T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR 2279 Sayılı ödünç Para Verme İsleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : 11/9/1981 MADDE l sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanununun İnci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 1. Bankalar Kanununa tabi kuruluşlar ile özel kanunlarına göre yetkili kılman kuruluşlar dışında, faizden para kazanmak İçin ödünç para verme işleriyle uğraşan ve menkul kıymetlerin satışına aracılık eden gerçek ve tüzelkişiler bu kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığından ruhsat almak mecburiyetindedirler. Bunların faaliyet sahaları, sermayeleri ve çalışma usulleri ile uyacakları diğer şartlar Maliye Bakanlığınca tespit ve ruhsatlarda gösterilir. Maliye Bakanlığı, bu gerçek veya tüzelkişilerin ödünç para verme İşlerinde uygulayacakları faiz oranları ile alacakları sair menfaat ve masrafların nitelikleri ile azami ve asgari miktarlarım belirlemeye ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. MADDE sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanununun bu Kanunla değiştirilmeyen maddelerinde yer alan Bakanlar Kurulu dışındaki mercilere ait görev ve yetkiler Maliye Bakanlığına devredilmiştir. MADDE 3. Geçici maddeler dahil olmak üzere bu Kanunda yazılı zorunluluk ve yükümlülüklere uymayanlar hakkında 2279 sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanununun 17 nci maddesinde gösterilen hapis cezası ile birlikte 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar ağır para cezası uygulanacağı gibi, yargı yoluna başvurma hakları saklı olmak üzere, işyerleri Maliye Bakanının talebi üzerine valilerce 1 ay süreyle geçici olarak kapatılır. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu; Resmi Gazete Fihristi 32. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1981 Sayı: MADDE sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununa 2 nci ek madde olarak aşağıdaki madde eklenmiştir. EK MADDE 2. Bu Kanunun uygulaması Maliye Bakam tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca denetlenir. GEÇîCİ MADDE 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata göre ödünç para verme işleri ile uğraşanlar ile menkul kıymetlerin satışına aracılık eden gerçek ye tüzelkişiler muhtevası Maliye Bakanlığınca belirlenecek beyannameyi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Maliye Bakanlığına vererek yeniden ruhsat almak zorundadırlar. GEÇİCİ MADDE 2. Bu Kanunun 1 nci maddesi kapsamına giren gerçek ve tüzelkişilerin 1/6/1983 tarihine kadar basın, radyo, televizyon ve diğer her türlü yoldan yapacakları İlan ve reklamlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının öniznine tabidir. Bakanlar Kurulu Sermaye Piyasası Kurulunun talebi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca uygulanacak önizin şartını mezkûr tarihten önce kaldırabilir. MADDE 5. Bu Kanunun; a) Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası yayımından 3 gün sonra, b) Diğer maddeleri ve fıkraları yayımı tarihinde, Yürürlüğe girer. MADDE 6. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 14/9/1981 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: 11/9/1981 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1. Kanunun amacı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları ve av bıçaklarının yapımı ve satışına ilişkin esasları belirlemek, bunların taşınması ve bulundurulmasını belgeye bağlamak suretiyle denetimini sağlamaktır. Kapsam: MADDE 2. Her türlü yivsiz av tüfeklerini, hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz nişan tüfek ve tabancalarım ve bunların aksamım yapan fabrika ve imalathanelerin kurulması, işletilmesi, tüfek ve tabancalar ile av bıçaklarının yapılması, satılması, satın alınması, bulundurulması ve taşınması bu Kanun hükümlerine tabidir. Tarifler: MADDE 3. Bu Kanun kapsamına giren; a) Yivsiz av tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfeklerdir. b) Spor ve nişan tüfek ve tabancaları: Hava ve gaz basıncıyla çalışan ateşsiz, namluları yivli veya yivsiz olan, uluslararası standartlara uyan tüfek ve tabancalardır. c) Av bıçağı : Sadece avda kullanılan, av hayvanlarım kesmeye, yüzmeye ve parçalamaya yarayan oluksuz, sırtı küt veya testereli bıçaklardır. Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 15 Eylül 1981 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 Bu Kanun kapsamına giren av tüfek, nisan tüfek ve tabancası ve av bıçaklarının diğer özellikleri, tipleri, uluslararası ve ulusal standartlara uygunluğu, Kanunun uygulama sekline ilişkin yönetmelikte belirtilir. İKİNCİ BÖLÜM Tapun Fabrika veya İmalathane Kurulusuna İzin Verme : MADDE 4. Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere fabrika veya İmalathane kurmak İsteyenler, kuruluş izni almak İçin kuruluş yerinin, plan ve projesinin uygunluğunun onaylandığım ve imalatın niteliğini Ve kapasitesini belirleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenmiş belgeler İle fabrika veya İmalathaneyi yönetecek sorumluların teknik yeterliğini belirleyen belgeyi ekleyerek İçişleri Bakanlığına başvurmak zorundadırlar. Fabrika ve imalathane kurulabilmesi için, imalatın niteliğine göre yıllık asgari kapasiteye ve sorumlu yöneticilerin teknik yeterliliklerine ilişkin esaslar yönetmelikte belirtilir. İçişleri Bakanlığınca, yukarıda belirtilen biçimde ve yönetmelikte öngörülen esaslara uygun olarak yapılacak başvuru üzerine gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle izin isteyenin ve sorumlu yöneticilerin durumlarının güvenlik bakımından uygun olduğunun saptanması koşulu İle kuruluş izni verilir. Kuruluş izni, fabrika veya imalathanenin yıllık kapasitesi dikkate alınarak ve her halde iki yılı geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca saptanacak süre için geçerlidir. Bu süre ancak kuruluşu geciktiren veya engelleyen zorlayıcı nedenlerin İçişleri Bakanlığınca haklı bulunması ve kabulü koşulu ile bir seneyi geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Faaliyet İzni : MADDE 5. Verilen kuruluş iznine göre kurulan fabrika veya imalathane için; tesisatın plan ve projesine ve işletme özelliğine uygunluğunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanması koşulu ile İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilir. İmalatın Standardizasyonu ve Denetimi : MADDE 6. Yivsiz av tüfeği imal eden fabrika ve İmalathanelerde üretilen tüfeklerin, Türk Standartları Enstitüsünce kabul edilip Bakanlar Kurulu kararı ile mecburi kılınan av tüfekleri standardına uygun olup olmadığı İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarınca müştereken denetlenir. Kapasitesi ayda 50 adet tüfeği aşan fabrika veya İmalathanelerin kendi bünyelerinde namlu (basınç kontrol tezgâhı tesis etmeleri zorunludur. Bu miktardan düşük kapasiteli imalathaneler namlu basınç deneylerini yakınlarındaki fabrika veya imalathanelerin kontrol tezgahlarında ya da Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu basınç kontrol tezgâhlarında yaptırmak ve deneyden geçen her namluyu damgalatmak zorundadırlar. Standardın uygulanması, namlu basınç kontrolünün yapılması ve denetime ilişkin diğer hususlar yönetmelikte belirtilir. İmalat ve Satışların Bildirilmesi : ÜÇÜNCÜ BOLÜM Alım ve Satım İşleri MADDE 7. Bu Kanun kapsamına giren yivsiz av tüfekleriyle nişan tüfek ve tabancası İmal eden kişi ve kuruluşlar, o ay içinde imal ettikleri ve sattıkları mamul- Yasama Bölümû Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 15 Eylül 1981 Sayı: lerin cins, çap ve seri numaralarını "belirtmek koşulu ile miktarım ve satın alan kişi ve kuruluşun ad ve açık adreslerini belirleyecek tarzda düzenleyecekleri listeleri, İhraç edilenlerin ihraç ve gümrük belgelerini ertesi ayın sonuna kadar, ilçelerde kaymakamlığa, il merkezlerinde valiliğe vermek zorundadırlar. Satışta Aranacak Belgeler : MADDE 8. Yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan satıcılık belgesi, alıcıdan av tezkeresi, yoksa mahallin en büyük mülkiye amirinden alınacak yivsiz tüfek sahipliği belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşslz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge aranmaz. Satıcılar bir ay İçinde, önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri numaraları İle alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen av tezkeresi veya yivsiz tüfek sahipliği belgesinin tarih ve numarasını da gösteren listeleri mahallin en büyük mülkiye amirine vermek zorundadırlar, Belgeler : DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Belge ve Ruhsat İşlemleri MADDE 9. Av tezkereleri, yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer. Av tezkeresi hamilleri sahip oldukları av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaralarım av tezkeresine kaydettirmek zorundadırlar. Avcılık dışındaki amaçlarla av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler, oturdukları mahallin en büyük mülkiye amirinden yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak zorundadır. Sahip oldukları tüfeklerin cins, marka, çap ve seri numaraları bu belgeye kaydedilir. Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir,, ancak av tezkeresi yerine kullanılmaz Yivsiz tüfek sahipliği belgelerinin verilmesi, bu belgelere ve av tezkerelerine tüfeklerin niteliklerinin işaretlenmesi, ayrıca av bıçaklarının damgalanması ve diğer işlemler İle bunlara ilişkin kayıtların tutulmasına dair esas ve usuller yönetmelikte belirtilir. Tüfek ve Tabancaların El Değiştirmesi : MADDE 10. Yivsiz av tüfekleri İle nişan tüfek ve tabancalarının herhangi bir nedenle el değiştirmesi halinde yapılacak iş ve İşlemler yönetmelikte belirtilir. İzinsiz İmalata His kin Cezalar : BEŞÜNCl BÖLÜM Suçlar ve Cezalar M A D D E ncü maddede belirtilen kuruluş İznini veya 5 nci maddede belirtilen faaliyet iznini almadan bu Kanun kapsamına giren yivsiz tüfek, nişan tüfek ve tabancaları İmal eden fabrika veya imalathane kuranlara veya işletenlere veya İşyerleri ya da ikametgâhlarında söz konusu silahları imal edenlere veya 6 ncı maddede belirtilen esaslara aykırı olarak yapan veya satanlara 1 yıldan & yıla kadar hapis ve liradan az olmamak üzere ağır para cezası verilir. İmal edilen veya satılan tüfek ve tabancaların müsaderesine hükmolunur.

5 15 Eylül 1981 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 5 İmalat ve Satis Listeleri İle belgelerinin Zamanında Verilmemesine İlişkin Cezalar : MADDE nci ve 8 nci maddelerde belirtilen imalat ve satış listeleri ile belgelerini süresi içinde vermeyen veya imalât ya da satışım bildirmeyen imalatçı ve satıcılara liradan liraya kadar ağır para cezası verilir. Tekerrürü halinde iki katı cezaya hükmolunur. İkinci tekerrürde imalatçı veya satıcılara 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile birlikte ceza süresi kadar meslek ve sanatın tatili cezasına hükmedilir. AV Tezkeresi ve Diğer Belgelere İlişkin Cezalar : MADDE 13. Av tezkeresi veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi olmadan yivsiz av tüfeği bulunduran veya taşıyanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 549 ncu maddesindeki ceza hükümleri uygulanır ve ayrıca tüfeğin müsaderesine hükmedilir. ALTINCI BÖLÜM Geçici Hükümler GEÇİCİ MADDE 1. Bu Kanun kapsamına giren yivsiz av tüfeği, nişan tüfek ve tabancası İmal eden fabrika ve imalathaneler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, teknik nitelikler, kapasite ve güvenlik yönünden uygun şartlara sahip olduklarım Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına onaylatmak ve İçişleri Bakanlığından faaliyet İzni almak ve aynı zamanda bu süre İçinde 6 ncı madde hükümlerine göre namlu basınç kontrol tezgâhlarım kurmak zorundadırlar. Bu şartları yerine getirmeyen fabrika ve imalathanelerin faaliyetleri sürenin bitiminde durdurulur. GEÇİCİ MADDE 2. Ellerinde yivsiz av tüfeği bulunanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; a) Av tezkeresi hamilleri yivsiz av tüfeklerini bu tezkerelerine işletmek, b) Av tezkeresi olmayan avcılar, av tezkeresi almak. c) Diğerleri, yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak, Zorundadırlar. Bu süre içinde, yukarıda belirtilen İşlemleri yapanlardan menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara uygunluk aranmaz, GEÇİCİ MADDE 3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 60 gün içinde tüm imalatçı ve satıcılar ellerinde bulundurdukları yivsiz av tüfeklerini, nişan tüfek ve tabancalarım mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek zorundadırlar. Tespit edilen bu tüfek ve tabancalar hakkında 6 ncı madde hükmü uygulanmaz. Ancak bu tespitten sonra yapılacak imalat ve satışlarda 6 ncı madde hükümleri uygulanır. Kaldırılan Hükümler : YEDİNCİ BÖLÜM Son Hükümler MADDE Aralık 1934 tarih ve 2637 sayılı Taşınması Yasak Olmayan Silahların Alım Satımı Hakkında Kanun ve buna ilişkin Nizamname yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelik Yapılması : MADDE 15. Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde İçişleri Bakanlığının Koordinatörlüğünde, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor Bakanlıklarınca müştereken çıkarılır. Yasama BolumüSayfa: s

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1981 Sayı : Yürürlük : MADDE 16. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme : MADDE 17. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 14/9/ /9/1981 a Kamu Kuruluşlarını Yurt Dışındaki ihalelere Katılması Hakkında Kamill Kamu Kuruluklarının Yurt Dışındaki İhalelere Katılması Hakkında Kanun Kanon No Kaimi Tarihi: 11/9/1881 Kamın No Kabul Tarihi: 11/9/1981 MADDE 1. -Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ve müesseseler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve kanunla kurulan diğer kamu kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına ya da birlikte Devlete, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait olan kuruluşların faaliyet alanlarına giren konularda yurt dışında yapılacak ihalelere katılabilmelerine, taahhütlere girişebilmelerine, bu amaçla gerekil inceleme, araştırma, proje, inşaat ve İşletme gibi hizmetlerle girişilen taahhüdün gereği olan diğer işlem ve hizmetleri bizzat veya aralarında birleşerek yahut bu kanun kapsamı dışında kalan yeril ve yabancı kuruluşlarla ortaklık şeklinde yapabilmelerine izin vermeye, bu faaliyetleri kontrol ve nezaret etmeye ve bu konulardaki usul ve esasları tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 8. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 14/9/ Sayılı T. O, Turizm Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi : 11/9/1981 MADDE sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun 1570 sayılı Kanunla değişik 5 ncl maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Sermaye : Madde 5. Bankanın sermayesi, herbiri 1000 TL. kıymetinde ( ) hisseye ayrılmış olarak onbeş milyar Türk Lirasıdır. Müteaddit hisseleri ihtiva etmek üzere çıkarılacak hisse senetlerinden her birinin İhtiva edeceği hisse miktarı anasözleşmede gösterilir. MADDE sayılı T. C Turizm Bankası Kanununun 1570 sayılı K a muda değişik 6 ncı maddesinin 7 ncl fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, (C) Grubu hisse senetleri, hazine ile birlikte hamiline muharrer olmak üzere diğer özel ve tüzelkişilere tahsis olunmuştur. MADDE 3. Aynı Kanunun 15 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Bankanın para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, bilanço, zabıtname, rapor ve diğer her nevi evrak, defter, vesikaları ve bütün malları, devlet malı hük- YASAMA Bolumu Sayfa : 8

7 15 Eylül 1981 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 müsdedir. Bunlar üzerinde suç isleyen banka personeli, devlet memuları gibi cezalandırılırlar. MADDE 4. Aynı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Muaflıklar : Madde 20. Bankanın elde ettiği gelirler Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden, edineceği gayrimenkuller ise her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. MADDE 5. Aynı Kanunun ek geçici maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. c) 15 milyar TL, sına çıkartılmak suretiyle banka sermayesinde yapılan artışın tamamı, (A), (B), (C) grubu hisse senetleri karşılığı olarak 1981 mali yılından itibaren Uç yıl içinde Hazinece karşılanır. MADDE 6. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 14/9/1981 Anıtkabir Hizmetlerinln Yürütülmesine ilişkin Kanun Kanun No Kabul Tarihi : 11/9/1981 MADDE 1. Ankara'da Atatürk'ün aziz nâşının defnedildiği Anıtkabir'in ve buradaki Atatürk'ün hayat ve hatırası ile ilgili müze, kütüphane ve diğer tesislerin her türlü hizmetlerinin yürütülmesinden Genelkurmay Başkanlığı sorumludur. MADDE 2. Anıtkabir hizmetleri için kurulacak komutanlığın kuruluş, kadro ve görevleri ile Anıtkabir'deki merasimlerin şekli ve ifası, alınacak emniyet tedbirleri, müze, kütüphane ve diğer tesislerin idaresi, mali konular, bakımı, onarımı ve benzeri hususlar bu Kanunun yayımını İzleyen Uç ay içerisinde hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. MADDE 3. Anıtkabir'in her türlü giderleri Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinden karşılanır. MADDE sayılı Anıtkabir'in Her Türlü Hizmetlerinin Maarif Vekâletince İfasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1. Anıtkabir Müdürlüğünde görevli personelden gerekli görülenler, tüm özlük ve kazanılmış haklarının muhafazası kaydı ve kadroları ile Anıtkabir hizmetleri için kurulacak komutanlığın kadrolarına atanırlar, artan personel Kültür Bakanlığınca uygun görülecek diğer görevlerde istihdam edilirler. 2 nci maddede yer alan yönetmelik yürürlüğe konuncaya kadar Anıtkabir Müdürlüğü personeli mevcut statü içerisinde görevlerine devam ederler. GEÇİCİ MADDE 2. Anıtkabir Müdürlüğünün tüm araç ve gereçleri Genelkurmay Başkanlığına devredilmiştir. GEÇİCİ MADDE 3. Anıtkabir giderleri için Kültür Bakanlığının 1981 Yılı Bütçesine konulmuş bulunan ödeneğin Milli Savunma Bakanlığı bütçesine aktarılması için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. MADDE 5. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 14/9/1981 YasamaBölümüSayfa.- T

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 15 Eylül 1981 Sayı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: SAYI: 1981/95 Döviz Kurları Bülteni 15 EYLÜL 1981 TARİHİNDE UYGULANACAKTIR II SAYILI LİSTE (TL Olarak) Dövizin Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Sataş 1 ABD doları 119,80 122,20 119,80 123,39 1 Avustralya doları 137,11 139,85 130,25 141,22 1 Avusturya şilini 7,19 7,33 7,19 7,41 1 Batı Alman markı 50,45 51,46 50,45 51,96 1 Belçika frangı 3,08 3,14 2,93 3,17 1 Danimarka kronu 18,10 16,42 16,10 16,58 1 Fransız frangı 21,04 21,46 21,04 21,67 1 Hollanda florini 45,66 46,57 45,66 47,03 1 İsveç kronu 21,03 21,45 21,03 21,66 1 İsviçre frangı 59,09 60,27 59,09 60, İtalyan lireti 10,02 10,22 9,52 10, Japon yeni 51,95 52,99 49,35 53,51 1 Kanada doları 99,96 101,96 94,96 102,96 1 Kuveyt dinarı 421,83 430,27 400,74 434,48 1 Norveç kronu 19,89 20,29 18,90 20,49 1 Sterlin 213,27 217,54 213,27 219,67 1 Suudi Arabistan riyali 35,05 35,75 33,30 36,10 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD doları 16,6620 Avusturya şilini 2,3746 Batı Alman markı 38,8961 Belçika frangı 7,4409 Danimarka kronu 5,6939 Fransız frangı 2,6237 Hollanda florini 5,6966 isveç kronu 2,0274 isviçre frangı 1195,60 italyan lireti 230,60 Japon yeni 1,19847 Kanada doları 6,0231 Norveç kronu 3,4179 Suudi Arabistan riyali 1 Avustralya doları 1,1445 ABD doları 1 Kuveyt dinarı 3, Sterlin 1,7802 m SAYILI LİSTE 1, ABD DOLARI = TL 113,80 (Döviz alış kuru) Yürütme v» İdare BSlOmu Sayfa: e

9 T.C. Resmî Gazete Kurulu» Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Kumlu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Eylül 1981 SALI Sayı: ^ 15 Eylül 1881 SALI Sayı: ILÂN BÖLÜMÜ Yargı ilânları Konya 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : E. No : 1973/855 K. No : 1981/284 Davacılar Fatma Şener, Emine Avgören, Kadriye Coşkun, Mustafa Savcıoğlu vekili Av. Yücel Tuncay tarafından davalılar Emine Vayvadı ve arkadaşları aleyhine açılan kadastro tesbltin İptali Ve tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda : 25/5/1981 tarihli ilamı İle Konya'nın Büyükkumköprü Mahallesi 1693 ada, 1 parsel numaralı 7720 m? taşınmaz için kadastroca yapılan tesbit, ek karar ve beyannamesinin iptali ile tamamı (A-B dahil) 4 hisse itibariyle 1er hisseden 4 hissenin Mehmet Savcıoğlu varisleri davacı Fatma Şener, Emine Avgören, Kadriye Coşkun, Mustafa Savcıoğiu adına tesbit ve tesciline, davaya kadastro sıfatı ile bakılmış olduğundan harç almağa mahal olmadığına, dava kıymetine göre davacı vekili için TL. ücreti vekaletin ve davacılar tarafından yapılmış 4.042,50 lira mahkeme masrafının davalı Emine, Münüre ve Sıddıka'nın 13/3/1979 tarihli celsedeki kabulleri veçhile, davacılar'vekillninde bü davalılar yönünden ücreti vekalet ve masraf istemedikleri aynı celsede beyan etmesi nazara alınarak bu davalılar hariç diğer davalılardan alınarak davacılara ödenmesine ve 1973/ karar sayılı ihtiyati tedbir kararının hüküm kesinleşinceye kadar devamına karar verilmiş olup, adresi meçhul olan davalılardan Sadettin Damar ve Seyit Damar'a hüküm özetinin ilânen tebliği karargir bulunduğundan işbu ilânın neşir tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davalılar tarafından temyiz vukuu bulmadığı takdirde, hüküm kesinleşmiş sayılacağı, ilamın tebliği yerine kaim olmak üzere keyfiyet davalılara ilânen tebliğ olunur Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No : 1975/119 K. No : 1981/3 Bıçakla yaralamak suretiyle öldürmeye teşebbüs suçundan sanık Ankara Yenimahalle Çarşı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hasan ve Şefika oğlu, 1338 doğumlu Kemal Altıntaş hakkında Mahkememizden verilen 29/1/1981 tarih ve 1975/119 esas 1981/3 karar sayılı ilamı ile 5 ay 15 gün hapis cezasına hükümlü karar adı geçen sanığa bugüne kadar tebliğ edilemediğinden İlânen tebliğine karar verilmiş olup, Tebligat Kanun ve hükümlerine göre ilân tarihinden (15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur /1-1

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 15 Eylül 1981 Sayı: 1745» Elazığ 2. AsUye Hukuk Hâkimliğinden : E. No : 1978/567 K. No : 1980/251 Davalı (Muhatap), Cuma Yıldırım, Elazığ Mustafapaşa Man. al Kazımkarabekir Cad. No. 29 Elazığ adresinde oturur, halen adresi meçhul. Davacı Zeynep Tılduım tarafından davalı yukarıdaki adreste oturur Palu İlçesi Karacabağ köyü nüfusuna kayıtlı Cuma Yıldırım aleyhine açılan boşanma davası sonunda mahkememizce 1/7/1980 gün ve 1978/567 esas 1980/251 sayılı kararla tarafların boşanmalarına, davalının bir yıl süre ile evlenmekten memnulyetine çocukları Ömer, Ramazan'ın velayetlerinin davalıya Haticenin ise davacıya verilmesine davacı vekiline takdir edilen TL. ücreti vekale ile TL. yargılama giderinin davalıdan tahsili İle davacıya verilmesine karar verilmiş olup ve adresi belli olmayan davalıya hükmün Hanen tebliğine, kanuni suresinde temyiz edilmediğinden hükmün kesinleşeceği karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur Fethiye AsUye Ceza Hâkimliğinden : E. No: 1977/49 K. No : 1978/472 (Fethiye Asliye Ceza Mahkemesinin 29/12/J978 tarih ve 1977/ /472 sayılı ilâmı ile yankesicilik suretiyle hırsızlık suçundan sanık Diyarbakır Merkez A l i- paşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı Remzi ve Halise'den olma 1958 D. lu Şaban Böçekln TCK. nun 492/7-son ve 525. maddesi gereğince beş yıl müddetle hapis ve bu kadarda genel gözetim cezası altında bulundurulmasına yine aynı madde TCK. nun 492/7-son ve 525. gereği beş yıl hapis ve bu kadarda genel gözetim cezası altında bulundurulmasına ki toplam olarak on sene müddetle hapis ve bu kadarda süre genel gözetim altında bulunmasına dair karar sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin meçhul kalması nedeni ile ilânen tebliğine karar verilmiştir. İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince ilânen tebliğ olunur Çınar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1981/90 Davacı Be dr an Okat tarafından Nüfus Başmemurluğu aleyhine açılan isim düzeltilmesi davasının yapılan duruşmasında : Çınar ilçesi Akpınar Mahallesi C. 5, Sahife 55, Kütük 26 da nüfusa kayıtlı Ahmet ve Güllü'den olma 1341 doğumlu Bedran Okat'ın isminin Bedirhan Okat olarak değiştirilmesine Çınar Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/8/1981 gün ve 1981/85 sayısı ile karar verildiği ilân olunur Çorlu Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1979/402 Davacı Fuat Koç vekili Avukat Hasan Orta tarafından davalı İsmet Can aleyhine açılmış bulunan İşbu tahliye davasının yapılmakta olan yargılamasında : Davalının adresinin meçhul olduğu yaptırılan zabıta tahkikatı ile anlaşılmakta duruşma günü olan 20/10/1981 günü davalının duruşmada hazır bulunması aksi halde Usulün 509. ve 510. maddeleri gereğince duruşmanın gıyabında yapılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere İlânen tebuğ olunur

11 15 Eylül 1981 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Mut Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Dosya No: 1981/19 D. ta Davacı Mut Meydan Mahallesinden Havva Bozkurt vekili Avukat Nuri A İver tarafından davalı Mahmut Bozkurt hakkında açûaa ihtar davasının sonunda verilen karar gereğince, Mut Meydan Mahallesinde mukim olup Ali ve Şertfe'den olma 1329 D. lu Mahmut adresi meçhul olduğundan ilânen tebligat yapılmasına karar verilip İş bu ilanın tebliğinden itibaren bir ay içinde müşterek haneye dönmesi aksi halde ihtar istiyenin boşanma davası açmakta haklı olacağı ilânen tebliğ olunur a Kartal 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden: 1981/312 İffet Aksan tarafından Tülin Filips aleyhine açılan evlâtlığın reddi davasında : Davalı Tülin Filips)e dava dilekçesi, dilekçede bildirilen adresi Kabataş, Setüstü No. 62 İstanbul adresine tebliğ edilemediğinden, zabıtaca da adresi belli olmayan davalıya dava dflakçesihm ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, duruşma günü olan 21/9/1981 günü saat 9.30'da duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde adına gıyap kararı çıkartılacağı dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur, Ceyhan Asliye Ceza Hâkimliğinden : Esas No : 1979/505 Karar No : 1980/284 Davacı : Hukuk Amme Müşteki : Duran Taban, Hasan Boğa, Veli Yağcı, Hasan Köseler, Maznun : Hasan Taban babası Hüseyin ve Cenüle'den olma, 1951 D. lu Ceyhan lisesinin Soysalı Köyünden. Maznun Hasan Taban'ın sabit olan fiü ve hareketinden dolayı eylemine uyan, TOK. nun 510, 522 maddeleri gereğince on ay süre üe hapsine karar verildiği ve ancak yaptırılan tahkikatta sanığın adresinin meçhul bulunduğu zabıtaca verilen cevabi yazıdan anlaşıldığından tebligat yapılmamış olması nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildiği tebliğ olunur Seydişehir Asliye Hukuk (Kadastro) Hâkimliğinden : E. No : 1977/605 K. No : 1981/124 Davacı Durdu Bala, müdahil Raşit Dindar ve davalılar Oktay Er kal, Mihrinisa Erkal ve Olcay Murtulgu v.s. aleyhlerine açılan tesbitln İptali ve tescil davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda: Mudahllin davasının kabulü ile Seydişehir Ulukapı Mahallesi 311 ada 36 parsel sayılı taşınmazın tesbltlnln iptali İle müdahil Salih oğlu Raşit Dindar adına tapuya tesciline karar verildiğinden davalılardan Oktay Erkal, Mlhrinlsa Erkal ve Olcay Murtulgu'nun adresleri meçhul olduğundan karar tebliğinin ilânen yapılmasına karar verildiğinden bu kararın Resmi Gazete'de 11 ânından sonra davalıların 30 gun içinde bu kararı temyiz etmeleri temyiz etmedikleri takdirde kesinleşeceği ilam tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur

12 Sayfa: 12 RESMİ GAZETE 15 Eylül 1961 Sayı: Gölcük Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1979/221 K. No : 1980/209 Dolandırıcılık suçundan sanıklar Haca Topal ve Murat Demirtaş hakkındaki gıyabi karar için aranan ve bulunmayan Şakir ve Gülnüz'den olme 1930 da olma Hacı Topal'ın suçu sabit görülerek T.C.K. nun 503/1, 5435 S.K. değişik S - 2. mad. 30 kafa, T.C.K. 522, 647 S.K. 4. T.C.K. 72, TL. ağır para cezasına adı geçen mahkûm edildiğinden ve diğer sanık Mustafa oğlu 1937 D. lu Murat Derürtaş'ın suçu sabit göfcülmeyerek beraat ettiği ve gıyabi ilam bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediğlnden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlülere kararın ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının Resmi Gazete'deki nesir tarihinden itibaren 15 gün içinde kesinleşmiş sayılacağına, ilân üwetinin kendisinden alınacağı ilân olunur Turgutlu Tapulama Hâkimliğinden : /87 Davacı Aydın Savcı ile davalı Mustafa ve Emine Eren arasındaki tesbite İtiraz davasında mahkemece 9/12/1976 tarih 1976/87 esas, 1976/199 karar sayılı ilamı ile Ahmetli 509 parsel sayılı taşınmazın 12 hisse Aydın Savcı, 48 hisse Mustafa Eren ve 20 hisse Emine Eren adına tapuya kayıt ve tesçihne karar verilmiş ve Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 20/10/1977 tarih 1977/ sayılı ilamı İle hükmün onanmasına karar verilmiş olup, Yargıtay İlamı davacı Aydın Savcının varisleri olan İbrahim Sava, Zeynep Bulut ve Ahmet Savcı'ya adresleri zabıtaca tahkik edilmesine rağmen tesblt edilemediğinden davacı Aydın Savcı varisleri İbrahim Savcı, Zeynep Bulut ve Ahmet Savcı'ya Yargıtay ilamı tebliğine kaim olmak üzere İlân olunur m Ankara 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: E. No : 1978/791 K. No : 1981/336 Adresi meçhul davalı: Yaşar Sanoğulları, Bestekar Sok. No. 17/2 Kavaklıdere Ankara. Davacı Bayındırlık Bakanlığı vekili Av. Cansu özere an tarafından davalılar Yaşar Sarıoğulları ve arkadaşları aleyhlerine açılan alacak davasının yapılan aleni muhakemesi sonunda : ,59 Uranın dava tarihine kadar hesap eduen ,38 Ura ki toplam ,97 Uranın davacı vekiu için biçilen 6.282,25 Ura veklluk ücreti Ue birlikte davalılar Yaşar Sanoğulları, Orhan özgül ve Arif Nusret Say"dan müştereken ve müteselslzen, ,83 Ura ile dava tarihine kadar hesap edilen ,05 lira ki toplam, ,98 Uranın 5.706, Ura vekillik ücreti İle birlikte davalılar Yaşar Sanoğulları, Abdullah Demlrpençe ve Arif Nusret Say*dan, 896,18 Uranın 293,56 Ura faiz ki toplam 1.189,74 Uranın 118,90 lira vekiluk ücreti ile birlikte davalılar Yaşar SanoğuUan, Abdullah Demlrpençe ve Arif Nusret Say'dan müştereken ve müteselsilen alınıp davacıya ödenmesine, 3.633, Ura ilam harcı ile , lira yargılama masrafının dahu davalılardan tahsiline, 11/5/1981 tarih ve Esas 1978/791, Karar 1981/336 sayı ile karar verilmiştir. Yukarıda hüküm fıkrası yazılı karalın adresi meçhul davalı Yaşar Sanoğullan'na tebliği yerine kaim olmak üzere keyfiyet Uânen tebuğ olunur

13 İS Eylül 1981 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 Milas Asliye Ceza HâkimUğlnden : E. No : 1980/482 K. No: 1981/147 {Ruhsatsız yapılan Llgoreks İsimli piyan balı İlacı ruhsatsız olarak halka satmaktan maznun Turhal İlçesi Ortaköy nüfusunda kayıtlı AH oğlu, 1929 D. lu Köşe'- den olma Kamil Atay müsnet suçtan beraatine karar verilmiş olup, Ura kefalet parasuun CMUK. nun 123. maddesi gereğince mazeretsiz olarak duruşmalara gelmediğinden, Hazineye gelir kaydına dair karar şimdiye kadar maznuna tebliğ edileme^ diği ve aramalara rağmen adresi tespit olunamadığmdan, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile hükmün llânen tebliğine ve ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir, llânen tebliğ olunur Adana 1. AsUye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1980/247 K. No: 1981/149 Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet suçundan samk Vlckorjohmh Penlkian hakkında Mahkememizin 23/6/1981 günü ve Esas 1980/240, Karar 1981/149 sayılı Hamiyle T.C.K. 456/2-459/2, 2248, T.C.K. 19,647 S.K. 4-6, 6085 S. K. 60/E maddeleri uyarınca TL. ağır para ve 15 gün meslekten men cezasıyle mahkumiyetine sanığın, gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı TebUgat Yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30. ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazete'de llânen tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir, llânen tebuğ olunur Gelibolu Sulh Hukuk Hâkimliğinden : E. No: 1980/43 K. No : 1981/205 Davacı Gelibolu Vergi Dairesinde Şef Kemâl Budak vekili AV. Muammer özbibercl tarafından, davalılar Mlşon Mollna, Piyevenide Molina, ttsak Mollna ve Simha Alfrlniya MoUna Mollna aleyhlerine, Mahkememizde açılan İzaleyi şüyuu davasının yapılan yargılaması sonunda: Gelibolu'nun Yazıcızade MahaUesi, Hacı Zeki Sokağında vaki ve kâin olup, tapunun pafta : 33, ada: 216, parsel: 5'de Isak kızı Piyavenlda Mollna adına 2/16 hissesi, Bünyamin oğlu, Isak Mollna adına 4/16 hissesi Molina Mirkado BUnyamin kızı Simha Alfrlniya adına 2/16 hissesi Mirkado Bünyamin oğlu, Mlşon Molina adına 4/16 hissesi, Halil oğlu, Mustafa Kemal Budak adına 4/18 hissesi kayıtlı bulunan 133,44 miktarında kârgir ev olarak kayıtlı bulunan taşınmaz malın, hissedarlar arasında kabili taksim olmadığından, tamamı bilirkişilerce takdir edilen , TL. üzerinden açık artırma ile mahkeme başkâtibi tarafından satılmak suretiyle şüyuunun İzalesine mütedair, Mahkememizden verilen 15/7/1981 gün ve 1980/43 Esas, 1981/206 Karar sayılı karar davalıların tümünün adresleri meçhul olduğundan, gıyaplarında verilen İşbu kararın Resmi Gazete ile ilân edilmesine mütealdr İşbu kararın, davalılar Mlşon Piyavenlda, Isak ve Simha tarafından itibaren 23 gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği, davalılara tebligat yerine kaim olmak üzere Üânen tebuğ olunur, 13687

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 15 Eylül 1961 Sayı: Adana 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden : Esas No : 1979/170 Karar No : 1980/576 Kaçakçılık suçundan sanık Mehmet oğlu 1959 doğumlu Nebi Kayhan hakkında mahkememizin 25/8/1980 gün ve Esas 979/170, 980/576 karar sayılı ilamıyla 1918 S. K Değ. 25/3, 33, 647/ maddeleri uyarınca 4 ay hapis, 220 TL. ağır para cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ncl maddesindeki esaslar dairesinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi İlânen tebliğ olunur Esas No : 1979/1654 Karar No : 1980/356 Tekel kaçakçılığı suçundan samk Mustafa oğlu 1965 doğumlu Niyazi Şen baklanda mahkememizin 8/5/1980 gün ve Esas 979/1564, 980/356 Karar sayılı ilamıyla 1918 S. K 25/3, 33, 647/4., 4025 maddeleri uyarınca 6 ay hapis, TL. ağır para cezası, ağır para cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine. İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi. ilânen tebliğ olunur m Çamlıdere Sulh Ceza Hâkimliğinden : Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan samk Yılmaz oğlu Suzan'dan olma 1956 doğumlu Metin Uysalh'nın mahkememizde yapılan davasının açık duruşmasında : Mahkememizden verilen 13/4/1981 tarih ve 1980/207 Esas 1981/81 Karar sayılı ilâmla verilen 825 lira hafif para cezası ile üç gün meslek ve sanatın tatili cezasına ait hüküm sanığın bunca aramalarına rağmen tebliğ edilemediğinden hüküm kesinleşmemiştir saydı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete ile ilânına, Hân masraflarının ilerde haksız çıkacak taraftan alınmasına ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde kanuni yollara başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağına karar verildi IPethiye Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1980/193 K. No : 1980/453 Fethiye Asliye Ceza Mahkemesinin 2/12/1980 gün ve 1980/ /463 sayılı ilâmı ile müessir ful suçundan samk Fethiye Uzunyurt köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa ve Fatma'dan olma, 1950 D. lu Asım Gürol'un TOK nun 456/2, 457/1, 81/2. maddesi gereğince iki sene sekiz ay onyedi gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin meçhul kalması nedeni Üe ilânen tebliğine karar verilmiştir. ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasını 7201 saydı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İlânen tebliğ olunur

15 15 Eylül 1981 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 15 Milas Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1978/25 K. No : 1981/136 Tedbirsizlik dikkatsizlikle yaralamaktan sanık Burdur ili Çesmedam Mahallesinden Şükrü kızı Mualla'dan olma 1949 Doğumlu Demet Okay T.C.K nun 459/2, 5435, 2248 S.K. la değişik 647 S.K. 4/2. ve 6085 sayılı Kanunun 60/e. maddesi ile 565 Ura ağır para cezası ve ehliyetnamesinin 15 gün süre ile geri alınması ve bu cezaların 647 S.K. nun 6. maddesi gereğince ertelenmesine, 88 lira yargılama giderinin sanıktan alınmasına dair 11/5/1981 tarihli gıyabi hüküm samğa şimdiye kadar tebliğ edilemediği ve aramalara rağmen adresi tesbit olunamadığindan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29. ve 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilânen tebliğine ve İlân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. İlân olunur /1-1 Reyhanlı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1980/152 Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Abdulkadir Güllü tarafından davalı Nuriye Başbuğ aleyhine Mahkememize açılan kira akdinin feshi ve tahliye davasının açık duruşmasında : Davalı Nuriye Başbuğ bütün aramalara rağmen PTT ve zabıta marifetiyle tebligat yapılamadığından gazete ile ilânına karar verildiğinden 20/11/1981 gün ve saat 9.00 da mahkemeye gelmeleri veya kanuni bir vekil göndermeleri aksi takdirde duruşmanın gıyabında karar verilebileceği davetiye ve gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunu.r / 1-1 O) Bayburt Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1979/289 Davacılar Bayburt Tuzcuzade Mahallesinden Eşref özden ve Recep özden tarafından davalı Bayburt Tuzcuzade Mahallesinden Ali kızı Elif aleyhine açmış oldukları kadastro tespitinin İptaU ve tescil davasının Mahkememizce yapılan açık duruşması sırasında : Davalı AU kızı EUf'in bütün aramalara rağmen adresi tespit edilip adına davetiye tebliğ edilemediğinden 21 Mayıs 1981 tarih sayılı Resmî Gazete İle adına davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebügat yapılmış olup bu kez 25/8/1981 günlü ara kararı gereğince adına gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebugat yapılmasına karar verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı 23/10/1981 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulunması veya Ur vekil marifeti ile kendisini temsil ettirmesi gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur NazllU 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1978/380 Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalılar Mustafa Kantav vs. aleyhine açılan tapulama tesbitlne itiraz davası sonunda : Mahkememizin 25/2/1981 gün ve 1978/ sayılı karan davalılar Mehmet kızı Ayşe, Mehmet oğlu Halil ve İbrahim karısı Şükriye'ye ilânen tebliğedllmiş dosya temyiz edilmekle Temyiz Mahkemesi mahkeme kararım onadığı, davalılarca bu ilânın tebliğinden itibaren 15 gün içinde kararın tashihi yoluna gitmeleri aksi halde hükmün kesinleşeceği hususu ilân olunur

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1881 Sayı: Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No : 1979/190 K. No : 1979/246 Davacı : K. H. Sanık : Ferit Naldemir, Mustafa oğlu, Ayşe'den olma, 1952 D. lu Giresun ili Hisargeriş Köyünden, Suç : Görevli kişilerin özgürlüğünü kısıtlamak. Görevli kişilerin özgürlüğünü kısıtlamak suçundan sanık Ferit Naldemir sabit olan fiilinden dolayı T.C.K. nun 180/1. maddesi uyarınca sanığın 5 yıl ağır hapis cezası İle mahkûmiyetine 19/7/1979 tarihinde karar verilmiş, kararın PTT ve zabıta yolu ile tebliği istenmişse de, sanığın dosyada mevcut adreslerinde bulunamadığından, karar tebliğ edilememiş olduğundan Resmi Gazete'de ilânen tebliğine karar verilmiştir. Adreslerinde bulunamayan sanığın verilen cezanın Resmi Gazete'de İlânının yapılmasını müteakip 15 gün içinde kesinleşeceği ve infaz işlemlerine geçileceği Tebligat K. nun ilgili hükümleri gereğince ilân olunur Ankara 14. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1980/796 Davacı Ankara Sular İdaresi vekili tarafından davalılar Melahat Demirci (Mlmarsinan Koop. Evleri 4. Sıra 56) Hazret Yıldırım, Hüseyin Şahin ve arkadaşları aleyhlerine açılan tescil davasının Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda: Ankara ili Çankaya Dikmen Mahallesinde kain 1969 ada 26 parselde kamulaştırılan 1222 metre karelik kısmın ifrazen tamamı 9883 hisse İtibar edilerek 5740 hissesinin Mahdut Mesuliyetti Güzelyurt Birlik Kooperatifine 812 hissesi Nuri Altunışık 1900 hissesi Melahat Demirci 400 hissesinin Hazer Yıldırım 101 hissesi Hüseyin Şahin 610 hissesinin Abdulvahap Kuranal 160 mm Karacabey Erdem 160 ımn Yahya Küçük adlarına tesciline sonra istimlak suretiyle 1222 metrekarelik kısmının Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline 500 TL. Ham harcı alınmasına 15 TL. harem mahsubu ile bakiye 485 TL. harem davalılardan alınarak Hazineye irat kaydına mahkeme giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir. Daha evvelce tüm davetiyeler ilânen tebliği edilmiş olduğundan kararda davalılara ilânen tebliğ olunur. Tebligat yerine geçerii olmak üzere ilân olunur /1-1 Çerkezköy Tapulama Hâkimliğinden : Davacı Hazineyi temsilen Çerkezköy Mal müdürlüğü tarafından davalı Çerkezköy İlçesi Karh Köyünden İbrahim oğlu 1943 doğumlu İsmet Ergül aleyhine açılmış bulunan Karh Köyünde yapılan tapulama tespitine itiraz olarak bu köy hudutları içinde bulunan ve 1792 parsel sayılı ve 8375 m* miktarındaki taşınmazın davalı adına olan tespit ve tescilinin iptali ile hazine adına yapılmasına ilişkin davanın yapılan yargılaması sırasında: Davalının yapılan tüm aramalara rağmen adresinin tespiti mümkün olmadığından mahkemece Resmî Gazete İle İlânına karar verilmiş bulunmakla karar gereğince davalı İsmet Ergül'ün duruşma günü olan 30/9/1981 Çarşamba günü saat 10,00 da mahkemede hazır bulunmasının tebliğine veya kendisim bir vekil ile temsil ettirmesine karar verildi

17 15 Eylül 1881 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 17 Adana - K. Maraş - G. Antep - Adıyaman - Hatay - İçel İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No. lu Askeri Mahkemesinden : (ADANA) E. No : 1981/191 K. No : 1981/150 Suç : 6136 sayılı Yasaya aykırı davranmak, 1402 sayılı Yasaya muhalefet. Suç Tarihi: 7/5/1980 Sanık : Selçuk Akkargan, Kemal ve Aliye oğlu, 1958 doğumlu Adana Merkez Çınarlı Mah. nüf. kayıtlı aynı Mah, Belediye Karşısı No. 87 de oturur, Adana Kocavezir Mah. doktorun yanında çalışır. Karar özeti: Sanık Selçuk Akkargan'a isnat olunan halktan para toplamak suretiyle Sıkıyönetim K. lığının 5 sayılı bildirisine aykırı davranarak 1402 S. Y. muhalefet suçunu işlemiş olduğu kesin görüldüğünden eylemine uyan 1402 S. Y. nm 16/1 maddesince 1 ay süreyle hapis cezasıyla mahkûmiyetine, Sanığın 8/5/1980 tarihinden 14/5/1980 tarihine kadar gözaltında geçirdiği günlerinin 353 S. K. nun 251. maddesi uyarınca mahkumiyet müddetinden mahsubuna, sanıklarda elde olunan halktan topladıkları TL. paranın T.C.Y- nın 36. maddesince Zoralımına, Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tesis olunan ve özeti yukarda gösterilen hükmün tebliği hususunda bugüne kadar aramalara rağmen sanığın bulunamaması ve adreslerinin meçhul olduğu, bu suretle gaip sayıldığı cihetle 7201 sayılı Tebligat K. nun 28. ve 29. maddeleri uyarınca gerekçeli hükmün llânen tebliğine, aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı ilânen tebliğ olunur / 1-1 E. No : 1981/119 K. No : 1981/184 Suç : Eğitim ev öğretim özgürlüğünü engellemek. Suç Tarihi : 25/3/1980 Avukatlar : 1 Av. Hacı Ali Işık, Adana Barosu Avukatlarından, 2 Av. Ethem Sel, Adana Barosu Avukatlarından, (Sanık Zafer Akpınar ve Tevfik Yananşık vekilleri). Karar özeti: Sanıklar Tevfik Yananşık ve Ömer Zafer Akpınar ve Satılmış Yıkılmaz'm cebir ve tehdit İle öğrenim özgürlüğünü engellemek suçları sabit görülmekle T.C.K. nun 2245 sayılı yasa ile değişik 188/6. madde ve fıkrası yoluyla aynı yasanın 188/9. madde ve fıkrası uyarınca beşer yıl süreyle ağır hapis cezasıyla mahkumiyetlerine ve bezer yıl süreyle Kayseri İlinde genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmalarına, T.C.K. nun 59. maddesi uyarınca sanıkların cezalannda 1/6 oranında indirme yapılarak neticelen 4'er yıl 2'şer ay süreyle ağır hapis cezasıyla mahkûmiyetlerine ve beşer yıl süreyle Kayseri ilinde genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmalarına, T.C.K. nun 31. maddesi uyarınca sanıkların kamu hizmetlerinin yasaklanmalarına, her Uç sanığında 26/3/1980 tarihinde 3/10/1980 tarihine kadar gözaltında ve tutuklulukta geçen günlerin mahkumiyet sürelerinden indirilmesine, temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar vekillerinin sanıklar hakkında mahkememizce tesis olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün avukatların adreslerinde bulunamamaları Baro Başkanlığınca da nerede bulunduklarının bilinemediği anlaşılmakla gaip sayıldığından cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri uyarınca hükmün ilânen tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten İtibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı ilânen tebliğ olunur /1-1

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 15 Eylül 1981 Sayı : 1745» Elazığ Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinden : E. No : 1989/204 K. No : 1980/62 Davacı. K. H. Suq ; Öğretim özgürlüğünü toplu halde engellemek. Sanıklar : 1 Erdoğan Kaplan, Zeynel oğlu D. lu Pertek tstiklal Mahallesinde oturur, 2 Zöhre oz, Mustafa kızı, 1960 doğumlu, Tunceli Pertek ilçesi Aşağı Gülbahçe Köyü nüfusuna kayıtlı, 3 Hayri Bankuş, Mahmut oğlu, 1962 doğumlu, Tunceli Peltek ilçesi Aşağı Gülbahçe Köyü nüfusuna kayıtlı, 4 Hıdır Kaplan, Zeynel oğlu, 1962 Doğumlu, Pertek ilçesi Eltnakaji Köyü nüfusuna kayıtlı, 5 Hıdır Güneri, Hasan oğlu, 1962 doğımlu, Tuncoli Pertek ilçesi Aşağı Gülbahçe Köyü nüfusuna kayıtlı, Pertek istik'il Mahallesinde oturuı, 6 Hasan Erdoğmaz/ Zeynel oğlu?964 doğumlu, Tunceli Pertek ilçesi Söğütlütepe Köyü nüf. kayıtlı Pertek ls 'klal Mahallesinde oturur, f 7 İbrahim Sefer, Bekir oğlu 1963 D. lu Tunceli Pertek ilçesi Ardıç Köyü nüfusuna kayıtlı, Pertek istiklal Mahallesinde oturur. 8 Aziz Aslaner, ismail oğlu, 1963 doğumlu, Tunceli Pertek İlçesi Aşağı Gülbahçe Köyü nüfusuna kayıtlı Pertek istiklal Mahallesinde oturur, 9 Servet Aspaslan Ahmet oğlu, 1961 doğumlu Tunceli Mazgirt Akpazar Nahiyesi Çarşıbaşı Köyü nüf. kayıtlı, Pertek ilçesi İstiklal Mahallesinde oturur, 10 Ferhat Taş, Hüseyin oğlu, 1962 D. lu Elazığ Kuyulu Köyü nüfusuna kayıtlı Pertek İstiklal Mahallesinde oturur Erzurum Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No. lu Askeri Mahkeıresinden : E. No : 1980/39 K. No : 1980/43 Sanıklar : ILANEN TEBLÎö KARARI 1 Mehmet Nezih Ekici, Ömer Lütfü oğlu, Hatice'den doğma, 1953 doğumlu, Sivas Zaviye Ahbaba Mahallesi nüfusunda kayıtlı olup, Sivas D.D.Y, Lojmanları 399. Sokak 19 numarada mukim. 2 Mehmet Toprak, Ahmet ve Nuriye oğlu, 1957 doğumlu, Şarkışla'da nüfusa kayıtlı Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 3 Gönül Özer, Hacı Abdullah ve Kadrıye kızı, 1958 doğumiu, Yıldızeli İlçesi Yağu Bucağı nüfusuna kayıtlı Sivas Emek Mahallesi 61 Evler Alparslan Apt. Kat 2 No. 3 de mukim, 4 Haydar Kabasakal, Mustafa ve İkbal oğlu, 1958 doğumlu, Gemerek İlçesi Sızır Köyü 45 hanede nüfusa kayıtlı Sivas Cumhuriyet Caddesi Koraltah Apt. No. 5 de oturur. 5 Salim Tan, Ömer Latfi oğlu, 1957 doğumlu, Sivas Sırıklı Köyünde nüfusa kayıtlı olup, Sivas Yenimahalle 444. Sokak 11 numarada mukim, 6 Mehmet Atalan, Bayram ve Esma oğlu, 1956 doğumlu, Gürün ilçesi Tepecik Köyünde nüfusa kayıtlı aynı köyde oturur, 7 Mesut Berber, Hacı Ahmet ve Muhsine oğlu, 1957 doğumlu, Malatya- Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Köyü 34 hanede nüfusa kayıtlı ve mukim,

19 15 Eylül 1981 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa t 19 8 Mustafa Kazar, Salih ve Seher oğlu, 1958 doğumlu, İmranlı ilçesi Merkez Kızılırmak Mah. nüfusunda kayıtlı Sivas Küçükkazancılar 62. Sokak 16 numarada mukim, 9 Yılmaz Kızılcan, Necmettin ve Fatma oğlu, Sivas Ulaııak Mahallesi nüfusunda kayıtlı Sivas Altuntabak Mah. 79. Sokak 5 numarada mukim. 10 Nihat Büyükbaş, Fettah ve Saniye oğlu, 1960 doğumlu, Elazığ Sivrice ilçesi Düzbahçe Köyü 33/10 hanede nüfusa kayıtlı Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 11 Hidayet Top, Mustafa oğlu, Faika'dan doğma, 1961 doğumlu, Refahiye Yurtbaşı Köyü 80 hanede nüfusa kayıtlı ve Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 12 Şahin Poğan, Ebubekir ve Nuriye oğlu, 1954 doğumlu. Şarkışla ilçesi Başveran Köyü nüfusunda kayıtlı Sivas Aydoğan Mahallesi 114. Sokak 2 nunıaıada mukim, 13 Salim Karaoğlu. Kadir oğlu, Fatma'dan doğma, 1958 doğumlu Yıldızeli İlçesi Ilıca Köyünde nüfusa kayıtlı ve Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 14 Şener Ateş, Nevraz ve Sinazer oğlu doğumlu, Arpaçay İlçesi Gönülalan Köyü nüfusunda kayıtlı Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 15 Halil ibrahim Taştan, Hamza ve Saliha oğlu, 1957 doğumlu, Suşehri Merkez Kemalpaşa Mahallesi 208 hanede nüfusa kayıtlı Sivas Altuntabak Mahallesi 68. Sokak 51 numarada mukim, 16 Muharrem Ateş, Hulusi ve Nafia oğlu, 1956 doğumlu, Zara Yeni Camii Mahallesi 349 hanede nüfusa kayıtlı Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 17 Temel Bektaş, Hamdi ve Fatma oğlu, 1954 doğumlu, Gemerek ilçesi Sızır Köyü nüfusunda kayıtlı olup, Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 18 Rabia Ulusoy, Ahmet Reşit kızı, Besime'den doğma, 1953 doğumlu, Urla 111 Pınarbaşı Mah. nüfusunda kayıtlı Sivas Hakikat Gazetesi, Karşısı Gümüş Apt Kat I No. 1 de oturur, 19 Perihan Bülbül, Mehmet ve Fatma kızı, 1957 doğumlu, Kangal ilçesi Zafer Mahallesi 78 hanede nüfusa kayıtlı Sivas Ortlilüpınar Mahallesi Hal. Sokak 13 numarada mukim, 20 Zekeriye Yükseltene, Kazim ve Hatice kızı, 1958 doğumlu, Sivas Altuntabak Mahallesi nüfusunda kayıtlı Sivas örtülüpınar Mahallesi 381. Sokak 13 numarada mukim, 21 Suzan Alay, Mehmet ve Hüsna kızı doğumlu, Şarkışla ilçesi Karaüyokuş Köyünde nüfusa kayıtlı ve Sivas Sularbaşı Mahallesi 322. Sokak 19 numarada mukim, 22 Nesrin Sakarya, tlhaml ve Şerife kızı, 1959 doğumlu, Sivas Gökçe bostan Mahallesi nüfusunda kayıtlı aynı Mahalle 579. Sokak 15 numarada mukim, 23 Vedat Aslantepe, Nazım ve Perihan oğlu, 1955 doğumlu, Malatya Uı Akpınar Mahallesi nüfusunda kayıtlı olup, istanbul, Tercüman Yunus Sokak Akın Apt. Daram an - istanbul adresinde mukim, 24 Osman Yakan, Arif ve Şerife'den olma, 1956 doğumlu, Afyon İli Çay ilçesi Aktaş Mahallesinde nüfusa kayıtlı olup, Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 25 Rahmi Demir, Mehmet ve Elif oğlu, 1954 doğumlu. Hekimhan ilçesi Taşbaşı Mahallesi nüfusunda kayıtlı halen Malatya Merkez Çıkmazda oturur, 26 Bülent Arabacı, Raif ve Nam iye oğlu, 1960 doğumlu, Zaıa ilçesi Hatif Mahallesi nüfusunda kayıtlı ve Sivas Ece Mahallesi 303. Sokak Güler Apt, 3/6 da oturur, 27 Osman Karataş, Durmuş oğlu, Şaziye'den olma, 1956 doğumlu, Şarkışla ilçesi Tuzla Köyünde nüfusa kayıtlı Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 28 Ahmet Yalınkılıç, Battal ve Yeter'den olma doğumlu, Hekimhan ilçesi Zahdettüı Köyünde nüfusa kayıtlı Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci,

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1961 Sayı: Ahmet Akkuş, Salih ve Yunlse oğlu, 1956 doğumlu. 30 Hüsnü Güler, Mustafa ve Cemile oğlu, 1959 doğumlu, Pertek İlçesi Sağma Köyü 5 hanede nüfusa kayıtlı Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 31 Mehmet Alacahan, Osman Hilmi oğlu, Hatice'den doğma, 1955 doğumlu, Şarkışla ilçesi Tahyurt Köyü nüfusunda kayıtlı Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 32 Leyla Subutay (Bayram), Kadir ve Emine kızı, 1959 doğumlu, Sivas Merkez Güdükminare Mahallesi nüfusunda kayıtlı halen Ankara - Yenimahalle nüfusunda kayıtlı Ankara - Yenimahalle Akın Caddesi Mohaç Sokak 14 numarada mukim. Suç : Hükümet memurlarına idari görevleri sırasında cebir ve şiddet göstermek suretiyle topluca mukavemet, bıçakla adam öldürmeye tam teşebbüs ve yalalamak, 6136 sayılı kanuna muhalefet. Suç Tarihi: 23/5/1978 Yukarıda suçları ve kimlikleri yazılı sanıklar haklarında Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tesis edilmiş olan 23/1/1979 tarih ve 1978/138 Esas, 1979/3 karar sayılı görevsizlik kararı ile Erzurum-Kars-Ağrı ve Artvin illeri Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulu 2 No. lu Askeri Mahkeme tarafından tesis edilmiş olan görevsizuk kararının kesinleştiği, bu nedenle iki mahkeme arasında meydana gelmiş olan olumsuz görev uyuşmazlığının 2247 sayılı Kanunun 14/1-2. maddeleri gereğince Uyuşmazlık Mahkemesine müracaatla giderilmesi gerektiği hususu Sivas C. Savcılığının 2/3/1981 gün ve 1980/1009 esas nolu yazısı ekinde gönderilmiş bulunan dava dosyası ekinde anlaşıldığına ; Bu nedenle yapılan incelede; Sivas Eğitim Enstitüsü öğrencüeri olan ve aralarında siyasi ve ideolojik görüş ayrılığı bulunan sanıkların 23/5/1978 tarihinde aralarında münakaşa ve kavga çıktığı, bu durumu önlemek maksadı ile Emniyet ekibi ile Jandarma devriyeleri olaya müdahale ettiğinde, sanıkların cebir ve şiddet kullanarak görevli emniyet kuvvetlerine mukavemet suçunu işledikleri, bu sırada sanıklardan Ali Rıza Karaömeroğlu'nun elinde bulunan bıçakla mağdur öğrenci Eyüp Demiri öldürmek maksadıyla yarahdığı, sanıklardan Haydar Kabasakal'm da mağdur Recep Vardar'ı, sanıklardan Selim Tan'ında mağdur Kamil Biçer'i muhtelif derecede ve surette yaraladığı şeklinde cereyan ettiği anlaşılan olayın; Askeri Mahkeme tarafından tesis edilmiş olan görevsizuk kararında da açıklandığı gibi, Sivas Vilayetinin de içinde bulunduğu 13 Vilayette ilân edilmiş olan ilk Sıkıyönetim ilân tarihi olan 26/12/1979 tarihinden 7 ay kadar önce işlendiği, bu durum karşısında 2301 sayılı kanun ile değişik 1402 sayılı Kanunun 13/a maddesindeki 3 aylık süre sebebi ile Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yargılanması gerektiği; Keza ilk Sıkıyönetimin Sivas'da ilan edilmesine neden olmuş olaylardan olmasına rağmen sanıkların sağ - sol siyasi düşünce sahibi olmaktan ötede bir gizli örgüt üyesi olduklarına veya sanıklarla birlikte Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde yargılanmakta olan arkadaşlarına ilişkin davaların varlığı hususunda bir deulde bulunmadığı anlaşıldığından 1402 sayılı kanunun 2301 sayılı kanunla değişik 13/b maddesindeki irtibatın yokluğu sebebiyle Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde yargılanmaması gerektiği cihetle; Sanıklara isnat edilen suçlardan yargılamayı yapmaya Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinin görevli olduğu, Erzurum-Kars-Ağrı ve Artvin İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulu 2 Numaralı Askeri Mahkeme ile arasında çıkan olumsuz görev uyuşmazlığının bu şekilde giderilmesi düşüncesiyle dava dosyasının 2247 sayılı kanunun 14/1-2. maddesi gereğince Uyuşmazlık Mahkemesine intikali hususundaki Synt K. uğı Askeri Savcılığının düşünce yazısı sanıklara tebliğ ettirtlemediğlnden TebUgat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilân edilmesi tebliğ olunur /1-1

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 2521 Kabul Tarihi: 11/09/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 2521 Kabul Tarihi : 11/9/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 2521 Kabul Tarihi : 11.9.1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

YÖNETMELİK 2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI

YÖNETMELİK 2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI 22 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27208 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK 2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.11.2013/191-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde yer alan V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı ÖZET: Maktu harçlar, (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1 SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir. 2 Ocak 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29936 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,

Detaylı

1 ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK EDİŞ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/11177)

1 ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK EDİŞ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/11177) 1 ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK EDİŞ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/11177) Karar Tarihi: 8/3/2017 Başv uru Numarası : 20 î 4/11177 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 48 TEBLİĞ VE İLANLAR 6 Mart, 2009 Sayı : 194 BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007 ve 14/2008 Sayılı Yasalar) 85'incı ve 133'üncü

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23845 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Umumi Hayata Müessir Afetler

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-99 sayılı Kurul Kararı ile Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13364) Karar Tarihi: 5/1/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucular

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Mayıs 2008 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bulunulması Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (2) inci fıkrası gereğince

Detaylı

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 99691855-400-E.6052259 12.06.2015 Konu: İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barındırma Faaliyeti Gösteren Yerler... MÜDÜRLÜĞÜNE BODRUM İ l g i: Muğla Valiliği

Detaylı

2 Mart 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28929

2 Mart 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28929 2 Mart 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28929 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul un 24/12/2013 tarih ve 4788-95 sayılı Kararı ile, MYG/3112-2/29123 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Antalya Madeni

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul un 30/10/2013 tarihli ve 4673-152 sayılı Karar ı ile Zeytinburnu Abay Caddesi No.178 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde, 02.03.2012 tarih ve TAŞ/939-82/30663 sayılı

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

4- Kurulacak iş yerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan alınacak yazı,

4- Kurulacak iş yerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan alınacak yazı, 2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Su Ürünleri Ruhsat

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU

YARDIM TOPLAMA KANUNU 5871 YARDIM TOPLAMA KANUNU Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 438 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) :

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : KARŞI TARAF (DAVALI) : VEKİLİ : İSTEMİN_ÖZET : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Yalı Mahallesinde, tapunun 32029 ada, 4 parselinde kayıtlı taşınmazdaki yapının

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN Kanun No. :2521 Kabul Tarihi :11.9.1981 Yayımlandığı R.G. :Tarih:15.9.1981

Detaylı

19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Çay Köyü Kantarcı Mevkii No:292 Mahallesi (Ada: -, Pafta:i45b06b, Parsel: 565) Aşkale/ ERZURUM adresinde

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL / ÜMRANİYE / ÇAKMAK ( 29 Adet Parsel) HAZIRLAYAN ACE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Kayışdağı Cad. Ayşe Hatun

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Kabul Tarihi : 30/5/1985. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/1985 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 443

Kabul Tarihi : 30/5/1985. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/1985 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 443 SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAÇ FAZLASI MAL VEHİZMETLERİNİN SATIŞ, HİBE, DEVİR VE ELDENÇIKARILMASI; DİĞER DEVLETLER ADINA YURTDIŞI VE YURT İÇİ ALIMLARIN YAPILMASI VEEĞİTİM GÖRECEK YABANCI PERSONELHAKKINDA KANUN

Detaylı

91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK Numarası (No) 91 MENKUL KIYMETLER BORSALARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 3/10/1983

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 6531 TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3091 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/12/1984 Sayı : 18606 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ[1]

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ[1] AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ[1] GENEL HÜKÜMLER Konu ve Kapsam : Madde 1- Bütün hukuki yardımlarda, avukat ile iş sahibi arasında yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı