİE, 2008). Enerji verimliliği, kuruluşlarının çevresel performansını etkileyen en hızlı ve en ekonomik yollardan biridir (Özdabak, 2002:9). Bu nedenle enerji girdilerinin yüksek olduğu kuruluşlarda, enerji girdilerinde süreklilik, kalite ve düşük maliyetin sağlanması kaçınılmazdır. Kontrolsüz enerji tüketiminin kurumlar üzerine getireceği ek mali yük düşünüldüğünde, enerjinin verimli tüketimine yönelik disiplinlerin önemi, enerji yönetimine duyulan ihtiyacı açıkça göstermektedir. Üst Yönetimin Katkı ve Desteği İzleme Değerlendirme Enerji Muhasebesi Uygulama Enerji Tasarrufu Ön Enerji Taraması Sermaye Detaylı Enerji Taraması Eğitim Şekil 1. Enerji Yönetim Sistemi (Kedici, 1993, 2) 129

4 Etkin bir enerji yönetimiyle enerjinin verimli kullanımı ve enerji giderlerinin düşürülebilmesi, hem bu enerji kaynaklarının kullanım süresini uzatacak hem de ekonomik olarak tasarruf sağlayacaktır. Şekil 1 de kurulacak etkin bir enerji yönetim sisteminin disiplinleri verilmiştir. Bu tür kurumlarda yapılacak enerji yönetimi veya enerjinin verimli kullanımı ile ilgili çalışmalar çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Bunlar: a. Ön enerji tasarruf etüdünün hazırlanması (Enerji taraması: Verilerin toplanması, işlenmesi ve değerlendirilmesi) b. Yönetim ve personel desteği c. Enerji tasarrufu tasarım ve düzenlemeleri d. İzleme ve değerlendirmedir (Çalıkoğlu, 2007). Bu çalışmada, 2000 TEP üzerinde enerji tüketen bir kamu kuruluşu için, 2006 ile 2007 yılları enerji tüketim değerleri esas alınarak, bir enerji yönetimi organizasyonunca ön enerji tasarrufu etüdü hazırlanabilmesi için gerekli enerji taraması yapılmıştır. Çalışma sonunda kümülatif toplam değerler grafiği elde edilmiş ve sağlanabilecek enerji tasarruf potansiyeli belirlenmiştir. 2. ENERJİ TARAMASI YÖNTEMİ Hizmete yönelik kamu kurumlarında enerji maliyetleri elektrik, ısıtma, soğutma, havalandırma, hizmet kısımlarının enerji tüketimleri, işçilik ve enerji amaçlı işletme maliyetlerinin toplamını içerir. Genellikle enerji maliyetleri, kuruma bir ödeme zorunluluğu getirmediği için, basit bir şekilde toplam harcamalara dâhil edilir ve ayrı bir kalem olarak dikkate alınmaz. Oysa Türkiye de kamu kurumlarının harcamaları incelendiğinde, enerji maliyetlerinin oldukça yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu kurumlarda enerjinin verimli tüketimi için enerji yönetimlerinin oluşturulması ve yönetimlerin başarılı olabilmesi için de, öncelikle enerji taramalarının oluşturulması önemli bir adımdır. Bunun için bir kurumun ihtiyaç ve tüketim miktarları değerlendirilebilecek süreçler içinde (günlük, haftalık, aylık veya yıllık) çizelgeler haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu çizelgelere göre gerekli hesaplamalar yapılarak enerji analiz grafikleri çıkarılmalıdır. Bu grafikler kurumun tüm tüketimleri için ayrı ayrı yapılmalıdır. Oluşturulacak grafikler kurumda enerjinin zamana bağlı birim tüketimleri arasında bir karşılaştırma yapılmasını sağlayacaktır. Bu karşılaştırmalar sayesinde, uygulanacak enerji politikaları belirlenecek, tasarruf yapılabilecek noktaların analizine olanak sağlanacaktır. 130

5 Bir kuruma yönelik yapılacak enerji taramasında ilk aşama, enerji türleri ile bu enerjilerin tüketim verilerinin toplanmasıdır. Verilerin toplanması aşamasında öncelikle veri toplama stratejilerinin belirlenmesi gerekir. Bu amaçla; a. Veri toplanacak enerji türlerinin belirlenmeli, b. Ölçülecek enerji tüketim noktaları belirlenmeli, c. Ölçüm türleri (ölçü aletleri gibi) ve periyotlar (en az set veri alınmalı) tespit edilmeli, d. Verilerin toplanma şekli ve yeri ile ölçüm süreleri (Haftalık ölçümlerde en az 10 hafta, aylık ölçümlerde en az bir yıl) saptanmalıdır. Çalışmada enerji verileri türlerine göre kurum tüketim sayaçlarından yararlanılarak, aylık tüketim ortalamaları referans alınmıştır. Enerji tüketimi, birçok faktöre bağlı olarak haftadan haftaya veya aydan aya değişebilir. Bu faktörler, spesifik değişkenler, kontrol edilebilir değişkenler olmak üzere ikiye ayrılır (Kedici,1993:12). Spesifik değişkenler, kurumun talep ettiği ihtiyaca göre enerji talebini belirleyen değişkendir. Enerji ihtiyacını hesaplamak için kullanılan standart denklemlerde bu değişkenler kullanılır. Kontrol edilebilir değişkenler ise; enerji sistemleri işletme uygulamaları, sistem kontrolü, bakım standardı gibi enerji tüketimini en aza indirebilmek için yönetim tarafından planlanan değişkenlerdir. Genelde standart denklem, enerji gereksiniminin spesifik değişkenlere bağlı olduğunu gösteren bir doğru denklemidir. Uygulamalarda genelde üç ayrı doğru denklemi kullanılsa da bu uygulamada enerji gereksiniminin spesifik değişkenlere bağlı olduğunu gösteren doğru denklemi tercih edilmiştir (Söğüt,2006:151). Bulunan standart denklemden sonra hedefler belirlenmelidir. Enerji tüketiminin olduğu her bir bölüm ve tüm sistem için standart belirlenirken aynı anda hedefte belirlenmelidir. Bu hedef standartla aynı formda bir doğru denklemidir. Hedeflerin tespiti için standart doğrunun altında kalan verilerle tekrar bir hedef doğru oluşturulmalı ve bu doğrunun denklemi belirlenmelidir. Kurumda hedef belirlendikten sonra performansın değerlendirilmesi için, beklenen enerji kullanımı ile gerçek enerji tüketim değerlerinin düzenli olarak karşılaştırılması yapılmalıdır. Bunu yapabilmek için spesifik enerji tüketim (SET) değerleri kullanılabilir. Spesifik enerji tüketimi, birim ihtiyaç değerine bağlı kullanılan enerjinin birim zamandaki değeri olarak tanımlamak mümkündür. Örneğin; bir kurumda spesifik değişken, birim zamanda ihtiyaç duyulan enerji ile tarif ediliyorsa; SET= Enerji tüketimi/ saat 131

6 olarak ifade edilir. SET değeri, özellikle kurumun işletme koşullarının enerji tüketim performansına etkisini izleme açısından önemlidir. SET değerinin büyümesi, kötü performansı ve enerji tüketiminin gereksiz yere artmasını işaret eder[6]. Kümülatif toplam değerler (CUSUM) grafiğinin çizilmesi de bir tesisin durumunun görülebilmesi için uygun olan bir başka değerlendirme yöntemidir. Bu grafiksel çalışma ile incelenen sistemde hedef tüketimlere bağlı tasarruf potansiyelleri belirlenir. CUSUM grafiğini çizebilmek için kurulu güce bağlı enerji verileri ve gerçek enerji verileri arasında değerlendirme yapılır. Bunun için en küçük kareler yöntemi ile standart denklem hesaplanır (Kedici, 1993: 2). Elde edilen verilere bağlı hedef tüketimleri hesaplanır ve kümülatif toplamda enerji tasarruf potansiyeli saptanır. Elde edilen verilere uygun CUSUM grafiği çizilir. Bu grafik incelendiğinde, eğimi negatif olan değerler ve negatif bölgede kalan alanlar tesisin iyi bir performansa sahip olduğu zamanları, pozitif olanlar ise kötüleşme olan zamanları göstermektedir.(söğüt,2005:69). 3. HESAPLAMALAR VE DEĞERLENDİRMELER Bu bölümde bir kampüs özelliğine sahip eğitim kurumunda yıllarına ait enerji taraması gerçekleştirilmiştir. Kurum sürekli faaliyet gösteren ve yatılı öğrenci barındıran bir kurumdur. Kurum yönetim organizasyonunda tesisin bakım ve onarımına yönelik genel bakım bölümü müdürlük şeklinde yer almaktadır. Kurumda genel bakım müdürlüğüne bağlı sorumlu bakım müdürlüğü ve bu müdürlüğün bünyesinde tesisat ve elektrik teknisyenleri mevcuttur. Kurumca enerji tasarruf bilinci sürekli vurgulansa da, enerjinin bir program dahilinde yönetim ve kontrolü yapılmamaktadır. Kurumun tükettiği enerji elektrik ve fuel-oil e dayanmaktadır. Kurumun aylık enerji tüketim verileri yakıt türlerine göre sayaçlar yardımıyla sürekli olarak ölçülmektedir. Çalışmada bu veriler kullanılmış ve kurumda tüketilen enerji türleri ve verileri Tablo 1'de verilmiştir. Elektrik enerjisi, aydınlatma, elektrikli aletler ve donanımların elektrik ihtiyacını karşılama amaçlı kullanılırken, fuel-oil, ısıtma ve kullanım sıcak suyu hazırlama amaçlı kullanılmaktadır. Kurumda ısıtma ihtiyacının karşılanması ve kullanım sıcak suyunun hazırlanması için mevcut 2 kazan dairesinde kapasiteli 3 er adet fuel-oil tüketen buhar kazanı ve buna bağlı 16 adet eşanjör dairesi mevcuttur. 132

7 Tablo 1. Enerji Tüketimi ve Maliyet Değerleri Enerji Tüketim Enerji Değeri ve Dağılımı Enerji Maliyeti Ortalama Birim Birim Toplam Isıl Fiyatı Enerji Türü Miktar Miktarı (GJ) % Maliyeti % Değeri (TL/kWh Maliyeti (TL/yıl) (kj/kg) TL/kg) (TL/GJ) Elektrik ,308 0,09 0, ,0419 (kwh/yıl) Fuel-oil , ,979 0,91 1, , ,0280 (ton/yıl) Elektrik ,165 0,11 0,183 1,098E+09 0,56 0,0508 (kwh/yıl) Fuel-oil , ,850 0,89 1, ,2 0,44 0,034 (ton/yıl) yılları enerji tüketimleri değerlendirme yapabilmek için ortak enerji birimine dönüştürülmüş, bu işlemde yakıtlar için birim kütlenin ortalama ısıl değerleri kullanılmıştır. Birim enerji tüketim maliyetlerine göre her enerji türü için toplam maliyet hesaplanmış, bu maliyetlere bağlı olarak da her enerji türünün birim enerji maliyeti, enerji tüketim miktarına göre hesaplanmıştır yılında GJ başına saatlik enerji tüketim maliyeti, bir önceki yıla göre % 17,52 artarak 0,0508 TL/GJ olarak gerçekleşmiştir. Kurumun iki yıllık enerji tüketimi yaklaşık 12553,98 TEP karşılık gelmektedir. Kurumun 2006 yılı ile 2007 yılı toplam enerji tüketimi ve maliyetleri Tablo 1 de verilmiştir. Bu çalışmada spesifik enerji tüketimlerini belirlemek için kişi esas alınmış ve kişi başına düşen enerji miktarı saptanmıştır yılı aylık enerji tüketimleri ve tüketim maliyetleri ile kişi başına düşen enerji tüketim miktarı Tablo 2 de verilmiştir yılında en yüksek enerji tüketiminin Şubat ayında GJ/Ay olarak gerçekleştiği; en düşük enerji tüketiminin ise Eylül ayında kj/ay olarak gerçekleştiği görülmüştür. Ancak kişi esas alındığında en yüksek tüketimin 2006 yılı Ağustos ayında GJ/Ay.kişi olarak gerçekleştiği görülmektedir. Özellikle yaz aylarında kurumdan yararlanan kişi sayısının düşmesine rağmen, kişi başına düşen tüketim miktarındaki artışlar dikkat çekicidir yılarına ait fuel-oil tüketimleri incelendiğinde; tüketimin yaz ve kış aylarında önemli farklılıklar gösterdiği görülmüştür yılı kış sezonunda en yoğun tüketim; Şubat ayında GJ/Ay ve TL/Ay olarak gerçekleşmiş, yaz sezonunda ise en yüksek enerji tüketimi, Mayıs ayında GJ/Ay ve TL/Ay olarak gerçekleşmiştir. 133

8 Tablo 2. Tüketim ve Enerji Değerleri 2007 yılı kış sezonunda en yoğun tüketim Ocak ayında GJ/Ay ile TL/Ay olarak gerçekleştiği, yaz bölümünde ise en yüksek enerji tüketiminin Temmuz ayında GJ/Ay ile TL/Ay olarak gerçekleştiği görülmüştür yılında en yüksek enerji tüketiminin Ocak ayında GJ/Ay olarak gerçekleştiği; en düşük enerji tüketiminin ise eylül ayında 134

9 GJ/Ay olarak gerçekleştiği görülmektedir. Burada da özellikle fuel-oil in etkili olduğu görülmektedir Aylık Enerji Tüketimi (GJ/Ay) Elkt 2007 Elkt 2006 Fuel-oil 2007 Fuel-oil 0 Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şekil yılı elektrik ve fuel oil tüketimlerinin aylık dağılımı Elektrik tüketimleri açısından 2007 yılında aylık tüketimlerin birbirine yakın olduğu ancak özellikle Ocak 2007 de elektrik tüketiminin 2006 yılına nazaran yüksek olduğu göze çarpmaktadır yılları elektrik ve fuel oil tüketimlerinin aylık dağılımları Şekil 2 de verilmiştir. Enerji Tüketimi GJ/Ay kişi Aylar Oca.06 Şub.06 Mar.06 Nis.06 May.06 Haz.06 Tem.06 Ağu.06 Eyl.06 Eki.06 Kas.06 Ara.06 Oca.07 Şub.07 Mar.07 Nis.07 May.07 Haz.07 Tem.07 Ağu.07 Eyl.07 Eki.07 Kas.07 Ara.07 Şekil 3. Standart(gerçekleşen) Enerji Tüketim Grafiği 135

10 2006 ve 2007 yılları toplam enerji tüketiminin aylık verileri dikkate alınarak MATLAB programı yardımıyla standart(gerçekleşen) ve hedef enerji grafikleri oluşturulmuştur ve 2007 yılı kişi başına düşen enerji tüketimleri dikkate alınarak regresyon analizi yöntemiyle standart doğru denklemi y=0.2779xtüketim olarak bulunmuş, R 2 (R 2 = gerçeğe yaklaşma oranıdır. Tespit edilen tüketimlere bağlı Y=ax+b fonksiyonuna göre hesaplanmıştır) ise %97 olarak tespit edilmiştir yılı için enerji tüketim grafiği Şekil 3 te verilmiştir. Tablo 3. Kış Dönemi Enerji Tüketimleri Personel Miktarı Toplam Enerji Tüketim Değeri Toplam Enerji Tüketim Maliyeti Birim Enerji Miktarı Yıllar Aylar (kişi) (GJ/Ay) (TL/Ay) (GJ/kişi) Ocak , ,95 5,631 Şubat , ,35 6,356 Mart , ,42 4,3 Kasım , ,90 5, Aralık , ,44 4,164 Ocak , ,97 6,232 Şubat , ,38 5,311 Mart , ,53 4,387 Kasım , ,22 3, Aralık , ,49 4, yılına ait enerji tüketimleri ve maliyetleri kış ve yaz dönemleri olarak ayrı ayrı incelenmiştir. Kış dönemi tüketimlerinin %6 sı elektrik, %94 ü fuel-oil dir. Yıllar Aylar Tablo 4. Yaz Dönemi Enerji Tüketimleri Personel Miktarı Toplam Enerji Tüketim Değeri 136 Toplam Enerji Tüketim Maliyeti Kişi Başına Düşen Enerji Miktarı (kişi) (GJ/Ay) (TL/Ay) (GJ/kişi) Nisan , ,19 2,114 Mayıs , ,88 2,231 Haziran , ,54 3,576 Temmuz , ,05 74,8 Ağustos , ,62 174,4 Eylül , ,10 73,02 Ekim , ,74 2,209 Nisan , ,72 2,091 Mayıs , ,75 2,008 Haziran , ,40 3,722 Temmuz , ,13 95

11 Ağustos , ,74 170,7 Eylül , ,20 105,5 Ekim , ,07 2,181 Bu tüketimlerde en yoğun enerji tüketiminin kış döneminde Şubat 2006 ayı olduğu görülmektedir. Kişi başı birim enerji tüketiminin en fazla olduğu ay 6.36 GJ/kişi ile Şubat 2006 ayı olduğu; en düşük tüketimin olduğu ayın ise 3.78 GJ/kişi ile Kasım 2007 olduğu tespit edilmiştir. Yaz ve kış tüketimlerinde tüketilen enerji miktarı ile kişi başına tüketilen enerji miktarı arasında ters bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında kişi başı enerji tüketimlerinin ulaştığı nokta tasarruf potansiyelleri açısından da dikkat edilmesi gereken değerlere ulaşılmıştır yılı kişi başına düşen enerji tüketim değerleri Şekil 4 de verilmiştir Yaz Kış Kişi başı tüketimler (GJ/kişi) Şekil yılı kişi başına düşen enerji tüketim değerleri 2008 ve sonrası için hedeflenen tahmini tüketimler, regresyon analizinde doğru grafiğinin altında kalan verilere göre ikincil bir grafikle oluşturulan doğru grafiğinin regresyon doğru denklemi ile hesaplanmaktadır. Yapılan çalışma sonunda 2008 ve sonrası için hedeflenen tüketimler için, hedef enerji tüketimin değerlerinin doğru denklemi y = *Tüketim olarak bulunmuş, R 2 değeri ise %90 olarak tespit edilmiştir. Bulunan bu doğru denklemine göre hesaplanan hedef enerji tüketimlerinin grafiği Şekil 5 de verilmiştir. 137

12 Hedef Tüketimler GJ/Aykişi Aylar Oca.06 Şub.06 Mar.06 Nis.06 May.06 Haz.06 Tem.06 Ağu.06 Eyl.06 Eki.06 Kas.06 Ara.06 Oca.07 Şub.07 Mar.07 Nis.07 May.07 Haz.07 Tem.07 Ağu.07 Eyl.07 Eki.07 Kas.07 Ara.07 Şekil 5. Hedef Enerji Grafiği (2008 yılı ve sonrası için) Enerji taramalarında hedef; sistemlerin enerji tasarruf potansiyellerinin belirlenmesidir. Bunun için standart ve hedef tüketimleri arasındaki farklar araştırılır ve iki tüketim verileri arasındaki farklar tasarruf potansiyelini belirler. Tasarruf potansiyeli; incelenen sistemde enerji geri kazanımına yönelik teorik bir hedeftir. Ancak tümüyle geri kazanımı da mümkün değildir. Çalışmada yılları verilerine göre standart ve hedef tüketimlerde toplamda kurumun kişi başına düşen enerji tasarruf potansiyelinin %21.09 gibi oldukça önemli bir potansiyel olduğu belirlenmiştir. Hedef enerji tüketimlerine göre sağlanacak aylık tasarruf oranları Tablo 5 de verilmiştir. Hedef enerji tüketimlerine göre muhtemel tasarruf miktarları ve tasarruf maliyetlerinin görülebileceği bir başka yaklaşım kümülatif toplam değerler (CUSUM) grafiğinin çizilmesidir. Bu değerlendirme kurumda iki yıllık sürede enerji tüketiminin gerçek ve hedef tüketimleri arasında farklarını, hedeflerin sağlanması durumunda kurumun sağlayacağı enerji tasarruf miktarını ve maliyetini belirler. 138

13 Tablo ve sonrası için hedef enerji tüketimleri Tarih Tahmini Kişi Sayısı Kişi başı enerji tüketimi GJ/Ay Hedef Enerji Tüketimi GJ/Ay Birim Tasarruf Miktarı GJ/Ay Birim tasarruf Oranı % Ocak ,631 4,099 1,532 27,2 Şubat ,356 4,525 1,831 28,8 Mart ,3 3,318 0,982 22,8 Nisan ,114 2,034 0,080 3,8 Mayıs ,231 2,103 0,128 5,8 Haziran ,576 2,892 0,684 19,1 Temmuz ,8 44,722 30,078 40,2 Ağustos ,4 103,217 71,183 40,8 Eylül 91 73,02 43,677 29,343 40,2 Ekim ,209 2,090 0,119 5,4 Kasım ,314 3,913 1,401 26,4 Aralık ,164 3,238 0,926 22,2 Ocak ,232 4,452 1,780 28,6 Şubat ,311 3,911 1,400 26,4 Mart ,387 3,369 1,018 23,2 Nisan ,091 4,099-2,008-96,0 Mayıs ,008 1,972 0,036 1,8 Haziran ,722 2,978 0,744 20,0 Temmuz ,586 38,414 40,4 Ağustos ,7 101,044 69,656 40,8 Eylül ,5 62,752 42,748 40,5 Ekim ,181 3,012-0,831-38,1 Kasım ,78 2,073 1,707 45,2 Aralık ,941 3,694 1,247 25,2 Çalışmada elde edilen hedef verilere göre toplam kümülatif değerler hesaplanmış ve birim enerji tüketiminde sağlanabilecek tasarruf potansiyelleri ve tasarruf oranları aylık verilere göre hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 5 te verilmiştir. Buna göre enerji tasarruf potansiyeli aylık oranda % 1.8 ile % 45.2 aralığında değiştiği görülmüştür. Sadece Nisan ve Ekim aylarında tüketimin desteklenebileceği görülmüştür yılları kişi başına enerji tüketim maliyeti dikkate alınarak oluşturulan, hedef enerji tüketimlerine göre enerji hedef maliyetleri Tablo 6 da verilmiştir. 139

14 Tarih Tablo ve sonrası için enerji maliyetleri Hedef Enerji Tüketimi GJ/Ay Hedef Enerji Maliyeti TL/Ay Hedef Enerji Tasarrufu GJ/Ay Hedef Enerji Maliyet tasarrufu TL/Ay Kümülatif Toplamlar TL Ocak 25006, ,2-9343, Şubat 27604, , Mart 20239, ,2-5992, Nisan 12409, ,2-489, , Mayıs 12824, , , Haziran 9819, ,3-2320, Temmuz 6081, ,1-4090, Ağustos 7536, ,8-5197, Eylül 3974, ,3-2670, Ekim 12745, ,3-727, , Kasım 23868, , Aralık 19751, , , , Ocak 27160, , Şubat 23859, ,9-8537, Mart 20548, , Nisan 25006, , , Mayıs 12024, , , Haziran 10110, , Temmuz 7695, ,7-5224, Ağustos 7375, ,6-5084, Eylül 5709, ,4-3889, Ekim 18372, , , Kasım 12645, , , Aralık 22533, ,7-7605, , Bu verilere göre 2008 yılı için TL; 2009 yılı için TL olmak üzere toplam enerji tasarruf potansiyelinin TL olabileceği saptanmıştır. Toplam kümülatif değerlerde iki ay dışında tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Kurumda iki yıllık enerji tüketimleri incelendiğinde TL lik bir tasarruf potansiyeline sahip olduğu saptanmıştır. 140

15 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şekil 6. Kümülatif toplam değerler (CUSUM) grafiği Bu enerji sistemlerinde % luk bir tasarruf potansiyelini ifade etmektedir. Bulunan bu sonuçlara göre toplam kümülatif değerler grafiği çizilmiş ve Şekil 6 da verilmiştir. 5. SONUÇ Bu çalışmada kampus özelliğine sahip bir kurumun enerji tasarruf çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 2006 ile 2007 yıllarına ait enerji tüketim verileri kullanılarak bir enerji taraması gerçekleştirilmiştir. Yapılan hesaplamalarda, TL/GJ.h yıllık ortalama birim enerji tüketimine sahip olan kurumda hedef ortalama birim enerji tüketimi TL/GJ.h olarak bulunmuştur. Sistemde bu hedeflere ulaşılması durumunda iki yıllık verilere göre TL lik bir tasarruf maliyetinin ve % 21,09 tasarruf oranının sağlanabileceği görülmüştür. Bu tür kurumlarda enerji tasarruf potansiyelinin artırılması ve enerjinin etkin kullanımına yönelik olası tedbirler ve öneriler aşağıda verilmiştir. 141

16 a. Öncelikli olarak bu tür yoğun enerji tüketen kurumlarda enerji yönetimleri mutlaka kurulmalıdır. Bu enerji verimliliği kanun gereği de bir zorunluluk hâline gelmiştir. b. Bu tür sistemlerde verimlilik çalışmalarına yönelik olarak enerji türlerine bağlı çalışmalarının ayrı ayrı yapılması daha doğru olacaktır. Elektrik tüketiminin ölçüm noktaları sadece sayaç noktalarıdır. Sistemde elektrik tüketim noktalarının fihristi oluşturulmalı ve belirlenen noktalarda ölçümler yapılmalıdır. Özellikle dış aydınlatmada ekonomik ampul çözümleri uygulanmalıdır. c. Kazan dairelerinde yüksek kapasiteli buhar kazanlarının baca hattında ekonomizer gibi enerji geri kazanım sistemleri değerlendirilmelidir. Kurum binaları eski yönetmeliklere göre yapılmıştır. Mantolama gibi enerji tasarrufuna olumlu katkı sağlayan sistemler değerlendirilmelidir. Eşanjör daireleri ve bağlantı borularında yalıtımlar ve optimum yalıtım kalınlıkları yeni uygulamalara göre tekrar hesaplanmalıdır. d. Isıtma sistemi özellikle güneş enerjisi kaynaklı yenilebilir enerji sistemleriyle desteklenebilir. Bu hem yakıt tasarrufuna hem de çevresel etkilerin azalmasına neden olacaktır. e. Ünitelerde çalışan sirkülasyon pompaları, motorlar, vb. elemanların tamamının frekans kontrollü çalıştırması özellikle elektrik tüketiminde tasarrufa olumlu katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak, enerjinin daha verimli kullanılmasının ve tasarruf çalışmalarının verimliliği geliştirmeye yönelik yapılmasının birer zorunluluk haline geldiği bina sektöründe de etkin bir enerji yönetimi ile hizmet kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakârlık etmeksizin ve hizmetleri azaltmaksızın enerjinin daha verimli kullanımı sağlanmalıdır. KAYNAKÇA ÖZDABAK A., ERTEM M.E., Enerji Yönetim Teknikleri, Erdemir yayınları,,sayfa 9-13 Başbakanlık, Enerji Verimliliği, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün B.02.0.PPG sayı ve tarihli genelgesi.(erişim Tarihi:Mart 1998) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Arttırılması İçin Alacakları Önlemler Hakkında Yönetmelik,1995 EİE, 2009, Enerji Verimliliği Kanunu, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü, pdf, 2007 (Erişim Tarihi: 25 Haziran 2009) 142

17 ÇALIKOĞLU E., Ekim Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği Kanunu, VIII Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Makine Mühendisleri Odası, VIII Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul, Sayfa 797. KEDİCİ Ö., Enerji Yönetimi Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Enerji Kaynakları Etüd Dairesi Başkanlığı 1993 Ankara Sayfa 2 KAYMAKÇIOĞLU F., Elektrik Enerjisinin Sanayide Verimli Kullanılması, TMMOB 1. Enerji Sempozyumu, TMMOB I. Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı Sayfa 312 Tübitak Mayıs TTGV Bilim Teknoloji-Sanayi Tartışmaları Enerjinin Etkin Kullanımı ve Enerji Tasarrufu ile İlgili Teknolojiler Alt Grup Raporu, TÜBİTAK, - Ankara, Sayfa SÖĞÜT Z., Mayıs Çimento Fabrikasında Enerji Taraması ve Üretim Hattı Isı Proseslerinde Enerji ve Ekserji Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sayfa 69,70 SÖĞÜT Z., OKTAY Z., Mayıs Sanayi Sektöründe Enerji Taramasının Etkisi Ve Örnek Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Sayı 10, Sayfa

SANAYİ SEKTÖRÜNDE ENERJİ TARAMASININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

SANAYİ SEKTÖRÜNDE ENERJİ TARAMASININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA SANAYİ SEKTÖRÜNDE ENERJİ TARAMASININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA Ziya SÖĞÜT * & Zuhal OKTAY ** * K.K.Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Teknik Bilimler Bölümü, 10110 Balıkesir, mzsogut@yahoo.com

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme

Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme hakkına sahip değiliz. Ürün ve/veya hizmet kalitesini düşürmeden piyasa fiyatlarında rekabet edebilmenin

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu Mart - 2011 Yahya Kaptan Toplu Konut Alanının Isı Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi Hazırlayan : Ünal ÖZMURAL, Alpaslan GÜVEN, Yavuz

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI A. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi B.

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ Murat BAYRAM Binalarda Enerji Verimliliği Şubesi Şube Müd.V. bayram.bay@gmail.com Enerji Nedir? İş yapabilme kabiliyetidir. Enerji Yönetimi Nedir? Yaşam için gerekli

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI Ekim 2009 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü Genel Enerji Durumu 2006 yılında, ülkemizin genel enerji

Detaylı

Aluminyum Sektöründe Enerji Yönetimi

Aluminyum Sektöründe Enerji Yönetimi 2015 2015 Aluminyum Sektöründe Enerji Yönetimi Mahmut DEDE Enerji Verimliliği Müdürü 13 Şubat 2015, FSMVÜ İçerik Schneider Electric Neden Enerji Yönetimi? Nasıl Bir Enerji Yönetimi? Aluminyum Sektöründe

Detaylı

MLİLİĞİİĞİ Bina Enerji Kimlik Belgesi- EKB

MLİLİĞİİĞİ Bina Enerji Kimlik Belgesi- EKB Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği nin yürürlüğe girmesi ile yeni ve mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu hale geldi. Yeni binalar için uygulama 1 Ocak 2011 de başladı.

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Ve Verimli Kullanılan Enerjidir.

En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Ve Verimli Kullanılan Enerjidir. 2011 Dünya alarm veriyor Fosil kaynaklarının tükenmesi, alternatif kaynakların henüz ekonomik olmaması nedeniyle, kullanılan enerjinin tamamının faydaya dönüştürülmesi ile daha temiz çevre sağlanabilecektir.

Detaylı

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler 1. gün Program GG.AA.YYYY Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler Kişisel Gelişim Problem çözme yeteneği, ikna kabiliyeti 11:00-11:50 Kişisel Gelişim Yenilikleri

Detaylı

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015)

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015) KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015) Bülent ÇARŞIBAŞI Elektrik Mühendisi-Öğretim Görevlisi Ege Üniversitesi Müh.Fak. ve Ekonomi Üniv. SETAŞ Enerji EEEP Yöneticisi-Enerji

Detaylı

HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON 22 Kasım 2014 / İSTANBUL Özay KAS Makina Yük. Müh. TÜRKOTED Yön. Kur. Üyesi KOJENERASYON

Detaylı

Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015

Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015 Çelikhane Gazı Kazanım ve Kullanımının Artırılması Projesi Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015 Sunum Akışı Erdemir de Enerji, Proses

Detaylı

Coşkun KARABAL Genel Müdür

Coşkun KARABAL Genel Müdür Coşkun KARABAL Genel Müdür ENERJİ ETÜTLERİ - Enerji tasarruf odaklarının tespit edilmesi - Gerekli ölçümlerin yapılması ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi - Tasarruf odaklarına yönelik yatırımlarla

Detaylı

Her İşletmenin Mutlaka Bir Enerji Politikası Olmalıdır.

Her İşletmenin Mutlaka Bir Enerji Politikası Olmalıdır. ENVE Enerji, mekanik ve elektrik uygulama konularında 40 yılı aşkın süredir mühendislik hizmeti vermekte olan Ka Mühendislik A.Ş. bünyesinde yapılandırılmış bir kuruluştur. Günümüzde artan enerji maliyetleri

Detaylı

PROJE RAPORU Ref No: 6403

PROJE RAPORU Ref No: 6403 PROJE RAPORU Ref No: 6403 Proje Başlama Tarihi : 7 Haziran 2006 Proje Bitiş Tarihi: 29 Haziran 2006 Kapsam : 10. Tanker Üs Komutanlığı Güneş Enerjili Merkezi Su Isıtma Sistemi Lokasyon: İncirlik Hava Üssü,

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ekim - Aralık 2015 11/09/2015 Türkiye'nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Uygulanan Enerji Yönetimi

Uygulanan Enerji Yönetimi Türkiye de Uygulanan Enerji Yönetimi Programları İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Türkiye de Uygulanan Enerji Yönetimi Programları A. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI Deniz YUVGUN Gıda Mühendisi - Teknik Müdür TAMTAD Konservecilik San. Tic. A.Ş. Genel Firma Bilgisi Tamtad Konserve Fabrikası 1958 yılında Mesut Yuvgun tarafından kurulmuştur.

Detaylı

ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ

ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ Mete ÇUBUKÇU1 mecubuk@hotmail.com Doç. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR2 aozdamar@bornova.ege.edu.tr ÖZET 1 Ege Üniversitesi

Detaylı

MLİLİĞİİĞİ ISI YALITIMI-ENERJ

MLİLİĞİİĞİ ISI YALITIMI-ENERJ BİNALARDA ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ ISI YALITIMI-ENERJ ENERJİ VERİML MLİLİĞİ İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımc mcıları Derneği Timur DİZ timur@izoder.org.tr Binalarda Enerji Verimliliği Isıtma ve soğutma

Detaylı

Enerji Sektörüne Genel Bakış. Niçin Enerji Verimliliği. Gelişim ve Potansiyel. Zorunlu Uygulamalar. Destekler

Enerji Sektörüne Genel Bakış. Niçin Enerji Verimliliği. Gelişim ve Potansiyel. Zorunlu Uygulamalar. Destekler ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ Mevzuat ve Çimento Sektörüne Yansımalar maları 12 Haziran 2012 TÇMB Çalıştayı ANKARA 1 Sunum İçeriği Enerji Sektörüne Genel Bakış Niçin Enerji Verimliliği Gelişim ve Potansiyel

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Mayıs-Haziran 2015 14.04.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ

TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ 28 Eylul 2010 Ġstanbul TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ POLĠTĠKALAR & UYGULAMALAR Erdal ÇALIKOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Sunum Planı Enerji Kullanımında Eğilimler Enerji Yoğunluğunun Gelişimi Potansiyel Yasal

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ocak - Haziran 2015 07.01.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 6: Veri Boşlukları, Veri Akış Faaliyetleri ve Prosedürler. Esra KOÇ , ANTALYA

Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 6: Veri Boşlukları, Veri Akış Faaliyetleri ve Prosedürler. Esra KOÇ , ANTALYA Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 6: Veri Boşlukları, Veri Akış Faaliyetleri ve Prosedürler Esra KOÇ 23.02.2017, ANTALYA Sunum İçeriği Veri Akış Faaliyetleri, prosedürler ve kontrol sistemleri Veri Boşlukları

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(KARS)

18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(KARS) 6001 sayılı Karayolları Müdürlüğü Teşkilatı ve Görevleri hakkındaki kanuna göre Karayollarının yeniden yapılanması çerçevesinde kurulan 18.Bölge(Kars) Müdürlüğü nin yapımı devam etmektedir. 18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(KARS)

Detaylı

Arçelik A.Ş. de Enerji Verimliliği. Erhan HANGİŞİ Arçelik A.Ş. Enerji Yöneticiliği

Arçelik A.Ş. de Enerji Verimliliği. Erhan HANGİŞİ Arçelik A.Ş. Enerji Yöneticiliği Arçelik A.Ş. de Enerji Verimliliği Erhan HANGİŞİ Arçelik A.Ş. Enerji Yöneticiliği Arçelik A.Ş. Global Arçelik A.Ş. Vizyon Entegre Yönetim Entegre Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Yönetim Sistemi ISO

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Aralık 2014 - Ocak 2015 18.11.2014 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulumuz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket üst yönetimine 2014 yılı içerisinde şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi Deneyin yapılacağı yer: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Laboratuar Binası, 2. Kat Enerji Verimliliği

Detaylı

BAŞVURU DOSYASI FORMATI SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJELERİ (SEVAP) Endüstriyel İşletme Logosu... Endüstriyel İşletme İsmi...

BAŞVURU DOSYASI FORMATI SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJELERİ (SEVAP) Endüstriyel İşletme Logosu... Endüstriyel İşletme İsmi... EK-1 BAŞVURU DOSYASI FORMATI 1. Sayfa: KAPAK Başvuru dosyası kapağı aşağıdaki formata göre hazırlanır. SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJELERİ (SEVAP) Endüstriyel İşletme Logosu... Endüstriyel

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

İSTİHDAMA KATKISI. Tülin Keskin TMMOBMakine Mühendisleri Odası

İSTİHDAMA KATKISI. Tülin Keskin TMMOBMakine Mühendisleri Odası ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN İSTİHDAMA KATKISI Tülin Keskin TMMOBMakine Mühendisleri Odası Enerji Verimliliği Danışmanı Türkiye de İstihdam Türkiye nin çalışma çağındaki nüfusu önümüzdeki

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINDAKİ MEVCUT DAR BOĞAZLAR

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINDAKİ MEVCUT DAR BOĞAZLAR TMMOB Makina Mühendisleri Odası BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINDAKİ MEVCUT DAR BOĞAZLAR TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar KAYNAKLARA GÖRE TÜRKİYE NİN BİRİNCİL

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1 ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AÇIKLAMA: 22-24 Aralık 2015 tarihleri arasında üç gün, TSE tarafından

Detaylı

Oturum Başkanı: Dilşad BAYSAN ÇOLAK

Oturum Başkanı: Dilşad BAYSAN ÇOLAK Oturum Başkanı: Dilşad BAYSAN ÇOLAK Özay KAS Makine Y.Müh. Arke Energy Systems Kojenerasyon; birleşik ısı ve güç üretimi, diğer bir deyişle elektrik enerjisi ve ısı enerjisinin birlikte üretilmesi şeklinde

Detaylı

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4 LOGO 1... 2. 3 ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU Hazırlayanlar 4 Adı Soyadı Sertifika No... 5 1 2 3 4 5 Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. Enerji

Detaylı

15 Eylül 2015 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 AĞUSTOS AYI SONUÇLARI. Yönetici Özeti

15 Eylül 2015 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 AĞUSTOS AYI SONUÇLARI. Yönetici Özeti 15 Eylül 2015 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 AĞUSTOS AYI SONUÇLARI Yönetici Özeti REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Ağustos ayında bir önceki aya göre %0.75 oranında, geçen

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Yeni Konut Fiyat Endeksi [AVRUPA] İstanbul Şehir Geneli (Ocak 2010=100) Ekim, 2011. Ekim, 2012. Ocak, 2012. Nisan, 2012.

Yeni Konut Fiyat Endeksi [AVRUPA] İstanbul Şehir Geneli (Ocak 2010=100) Ekim, 2011. Ekim, 2012. Ocak, 2012. Nisan, 2012. Ocak, 2010 Nisan, 2010 Temmuz, 2010 Ekim, 2010 Ocak, 2011 Nisan, 2011 Temmuz, 2011 Ekim, 2011 Ocak, 2012 Nisan, 2012 Temmuz, 2012 Ekim, 2012 Ocak, 2013 Nisan, 2013 Temmuz, 2013 Ekim, 2013 Ocak, 2014 Nisan,

Detaylı

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü (Bina Enerji Yöneticisi)

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 1. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR Özgür BAŞKAN, Soner HALDENBİLEN, Halim CEYLAN Pamukkale

Detaylı

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com Özet Türkiye de enerjinin yaklaşık %30 sanayide tüketilmektedir. Bu nedenle yapılacak

Detaylı

Enerji Verimlilik Kanunu

Enerji Verimlilik Kanunu Enerji Verimlilik Kanunu 2007 yılı itibariyle yürürlükte olan Enerji Verimliliği Kanunu sonucu, toplam inşaat alanı 2000 m 2 ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sistemi kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

Detaylı

KOJENERASYON - TRIJENERASYON. UYGULAMALARI ve KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

KOJENERASYON - TRIJENERASYON. UYGULAMALARI ve KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON KOJENERASYON - TRIJENERASYON UYGULAMALARI ve KAPASİTE SEÇİMİNDE 17 Aralık 2015/ GEBZE OSB OPTİMİZASYON Özay KAS Makina Yük. Müh. TÜRKOTED Yönetim Kurulu Üyesi KOJENERASYON SİSTEMİ İÇİN MEVZUAT LİSANSLI

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

ITS-90 ULUSLARARASI SICAKLIK ÖLÇEĞİNE UYGUN OLARAK - 40 C / 420 C SICAKLIK ARALIĞINDA Pt-100 DİRENÇ TERMOMETRE KALİBRASYONU KARŞILAŞTIRMASI

ITS-90 ULUSLARARASI SICAKLIK ÖLÇEĞİNE UYGUN OLARAK - 40 C / 420 C SICAKLIK ARALIĞINDA Pt-100 DİRENÇ TERMOMETRE KALİBRASYONU KARŞILAŞTIRMASI 1 ITS-90 ULUSLARARASI SICAKLIK ÖLÇEĞİNE UYGUN OLARAK - 40 C / 40 C SICAKLIK ARALIĞINDA Pt-100 DİRENÇ TERMOMETRE KALİBRASYONU KARŞILAŞTIRMASI Alev DERELİOĞLU Murat KALEMCİ TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü,

Detaylı

Yeni Konut Fiyat Endeksi [AVRUPA] İstanbul Şehir Geneli (Ocak 2010=100) Kasım, 2011. Ocak, 2012. Mayıs, 2012. Mart, 2012. Eylül, 2011.

Yeni Konut Fiyat Endeksi [AVRUPA] İstanbul Şehir Geneli (Ocak 2010=100) Kasım, 2011. Ocak, 2012. Mayıs, 2012. Mart, 2012. Eylül, 2011. Ocak, 2010 Mart, 2010 Mayıs, 2010 Temmuz, 2010 Eylül, 2010 Kasım, 2010 Ocak, 2011 Mart, 2011 Mayıs, 2011 Temmuz, 2011 Eylül, 2011 Kasım, 2011 Ocak, 2012 Mart, 2012 Mayıs, 2012 Temmuz, 2012 Eylül, 2012

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ enveripab Bilinçlendirme Semineri (Marmara Üniversitesi) 12 Kasım 2008 A. Yıldırım TÜRKEL ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun

Detaylı

Daha Yaşanabilir, Sağlıklı, Sürdürülebilir Kentler için Binalarda Enerji Verimliliği. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Daha Yaşanabilir, Sağlıklı, Sürdürülebilir Kentler için Binalarda Enerji Verimliliği. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Daha Yaşanabilir, Sağlıklı, Sürdürülebilir Kentler için Binalarda Enerji Verimliliği Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ (2 Mayıs 2007) 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Bakanlığımıza

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ & ELEKTRİK TARİFELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ & ELEKTRİK TARİFELERİ 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ & ELEKTRİK TARİFELERİ 19-20 Ocak 2017 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İZMİR OLGUN SAKARYA EMO ENERJİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis Sanayide Enerji Verimliliği Hizmetleri Soğutmanın Temelleri Doğalgazlı Soğutma Otomotiv Fabrikası İçin Örnek Çalışma Örnek Çalışma Sonuçları Enervis Sanayide

Detaylı

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Sayı: 212-3 / 13 Aralık 212 EKONOMİ NOTLARI Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Özet: Akım kredi verileri, kredilerin dönemsel dinamiklerini daha net ortaya koyabilmektedir. Bu doğrultuda,

Detaylı

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI 10-11 HAZİRAN 2009 ANKARA VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ PROJENİN GENEL HEDEFİ

Detaylı

Prof. Dr. Ali DURMAZ Gazi Üniversitesi Enerji-Çevre Sistemleri ve Endüstriyel Rehabilitasyon (GEÇER) Araştırma Merkezi Direktörü

Prof. Dr. Ali DURMAZ Gazi Üniversitesi Enerji-Çevre Sistemleri ve Endüstriyel Rehabilitasyon (GEÇER) Araştırma Merkezi Direktörü MEVCUT DURUM NELER YAPMALI? Prof. Dr. Ali DURMAZ Gazi Üniversitesi Enerji-Çevre Sistemleri ve Endüstriyel Rehabilitasyon (GEÇER) Araştırma Merkezi Direktörü 29.Enerji Verimliliği Haftası Paneli İstanbul

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi hususunda yetkilendirilmiş bir kuruluş olan OLUŞUM PROJE, yeni ve mevcut

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi hususunda yetkilendirilmiş bir kuruluş olan OLUŞUM PROJE, yeni ve mevcut Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi hususunda yetkilendirilmiş bir kuruluş olan OLUŞUM PROJE, yeni ve mevcut binalarınız için hızlı, güvenilir ve en uygun fiyatlarla

Detaylı

A N A L İ Z. Bölgesel ve Mevsimsel Konut Fiyat Endeksi Karşılaştırması. FurkanBEŞEL

A N A L İ Z. Bölgesel ve Mevsimsel Konut Fiyat Endeksi Karşılaştırması. FurkanBEŞEL A N A L İ Z Bölgesel ve Mevsimsel Konut Fiyat Endeksi Karşılaştırması FurkanBEŞEL Ocak 2015 KONUT FİYAT ENDEKSİ NEDİR ve NASIL HESAPLANIR? Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerinin takip edilmesi

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ Şuayip Yalman MMO Yönetim kurulu Başkan Vekili Giriş Enerji verimliliği kapsamındaki konular Makine Mühendisliği meslek disiplini içerisinde bulunan

Detaylı

Binalarda ve endüstriyel tesislerde Wilo Enerji Çözümleri

Binalarda ve endüstriyel tesislerde Wilo Enerji Çözümleri Pioneering for You Binalarda ve endüstriyel tesislerde 0000001599.indd 1 22.07.2014 13:59:50 27.08.2014.pdf 1 24.09.2014 08:34:47 02 C M Y CM MY CY CMY K -Proaktif Yenileme Yüksek verimlilik ve sürdürülebilirlik

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ. Hazırlayan: M. Aydın ARSLAN

ENERJİ YÖNETİMİ. Hazırlayan: M. Aydın ARSLAN ENERJİ YÖNETİMİ Hazırlayan: M. Aydın ARSLAN 16360007 İÇİNDEKİLER Enerji Nedir? Enerjinin fazla kullanılması sonucunda oluşabilecek durumlar, Enerji tasarrufu nedir? Neden enerji tasarrufu? Enerjinin Dünya

Detaylı

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3 ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması Faaliyet

Detaylı

Süleyman ŞENOCAK DİE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ TÜKETİMİ

Süleyman ŞENOCAK DİE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ TÜKETİMİ Süleyman ŞENOCAK DİE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ TÜKETİMİ Enerji hem üretim proseslerinde kullanılması zorunlu bir girdi, hemde toplumların refah düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli bir hizmet aracı olarak,

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU ve YENİ TEKNOLOJİLER III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN Duran ÖNDER Makine Yüksek Mühendisi

SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU ve YENİ TEKNOLOJİLER III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN Duran ÖNDER Makine Yüksek Mühendisi SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU ve YENİ TEKNOLOJİLER III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011 Duran ÖNDER Makine Yüksek Mühendisi SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

www.enveenerji.com.tr Enve Enerji Mühendislik Proje Müşavirlik Taahhüt Ticaret A.Ş. 1971 yılında kurumsal çalışmalarına başlayan organizasyonumuz; elektrik, elektronik ve makina mühendisliği uygulamalarının

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 27 ÖZET Şubat ayında yıllık enflasyon, tütün ürünleri fiyatlarındaki artışın ve geçtiğimiz yılın aynı ayındaki düşük bazın etkisiyle yükselmiştir: (i) 2 yılı Şubat

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri. Yiğit Özşahin

Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri. Yiğit Özşahin Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri 2015 Yiğit Özşahin İçerik Entes Elektronik Enerji verimliliği nedir? Neden enerjiyi verimli kullanmalıyız? Enerji verimliliği için

Detaylı

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /...

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... ) Amaç MADDE 1-

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI İMALATINDA ENERJİ YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ender ÇAKAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM MAKİNALARI ANA BİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Poyraz

Detaylı

SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠNE YÖNELĠK DESTEKLER

SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠNE YÖNELĠK DESTEKLER SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠNE YÖNELĠK DESTEKLER Bora OMURTAY Elektrik Mühendisi (ETKB- YEGM) Sunum Ġçeriği 1. Dünyada ve Türkiye de Enerji Durumu ve Talebi 2. Sanayiye Yönelik Destekler Verimlilik Artırıcı

Detaylı

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Güneş Günü Sempozyumu 99-28 Kayseri, 2-27 Haziran 1999 BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Hüsamettin BULUT Çukurova Üni. Müh.

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI: İZMİR NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI: İZMİR NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ [Full Papers:0129] ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI: İZMİR NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ Gülden Gökçen Akkurt 1, Cihan Turhan 2, Cem Doğan Şahin 2, Ebru Kuzgunkaya

Detaylı

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DOĞAL ÇEVRİMLER Enerji Girdisi Atık yok Isı kaybı Yerkabuğun dan sağlanan malzeme Yerkabuğun a bırakılan

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ EROL YALÇIN Endüstri Mühendisi SUNUŞ BAŞLIKLARI Tanımlar EV Göstergelerinin Kullanma Amaçları Makro

Detaylı

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 1 / 89

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 1 / 89 Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 1 / 89 Giriş Enerji Yönetimi Tanımı Enerji Tasarrufunun Önemi İÇERİK Enerji Tüketimi İle Maliyet Analizi Arasındaki İlişki Enerji Yönetim Programının Başlatılması

Detaylı

Tesis Bilgileri Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tesis Toplam Alan Kapalı Alan Kapasite

Tesis Bilgileri Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tesis Toplam Alan Kapalı Alan Kapasite Kurumsal Yönetim Yönetimimiz, dönem içerisinde şirket idaresine; şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum seviyesinin belirlenmesi amacıyla SPK tarafından yetki verilmiş

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI Rasim Buluç, Fikret Büyüksoy Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Erzurum Daha önce Bayındırlık ve İskân İl

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Ocak 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Ocak 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak 27 ÖZET 2 yılı Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde,2 oranında artarak yılı yüzde, oranında artış ile tamamlamıştır. Giyim ve ayakkabı grubu fiyatlarında mevsimsel

Detaylı

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Toplantısı 1 Nisan 2013

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Toplantısı 1 Nisan 2013 İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Toplantısı 1 Nisan 2013 Tuncer KINIKLI Kanyon İşletme Direktörü Eczacıbaşı Enerji Verimliliği Grubu Başkanı Eczacıbaşı Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Eczacıbaşı

Detaylı

ASANSÖR SİSTEMLERİNDE ENERJİ TÜKETİMİNİN ÖLÇÜMÜ VE VERİMLİLİĞİN ETİKETLENMESİ

ASANSÖR SİSTEMLERİNDE ENERJİ TÜKETİMİNİN ÖLÇÜMÜ VE VERİMLİLİĞİN ETİKETLENMESİ ASANSÖR SİSTEMLERİNDE ENERJİ TÜKETİMİNİN ÖLÇÜMÜ VE VERİMLİLİĞİN ETİKETLENMESİ ÖZET H.Tarık DURU Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fak. Elektrik Böl. Bu çalışmada, asansör sistemlerinde enerji tüketimlerinin

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU. Bora OMURTAY Elektrik Mühendisi (ETKB- YEGM)

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU. Bora OMURTAY Elektrik Mühendisi (ETKB- YEGM) ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU Bora OMURTAY Elektrik Mühendisi (ETKB- YEGM) Sunum İçeriği 1. Dünyada ve Türkiye de Enerji Durumu ve Talebi 2. Destekler Verimlilik Artırıcı Projeler Gönüllü Anlaşmalar

Detaylı

Binaların Enerji Etkinliğinin Teşviki Erzurum İlinde Uygulama Projesi

Binaların Enerji Etkinliğinin Teşviki Erzurum İlinde Uygulama Projesi Binaların Enerji Etkinliğinin Teşviki Erzurum İlinde Uygulama Projesi Erzurum İli Karbon Yönetimi ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Ön Çalışması Proje Kapanış Toplantısı Bülent CİNDİL, Makina Mühendisi

Detaylı