SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT"

Transkript

1 BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir. Enerji maliyetlerinin artış eğiliminde olması, fosil yakıt tüketiminin neden olduğu çevresel etkiler, enerjinin verimli kullanımını ve kontrollü tüketimini zorunluluk hâline getirmiştir. Bu çalışma m 2 inşaat alanına sahip bir kamu kurumunda enerji yönetimi organizasyonu tarafından ön enerji tasarrufu etüdü hazırlanabilmesi için gerekli enerji taramasını içermektedir. Çalışmada bina sektörüne yönelik enerji taramasına ilişkin bir yöntem önerilmiştir. Bu kapsamda, kurumun yılı enerji tüketim ve enerji maliyet verilerinin toplanması, işlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Çalışma sonunda enerji tasarruf potansiyeli belirlenerek verimliliğin arttırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji yönetimi, Verimlilik, Spesifik Enerji Tüketimi, Kümülatif Toplam değerler ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT Energy consumption of household sector has gone beyond %34 of its share among the final consumption sectors which exceed the 80 million TEP energy consumption. Tendency of energy costs to increase and environmental effects caused by fossil fuels have made it a must to use the energy efficiently and consume carefully. This study involves an energy search required for the preparation of a pre-energy saving study by the energy management organization of a public institution with a construction area of m 2. It includes the collection, processing and evaluation phases of energy consumption and cost data of the institution. Having determined the energy saving potential, the paper makes suggestions to enhance efficiency. Key words: Energy, Energy management, Efficiency, Specific energy consumption, Cumulative total cost 1. GİRİŞ 1973 yılında ilk petrol krizi enerji sorununu gündeme getirmiş, konut ve ticari binalarda ısıtma, soğutma ve aydınlatma ihtiyaçlarına yönelik daha 1 Dr.Öğ.Alb, Kara Harp Okulu Dekanlığı, Teknik Bilimler Bölümü, Öğ.Elm., ANKARA, Makalenin geliş tarihi: Kabul tarihi:

2 az enerji kullanımını sağlayacak yöntemler üzerinde çalışılmıştır. Günümüzde ise sınırlı enerji kaynaklarının kontrolsüz tüketimi ve enerji maliyetlerinin yüksekliği ile birlikte enerjinin çevreye olan etkileri, önemli problemler hâline gelmiştir. Bu sorunların çözümlerine yönelik olarak araştırmacıların yoğun çalışmalar yaptıkları gözlenmiştir. Çalışmalarda tasarruf amaçlı geliştirilen cihazlar, enerji etkinliği yanında, yükseltilmiş yangın güvenliği, düşük bakım maliyetleri, daha sessiz çalışma, daha dayanıklı malzemeler, daha hızlı pişirme süreleri ve duyguları rahatlatacak doğal aydınlatmanın daha yaygın kullanımı gibi diğer faydaların sağlanmasında da başarılı olmuşlardır. Ne yazık ki, bu verimli teknolojilerin kullanımlarına Türkiye de fazla ilgi gösterilmemiştir. Türkiye nin sanayi, konut ve ulaşım sektörlerinde, toplam enerji tüketimlerinin % oranlarında enerji tasarrufu potansiyelleri olduğu Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünce yapılan enerji tasarruf çalışmalarıyla tespit edilmiştir (Kaymakçıoğlu,1996). Ancak enerji tasarrufunda elde edilebilecek çok yönlü kârlılığa rağmen, yine de gerekli önlemler zamanında alınmamaktadır. Maliyetlerin fiyatlara hemen yansıdığı sanayi ve diğer sektörlerde bile, enerji tasarrufuna yönelik yatırımların oldukça yavaş uygulandığı gözlenmektedir. Bu eğilim az gelişmiş ülkelerde daha da yaygındır. Bunun başlıca nedenleri şöyle özetlenebilir: a. Fiyat değişmelerine tepkinin yavaş olması, mevcut işletmelerin verimli çalıştığı kanısının hakim olması, b. Enerji tasarrufu yatırımlarının karmaşık oluşu, tasarruf amaçlı önerilen yeni ekipmanlara güvenilememesi ve gerekli revizyonların yapılması sürecinde üretim veya hizmette aksamanın istenmemesi, c. Enerji tasarrufu çalışmalarının çok sayıda küçük yatırımlardan oluşması nedeniyle uygulamalarda aksaklıklara yol açabileceğinin değerlendirilmesi, d. Son yıllarda, ekonomik şartların ağırlaşması nedeniyle yeni yatırımlara yeterli kaynak ayrılamaması, e. Verimin iyileştirilmesinden ziyade, üretim artışına önem verilmesi ve yönetimlerin enerji tasarrufu çalışmalarına yeterli ilgiyi göstermesidir (Tübitak,1988:34). Türkiye de hâlen çoğu kamuya ait olmak üzere, günümüz koşullarında ekonomik olma özelliğini kaybetmiş sanayi ve hizmet sektörlerine ait tesis ve kurumlar mevcuttur. Bu tesisler, maliyet kriterlerine göre fazla enerji tüketen ve teknolojik gelişmelere ayak uyduramamış işletmeler olarak kalmışlardır. 128

3 Türkiye de enerji tasarrufu çalışmalarını desteklemek amacıyla 1995 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yayımladığı sanayi kuruluşlarının enerji tüketiminde verimliliğin arttırılması için alacakları önlemler hakkında yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre, enerji tüketimi 2000 (Ton Eşdeğer Petrol) TEP'e eşit ve büyük olan tüm fabrikaların, enerji tüketiminde verimliliğin arttırılması için enerji yönetimi sistemini oluşturmaları istenmiştir (ETKB,1995). Buna ilave olarak 1997 yılında Başbakanlıkça kamu kuruluşlarına yönelik yayımlanan genelgeye göre, tüm kamu kuruluşlarınca tüketim aşamasında, söz konusu enerjinin verimli kullanılması konusunda şube müdürlükleri oluşturmaları ve 1995 yılında yayımlanan yönetmeliğe uygun faaliyet sürdürmeleri istenmiştir (Başbakanlık,1997). Enerji Verimliliği Kanunu ile yürürlüğe giren ve toplam inşaat alanı en az m 2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan binalarda ve yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ten fazla olan işletmelerde, bulundurulması zorunlu hâle getirilen enerji yöneticilerinin verimliliğe yönelik çalışmalar yapmaları yükümlülük haline getirilmiştir (EİE, 2008). Enerji verimliliği, kuruluşlarının çevresel performansını etkileyen en hızlı ve en ekonomik yollardan biridir (Özdabak, 2002:9). Bu nedenle enerji girdilerinin yüksek olduğu kuruluşlarda, enerji girdilerinde süreklilik, kalite ve düşük maliyetin sağlanması kaçınılmazdır. Kontrolsüz enerji tüketiminin kurumlar üzerine getireceği ek mali yük düşünüldüğünde, enerjinin verimli tüketimine yönelik disiplinlerin önemi, enerji yönetimine duyulan ihtiyacı açıkça göstermektedir. Üst Yönetimin Katkı ve Desteği İzleme Değerlendirme Enerji Muhasebesi Uygulama Enerji Tasarrufu Ön Enerji Taraması Sermaye Detaylı Enerji Taraması Eğitim Şekil 1. Enerji Yönetim Sistemi (Kedici, 1993, 2) 129

4 Etkin bir enerji yönetimiyle enerjinin verimli kullanımı ve enerji giderlerinin düşürülebilmesi, hem bu enerji kaynaklarının kullanım süresini uzatacak hem de ekonomik olarak tasarruf sağlayacaktır. Şekil 1 de kurulacak etkin bir enerji yönetim sisteminin disiplinleri verilmiştir. Bu tür kurumlarda yapılacak enerji yönetimi veya enerjinin verimli kullanımı ile ilgili çalışmalar çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Bunlar: a. Ön enerji tasarruf etüdünün hazırlanması (Enerji taraması: Verilerin toplanması, işlenmesi ve değerlendirilmesi) b. Yönetim ve personel desteği c. Enerji tasarrufu tasarım ve düzenlemeleri d. İzleme ve değerlendirmedir (Çalıkoğlu, 2007). Bu çalışmada, 2000 TEP üzerinde enerji tüketen bir kamu kuruluşu için, 2006 ile 2007 yılları enerji tüketim değerleri esas alınarak, bir enerji yönetimi organizasyonunca ön enerji tasarrufu etüdü hazırlanabilmesi için gerekli enerji taraması yapılmıştır. Çalışma sonunda kümülatif toplam değerler grafiği elde edilmiş ve sağlanabilecek enerji tasarruf potansiyeli belirlenmiştir. 2. ENERJİ TARAMASI YÖNTEMİ Hizmete yönelik kamu kurumlarında enerji maliyetleri elektrik, ısıtma, soğutma, havalandırma, hizmet kısımlarının enerji tüketimleri, işçilik ve enerji amaçlı işletme maliyetlerinin toplamını içerir. Genellikle enerji maliyetleri, kuruma bir ödeme zorunluluğu getirmediği için, basit bir şekilde toplam harcamalara dâhil edilir ve ayrı bir kalem olarak dikkate alınmaz. Oysa Türkiye de kamu kurumlarının harcamaları incelendiğinde, enerji maliyetlerinin oldukça yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu kurumlarda enerjinin verimli tüketimi için enerji yönetimlerinin oluşturulması ve yönetimlerin başarılı olabilmesi için de, öncelikle enerji taramalarının oluşturulması önemli bir adımdır. Bunun için bir kurumun ihtiyaç ve tüketim miktarları değerlendirilebilecek süreçler içinde (günlük, haftalık, aylık veya yıllık) çizelgeler haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu çizelgelere göre gerekli hesaplamalar yapılarak enerji analiz grafikleri çıkarılmalıdır. Bu grafikler kurumun tüm tüketimleri için ayrı ayrı yapılmalıdır. Oluşturulacak grafikler kurumda enerjinin zamana bağlı birim tüketimleri arasında bir karşılaştırma yapılmasını sağlayacaktır. Bu karşılaştırmalar sayesinde, uygulanacak enerji politikaları belirlenecek, tasarruf yapılabilecek noktaların analizine olanak sağlanacaktır. 130

5 Bir kuruma yönelik yapılacak enerji taramasında ilk aşama, enerji türleri ile bu enerjilerin tüketim verilerinin toplanmasıdır. Verilerin toplanması aşamasında öncelikle veri toplama stratejilerinin belirlenmesi gerekir. Bu amaçla; a. Veri toplanacak enerji türlerinin belirlenmeli, b. Ölçülecek enerji tüketim noktaları belirlenmeli, c. Ölçüm türleri (ölçü aletleri gibi) ve periyotlar (en az set veri alınmalı) tespit edilmeli, d. Verilerin toplanma şekli ve yeri ile ölçüm süreleri (Haftalık ölçümlerde en az 10 hafta, aylık ölçümlerde en az bir yıl) saptanmalıdır. Çalışmada enerji verileri türlerine göre kurum tüketim sayaçlarından yararlanılarak, aylık tüketim ortalamaları referans alınmıştır. Enerji tüketimi, birçok faktöre bağlı olarak haftadan haftaya veya aydan aya değişebilir. Bu faktörler, spesifik değişkenler, kontrol edilebilir değişkenler olmak üzere ikiye ayrılır (Kedici,1993:12). Spesifik değişkenler, kurumun talep ettiği ihtiyaca göre enerji talebini belirleyen değişkendir. Enerji ihtiyacını hesaplamak için kullanılan standart denklemlerde bu değişkenler kullanılır. Kontrol edilebilir değişkenler ise; enerji sistemleri işletme uygulamaları, sistem kontrolü, bakım standardı gibi enerji tüketimini en aza indirebilmek için yönetim tarafından planlanan değişkenlerdir. Genelde standart denklem, enerji gereksiniminin spesifik değişkenlere bağlı olduğunu gösteren bir doğru denklemidir. Uygulamalarda genelde üç ayrı doğru denklemi kullanılsa da bu uygulamada enerji gereksiniminin spesifik değişkenlere bağlı olduğunu gösteren doğru denklemi tercih edilmiştir (Söğüt,2006:151). Bulunan standart denklemden sonra hedefler belirlenmelidir. Enerji tüketiminin olduğu her bir bölüm ve tüm sistem için standart belirlenirken aynı anda hedefte belirlenmelidir. Bu hedef standartla aynı formda bir doğru denklemidir. Hedeflerin tespiti için standart doğrunun altında kalan verilerle tekrar bir hedef doğru oluşturulmalı ve bu doğrunun denklemi belirlenmelidir. Kurumda hedef belirlendikten sonra performansın değerlendirilmesi için, beklenen enerji kullanımı ile gerçek enerji tüketim değerlerinin düzenli olarak karşılaştırılması yapılmalıdır. Bunu yapabilmek için spesifik enerji tüketim (SET) değerleri kullanılabilir. Spesifik enerji tüketimi, birim ihtiyaç değerine bağlı kullanılan enerjinin birim zamandaki değeri olarak tanımlamak mümkündür. Örneğin; bir kurumda spesifik değişken, birim zamanda ihtiyaç duyulan enerji ile tarif ediliyorsa; SET= Enerji tüketimi/ saat 131

6 olarak ifade edilir. SET değeri, özellikle kurumun işletme koşullarının enerji tüketim performansına etkisini izleme açısından önemlidir. SET değerinin büyümesi, kötü performansı ve enerji tüketiminin gereksiz yere artmasını işaret eder[6]. Kümülatif toplam değerler (CUSUM) grafiğinin çizilmesi de bir tesisin durumunun görülebilmesi için uygun olan bir başka değerlendirme yöntemidir. Bu grafiksel çalışma ile incelenen sistemde hedef tüketimlere bağlı tasarruf potansiyelleri belirlenir. CUSUM grafiğini çizebilmek için kurulu güce bağlı enerji verileri ve gerçek enerji verileri arasında değerlendirme yapılır. Bunun için en küçük kareler yöntemi ile standart denklem hesaplanır (Kedici, 1993: 2). Elde edilen verilere bağlı hedef tüketimleri hesaplanır ve kümülatif toplamda enerji tasarruf potansiyeli saptanır. Elde edilen verilere uygun CUSUM grafiği çizilir. Bu grafik incelendiğinde, eğimi negatif olan değerler ve negatif bölgede kalan alanlar tesisin iyi bir performansa sahip olduğu zamanları, pozitif olanlar ise kötüleşme olan zamanları göstermektedir.(söğüt,2005:69). 3. HESAPLAMALAR VE DEĞERLENDİRMELER Bu bölümde bir kampüs özelliğine sahip eğitim kurumunda yıllarına ait enerji taraması gerçekleştirilmiştir. Kurum sürekli faaliyet gösteren ve yatılı öğrenci barındıran bir kurumdur. Kurum yönetim organizasyonunda tesisin bakım ve onarımına yönelik genel bakım bölümü müdürlük şeklinde yer almaktadır. Kurumda genel bakım müdürlüğüne bağlı sorumlu bakım müdürlüğü ve bu müdürlüğün bünyesinde tesisat ve elektrik teknisyenleri mevcuttur. Kurumca enerji tasarruf bilinci sürekli vurgulansa da, enerjinin bir program dahilinde yönetim ve kontrolü yapılmamaktadır. Kurumun tükettiği enerji elektrik ve fuel-oil e dayanmaktadır. Kurumun aylık enerji tüketim verileri yakıt türlerine göre sayaçlar yardımıyla sürekli olarak ölçülmektedir. Çalışmada bu veriler kullanılmış ve kurumda tüketilen enerji türleri ve verileri Tablo 1'de verilmiştir. Elektrik enerjisi, aydınlatma, elektrikli aletler ve donanımların elektrik ihtiyacını karşılama amaçlı kullanılırken, fuel-oil, ısıtma ve kullanım sıcak suyu hazırlama amaçlı kullanılmaktadır. Kurumda ısıtma ihtiyacının karşılanması ve kullanım sıcak suyunun hazırlanması için mevcut 2 kazan dairesinde kapasiteli 3 er adet fuel-oil tüketen buhar kazanı ve buna bağlı 16 adet eşanjör dairesi mevcuttur. 132

7 Tablo 1. Enerji Tüketimi ve Maliyet Değerleri Enerji Tüketim Enerji Değeri ve Dağılımı Enerji Maliyeti Ortalama Birim Birim Toplam Isıl Fiyatı Enerji Türü Miktar Miktarı (GJ) % Maliyeti % Değeri (TL/kWh Maliyeti (TL/yıl) (kj/kg) TL/kg) (TL/GJ) Elektrik ,308 0,09 0, ,0419 (kwh/yıl) Fuel-oil , ,979 0,91 1, , ,0280 (ton/yıl) Elektrik ,165 0,11 0,183 1,098E+09 0,56 0,0508 (kwh/yıl) Fuel-oil , ,850 0,89 1, ,2 0,44 0,034 (ton/yıl) yılları enerji tüketimleri değerlendirme yapabilmek için ortak enerji birimine dönüştürülmüş, bu işlemde yakıtlar için birim kütlenin ortalama ısıl değerleri kullanılmıştır. Birim enerji tüketim maliyetlerine göre her enerji türü için toplam maliyet hesaplanmış, bu maliyetlere bağlı olarak da her enerji türünün birim enerji maliyeti, enerji tüketim miktarına göre hesaplanmıştır yılında GJ başına saatlik enerji tüketim maliyeti, bir önceki yıla göre % 17,52 artarak 0,0508 TL/GJ olarak gerçekleşmiştir. Kurumun iki yıllık enerji tüketimi yaklaşık 12553,98 TEP karşılık gelmektedir. Kurumun 2006 yılı ile 2007 yılı toplam enerji tüketimi ve maliyetleri Tablo 1 de verilmiştir. Bu çalışmada spesifik enerji tüketimlerini belirlemek için kişi esas alınmış ve kişi başına düşen enerji miktarı saptanmıştır yılı aylık enerji tüketimleri ve tüketim maliyetleri ile kişi başına düşen enerji tüketim miktarı Tablo 2 de verilmiştir yılında en yüksek enerji tüketiminin Şubat ayında GJ/Ay olarak gerçekleştiği; en düşük enerji tüketiminin ise Eylül ayında kj/ay olarak gerçekleştiği görülmüştür. Ancak kişi esas alındığında en yüksek tüketimin 2006 yılı Ağustos ayında GJ/Ay.kişi olarak gerçekleştiği görülmektedir. Özellikle yaz aylarında kurumdan yararlanan kişi sayısının düşmesine rağmen, kişi başına düşen tüketim miktarındaki artışlar dikkat çekicidir yılarına ait fuel-oil tüketimleri incelendiğinde; tüketimin yaz ve kış aylarında önemli farklılıklar gösterdiği görülmüştür yılı kış sezonunda en yoğun tüketim; Şubat ayında GJ/Ay ve TL/Ay olarak gerçekleşmiş, yaz sezonunda ise en yüksek enerji tüketimi, Mayıs ayında GJ/Ay ve TL/Ay olarak gerçekleşmiştir. 133

8 Tablo 2. Tüketim ve Enerji Değerleri 2007 yılı kış sezonunda en yoğun tüketim Ocak ayında GJ/Ay ile TL/Ay olarak gerçekleştiği, yaz bölümünde ise en yüksek enerji tüketiminin Temmuz ayında GJ/Ay ile TL/Ay olarak gerçekleştiği görülmüştür yılında en yüksek enerji tüketiminin Ocak ayında GJ/Ay olarak gerçekleştiği; en düşük enerji tüketiminin ise eylül ayında 134

9 GJ/Ay olarak gerçekleştiği görülmektedir. Burada da özellikle fuel-oil in etkili olduğu görülmektedir Aylık Enerji Tüketimi (GJ/Ay) Elkt 2007 Elkt 2006 Fuel-oil 2007 Fuel-oil 0 Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şekil yılı elektrik ve fuel oil tüketimlerinin aylık dağılımı Elektrik tüketimleri açısından 2007 yılında aylık tüketimlerin birbirine yakın olduğu ancak özellikle Ocak 2007 de elektrik tüketiminin 2006 yılına nazaran yüksek olduğu göze çarpmaktadır yılları elektrik ve fuel oil tüketimlerinin aylık dağılımları Şekil 2 de verilmiştir. Enerji Tüketimi GJ/Ay kişi Aylar Oca.06 Şub.06 Mar.06 Nis.06 May.06 Haz.06 Tem.06 Ağu.06 Eyl.06 Eki.06 Kas.06 Ara.06 Oca.07 Şub.07 Mar.07 Nis.07 May.07 Haz.07 Tem.07 Ağu.07 Eyl.07 Eki.07 Kas.07 Ara.07 Şekil 3. Standart(gerçekleşen) Enerji Tüketim Grafiği 135

10 2006 ve 2007 yılları toplam enerji tüketiminin aylık verileri dikkate alınarak MATLAB programı yardımıyla standart(gerçekleşen) ve hedef enerji grafikleri oluşturulmuştur ve 2007 yılı kişi başına düşen enerji tüketimleri dikkate alınarak regresyon analizi yöntemiyle standart doğru denklemi y=0.2779xtüketim olarak bulunmuş, R 2 (R 2 = gerçeğe yaklaşma oranıdır. Tespit edilen tüketimlere bağlı Y=ax+b fonksiyonuna göre hesaplanmıştır) ise %97 olarak tespit edilmiştir yılı için enerji tüketim grafiği Şekil 3 te verilmiştir. Tablo 3. Kış Dönemi Enerji Tüketimleri Personel Miktarı Toplam Enerji Tüketim Değeri Toplam Enerji Tüketim Maliyeti Birim Enerji Miktarı Yıllar Aylar (kişi) (GJ/Ay) (TL/Ay) (GJ/kişi) Ocak , ,95 5,631 Şubat , ,35 6,356 Mart , ,42 4,3 Kasım , ,90 5, Aralık , ,44 4,164 Ocak , ,97 6,232 Şubat , ,38 5,311 Mart , ,53 4,387 Kasım , ,22 3, Aralık , ,49 4, yılına ait enerji tüketimleri ve maliyetleri kış ve yaz dönemleri olarak ayrı ayrı incelenmiştir. Kış dönemi tüketimlerinin %6 sı elektrik, %94 ü fuel-oil dir. Yıllar Aylar Tablo 4. Yaz Dönemi Enerji Tüketimleri Personel Miktarı Toplam Enerji Tüketim Değeri 136 Toplam Enerji Tüketim Maliyeti Kişi Başına Düşen Enerji Miktarı (kişi) (GJ/Ay) (TL/Ay) (GJ/kişi) Nisan , ,19 2,114 Mayıs , ,88 2,231 Haziran , ,54 3,576 Temmuz , ,05 74,8 Ağustos , ,62 174,4 Eylül , ,10 73,02 Ekim , ,74 2,209 Nisan , ,72 2,091 Mayıs , ,75 2,008 Haziran , ,40 3,722 Temmuz , ,13 95

11 Ağustos , ,74 170,7 Eylül , ,20 105,5 Ekim , ,07 2,181 Bu tüketimlerde en yoğun enerji tüketiminin kış döneminde Şubat 2006 ayı olduğu görülmektedir. Kişi başı birim enerji tüketiminin en fazla olduğu ay 6.36 GJ/kişi ile Şubat 2006 ayı olduğu; en düşük tüketimin olduğu ayın ise 3.78 GJ/kişi ile Kasım 2007 olduğu tespit edilmiştir. Yaz ve kış tüketimlerinde tüketilen enerji miktarı ile kişi başına tüketilen enerji miktarı arasında ters bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında kişi başı enerji tüketimlerinin ulaştığı nokta tasarruf potansiyelleri açısından da dikkat edilmesi gereken değerlere ulaşılmıştır yılı kişi başına düşen enerji tüketim değerleri Şekil 4 de verilmiştir Yaz Kış Kişi başı tüketimler (GJ/kişi) Şekil yılı kişi başına düşen enerji tüketim değerleri 2008 ve sonrası için hedeflenen tahmini tüketimler, regresyon analizinde doğru grafiğinin altında kalan verilere göre ikincil bir grafikle oluşturulan doğru grafiğinin regresyon doğru denklemi ile hesaplanmaktadır. Yapılan çalışma sonunda 2008 ve sonrası için hedeflenen tüketimler için, hedef enerji tüketimin değerlerinin doğru denklemi y = *Tüketim olarak bulunmuş, R 2 değeri ise %90 olarak tespit edilmiştir. Bulunan bu doğru denklemine göre hesaplanan hedef enerji tüketimlerinin grafiği Şekil 5 de verilmiştir. 137

12 Hedef Tüketimler GJ/Aykişi Aylar Oca.06 Şub.06 Mar.06 Nis.06 May.06 Haz.06 Tem.06 Ağu.06 Eyl.06 Eki.06 Kas.06 Ara.06 Oca.07 Şub.07 Mar.07 Nis.07 May.07 Haz.07 Tem.07 Ağu.07 Eyl.07 Eki.07 Kas.07 Ara.07 Şekil 5. Hedef Enerji Grafiği (2008 yılı ve sonrası için) Enerji taramalarında hedef; sistemlerin enerji tasarruf potansiyellerinin belirlenmesidir. Bunun için standart ve hedef tüketimleri arasındaki farklar araştırılır ve iki tüketim verileri arasındaki farklar tasarruf potansiyelini belirler. Tasarruf potansiyeli; incelenen sistemde enerji geri kazanımına yönelik teorik bir hedeftir. Ancak tümüyle geri kazanımı da mümkün değildir. Çalışmada yılları verilerine göre standart ve hedef tüketimlerde toplamda kurumun kişi başına düşen enerji tasarruf potansiyelinin %21.09 gibi oldukça önemli bir potansiyel olduğu belirlenmiştir. Hedef enerji tüketimlerine göre sağlanacak aylık tasarruf oranları Tablo 5 de verilmiştir. Hedef enerji tüketimlerine göre muhtemel tasarruf miktarları ve tasarruf maliyetlerinin görülebileceği bir başka yaklaşım kümülatif toplam değerler (CUSUM) grafiğinin çizilmesidir. Bu değerlendirme kurumda iki yıllık sürede enerji tüketiminin gerçek ve hedef tüketimleri arasında farklarını, hedeflerin sağlanması durumunda kurumun sağlayacağı enerji tasarruf miktarını ve maliyetini belirler. 138

13 Tablo ve sonrası için hedef enerji tüketimleri Tarih Tahmini Kişi Sayısı Kişi başı enerji tüketimi GJ/Ay Hedef Enerji Tüketimi GJ/Ay Birim Tasarruf Miktarı GJ/Ay Birim tasarruf Oranı % Ocak ,631 4,099 1,532 27,2 Şubat ,356 4,525 1,831 28,8 Mart ,3 3,318 0,982 22,8 Nisan ,114 2,034 0,080 3,8 Mayıs ,231 2,103 0,128 5,8 Haziran ,576 2,892 0,684 19,1 Temmuz ,8 44,722 30,078 40,2 Ağustos ,4 103,217 71,183 40,8 Eylül 91 73,02 43,677 29,343 40,2 Ekim ,209 2,090 0,119 5,4 Kasım ,314 3,913 1,401 26,4 Aralık ,164 3,238 0,926 22,2 Ocak ,232 4,452 1,780 28,6 Şubat ,311 3,911 1,400 26,4 Mart ,387 3,369 1,018 23,2 Nisan ,091 4,099-2,008-96,0 Mayıs ,008 1,972 0,036 1,8 Haziran ,722 2,978 0,744 20,0 Temmuz ,586 38,414 40,4 Ağustos ,7 101,044 69,656 40,8 Eylül ,5 62,752 42,748 40,5 Ekim ,181 3,012-0,831-38,1 Kasım ,78 2,073 1,707 45,2 Aralık ,941 3,694 1,247 25,2 Çalışmada elde edilen hedef verilere göre toplam kümülatif değerler hesaplanmış ve birim enerji tüketiminde sağlanabilecek tasarruf potansiyelleri ve tasarruf oranları aylık verilere göre hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 5 te verilmiştir. Buna göre enerji tasarruf potansiyeli aylık oranda % 1.8 ile % 45.2 aralığında değiştiği görülmüştür. Sadece Nisan ve Ekim aylarında tüketimin desteklenebileceği görülmüştür yılları kişi başına enerji tüketim maliyeti dikkate alınarak oluşturulan, hedef enerji tüketimlerine göre enerji hedef maliyetleri Tablo 6 da verilmiştir. 139

14 Tarih Tablo ve sonrası için enerji maliyetleri Hedef Enerji Tüketimi GJ/Ay Hedef Enerji Maliyeti TL/Ay Hedef Enerji Tasarrufu GJ/Ay Hedef Enerji Maliyet tasarrufu TL/Ay Kümülatif Toplamlar TL Ocak 25006, ,2-9343, Şubat 27604, , Mart 20239, ,2-5992, Nisan 12409, ,2-489, , Mayıs 12824, , , Haziran 9819, ,3-2320, Temmuz 6081, ,1-4090, Ağustos 7536, ,8-5197, Eylül 3974, ,3-2670, Ekim 12745, ,3-727, , Kasım 23868, , Aralık 19751, , , , Ocak 27160, , Şubat 23859, ,9-8537, Mart 20548, , Nisan 25006, , , Mayıs 12024, , , Haziran 10110, , Temmuz 7695, ,7-5224, Ağustos 7375, ,6-5084, Eylül 5709, ,4-3889, Ekim 18372, , , Kasım 12645, , , Aralık 22533, ,7-7605, , Bu verilere göre 2008 yılı için TL; 2009 yılı için TL olmak üzere toplam enerji tasarruf potansiyelinin TL olabileceği saptanmıştır. Toplam kümülatif değerlerde iki ay dışında tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Kurumda iki yıllık enerji tüketimleri incelendiğinde TL lik bir tasarruf potansiyeline sahip olduğu saptanmıştır. 140

15 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şekil 6. Kümülatif toplam değerler (CUSUM) grafiği Bu enerji sistemlerinde % luk bir tasarruf potansiyelini ifade etmektedir. Bulunan bu sonuçlara göre toplam kümülatif değerler grafiği çizilmiş ve Şekil 6 da verilmiştir. 5. SONUÇ Bu çalışmada kampus özelliğine sahip bir kurumun enerji tasarruf çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 2006 ile 2007 yıllarına ait enerji tüketim verileri kullanılarak bir enerji taraması gerçekleştirilmiştir. Yapılan hesaplamalarda, TL/GJ.h yıllık ortalama birim enerji tüketimine sahip olan kurumda hedef ortalama birim enerji tüketimi TL/GJ.h olarak bulunmuştur. Sistemde bu hedeflere ulaşılması durumunda iki yıllık verilere göre TL lik bir tasarruf maliyetinin ve % 21,09 tasarruf oranının sağlanabileceği görülmüştür. Bu tür kurumlarda enerji tasarruf potansiyelinin artırılması ve enerjinin etkin kullanımına yönelik olası tedbirler ve öneriler aşağıda verilmiştir. 141

16 a. Öncelikli olarak bu tür yoğun enerji tüketen kurumlarda enerji yönetimleri mutlaka kurulmalıdır. Bu enerji verimliliği kanun gereği de bir zorunluluk hâline gelmiştir. b. Bu tür sistemlerde verimlilik çalışmalarına yönelik olarak enerji türlerine bağlı çalışmalarının ayrı ayrı yapılması daha doğru olacaktır. Elektrik tüketiminin ölçüm noktaları sadece sayaç noktalarıdır. Sistemde elektrik tüketim noktalarının fihristi oluşturulmalı ve belirlenen noktalarda ölçümler yapılmalıdır. Özellikle dış aydınlatmada ekonomik ampul çözümleri uygulanmalıdır. c. Kazan dairelerinde yüksek kapasiteli buhar kazanlarının baca hattında ekonomizer gibi enerji geri kazanım sistemleri değerlendirilmelidir. Kurum binaları eski yönetmeliklere göre yapılmıştır. Mantolama gibi enerji tasarrufuna olumlu katkı sağlayan sistemler değerlendirilmelidir. Eşanjör daireleri ve bağlantı borularında yalıtımlar ve optimum yalıtım kalınlıkları yeni uygulamalara göre tekrar hesaplanmalıdır. d. Isıtma sistemi özellikle güneş enerjisi kaynaklı yenilebilir enerji sistemleriyle desteklenebilir. Bu hem yakıt tasarrufuna hem de çevresel etkilerin azalmasına neden olacaktır. e. Ünitelerde çalışan sirkülasyon pompaları, motorlar, vb. elemanların tamamının frekans kontrollü çalıştırması özellikle elektrik tüketiminde tasarrufa olumlu katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak, enerjinin daha verimli kullanılmasının ve tasarruf çalışmalarının verimliliği geliştirmeye yönelik yapılmasının birer zorunluluk haline geldiği bina sektöründe de etkin bir enerji yönetimi ile hizmet kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakârlık etmeksizin ve hizmetleri azaltmaksızın enerjinin daha verimli kullanımı sağlanmalıdır. KAYNAKÇA ÖZDABAK A., ERTEM M.E., Enerji Yönetim Teknikleri, Erdemir yayınları,,sayfa 9-13 Başbakanlık, Enerji Verimliliği, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün B.02.0.PPG sayı ve tarihli genelgesi.(erişim Tarihi:Mart 1998) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Arttırılması İçin Alacakları Önlemler Hakkında Yönetmelik,1995 EİE, 2009, Enerji Verimliliği Kanunu, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü, 008.pdf, 2007 (Erişim Tarihi: 25 Haziran 2009) 142

17 ÇALIKOĞLU E., Ekim Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği Kanunu, VIII Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Makine Mühendisleri Odası, VIII Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul, Sayfa 797. KEDİCİ Ö., Enerji Yönetimi Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Enerji Kaynakları Etüd Dairesi Başkanlığı 1993 Ankara Sayfa 2 KAYMAKÇIOĞLU F., Elektrik Enerjisinin Sanayide Verimli Kullanılması, TMMOB 1. Enerji Sempozyumu, TMMOB I. Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı Sayfa 312 Tübitak Mayıs TTGV Bilim Teknoloji-Sanayi Tartışmaları Enerjinin Etkin Kullanımı ve Enerji Tasarrufu ile İlgili Teknolojiler Alt Grup Raporu, TÜBİTAK, - Ankara, Sayfa SÖĞÜT Z., Mayıs Çimento Fabrikasında Enerji Taraması ve Üretim Hattı Isı Proseslerinde Enerji ve Ekserji Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sayfa 69,70 SÖĞÜT Z., OKTAY Z., Mayıs Sanayi Sektöründe Enerji Taramasının Etkisi Ve Örnek Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Sayı 10, Sayfa

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (35-47) ÜAS 2009 Özel BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Zeliha KAYGISIZ*,

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2014 2 BAŞKANIN

Detaylı

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Haziran 2012 2 İçindekiler Giriş...1 Mevcut Durum Analizi...2 Sürdürülebilirlik...14 Yapısal Reform Alanları...18 Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 1 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

Türkiye de Orta Vadeli Harcama Sistemi Uygulamasına İlişkin Bir Alan Araştırması 1 Hüseyin Güçlü ÇİÇEK *

Türkiye de Orta Vadeli Harcama Sistemi Uygulamasına İlişkin Bir Alan Araştırması 1 Hüseyin Güçlü ÇİÇEK * H.G. ÇİÇEK Türkiye de Orta Vadeli Harcama Sistemi Uygulamasına İlişkin Bir Alan Araştırması 1 Hüseyin Güçlü ÇİÇEK * Özet Bu çalışmada orta vadeli harcama sisteminin mali disipline, kaynak tahsisine ve

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ

TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ ÖZ Abidin ÖNCEL * Salih ŞİMŞEK ** Bu çalışmanın temel amacı, bölgesel kaynakların etkin kullanılmış olup

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI Doç.Dr. Emin KAHYA 1 Kadri KARABÖCEK 2 ÖZET Bu çalışmada, orta ölçekli bir işletmenin Mekanik İşler Atölyesi nde, işçi ve

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME MAKALE DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME Erdem Koç Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Samsun erdemkoc@omu.edu.tr Mahmut Can

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği)

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 181-206, ELAZIĞ-2006 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM

Detaylı

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE CASE OF TURKEY WITH VAR ANALYSIS Doç. Dr. Murat

Detaylı

TÜRKĐYE VE ALMANYA DAKĐ ĐŞLETMELERDE ESNEK ÇALIŞMA MODELLERĐNE ĐLĐŞKĐN KARŞILAŞTIRMALI BĐR ARAŞTIRMA

TÜRKĐYE VE ALMANYA DAKĐ ĐŞLETMELERDE ESNEK ÇALIŞMA MODELLERĐNE ĐLĐŞKĐN KARŞILAŞTIRMALI BĐR ARAŞTIRMA Yönetim, Yıl: 18, Sayı: 57, Haziran 2007 TÜRKĐYE VE ALMANYA DAKĐ ĐŞLETMELERDE ESNEK ÇALIŞMA MODELLERĐNE ĐLĐŞKĐN KARŞILAŞTIRMALI BĐR ARAŞTIRMA Arş. Grv. Fulya AYDINLI Đ.Ü. Đşletme Fakültesi Đnsan Kaynakları

Detaylı

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı Sonuç Raporu Aralık 2012 Gebze, Kocaeli İçindekiler ÖNSÖZ... 3 Çalıştay Programı... 5 Çalıştay Katılımcı Listesi... 6 Kısaltmalar... 7 1.YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 1.1.

Detaylı

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 29 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler B.y.s. Makine ve Teçhizat İmalatı İçindeki

Detaylı

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA)

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) Kadir ARDIÇ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Musa DÖVEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi ABSTRACT Human resources management

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı