Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ZM R ENTERNASYONAL FUARI 27 A ustos - 5 Eylül 2010 zmir Uluslararas Fuar Alan, Kültürpark / ZM R Onur Konu u l: Gaziantep ANA TEMA: ENERJ H MAYELER NDE DESTEKLEYEN KURULUfiLAR KONAKLAMA ANA SPONSORU ORGAN ZASYON BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GERE NCE TOBB (TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL ) ZN LE DÜZENLENMEKTED R

2 BULUfiMAYA ADIM ADIM ZFAfi olarak Türkiye nin ilk ve en uzun süreli tek uluslararas organizasyonu olan ZM R ENTERNASYONAL FUARI n 79. kez gerçeklefltirerek; bölge ve ülke ekonomisine bir kez daha katk koyacak olman n gururunu tafl yoruz. Yetmifldokuz y ld r Türkiye den ve dünyan n çeflitli ülkelerinden gelen firmalar hedefledikleri kitleyle zmir Enternasyonal Fuar nda bulufluyorlar. Yeni iflbirlikleri küreselleflen dünya çat s alt nda zmir de kuruluyor. Bugüne de in onbinlerce firma zmir Enternasyonal Fuar arac l yla yeni ifl ba lant lar kurdu. fiimdi s ra sizde ZFAfi profesyonelli i arac l yla bu karl yat r ma ortak olun; ZM R ENTERNASYONAL FUARI na KATILIN! 78. EF STAT ST KLER Kat l mc Say s : 1043 Yerli Kat l mc Say s : 791 Yabanc Kat l mc Say s : 252 Toplam Tahsis Alan : m2 Toplam Ziyaretçi Say s : Kat l mc Ülke Say s : EF Z YARETÇ PROF L : Fuar a 16 ilden (Ankara, Antalya, Ayd n, Bal kesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Giresun, Isparta, stanbul, zmir, zmit, Kahramanmarafl, Konya, Manisa, Mu la, Tekirda ) ziyaretçi gelmifltir. Fuar, 32 ülkeden (Arnavutluk, B.A.E., Bangladefl, Belçika, Çin, Endonezya, Etiyopya, Fildifli Sahili Cumhuriyeti, Filistin, Gana, Irak, spanya, Japonya, KKTC, Kongo Cumhuriyeti, Kosova, Küba, Letonya, Lübnan, Mo olistan, Namibya, Nijerya, Pakistan, Romanya, Senegal, S rbistan, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tunus, Uganda, Yunanistan) ziyaretçi taraf ndan ziyaret edilmifltir. 78. EF N N BASINDA YANSIMALARI Ulusal ve yerel olmak üzere yaz l ve göresel bas nda 1989 adet haber, köfle yaz s ve program yay nlanm flt r. Bu haberlerin 328 tanesi görsel bas nda yer alm flt r. 92 adet Bas n Duyurusu haz rlanm fl; 4 adet Bas n Toplant s düzenlenmifltir.

3 79. ZM R ENTERNASYONAL FUARI TANITIM ÇALIfiMALARI Ulusal ve yerel medyada fuar ilanlar m z yay nlanmaktad r. Türkiye genelindeki tüm Ticaret ve Sanayi Odalar na, Meslek Oda ve Derneklerine Fuar davetiyesi gönderilmektedir. Yurt içinde ve yurt d fl nda fuarlara kat l narak ziyaretçi çal flmas yap lmaktad r. Uluslararas tan t m çal flmalar çerçevesinde belirlenen hedef ülkelerin Ankara daki Büyükelçilikleri ile stanbul ve zmir deki konsolosluklar ziyaret edilmekte; hedef ülkelerdeki Ticaret Müflavirliklerimiz ve temsilciliklerimiz arac l yla EF tan t m çal flmalar yap lmaktad r. TC Sanayi ve Ticaret Bakanl Avrupa Birli i Koordinasyon Genel Müdürlü ü taraf ndan Yabanc Delegasyon çal flmas yap lmaktad r. nternet siteleri ve arac l yla Fuar n duyurusu yap lmaktad r adet ziyaretçi kart tüm Türkiye deki hedef ziyaretçi portföyüne gönderilmektedir. zmir içi yap lan reklam çal flmalar : Otobüs Giydirme Otobüs durak raketi reklamlar Reklam Duvar Giydirme Board reklamlar Metro araç içi reklam çal flmalar fiehiriçi nde merkezi noktalara info Kiosklar n kurulmas fiehir içi afifl da t m ve pankart çal flmalar Radyo, Tv ve gazete reklamlar Amerikan Sevis Da t m fiehiriçi ayd nlatma direk bayraklar ve Fuar alan bayraklama AVM lere tan t m deski kurulmas Havaalan iç ve d fl hatlara al nl k reklam uygulamalar FUAR TAKV M Resmi Aç l fl Töreni Ziyaret Saatleri Perakende Sat fl Alan Ziyaret Saatleri : 27 A ustos 2010 : 16:00-23:00 : 12:00-24:00

4 79. ZM R ENTERNASYONAL FUARI ÜRÜN GRUPLARI G da Ürünleri, G da Teknolojileri ve Yan Sanayi (Marka Tescilli Ürünler) Yöresel Ürünler Mobilya, Dekorasyon, Ev Araç ve Gereçleri, Beyaz Eflya Binek Otomobil, Oto Yan Sanayi, Ticari Araç, Bisiklet / Motosiklet Yap Malzemeleri ve nflaat fl Makinalar, Tar m Makinalar, Ziraat Aletleri, Makina Tekne, Yat ve Denizcilik klimlendirme (Is tma - So utma) ve Yan Sanayi Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, IT, Telekomünikasyon ve Enformasyon Enerji Organik Ürünler Finans Sektörü (Banka, Sigorta) Termal Turizm, Sa l k Deniz ve Spor Av Malzemeleri, Spor malzemeleri Hizmet Sektörü (Nakliye, Franchising, Güvenlik ve Temizlik fiirketleri, Ajans ve Kurye Hizmetleri) Hediyelik Eflya, Kitap ve Yay nc l k (Perakende Sat fl) EF KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENMEKTED R. Bilgi için; KOSGEB zmir flletme Gelifltirme Merkez Müdürlü ü Atatürk OSB Sok. P.K:35477 Çi li/ ZM R Tel: EF ZM R T CARET ODASI TARAFINDAN DESTEKLENMEKTED R Bilgi için; zmir Ticaret Odas D fl Eko. lifl.müdürlü ü Tel:

5 YEN NELER VAR? YÖRESEL ÜRÜNLER ÖZEL BÖLÜMÜ Bu y l zmir Enternasyonal Fuar ndaki yeniliklerden biri de Yöresel Ürünler Özel Bölümü. Yöresel ürünlerin tan n rl n art rarak; marka olmas na destek vermek amac yla bu özel bölümü oluflturduk. zmir Enternasyonal Fuar n n, 1.5 milyona yaklaflan yerli ve yabanc ziyaretçisiyle yöresel ürünlerin tüm Türkiye ye ve d fl dünyaya tan t lmas na olanak verecek yegane uluslararas organizasyon oldu una inan yoruz. 79. EF de kat l mc lar bir yandan yörelerine ait ürünleri halka tan t p; sat fl n da yaparken bir yandan da marketler, ihracatç lar gibi profesyonel ziyaretçilere ulaflma flans elde edecek. 79. ZM R ENTERNASYONAL FUARI ANA TEMASI: ENERJ Dünyada bir yandan enerji tüketimi artarken bir yandan enerji kaynaklar na eriflim için büyük bir mücadele sergilenmekte. Buna ek olarak enerjiden kaynaklanan çevre sorunlar kaç n lmaz flekilde sürdürülebilir enerji yönetimini gündeme sokuyor. Kaynaklar n do ru kullan lmas, enerji verimlili in art r lmas tüm dünyada büyük önem tafl makta. zmir Enternasyonal Fuar, genifl bir kat l mc kitlesinin eflli inde Enerji yi ana tema olarak gündeme tafl may hedefliyor. GAZ ANTEP: 79. ZM R ENTERNASYONAL FUARI ONUR KONU U L Güneydo u Anadolu Bölgesinin en büyük, Türkiye nin ise 6. büyük kenti olan Gaziantep, nüfusu, ekonomik potansiyeli ve büyükflehir statüsü ile büyük bir metropoldür. Anadolu nun ilk yerleflim alanlar ndan biri olan, ticaretin ve zengin el sanatlar n n yaflat ld Gaziantep co rafi yönden GAP n girifl kap s, sanayisi ve ticaret hacmi ile GAP n merkezidir. Gaziantep, ekonomik yönden çevresindeki birçok ili etkisi alt nda tutmaktad r. Dörtte biri tar ma elveriflli ovalardan oluflan ve bir bölümü F rat nehrinin sular yla sulanan kent; Antepf st, zeytin, pamuk, üzüm, k rm z biber, keten gibi ekonomik de eri yüksek sanayi bitkileri ile mercimek, bu day ve arpa gibi hububat ürünleriyle zengin bir tar m yöresidir. Gaziantep te Do u ve Güneydo u Anadolu bölgesinin tüm ürünlerinin ifllendi i, iç ve d fl pazara sunuldu u bir sanayi ve ticaret merkezidir. 14 adet organize sanayi bölgesi, birçok sanayi alanlar küçük sanayi siteleri ve serbest bölgesi ile ekonomi ve sanayide çok önemli bir noktadad r. Tüm dünya mutfaklar aras nda ayr cal kl bir yere sahip olan, seneler boyunca geleneklerinin ve yöresel özel damak lezzetinin zenginli ini koruyan Gaziantep Mutfa, Gaziantep Turizmi nde önemli bir yere sahiptir. zmir Enternasyonal Fuar 79. y l nda Gaziantep i onur konu u il olarak a rlamaktan mutluluk duymaktad r. TEKNE, YAT VE DEN ZC L K ÖZEL BÖLÜMÜ lk kez geçti imiz y l uygulamaya koydu umuz ve ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken Tekne, Yat ve Denizcilik Özel Bölümü nü hem kapal hollerde hem aç k alanda hem de denizde olmak üzere büyüterek bir kez daha ziyaretçilerin be enisine aç yoruz. Yelken yar fllar, ve çeflitli deniz aktiviteleri bu büyük flölene efllik edecek.

6 ZM R ULUSLARARASI FUAR ALANI LET fi M KATILIM Ç N : ZFAfi Fuarlar Müdürlü ü TEL: 0(232) FAKS: 0(232) Z YARET Ç N : ZFAfi Ziyaretçi liflkileri Müdürlü ü TEL: 0(232) FAKS: 0(232) ZFAfi / ZM R FUARCILIK H ZMETLER KÜLTÜR VE SANAT filer T C. A.fi. fiair Eflref Blv. No: 50, Kültürpark / ZM R Tel: (pbx) Faks:

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi Baflbakan Yard mc s Akdo an, Adana ifl dünyas ile bir araya geldi Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, bir dizi programa kat lmak üzere geldi i Adana da ifl dünyas temsilcileriyle bir araya gelerek görüfl

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

ADANA NIN GURUR TABLOSU

ADANA NIN GURUR TABLOSU YAYINI YIL: 17 SAYI: 325 1 TEMMUZ 2015 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca 20.06.2015 tarih ve 29392 nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2008-2009 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU BAfiKANIN SEY R DEFTER Türkiye ekonomisi, özel sektöre dayal olarak üst üste üç y ld r büyüyor. Ülkemizin küresel bir oyuncu olmas arzusuyla çal flmalar n gece gündüz sürdüren TOBB un, önem

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr ISSN 1308-7622 Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor 3 Ocak 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr fiç L K M K fl lasti i büyük pazar HABER 12. SAYFADA Yerel seçim 25 parti kat l yor

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı