Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler;"

Transkript

1 TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE KANUNİ YEDEK AKÇELER ve DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler; 1-Türk Ticaret Kanunu 2-Vergi Kanunları 3-Şirket Ana Sözleşmeleri 4-Sermaye Piyasası Kanunu 5-Genel Kurulu kararlarıdır. Şirketlerde kar dağıtım yetkisi ve sorumluluğu yukarıda belirtilen yasalar ve genel kurul kararları doğrultusunda Yönetim Kurulu na aittir. Yönetim Kurulu yukarıdaki düzenlemeler doğrultusunda şirketin kar dağıtım politikasını saptar ve uygular. Kar dağıtımının şirketin genel kurul onayından geçmesi hukuki bir zorunluluktur. Anonim Şirketlerde bilanço karının dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu bazı esaslar koymuş; Sermaye Piyasası Kanunu ise halka açık şirketlerde kar dağıtımında ortaklar lehine hükümler getirmiştir. Her iki kanuna göre de kar dağıtılması için önce bilançoda kar oluşması gerekir. Genel Kurul karar verirse, her iki halde de şirketler bilançoda kar gözükmese bile birikmiş ihtiyatlardan temettü dağıtabilirler(ttk.mad.470) Ancak bu hususta hiçbir kanun şirketleri zorlamamaktadır. Şirketler kar dağıtım kararı almasalar bile TTK.Mad.466 a göre kanuni yedek akçe ayırmak zorundadırlar. Türk Ticaret Kanunu maddesi aşağıdaki gibidir KANUNİ YEDEK AKÇE: TTK Madde Her yıl safi karın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar umumi yedek akçe olarak ayrılması mecburidir. Kanuni haddini bulduktan sonra dahi bu akçeye aşağıdaki paralar eklenir: Hisse senetlerinin çıkarılmasında, çıkarma masrafları indirildikten sonra, itibari kıymetten fazla olarak elde edilen hasılatın itfalara veya yardım ve hayır işlerine sarf edilmeyen kısmı;

2 2. İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan senetlerden elde edilen hasılat noksanı kapatıldıktan sonra, artan kısmı; 3. Safi kardan, birinci fıkrada yazılı yedek akçeden başka pay sahipleri için %5 kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri; Umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe, münhasıran ziyanların kapatılmasına yahut işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. İkinci fıkranın 3 numaralı bendi ve üçüncü fıkra hükümleri, gayesi esas itibariyle başka işletmelere iştirakten ibaret olan "Holding" şirketleri hakkında cari değildir. Hususi kanunlara tabi olan anonim şirketlerin yedek akçeleri hakkındaki hükümler mahfuzdur. Dağıtılabilir karın, hesabında esas alınacak tutar dönemin ticari bilanço karıdır.bu tutar gelir tablosunda vergi ve yasal yükümlülüklerden önceki kardır. Dönem karından önce ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülükler tenzil edilir.böylelikle dönem net kara ulaşılır. Dönem net karından,önceki dönemlere ait ticari bilanço zararları karşılanır.söz konusu zararların mutlaka cari dönem karı ile kapatılması zorunlu değildir.bir kısmının ya da tamamının önceki yıllarda ayrılmış yedek akçelerle karşılanması da mümkündür. Geçmiş dönem zararlarının kapatılmasını müteakip I.Tertip yasal yedek akçenin ayrılması gerekmektedir. I.Tertip yasal yedek akçe, ödenmiş sermayenin beşte birine (%5) ulaşıncaya kadar her dönem safi karın yirmide biri (%20) oranında ayrılır.i.tertip yasal yedek akçenin hesaplanmasında esas alınacak safi kar, vergi sonrası kar olarak kabul edilmesi gereğini belirtmek yerinde olacaktır. Bu işlemler yapıldıktan sonra kalan tutar prensip olarak dağıtılabilir karın brüt tutarını ifade eder. Bu aşamadan sonra yapılacak işlem 1.Temettü nün hesaplanmasıdır. 1.Temettü ödenmiş sermayenin %5 oranında ayrılmalıdır.(ttk.466/3) Dönem karından ödenmiş sermayenim %5 oranında I.Temettü ayrılmadıkça II.Tertip yasal yedek akçe ayrılamaz. Bu işlemlerden sonra kalan tutarın Kanun ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde dağıtılmasına devam edilir. Ancak bu aşamadan sonra hesaplanacak temettü ve kar payı üzerinden %10 oranında II.Tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur.

3 Bu hükümler çerçevesinde, şirketler dönem karlarından kar dağıtımı kararı almamış olsalar bile,geçmiş yıl zararlarını mahsubundan sonra Safi Karın %5 oranında ve Ödenmiş Sermayenin %20 sine ulaşılıncaya kadar I.Tertip yasal yedek akçe ayırmak zorundalardır. ÖRNEK UYGULAMA (X) A.Ş.'nin 2010 Yılında şirkete ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Ticari Bilanço Karı ,00 Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 1.000,00 Geçmiş Yıl Zararları(2006) ,00 Ödenmiş Sermayesi ,00 Önceki Yıllarda Ayrılmış I.Tertip Yasal Yedek Akçe 0,00 *Genel Kurul karın tamamını dağıtma kararı almıştır. 1 KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASI TİCARİ BİLANÇO KARI ,00 İLAVELER(KKEG) 1.000,00 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.000,00 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-) ,00 KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI ,00 KURUMLAR VERGİSİ 20% ,00 2 I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇENİN HESAPLANMASI TİCARİ BİLANÇO KARI ,00 GEÇMİŞ YIL MALİ ZARARI (-) ,00 KURUMLAR VERGİSİ (-) ,00 DÖNEM NET KARI (Vergi Sonrası Kar) ,00 I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE(TTK Md.466) 4.350,00 *Her yıl safi karın yirmide biri (%5) *Ödenmiş sermayenin beşte biri(%20) ulaşıncaya kadar yedek akçe ayrılması zorunludur. 3 I.TERTİP TEMETTÜ HESAPLANMASI ÖDENMİŞ SERMAYE ,00 I.TERTİP TEMETTÜ 2.500,00 *Ödenmiş sermayenin en az %5'i

4 4 II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE(TTK Md.466) TİCARİ BİLANÇO KARI ,00 KURUMLAR VERGİSİ (-) ,00 DÖNEM NET KARI ,00 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-) ,00 I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 4.350,00 DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI ,00 I.TERTİP TEMETTÜ (-) 2.500,00 KALAN ,00 II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE % ,00 5 II.TERTİP TEMETTÜ'NÜN HESAPLANMASI II.TER.YAS.YED.AKÇE HES.KALAN RAKAM ,00 II.TER.YAS.YED.AKÇE (-) 8.015,00 II.TERTİP TEMETTÜ ,00 DÖNEM SONU VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI İLE YASAL YEDEKLERİN MUHASEBE KAYITLARI(7.SIRA NOLU MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞ) 2010 Yılında Yapılacak Kayıtlar 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y.Y.KARŞ.(-) Kurumlar Vergisi DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.Y.Y.KARŞ Kurumlar Vergisi (Dönem karı Kurumlar Vergisi Karşılığı Ayrılması) 690 DÖN.KARI VEYA ZARARI DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.Y.Y.KARŞ.(-) Kurumlar Vergisi DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (Dönem karının ilgili hesaplara devri) 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI DÖNEM NET KARI (Dönem net karının Bilançodaki asli hesabına devri) 371 DÖN.KARŞILIĞI PEŞ.ÖD.VER.VE DİĞ.YÜK Geçici Vergi PEŞİN ÖD.VERGİ VE FON Geçici Vergi (2010 Yılına ait olup ödenen Geçici vergilerin aktarımı)

5 2010 yılı için ödenen geçici vergi TL dir. Bunun TL si 2010/4.Döneme ait olup de ödenmiştir.bu durumda TL lik kısmın tarihinde 371 Hesaba Alacak kaydedilmesi gerekir.yapılan hesap ve kayıtların anlaşılır olması bakımından örnekte bu durum ihmal edilmiştir Yılında Yapılacak Kayıtlar 590 DÖNEM NET KARI GEÇMİŞ YIL KARLARI (2010 Yılı Bilançosunda görülen 590Hesap 570 e devri) 370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.Y.Y.KARŞ Kurumlar Vergisi DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE DİĞER YÜK.(-) Geçici Vergi (2010 Yılı yıllık beyan neticesi Kurumlar vergisi tahakkuk fişi ile yapılacak kayıt) 570 GEÇMİŞ YIL KARLARI ORTAKLARA BORÇLAR * I. Temettü Tutarı II.Temettü Tutarı *Ortaklara dağıtılan kar brüt kardır. 540 YASAL YEDEKLER I.TertipYas.Yed II.Tertip Yas.Yed GEÇMİŞ YIL ZARAR (-) Sermaye şirketleri nde geçmiş yıl zararları Yedek Akçe lerden de karşılanabilir. Ancak zararın Yedek Akçelerden karşılanmasına taraf olunmaz.zararın takip eden yıl veya yıllarda kar varsa,zarar bu kardan karşılanmalıdır.yedek akçeler zorunlu olmadıkça kullanılmayıp fevkalade durumlar için bekletilmelidir.

6 KAR DAĞITIM TABLOSU ( X) A.Ş.'NĐN 2010 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (YTL) 2010 yılı A B C D DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1) DÖNEM KARI ,00 2) ÖDENECEK VERGĐ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ,00 - Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) ,00 - Gelir Vergisi Kesintisi - Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 3) GEÇMĐŞ DÖNEMLER ZARARI (-) ,00 4) I. TERTĐP YASAL YEDEK AKÇE (-) 4.350,00 ĐŞLETMEDE BIRAKILAN VE TAS.ZORUNLU YASAL 5) FONLAR (-) 0,00 DAĞITILABĐLĐR DÖNEM NET KARI ,00 6) ORTAKLARA BĐRĐNCĐ TEMETTÜ (-) 2.500,00 - Adi Hisse Senedi Sahiplerine - Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 7) PERSONELE TEMETTÜ (-) 0,00 8) YÖNETĐM KURULUNA TEMETTÜ (-) 0,00 9) ORTAKLARA ĐKĐNCĐ TEMETTÜ (-) ,00 - Adi Hisse Senedi Sahiplerine - Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 10) II. TERTĐP YASAL YEDEK AKÇE (-) 8.015,00 11) STATÜ YEDEKLERĐ OLAĞANDIŞI YEDEKLER (DAĞITILMAMIŞ 12) KARLAR) 13) DĐĞER YEDEKLER 14) ÖZEL FONLAR YEDEKLERDEN DAĞITIM HĐSSE BAŞINA KAR 1) DAĞITILAN YEDEKLER 2) II. TERTĐP YASAL YEDEKLER (-) 3) ORTAKLARA PAY (-) - Adi Hisse Senedi Sahiplerine - Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 4) PERSONELE PAY (-) 5) YÖNETĐM KURULUNA PAY (-) HĐSSE BAŞINA TEMETTÜ - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %) - Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL %) - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %) - Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL %) Bilgilerinize sunarız; Saygılarımızla GÜNCEL MÜŞAVĐRLĐK

Serkan BAŞAR. Vergi Departmanı, Müdür Yardımcısı Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. I GENEL AÇIKLAMA

Serkan BAŞAR. Vergi Departmanı, Müdür Yardımcısı Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. I GENEL AÇIKLAMA KAR DAĞITIMINDA GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI GEÇMİŞ YILLAR KARLARINA HANGİ SIRA İLE MAHSUP EDİLMELİ VE G.V.K. GEÇ. MD.62 AÇISINDAN ÖZELLİK ARZ EDEN BİR DURUM KAR DAĞITIMINDA GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI GEÇMİŞ YILLAR

Detaylı

Anonim Şirketlerde Tahvil (Borçlanma Senetleri) Çıkarılması

Anonim Şirketlerde Tahvil (Borçlanma Senetleri) Çıkarılması Anonim Şirketlerde Tahvil (Borçlanma Senetleri) Çıkarılması Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri,

Detaylı

SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU

SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU Sermaye şirketlerinde yapılacak kâr dağıtımı, Anonim şirketlerde genel kurul, ortak sayısı 20 yi aşan limited şirketlerde ortaklar genel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ 1 A) KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili

Detaylı

3.1.11. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMINDA UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

3.1.11. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMINDA UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 3.1.11. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMINDA UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: IV, No: 27) (13 Kasım 2001 tarihli ve 24582 sayılı

Detaylı

KÂR PAYI TEBLİĞİ (II-19.1) İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KÂR PAYI TEBLİĞİ (II-19.1) İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 Amaç ve kapsam KÂR PAYI TEBLİĞİ (II-19.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ortaklıkların kâr payı ile kâr payı

Detaylı

GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ÖZKAYNAKLAR ÖZKAYNAKLAR Öz kaynaklar (öz sermaye), işletme sahip veya sahiplerinin

Detaylı

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1)

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren Seri II No:15.1 sayılı Kar Payı Tebliği 23.01.2014 tarihinde

Detaylı

BOSPHORUS GAZ CORPORATION ANONİM ŞİRKETİ A N A SÖZLEŞMESİ

BOSPHORUS GAZ CORPORATION ANONİM ŞİRKETİ A N A SÖZLEŞMESİ BOSPHORUS GAZ CORPORATION ANONİM ŞİRKETİ A N A SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

d) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

d) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu, KAR PAYI TEBLİĞİ KAR PAYI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 3 Tanımlar (1) Bu Tebliğde geçen; a) Ara dönem finansal tablo: 3, 6 ve 9 aylık dönem sonları itibarıyla hazırlanmış

Detaylı

KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1) Aşağıda adları ve ikametgah adresleri yazılı tümü de Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrasında SPK Düzenlemelerine Tabi İşletmelerde Dağıtılabilir Kar Hesabı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrasında SPK Düzenlemelerine Tabi İşletmelerde Dağıtılabilir Kar Hesabı Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrasında SPK Düzenlemelerine Tabi İşletmelerde Dağıtılabilir Kar Hesabı ÖZET M. Uğur AKDOĞAN Türk Ticaret Kanunu (TTK) nun değişmesi ile

Detaylı

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ÖDENMİŞ SERMAYESİ: 36.000.000.- TÜRK LİRASI ESAS MUKAVELESİ

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ÖDENMİŞ SERMAYESİ: 36.000.000.- TÜRK LİRASI ESAS MUKAVELESİ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ÖDENMİŞ SERMAYESİ: 36.000.000.- TÜRK LİRASI ESAS MUKAVELESİ 1 KURULUŞ Madde 1 : Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI SERMAYE ŞİRKETİ İŞLEMLERİ ANKARA,2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU . ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2008 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı

Vergiciler İçin Yeni TTK Notları

Vergiciler İçin Yeni TTK Notları Vergiciler İçin Yeni TTK Notları Vergi Bülteni Tarih : 13.07.2012 Sayı : 2012/68 İçerik : TTK Yeni Türk Ticaret Kanunu nun vergi bağlantılı düzenlemeleri. 1. Giriş 2. Defter ve Belge Düzeni a) Defter Tutma

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 12 ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE KASAMLI

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, SAYIN 15/08/2014 Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, T.T.K nın 416. maddesi uyarınca hazırlararası olarak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2014 tarihinde, saat 14:00.da

Detaylı

AYEN OSTİM ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AYEN OSTİM ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 159632 Merkez AYEN OSTİM ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ I- KURULUŞ : 15/12/2000 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmek üzere

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi Birol ÇELİK

Detaylı