SAHİPE : 1. omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu. ^t?»5îîı gîbi Hf\

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAHİPE : 1. omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu. ^t?»5îîı gîbi Hf\"

Transkript

1 SAHİPE : 1 omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI İLİ İIÇESÎ Köîtî s AHTAIıYA î MERKEZ : BAŞKÖY (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu ^t?»5îîı gîbi Hf\

2 SAHİFİ : II t^îndekîler B A Y F A III-V...İlanlar VI I...Teknik bilgiler Aplikasyon işe "başlaraa tutanağı DÖKÜLGBM Serisi ormanı 2-28 Aplikasyon tutanakları 29-2/B İşe "başlama tutanağı Orman Kadastro Tutanakları Ik bu sthtot aslı gibidir

3 SAHİFE : III Bakanlık Olurunım tarihi t GM-Kd.l*l/6 Radyo haber "bülteninin tarihi : 1) ) İlanın yapıldığı resmi gazetenin t 1) ajarlhi : Ho.su ) Tarllıi : Ho.su s bu s^et aslı gibid

4 SAHİFE : 17 İlanın yapıldığı ve ilde çıkan gazetenin : 1) Adı î İLERİ!Sarihi : Ho.i^ : ) Adı : İLERİ farim î No.su î î ^bu ^ret aslıgibi(;i/r IJİA/^'^^

5 SAHİFS î 1 İlgili-vre bitişik beldelerde köylerde yapılan ilanları tevsik eden belgelerin s 1) Cinsi Tarihi No.su 2) Cinsi Oîarihi Ko.su Sınırlamanın ve 2/B madde ı^gulaınalarının bittiğine ve ilgili beldede^syde ilan edildiğine dair alınan askı mazbatasının tarihi î bup^ret asil gibîdlr

6 SAHÎFB : VI Teknik Bilgiler â) İlgili haritalar : 1/25000 ölçekli : İsparta H25-d3 1/5000 ölçekli s İsparta ]!î25-d-181),c, H25-d-19a,b,c,d N25-d-24a,d B) Kullanılan 1/20000 ölçekli iıava fotograflannın Î gilm Ho : Kolon Ho : Resim Mo : D.B : 5 167,168, ,228,229 B.B : 6 245,246 0) Orman sınır Noktalarına verilen numaralar : 1- Orman dış sınırını teşkil eden poligonlara; (I) Numaradan (l-50, )numaraya kadar müteselsil numara verilmiştir. 2- Orman iç sınırını teşkil eden poligonlaraf (51) Humaradan (265)Nuraaraya kadar müteselsil numara verilmiştir 3- Değişik 2/B madde uygulanan yerlerin sınırını teşkil eden poligonlaras (2001)ntjma^adan (-)numaraya kadar müteselsil numara verilmiştir. a) Teodolit veya pusulalı aletin cinsi,numarası,grad veya derece ölçtüğü : Teodolit,Wild-Tı,203723,Orad ölçer îş bu ^^et.eli gibidir^

7 BÂMk t 1 AH.ÎKâS Olf İ B BAŞItAMA fijmaği m UMM MO t 1 Aataljra îll,merî ez ilçesi EA KÖX köyü mülki sınavları içinde kalaa -ye 1946 yılımda 8 Ho.lu Orman îamit EtKsisjoau taraf laâaa taiı* diâi «imııtaıri kssinlefnif âbkilg^ IıAIME onaıii^ai ^lil^^ y^psıükt lîssii?. rnmm teael MCÜîtrlîîpBS» m m M m ^ M M ^ Xmı>/m S, 1985 gîln. ^smm-^bmmiito EoRİaymlam -Sr^. Bafîfcşöliiımı», 15^ İT. şayıit..«irlört ile-'m^^'^ O^firaaıı l^itö-lro- EcMisyoau görstiebdirilmlştir.btt kerre 'Osroa. ^ensl Müdürlüğünden ^imm ıa.4..l$85 g^fe ^ fa^ ksyde aplikasyon ve 6851 sayhı orman kantmuna göre oıman kadastrosî; ym ayal kanunsm: teddesl #ai3. îaalarîna. y^ımk -tsera ko* ^fflifâîaı ile teknik bir çalışma olan aplikasyonceski taoadit nır^ ^noktalıo^ınib: taşpittjk'^^^ güotîa fsûto:- koşıaiarum uygun olarakapoligonal yersel ölçülmesi çalı^ası içia kîmisyon kuruluşmum tamaralanniif olması ve ilan üresinin d.oijmbx gerekli plisdığandan a^ikasyoa^tr ; ^ aplik '. Mi3. n ^ noktalarin. ye'rsş ölçme çalışmasına başlanmasında teknik, idari ve lıııkuki bir sakmca olmadığına dair bu tutanak mahallinde tarafusıadan düzenlenerek İmsa al tına al'indı.: BAŞKAI ÛHMÂHCI ÜIB lîehmöt KILIÇ İsmet BULÜf imza imza TEKMİK KISMAÎÎ İbrahim Ö2S0Y imza BILÎBKIgl Yuauf özfork iraza İş bu suret aslı gibidir /

8 SAYFA : 2 ÂMâMÂmm fiîiöaöı!et5îahak 10 Î 2 OEMASU ADI t KOLAKME BALÎALIK DEVI.EÎI! OHİAHI KÜLLAIIMI PAPm ABI î İsparta lf25-d-18-b,s25d-19a,b,e,^25 d- 18-c,lî25 d-24a,d KüIıLAIIMM ALİÎİI Gİpİ^im HÜMAHASI î Wild-Sı-A KÜLLAHILAH HAVA fofoğmgimih SBSİM,gBîlİÎ ve FİMÎ MO D.Bs5,228,229 Antalya ili, Merkez ilçesi BAŞKÖY (Başmdanyo&â'iJâki sınxrlarx içinde kalan ve 1946 yılında 8 So.lu Oraıan tahdit Komisyonu tarafından tajhditi yauıipış ye sınırları kesinlefsiş bulunan DÛKlÖjOlI serisi EOMHıAR'Te^et ormanmdâf 6831 sayılı Omsm. Kanunu 2896 sayılı Kanunla değişik 2/B maddesd uygulaması yapıaak ict^çıyia kesinlepiif Q«aa smırlariil aamii^--j^ike Başkan Mehmet KILIÇ, Ormancı üye İsmet BîJI»üî, fekolk eleıaan İbrahim 02SOY»dan oluşan Komisyonumuzca bilirkişi Yusuf ög^öbk refakate.. alınarak Akkale mevkiinde dalıa önce»ökimlîî serisi KOMKLAR^'o^^ manınm dış smırınm tomiti sırasında tesis edilen 39T6 no.lu O. S,noktasının yerii mevcut tutanak,lıarita ve Ölçü değerleri ile bilirkişi beyanından da yararlanılarak halen Ali ÎOPBÂŞ*a ait 443 no.lu tapul^aa parselinin gifeıeydoğu sı ın üzerinde ve aynı zaofânda nallama yolu üiserinde bulımdu ve ihya edilerek bu noktadan işe başlandı» futanakjharita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak bu noktadan 26 grad semt ve 165ra.raesafeile bu köyün dahditi sırasında OMian olarak tespit edilen arazide (halen tarla olan)ilerleneî^k Odabaşı köyü sınırları içinde bulunan 182 no.lu tapu parselinin kuzeybatısında A no.lu ara noktasının yeri tespit ve ihya Bu nokteian 26 grad semt açısı ve 110 m.mesafe ile ormanın tahditi sımsında orraancşu anda fiilen tarla olan)odabaşi köyüne ait 182 ve 183 no.lu tapu parselleri içinden ilerlendi ve 183 no.lu tapu parselinin do^u kısmında B no.lu ara noktasının yeri tespit ve İhya edildi»-"/. ; B.nokta sından 23 grad semt ve 175 m.mesafe ile onaatn tah^ diti sırasında orman,fiilen tarla halinde odabaşı Köyü'ne ait 184 no.lu tapu parselinin Kuzey uç noktasının güneyinde. ^Odabaşı Başköy sınırasiş 40 la.mesafede O noltasmın yeıl tespit C Hoktasmdan^Sl grad semt ve 465 m,mesafe ile orman tahdi«ti sırasında oraan^ifıilen tarla haline gelmiş arazide ilerlenerek Odabaşı-Başköy sınırı ve sırasıyla Başköy Köyüne ait 396,397,388, 387^330,331 So.lu tapu parselleri kesilerek Musa elmas adına kayıtlı 34l lo.lu tapu parseliîiin ortasında D lo.lu ara noktasının yeri tespit ediid$, D Ioktaaından,15,5 grad semt 32 aumesafe ile oro^n tahdit ti sırasında orman, fiilen tarla halinda bulunan yerde ilerleaeı^fc aynı parselin kuzey sınırına yakın yea^de Ho.lu ara noktasının yeri teabit ve ihya B noktasından 31,5 grad seat ve 240 m.mesafe ile onısan tahdit! sırasında orman fiilen tarla halinde bulunan yerlerdan ilerlenerek sırasıyla ve BaşkSy-Kızıllı yolu kesilerek bu yolun kuzeyinde yola 30 m.mesafedekı yerde 9544 no.lu O.f.S.noktasının yeri tespit

9 SAYPA : ao.lu O.î.S.noktasıadan 374 graâ seatt^l40 m.mesafe ile sol taraf daiıa önceki tahdite gb*re onaaa (İfekilik saîıa) sağ taraf orman sayılmayan saha olac^ şekilde ilerlenerek Meîımet oğlu Teli ait 144 no.lu tapu parselinin güneybatısında 0545 no.lu O.f«S.noktasının yeri tespit ve ihya 9545 no.lu O.î.S,noktasından kuzey yönde eski Ölçü değerlerine bağlı kalınarak sol taraf eski tamite göre onaan (makilik ss^a) sağ taraf or^n, sayılmayan saha olmak üzere 390 grad semt re 200 m. mesafe ile ilerlenerek Yeli bsîdiihk re ortaklarına ait 144 no.lu,mu~ sa ve ortaklarına ait 146 Ho.lu tapu parselleri oloak fîzere 146 Ho.lu tapu parselinin batı kenarına 45 m.mesabede 9546 no.lu. S,S, noktası tespit ve ihya edildi, 9546 no.lu D.Î.S.noktasınadn eski ölçülere bağlı kalmax^5oy<ui «t 2as«.îifckuseydogu yönde doğru hatla sol taraf kolaklar devlet oı^aanı,sağ taraf Musa ö2a^hk*e ait 146 Ho.lu tapu parseli olmak üsere ilerlenen rek 9547 no.lu D,'Jî.S,noktasının yeri mevcut tutanak,harita ve ölçü değerleri ile bilirkişi beyanından da faydalanılarak eski sarnıç mevkiinde 146 no.lu tapu "pars elinin içincle belirlenip sabit kaya'ya oyulamk yaaılda Mo.lu D.'ü. S.noktasından eski ölçülere bağlı kalınarak kusseydogu yönde düa hatla,sol taraf Kolaklar devlet o3:ınanı (tarla haline dönü.pjü 146 no.lu parsel),sağ taraf Musa ÖZÎÜRK ve ortaklarına kayıtla 146 Ho.lu parsel olraak üzere Tl grad ve 90 m.mesafe ile. İlerlenerek: 9548 no.lu ö*..s.;nöktası eski sarnıç mevkiinde 146 no.lti ' tapu parseliiiin doğu sınırında ve yol kenarında Eskisamıçın üserlnde (Tepesi delik samıcı)aamıcın üaerine oyularak yaiaıldı. ^Ş^Sj^^no^.lu D. î, ö.noktasından eski eski ölçülere bağlı kalınaralv^'iaızeydo^'*y^>îiû düz hatla, sol taraf kolaklar devlet ormanı,se'- taraf orman sayılmayan saha olmak üzere (Süleyman şanlı adına kayıl 150 ere 151 no.lu tapu.parselleri ile Mehmet ÇBîH adına kayıtlı 152 no.lu tapu parseli) olmak üzere ilerlenerek 9549 no.lu D,T,S.noktasının yeri mevcut tutanak îıarita ve ölçü değerleri ile bilirkifl b. yanından da faydalanılarak Tepesi delik sarnıç mevkiinde 152 no.lu tapu parselinin kuzeybatı köşesine yakm yerda tespit edilerek ihya edildi ve nokta numarası sabit kaya'ya yazıldı. Bugün aplikasyon çalı^asına 3976 no.lu D,H,S,noktasından başlanılıp 9549 no.lu D.î.S,noktasına kadar devam edilmiş ve bu noktada aplikasyon çalışmalarına son verilmiş olup 3976,9548,9549,9547 no.lu î).t.s,noktalan yerli kaya üzerine oyularak,9544,9545,9546 no. lu D.T.S.noktaları ise ağaç kazık dikilmek suretiyle ihya Bugünkü aplikasy<m çalışmalanım son verildiğine dair bu tutanak oman kadastro teknik izafinamesinin 50.wladdesine göre mahallinde düzenlendi ve imza HO.Kî OEMAİ KADASTRO KOAİÎSYOHU MÎSIOl BApAllI OK.IANCI ÜYS SBKIîÎK ELSMAH Mehmet KHIÇ İsmet BÜLUİ^ İbrahim ÖZSOY (İıaza) (imza) (iraza) KÖY BİLİRKİŞİSİ Yusuf ÖZTÜRK (imza)

10 SAII'A : 4 ABLİKASYOH ÎHJÎAIAÖI ÎÜÎAÎIAK KO î 3 OFJIÂÎIIM ADI s KOMKLAR BALmiK DlYLE'j? ORîttII KüLMHILAir fafsa ABI î ISFARÎA K 25-d-18--b,c, I25-d-19a,b,c,d, îî25â-24a,d KULLAMIMN AI^İİM CÎİSÎ TE MmUMBI ı W±11-tl KUULÂMlUm HAYA POÎOaEAî'Iîfliî fibsil,jiî.m ŞBHİOî NO, SU : D.ö. 6, Antalya İli,Merkez ilçesi,başköi(başından yolclu)köyü mülki sınırları içinde kalan ve 1946 yılında 8 no.lu Oraan TaJadit Komisyonu tarafından tahditi yapılmış ve sınırları kesinleşmiş bulunmı DÖKtİLGEH serisi,kolâklar Devi t ormanımda 6331 Sayılı Orman üanunu» nun 2896 sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi uygulaması ^pmak amacıyla kesinleşmiş ormanısınırların araziye aplik et^ek üzere Başkaa Mehmet KILIÇ,Orımncı Üye ismet BüLü2,l'eknik Bleoıan ibrahim ÖESOY'dan oluşan üoraisyonısmııa bilirkişimi Yusuf ögîübk^de refakate alınarak Tepesi delil: oartııcı mevkiindeki daha önca DüKÜLSBH Serisi KOLAKLAR ormanının iç sınırının talıditi sıraeında tesis edilen 9549 no.lu O,î.S,nokta sından iae başlandı, 9549 no.lu 0.3?. S, noktasından, e ski ölçülere bağlı kalınarak kuîseydogu yönde düa hatla sol taraf devlet ormaaı^sag taraf Mehmet adına kayıtlı 152 no.lu tapu parseli olıaak üsere 59, grad 95 m,ilerlenerek 9550 no.lu Û,S,S.noktasımn-yeri mevcut iıarita,tutanak ve ölçü de^erleıd. ile bilirkişi İ3eyanın'Ian da?a;^dalanılaı^ 152 îîo.lu tapu parselinin kuzeydoğu köşesine 10 m,mesafede yol ke- 23a.rıiıda tespit edilerek 5ixya edildi ve agaç kasık çakıldı no.lu S.noktasından eski ölçülere bahtlı kalınarak kuzeydogıx yönde 2,5 grad semt ve 100 m.mesafe ile düz hatla, sol taraf devlet oııaanı,saii taraf Sadıkçisfilîl adına kayıtlı 153 no.lu tapu parseli alacak şekilde ilerlenerek (Parsel kenam boyunca) 9551 no.lu D,S,noktasının yeri mevcut harita,tutanak ve ölçü âegerleıl vs bilirkişi beyanmdanda faydalanılamk 153 no.lu tapu parselinin kuseydc<iu köftesinden 25 m.nıefîafede^gtmeybatı yönde parselin batı kenarı üiserinde tespit edilerek ihya edildi,ve sabit kayaya numarası yasıldı no.lu 0eS,noktaamdan esîd. ölçülere bağlı kalmaza Icuses'^batı yönde düs hatla 383 grad semt ve 80 m. mesafe ile sol taraf devlet crkiaıı, ;ag taraf 153 ve 154ino,lu tapu parselleri olaceic çekilde ilerlenerek 9552 no.lu O.f.S,noktasının yeri mevcut tutanak,h&i'ita ve ölçü degerleıi ile bilirkişi beyanından da faydalanılamk 154 no.lu tapu pai'selinân batı köşesine 15 m.mesfafede bu parsel içinde tespit edilerek ilıya edildi,ve sabit kayaya numaraeı yazıldı no.lu 6.!D.S,noktaBindan,eski ölçülere bağlı kalınarak batı yönde düs hatla 258 gmd semt ve 220 m.mesafa ile sol tamf â devlet onaai-ji sag taraf Sadık ÇEfİîî adiîia kayıtlı 154 ve MeMet ÇB- SÎH adma kayıtlı 162 no.lu. tapu parseller olduğu halde ilerlenerek edildi ve agaç kassık çakıldı.

11 BAYFA î Ko.lu D.S.S. noktasından^tutanak,harita ve ölçîl degerlerîne bağlı kalınamk kuzeybatı yöme düa hatla 369 grad semt ve 200 m.ıaesaf. İle sol taraf de^tet omanı (fiilen tarla haline gelmiş Stileyman iyi ve Osıoan Sİ2AM*a ait 165 ve 166 no.lu tapu parselleri),sağ taraf Osmn HİZAM»adına kayıtlı l64,o0aıaîi Ali ogltt Osman HÎ2AM adına kayıtlı 166,Süleyman ŞASLI adım kayıtlı 167 m.lu tapu parselleri olduğu halde <Bu parseller kesilerek) ilerlenerek 16? no.lu tapu parseliniji batı kenaniaa 10 m. mesafede ve bu parsel içerisinde 9554 no.lu D.f.S,noktası tespit edilerek ihja edildi ve yerli kayaya numarası yazıldı, 9554 no.lu D.T.S.noktasından,tutaaakjharita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak kuzeydoğu yönde düss 3aatla,39 grad semt ve 170 m.mesafe üe sol taraf fiilen tarla haline gelmiş devlet ormanı (167 ve 169 no.lu tapu parselleri),sag taraf Mehmet oğlu Ali Ö2î?ÖHK»e ait 169 no.lu tapu parselleri olduğu halde gidilerek 169 no.ln tapu parselinin batı keıaarına 30 m.mesafede 9555 no.lu D.f.S. noktası tespit ve ihya edilerek nıraarası yerli kayaya yazıldı no.lu O.Î.S.noktasından,tutanak,harita ve b'lçü değerlerine bağlı kalınarak^kmzeydoğu yönde düz hatla 49 grad serat,160 m.mesafe ile sol taıaf fiilen tarla haline gelmiş (169 ve Osman oğlu İsmail ÖEÎÖHK*e ait 168 no.lu tapu parselleri) devlet orma2iı,sağ taraf 169 ve 168 no.lu tapu parselleri olduğu gidilerek 168 no.lu tapu parselinin kuzey kenanna 15 m.mesafede 9556 no.lu l>^ıt,s noktası tespit ve ihya edilerek ağaç kassıkla belirlendi. Bugün aplikasyon çalışmasına başlanan 9549 no.lu.î.si noktasından 9556 no.lu (D.S,noktasına kadar devam edilmi ve bu noktada aplikasyon çalışmalarına son verilmiş olup,9551,9552, 9554,9555 no.lu S.noktaları yerli kaya üzerine oyularak 9550,9553,9556 no.lu.î.s.noktaları ise agaç kazık dikilmek suretiyle ihya Bugünkü aplikasyon çalışmalarına son verildiğine dair bu tutanak Orman Kadastro îeknik îzahnamesinin 50.maddesine göre mahallinde düzenlendi ve imza LU OKLILH KADASMO KOMİSYOTO KOMİSYON BAŞKANI Mehmet KILIÇ (imza) )RLAIEI ÖSS Lsmet Bînıü2 (imza) 2EKÎÎİK II;I ;I.1AÎI ibrahim ÖZSOY (imza) KÖI BÎI.İ1KİŞİSÎ Yusuf özsîteı; (imza)

12 SAYPA : 6» AFİÎIASYO ÎÖÎAIAİI fufalae»o» 4 omaiib iyaı t komimi lalmıı mrm's ohmaii EÎJI.MHIMI faffa ABI t ISPAim KJI.MIÎII1AIÎ ÂmtÎM cipi YE HO.SÜ : filt-i^l KimMÎÎILAH HAVA İ?0Î0GRAFI1IÎİ KESİM,î^İLM 7S SE Î HO.SÜ Î D.&.6, I Antalya İlâ,Merkea İlçesij^MŞKÖlCBaşından yoklu)köyü miaki smırları içerisinde kalan ve 1946 yılııada 8 ao.lu Oajman tahdit Komişyonsı tarafından tahdit! mpılaif Te emirları kesinleşmiş biiclîînaa BÖÎOİLGBS serisi KOMKMR^'Mmet onaanındaf 6831 sayzlı Kanunun 2896 no.lu Kanu ala değişik 2/B maddesi uygulaması yapmak aımc lyla kesinleşmiş ormmı sınırlarını afaziye aplike et^k üze:]^.başkan M^ıaet II- LJDÇ-Oımncı İsmet BUλîîî,Setolk eleman İbrahim OZSOY'dan oluşan koaısyonimusîa bilirkifi Yusuf ÖZîrtİHE'de refakate alınarakj [aeı Omasm. Ali Samıeı meırkiinde daha Snoe Bökülgen serisi KOIıÂEMR^evlet onaanının İç Binırınm taiıditi sırasında tesis edilen 9556 no.lu.f.s. noktasından "başlandı İO.İU ölçti değerlerine bağlı kalınarak,guneydoğu ysnde düz hatla 137 grad Seat -re 295 m.raesafe ile ol taraf fiilen tarla haline geti^dlmş deyiet oraam,0sg taraf Osjaan oğlu İsmail 92fte*e ait 168,Yusuf oğlu Isa ÖEIÜRK'e alt lö. no.lu tapu parselleri olduğu halde gidilerek 161 no.lu tapu parseli içinde bu parselin fteey taaamna 25».laesafede parsel içinde 9557 no.lu!d.f.s.noktası tespit ve ihg^ edilerek sabit kayaya ^25ildı no.lu D.f.S.noktasmd^,tutanak,harita ve Ölçü değerlerine bağlı kalınarsfc gîinsybatı ysnd düz hatla, 206 grad seat ve 230 m.mesafe ile sol taraf bir kısmı fiilen tarla haline getirilraif devlet ormanı,sag taraf I6l no.lu tapu parseli,mehmet ÇBfİI adma kayıtlı 160 no.lu tapu parseli ve octan sayılmayan saîıalar olduğu halde gidilerek Sadık ÇBflH adına kayıtlı 154 no.lu tapu parselinin güneydoğu köşesindaa kuzeydoğu yönde 25.mesafede 9558 no.lu D.f.S.nöktasınm yeri tespit ve İhya edilerek ağaç kazıkla sabitlendi no.lu,î.s,noktasından,tutanak,harita ve Ölçü değerlerine bağlı kalınarak,güneydoğu yönde düz hatla.172 sott,175 m. mesafe ile sol taraf kıaıs» tarla haline dönüştürülmüş n^üd. rnsfında devlet Olmanı,sağ taraf Halil oğlu Sadık GSfİ5*6 ait 154 ve 153 no.lu tapu parselleri olduğu halde gidilerek 153 no.lu tapu parselinin doğu sınırma 20 m.aesafede ve parsel içinde 9559 no.lu D.f.S.noktası tespit ve ihya edilerek sabit kayaya oyularak yazıldı no.lu D.f.S.noktasındanftutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınar^, güneybatı yönde düz hatla,259 grad 125 m.mesafe ile sol taraf fiii^ Halil Oğlu Sadık ÇEîİI'e ait 153 no.lu tapu parseli haline gelmiş devlet ormanı, sag taraf yine aynı şahısa 153 noelu tapu parseli olduğu halde gidilerek bu tarla^içindeki 9560 no.- lu D.f.S.noktasının yeıa tespit ve ihya edilerek agaç kazıkla sabitlendi lo.lu D,3?.S.noktasından,tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı kalıımrak,güneybatı yönde düz hatla 210 grad semt,590 ra. mesafe ile sol taraf fiilen 153 no.lu tapu parseli,m^ımet ÇBÎIH^e ait 152 no.lu,süleyman ŞABLI ve 10 ortağına ait 15l no.lu Mehmet oğlu Süleyman ŞAHIıI*ya ait 278 no.lu tapu parseli ve İlyas Oglü İbrahim AÎII»öAI*a ait 279 no.lu tapu parseli haline gelmiş devlet ormanı s^ taraf yine aynı şahıslaı^ ait parseller olmak üzere gidilerek 279 no.lu parsel içindeki 9561 nd.lu D.t.S.noktasının yeri tespit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitiendi, fi^ret aslı gib,k^îr

13 SAHA : T 9561 no.lu.î.s.noktasından, tutaaakjharita re ölçü değerlerine tîaglı îe^ınamk,güııeybati yönde düs Iıatla,269 grad v 200 o mesafe ile sol taraf fiilen tarla haline dsnüşaüş 279 ao.ltt Mustafn oğlu Teli KIZHaUEim'a ait 287,Halil Oğlu Meliaet çlhîî»e alt 286 İsa oğlu StHeyıaan BaBîf'e ait 289 no.lu tapu parselleri Mline gelmiş de'9'let ormam., sağ tamf yine aynı şaîııslam ait parseller olmak üzere gidilerek 289 no.lu parsel içindeki 9562 no.lu.f.s.noktası tespit ve ifaya edilerek agaç kasıkla sabiti endi, 9562 no.lu O.S.S.noktasından,tutanak,lıarita ve 81qü değerlerine ba^ı kalınamk,ku2eybatı yönde düz hatla 343 grm s at,64 «^»esafe 11. taraf fiilen tisîa haline ^etiriimi! tapu parseli.»isuf oğlu Mehmet SABIQÖ2»e ait 290 no.lu tapu paraelleri ve Ba k%.'kıaıllı geçilerek sağ.taraf' da ^ylae a^m ^ti^lara alt tapu parselleri olduğu halde gidiler^ıi^ k^ıârıaa 563 solu.. tespit ve ihya-.eüier^. sabit.yazıldı. : 956^ :nö.lu. f. tutasâk^harita. :ve Ölçü defe;^^ l.e2^e 'ballı: ^ead. 85-.laSmesafe' İle..mağ taraf mmm «ayaj^m^öte: jsahâsjc! taraf- fiilen' taı^la haline d&i^^f devlet, -ommz -.^ş^^lımllı.yol^,. olao^ -ds2te-snîşe.tespit ve.' dilffll-f buimiaa S544-no»lu' kadar'. edübiş ve bu m^rtad^.'da^'.teflö^lf noktam olm ^#544 -aıo.!»: wnl-a 'lotıakl^^ii^let :öi»«ı. 'liln^--lllaöfl: ^ ^ ait oraan 'İç Aimpatılâı.:!!^^.çalı^iada 955?,f ' 95I2 :na«lm dlkilîffiek suretiyle lîîym - ^ lı^iîikl aplikasyon son bulan ayaklı İsiıalleslne ait i sınır poligonunun aplikaayonu tamamlanarak,doğruluğuna kgaıaat getîrildl»l kta, jerla^^ -sabit-ka^ ve a^ş kazıkla tespit edlldipjîâ-m bu -a^ç^ teknik.: ko ullanm ı^gta olarak poligonal yersel ölçüsü yapılmış olup işbu tutanak Orfaan Kadastro feknik. i^stot^esinla 50.ssidesin gire mahallinde dimenlenm ve lam Mlldl..a2.5# 1985^^ 58 MO.M OEÎIAM KÂDÂSMO MMÎSYOM KOİİSIOI BÂŞKAİI OMAICI ÎSIIÎK BIıSIAÎL Mehraet mug İomet EUÎ,ü5 İbrahim ÖZSÖY (imza.) (iraaa) (iraza) KÖY BİLİFİCÎŞİSİ lusiıf ÖZÜÎÜHK (iîbsa) suret aslı gibidir-, l \ / \ \ J / ^ 1 \

14 SAYFA : 8.A.1I,. t K A. S X Ö 1 flî f â 1 A a I TUTMAM, m s 5 OMAJU löl t KÖL&KUS. hâl'sâmk IMnMT OS'iaSI mumilham M!:-m ABI $ ISMBm S^-d- K0îa:ıA2jmı ALBÎİÎİ CIHSİ m ao.su îwiit~îx-/, mnilmm.m:rkya fotoğmiisii msm^ftm vo ^ez^ıt.io.sms D.B:5J>İ67,İ68 Antalya İli,lî rk0îs İlçesi,BÂ^KörCBaşınto. jdklu) i3yü mîaki sınırlara, igina feal^ t 1946 yılında 8 ao.l» OBamı t#ıdit kcnal^mu tarafınöaa taiıaim^5^apxlıııış T sınırları kesinlaşnılg "bulunma DöS^ly lömkîfcae^vlet oı^aanıma 6831 sayılı karmmm 2896 sarılı fesjımıla âegişik 2/B uygulaması yeıpak.aaacıyla OBasn l^^^im ^ffite mi^e^m «lı^ömi: l^li^ş»s'^îai Wmm % ınitoaa uıî&giîiâa t öts 'İîli-İi^^tı^mîs tmtoskjlıamtm ^ Slfl MlijMgi. İa j^ialsmiams:feşis. 'olâ^ ' ts^ 'CTl telam «am ii».m ifîrt^ vm ^tei^öiü İfeiâia. îm m^tateı tşm.' 9564 ao.lu iuî^ta-'tiitaaak T ölçü iaili tes^ioftı tea-lla İ3 imâ. s w lif gi te^f fiüm Isslia 55 BO»lm ta* ptı parseli olaa deylst taraf aym faksa eit to >a3mal ölmafc üîsere glâllerok ^ln bu paısolla igimû 9565»o.ltı B.f.S.soJktasnım ı^ari tespit -re Shjm &eaç kasıkla samtlesâi. MBB&ÎB İle sol tamf 33 tapu parseli olamfc tarla baliae imms -^tam 'm^m ol^k i^r şlâilör^ fiii llı«f»i»ıt#rlmfîibia "bu faı^slis ^sğ» 9566 ao.lu B.Î.S^sofetasmâaaifiae^out ölsil değeri olan 51,5 "m 330.ı^smmim İl t^mf İiMm no.im impm Omsn AKI&'Îİİlt*ş ait o?-:lu SüleyKiaD. SOVBBMIH* ait o^lu A^aet ait 58 no.iıı tapu pars-alleıl ire tapuleiifâ lıartoi jet Ûm^mm^c^ taşlife -ye çalılıîî: arasi lıalindeki devlet otmm^^mğ taraf XBe yib şahıslara ait tapu parselleri ile takibea taşlık ye çalılık eeiıaoldnr'r.'i ^rıkı!: Isa damımn oiâugu j rû tet 35&Î ao.lu-d.î.s.îiokfesiiiııı ^-eri tespit Ye iiıya edilerek samt M^^a o^tiiarak jaaildı, 956? lo.ltt 0,f,S,noktasıiîââa laevciit tutaaak,haritate olçti delerlerine oaî^ı olo.rek glisıey ysads düs lıatla, 202 grad Bmt im 310 m» mesafe ile eol tamf davlet orkiasişbas taraf orma sıa^^ıl^jr^ taşlık îcaymlık saiıa ote^, lîserc gidil erek 95oa ao.lu ysri tıspii "T mîsit te^i^ yagılâii

15 SAYFA, t $ 9568 lo.lu O. S,noktasından mevcut tutanak,lıarita ve ölçti~ değerlerine ba^a. olarak güney yönde dtiz hatla 20Q grad semt m. mesafe ile 9569 no.lu O, î?. S.noktasının yeri olan Isa Esmen eski tarlasının kenarına gelinemedigi görülerek 200 grad eerat ve 180 aı.aesafe ile, sol taraf fiilen önce taşlık çalılık sonra Dunauf oğlu llehaet Sâ- EIQÖZ adına kayıtlı 63 no.lu tapu paraelinin bir kısmı olan devlet or^nı,bag taraf yine aynı şekilde taşlık çalılık ve aym şahsa ait parsel olmk üzere gidilerek bu parselin güney k^ıarına 27 la.mesafedeki 9569 no.lu O.îoS.noktasmm yeri tespit ve ihya edilerek agaç kasıkla sahitlendi no.lu 0.!P,S.noktasından,mevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak 189 grad smt ve 112 m^mesafe ile güneydoğu yönde düz hatla sol taıaf fiilen 63 no.lu tapu parseli,taşlıjb çalılık ve Ali oğlu Osraan AKDEMİR adına kayıtlı 65 nö.lu tapu parseli haline gelmiş bulunan devlet orffl^ı,sag taraf yine aynı şahıslara ait parseller olmak üzere gidilerek 9570 no.lu O.f.S.noktasanın yeri 65 no^lu tapu parselinin içinde ve bu parselin güneykenarına 10ra.mesafedetespit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitiendi no.lu O.î.S.noktasından mevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak güneydoğu yönde ûuz hatla,119 grad semt ve 55 ile sol taraf fiilen tesla haline gel lf ve 65 parseli olan devlet or^nı,sai taraf yine ^m parsel olıaak üzere gidilerek 95Îİ no.lu O.f.S.noktasınm yeri >u parsel içinde ve bu parselin gtoey k^mrıaa 6»»»esafe tespit ve İhya edileı^k ağaç kasıkla sabitlendi. f571 no.lu t.f.i»:asktaeındfiybf»eveut tutanak,harita ve SIçtI değerlerine bağlı olarak güneydoğu yönde düz hatla, 124 sroâ. semt ve 0 m^aesafe ile sol taı»f fiilm 65 no«lu "topu parkeli ve Byüp iiu Isa AfSŞ adma kayıtlı 80 no.lu tapu parseli ve çalılık halinde bıiluwm devlet :OfB m, ai ta:^!: yine aynı" şahıslara ait Istpu parselleri olmak üzere gidilerek 9572 no.lu O,f.S,noktasının yeri 80 no.lu tapu parselinin İçinde ve bu parselin kuzeybatı köşesine 78 ra.mesafede tespit ijhsm edilerek sabit kayaya oyula^k yazıldı 9572 no.lu O.î.S.noktasındanfmevcut tutanak,harita ve ölçü değeri eılne bağlı olarak» güney yönde düz hatla 199 g3îad semt ve 40 ffieaesafe ile sol taraf fiilen 80 no.lu tapu parseli olan devlet ormanı, sağ taraf yine aynı tapu parseli olmak üzere gidilerek 9573 no.lı; O.f.S.noktaaınm yeri bu parsel içinde tespit ve ihya edileîi^k agaç km^mm ih^a edildi* 9573 no.lu 0.f,S.noktasından,ıaeveut tutanak.harita ve Slçü değerlerine bağlı olarak,gifeıeydogu ysnde düz hatla, 167 g3?ad semt ve 165 m,mesafe ile sol taraf fiilen tarla haline gelaıiş ve 80 no.lu tapu parseli il Mehmet oğlu Ad^ YARIKAH'a ait 86 no.lu tapu parseli olan dervlet oraaaijsag taraf ^mı şahıslara ait tapu parselleri olduğu halde gidilerek ve tarla yolu kesilerek 9574 no.lu O.î.S.noktasınm yeri 86 no,lu parselinin içinde ve bu parselin güneybatı köşesine 40 si.mesafedeki noktada tespit ve ihya edildifve sabit kayaya oyularak yazıldı no.lu 0,1î.S.noktasından,aevout tutanak.harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak,güneybatı yönde düz hatla 254 grad semt ve 195 la.aesafe ile sol taraf fiilen tarla haline dönüşmüş ve S6 no.lu tapu parseli,hasan oğlu Mehmet SAY*a ait 87 no.lu tapu parseli ye taşlıîb çalılık durumunda olsua devlet or ^ı,sag taraf yine aynı şahıslara ait parseller ve çalılık saha olmak üzere gidilerek 9575 no.lu O.f.S.noktasının yeri Ahmet oğlu Mehmet Ali Terimce ait 77 no.lu tapu parselin güneydoğu köşesinin gîteeybatısında ve bu köşeye 5 iı. mesafede tespit ve ihy. edildi,ve yerlikayaya oyularak yazıldı.

16 SAYFA : 10 Bugüm apllkasycm 9aİ2.^alarîns 9564 no.lu O.Î.B.noJfctasıııâan u O.S.S.noktasım kadar edilaif ir bu ao^ctma apli&asycsa çalı^alanus smı Terilmiş caup 9564,9567, ,9574 m 9575 ao.lu 0,f.S,BOİ!:talaa-^ı ysriikaya üserîae oyularak 9565,9566,95^, j9573 ao.lu O. î. S.ııo3 talarx ise agas euretijle îh;^ BugüjalrtI aplikagjcm çalı^alarına smı yerildisib âair î>îi tuta- oması &adast3?o t^ıaîı: isîaîmaîaasiöin 50.îsaddes±îie gör döseıslendl imm odlldl mk w 58 OSMIH KABASÎKO KOMİSİ'ÖHÖ KcHBİsyaa Be.^anı Mehmet SILHÇ (imza) Oî-maacı öye îsmst BULUT Cimsa) îekaife Slemaa îbraiıia ÖESOT (imsa) Jâiiirkişiai q1i îopmş <iîaea) Ai^îiCAS"C02î sumiiâaı TUnMAK s 6 OBaAIH ABI! KOMKIM Baltalık 0 Yİ t Oı^am MP'ÎA 401 î ISMRm îî25-d-.ls-b,c*îî25-.d-19-a,b,c,d, mslimilmi AMTlM ütmbt -re 10, SU : mslljmilm üava F0'2a1rt4fîîna J Besim,mm şorit ao î B,B:5,167,168 İ1çoöİ,Bâ:3KÖY (BaşıManyoiau)Köyü îaülkî tıudutları iç İade kalan m 1946 jılıada 8 ao.lu Orsam îalıâit ICasisjöiıu tsmfladan talıditi yapılmış ıre sınırları îsesial ep;ıt 'btıl-aern Î^SftLGSM S0RIAI KÖLÂLMIL DEFLET OMAJııNIILA 6B31 S^-ıLı ^AMMUN 2896 SAYıLı KM^ amla degişife 2/B maddeai uygulî^raası japask asfâca^ia oamm. fışırlarının amsiıye aplik eta^k Ifeere Başkaa M^mat KILIÇ,Orsfâaeı Imet BULü2,îelml3j: Eleman İbr^im ÖXSOY«daa olu^ komlsyoauaussa biliridlşi Yeli ^^fmş^ta râfamj alıaas^ I> llfctaş msvkiime daha öaoe BSkîllgea serisi KOMKMB^Se^et ormtıiîiiîi İ9 smınada taiıditi sırasıada tesis edllea w Ic^aisyoamTasca tespit w üıyc. edilea 9575 ao.lu 0,2. S. noktasından bağlandı no.lu O,T.S.noktasından rsercut tutanak harita vo ölçü değerleri olaı 336 grad semt ve 220 m.mecafe ile 9576 no.lu 0,5?.S.no1ctasmm bıatmdıagu Saiîaet Ali VlliİH tarlası keııarıaa gelinemedigi görtaa0îsi8,336 gmd semt ve 235 m.îaasafe ilo sol taımf fiilm tarla haline gelmiş V 77 no.lu tapu parseli Malime t âli ait 76 no.lu tapu parseli olan devlet oisaîiı,sağ tamf ise aj'm saliislara ait tapu parselleri ve OKoaa sayılıaa^saa saha olmak üzere gidilerek 9576 no.lu O.Î.S. noîctaamın yeri 76 no.lu tapu parselin guney kenarım 7 m.mcsafcde tespit ve edilerek yerlikayaya oyularak yasıldı. Iş bu suret asu gibidj^

17 SAYFA : no.lu O.T.S.noktasında,mevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak kuzeybatı yönde düz hatla 314 grad semt ve 3 m.mesafe ile sol taraf fiilen tarla haline gelmiş,76 no.lu tapu parseli,halil o^u Süleyman Tok*a ait 75 no.lu tapu parseli olan devlet ormanı,sag taraf aynı şahıslara ait tapu parseli ve orman sayılmayan saha olmak üzere gidilerek 9577 no.lu O.T.S.noktasının yeri 75 no.lu tapu parselinin içinde tespit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitlendi no.lu 0,0?. S»noktasından, mevcut tutanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak güneybatı yönde düz hatla 261 grad semt,57 ra.mesafe ile sol taraf fiilen 75 no.lu tapu parseli haline gelmiş devlet ormanı sağ taraf aynı şahsa ait tapu parseli olmak üzere gidilerek 9578 no.lu O.T.S.noktasının yeri 75 no.3u parselin güneybatı kenarına 5 ra.uzaklıkta tesbit ve ihya edildi ve yerli kayaya oyularak yazıldı no.lu 0.T,S.noktasından mevcut tu tanak,harita ve Ölçü değerlerine bağlı olaısk kuzeybatı yönde düz hatla 333,5 grad semt ve 125 m. mesafe ile sol taraf Mustafa oğlu Mustafa Ateş*e ait 70 no.lu tapu parselinin bir kısma ve devlet ormam.,sağ taraf orman sayılmayan ve 70 no.lu parsel olduğu halde gidilerek 9579 no.lu O.T.S^noktasının yeri 70 no.lu parselin güneybatı köşesine 12 m.azaklıkta tesbit ve ihya edilerek yerli kayaya oyularak yazıldı. ^ " 9579 no.lu 0,T.S.noktasından,raevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak kuzeybatı yönde düz hatla 323 grad semt ve 160 m.mesafe ile sol taraf devlet ormanı ve bu orman içinde^fiilen Yusut oglu Mehmet Sarıgöz*e ait 45 ve 73 no.lu tapu parseli,sag taraf o ^ n sayılmayan alıan olduğu halde gidilerek 9580 no.lu O.T.S.noktasının yeji.p.^^ no.lu ta^ parselinin içinde bu parselin güney köşesine S.m.mesafede tespit ve ihya edildi ve ağaç kazıkla sabitlendi no.lu 0.T.S.noktasından güneybatı yönde düz hatla mevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak 274 grad semt ve 180 m.mesafe il sol taraf fiilen 73 no.lu tapu parseli,45 no.lu tapu parseli ve Yusuf oğlu Mehmet Sarıgözce ait 44 no.lu tapu parseli haline gelmiş devlet ormanı,sag taraf yine aynı şahıslara ait parseller ve orman sayılmaya] alan olmak üzere gidilerek 9581 no.lu O.T.S.noktasının yeıl 44 no.lu tapu parselinin güney kenarında tespit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitlendi no.lu O.T.S.noktasından,mevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak batı yönde düz hatla 299 grad semt ve 140 m.mesafe ile sol taraf fiilen bir kısmı Mustafa oğlu Celil Topbaş'a ait 43 no.lu ve Yusuf kızı Ümmü Uysal*a ait 42 no.lu parsel olan devlet ormanı,sağ taraf aynı parseller ile orman sayılmayan saha olmak üzere gidilerek 9582 no.lu O.T.S.noktasının yeri 42 no.lu tam parselinin içinde tesnit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitlendi no.lu 0.T.S.noktasından mevcut tutanak,haritave ölçü değerlerine bağlı olarak kuzeybatı yönde düz hatla 367,5 grad semt ve 180 m.mesafe ile sol taraf fiilen 42 no.lu ve Yusuf kızı Ümmü Uysal*a ait 41 no?- lu tapu parseli haline gelmiş devlet ormanı,sağ taraf aynı şahsa ait 42 ve 41 no.lu parsellerle orman sayılmayan alan olmak üzere gidilerek 9583 no.lu O.T.S.noktasının yeri 41 no.lu parselin kuzey kenarının kuzeyinde bu kenara 6 m.mesafede tesbit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitlendi no.lu 0.T.S,noktasından,mevcut tutanak*ta belirtilen ve Ölçü değerlerinden anlaşılan 56 grad semt ve 170 m.mesafe ile Osman Yeni eski tarlasına gelinemediği ve tutanakla ölçü değerleri arasında mübayanet olduğu görülmekle,72,5 grad Semt ve 167 m.mesafe ile sol taraf fiilen Celil Topbaş*a ait 43 no.lu,mustafa Topbaş*a ait 44 no.lu ve Mahmut oğlu Ramazan Emirli*ye ait 51 no.lu tapu parseli haline gelmiş devlet ormanı,sağ taraf aynı şahıslara ait tapu parselleri ve orman sayılmayan alan olaralc gidildi ve 9584 no.lu O.T.S.noktasının yeri 51 no.lu parselin âçinde bu parselin güney köşesine 27 m.mesafede tesbit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitlendi no.lu O.T.S.noktasından Mevcut tahdit tutanak defterinde bejt aslı gihid^