T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR 2279 Sayılı ödünç Para Verme İsleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : 11/9/1981 MADDE l sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanununun İnci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 1. Bankalar Kanununa tabi kuruluşlar ile özel kanunlarına göre yetkili kılman kuruluşlar dışında, faizden para kazanmak İçin ödünç para verme işleriyle uğraşan ve menkul kıymetlerin satışına aracılık eden gerçek ve tüzelkişiler bu kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığından ruhsat almak mecburiyetindedirler. Bunların faaliyet sahaları, sermayeleri ve çalışma usulleri ile uyacakları diğer şartlar Maliye Bakanlığınca tespit ve ruhsatlarda gösterilir. Maliye Bakanlığı, bu gerçek veya tüzelkişilerin ödünç para verme İşlerinde uygulayacakları faiz oranları ile alacakları sair menfaat ve masrafların nitelikleri ile azami ve asgari miktarlarım belirlemeye ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. MADDE sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanununun bu Kanunla değiştirilmeyen maddelerinde yer alan Bakanlar Kurulu dışındaki mercilere ait görev ve yetkiler Maliye Bakanlığına devredilmiştir. MADDE 3. Geçici maddeler dahil olmak üzere bu Kanunda yazılı zorunluluk ve yükümlülüklere uymayanlar hakkında 2279 sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanununun 17 nci maddesinde gösterilen hapis cezası ile birlikte 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar ağır para cezası uygulanacağı gibi, yargı yoluna başvurma hakları saklı olmak üzere, işyerleri Maliye Bakanının talebi üzerine valilerce 1 ay süreyle geçici olarak kapatılır. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu; Resmi Gazete Fihristi 32. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1981 Sayı: MADDE sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununa 2 nci ek madde olarak aşağıdaki madde eklenmiştir. EK MADDE 2. Bu Kanunun uygulaması Maliye Bakam tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca denetlenir. GEÇîCİ MADDE 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata göre ödünç para verme işleri ile uğraşanlar ile menkul kıymetlerin satışına aracılık eden gerçek ye tüzelkişiler muhtevası Maliye Bakanlığınca belirlenecek beyannameyi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Maliye Bakanlığına vererek yeniden ruhsat almak zorundadırlar. GEÇİCİ MADDE 2. Bu Kanunun 1 nci maddesi kapsamına giren gerçek ve tüzelkişilerin 1/6/1983 tarihine kadar basın, radyo, televizyon ve diğer her türlü yoldan yapacakları İlan ve reklamlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının öniznine tabidir. Bakanlar Kurulu Sermaye Piyasası Kurulunun talebi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca uygulanacak önizin şartını mezkûr tarihten önce kaldırabilir. MADDE 5. Bu Kanunun; a) Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası yayımından 3 gün sonra, b) Diğer maddeleri ve fıkraları yayımı tarihinde, Yürürlüğe girer. MADDE 6. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 14/9/1981 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: 11/9/1981 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1. Kanunun amacı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları ve av bıçaklarının yapımı ve satışına ilişkin esasları belirlemek, bunların taşınması ve bulundurulmasını belgeye bağlamak suretiyle denetimini sağlamaktır. Kapsam: MADDE 2. Her türlü yivsiz av tüfeklerini, hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz nişan tüfek ve tabancalarım ve bunların aksamım yapan fabrika ve imalathanelerin kurulması, işletilmesi, tüfek ve tabancalar ile av bıçaklarının yapılması, satılması, satın alınması, bulundurulması ve taşınması bu Kanun hükümlerine tabidir. Tarifler: MADDE 3. Bu Kanun kapsamına giren; a) Yivsiz av tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfeklerdir. b) Spor ve nişan tüfek ve tabancaları: Hava ve gaz basıncıyla çalışan ateşsiz, namluları yivli veya yivsiz olan, uluslararası standartlara uyan tüfek ve tabancalardır. c) Av bıçağı : Sadece avda kullanılan, av hayvanlarım kesmeye, yüzmeye ve parçalamaya yarayan oluksuz, sırtı küt veya testereli bıçaklardır. Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 15 Eylül 1981 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 Bu Kanun kapsamına giren av tüfek, nisan tüfek ve tabancası ve av bıçaklarının diğer özellikleri, tipleri, uluslararası ve ulusal standartlara uygunluğu, Kanunun uygulama sekline ilişkin yönetmelikte belirtilir. İKİNCİ BÖLÜM Tapun Fabrika veya İmalathane Kurulusuna İzin Verme : MADDE 4. Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere fabrika veya İmalathane kurmak İsteyenler, kuruluş izni almak İçin kuruluş yerinin, plan ve projesinin uygunluğunun onaylandığım ve imalatın niteliğini Ve kapasitesini belirleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenmiş belgeler İle fabrika veya İmalathaneyi yönetecek sorumluların teknik yeterliğini belirleyen belgeyi ekleyerek İçişleri Bakanlığına başvurmak zorundadırlar. Fabrika ve imalathane kurulabilmesi için, imalatın niteliğine göre yıllık asgari kapasiteye ve sorumlu yöneticilerin teknik yeterliliklerine ilişkin esaslar yönetmelikte belirtilir. İçişleri Bakanlığınca, yukarıda belirtilen biçimde ve yönetmelikte öngörülen esaslara uygun olarak yapılacak başvuru üzerine gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle izin isteyenin ve sorumlu yöneticilerin durumlarının güvenlik bakımından uygun olduğunun saptanması koşulu İle kuruluş izni verilir. Kuruluş izni, fabrika veya imalathanenin yıllık kapasitesi dikkate alınarak ve her halde iki yılı geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca saptanacak süre için geçerlidir. Bu süre ancak kuruluşu geciktiren veya engelleyen zorlayıcı nedenlerin İçişleri Bakanlığınca haklı bulunması ve kabulü koşulu ile bir seneyi geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Faaliyet İzni : MADDE 5. Verilen kuruluş iznine göre kurulan fabrika veya imalathane için; tesisatın plan ve projesine ve işletme özelliğine uygunluğunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanması koşulu ile İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilir. İmalatın Standardizasyonu ve Denetimi : MADDE 6. Yivsiz av tüfeği imal eden fabrika ve İmalathanelerde üretilen tüfeklerin, Türk Standartları Enstitüsünce kabul edilip Bakanlar Kurulu kararı ile mecburi kılınan av tüfekleri standardına uygun olup olmadığı İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarınca müştereken denetlenir. Kapasitesi ayda 50 adet tüfeği aşan fabrika veya İmalathanelerin kendi bünyelerinde namlu (basınç kontrol tezgâhı tesis etmeleri zorunludur. Bu miktardan düşük kapasiteli imalathaneler namlu basınç deneylerini yakınlarındaki fabrika veya imalathanelerin kontrol tezgahlarında ya da Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu basınç kontrol tezgâhlarında yaptırmak ve deneyden geçen her namluyu damgalatmak zorundadırlar. Standardın uygulanması, namlu basınç kontrolünün yapılması ve denetime ilişkin diğer hususlar yönetmelikte belirtilir. İmalat ve Satışların Bildirilmesi : ÜÇÜNCÜ BOLÜM Alım ve Satım İşleri MADDE 7. Bu Kanun kapsamına giren yivsiz av tüfekleriyle nişan tüfek ve tabancası İmal eden kişi ve kuruluşlar, o ay içinde imal ettikleri ve sattıkları mamul- Yasama Bölümû Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 15 Eylül 1981 Sayı: lerin cins, çap ve seri numaralarını "belirtmek koşulu ile miktarım ve satın alan kişi ve kuruluşun ad ve açık adreslerini belirleyecek tarzda düzenleyecekleri listeleri, İhraç edilenlerin ihraç ve gümrük belgelerini ertesi ayın sonuna kadar, ilçelerde kaymakamlığa, il merkezlerinde valiliğe vermek zorundadırlar. Satışta Aranacak Belgeler : MADDE 8. Yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan satıcılık belgesi, alıcıdan av tezkeresi, yoksa mahallin en büyük mülkiye amirinden alınacak yivsiz tüfek sahipliği belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşslz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge aranmaz. Satıcılar bir ay İçinde, önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri numaraları İle alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen av tezkeresi veya yivsiz tüfek sahipliği belgesinin tarih ve numarasını da gösteren listeleri mahallin en büyük mülkiye amirine vermek zorundadırlar, Belgeler : DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Belge ve Ruhsat İşlemleri MADDE 9. Av tezkereleri, yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer. Av tezkeresi hamilleri sahip oldukları av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaralarım av tezkeresine kaydettirmek zorundadırlar. Avcılık dışındaki amaçlarla av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler, oturdukları mahallin en büyük mülkiye amirinden yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak zorundadır. Sahip oldukları tüfeklerin cins, marka, çap ve seri numaraları bu belgeye kaydedilir. Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir,, ancak av tezkeresi yerine kullanılmaz Yivsiz tüfek sahipliği belgelerinin verilmesi, bu belgelere ve av tezkerelerine tüfeklerin niteliklerinin işaretlenmesi, ayrıca av bıçaklarının damgalanması ve diğer işlemler İle bunlara ilişkin kayıtların tutulmasına dair esas ve usuller yönetmelikte belirtilir. Tüfek ve Tabancaların El Değiştirmesi : MADDE 10. Yivsiz av tüfekleri İle nişan tüfek ve tabancalarının herhangi bir nedenle el değiştirmesi halinde yapılacak iş ve İşlemler yönetmelikte belirtilir. İzinsiz İmalata His kin Cezalar : BEŞÜNCl BÖLÜM Suçlar ve Cezalar M A D D E ncü maddede belirtilen kuruluş İznini veya 5 nci maddede belirtilen faaliyet iznini almadan bu Kanun kapsamına giren yivsiz tüfek, nişan tüfek ve tabancaları İmal eden fabrika veya imalathane kuranlara veya işletenlere veya İşyerleri ya da ikametgâhlarında söz konusu silahları imal edenlere veya 6 ncı maddede belirtilen esaslara aykırı olarak yapan veya satanlara 1 yıldan & yıla kadar hapis ve liradan az olmamak üzere ağır para cezası verilir. İmal edilen veya satılan tüfek ve tabancaların müsaderesine hükmolunur.

5 15 Eylül 1981 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 5 İmalat ve Satis Listeleri İle belgelerinin Zamanında Verilmemesine İlişkin Cezalar : MADDE nci ve 8 nci maddelerde belirtilen imalat ve satış listeleri ile belgelerini süresi içinde vermeyen veya imalât ya da satışım bildirmeyen imalatçı ve satıcılara liradan liraya kadar ağır para cezası verilir. Tekerrürü halinde iki katı cezaya hükmolunur. İkinci tekerrürde imalatçı veya satıcılara 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile birlikte ceza süresi kadar meslek ve sanatın tatili cezasına hükmedilir. AV Tezkeresi ve Diğer Belgelere İlişkin Cezalar : MADDE 13. Av tezkeresi veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi olmadan yivsiz av tüfeği bulunduran veya taşıyanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 549 ncu maddesindeki ceza hükümleri uygulanır ve ayrıca tüfeğin müsaderesine hükmedilir. ALTINCI BÖLÜM Geçici Hükümler GEÇİCİ MADDE 1. Bu Kanun kapsamına giren yivsiz av tüfeği, nişan tüfek ve tabancası İmal eden fabrika ve imalathaneler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, teknik nitelikler, kapasite ve güvenlik yönünden uygun şartlara sahip olduklarım Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına onaylatmak ve İçişleri Bakanlığından faaliyet İzni almak ve aynı zamanda bu süre İçinde 6 ncı madde hükümlerine göre namlu basınç kontrol tezgâhlarım kurmak zorundadırlar. Bu şartları yerine getirmeyen fabrika ve imalathanelerin faaliyetleri sürenin bitiminde durdurulur. GEÇİCİ MADDE 2. Ellerinde yivsiz av tüfeği bulunanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; a) Av tezkeresi hamilleri yivsiz av tüfeklerini bu tezkerelerine işletmek, b) Av tezkeresi olmayan avcılar, av tezkeresi almak. c) Diğerleri, yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak, Zorundadırlar. Bu süre içinde, yukarıda belirtilen İşlemleri yapanlardan menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara uygunluk aranmaz, GEÇİCİ MADDE 3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 60 gün içinde tüm imalatçı ve satıcılar ellerinde bulundurdukları yivsiz av tüfeklerini, nişan tüfek ve tabancalarım mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek zorundadırlar. Tespit edilen bu tüfek ve tabancalar hakkında 6 ncı madde hükmü uygulanmaz. Ancak bu tespitten sonra yapılacak imalat ve satışlarda 6 ncı madde hükümleri uygulanır. Kaldırılan Hükümler : YEDİNCİ BÖLÜM Son Hükümler MADDE Aralık 1934 tarih ve 2637 sayılı Taşınması Yasak Olmayan Silahların Alım Satımı Hakkında Kanun ve buna ilişkin Nizamname yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelik Yapılması : MADDE 15. Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde İçişleri Bakanlığının Koordinatörlüğünde, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor Bakanlıklarınca müştereken çıkarılır. Yasama BolumüSayfa: s

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1981 Sayı : Yürürlük : MADDE 16. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme : MADDE 17. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 14/9/ /9/1981 a Kamu Kuruluşlarını Yurt Dışındaki ihalelere Katılması Hakkında Kamill Kamu Kuruluklarının Yurt Dışındaki İhalelere Katılması Hakkında Kanun Kanon No Kaimi Tarihi: 11/9/1881 Kamın No Kabul Tarihi: 11/9/1981 MADDE 1. -Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ve müesseseler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve kanunla kurulan diğer kamu kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına ya da birlikte Devlete, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait olan kuruluşların faaliyet alanlarına giren konularda yurt dışında yapılacak ihalelere katılabilmelerine, taahhütlere girişebilmelerine, bu amaçla gerekil inceleme, araştırma, proje, inşaat ve İşletme gibi hizmetlerle girişilen taahhüdün gereği olan diğer işlem ve hizmetleri bizzat veya aralarında birleşerek yahut bu kanun kapsamı dışında kalan yeril ve yabancı kuruluşlarla ortaklık şeklinde yapabilmelerine izin vermeye, bu faaliyetleri kontrol ve nezaret etmeye ve bu konulardaki usul ve esasları tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 8. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 14/9/ Sayılı T. O, Turizm Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi : 11/9/1981 MADDE sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun 1570 sayılı Kanunla değişik 5 ncl maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Sermaye : Madde 5. Bankanın sermayesi, herbiri 1000 TL. kıymetinde ( ) hisseye ayrılmış olarak onbeş milyar Türk Lirasıdır. Müteaddit hisseleri ihtiva etmek üzere çıkarılacak hisse senetlerinden her birinin İhtiva edeceği hisse miktarı anasözleşmede gösterilir. MADDE sayılı T. C Turizm Bankası Kanununun 1570 sayılı K a muda değişik 6 ncı maddesinin 7 ncl fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, (C) Grubu hisse senetleri, hazine ile birlikte hamiline muharrer olmak üzere diğer özel ve tüzelkişilere tahsis olunmuştur. MADDE 3. Aynı Kanunun 15 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Bankanın para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, bilanço, zabıtname, rapor ve diğer her nevi evrak, defter, vesikaları ve bütün malları, devlet malı hük- YASAMA Bolumu Sayfa : 8

7 15 Eylül 1981 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 müsdedir. Bunlar üzerinde suç isleyen banka personeli, devlet memuları gibi cezalandırılırlar. MADDE 4. Aynı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Muaflıklar : Madde 20. Bankanın elde ettiği gelirler Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden, edineceği gayrimenkuller ise her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. MADDE 5. Aynı Kanunun ek geçici maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. c) 15 milyar TL, sına çıkartılmak suretiyle banka sermayesinde yapılan artışın tamamı, (A), (B), (C) grubu hisse senetleri karşılığı olarak 1981 mali yılından itibaren Uç yıl içinde Hazinece karşılanır. MADDE 6. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 14/9/1981 Anıtkabir Hizmetlerinln Yürütülmesine ilişkin Kanun Kanun No Kabul Tarihi : 11/9/1981 MADDE 1. Ankara'da Atatürk'ün aziz nâşının defnedildiği Anıtkabir'in ve buradaki Atatürk'ün hayat ve hatırası ile ilgili müze, kütüphane ve diğer tesislerin her türlü hizmetlerinin yürütülmesinden Genelkurmay Başkanlığı sorumludur. MADDE 2. Anıtkabir hizmetleri için kurulacak komutanlığın kuruluş, kadro ve görevleri ile Anıtkabir'deki merasimlerin şekli ve ifası, alınacak emniyet tedbirleri, müze, kütüphane ve diğer tesislerin idaresi, mali konular, bakımı, onarımı ve benzeri hususlar bu Kanunun yayımını İzleyen Uç ay içerisinde hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. MADDE 3. Anıtkabir'in her türlü giderleri Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinden karşılanır. MADDE sayılı Anıtkabir'in Her Türlü Hizmetlerinin Maarif Vekâletince İfasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1. Anıtkabir Müdürlüğünde görevli personelden gerekli görülenler, tüm özlük ve kazanılmış haklarının muhafazası kaydı ve kadroları ile Anıtkabir hizmetleri için kurulacak komutanlığın kadrolarına atanırlar, artan personel Kültür Bakanlığınca uygun görülecek diğer görevlerde istihdam edilirler. 2 nci maddede yer alan yönetmelik yürürlüğe konuncaya kadar Anıtkabir Müdürlüğü personeli mevcut statü içerisinde görevlerine devam ederler. GEÇİCİ MADDE 2. Anıtkabir Müdürlüğünün tüm araç ve gereçleri Genelkurmay Başkanlığına devredilmiştir. GEÇİCİ MADDE 3. Anıtkabir giderleri için Kültür Bakanlığının 1981 Yılı Bütçesine konulmuş bulunan ödeneğin Milli Savunma Bakanlığı bütçesine aktarılması için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. MADDE 5. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 14/9/1981 YasamaBölümüSayfa.- T

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 15 Eylül 1981 Sayı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: SAYI: 1981/95 Döviz Kurları Bülteni 15 EYLÜL 1981 TARİHİNDE UYGULANACAKTIR II SAYILI LİSTE (TL Olarak) Dövizin Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Sataş 1 ABD doları 119,80 122,20 119,80 123,39 1 Avustralya doları 137,11 139,85 130,25 141,22 1 Avusturya şilini 7,19 7,33 7,19 7,41 1 Batı Alman markı 50,45 51,46 50,45 51,96 1 Belçika frangı 3,08 3,14 2,93 3,17 1 Danimarka kronu 18,10 16,42 16,10 16,58 1 Fransız frangı 21,04 21,46 21,04 21,67 1 Hollanda florini 45,66 46,57 45,66 47,03 1 İsveç kronu 21,03 21,45 21,03 21,66 1 İsviçre frangı 59,09 60,27 59,09 60, İtalyan lireti 10,02 10,22 9,52 10, Japon yeni 51,95 52,99 49,35 53,51 1 Kanada doları 99,96 101,96 94,96 102,96 1 Kuveyt dinarı 421,83 430,27 400,74 434,48 1 Norveç kronu 19,89 20,29 18,90 20,49 1 Sterlin 213,27 217,54 213,27 219,67 1 Suudi Arabistan riyali 35,05 35,75 33,30 36,10 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD doları 16,6620 Avusturya şilini 2,3746 Batı Alman markı 38,8961 Belçika frangı 7,4409 Danimarka kronu 5,6939 Fransız frangı 2,6237 Hollanda florini 5,6966 isveç kronu 2,0274 isviçre frangı 1195,60 italyan lireti 230,60 Japon yeni 1,19847 Kanada doları 6,0231 Norveç kronu 3,4179 Suudi Arabistan riyali 1 Avustralya doları 1,1445 ABD doları 1 Kuveyt dinarı 3, Sterlin 1,7802 m SAYILI LİSTE 1, ABD DOLARI = TL 113,80 (Döviz alış kuru) Yürütme v» İdare BSlOmu Sayfa: e

9 T.C. Resmî Gazete Kurulu» Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Kumlu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Eylül 1981 SALI Sayı: ^ 15 Eylül 1881 SALI Sayı: ILÂN BÖLÜMÜ Yargı ilânları Konya 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : E. No : 1973/855 K. No : 1981/284 Davacılar Fatma Şener, Emine Avgören, Kadriye Coşkun, Mustafa Savcıoğlu vekili Av. Yücel Tuncay tarafından davalılar Emine Vayvadı ve arkadaşları aleyhine açılan kadastro tesbltin İptali Ve tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda : 25/5/1981 tarihli ilamı İle Konya'nın Büyükkumköprü Mahallesi 1693 ada, 1 parsel numaralı 7720 m? taşınmaz için kadastroca yapılan tesbit, ek karar ve beyannamesinin iptali ile tamamı (A-B dahil) 4 hisse itibariyle 1er hisseden 4 hissenin Mehmet Savcıoğlu varisleri davacı Fatma Şener, Emine Avgören, Kadriye Coşkun, Mustafa Savcıoğiu adına tesbit ve tesciline, davaya kadastro sıfatı ile bakılmış olduğundan harç almağa mahal olmadığına, dava kıymetine göre davacı vekili için TL. ücreti vekaletin ve davacılar tarafından yapılmış 4.042,50 lira mahkeme masrafının davalı Emine, Münüre ve Sıddıka'nın 13/3/1979 tarihli celsedeki kabulleri veçhile, davacılar'vekillninde bü davalılar yönünden ücreti vekalet ve masraf istemedikleri aynı celsede beyan etmesi nazara alınarak bu davalılar hariç diğer davalılardan alınarak davacılara ödenmesine ve 1973/ karar sayılı ihtiyati tedbir kararının hüküm kesinleşinceye kadar devamına karar verilmiş olup, adresi meçhul olan davalılardan Sadettin Damar ve Seyit Damar'a hüküm özetinin ilânen tebliği karargir bulunduğundan işbu ilânın neşir tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davalılar tarafından temyiz vukuu bulmadığı takdirde, hüküm kesinleşmiş sayılacağı, ilamın tebliği yerine kaim olmak üzere keyfiyet davalılara ilânen tebliğ olunur Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No : 1975/119 K. No : 1981/3 Bıçakla yaralamak suretiyle öldürmeye teşebbüs suçundan sanık Ankara Yenimahalle Çarşı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hasan ve Şefika oğlu, 1338 doğumlu Kemal Altıntaş hakkında Mahkememizden verilen 29/1/1981 tarih ve 1975/119 esas 1981/3 karar sayılı ilamı ile 5 ay 15 gün hapis cezasına hükümlü karar adı geçen sanığa bugüne kadar tebliğ edilemediğinden İlânen tebliğine karar verilmiş olup, Tebligat Kanun ve hükümlerine göre ilân tarihinden (15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur /1-1

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 15 Eylül 1981 Sayı: 1745» Elazığ 2. AsUye Hukuk Hâkimliğinden : E. No : 1978/567 K. No : 1980/251 Davalı (Muhatap), Cuma Yıldırım, Elazığ Mustafapaşa Man. al Kazımkarabekir Cad. No. 29 Elazığ adresinde oturur, halen adresi meçhul. Davacı Zeynep Tılduım tarafından davalı yukarıdaki adreste oturur Palu İlçesi Karacabağ köyü nüfusuna kayıtlı Cuma Yıldırım aleyhine açılan boşanma davası sonunda mahkememizce 1/7/1980 gün ve 1978/567 esas 1980/251 sayılı kararla tarafların boşanmalarına, davalının bir yıl süre ile evlenmekten memnulyetine çocukları Ömer, Ramazan'ın velayetlerinin davalıya Haticenin ise davacıya verilmesine davacı vekiline takdir edilen TL. ücreti vekale ile TL. yargılama giderinin davalıdan tahsili İle davacıya verilmesine karar verilmiş olup ve adresi belli olmayan davalıya hükmün Hanen tebliğine, kanuni suresinde temyiz edilmediğinden hükmün kesinleşeceği karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur Fethiye AsUye Ceza Hâkimliğinden : E. No: 1977/49 K. No : 1978/472 (Fethiye Asliye Ceza Mahkemesinin 29/12/J978 tarih ve 1977/ /472 sayılı ilâmı ile yankesicilik suretiyle hırsızlık suçundan sanık Diyarbakır Merkez A l i- paşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı Remzi ve Halise'den olma 1958 D. lu Şaban Böçekln TCK. nun 492/7-son ve 525. maddesi gereğince beş yıl müddetle hapis ve bu kadarda genel gözetim cezası altında bulundurulmasına yine aynı madde TCK. nun 492/7-son ve 525. gereği beş yıl hapis ve bu kadarda genel gözetim cezası altında bulundurulmasına ki toplam olarak on sene müddetle hapis ve bu kadarda süre genel gözetim altında bulunmasına dair karar sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin meçhul kalması nedeni ile ilânen tebliğine karar verilmiştir. İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince ilânen tebliğ olunur Çınar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1981/90 Davacı Be dr an Okat tarafından Nüfus Başmemurluğu aleyhine açılan isim düzeltilmesi davasının yapılan duruşmasında : Çınar ilçesi Akpınar Mahallesi C. 5, Sahife 55, Kütük 26 da nüfusa kayıtlı Ahmet ve Güllü'den olma 1341 doğumlu Bedran Okat'ın isminin Bedirhan Okat olarak değiştirilmesine Çınar Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/8/1981 gün ve 1981/85 sayısı ile karar verildiği ilân olunur Çorlu Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1979/402 Davacı Fuat Koç vekili Avukat Hasan Orta tarafından davalı İsmet Can aleyhine açılmış bulunan İşbu tahliye davasının yapılmakta olan yargılamasında : Davalının adresinin meçhul olduğu yaptırılan zabıta tahkikatı ile anlaşılmakta duruşma günü olan 20/10/1981 günü davalının duruşmada hazır bulunması aksi halde Usulün 509. ve 510. maddeleri gereğince duruşmanın gıyabında yapılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere İlânen tebuğ olunur

11 15 Eylül 1981 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Mut Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Dosya No: 1981/19 D. ta Davacı Mut Meydan Mahallesinden Havva Bozkurt vekili Avukat Nuri A İver tarafından davalı Mahmut Bozkurt hakkında açûaa ihtar davasının sonunda verilen karar gereğince, Mut Meydan Mahallesinde mukim olup Ali ve Şertfe'den olma 1329 D. lu Mahmut adresi meçhul olduğundan ilânen tebligat yapılmasına karar verilip İş bu ilanın tebliğinden itibaren bir ay içinde müşterek haneye dönmesi aksi halde ihtar istiyenin boşanma davası açmakta haklı olacağı ilânen tebliğ olunur a Kartal 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden: 1981/312 İffet Aksan tarafından Tülin Filips aleyhine açılan evlâtlığın reddi davasında : Davalı Tülin Filips)e dava dilekçesi, dilekçede bildirilen adresi Kabataş, Setüstü No. 62 İstanbul adresine tebliğ edilemediğinden, zabıtaca da adresi belli olmayan davalıya dava dflakçesihm ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, duruşma günü olan 21/9/1981 günü saat 9.30'da duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde adına gıyap kararı çıkartılacağı dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur, Ceyhan Asliye Ceza Hâkimliğinden : Esas No : 1979/505 Karar No : 1980/284 Davacı : Hukuk Amme Müşteki : Duran Taban, Hasan Boğa, Veli Yağcı, Hasan Köseler, Maznun : Hasan Taban babası Hüseyin ve Cenüle'den olma, 1951 D. lu Ceyhan lisesinin Soysalı Köyünden. Maznun Hasan Taban'ın sabit olan fiü ve hareketinden dolayı eylemine uyan, TOK. nun 510, 522 maddeleri gereğince on ay süre üe hapsine karar verildiği ve ancak yaptırılan tahkikatta sanığın adresinin meçhul bulunduğu zabıtaca verilen cevabi yazıdan anlaşıldığından tebligat yapılmamış olması nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildiği tebliğ olunur Seydişehir Asliye Hukuk (Kadastro) Hâkimliğinden : E. No : 1977/605 K. No : 1981/124 Davacı Durdu Bala, müdahil Raşit Dindar ve davalılar Oktay Er kal, Mihrinisa Erkal ve Olcay Murtulgu v.s. aleyhlerine açılan tesbitln İptali ve tescil davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda: Mudahllin davasının kabulü ile Seydişehir Ulukapı Mahallesi 311 ada 36 parsel sayılı taşınmazın tesbltlnln iptali İle müdahil Salih oğlu Raşit Dindar adına tapuya tesciline karar verildiğinden davalılardan Oktay Erkal, Mlhrinlsa Erkal ve Olcay Murtulgu'nun adresleri meçhul olduğundan karar tebliğinin ilânen yapılmasına karar verildiğinden bu kararın Resmi Gazete'de 11 ânından sonra davalıların 30 gun içinde bu kararı temyiz etmeleri temyiz etmedikleri takdirde kesinleşeceği ilam tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur

12 Sayfa: 12 RESMİ GAZETE 15 Eylül 1961 Sayı: Gölcük Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1979/221 K. No : 1980/209 Dolandırıcılık suçundan sanıklar Haca Topal ve Murat Demirtaş hakkındaki gıyabi karar için aranan ve bulunmayan Şakir ve Gülnüz'den olme 1930 da olma Hacı Topal'ın suçu sabit görülerek T.C.K. nun 503/1, 5435 S.K. değişik S - 2. mad. 30 kafa, T.C.K. 522, 647 S.K. 4. T.C.K. 72, TL. ağır para cezasına adı geçen mahkûm edildiğinden ve diğer sanık Mustafa oğlu 1937 D. lu Murat Derürtaş'ın suçu sabit göfcülmeyerek beraat ettiği ve gıyabi ilam bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediğlnden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlülere kararın ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının Resmi Gazete'deki nesir tarihinden itibaren 15 gün içinde kesinleşmiş sayılacağına, ilân üwetinin kendisinden alınacağı ilân olunur Turgutlu Tapulama Hâkimliğinden : /87 Davacı Aydın Savcı ile davalı Mustafa ve Emine Eren arasındaki tesbite İtiraz davasında mahkemece 9/12/1976 tarih 1976/87 esas, 1976/199 karar sayılı ilamı ile Ahmetli 509 parsel sayılı taşınmazın 12 hisse Aydın Savcı, 48 hisse Mustafa Eren ve 20 hisse Emine Eren adına tapuya kayıt ve tesçihne karar verilmiş ve Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 20/10/1977 tarih 1977/ sayılı ilamı İle hükmün onanmasına karar verilmiş olup, Yargıtay İlamı davacı Aydın Savcının varisleri olan İbrahim Sava, Zeynep Bulut ve Ahmet Savcı'ya adresleri zabıtaca tahkik edilmesine rağmen tesblt edilemediğinden davacı Aydın Savcı varisleri İbrahim Savcı, Zeynep Bulut ve Ahmet Savcı'ya Yargıtay ilamı tebliğine kaim olmak üzere İlân olunur m Ankara 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: E. No : 1978/791 K. No : 1981/336 Adresi meçhul davalı: Yaşar Sanoğulları, Bestekar Sok. No. 17/2 Kavaklıdere Ankara. Davacı Bayındırlık Bakanlığı vekili Av. Cansu özere an tarafından davalılar Yaşar Sarıoğulları ve arkadaşları aleyhlerine açılan alacak davasının yapılan aleni muhakemesi sonunda : ,59 Uranın dava tarihine kadar hesap eduen ,38 Ura ki toplam ,97 Uranın davacı vekiu için biçilen 6.282,25 Ura veklluk ücreti Ue birlikte davalılar Yaşar Sanoğulları, Orhan özgül ve Arif Nusret Say"dan müştereken ve müteselslzen, ,83 Ura ile dava tarihine kadar hesap edilen ,05 lira ki toplam, ,98 Uranın 5.706, Ura vekillik ücreti İle birlikte davalılar Yaşar Sanoğulları, Abdullah Demlrpençe ve Arif Nusret Say*dan, 896,18 Uranın 293,56 Ura faiz ki toplam 1.189,74 Uranın 118,90 lira vekiluk ücreti ile birlikte davalılar Yaşar SanoğuUan, Abdullah Demlrpençe ve Arif Nusret Say'dan müştereken ve müteselsilen alınıp davacıya ödenmesine, 3.633, Ura ilam harcı ile , lira yargılama masrafının dahu davalılardan tahsiline, 11/5/1981 tarih ve Esas 1978/791, Karar 1981/336 sayı ile karar verilmiştir. Yukarıda hüküm fıkrası yazılı karalın adresi meçhul davalı Yaşar Sanoğullan'na tebliği yerine kaim olmak üzere keyfiyet Uânen tebuğ olunur

13 İS Eylül 1981 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 Milas Asliye Ceza HâkimUğlnden : E. No : 1980/482 K. No: 1981/147 {Ruhsatsız yapılan Llgoreks İsimli piyan balı İlacı ruhsatsız olarak halka satmaktan maznun Turhal İlçesi Ortaköy nüfusunda kayıtlı AH oğlu, 1929 D. lu Köşe'- den olma Kamil Atay müsnet suçtan beraatine karar verilmiş olup, Ura kefalet parasuun CMUK. nun 123. maddesi gereğince mazeretsiz olarak duruşmalara gelmediğinden, Hazineye gelir kaydına dair karar şimdiye kadar maznuna tebliğ edileme^ diği ve aramalara rağmen adresi tespit olunamadığmdan, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile hükmün llânen tebliğine ve ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir, llânen tebliğ olunur Adana 1. AsUye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1980/247 K. No: 1981/149 Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet suçundan samk Vlckorjohmh Penlkian hakkında Mahkememizin 23/6/1981 günü ve Esas 1980/240, Karar 1981/149 sayılı Hamiyle T.C.K. 456/2-459/2, 2248, T.C.K. 19,647 S.K. 4-6, 6085 S. K. 60/E maddeleri uyarınca TL. ağır para ve 15 gün meslekten men cezasıyle mahkumiyetine sanığın, gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı TebUgat Yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30. ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazete'de llânen tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir, llânen tebuğ olunur Gelibolu Sulh Hukuk Hâkimliğinden : E. No: 1980/43 K. No : 1981/205 Davacı Gelibolu Vergi Dairesinde Şef Kemâl Budak vekili AV. Muammer özbibercl tarafından, davalılar Mlşon Mollna, Piyevenide Molina, ttsak Mollna ve Simha Alfrlniya MoUna Mollna aleyhlerine, Mahkememizde açılan İzaleyi şüyuu davasının yapılan yargılaması sonunda: Gelibolu'nun Yazıcızade MahaUesi, Hacı Zeki Sokağında vaki ve kâin olup, tapunun pafta : 33, ada: 216, parsel: 5'de Isak kızı Piyavenlda Mollna adına 2/16 hissesi, Bünyamin oğlu, Isak Mollna adına 4/16 hissesi Molina Mirkado BUnyamin kızı Simha Alfrlniya adına 2/16 hissesi Mirkado Bünyamin oğlu, Mlşon Molina adına 4/16 hissesi, Halil oğlu, Mustafa Kemal Budak adına 4/18 hissesi kayıtlı bulunan 133,44 miktarında kârgir ev olarak kayıtlı bulunan taşınmaz malın, hissedarlar arasında kabili taksim olmadığından, tamamı bilirkişilerce takdir edilen , TL. üzerinden açık artırma ile mahkeme başkâtibi tarafından satılmak suretiyle şüyuunun İzalesine mütedair, Mahkememizden verilen 15/7/1981 gün ve 1980/43 Esas, 1981/206 Karar sayılı karar davalıların tümünün adresleri meçhul olduğundan, gıyaplarında verilen İşbu kararın Resmi Gazete ile ilân edilmesine mütealdr İşbu kararın, davalılar Mlşon Piyavenlda, Isak ve Simha tarafından itibaren 23 gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği, davalılara tebligat yerine kaim olmak üzere Üânen tebuğ olunur, 13687

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 15 Eylül 1961 Sayı: Adana 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden : Esas No : 1979/170 Karar No : 1980/576 Kaçakçılık suçundan sanık Mehmet oğlu 1959 doğumlu Nebi Kayhan hakkında mahkememizin 25/8/1980 gün ve Esas 979/170, 980/576 karar sayılı ilamıyla 1918 S. K Değ. 25/3, 33, 647/ maddeleri uyarınca 4 ay hapis, 220 TL. ağır para cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ncl maddesindeki esaslar dairesinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi İlânen tebliğ olunur Esas No : 1979/1654 Karar No : 1980/356 Tekel kaçakçılığı suçundan samk Mustafa oğlu 1965 doğumlu Niyazi Şen baklanda mahkememizin 8/5/1980 gün ve Esas 979/1564, 980/356 Karar sayılı ilamıyla 1918 S. K 25/3, 33, 647/4., 4025 maddeleri uyarınca 6 ay hapis, TL. ağır para cezası, ağır para cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine. İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi. ilânen tebliğ olunur m Çamlıdere Sulh Ceza Hâkimliğinden : Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan samk Yılmaz oğlu Suzan'dan olma 1956 doğumlu Metin Uysalh'nın mahkememizde yapılan davasının açık duruşmasında : Mahkememizden verilen 13/4/1981 tarih ve 1980/207 Esas 1981/81 Karar sayılı ilâmla verilen 825 lira hafif para cezası ile üç gün meslek ve sanatın tatili cezasına ait hüküm sanığın bunca aramalarına rağmen tebliğ edilemediğinden hüküm kesinleşmemiştir saydı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete ile ilânına, Hân masraflarının ilerde haksız çıkacak taraftan alınmasına ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde kanuni yollara başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağına karar verildi IPethiye Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1980/193 K. No : 1980/453 Fethiye Asliye Ceza Mahkemesinin 2/12/1980 gün ve 1980/ /463 sayılı ilâmı ile müessir ful suçundan samk Fethiye Uzunyurt köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa ve Fatma'dan olma, 1950 D. lu Asım Gürol'un TOK nun 456/2, 457/1, 81/2. maddesi gereğince iki sene sekiz ay onyedi gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin meçhul kalması nedeni Üe ilânen tebliğine karar verilmiştir. ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasını 7201 saydı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İlânen tebliğ olunur

15 15 Eylül 1981 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 15 Milas Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1978/25 K. No : 1981/136 Tedbirsizlik dikkatsizlikle yaralamaktan sanık Burdur ili Çesmedam Mahallesinden Şükrü kızı Mualla'dan olma 1949 Doğumlu Demet Okay T.C.K nun 459/2, 5435, 2248 S.K. la değişik 647 S.K. 4/2. ve 6085 sayılı Kanunun 60/e. maddesi ile 565 Ura ağır para cezası ve ehliyetnamesinin 15 gün süre ile geri alınması ve bu cezaların 647 S.K. nun 6. maddesi gereğince ertelenmesine, 88 lira yargılama giderinin sanıktan alınmasına dair 11/5/1981 tarihli gıyabi hüküm samğa şimdiye kadar tebliğ edilemediği ve aramalara rağmen adresi tesbit olunamadığindan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29. ve 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilânen tebliğine ve İlân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. İlân olunur /1-1 Reyhanlı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1980/152 Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Abdulkadir Güllü tarafından davalı Nuriye Başbuğ aleyhine Mahkememize açılan kira akdinin feshi ve tahliye davasının açık duruşmasında : Davalı Nuriye Başbuğ bütün aramalara rağmen PTT ve zabıta marifetiyle tebligat yapılamadığından gazete ile ilânına karar verildiğinden 20/11/1981 gün ve saat 9.00 da mahkemeye gelmeleri veya kanuni bir vekil göndermeleri aksi takdirde duruşmanın gıyabında karar verilebileceği davetiye ve gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunu.r / 1-1 O) Bayburt Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1979/289 Davacılar Bayburt Tuzcuzade Mahallesinden Eşref özden ve Recep özden tarafından davalı Bayburt Tuzcuzade Mahallesinden Ali kızı Elif aleyhine açmış oldukları kadastro tespitinin İptaU ve tescil davasının Mahkememizce yapılan açık duruşması sırasında : Davalı AU kızı EUf'in bütün aramalara rağmen adresi tespit edilip adına davetiye tebliğ edilemediğinden 21 Mayıs 1981 tarih sayılı Resmî Gazete İle adına davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebügat yapılmış olup bu kez 25/8/1981 günlü ara kararı gereğince adına gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebugat yapılmasına karar verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı 23/10/1981 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulunması veya Ur vekil marifeti ile kendisini temsil ettirmesi gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur NazllU 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1978/380 Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalılar Mustafa Kantav vs. aleyhine açılan tapulama tesbitlne itiraz davası sonunda : Mahkememizin 25/2/1981 gün ve 1978/ sayılı karan davalılar Mehmet kızı Ayşe, Mehmet oğlu Halil ve İbrahim karısı Şükriye'ye ilânen tebliğedllmiş dosya temyiz edilmekle Temyiz Mahkemesi mahkeme kararım onadığı, davalılarca bu ilânın tebliğinden itibaren 15 gün içinde kararın tashihi yoluna gitmeleri aksi halde hükmün kesinleşeceği hususu ilân olunur

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1881 Sayı: Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No : 1979/190 K. No : 1979/246 Davacı : K. H. Sanık : Ferit Naldemir, Mustafa oğlu, Ayşe'den olma, 1952 D. lu Giresun ili Hisargeriş Köyünden, Suç : Görevli kişilerin özgürlüğünü kısıtlamak. Görevli kişilerin özgürlüğünü kısıtlamak suçundan sanık Ferit Naldemir sabit olan fiilinden dolayı T.C.K. nun 180/1. maddesi uyarınca sanığın 5 yıl ağır hapis cezası İle mahkûmiyetine 19/7/1979 tarihinde karar verilmiş, kararın PTT ve zabıta yolu ile tebliği istenmişse de, sanığın dosyada mevcut adreslerinde bulunamadığından, karar tebliğ edilememiş olduğundan Resmi Gazete'de ilânen tebliğine karar verilmiştir. Adreslerinde bulunamayan sanığın verilen cezanın Resmi Gazete'de İlânının yapılmasını müteakip 15 gün içinde kesinleşeceği ve infaz işlemlerine geçileceği Tebligat K. nun ilgili hükümleri gereğince ilân olunur Ankara 14. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1980/796 Davacı Ankara Sular İdaresi vekili tarafından davalılar Melahat Demirci (Mlmarsinan Koop. Evleri 4. Sıra 56) Hazret Yıldırım, Hüseyin Şahin ve arkadaşları aleyhlerine açılan tescil davasının Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda: Ankara ili Çankaya Dikmen Mahallesinde kain 1969 ada 26 parselde kamulaştırılan 1222 metre karelik kısmın ifrazen tamamı 9883 hisse İtibar edilerek 5740 hissesinin Mahdut Mesuliyetti Güzelyurt Birlik Kooperatifine 812 hissesi Nuri Altunışık 1900 hissesi Melahat Demirci 400 hissesinin Hazer Yıldırım 101 hissesi Hüseyin Şahin 610 hissesinin Abdulvahap Kuranal 160 mm Karacabey Erdem 160 ımn Yahya Küçük adlarına tesciline sonra istimlak suretiyle 1222 metrekarelik kısmının Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline 500 TL. Ham harcı alınmasına 15 TL. harem mahsubu ile bakiye 485 TL. harem davalılardan alınarak Hazineye irat kaydına mahkeme giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir. Daha evvelce tüm davetiyeler ilânen tebliği edilmiş olduğundan kararda davalılara ilânen tebliğ olunur. Tebligat yerine geçerii olmak üzere ilân olunur /1-1 Çerkezköy Tapulama Hâkimliğinden : Davacı Hazineyi temsilen Çerkezköy Mal müdürlüğü tarafından davalı Çerkezköy İlçesi Karh Köyünden İbrahim oğlu 1943 doğumlu İsmet Ergül aleyhine açılmış bulunan Karh Köyünde yapılan tapulama tespitine itiraz olarak bu köy hudutları içinde bulunan ve 1792 parsel sayılı ve 8375 m* miktarındaki taşınmazın davalı adına olan tespit ve tescilinin iptali ile hazine adına yapılmasına ilişkin davanın yapılan yargılaması sırasında: Davalının yapılan tüm aramalara rağmen adresinin tespiti mümkün olmadığından mahkemece Resmî Gazete İle İlânına karar verilmiş bulunmakla karar gereğince davalı İsmet Ergül'ün duruşma günü olan 30/9/1981 Çarşamba günü saat 10,00 da mahkemede hazır bulunmasının tebliğine veya kendisim bir vekil ile temsil ettirmesine karar verildi

17 15 Eylül 1881 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 17 Adana - K. Maraş - G. Antep - Adıyaman - Hatay - İçel İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No. lu Askeri Mahkemesinden : (ADANA) E. No : 1981/191 K. No : 1981/150 Suç : 6136 sayılı Yasaya aykırı davranmak, 1402 sayılı Yasaya muhalefet. Suç Tarihi: 7/5/1980 Sanık : Selçuk Akkargan, Kemal ve Aliye oğlu, 1958 doğumlu Adana Merkez Çınarlı Mah. nüf. kayıtlı aynı Mah, Belediye Karşısı No. 87 de oturur, Adana Kocavezir Mah. doktorun yanında çalışır. Karar özeti: Sanık Selçuk Akkargan'a isnat olunan halktan para toplamak suretiyle Sıkıyönetim K. lığının 5 sayılı bildirisine aykırı davranarak 1402 S. Y. muhalefet suçunu işlemiş olduğu kesin görüldüğünden eylemine uyan 1402 S. Y. nm 16/1 maddesince 1 ay süreyle hapis cezasıyla mahkûmiyetine, Sanığın 8/5/1980 tarihinden 14/5/1980 tarihine kadar gözaltında geçirdiği günlerinin 353 S. K. nun 251. maddesi uyarınca mahkumiyet müddetinden mahsubuna, sanıklarda elde olunan halktan topladıkları TL. paranın T.C.Y- nın 36. maddesince Zoralımına, Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tesis olunan ve özeti yukarda gösterilen hükmün tebliği hususunda bugüne kadar aramalara rağmen sanığın bulunamaması ve adreslerinin meçhul olduğu, bu suretle gaip sayıldığı cihetle 7201 sayılı Tebligat K. nun 28. ve 29. maddeleri uyarınca gerekçeli hükmün llânen tebliğine, aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı ilânen tebliğ olunur / 1-1 E. No : 1981/119 K. No : 1981/184 Suç : Eğitim ev öğretim özgürlüğünü engellemek. Suç Tarihi : 25/3/1980 Avukatlar : 1 Av. Hacı Ali Işık, Adana Barosu Avukatlarından, 2 Av. Ethem Sel, Adana Barosu Avukatlarından, (Sanık Zafer Akpınar ve Tevfik Yananşık vekilleri). Karar özeti: Sanıklar Tevfik Yananşık ve Ömer Zafer Akpınar ve Satılmış Yıkılmaz'm cebir ve tehdit İle öğrenim özgürlüğünü engellemek suçları sabit görülmekle T.C.K. nun 2245 sayılı yasa ile değişik 188/6. madde ve fıkrası yoluyla aynı yasanın 188/9. madde ve fıkrası uyarınca beşer yıl süreyle ağır hapis cezasıyla mahkumiyetlerine ve bezer yıl süreyle Kayseri İlinde genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmalarına, T.C.K. nun 59. maddesi uyarınca sanıkların cezalannda 1/6 oranında indirme yapılarak neticelen 4'er yıl 2'şer ay süreyle ağır hapis cezasıyla mahkûmiyetlerine ve beşer yıl süreyle Kayseri ilinde genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmalarına, T.C.K. nun 31. maddesi uyarınca sanıkların kamu hizmetlerinin yasaklanmalarına, her Uç sanığında 26/3/1980 tarihinde 3/10/1980 tarihine kadar gözaltında ve tutuklulukta geçen günlerin mahkumiyet sürelerinden indirilmesine, temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar vekillerinin sanıklar hakkında mahkememizce tesis olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün avukatların adreslerinde bulunamamaları Baro Başkanlığınca da nerede bulunduklarının bilinemediği anlaşılmakla gaip sayıldığından cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri uyarınca hükmün ilânen tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten İtibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı ilânen tebliğ olunur /1-1

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 15 Eylül 1981 Sayı : 1745» Elazığ Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinden : E. No : 1989/204 K. No : 1980/62 Davacı. K. H. Suq ; Öğretim özgürlüğünü toplu halde engellemek. Sanıklar : 1 Erdoğan Kaplan, Zeynel oğlu D. lu Pertek tstiklal Mahallesinde oturur, 2 Zöhre oz, Mustafa kızı, 1960 doğumlu, Tunceli Pertek ilçesi Aşağı Gülbahçe Köyü nüfusuna kayıtlı, 3 Hayri Bankuş, Mahmut oğlu, 1962 doğumlu, Tunceli Peltek ilçesi Aşağı Gülbahçe Köyü nüfusuna kayıtlı, 4 Hıdır Kaplan, Zeynel oğlu, 1962 Doğumlu, Pertek ilçesi Eltnakaji Köyü nüfusuna kayıtlı, 5 Hıdır Güneri, Hasan oğlu, 1962 doğımlu, Tuncoli Pertek ilçesi Aşağı Gülbahçe Köyü nüfusuna kayıtlı, Pertek istik'il Mahallesinde oturuı, 6 Hasan Erdoğmaz/ Zeynel oğlu?964 doğumlu, Tunceli Pertek ilçesi Söğütlütepe Köyü nüf. kayıtlı Pertek ls 'klal Mahallesinde oturur, f 7 İbrahim Sefer, Bekir oğlu 1963 D. lu Tunceli Pertek ilçesi Ardıç Köyü nüfusuna kayıtlı, Pertek istiklal Mahallesinde oturur. 8 Aziz Aslaner, ismail oğlu, 1963 doğumlu, Tunceli Pertek İlçesi Aşağı Gülbahçe Köyü nüfusuna kayıtlı Pertek istiklal Mahallesinde oturur, 9 Servet Aspaslan Ahmet oğlu, 1961 doğumlu Tunceli Mazgirt Akpazar Nahiyesi Çarşıbaşı Köyü nüf. kayıtlı, Pertek ilçesi İstiklal Mahallesinde oturur, 10 Ferhat Taş, Hüseyin oğlu, 1962 D. lu Elazığ Kuyulu Köyü nüfusuna kayıtlı Pertek İstiklal Mahallesinde oturur Erzurum Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No. lu Askeri Mahkeıresinden : E. No : 1980/39 K. No : 1980/43 Sanıklar : ILANEN TEBLÎö KARARI 1 Mehmet Nezih Ekici, Ömer Lütfü oğlu, Hatice'den doğma, 1953 doğumlu, Sivas Zaviye Ahbaba Mahallesi nüfusunda kayıtlı olup, Sivas D.D.Y, Lojmanları 399. Sokak 19 numarada mukim. 2 Mehmet Toprak, Ahmet ve Nuriye oğlu, 1957 doğumlu, Şarkışla'da nüfusa kayıtlı Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 3 Gönül Özer, Hacı Abdullah ve Kadrıye kızı, 1958 doğumiu, Yıldızeli İlçesi Yağu Bucağı nüfusuna kayıtlı Sivas Emek Mahallesi 61 Evler Alparslan Apt. Kat 2 No. 3 de mukim, 4 Haydar Kabasakal, Mustafa ve İkbal oğlu, 1958 doğumlu, Gemerek İlçesi Sızır Köyü 45 hanede nüfusa kayıtlı Sivas Cumhuriyet Caddesi Koraltah Apt. No. 5 de oturur. 5 Salim Tan, Ömer Latfi oğlu, 1957 doğumlu, Sivas Sırıklı Köyünde nüfusa kayıtlı olup, Sivas Yenimahalle 444. Sokak 11 numarada mukim, 6 Mehmet Atalan, Bayram ve Esma oğlu, 1956 doğumlu, Gürün ilçesi Tepecik Köyünde nüfusa kayıtlı aynı köyde oturur, 7 Mesut Berber, Hacı Ahmet ve Muhsine oğlu, 1957 doğumlu, Malatya- Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Köyü 34 hanede nüfusa kayıtlı ve mukim,

19 15 Eylül 1981 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa t 19 8 Mustafa Kazar, Salih ve Seher oğlu, 1958 doğumlu, İmranlı ilçesi Merkez Kızılırmak Mah. nüfusunda kayıtlı Sivas Küçükkazancılar 62. Sokak 16 numarada mukim, 9 Yılmaz Kızılcan, Necmettin ve Fatma oğlu, Sivas Ulaııak Mahallesi nüfusunda kayıtlı Sivas Altuntabak Mah. 79. Sokak 5 numarada mukim. 10 Nihat Büyükbaş, Fettah ve Saniye oğlu, 1960 doğumlu, Elazığ Sivrice ilçesi Düzbahçe Köyü 33/10 hanede nüfusa kayıtlı Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 11 Hidayet Top, Mustafa oğlu, Faika'dan doğma, 1961 doğumlu, Refahiye Yurtbaşı Köyü 80 hanede nüfusa kayıtlı ve Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 12 Şahin Poğan, Ebubekir ve Nuriye oğlu, 1954 doğumlu. Şarkışla ilçesi Başveran Köyü nüfusunda kayıtlı Sivas Aydoğan Mahallesi 114. Sokak 2 nunıaıada mukim, 13 Salim Karaoğlu. Kadir oğlu, Fatma'dan doğma, 1958 doğumlu Yıldızeli İlçesi Ilıca Köyünde nüfusa kayıtlı ve Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 14 Şener Ateş, Nevraz ve Sinazer oğlu doğumlu, Arpaçay İlçesi Gönülalan Köyü nüfusunda kayıtlı Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 15 Halil ibrahim Taştan, Hamza ve Saliha oğlu, 1957 doğumlu, Suşehri Merkez Kemalpaşa Mahallesi 208 hanede nüfusa kayıtlı Sivas Altuntabak Mahallesi 68. Sokak 51 numarada mukim, 16 Muharrem Ateş, Hulusi ve Nafia oğlu, 1956 doğumlu, Zara Yeni Camii Mahallesi 349 hanede nüfusa kayıtlı Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 17 Temel Bektaş, Hamdi ve Fatma oğlu, 1954 doğumlu, Gemerek ilçesi Sızır Köyü nüfusunda kayıtlı olup, Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 18 Rabia Ulusoy, Ahmet Reşit kızı, Besime'den doğma, 1953 doğumlu, Urla 111 Pınarbaşı Mah. nüfusunda kayıtlı Sivas Hakikat Gazetesi, Karşısı Gümüş Apt Kat I No. 1 de oturur, 19 Perihan Bülbül, Mehmet ve Fatma kızı, 1957 doğumlu, Kangal ilçesi Zafer Mahallesi 78 hanede nüfusa kayıtlı Sivas Ortlilüpınar Mahallesi Hal. Sokak 13 numarada mukim, 20 Zekeriye Yükseltene, Kazim ve Hatice kızı, 1958 doğumlu, Sivas Altuntabak Mahallesi nüfusunda kayıtlı Sivas örtülüpınar Mahallesi 381. Sokak 13 numarada mukim, 21 Suzan Alay, Mehmet ve Hüsna kızı doğumlu, Şarkışla ilçesi Karaüyokuş Köyünde nüfusa kayıtlı ve Sivas Sularbaşı Mahallesi 322. Sokak 19 numarada mukim, 22 Nesrin Sakarya, tlhaml ve Şerife kızı, 1959 doğumlu, Sivas Gökçe bostan Mahallesi nüfusunda kayıtlı aynı Mahalle 579. Sokak 15 numarada mukim, 23 Vedat Aslantepe, Nazım ve Perihan oğlu, 1955 doğumlu, Malatya Uı Akpınar Mahallesi nüfusunda kayıtlı olup, istanbul, Tercüman Yunus Sokak Akın Apt. Daram an - istanbul adresinde mukim, 24 Osman Yakan, Arif ve Şerife'den olma, 1956 doğumlu, Afyon İli Çay ilçesi Aktaş Mahallesinde nüfusa kayıtlı olup, Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 25 Rahmi Demir, Mehmet ve Elif oğlu, 1954 doğumlu. Hekimhan ilçesi Taşbaşı Mahallesi nüfusunda kayıtlı halen Malatya Merkez Çıkmazda oturur, 26 Bülent Arabacı, Raif ve Nam iye oğlu, 1960 doğumlu, Zaıa ilçesi Hatif Mahallesi nüfusunda kayıtlı ve Sivas Ece Mahallesi 303. Sokak Güler Apt, 3/6 da oturur, 27 Osman Karataş, Durmuş oğlu, Şaziye'den olma, 1956 doğumlu, Şarkışla ilçesi Tuzla Köyünde nüfusa kayıtlı Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 28 Ahmet Yalınkılıç, Battal ve Yeter'den olma doğumlu, Hekimhan ilçesi Zahdettüı Köyünde nüfusa kayıtlı Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci,

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1961 Sayı: Ahmet Akkuş, Salih ve Yunlse oğlu, 1956 doğumlu. 30 Hüsnü Güler, Mustafa ve Cemile oğlu, 1959 doğumlu, Pertek İlçesi Sağma Köyü 5 hanede nüfusa kayıtlı Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 31 Mehmet Alacahan, Osman Hilmi oğlu, Hatice'den doğma, 1955 doğumlu, Şarkışla ilçesi Tahyurt Köyü nüfusunda kayıtlı Sivas Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 32 Leyla Subutay (Bayram), Kadir ve Emine kızı, 1959 doğumlu, Sivas Merkez Güdükminare Mahallesi nüfusunda kayıtlı halen Ankara - Yenimahalle nüfusunda kayıtlı Ankara - Yenimahalle Akın Caddesi Mohaç Sokak 14 numarada mukim. Suç : Hükümet memurlarına idari görevleri sırasında cebir ve şiddet göstermek suretiyle topluca mukavemet, bıçakla adam öldürmeye tam teşebbüs ve yalalamak, 6136 sayılı kanuna muhalefet. Suç Tarihi: 23/5/1978 Yukarıda suçları ve kimlikleri yazılı sanıklar haklarında Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tesis edilmiş olan 23/1/1979 tarih ve 1978/138 Esas, 1979/3 karar sayılı görevsizlik kararı ile Erzurum-Kars-Ağrı ve Artvin illeri Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulu 2 No. lu Askeri Mahkeme tarafından tesis edilmiş olan görevsizuk kararının kesinleştiği, bu nedenle iki mahkeme arasında meydana gelmiş olan olumsuz görev uyuşmazlığının 2247 sayılı Kanunun 14/1-2. maddeleri gereğince Uyuşmazlık Mahkemesine müracaatla giderilmesi gerektiği hususu Sivas C. Savcılığının 2/3/1981 gün ve 1980/1009 esas nolu yazısı ekinde gönderilmiş bulunan dava dosyası ekinde anlaşıldığına ; Bu nedenle yapılan incelede; Sivas Eğitim Enstitüsü öğrencüeri olan ve aralarında siyasi ve ideolojik görüş ayrılığı bulunan sanıkların 23/5/1978 tarihinde aralarında münakaşa ve kavga çıktığı, bu durumu önlemek maksadı ile Emniyet ekibi ile Jandarma devriyeleri olaya müdahale ettiğinde, sanıkların cebir ve şiddet kullanarak görevli emniyet kuvvetlerine mukavemet suçunu işledikleri, bu sırada sanıklardan Ali Rıza Karaömeroğlu'nun elinde bulunan bıçakla mağdur öğrenci Eyüp Demiri öldürmek maksadıyla yarahdığı, sanıklardan Haydar Kabasakal'm da mağdur Recep Vardar'ı, sanıklardan Selim Tan'ında mağdur Kamil Biçer'i muhtelif derecede ve surette yaraladığı şeklinde cereyan ettiği anlaşılan olayın; Askeri Mahkeme tarafından tesis edilmiş olan görevsizuk kararında da açıklandığı gibi, Sivas Vilayetinin de içinde bulunduğu 13 Vilayette ilân edilmiş olan ilk Sıkıyönetim ilân tarihi olan 26/12/1979 tarihinden 7 ay kadar önce işlendiği, bu durum karşısında 2301 sayılı kanun ile değişik 1402 sayılı Kanunun 13/a maddesindeki 3 aylık süre sebebi ile Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yargılanması gerektiği; Keza ilk Sıkıyönetimin Sivas'da ilan edilmesine neden olmuş olaylardan olmasına rağmen sanıkların sağ - sol siyasi düşünce sahibi olmaktan ötede bir gizli örgüt üyesi olduklarına veya sanıklarla birlikte Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde yargılanmakta olan arkadaşlarına ilişkin davaların varlığı hususunda bir deulde bulunmadığı anlaşıldığından 1402 sayılı kanunun 2301 sayılı kanunla değişik 13/b maddesindeki irtibatın yokluğu sebebiyle Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde yargılanmaması gerektiği cihetle; Sanıklara isnat edilen suçlardan yargılamayı yapmaya Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinin görevli olduğu, Erzurum-Kars-Ağrı ve Artvin İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulu 2 Numaralı Askeri Mahkeme ile arasında çıkan olumsuz görev uyuşmazlığının bu şekilde giderilmesi düşüncesiyle dava dosyasının 2247 sayılı kanunun 14/1-2. maddesi gereğince Uyuşmazlık Mahkemesine intikali hususundaki Synt K. uğı Askeri Savcılığının düşünce yazısı sanıklara tebliğ ettirtlemediğlnden TebUgat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilân edilmesi tebliğ olunur /1-1

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 2521 Kabul Tarihi : 11.9.1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazıişleri için Başbakalık lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1977 CUMA Sayı : 16084 YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : 15944 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 21 Ağustos 1987 CUMA Sayı : 19551

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22127 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN (1)(2)

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN (1)(2) 2463 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 6136 Kabul Tarihi : 10/7/1953 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/7/1953 Sayı : 8458 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ Sayı: 22697 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Atatürk Üniversitesinden

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK 2735 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/3/1991, No : 91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/7/1953, No : 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Aralık 1996 CUMA

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Aralık 1996 CUMA T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 13 Aralık 1996 CUMA Sayı: 22846 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Mart 1982 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Mart 1982 PAZAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Mart 1982 PAZAR Sayı: 17633 YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21.3.1991, No: 91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.7.1953, No: 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi

Detaylı

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Kapsam: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin,

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı