Anonim Şirketlerde Tahvil (Borçlanma Senetleri) Çıkarılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anonim Şirketlerde Tahvil (Borçlanma Senetleri) Çıkarılması"

Transkript

1 Anonim Şirketlerde Tahvil (Borçlanma Senetleri) Çıkarılması Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler, aksi kanunlarda öngörülmedikçe, ancak genel kurul kararı ile çıkarılabilirler. (TTK m. 504). Diğer ticaret şirketlerinden farklı olarak sadece anonim şirketlere bu olanak tanındığı için şirketler muhasebesi konuları içinde bu konu da işlenecektir. 7-1

2 Tahvilin Özellikleri Tahvilin özellikleri; 1- Tahviller anonim şirketler tarafından çıkarılabilir. 2- Tahvil kıymetli bir evraktır. 3- Para karşılığı çıkarılan tahvil anonim şirket için bir borç senedi, satın alan kişiler için alacak senedi niteliğini taşır. 4- Bir tahvilin itibari (nominal) değerinin alt ve üst sınırını, onu çıkaran anonim şirket belirler. 5- Tahviller hamiline veya satın alanın adına (nama) yazılı olabilir. 7-2

3 Tahvilde bulunması gereken hususlar şunlardır; 1- Şirketin unvanı, konusu, süresi ve merkezi. 2- Esas sermayenin tutarı. 3- Ana sözleşmenin ilân tarihi ile ana sözleşmede değişiklik yapılmışsa, bu değişikliklerin tarihleri 4- Genel kurulca onaylanmış son bilânçoya göre şirketin durumu 5- Daha önce çıkarılmış veya çıkarılmakta olan tahvillerin; -- Nominal değerleri, -- Verilecek faiz tutarı, -- Nama veya hamiline yazılı olduğunun belirtilmesi, -- İtfa biçimi ve süresi, 6- Şirketin varlıkları üzerinde rehin veya teminat olup olmadığı, 7- Genel Kurulun tahvil çıkarma kararının tescil ve ilân tarihi, 8- Yetkili en az iki imza. 7-3 Tahvilde Şekil Şartları

4 Tahvil Türleri Anonim şirketler, çıkaracakları tahvillerin bunları alacak kişilere cazip gelmesi için değişik türlerde çıkarırlar. 1- Primli Tahviller, 2- İkramiyeli Tahviller, 3- Kâr Paylı Tahviller, 4- Teminatlı Tahviller, 5- Değişir Faizli Tahviller, 6- İtfa Primli Endeksli Tahviller, 7- Hisse Senedi İle Değiştirilebilir Tahviller, 8- Dövize Endeksli Tahviller. 7-4

5 Tahvil Çıkarma Esasları TTK nın 504 ve 505 inci madde hükümlerine bağlı borçlanma senetlerinin toplam tutarı, sermaye ile bilançoda yer alan yedek akçelerin toplamını aşamaz; kanunların bilançoya konulmasına izin verdiği yeniden değerleme fonları da toplama katılır. Kanunlardaki istisnalar ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır (TTK m. 506). Bu kural, bütün tahvil ihraçları için gözönünde bulundurulacak genel bir ilkedir. Bu ilkenin yanında, bir anonim şirket ikinci veya daha sonraki tahvil çıkarma işlemlerinde bir başka ilkeye de bağlıdır. Bu ilkeye göre daha önce çıkarılan tahvillerden, satılmamış olanlar varsa; anonim şirket, yeni tahvilleri çıkaramayacaktır. 7-5

6 Tahvil Çıkarma İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Bir anonim şirket, bir yandan faaliyetine devam ederken, bir yandan da tahvil çıkarma ve satma işlemlerini sürdürür. Aşağıda bir anonim şirketin tahvil çıkarmadan, faiz ödemeye, ana parayı geri ödemeye kadar olan aşamalardaki muhasebe kayıt örnekleri verilmiştir. 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 5.000, Emisyon Giderleri 3.000, Harç Giderleri 2.000, İNDİRİLECEK KDV 540, KASA 5.540,00 İzin için başvurulduğunda SPK fon hesabına yapılan ödemenin kaydı 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 300, SPK Fon Giderleri 300, KASA HESABI 300,00 7-6

7 Tahvil Çıkarma İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Ticaret siciline ve ilân giderleri ile sirkülerin yüksek tirajlı gazetelerde yayınlanması için yapılan giderlerin kaydı 770 GENEL YÖNETİM GİDERL , İlan Giderleri 5.000, İNDİRİLECEK KDV 900, KASA 5.900,00 Tahviller bastırılıp satışa sunulduğunda Nazım Hesaplarda gösterilmelidir. 900 NAZIM HESAPLAR , Bastırılan Tahvilden Alacak , NAZIM HESAPLAR , Satışa Verilen Tah. Borç ,00 7-7

8 Tahvil Çıkarma İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Tahvillerin satılması kaydı (Nazım hesaplarda satış tutarı kadar ters kayıt yapılır) 102 BANKALAR 100, ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 100, NAZIM HESAPLAR 100, Satışa Verilen Tah. Borç 100, NAZIM HESAPLAR 100, Bastırılan Tahvilden Alacak 100, Tahvil satışlarının nominal değerlerinin altında olsa idi; 102 BANKALAR 97, MENKUL KIYM. İHRAÇ FARKI 3, ÇIKARILMIŞ TAHVİL 100, MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI hesabı, tahvilin itfa planına paralel olarak önce 308 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI hesabına, bu hesaptan da 780 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabına devredilir. 7-8

9 Tahvil Çıkarma İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Tahvilin satışını üstlenen aracı kurumlara ödenen komisyonun kaydı 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 1.000, KASA 1.000,00 Satış süresi sonunda satılmayan tahvil olması durumunda nazım hesaplar kapatılır. (rakamsız yevmiye kaydı ile gösterilmiştir) 950 NAZIM HESAPLAR Satışa Verilen Tah. Borç 900 NAZIM HESAPLAR Bastırılan Tahvilden Alacak Geri ödeme tarihi bir yıldan daha kısa süreli hale geldiğinde yapılması gereken kayıt 405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER , TAH.A.PARA BORÇ ,00 7-9

10 Tahvil Faizlerinin Ödenmesiyle İlgili Muhasebe Kayıtları Tahvil çıkaran şirket bunların faizlerini tahakkuk ettirirken vergi kesintisi de yapmalıdır. Gelir Vergisi Kanunu na göre vergi kesinti oranı % 15 tir. Örnek: Deva Anonim Şirketi nin çıkarmış olduğu tahviller için yıl sonunda tahakkuk eden faiz tutarı ,00 TL dir. Bunlardan % 15 oranında kesinti yapılarak aşağıdaki kayıtta gösterilmiştir. 780 FİNANSMAN GİDERLERİ , GİDER TAHAKKUKLARI , Tahvil Faiz Tahakkukları , ÖDENECEK VERGİ F , Vergi Kesintileri 1.800,00 Faizler ödendiğinde yapılacak kayıt 381 GİDER TAHAKKUKLARI , Tahvil Faiz Tahakkukları , BANKALAR , Garanti Bankası ,

11 7-11 Tahvillerin İtfası (Geri Ödemesi) Tahvillerin geri ödenmesi, itfa planı uyarınca yapılır. İtfa planı her ne şekilde olursa olsun, ana paranın vadesinin bir yıldan daha kısa süreye indiği tarihte aşağıdaki kayıt yapılmalıdır. 405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER , TAHVİL A.PARA BORÇ , Tahvil Anapara Borcu ,00 Ödeme çekle yapıldığında 304 TAHVİL A.PARA BORÇ , Tahvil Anapara Borcu , VERİLEN ÇEKLER ,00 Ödeme bir banka aracılığıyla yapıldığında 304 TAHVİL ANAPARA BORÇ , Tahvil Anapara Borcu , BANKALAR , Yapı Kredi Bankası ,00

12 Anonim şirketlerde kâr dağıtımı ile ilgili hesaplamalar aşağıda sayılan bir dizi mevzuata dayanmaktadır. Bunlar; - Türk Ticaret Kanunu, - Gelir Vergisi Kanunu, - Kurumlar Vergisi Kanunu, - Sermaye Piyasası Kanunu, - Şirket Ana Sözleşmesi dir. Bunların dışında, Damga Vergisi Kanunu, adı geçen kanunlarla ilgili tebliğler, Bakanlar Kurulu Kararları, şirket genel kurul kararları sayılabilir. 7-12

13 Dönem Kârı 31 Aralık Tarihli D a ğ ı l ı m ı Dönem Net Kârı Vergi Karşılığı 20% 80% 7-13

14 Bir anonim şirketin dönem kârından üç temel rakamın bulunması muhasebe kayıtları için önemlidir. Bunlar kısaca; - Ödenecek vergiler, - Yedekler, - Ortaklara dağıtılacak kâr paylarıdır. 7-14

15 Dönem Net Kârının Dağılımı (Yeni Dönem) Dağıtılacak Kâr Yedek Akçe Gelir Vergisi 7-15

16 Vergilerin hesaplanması; Kurumlar Vergisi; Anonim şirketler diğer sermaye şirketleri gibi bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazanç ları üzerinden kurumlar vergisine tabidirler. Kurumlar vergisi oranı, 1.Ocak.2006 tarihinden itibaren % 20 olarak belirlenmiştir. Kurumlar vergisi mükellefleri, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere üçer aylık kazançları üzerinden % 20 geçici vergiye tabidirler. Kurumlar vergisi, VUK hükümlerine göre bulunan «mâli kâr» üzerinden hesaplanır. Gelir tablosuyla bulunan kâr ise TTK ya göre hesaplanan «ticari kâr»dır. 7-16

17 Vergilerin hesaplanması; Ticari Kâra kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna gelirlerin çıkarılması ile «mâli kâr» bulunur. Yani; Ticari Kâr = --- Kanunen kabul edilmeyen giderler (+) --- Vergiden istisna gelirler (-) --- Mâli Kâr = --- Gelir vergisi; Anonim şirketlerin ortaklarına dağıtacağı kâr payları, menkul kıymet kazancı sayıldığı için, gelir vergisi kesintisine tabidirler. Ortaklara dağıtılacak kârdan %15 gelir vergisi kesildikten sonra kalan kısım ortaklara dağıtılır. 7-17

18 Yedekler; Anonim şirketler Türk Ticaret Kanunu na göre yedek ayırmak zorundadır. Yedekler, ileride doğması muhtemel zararları karşılaması için kârdan ayrılan tutarlardır. Bilançonun pasifinde öz kaynaklar arasında gösterilirler. TTK ya göre ayrılması; Her yıl dönem kârının % 5 inin ödenmiş sermayenin % 20 sini buluncaya kadar ayrılması zorunlu olan yedek akçeye 1. tertip yedek akçe adı verilir. Ayrıca dağıtılması kararlaştırılmış kısmın % 10 u 2. tertip yedek akçe olarak ayrılır. Bunların dışında genel kurul kararı veya ana sözleşme gereği kâr edilen yıllarda isteğe bağlı yedekler de ayrılabilir. 7-18

19 Dağıtılacak kârlar; Anonim şirket ortaklarına dağıtılacak kâr payları Türk Ticaret Kanunu (m ) ncü maddelerinde düzenlenmiştir. Ayrıca şirket ana sözleşme veya genel kurul kararlarıyla da belirlenir. TTK ya göre kâr paylarının hesaplanması yedek akçelerin ayrılmasına bağlanmıştır. TTK nın ayrıca kâr payı ayrılmasını zorunlu kılan hükümleri de vardır maddeye göre birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra, ortaklar ödenmiş sermaye üzerinden % 5 oranında birinci temettü ayrılmalıdır. Not: Halka açık anonim şirketlerde bu oran farklı şekilde hesaplanmaktadır. İkinci örnekte ele alınacaktır. 7-19

20 Örnek 1: As İnşaat ve Planlama Anonim Şirketi nin esas sermayesi ,00 TL olup, her biri 1 TL değerinde ve adet hisseye ayrılmıştır. Şirket sermayesinin ,00 TL lik kısmı ödenmiştir. Şirket halka açık bir şirket değildir. Şirketin 2008 yılı sonunda vergiden önceki dönem ticari kârı ,00 TL dir. Bu tutar, 2008 yılı ile ilgili kayıtlar henüz kapatılmadığı için 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI hesabının alacak tarafında fark olarak gözükmektedir. Yıl içinde gider hesaplarında gösterilen, ancak vergi yasalarınca kabul edilmeyen giderler ise aşağıdaki gibidir Fazla ayrılan amortisman 550,00 Alacak Senetleri Reeskontları 2.150,00 Gecikme zamları 250,00 Toplam 2.950,00

21 Dönem içinde gelir hesaplarında gösterilen ve vergiden muaf gelirin dökümü ise şöyledir. İştirak kazancı 8.100,00 Yatırım indirimi istisnası 900,00 Devlet tahvili faiz geliri 2.500,00 Toplam ,00 Şimdiye kadar ayrılmış bulunan ve alt hesabında gösterilen 1. Tertip yedek akçelerin tutarı 3.000,00 TL dir. 7-21

22 Şirket ana sözleşmesinde ve genel kurul kararlarında kâr dağıtımı ve yedeklerin hesaplaması ile ilgili olarak TTK nın öngördüğü oranlardan başka bir oran yer almamaktadır. Genel kurul, kârın 30.Nisan.2009 tarihinde dağıtılmasına karar vermiştir. Şirket genel kurulunun aldığı karar gereği karın tamamı ortaklara dağıtılacaktır. 7-22

23 Mali kârın bulunması; 2008 yılı kârı ,00 + İlaveler: + Fazla ayrılan amortisman 550,00 + Kıdem tazminatı karşılıkları 2.150,00 + Gecikme zamları 250, ,00 İndirim ve istisnalardan önceki kazanç ,00 - İndirimler: - İştirak kazancı 8.100,00 - Portföy işletmeciliği kazancı 900,00 - Yatırım indirimi 2.500, ,00 Kurumlar vergisi matrahı (mali kâr): ,00 Kurumlar vergisinin hesaplanması: ,00 x 0,20 = 7.290,

24 Örnek 1: tarihli yevmiye kayıtları 691 DÖN.KÂRI VERGİ DİĞ.YAS 7.290, Kurumlar Vergisi 7.290, DÖNEM K.DİĞ.YAS.YÜ 7.290, Kurumlar Vergisi Karş , DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI , DÖN. KÂRI VERGİ DİĞ , Kurumlar Vergisi 7.290, DÖNEM KÂRI VEYA ZA , DÖNEM NET KÂRI VEYA ZAR , DÖNEM NET KÂRI ,

25 Örnek 1: tarihli yevmiye kaydı ile 2008 yılı dönem kârının, geçmiş yıllar kârları hesabına devri DÖNEM NET KÂRI , GEÇMİŞ YILL.KÂRLARI , Yılı Kârı ,

26 I. Tertip yedek akçenin hesaplanması; Ödenmiş sermaye ,00 1. Tertip yedek akçe üst sınırı x 0, , yılına kadar ayrılmış 1. tertip yedek akçe 3.000, yılında ayrılabilecek 1. tertip yedek akçe 9.000, yılı dönem kârı ,00 1. Tertip yedek akçe matrahı , yılında ayrılabilecek 1.tertip yedek akçe; ,00 x 0,05 = 2.250,00 I. Temettünün hesaplanması; Birinci temettü ödenmiş sermayenin % 5 i olarak hesaplanmaktadır. Ödenmiş sermaye ,00 TL olduğuna göre: Birinci temettü: ,00 x 0,05 = 3.000,00 TL 7-26

27 II. Tertip yedek akçe ve II. Temettünün hesaplanması; Dönem Kârı ,00 Kurumlar vergisi 7.290,00 I. Tertip yedek akçe ( x 0,05) 2.250,00 I. Temettü ( x 0,05) ,00 Toplam , ,00 Kalan Dağıtılabilir Kâr ,00 II. Tertip yedek akçe (kalan kârın % 10 u) 3.246,00 II. Temettü ,00 Yedek akçeler Temettüler (brüt) I. Yedek akçe 2.250,00 I. Temettü 3.000,00 II. Yedek akçe ,00 II. Temettü ,00 Yedekler toplamı 5.496,00 Temettüler toplamı ,

28 Kâr paylarından gelir vergisinin, net ve brüt temettü tutarlarının hesaplanması; (Yevmiye kayıtları ve kâr dağıtım tablosu için) I. Temettü gelir vergisi (3.000 x 0,15) 450,00 I. Temettü (net) 2.550,00 II. Temettü gelir vergisi ( x 0,15) 4.382,10 II Temettü (net) ,90 Gelir vergisi toplamı 4.832,10 I. ve II Temettü toplamı (net) ,90 I. ve II Temettü toplamı (brüt) ,

29 Örnek 1 e ait kâr dağıtımı ile ilgili muhasebe kayıtları 570 GEÇMİŞ YILL.KÂRLARI , Yılı Kârı , ORTAKLARA BORÇL , Ortak Kâr Payları 1.Tem , Ortak Kâr Payları 2.Tem , ÖDENECEK VERGİ F , Ödenecek Gelir Ver. K. 450, Ödenecek Gelir Ver. K , YASAL YEDEKLER 5.496, Tertip Yasal Yed.Ak , Tertip Yasal Yed.Ak ,00 Kurumlar vergisinin ödenmek üzere aktarılması 370 DÖN.KÂRI DİĞ.YAS.YÜK.K , Kurumlar Vergisi Karşılığı 360 ÖDENECEK VERGİ VE F , Çeyrek Kur. V.Kar 7-29

30 Ortaklara temettü ödemesi ile ilgili muhasebe kayıtları 331 ORTAKLARA BORÇLAR , Ortak Kâr Payları 1. Temettü 2.550, Ortak Kâr Payları 2. Temettü , KASA ,90 Kurumlar ve gelir vergisi kesintilerinin ödenmesi 360 ÖDENECEK VERGİ FONLAR , Ödenecek Gelir Ver. K. 450, Ödenecek Gelir Ver. K , Çeyrek Kur. V.Kar 7.290, KASA ,

31 Örnek 1 e ait Kâr Dağıtım Tablosu Kurumlar Vergisi 7.290,00 NET DÖNEM KÂRI ,00 3. GEÇMİŞ DÖNEM ZARARI (-) 4. I. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) (-) 2.250,00 5. İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI ,00 6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) (-) 3.000,00 7. PERSONELE TEMETTÜ (-) 8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) (-) , II. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) (-) 3.246,00 B. YEDEKLERDEN DAĞITIM C. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ Hisse Başına Temettü Tutarı (kuruş) = 0,5369 krş I.Temettü + II Temettü = Hisse Başına Temettü Yüzdesi = 53,

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI SERMAYE ŞİRKETİ İŞLEMLERİ ANKARA,2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ara hesap dönemine ait denetlenmemiş özet finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (Eski Unvanı ile İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ)

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (Eski Unvanı ile İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ) İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (Eski Unvanı ile İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ) Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU... 4 FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ÖZKAYNAKLAR ÖZKAYNAKLAR Öz kaynaklar (öz sermaye), işletme sahip veya sahiplerinin

Detaylı

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ 1 A) KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

3.1.11. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMINDA UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

3.1.11. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMINDA UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 3.1.11. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMINDA UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: IV, No: 27) (13 Kasım 2001 tarihli ve 24582 sayılı

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2008 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 Not 10 Şirket in organizasyonu ve faaliyet konusu 5 Not 20 Finansal

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani sürette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTIBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTIBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 Nazım Hesaplar 3 Kar veya Zarar Tablosu 4 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 5 Özkaynak Değişim Tablosu 6 Nakit Akış Tablosu 7 Kar Dağıtım

Detaylı

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Uşak Seramik Sanayii A.Ş. (Şirket) Uşak Elektro Porselen A.Ş. adıyla 1972 yılında kurulmuştur. Şirket in kuruluş aşamasında elektro porselen üretimi

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı