TC TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Konu: Risk Değerlendirmeleri GENELGE No: 694

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Konu: Risk Değerlendirmeleri 17.08.2012. GENELGE No: 694"

Transkript

1 TC TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konu: Risk Değerlendirmeleri GENELGE No: tarihinde İş Sağılığı ve İş Güvenliği Kanunu 6331 sayılı yasa ile kabul edilerek tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yasanın 4. Maddesi İşverenin genel yükümlülüğü başlığı altında (1) fıkrası; İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki lerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbrin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. d).. Yasanın 5. Maddesi Risklerden korunma ilkeleri başlığı altında; İşveren, yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur; a) Risklerden kaçınmak. b) Kaçınılması mümkün olmayan leri analiz etmek. c) Risklerle kaynağında mücadele etmek. d) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışmalar ve üretim temposunda sağlık güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyorsa en aza indirmek. e) Teknik gelişmelere uyum sağlamak. f) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek. g) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek. h) Toplu koruma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek. i) Çalışanlara uygun talimatlar verilmesini zorunlu kılar. t 1. Amaç Kurumumuza bağlı yeraltı ve yerüstü işyerlerinde tehlikelerin tanımlanması, lerin değerlendirilmesi ve belirlenen lere karşı önlemlerin alınması, yetki sorumluluk ve uygulama esaslarını belirlemektir. 2. Kapsam ve Uygulama Alanı Bu Talimat; a. TTK yeraltı ve yerüstü işyerlerini, b. Rutin ve rutin olmayan faaliyetleri, c. İşyerindeki tüm çalışanların faaliyetlerini (çalışanlar, müteahhitler, tedarikçiler, müşteriler stajerler ve misafirler dahil), d. İş yerinde TTK ya da diğer bir kaynak tarafından sağlanan (taşıma, yemek vb.) olanakları kapsar. 3. Tanımlar 1

2 Kaza: Ölüme, bedensel ve / veya zihinsel maluliyete, hasara, zarara ya da diğer kayıplara yol açan istenmeyen olaydır. Tehlike: İnsan ölümü, yaralanması ya da bedensel ve / veya zihinsel maluliyeti, malın hasar görmesi, iş yeri çevresinin zarar görmesi ya da bunların bileşimine neden olabilecek potansiyel bir durum ya da kaynaktır. Tehlike tanımlanması: İnsan ölümü, yaralanması ya da bedensel ve / veya zihinsel maluliyeti, malın hasar görmesi, iş yeri çevresinin zarar görmesi ya da bunların bileşimine neden olabilecek potansiyel bir durum ya da kaynağın farkına varma ve özelliklerini tanımlama sürecidir. Olay: Kazaya neden olan veya olma potansiyeli olan oluşumdur. NOT : ölüme, hastalığa, hasara, zarara ya da diğer kayıplara neden olmayan olaylar kazaya ramak kala dır. Olay, kazaya ramak kalmaları da kapsar. Uygunsuzluk: Doğrudan ya da dolaylı olarak insan ölümü, yaralanması ya da bedensel ve / veya zihinsel olumsuz etkilenmesi, malın hasar görmesi, iş yeri çevresinin zarar görmesi ya da bunların kombinasyonuna neden olabilecek iş standartları, uygulamalar, talimatlar, kurallar, yönetim sistemi performansı ve benzerlerinden, herhangi bir sapmadır. Risk: Belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının kombinasyonudur. Risk değerlendirme: (RD) Riskin büyüklüğünü hesaplama ve in tolere edilebilir olup olmadığına karar verme işlemidir. Güvenlik: Kabul edilemez zarar inden uzak kalma durumudur. Tolere edilebilir : TTK in yasal yükümlülükleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikası çerçevesinde tahammül edilebilir seviyeye indirilmiş tir. 4. Genel Hükümler 1. TTK iş yerlerinde İSG ile ilgili tehlikelerin belirlenmesi, lerin değerlendirilmesi ve belirlenmiş lere karşı önlemlerin alınması, yapılacak faaliyetlerin izlenmesi ve gözden geçirme çalışmaları bu talimatta belirlenen ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 2. Risk Değerlendirme Esasları ; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Risk Değerlendirme konusunda bir Yönetmelik yayınlanıncaya kadar Beş Adımda Risk Değerlendirme Esasları uygulanacaktır. 1. Adım: Tehlikelerin Belirlenmesi 2. Adım: Tehlikelerin Değerlendirilmesi 3. Adım: Risklerin Derecelendirilmesi 4. Adım: Kontrol Önlemleri 5. Adım: Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme 3. Risk Yönetimi Metodolojisi nin ana ilkeleri aşağıda belirlenmiştir. 2

3 Bu talimat kapsamında belirlenen değerlendirme çalışmaları; kullanılan malzeme/teçhizat /ekipmanlarda, uygulanan yöntemlerde, yapılan ölçümlerde, çalışanlarda ve çalışma ortamında seviyesini etkileyecek bir değişiklik olduğunda hemen, süreçte bir değişiklik olmaması durumunda ise 2 yılda bir tekrarlanacaktır. Risk değerlendirme çalışmalarının amacı; tehlikelerin tespiti, lerin sınıflandırılması ve önlemlerle kontrol altına alınabilecek ya da ortadan kaldırılabilecek olan lerin belirlenmesini sağlamaktır. Risk değerlendirme çalışmaları, işyerindeki gereksinimlerin belirlenmesi, eğitim ihtiyaçlarının tanımlanması ve/veya işletme kontrollerinin geliştirilmesi için girdi sağlar. Risk değerlendirme çalışmaları sonucunda belirlenen kontrol faaliyetleri ile önleme faaliyetlerinin zamanında ve etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı, denetim, izleme ve gözden geçirme faaliyetleri takip edilecektir. 5. Risk Değerlendirme Çalışmaları Konusundaki Sorumluluklar 1. Risklerin tespiti ve belirlenmiş lere karşı önlemleri almak işverenin sorumluluğundadır. 2. Risk değerlendirme faaliyetleri; İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulu nun koordinasyonunda, Ünite /Servis (İşletme müdürlükleri veya bağımsız başmühendislikler) bazında kurulacak ekipler marifetiyle yürütülecektir. Tüm çalışanlar; yaptıkları işleri Kurum Politikası, İSG Temel Kitabı, İş Güvenliği Yönergeleri, Çalışma Talimatları, Eğitim El Kitapları, Malzeme Güvenlik Bilgi Formları(MGBF) vbg. yazılı dokümanlarda belirlenen ve/veya eğitimlerde iş güvenliği kuralı olarak öğretilen şekilde yapmaktan, değerlendirme faaliyetleri kapsamında belirlenen önlemleri almaktan sorumludur. 3. TTK ya gelen misafir, stajer, taşeron, müteahhit, tedarikçi ve müşteriler değerlendirme faaliyetleri kapsamında belirlenen önlemlere uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için gerekli bilginin verilmesi ziyareti veya / iş ilişkisini yürüten kişi / veya ünitenin sorumluluğundadır. 4. Risk Değerlendirme çalışmaları ile çalışanları yaptıkları iş ve çalıştıkları ortamın tehlikeleri konusunda bilinçlendirmek amaçlandığından, RD çalışmalarından etkilenen tüm çalışanlar bu çalışmaların sonuçlarından haberdar edilecektir. 6.Risk Değerlendirme Çalışmalarını Yapacak Ekip 1. Tehlikelerin belirlenmesi, lerin değerlendirilmesi ve belirlenmiş lere karşı önlemlerin alınması çalışmaları işletme / veya servis bazında kurulacak ekip / ekipler aracılığı ile gerçekleştirilecektir. 2. Birden fazla ünitenin katılımı ile ortak yürütülen faaliyetlerle ilgili değerlendirme çalışmaları bu servisleri temsil eden personelin katıldığı ekipler aracılığı ile yapılan işle ilgili işletme müdürünün koordinasyonunda yürütülecektir. Risk Değerlendirme Ekiplerinde aşağıda belirtilen kişiler yer alacaktır. İşletme Müdürü Baş mühendis 3

4 Servis Mühendisi İş Güvenliği Şube Müdürü /İş Güvenliği Uzmanı -İGU/ İşyeri Hekimi, İlgili faaliyetten sorumlu Nezaretçi İlgili birimden çalışan veya çalışanlar, Sendika temsilcisi İSG İşçi Temsilcisi 7. Risk Değerlendirmeye Hazırlık 1. Risk değerlendirme çalışmaları öncesinde TTK çapında tutarlılığın ve izlenebilirliğin sağlanması amacıyla; İş güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından ekiplere RD eğitimi verilecektir. 2. Risk değerlendirme yöntemi ile ilgili detaylı bilgiler ve izlenebilirliğin sağlanması amacıyla kullanılacak numaralandırma sistematiği eğitim kapsamında aktarılacaktır. 8. İş Akış Şemalarının Hazırlanması 1. İş (Fonksiyon) Akış Şemaları ; Ek: 1 de örneği verilen İş Akış Şeması Formu kullanılarak yapılacaktır. Yapılan işler veya verilen hizmetler mümkün olduğunca servis bazında tek formda bitirilmesi esas alınarak hazırlanacaktır. Örneğin; Kömür üretiminde kazı, galeri sürülmesi, taban ilerlemesi, tamir tarama, nakliyat için ayrı ayrı iş akış şemaları hazırlanmalıdır. Sosyal Hizmetler için; misafirhane hizmetleri, lojman hizmetleri, kantin hizmetleri, haberleşme vb gibi hizmetler için de ayrı iş akış şemaları hazırlanmalıdır. 2. İş Akış Şemalarında ana faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda destek veren birimler ana faaliyetler bazında belirtilecektir. 3. İş Akış Şemalarında yer alan ana faaliyetlerin hedeflenen sonuçları üretmesi için gerçekleştirilen rutin ve rutin olmayan faaliyetler Ek 2 de verilen Risk Değerlendirme Kartı nın (RDK) faaliyetin tanımı sütununa detayları ile yazılarak değerlendirme çalışmasına hazır hale getirilecektir. 9. Müteahhit Faaliyetlerinin Belirlenmesi 1. Rutin iş akışının gerçekleştirilmesi amacı ile müteahhitlik hizmetlerinin fonksiyon akış şemaları hazırlanacaktır. Bu faaliyetlerle ilgili ler de RD ekipleri tarafından değerlendirilecektir. 2. Rutin olmayan, müteahhitlere anahtar teslimi yaptırılan işlerle ilgili değerlendirmeleri müteahhitler tarafından işe başlamadan önce yaptırılacak, alınacak önlemler belirtilecektir. Bu değerlendirme sonuçları TTK, RD ekipleri tarafından değerlendirilecektir. Belirlenen ler, alınması gereken önlemler ve önlemlerin alınması konusundaki sorumluluklar sözleşme hükümlerinde yer alacaktır. Önlemler konusundaki sorumluluklar belirlenirken; TTK in vereceği destek, maliyet faktörü dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. RD için Risk Değerlendirme Kartı Ek: 2 (Müteahhit Faaliyetleri) kullanılacaktır. Bu kapsamda; a. İşin yapılacağı yer, b. Müteahhidin önlemler için bulundurması gereken donanımlar, TTK nın olanakları, c. Müteahhidin önlemler konusundaki tecrübesi dikkate alınacaktır. 4

5 3. İşin yürütülmesi sırasında; işi talep eden birim, İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı ve Satın Alma Birimleri önlemlerin etkinliğini ve uygunluğunu değerlendirecektir. 4. Gerek duyulması halinde müteahhid ile yapılan sözleşme şartları da dikkate alınarak yaptırımlar uygulanacaktır. 10. Yardımcı Ekipmanlar ve El Aletleri 1. Rutin ve rutin olmayan faaliyetler sırasında kullanılan yardımcı ekipmanlar ve el aletlerinin işin yapılması sırasında bir yaratmayacak şekilde olması esastır. 2. Uygunluğun sağlanması için; işin yapılması sırasında kullanılan el aletleri ve ekipmanlar Risk Değerlendirme Kartı Ek: 2 (Yardımcı Ekipmanlar) kullanılarak; kullanan üniteler tarafından belirlenen asgari uygunluk seviyelerine göre değerlendirilecektir. Uygun olmayanlar kullanımdan kaldırılacaktır, uygun olanların sistematik bakım ve kontrolu yapılmış ve çalışır halde olmaları sağlanacaktır. 11. Çalışanlara Sağlanan Olanaklar 1. Çalışanlara sağlanan sosyal imkanlardan (ulaşım, yemek, banyo gibi) kaynaklanan tehlikelerle ilgili değerlendirme çalışmaları, fonksiyon akış şemaları çizilmeden çalışılan ortamla ilgili lerin değerlendirilmesi kapsamında Risk Değerlendirme Kartı (Çalışanlara Sağlanan Olanaklar) kullanılarak değerlendirilecektir (Ek 2). 2. Değerlendirilmenin yapılmasından söz konusu olanağı sağlayan ünite sorumlu olacaktır. 3. Çalışanlara sağlanan olanaklar, kurum imkanları çerçevesinde değerlendirilerek alınması gereken önlemler ve olası lerin tolere edilebilir seviyede tutulması için yapılacak faaliyetler belirlenecektir. 12. Çalışma Ortamı 1. Gerçekleştirilen faaliyetten bağımsız olarak, çalışılan ortamdan kaynaklanan toz, gürültü ve aydınlanma gibi ler Risk Değerlendirme Kartı (Çalışma Ortamı) kullanılarak değerlendirilecektir (Ek 2). 2. Toz, gürültü ve aydınlatma dışındaki çalışan sağlığı ve iş güvenliğini etkileyen termal şartlar, radyoaktivite, hava şartları gibi faktörler faaliyetlerle ilgili lerin değerlendirilmesi sırasında ele alınacaktır. 3. Toz, gürültü ve aydınlatma ölçümleri, yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 4. Toz, gürültü ve aydınlatma ölçümleri, bu konulardaki etkiler değiştikçe güncellenecektir. 13. Tehlikelerin Belirlenmesi 1. Tehlikelerin belirlenmesi çalışmaları, değerlendirme ekipleri tarafından daha geniş bir katılımla beyin fırtınası yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalara söz konusu ortamda çalışan birimlerden ihtiyaç duyulanların katılımı sağlanacaktır. 2. Fonksiyon akış şeması kapsamında faaliyetin yürütülmesi amacıyla destek alınan ünitelerin faaliyetleri değerlendirilirken söz konusu ünitelerin elemanları danışman statüsünde ekibe davet edilecektir. 5

6 3. Beyin fırtınası yapılırken; rutin ve rutin olmayan tüm faaliyetlerin tehlikeleri, kullanılan yardımcı ekipmanlar ve el aletlerinin uygunluğu, çalışanlara sağlanan olanaklar, çalışma ortamı dikkate alınacaktır. 4. Risk Değerlendirme Çalışmalarında; tedarikçiler, müşteriler, ziyaretçiler, misafirler, stajerler gibi ortamda bulunması olası tüm ilgili taraflar dikkate alınacaktır. 5. Çalışılan ortamda yürütülen ana sürecin sahibi çalışılan ortamla ilgili lerin değerlendirilmesi çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur. 6. Risk değerlendirmesi yapılırken faaliyetle ilgili yeterli bilgi toplanıp toplanmadığı, aşağıdaki sorular sorularak değerlendirilecektir. Yapılan işin, süresi ve sıklığı, İşin yapıldığı yer, İşi normalde veya geçici olarak görevlendirilerek kimlerin yaptığı, İşin yapıldığı alanda çalışan diğer işçiler, İşten etkilenen ilgili diğer taraflar (örn: ziyaretçiler, taşeronlar, kamu), Çalışanların işleri ile ilgili almış oldukları eğitimler, İşin yapılışı ile ilgili eğitim ihtiyacı, İşin yapılışı ile ilgili yazılı dokümanlar (politika, prosedürler, iş talimatları, ünite içi eğitim el kitapları, MGBF vb.) Kullanılabilecek alan, alet, ekipman ve makineler, Kullanılması sakıncalı olan alet, ekipmanlar, Makinelerin ve alet ekipmanların kullanımı ve bakımına ilişkin tedarikçi veya imalatçıların talimatları, Taşınacak malzemelerin boyutu, şekli ve ağırlığı, Malzemelerin taşınacağı (elle veya ekipmanla) mesafe ve yükseklik. İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili bilgiler. 14. Riskin Değerlendirilmesi: Riskin Tolere Edilebilir Olup Olmadığına Karar Verme ve Sonuca Göre Yapılacak Faaliyetler 1. Risk değerlendirmesi, olaylar ortaya çıkmadan önce varsayımlara, öngörülere, değerlendirme ve analizlere dayalı alınacak önlemlerin nesnel dayanağını oluşturan kilit işlevlerden biridir. 2. Riskten söz edebilmek için tehlikenin açığa çıkma olasılığı ve bu nedenle meydana gelebilecek zarar, hasar veya yaralanmanın şiddet derecesini öngörebilmek gerekir. 3. Tehlike kaynaklarından tümüyle arındırılmış bir üretim ve üretim ortamı tesis etmek mümkün değildir. Mümkün olan in azaltılması, kabul edilebilir düzeylere indirilmesidir. Yani tehlike kaynaklarının açığa çıkma olasılığı küçültülebilir, meydana gelebilecek hasar veya yaralanmanın şiddet derecesi-etkileri- azaltılabilir. 6

7 4. Risk değerlendirmesiyle; tehlikelerin belirlenmesi, lerin derecelendirilmesi, önlemlerle kontrol altına alınabilecek ya da ortadan kaldırılabilecek olan lerin belirlenmesi sağlanacaktır. 5. Tehlike ile ilgili, potansiyel zararın şiddetinin ve oluşma ihtimalinin tahminine göre belirlenecektir. 15. Şiddet (Ciddiyet) Derecesi İçin Derecelendirme Basamakları : Zararın şiddeti araştırılırken aşağıdaki tablo dikkate alınacaktır. Şiddet Derecesi Olası Sonuç (Derecesi büyük olan alınacaktır ) İnsana Yönelik Tesis / Ekipmana yönelik 5 Ölümlü kaza (Ölüm) 4 Ağır yaralanma (Organ kaybı, büyük kırıklar, zehirlenme, büyük ve ölümcül yaralanmalar, mesleki kanser, yaşam süresini kısıtlayıcı hastalıklar, akut ölümcül hastalıklar, ciddi yanık) 3 Orta dereceli yaralanma (Yanık, beyin sarsıntısı, ciddi burkulmalar, cilt hastalıkları, işitme kaybı, astım, ergonomik uyumsuzluk sonucu oluşan hastalıklar) 2 Hafif yaralanmalar (Küçük kesikler, çürükler, toza bağlı göz problemleri, psikolojik etkilenmeler) 1 Kayıpsız olaylar Zararın maliyeti $ a eşit veya $ dan büyüktür. Zararın maliyeti ila $ arasındadır. Zararın maliyeti ila $ arasındadır. Zararın maliyeti ila $ arasındadır. Zararın maliyeti $ dan azdır. (Hasar ya da yaralanmaya neden olmayan kaza veya kazaya ramak kalma olayları) Yaralanma / hasar olasılığı değerlendirilirken; Maruz kalabilecek çalışan sayısı, Tehlikeye maruz kalma sıklığı ve süresi, Elektrik, su kesintileri gibi kontrol ve önlemlerin etkinliğini azaltabilecek durumlar, Tesis ve makinelerdeki güvenlik bileşenleri eksiklikleri, Kişisel koruyucuların etkinliği ve kullanım sıklığı, 7

8 Güvensiz davranışlar, güvensiz şartlar vb. diğer faktörler de değerlendirilecektir. 16. Ortaya Çıkma Olasılığı / Frekans İçin Derecelendirme Basamakları : 5 İş yapıldığı sürece (çok yüksek olasılık) 4 Ayda bir (yüksek olasılık) 3 Yılda bir (orta dereceli olasılık) 2 Beş yılda bir (küçük olasılık) 1 On yılda bir (çok küçük olasılık) 17. Riskin Derecelendirilmesi Risk Seviyesi =Zararın Ciddiyet Derecesi X Ortaya Çıkma Olasılığı Şiddet Derecesi Olasılık Yüksek seviye 15 Yüksek seviye 20 Çok yüksek seviye Yüksek seviye 16 Yüksek seviye Yüksek seviye Çok hafif seviye DSR= Düşük Seviye Risk KER= Kabul Edilebilir Risk YSR= Yüsek Seviye Risk 18. Risk Seviyesi Risk Seviyesi Çok hafif Faaliyet ve Zamanlama Ek bir faaliyet, dokümantasyon ve kayıt tutulması gerektirmez. 8

9 Yüksek seviye Çok yüksek seviye Tolere edilebilir. Ek kontroller gerekmiyor. Çabalar maii olarak daha etkin çözümlere veya iyileştirmelere yoğunlaştırılmalıdır. Önlemlerin mevcudiyetinden emin olmak için izleme gereklidir. Risk seviyesini azaltmak için çaba harcanmalıdır. Fakat önleme maliyeti dikkatle ölçülmeli ve sınırlandırılmalıdır. Risk azaltma önlemleri belirlenen en kısa zaman periyodunda uygulanmalıdır. Şiddeti çok yüksek olabilecek orta seviye ler söz konusu olduğunda; daha iyi önlemler alınabilmesi için olasılık değerlendirmesi bir kez daha yapılmalıdır. Çalışma azaltılmadan başlatılmamalıdır. Riskin azaltılması için dikkate değer kaynak ayrılması gerekebilir. İşin bu e rağmen devam etmesi gerekiyorsa acil önlemler alınmalıdır. Tolere edilemez. İş, azaltılıncaya kadar başlatılmamalı veya devam ettirilmemelidir. Sınırsız kaynak kullanımı durumunda bile in azaltılması mümkün değilse; iş hiç başlatılmamalıdır. 1. Risk değerlendirmesi çalışmaları sırasında yasal uygunluk değerlendirilmesi de yapılır. Yasalara uygunsuzluk tolere edilemez anlamına gelir. 2. Risk Değerlendirme Kartları doldurulduktan sonra tamamı ve yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen ve yatırım ihtiyacı doğuran ler İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı na gönderilecektir. 3. Risk Seviyesi yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen ve yatırım ihtiyacı doğuran ler, Genel Müdürlük ve Müessese yetkililerinin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından tekrar değerlendirilerek önceliklendirilecektir. 19. Risk Önleme Planının Hazırlanması Risk değerlendirme çalışmalarının sonucu; belirlenen in ortadan kaldırılması ve / veya azaltılması, önleme çalışmalarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi faaliyetlerinin önceliklere göre sıralanacaktır. Önlemler aşağıdakiler hususlar dikkate alınarak yapılacaktır. Eğer mümkünse tehlikelerin tümü yok edilecektir veya, kaynağında yok edilecektir. Eğer tehlikenin yok edilmesi mümkün değilse, azaltılmaya çalışılacaktır. Mümkünse işin yapılışı bireylere uygun hale getirilecek, bireylere adapte edilecektir. Önlemlerin iyileştirilmesi için teknik gelişmelerden yararlanılacaktır. Önlemler tüm ilgili tarafların (çalışanlar, müteahhitler, toplum, tedarikçiler, müşteriler, stajerler, ziyaretçiler) önerileri dikkate alınarak belirlenecektir. Önlemlerin teknik ve yazılı tarafları dikkate alınacaktır. Ekipmanların güvenli bir şekilde çalışması için gerekli bakım çalışmaları planlanacaktır. 9

10 Yukarıda sayılan önleme çalışmaları in seviyesini azaltmak için yetersiz olduğunda kişisel koruyucu ekipman kullanımı planlanacaktır. Risk değerlendirme çalışmalarının sonuçları aşağıdaki faaliyetler için girdi olarak kullanılır. Politika ve hedeflerin belirlenmesi / güncellenmesi, Yasal ve diğer gereksinimlerin karşılanması, Yönetim programları hazırlanması, Yapı ve sorumlulukların belirlenmesi, Danışma ve iletişim faaliyetleri, Kontrol ölçümleri için yapılan planlar (belirlenmiş lerle ilgili kontrol ölçümlerinin güncelleştirilmesi), Performans ölçümü ve izleme çalışmaları, İyileştirme faaliyetleri, Tetkik faaliyetleri, Eğitim bilinçlendirme ve yetkinlik çalışmaları, Acil durumlara hazırlık çalışmaları Risk değerlendirme çalışmaları sırasında edinilen bilgi birikimi dikkate alınarak yukarıda sayılan faaliyetler gözden geçirilecektir. Gözden geçirme sonucunda TTK çapında yürütülen faaliyetlerde bir revizyona ihtiyaç varsa revizyon talebi gerekçe belirtilerek, yazışma ile İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı na aktarılacaktır. Önlemlerin i hedeflenen düzeye indirmek uygunluğunu izleyebilmek için proaktif ölçüm göstergeleri belirlenecektir. Risk önleme planı kapsamında belirlenen tüm faaliyetler için; Uygulama sorumlusu, Hedeflenen sonuç, Öngörülebiliyorsa kaynak ihtiyacı, Hedeflenen termin, Gözden geçirme periyodu ve sorumlusu belirlenerek Risk Kontrol ve Önleme Faaliyet Planı na işlenecektir (Ek: 3 ). 20. Kaynak İhtiyaçlarının Belirlenmesi Risk Kontrol ve Önleme Faaliyet Planı nda belirlenen, ünite içi ya da TTK de mevcut kaynaklarla gerçekleştirilemeyecek önlemlerin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan ve bütçeden karşılanması gereken kaynak ihtiyaçları; İSG Kurulu tarafından her değerlendirme döneminde sabit kalmak üzere atanan bir komisyon tarafından incelenecektir. 10

11 İnceleme çalışmaları sırasında ler Riskin Derecelendirilmesi bölümünde yapılan önceliklendirme dikkate alınarak İSG Kuruluna raporlanacaktır. İSG Kurulu kaynak taleplerini değerlendirecek ve değerlendirme sonuçlarını ilgili ünitelere duyuracaktır. İSG Kurulu tarafından onaylanan kaynak talepleri, kaynak ihtiyacı olan ünite tarafından takip edilecektir. Servis içi ya da TTK mevcut kaynakları ile gerçekleştirilebilecek kontrol ve önleme faaliyetleri varsa ilgili ünitelerle ortak planlama yapılarak, ünite tarafından yürütülecektir. 21. Teknik Destek Risk Kontrol ve Önleme Faaliyet Planı nda belirlenen, Risk Değerlendirme (RD) faaliyetlerinin ünite içi personelle gerçekleştirilme olasılığı bulunmadığı durumlarda, bu konuda ihtisaslaşmış yetkili kuruluşlardan teknik destek sağlanarak RD faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Ancak ihtiyaç duyulan faaliyetler için gerekli maddi kaynak yaratılmış olacaktır. 22. Faaliyet Planının Yeterliliğinin Gözden Geçirilmesi Risk Kontrol ve Önleme Faaliyet Planı uygulanmasından önce aşağıdaki sorular sorularak gözden geçirilecektir. Belirlenen / güncelleştirilen önlemler, i düşük seviyeli düzeyine indirgeyebiliyor mu? Yeni tehlikeler oluşur mu? Hedeflenen seviyesini karşılayan en ekonomik çözüm seçildi mi? Belirlenen / güncelleştirilen önlemlerle ilgili kaynak ihtiyaçları ve bu önlemlerin uygulanabilirliği hakkında etkilenen kişiler neler düşünüyorlar? Belirlenen / güncelleştirilen önlemler her koşulda uygulanabilecek mi? İhmal edilebilir mi? 23. Faaliyet Planının Uygulanması Üniteler Risk Kontrol ve Önleme Faaliyet Planları kapsamındaki çalışmaları: İSG Kurulu olan birimler, İSG Kurulları aracılığıyla, İSG Kurulları bulunmayan servisler, servis amiri başkanlığında kurulacak en az 3 kişiden oluşan bir ekipler marifetiyle uygulacaktır. Herhangi bir faaliyetin, gerçekleştirmekten sorumlu birim dışında kişi ve gruplara yaptırılması söz konusu olduğunda; faaliyetle ilgili ler ve faaliyet sırasında alınacak önlemler Ek 4 te verilen Risk Bildirim Kartı kullanılarak faaliyeti gerçekleştirecek olana bildirilir. Kayıtlar; bildirimle ilgili faaliyeti gerçekleştirmekten sorumlu birim tarafından saklanacaktır. Önlemlerin alınmasından faaliyeti geçici olarak uygulayan kişi ve gruplar sorumlu olacaktır. 24. Gözden Geçirme Çalışmaları 1. Risklerin kontrol altına alınması ve önlenmesi konusunda yapılacak faaliyetler Ek 3 te verilen Risk Kontrol ve Önleme Faaliyet Planı na işlenerek İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı ne gönderilecekir. 11

12 2. İş Güvenliği Şube Müdürlüğü belirlenen gözden geçirme aralıklarında durum değerlendirmesi yaparak, gözden geçirme çalışmalarının sonuçlarını 3 ayda bir İSG Kuruluna sunar. 25. Değişen Şartlar ve Revizyonlar 1. Risk değerlendirme sürekli güncelleştirilmesi gereken bir çalışmadır. Bu nedenle kontrol önlemlerinin yeterliliği sürekli gözden geçirmenin konusu olmalı ve gerekli ise güncelleştirilmelidir. 2. Risk değerlendirme çalışmaları; kullanılan malzeme/teçhizat/ekipmanlarda, uygulanan yöntemlerde, yapılan ölçümlerde, çevresel faktörlerde, çalışanlarda çalışma ortamında seviyesini etkileyecek bir değişiklik olduğunda hemen, süreçte bir değişiklik olmaması durumunda ise 2 yılda bir tekrarlanacaktır. 26. İSG Kayıtları Tehlikelerin belirlenmesi, lerin değerlendirilmesi ve belirlenmiş lere karşı önlemlerin alınması çalışmaları ile ilgili kayıtlar, Yönetim Sistemleri Kayıtları Talimatları doğrultusunda İSG kaydı statüsünde saklanacaktır. 27. Gözden Geçirme ve İyileştirme 1. Risk Değerlendirme yönteminin uygunluğu ve etkinliği her değerlendirme döneminin sonunda Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve değerlendirme çalışmalarına aktif olarak katılan, üretim birimlerinin yer aldığı bir ekip tarafından değerlendirilecektir. 2. Değerlendirmeyi yapacak ekip belirlenirken fonksiyonlar arası dengeli dağılım ve tüm gruplarının temsil edilmesine özen gösterilecektir. 3. Ekibin yaptığı değerlendirme ve İSG Yönetim Sistemi Standardının şartları dikkate alınarak gereksinim duyulan revizyonlar Müdürler Kurulu na sunulacaktır. 4. Müdürler Kurulu nun kararları da dikkate alınarak talimat güncellenecektir. 28. Yürürlük tarih 660 sayılı Genelge yürürlükten kaldrılmıştır. İş bu genelge TTK Genel Müdürünün onayı ile birlikte yürülüğe girer. 29. Yürütme Bu talimatı Genel Müdür adına İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı yürütür. Tehlikelerin tanımlama ve değerlendirmesi işlemlerinin bu genelge esasalarına göre yürütülmesini önemle rica ederim. Burhan İNAN Genel Müdür EKLER Ek 1 : Fonksiyon Akış Şeması Formu 12

13 Ek 2 : Risk Değerlendirme Formu ( Faaliyetler, Yardımcı Ekipmanlar, Çalışma Ortamı, Çalışanlara Sağlanan Olanaklar ve Müteahhit Faaliyetleri ) Ek 3 Ek 4 : Risk Kontrol ve Önleme Kontrol Faaliyet Planı : Risk Bildirim Kartı Dağıtım Gereği için Tüm birimlere Bilgi için Genel Müdür Genel Müdür Yardımcıları Teftiş Kurulu Başkanlığı 13

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ. AMAÇ Bu prosedürün amacı;... İlk/okulu faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen

Detaylı

İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ .0 AMAÇ : BAŞAKŞEHİR 'nin kanundan doğan, yapmakla mükellef olduğu "İş Sağlığı ve Güvenliği" risklerinin nasıl değerlendirileceğini belirlemek,.0 KAPSAM : BAŞAKŞEHİR N'de uygulanan "İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -I- Bilindiği üzere 30 haziran 2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmış olup işyerlerinde

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

İşveren veya işveren vekili (temsilcisi)

İşveren veya işveren vekili (temsilcisi) RİSK DEĞERLENDİRME İşveren veya işveren vekili (temsilcisi) 1 İş güvenliği uzmanı (A, B, C Sınıfı) İşyerindeki işçi temsilcileri 4 2 3 6 7 İşyeri hekimi 5 İşyerindeki destek elemanları İşyerindeki bütün

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. DAYANAK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Risk değerlendirmesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İsmail GERİM Genel Müdür Yardımcısı 07 Mayıs 2013, İZMİR İSG Verileri ve Maliyetleri

Detaylı

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ AMAÇ: Hastane hizmetlerinin sunumu esnasında meydana gelebilecek riskleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için gerekli yöntemleri

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin ( Banka ) İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını anlatan bir kılavuz niteliğindedir. Eylül, 2014 Yapı ve

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete:28.7.2013-28721 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ OBA CROWN RESORT SİTESİ OBA KASABASI FABRİKA CD. NO:18/ ALANYA / ANTALYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ GEÇERLİLİK TARİHİ OCAK-019 HAZIRLAYAN Taner Aybek OSGB Saray Mah. Güzelyalı Cd. Kahyaoğlu Apt.

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenleme k üzere

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 24.10.2013 İÇERİK İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşverenlerin Yükümlülükleri

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 28 Temmuz 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28721 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Çalışma Hayatına Getirdiği Yenilikler/ Yükümlülükler

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Çalışma Hayatına Getirdiği Yenilikler/ Yükümlülükler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Çalışma Hayatına Getirdiği Yenilikler/ Yükümlülükler MsC.M.Ayhan KENTBUĞA Gelişim Üniversitesi Öğr.Grv. www.kentbuga.com 533 955 69 88 10.11.2012 1 ayhan@kentbuga.com

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2014 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PARS DANIŞMANLIK 20.02.2014 5763 Sayılı Kanun ( İş Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Kabul Tarihi:15.05.2008 İçerik 4857 sayılı İş kanunu dahil

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İSG MEVZUATI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İSG MEVZUATI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İSG MEVZUATI HANDE SERAY TUNCAY İSG Uzmanı ANKARA MAYIS-2015 İÇERİK Yaklaşım Değişikliği İK

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk,

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

(Türkiye Sözleşmeyi 18 Ekim 1961 tarihinde imzalamış ve 16 Haziran 1989 tarihinde onaylamıştır.)

(Türkiye Sözleşmeyi 18 Ekim 1961 tarihinde imzalamış ve 16 Haziran 1989 tarihinde onaylamıştır.) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI A. ÇALIŞMA HAKKI VE ÖDEVİ MADDE 49 - Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. (Değişik 2. fıkra: 4709-3.10.2001 / m.19) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI Tehlike : Makine ve İş Ekipmanları Kullanımı Riskler: a)

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu:

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI XX İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi İşveren yükümlülüğü MADDE 5 (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28172 YÖNETMELİK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Amaç (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit.

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit. ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU Analiz Ekibi: Sıra No Tehlikeli Durum/DavranıĢ Olası Sonuç/RĠSK Mevcut Önlemler Olasılık RĠSK BĠLEġENLERĠ ġiddet Derecesi Risk Derecesi Önlem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sıra No 1 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ve DERECELENDİRME İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi : İşletmemizdeki

Detaylı

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com Fazıl ÖLMEZ Makine Mühendisi A Sınıfı İSG Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi fazilolmez@gmail.com 14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com 1. Adım Çalışma planı yapın (Çalışmalar bir

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir.

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1. GİRİŞ İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1 Limanlar, Türkiye ekonomisinin en önemli destek üniteleridir.

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında KURUM POLİTİKASI Bu politika, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu nun 11.12.2017

Detaylı

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları;

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları; Risk Değerlendirmesi Sıfır risk, sıfır iş kazası hedefi yle yola çıkarak; Türkiye deki tüm iş sektörler inde işverenlerin, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, ilişkide olduğu yakın çevrenin ve

Detaylı

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, kuaför/berber/güzellik salonlarında 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Gürültü Yönetmeliği. (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl))

Gürültü Yönetmeliği. (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl)) Gürültü Yönetmeliği (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl)) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin

Detaylı

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Mart 2011 Müfredat özeti - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (Mart 2011 spesifikasyonlarına

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 1475 sayılı iş yasası ve bu yasanın 74. Maddesine göre çıkarılan tüzükler incelendiğinde mevzuatın, Teknik bilgi vermeye çalışan ve buna bağlı olarak

Detaylı

TEHLİKE TANIMLAMA RİSK DEĞERLENDİRME

TEHLİKE TANIMLAMA RİSK DEĞERLENDİRME İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME ÖZKAN ÖZGÜR İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇEVRE MÜHENDİSİ Eğitimin Amacı İşletme ve işyerlerine risk analizi yaparak; Tehlikelerin

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi This project is co financed by the European Union and the Republic of Turkey 3T Risk Değerlendirmesi ECBOHS PROJESİ ERDEMİR ÇALIŞTAYI 29-30.9.2011 Doç. Dr. Heikki Laitinen ME S S 1 İşyerinde 3 Seviyede

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir. TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23 Aralık 2003-25325 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

Resmi Gazete: Salı, Sayı: (Asıl)

Resmi Gazete: Salı, Sayı: (Asıl) Titreşim Yönetmeliği Resmi Gazete:23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

(*23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Titreşim Yönetmeliği* (*23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı