KUMAŞ POROZİTESİNİN BELİRLENMESİNDE GÖRÜNTÜ MODELLEMESİNİN KULLANIMI: FILAMENT İPLİKLİ DOKUMA KUMAŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUMAŞ POROZİTESİNİN BELİRLENMESİNDE GÖRÜNTÜ MODELLEMESİNİN KULLANIMI: FILAMENT İPLİKLİ DOKUMA KUMAŞ"

Transkript

1 (REFEREED RESERCH) KUMŞ POROZİTESİNİN BELİRLENMESİNDE GÖRÜNTÜ MODELLEMESİNİN KULLNIMI: FILMENT İPLİKLİ DOKUM KUMŞ THE USGE OF IMGES MODELS FOR POROSITY DETERMINTION OF FBRICS: WOEN FBRICS OF FILMENT YRNS Erkan TÜRKER Uşak Universitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ÖZET Çalışmada, kumaşların fiziksel özelliklerine bağlı olarak teoriye en yakın porozite değerlerinin elde edilebilirliği araştırılmıştır. Son kullanımda sıvı/hava geçirgenliği, ısıl konfor ve ısıl direnç gibi özelliklerin kumaş yapısında bulunan gözenek büyüklükleri ve dağılımı ile yakından ilgilidir. Bu nedenle dokuma kumaşların porozite değerleri üzerine çalışmak materyallerin doğru kullanım yerlerinin belirlenmesinde önemli olmaktadır. Poroziteyi tahmin edebilmek için çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle teoriye en yakın porozite değerlerinin belirlenebilmesi için görüntü işleme tekniği kullanılmış, diğer taraftan kumaş parametrelerinin porozite üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada hem lifler arasındaki hem de iplikler arasındaki hacimsel boşluklar hesaplanabilmiştir.. nahtar Kelime: Porozite, Görüntü modelleme, Poliester, Kumaş, Filament. BSTRCT In this study, it was investigated that the closest porosity values of fabrics to their theoretical porosity values can be obtained by using physical properties of fabrics. End use, liquid absorbency, thermal comfort and resistance are closely related to pore size and distribution. So, it is important to study porosity, in order to classify and determine the right use of woven fabrics. Many methods are used to estimate porosity. In this study, firstly, image models was used for determination of the closest porosity values to their theoretical porosity values, and the other hand, it was investigated the influence on porosity of various fabric parameters. In this study, volumetric spaces can be calculated between both fibers and yarns. Key Words: Porosity, Image Models, Polyester, Fabric, Filament. Received: 5..2 ccepted: GİRİŞ Porozite ve geçirgenlik, sıvının materyal içerisinde depolanmasını ve hareketini kontrol eden iki temel faktördür. Porozite toplam materyal hacminin boş kısmının hacmine oranı olarak ifade edilmektedir (). Kumaşların porozite değerlerini hesaplayabilmek için üç temel teknik vardır. Yoğunluğa bağlı, hidrolik por tanımlamasına ve cover faktöre bağlı olarak porozite değerleri hesaplanabilmektedir (2) Tekstil materyallerinin porozitesi, paraşüt performansı, filtrasyonun etkinliği, nem geçirgenliği gibi kritik kumaş fonksiyonlarını etkilemektedir. Elnashar, çalışmasında matematiksel modelleme yaparak hava, ısı ve sıvı geçişlerini sağlayan gözenekli materyallerin geçirgenlik özelliklerinin, dokuma kumaşların atkı ve çözgü sıklığı, yoğunluğu gibi özelliklerine bağlı olduğunu belirlemiştir. Bunun yanında teknik tekstillerin fiziksel özelliklerinin ve giysi konforunun belirlenmesinde porozitenin önemli bir parametre olduğunu da vurgulamaktadır (3). Bhattacharjee ve ark. kumaşların hava ve sıvı geçirgenliğinin belirlenmesinin porozite ölçümlerinin tam yapılmasına bağlı olduğunu belirtmektedir (4). Kumaş içerisindeki gözeneklerin hem lifler arasında, hem de iplikler arasında bulunduğuna dikkat çeken bazı araştırmacılar, tekstil materyallerinin geçirgenliğinde, por büyüklüklerinin ve dağılımlarının büyük öneme sahip olduğunun altını çizmektedir. Diğer taraftan küçük gözeneklere sahip kumaşların sıvı ve hava geçirgenliğinin daha düşük olması da bu düşünceyi desteklemektedir (5,6,7). Bu çalışmalar ve diğer başka çalışmaların ışığında porozite değerinin kumaş geometrisinin bir fonksiyonu olduğu açıktır (8). Diğer taraftan görüntü analiz sistemi kullanılarak, dokuma kumaşların gözenekliliği tahmin edilmeye çalışılmış ve deneysel çalışma sonuçlarına göre parlaklık yüzdesi ile hava geçirgenliği TEKSTİL ve KONFEKSİYON 2/2 47

2 arasında yaklaşık olarak lineer bir ilişki olduğu ortaya çıkarılmıştır (8). Oinuma, kuru relakse edilmiş x ribana kumaşlarda ilmek iplik uzunluğunun, gözeneklilik ve hava geçirgenliği ile birlikte bazı fiziksel performanslara etkisini incelediği çalışmasında, ilmek iplik uzunluğu arttığında kumaşlarda gözenekliliğin ve hava geçirgenlik değerlerinin arttığını belirtmiştir (9). Yine ribana kumaşlarda yapılan bir çalışmada (x, 2x2 ve 3x3 ribana), kumaşların termal özellikleri, bazı fiziksel özellikleri ve hava geçirgenliği değerleri incelenmiş ve her bir kumaş tipi için kumaş sıkılaştıkça hava geçirgenliğinin ve buna bağlı olarak da ısı kaybının azaldığını belirtmiştir (). Yine görüntü analizi kullanılan başka bir çalışmada, örme kumaşların porozitesini akış kanallarının bir efekti olarak yaratılan açıklıkların boyutunu tahmin etme yoluyla değerlendirilmiştir. Hava geçirgenliği, su buharı geçirgenliğine karşın, kumaş kalınlığının ve yüzey gözenekliliğinin bir fonksiyonu olarak belirlenmiştir (). Gözenekliliğinin belirlenmesi için, hava geçirgenliği, görüntü analizi ve geometrik modelleme metotlarını karşılaştıran çalışmada, geometrik modellemenin en uygun ve kolay metot olduğu belirtilmektedir. ynı zamanda çalışmada, ilmek iplik uzunluğunun ilmek yoğunluğu ve kalınlıktan daha fazla gözeneklilik üzerinde etkisi olduğunu belirtmiştir (2). Çay ve arkadaşları, porozite değerlerinin bilinmesinin pamuklu materyallerin reaktif boyarmaddelerde ilk seferde doğru boyanmasında da etkili olduğunu belirtmiştir (3). İplik paketlenmesi dokuma kumaşların porozite değerlerini etkileyen temel iplik özelliklerindendir. raştırmacılar tarafından, ipliklerin teorik paketlenme faktörlerinin belirlenebilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Schwarz yaptığı çalışmalar sonucunda dairesel kesitli liflerin iplik içerisinde paketlenmesini açık ve kapalı (altıgen) paketleme olmak üzere iki modelle açıklamıştır (3,4). çık paketlenme modelinde ipliğin merkezinde bir adet lif bulunur. Bu lifin çevresinde 6 adet lif birbirlerine ve merkezdeki life temas edecek şekilde yerleşirler. Takip eden tabakaların yerleşimi ise bir önceki tabakada bulunan liflerin etrafına çizilen bir daire üzerine liflerin yerleştirilmesiyle elde edilir. Bu modelde ipliğin yarıçapı R ( 2 n ) r f denklemiyle verilmiştir (4). ltıgen iplik kesit yapısı oluşturan paketlenme modelinde bütün filamentlerin birbirine dokunduğu kabul edilir. Kapalı paketlenmenin esas özelliği filamentler arasındaki boşluğun minimum olmasıdır. ltıgen paketlenme modelinde merkezdeki lif sayısı ile 5 arasında olabilir (4). Bu durum Şekil.2 de gösterilmiştir. İplikler içerisindeki filamentlerin paketlenmelerini tanımlamak için paketlenme faktörü terimi kullanılır. İplik içerisindeki liflerin toplam hacimlerinin, ipliğin toplam hacmine oranı paketlenme faktörü olarak tarif edilir (4, 5). Paketlenme Faktörü φ f y ρ φ σ f φ (I) y Başka bir araştırmada, ipliklerin paketlenme faktörü değeri için ipliğin kapalı yapıda paketlenmiş ve dairesel kesitli liflere sahip olduğu kabul edilerek, geometrik yapıdan hareketle alanlar cinsinden iplik paketlenme faktörü tarif edilmiştir (6). İplik paketlenme modellerinde kabul edilen iki modelin pratikte elde edilmesi mümkün değildir. Dokuma kumaşlarda ipliklere uygulanan gerilimler, ipliklerin kıvrım değerleri, ipliğin bükümü, kumaşın örgüsü, liflerin enine kesit yapıları gibi faktörler ideal yapıyı bozucu etki gösterirler (4, 5). 2. MTERYL ve YÖNTEM Çalışmada % poliester filamentten dokunmuş kumaşlar kullanılmıştır. Bu kumaşların fiziksel özelliklerinden iplik numarası (TS 244 EN ISO 26), atkı ve çözgü sıklığı (TS 25 EN 49-2), iplik kıvrımlılığı (STM D ), kumaş kalınlığı (TS 728EN ISO 3937-) ve kumaşın birim ağırlığı (TSE 25) belirlenmiş ve Tablo de özetlenmiştir (9-22). Şekil. çık yapıda dairesel olarak paketlenmiş lif yapısı (4) Şekil 2. ltıgen paketlenme şeklinde iplik içerisindeki liflerin yerleşim şekilleri. (a): Merkezde tek lif bulunan altıgen modeli (b) : Merkezde beş lif (4) 48 TEKSTİL ve KONFEKSİYON 2/2

3 Tablo. Kullanılan kumaş numunelerinin fiziksel özellikleri No İplik No (Denye) Fila. sayısı (Ç-) Örgü Sıklıklar (/cm) Kıvrım (%) Kalınlık (cm) ğırlık (gr/m²) Çözgü tkı Çözgü tkı Çözgü tkı B/ , B/ , B/ , B/ , B/ , B/ , B/ , D3/ , D3/ , D3/ , D3/ , B/ , Kumaş Modeli: Kullanılan model için esas alınan yapı, ipliğin kesit alanındaki filamentlerin yerleşim düzenidir. Modelleme için;. Filamentlerin dairesel kesitli olduğu ve dış kuvvetler nedeniyle şekil değiştirmediği, 2. İplik içerisindeki herhangi bir filamentin kendisine komşu olan en az iki filament ile temas halinde bulunduğu, 3. Kumaş içerisindeki ipliğin kesit yapısının kuvvetler nedeniyle elips şekline dönüştüğü, 4. İplik kesitinden hesaplanan boşluk değerlerinin, ipliğin her tarafında aynı olduğu kabulleri yapılmış ve hesaplamalarda bu esaslar değerlendirilmiştir. Kumaştaki iplik çaplarının, iplik yerleşimlerinin ölçülmesi ve boşlukların hesaplanması: Kumaş numunelerinin fotoğrafları kullanılarak kumaş yüzeyindeki boşluk alanlarının, iplik kesitindeki boşluk alanının ve kumaştaki iplik çapları ile iplik yerleşimlerinin, kumaş kalınlığının ölçülebilmesini sağlayan bilgisayar programı geliştirilmiştir. Program özeti ve alınan görüntü Şekil 3 de görüldüğü gibidir. Başla Kumaşın resmini l G Resimdeki büyütme oranını gir Resim çözünürlüğünü hesapla Ekran çözünürlüğünü hesapla B Belirlenen iki nokta arasındaki; Yatay mesafeyi bul Düşey mesafeyi bul (x,y ) X Dur C R Y (x 2,y 2 ) Şekil 3. Kumaş üzerindeki iplik boyutları, iplik yerleşimleri ve kumaş kalınlığının ölçülmesi : lgoritma, B: 3 Numaralı numunede çözgü çapının ölçümü, C: Ölçüm işleminin matematiksel modeli, E: Kumaştaki boşluk (gözenek) alanı TEKSTİL ve KONFEKSİYON 2/2 49

4 Belli oranda büyütülerek elde edilen kumaş resmi üzerinde ölçülen boyutların gerçek sayısal değerlere dönüştürülmesi denklem II de gösterilmiştir. X x x E 2 B R y y Y y y E 2 B R D D R 2 X 2 + Y (II, III, I) Kumaş yüzeyindeki boşluk alanları da aynı program aracılığıyla hesaplanmış ve resimlerde sağlıklı ölçümler yapabilmek için, resim üzerinde filtreleme yapılmıştır. Uygulanan işlem kademeleri sırasıyla;. Gri skalaya dönüştürme - Kontrast Germe - Kenar keskinleştirme, 2. Kumaş Resminin siyah (Boşluk) ve beyaz (lif) resim haline dönüştürülmesi, 3. Resimdeki siyah ve beyaz noktalar sayılarak yüzde oranlarının bulunması şeklindedir. Resmin gri skalaya dönüştürülmesi ve kontrast germe işlemlerinin algoritması Şekil.4 de, boşluk sınırlarının bulunması işleminin algoritması keskinleştirme matrisleri F X, F Y ve resimden oluşturulan 3x3 lük renk matrisi M R ise Şekil.5 de verilmiştir. Başla Kumaş Resmini l; X;Y;R Gmin 255;R Gmax Resimdeki X. pixel sırasını al Resimdeki Y. pixel sütununu al X,Y. pixeli gri skalaya çevir RKxy + RYxy + RMxy RGxy 3 Resimde yeni renk değerini koy Resimdeki X. pixel sırasını al Resimdeki Y. pixel sütununu al T-R Gmin T2 (255-) / (R Gmax -R Gmin ) R GCxy (R Gxy +T)x T2 Resimde yeni renk değerini koy R Gxy < R Gmin (E) R Gmin R Gxy Sütun Bittimi (Y) YY+ R Gxy > R Gmax Sütun Bittimi (Y) (E) Satır Bittimi (X) (E) R Gmax R Gxy YY+ XX+ Satır Bittimi (X) DUR XX+ R Gmin : Resimdeki en küçük gri skala değeri. R Gmax : Resimdeki en büyük gri skala değeri. R Gxy : Pixelin yeni gri skala değeri R Kxy : Orijinal resimdeki pixelin kırmızı değeri R Yxy : Orijinal resimdeki pixelin yeşil değeri R Mxy : Orijinal resimdeki pixelin mavi değeri R GCxy: Pixelin kontrast germe işlemi sonundaki renk değeri B Şekil 4. : Kumaş resminin gri skalaya dönüştürülerek, en küçük ve en büyük renk değerlerinin bulunması, B: Gri skalaya dönüştürülmüş resme kontrast germe işleminin uygulanması. 5 TEKSTİL ve KONFEKSİYON 2/2

5 Başla Kumaş Resmini l X;Y,F x, F y Resimdeki X. pixel sırasını al Resimdeki Y. pixel sütununu al M R F x ( x, y ) ( x, y ) ( x +, y ) 5 ( x, y) ( x, y + ) ( x, y) ( x, y + ) ( x +, y) ( x +, y + ) F y 5 M R matrisini oluştur Noktanın yeni renk değeri ((M R xf X )² + (M R xf Y )²),5 Sütun Bittimi (Y) YY+ Satır Bittimi (X) (E) DUR XX+ Şekil 5. Kumaş resmini filtreleme işlemi algoritması ve kullanılan keskinleştirme matrisleri ve 3 numaralı numunenin bir bölümünün filtrelenmiş görünümü Lif çapı, iplik numarası, filament sayısı ve yoğunluk değerini parametre olarak alan program ile iplik modelleri oluşturulmuştur. büyütme ile modele göre yerleştirilen liflerin toplam alanını, iplik kesitinin alanını, lifler arasındaki boşluk alanını ve alansal porozite değerini hesaplayan algoritma Şekil 6 da gösterilmiştir. Başla İplik No (Denye)? Filament Sayısı? Lif Yoğunluğu? Büyütme Miktarı? Ekranı Ölçeğe göre ayarla Filament Yerleşimini Oluştur İplik lanını Seç Filament ve boşlukları farklı renkte boya Filament rengi pixellerini say Boşluk Rengi pixellerini say Toplam lif lanını Hesapla Boşluk lanını Hesapla İplik Çaplarını Hesapla Toplam Lif lanını Göster Toplam Boşluk lanını Göster Paketlenme Faktörünü göster (B) Şekil 6. :İplik kesitlerini modelleme algoritması, B: 3 numaralı numunenin çözgü kesit modeli (X5), C: tkı kesit modeli (X) (C) TEKSTİL ve KONFEKSİYON 2/2 5

6 Lif rengi ve boşluk rengi (beyaz) piksel sayısının alan cinsinden değerleri denklemde verilmiştir. TL B 2 PL ( ) PB ( ) cm B 2 2 cm (, I) 96 B Bağlantı Bölgesi Serbest uzunluk Bölgesi P -2xa 2 2xa 2 2xa T b T-D C B C D T-2xb a P a 2 b 2 D Ç Şekil 7. Birim bağlantıdaki boşluk hacimlerinin teorik modeli : Kumaş fotoğrafında görülmeyen boşluklar, B: Bağlantı bölgesinde oluşan boşluklar, C: tkı ipliği boyunca oluşan eliptik kesitin çevresindeki boşluklar D: Çözgü ipliği boyunca oluşan eliptik kesitin çevresindeki boşluklar. Kumaşlardaki boşluk, lifler arasındaki boşluk ve iplikler arasındaki boşluktan oluşmaktadır. Boşluk hacminin matematiksel ifadesi denklemde gösterilmiştir. KB L + i L B + (II) C + ( cm CB B B 4 3 S ) (III) CB CC BC 4 SC ( cm 3 + ) (IX) Kumaş resimlerinde görülen boşluk hacimleri aşağıda verilen denklem ile hesaplanmıştır (Şekil 3). G 3 ( ) T cm (X) KB Kumaş resimlerinin kuş bakışı olarak alınması nedeniyle kumaşı oluşturan çözgü ve atkı iplikleri dikdörtgen bir yapı göstermesine rağmen, gerçekte kumaş içerisinde iplikler elips benzeri bir durumda bulunmaktadır. Resimlerde görülmesi mümkün olmayan yerleşim durumu Şekil.8 de şematize edilmiş ve hesaplamalarda ipliklerin kumaş içerisinde bulunduğu geometrik form dikkate alınmıştır. Elips kesitli ipliğin çevresindeki boşluk (Şekil 8) Denklem XI de verildiği gibi hesaplanabilir. Kumaş resminde görülemeyen boşluk hacmi b Eliptik kesitli iplik a Şekil 8. Elips kesit yapılı ipliklerin çevresindeki boşlukların teorik yapısı 2 a 2 b π a b a b (4 π ) (XI) T 52 TEKSTİL ve KONFEKSİYON 2/2

7 Hesaplamalarda, kumaşta atkı ve çözgü ipliklerinin kesişim yaptığı bölgelerde, taralı alanın yarısı diğer iplik tarafından doldurulması göz önünde bulundurulmuş, bu nedenle bağlantı bölgelerinde taralı alanın yarısı, diğer bölgelerde tamamı kullanılmıştır. m 2 kumaştaki toplam bağlantı sayısı, kumaş kesit görüntülerinden alınan kısa çaplar, m 2 kumaştaki çözgü ipliklerinin bağlantı için kullanılan uzunlukları, bağlantı bölümlerindeki boşluk hacimleri toplamı (B+D+C, Şekil 7), çözgünün bağlantı yapmadığı bölgelerdeki boşluk hacmi (+D, Şekil 7), atkının bağlantı yapmadığı bölgelerdeki boşluk hacmi (+C, Şekil 7) sırası ile Denklem XII, XIII, XI, X, XI, XII ve XIII ile hesaplanabilmektedir. RBS BS S C S (XII) Rc Ra ( b ) 2 b (XIII) DC + C BU 2 BS a2 ( cm) 2 (XI) a 2 BS ( cm) (X) BU (( T DC) 4 a a2 + ( 4 π ) a b a2 + ( 4 π ) a2 b2 a ) B D C BS 4 C ( S ( C C + ) ) ( 4 ) a b BS ( T 2 b ) ( P 2 a2 ) 2 a CBU + 4 C ( S ( + ) BU) ( 4 ) a2 b2 + BS ( T 2 b2 ) ( PC 2 a ) 2 a2 D (XI) π (XII) C π (XIII) En son verilere göre Denklem (II) tekrar düzenlenirse, m 2 kumaş alanındaki boşluk hacimlerinin ifadesi elde edilir. KB 3 ( ) cm (XIX) L B D C D CI G 3. BULGULR Ölçüm yoluyla elde edilen değerler Tablo 2 de, teorik modelden hesaplanan hacim değerleri Tablo 3 de gösterilmiştir. Hesaplamalar sonucunda modelden elde edilen boşluk hacmi değerleri ile ölçüm sonucu elde edilen boşluk hacmi değerleri arasında çok yüksek bir ilişki vardır (R 2,9925). İlişki Şekil 9 da gösterilmiştir. Tablo 2. Görüntü işleme yöntemiyle kumaş resimlerinden ölçülen parametre değerleri No Çözgü ipliklerinin ortalama tkı ipliklerinin ortalama İplik kesitindeki boşluk alanı (µ 2 ) B.O* 2xa (µ) 2xb (µ) (PC) (µ) 2xa 2 (µ) 2xb 2 (µ) (P) (µ) (%) Çözgü tkı * Kumaş resminden ölçülen boşluk alanının kumaş alanına oranı TEKSTİL ve KONFEKSİYON 2/2 53

8 Tablo 3. Teorik modelden hesaplanan hacim değerleri (cm 3 ) ve porozite No B CB E B-D-C -D -C Model ölç. Porozite Ort Teorik Model Hacmi Ölçülen Hacim Boşluk Hacmi (cm3) Model No Şekil 9. Teorik modele göre hesaplanan ve ölçülen hacim değerlerin karşılaştırılması Tablo 3 incelendiğinde kumaşlardaki boşluk hacminin büyük bölümünün (ortalama % ) kumaşın iplikleri arasındaki boşluklardan kaynaklandığı görülmektedir. Tablo 3 de görüldüğü gibi, ipliklerin bağlantı yaptığı bölgelerdeki boşlukların(şekil 7), çözgü ve atkı ipliklerinin bağlantı yapmadığı bölgelerdeki boşluklarının(şekil 7), çözgü ipliklerini oluşturan lifler arasındaki boşlukların ve atkı ipliklerini oluşturan lifler arasındaki boşlukların ortalama hacimleri, sırası ile % 3.73, % 4.695, % 7.4, % 9.74 ve % dür. Kumaş numunelerinde atkı ve çözgü ipliklerinin kesit yapıları elips şekline yakındır. tek tip çözgü ipliği (75 denye polyester iplik) kullanılmasına rağmen, konstrüksiyon içerisinde çözgü ipliklerinin büyük çap değerleri (2xa ) atkı ipliklerinin büyük çap değerlerinden daha yüksek değerler almaktadır. Özellikle kalın atkı ipliklerinin (5 ve 3 denye) büyük çap değerleri daha büyük olması gerekirken, çözgü ipliklerinin büyük çaplarının daha yükse çıkmasının iki nedene dayandığı düşünülmektedir. Çözgü iplikleri dokuma makinesinde tarak dişlerine sürtünür. Tefe vuruşu sırasında sürtünme nedeniyle çözgü iplikleri kumaş çizgisine doğru süpürülür. Çözgü iplikleri bükümsüz olduğundan çözgü fila- 54 TEKSTİL ve KONFEKSİYON 2/2

9 mentleri bir miktar yayılarak birbirinden ayrılır. Bu sırada ağızlık kapandığından çözgü ipliği yayılmış pozisyonda kumaşta sabitlenir. Tefeleme işlemi sırasında tarak atkı ipliklerini kumaş çizgisinde enine yönde sıkıştırarak yayılmalarına izin vermez. Sıkıştırma işlemi esnasında ağızlık kapandığı için, atkı iplikleri sıkışmış yapıda kumaşa dahil edilir. Bu durum atkı ipliği liflerinin çözgü ipliklerine göre daha fazla paketlenmesine neden olur. tkı iplikleri daha kalın olmasına rağmen lifleri arasındaki boşluk hacminin, çözgü ipliklerinin lifleri arasındaki boşluk hacmine yakın değerler alması da bu durumdan kaynaklanır. Çözgü ve atkı ipliklerinin küçük çap değerleri (2xb,2xb 2 ) incelendiği zaman (Tablo 2), atkı ipliklerinin küçük çap değerlerinin ortalamasının çözgü ipliklerinin küçük çap değerlerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. (2xb 59,6692 µ, 2xb 2 9,7658 µ). Elde edilen bu veriler aynı zamanda çözgü ipliklerinin büyük çap değerlerinin daha yüksek çıkması sonucunu desteklemektedir. Kumaşlarda atkı ipliklerinin çözgü iplikleri kadar yayılmamış olması, bağlantı yaptıktan sonra çözgü ipliklerinin geçiş bölgelerinin daha uzun olmasına neden olmaktadır. Çözgü iplikleri daha yaygın ve daha uzun mesafeli geçiş bölgesine sahip oldukları için bu bölgelerdeki boşluk hacmi atkı ipliklerinin aynı bölgedeki değerlerine göre yüksek çıkmaktadır. Dimi 3/ Z örgüsüyle dokunan kumaşlardaki ortalama bağlantı sayısı bezayağı kumaşların ortalama bağlantı sayısından daha azdır (yaklaşık % 38 i). Konstruksiyon içerisinde ipliklerin uzun yüzmesi ve bağlantı sayısının az olması nedeniyle dimi örgülü kumaşlar bezayağı konstruksiyonlara göre daha hacimli ve kumaş kalınlığı da daha yüksek olmaktadır. Bu nedenle dimi örgülü kumaşların boşluk hacimlerinin bezayağı kumaşların boşluk hacimlerinden % 23,5 oranında daha yüksek çıktığı düşünülmektedir. Şekil da atkı numarası, atkı sıklığı ve çözgü sıklığı parametreleri ile kumaş boşluk hacmi arasındaki ilişki verileri gösterilmektedir. Şekil da, her üç parametre ve boşluk hacmi arasındaki ilişkilerin anlamlı olduğu ve korelasyonun yüksek olduğu görülmektedir. İplik içerisindeki filament çapı veya sayısının artışı atkı ipliklerinin kalınlaşmasına ve dolayısı ile kumaş kalınlığının artmasına neden olmaktadır. İplik numarasının artması için gerek şartların her ikisinde de lifler arasındaki boşluk hacmi artmaktadır. İplik numara artışı, Şekil 7 de görülen I ve II numaralı bölgelerin hacimlerinin artmasına da neden olduğundan dokuma kumaşlarda boşluk hacimlerini en fazla etkileyen parametredir. Çözgü ve atkı sıklıklarının artması boşluk hacminin azalmasına neden olmaktadır. Sıklıkların artması doğrudan kumaşların iplikler arasındaki gözenek alanlarının küçülmesine neden olduğundan boşluk hacimlerinin azalmasına neden olmaktadır. 4. SONUÇ Çalışmada uygulanan modelleme ile sadece iplikler arasındaki değil, aynı zamanda lifler arasındaki boşluklarda modellenebilmiştir. Dokuma kumaşların sıklık değerlerinin artışının, porozitenin düşmesine neden olduğu görülmüştür. İplik numaraları kalınlaştıkça porozite değerinin arttığı görülmüştür. Dokuma işleminin karakteristik yapısı nedeniyle kumaştaki çözgü iplikleri daha yassı elips yapıları oluşturduğu dolayısı ile kumaşın daha düşük kalınlığa sahip olmasına neden olduğu görülmüştür. Bağlantı sayısı düşük olan kumaşların daha yüksek porozite değerine sahip olduğu belirlenmiştir. Modellemede, atkı ve çözgü ipliklerinin kısa çaplarının toplamının oldukça önemli olduğu, çap artışlarının porozitenin artışına neden olduğu görülmüştür. Kısa çap artışlarının kumaş kalınlığını direk etkilediği belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan yeni modellemenin filament ipliklerden üretilmiş dokuma kumaşların porozite değerlerinin belirlenmesinde teoriye oldukça yakın değerler verdiği ve kumaş parametrelerine bağlı olarak üretimden önce kumaşların gözenekliliğinin belirlenmesinin mümkün olduğu görülmüştür Hacim(cm3) y,534x + 49,645 R 2, tkı No (Denye) Hacim (cm3) () y -6,353x + 34,32 R 2, Hacim (cm3) (B) 6 at kı/cm y -5,829x + 835,8 R 2, Çözgü/cm (C) Şekil.. Teorik modelden hesaplanan boşluk hacimlerinin : tkı iplik numaraları, B: atkı sıklığı, C: Çözgü sıklığı değerleri ile ilişkisi TEKSTİL ve KONFEKSİYON 2/2 55

10 KISLTMLR R n r f Φ : İplik çapı (mm) : Tabaka sayısı : Filament yarıçapı (mm) : Paketleme faktörü f : Filament Hacmi (cm 3 ) y : İplik Hacmi (cm 3 ) ρ : lif yoğunluğu (gr/cm 3 ) σ : İplik yoğunluğu (gr/cm 3 ) f : Filament Kesit lanı ( y : İplik kesit alanı (cm 2 ) E y : Ekranın yatay çözünürlüğü (Pixel) E D : Ekranın düşey çözünürlüğü (Pixel) R y : Resmin yatay çözünürlüğü (Pixel) R D : Resmin düşey çözünürlüğü (Pixel) B : Mikroskop büyütme oranı TL : Toplam lif lanı (cm 2 ) P L : Lif renginin piksel sayısı B : Toplam boşluk alanı (cm 2 ) P B : Boşluk renginin piksel sayısı T : Kumaş Kalınlığı (cm) D C : Çözgü ve atkının kısa çapları toplamı (cm) b : Çözgünün kısa yarıçapı (cm) b 2 : tkının kısa yarıçapı (cm) a : Çözgünün uzun yarıçapı (cm) a 2 : tkının uzun yarıçapı (cm) P : tkı yerleşimi (μ) P C : Çözgü yerleşimi (μ) B S : m 2 kumaştaki bağlantı sayısı KB : Kumaştaki boşluk hacmi (cm 3 ) L : Lifler arasındaki boşluk hacmi (cm 3 ) İ : İplikler arasındaki boşluk hacmi (cm 3 ) B : m 2 kumaştaki atkı lifleri arasındaki toplam boşluk hacmi (cm 3 ) CB : m 2 kumaştaki çözgü lifleri arasındaki toplam boşluk hacmi (cm 3 ) E : Kumaş resimlerinden ölçülen iplikler arasındaki boşlukların toplam hacmi (cm 3 ) B : tkı ipliğinin kesit yapısındaki boşlukların toplam alanı (µ 2 ) BC : Çözgü ipliğinin kesit alanındaki boşlukların toplam alanı (µ 2 ) KB : Resimlerden hesaplanan boşluk alanı oranı (%) T : Kumaş resminde görülmeyen boşluk hacmi (cm 3 ) D C : Kumaştaki çözgü ve atkı ipliklerinin kısa çapları toplamı (cm) C BU : m 2 kumaştaki toplam çözgü ipliği uzunluğunun atkı ipliği ile kesiştiği bölgeler için harcanan miktarı (cm) BU : m 2 kumaştaki toplam atkı ipliği uzunluğunun çözgü ipliği ile kesiştiği bölgeler için harcanan miktarı (cm) B-D-C : Bağlantı bölgesindeki (Şekil 7) B, C ve D bölgelerinin hacmi(cm 3 ) -D : Çözgü ipliğinin serbest uzunluk bölgesindeki ve D bölgelerinin hacimleri (cm 3 ) -C : tkı ipliğinin serbest uzunluk bölgesindeki ve C bölgelerinin hacimleri (cm 3 ) R BS : Örgü raporundaki bağlantı sayısı R a : Örgü raporundaki atkı sayısı R c : Örgü raporundaki çözgü sayısı S C : Çözgü sıklığı (/cm) S : tkı sıklığı(/cm) C C : Çözgü Kıvrımı (%) C : tkı kıvrımı (%) 2xa : Çözgü ve atkı ipliklerinin büyük çapı (μ) 2xb : Çözgü ve atkı ipliklerinin küçük çapı (μ) 56 TEKSTİL ve KONFEKSİYON 2/2

11 KYNKLR/REFERENCES. 2. Militký, J and Havrdová, M, 2, Porosity nd ir Permeability Of Composite Clean Room Textiles, International Journal of Clothing Science and Technology,ol. 3, No. 3/4, pp Bhattacharjee, D, Ray, and Kothari,.K, 24, ir nd Water Permeability Characteristics Of Nonwoven Fabrics, Indian Journal of Fibre and Textile Research, ol.29, pp Dubrovski P.D, 2, olume Porosity Of Woven Fabrics, Textile Research Journal, ol. 7, No., pp Mohammadi, M, Banks-Lee, P and Ghadimi, P, 22, ir Permeability Of Multilayer Needle Punched Nonwoven Fabrics: Theoretical Method, Journal of Industrial Textiles, ol. 32, No.,pp Mohammadi, M and Banks-Lee, P, 22, ir Permeability Of Multilayered Nonwoven Fabrics: Comparison Of Experimental nd Theoretical Results, Textile Research Journal, ol. 72, No. 7, pp Çay,, assiliadis, S, Rangoussi, M and Tarakçıoğlu, I, 24, On The Use Of İmage Processing Techniques For The Estimation Of The Porosity Of Textile Fabrics, International Conference on Signal Processing, December 7-9, Istanbul, Turkey. 9. Oinuma R, 988, Effect of Stitch Length on Some Properties of Cotton x Rib Rib Knitted Fabrics, Journal of Textile Machinery Society of Japan, ol.4, No., pp Uçar, N and Yılmaz, T, 24, Thermal Properties of x, 2x2, 3x3 Rib Knit Fabrics, Fibres&Textiles in Eastern Europe, ol.2, No.3, pp Wilbik-Halgas, B, Danych, R, Wiecek, B and Kowalski, K, 26, ir and Water apour Permeability in Double-Layered Knitted Fabrics with Different Raw Materials, Fibres&Textiles in Eastern Europe, ol.4, No. 3, pp Benltoufa, S, Fayala, F and Cheikhrouhou, M, Ben Nasrallah, S., 27, Porosity Determination of Jersey Structure, UTEX Research Journal, ol.7, No.. 3. Çay,, tav, R and Duran, K, 27, Effects of Warp-Weft Density ariation and Fabric Porosity of the Cotton Fabrics on their Colour in Reactive Dyeing, Fibres & Textiles in Eastern Europe, ol. 5, No., pp Hearle, J.W.S, Grosberg, P and Backer, S, 969, Structural Mechanics of Fibers, Yarns and Fabrics, Wiley-Interscience. 5. Olsauskine, and Lasius, R.M, 23, Dependence of ir Permeability on Fabric Porosity and Integrated Fabric Firmness Factors, Materials Science, ol., No. 9, pp Petrulis, D. and Petrulyte, S., 23, Properties of Close Packing of Filament in Yarn, Fibres&Textiles in Eastern Europe, ol., No. 4, pp TS 244 EN ISO 26, 999. Tekstil-İplikler-Doğrusal Yoğunluk (Birim Uzunluk Basına Kütle) Tayini- Çile Metodu. Türk Standartları Enstitüsü, nkara. 8. TS 25 EN 49-2, 996. Tekstil-Dokunmus Kumaslar Yapı naliz Metodları- Kısım 2- Birim Uzunluktaki İplik Sayısının Tayini. Türk Standartları Enstitüsü, nkara. 9. TS 728 EN ISO 584, 998. Tekstil ve Tekstil Mamullerinin Kalınlık Tayini. Türk Standartları Enstitüsü, nkara. 2. STM D , Standard Test Methods for Yarn Crimp and Yarn Take-up in Woven Fabrics, 24. Bu araştırma, Bilim Kurulumuz tarafından incelendikten sonra, oylama ile saptanan iki hakemin görüşüne sunulmuştur. Her iki hakem yaptıkları incelemeler sonucunda araştırmanın bilimselliği ve sunumu olarak Hakem Onaylı raştırma vasfıyla yayımlanabileceğine karar vermişlerdir. İYİ YETİŞMİŞ TEKSTİL TEKNİKERLERİ Mİ RIYORSUNUZ? İplik Dokuma Örme Tekstil Terbiyesi Boya Basma Kalite Kontrol ve Konfeksiyon ÇÖZÜM: MERKEZİMİZİN KRİYER SERİSİNİ RMKTIR Tel Fax: (232) TEKSTİL ve KONFEKSİYON 2/2 57

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON COMPARISON OF TEARING STRENGTH TEST METHODS OF FABRICS Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDİL Ege Ü. Tekstil Mühendisliği

Detaylı

PAMUKLU ÖRME KUMAŞLARDA HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK TAHMİNLENMESİ

PAMUKLU ÖRME KUMAŞLARDA HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK TAHMİNLENMESİ (REFEREED RESEARCH) PAMUKLU ÖRME KUMAŞLARDA HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK TAHMİNLENMESİ INVESTIGATION AND STATISTICAL PREDICTION OF AIR PERMEABILITY OF COTTON KNITTED FABRICS

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

POLYESTER DOKUMA KUMAŞLARIN SU GEÇİRGENLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

POLYESTER DOKUMA KUMAŞLARIN SU GEÇİRGENLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ (REFEREED RESEARCH) POLYESTER DOUMA UMAŞLARIN SU GEÇİRGENLİĞİNE ETİ EDEN FATÖRLERİN İNCELENMESİ THE STUDY OF INFLUENCING FACTORS ON WATER PERMEAILITY OF POLYESTER WEAE FARICS M. Fikri ŞENOL Uşak Ü. Tekstil

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 40 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI TEORİ Bir noktada oluşan gerinim ve gerilme değerlerini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

BOYALI İPLİKLERDEN ÜRETİLEN FARKLI KONSTRÜKSİYONLARDAKİ PAMUKLU KUMAŞLARDA KUMAŞ YIRTILMA MUKAVEMETİNİN REGRESYON ANALİZİ

BOYALI İPLİKLERDEN ÜRETİLEN FARKLI KONSTRÜKSİYONLARDAKİ PAMUKLU KUMAŞLARDA KUMAŞ YIRTILMA MUKAVEMETİNİN REGRESYON ANALİZİ (REFEREED RESEARCH) BOYALI İPLİKLERDEN ÜRETİLEN FARKLI KONSTRÜKSİYONLARDAKİ PAMUKLU KUMAŞLARDA KUMAŞ YIRTILMA MUKAVEMETİNİN REGRESYON ANALİZİ REGRESSION ANALYSES OF FABRIC TEAR STRENGTH OF 100% COTTON

Detaylı

ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠN REGRESYON ANALĠZĠ

ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠN REGRESYON ANALĠZĠ ISSN ISSN 1019-1011 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MĠM.FAK.DERGĠSĠ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/December 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA Füsun DOBA KADEM ve R.Tuğrul

Detaylı

Stor perdelik kumaşların kopma mukavemeti, hava geçirgenliği ve su geçirmezlik özelliklerinin incelenmesi

Stor perdelik kumaşların kopma mukavemeti, hava geçirgenliği ve su geçirmezlik özelliklerinin incelenmesi 240 Stor perdelik kumaşların kopma mukavemeti, hava geçirgenliği ve su geçirmezlik özelliklerinin incelenmesi Hüsnü AYDEMİR 1, Oğuz DEMİRYÜREK 2 1 Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

ÇORAPLARDA ISIL KONFOR ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ÇORAPLARDA ISIL KONFOR ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (REFEREED RESEARCH) ÇORAPLARDA ISIL KONFOR ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THERMAL COMFORT PROPERTIES OF THE SOCKS Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDİL Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü e-mail: nilgun.ozdil@ege.edu.tr

Detaylı

Farklı Membranlı Laminasyonlu Kumaşların Mukavemetlerinin Araştırılması

Farklı Membranlı Laminasyonlu Kumaşların Mukavemetlerinin Araştırılması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss. 1-8, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp. 1-8, December 2011 Farklı

Detaylı

Görüntü İşleme. Dijital Görüntü Tanımları. Dijital görüntü ise sayısal değerlerden oluşur.

Görüntü İşleme. Dijital Görüntü Tanımları. Dijital görüntü ise sayısal değerlerden oluşur. Görüntü İşleme Görüntü işleme, dijital bir resim haline getirilmiş olan gerçek yaşamdaki görüntülerin bir girdi resim olarak işlenerek, o resmin özelliklerinin ve görüntüsünün değiştirilmesidir. Resimler

Detaylı

KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF PILLING PROPERTIES OF COTTON FABRICS

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burak Işıkdağ 1, İlker Bekir Topçu 2, Seyfettin Umut Umu 3 Özet Bu çalışmada çelik lifli taze betonlarda (ÇLB) çelik liflerin beton kıvamına etkisi araştırıldı.

Detaylı

ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRGÜ KUMAŞLARIN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ

ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRGÜ KUMAŞLARIN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ (REFEREED RESEARCH) ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRGÜ KUMAŞLARIN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ DİMENSİONAL PROPERTIES OF PLAIN KNITTED FABRICS FROM CHENILLE AND MACARONI YARNS Onur TEKOĞLU Uludağ Üniversitesi

Detaylı

KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ (REFEREED RESEARCH) KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ THE EFFECT OF SPINNING METHOD ON YARN HAIRINESS ON WORSTED YARNS Arş. Gör. Dr. Pınar ÇELİK Ege Ü. Tekstil Mühendisliği

Detaylı

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI SEMİHA KARTAL 1, ŞÜKRAN DİLMAÇ 2 ÖZET Gazbeton ülkemiz inşaat sektöründe önemli bir pazar payına sahiptir. Bu bildiride ülkemizde üretilen gazbetonların su karşısındaki

Detaylı

Ġpliği Boyalı Pamuklu KumaĢlarda KumaĢ Konstrüksiyonunun Boncuklanma ve AĢınmaya Etkisinin AraĢtırılması

Ġpliği Boyalı Pamuklu KumaĢlarda KumaĢ Konstrüksiyonunun Boncuklanma ve AĢınmaya Etkisinin AraĢtırılması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(1), 89-97 ss., Haziran 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(1), pp. 89-97, June 2014 Ġpliği

Detaylı

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ Hazırlayan : Kadir ÖZDEMİR No : 4510910013 Tarih : 25.11.2014 KONULAR 1. ÖZET...2 2. GİRİŞ.........3

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME MÜŞTERİ BİLGİLERİ Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Vergi Dairesi: Vergi No: Başvuru Tarihi: İlgili kişi adı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: e-posta : Raporun İngilizce hazırlanmasını

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI TOLERANSLAR P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L I H O Ğ LU Tolerans Gereksinimi? Tasarım ve üretim

Detaylı

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi mert:sablon 31.12.2009 14:25 Page 49 Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi Mert TÜKEL Araş. Gör. Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Öğr. Gör. Hasan KARABAY ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Yüksek Lisans BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ ZORUNLU DERSLER Dersin Kodu Dersin adı Teorik Uygulama AKTS TEK 795 Bilimsel Araştırma

Detaylı

METAL İPLİK İÇEREN DOKUMA KUMAŞLARIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

METAL İPLİK İÇEREN DOKUMA KUMAŞLARIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (REFEREED RESEARCH) METAL İPLİK İÇEREN DOKUMA KUMAŞLARIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF PERFORMANCE PROPERTIES OF WOVEN FABRICS INCLUDING METALLIC YARN Pınar DURU BAYKAL Çukurova

Detaylı

YOĞUNLUK DENEYİ. Kullanılacak Donanım: 1. Terazi. 2. Balon jöje ve/veya piknometre, silindir (tank) Balon jöje. Piknometre. 3. Öğütülmüş ve toz cevher

YOĞUNLUK DENEYİ. Kullanılacak Donanım: 1. Terazi. 2. Balon jöje ve/veya piknometre, silindir (tank) Balon jöje. Piknometre. 3. Öğütülmüş ve toz cevher YOĞUNLUK DENEYİ TANIM VE AMAÇ: Bir maddenin birim hacminin kütlesine özkütle veya yoğunluk denir. Birim hacim olarak 1 cm3, kütle birimi olarak da g alınırsa, yoğunluk birimi g/cm3 olur. Bir maddenin kütlesi

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ ISPARTA, 2014 ÖĞÜTME ELEME DENEYİ DENEYİN AMACI: Kolemanit mineralinin

Detaylı

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata Hata Hesabı Hata Nedir? Herhangi bir fiziksel büyüklüğün ölçülen değeri ile gerçek değeri arasındaki farka hata denir. Ölçülen bir fiziksel büyüklüğün sayısal değeri, yapılan deneysel hatalardan dolayı

Detaylı

Filamentlerde Puntalama İşleminden Kaynaklanan Numara Değişimlerinin Araştırılması

Filamentlerde Puntalama İşleminden Kaynaklanan Numara Değişimlerinin Araştırılması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(1),167-173 ss., Haziran 2015 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 30(1), pp. 167-173, June 2015 Filamentlerde

Detaylı

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 43 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi Vedat TAŞDEMİR 1 * 1 Kahramanmaraş

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

TESTLER. Haslık Testleri. Fiziksel Testler. Boyutsal Değişim Testleri. Ekolojik Testler. Elyaf Analizi Testleri

TESTLER. Haslık Testleri. Fiziksel Testler. Boyutsal Değişim Testleri. Ekolojik Testler. Elyaf Analizi Testleri TESTLER Haslık Testleri Fiziksel Testler Boyutsal Değişim Testleri Ekolojik Testler Elyaf Analizi Testleri Laboratuvar Eğitimi Zafer Güngör 2011 1 Haslık Testleri Laboratuvar Eğitimi Zafer Güngör 2011

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

Comparison of Test Results of the Different Yarn Harininess Testers

Comparison of Test Results of the Different Yarn Harininess Testers Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-3 (2006),422-427 Farklı Tüylülüğü Test Cihazlarından Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması Sennur ALAY, Fatma GÖKTEPE Süleyman Demirel

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ

ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ Ezgi Özkara a, Hatice Yanıkoğlu a, Mehmet Yüceer a, * a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Malatya, 44280 myuceer@inonu.edu.tr

Detaylı

GÖRÜNTÜSÜ ALINAN BİR NESNENİN REFERANS BİR NESNE YARDIMIYLA BOYUTLARININ, ALANININ VE AÇISININ HESAPLANMASI ÖZET ABSTRACT

GÖRÜNTÜSÜ ALINAN BİR NESNENİN REFERANS BİR NESNE YARDIMIYLA BOYUTLARININ, ALANININ VE AÇISININ HESAPLANMASI ÖZET ABSTRACT GÖRÜNTÜSÜ ALINAN BİR NESNENİN REFERANS BİR NESNE YARDIMIYLA BOYUTLARININ, ALANININ VE AÇISININ HESAPLANMASI Hüseyin GÜNEŞ 1, Alper BURMABIYIK 2, Semih KELEŞ 3, Davut AKDAŞ 4 1 hgunes@balikesir.edu.tr Balıkesir

Detaylı

4. BÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER

4. BÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER 4. ÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 4. GEOMETRİK ÇİZİMLER 4.1. ir doğruyu istenilen sayıda eşit parçalara bölmek 1. - doğrusunun bir ucundan herhangi bir açıda yardımcı

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

REJENERE SELÜLOZ LİFLERİNİN KOMPRESYON ÇORAPLARININ ISIL KONFOR ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ ÖZET

REJENERE SELÜLOZ LİFLERİNİN KOMPRESYON ÇORAPLARININ ISIL KONFOR ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ ÖZET 1 9 9 2 TMMOB TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers The Journal Of Textiles and Engineers YIL 17 SAYI 77 REJENERE SELÜLOZ LİFLERİNİN KOMPRESYON ÇORAPLARININ ISIL KONFOR

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Eş Zamanlı Uygulanan Katlama ve Büküm İşleminin Katlı İplik Özellikleri Üzerindeki Etkisi Effect of the Simultaneous Folding and Twisting Processes

Detaylı

Mikroliflerden Dokuma Fonksiyonel Koruyucu Giysilerin Geliştirilmesi

Mikroliflerden Dokuma Fonksiyonel Koruyucu Giysilerin Geliştirilmesi Mikroliflerden Dokuma Fonksiyonel Koruyucu Giysilerin Geliştirilmesi Prof.Dr. Osman BABAARSLAN Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Balcalı/Adana Arş.Gör. H.Kübra KAYNAK Gaziantep Üniversitesi,

Detaylı

GİYSİLERDE ISIL KONFORU ETKİLEYEN PARAMETRELER

GİYSİLERDE ISIL KONFORU ETKİLEYEN PARAMETRELER GİYSİLERDE ISIL KONFORU ETKİLEYEN PARAMETRELER PARAMETERS THAT AFFECT THERMAL COMFORT OF GARMENT Prof. Dr. Arzu MARMARALI Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDİL Yrd. Doç. Dr. Serap DÖNMEZ KRETZSCHMAR Arş. Gör. Nida

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

Hava Hattı İletkenlerine Gelen Ek Yükler

Hava Hattı İletkenlerine Gelen Ek Yükler Hava Hattı İletkenlerine Gelen Ek Yükler Enerji iletim hava hatları, ülkemiz genelinde farklı iklim şartları altında çalışmaktadır. Bu hatların projelendirilmesi sırasında elektriksel analizlerin yanı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ GÖRÜNTÜ ALGILAMA Üç temel zar ile kaplıdır. 1- Dış Zar(kornea ve Sklera) 2- Koroid 3- Retina GÖRÜNTÜ ALGILAMA ---Dış Zar İki kısımdan oluşur. Kornea ve

Detaylı

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ RADYAÖR ARKALARINA YERLEŞİRİLEN YANSIICI YÜZEYLERİN RADYAÖR EKİNLİĞİNE EKİSİ Mert ÜKEL Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Hasan KARABAY ÖZE Bu çalışmada yapılardaki radyatörlerin arkalarına yerleştirilen

Detaylı

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz ix Çevirenin Ön Sözü xi 1 Sinterleme Bilimine Giriş 1 Genel bakış / 1 Sinterleme tarihçesi / 3 Sinterleme işlemleri / 4 Tanımlar ve isimlendirme / 8 Sinterleme

Detaylı

GÖRÜNTÜ ANALĐZĐ YAKLAŞIMI ĐLE DĐKĐŞ BÜZÜLMESĐ ÖLÇÜMÜ

GÖRÜNTÜ ANALĐZĐ YAKLAŞIMI ĐLE DĐKĐŞ BÜZÜLMESĐ ÖLÇÜMÜ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2008 GÖRÜNTÜ ANALĐZĐ YAKLAŞIMI ĐLE DĐKĐŞ BÜZÜLMESĐ ÖLÇÜMÜ Fatih SÜVARĐ Binnaz MERĐÇ Özet: Bu çalışmada dikiş büzülmesinin objektif

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I BERNOULLİ DENEYİ FÖYÜ 2014 1. GENEL BİLGİLER Bernoulli denklemi basınç, hız

Detaylı

Adı-Soyadı : Numarası : Bölümü : Grubu : A / B / C İmza : Numarası : 1 Adı : Elektrik Alan Çizgileri Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p)

Adı-Soyadı : Numarası : Bölümü : Grubu : A / B / C İmza : Numarası : 1 Adı : Elektrik Alan Çizgileri Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p) T.C. FİZİK-2 LABORATUARI DENEY RAPORU ÖĞRENCİNİN Numarası : Grubu : A / B / C İmza : Numarası : 1 Adı : Elektrik Alan Çizgileri Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p) Teorisi Aşağıdaki soruları

Detaylı

ŞENİL İPLİKLERDE AŞINMA PROBLEMİNİN İNCELENMESİ

ŞENİL İPLİKLERDE AŞINMA PROBLEMİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 127-134

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Dahili Bobinlerin En İyi İçsel Sinyal/Gürültü Oranı Kullanılarak Değerlendirilmesi

Dahili Bobinlerin En İyi İçsel Sinyal/Gürültü Oranı Kullanılarak Değerlendirilmesi Dahili Bobinlerin En İyi İçsel Sinyal/Gürültü Oranı Kullanılarak Değerlendirilmesi Yiğitcan Eryaman 1, Haydar Çelik 1, Ayhan Altıntaş 1, Ergin Atalar 1,2 1 Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması

Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması Büyükakıncı BY1, Özkenar T, Yücel D, Ortaç R 1 Özet Son yıllarda tekstil ürünlerine uygulanan tutum ve görünüm geliştiren

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) 50-55 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Civata-Somun bağlantı sistemlerinde temas gerilmelerinin üç boyutlu

Detaylı

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI SEMA TOPÇU* 1. GİRİŞ Dünya üzerindeki büyük su kütlelerinden meydana gelen buharlaşma ve canlıların terleme olayı atmosferdeki subuharının

Detaylı

yarnmaster DiGital online Quality Control

yarnmaster DiGital online Quality Control Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmster facts yarnmster Optik iplik temizleme 045910/007t İPLİK VE YÜZEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tekstil yüzeylerinin kalite

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/21 Çizgi Tipleri Kalın Sürekli Çizgi İnce Sürekli Çizgi Kesik Orta Çizgi Noktalıİnce Çizgi Serbest Elle Çizilen Çizgi Çizgi Çizerken

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

DÜZLEM ÇUBUK ELEMAN RİJİTLİK MATRİSİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ

DÜZLEM ÇUBUK ELEMAN RİJİTLİK MATRİSİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ XIX. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 24-28 Ağustos 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon DÜZLEM ÇUBUK ELEMAN RİJİTLİK MATRİSİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ Orhan Yapıcı 1, Emre Karaman 2, Sezer Öztürk

Detaylı

TOA06 SÜRÜKLENME KANALLI TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ

TOA06 SÜRÜKLENME KANALLI TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ TOA06 SÜRÜKLENME KANALLI TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ T. Algül, B. Algül, Ö. M. Doğan, B. Z. Uysal Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

Farklı Yapılardaki Dokuma Kumaşların Elektromanyetik Ekranlama Özelliklerinin İncelenmesi

Farklı Yapılardaki Dokuma Kumaşların Elektromanyetik Ekranlama Özelliklerinin İncelenmesi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 1, 2011 (1-10) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 1, 2011 (1-10) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI Herhangi bir düzlem üzerinde doğrultuya dik olmayan düşey bir düzlem üzerinde ölçülen açıdır Görünür eğim açısı her zaman gerçek eğim açısından küçüktür Görünür eğim

Detaylı

YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN

YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN ÖZGEÇMİŞ YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN Doğum Yeri ve Yılı : Denizli/1982 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı :Tekstil Terbiyesi Mail Adresi : candanakca@yahoo.com, candan.can@cbu.edu.tr

Detaylı

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ Yeşil çatılar için ideal sistem! DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ DELTA -FLORAXX Yeşil Çatı Sistemi, DELTA -FLORAXX TOP KEÇE filtrasyon jeotekstil tabaka, DELTA -FLORAXX drenaj levhası, DELTA -FLORAXX

Detaylı

GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI

GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI Şükriye ÜLKÜ * Sunay ÖMEROĞLU Özet: Bu çalışmada

Detaylı

ELEKTRİK ARKLARININ TERMAL ETKİLERİNE KARŞI KORUYUCU GİYSİLER

ELEKTRİK ARKLARININ TERMAL ETKİLERİNE KARŞI KORUYUCU GİYSİLER ELEKTRİK ARKLARININ TERMAL ETKİLERİNE KARŞI KORUYUCU GİYSİLER ELEKTRİK ARKININ OLUŞTURDUĞU TEHLİKELER KİMLER RİSK ALTINDA? ARABA TAMİR BAKIM SERVİSLERİ KİMYA TESİSLERİ GIDA İŞLEME FABRİKALARI HASTANELER

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Toleranslar

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Toleranslar Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler Toleranslar İçerik Tolerans nedir? Boyut toleransı Geçme Yüzey pürüzlülüğü Örnekler 2 Tolerans nedir? Tasarım ve üretim süreci arasında boyut

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Radyal yataklama türleri Sommerfield Sayısı Sonsuz Genişlikte

Detaylı

Özel Laboratuvar Deney Föyü

Özel Laboratuvar Deney Föyü Özel Laboratvar Deney Föyü Deney Adı: Mikrokanatlı borlarda türbülanslı akış Deney Amacı: Düşey konmdaki iç yüzeyi mikrokanatlı bordaki akış karakteristiklerinin belirlenmesi 1 Mikrokanatlı Bor ile İlgili

Detaylı

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL Doç. Dr. Kenan YILDIRIM 3.TEKSTİL GÜNLERİ TASLAK PROGRAMI 08-09.05.2014 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/Konferans Salonu KALİTE Ürün veya hizmetlerin,

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

LAZER FLAŞ YÖNTEMİNİ KULLANARAK MALZEMELERİN ISI İLETİM KATSAYISININ DENEYSEL OLARAK TAYİN EDİLMESİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

LAZER FLAŞ YÖNTEMİNİ KULLANARAK MALZEMELERİN ISI İLETİM KATSAYISININ DENEYSEL OLARAK TAYİN EDİLMESİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA 375 LAZER FLAŞ YÖNTEMİNİ KULLANARAK MALZEMELERİN ISI İLETİM KATSAYISININ DENEYSEL OLARAK TAYİN EDİLMESİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA Özge ALTUN ÖZET Malzemelerin en önemli karakteristik özelliklerinden biri olan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI BACA GAZINDA HIZ TAYİNİ (TS ISO 10780) SONER OLGUN

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI BACA GAZINDA HIZ TAYİNİ (TS ISO 10780) SONER OLGUN T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI BACA GAZINDA HIZ TAYİNİ (TS ISO 10780) SONER OLGUN Şube Müdürü Ekim 2010 Kastamonu 1 Hız: Baca içerisinde

Detaylı

19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU

19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU 19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU HAZIRLAYAN : Y.DOÇ. DR. NURGÜN TAMER BAYAZIT İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YAPI BİLGİSİ ABD TAŞKIŞLA TAKSİM-34437 İST TEMMUZ, 2014

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

DOKUMA ESNASINDA ÇÖZGÜ DEFORMASYONUNUN BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİNİN ANALİZİ VE GELİŞTİRİLMESİ

DOKUMA ESNASINDA ÇÖZGÜ DEFORMASYONUNUN BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİNİN ANALİZİ VE GELİŞTİRİLMESİ 1 T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKUMA ESNASINDA ÇÖZGÜ DEFORMASYONUNUN BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİNİN ANALİZİ VE GELİŞTİRİLMESİ Volkan KAPLAN Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ 2005 2 DOKUMA

Detaylı

FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama

FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama Uygulamalar 1. İhtiyaç Hesaplama 2. Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama 3. Dolaşım Akış Çizelgeleme/Terminleme

Detaylı

TOA45 ÇOK KADEMELİ TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ

TOA45 ÇOK KADEMELİ TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ TOA45 ÇOK KADEMELİ TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ B. Algül, T. Algül, Ö. M. Doğan, B. Z. Uysal Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü ve

Detaylı

DÜZENLİ AKIMLARDA ENERJİ DENKLEMİ VE UYGULAMALARI

DÜZENLİ AKIMLARDA ENERJİ DENKLEMİ VE UYGULAMALARI DÜZENLİ AKIMLARDA ENERJİ DENKLEMİ VE UYGULAMALARI, iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır(kg.m yada Kwh). Bir sıvının enerjisi, sıvı birim ağırlığının sahip olduğu iş yapabilme yeteneğidir. 1. Potansiyel

Detaylı

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2013 (7-15) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 2, 2013 (7-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

OFIS KOLTUKLARI İÇİN 3-BOYUTLU ÖRME KUMAŞ YAPILARININ GELİŞTİRİLMESİ

OFIS KOLTUKLARI İÇİN 3-BOYUTLU ÖRME KUMAŞ YAPILARININ GELİŞTİRİLMESİ OFIS KOLTUKLARI İÇİN 3-BOYUTLU ÖRME KUMAŞ YAPILARININ GELİŞTİRİLMESİ Simge Sakin 1, Nida Oğlakcıoğlu 2, Birkan Salim Yurdakul 1 1 Sun Tekstil A.Ş., Ar-Ge Departmanı 2 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR 1.1 Amaçlar AC nin Elde Edilmesi: Farklı ve değişken DC gerilimlerin anahtar ve potansiyometreler kullanılarak elde edilmesi. Kare dalga

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

TANELİ ÜRÜN DEPO VE SİLOLARINDA ÜRÜN BASINCININ BELİRLENMESİNDE KULLANILABİLECEK BİR BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

TANELİ ÜRÜN DEPO VE SİLOLARINDA ÜRÜN BASINCININ BELİRLENMESİNDE KULLANILABİLECEK BİR BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 006,1(1):76-81 J. of Fac. of Agric., OMU, 006,1(1):76-81 TANELİ ÜRÜN DEPO VE SİLOLARINDA ÜRÜN BASINCININ BELİRLENMESİNDE KULLANILABİLECEK BİR BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN . TEKNİK SEÇİMLİ DERS I TOZ METALURJİSİ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN TOZ KARAKTERİZASYONU TOZ KARAKTERİZASYONU Tüm toz prosesleme işlemlerinde başlangıç malzemesi toz olup bundan dolayı prosesin doğasını anlamak

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı