ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI"

Transkript

1 Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / AMAÇ: Güncel, ulusal ve uluslar arası kılavuzlar rehberliğinde; hastanemize özel enfeksiyon kontrol standartları Kalite Yönetim Sistemi içinde tanımlanmış enfeksiyon kontrol programı, el hijyeni programı, prosedürler, talimatlardan oluşmaktadır. Hastane Enfeksiyonu (Nazokomiyal Enfeksiyon); Hasta hastaneye başvurduğunda inkübasyon döneminde olmayan, hastaneye yatıştan itibaren saatten uzun bir sürenin sonunda veya bazen taburcu olduktan sonra 10 gün içinde ortaya çıkan enfeksiyonlardır. Enfeksiyon hastaneye yatış sırasında var olan enfeksiyöz bir olayın komplikasyonu veya uzantısı ise nazokomiyal kabul edilmez. enfeksiyonlardır. Enfeksiyon Kontrol Programının amacı; Özel Vitale Hastanesi klinik ve polikliniklerinde, hastane enfeksiyonlarının gelişiminin önlenmesi, izlenmesi ve kontrolü için aktif sürveyans programının, dezenfeksiyon ve sterilizasyon ilkelerinin, rasyonel antibiyotik kullanım yönetiminin oluşturulması, hastane personelinin sağlığının korunması ve hastane çalışanlarının hastane enfeksiyonları ve kontrol önlemleri konusunda bilgilendirilmesi için hizmet içi eğitim programlarının belirlenmesidir. 2.0 KAPSAM: Bu program Özel Vitale Hastanesinde çalışan tüm personeli kapsar. 3.0 KISALTMALAR: EKK: Enfeksiyon Kontrol Komitesi 4.0 TANIMLAR: 5.0 SORUMLULAR: 6.0 FAALİYET AKIŞI: 6.1.GENEL ESASLAR: 11 Ağustos 2005 tarihinde sayılı resmi gazetede yayınlanan Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği ne uygun olarak, Özel Vitale Hastanesinde Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) 10 MAYIS 2010 tarihinde kurularak toplantılara başlamıştır EKK üyeleri: Mesul müdür/yardımcı Enfeksiyon Hast. Ve Klinik Mik. Uzm. (Komite Başkanı) Dahili Bölüm Temsilcisi (Uzman Doktor)

2 Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 2 / 22 Cerrahi Bölüm Temsilcisi (Uzman Doktor) Başhemşire Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Eczane Temsilcisi Hastane Müdürü Komite toplantılarına belirlenen üyeler dışında hastanemizin özelliklerine ve ihtiyacına göre teknik hizmetler, mutfak, ameliyathane, merkezi sterilizasyon, satın alma ve hizmet satın alan firma temsilcileri de komite üyeleri arasında yer alabilir veya gerekli görülen durumlarda komite toplantılarına davet edilir EKK Toplantı ve Çalışma Şekli Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) direkt hastane idaresine bağlı olarak çalışır. EKK, enfeksiyon kontrolünde en üst karar organı olarak çalışır ve düzenli olarak yılda üç defa toplanır. Komite Enfeksiyon Kontrol Ekibinin (EKE) oluşturacağı gündem ve EKK başkanının belirleyeceği tarihlerde toplanır. Bunun dışında EKK başkanı komiteyi olağanüstü toplantıya çağırabilir.enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanının katılamadığı toplantılarda başkanlık görevini komitede görevli mesul müdür/ yardımcısı yürütür. Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri, enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan ve kendilerine önceden sunulan gündemi görüşmek üzere toplanır. Toplantı daveti; toplantı yeri, tarihi, saati ve gündemi ile birlikte, toplantıdan en az iki gün önce üyelere bildirilir. Olağanüstü durumlarda enfeksiyon kontrol komitesi, başkanın davetiyle veya üyelerden birinin başkanlığa yapacağı başvuru ve başkanın uygun görmesiyle toplanabilir. Herhangi bir sebeple, olağan ya da olağanüstü toplantılara katılamayacak olan üyeler, başkana yazılı mazeret bildirmekle yükümlüdür. Enfeksiyon kontrol komitesi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır. Komite kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara karşı olanlar, karşı görüş gerekçesini yazılı olarak belirtmek suretiyle karara imza atarlar. Enfeksiyon kontrol komitesinin yıllık çalışma raporu, enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanır ve Komite de görüşüldükten sonra en geç bir ay içerisinde Yönetim e sunulur. Komite sekretaryasını enfeksiyon hemşiresi yürütür. Komite sekreteryası komite toplantılarının gündemini hazırlar, toplantı çağrılarını başkanın imzası ile üyelere iletir. Komitenin

3 Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 3 / 22 raportörlüğünü yapar, alınan kararları başkanın imzası ile ilgililere iletir. Komitenin yazışmalarını yapar, dokümantasyonu sağlar ve dönemi bittiğinde dokümanları yeni komiteye teslim eder EKK Görev, Yetki ve Sorumlulukları: a) Hasta bakımı ile ilgili enfeksiyon kontrol politikaları oluşturmak ve bunları uygulama içinde izlemek, b) Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek için enfeksiyon kontrol programları, prosedürler, talimatlar oluşturmak ve bunları gerektikçe güncellemek, c) Hastane çalışanlarına, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek, d) Hastanenin ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak, sürveyans verilerini değerlendirmek ve sorunları ortaya koyarak çözüm önerileri üretmek, e) Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek, f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde yönetime görüş bildirmek, g) Hastalar veya hastane personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak, h) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek, ı) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,

4 Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 4 / 22 i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek, j) Çalışanlardan hastalara bulaşları engelleme konusunda, personel sağlık durumunu izlemek k) Sterilizasyon birimlerinin, hastanenin özelliklerine uygun duruma getirilmesi ve güncel kayıt sistemleri ile izlenmesinin sağlanması (mümkünse merkezileştirilmesi) l) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve yönetime iletmek Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma alt grupları oluşturabilir. Bu alt gruplar şunlardır: Sürveyans ve kayıt ünitesi Dezenfeksiyon ve sterilizasyon alt kurulu Antibiyotik kullanımı alt kurulu Sağlık çalışanlarının sağlığı servisi EKK Faaliyet Alanları : Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet alanları şunlardır: a) Sürveyans ve kayıt, b) Antibiyotik kullanımının kontrolü, c) Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon, d) Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları, e) Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolü. f) Enfeksiyon kontrol önlemlerini içeren düzenli hizmet içi eğitimler EKK Kararları: Enfeksiyon kontrol komitesince alınan kararlar en geç bir ay içerisinde yazılı olarak, uygulanmak üzere yönetime iletilir. Bu kararlar, yönetim ve hastanenin bütün personeli için bağlayıcıdır. Bu kararlara uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan ilgililer sorumludur.

5 Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 5 / Enfeksiyon Kontrol Ekibi (EKE) Enfeksiyon Kontrol Ekibi (EKE), enfeksiyon kontrol doktoru ve enfeksiyon kontrol hemşiresinden oluşmaktadır. Enfeksiyon Kontrol Hekimi (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Dahili Branş temsilcisi) Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Enfeksiyon Kontrol Ekibinin görevleri; 11 Ağustos 2005 tarih ve sayılı yönetmelik hükümlerine göre; 1. Surveyans verilerini değerlendirmek ve sorunları saptayarak, üretilen çözüm önerilerini enfeksiyon kontrol komitesine sunmak, 2. Personelin mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini takip etmek, koruyucu tıbbi önerilerde bulunmak, gerekli durumlarda bağışıklama ve profilaksi programları düzenlemek ve uygulamak üzere enfeksiyon kontrol komitesine teklifte bulunmak, 3. Surveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini kullanarak, hastanedeki antibiyotik kullanımını izlemek, yönlendirmek ve enfeksiyon kontrol komitesine bilgi vermek, 4. Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerini denetlemek, 5. İlgili idari birimlerde hastane temizliği, mutfak, çamaşırhane ve atık yönetim ilkelerini belirlemek ve denetimini yapmak, 6. Yıllık çalışma ön raporunu hazırlamak ve Enfeksiyon Komitesine sunmak, 7. Enfeksiyon Kontrol Komitesinin gündemini belirlemek ve sekreteryasını yürütmek Enfeksiyon Kontrol Hekiminin görevleri: a) En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hemşiresi ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirmek, gerekli görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemşiresine tıbbi direktif ve tavsiye vermek, b) Enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından yürütülen çalışmaları ve hizmet içi eğitim programını denetlemek, c) Hastane personeline (doktor, hemşire, teknisyen, temizlik görevlileri vb) hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin programları çerçevesinde eğitim vermek,

6 Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 6 / 22 d) Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip, sonuçlarını yorumlayarak, enfeksiyon kontrol ekibine bilgi vermek ve enfeksiyon kontrol komitesinin toplantılarında bu verileri sunmak, e) Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak, f) Hastane enfeksiyonu salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmaları başlatmak ve yürütmek, g) Bölümlerle ilgili sorunları o birimlere iletmek, bu birimlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin Görevleri: a) Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuarından kültür sonuçlarını izlemek, günlük klinik ziyaretleri ile ilgili hastaları değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu gelişen yada gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptamak, bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, b) Toplanan sürveyans verilerinin günlük olarak bilgisayar kayıtlarını tutmak, c) Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirlemek ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek, d) Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak, e) Haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirmek, f) Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak, g) Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak, h) Hastane genelindeki enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek, ı) Hastane personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermektir. i) Mesleki sağlık ve yaralanma hizmetleri ile ilişkili enfeksiyon kontrol konularını izlemektir Hastane İdarecisi Temsilcilerinin Görevleri a) Mesul müdür, başhemşire ve hastane müdür temsilcilerini kapsar

7 Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 7 / 22 b) Enfeksiyon Kontrol Komitesinin almış olduğu kararları ve enfeksiyon kontrol programı çerçevesindeki prosedür ve talimatları hastane personeline bildirmek, uygulanması için gerekli olanakları ve alt yapıyı oluşturmak ve değerlendirilmesini sağlamak, Hekim grubu Temsilcilerinin Görevleri a) Her bölüm temsilcisi Enfeksiyon Kontrol Komitesinin almış olduğu kararların uygulanılması için kendi birimlerinde çalışan tüm personeli içerden etkilemek, b) Kendi birimlerindeki Enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek, uygun yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek, c) Birimlerinde Enfeksiyon kontrol uygulamalarıyla ilgili saptadıkları aksaklıkları EKE haber vermek ve çözüm önerileri konusunda EKE yardımcı olmak Hastane Eczane Temsilcisinin Görevleri a)hastane eczanesinden tüketilen antibiyotik sınıf ve sayısını EKE ne 3 aylık veriler şeklinde sunmak b) A-72 ve EHU onayı gereken ilaçları enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından onaylanan Antibiyotik Onay Formu ile servislere dağıtmak c)hastane eczanesinde biten ve ihtiyaç duyulan antibiyotikleri en kısa zamanda temin etmek Hastane Diyetisyeninin Görevleri a) Hizmet satın alınan Taşeron firmaya bağlı yemekhane ve temizlik personelinin rutin sağlık kontrollerini zamanında yaptırmak ve dosyalamak, b) Pişirilen yemeklerin, yemekhanenin ve personelin denetlenmesi c) Birimlerinde Enfeksiyon kontrol uygulamalarıyla ilgili saptadığı aksaklıkları EKE haber vermek ve çözüm önerileri konusunda EKE yardımcı olmak ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME SURVEYANS a)sürveyans çalışması, aktif-prospektif olarak sürekli, laboratuvara ve hastaya dayalı olarak seçilen kliniklerde cerrahi alan sürveyansı yapılır.

8 Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 8 / 22 b)hastanemizde surveyans çalışmaları, CDC (Centers for Disease Prevention and Control)tarafından oluşturulan Hastane Enfeksiyonu İzlem Politikasına uygun olarak yürütülür ve T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Ulusal Hastane Enfeksiyonları Surveyans ve Kontrol Birimi nin Ağustos 2009 da yayınladığı tanım, tanı kriterleri ve formları kullanılır. c) Sürveyans, Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri (EKH) tarafından yürütülür. d)surveyans çalışmaları sürecinde yoğun bakım üniteleri, ve yatan hasta katları düzenli olarak ameliyathane, acil servis, mutfak, çamaşırhane, morg, tıbbi atık ünitesi, EKE nin gerek gördüğü zaman diliminde ziyaret edilir. e)enfeksiyon Kontrol Hemşireleri tarafından muhtemel hastane infeksiyonu olan hastalar için yatan hasta kliniklerine gidilerek hastadan sorumlu hekim, hemşire ve hastanın kendisi ile görüşmeler yapılır ve dosyası incelenerek gerekli bilgiler edinilir. Pozitif kültür verileri ile ilgili olarak sorumlu hemşire ve hekime önerilerde bulunulur. Görüşmeler ve dosya incelemelerinin sonucunda enfeksiyon ile ilgili bulunabilecek veriler değerlendirilir. Enfeksiyon Kontrol Hekimine bildirilir. f)enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından, CDC kriterlerine göre hastane enfeksiyonu tanısı konulan vakalar Erişkin Hasta Enfeksiyon Takip Formu na kaydedilir. Bu formda; hastanın kimlik bilgileri, tanısı, varsa altta yatan hastalıkların risk faktörleri, cerrahi ve invaziv girişimler, kullanılan antibiyotiklerle ilgili veriler, ateş, yara ve pansuman takibi, laboratuvar ve radyolojik bulguların takibi, hastadan alınan kültürler ve duyarlılık testlerinin sonuçları, ASA skoru bulunur. g) Hastanenin bütün birimlerinde enfeksiyon geliştiği düşünülen hastalardan Kan kültürü alma talimatı ve idrar kültürü alma talimatına göre kültürler alınır. h)hastane enfeksiyonu saptanan hastanın bilgileri ile ilgili yapılan tüm aktiviteler Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri tarafından hasta taburcu oluncaya kadar Erişkin Hasta Enfeksiyon Takip Formu na kaydedilir. Formlar Enfeksiyon Kontrol Dosyasında saklanır. Hastane enfeksiyonu şüphesi olan hastaları enfeksiyon hastalıkları uzmanına bildirir. Yoğun bakım ünitelerinde ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP), üriner kateterle ilişkili enfeksiyon ve santral venöz kateterle ilişkili enfeksiyon Erişkin Hasta Enfeksiyon Takip Formu kullanılarak takip edilir. I) Enfeksiyon Kontrol Ekibi tarafından, cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla T ENF 20 Cerrahi Alan Enfeksiyonlarından Korunma Talimatı nın uygulanması sağlanır. i) Özel Vitale Hastanesinde ameliyat nedeniyle (abdominal majör ameliyatlar, plak ve protez gibi

9 Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 9 / 22 yabancı cisim kullanılan ameliyatlar, beyin cerrahi operasyonları ve seçilmiş cerrahi giriş uygulanmış hastalar için geçerli ) yatmış ve taburcu edilmiş hastalara ait, aylık Ameliyat Listesi ve hasta ulaşım bilgileri Hastane Bilgi İşlem Sisteminden dökümante edilir. Hasta taburcu olduktan sonraki 1 ay ve protez içinde 1 yıl içinde gelişebilecek cerrahi alan enfeksiyonlarının lokal ve sistemik enfeksiyon bulgular konusunda bilgilendirilmek için Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından yattığı serviste ziyaret edilir ve Cerrahi Alan Enfeksiyon Bulguları Kartı hastaya teslim edilir. Bu kartta cerrahi alan bölgesindeki lokal ve sistemik enfeksiyon bulguları ve enfeksiyon bulguları oluştuğunda başvurabileceği enfeksiyon kontrol ekibinin telefon numaraları bulunmaktadır. Bu kontroller rutin dışında Enfeksiyon Kontrol Komitesinin belirlediği zamanlarda Cerrahi Alan enfeksiyonlarını saptamak amacıyla yapılır. j)enfeksiyon bulguları tespit edilen hasta durumunda, hastanın hekimi ile iletişime geçilir. Hasta hekimiyle görüşmediyse hasta hakkında bilgi verilir ve hastanın kontrol muayenesi sağlanır. k)kontrole çağrılan hastanın muayene bulguları ilgili hekimden öğrenilir. l)enfeksiyon Kontrol ekibi tarafından, hastane temizlik şirketinin yürüttüğü haşere ilaçlama raporlarının dosyalanıp aylık olarak saklanması sağlanır. 6.3.VERİ SİSTEMİ Veriler; enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Ulusal Hastane Enfeksiyonları Surveyans Yazılım programına (UHESA) online olarak girilir Veri Analizi Aylık, üç aylık ve yıllık olarak yapılır. Bu verilerden aşağıdaki istatistiki verilere ulaşılabilinir Enfeksiyon Hız Raporları a) Genel Raporlar Sürveyans için seçilen tüm cerrahi servislerde hastane infeksiyon hızı Hastane infeksiyon türlerine göre detaylı hastane infeksiyon hızı b)servislere Göre Seçilen kliniklere göre detaylı hastane infeksiyon hızı Seçilen kliniklerde hastane infeksiyon türlerine göre hastane infeksiyon hızı

10 Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 10 / 22 c)mikroorganizmaların Antibiyotiklere Gösterdiği Direnç Yüzdeleri Seçilen cerrahi servislerde genel olarak antibiyotik direnç yüzdesi Seçilen servislere göre detaylı antibiyotik direnç yüzdesi d) Cerrahi Alan İnfeksiyonları Hız Raporları Ameliyat kategorilerine göre genel CAİ hızı, Ameliyat kategorilerinde cerrahlara göre CAİ hızı, Ameliyat kategorilerinde risk indeksine göre CAİ hızı, Ameliyat kategorilerinde endoskopik yapılanlara göre CAİ hızı, Ameliyat kategorilerinde endoskopik yapılanların risk indeksine göre CAİ hızı, Cerrahlara göre genel CAİ hızı Cerrahlara ve risk indeksine göre CAİ hızı, Cerrahlara ve endoskopik ameliyatlara göre CAİ hızı, Cerrahlara ve endoskopik ameliyatların risk indeksine göre CAİ hızı, e)etken Dağılımı Ameliyatlara göre etkenlerin dağılımı Cerrahlara göre etkenlerin dağılımı Branşlara göre detaylı etken dağılımı Servislere göre etkenlerin dağılımı Seçilen servislerde genel etkenlerin dağılımı Verilerin Geri Bildirimi Enfeksiyon kontrol ekibince elde edilen veriler, her üç ayda bir Enfeksiyon Kontrol Komitesine sunulur. Enfeksiyon Kontrol Komitesi bu bilgileri değerlendirdikten sonra yönetime bildirir ve yönetimde gerekli gördüğünde ilgili birimlere geri bildirim yapar Hasta İzlem Formu Bu amaçla T.C Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Ulusal Hastane Enfeksiyonları Surveyans sisteminin yayınladığı hasta izlem ve surveyans formları kullanılmaktadır.

11 Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 11 / SALGIN ARAŞTIRMASI VE ALINACAK ÖNLEMLER Salgın durumunda yapılacak uygulamalar EKE tarafından belirlenir ve yürütülür Salgın araştırmaları sırasında enfeksiyonun yayılımını önlemek için belirlenen vakalara ENF.TL.05 İzolasyon Talimatı na uygun izolasyon uygulanır Hastanede belirlenen ya da kuşkulanılan bir salgın durumunda ön inceleme ve tanımlayıcı çalışma EKE (Enfeksiyon Kontrol Ekibi) tarafından yapılır. EKE nin görevleri ve izleyeceği basamaklar aşağıdadır; Mevcut bilgiler gözden geçirilir Olayın türü (Bakteriemi, cerrahi alan enfeksiyonu vb.) lokalizasyonu (Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi vb.) ve ciddiyetini belirlenir. (Örneğin ölümle sonuçlanan bakteremi veya nozokomiyal pnömoni veya infüzyon sırasında gelişen geçici febril reaksiyon) Literatür taranır. Tanı kesinleştirilir. Kesin vaka tanımı oluşturulur. Kesin vaka tanımına uyan tüm olgular bulunur. Laboratuvarla iletişim kurularak önemli olabileceği düşünülen tüm izolatların (Hasta izolatları veya şüpheli kaynaklardan alınan kültürler) saklanması sağlanır. Epidemi eğrisi oluşturulur. Hasta ve risk faktörü listesi hazırlanır. Kontrol önlemleri uygulanır Esas inceleme ve karşılaştırma çalışması yapılır. Bunun için şu basamaklar izlenir; Kesin vaka tanımına uyan hastaların dosyasının taranır. Hipotez oluşturulur. Hipotez karşılaştırmalı bir çalışma ile (Vaka - kontrol veya kohort) test edilir. Gerekli görülen mikrobiyolojik çalışmalar veya diğer laboratuvar çalışmaları yapılır. Gerek görülürse bulaş yolunu saptamak için ek çalışmalar yapılır (gözlemsel, deneysel vb.) Salgın nedeniyle bir servisin kapatılması veya kapatılmış bir servisin yeniden açılması kararı EKK tarafından verilir.

12 Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 12 / Yapılan uygulamalar ve sonuçları hakkında hastane yönetimine bilgi verilir Hastane birimlerinden, personelden düzenli olarak kültür alma çalışmaları yapılmaz. Yüzeylerden ya da personelden kaynaklandığı şüphelenilen enfeksiyon ya da salgın durumlarında, çevre kültürü ve personel taraması EKE nin önerileriyle yapılır. 6.5.EĞİTİM: Hastane personeline eğitim programları planlanmalıdır. Eğitim programlarına öncelikle tüm hastane personeline hastane enfeksiyonlarının önemi ve önlenmesi hakkında genel bilgi verilmesi ile başlar Hastane enfeksiyon riski yüksek kliniklerde belirli periodlarla, istek ve ihtiyaçlara göre eğitim programı yapılmalıdır Hastaneye yeni alınan personelin eğitim ve oryantasyonu sağlanmalıdır Temizlik şirketi çalışanlarına ayrıca sürekli ve etkin eğitim programı uygulanmalıdır. EĞİTİM KONUSU KATILMASI EĞİTİM SIKLIĞI GEREKEN PERSONELLER El Hijyeni Ve Eldiven Kullanımı Tüm personel Yılda iki kezgerekli durumlarda Genel hastane temizliği Temizlik Personeli Yılda bir kez Gerekli durumlarda Özellikli bölümlerin temizliği Temizlik Personeli Yılda bir kez Gerekli durumlarda Tıbbi atık yönetimi Temizlik Personeli Yılda bir kez Gerekli durumlarda Hastane ve çevre temizliği Temizlik Personeli Yılda bir kez Gerekli durumlarda Nozokomiyal cerrahi alan enfeksiyonu Kan ve kan ürünleriye bulaşan enfeksiyonları Tüm personel Yılda bir kez Gerekli durumlarda Tüm personel Yılda bir kez Gerekli durumlarda

13 Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 13 / 22 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları Antibiyotiklerin uygun kullanımı ve cerrahi profilaksi Hastane enfeksiyonlarından korunmada izolasyon Personel sağlığı ve enfeksiyon kontrolü Tüm personel Yılda bir kez Gerekli durumlarda Tüm personel Yılda bir kez Gerekli durumlarda Tüm personeli Sağlık Damar içi kateter enfeksiyonları Tüm sağlık personeli Yılda bir kez Gerekli durumlarda Tüm personel Yılda bir kez Gerekli durumlarda Yılda bir kez Gerekli durumlarda 6.6.STERİLİZASYON, ANTİSEPSİ VE DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ Temel İlkeler: Hastane içinde dinamik bir birim olan sterilizasyon üniteleri 24 saat kesintisiz hizmet verecek biçimde çalışmalıdır. Steril edilecek aletler kullanımdan hemen sonra yıkanarak üzerindeki kaba kirden arındırılmalı, varsa ultrasonik yıkama makinesinde yada gereğinde fırçalanarak dekontamine edilir. Dekontamine edilmiş aletler sızdırmaz kapalı kaplar içerisinde sterilizasyon ünitesine taşınır. Dekontaminasyon alanı, diğer çalışma alanlarından fiziksel olarak ayrılmış olmalıdır. Bu bölüme görevli personel dışında kişilerin girişi önlenmelidir. Steril edilen araç-gereç kullanım anına kadar sterilliği korunacak şekilde paketlenmelidir. Paketlemede kullanılan malzeme seçilen sterilizasyon yöntemi ile uygun olmalı; işlem sırasında paket içerisindeki havanın dışarı çıkmasına, sterilizasyon ajanının yeterli konsantrasyonda paket içine penetrasyonuna ve işlem sonunda rezidü kalmayacak şekilde uzaklaşmasına izin veren geçirgen yapıda olmalıdır. Paketleme malzemesi ve paketleme şekli, kullanım sırasında paket içeriğinin aseptik koşullarda sahaya alınmasını sağlamaya uygun olmalıdır. Bu amaçla birçok uygulamada çift paketleme yapılabilir.

14 Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 14 / 22 Tekstil paketleme malzemeleri kullanılıyorsa mutlaka her kullanımdan önce yıkanmalı, aşırı kurumaya bırakmamalı, kesinlikle ütülenmemelidir. Metal veya plastik konteynerlerin her sterilizasyon çevriminde filtreleri değiştirilmeli, valf sistemlerinin çalışır durumda olduğu kontrol edilmelidir. Paket hacimleri ve ağırlıkları kullanılan sterilizatörler için izin verilen limitlere uygun olmalıdır. Cihazlar için özel bir ölçü verilmemişse alet tepsileri için 8 kg toplam ağırlık, tekstiller için 30x30x60 cm ebat ve 5.5 kg ağırlık sınırı aşılmamalıdır. Paketler üzerinde sterilizasyon çevrimine ilişkin bilgiler içeren (sterilizasyon tarihi, sterilizasyon yöntemi, protokol numarası, paket içeriği) bir etiket ve sterilizasyon işleminden geçmiş olduğunu gösterecek bir proses indikatörü bulunmalıdır. Paketleri kapatmak amacıyla iğne, zımba gibi bütünlüğü bozan malzemeler ve geçirgenliği bozan yapışkan bantların kullanımı uygun değildir. Değişik sterilizasyon yöntemlerinde uygun paketleme malzemeleri kullanılmalıdır. Sterilizasyon sırasında uygulanan yönteme uygun olarak belirlenen sürelere uyulmalıdır. Bu süreler kuru ısıyla sterilizasyon için 140 C de 4 saat, 160 C de 2.5 saat, 170 C de 1 saat, 180 C de 30 dakikadır. Enfeksiyon Kontrol Komitesi zorunlu olmadıkça kuru ısı ile sterilizasyonu önermemektedir. Basınçlı buhar sterilizasyonunda uygulanacak sıcaklık, basınç ve süre aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sıcaklık( C) Basınç(psi) Süre(dakika) Etilen oksit ile sterile edilen malzemeler 12 saat ile 2 hafta süre bekletildikten sonra kullanılmalıdır. Sterilizatörler ve sterilizasyon sisteminin diğer basamaklarında kullanılan her türlü cihaz ve ekipmanın bakım ve kalibrasyonları düzenli olarak yapılmalıdır.

15 Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 15 / 22 Her cihazın periyodik bakımlarında hangi kısımlarının gözden geçirileceği üretici firma önerilerine göre planlanmalı ve yazılı olarak bulundurulmalıdır. Her sterilizasyon çevriminde kritik değişkenler sterilizatörün göstergelerinden kontrol edilmelidir. Grafik yazıcı düzeneği varsa, ısı basınç ve gaz konsantrasyonu değerleri ve süre kaydedilmelidir. Uygulanan sterilizasyon çevriminin geçerliliğini test etmek için kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılmalıdır. Sterilizatöre konan her paket üzerinde mutlaka proses (sınıf 1) indikatör bulunmalıdır. İstenirse paket içi (sınıf 3) indikatörler kullanılabilir. Asıl sterilizasyon kontrolü her yük için sterilizatöre en az bir adet ISO sınıf 4,5 veya 6 indikatörü kullanarak yapılmalıdır. Eğer biyolojik indikatör kullanılıyorsa, buhar sterilizasyonu için Bacillus stearothermophilus, kuru ısı, EO ve gaz plazma için Bacillus subtilis kullanılır. Sterilite işlemlerinin her aşaması kayıt altında bulundurulmalıdır Steril malzemenin korunması Steril malzemeler görevli personelin dışında kimsenin girmediği toz ve haşereden korunmuş, doğrudan güneş ışığı almayan bir bölümde korunmalıdır. Depo ısısı 23 derece ve nem %30 olmalıdır. Steril edilen malzemelerin raf ömrü, Paketleme malzemesinin tipi Paket kat sayısı Taşıma koşulları Temas Depolama şartları Sterilizasyon yöntemi Toz örtüsü kullanma Paketleme tipi göz önünde bulundurularak hastane yönetimi tarafından belirlenir EKK Tarafından Önerilen Steril Malzemenin Saklama Süreleri; Buhar otoklavında steril edilen kumaş paketler kapalı dolaplarda 2 hafta,

16 Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 16 / 22 Buhar otoklavında steril edilen şeffaf kağıt paketler; çift paket ise 2 ay, tek paket ise 1 ay, Etilen oksit ile sterilite edilmiş çift katlı kağıt paketler 3 ay, tek paketler ise 2 ay, Plazma sterilizatöründen çıkan, çift katlı kağıt paketler 6 ay, tek paketler ise 3 ay, Set konteynırları çift kat yeşile sarılmışsa 6 ay, hiç sarılmadan steril edilmişse 6 hafta dır. Sterilizasyon çalışanlarının temel bilgileri düzenli ve belli aralıklarla almalı ve bilgiler güncellendikçe eğitimler tekrarlanmalıdır. Bu eğitimler: İnfeksiyon kontrol önlemleri, El yıkama, İnfeksiyon bulaşma modelleri, Temizlik ve taşıma prensipleri, Paketleme materyalleri ve paketleme teknikleri, Sterilizasyon metodları, Sterilizasyon proseslerinde kritik parametreler, Temizlik dezenfeksiyon paketleme ve sterilizasyon ekipmanlarında validasyon, Ameliyathane ve ilgili alanlarla ilgili bilgi, Çalışanların aşılanması ve korunması konularını içermelidir Sterilizasyon Ünitesinde Çalışan Personelin Kıyafetleri Hazırlık kontrol ve paketlemede çalışan personel için uzun kollu bir gömlek kullanılmalıdır. Bu, ciltten olacak dökülmeler için iyi bir engel sağlar Hazırlık kontrol ve paketlemede çalışan personel için saçları içine alan disposable bir bone takılmalıdır MSÜ dışına çıkılırken forma üzerine uzun laboratuvar önlüğü giyilerek çıkılmalıdır Ünitenin temizliği ilgili talimata göre yapılmalıdır Sterilizasyon Ünitesi Çalışan Güvenliği: Sterilizasyon ünitesinde çalışan personelin sağlık takipleri rutin taramalar esnasında yapılır. Sağlık taramalarına ait kayıtlar Sterilizasyon Ünitesinde dosyalanır.

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6 1.AMAÇ: Hastanede sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin çalışma şekli, görev, yetki ve sorumluluklarını

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların

Detaylı

SENATO KARARLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SENATO KARARLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ SENATO KARARLARI Karar Tarihi: 07/02/2014 Toplantı Sayısı:02 Sayfa:1 Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yönergesi hk.

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi kurumlarında sağlık

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

ENFEKSİYONUN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ PROSEDÜRÜ

ENFEKSİYONUN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 30 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:25.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1 / 6 1. AMAÇ: Hastane enfeksiyonlarını azaltmak, kabul edilebilir düzeylere indirmek ve bu düzeylerde sürekliliğini sağlamaktır. 2.

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI KOD:TL.14 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:20.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1/6 1. AMAÇ: Hastane enfeksiyonlarını azaltmak, kabul edilebilir düzeylere indirmek ve bu düzeylerde sürekliliğini sağlamaktır. 2. KAPSAM:

Detaylı

5. SORUMLULAR: Enfeksiyon kontrol komitesinin tüm üyeleri sorumludur.

5. SORUMLULAR: Enfeksiyon kontrol komitesinin tüm üyeleri sorumludur. 1. AMAÇ: Özel Yalova Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere enfeksiyon kontrol komitesinin çalışma şekli, görev, yetki

Detaylı

Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları

Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan Özel Ankara Güven Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü İnfeksiyon Kontrol Programlarının

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KURULU GÖREV TANIMI

ENFEKSİYON KONTROL KURULU GÖREV TANIMI ENFEKSİYON KONTROL KURULU GÖREV TANIMI Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi bünyesinde enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik süreçlerin tanımlanması, kontrolü ve sürekliliğini sağlamak, enfeksiyon

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi:15.04.2008 Revizyon Tarihi: 25.03.2013 Revizyon No: 05 Sayfa: 1 / 6 1 GENEL: 1.1 Amaç: Hastane enfeksiyonlarına bağlı mortalite ve morbiditeyi azaltmak, hastanedeki yatış

Detaylı

Doküman No: YBH-PR-42 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1 /9. Yayın Tarihi:03.07.2011

Doküman No: YBH-PR-42 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1 /9. Yayın Tarihi:03.07.2011 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1 /9 1. AMAÇ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ HASTANE İNFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ HASTANE İNFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ HASTANE İNFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Bu yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde hastane infeksiyonları ile ilgili

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ PROSEDÜRÜ

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa Numarası 1/7 1.AMAÇ: Programın amacı, klinik performansın ve kalitenin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, hastanelerimiz de enfeksiyon gelişiminin önlenmesi, izlenmesi ve kontrolü, hastane çalışanlarının

Detaylı

Hazırlayan

Hazırlayan Yürürlük i:14.09.2012 ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ Revizyon i: PROSEDÜRÜ Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması - Revize edildi. - Yeni eklendi - İptal edildi Madde No - 4.2, 4.3.2-4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden

Detaylı

AGUH Komisyonu Temel Eğitim Programı, 2013 İnfeksiyon Kontrol Komitesi nin Oluşturulması

AGUH Komisyonu Temel Eğitim Programı, 2013 İnfeksiyon Kontrol Komitesi nin Oluşturulması İnfeksiyon Kontrol Komitesi nin Oluşturulması Dr. Asuman İnan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane İnfeksiyonları Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) Hastane İnfeksiyonları mmelweis,

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

İnfeksiyon Kontrol Komitesi Nasıl Oluşturulur ve Yönetilir?

İnfeksiyon Kontrol Komitesi Nasıl Oluşturulur ve Yönetilir? İnfeksiyon Kontrol Komitesi Nasıl Oluşturulur ve Yönetilir? Dr. Süda TEKİN KORUK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı 1. Tarihçe 2.

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Detaylı

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden Sterilizasyon Ünitesinin Yapılanması ve İş Akışı Hmş. Aycan YILDIRIM MESA Hastanesi Ameliyathane ve Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi, ANKARA Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI YÖN.TL.26 28.05.2013 14.01.2014 01 1/6 1.0 AMAÇ: sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşların önlenmesi amacıyla sağlık personeli,hasta,hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için uygun

Detaylı

Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde. Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde STERİLİZASYON SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE

Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde. Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde STERİLİZASYON SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON EĞİTİMİ UZM.HEM.NESİBE ÖZGEN SAYGIN A.Ü.T.F.İBN-İ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE MSÜ ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRESİ STERİLİZASYON

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KOMİTE TOPLANTILARI PROSEDÜRÜ

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KOMİTE TOPLANTILARI PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış aralıklarla yapılan

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi MSc.N. Duygu Gürsoy Muşovi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 1 2 Riskli Vücut Sıvıları-1 Kan Gözle görülür

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KOD.YÖN.PR.03 YAYIN TRH.KASIM 2011 REV.TRH.ARALIK 2013 REV. NO.2 SAYFA NO.1/5 1. AMAÇ:Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI KAÇINILMAZDIR. SADECE BİR KISMI ÖNLENEBİLİR.

HASTANE ENFEKSİYONLARI KAÇINILMAZDIR. SADECE BİR KISMI ÖNLENEBİLİR. Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru anında inkübasyon döneminde olmayan veya hastanede gelişmesine rağmen bazen taburcu olduktan sonra ortaya çıkabilen infeksiyonlar Genellikle hastaneye

Detaylı

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mehmet Özlüses, Sibel Akın, Dilek Baytaş, Dr. Kaya Süer Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörlüğü

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Nazan ÇALBAYRAM Bir hastanenin yapmaması gereken tek şey mikrop saçmaktır. Florence Nightingale (1820-1910) Hastane Enfeksiyonları

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

Hazırlayan Birgül BAĞCI Sterilizasyon Ünit. Sor. Hemşiresi

Hazırlayan Birgül BAĞCI Sterilizasyon Ünit. Sor. Hemşiresi Yürürlük i: 04.07.2012 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ Revizyon i: İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması - Yeni eklendi - Revize edildi Madde No - 3.1, 3.9.1, 3.9.2-3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

Hemodiyaliz Ünitelerinde İnfeksiyon Kontrolü

Hemodiyaliz Ünitelerinde İnfeksiyon Kontrolü T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Hastane İnfeksiyonu Kontrol Komitesi Hemodiyaliz Ünitelerinde İnfeksiyon Kontrolü Uzm.Hem.Hatice KAYMAKÇI İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hemodiyaliz - Tarihçe

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar

Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar 2 Hastanın hastanede yatış süresini uzatmakta Tedavi maliyetini

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI VE SÜRVEYANS

HASTANE ENFEKSİYONLARI VE SÜRVEYANS HASTANE ENFEKSİYONLARI VE SÜRVEYANS Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İÇERİK Sürveyansın tanımı Amaçlar CDC Hastane enfeksiyonu

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI Prof. Dr. Oğuz KARABAY Hastane İnfeksiyonları Tanım Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru sırasında kuluçka döneminde olmayan yada hastanede oluşmasına

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ FAALİYETLERİ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ FAALİYETLERİ ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ FAALİYETLERİ 1. Sürveyans faaliyetleri kapsamında Yoğun Bakım Üniteleri nde günlük aktif sürveyans yapılmıştır Hastanemiz Klinik ve YBÜ lerine vizitler yapılmıştır. Hastanemiz

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:STE.PR.01 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ:Özel Vitale Hastanesi Merkezi sterilizasyon ünitesinde etkin dezenfeksiyon, sterilizasyon ve işleyiş kurallarını belirlemektir.

Detaylı

Hazırlayan

Hazırlayan Yürürlük i: 14.09.2012 SÜRVEYANS TALİMATI Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 1.2, 2.3, 2.6-2.5 KAPSAM: Tüm birimler Hazırlayan Güler DEMİRCİ Canan SERÇELİK

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI Dok No: ENF.TL.030 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Bu talimatın amacı Özel VİTALE Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ve Polikliniklerinde yapılan yapım, yıkım, onarım

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos 2005-25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1-YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi Sayfa No: 1/6 RİSK BÖLÜMLER OLUŞMA NEDENİ KORUYUCU ÖNLEMLER ENFEKSİYON Yoğun bakım, Diyaliz Ünitesi, Laboratuvarlar Ameliyathane, Yoğun bakım, Yeni doğan Yoğun bakım Vücut kan ve sıvı sıçraması Kişisel

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5 SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5 SIRA NO ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA PERİ- YOD İZLEME YÖNTEMİ Her doktor ve hemşire Odasında el hijyeni Malzemeleri (alkol bazlı

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler)

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) Doç. Dr. Onur POLAT Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) İlk kez 1987 yılında ABD de hastalık kontrol merkezleri (CDC) tarafından HIV bulaşmasını önlemek amacıyla önerilen yöntemler Üniversal Önlemler

Detaylı

İnfeksiyon. Kontrol Komitelerinin. ndeki Rolleri. Yrd. Doç.. Dr. Meliha MERİÇ. Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklar. kları Anabilim Dalı

İnfeksiyon. Kontrol Komitelerinin. ndeki Rolleri. Yrd. Doç.. Dr. Meliha MERİÇ. Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklar. kları Anabilim Dalı İnfeksiyon Kontrol Komitelerinin Sağlık k Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonların Kontrolündeki ndeki Rolleri Yrd. Doç.. Dr. Meliha MERİÇ Kocaeli Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) HAZIRLAYAN NESLİHAN BOZKURT ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) HAZIRLAYAN NESLİHAN BOZKURT ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) HAZIRLAYAN NESLİHAN BOZKURT ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ Koruyucu ekipman kullanım amacı Hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta

Detaylı

MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ

MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ Dr. Duygu PERÇİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Kayseri Sterilizasyonun tanımı Mikrobiyolojik tanım Sterilite güvence düzeyi

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM ALANLARI DAHİLİ BRANŞLAR

ÖZEL YALOVA HASTANESİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM ALANLARI DAHİLİ BRANŞLAR LARIN DAHİLİ BRANŞLAR Steril olmayan eldiven Steril eldiven Bariyerli eldiven -Her iki yatak arasında bir adet olacak biçimde - Pansuman ya da invaziv işlem odaları -Doktor odaları -Hemşire ilaç hazırlama

Detaylı

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Doç. Dr. Mustafa Gökhan Gözel Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı ve Klinik

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 1. AMAÇ Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde cerrahi aletlerin ön yıkama ve paketlenmesinde standart

Detaylı

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011 BÖLÜM DAHİLİ BRANŞLAR KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN Sıvı sabun Kağıt havlu El antiseptiği Steril olmayan Steril KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KULLANIM ALANLARI - Tüm lavabolarda

Detaylı

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET EL HİJYENİ EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET GÜNÜMÜZDE NOZOKOMĐAL ENFEKSĐYONLARIN ÖNLENMESĐNDE EN ÖNEMLĐ TEK PROSEDÜR EL YIKAMADIR* EL YIKAMA El Florasi Kalici flora (koagülaz negatif stafilokok, difteroid,

Detaylı

1959 yılında ilk infeksiyon kontrol hemşiresi İngiltere de resmen atanmıştır. DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ

1959 yılında ilk infeksiyon kontrol hemşiresi İngiltere de resmen atanmıştır. DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ Hem. Filiz ARIK O.M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi İngiltere ye dönünce sağlık istatistik yöntemlerinin kurucusu kabul edilen Farr ile işbirliği yapmıştır. Yazdığı

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi EL HİJYENİ 2010 Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi El Hijyeni v El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017 2 Hafta Ilgili Birim Sözel Anlatım,Uygulamalar Birim Dokümanları 1 Gün Toplantı Salonu Projektör+ Bilgisayar Yönte m Değ. i Gereçle Sayfa No: 1 / in Adı in Konusu ci Amaç/Hedef Hedef Grup Ayda 1 Kere Olmak

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI Doküman No EY.PL.01 Yayın 01.10.2015 Revizyon No 00 Revizyon 00 Sayfa 1 in Adı Enfeksiyon önlenmesi in Amaç ve Olası Enfeksiyonları önleyerek Tedavi sürecini kısaltmak 08.01.2016 i Hemşiresi e Çalışanlar

Detaylı

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI 1.AMAÇ: Hastanesindeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış aralıklarla yapılan toplantıların

Detaylı

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 P ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 TIBBİ ATIK ve KODU (18 01/1802) TEHLİKELİ ATIK ve KODU (18 01 01 ve20 01 21) EVSEL ATIK ve KODU

Detaylı

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:AML.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı; Özel Vitale Kadın Doğum Hastanesi ameliyathanelerinin normal ve acil durumlarda her türlü ameliyat

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI SDÜDHF/TBH/TLM/62/YT-13.01.2015/REVNO-00 1. AMAÇ 1.1. Tanımlanmış veya şüphe edilen bulaşıcı hastalığı olan veya epidemiyolojik olarak önemli bir patojenle enfekte veya kolonize

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı UÜ-Sağlık Kuruluşları Beslenme Ekibinin öncelikle

Detaylı

Dokümantasyon, doküman veya destekleyici referans ve kayıt sağlamak anlamına. DAS Dokümantasyonu. Doç. Dr. Duygu PERÇİN

Dokümantasyon, doküman veya destekleyici referans ve kayıt sağlamak anlamına. DAS Dokümantasyonu. Doç. Dr. Duygu PERÇİN Doç. Dr. Duygu PERÇİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Dokümantasyon, doküman veya destekleyici referans ve kayıt sağlamak anlamına gelir.

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ 1.AMAÇ: Bu rehber; kalite bilincinin temel alındığı Merkezimizde aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın kısa sürede hastanemize uyum sağlamaları amacıyla yürütülen uyum programına katkı amacıyla

Detaylı

Uzm. Dr. Salih Kenan Şahin SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürü

Uzm. Dr. Salih Kenan Şahin SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürü Uzm. Dr. Salih Kenan Şahin SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürü Enfeksiyon Kontrol ve Tedavi Standartlarının tl Uygulanmasında Geri Ödeme Kurumlarının Rolü Sempozyum konusu Sağlık Kuruluşlarında Toplam

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE KOMİTLERİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE KOMİTLERİ KOMİTELER-EKİPLER BEYAZ KOD EKİBİ PEMBE KOD EKİBİ MAVİ KOD EKİBİ YÖNETİM EKİBİ (BAŞHEKİM,BAŞHEMŞİRE HASTANE MÜDÜRÜ) KOMİTE GÖREVLİLERİ MESAİ SAATLERİ İÇİNDE EKİP SORUMLUSU BAŞHEKİM HASTANE MÜDÜRÜ BAŞHEMŞİRE

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ YÖN.PR.21 15.01.2014 0 1/6 1.0 AMAÇ: Orhaneli İlçe Devlet Hastanesinde çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.05 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 AY/YIL:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Kocaeli Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi BÖLÜM UYUM REHBERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI Kişisel koruyucu ekipman nedir? Çalışma ortamındaki enfeksiyon risklerine karşı çalışan tarafından kullanılması gereken giysi, araç ve malzemelerdir. Bölümün

Detaylı