.. t Q t» D S K İ L M R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".. t Q t» D S K İ L M R"

Transkript

1 .. t Q t» D S K İ L M R KONU -8 U.,...,.. ^ ' s Sayfa Ho: 1-. İlanlar Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 4-45 a) İşe bağlama tutanağı. 4-7 b) Kadastro tutanakları 8-24 o) 2 nci Madde tutanakları d) İşi bitirme tutanağı e) Sonuçlandırma tutanağı 45

2 Sayfa 12 İLANLAR Bakanlık 01urunun tarihi : 13*2«1987 Sayası: 6 Raâyo haber bültenimin tarihi:l) 13#2«1987 2) İlanın yapıldığı resmi gazetenin 1) tarihi: 2) tarihî: İlanın yapıldığı ilde çıkan günlük gazetenin: 1- Adı: Tarihi: 2:- Adı: Tarihi: Sayışı: Sayıiı: öayıaı: İlamın yapıldığı ilçede çıkan günlük gazetenin: 1-aid: Tarihi: 2-Adı: Tarihi: Mutad vasıta ile yapılan ilanları tevsik eden belgelerin: 1- Adı: Serik Belediye Bşk.lığı Tarihi: 11.3*1987 Sayası: Adı: Tarihi: Sayısı: İlgili köyde yapılan işe başlama ilanının tarihi: Bitişik belde ve köylerde yapılan 1-Köyü KUNDU 2-Köyü AKKINLAR(Kaâriye) 3-IiöyÜ AŞAÜI KOCAYATAK 4-Köyü B0ZT3FB 5-Köyü: ÇAKALLIK başlama ilanının: Tarihi: 21.4»1988 Tarihi: Tarihi: Tarihi: Tarihi: 21.4*1988 Sınırlamanın ve 2&ci madde uygulamalarının bittiğine ve ilgili beldede/köyde ilan edildiğine dair alınan askı mazbatasının tarihi:

3 Sayfa 3 T S K K İ K B İ L G İ L B R A) İlgili haritalar: 1-1/25*000 ölçekli: AITÂLYA-025-b2, AMASYA-Ö25~b3 2-1/5*000 ölçekli : 3** 1/5#0Ö0 den büyük ölçekli : : B) Kullanılan ortalama».«.. ölçekli hava fotoğraflarının: yilm. ioi: gffrit.m t. S&S&&JÜB& 0) Kullanılan ölçü aletlerinin cinsi,numarası: Wild Tl Topccn jfuzaklık ölçer) M-52 G D) Orman sınır noktalarına verilen numaralar: 1-Ormamn dış VB iç sınırını teşkil eden poligonlara: (1) namr&âm (40) numaraya kadar müteselsil numara verilmiştir, 2-2/B Maddesi uygulanan yerlerin sınırını teşkil eden poligonlara: (2001) mmmf&âm (2038) numaraya kadar müteselsil numara verilmiştir*

4 Sayfa 4 ÎŞB BAŞLAMA TOTAMAÖI TUTANAK NO : 1 Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının tarih ve 6 sayılı olurları, Orman Genel Müdürlüğünün tarih ve 1621 sayılı iş emri ile Antalya ili Serik ilçesi Kumköy sınırları içinde bulunan ormanların 6831 sayılı Orman kanununa göre orman kadastrosu ve aynı kanunun 2/B maddesi uygulama çalışmaları yapmak üzere komisyonumuz görevlendirilmiştir. Komisyonumuzda Tarım Orman ve köyişleri Bakanlığınca atanan Komisyon Başkanı Ahmet ABAY, Ormancı Üye Brol AKSOY, Ziraatçı Üye Sadri ÇAVAHA, ayrıca ziraat odası başkanlığının 15.4*1988 tarih ve 556 sayılı yakıları ile görevlendirilen temsilci üye Mail ŞAHİN, Kumköy Muhtarlığının 4* tarihli yakıları ile görevlendirilen temsilci üye Hasan ÇETİN 1 in iştiraki ile 6831 sayılı kanunun 7 nci maddesi uyaranca komisyonumzun kanuni kuruluşu tamamlanmış bulunmaktadır* Komisyonumuza bilirkişi olarak görevlendirilen Kumköy ünden AMûllah oğlu 1927 doğumlu Zeki YILDIZ "m hazır bulunduğu, bilirkişi olarak görev yapmalına mani bir halin bulunmadığı görüldü» 6831 sayılı orman kanununun 8. maddesinde ve ovman kadastro yönetmeliğinin 15 ve l6.tedd lerinde belirtilen t tim ilanların ilgili birimlere yazılı bildirimlerin yapılmış, ilanlarla ilgili kanuni surelerin dolmug olduğu f kayıtların incelenmesinden anlaşıldığı} yıllarında grafik metodla yapılmış tapulama çalışmaların yapıldığı anlaşıldığı ve bu tapulama çalışmalarında 1 ilâ 110 parseller muhtelif tapu kayıtlarına istinaden şahıslar adına ve hisseleri nispetinde tarihinde tesbit edilmiştir. Bu 110 parselden 14 ile 25,28 ile 31 nolu 16 adet parsele orman olduğu gerekçesi ile Serik orman bölge şefilgince tarihinde Serik Tapuluma Mahkemesine İtiraz edilmiş ve Tapulama mahkemesi; 1977/20 esas ve 1978/25 ııolukarar ile ve nolu parsellerin orman sayılan yerlerden oldukları gerekçesi ile 24* tarihinde Tapulama dışı bırakılmasına karar vermiştir. Anç&k bu karar vatandaşlar tarafından teiniz edilmiş ve 7. Hukuk Daire sinin kararları ile 26.5*1987 gün ve 86/14605 esas ve 6693 nolu İLAMDA 19 Kişinin itirazlarınan Tebyiz sürelerini geçirdikleri gerekçesi ile Temyiz itirazlarının reddine ve diğer şahısların temyiz itirazları kabul edilerek, bu şahıslara ait parseller hakkında Serik tapulama mahkemesince verilen karar ba^ı nedenlerle bozulmuştur. Halen dosyaları 7. H.D'nin 1987/ ve esaslarında kayıtlı bulundukları} Bu hali ile halen mevcut olan ormanın mülkiyet anlaşmazlığı;orman sayılıp-sayılmama yönünden mahkemeye intikal etmiş bulunmaktadır. 26.6,1970 tarih ve G/B sayılı Orman Bakanlığının olurları ile Belek muhafasa ormanı ilan edildiği, ancak ilan edilen hudutlar içinde sadece hudut ve mevki olarak "Kumköy" kelimesinin geçtiği, Kumköy orman sınırları belli edilmediği'} Ancak Ş günkü sayılı resmi gazetede yayınlanan muhafaza ormanının ayrılması ve idaresi hakkındaki yönetmeliğin 24 ncü rnaddesi' hükmü gereğince Antalya Orman Bölge Müdürlüğünce hasırlanan 29* tarihli raporun 2.2,3 maddesince gün ve 6204/2 sayılı bakanlık olurunda * l. /'rtloî- * * ' ÎNy

5 Sayfa 5 sadece Belek köyü sınırlarına sadık kalındığı ve Kumköy ile Kadriye köyü ormanlarının muhafaza ormanına dahil olmadığı ve bu nedenlerle aynı şartları taşıyan bu iki köy crmammnda muhafaza ormanı olarak ilave edilmesini, 2.3, maddede de Kadriye ve Kumköy ormanlarının sınırlamasını orman kadastro komisyonunca belli edileceğinin Bakanlık oluruna sunulduğu ve halen tastik edilmediği kayıtların tesbitinden anlaşılmıştıro İrfan Gök vekili Av.G«Cahit Hordacı tarihli dilekçe ile Kumköy ormanının orman sayılmadığını beyan ederek orman sınırları dışında bırakılmasını istemiştir, Yine hissedarlardan İrfan Gök ve Baki Orak 5«?#1983 tarihli dilekçeleri ile bu ormanın tapulu olduğu gerekçesi ile özel orman olarak ayrılmamı istemişlerdir. Aynı dilekçe ekinde köyün % 98"ini içine alan hektar alanlı tarihli Ana tapu ibraz etmişlerdir. İş bu tutanak mahallinde tarafımızdan düzenlenerek okundu ve landıo Bolu ORMAN KADASTRO KOMİSYON» Başkan Ormancı Üye Ziraatçı öye Ahmet ABAY Brol AKSOY Sadri ÇAVANA 2ir«0d.Tem.%e«Köy Îfîa.%e. Nail ŞAHİN las&ü pfil Zeki YILDÎİ VİLi C..i-J»-. W ''"t.

6 Sayfa 6 ORHAN KADASTRO TUTANAĞI TUTANAK NO : 2 Ormanın Adı : Gerenli Devlet Ormanı Kullanılan pafta No : Antalya-025-b2, 025-b3, 025~b2-III,IV, 025-b3~I ve II Antalya ili Serik ilçesi Kumköy köyü mülki sınırları içinde kalan Gerenli Devlet Ormanında orman kadastrosu yapmak üzere başkan Ahmet ÂM.Y,Ormancı üye Srol AKSOY,Ziraatçı Üye Sadri ÇAYANA, Ziraat odası temsilci üyesi Nail ŞAHİN(Görevli bulunduğundan bu günkü çalışmalara katılamadı.)kumköy köyü temsilci üyesi Hasan ÇETİN'den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi seki YILDIZ dahil edilerek Acısu ağzı mevkinde işe başlandı* Kumköyüne ait ilçe Kaymakamlığından alınan 3*6*1988 tarih 179 sayılı yazıları ekindeki hudutnamenin tetkiki, bilirkişi beyanı ve arazinin incelenmesi sonuou köy hududunun Kuzeyi : fa ıkdxbak ve kocapmar yolu Doğusu : Çatağzı ve dallık kuyusu ve acı su Güneyi : Akdeniz Batısı : Aksuçayı ^ öz ile çevrili olduğu görüldü.bu hudutlar sadece orman kadastrosu çalışmalarına esas olmak- üzere 1/İOOOO ölçekli paftalarım işlenerek sınırlama çalışmalarına başlandı# Mülkiyetle ılgıli: İrfan GÖK vekili Av.C.Cahit HORDAOI 20.6,1988 tarihli dilekçe ile müra* caat ederek, Kumküyün tamamının 1306 tarih 5 sayılı ve 1312 tarih 7,12,17 ve 22 sayılı pay tapu kaydı gereği köy halkının tapulu malı olduğunu,1952 yılında yapılan tapulumaya orman idaresinin itirazı nedeni ile halen yargıtay 7*H.D"nm 1987/ ve esaslarında kayıtlı dava olarak devam ettiğini ve bu nedenle mülkiyet anlaşmazlığı! orman sayılıp sayılmama yönünden mahkemede olduğu bildirilerek orman sayılmayan yer olarak ayrılmasını istemiştir. Yine İrfan GÖK ve Baki ORUK tarihli dilekçe ile bu ormanların yukarıdaki tapu kayıtları ile köylünün olduğunu ve bu nedenle?öael orman 11 olarak ayrılmasını talep etmişlerdir. Diğer yönden orman işletmesinden alınan belgelerde bu ormanların 26.6,1979 tarih 6204/2 sayılı Bakanlık oluru gereği tarihinde Serik kaymakamlığı tarafından muhafaza ormanı olarak ilan edildiği ve bu ilana köylünün itiraz yapmadığı kayıtların tetkikinden anlaşılmıştır* Komisyonumuzca durum tetkik edildiğinde işletme müdürlüğünce verilen zabıt listesinde sadece 1977 tarihinden sonra yapılan açma, yerleşme ve işgal nedenleri ile zabıt tutulup, mahkemeye verlien ve mahkemece ormana teeavtiz nedeni ile vatandaşları mahkum ettiği, yaklaşık 100 adet muhtelif mahkeme kararları olduğu gibi, imlen davaları devam eden zabıtlarda bulunmaktadır.bu nedenle mevcut ormanın cuz 1 ileri için verilen orman kararları tümüne iblah edildiğinde kumköf: ormanlarının devlet orman olduğu görülmektedir.bu kararlardan 1983/1049 sayılı mahalli mahkeme kararı tesayiz edilmiş ve yargıtay 3.dairesinin 19* tarih ve sayılı ilamı ile orman olarak onanmıştır yılında 4785 sayılı kanunla tüm ormanlar devletleştirilmiştir.kurskoy ormanları bilirkişi raporiarındada tesbit edildiği gibi sadece fıstık çamından oluşmayıp5 fıstık çamı*kızıiç&m*maki florası ile kaplı olup,devlet orman işletmesi tarafından senelerden beri ağaçlandırılmakta olup,tüm orman dikenli tel içine alınmıştır. Mevcut tapu tarihi medeni kanundan önce olduğundan hudutları gayri muayyen olup, genel saha içinde osel tapularda bulunmaktadır*ayrıca yargıtay'm ASLI GİİİDÎR

7 Sayfa 17 7.H.D'mn 86/14605 esas ve 6693 karar sayılı ilanındada 19 kişinin bu organla ilgili itirazları tebyiz süresini geçirdikleri nedeni ile rededilmiş ve bu ormanın bir kısmı hakkındaki şerik tapulama mahkemesinin 1978/25 sayılı kararı ile verilen devlet ormanı kararı kesinleşmiştir. Ormanlar bütün olduğundan} genel ormanı etkileyen mahiyettedir.iki dilekçe isteklerinde mukayemet vardir. Şöyleki:İlken orman sayılmamanı istenmekte! ikincide ise özel ovmn olarak ayrılması.talep edilmektedir.notioe olarak iddia sahiplerineede orman olduğu kabul edilmiştir. Muhafaza ormanı olarak durum komisyonumuzca incelenmiştir,şöyleki: tarihli ilanda sadece kumköy ismi geçmekte ve ormanın sının belli edilmemektedir. Ayrıca tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan muhafaza ormanlarının ayrılması ve idaresi hakkında yönetmeliğin 24 neti maddesi hükmü, gereğince hazırlanan 29.4«1986 tarihli Antalya Orman Bölge Müdürlüğü raporunun 2.2.3* maddesinde gün ve 6204/2 sayılı oluru ile sadece Belek köyü ormanlarının ilan edildiği, Ka&riye ve Kumköyormanlarıuzn&a muhafaza ormanı statüsüne alınması Bakanlığa teklif edilmiş ve yine bu raporun 2.3.maddesinde kumköy ormanının sınırım orman kadastro komisyonunca belirleneceği belirtilmiştir* Bu nedenle kumköy ormanının muhafaza ormanı olarak sınırının kesin olmadığı ve komisyon çalışması neticesinde belli olacağı kayıtların tetkikinden anlaşılmıştır. Bu iddia ve belgeler tüm ormanı kapsadığından sadece ilk tutanakta açıklama yapılmakta olup, diğer tutanaklarda açıklamayacaktır, Gerenli devlet ormanının güneybatısındaâcısu(beşgöz)çayının battığı yerde ve yolun solunda ve yola 10 m. mesafede tepecik üstünde ve dere yatağı kenarında beton taş üzerin 1 nolu 0*S.noktası tesis edilerek röperlendi* Bu noktadan orman amir hattının batı kuzeybatı yönde düz hatla sağ taraf devlet ormanı sol taraf ise haaineya ait kumsal sahası sınırını takiple aksu boğazı mevkinde, kumköy yolu üst tarafında Âli Çay tarlasının kenarındaki tepe üstüne geldiği tesbit edilerek buradaki beton kasıkta 2 nolu 0.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf devlet ormanı sol tarafise Ali çay tarla sınırını sırttan takiple Kerim TUNÇ varisleri tarlasının sınırına geldiği tesbit edilerek buradaki çukurda beton kazıkta 3 nolu 0.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının kuzey yönde düz hatla sağ taraf devlet ormanı * sol taraf ise Kerim TUNÇ varisleri ve Durmuş KOCASIYIK,Ahmet YAKAR varisleri tarla sınırlarını takiple tarlanın son bulduğu köşede t dikenli telin bulunduğu yere gelindiği tesbit edilerek buradaki beton kazıkta 4 nolu O.S. noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının batı yönde âüz hatla Kumköy yoluna doğru sağ taraf devlet ormanı(ağaçlandırma sahası) sol taraf ise Ahmet YAKAR varisleri tarlası sınırını takiple ormanın tarla içine köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki beton kazıkta 5 nolu 0.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının kuzey-kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf devlet ormanı sol taraf ise Ahmet YAKAR varisleri tarla sınırını takiple tarlanın ormana köşe yaptığı ve son bulduğu yere geldiği tesbit edilerek buradaki beton kazıkta 6 nolu O.S,noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının kuzey batı yönde d üs hatla sağ taraf devlet ormanı f sol taraf ise aynı şahıs tarla sınırını takiple kumköy ile özlü GI:ID!R r r >

8 -Sayfa :8 Köyü mülki sınırı olan Aksu çayı kenarına geldiği tesbit edilerek buradaki yolun aksuçayı tarafında beton kazıkta 7 nolu 0*S.noktası tesis dildi* Buradan orman sınır hattının kuzey-kuzeydoğu yönde aksu çayını mülki sınır olarak sağ taraf devlet ormanı olarak takiple, Halil UYSAL varisleri tarlasının aksu çayı kenarındaki başlangıcına geldiği tesbit edilerek buradaki beton kazıkta 8 nolu 0.S,noktası tesis dildi. Buradan orman sınır hattının doğu Kuzeydoğu yönde âiiz hatla sağ taraf Halil UYSAL'ın tarihli zabıtlı yeri ormanda kalmak ü&ere devlet ormanı, sol taraf ise Halil UYSAL tarlası sınırını takiple tarlanın anayol kenarında ormana köşe yaptığı yere geldiği teabit edilerek, buradaki yol kenarında ve yol kavşağına 15 m.kadar mesafede beton kazıkta 9 nolu O.B.noktası tesis edildi» Bugün tesis edilen 1-9 nolu 0.S»noktaları sigortalı beton olup 0.8. numaraları kırmışı yağlı boya ile yazıldı* Bu orman a mır bokt alarmı birleştiren orman amir hatları yersel metodla ölçülerek ölçü değerleri karnesine yakıldı. Yukarıda açıklandığı üsere bugün başlanılan 1* nclu 0.S.noktasından 9 nolu O.S.noktasına kadar gidiş yönüne görğ sağ tarafın mülkiyet sorunu mahkemeye intikal etmiş bulunduğundantaabkemekararı neticesine kadar fıstık çamı, kızılçam ve maki florası ile kaplı Gereni! Deflet Ormanı, sol tarafın ise orman sayılmayan araziler olarak sınırlandırılmasına, bu sınırlar iğinde kalan rıtilk ve topraklar hakkında verilecek kararlar saklı kalmak üzere oy birliği ile karar verildi. Bu tutanak mahallinde düzenlenerek okunduktan sonra landı. 6*7»' NO LU ORMAI KADASTRO KOMİSYONU Başkaa Om#tîyt Ziraatçı ÎJye Ahmet ABAY trol AKEOI Sairi ÇAVANA lıa&fe Kiy TasuOyesi Bilirkişi Hasan ÇİTİN Seki YILDIZ. imsa ' ORMAN KADASTRO SUSAMAĞI TUTAHAK 80" t ' (DI0 SINIR) Ormanın AM i Ger enli Devlet Ormanı Kullanılan pafta No s Atrt&lya-02S~b3**I> 025-h2-IV f 02&-b2~III Antalya ili Serik ilçesi Sumköy köyü mülki sınırları içinde kalan Gerenli Devlet Oranında orman kadastrosu yapmak üzere başkan Ahmet ABAY,ormancı üye Erol AKSOY,Ziraatçı üye Sadri DAVANA»Ziraat odası temsilci üyesi(görevli bulunduğundan bugünkü çalışmalara katılamadı) Kumköy köyü temsilci üyesi Hasan ÇMTİ»"daa GİSİDİR

9 Sayfa 9 taşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Zeki YILDI1'da dahil edilerek Aksu mevkiinde çalışmalara devam edildi* 9 nolu O.S.noktasından orman sınır hattının kuzeydoğu yönde hatla yolu orman kıyısından takiple sağ taraf Gerenli devlet ormanı, sol taraf Halil UYSAL ve Hasan QAY tarla sınırlarını takiple Kirim TUNÇ varisleri sınırına geldiği tesbit edilerek buradaki yol kenarıada beton kazıkta 10 nolu 0.8.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının kusoy yönde düz hatla sağ taraf Ayhan TUNÇ "an 22.4*1968 taıdhli zabıtla yeri pmanda kalmak üzere devlet ormanı, sol taraf Hasan Ali 'SUNÇ tarlası sınırım takiple ormanın Yaşar YALÇIN tarlasının kenarında ve Aksu sayı tarafında köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek, buradaki büyük çam ağacının altında beton kalıkta İl nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman bınır hattının kuzeydoğu yönde dü hatla aag taraf devlet ormanı,sel taraf ise Ali LİMAN varisleri tarla sınırını takiple İrfan GÖK tarlasının kıyısındaki menfezin 6 metre ilerisine geldiği tesbit edilerek buradaki yolun solunda; beton kalıkta 12 Nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde yolu köye doğru orman kenarından sağ taraf devlet.ormanı, sol taraf lae Mehmet GÖK tarla sınırını takiple yol kenarına geldiği tesbit edilerek buradaki tel çitin kenarında beton kazıkta 13 nolu 0.S.noktası tesis edileli. Buradan oraan sınır hattının kusey yönde düz hatla sağ taraf devlet ormanı, sol taraf ise Mehmet GÖK taı-lası sınırını yol geçilerek takiple,ormanın Aksuçayı tarafında köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek, buradaki atı kuyusu (pompa) f nun aksu tarafında kuyuya 6 fede beton kasıkta 14 nolu. 0.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının doğu-kuzeydoğu yünde düz hatla sağ taraf devlet ormanı (Bayram KURT'un 21 #4» 1988 tarihli zabıtlı yeri orman tarafmda kalmak üs ere) sol taraf ise İrfan GÖK tarla sınırım takiple ormanla tarla sınırına geldiği tesbit edilerek buradaki beton kazakta 15 nolu O.B. noktası teals edildi. Buradan orman sınır hattının doğu-kuzeydoğu yönde dite hatla sağ taraf devlet ormanı, sol tarafhidayetkurt tarlası sınırım takiple Galip ÖZKAN tarla sınırına ve tali yol kenarına geldiği tesbit edilerek buradaki beton kalıkta 16 nolu O.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf devlet ormanı, sol taraf ise Galip ümam fal± TEKİÎÎ, ve Mehmet TEKİN tarla sınırlarını takiple Ceirdet KURT tarlasının aksu çayı dirseğinin karşı hizasına geldiği tesbit edilerek buradaki su kanalet betonunda ve yol kenarında 17 nolu 0.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının doğu yönde kanalet ve yolu sağ taraf devlet ormanı, sol taraf ise İrfan GÖK, Baki OKCK, kus t af a KURT ve Hüseyin KOCA tarla sınırlarını takiple köy yolu üzerindeki köprüye geldiği tesbit edilerek buradaki köprü betonunda 18 noıu 0.3. noktası tesis edildi* Buradan oıraan sınır hattının doğu-kuzeydoğu yönde düzhatla sağ taraf devlet ormanı, aol taraf ise Kerim ORG3,Musa ORUÇ,Ahmet ORUÇ,Ziya ÇAY ve kardeş* leri ve Veli,Rifat,Nazif KAYA tarla sınırlarını takiple Kadir DEMİR evinin bulunduğu yere geldiği tesbit edilerek buradaki evin yol kenarındaki âdvarında 19 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının doğu yönde dua hatla sağ taraf devlet ormanı, aol taraf ise îîehmet (/AHİN,İhsan ÂLDSMİR f ilıza f RX-CuAM ve Hasan ÇETİN tarla sınırlarını yol boyunca takiple bu yolun orman evina giden yolun kestiği - ASLı GIIIDIR 1} * i R : - "

10 Sjyfa:lO yere geldiği tesbit edilerek buradaki Ali Rıza KAYNAK evinin önündeki ve yol kenarındaki beton elektrik direğinde 20 nolu 0.S»noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının kuzey-ku?eybatı yönde koy içine giden yolu sağ taraf devlet ormanı,sol taraf ise Abdullah AKIN,Osman Şeker tarla sınırlarını takiple Ahmet DEMİR evinin önündeki yol kavşağına^geldiği tesbit edilerek, buradaki beton elektrik direğinde 21 nolu 0.S.noktası tesis edildi* Bugün tesis edilen nolu 0.S.noktaları beton kazık olup, O.S. numaraları kırmızı yağlı boya ile yazıidi.bu orman sınır noktalarını birleştiren orman sınır hatları yersel metodla ölçülerek ölçü değerleri karnesine yazıldı. Yukarıda açıklandığı üzere bugün başlanılan 9 nolu 0.So noktasından 21 nolu O.S.noktasına kadar gidiş yönüne göre sağ tarafın mülkiyet sorunu mahkemeye intikal etmiş bulunduğundan mahkeme karan neticesine kadar fıstık çamı, kızılçamnye maki florası ile kaplı Gerenli Devlet ormanı,sol tarafın ise orman sayılmayan araziler olarak sınırlandırılmasına* bu sınırlar içinde kalan mülk ve topraklar hakkında verilecek kararlar saklı kalmak üzere oybirliği ile karar verildi* Bu tutanak mahallinde düzenlenerek,okunduktan sonra landı. 7.7* NOLU ORMAN KADASTRO KOHİSYOMJ Başkan Ahmet AJAY Ormancı Üye Erol AKSOY Ziraatçı 11ye Sadri 0AVA1A İmza Köy. Tem. Hasan ÇBTİN Bilirkişi Zeki YILDIZ Ormanın Adı Kullanıla» Pafta No ORMAN KADASTRO TUTANAĞI (BI SıııR) TUTANAK NO : 4 : Gerenli Devlet Ormanı : Antalya-Q25~b2NH$ f Antalya-025-b3-II Antalya-025-b2-IV, Antalya-025-b3~I Antalya ili Serik ilçesi Kumköy köyü mülki sınırları içinde kalan Gerenli devlet ormanında orman kadastrosu yapmak ilzere başkan Ahmet AB AY, Ormancı üye Erol AKSOY,Ziraatçı üye Sadri ÇAVANA,Ziraat odası temsilci üyesi (Görevli bulunduğundan bu günkü çalışmalara katılamadı)köy temsilci üyesi Hasan ÇETİN'den teşekkül eden Komisyonumuza bilirkişi Zeki YILDIZ"de dahil edilerek köy içi taevkinde çalışmalara devam edildi* C -

11 Sayfa nolu 0.S.noktasından orman sınır hattının doğu yönde düz hatla sağ taraf devlet ormanı,sol taraf ise Ahmet ALİ YILDIRIM, Mehmet ALAN,İsmail ERDOĞAN ve Ahmet BAYIR"ın tarla sınırını takiple Durmuş KOCABIYIK tarla sınırına geldiği tesbit edilerek,buradaki tarla sınırında ahşap kazıkta 22 Nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının kazey-ku^eydoğu yönde düz hatla sağ ta?$f Devlet ormanı, sol taraf ise Durmuş KOCABIYIK tarlası sınırını takiple,durmuş 1 KOCABIYIK cam serasına geldiği tesbit edilerek buradaki cam seranın köşesindeki beton duvarda 23 nolu 0«S*noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının kuzey yönde düz hatla sağ taraf devlet ormm, sol taraf isedurmuş KOCABIYIK tarla sınırını takiple yol kenarındaki mezarlığın köşesine geldiği tesbit edilerek buradaki beton menfez duvarında 24 nolu 0*S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının doğu yönde mezarlığın içinden geçen yolu. sağ taraf devlet ovmam $ sol taraf ise mezarlık vo köy tarlaları olarak takiple yel kavşağına geldiği tesbit edilerek buradaki dikenli telin iç kenarında ve yol kavşağında beton kazıkta 25 nolu 0.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının doğu yönde aynı yolu sağ taraf devlet ormanı, aol taraf ise Veli KAYA ve I.Ali YILDI2 tarla sınırlarım takiple Başgöz çayı tarafında yol kenarına geldiği tesbit edilerek buradaki yol kenarında ve tel çitin içinde beton kabakta 26 nolu 0.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının doğu yönde düz hatla sağ taraf devlet ormanı, aol taraf ise Veli KAYA tarla sınırını beggöz çayına doğru takiple if.ali YILDIZ» tarla sınırına geldiği tesbit edilerek buradaki tarla sınırında ağaç kazıkta 27 nolu 0.S.noktası tesis edildi. Buradan orımn sınır hattının güneydoğu yönde Ğ.ÜZ hatla sağ taraf devlet ormanı sol taraf ise l*aii YILDIZ tarla sınırını takiple Beşgöz çayı kenarındaki su kanaletine geldiği tesbit edilerek buradaki kanalet betonunda ve mülki sınırda 28 nolu 0*S*noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının güney yöndebeşgöz çayının akış yönünde sağ taraf devlet ormanı sol taraf Kadriye(Akkmlar ) köyü ile mülki sınır olarak takiple Mustafa ve Abdullah KORT tarlaları başlangıcına geldiği tesbit edilerek buradaki çay kenarında ve mülki sınırda, ahşap kazıkta 29 nolu 0.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının batı yönde düz hatla sag taraf devlet ormm m, sol taraf ise Mustafa ve Abdullah KURT tarlaları sınırına takiple,tarlanın ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek, buradaki tarla sınırında ahşap kazıkta 30 Nolu 0.S.noktası tesis edildi Buradan orman sınır hattının güneyyönde düz hatla sağ taraf devlet ormanı, sol taraf ise Mustafa ve Abdullah KURT tarlaları sınırını takiple tarlanın ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki toprak su arkı kenarında ahşap kasıkta 31 nolu O.S.noktaaı tesis edildi* Buradan orman sınır hattının doğu yönde düz hatla beşgöz cayma doğru sağ taraf devlet ormanı, sol taraf ise Mustafa ve Abdullah KURT tarla sınırlarını takiple beşgöz çayı kenarına geldiği tesbit edilerek buradaki mülki sınır ürerinde ahşap kazıkta 32 nolu O.O.nolctası tesis edildi* Buradan beggoss çayını akış yönünde ve kumköy ilo Akkmlar(Sadriye) köyü mülki sınırını sağ taraf devlet ormanı, aol taraf mülki sınır olarak takiple başlangıç noktası olan 1 Kolu 0.S.noktasına gelinerek Gerenli devlet ormanının dış poligonu.kapatıldı* Bugün tesis edilen 23,24*25,26,28 nolu 0#S*noktaları beton kasık, diğer 0.S.noktaları ahşap kasık olup, 0.S.noktaları kurşun kalem ile yazıldı* Bu orman sınır noktalarını birleştiren ornıan simr.. hatları yersel metodla ölçülerek, ölçü değerler 4! karnesine yazıldı " r "

12 Sayfa 12 Yukarıda açıklandığı üssere bugün başlanılan 21 nclu 0.S.noktasından 32 Ifolu O.S.noktasana kadar gidiş yönüne göre sağ tarafın mülkiyetsorunu mahkemeye.intikal etmiş bulunduğundan mahkeme kararı neticesine kadar fıstık çamiıtkzzılçam ve maki florası ile : aplı devlet ormanı, eol tarafın ise orman sayılmayan araziler olarak sınırlandırılmasına, bu sınırlar içinde kalan mülk ve topraklar hakkında verilecek kararlar saklı kalmak Üzere oy birliği ile karar verildi. Bu tutanak mahallinde düzenlenerek okunduktan sonra landı. 11.7* mm OEÎIÂI MDÂSÎRÖ umimom Başkan Ormancı Üye Ziraatçı %e Ahmet AB AY Srol AKSOY Sairi 0AVA1A Köy Tem«%* Hasa» ; ÇHTİH inzm Bilirkişi Zeki YILDIS ORMAN KAM8T108U TTOAHAÖI ( İÇ SÎÜR) TUTANAK»0:5 örmanam Adı : Gereili Devlet Ormanı Kullanılan pafta No : Antalya-025-b2III * Antalya-025-b3-II Kumköy köyü sınırları içinde bulunan Gereali Devlet Ormanının iç sınırının tayin ve tesbiti iğin komisyon başkanı Ahmet ABAY. Ormancı üye Erol AKSOY»Ziraatçı tiye Sadri ÇAVAifA,3iraat odası temsilci üyeeitgörevli olduğundan bu günkü çalışmalara katılmadı) Kumköjy köy temsilci üyesi Hasan ÇETİN'den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi 2eki YILDI&'da refakate alınarak acımı Kievki^iagelindi» FAR8S& : 1 Bu mevkide bilirkişi tarafından Hüseyin oğlu Halil TAŞ,Abdullah oğlu M.Ali ŞİMŞEK'e ait olduğu ve kadimden beri ziraat arazisi olarak kullanılağgeldiği bildiriler* yerin incelemesi kirasında komisyonumuz tarafından yerinde yapılan teknik incelemeler sonucu Szeritıde onman örtüsünün bulunmadığı, kadimden beri tarım alanı olarak kullanıldığı, bu hali ile 6831 sayılı orman kanunun 1 nci maddesi uyarınca orman sayılmayan yerlerden olduğu, oy birliği ile karar verilecek, parselin Kuzeybatı köşesinde ve Halil TAŞ tarlası kıyısında beton taşta 33 nolu 0.S.noktası tesis edilerek çalışmalara devam edildi*

13 Sayfa 13 Bu noktadan itibaren orman sınır hattının doğu yönde düss hatla sol taraf devlet ormanı, sağ taraf-halil TAŞ tarlası sınırını takiple M,Ali ŞÎIŞBK tarla sınırına geldiği tesbit edilerek buradaki tarla sınırında, beton kazıkta 34 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sanır hattının Kua ey-kus eybatı yönde düz hatla sol taraf Gerenli Devlet ormanı,sağ taraf M.Ali ŞİMŞEK tarlası sınırını takiple tarlaya giren yol kenarında,tarlanın köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki yal kenarında beton kazıkta 35 nolu O.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının Kuzeydoğu yönde düz hatla aol taraf gerenli devlet ormanı,sağ taraf aynı şahıs tarla sınırını takiple,tarlanın ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek, buradaki çam ağacında(ahşap kazık) 06 nolu 0,S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattıı^m Güney-Güneydoğu yönde düz hatla sol taraf devlet ormanı, sağ taraf aynı şahıs tarla sınırını takiple tarlanın patika yol kenarında ve beşgöş çayı tarafında köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek, buradakâhşap kaşıkta 37 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Güneybatı yönde düz hatla sol taraf devlet ormanı, sağ taraf aynı şahıs tarla sınırını takiple Halil TAŞ tarla sınırına geldiği tesbit edilerek, buradaki tarla sınırında, ahşap kazıkta 38 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Güney-Güneybatı yönde düz hatla sol taraf devlet ormanı sağ tarafhalil TAŞ tarla sınırını takiple beşgöz çayı tarafında, tarlanın ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki beton kalıkta 39 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Batı-Kuzeybatı yönde düz hatla sol taraf devlet ormanı, sağ taraf aynı şahıs tarla sınırını takiple tarlanın diğer uçta köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki beton kazıkta 40 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sinir hattının küzey yönde düz hatla sol taraf devlet ormanı, sağ taraf aynı şahıs tarla sınırını takiple başlangıç noktası olan 33 nolu OoS. noktasına geldiği tesbit edilerek, poligon kapatıldı. Bu kapalı poligona 1. Parsel Nosu verildi* Bu parselde tesis edilen 33,34,35,39,40 nolu O*S.noktaları beton kazıî olup, 0#S. numaraları kırmızı yağlı boya İle diğer O.S.noktaları ahşap olup O.S.numaraları kurşun kalem ile yazıldı. Bu orman sınır noktalarını birleştiren orman sınır hatları yersel metodla ölçülerek ölçü değerleri karnesine yazıldı. Bu orman sınırları içinde 6831 sayılı orman kanununun 1 nci maddesine göre sınırlandırılacak başka bir yer olmadığı görülerek sınırlandırmaya son verildi* Bu tutanak mahallinde düzenlenerek okundu ve landı* 11.'7* mm OEMJ Al KADASTRO KOMİSYONU Başkan Ahmet A3ÂY Ormancı üye Srol AICSOY ' Ziraatçı Üye Sadri ÇAVAKA Tem.Üye. Hasan Bilirkişi 2eki YILDia

14 Sayfa 14 2/B MADDE UYGULAMA TUTANAĞI TUTANAK 10 : 6 Ormanın Adı : Serenli Devlet ormanı Kullanılan pafta»o : Antalya-025-b3-I, 025-b3~II, 025-b2-IV, 025-bg-III Kumköy köyü sınırları içinde bulunan ve sınırlaması yapılan Gerekli Devlet Ormanında 6831 sayılı orman kanununun değişik 2/B madde uygulaması yapmak üzere komisyon Başkanı Ahmet ABAY,Ormancı Üye Erol AKSOY, Ziraatçı üye Sadri ÇAVAHA* Ziraat odası temsilci üyesi(görevli bulunduğundan bugünkü çalışa malara katılamadı) Kumköy temsilci üyesi Kasan Çetiti&en teşekkül eden komisyonumda bilirkişi Arif YAKAR refakate alınarak bostanlık mevkine gelindi. PARSBL t 1 3u mevkide Celil oğlu İrfan GÖK«ün işgalinde bulunduğu bilirkişi tarafından bildirilen ve orman sınırları dışına çıkartılması şagillerinoe istenilen yerde komisyonumuzca yapılan incelemede bu yerin 31* tarihinden önce bilim ve fen bakımından orraan niteliğini tam olarak kaybetmiş olduğu, tarım alam haline dö&üştüğü, halen aynı özelliği taşıdığı, tarım alanı olacak kullanılmasında yarar olduğu görülmekle 6831 sayılı kanunun 2/B maddesi uyarıncahazine adına orman sınırları dışına çıkartılmasına oy birliğiile karar verildi.sınır düzeltmesine bu ormanın kadastrosu esnasında tesis edilen 14 nolu O.S.noktasından başlandı» Bu noktadan orman sınır hattının güneydoğu yönde düzhatla Celil oğlu İrfan GÖK işgalindeki tarlanın sınırını takiple, anayoldan tarlaya giren yol kenarına, geldiği iesbit edilerek, buradaki ana yola 9 m mesafede beton * kazıkta 2001 nolu 0.S,noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla aynı şahıs işgalindeki tarla sınırım takiple bu ormanın kadastrosu esnasında tesis edilmiş olan 13 nolu 0.8* noktasına geldiği tesbit edildi* Buradan kadastro hattını takiple f başlangıç noktası olan 14 nolu O.S.noktasına gelinerek poligon kapatıldı ve bu kapalı poligona I Parsel numarası verildi* nolu 0.S.noktalarını birleştiren poligon hattının içinde kalan yer, yukarıdaki karara göre İrfan GÖK işgalinde bulunan Maliye hazinesi adına orman sınırları dışına çıkartılan yerdir.bu şekilde sınır düzeltmesi sonucu yeni orman diş sınırı nolu orman sınır noktalarım birleştiren hat olup, böylece gidiş yönüne göre sağ taraf fstık çamı, kızılçam ve müki florası ile kaplı gerenli devlet ormanı, sol taraf ise hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerdir.bu parsele ait olan n*lu 0.S.noktaları beton kasık olup* 0.S.numaraları kırmışı yağlı boya ile yazıldı* Bu orman sınır noktalarını birleştiren orman sınır hatları yersel metodla Ölçülerek ölçü değerleri karnesine yazıldı. PARSEL i II Aynı gün Kirefcitlik mevkinde Ali oğlu Galip ÖZKAN,İzzet oğlu Ali TEKİN, izzet oğlu Mehmet TBKİN t Hahnaıt oğlu Cevdet KURT,Cemil oğlu Ali Hurdacı ve Mustafa oğlu Vaki KAYA ve kardeşleri işgallerinde bulunduğu bilirkişi tarafından bildirilen ve orman sınırları dışına çıkartılması şagillerinoe istenilen yerde * komisyonumuzca yapılan incelemede bu yerin tarihden onca bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olduğu,

15 Sayfa 15 tarım alanı haline donüftüği, halen ayni Özelliği taşıdığı tarım alanı olarak kullanılmasında yarar olduğu gömülmekle 6831 sayılı kanunun Z/B maddesi uyarınca hasslna adına orman sınırları dışına çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi. Sınır düzeltmesine bu ormanın kadastrosu esnasanda tesis edilen 18 nolu 0.S.noktasından başlandı. Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla, Veli KAYA ve kardeşleri işgallerinde bulunan tarla sınırını yol kıyısından takiple tarlanın ormana köşe yaptığı yol kenarına geldiği tesbit edilerek buradaki yol dirseğinde beton kasıkta 2002 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının batı-güneybatı yönde yolu aynı şahıs işgal tarlaları sımrıolarak takiple ormanın yol kenarında, köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki yol kinarında beton kalıkta 2003 nolu O.S. noktası tesis edildi Buradan orman sınır hattının güneybatı yönde aynı yolu aynı şahıs işgallerindeki tarla sınırını takiple, tarlanın yol kenarında ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki yol kenarında baton taş"ta 2004 nolu O.S.noktası tesis edildin Buradan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla aynı şahıs işgal tarlaları sınırını takiple Ali HURDACI tarlası sınırında ormanın köşe yaptığı yare geldiği tesbit edilerek^ buradaki tarla sınırında, beton kalıkta 2005 nolu O.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının güney-güneybatı yönde düz hatla Ali HURDACI işgal tarlası sınırını takiple, tarlanın ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek, buradaki beton kabakta 2006 nolu ö.s«noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının batı yönde düz hatla Ali HURDACI işgal tarlası sınırını takiple tarlanın yol tarafında ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek, buradaki beton kazıkta 2007 nolu O.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının kuzeybatı yönde düz hatla Ali HURDACI İşgal tarla sınırını takiple ormanın tarla içine köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki beton kasıkta 2008 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının batı yönde düz hatla Ahmet ÖZKAN'm 2İ.4#İ983 tarihli 3000 m2 lik zabıtlı yeri ormanda kalmak üzere Galip ÖZKAN işgal tarla sınırını takiple, orman kadastrosu esnasında tesia edilmiş olan 16 nolu O.S.noktasına geldiği tesbit edildi. Buradan orman kadastro hattını takiple 17 nolu O.S.noktasına ve buradan kadastro hattını takiple başlangıç noktası olan 18 nolu O.S.noktasına geldiği tesbit edilerek # poligon kapatıldı.ve bu kapalı poligona II parsel numarası verildi ila nolu 8.S,noktalarını birleştiren poligon hattının içinde kalan yerler yukarıdaki karara göre yine yukarıda isimleri açıklanan şahısların işgallerinde bulunan ve maliye hazinesi adına orman sınırlan dışına çıkartılan yerlerdir. Bu şekilde sınır düzeltmesi sonucu yeni orman dış sınırı 16^2008 ila nolu Orman sınır noktalarını birleştiren hat olup,böylece gidiş yönüne göre sag taraf fıstık çam, kızılçam ve maki florası ile kaplı gerenli devlet ormanı, sol taraf ise hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerdir. Bu parsele ait ila nolu O.S.noktalan beton kazık oldpp 0*S.numaraları kırmızı yağlı boya ile yazıldı. Bu orman sınır nıktalarmı birleştiren orman sınır hakları yersel metcdla Ölçülerek ölçü değerleri karnesine yasıldı* Bugünkü çalışmaya son verilerek bu tutanak mahallinde düzenlenerek okundu ve landı* 12.7*1988

16 Sayfa NOLU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Başkan Ormancı Üye Ziraatçı tiye Ahmet ABAY Erci AKSOY Sadrı ÇAVANA Köy Tem.Üyesi ÇBTÎS Bilirkişi Arif YAKAR 2/B MDBS TUTANAĞI TUTARAK 330 : 7 Ormanın Adı s Gerenli Devlet Olmanı Kullanılan pafta No : Antalya-025-b2-III Kumköy köyü sınırlan içinde bulunan ve sınırlaması yapılan GBRENLİ Devlet ormanın da 6831 sayılı Orman kanununun değişik 2/B madde uygulaması yapmak üzere Komisyon Başkanı Ahmet ABAY,Ormancı tiye Erol AKSOY,Ziraatçı tiye Sadri ÇAVANA,Ziraat odası Temsilci üyesi Nail ŞAHİN,Kumköy köy temsilci üyesi Hasan Ç3TÎN don teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Seki YILDIS refakate alınarak mezarlık mevkinâ gelindik PARSEL : III Bu mevkide Selim oğlu Hustafa BAYEELDİ, Mehmet ÇELİK,Hasan oğlu Mehmet KAYNAK, Resül oğlu Osman ŞBKEK oğlu,ali oğlu Hüseyin LİMON varisleri Osman oğlu Mehmet ALAN,Ahmet oğlu Mustafa ÇETİN, Kamaşan oğlu Kerim ORUÇ ve kardeşi,veli oğlu BSuat&fa KAYA varisleri,mehmet ÇAY varisleri,ahmet oğlu Arif YAKAR,Abdullah oğlu Zeki YILDIZ,Osman oğlu İbrahim ABATAY,Ramazan oğlu Osman ABATAY * Hüseyin oğlu Ali BÜKE,Abdullah oğlu Tekin DBMİR,Ali oğlu Ali YILMAZ, Ali oğlu Mehmet TOP*Abdullah oğlu Ahmet DBMİR,Mevlttt oğlu Yusuf KALMAK Musa oğlu Durmuş KOCABIYIK,Mazlum oğlu Muzaffer ALDBMİR, Abdullah oğlu Ahmet BAYIR,Mevlflt oğlu A,Âli YILDIRIM ve Mahmut YILDIRIMy Abdullah oğlu I.Ali ŞİMŞEK,Hasan oğlu Ramazan KAYNAK varisleri,bekir BKIN varisleri Şaban oğlu Ahmet GEMİCİ, Mustafa oğlu Ahmet AKIM,Hüseyin oğlu Halil TAŞ f M.Ali oğlu Cemal YILDI2,Aİİ oğlu Mehmet KİRİŞ ve kaftdaşi,hasan oğlu Hasan ÇETİN ve Mahir KARCI nın işgallerinde bulunduğu bilirkişi tarafından bildirilen ve orman sınırları dışına çıkartılması şağillerince istenilen yerde, komisyonumuzca yakılan İncelemede su deposu çevresindeki zabıtlı yerin dışında kalan bu yerlerin 3&« tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş oldukları, tarım alanı haline dönüştükleri halen ayni özellik* leri taşıdıkları, tarım alanı olarak kullanılmalarında yarar olduğu,kısmen yerleşim yeri alanı haline dönüştükleri görülmekle 6831 sayılı kanunun 2/B l maddesi uyarınca HASİSE adına orman sınırları dışına çıkartılmalarına oybirliği

17 Sayfa:17 ile karar verildi. Sınır düzeltmesine bu ormanın kadastrosu esnasında tesis edilen 25 nolu O.S,noktasından başlandı. Bu noktadan orman sınır hattının Güney-Güneybatı yönde dikenli tel ve yolu Zeki YILDIZ işgal tarlası sınırı olarak takiple tarlanın ağaçlama sahasına köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki yol kenarında ve dikenli telin içinde beton kazıkta 2009 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının batı yönde aynı dikenli tel ve yolu Zeki YILDIZ,İbrahim ABATAY,Osman A3ATAY işgal tarlaları sınırını takiple ormanı) yol kenarında ve Mehmet TOP serasının yanında köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki yol virajının dikenli tel iğinde beton kazıkta 2010 nolu O*S. noktası tesia edildi. Buradan orman sınır hattının Güney-G.batı yönde aynı dikenli teli ve yolu Mehmet TOP, Süleyman BÜLÜç ve kardeşi işgal tarlalarının sınırını takiple ormanın yol kenarında tarla içine köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki yol kenarında ve Cafer ÇOLAK tarla sınırında beton kazıkta 2011 nolu O.S. noktası tesim--edildi* Buradan orman sınır hattının Güney-Güneybatı yönde aynı dikenli teli vo yolu Cafer ÇOLAK,Durmuş KARAKAYA f Ahmet GEMİCİ,Bekir EKİN ve Halil TAŞ işgal tarlaları sınırını takiple tarlanın yol kenarında ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki koca çamın dibinde beton kalıkta 2012 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Batı-Güneybatı yönde aynı dikenli teli ve yolu Halil TAŞ,Cemil YILDI2 9 Mehmet ICİHİŞ, Abdurrahman KİRİŞ ve Osman' ŞEKBRÖĞL işgallerindeki tarla sınırını takiple orman evine giren yöl kenarına geldiği tesbit edilerek buradaki beton kasıkta 2013 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır haktim n Batı yönde aynı dikenli teli ve yolu Mehmet ALAN,Mustafa ÇETİN ve Hüseyin TAŞ varisleri işgal tarlaları sınırını takiple ormanın köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki yol kenarına ve dikenli telin içinde beton kazıkta 2014 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman amir hattının Batı-Güneybatı yönde aynı dikenli teli ve yolu Hüseyin LİMON varisleri işgal tarlası sınırını takiple minarenin göney hizasında yolun ve dikenli telin içinde beton kazıkta 2015 nolu O.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının Batı yönde aynı dikenli tel ve yolu Kerim ORUÇ,i&ısa ORUÇ,Ahmet ORUÇ ve Arif YAKAR işgallerinde bulunan tarla sınırlarını takiple köy içinden bu yola inen yolun^bu yola birleştiği yere geldiği tesbit edilerek,buradaki yol kenarında beton kazıkta 2016 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Batı-Güneybatı yönde aynı dikenli teli ve yolu Arif YAKAR işgal tarlası sınırı olarak takiple tarlanın yol kenarında son bulduğu yol menfezine geldiği tesbit edilerek buradaki menfez betonunda 2017 nolu O.S,noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının Kuzeydoğu yönde düz hatla Mustafa KAYAÇm 21*4«1988 tarihli 3000 m2 lik zabıtlı yeri ormanda kalarak Arif YAKAR işgal tarlası sınırım takiple kanaldan gelen yol kenarına geldiği tesbit edilerek buradaki yol kenarında beton kazıkta 2018 nolu 0.8.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Kuzey yönde kanala giden yolu Arif YAKA!, Kerim ve Mustafa ORUÇ işgal tarlaları sınırını takiple orman Kadastrosu esnasın da tesis edilmiş olan 18 nolu O.S.noktasına geldiği tesbit edildi. ASU GİBİDİR

18 Sayfa:18 Buradan kadastro hattını takiple 19,20,21,22,23,24 nolu 0.S.noktasına gelindi. Buradan yine kadastro hattını yol kenarından takiple başlangıç noktası olan 25 nolu O.S.nektasına gelinerek poligon kapatıldı ve bu kapalı poligona III parsel numarası verildi. Bu saha içinde su deposunun gevresinde Mustafa KAYA'ya ait 12.5*1988 tarihli 1500 m2, HttaeyinORUÇ" a ait 15* tarihli 700 m2, Şaban KAYA' ya ait 28.6,1988 tanihli 1000 m2 lik zabıtlı yerlerin bulunduğu ve halen mülkiyet sorunu mahkemeye intikal etmiş yerin mevcut olduğu görüldüğünden ve halen maki ve fıstık çamı ile kaplı bulunduğu görüldüğünden sınırlamasına bu sahanın kusey batısında Ramazan ATİK ile Veli KAYA tarla sınırında beton kazakta 2019 nolu O.S,noktası: tesis edilerek başlandı* Buradan orman sınır hattının Güney yönde düa hatla Ramazan ATİK işgal tarlası sınırını takiple tarlanın ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki ahşap kazıkta 2020 nolu O.S.noktası tesis edildi» Buradan orman sınır hattının batı yönde düz hatla Ramazan ATİK işgal.tarlası sınırını takiple ormanın köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki Musa ORUÇ tarla sınırında beton kazıkta 2021 nolu O.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının Güneydoğu yönde düz hatla Musa ORUÇ işgal tarlası sınırını takiple ormanın köşe yaptığı fere geldiği tesbit edilerek buradaki beton kazıkta 2022 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Doğu-Kuzeydoğu yönde düz hatla zabıtlı yerler ormanda kalarak Musa ORUÇ ve Kerim ORUÇ işgal tarlaları sınırını takiple su deposunun yanındaki yola geldiği tesbit edilerek buradaki yol kenarında çam ağacında (ahşap kazık) 2023 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan ovman sınır hattının kussey yönde düz hatla yolu Yaşar YALÇIN varisleri işgal tarlası sınırı olarak takiple aynı yol kenarına geldiği tesbit edilerek buradaki cam ağacında (ahşap kasık) 2024 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Batı yönde zabıtlı yerler ormanda kalarak Veli KAYA varisleri işgal tarlj&sı sınırını takiple başlangıç noktası olan 2019 nolu 0«S«noktasına gelinerek poligon kapatıldı.bu uygulama neticesinde meydana gelen orman parçasına Gerenli Devlet Ormanı II adı vetildi* ila ,19 ila 25 nolu O.S,noktalarını birleştiren poligon hattının içinde 2019 ila Öİ9 nolu O.S.noktalarıyla çevrili bulunan ormanın dışında kalan yerler yukarıdaki karara göre yine yukarıda isimleri açıklanan şahısların işgallerinde bulunan ve maliye hazinesi adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerdir. 3u şekilde sınır düzeltmesi sonucu yeni orman dış sınırı ila ı ila l9nolu orman sınır noktalarını birleştiren hat olup f böylece gidiş yönüne göre sağ tarafın maki, fıstık çamı ve Kızılçam ile kaplı Gerenli Devlet Ormanı-I f Gerenli Devlet Ormanı-II sol taraf İse hafine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerdir. Bu parsele ait 25,2009 ila , 19,20,21, 23,? : 4,2019,2021,2022 nolu 0.S.noktalan beton kasık olup O.S.numaralan kırmızı yağlı boya ile diğer O.S. noktaları ahşap olup, O.S.numaraları kurşun kalem ile yazıldı. Bu orman sınır noktalarını birleştiren orman sınır hatları yersel metodla ölçülerek ölçü değerleri karnesine yazıldı. Bu günkü çalışmaya son verilerek bu tutanak mahallinde düzenlenerek okunduktan sonra ima altına alındı. 13*7*1988 i " *)

19 Sagrf*-:19 20 mm mmm sabasfio KOMİSYONU Başkan Ahmet A3AY Ormancı üye Brol AKS0Y Eiraatçı Üye Sadri ÇAVA-NA Köy fem.tlyeai Masan ÇBTÎK Ziraat Odası Tem#%b îlail ŞA1İI. İmza Bilirkişi 2eki. YILB1B İmza 2/B SiADDS UYĞULAMA TUTACAĞI TUTANAK m t 8 Ormanın Adı? G-eronli Devlet Ormana Kullanılan Pafta IMO S Antalya-025~b2-IIX f 025-b2-XV Antalya-025-b 3-1, 02S~h3-II Kumköy koyu. sınırları içinde bulunan ve sınırlaması yapılan Gereni! Devlet Ormanında 6831 sayılı orman kanununun değişik 2/B madde uygulama yapmak üzene Komisyon Başkanı Ahfâet AB AY, Orraonoı tiye Brol AK80Y,8iraatçı Üye Sadri ÇAVANA, Ziraat odası temsilci üyesi Hail ŞAKİN, Kumköy temsilci üyesi Hasan ÇETİN den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Saki YILDIZ refakat a alınarak Acısu mevkiine gelindi. PARSBL t IV Bu mevkide Ahnet oğlu k.âii YIIJJIZ, Abdilleh oğlu Veli ŞİKŞBK ve lîahmdt KURT varisleri nin işgallerinde bulunduğu bilirkişi tarafından bildiri-' len ve orman sınırları dışına çıkartılması şogillerince istenilen yerde, komisyonumuzca yapılan İncelemede bu yerin, tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman nitelisini tam olarak kaybetmiş olduğu» tarım alanı haline dönüştüğü, halen aynı özelliği taşıdığı, tarım alanı olarak kullanılmasında yarar olduğu görülmekle 6831 sayılı kanunun 2/B maddesi uyarınca hazine adına orman sınırları dışına çıkartılmasına oybirliği ile karar verildi* Sınır düzeltmesine bu ormanın kadastrosu esnasanda tesis edilen 32 nolu 0.8. noktasından başlandı. Bu noktadan orman sınır hattının güney yönde AcısuîBeşgös)çayını mülki sınır olarak Mahmut KURT varisleri işgal tarlası sınırını takiple tarlanın çay kenarında son bulup ormanın başladığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki mülki sınır Üzerinde dikenli tel kenarında beton kasıkta 2025 nolu O*S*noktası tesis edildi* Buradan orman, sınır haltının Güneybatı yönde dü& hatla Mahcrut KURT varisleri işgal tarlası sınırını takiple tarlanın ormana köşe yaptfğı yere geldiği tesbit edilerek buradaki DİKBNLİTEL kenarında beton kazıkta 2026 nolu 0.S,noktası tesis edildi* L

20 Sayfa 20 Bumdan orman sınır hattının Kuzeybatı. yönde dua hatla Ayni şahıs i sal tarlası sınırını takiple tarlanın ormana köşe yaptığı yere geldiği teabit edilerek buradaki dikenli tel kanarında Beton kazıkta 2027 nolu O #8. noktası tesis edildi. Jg- Buradan orman sınır n e m k u z e y yönde dür, hatla aynı şahıs işgal tarlası sınırını takiple ormanın tarla içine köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki dikenli tel kenarında beton kazıkta 2028 nolu 0.S.noktası tesis edildi» Buradan orman sınır hattının kusey yönde düz hatla Muhmut KURT varisleri ve Veli ŞİMŞEK işgal tarlaları sınırım taiciple tarlanın ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki dikenli tel kenarında beton kalıkta 2029 nolu O.S. noktası t&sis edildi. Buradan orman amir hattının Doğu yönde dite hatla Veli İM ŞEK iş gal tarlası sınırını takiple M.Ali YILDIZ sınırında ormanın tarla içine köşe yaptığı yere gelöifi tesbit edilerek buradaki tarla sınırında ve dikenli tel kenarında beton kasıkta 2030 nolu 0.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Kn^ey-kuzeybatı yönde düz hatla M.Ali YILDIZ işgal tarlamı sınırını takiple tarlanın ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki dikenli tel kenarında beton kasaleta 2031 nolu O.S. noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının kuseyyonde düz hatla E.Ali YILDIZ 1 m aabıtlı yeri orman tarafıüda* kalmak üaerefe.âliyigdi21 işgal tarlası sınırını takiple ormanın tarla içine yaptığı ^era geldiği tesbit edilerek buradaki toprak su kanalının kenarında beton kazıkta 2032 nolu 0.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Kuzeybatı yönde düz hatla aynı şahsın zabıtlı yeri orman tarafında kalmak üzem M.Ali YILDIZ işgal tarlası sınırını takiple orman kadastrosu esnasında tesis edilmiş olan 26 nolu 0.o.noktasına geldiği tesbit edildi. Buradan orman kadastro hattını takiple 0.8* nolu û#8* noktasına gelindi. Buradan yine orman kadastro hattını takiple başitanğıç noktası olan 32 nolu 0»Sonoktasına gelinerek poligon kapatıldı. Ve bu kapalı poligona IV parsel mataramı 'verildi* ila ila nolu 0* S * noktalarını birleştiren poligon hattının içinde kalan yerler yukarıdaki Karara göre yine isimleri yukarıda açıklanan şahısların işgallerinde bulunan ve maliye hazinesi adına orman sınırları dıgana çıkartılan yerlerdir. Bu şekilde sınır düzeltmesi sonucu yeni orman dış sınırı, ila nolu orman sınır noktalarını birleştiren hat olup böylece gidiş yönüne göre sağ taraf Fıstık çamı,kızılçam ve maki florası ile kaplı Gerenli Devlet ormanı* sol taraf ise hafine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerdir^» Bu parsele ait 26,28,2025 ila 2032 nolu.0.s.noktaları beton kazık olup 0+8*numaraları kırmızı yağlı boya ile diğer ö*ö.noktaları ahşap olup 0*3. numaralara kurgun kalem ile yazıldı. Bu orman sınır noktalarını birleştiren orman sınır hatları yersel metodla ölçülerek ölçü değerleri karnaaine yasıldı.

i Ç i N D E K îil E R

i Ç i N D E K îil E R Sayfa: 1 i Ç i N D E K îil E R K.O H U S U 1- ilanlar 2- Teknik bilfriler Sayfa Ho : I.e..3 3- TUTANAKLAR ;; a) İşe başlama tutânağı b) Kadastro tutanakları...e... ; c) 2 nci Madde tutanakları d) İşi>'bitirme

Detaylı

SAHİPE : 1. omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu. ^t?»5îîı gîbi Hf\

SAHİPE : 1. omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu. ^t?»5îîı gîbi Hf\ SAHİPE : 1 omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI İLİ İIÇESÎ Köîtî s AHTAIıYA î MERKEZ : BAŞKÖY (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu ^t?»5îîı gîbi Hf\ SAHİFİ : II t^îndekîler B A Y F A III-V...İlanlar VI

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651 31. 8. 1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tekliflerinin

Detaylı

178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde:9/d Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin

178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde:9/d Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin Av.Keriman ALTAY 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde:9/d Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı. GENELGE NO: 2013/ f/

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı. GENELGE NO: 2013/ f/ T.C. G ew i MOdüılüflü Sayı Konu : 32381507-010-06/ MU :Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerin /03/2013 1 7 Nisan ZiiYÎ GENELGE NO: 2013/ f/ TAPU VE KADASTRO...BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) 12/04/2006

Detaylı

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Sayı : B.09.1.TKG.0.11.00.02/010.06.01/ 3204 09/11/2010 Konu : Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak KARAR TARİHİ : 01.07.2011 Kum-Çakıl malzemesi sevkıyatı yapan İsmail KAŞLI' ya idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

ORMAN KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", Cilt: 1 Sayfa: 477

ORMAN KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt: 1 Sayfa: 477 3071 ORMAN KANUNU (1) Kanun Numarası : 6831 Kabul Tarihi : 31/8/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı : 9402 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 2457 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.01.2009 Karar No : 1 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28003

Resmî Gazete Sayı : 28003 23 Temmuz 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2009/24 Karar Sayısı : 2011/75 Karar Günü : 12.5.2011 İPTAL DAVASINI AÇAN: Anamuhalefet

Detaylı

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Kırmızı renk:eklenmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 03/02/2005

Detaylı

TAPU VE KADASTRO SÖZLÜĞÜ

TAPU VE KADASTRO SÖZLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO SÖZLÜĞÜ (A) ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi

Detaylı

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ Arazi Toplulaştırma Şube Müdürlüğü ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 390

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 390 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 390 Danışma Meclisi Üyeleri Recep MERİÇ ve 32 Arkadaşının; Muhsin Zekâi BAYER, Hayati GÜRTAN ve 10 Arkadaşının; Nurettin ÂYANOĞLU ve 9 Arkadaşının 31.8.1956 Tarihli ve 6831

Detaylı

MADDE 1 - Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.

MADDE 1 - Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır. KANUN NO: 6831 ORMAN KANUNU (*) Kabul Tarihi: 31 Ağustos 1956 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Eylül 1956 - Sayı: 9402 3.t. Düstur, c.37 - s.2457 (*) 8.2.1937 tarih ve 3116 sayılı (ORMAN KANUNU) ve ilgili

Detaylı

EMVAL-İ METRÛKE İLE İLGİLİ İÇTİHAT ÖZETLERİ. Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

EMVAL-İ METRÛKE İLE İLGİLİ İÇTİHAT ÖZETLERİ. Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü EMVAL-İ METRÛKE İLE İLGİLİ İÇTİHAT ÖZETLERİ KEMAL TUNCAY MÜŞAVİR HAZİNE AVUKATI Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Telefon: 312 415 13 21 Faks : 312 417 59 15 E-mail: kemalt@bahum.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Çevre Sorunları İnceleme Raporu 25/26/27 Nisan 2014 2 Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Çevre Sorunları İnceleme Raporu

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

KADASTRAL HARĐTA ÜRETĐMĐ VE KONTROLÜ GENELGESĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Kurallar

KADASTRAL HARĐTA ÜRETĐMĐ VE KONTROLÜ GENELGESĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Kurallar KADASTRAL HARĐTA ÜRETĐMĐ VE KONTROLÜ GENELGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Kurallar Amaç Madde 1- Bu genelge, kadastral haritaların sayısal olarak üretilmelerini ve kontrollerini bir standarda bağlamak ve uygulama

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

İMAR UYGULAMALARI BAHANESİYLE KAMULAŞTIRMA İDARİ İŞLEMİ İPTAL EDİLEMEZ

İMAR UYGULAMALARI BAHANESİYLE KAMULAŞTIRMA İDARİ İŞLEMİ İPTAL EDİLEMEZ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara İMAR UYGULAMALARI BAHANESİYLE KAMULAŞTIRMA İDARİ İŞLEMİ İPTAL EDİLEMEZ S. Çoşgun 1,

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 04.01.2013 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Cevdet

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BELEDİYE EMLAK İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BELEDİYE EMLAK İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BELEDİYE EMLAK İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001)

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) 4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının

Detaylı

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 2151 SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11.6.1985, No : 85/9588 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.11.1984, No : 3083 Yayımlandığı

Detaylı

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE, EMLÂK ve KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE, EMLÂK ve KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE, EMLÂK ve KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMULAŞTIRMA, İMAR, ORMAN, HARİTA FAALİYETLERİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ (Bu notlarının her hakkı saklıdır;teiaş Çevre, Emlâk ve Kamulaştırma

Detaylı