SAHİPE : 1. omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu. ^t?»5îîı gîbi Hf\

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAHİPE : 1. omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu. ^t?»5îîı gîbi Hf\"

Transkript

1 SAHİPE : 1 omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI İLİ İIÇESÎ Köîtî s AHTAIıYA î MERKEZ : BAŞKÖY (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu ^t?»5îîı gîbi Hf\

2 SAHİFİ : II t^îndekîler B A Y F A III-V...İlanlar VI I...Teknik bilgiler Aplikasyon işe "başlaraa tutanağı DÖKÜLGBM Serisi ormanı 2-28 Aplikasyon tutanakları 29-2/B İşe "başlama tutanağı Orman Kadastro Tutanakları Ik bu sthtot aslı gibidir

3 SAHİFE : III Bakanlık Olurunım tarihi t GM-Kd.l*l/6 Radyo haber "bülteninin tarihi : 1) ) İlanın yapıldığı resmi gazetenin t 1) ajarlhi : Ho.su ) Tarllıi : Ho.su s bu s^et aslı gibid

4 SAHİFE : 17 İlanın yapıldığı ve ilde çıkan gazetenin : 1) Adı î İLERİ!Sarihi : Ho.i^ : ) Adı : İLERİ farim î No.su î î ^bu ^ret aslıgibi(;i/r IJİA/^'^^

5 SAHİFS î 1 İlgili-vre bitişik beldelerde köylerde yapılan ilanları tevsik eden belgelerin s 1) Cinsi Tarihi No.su 2) Cinsi Oîarihi Ko.su Sınırlamanın ve 2/B madde ı^gulaınalarının bittiğine ve ilgili beldede^syde ilan edildiğine dair alınan askı mazbatasının tarihi î bup^ret asil gibîdlr

6 SAHÎFB : VI Teknik Bilgiler â) İlgili haritalar : 1/25000 ölçekli : İsparta H25-d3 1/5000 ölçekli s İsparta ]!î25-d-181),c, H25-d-19a,b,c,d N25-d-24a,d B) Kullanılan 1/20000 ölçekli iıava fotograflannın Î gilm Ho : Kolon Ho : Resim Mo : D.B : 5 167,168, ,228,229 B.B : 6 245,246 0) Orman sınır Noktalarına verilen numaralar : 1- Orman dış sınırını teşkil eden poligonlara; (I) Numaradan (l-50, )numaraya kadar müteselsil numara verilmiştir. 2- Orman iç sınırını teşkil eden poligonlaraf (51) Humaradan (265)Nuraaraya kadar müteselsil numara verilmiştir 3- Değişik 2/B madde uygulanan yerlerin sınırını teşkil eden poligonlaras (2001)ntjma^adan (-)numaraya kadar müteselsil numara verilmiştir. a) Teodolit veya pusulalı aletin cinsi,numarası,grad veya derece ölçtüğü : Teodolit,Wild-Tı,203723,Orad ölçer îş bu ^^et.eli gibidir^

7 BÂMk t 1 AH.ÎKâS Olf İ B BAŞItAMA fijmaği m UMM MO t 1 Aataljra îll,merî ez ilçesi EA KÖX köyü mülki sınavları içinde kalaa -ye 1946 yılımda 8 Ho.lu Orman îamit EtKsisjoau taraf laâaa taiı* diâi «imııtaıri kssinlefnif âbkilg^ IıAIME onaıii^ai ^lil^^ y^psıükt lîssii?. rnmm teael MCÜîtrlîîpBS» m m M m ^ M M ^ Xmı>/m S, 1985 gîln. ^smm-^bmmiito EoRİaymlam -Sr^. Bafîfcşöliiımı», 15^ İT. şayıit..«irlört ile-'m^^'^ O^firaaıı l^itö-lro- EcMisyoau görstiebdirilmlştir.btt kerre 'Osroa. ^ensl Müdürlüğünden ^imm ıa.4..l$85 g^fe ^ fa^ ksyde aplikasyon ve 6851 sayhı orman kantmuna göre oıman kadastrosî; ym ayal kanunsm: teddesl #ai3. îaalarîna. y^ımk -tsera ko* ^fflifâîaı ile teknik bir çalışma olan aplikasyonceski taoadit nır^ ^noktalıo^ınib: taşpittjk'^^^ güotîa fsûto:- koşıaiarum uygun olarakapoligonal yersel ölçülmesi çalı^ası içia kîmisyon kuruluşmum tamaralanniif olması ve ilan üresinin d.oijmbx gerekli plisdığandan a^ikasyoa^tr ; ^ aplik '. Mi3. n ^ noktalarin. ye'rsş ölçme çalışmasına başlanmasında teknik, idari ve lıııkuki bir sakmca olmadığına dair bu tutanak mahallinde tarafusıadan düzenlenerek İmsa al tına al'indı.: BAŞKAI ÛHMÂHCI ÜIB lîehmöt KILIÇ İsmet BULÜf imza imza TEKMİK KISMAÎÎ İbrahim Ö2S0Y imza BILÎBKIgl Yuauf özfork iraza İş bu suret aslı gibidir /

8 SAYFA : 2 ÂMâMÂmm fiîiöaöı!et5îahak 10 Î 2 OEMASU ADI t KOLAKME BALÎALIK DEVI.EÎI! OHİAHI KÜLLAIIMI PAPm ABI î İsparta lf25-d-18-b,s25d-19a,b,e,^25 d- 18-c,lî25 d-24a,d KüIıLAIIMM ALİÎİI Gİpİ^im HÜMAHASI î Wild-Sı-A KÜLLAHILAH HAVA fofoğmgimih SBSİM,gBîlİÎ ve FİMÎ MO D.Bs5,228,229 Antalya ili, Merkez ilçesi BAŞKÖY (Başmdanyo&â'iJâki sınxrlarx içinde kalan ve 1946 yılında 8 So.lu Oraıan tahdit Komisyonu tarafından tajhditi yauıipış ye sınırları kesinlefsiş bulunan DÛKlÖjOlI serisi EOMHıAR'Te^et ormanmdâf 6831 sayılı Omsm. Kanunu 2896 sayılı Kanunla değişik 2/B maddesd uygulaması yapıaak ict^çıyia kesinlepiif Q«aa smırlariil aamii^--j^ike Başkan Mehmet KILIÇ, Ormancı üye İsmet BîJI»üî, fekolk eleıaan İbrahim 02SOY»dan oluşan Komisyonumuzca bilirkişi Yusuf ög^öbk refakate.. alınarak Akkale mevkiinde dalıa önce»ökimlîî serisi KOMKLAR^'o^^ manınm dış smırınm tomiti sırasında tesis edilen 39T6 no.lu O. S,noktasının yerii mevcut tutanak,lıarita ve Ölçü değerleri ile bilirkişi beyanından da yararlanılarak halen Ali ÎOPBÂŞ*a ait 443 no.lu tapul^aa parselinin gifeıeydoğu sı ın üzerinde ve aynı zaofânda nallama yolu üiserinde bulımdu ve ihya edilerek bu noktadan işe başlandı» futanakjharita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak bu noktadan 26 grad semt ve 165ra.raesafeile bu köyün dahditi sırasında OMian olarak tespit edilen arazide (halen tarla olan)ilerleneî^k Odabaşı köyü sınırları içinde bulunan 182 no.lu tapu parselinin kuzeybatısında A no.lu ara noktasının yeri tespit ve ihya Bu nokteian 26 grad semt açısı ve 110 m.mesafe ile ormanın tahditi sımsında orraancşu anda fiilen tarla olan)odabaşi köyüne ait 182 ve 183 no.lu tapu parselleri içinden ilerlendi ve 183 no.lu tapu parselinin do^u kısmında B no.lu ara noktasının yeri tespit ve İhya edildi»-"/. ; B.nokta sından 23 grad semt ve 175 m.mesafe ile onaatn tah^ diti sırasında orman,fiilen tarla halinde odabaşı Köyü'ne ait 184 no.lu tapu parselinin Kuzey uç noktasının güneyinde. ^Odabaşı Başköy sınırasiş 40 la.mesafede O noltasmın yeıl tespit C Hoktasmdan^Sl grad semt ve 465 m,mesafe ile orman tahdi«ti sırasında oraan^ifıilen tarla haline gelmiş arazide ilerlenerek Odabaşı-Başköy sınırı ve sırasıyla Başköy Köyüne ait 396,397,388, 387^330,331 So.lu tapu parselleri kesilerek Musa elmas adına kayıtlı 34l lo.lu tapu parseliîiin ortasında D lo.lu ara noktasının yeri tespit ediid$, D Ioktaaından,15,5 grad semt 32 aumesafe ile oro^n tahdit ti sırasında orman, fiilen tarla halinda bulunan yerde ilerleaeı^fc aynı parselin kuzey sınırına yakın yea^de Ho.lu ara noktasının yeri teabit ve ihya B noktasından 31,5 grad seat ve 240 m.mesafe ile onısan tahdit! sırasında orman fiilen tarla halinde bulunan yerlerdan ilerlenerek sırasıyla ve BaşkSy-Kızıllı yolu kesilerek bu yolun kuzeyinde yola 30 m.mesafedekı yerde 9544 no.lu O.f.S.noktasının yeri tespit

9 SAYPA : ao.lu O.î.S.noktasıadan 374 graâ seatt^l40 m.mesafe ile sol taraf daiıa önceki tahdite gb*re onaaa (İfekilik saîıa) sağ taraf orman sayılmayan saha olac^ şekilde ilerlenerek Meîımet oğlu Teli ait 144 no.lu tapu parselinin güneybatısında 0545 no.lu O.f«S.noktasının yeri tespit ve ihya 9545 no.lu O.î.S,noktasından kuzey yönde eski Ölçü değerlerine bağlı kalınarak sol taraf eski tamite göre onaan (makilik ss^a) sağ taraf or^n, sayılmayan saha olmak üzere 390 grad semt re 200 m. mesafe ile ilerlenerek Yeli bsîdiihk re ortaklarına ait 144 no.lu,mu~ sa ve ortaklarına ait 146 Ho.lu tapu parselleri oloak fîzere 146 Ho.lu tapu parselinin batı kenarına 45 m.mesabede 9546 no.lu. S,S, noktası tespit ve ihya edildi, 9546 no.lu D.Î.S.noktasınadn eski ölçülere bağlı kalmax^5oy<ui «t 2as«.îifckuseydogu yönde doğru hatla sol taraf kolaklar devlet oı^aanı,sağ taraf Musa ö2a^hk*e ait 146 Ho.lu tapu parseli olmak üsere ilerlenen rek 9547 no.lu D,'Jî.S,noktasının yeri mevcut tutanak,harita ve ölçü değerleri ile bilirkişi beyanından da faydalanılarak eski sarnıç mevkiinde 146 no.lu tapu "pars elinin içincle belirlenip sabit kaya'ya oyulamk yaaılda Mo.lu D.'ü. S.noktasından eski ölçülere bağlı kalınarak kusseydogu yönde düa hatla,sol taraf Kolaklar devlet o3:ınanı (tarla haline dönü.pjü 146 no.lu parsel),sağ taraf Musa ÖZÎÜRK ve ortaklarına kayıtla 146 Ho.lu parsel olraak üzere Tl grad ve 90 m.mesafe ile. İlerlenerek: 9548 no.lu ö*..s.;nöktası eski sarnıç mevkiinde 146 no.lti ' tapu parseliiiin doğu sınırında ve yol kenarında Eskisamıçın üserlnde (Tepesi delik samıcı)aamıcın üaerine oyularak yaiaıldı. ^Ş^Sj^^no^.lu D. î, ö.noktasından eski eski ölçülere bağlı kalınaralv^'iaızeydo^'*y^>îiû düz hatla, sol taraf kolaklar devlet ormanı,se'- taraf orman sayılmayan saha olmak üzere (Süleyman şanlı adına kayıl 150 ere 151 no.lu tapu.parselleri ile Mehmet ÇBîH adına kayıtlı 152 no.lu tapu parseli) olmak üzere ilerlenerek 9549 no.lu D,T,S.noktasının yeri mevcut tutanak îıarita ve ölçü değerleri ile bilirkifl b. yanından da faydalanılarak Tepesi delik sarnıç mevkiinde 152 no.lu tapu parselinin kuzeybatı köşesine yakm yerda tespit edilerek ihya edildi ve nokta numarası sabit kaya'ya yazıldı. Bugün aplikasyon çalı^asına 3976 no.lu D,H,S,noktasından başlanılıp 9549 no.lu D.î.S,noktasına kadar devam edilmiş ve bu noktada aplikasyon çalışmalarına son verilmiş olup 3976,9548,9549,9547 no.lu î).t.s,noktalan yerli kaya üzerine oyularak,9544,9545,9546 no. lu D.T.S.noktaları ise ağaç kazık dikilmek suretiyle ihya Bugünkü aplikasy<m çalışmalanım son verildiğine dair bu tutanak oman kadastro teknik izafinamesinin 50.wladdesine göre mahallinde düzenlendi ve imza HO.Kî OEMAİ KADASTRO KOAİÎSYOHU MÎSIOl BApAllI OK.IANCI ÜYS SBKIîÎK ELSMAH Mehmet KHIÇ İsmet BÜLUİ^ İbrahim ÖZSOY (İıaza) (imza) (iraza) KÖY BİLİRKİŞİSİ Yusuf ÖZTÜRK (imza)

10 SAII'A : 4 ABLİKASYOH ÎHJÎAIAÖI ÎÜÎAÎIAK KO î 3 OFJIÂÎIIM ADI s KOMKLAR BALmiK DlYLE'j? ORîttII KüLMHILAir fafsa ABI î ISFARÎA K 25-d-18--b,c, I25-d-19a,b,c,d, îî25â-24a,d KULLAMIMN AI^İİM CÎİSÎ TE MmUMBI ı W±11-tl KUULÂMlUm HAYA POÎOaEAî'Iîfliî fibsil,jiî.m ŞBHİOî NO, SU : D.ö. 6, Antalya İli,Merkez ilçesi,başköi(başından yolclu)köyü mülki sınırları içinde kalan ve 1946 yılında 8 no.lu Oraan TaJadit Komisyonu tarafından tahditi yapılmış ve sınırları kesinleşmiş bulunmı DÖKtİLGEH serisi,kolâklar Devi t ormanımda 6331 Sayılı Orman üanunu» nun 2896 sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi uygulaması ^pmak amacıyla kesinleşmiş ormanısınırların araziye aplik et^ek üzere Başkaa Mehmet KILIÇ,Orımncı Üye ismet BüLü2,l'eknik Bleoıan ibrahim ÖESOY'dan oluşan üoraisyonısmııa bilirkişimi Yusuf ögîübk^de refakate alınarak Tepesi delil: oartııcı mevkiindeki daha önca DüKÜLSBH Serisi KOLAKLAR ormanının iç sınırının talıditi sıraeında tesis edilen 9549 no.lu O,î.S,nokta sından iae başlandı, 9549 no.lu 0.3?. S, noktasından, e ski ölçülere bağlı kalınarak kuîseydogu yönde düa hatla sol taraf devlet ormaaı^sag taraf Mehmet adına kayıtlı 152 no.lu tapu parseli olıaak üsere 59, grad 95 m,ilerlenerek 9550 no.lu Û,S,S.noktasımn-yeri mevcut iıarita,tutanak ve ölçü de^erleıd. ile bilirkişi İ3eyanın'Ian da?a;^dalanılaı^ 152 îîo.lu tapu parselinin kuzeydoğu köşesine 10 m,mesafede yol ke- 23a.rıiıda tespit edilerek 5ixya edildi ve agaç kasık çakıldı no.lu S.noktasından eski ölçülere bahtlı kalınarak kuzeydogıx yönde 2,5 grad semt ve 100 m.mesafe ile düz hatla, sol taraf devlet oııaanı,saii taraf Sadıkçisfilîl adına kayıtlı 153 no.lu tapu parseli alacak şekilde ilerlenerek (Parsel kenam boyunca) 9551 no.lu D,S,noktasının yeri mevcut harita,tutanak ve ölçü âegerleıl vs bilirkişi beyanmdanda faydalanılamk 153 no.lu tapu parselinin kuseydc<iu köftesinden 25 m.nıefîafede^gtmeybatı yönde parselin batı kenarı üiserinde tespit edilerek ihya edildi,ve sabit kayaya numarası yasıldı no.lu 0eS,noktaamdan esîd. ölçülere bağlı kalmaza Icuses'^batı yönde düs hatla 383 grad semt ve 80 m. mesafe ile sol taraf devlet crkiaıı, ;ag taraf 153 ve 154ino,lu tapu parselleri olaceic çekilde ilerlenerek 9552 no.lu O.f.S,noktasının yeri mevcut tutanak,h&i'ita ve ölçü degerleıi ile bilirkişi beyanından da faydalanılamk 154 no.lu tapu pai'selinân batı köşesine 15 m.mesfafede bu parsel içinde tespit edilerek ilıya edildi,ve sabit kayaya numaraeı yazıldı no.lu 6.!D.S,noktaBindan,eski ölçülere bağlı kalınarak batı yönde düs hatla 258 gmd semt ve 220 m.mesafa ile sol tamf â devlet onaai-ji sag taraf Sadık ÇEfİîî adiîia kayıtlı 154 ve MeMet ÇB- SÎH adma kayıtlı 162 no.lu. tapu parseller olduğu halde ilerlenerek edildi ve agaç kassık çakıldı.

11 BAYFA î Ko.lu D.S.S. noktasından^tutanak,harita ve ölçîl degerlerîne bağlı kalınamk kuzeybatı yöme düa hatla 369 grad semt ve 200 m.ıaesaf. İle sol taraf de^tet omanı (fiilen tarla haline gelmiş Stileyman iyi ve Osıoan Sİ2AM*a ait 165 ve 166 no.lu tapu parselleri),sağ taraf Osmn HİZAM»adına kayıtlı l64,o0aıaîi Ali ogltt Osman HÎ2AM adına kayıtlı 166,Süleyman ŞASLI adım kayıtlı 167 m.lu tapu parselleri olduğu halde <Bu parseller kesilerek) ilerlenerek 16? no.lu tapu parseliniji batı kenaniaa 10 m. mesafede ve bu parsel içerisinde 9554 no.lu D.f.S,noktası tespit edilerek ihja edildi ve yerli kayaya numarası yazıldı, 9554 no.lu D.T.S.noktasından,tutaaakjharita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak kuzeydoğu yönde düss 3aatla,39 grad semt ve 170 m.mesafe üe sol taraf fiilen tarla haline gelmiş devlet ormanı (167 ve 169 no.lu tapu parselleri),sag taraf Mehmet oğlu Ali Ö2î?ÖHK»e ait 169 no.lu tapu parselleri olduğu halde gidilerek 169 no.ln tapu parselinin batı keıaarına 30 m.mesafede 9555 no.lu D.f.S. noktası tespit ve ihya edilerek nıraarası yerli kayaya yazıldı no.lu O.Î.S.noktasından,tutanak,harita ve b'lçü değerlerine bağlı kalınarak^kmzeydoğu yönde düz hatla 49 grad serat,160 m.mesafe ile sol taıaf fiilen tarla haline gelmiş (169 ve Osman oğlu İsmail ÖEÎÖHK*e ait 168 no.lu tapu parselleri) devlet orma2iı,sağ taraf 169 ve 168 no.lu tapu parselleri olduğu gidilerek 168 no.lu tapu parselinin kuzey kenanna 15 m.mesafede 9556 no.lu l>^ıt,s noktası tespit ve ihya edilerek ağaç kassıkla belirlendi. Bugün aplikasyon çalışmasına başlanan 9549 no.lu.î.si noktasından 9556 no.lu (D.S,noktasına kadar devam edilmi ve bu noktada aplikasyon çalışmalarına son verilmiş olup,9551,9552, 9554,9555 no.lu S.noktaları yerli kaya üzerine oyularak 9550,9553,9556 no.lu.î.s.noktaları ise agaç kazık dikilmek suretiyle ihya Bugünkü aplikasyon çalışmalarına son verildiğine dair bu tutanak Orman Kadastro îeknik îzahnamesinin 50.maddesine göre mahallinde düzenlendi ve imza LU OKLILH KADASMO KOMİSYOTO KOMİSYON BAŞKANI Mehmet KILIÇ (imza) )RLAIEI ÖSS Lsmet Bînıü2 (imza) 2EKÎÎİK II;I ;I.1AÎI ibrahim ÖZSOY (imza) KÖI BÎI.İ1KİŞİSÎ Yusuf özsîteı; (imza)

12 SAYPA : 6» AFİÎIASYO ÎÖÎAIAİI fufalae»o» 4 omaiib iyaı t komimi lalmıı mrm's ohmaii EÎJI.MHIMI faffa ABI t ISPAim KJI.MIÎII1AIÎ ÂmtÎM cipi YE HO.SÜ : filt-i^l KimMÎÎILAH HAVA İ?0Î0GRAFI1IÎİ KESİM,î^İLM 7S SE Î HO.SÜ Î D.&.6, I Antalya İlâ,Merkea İlçesij^MŞKÖlCBaşından yoklu)köyü miaki smırları içerisinde kalan ve 1946 yılııada 8 ao.lu Oajman tahdit Komişyonsı tarafından tahdit! mpılaif Te emirları kesinleşmiş biiclîînaa BÖÎOİLGBS serisi KOMKMR^'Mmet onaanındaf 6831 sayzlı Kanunun 2896 no.lu Kanu ala değişik 2/B maddesi uygulaması yapmak aımc lyla kesinleşmiş ormmı sınırlarını afaziye aplike et^k üze:]^.başkan M^ıaet II- LJDÇ-Oımncı İsmet BUλîîî,Setolk eleman İbrahim OZSOY'dan oluşan koaısyonimusîa bilirkifi Yusuf ÖZîrtİHE'de refakate alınarakj [aeı Omasm. Ali Samıeı meırkiinde daha Snoe Bökülgen serisi KOIıÂEMR^evlet onaanının İç Binırınm taiıditi sırasında tesis edilen 9556 no.lu.f.s. noktasından "başlandı İO.İU ölçti değerlerine bağlı kalınarak,guneydoğu ysnde düz hatla 137 grad Seat -re 295 m.raesafe ile ol taraf fiilen tarla haline geti^dlmş deyiet oraam,0sg taraf Osjaan oğlu İsmail 92fte*e ait 168,Yusuf oğlu Isa ÖEIÜRK'e alt lö. no.lu tapu parselleri olduğu halde gidilerek 161 no.lu tapu parseli içinde bu parselin fteey taaamna 25».laesafede parsel içinde 9557 no.lu!d.f.s.noktası tespit ve ihg^ edilerek sabit kayaya ^25ildı no.lu D.f.S.noktasmd^,tutanak,harita ve Ölçü değerlerine bağlı kalınarsfc gîinsybatı ysnd düz hatla, 206 grad seat ve 230 m.mesafe ile sol taraf bir kısmı fiilen tarla haline getirilraif devlet ormanı,sag taraf I6l no.lu tapu parseli,mehmet ÇBfİI adma kayıtlı 160 no.lu tapu parseli ve octan sayılmayan saîıalar olduğu halde gidilerek Sadık ÇBflH adına kayıtlı 154 no.lu tapu parselinin güneydoğu köşesindaa kuzeydoğu yönde 25.mesafede 9558 no.lu D.f.S.nöktasınm yeri tespit ve İhya edilerek ağaç kazıkla sabitlendi no.lu,î.s,noktasından,tutanak,harita ve Ölçü değerlerine bağlı kalınarak,güneydoğu yönde düz hatla.172 sott,175 m. mesafe ile sol taraf kıaıs» tarla haline dönüştürülmüş n^üd. rnsfında devlet Olmanı,sağ taraf Halil oğlu Sadık GSfİ5*6 ait 154 ve 153 no.lu tapu parselleri olduğu halde gidilerek 153 no.lu tapu parselinin doğu sınırma 20 m.aesafede ve parsel içinde 9559 no.lu D.f.S.noktası tespit ve ihya edilerek sabit kayaya oyularak yazıldı no.lu D.f.S.noktasındanftutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınar^, güneybatı yönde düz hatla,259 grad 125 m.mesafe ile sol taraf fiii^ Halil Oğlu Sadık ÇEîİI'e ait 153 no.lu tapu parseli haline gelmiş devlet ormanı, sag taraf yine aynı şahısa 153 noelu tapu parseli olduğu halde gidilerek bu tarla^içindeki 9560 no.- lu D.f.S.noktasının yeıa tespit ve ihya edilerek agaç kazıkla sabitlendi lo.lu D,3?.S.noktasından,tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı kalıımrak,güneybatı yönde düz hatla 210 grad semt,590 ra. mesafe ile sol taraf fiilen 153 no.lu tapu parseli,m^ımet ÇBÎIH^e ait 152 no.lu,süleyman ŞABLI ve 10 ortağına ait 15l no.lu Mehmet oğlu Süleyman ŞAHIıI*ya ait 278 no.lu tapu parseli ve İlyas Oglü İbrahim AÎII»öAI*a ait 279 no.lu tapu parseli haline gelmiş devlet ormanı s^ taraf yine aynı şahıslaı^ ait parseller olmak üzere gidilerek 279 no.lu parsel içindeki 9561 nd.lu D.t.S.noktasının yeri tespit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitiendi, fi^ret aslı gib,k^îr

13 SAHA : T 9561 no.lu.î.s.noktasından, tutaaakjharita re ölçü değerlerine tîaglı îe^ınamk,güııeybati yönde düs Iıatla,269 grad v 200 o mesafe ile sol taraf fiilen tarla haline dsnüşaüş 279 ao.ltt Mustafn oğlu Teli KIZHaUEim'a ait 287,Halil Oğlu Meliaet çlhîî»e alt 286 İsa oğlu StHeyıaan BaBîf'e ait 289 no.lu tapu parselleri Mline gelmiş de'9'let ormam., sağ tamf yine aynı şaîııslam ait parseller olmak üzere gidilerek 289 no.lu parsel içindeki 9562 no.lu.f.s.noktası tespit ve ifaya edilerek agaç kasıkla sabiti endi, 9562 no.lu O.S.S.noktasından,tutanak,lıarita ve 81qü değerlerine ba^ı kalınamk,ku2eybatı yönde düz hatla 343 grm s at,64 «^»esafe 11. taraf fiilen tisîa haline ^etiriimi! tapu parseli.»isuf oğlu Mehmet SABIQÖ2»e ait 290 no.lu tapu paraelleri ve Ba k%.'kıaıllı geçilerek sağ.taraf' da ^ylae a^m ^ti^lara alt tapu parselleri olduğu halde gidiler^ıi^ k^ıârıaa 563 solu.. tespit ve ihya-.eüier^. sabit.yazıldı. : 956^ :nö.lu. f. tutasâk^harita. :ve Ölçü defe;^^ l.e2^e 'ballı: ^ead. 85-.laSmesafe' İle..mağ taraf mmm «ayaj^m^öte: jsahâsjc! taraf- fiilen' taı^la haline d&i^^f devlet, -ommz -.^ş^^lımllı.yol^,. olao^ -ds2te-snîşe.tespit ve.' dilffll-f buimiaa S544-no»lu' kadar'. edübiş ve bu m^rtad^.'da^'.teflö^lf noktam olm ^#544 -aıo.!»: wnl-a 'lotıakl^^ii^let :öi»«ı. 'liln^--lllaöfl: ^ ^ ait oraan 'İç Aimpatılâı.:!!^^.çalı^iada 955?,f ' 95I2 :na«lm dlkilîffiek suretiyle lîîym - ^ lı^iîikl aplikasyon son bulan ayaklı İsiıalleslne ait i sınır poligonunun aplikaayonu tamamlanarak,doğruluğuna kgaıaat getîrildl»l kta, jerla^^ -sabit-ka^ ve a^ş kazıkla tespit edlldipjîâ-m bu -a^ç^ teknik.: ko ullanm ı^gta olarak poligonal yersel ölçüsü yapılmış olup işbu tutanak Orfaan Kadastro feknik. i^stot^esinla 50.ssidesin gire mahallinde dimenlenm ve lam Mlldl..a2.5# 1985^^ 58 MO.M OEÎIAM KÂDÂSMO MMÎSYOM KOİİSIOI BÂŞKAİI OMAICI ÎSIIÎK BIıSIAÎL Mehraet mug İomet EUÎ,ü5 İbrahim ÖZSÖY (imza.) (iraaa) (iraza) KÖY BİLİFİCÎŞİSİ lusiıf ÖZÜÎÜHK (iîbsa) suret aslı gibidir-, l \ / \ \ J / ^ 1 \

14 SAYFA : 8.A.1I,. t K A. S X Ö 1 flî f â 1 A a I TUTMAM, m s 5 OMAJU löl t KÖL&KUS. hâl'sâmk IMnMT OS'iaSI mumilham M!:-m ABI $ ISMBm S^-d- K0îa:ıA2jmı ALBÎİÎİ CIHSİ m ao.su îwiit~îx-/, mnilmm.m:rkya fotoğmiisii msm^ftm vo ^ez^ıt.io.sms D.B:5J>İ67,İ68 Antalya İli,lî rk0îs İlçesi,BÂ^KörCBaşınto. jdklu) i3yü mîaki sınırlara, igina feal^ t 1946 yılında 8 ao.l» OBamı t#ıdit kcnal^mu tarafınöaa taiıaim^5^apxlıııış T sınırları kesinlaşnılg "bulunma DöS^ly lömkîfcae^vlet oı^aanıma 6831 sayılı karmmm 2896 sarılı fesjımıla âegişik 2/B uygulaması yeıpak.aaacıyla OBasn l^^^im ^ffite mi^e^m «lı^ömi: l^li^ş»s'^îai Wmm % ınitoaa uıî&giîiâa t öts 'İîli-İi^^tı^mîs tmtoskjlıamtm ^ Slfl MlijMgi. İa j^ialsmiams:feşis. 'olâ^ ' ts^ 'CTl telam «am ii».m ifîrt^ vm ^tei^öiü İfeiâia. îm m^tateı tşm.' 9564 ao.lu iuî^ta-'tiitaaak T ölçü iaili tes^ioftı tea-lla İ3 imâ. s w lif gi te^f fiüm Isslia 55 BO»lm ta* ptı parseli olaa deylst taraf aym faksa eit to >a3mal ölmafc üîsere glâllerok ^ln bu paısolla igimû 9565»o.ltı B.f.S.soJktasnım ı^ari tespit -re Shjm &eaç kasıkla samtlesâi. MBB&ÎB İle sol tamf 33 tapu parseli olamfc tarla baliae imms -^tam 'm^m ol^k i^r şlâilör^ fiii llı«f»i»ıt#rlmfîibia "bu faı^slis ^sğ» 9566 ao.lu B.Î.S^sofetasmâaaifiae^out ölsil değeri olan 51,5 "m 330.ı^smmim İl t^mf İiMm no.im impm Omsn AKI&'Îİİlt*ş ait o?-:lu SüleyKiaD. SOVBBMIH* ait o^lu A^aet ait 58 no.iıı tapu pars-alleıl ire tapuleiifâ lıartoi jet Ûm^mm^c^ taşlife -ye çalılıîî: arasi lıalindeki devlet otmm^^mğ taraf XBe yib şahıslara ait tapu parselleri ile takibea taşlık ye çalılık eeiıaoldnr'r.'i ^rıkı!: Isa damımn oiâugu j rû tet 35&Î ao.lu-d.î.s.îiokfesiiiııı ^-eri tespit Ye iiıya edilerek samt M^^a o^tiiarak jaaildı, 956? lo.ltt 0,f,S,noktasıiîââa laevciit tutaaak,haritate olçti delerlerine oaî^ı olo.rek glisıey ysads düs lıatla, 202 grad Bmt im 310 m» mesafe ile eol tamf davlet orkiasişbas taraf orma sıa^^ıl^jr^ taşlık îcaymlık saiıa ote^, lîserc gidil erek 95oa ao.lu ysri tıspii "T mîsit te^i^ yagılâii

15 SAYFA, t $ 9568 lo.lu O. S,noktasından mevcut tutanak,lıarita ve ölçti~ değerlerine ba^a. olarak güney yönde dtiz hatla 20Q grad semt m. mesafe ile 9569 no.lu O, î?. S.noktasının yeri olan Isa Esmen eski tarlasının kenarına gelinemedigi görülerek 200 grad eerat ve 180 aı.aesafe ile, sol taraf fiilen önce taşlık çalılık sonra Dunauf oğlu llehaet Sâ- EIQÖZ adına kayıtlı 63 no.lu tapu paraelinin bir kısmı olan devlet or^nı,bag taraf yine aynı şekilde taşlık çalılık ve aym şahsa ait parsel olmk üzere gidilerek bu parselin güney k^ıarına 27 la.mesafedeki 9569 no.lu O.îoS.noktasmm yeri tespit ve ihya edilerek agaç kasıkla sahitlendi no.lu 0.!P,S.noktasından,mevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak 189 grad smt ve 112 m^mesafe ile güneydoğu yönde düz hatla sol taıaf fiilen 63 no.lu tapu parseli,taşlıjb çalılık ve Ali oğlu Osraan AKDEMİR adına kayıtlı 65 nö.lu tapu parseli haline gelmiş bulunan devlet orffl^ı,sag taraf yine aynı şahıslara ait parseller olmak üzere gidilerek 9570 no.lu O.f.S.noktasanın yeri 65 no^lu tapu parselinin içinde ve bu parselin güneykenarına 10ra.mesafedetespit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitiendi no.lu O.î.S.noktasından mevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak güneydoğu yönde ûuz hatla,119 grad semt ve 55 ile sol taraf fiilen tesla haline gel lf ve 65 parseli olan devlet or^nı,sai taraf yine ^m parsel olıaak üzere gidilerek 95Îİ no.lu O.f.S.noktasınm yeri >u parsel içinde ve bu parselin gtoey k^mrıaa 6»»»esafe tespit ve İhya edileı^k ağaç kasıkla sabitlendi. f571 no.lu t.f.i»:asktaeındfiybf»eveut tutanak,harita ve SIçtI değerlerine bağlı olarak güneydoğu yönde düz hatla, 124 sroâ. semt ve 0 m^aesafe ile sol taı»f fiilm 65 no«lu "topu parkeli ve Byüp iiu Isa AfSŞ adma kayıtlı 80 no.lu tapu parseli ve çalılık halinde bıiluwm devlet :OfB m, ai ta:^!: yine aynı" şahıslara ait Istpu parselleri olmak üzere gidilerek 9572 no.lu O,f.S,noktasının yeri 80 no.lu tapu parselinin İçinde ve bu parselin kuzeybatı köşesine 78 ra.mesafede tespit ijhsm edilerek sabit kayaya oyula^k yazıldı 9572 no.lu O.î.S.noktasındanfmevcut tutanak,harita ve ölçü değeri eılne bağlı olarak» güney yönde düz hatla 199 g3îad semt ve 40 ffieaesafe ile sol taraf fiilen 80 no.lu tapu parseli olan devlet ormanı, sağ taraf yine aynı tapu parseli olmak üzere gidilerek 9573 no.lı; O.f.S.noktaaınm yeri bu parsel içinde tespit ve ihya edileîi^k agaç km^mm ih^a edildi* 9573 no.lu 0.f,S.noktasından,ıaeveut tutanak.harita ve Slçü değerlerine bağlı olarak,gifeıeydogu ysnde düz hatla, 167 g3?ad semt ve 165 m,mesafe ile sol taraf fiilen tarla haline gelaıiş ve 80 no.lu tapu parseli il Mehmet oğlu Ad^ YARIKAH'a ait 86 no.lu tapu parseli olan dervlet oraaaijsag taraf ^mı şahıslara ait tapu parselleri olduğu halde gidilerek ve tarla yolu kesilerek 9574 no.lu O.î.S.noktasınm yeri 86 no,lu parselinin içinde ve bu parselin güneybatı köşesine 40 si.mesafedeki noktada tespit ve ihya edildifve sabit kayaya oyularak yazıldı no.lu 0,1î.S.noktasından,aevout tutanak.harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak,güneybatı yönde düz hatla 254 grad semt ve 195 la.aesafe ile sol taraf fiilen tarla haline dönüşmüş ve S6 no.lu tapu parseli,hasan oğlu Mehmet SAY*a ait 87 no.lu tapu parseli ye taşlıîb çalılık durumunda olsua devlet or ^ı,sag taraf yine aynı şahıslara ait parseller ve çalılık saha olmak üzere gidilerek 9575 no.lu O.f.S.noktasının yeri Ahmet oğlu Mehmet Ali Terimce ait 77 no.lu tapu parselin güneydoğu köşesinin gîteeybatısında ve bu köşeye 5 iı. mesafede tespit ve ihy. edildi,ve yerlikayaya oyularak yazıldı.

16 SAYFA : 10 Bugüm apllkasycm 9aİ2.^alarîns 9564 no.lu O.Î.B.noJfctasıııâan u O.S.S.noktasım kadar edilaif ir bu ao^ctma apli&asycsa çalı^alanus smı Terilmiş caup 9564,9567, ,9574 m 9575 ao.lu 0,f.S,BOİ!:talaa-^ı ysriikaya üserîae oyularak 9565,9566,95^, j9573 ao.lu O. î. S.ııo3 talarx ise agas euretijle îh;^ BugüjalrtI aplikagjcm çalı^alarına smı yerildisib âair î>îi tuta- oması &adast3?o t^ıaîı: isîaîmaîaasiöin 50.îsaddes±îie gör döseıslendl imm odlldl mk w 58 OSMIH KABASÎKO KOMİSİ'ÖHÖ KcHBİsyaa Be.^anı Mehmet SILHÇ (imza) Oî-maacı öye îsmst BULUT Cimsa) îekaife Slemaa îbraiıia ÖESOT (imsa) Jâiiirkişiai q1i îopmş <iîaea) Ai^îiCAS"C02î sumiiâaı TUnMAK s 6 OBaAIH ABI! KOMKIM Baltalık 0 Yİ t Oı^am MP'ÎA 401 î ISMRm îî25-d-.ls-b,c*îî25-.d-19-a,b,c,d, mslimilmi AMTlM ütmbt -re 10, SU : mslljmilm üava F0'2a1rt4fîîna J Besim,mm şorit ao î B,B:5,167,168 İ1çoöİ,Bâ:3KÖY (BaşıManyoiau)Köyü îaülkî tıudutları iç İade kalan m 1946 jılıada 8 ao.lu Orsam îalıâit ICasisjöiıu tsmfladan talıditi yapılmış ıre sınırları îsesial ep;ıt 'btıl-aern Î^SftLGSM S0RIAI KÖLÂLMIL DEFLET OMAJııNIILA 6B31 S^-ıLı ^AMMUN 2896 SAYıLı KM^ amla degişife 2/B maddeai uygulî^raası japask asfâca^ia oamm. fışırlarının amsiıye aplik eta^k Ifeere Başkaa M^mat KILIÇ,Orsfâaeı Imet BULü2,îelml3j: Eleman İbr^im ÖXSOY«daa olu^ komlsyoauaussa biliridlşi Yeli ^^fmş^ta râfamj alıaas^ I> llfctaş msvkiime daha öaoe BSkîllgea serisi KOMKMB^Se^et ormtıiîiiîi İ9 smınada taiıditi sırasıada tesis edllea w Ic^aisyoamTasca tespit w üıyc. edilea 9575 ao.lu 0,2. S. noktasından bağlandı no.lu O,T.S.noktasından rsercut tutanak harita vo ölçü değerleri olaı 336 grad semt ve 220 m.mecafe ile 9576 no.lu 0,5?.S.no1ctasmm bıatmdıagu Saiîaet Ali VlliİH tarlası keııarıaa gelinemedigi görtaa0îsi8,336 gmd semt ve 235 m.îaasafe ilo sol taımf fiilm tarla haline gelmiş V 77 no.lu tapu parseli Malime t âli ait 76 no.lu tapu parseli olan devlet oisaîiı,sağ tamf ise aj'm saliislara ait tapu parselleri ve OKoaa sayılıaa^saa saha olmak üzere gidilerek 9576 no.lu O.Î.S. noîctaamın yeri 76 no.lu tapu parselin guney kenarım 7 m.mcsafcde tespit ve edilerek yerlikayaya oyularak yasıldı. Iş bu suret asu gibidj^

17 SAYFA : no.lu O.T.S.noktasında,mevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak kuzeybatı yönde düz hatla 314 grad semt ve 3 m.mesafe ile sol taraf fiilen tarla haline gelmiş,76 no.lu tapu parseli,halil o^u Süleyman Tok*a ait 75 no.lu tapu parseli olan devlet ormanı,sag taraf aynı şahıslara ait tapu parseli ve orman sayılmayan saha olmak üzere gidilerek 9577 no.lu O.T.S.noktasının yeri 75 no.lu tapu parselinin içinde tespit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitlendi no.lu 0,0?. S»noktasından, mevcut tutanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak güneybatı yönde düz hatla 261 grad semt,57 ra.mesafe ile sol taraf fiilen 75 no.lu tapu parseli haline gelmiş devlet ormanı sağ taraf aynı şahsa ait tapu parseli olmak üzere gidilerek 9578 no.lu O.T.S.noktasının yeri 75 no.3u parselin güneybatı kenarına 5 ra.uzaklıkta tesbit ve ihya edildi ve yerli kayaya oyularak yazıldı no.lu 0.T,S.noktasından mevcut tu tanak,harita ve Ölçü değerlerine bağlı olaısk kuzeybatı yönde düz hatla 333,5 grad semt ve 125 m. mesafe ile sol taraf Mustafa oğlu Mustafa Ateş*e ait 70 no.lu tapu parselinin bir kısma ve devlet ormam.,sağ taraf orman sayılmayan ve 70 no.lu parsel olduğu halde gidilerek 9579 no.lu O.T.S^noktasının yeri 70 no.lu parselin güneybatı köşesine 12 m.azaklıkta tesbit ve ihya edilerek yerli kayaya oyularak yazıldı. ^ " 9579 no.lu 0,T.S.noktasından,raevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak kuzeybatı yönde düz hatla 323 grad semt ve 160 m.mesafe ile sol taraf devlet ormanı ve bu orman içinde^fiilen Yusut oglu Mehmet Sarıgöz*e ait 45 ve 73 no.lu tapu parseli,sag taraf o ^ n sayılmayan alıan olduğu halde gidilerek 9580 no.lu O.T.S.noktasının yeji.p.^^ no.lu ta^ parselinin içinde bu parselin güney köşesine S.m.mesafede tespit ve ihya edildi ve ağaç kazıkla sabitlendi no.lu 0.T.S.noktasından güneybatı yönde düz hatla mevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak 274 grad semt ve 180 m.mesafe il sol taraf fiilen 73 no.lu tapu parseli,45 no.lu tapu parseli ve Yusuf oğlu Mehmet Sarıgözce ait 44 no.lu tapu parseli haline gelmiş devlet ormanı,sag taraf yine aynı şahıslara ait parseller ve orman sayılmaya] alan olmak üzere gidilerek 9581 no.lu O.T.S.noktasının yeıl 44 no.lu tapu parselinin güney kenarında tespit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitlendi no.lu O.T.S.noktasından,mevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak batı yönde düz hatla 299 grad semt ve 140 m.mesafe ile sol taraf fiilen bir kısmı Mustafa oğlu Celil Topbaş'a ait 43 no.lu ve Yusuf kızı Ümmü Uysal*a ait 42 no.lu parsel olan devlet ormanı,sağ taraf aynı parseller ile orman sayılmayan saha olmak üzere gidilerek 9582 no.lu O.T.S.noktasının yeri 42 no.lu tam parselinin içinde tesnit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitlendi no.lu 0.T.S.noktasından mevcut tutanak,haritave ölçü değerlerine bağlı olarak kuzeybatı yönde düz hatla 367,5 grad semt ve 180 m.mesafe ile sol taraf fiilen 42 no.lu ve Yusuf kızı Ümmü Uysal*a ait 41 no?- lu tapu parseli haline gelmiş devlet ormanı,sağ taraf aynı şahsa ait 42 ve 41 no.lu parsellerle orman sayılmayan alan olmak üzere gidilerek 9583 no.lu O.T.S.noktasının yeri 41 no.lu parselin kuzey kenarının kuzeyinde bu kenara 6 m.mesafede tesbit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitlendi no.lu 0.T.S,noktasından,mevcut tutanak*ta belirtilen ve Ölçü değerlerinden anlaşılan 56 grad semt ve 170 m.mesafe ile Osman Yeni eski tarlasına gelinemediği ve tutanakla ölçü değerleri arasında mübayanet olduğu görülmekle,72,5 grad Semt ve 167 m.mesafe ile sol taraf fiilen Celil Topbaş*a ait 43 no.lu,mustafa Topbaş*a ait 44 no.lu ve Mahmut oğlu Ramazan Emirli*ye ait 51 no.lu tapu parseli haline gelmiş devlet ormanı,sağ taraf aynı şahıslara ait tapu parselleri ve orman sayılmayan alan olaralc gidildi ve 9584 no.lu O.T.S.noktasının yeri 51 no.lu parselin âçinde bu parselin güney köşesine 27 m.mesafede tesbit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitlendi no.lu O.T.S.noktasından Mevcut tahdit tutanak defterinde bejt aslı gihid^

18 SAYFA : 12 lirtilen 82 grad semtgve 210 m.mesafe ile Osman YerdL evine gelinemediği ve tutanakla ölçü değerleri arasındaraübayenetbulunduğu görülmekle,69 grad semt ve 210 m.mesafe ile sol taraf fiilen önce 51 no.lu tapu parseli halinde sonra ise taşlık çalılık olan devlet ormanı,sag taraf orman sayılmayan alan olmak üzere gidilerek Yıkık Osman Yeni damının olduğu yerde 9585 no.lu O.T.S,noktasının yeri tespit ve ihya edilerek yerli kayaya oyularak yazıldı no.lu 0.T,S.noktasından mevcut tutanak ve ölçü değerlerinde belirtilen 57,5 grad semt ve 225 m.mesafe ile Mustafa Böcü eski tarlası kenarındaki 9564 no.lu 0.T.S.noktasına gelinemediği ve tutanakla ölçü değerleri arasındaraübayenetbulunduğu görülmekle 49 grad semt ve 225 m. mesafe ile sol taraf önce devlet ormanı (taşlık çalılık)sonra fiilen Osmanoğlu Ahmet Yeni adına kayıtlı 55 no.lu tapu parseli,sag taraf ise aynı araziler ve orman sayılmayan alan olmak üzere Kolakİar^üevlet ormanının YUksekYurt mahallesi iç sınır poligonunun başlangıç noktası olan 9564 no.lu 0.T.S.noktasına gelinerek poligon kapatıldı. Bıjgün aplikasyon çalışmalarına başlanan 95?5 no.lu O.İT.S.noktasından 9585 no.lu 0.T.S.noktasına kadar devam edilmiş ve bu noktadan poligon başlangıç noktası olan 9564 no.lu O.T.S,noktasına varılarak devlet ormanı içindeki YÜKSBKYURT mahallesi orman iç sınırı poligonu kapatıldı ve 9585,9576,9578,9579 no.lu 0.1.S.noktaları yerli kayaya oytilarak, ,9581,9582,9583 no.lu 0.T.S.noktaları ağaç kazık dikilmek suretiyle ihya Bugün aplikasyon çalışmaları son bulan Yüksekyurt mahallesine ait iç sınır poligonun aplikasyonu tamamlanarak,doğıftuluğuna kanaat getirildi ve nokta yerleri sabil kaya ve ağaç kazıkla tespitçedildiğinden bu noktalar ayrıca günün teknik koşullarına ı^ygun olarak poligonal yersel ölçüsü yapılmış olup işbu tutanak Ortean Kadastro Teknik izajanamesinin 50. maddesine göre mahallinde düzeniendive imza NO.LU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU KOMİSYON BAŞKANI ORMANCI ÜYE TEKNİK ELEMAN KÖY BİLİRKİŞİSİ Mehmet KILIÇ İsmet BULUT İbrahim ÖZSOY Veli TOPTAŞ imza imza imza imza APLİKASYON TUTANAĞI TUTANAK NO : 7 ORMANIN ADI : KOLAKLAR BALTALIK DEVLET 0RÎ,ÎANİ KULLANILAN PAFTA ADI t İSPARTA N25-d-18-b-c,N25-d-19-a,b,c,d, H25 -d-24-a,d. KULLANILAN ALETİN CİNSİ VE NO.SU : Wilt-Tı-203T23 KULLANILAN HAVA FOTOĞRAFININ RESIM,FİLM VE ŞERİT NO Î D.BÎ5, Antalya İli,Merkez ilçesi,başköycbaşındanyoklu)köyü mülki sınırlan içinde kalan ve 1946 yılmda 8 no.lu Orman tahdit Komisyonu tarafından tahdidi yapılmış ve sınırları kesinleşmiş bulman DÖKÜLGEN serisi KO- LAKLAR^levıet ormanındaf6831 sayılı Kanunun 2896 sayılı kanıma» değişik 2/B maddesi uygulaması yapmak amacıyla kesinleşmiş orman sınırlarını a- raziye aplike etmek üzere,başkan Mehmet Kılıç,Ormancı üye ismet Bulut, Teknik Eleman İbrahim Özsoy,daû oluşan Komisyonumuza bilirkişi Musa Oztürk de refakate alınarak Kol^^ar mahallesi Kesmelitaş mevkiinde daha önce Dökülgen serisi KOLAKLAR%evlet Ormanının iç sınırının tahditi sırasında tesis edilen 5280 no.lu 0.T.S.noktasının yeri mevöut tutanak, harita ve ölçü değerleri ile bilirkişi beyanından da faydalanılarak kesmelitaş bulunarak 5280 no.lu O.T.S.noktası oyularak yazılıp ihya 5280 no.lu O.T.S.noktasaadan,raevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak ve bilirkişi beyanından da faydalanılarak,güneydoğu yönde düz hatla 138 grad semt ve 6OO m.mesafe ile sol taraf fiilen ve kısmen tarla halinde Süleyman oğlu Yusuf Aktaş'a ait 213 no.lu ve 215 no.lu tapu parseli olan devlet ormanı,sag taraf ise yine aynı şahıslara ait tapu parselleri ile diğer orman sayılmasfan sahalar olmalc üzete gi-

19 SAYFA : 13 dilerek 5283 no.lu O.T.S.noktasmın yeri Kalaklar gölü kanaranda ve Yusıjf Aktaş'a alt 215 no.lu tapu parselinin güney kenarının güney kösesine 60ra.mesafedetespit ve ihya edildi ve yerli kayaya oyularak yazıldı no.lu 0.T,S.noktasından,mevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak güney yönde düz hatla 175 grad semt ve 345 m.mesafe ile sol taraf fiilen önce taşlık,çalılık saha sonra Mehmet oğlu Süleyman Ekin'e ait 240 no.lu tapu parseli ve sonra yine taşlık,çalılık saha,daha sonra Süleymanoglu Hüseyin Ekin*e ait 241 no.lu tapu parseli olan devlet ormanı,sağ taraf ise yine aynı şahıslara ait tapu parselleri ile orman sayılmayan alan olmak üzere gidilerek9594 no.lu O,T,S.noktasının yeri 241 no.lu tapu parselinin içinde 283 no.lu tapulama taşına 40 m,mesafede tesbit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitlendi no.lu O.T.S.noktasından?mevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak 239,5 grad semt ve 440 m.mesafe ile güneybatı yönde düz hatla,sol taraf önce fiilen 241 no.lu parsel ve sonra taşlık çalılık hallinde bulunan devlet ormanı.sağ taraf yine 241 no.lu parsel ile orman sayılmayan saha olmak üzere gidilerek 9595 no.lu G.î.S,noktasının yeıdl Süleyman oğlu Ali Aktaş*a ait 236 no.lu tapu parselinin kuzeydoğusımda Ali Şaliin yıkık damınm olduğu yerde tespit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitlendi no.lu O.T.S.noktasındanjraevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak güneybatı yönde düz hatla 251 grad semt ve 180 ra.mesafe İle sol taraf devlet ormanı,sağ tarafoıman sayılmayan saha ve sonra bu saha içindeki 236 no.lu tapu parseli olduğu halde gidilerek 9596 no.- lu 0.T.S.noktasının yeri 236 no.lu pa,rselln güneydoğu kenarından geçen yolun güneydoğu kenarına parselin güneydoğu köşesine 103 m.mesafede tesbit ve ihya edilâtefc ağaç kazıkla sabitlendi no.lu O.T.S,noktasından,mevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak güneybatı yönde düz hatla 273 grad semt ve 350 m.mesafe ile sol taraf fiilen önce 236 no.lu parsel haline gelmiş arazi ile sonra taşlık çalılık olan devlet ormanı^sağ taraf aynı şahsa ait 236 no.- lu parsel ve orman sayılmayan saha olduğu hajde gidilerek 9597 no.lu O. T.S.noktasının yeri Kargalıtaş üzerinde tespit edilerek bu kaya üzerinde oyularak yazıldı no.lu O.T.S.noktasından,tutanakta belirtilen ölçü değeri olan 17 grad Semt ve 250 m.mesafe ile 9598 no.lu 0. T. S.nokta sının yeri olan Veli Güler tarlasının kenarına gelinemediği tutanakla ölçü değeri arasında mübayenet olduğu görülmekle 17 grad semt ve 263 m.mesafe ile sol taraf devlet ormanı ve bu orman içinde fiilen Veli Güler*e ait 232 no.lu Mehmet oğlu Süleyman Ekin*e ait 234,Mehmet oğlu Sülejmıan Kader'e alt 233 no.lu tapu parseli halindeki araziler,sağ taraf ise orman sayılmayan araziler ve bu araziler içinde 234 no.lu parsel olduğu halde gidilerek 9598 no.lu 0.T.S.noktasının yeri 233 no.lu parselin güneydoğu köşesine 20 m.mesafede kuzeydoğuda tesbit ve İhya edilerek ağaç kazıkla sabitlendi no.lu O.T.S.noktasından,mevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak kuzeybatı yönde düz hatla 350 grad semt ve 100 m.mesafe ile sol taraf fiilen önce taşlık,sonra fiilen 233 no.lu parsel halindeki devlet ormanı,sağ taraf aynı parsel ve diğer orman sayılmayan sahalar olduğu halde gidilerek 233 no.lu parselin içinde ve bu parselin doğu kenarına 30 m.mesafede 9593 no.lu 0. T. S.noktasının yeri tesbit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitlendi. Bugün aplikasyon çalışmalarına 5280 no.lu 0.T.S.noktasından başlanmış ve 9593 no.lu O.T.S.noktasına kadar devam edilmiş ve bu noktada aplikasyon çalışmalarına son verilmiş olup 5280,5283,9597 no.lu O.T.S.noktaları yerli kayaya oyularak,9594,9595,9596,9598 ve 9593 no.lu O.T.S. noktaları ağaç kazık dikilmek suretiyle ihya Bugünkü aplikasyon çalışmalarına son verildiğine dair bu tutanak Orman Kadastro Teknik izahnamesinin 50.maddesine göre mahallinde düzenlendi ve imza ureî asil g.c-a'?

20 SAYPA : 14 KOMİSYON BAŞKANI ORMANCI ÜYE TEKNİK ELEMAN KÖY BİLİRKİŞİSİ Mehmet KILIÇ ismet BULUT İbrahim ÖZSOY Musa ÖZTÜRK imza imza imza imza APLİKASYON TUTANAĞI TUTANAK NO î 8 ORMANIN ADI : KOLAKLAR BALTALIK DEVLET GRiMI KULLANILAN PAPTA ADI : İsparta N25-d-18-l),c, N25-d-19-a.b.c.d....N25-d-24-a,d»»» KULLANILAN ALETİN CINSI VE NO.SU : filt-tx, KULLANILAN FOTOĞRAF RESİM,FİLM VE ERİT NO î D.B.5: Antalya ili,merkez ilçesi,başkoy (BaşındanYoklu)KöyU mülki sınırları iğinde kalan ve 1946 yılında 8 no.lu Orman Tahdit Komisyonu tarafından tahdidi yapılmış ve sınırları kesinleşmiş bulunan DÖKÜLGEN serisi,kolak- LAR devlet ormanında,6831 sayılı Kanunun 2896 sayılı kanunla değişik 2/b maddesi uygulaması yapmak amacıyla kesinleşmiş orman sınırlarını araziye aplike etmek üzere jbaşkan Mehmet Kılıç,Ormancı Üye İsmet Bulut,T^nik eleman ibrahim Özsoy'dan oluşan komisyonumuza bilirkişi Musa Öztürk de refakate alınarak Kesmelitaş mevkiinde daha önce Dökülgen Serisi KO- LAKLAR devlet ormanının tahditi sırasında tesis edilen ve Komisyonumuzca da ihya edilen 5280 no.lu O,T.S.noktasında işe başlandı no.lu 0.T.S.noktasından.mevcut tutanak,harita ve ölçü değerleri»! ne bağlı olarak güneybatı yönde düz hatla 279,5 grad semt ve 320 ra.mesafe ile sağ taraf önce devlet ormanı,sonra fiilen İbrahim Oğlu Mehmet Akgün*e ait 212 BO.lu tapu parseli haline gelmiş devlet ormanı,sonra bu oıroanın devamı olduğu halde sol taraf ise yine aynı tapu parseli ve orman sayılmayan alan olmak üzere gidilerek 9586 no.lu 0.T,S.noktasının yeri Ümraü Aktaş ve ortaklarına ait 204 no.lu parselin kuzeydoğu kenarına 5ra.mesafedeve bu kenarın kuzeydoğusunda tespit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitlendi no.lu 0.T.S.noktasından,mevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak 304 grad semt ve 290 m.mesafe ile batı yönde düz hatla sağ taraf önce fiilen 204 no.lu tapu parseli halindeki,sonra taşlık ve çalılık ve d^a sonra Mustafa Kızı Hanım Ateş'e ait 202 no.lu tapu parseli ve çalılık halindeki devlet ormanı,sol taraf aynı şahıslara ait bu parseller ile orman sayılmayan diğer saha olduğu halâe gidilerek 9587 no.lu O.T.S.noktasının yeri Bekiroğlu Mehmet Gezmez»e ait 201 no.lu tapu parselinin kuzeybatısında ve bu parselin kuzey kenarına 10 m.mesafede tespit ve ihya edilerek yerli kayaya 03rularak yazıldı no.lu O.T.S.noktasındanjMuvcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak,güney yönde düz hatla 210 grad semt ve 290 m.mesafe ile sağ taraf 201 no.lu parselin bir kısmı halindeki ve taşlık çalılık durumundaki devlet ormanı,sol taraf ise 201 no.lu parsel ve orman sayılmayan alan olduğu halde gidilerek 9588 no.lu O.T.S.noktasının yeri tespit ve ihya edilerek yerli kaya oyularak yazıldı no.lu 0.T,S.noktasından,mevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak güneydoğu yönde düz hatla, 143 grad semt ve 300 m.mesafe ile sağ taraf önce deflet ormanı,sonra Mehmet Gezmez'e ait 209 no.lu tapu parseli halindeki devlet onnanı,sol taraf yine ajmı parsel ile tapu harici bırakılmış bulunan orman sayılmayan alan olduğu halde gidilerek 9589 no.lu 0.T.S.noktasının yeri 209 no.lu parselin güneydoğu köşesine,parselin dışında ve güneydoğusunda,23 m.mesafede tespit ve ihya edilerek ağaç kazıkla sabitlendi, 9589 no.lu 0.T.S.noktasından,mevcut tutanak,harita ve ölçü değerlerine bağlı olarak güneydoğu yönde düz hatla,148 grad semt ve 260 m.mesafe ile sag taı^f önce devlet ormanı, sonra Mustafa Aktan ve ortaklarına ait 207 no.lu parsel haline gelmiş devlet ormanı,sonra yine devlet ormanı ve daha sonra da Osman Ali Nizam*a ait 222 no.lu tapu parseli halindeki devlet ormanı,sol taraf ise yine aynı şahıslara alt tapu parselleri ile orman sayılmajpn alan olduğu halde gidlle37ek 590 no.lu^o.t.s. noktasının yeri ^ 222 no.lu tapu parselinin içinde ve V doğusunda,dogu noırmou ke- ^J^u^ret aslı gi^î^

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ ANTALYA İBRADI BUCAKALAN ÎLİ İLÇESÎ KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 29 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU 1 Tutanak Defteri sayfa No : 1 İÇİNDEKİLER KONUSU Sayfa No : 1-

Detaylı

Tutanak Defteri sayfa No :1 İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR

Tutanak Defteri sayfa No :1 İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR Tutanak Defteri sayfa No :1 ^ İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 3-1) İşe başlama tutanağı 4 3-2)( Kadastro tutanakları)çalışma alanı sınırı tesbit tutanağı

Detaylı

İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18

İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18 İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18 Defter Sayfası: 54 Devlet Ormanın Adı: Çaltılı Devlet Ormanı Kullanılan Pafta No: Alanya 028-d-16-c Orman Genel Müdürlüğünün 11.05.2007 tarih ve B.18.1.0GM.0.07.01.202.06.13-1587

Detaylı

GİDİDİR ASLI. Sayfa:l İLANLAR

GİDİDİR ASLI. Sayfa:l İLANLAR 1 İÇİNDEKİLER KONUSU Sayfa No : 1-İlanlar..2 2-Teknik Bilgiler...3 3-TUTAN AKLAR 3-1) İşe başlama Tutanağı..4-5 3-2) Kadastro tutanakları...6-7 3-3) 2 nci madde tutanakları 3-4) İşi bitirme tutanakları...8

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ ANTALYA ÎLİ KAŞ İLÇESİ GÖMBE BELDESİ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 26 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Sayfa no: 1 İÇİNDEKİLER KONUSU 1. İlanlar 2. Teknik bilgiler 3. TUTANAKLAR

Detaylı

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi.

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi. APLİKASYON TUTANAĞI Antalya Orman Kadastro Komisyonları Koordinatörlüğü'nün 11/02/2011 tarih ve B.18.1.0GM.1.05.00.09-255.01(07.19.06)-(07.19.42)-111 sayılı yazıları ekinde alman Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 1 ANTALYA İLİ KUMLUCA İLÇESİ GÖLCÜK KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 25 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Tutanak defteri sayfa İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No: 1-İIanlar 2

Detaylı

ORMAN KADASTRO 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ

ORMAN KADASTRO 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ ANTALYA AKSEKİ YARPUZ İLİ İLÇESİ BELDESİ ORMAN KADASTROSU VE 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ 9 NUMARALI'. ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Aslıgibidir. 28.2.1997 Muzaffer AZİZOĞLU Kom.Zir.Üyesi SAYFA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. KONUSU L Sayfa No :

İÇİNDEKİLER. KONUSU L Sayfa No : Tutanak Defterisayfa No : 1 İÇİNDEKİLER KONUSU L Sayfa No : 1-İlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3-TUTANAKLAR 4-187 3-1) İşe başlama tutanağı 4-5 3-2) Kadastro tutanakları 6-123 3-3) 2'nci madde tutanakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM II- FOLİGOH KANAVASI :

İÇİNDEKİLER KISIM II- FOLİGOH KANAVASI : İÇİNDEKİLER KISIM I- BSLGELBR : 1- Köyde orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması başlama tarihini bildiren ilanın sureti, 2- Orman Kadastrosu ile 2/B madde uygulamasının başlama tarihinin ilgili Orman

Detaylı

( I ) Sayfa s 48. iç i; «i i % i l ı &

( I ) Sayfa s 48. iç i; «i i % i l ı & ( I ) Sayfa s 48 iç i; «i i % i l ı & KOBlîSt i Sayfa No : 1» İlanlar 2 2- feknik bilgiler 3 3- SUÎA1AKLAR 4-135 3-1)İş başlama tutanağı 4-5 3-2)Xadaatro tutanakları(aplikasyon tutanakları) 6-65 3-3)2

Detaylı

-1- ÎÇÎNDEKÎLER. 1- îlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR. 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5. 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38

-1- ÎÇÎNDEKÎLER. 1- îlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR. 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5. 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38 -1- ÎÇÎNDEKÎLER KONUSU Sayfa No 1- îlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38 3#3) 2 Nci madde tutanaklara 39 3*4) İşi bitirme tutanağa 40-41

Detaylı

mnıvı ili KÂI3 İLÇESİ Y p KGYÎÎ ORMAN KADASTROSU vs 2/B MADDE UYGULAMALARİ TUTANAK DEFTERİ 5 NOLU OEMAN KADASTRO KOMİSYONU ASIT/J ArfKffllk

mnıvı ili KÂI3 İLÇESİ Y p KGYÎÎ ORMAN KADASTROSU vs 2/B MADDE UYGULAMALARİ TUTANAK DEFTERİ 5 NOLU OEMAN KADASTRO KOMİSYONU ASIT/J ArfKffllk mnıvı ili KÂI3 İLÇESİ Y p KGYÎÎ ORMAN KADASTROSU vs 2/B MADDE UYGULAMALARİ TUTANAK DEFTERİ 5 NOLU OEMAN KADASTRO KOMİSYONU ASIT/J ArfKffllk \ U) Sayfatl İÇİNDEKİLER: gohüsct t Savfa No» 1-İlanlar 2 2-îeknik

Detaylı

2045:0rmamn içinde orman yolundan 18,30 m.,yan taraftaki yerli kayadan 4,20 m., daha gerideki siyah yerli kayadan 8,58 m.,büyük baba çam ağacından

2045:0rmamn içinde orman yolundan 18,30 m.,yan taraftaki yerli kayadan 4,20 m., daha gerideki siyah yerli kayadan 8,58 m.,büyük baba çam ağacından FENNİ HATA DÜZELTME TUTANAĞI Tutanak No:86 Defter sayfa no:349 Antalya îli,konyaaltı îlçesi,hurma Mahallesinde 4999 sayılı kanun uyarınca Komisyonumuz tarafından 25.01.2010 tarihinde düzenlenen Fenni Hata

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?.C)16 Sayı : 90852262-301.03-1^9^- ü T - 5 ^ Konu: Döşemealtı K.Yeniköy 713, 715 ila 724 ve 1557p.

Detaylı

ANTALYA İLİ KAŞ İLÇESİ BAYINDIR KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VS 2.Cİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEPTBRİ 9 ITO1U " ORSAN UMMM KOKÎSKHTO

ANTALYA İLİ KAŞ İLÇESİ BAYINDIR KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VS 2.Cİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEPTBRİ 9 ITO1U  ORSAN UMMM KOKÎSKHTO ANTALYA İLİ KAŞ İLÇESİ BAYINDIR KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VS 2.Cİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEPTBRİ 9 ITO1U " ORSAN UMMM KOKÎSKHTO

Detaylı

EKİP BAŞKANI ABDÜLKADİR HASBUTÇU İmza

EKİP BAŞKANI ABDÜLKADİR HASBUTÇU İmza Sayfa:36 3 nolu defter Sahife: 18 İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI,, Abbas Yıldırım, Köy İhtiyar Kurulu Üyesi Hasan Kütle, İsmail Şahinden Kurulu Ekibimizde karar için gerekli çoğunluğun bulunduğu, ilanların 14-11-1974

Detaylı

.. t Q t» D S K İ L M R

.. t Q t» D S K İ L M R .. t Q t» D S K İ L M R KONU -8 U.,...,.. ^ ' s Sayfa Ho: 1-. İlanlar - 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 4-45 a) İşe bağlama tutanağı. 4-7 b) Kadastro tutanakları 8-24 o) 2 nci Madde tutanakları 25-42

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02016 Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube MüdüriOğu Sayı: 90852262-301.03-E.940 Tarih: 05.04.2017 10:52 Oosya Numarası: 2017-64224 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAH İBİ ELMALI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE e-imzahdır Birol EKİCİ Genel Sekreter

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE e-imzahdır Birol EKİCİ Genel Sekreter M ik d iy c i D u y u K ş e n ıı D u iu u ıy e b i Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.583 Tarih: 28.02.201719:53 Dosya Numarası: 2017-40963 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE SAYI : 25.00/892 KONU: 3402 Sayılı Kadastro Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlar ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı Hakkında Odamız Görüşü ANKARA 22.8.2016 TÜRK

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antalya Büyûkşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.1532 Tarih: 02.06.2017 10:15 Dosya Numarası: 2017-102359 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 293 ADA 5, 6, 7, 8, 10, 11 PARSEL 1/5000 18_19 M 2016 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı Mahallesi sınırları içerisinde

Detaylı

1-51 8/D Kepez Tepesi Devlet ormanının iç poligon. 52-53 8/D Kocaoğlu Devlet ormanının dış poligon. hattı*

1-51 8/D Kepez Tepesi Devlet ormanının iç poligon. 52-53 8/D Kocaoğlu Devlet ormanının dış poligon. hattı* ili ilçesi OHaanın adı Antalya Manavgat : Karacalar serisi Devlet ormanı 1 - Karacalar serisi Büyük Grülendağı Devlet ormanı 2 «Karacalar serisi Yarbaşı Devlet ormanı* 3 - Karacalar serisi Kepez Tepesi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planiama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.1513 Tarih: 02.06.2017 10:02 Dosya Numarası: 2017-101720 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Sayı : 90852262-301.03-E.1513

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18 AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN PARSELLER İLE İMAR PLANI UYUMSUZLUĞUNU GİDERME AMAÇLI 1/2000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİPLAN

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 01.12.2011 KARAR NO 65 AMASYA BELEDİYE MECLİS BAŞKANI VE ÜYELER Cafer ÖZDEMİR Kenan ERASLAN Cengiz ERDEM Mehmet ÜNEK Osman

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar 1. Örnek Dilekçe.. (Ek-1) 2. HKMO dan alınan Yapı Aplikasyon Projelerinde yapı sahibi ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme...

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya Büyukşelılr Belediyesi Planlama Şube VüOüJluğü Sayı 90852?6?-301 03-F?cr3 S - Tarih 03.1Û2Û17 Dosya Numarası- 2ü'7-i7857ö V T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C. i. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ * Y * İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA

T.C. i. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ * Y * İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA T.C. i. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ * Y * İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02016 Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Ü T - JL < Ç L /^ a ^ Konu: Elmalı, Yenimahalle, 618

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle Ve Köy)(1

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu: Akseki İlçesi 71 ada 22 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu: Akseki İlçesi 71 ada 22 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA C M H U,,» o _ n = 6 OO 0 S - \ o T.C. \ W + ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EXP020i6 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu:

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA A(o\ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü i ' m m C ı ;?! ' K ' EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- t> cw - 3 '2 -

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.05.2016 tarih ve 81 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 10.05.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Hüseyin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA / T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü n r EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kaş İlçesi, Kalkan Mahallesi 1044 parsel. - f l BAŞKANLIK

Detaylı

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete tarih ve sayısı: 28/10/1987-19618 Değişiklik Yapan Yönetmelikler: 1- Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: 26/09/2005

Detaylı

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU \ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İstanbul 2006 Rehber Yapı Adası

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı r v ıııa ıy a u u } u r ^ c iih u c ı c u ı y c o ı Planlama Şube Müdürlüğü S3/ 1: 90852262-301.03-E.948 Tarih: 05.04.201712:27 Dosya Numarası: 2017-63843 ^ 0 T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDÎYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDÎYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya Bijyükşetıir Belediyesi Planlama Şube Müdüfiiığü Sayı 90ft5??6?-30l 03-F?696 Taflh C3.10.2017 üosya Numarası: 2017-178690 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDÎYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

6 / B ORMANIN ADI- İLİ- İLÇESİ-* DEFTER MUM AHA SI. ANTALYA İLİ M A N A V G A T İLÇESİ AVASON SİRİ Sİ DEVLET O R 1 âl 1 A H I

6 / B ORMANIN ADI- İLİ- İLÇESİ-* DEFTER MUM AHA SI. ANTALYA İLİ M A N A V G A T İLÇESİ AVASON SİRİ Sİ DEVLET O R 1 âl 1 A H I - ORMANIN ADI- İLİ- İLÇESİ-* DEFTER MUM AHA SI ANTALYA İLİ M A N A V G A T İLÇESİ AVASON SİRİ Sİ DEVLET O R 1 âl 1 A H I 1 - AVASON SERİSİ 2 ~ AVASON SERİSİ 3 «AVASON SERİSİ 4 - AVASON SERİSİ 5 ~ AVASON

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞIOVNLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞIOVNLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Anlalya Bûyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301 03-E.2954 Tarih; 31.10.2017 Dosya Numarasj: 2017-200182 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞIOVNLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.04.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü X T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 1 3? Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 2380 ada 3 parsel UİP. &/12/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle Ve Köy)(1

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. Birol EKİCİ Genel Sekreter

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. Birol EKİCİ Genel Sekreter TC. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü fifrvt-i yç/ expo2oiş ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- OS^b0) / ^ a i ı > /09/2015 Konu: Korkuteli/Uzunoluk

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü t «i EXP02016 ANTALYA 13» Sayı : 90852262-301.03-3/03/2015 Konu: Muratpaşa, 245 ada 33 ve 34 parseller UİP

Detaylı

İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI

İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, İncesu İlçesi, Vali İhsan Aras Mahallesi, 286 ada 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' V / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' V / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA O T L İ U"-C, (MŞ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' V / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü expo;i)16 Sayı : 90852262-301.03- ^ U> "$?& $ #W 09/2015 Konu: Serik

Detaylı

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı;

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı; PROTOKOL TARAFLAR: MADDE 1- Bu protokol, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) arasında düzenlenmiştir. TANIM MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve

Detaylı

1 V ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. f~) y *7 /-y. I / / y / T arih: DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM

1 V ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. f~) y *7 /-y. I / / y / T arih: DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İ Ü im a r v e b a y in d îr l ik k o m is y o n u r a p o r u BİRİM T arih: 18.07.2014 DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ SAĞLIK İL

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antalya BüyCıkşehir Belediyesi Planlama Şube Müdünü ü Sayı: 90S52262-301.03-E.301 Tantı: 31.01.2017 21:52 Dosya Numarası: 2017-21365 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 23/7/2015-137 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 23/7/2015-137 Karar Tarihi ve ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI Toplantı Tarihi ve No : 23/7/2015-137 Karar Tarihi ve No : 23/7/2015-2546 ANKARA Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Çavuşlar Mahallesi yakınlarında Aydınyurdu Sırtı

Detaylı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,ALTINOVA MAHALLESİ J17-C-06-A-1-D PAFTA,714 ADA,6 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Eylül,2016 1 1-KONUM:

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü \ ' O S sf ( -/ EXP02016 A N T A L Y A Sayı : 90852262-301.03-- 39'S(/ Konu: Alanya İlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-- 3 ^ 3 D Konu: Kepez 27530 ada 2 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA C f 7 EXP02016 ANTALYA

Detaylı

a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİRİM a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:29.08.2014 TALEP SAHİBİ MURATPAŞA BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehirdiik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehirdiik Dairesi Başkanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesi R a nla m a Şub e MüöCjrlüğij Sayı: 90852262-301.03-e.300 Tanh: 31.01.201721:52 Dosya Numarası: 2017-21297 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehirdiik Dairesi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA '41 Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 26462 ada UÎP. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü f. *. ı < *9? EXP02016 ANr ALYA /04/2015 BAŞKANLIK

Detaylı

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 04.02.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 68 Özü : 04.02.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Recep Tokgöz, Nuran Yılmaz, Murat Şimşek, Can Kasapoğlu, Bahadır Yantaç, Ayhan Ateş, Ercan Merthatun

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANKARA II KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 11.08.2015-124 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 11.08.2015-1525 ANKARA Kırıkkale İli, Delice

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Abdullatif ÖZKAN, Cafer T. DEMİRDAŞ,A. Hakan HOCAOĞLU (İZİNLİ) Yakup KAYA(katılmadı)

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Abdullatif ÖZKAN, Cafer T. DEMİRDAŞ,A. Hakan HOCAOĞLU (İZİNLİ) Yakup KAYA(katılmadı) MECLİS I Karar Tarihi :06/12/2016 Karar Numarası : 58 Gündem No/Sıra : 58-1 KONUSU: ÖDENEK AKTARMASI Fen İşleri Müdürlüğünün 16.11.2016 tarih ve 122461 sayılı yazıları ile 06 05 07 01 Hizmet Binası Harcama

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

^ Q ^ U ^ g. Sayfş Np. t t. İlanlar. TUTANAKLAR a) İş. başiama tutanağx b) Kadastro tutanakları.) ijaâd. tutanalcları d) İşi bitlzvı. tutanağı.

^ Q ^ U ^ g. Sayfş Np. t t. İlanlar. TUTANAKLAR a) İş. başiama tutanağx b) Kadastro tutanakları.) ijaâd. tutanalcları d) İşi bitlzvı. tutanağı. i Q i ]f o B K t il B R ^ Q ^ U ^ g İlanlar Toknile bilgiler TUTANAKLAR a) İş. başiama tutanağx b) Kadastro tutanakları.) ijaâd. tutanalcları d) İşi bitlzvı. tutanağı e) Sonuçlandırma tutanağı Sayfş Np.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No

İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No â Sayfa: 1 İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No 1- İlanlar...2... 2- Teknik bilgiler...3... 3- TUTANAKLAR 3-1) İşe başlama tutanağı 3-2) Kadastro tutanakları İplikasyonve 3-3) 2 ncı madde tutanakları 3-4) İşi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.4080 Tarih: 28.12.2016 19:44 Dosya Numarası: 2016-9446 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp0,. İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp0,. İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp0,. İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Q 9. İ O İ O C İ{.. lfco i4 Konu: Döşem ealtı 1424 ada 1 ve 2

Detaylı

T.C. A N TALY A BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI O 7 İmar veşehirdlik Dairesi Başkailığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. A N TALY A BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI O 7 İmar veşehirdlik Dairesi Başkailığı BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Saye 90852262-301.03-E.310 Tarih: 31,01.2017 22:04 Dosya Numarası: 2017-21059 T.C. A N TALY A BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI O 7 İmar veşehirdlik Dairesi

Detaylı

02 MAYIS 2016-MECLİS KARARLARI ÖZETİ

02 MAYIS 2016-MECLİS KARARLARI ÖZETİ 02 MAYIS 2016-MECLİS KARARLARI ÖZETİ 1- Odunpazarı Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antalya Bûyûkşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.601 Tarih: 28.02.2017 19:58 Dosya Numarası: 2017-41717 TP ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

Seyfa Se: i-: 2-Teknik Bilgiler. ..v - - 4 - b)kedaetro îutaaakları e) 2 nei llaöde tutanakları

Seyfa Se: i-: 2-Teknik Bilgiler. ..v - - 4 - b)kedaetro îutaaakları e) 2 nei llaöde tutanakları Seyfa Se: i-: 2-Teknik Bilgiler..v b)kedaetro îutaaakları e) 2 nei llaöde tutanakları - - 4 - Ubt 2 İLAHLAR ' ( t } u -ı.'» '. \

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 3410/1-1 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

Detaylı