2019, Yıl/Year: 7, Sayı/Issue:18, ISSN: TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2019, Yıl/Year: 7, Sayı/Issue:18, ISSN: TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi"

Transkript

1 2019, Yıl/Year: 7, Sayı/Issue:18, ISSN: TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi TURUK International Language, Literature and Folklore Researches Journal Geliş Tarihi /Date of Received: Kabul Tarihi / Date of Accepted: Sayfa /Page: Research Article / Araştırma Makalesi Doi: Yazar / Writer: Doç. Dr. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi ÂŞIK SEYRÂNÎ NİN SÖYLEMİYLE YUSUF KISSASI Öz Yusuf kıssası, dünyanın en eski hikâyelerinden biri olarak Tevrat, İncil ve Kur an-ı Kerim de kendisine yer bulmuş; kıssa, kutsal kitaplardan öncelikle klasik edebiyata intikal ederek pek çok kez işlenmiş, oradan da sözlü geleneğe geçmiştir. Kıssadan hareketle yaratılan Yusuf ile Züleyha hikâyesi hem doğu hem de batı edebiyatlarının en sevilen konularından biri olmuştur. Hikâyenin dini boyutunun yanında aşk teması ile ortaya çıkan beşeri boyutu bu kadar çok ele alınmasının ve sevilmesinin nedenleri arasındandır. Bu minvalde klasik şairler gibi âşıklar da Yusuf kıssasına ve dolayısıyla Yusuf ile Züleyha hikâyesine mısralarında yer vermişlerdir. Bu halk sanatçıları içeresinde XIX. yüzyılın öne çıkan isimlerinden biri olan Âşık Seyrânî, kıssaya yazdığı dörtlük ve beyitlerle göndermede bulunmuş, Hz. Yusuf un ibret dolu hayatını ve aşk temasını mısralarına taşımıştır. Çalışmada Âşık Seyrânî nin Yusuf kıssasını ve Yusuf ile Züleyha hikâyesini şiirlerine nasıl yansıttığı, hikâyenin hangi motiflerine yer verdiği Kitab-ı Mukaddes in (Eski ve Yeni Ahit) ilgili bölümleri ve Kur an-ı Kerim in ayetleri üzerinden örnekler vasıtasıyla incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Seyrânî, Yusuf kıssası, Kitab-ı Mukaddes, Kur an-ı Kerim, Yusuf, Züleyha.

2 THE PARABLE OF JOSEPH WITH THE DISCOURSE OF ASIK SEYRANI Abstract The parable of Joseph, as one of the oldest stories in the world, has found its place in the holy books. The parable, it has been processed many times from the holy books to firstly classical literature and from there it has been transferred to oral tradition. The story of Yusuf and Zuleyha, which emerged from the parable, has become one of the most popular subjects of both eastern and western literature. Besides the religious dimension of the story, the human dimension that emerges with the theme of love is one of the reasons why it is handled and loved so much. In this respect, lovers like the classical poets, the parable of Josep and thus they included the story of Yusuf and Zuleyha in their verses. Asik Seyrani, one of the prominent figures of the nineteenth century in these folk poet, referred to the parable and the story with quatrains and couplets, he brought Joseph's exemplary life and love theme to his verses. In this study, how the Âşık Seyranı reflects the parable of Joseph, which was created based on the story of Yusuf and Zuleyha, will be examined through the relevant parts of the Holy Books and the verses of the Quran. Key Words: Seyranı, The parable of Joseph, Holy Books, Quran, Joseph, Zuleyha. Giriş İnsanlık tarihinin en eski hikâyelerinden biri olarak Tevrat, İncil ve Kur ân-ı Kerîm de yer alan Yusuf kıssası, dini ve beşeri açıdan insanlığın önemli mirasları arasındadır. Hikâyesinin kaynağı ve yayılmasıyla ilgili farklı görüşler mevcuttur. Hikâyenin en eski versiyonunun MÖ XV. yüzyıla ait İki Kardeş Masalı adını taşıyan bir Mısır anlatısı olabileceği ifade edilmektedir (Daşdemir 2012: 4). Bir başka iddiaya göre hikâyenin konusunun başlangıçta mit-efsane olmak üzere Asur ve Babilliler tarafından oluşturulduğudur. Bir diğer görüş ise konunun tarihsel olabileceği yönündedir. Kıssa, Eski Ahit te (Tevrat ve Zebur) Tekvin, Bap arasında geniş ve ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Yeni Ahit te (İncil) Elçilerin İşleri, Bap 7 de, Hz. Yusuf tan kısaca söz edilmektedir. Ahsenü l kasas vasıflandırmasıyla Kur ân sureleri içerisinde özel bir yeri olan Yûsuf sûresi, 111 ayettir. Sûrede, Yusuf peygamberin yaşamı boyunca karşılaştığı zorluklar ve bunlara tahammül göstererek nasıl başarıya ulaştığı anlatılmakta, inananlar için faydalı öğütler ve mesajlar nakledilmektedir. Hem Doğu hem de Batı dünya edebiyatçılarının tarih boyunca çokça ele aldıkları ve evrensel bir tema olma özelliğine sahip olan Yusuf ve Züleyha hikâyesini Batılılar genellikle Tevrat, Doğulu İslâm toplumları da Kur'an kaynaklı anlatı ve bilgilere dayalı olarak işlemişlerdir (Çetin 2000: 109). Yusuf kıssası, Doğu da başta Kur ân-ı Kerîm tefsircileri olmak üzere İslam tarihçileri ve Kısas-ı Enbiya müelliflerinin yanı sıra şairler tarafından da pek çok kez işlenmiştir TURUK International Language, Literature and Folklore Researches Journal 2019, Year 7, Issue 18

3 www. turukdergisi.com Halk hikâyesi bağlamında Yusuf ile Züleyha, kutsal kitaplardan klasik edebiyata oradan da sözlü geleneğe geçen, kitabi bir hikâyedir. Bu açıdan Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber gibi halk hikâyelerinden ayrılır. Hikâye kahramanı Yusuf un bir peygamber ve konunun dinî olması ise onu, klasik edebiyattan doğan Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin gibi hikâyelerden farklı bir şekilde değerlendirmeyi gerekli kılar. Yusuf ile Züleyha hikâyesinin, Türkiye ve Türk dünyasından derlenmiş birçok varyantı mevcuttur. Yazma ve taş baskı metinler de yeniden basılmıştır. Ayrıca hikâye çeşitli formlarda kıssahanlar, destancılar ve usta masal anlatıcıları tarafından icra edilmek suretiyle yaşatılmaktadır. Âşıkların tespit edilebilen hikâye repertuvarları 1 arasında Anadolu da Yusuf ile Züleyha hikâyesini anlatan sadece Posoflu Müdâmî ve onun çırağı Murat Çobanoğlu dur (Özsoy ve Ataman 1993). Âşıklık geleneği çerçevesinde âşıklar, hikâye anlatıcısı olmanın yanında halk hikâyelerine ve bu hikâyelerin motiflerine çeşitli vesilelerle şiirlerinde mutlaka yer verir ve göndermede bulunurlar. XIX. yüzyılda yaşayan birçok âşık gibi yüzyılın öne çıkan isimlerinden Seyrânî de yine gelenek çerçevesinde, hikâyenin motiflerine mısralarında yer vermiştir. Çalışmada Âşık Everekli (Develili) Seyrânî nin şiirlerinde yer verdiği Yusuf kıssasına dair motifler ve bu motiflerin Kitab-ı Mukaddes ve Kur ân-ı Kerîm de ne şekilde yer aldığı değerlendirilmektedir. Seyrânî de Yusuf Kıssası Everekli Seyrânî şiirlerinde gelenek bağlamında ana konunun aşk olduğu halk hikâyeleri; Yusuf ile Züleyha, Leyla ile Mecnun, Ferhad ile Şirin ve Kerem ile Aslı nın çeşitli motiflerine yer verir. Onun şiirlerinde, bu hikâyeler arasında Leyla ile Mecnun ile birlikte Yusuf ile Züleyha ya yapılan gönderme sayısı diğerlerinden daha fazladır. Bunda Leyla ile Mecnun da ilahi aşk motifi, Yusuf ile Züleyha da ise Hz. Yusuf un peygamber oluşu ve kutsal kitaplardan yansıyan hayat hikâyesi, dini-tasavvufi boyut etkili olmuş olmalıdır. Hatta Seyrânî, altı beyitten oluşan aruz vezni ve semaî nazım şekliyle söylediği şiirde (Kasır 1984: 256) Yusuf kıssasını öne çıkan motifleri üzerinden özetlemiştir. Cemâl-i hüsn-ü Yusuf kim dil-i Yakûb unu derde Düşürmek lâyık olmuş şânı re y-i kudreti ferde (Kasır 1984: 256) Seyrânî nin dile getirdiği üzere Yusuf un güzelliği ve kardeşlerinden farklı oluşu, peygamberlik alametleri taşıması, babası Yakup peygamberi derde düşürür. Tevrat ta Bap 39 da Yusuf, güzel yapılı ve yakışıklı (Tekvin 39/6) olarak tanımlanır. Ayrıca Yusuf, Yakup un yaşlılık döneminde doğmuştur ve Yakup onu diğer çocuklarından çok sevmektedir. Ona uzun renkli bir giysi yaptırır. Yusuf un kardeşleri, babalarının onu kendilerinden çok sevdiğini görünce Yusuf tan nefret ettiler ( Tekvin 37/3, 4) denir. Kur ân-ı Kerîm de Yûsuf sûresi nde, Yakup olacakları önceden tahmin eder ve Yusuf un gördüğü rüyayı, kardeşlerinin kıskançlığına maruz kalmasın diye anlatmamasını ister (Yusuf 12/5). Haset merâzının ıslâhının tedbirine çâre 1 Hikâyenin usta anlatıcı ağzından derlenmiş tek metni Behçet Mahir anlatmasıdır (Sakaoğlu vd. 1999: ). TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2019, Yıl 7, Sayı:

4 Olan bir pul imiş dermanı mabeyn-i biraderde (Kasır 1984: 256) Yusuf peygamberi alıp babadan Götürüp attılar haset çâhına Bir Tanrı selâmı bir merhabadan Delil bulunmamış hürmet râhına (Kasır 1984: 80) Âşık Seyrânî kardeşlerin, babaları Yakup un isteğiyle ya da onu ikna ederek Yusuf u yanlarına alıp ona duydukları kine istinaden kuyuya atmalarına göndermede bulunmakta, haset merâzı ve kuyuyu da haset çâhı diye adlandırarak hadisenin kıskançlık nedeniyle gerçekleştiği hatırlatılmaktadır. Yitik bulan Yakup gibi bulmasın Vay ne mümkün boşalmasın dolmasın Güzel Yusuf Kenan gibi olmasın Duydum satıldığın birkaç pula ben (Kasır 1984: 162) Âşık dörtlükte Yakup un, Yusuf u kaybettiğinde yaşadığı ve yıllarca dinmeyen acısından bahseder. Seyrânî kimsenin kaderi Kenanlı güzel Yusuf gibi olmasın diyerek Yusuf un kuyuya atılmasına, sonrasında kardeşleri tarafından kuyudan çıkartılıp birkaç pula satılmasına işaret etmekte, dörtlükte güzelliğin yanında insan için iyi kaderin de önemi vurgulanmaktadır. Tevrat ta kardeşlerin Yusuf için babalarından izin istemesinden söz edilmemekle birlikte Yakup diğer oğullarının sürüsünü otlatmaya götürdüğünü söylemiş, istemesi halinde Yusuf u da gönderebileceğini belirtmiştir (Tekvin 37/12,13). Kitab-ı Mukaddes e göre Yusuf kardeşlerinin yanına giderken kardeşleri onu öldürmek üzere tuzak kurar ve kuyuya atarlar. Daha sonra Yusuf u kuyudan çıkarıp oradan geçen İsmaili kervanına yirmi gümüşe satmışlardır (Tekvin 37/18-28). Kur ân-ı Kerîm de ise kardeşlerin tuzak kurarak Yusuf u kıra beraberinde götürmek için babalarından izin istedikleri söz konusu edilir. Kur ân a göre kardeşleri, Yusuf u önce öldürmeyi düşünseler de sonra kuyuya atarlar. Yusuf u kuyudan çıkaranlar ise kervandaki sakilerdir (Yusuf 12/9-19). Kitab-ı Mukaddes te Yusuf un kime, kaç paraya satıldığı açıkça söylenir. Kur ân-ı Kerîm de ise kuyudan çıkaranlar onu değersiz bir fiyat ile birkaç dirheme sattılar (Yusuf 12/20) ifadesi yer almaktadır. Âşık Seyrâni yim dinle sözlerim Yakub um elbette Yusuf özlerim Servetperestlerden korktu gözlerim Anadan uryanım malım kalmadı (Kasır 1984: 103) Yakup un, Yusuf a olan düşkünlüğünü ve Yusuf un kaybolmasından sonra ona duyduğu büyük özlemi, Seyrânî didaktik dörtlüğünde kendisi üzerinden aktarmaktadır. Kimi baydır kime gedâ Cümlesine yârân Hudâ TURUK International Language, Literature and Folklore Researches Journal 2019, Year 7, Issue 18

5 www. turukdergisi.com Yusuf umdan düştüm cüdâ Yakub um ağlar gezerim (Kasır 1984: 154) Seyrânî bir kez daha kendisini Yakup un yerine koyarak, Yusuf tan ayrı düşen Yakup un sürekli ağlayıp inlediğini hatırlatmaktadır. Yakup gibi gam evinde bunalıp Gözüm Yusuf için ağla gez yürü Hüsn-ü hayalinin çarkına çalıp Hasret kılıcını zağla gez yürü (Kasır 1984: 237) Olup sermest-i mağrur cemâl-i hüsn-ü Yusuf tan Çekilmiş çeşm-i Yakûb a tahassûrden beyaz perde (Kasır 1984: 256) Seyrânî nin de ifade ettiği üzere Hz. Yakup un, Yusuf kaybolduktan sonra bir gün dahi yüzü gülmemiş, bundan dolayı evine gam evi denilmiştir. Yine dörtlükte olduğu gibi babası Yakup un, Yusuf un arkasından döktüğü gözyaşı sel olmuş ve akabinde Yakup gözlerini kaybetmiştir. Hz. Yakup, Yusuf kaybolduğu andan itibaren, oğlu Yusuf için büyük acı çekmiş bu acı dolayısıyla gözlerini kaybetmiştir. Sürekli hasretle ağlayıp inlediği için evine de Beytü l-i ahzen (hüzünler kulübesi) adı verilmektedir (Pala 2014: 478). Kitab-ı Mukaddes te kardeşler, Yusuf un renkli uzun giysisini kana bulayıp Yakup a götürdüklerinde Yakup giysiyi tanır ve Yusuf un yabani bir hayvan tarafından öldürülmüş olduğuna hükmeder. Yusuf u kaybetmenin acısıyla giysilerini yırtar, onun için uzun bir yas dönemi başlar. Bütün çocukları onu avutmaya çalışsalar da Yakup u avutmak mümkün olmaz (Tekvin 37/31-35). Kur ân da Yakup, Yusuf u kuyuda bırakıp gelen ve ona gömleği gösterip Yusuf un kurt tarafından yenildiğini söyleyen çocuklarına, Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp bu işe sevk etmiş, artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu saydıklarınıza karşı, yardımına sığınılacak ancak Allah tır (Yusuf 12/17, 18) demek suretiyle her şeyin farkında olduğunu ve Allah a sığındığını ifade etmektedir. Kur ân da Yakub un, Yusuf tan sonra Bünyamin i de kaybetmesi üzerine iki oğlunun acısı ile gözlerine ak düştüğü yazılıdır. Babaları: Hayır, nefsiniz sizi aldatıp bu işi yaptırmış. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Yakındır ki Allah, bana hepsini getirir. Gerçekten Allah, bilendir, her işinde hikmet sahibidir dedi. Ve onlardan yüz çevirip: Vah Yusuf a çok yazık oldu! dedi ve üzüntüden gözlerine ak düştü; artık yutkunup duruyordu! Daha sonra Yusuf, kardeşleri vasıtasıyla gömleğini babasına gönderir ve gözlerine sürmesini söyler, böylece Yakup un gözleri açılır (Yusuf 12/83, 84, 93, 96). Ancak Kitab-ı Mukaddes te bu bilgi mevcut değildir. Hz. Yusuf un güzelliği ise peygamberlere ait mucizelerden biri olarak değerlendirilir. Yusuf, gelmiş geçmiş en güzel insan ve erkek olarak bilinmektedir. Allah onu mükemmel bir biçimde yaratmıştır. Hatta Yusuf un cildi o kadar narin ve yumuşaktı ki bir yeşillik yiyecek olsa, boğazından geçerken yediği yeşilliğin rengi belli olurdu demişlerdir. Saçları uzun ve güzeldi. Vücudu çok narindi. İlikleri bile görünürdü. Ayak tabanından bakılsa, yüzünü görmek mümkündü. Vücudu balıketli, boylu, poslu, zarif ve güzeldi. Konuşması çok mülayimdi. Saçları mis gibi TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2019, Yıl 7, Sayı:

6 kokardı. Geniş yüzlü, iri gözlüydü. Kaşları birbirine bitişikti ve ağzı küçüktü. Beli ince, kalçalı ve tombul kolluydu (Settari 2014: 66). Güzellik, İslâmi çerçevede değerlendirildiğinde Allah ın cemal sıfatıyla örtüşür. Zira âlemdeki her şey Yüce Allah ın güzelliğinin yansımasından ibarettir. Seyrânî Azrail gelse koğulmaz Vermeyince canı baştan savulmaz Hüsn-ü Yusuf olsa ecel sevilmez Öperken ısırıp dişlemesi var (Kasır 1984: 185) Ey enbâz-ı hüsn-ü Yusuf-u mümtaz Seni güzellere server dediler Bazılar leblerin rengin al kiraz Bazılar yakut-u ahmer dediler (Kasır 1984: 191) Zevki okşar hûb olana Yusuf gibi cemâl ister Bakan gözler hep bulana Boyu servi-veş dal ister (Kasır 1984: 193) Aksi hep kalbimdedir şem -i hayâl-i hazretin Hazreti Yusuf gibi seyr-i cemâl-i gayretin Yok mudur bir kuşa hiç çalı kadar dost gayretin Merhamet kıl sen benim sultânım Allah aşkına (Kasır 1984: 251) Bence hüsnün gören Yusuf u anmaz Temaşâ eyleyen gözler usanmaz Yalınız aşkınla Seyrâni yanmaz Kim görse der sana vay bu nedir bu (Kasır 1984: 232) Seyrânî farklı dörtlüklerde, Hz. Yusuf un emsalsiz güzelliğine göndermede bulunmaktadır. Sevgiliyi güzellik itibarıyla Yusuf ile kıyaslar ve Yusuf u unutturacak kadar güzel olduğunu söyleyerek, mübalağa yapar. Süregel hasılı dünya safâsı Toklukla açlığın birdir cefâsı Olsa idi güzelliğin rafası Olurdu Yusuf-u Kenan a yahû (Kasır 1984: 233) Âşık dörtlükte eğer insana güzelliğin faydası olsaydı, Kenanlı Yusuf a olurdu demek suretiyle Yusuf un kuyuya atılmasından itibaren başına gelenleri anıştırmaktadır TURUK International Language, Literature and Folklore Researches Journal 2019, Year 7, Issue 18

7 www. turukdergisi.com Tevrat ta Yusuf, güzel yapılı, yakışıklıydı denir. Kur ân-ı Kerîm de bu şekilde bir tanımlama yapılmasa da Vezirin karısı kendisi hakkında dedikodu yapan şehrin kadınlarını davet ederek onlar için hazırladığı sofrada ellerine birer bıçak verdi Yusuf a- Çık karşılarına - dedi. Hepsi de onu görür görmez gözlerinde çok büyüttüler ve kendi ellerini doğradılar, Hâşâ, Allah için bu insan değil, olsa olsa ancak üstün bir melektir! dediler (Yusuf 12/30-33) şeklindeki ifadelerle, Yusuf un güzelliğine işaret edilmektedir. Kur ân da bu olay anlatılırken Yusuf un kadınlardan kurtulmak için zindanı bile sevimli bulduğu dile getirilir. Sermayesi olan gider kârına Bu günün işini koyma yarına Mısır da Züleyha aşkın nârına Yanmıştır Yusuf-u Kenan diyerek (Kasır 1984: 130) Zelhâ gibi aşk ateşi içinde Yusuf gibi düşün yorduğum güzel Muhabbet menzili iki üçünde Huzurunda divân durduğum güzel (Kasır 1984: 133) Seyrânî mısraları ile Züleyha nın (Zelhâ) Kenanlı Yusuf un aşkına düştüğünü, yanıp tutuştuğunu, aşk acısı çektiğini hatırlatmaktadır. Çünkü Yusuf ile Züleyha hikâyesinde aşk, alışılmışın tersine önce kadın kahramanı yani Züleyha yı etkisi altına alır. Züleyha hikâyede, Mecnun un karakterine bürünürken Yusuf sürekli çekimser ve nazlanan taraf olmuştur 2. Bu bağlamda aşk boyutunda bir rol değişimi söz konusudur. Âşık Züleyha iken maşuk Yusuf tur. Gerek Kitab-ı Mukaddes te gerek Kur ân-ı Kerîm de, Züleyha ismi yer almaz. Züleyha adı kıssadan hareketle ortaya çıkan Yusuf ile Züleyha hikâyesi ile birlikte hayat bulur. Kitab-ı Mukaddes e göre Yusuf efendisi Potifar ın gözünde lütuf sahibidir. Ancak Potifar ın karısı, Yusuf un güzelliğinden ve olağanüstü tabiatından çok etkilenir ve onunla münasebet kurmak ister. Yusuf teklifi reddeder ve giysisini kadının elinde bırakıp kaçar (Tekvin 39/6-12). Kur ân da ise Yusuf a göz koyan Vezirin karısıdır (Yusuf 12/23). Yusuf un evlilik hayatından Kur ân da bahsedilmemektedir. Kitab-ı Mukaddes, bilinenin aksine onun efendisinin karısı (Züleyha) ile değil, Kâhin Potifera nın kızı Asenat ile evlendiğinden bahseder. Bu evlilikten Manaşşe ve Efrayim adlı iki oğlu olur (Tekvin 42/45, 50, 51, 52). Seyrânî dörtlükte, Züleyha nın rüya yoluyla Yusuf a âşık olduğunu anarken Yusuf un rüya tabir edebilme yeteneğine de göndermede bulunmaktadır. Kutsal kitaplarda yer almayan Züleyha nın rüyası 3 mesnevilerin hemen tamamında ve halk hikâyelerinde ortaya çıkan bir motiftir. Aynı rüyayı üç kez gören Züleyha ya üçüncüde rüyasına 2 C.Settari nin aktardığı üzere; Yusuf un yaşadığı dönemde pek çok kişi onu gördü ancak Yusuf un aşkına iki kişi nail oldu. Biri Yakup, diğeri Züleyha (Settari 2014: 134). 3 Câmî nin Farsça destanı Yusuf ile Züleyha da, üçlü yineleme, edebi bir metin olarak kullanılmıştır. Genç Züleyha baba evinde, üç kez gördüğü rüyada üç kez birini görür ve büyük aşkını Mısır da bulacağını anlar. Tabii bu rüyada ancak, iktidarsız bir adamla yaşanan, hayal kırıklığı yaratan bir evlilikle geçen yıllardan sonra gerçek olur. Züleyha, yakışıklı Yusuf a baktığında, rüyalarındaki erkeği görür. Bu tür gecikmeler ender değildir; bekleme süresi genellikle bu destanda olduğu gibi, on yıl ve fazlasını kapsamaktadır (Schimmel 2005: 124). TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2019, Yıl 7, Sayı:

8 giren kişi, Mısır Azizi olduğunu söyler. Bu bakımdan Züleyha nın rüyası, masallarda ve halk hikâyelerinde görülen rüya yoluyla âşık olma motifinin bir yansımasıdır. Motif İran, Arap ve Hint hikâyelerinde de görülür ve bunlarda motifin, Asya Şamanlığı ve İslâm öncesi inanışlarının törenleri ile ilgisi daha açıktır (Başgöz 1986: 35). Aziz-i Mısrî nin rüyasını Yusuf eder tâbir Görülmüş olmayan rüyaların tâbiri mümkün mü (Kasır 1984: 295) Seyrânî nin dizeleri Yusuf un, Mısır hükümdarının gördüğü rüyayı doğru bir şekilde tabirine, bu tabirin kendisine Mısır ın en üst mevkiini getirmesine ve rüyada olacağı bildirilen kıtlığın aldığı tedbirlerle atlatılmasına bir göndermedir. Rüya, başta Yusuf kıssası olmak üzere hangi türde yazılmış olursa olsun bütün Yusuf ile Züleyha hikâyelerinde 4 kaderin seyrini belirleyen itici bir güçtür. Nitekim hikâye çocuk Yusuf un rüyası ile başlar: Kur ân-ı Kerîm de rüya Hani bir zaman Yusuf, babasına: Babacığım, demişti, ben (rüyada) on bir yıldız, güneşi ve ayı 5 gördüm, bunların bana secde ettiklerini gördüm (Yusuf 12/4, 5) olarak geçer. Hz. Yakup, Yusuf un rüyasını Allah seni kardeşlerinden üstün kılacak ve sana secde edecekler diye yorumladıktan sonra Yusuf a rüyasını kimseye anlatmaması konusunda tembihler. C. Jung a göre rüyaların dini boyutu vardır ve Yusuf un rüyası büyük rüyalar 6 diye adlandırılanlardandır. Bu grupta yer alan rüyalar sadece onu göreni değil, çevresindeki herkesi ilgilendirir ve etkiler (Çetin 2010: ). Bir peygamber olması hasebiyle Hz. Yakup, Yusuf un gördüğü rüyayı tabir eder. Yakup un bu özelliği daha sonra Yusuf ta da görülmektedir. Zindanda bulunduğu süre boyunca nübüvvet eğitimi alan Yusuf un, kendisine bahşedilen özelliklerden biri de rüya tabir edebilme yeteneğidir. Yusuf, zindanda iken kendisine rüyalarını anlatan iki mahkûmun rüyalarını doğru bir biçimde yorumlamıştır. Kitab-ı Mukaddes ve Kur ân a göre Yusuf zindana girince beraberinde iki kişi daha zindana girer. Bu iki kişinin gördüğü rüya öz olarak aynı olmakla birlikte Kitab-ı Mukaddes te bu rüyalar ayrıntılı olarak anlatılır (Tekvin 40/5-19). Kur ânı Kerim rüyalara kısaca değinir ve Yusuf un bu rüyalarla birlikte tevhid dinini tebliğ ettiği görülür (Yusuf 12/36-41). Yusuf, Kitab-ı Mukaddes e göre iki sene zindanda kalır. Firavun, ikinci yılının sonunda rüya görür. Firavun un rüyası kimse tarafından yorulamayınca, Yusuf a müracaat edilir 7. Tevrat ta rüya Tam iki yıl sonra firavun bir 4 Yusuf ile Zeliha hikâyelerinde en önemli temalardan biri rüyadır. Sadece Yusuf un rüyaları değil, Zeliha nın, Yakup un, Mâlik Reyyan ın, Çaşenger in rüyaları kahramanların hayatını etkilemenin yanında bütün bir Mısır halkının, Kenanilerin kaderinde de belirleyici ve yönlendirici olmuştur (Tozlu 2014: 171). 5 Güneş ve ay genellikle siyasi rüyalarda ortaya çıkan, özel öneme sahip rüya simgeleridir Yusuf da daha genç yaşında, gelecekteki yüceliğinin bir işareti olarak rüyasında, on bir yıldızın güneş önünde eğildiklerini görmemiş midir? (Schimmel 2005: 85). 6 F. G. Hopkins, Yusuf un rüyasını kehanet bildiren veya bir teamül koyan kutsal nitelik taşıyan rüyalar (Günay 1999: 89) olarak isimlendirir. 7 İlk çağlarda kolektif rüyada bir kehanetin bulunduğu kabul edilir ve içindeki uyarılar ciddiye alınırdı. Bu rüyalar ve yorumlanışları şimdi bize hayal ürünü olarak görünmektedir; ancak yine de bugün kullandığımız yorumlama ilkeleri ile aralarında bazı koşutluklar bulabiliriz. Genesis 41 de yer alan Firavun un rüyası ve onun Joseph (Yusuf) tarafından yorumlanışı yukardaki türden bir kolektif rüya tipidir Kralın rüyalarının halk için büyük önemi vardı, çünkü Firavun hem tanrı idi hem de tanrılar arasında yeryüzünün temsilcisiydi. Tanrılar ve insanlar arasındaki resmi temsilci olduğundan onun rüyaları, insanlara ulaştırılan tanrının sesi gibiydi (Fordham 1997: 129) TURUK International Language, Literature and Folklore Researches Journal 2019, Year 7, Issue 18

9 www. turukdergisi.com düş gördü: Nil ırmağının kıyısında duruyordu. Irmaktan güzel ve semiz yedi inek çıktı. Sazlar arasında otlamaya başladılar. Sonra yedi çirkin ve cılız inek çıktı. Irmağın kıyısında öbür ineklerin yanında durdular. Çirkin ve cılız inekler güzel ve semiz yedi ineği yiyince, firavun uyandı. Yine uykuya daldı, bu kez başka bir düş gördü: Bir sapta yedi güzel ve dolgun başak bitti. Sonra, cılız ve doğu rüzgârıyla kavrulmuş yedi başak daha bitti. Cılız başaklar, yedi güzel ve dolgun başağı yuttular. Firavun uyandı, düş gördüğünü anladı (Tekvin 41/1-7) şeklindedir. Yusuf, hükümdara her iki rüyanın da aslında aynı anlama geldiğini söyler ve Mısır da yedi yıl bolluk olacak. Sonra yedi yıl öyle bir kıtlık olacak ki, bolluk yılları hiç anımsanmayacak (Tekvin 41/29, 30) şeklinde yorar. Kur ân da firavunun gördüğü rüya bir tanedir (Yusuf 12/43). Şuâ-ı hüsn-ü Yûsuf berk urur ufk-u Filistin e Eder hem mahbesi Mısrın derûnun nurla perverde (Kasır 1984: 256) Olup sonra zimâm-ı adl-i Yûsuf destine teslim Dilerse kavm-i Ken an kavm-i Mısrı tac eder serde (Kasır 1984: 256) Seyrânî nin her iki beyiti de Yusuf un, Mısır a yönetici olmasını hatırlatmaktadır. Hz. Yusuf un, Kenan da (Filistin) kıskançlık yüzünden kuyuya atılmasıyla başlayan yolculuğu Mısır da, Azizin evine uzanır. Burada Azizin karısının tacizi ve Yusuf un iftiraya uğrayıp zindana atılması, Yusuf için adeta başka bir imtihandır. Hz. Yusuf zindandaki zamanını tamamladıktan ve kişilik olarak da olgunlaştıktan sonra farklı bir boyuta geçer. Zindanda edindiği meziyetlerden biri de rüya tabiridir. Bu niteliği onun zindandan kurtulmasını, masumiyetini ispatlamasını ve Mısır ın en önemli kişisi olmasını sağlar. Yusuf, Kur ân-ı Kerîm ve Kitab-ı Mukaddes e göre firavundan sonra ülkenin en yetkili adamı olmuştur (Tekvin 41/43, 44). Bu konuda her iki kutsal metnin birleştiği görülür. Kitab-ı Mukaddes ve Kur ân-ı Kerîm arasındaki en önemli farklardan biri Yusuf un ailesini, kardeşlerini Mısır a getirme konusunda ortaya çıkar. Kitab-ı Mukaddes e göre Yusuf un kardeşleri iki kez Mısır a hareket etmişler ve ikincide Yusuf ile tanışmışlardır (Tekvin 45/1-5). Kur n a göre ise Yusuf un kardeşleri, Mısır a iki kere seyahat ederler ve ikinci ziyarette kardeşleri Bünyamin i Mısır da bırakmak zorunda kalırlar (Yusuf 12/79, 80). Sonuç Evrensel konular ve hikâyeler, dünyanın hemen her yerinde güzel sanatlarda ve edebiyatta her zaman kendisine yer bulmuş, tekrar tekrar işlenmiştir. Bu hikâyelerden biri olarak Yusuf kıssası ve kıssadan yola çıkılarak yaratılan Yusuf ile Züleyha hikâyesi pek çok yaratmaya ilham kaynağı olmuş, dünyanın en eski ve önemli hikâyelerinden biridir. Ayrıca âşık şiiri temsilcileri hangi yüzyılda yaşarlarsa yaşasınlar dini, tarihi ve sosyal konulara şiirlerinde yer verirken âşıklık geleneğinin önemli bir parçası olarak halk hikâyelerine de kayıtsız kalmamışlar; hikâye anlatıcı ya da tasnif edicisi olmalarının yanı sıra halk hikâyelerinin çeşitli motiflerine, işlediklerin konu ile bağlantılı olarak mısralarında yer vermişlerdir. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2019, Yıl 7, Sayı:

10 Bu çerçevede XIX. yüzyıl âşık tarzı şiir geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan Seyrânî, şiirlerinde sosyal konuları işleyen bir hiciv üstadı olmasının yanı sıra dini-tasavvufi konuları ve peygamberleri de mısralarına taşımıştır. Âşık, dini hikâyelerin en eskilerinden biri olan Yusuf peygamberin hayatını anlatan Yusuf kıssasını hemen bütün ayrıntıları ile ele almış hatta sadece bu konuyu işleyen müstakil bir şiir de yazmıştır. Seyrânî Yusuf kıssasını, Kur ân-ı Kerîm ve Kitab- ı Mukaddes bağlamında şiirlerine aktarırken aşk teminin yanında Hz. Yusuf un kutsal kitaplardan yansıyan ibretlerle dolu yaşamını; talih, ahlak, erdem, sabır ve sebatın önemini, yazılanın bozulmayacağını, Allah ın her şeye kadir olduğunu, dini- tasavvufi bağlamda; nübüvvet, rüya, tecelli gibi kavramları kıssa üzerinden mısralarına yerleştirerek didaktik mesajlar vermektedir. Kaynaklar Alptekin, Ali Berat (1997). Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı. Ankara: Akçağ Yayınları. Başgöz, İlhan (1986). Folklor Yazıları. İstanbul: Adam Yayınları. Çetin, Nurullah (2000). Yeni Türk Şairinin Yûsuf u Züleyhâ Hikâyesi Duyarlılığı. Türkoloji Dergisi, C. 13, S. I, s Çetin, Özer (2010). Jung Psikolojisinde Rüya. Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 2, s Daşdemir, Özkan (2012). Halk Hikâyesi Olarak Yusuf ile Züleyha. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora tezi). Fordham, Frieda (1997). Jung Psikolojisi (Çev: Aslan Yalçıner). İstanbul: Say Yayınları. Günay, Umay (1999). Türkiye de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi. Ankara: Akçağ Yayınları. Kasır, Hasan Ali (1984). Develili Seyrânî Hayatı-Sanatı-Şiirleri. İstanbul: Acar Matbaacılık. Kur ân-ı Kerim ve Yüce Meâli (Haz. Süleyman Ateş), Ankara: Kılıç Kitabevi. Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil), 2011-İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları. Özsoy, Bekir Sami - Halil İbrahim Ataman (1993). Posoflu Âşık Sâbit Müdâmî, Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Eserlerinden Seçmeler. Kayseri. Pala, İskender (2014). Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü. İstanbul: Kapı Yayınları. Sakaoğlu, Saim-Ali Berat Alptekin-Yurdanur Sakaoğlu-Esma Şimşek (1999). Meddah Behçet Mahir in Bütün Hikâyeleri II. Ankara: AKM Yayınları. Schimmel, Annemarie (2005). Halifenin Rüyaları-İslamda Rüya ve Rüya Tabiri (çev. Tuğba Erkmen). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Settari, Celal (2014). Züleyha nın Aşk Derdi-Hz. Yusuf Hikâyesi (çev. Mehmet Kanar). İstanbul: Şule Yayınları TURUK International Language, Literature and Folklore Researches Journal 2019, Year 7, Issue 18

11 www. turukdergisi.com Tozlu, Necdet (2014). Bayburtlu Ağlar İrşâdî Baba Yusuf ile Zeliha. Bayburt: Bayburt Üniversitesi Yayınları. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2019, Yıl 7, Sayı:

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 1. Kıssa nedir? 5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 2. Kıssa nedir? a) Mucizedir b) Efsanedir c)

Detaylı

İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Siirt Üniversitesi Ardahan Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı ‘Değerler Eğitimi’ Milli ve Manevi Değerlerimiz by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer

İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Siirt Üniversitesi Ardahan Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı ‘Değerler Eğitimi’ Milli ve Manevi Değerlerimiz by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DEĞERLER EĞİTİMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ Bir milletin ve topluluğun oluşumunda maddi

Detaylı

7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE)

7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE) 7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: SINIFI: NO: 1 1. ETKİNLİK: BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİĞİ AYET-İ KERİME SÜNNET KISSA CENNET TEŞVİK HAFIZ 6236

Detaylı

XX. YÜZYIL ÂŞIK TARZI ŞİİRDE HALK HİKÂYELERİ: KAĞIZMANLI HIFZI ÖRNEĞİ * Özet

XX. YÜZYIL ÂŞIK TARZI ŞİİRDE HALK HİKÂYELERİ: KAĞIZMANLI HIFZI ÖRNEĞİ * Özet TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2018, Yıl:6, Sayı:13 Geliş Tarihi: 20.05.2018 Kabul Tarihi: 04.06.2018 Sayfa:203-212 ISSN: 2147-8872 XX. YÜZYIL ÂŞIK TARZI ŞİİRDE HALK

Detaylı

Sevilen Oğul bir Köle Oluyor

Sevilen Oğul bir Köle Oluyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Sevilen Oğul bir Köle Oluyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Sözlü Dönem Yazılı Dönem İslamî Dönem Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi Divan Edebiyatı Halk Edebiyatı Batı etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Tanzimat

Detaylı

Tanrı Köle Yusuf u Onurland- ırıyor

Tanrı Köle Yusuf u Onurland- ırıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Köle Yusuf u Onurland- ırıyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI. XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI. XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler OLAY ÇEVRESINDE GELIŞEN EDEBI METINLER Oğuz Türkçesinin Anadolu daki ilk ürünleri Anadolu Selçuklu Devleti

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

İnci. Hoca GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ (İLK İSLAMİ ESERLER)

İnci. Hoca GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ (İLK İSLAMİ ESERLER) İnci GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ (İLK İSLAMİ ESERLER) Hoca ESERLERİN ORTAK ÖZELİKLERİ Hem İslâmiyet öncesi kültürü hem de İslâmî kültür iç içedir. Aruzla hece, beyitler dörtlük birlikte kullanılmıştır. Eserler

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü http://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/bologna/genel/listesi_prn.cfm?ed... 1 / 7 22.05.2018 15:55 Fen - Edebiyat Fakültesi Türk ve Edebiyatı Bölümü Adı 2017/2018 Listesi 1. YARIYIL TLU Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Aruzla şiire başlayan sanatçılar, Ziya Gökalp in etkisiyle sonradan hece ölçüsüyle yazmaya başlamışlardır.

Aruzla şiire başlayan sanatçılar, Ziya Gökalp in etkisiyle sonradan hece ölçüsüyle yazmaya başlamışlardır. BEŞ HECECİLER Milli edebiyattan etkilenen Beş Hececiler, milli kaynaklara dönmeyi ilke edinmişlerdir. Şiire I. Dünya Savaşı Milli Mücadele yıllarında başlayıp Mütareke yıllarında şöhret kazanan edebi topluluktur.

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

snevi den ( Me 8şirli) r H i k â y ele

snevi den ( Me 8şirli) r H i k â y ele 8 Mesnevi den (şiirli) H i k â e y r l e ÖNSÖZ Cömertlik ve Yardım Etmede Akarsu Gibi Ol Mevlânâ Celâleddîn Sevgili Çocuklar, Şehrimizde büyük, güçlü ve kalıcı bir proje başlattık. Projemiz şehrimizden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

-Anadolu Türkleri arasında efsane; menkabe, esatir ve mitoloji terimleri yaygınlık kazanmıştır.

-Anadolu Türkleri arasında efsane; menkabe, esatir ve mitoloji terimleri yaygınlık kazanmıştır. İçindekiler 1 Efsane Nedir? 2 Efsanenin Genel Özellikleri 3 Efsanelerin Oluşumu 4 Oluşumuyla İlgili Kuramlar 5 Efsanelerin Sınıflandırılması 6 Efsanelerde Konu ve Amaç 7 Efsanelerde Yapı, Dil ve Anlatım

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Irmaktan Gelen Prens

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Irmaktan Gelen Prens Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Irmaktan Gelen Prens Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Irmaktan Gelen Prens

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Irmaktan Gelen Prens Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Irmaktan Gelen Prens Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER GİRİŞ Afrika ve Afrikalılar 13 BİRİNCİ KİTAP Bir Yuruba Efsanesi: Dünyanın Yaratılışı 23 Küçük Tanrı Obatala, Beş Parmaklı Beyaz Horoz ve Kara Kaplan 23 Kara Kaplan'la Beş Parmaklı Beyaz Horoz

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

Yeşaya Geleceği Görüyor

Yeşaya Geleceği Görüyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşaya Geleceği Görüyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

ÂŞIK DAİMÎ (İSMAİL AYDIN)

ÂŞIK DAİMÎ (İSMAİL AYDIN) ÂŞIK DAİMÎ (İSMAİL AYDIN) Asıl adı İsmail Aydın olan Âşık Daimî, 1932 yılında İstanbul da dünyaya geldi. 4-5 yaşlarında ailesiyle birlikte Tercan a, buradan da asıl memleketi olan Kangal a yerleşti. II.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

İnci Hoca YEDİ MEŞALECİLER

İnci Hoca YEDİ MEŞALECİLER YEDİ MEŞALECİLER Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan ilk edebi topluluktur. 1928 de Yedi Meşale adıyla ortaklaşa bir kitap çıkarıp bu kitabın ön sözünde şiirle ilgili görüşlerini açıklamışlardır. Beş Hececiler

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ BÖLÜM. İLETİŞİM, NLM VE DEĞERLENDİRME ( puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKYESİ 8 Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir adam, artık mutlu olmak istiyorum demiş ve aramaya

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

Tanrı Köle Yusuf u Onurlandırıyor

Tanrı Köle Yusuf u Onurlandırıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Köle Yusuf u Onurlandırıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

IX. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER

IX. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER IX. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hindoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. H. Derya Can Kaynakça Çağdaş, K. (1964). Kalidasa nın Gençlik

Detaylı

BODRUM DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

BODRUM DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR TİYATROHAYAL@ BODRUM DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR İstanbul dan gelip, Bodrum un Akyarlar Mahallesine yerleşen tiyatro sanatçıları Ececan Gümeci ve Aykut Ünal ın ilk projesi Şahin Örgel in yazdığı iki kişilik oyunu

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZ BAŞI...5 MEHMET ÂKİF ERSOY UN HAYATI VE SAFAHAT...9 ÂSIM IN NESLİ MEHMET ÂKİF TE GENÇLİK... 17

İÇİNDEKİLER SÖZ BAŞI...5 MEHMET ÂKİF ERSOY UN HAYATI VE SAFAHAT...9 ÂSIM IN NESLİ MEHMET ÂKİF TE GENÇLİK... 17 İÇİNDEKİLER SÖZ BAŞI...5 MEHMET ÂKİF ERSOY UN HAYATI VE SAFAHAT...9 ÂSIM IN NESLİ... 15 MEHMET ÂKİF TE GENÇLİK... 17 SAFAHAT TA DEĞERLERİMİZ... 41 Adâlet... 43 Adamlık... 47 Ahlâk... 50 Azim... 42 Birleştiricilik...

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Psikoanalitik Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Psikoanalitik Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri Kurucuları ve Okullar ( W. Wundt Okulu,

Detaylı

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden Kavrama 1 ECE KAVRAMA 21102516 TURK 101 Ali TURAN GÖRGÜ SEVGİNİN GÜCÜ 1918 yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden biridir. Şiirlerinde genellikle değişim içinde

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Aldatıcı Yakup

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Aldatıcı Yakup Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetül-Arz Kur an da Dabbetül-Arz Kaynakça. Dabbetül-Arz دابة االرض

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetül-Arz Kur an da Dabbetül-Arz Kaynakça. Dabbetül-Arz دابة االرض Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetül-Arz Kur an da Dabbetül-Arz Kaynakça Dabbetül-Arz دابة االرض Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde),

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Aldatıcı Yakup

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Aldatıcı Yakup Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

FECRİ-ATİ EDEBİYATI SANATÇILARI

FECRİ-ATİ EDEBİYATI SANATÇILARI FECRİ-ATİ EDEBİYATI SANATÇILARI AHMET HAŞİM ( 1884 1933 ) Fecriati topluluğunun en önemli şairi olup modern Türk şiirinin kurucularından biridir. Türk edebiyatında akşam şairi olarak da tanınır. Sanat

Detaylı

OKULUMUZDA DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI. Sevgi Etkinlikleri Sunum Planı

OKULUMUZDA DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI. Sevgi Etkinlikleri Sunum Planı OKULUMUZDA DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI Sevgi Etkinlikleri Sunum Planı 1.Sunumun Konusu : Sevgi Etkinlikleri 2.Sunumun Süresi : 30 Dakika 3.Sunumun İçeriği : a. Sevgi kavramının öğrencilere etkinliklerle

Detaylı

YARATILIŞ MİTLERİ DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

YARATILIŞ MİTLERİ DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 YARATILIŞ MİTLERİ DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Yaratılış Mitleri Orta Asya ve Sibirya da yaşayan Türk toplulukları arasında yaygın olarak anlatılan efsaneler yaratılış mitlerini oluşturmaktadır. Daha çok Altay

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI 1- MAKALE Herhangi bir konuda öne sürülen bilgi görüş ve düşünceleri kanıtlamaya yönelik yazı türüdür. Yazan öne sürdüğü görüş

Detaylı

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 8 Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız (Âdem) da birdir. Hepiniz Âdem densiniz, Âdem ise topraktan yaratılmıştır. Allah katında en değerli olanınız, O na karşı gelmekten

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ

Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ Giriş Ana hatlarıyla İslam dini programı, temel sayılan programlardan sonra daha ileri düzeylere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu programı takip edecek ders

Detaylı

DAVUTOĞLU SÜLEYMAN HİKÂYESİ

DAVUTOĞLU SÜLEYMAN HİKÂYESİ DAVUTOĞLU SÜLEYMAN HİKÂYESİ -Metinlerarası bir okuma- Dr. Özkan DAŞDEMİR FENOMEN YAYINLARI Eser Adı / DAVUTOĞLU SÜLEYMAN HİKÂYESİ -Metinlerarası bir okuma- Yazar / Dr. Özkan DAŞDEMİR Kapak Tasarımı / Çağrı

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ 1. HAYATI ESERLERİ DÜŞÜNCE DÜNYASI...24 Tasavvufî Düşünce ve Kenan Rifâî...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ 1. HAYATI ESERLERİ DÜŞÜNCE DÜNYASI...24 Tasavvufî Düşünce ve Kenan Rifâî... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ 1. HAYATI...13 2. ESERLERİ...17 3. DÜŞÜNCE DÜNYASI...24 Tasavvufî Düşünce ve Kenan Rifâî...30 3 I. BÖLÜM AŞKIN MAHİYETİ A. AŞK VE ACI...35 1. Suç ve Günah...47

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

Erbaa lı Genç Şair Muhammed Dikal Lisede edebiyatı gerçekten seven öğretmenlerim bana da Edebiyatı sevdirdiler

Erbaa lı Genç Şair Muhammed Dikal Lisede edebiyatı gerçekten seven öğretmenlerim bana da Edebiyatı sevdirdiler Erbaa lı Genç Şair Muhammed Dikal Lisede edebiyatı gerçekten seven öğretmenlerim bana da Edebiyatı sevdirdiler SORU- Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Bugüne kadar hangi okullarda okudunuz? MUHAMMED DİKAL

Detaylı

1. Yalan nedir? 2. Yalan söylemenin bireye zararları nelerdir? 3. Yalan söylemenin toplumsal zararları nelerdir?

1. Yalan nedir? 2. Yalan söylemenin bireye zararları nelerdir? 3. Yalan söylemenin toplumsal zararları nelerdir? 1. Yalan nedir? 2. Yalan söylemenin bireye zararları nelerdir? 3. Yalan söylemenin toplumsal zararları nelerdir? 4. Yalan şahitlik yapmak ve yalan yere yemin etmek niçin kötüdür? 5. Hile nedir? 6. Hile

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XIII, SAYI: 1 2011/1 DİYARBAKIR / 2011 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN:

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir.

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Görünümü Elbiseleri Hz. Peygamber çeşitli renk ve desenlerde elbiseler giymiştir. Ancak daha çok

Detaylı

Ziya Gökalp. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ziya Gökalp. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır. Şiirlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Pano Görselleri. Şefkat ve Merhamet İle İlgili Sözler ve Hikayeler. Etkinlikler ve Boyamalar

İÇİNDEKİLER. Pano Görselleri. Şefkat ve Merhamet İle İlgili Sözler ve Hikayeler. Etkinlikler ve Boyamalar ŞEFKAT MERHAMET MAYIS-2017 İÇİNDEKİLER Pano Görselleri Şefkat ve Merhamet İle İlgili Sözler ve Hikayeler Etkinlikler ve Boyamalar İNSANLIK MERHAMET ÜZERİNE KURULU Merhametini kaybeden İnsanlığını kaybeder.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ / Bilal Kemikli...9 1. Din Edebiyat İlişkisi...9 2. Tasavvuf: İrfan ve Hikmet...12 3. Türk-İslâm Edebiyatı: Konu ve Kapsam...16 4. Türk-İslâm Edebiyatının Kaynakları...18 a.

Detaylı

Türkçe Şair ezkirelerinin Kaynakları

Türkçe Şair ezkirelerinin Kaynakları Türkçe Şair ezkirelerinin Kaynakları Mehmet Nuri Çınarcı Ankara 2016 Türkçe Şair Tezkirelerinin Kaynakları Yazar Mehmet Nuri Çınarcı ISBN: 978-605-9247-46-7 1. Baskı Aralık, 2016 / Ankara 100 Adet Yayınları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ANONİM HALK EDEBİYATI VE ÂŞIK EDEBİYATINDA SÖZLÜ TARİH Esra ÖZKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEMSİLCİLERİ - III

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEMSİLCİLERİ - III MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEMSİLCİLERİ - III MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDEKİ BAĞIMSIZ SANATÇILAR YAHYA KEMAL BEYATLI (1884 1958) Şiirleri Milli edebiyat akımına uymaz, daha çok makale ve konferanslarında bu akımı

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Bağlam Merkezli Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Bağlam Merkezli Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri: İşlevsel Halkbilimi Kuramı Malinowski

Detaylı

Diğer müritlerin neşeyle elindekileri takdiminden sonra, Aziz Mahmut Efendi, boynunu bükerek bu kırık ve solmuş çiçeği üstadına takdim eder.

Diğer müritlerin neşeyle elindekileri takdiminden sonra, Aziz Mahmut Efendi, boynunu bükerek bu kırık ve solmuş çiçeği üstadına takdim eder. Hak dostlarından Üftâde Hazretleri(*), bir gün müritleriyle bir kır sohbetine çıkar. Emri üzerine bütün dervişler, kırın rengârenk çiçeklerle bezenmiş yerlerini dolaşarak hocalarına birer demet çiçek getirirler.

Detaylı

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran Ay tanrıçası Selene, Yunan mitolojisinde, Güneş tanrısı Helios un kız kardeşidir. Ay ı simgeler. Selene de Helios gibi bir arabayla dolaşırdı. Selene nin arabasını iki at, katır ya da boğa çekerdi. Zeus

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TARİHİ COĞRAFİ FİN KURAMI UYGULAMALARI DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Axel Olrik in Epik Yasaları Anti Aarne nin Masal Tipleri Kataloğu Stith Thompson un Halk

Detaylı

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri 1950 Sivas Gürün'de doğdu. 10 yaşlarında saz çalıp, türkü-deyişler okudu. 15 yaşında kendi yapıtı ilk plağıyla büyük üne kavuştu. Konser turneleri, kasetler, plaklar, uzunçalar, long playler ve günümüz

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı