GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi, bakımı ve taburculuk kriterlerini belirlemektir. 2.0 KAPSAM: Tüm genel yoğun bakım hemşireleri/ebeleri ve hekimlerini kapsamaktadır. 3.0 KISALTMALAR: YBÜ : Yoğun Bakım Ünitesi 4.0 TANIMLAMA: Genel Yoğun Bakım Ünitesi:Hayati fonksiyonları risk taşıyacak şekilde bozulmuş hastalara hizmet vermek üzere planlanmış, hasta izlemi ve tedavisi için ileri teknolojiye sahip ekipmanlar ile donatılmış, uzman hekim ve hemşirelerin çalıştığı diğer bütün bölümlerden ayrı olarak toplam 2 yataklı özel alandır. 5.0 SORUMLULAR: Tüm genel yoğun bakım hemşireleri/ebeleri ve hekimleri sorumludur. 6.0 FAALİYET AKIŞI: 6.1.Erişkin yoğun bakımına hasta kabulü poliklinikten, servisten veya ameliyathaneden yapılır. Yoğun Bakım Ünitesine hasta kabul kriterleri; Cerrahi işlem sonrası yakın takibi gereken hastalar. Komplike olmayan ve solunum desteği gerekmeyen eklampsi ve preeklampsi hastaları Yatış işlemleri POL.TL.01 Hasta Yatış ve Taburcu İşlemleri Talimatına göre tamamlanan hastanın POL.FR.06 Hasta Yatış Dosyası alınarak ve YBH.YD.02 Yoğun Bakım Hasta Kabul Defteri ne kaydı yapılarak yatışı gerçekleştirilir Genel yoğun bakıma yatan bütün hastalar Anestezi Uzman Hekimi tarafından muayene edilir ve KLN.FR.05 Doktor Değerlendirme Formuna kaydedilir Hastaya dokunmadan önce ve sonra, eldiven giymeden önce ve sonra mutlaka eller ENF.TL.12 El Hijyeni Talimatı na göre yıkanır. 6.5.Hastanın dış kıyafetleri çıkartılır ve uygun hasta kıyafeti veya hasta ameliyat kıyafeti giydirilir.

2 Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 2 / Yatışı yapılan hastaya KLN.TL.01(Kimlik Tanımlama Hasta Bilekliği Uygulama Talimatı) ına göre kol bandı takılır. 6.7.Yatış işlemleri tamamlan hastaya,reşit değilse ebeveynine veya bilinci kapalı ise yakınına doktor tarafından hastalık, uygulanacak tedavi ve yapılacak işlemlerle ilgili bilgiler verilerek YBH.RB.01 Yoğun Bakım Tıbbi Tedavi ve Girişimsel İşlemler İçin Rıza Belgesi imzalatılır.bir nüshası hastaya/yakınına verilir Hekim istemine göre damar yolu açılır,hastadan gerekli tetkikler için kan örneği alınır, monitörize edilir ve ENF.TL.37 Mesane Sonda Uygulama Talimatına göre işlem yapılır. 6.9.Hastanın ihtiyacı durumunda hasta hekim tarafından mekanik ventilasyona bağlanır ve 2./3. basamak yoğun bakım hizmeti veren bir kuruluşa sevki için gerekli işlemler yapılır Hasta ajite ise KLN.TL.10 Hasta Kısıtlama Talimatına göre kısıtlama yapılır Hastanın vital bulguları ve diğer takip edilen parametreleri KLN.FR.08 Hemşire Gözlem formuna kaydedilir Hemşire hastanın günlük bakımından sorumludur Doktor hastaya kan verilmesini gerekli görürse kan istemi için TRF.FR.01 (Kan ve Kan Bileşenleri İstemFormu) formu düzenleyerek laboratuara gönderir. Transfüzyon için gerekli tetkikler ebe/hemşire tarafından bilgisayardan işlenir. Kan merkezinde kan varsa cross-match için hastanın kanı tüpe alınıp lab gönderilir. Kan merkezinde kan yok ise Kızılay Kan Merkezi aranarak ilgili kan grubundan istem yapılır.laboratuvarda gerekli tetkiklerden geçirilen kan eğer uygun ise yoğunbakımda tekrar isim kontrolü yapılarak ve hasta bilgilendirilerek TRF.RB.01 Kan Ve Kan Bileşenleri Transfüzyonu Onam Formu da imzalatılarak istenen kan hastaya takılır Doktor günlük hasta vizitinden sonra; hasta hakkındaki gözlem ve düşüncelerini, KLN.FR.05 (Doktor Değerlendirme Formu), no lu forma yazar Hasta başka bir sağlık kurumuna sevk edileceğinde ilgili merkez ile görüşülerek ve ACL.FR.02 Hasta Klinik Sevk Formu doldurularak ambulans ile sevki sağlanır Hastanın fizyolojik durumları sürekli değerlendirilir ve 1.basamak yoğun bakım gereği olmayanlar saptanır.

3 Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 3 / 6 1.basamak yatış kriterlerinin ortadan kalkmış olması. 2. ve 3. basamak yoğun bakıma yatış kriterlerinin gelişmiş olması Hastanın taburcu işlemleri hasta taburculuk bölümü tarafından yapılır. Dosya teslim edilmeden önce eksiklikler kontrol edilir. Taburcu işlemi tamamlanan dosya medikal muhasebeye teslim edilir Servis aylık ebe/hemşire nöbetleri için başhemşire tarafından iki nüsha halinde KLN.FR.26 (Nöbet Listesi) no lu form düzenlenerek başhemşirenin imzası ve mesul müdür ün olurundan sonra ilk nüsha panoya asılır, ikinci nüsha ise Başhemşire tarafından saklanır Antibiyotik sonrası herhangi bir alerji gelişimi olduğunda durumla ilgili farmakovijilans sorumlusu olan eczacıya bilgi verilir Mesaidışısaatlerdetelefonlayapılan hasta tabelasıdeğişikliklerinikln.tl.02(sözel order talimatı) nauygunolarak KLN.FR. 17 (Sözel Order Formu) doldurularaknöbetçihemşire KLN.FR.07 ( HastaTabelası ) nadoktorunadıaranansaativeyapılanları not düşer, ertesigündoktorordorüimzalar Aciltıbbimüdahalegerekendurumlarda; görevliebe/hemşire YÖN.TL.05 MaviKodUygulamaTalimatınagöremavikodbaşlatır.Görevliebe/hemşire crash cardıhazırbulundurur.hastabaşında ilk müdahaleyiyapar Servisedemirbaşmalzeme, kırtasiyemalzemesi, laboratuar, tıbbisarf, ilaçvediğerihtiyaçlarıntalebiiçinkatsorumluebe/hemşiresitarafındanbelirlenipstk.fr.01taşınıri stembelgesidoldurularakdeposorumlusundantalepedilir Birime ihtiyaç olan her türlü makine, cihaz alımı için STK.FR.02 İstem Belgesi Satın Alma İçin) no lu form birim sorumlusu tarafından düzenlenip imzalandıktan sonra Satın Alma birimine verilerek talebin temini sağlanır SorumluHemşiregünlükmalzemelerinvealetlerintemizlikvebakımkontrolünüyapar. Stokilaç,serumvestoklarınlarınaydabir(gerektiğindedahasık)miadınınvemiktarınınkontrolünü sağlar.kln.fr.03 İlaçSarfKritikMiktarVeMiatKontrolFormudoldurulur. Servisacilçantasınınkilitkontrolügünlük,ilaçvemalzemekontrolünü 15 gündebiryapar/yaptırır.kln.fr.28 (AcilSetiStokKontrolFormu) no luformudoldurur/doldurtur Bebekkaçırılmaihtimalinde/olayında YÖN.TL.06 PembeKodTalimatıuygunolarakhareketedilir.

4 Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 4 / Sağlıkçalışanınaşiddetveyatacizdurumunda YÖN.TL:07 BeyazKodUygulamasıTalimatınagörebeyazkodbaşlatılır Hasta ex olmuşise; ebe/hemşire tarafındanhastanın EKG siçekilir, EKG sonucundadüzçizgigörülen EKG çıktısıex in hasta dosyasınaeklenir. Doktor KLN.FR.07 (Hasta Tabelası )no luformuve KLN.FR.25 (ÖlümBelgesi) no luformudoldurur. Ex olanhastaya ait özeleşyalargörevlihemşire/ ebetarafından hasta yakınınateslimedilir.hasta personeltarafındanmorgaindirilir.morgaindirilen ex MRG.YD.01 MorgKayıtDefterinekayıtedilir Laboratuvara gönderilecek numuneler numune toplama alanında toplanır.en kısa sürede temizlik elemanı tarafından laboratuvara ulaştırılır Çalışan ile karşılaşılan kazalarda ENF.TL.22 Personel Yaralanmaları Talimatı na göre hareket edilir. ENF.FR.01 Personeli Kaza Bildirim Formu doldurulur Narkotik ve Psikotrop ilaçlar, görevliler dışında kimsenin ulaşamayacağı yerlerde kilit altındaki dolaplarda saklanır, anahtarlar sorumlu hemşirede muhafaza edilir, saklama ve kullanımlarında ECZ.PR.03 Psikotrop ve Narkotik İlaç Yönetimi Prosedürü ne uyulur. Bu ilaçlarla ilgili ECZ.YD.01 Psikotrop Ve Narkotik İlaç İzlem Defteri ve ECZ.FR.04Psikotrop Ve Narkotik İlaç Takip Ve Devir Teslim Formu ile takip edilerek, düzenli olarak işlenir Kullanılan ve sterile gidecek malzemeler kullanan hemşire/temizlik personeli tarafından yıkanır.ste.fr.01 Sterilizasyon Ünitesi Servis Malzeme Devir Teslim Formu doldurularak merkezi sterilizasyon ünitesine teslim edilir Servisin günlük temizlik, evsel ve tıbbi atıkların toplanması ile taşınması işlemleri ATK.PR.01 Hastane Atık Yönetimi Prosedürüne uygun olarak yapılır. Temizlik hizmetinin yapılıp yapılmadığına dair YÖN.FR.21 (Temizlik İfa formu) nolu form temizlik elemanları tarafından doldurulur. Temizlik ENF.TL.10 Hastane Temizlik Talimatı VE ENF.TL.29 Özel Bölümlerin Temizliği Talimatına göre yapılır. Başhemşire tarafından kontrolü yapılır Birimler arası telefonla iletişim ihtiyacı halinde ilgili birimin telefon no suyön.ls.02 ( Hastane İçi Telefon Listesi ) no lu formdan bakılır ve birimin telefon no su çevrilerek telefon iletişimi sağlanır Serviste nöbet teslim alan hemşire/ebe malzeme ve aletleri kontrol eder.nöbet bitiminde YBH.YD.03 Yoğun Bakım Nöbet Defterine önemli nöbet bilgilerini yazar, nöbet teslimini hasta başında yapar.

5 Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 5 / Hastalarla ve işleyiş düzeni ile ilgili karşılaşılan her türlü aksaklıkla bir daha karşılaşılmaması için YÖN.TL.02 Düzeltici ve Önleyici İşlem Prosedürü ne göre hareket edilir. YÖN.FR.01 Düzeltici-Önleyici İşlem Formu doldurulur. 7.0 İLGİLİ DÖKÜMANLAR 7.1. YBH.YD.02 Yoğun Bakım Hasta Kabul Defteri 7.2. KLN.FR.05 Doktor Değerlendirme Formu 7.3. YDH.TL.14 YDYB Hasta Yakını Bilgilendirme Talimatı 7.4. YBH.RB.01 Yoğun Bakım Tıbbi Tedavi ve Girişimsel İşlemler İçin Rıza Belgesi 7.5. ENF.TL.12 El Hijyeni Talimatı 7.6. ENF.TL.37 Mesane Sonda Uygulama Talimatı 7.7. TRF.FR.01 Kan ve Kan BileşenleriİstemFormu 7.8. TRF.RB.01 Kan Ve Kan Bileşenleri Transfüzyonu Onam Formu 7.9. KLN.TL.10 Hasta Kısıtlama Talimatı KLN.FR.08 Hemşire Gözlem formuna KLN.FR.26 Nöbet Listesi STK.FR.01 İstem Belgesi Satın Alma İçin ENF.TL.29 Özel Bölümlerin Temizliği Talimatı YÖN.FR.28 Temizlik İfa formu YÖN.LS.02 Hastane İçi Telefon Listesi YBH.YD.03 Yoğun Bakım Nöbet Defteri KLN.TL.02 Sözel order talimatı KLN.FR. 17 Sözel Order Formu KLN.FR.07 Hasta Tabelası YÖN.TL.05 Mavi Kod Uygulama Talimatı KLN.FR.25 Ölüm Belgesi MRG.YD.01 Morg Kayıt Defteri YÖN.TL.02 Düzeltici ve Önleyici İşlem Prosedürü YÖN.FR.01 Düzeltici-Önleyici İşlem Formu ENF.TL.22 Personel Yaralanmaları Talimatı

6 Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 6 / ENF.FR.01 Personeli Kaza Bildirim Formu KLN.FR.28 Acil Seti Stok Kontrol Formu ECZ.PR.03 Psikotrop ve Narkotik İlaç Yönetimi Prosedürü ECZ.YD.01 Psikotrop Ve Narkotik İlaç İzlem Defteri ECZ.FR.04Psikotrop Ve Narkotik İlaç Takip Ve Devir Teslim Formu POL.TL.01 Hasta Yatış ve Taburcu İşlemleri Talimatı POL.FR.06 Hasta Yatış Dosyası KLN.FR.03 İlaç Sarf Kritik Miktar Ve Miat Kontrol Formu

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.ACL.PR.01 YAY.TRH.: ŞUBAT 2005 REV.TRH.:EYLÜL 2012 REV.NO.:4 SAYFA NO: 1/8 1.AMAÇ : Acil serviste yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2.KAPSAM :Acilde çalışan doktor,hemşire ve personelleri kapsar.

Detaylı

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ DOĞ.PR.01 27.01.2014-1/8 1.AMAÇ: Hastanemize başvurarak Kadın Doğum polikliniğinden veya acil servisten yatış kararı verilen doğum yapacak gebelerin takibini, normal doğumunu gerekli görülen hallerde sezaryen

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI Başhekim Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Pratisyen Hekim HİZMET FAALİYETLERİ VE İŞLEYİŞİ Hekimlerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

Diyaliz Sorumlu Hekimi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi

Diyaliz Sorumlu Hekimi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Diyaliz ünitesinde tedavinin başlatılması, takibi ve enfeksiyon kontrolünü sağlamaktır. 2. KAPSAM Tedavisinin başlatılması, takibi ve enfeksiyon kontrolünün sağlaması ile ilgili işlem basamaklarını

Detaylı

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03 1. AMAÇ Hastanemizin tüm kliniklerinde yatan hastalarımızın tanı, tedavi işlemlerini hasta ve çalışan güvenliği kapsamında yapmaktır. 2. KAPSAM Kliniklerinde yatan hasta ve refakatçilerine oryantasyon

Detaylı

SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Akciğer hastalıklarına bağlı olarak solunum yetmezliği gelişmiş olan ve tedavi için solunumsal destek ve yakın takip gereksinimi olan hastaların etkili ve sürekli bakım ve tedavilerinin sağlanmasıdır.

Detaylı

AMELIYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

AMELIYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1-AMAÇ 2-KAPSAM : Ameliyathane biriminin çalışma düzeninin tanımlanması. : Bu talimat Ameliyathane de çalışan tüm personeli kapsar. 3-TANIMLAR : Kontamine-Kontrolsüz Alan: Hastaların ameliyathaneye giriş

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinin genel işleyişinin planlanması, uygun şartların sağlanması, ilgili personele bildirilmesi ve gerçekleştirilmesi

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR Sayfa No 1 / 16 1.AMAÇ Acil Servis e başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, girişi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müşahede, konsültan hekim çağırılması, yatış veya sevk gibi süreçlerin tanımlanması

Detaylı

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER Doküman Kodu YÖN.RH.02 Yayın Tarihi 02.01.2013 Revizyon Tarihi

Detaylı

ORYANTASYONU REHBERİ

ORYANTASYONU REHBERİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ECZANE PERSONELİ VE ECZANECI ORYANTASYONU Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ Sıra no EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI Puan Evet Hayır Değerlen dirme dışı POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRELİK BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ Doküman Kodu YÖN.RH.008 Yayın Tarihi 02/09/2013 Revizyon

Detaylı

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Tarsus Devlet Hastanesi Ana ve Ek Hizmet Binası Acil Servis olarak,acil Servis e baģvuran hastaların

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 22 1.0 AMAÇ: Güncel, ulusal ve uluslar arası kılavuzlar rehberliğinde; hastanemize özel enfeksiyon kontrol standartları Kalite Yönetim

Detaylı

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır.

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır. HASTANE YERİNDE SORU LİSTESİ BÖLÜM SORU 1 ACİL AC.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AC.1.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış

Detaylı

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. TIBBİ SEKRETER GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ HAZIRLAYAN:

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. TIBBİ SEKRETER GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ HAZIRLAYAN: SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ SEKRETER GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ HAZIRLAYAN: KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ TIBBİ

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ İDARİ HİZMETLER BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1 GENEL TANITIM Birim

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI 1. AMAÇ Birimler tarafından eczaneden talep edilen ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgili birimlere teslim edilmesini sağlamak. 2. KAPSAM Hastanemizdeki ilaçların güvenli kullanımı ile ilgili

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar

Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar AMAÇ Hastanın tetkik/ tedavi amacıyla bir klinikten diğerine/ ameliyathaneye, tetkik/ tanı birimlerine veya hastane dışı sağlık kurumuna transferinin var olan sağlık durumunun ve bakımın sürekliliğini

Detaylı

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı