.. t Q t» D S K İ L M R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".. t Q t» D S K İ L M R"

Transkript

1 .. t Q t» D S K İ L M R KONU -8 U.,...,.. ^ ' s Sayfa Ho: 1-. İlanlar Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 4-45 a) İşe bağlama tutanağı. 4-7 b) Kadastro tutanakları 8-24 o) 2 nci Madde tutanakları d) İşi bitirme tutanağı e) Sonuçlandırma tutanağı 45

2 Sayfa 12 İLANLAR Bakanlık 01urunun tarihi : 13*2«1987 Sayası: 6 Raâyo haber bültenimin tarihi:l) 13#2«1987 2) İlanın yapıldığı resmi gazetenin 1) tarihi: 2) tarihî: İlanın yapıldığı ilde çıkan günlük gazetenin: 1- Adı: Tarihi: 2:- Adı: Tarihi: Sayışı: Sayıiı: öayıaı: İlamın yapıldığı ilçede çıkan günlük gazetenin: 1-aid: Tarihi: 2-Adı: Tarihi: Mutad vasıta ile yapılan ilanları tevsik eden belgelerin: 1- Adı: Serik Belediye Bşk.lığı Tarihi: 11.3*1987 Sayası: Adı: Tarihi: Sayısı: İlgili köyde yapılan işe başlama ilanının tarihi: Bitişik belde ve köylerde yapılan 1-Köyü KUNDU 2-Köyü AKKINLAR(Kaâriye) 3-IiöyÜ AŞAÜI KOCAYATAK 4-Köyü B0ZT3FB 5-Köyü: ÇAKALLIK başlama ilanının: Tarihi: 21.4»1988 Tarihi: Tarihi: Tarihi: Tarihi: 21.4*1988 Sınırlamanın ve 2&ci madde uygulamalarının bittiğine ve ilgili beldede/köyde ilan edildiğine dair alınan askı mazbatasının tarihi:

3 Sayfa 3 T S K K İ K B İ L G İ L B R A) İlgili haritalar: 1-1/25*000 ölçekli: AITÂLYA-025-b2, AMASYA-Ö25~b3 2-1/5*000 ölçekli : 3** 1/5#0Ö0 den büyük ölçekli : : B) Kullanılan ortalama».«.. ölçekli hava fotoğraflarının: yilm. ioi: gffrit.m t. S&S&&JÜB& 0) Kullanılan ölçü aletlerinin cinsi,numarası: Wild Tl Topccn jfuzaklık ölçer) M-52 G D) Orman sınır noktalarına verilen numaralar: 1-Ormamn dış VB iç sınırını teşkil eden poligonlara: (1) namr&âm (40) numaraya kadar müteselsil numara verilmiştir, 2-2/B Maddesi uygulanan yerlerin sınırını teşkil eden poligonlara: (2001) mmmf&âm (2038) numaraya kadar müteselsil numara verilmiştir*

4 Sayfa 4 ÎŞB BAŞLAMA TOTAMAÖI TUTANAK NO : 1 Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının tarih ve 6 sayılı olurları, Orman Genel Müdürlüğünün tarih ve 1621 sayılı iş emri ile Antalya ili Serik ilçesi Kumköy sınırları içinde bulunan ormanların 6831 sayılı Orman kanununa göre orman kadastrosu ve aynı kanunun 2/B maddesi uygulama çalışmaları yapmak üzere komisyonumuz görevlendirilmiştir. Komisyonumuzda Tarım Orman ve köyişleri Bakanlığınca atanan Komisyon Başkanı Ahmet ABAY, Ormancı Üye Brol AKSOY, Ziraatçı Üye Sadri ÇAVAHA, ayrıca ziraat odası başkanlığının 15.4*1988 tarih ve 556 sayılı yakıları ile görevlendirilen temsilci üye Mail ŞAHİN, Kumköy Muhtarlığının 4* tarihli yakıları ile görevlendirilen temsilci üye Hasan ÇETİN 1 in iştiraki ile 6831 sayılı kanunun 7 nci maddesi uyaranca komisyonumzun kanuni kuruluşu tamamlanmış bulunmaktadır* Komisyonumuza bilirkişi olarak görevlendirilen Kumköy ünden AMûllah oğlu 1927 doğumlu Zeki YILDIZ "m hazır bulunduğu, bilirkişi olarak görev yapmalına mani bir halin bulunmadığı görüldü» 6831 sayılı orman kanununun 8. maddesinde ve ovman kadastro yönetmeliğinin 15 ve l6.tedd lerinde belirtilen t tim ilanların ilgili birimlere yazılı bildirimlerin yapılmış, ilanlarla ilgili kanuni surelerin dolmug olduğu f kayıtların incelenmesinden anlaşıldığı} yıllarında grafik metodla yapılmış tapulama çalışmaların yapıldığı anlaşıldığı ve bu tapulama çalışmalarında 1 ilâ 110 parseller muhtelif tapu kayıtlarına istinaden şahıslar adına ve hisseleri nispetinde tarihinde tesbit edilmiştir. Bu 110 parselden 14 ile 25,28 ile 31 nolu 16 adet parsele orman olduğu gerekçesi ile Serik orman bölge şefilgince tarihinde Serik Tapuluma Mahkemesine İtiraz edilmiş ve Tapulama mahkemesi; 1977/20 esas ve 1978/25 ııolukarar ile ve nolu parsellerin orman sayılan yerlerden oldukları gerekçesi ile 24* tarihinde Tapulama dışı bırakılmasına karar vermiştir. Anç&k bu karar vatandaşlar tarafından teiniz edilmiş ve 7. Hukuk Daire sinin kararları ile 26.5*1987 gün ve 86/14605 esas ve 6693 nolu İLAMDA 19 Kişinin itirazlarınan Tebyiz sürelerini geçirdikleri gerekçesi ile Temyiz itirazlarının reddine ve diğer şahısların temyiz itirazları kabul edilerek, bu şahıslara ait parseller hakkında Serik tapulama mahkemesince verilen karar ba^ı nedenlerle bozulmuştur. Halen dosyaları 7. H.D'nin 1987/ ve esaslarında kayıtlı bulundukları} Bu hali ile halen mevcut olan ormanın mülkiyet anlaşmazlığı;orman sayılıp-sayılmama yönünden mahkemeye intikal etmiş bulunmaktadır. 26.6,1970 tarih ve G/B sayılı Orman Bakanlığının olurları ile Belek muhafasa ormanı ilan edildiği, ancak ilan edilen hudutlar içinde sadece hudut ve mevki olarak "Kumköy" kelimesinin geçtiği, Kumköy orman sınırları belli edilmediği'} Ancak Ş günkü sayılı resmi gazetede yayınlanan muhafaza ormanının ayrılması ve idaresi hakkındaki yönetmeliğin 24 ncü rnaddesi' hükmü gereğince Antalya Orman Bölge Müdürlüğünce hasırlanan 29* tarihli raporun 2.2,3 maddesince gün ve 6204/2 sayılı bakanlık olurunda * l. /'rtloî- * * ' ÎNy

5 Sayfa 5 sadece Belek köyü sınırlarına sadık kalındığı ve Kumköy ile Kadriye köyü ormanlarının muhafaza ormanına dahil olmadığı ve bu nedenlerle aynı şartları taşıyan bu iki köy crmammnda muhafaza ormanı olarak ilave edilmesini, 2.3, maddede de Kadriye ve Kumköy ormanlarının sınırlamasını orman kadastro komisyonunca belli edileceğinin Bakanlık oluruna sunulduğu ve halen tastik edilmediği kayıtların tesbitinden anlaşılmıştıro İrfan Gök vekili Av.G«Cahit Hordacı tarihli dilekçe ile Kumköy ormanının orman sayılmadığını beyan ederek orman sınırları dışında bırakılmasını istemiştir, Yine hissedarlardan İrfan Gök ve Baki Orak 5«?#1983 tarihli dilekçeleri ile bu ormanın tapulu olduğu gerekçesi ile özel orman olarak ayrılmamı istemişlerdir. Aynı dilekçe ekinde köyün % 98"ini içine alan hektar alanlı tarihli Ana tapu ibraz etmişlerdir. İş bu tutanak mahallinde tarafımızdan düzenlenerek okundu ve landıo Bolu ORMAN KADASTRO KOMİSYON» Başkan Ormancı Üye Ziraatçı öye Ahmet ABAY Brol AKSOY Sadri ÇAVANA 2ir«0d.Tem.%e«Köy Îfîa.%e. Nail ŞAHİN las&ü pfil Zeki YILDÎİ VİLi C..i-J»-. W ''"t.

6 Sayfa 6 ORHAN KADASTRO TUTANAĞI TUTANAK NO : 2 Ormanın Adı : Gerenli Devlet Ormanı Kullanılan pafta No : Antalya-025-b2, 025-b3, 025~b2-III,IV, 025-b3~I ve II Antalya ili Serik ilçesi Kumköy köyü mülki sınırları içinde kalan Gerenli Devlet Ormanında orman kadastrosu yapmak üzere başkan Ahmet ÂM.Y,Ormancı üye Srol AKSOY,Ziraatçı Üye Sadri ÇAYANA, Ziraat odası temsilci üyesi Nail ŞAHİN(Görevli bulunduğundan bu günkü çalışmalara katılamadı.)kumköy köyü temsilci üyesi Hasan ÇETİN'den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi seki YILDIZ dahil edilerek Acısu ağzı mevkinde işe başlandı* Kumköyüne ait ilçe Kaymakamlığından alınan 3*6*1988 tarih 179 sayılı yazıları ekindeki hudutnamenin tetkiki, bilirkişi beyanı ve arazinin incelenmesi sonuou köy hududunun Kuzeyi : fa ıkdxbak ve kocapmar yolu Doğusu : Çatağzı ve dallık kuyusu ve acı su Güneyi : Akdeniz Batısı : Aksuçayı ^ öz ile çevrili olduğu görüldü.bu hudutlar sadece orman kadastrosu çalışmalarına esas olmak- üzere 1/İOOOO ölçekli paftalarım işlenerek sınırlama çalışmalarına başlandı# Mülkiyetle ılgıli: İrfan GÖK vekili Av.C.Cahit HORDAOI 20.6,1988 tarihli dilekçe ile müra* caat ederek, Kumküyün tamamının 1306 tarih 5 sayılı ve 1312 tarih 7,12,17 ve 22 sayılı pay tapu kaydı gereği köy halkının tapulu malı olduğunu,1952 yılında yapılan tapulumaya orman idaresinin itirazı nedeni ile halen yargıtay 7*H.D"nm 1987/ ve esaslarında kayıtlı dava olarak devam ettiğini ve bu nedenle mülkiyet anlaşmazlığı! orman sayılıp sayılmama yönünden mahkemede olduğu bildirilerek orman sayılmayan yer olarak ayrılmasını istemiştir. Yine İrfan GÖK ve Baki ORUK tarihli dilekçe ile bu ormanların yukarıdaki tapu kayıtları ile köylünün olduğunu ve bu nedenle?öael orman 11 olarak ayrılmasını talep etmişlerdir. Diğer yönden orman işletmesinden alınan belgelerde bu ormanların 26.6,1979 tarih 6204/2 sayılı Bakanlık oluru gereği tarihinde Serik kaymakamlığı tarafından muhafaza ormanı olarak ilan edildiği ve bu ilana köylünün itiraz yapmadığı kayıtların tetkikinden anlaşılmıştır* Komisyonumuzca durum tetkik edildiğinde işletme müdürlüğünce verilen zabıt listesinde sadece 1977 tarihinden sonra yapılan açma, yerleşme ve işgal nedenleri ile zabıt tutulup, mahkemeye verlien ve mahkemece ormana teeavtiz nedeni ile vatandaşları mahkum ettiği, yaklaşık 100 adet muhtelif mahkeme kararları olduğu gibi, imlen davaları devam eden zabıtlarda bulunmaktadır.bu nedenle mevcut ormanın cuz 1 ileri için verilen orman kararları tümüne iblah edildiğinde kumköf: ormanlarının devlet orman olduğu görülmektedir.bu kararlardan 1983/1049 sayılı mahalli mahkeme kararı tesayiz edilmiş ve yargıtay 3.dairesinin 19* tarih ve sayılı ilamı ile orman olarak onanmıştır yılında 4785 sayılı kanunla tüm ormanlar devletleştirilmiştir.kurskoy ormanları bilirkişi raporiarındada tesbit edildiği gibi sadece fıstık çamından oluşmayıp5 fıstık çamı*kızıiç&m*maki florası ile kaplı olup,devlet orman işletmesi tarafından senelerden beri ağaçlandırılmakta olup,tüm orman dikenli tel içine alınmıştır. Mevcut tapu tarihi medeni kanundan önce olduğundan hudutları gayri muayyen olup, genel saha içinde osel tapularda bulunmaktadır*ayrıca yargıtay'm ASLI GİİİDÎR

7 Sayfa 17 7.H.D'mn 86/14605 esas ve 6693 karar sayılı ilanındada 19 kişinin bu organla ilgili itirazları tebyiz süresini geçirdikleri nedeni ile rededilmiş ve bu ormanın bir kısmı hakkındaki şerik tapulama mahkemesinin 1978/25 sayılı kararı ile verilen devlet ormanı kararı kesinleşmiştir. Ormanlar bütün olduğundan} genel ormanı etkileyen mahiyettedir.iki dilekçe isteklerinde mukayemet vardir. Şöyleki:İlken orman sayılmamanı istenmekte! ikincide ise özel ovmn olarak ayrılması.talep edilmektedir.notioe olarak iddia sahiplerineede orman olduğu kabul edilmiştir. Muhafaza ormanı olarak durum komisyonumuzca incelenmiştir,şöyleki: tarihli ilanda sadece kumköy ismi geçmekte ve ormanın sının belli edilmemektedir. Ayrıca tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan muhafaza ormanlarının ayrılması ve idaresi hakkında yönetmeliğin 24 neti maddesi hükmü, gereğince hazırlanan 29.4«1986 tarihli Antalya Orman Bölge Müdürlüğü raporunun 2.2.3* maddesinde gün ve 6204/2 sayılı oluru ile sadece Belek köyü ormanlarının ilan edildiği, Ka&riye ve Kumköyormanlarıuzn&a muhafaza ormanı statüsüne alınması Bakanlığa teklif edilmiş ve yine bu raporun 2.3.maddesinde kumköy ormanının sınırım orman kadastro komisyonunca belirleneceği belirtilmiştir* Bu nedenle kumköy ormanının muhafaza ormanı olarak sınırının kesin olmadığı ve komisyon çalışması neticesinde belli olacağı kayıtların tetkikinden anlaşılmıştır. Bu iddia ve belgeler tüm ormanı kapsadığından sadece ilk tutanakta açıklama yapılmakta olup, diğer tutanaklarda açıklamayacaktır, Gerenli devlet ormanının güneybatısındaâcısu(beşgöz)çayının battığı yerde ve yolun solunda ve yola 10 m. mesafede tepecik üstünde ve dere yatağı kenarında beton taş üzerin 1 nolu 0*S.noktası tesis edilerek röperlendi* Bu noktadan orman amir hattının batı kuzeybatı yönde düz hatla sağ taraf devlet ormanı sol taraf ise haaineya ait kumsal sahası sınırını takiple aksu boğazı mevkinde, kumköy yolu üst tarafında Âli Çay tarlasının kenarındaki tepe üstüne geldiği tesbit edilerek buradaki beton kasıkta 2 nolu 0.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf devlet ormanı sol tarafise Ali çay tarla sınırını sırttan takiple Kerim TUNÇ varisleri tarlasının sınırına geldiği tesbit edilerek buradaki çukurda beton kazıkta 3 nolu 0.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının kuzey yönde düz hatla sağ taraf devlet ormanı * sol taraf ise Kerim TUNÇ varisleri ve Durmuş KOCASIYIK,Ahmet YAKAR varisleri tarla sınırlarını takiple tarlanın son bulduğu köşede t dikenli telin bulunduğu yere gelindiği tesbit edilerek buradaki beton kazıkta 4 nolu O.S. noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının batı yönde âüz hatla Kumköy yoluna doğru sağ taraf devlet ormanı(ağaçlandırma sahası) sol taraf ise Ahmet YAKAR varisleri tarlası sınırını takiple ormanın tarla içine köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki beton kazıkta 5 nolu 0.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının kuzey-kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf devlet ormanı sol taraf ise Ahmet YAKAR varisleri tarla sınırını takiple tarlanın ormana köşe yaptığı ve son bulduğu yere geldiği tesbit edilerek buradaki beton kazıkta 6 nolu O.S,noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının kuzey batı yönde d üs hatla sağ taraf devlet ormanı f sol taraf ise aynı şahıs tarla sınırını takiple kumköy ile özlü GI:ID!R r r >

8 -Sayfa :8 Köyü mülki sınırı olan Aksu çayı kenarına geldiği tesbit edilerek buradaki yolun aksuçayı tarafında beton kazıkta 7 nolu 0*S.noktası tesis dildi* Buradan orman sınır hattının kuzey-kuzeydoğu yönde aksu çayını mülki sınır olarak sağ taraf devlet ormanı olarak takiple, Halil UYSAL varisleri tarlasının aksu çayı kenarındaki başlangıcına geldiği tesbit edilerek buradaki beton kazıkta 8 nolu 0.S,noktası tesis dildi. Buradan orman sınır hattının doğu Kuzeydoğu yönde âiiz hatla sağ taraf Halil UYSAL'ın tarihli zabıtlı yeri ormanda kalmak ü&ere devlet ormanı, sol taraf ise Halil UYSAL tarlası sınırını takiple tarlanın anayol kenarında ormana köşe yaptığı yere geldiği teabit edilerek, buradaki yol kenarında ve yol kavşağına 15 m.kadar mesafede beton kazıkta 9 nolu O.B.noktası tesis edildi» Bugün tesis edilen 1-9 nolu 0.S»noktaları sigortalı beton olup 0.8. numaraları kırmışı yağlı boya ile yazıldı* Bu orman a mır bokt alarmı birleştiren orman amir hatları yersel metodla ölçülerek ölçü değerleri karnesine yakıldı. Yukarıda açıklandığı üsere bugün başlanılan 1* nclu 0.S.noktasından 9 nolu O.S.noktasına kadar gidiş yönüne görğ sağ tarafın mülkiyet sorunu mahkemeye intikal etmiş bulunduğundantaabkemekararı neticesine kadar fıstık çamı, kızılçam ve maki florası ile kaplı Gereni! Deflet Ormanı, sol tarafın ise orman sayılmayan araziler olarak sınırlandırılmasına, bu sınırlar iğinde kalan rıtilk ve topraklar hakkında verilecek kararlar saklı kalmak üzere oy birliği ile karar verildi. Bu tutanak mahallinde düzenlenerek okunduktan sonra landı. 6*7»' NO LU ORMAI KADASTRO KOMİSYONU Başkaa Om#tîyt Ziraatçı ÎJye Ahmet ABAY trol AKEOI Sairi ÇAVANA lıa&fe Kiy TasuOyesi Bilirkişi Hasan ÇİTİN Seki YILDIZ. imsa ' ORMAN KADASTRO SUSAMAĞI TUTAHAK 80" t ' (DI0 SINIR) Ormanın AM i Ger enli Devlet Ormanı Kullanılan pafta No s Atrt&lya-02S~b3**I> 025-h2-IV f 02&-b2~III Antalya ili Serik ilçesi Sumköy köyü mülki sınırları içinde kalan Gerenli Devlet Oranında orman kadastrosu yapmak üzere başkan Ahmet ABAY,ormancı üye Erol AKSOY,Ziraatçı üye Sadri DAVANA»Ziraat odası temsilci üyesi(görevli bulunduğundan bugünkü çalışmalara katılamadı) Kumköy köyü temsilci üyesi Hasan ÇMTİ»"daa GİSİDİR

9 Sayfa 9 taşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Zeki YILDI1'da dahil edilerek Aksu mevkiinde çalışmalara devam edildi* 9 nolu O.S.noktasından orman sınır hattının kuzeydoğu yönde hatla yolu orman kıyısından takiple sağ taraf Gerenli devlet ormanı, sol taraf Halil UYSAL ve Hasan QAY tarla sınırlarını takiple Kirim TUNÇ varisleri sınırına geldiği tesbit edilerek buradaki yol kenarıada beton kazıkta 10 nolu 0.8.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının kusoy yönde düz hatla sağ taraf Ayhan TUNÇ "an 22.4*1968 taıdhli zabıtla yeri pmanda kalmak üzere devlet ormanı, sol taraf Hasan Ali 'SUNÇ tarlası sınırım takiple ormanın Yaşar YALÇIN tarlasının kenarında ve Aksu sayı tarafında köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek, buradaki büyük çam ağacının altında beton kalıkta İl nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman bınır hattının kuzeydoğu yönde dü hatla aag taraf devlet ormanı,sel taraf ise Ali LİMAN varisleri tarla sınırını takiple İrfan GÖK tarlasının kıyısındaki menfezin 6 metre ilerisine geldiği tesbit edilerek buradaki yolun solunda; beton kalıkta 12 Nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde yolu köye doğru orman kenarından sağ taraf devlet.ormanı, sol taraf lae Mehmet GÖK tarla sınırını takiple yol kenarına geldiği tesbit edilerek buradaki tel çitin kenarında beton kazıkta 13 nolu 0.S.noktası tesis edileli. Buradan oraan sınır hattının kusey yönde düz hatla sağ taraf devlet ormanı, sol taraf ise Mehmet GÖK taı-lası sınırını yol geçilerek takiple,ormanın Aksuçayı tarafında köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek, buradaki atı kuyusu (pompa) f nun aksu tarafında kuyuya 6 fede beton kasıkta 14 nolu. 0.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının doğu-kuzeydoğu yünde düz hatla sağ taraf devlet ormanı (Bayram KURT'un 21 #4» 1988 tarihli zabıtlı yeri orman tarafmda kalmak üs ere) sol taraf ise İrfan GÖK tarla sınırım takiple ormanla tarla sınırına geldiği tesbit edilerek buradaki beton kazakta 15 nolu O.B. noktası teals edildi. Buradan orman sınır hattının doğu-kuzeydoğu yönde dite hatla sağ taraf devlet ormanı, sol tarafhidayetkurt tarlası sınırım takiple Galip ÖZKAN tarla sınırına ve tali yol kenarına geldiği tesbit edilerek buradaki beton kalıkta 16 nolu O.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf devlet ormanı, sol taraf ise Galip ümam fal± TEKİÎÎ, ve Mehmet TEKİN tarla sınırlarını takiple Ceirdet KURT tarlasının aksu çayı dirseğinin karşı hizasına geldiği tesbit edilerek buradaki su kanalet betonunda ve yol kenarında 17 nolu 0.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının doğu yönde kanalet ve yolu sağ taraf devlet ormanı, sol taraf ise İrfan GÖK, Baki OKCK, kus t af a KURT ve Hüseyin KOCA tarla sınırlarını takiple köy yolu üzerindeki köprüye geldiği tesbit edilerek buradaki köprü betonunda 18 noıu 0.3. noktası tesis edildi* Buradan oıraan sınır hattının doğu-kuzeydoğu yönde düzhatla sağ taraf devlet ormanı, aol taraf ise Kerim ORG3,Musa ORUÇ,Ahmet ORUÇ,Ziya ÇAY ve kardeş* leri ve Veli,Rifat,Nazif KAYA tarla sınırlarını takiple Kadir DEMİR evinin bulunduğu yere geldiği tesbit edilerek buradaki evin yol kenarındaki âdvarında 19 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının doğu yönde dua hatla sağ taraf devlet ormanı, aol taraf ise îîehmet (/AHİN,İhsan ÂLDSMİR f ilıza f RX-CuAM ve Hasan ÇETİN tarla sınırlarını yol boyunca takiple bu yolun orman evina giden yolun kestiği - ASLı GIIIDIR 1} * i R : - "

10 Sjyfa:lO yere geldiği tesbit edilerek buradaki Ali Rıza KAYNAK evinin önündeki ve yol kenarındaki beton elektrik direğinde 20 nolu 0.S»noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının kuzey-ku?eybatı yönde koy içine giden yolu sağ taraf devlet ormanı,sol taraf ise Abdullah AKIN,Osman Şeker tarla sınırlarını takiple Ahmet DEMİR evinin önündeki yol kavşağına^geldiği tesbit edilerek, buradaki beton elektrik direğinde 21 nolu 0.S.noktası tesis edildi* Bugün tesis edilen nolu 0.S.noktaları beton kazık olup, O.S. numaraları kırmızı yağlı boya ile yazıidi.bu orman sınır noktalarını birleştiren orman sınır hatları yersel metodla ölçülerek ölçü değerleri karnesine yazıldı. Yukarıda açıklandığı üzere bugün başlanılan 9 nolu 0.So noktasından 21 nolu O.S.noktasına kadar gidiş yönüne göre sağ tarafın mülkiyet sorunu mahkemeye intikal etmiş bulunduğundan mahkeme karan neticesine kadar fıstık çamı, kızılçamnye maki florası ile kaplı Gerenli Devlet ormanı,sol tarafın ise orman sayılmayan araziler olarak sınırlandırılmasına* bu sınırlar içinde kalan mülk ve topraklar hakkında verilecek kararlar saklı kalmak üzere oybirliği ile karar verildi* Bu tutanak mahallinde düzenlenerek,okunduktan sonra landı. 7.7* NOLU ORMAN KADASTRO KOHİSYOMJ Başkan Ahmet AJAY Ormancı Üye Erol AKSOY Ziraatçı 11ye Sadri 0AVA1A İmza Köy. Tem. Hasan ÇBTİN Bilirkişi Zeki YILDIZ Ormanın Adı Kullanıla» Pafta No ORMAN KADASTRO TUTANAĞI (BI SıııR) TUTANAK NO : 4 : Gerenli Devlet Ormanı : Antalya-Q25~b2NH$ f Antalya-025-b3-II Antalya-025-b2-IV, Antalya-025-b3~I Antalya ili Serik ilçesi Kumköy köyü mülki sınırları içinde kalan Gerenli devlet ormanında orman kadastrosu yapmak ilzere başkan Ahmet AB AY, Ormancı üye Erol AKSOY,Ziraatçı üye Sadri ÇAVANA,Ziraat odası temsilci üyesi (Görevli bulunduğundan bu günkü çalışmalara katılamadı)köy temsilci üyesi Hasan ÇETİN'den teşekkül eden Komisyonumuza bilirkişi Zeki YILDIZ"de dahil edilerek köy içi taevkinde çalışmalara devam edildi* C -

11 Sayfa nolu 0.S.noktasından orman sınır hattının doğu yönde düz hatla sağ taraf devlet ormanı,sol taraf ise Ahmet ALİ YILDIRIM, Mehmet ALAN,İsmail ERDOĞAN ve Ahmet BAYIR"ın tarla sınırını takiple Durmuş KOCABIYIK tarla sınırına geldiği tesbit edilerek,buradaki tarla sınırında ahşap kazıkta 22 Nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının kazey-ku^eydoğu yönde düz hatla sağ ta?$f Devlet ormanı, sol taraf ise Durmuş KOCABIYIK tarlası sınırını takiple,durmuş 1 KOCABIYIK cam serasına geldiği tesbit edilerek buradaki cam seranın köşesindeki beton duvarda 23 nolu 0«S*noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının kuzey yönde düz hatla sağ taraf devlet ormm, sol taraf isedurmuş KOCABIYIK tarla sınırını takiple yol kenarındaki mezarlığın köşesine geldiği tesbit edilerek buradaki beton menfez duvarında 24 nolu 0*S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının doğu yönde mezarlığın içinden geçen yolu. sağ taraf devlet ovmam $ sol taraf ise mezarlık vo köy tarlaları olarak takiple yel kavşağına geldiği tesbit edilerek buradaki dikenli telin iç kenarında ve yol kavşağında beton kazıkta 25 nolu 0.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının doğu yönde aynı yolu sağ taraf devlet ormanı, aol taraf ise Veli KAYA ve I.Ali YILDI2 tarla sınırlarım takiple Başgöz çayı tarafında yol kenarına geldiği tesbit edilerek buradaki yol kenarında ve tel çitin içinde beton kabakta 26 nolu 0.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının doğu yönde düz hatla sağ taraf devlet ormanı, aol taraf ise Veli KAYA tarla sınırını beggöz çayına doğru takiple if.ali YILDIZ» tarla sınırına geldiği tesbit edilerek buradaki tarla sınırında ağaç kazıkta 27 nolu 0.S.noktası tesis edildi. Buradan orımn sınır hattının güneydoğu yönde Ğ.ÜZ hatla sağ taraf devlet ormanı sol taraf ise l*aii YILDIZ tarla sınırını takiple Beşgöz çayı kenarındaki su kanaletine geldiği tesbit edilerek buradaki kanalet betonunda ve mülki sınırda 28 nolu 0*S*noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının güney yöndebeşgöz çayının akış yönünde sağ taraf devlet ormanı sol taraf Kadriye(Akkmlar ) köyü ile mülki sınır olarak takiple Mustafa ve Abdullah KORT tarlaları başlangıcına geldiği tesbit edilerek buradaki çay kenarında ve mülki sınırda, ahşap kazıkta 29 nolu 0.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının batı yönde düz hatla sag taraf devlet ormm m, sol taraf ise Mustafa ve Abdullah KURT tarlaları sınırına takiple,tarlanın ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek, buradaki tarla sınırında ahşap kazıkta 30 Nolu 0.S.noktası tesis edildi Buradan orman sınır hattının güneyyönde düz hatla sağ taraf devlet ormanı, sol taraf ise Mustafa ve Abdullah KURT tarlaları sınırını takiple tarlanın ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki toprak su arkı kenarında ahşap kasıkta 31 nolu O.S.noktaaı tesis edildi* Buradan orman sınır hattının doğu yönde düz hatla beşgöz cayma doğru sağ taraf devlet ormanı, sol taraf ise Mustafa ve Abdullah KURT tarla sınırlarını takiple beşgöz çayı kenarına geldiği tesbit edilerek buradaki mülki sınır ürerinde ahşap kazıkta 32 nolu O.O.nolctası tesis edildi* Buradan beggoss çayını akış yönünde ve kumköy ilo Akkmlar(Sadriye) köyü mülki sınırını sağ taraf devlet ormanı, aol taraf mülki sınır olarak takiple başlangıç noktası olan 1 Kolu 0.S.noktasına gelinerek Gerenli devlet ormanının dış poligonu.kapatıldı* Bugün tesis edilen 23,24*25,26,28 nolu 0#S*noktaları beton kasık, diğer 0.S.noktaları ahşap kasık olup, 0.S.noktaları kurşun kalem ile yazıldı* Bu orman sınır noktalarını birleştiren ornıan simr.. hatları yersel metodla ölçülerek, ölçü değerler 4! karnesine yazıldı " r "

12 Sayfa 12 Yukarıda açıklandığı üssere bugün başlanılan 21 nclu 0.S.noktasından 32 Ifolu O.S.noktasana kadar gidiş yönüne göre sağ tarafın mülkiyetsorunu mahkemeye.intikal etmiş bulunduğundan mahkeme kararı neticesine kadar fıstık çamiıtkzzılçam ve maki florası ile : aplı devlet ormanı, eol tarafın ise orman sayılmayan araziler olarak sınırlandırılmasına, bu sınırlar içinde kalan mülk ve topraklar hakkında verilecek kararlar saklı kalmak Üzere oy birliği ile karar verildi. Bu tutanak mahallinde düzenlenerek okunduktan sonra landı. 11.7* mm OEÎIÂI MDÂSÎRÖ umimom Başkan Ormancı Üye Ziraatçı %e Ahmet AB AY Srol AKSOY Sairi 0AVA1A Köy Tem«%* Hasa» ; ÇHTİH inzm Bilirkişi Zeki YILDIS ORMAN KAM8T108U TTOAHAÖI ( İÇ SÎÜR) TUTANAK»0:5 örmanam Adı : Gereili Devlet Ormanı Kullanılan pafta No : Antalya-025-b2III * Antalya-025-b3-II Kumköy köyü sınırları içinde bulunan Gereali Devlet Ormanının iç sınırının tayin ve tesbiti iğin komisyon başkanı Ahmet ABAY. Ormancı üye Erol AKSOY»Ziraatçı tiye Sadri ÇAVAifA,3iraat odası temsilci üyeeitgörevli olduğundan bu günkü çalışmalara katılmadı) Kumköjy köy temsilci üyesi Hasan ÇETİN'den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi 2eki YILDI&'da refakate alınarak acımı Kievki^iagelindi» FAR8S& : 1 Bu mevkide bilirkişi tarafından Hüseyin oğlu Halil TAŞ,Abdullah oğlu M.Ali ŞİMŞEK'e ait olduğu ve kadimden beri ziraat arazisi olarak kullanılağgeldiği bildiriler* yerin incelemesi kirasında komisyonumuz tarafından yerinde yapılan teknik incelemeler sonucu Szeritıde onman örtüsünün bulunmadığı, kadimden beri tarım alanı olarak kullanıldığı, bu hali ile 6831 sayılı orman kanunun 1 nci maddesi uyarınca orman sayılmayan yerlerden olduğu, oy birliği ile karar verilecek, parselin Kuzeybatı köşesinde ve Halil TAŞ tarlası kıyısında beton taşta 33 nolu 0.S.noktası tesis edilerek çalışmalara devam edildi*

13 Sayfa 13 Bu noktadan itibaren orman sınır hattının doğu yönde düss hatla sol taraf devlet ormanı, sağ taraf-halil TAŞ tarlası sınırını takiple M,Ali ŞÎIŞBK tarla sınırına geldiği tesbit edilerek buradaki tarla sınırında, beton kazıkta 34 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sanır hattının Kua ey-kus eybatı yönde düz hatla sol taraf Gerenli Devlet ormanı,sağ taraf M.Ali ŞİMŞEK tarlası sınırını takiple tarlaya giren yol kenarında,tarlanın köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki yal kenarında beton kazıkta 35 nolu O.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının Kuzeydoğu yönde düz hatla aol taraf gerenli devlet ormanı,sağ taraf aynı şahıs tarla sınırını takiple,tarlanın ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek, buradaki çam ağacında(ahşap kazık) 06 nolu 0,S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattıı^m Güney-Güneydoğu yönde düz hatla sol taraf devlet ormanı, sağ taraf aynı şahıs tarla sınırını takiple tarlanın patika yol kenarında ve beşgöş çayı tarafında köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek, buradakâhşap kaşıkta 37 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Güneybatı yönde düz hatla sol taraf devlet ormanı, sağ taraf aynı şahıs tarla sınırını takiple Halil TAŞ tarla sınırına geldiği tesbit edilerek, buradaki tarla sınırında, ahşap kazıkta 38 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Güney-Güneybatı yönde düz hatla sol taraf devlet ormanı sağ tarafhalil TAŞ tarla sınırını takiple beşgöz çayı tarafında, tarlanın ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki beton kalıkta 39 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Batı-Kuzeybatı yönde düz hatla sol taraf devlet ormanı, sağ taraf aynı şahıs tarla sınırını takiple tarlanın diğer uçta köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki beton kazıkta 40 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sinir hattının küzey yönde düz hatla sol taraf devlet ormanı, sağ taraf aynı şahıs tarla sınırını takiple başlangıç noktası olan 33 nolu OoS. noktasına geldiği tesbit edilerek, poligon kapatıldı. Bu kapalı poligona 1. Parsel Nosu verildi* Bu parselde tesis edilen 33,34,35,39,40 nolu O*S.noktaları beton kazıî olup, 0#S. numaraları kırmızı yağlı boya İle diğer O.S.noktaları ahşap olup O.S.numaraları kurşun kalem ile yazıldı. Bu orman sınır noktalarını birleştiren orman sınır hatları yersel metodla ölçülerek ölçü değerleri karnesine yazıldı. Bu orman sınırları içinde 6831 sayılı orman kanununun 1 nci maddesine göre sınırlandırılacak başka bir yer olmadığı görülerek sınırlandırmaya son verildi* Bu tutanak mahallinde düzenlenerek okundu ve landı* 11.'7* mm OEMJ Al KADASTRO KOMİSYONU Başkan Ahmet A3ÂY Ormancı üye Srol AICSOY ' Ziraatçı Üye Sadri ÇAVAKA Tem.Üye. Hasan Bilirkişi 2eki YILDia

14 Sayfa 14 2/B MADDE UYGULAMA TUTANAĞI TUTANAK 10 : 6 Ormanın Adı : Serenli Devlet ormanı Kullanılan pafta»o : Antalya-025-b3-I, 025-b3~II, 025-b2-IV, 025-bg-III Kumköy köyü sınırları içinde bulunan ve sınırlaması yapılan Gerekli Devlet Ormanında 6831 sayılı orman kanununun değişik 2/B madde uygulaması yapmak üzere komisyon Başkanı Ahmet ABAY,Ormancı Üye Erol AKSOY, Ziraatçı üye Sadri ÇAVAHA* Ziraat odası temsilci üyesi(görevli bulunduğundan bugünkü çalışa malara katılamadı) Kumköy temsilci üyesi Kasan Çetiti&en teşekkül eden komisyonumda bilirkişi Arif YAKAR refakate alınarak bostanlık mevkine gelindi. PARSBL t 1 3u mevkide Celil oğlu İrfan GÖK«ün işgalinde bulunduğu bilirkişi tarafından bildirilen ve orman sınırları dışına çıkartılması şagillerinoe istenilen yerde komisyonumuzca yapılan incelemede bu yerin 31* tarihinden önce bilim ve fen bakımından orraan niteliğini tam olarak kaybetmiş olduğu, tarım alam haline dö&üştüğü, halen aynı özelliği taşıdığı, tarım alanı olacak kullanılmasında yarar olduğu görülmekle 6831 sayılı kanunun 2/B maddesi uyarıncahazine adına orman sınırları dışına çıkartılmasına oy birliğiile karar verildi.sınır düzeltmesine bu ormanın kadastrosu esnasında tesis edilen 14 nolu O.S.noktasından başlandı» Bu noktadan orman sınır hattının güneydoğu yönde düzhatla Celil oğlu İrfan GÖK işgalindeki tarlanın sınırını takiple, anayoldan tarlaya giren yol kenarına, geldiği iesbit edilerek, buradaki ana yola 9 m mesafede beton * kazıkta 2001 nolu 0.S,noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla aynı şahıs işgalindeki tarla sınırım takiple bu ormanın kadastrosu esnasında tesis edilmiş olan 13 nolu 0.8* noktasına geldiği tesbit edildi* Buradan kadastro hattını takiple f başlangıç noktası olan 14 nolu O.S.noktasına gelinerek poligon kapatıldı ve bu kapalı poligona I Parsel numarası verildi* nolu 0.S.noktalarını birleştiren poligon hattının içinde kalan yer, yukarıdaki karara göre İrfan GÖK işgalinde bulunan Maliye hazinesi adına orman sınırları dışına çıkartılan yerdir.bu şekilde sınır düzeltmesi sonucu yeni orman diş sınırı nolu orman sınır noktalarım birleştiren hat olup, böylece gidiş yönüne göre sağ taraf fstık çamı, kızılçam ve müki florası ile kaplı gerenli devlet ormanı, sol taraf ise hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerdir.bu parsele ait olan n*lu 0.S.noktaları beton kasık olup* 0.S.numaraları kırmışı yağlı boya ile yazıldı* Bu orman sınır noktalarını birleştiren orman sınır hatları yersel metodla Ölçülerek ölçü değerleri karnesine yazıldı. PARSEL i II Aynı gün Kirefcitlik mevkinde Ali oğlu Galip ÖZKAN,İzzet oğlu Ali TEKİN, izzet oğlu Mehmet TBKİN t Hahnaıt oğlu Cevdet KURT,Cemil oğlu Ali Hurdacı ve Mustafa oğlu Vaki KAYA ve kardeşleri işgallerinde bulunduğu bilirkişi tarafından bildirilen ve orman sınırları dışına çıkartılması şagillerinoe istenilen yerde * komisyonumuzca yapılan incelemede bu yerin tarihden onca bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olduğu,

15 Sayfa 15 tarım alanı haline donüftüği, halen ayni Özelliği taşıdığı tarım alanı olarak kullanılmasında yarar olduğu gömülmekle 6831 sayılı kanunun Z/B maddesi uyarınca hasslna adına orman sınırları dışına çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi. Sınır düzeltmesine bu ormanın kadastrosu esnasanda tesis edilen 18 nolu 0.S.noktasından başlandı. Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla, Veli KAYA ve kardeşleri işgallerinde bulunan tarla sınırını yol kıyısından takiple tarlanın ormana köşe yaptığı yol kenarına geldiği tesbit edilerek buradaki yol dirseğinde beton kasıkta 2002 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının batı-güneybatı yönde yolu aynı şahıs işgal tarlaları sımrıolarak takiple ormanın yol kenarında, köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki yol kinarında beton kalıkta 2003 nolu O.S. noktası tesis edildi Buradan orman sınır hattının güneybatı yönde aynı yolu aynı şahıs işgallerindeki tarla sınırını takiple, tarlanın yol kenarında ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki yol kenarında baton taş"ta 2004 nolu O.S.noktası tesis edildin Buradan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla aynı şahıs işgal tarlaları sınırını takiple Ali HURDACI tarlası sınırında ormanın köşe yaptığı yare geldiği tesbit edilerek^ buradaki tarla sınırında, beton kalıkta 2005 nolu O.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının güney-güneybatı yönde düz hatla Ali HURDACI işgal tarlası sınırını takiple, tarlanın ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek, buradaki beton kabakta 2006 nolu ö.s«noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının batı yönde düz hatla Ali HURDACI işgal tarlası sınırını takiple tarlanın yol tarafında ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek, buradaki beton kazıkta 2007 nolu O.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının kuzeybatı yönde düz hatla Ali HURDACI İşgal tarla sınırını takiple ormanın tarla içine köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki beton kasıkta 2008 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının batı yönde düz hatla Ahmet ÖZKAN'm 2İ.4#İ983 tarihli 3000 m2 lik zabıtlı yeri ormanda kalmak üzere Galip ÖZKAN işgal tarla sınırını takiple, orman kadastrosu esnasında tesia edilmiş olan 16 nolu O.S.noktasına geldiği tesbit edildi. Buradan orman kadastro hattını takiple 17 nolu O.S.noktasına ve buradan kadastro hattını takiple başlangıç noktası olan 18 nolu O.S.noktasına geldiği tesbit edilerek # poligon kapatıldı.ve bu kapalı poligona II parsel numarası verildi ila nolu 8.S,noktalarını birleştiren poligon hattının içinde kalan yerler yukarıdaki karara göre yine yukarıda isimleri açıklanan şahısların işgallerinde bulunan ve maliye hazinesi adına orman sınırlan dışına çıkartılan yerlerdir. Bu şekilde sınır düzeltmesi sonucu yeni orman dış sınırı 16^2008 ila nolu Orman sınır noktalarını birleştiren hat olup,böylece gidiş yönüne göre sag taraf fıstık çam, kızılçam ve maki florası ile kaplı gerenli devlet ormanı, sol taraf ise hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerdir. Bu parsele ait ila nolu O.S.noktalan beton kazık oldpp 0*S.numaraları kırmızı yağlı boya ile yazıldı. Bu orman sınır nıktalarmı birleştiren orman sınır hakları yersel metcdla Ölçülerek ölçü değerleri karnesine yasıldı* Bugünkü çalışmaya son verilerek bu tutanak mahallinde düzenlenerek okundu ve landı* 12.7*1988

16 Sayfa NOLU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Başkan Ormancı Üye Ziraatçı tiye Ahmet ABAY Erci AKSOY Sadrı ÇAVANA Köy Tem.Üyesi ÇBTÎS Bilirkişi Arif YAKAR 2/B MDBS TUTANAĞI TUTARAK 330 : 7 Ormanın Adı s Gerenli Devlet Olmanı Kullanılan pafta No : Antalya-025-b2-III Kumköy köyü sınırlan içinde bulunan ve sınırlaması yapılan GBRENLİ Devlet ormanın da 6831 sayılı Orman kanununun değişik 2/B madde uygulaması yapmak üzere Komisyon Başkanı Ahmet ABAY,Ormancı tiye Erol AKSOY,Ziraatçı tiye Sadri ÇAVANA,Ziraat odası Temsilci üyesi Nail ŞAHİN,Kumköy köy temsilci üyesi Hasan Ç3TÎN don teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Seki YILDIS refakate alınarak mezarlık mevkinâ gelindik PARSEL : III Bu mevkide Selim oğlu Hustafa BAYEELDİ, Mehmet ÇELİK,Hasan oğlu Mehmet KAYNAK, Resül oğlu Osman ŞBKEK oğlu,ali oğlu Hüseyin LİMON varisleri Osman oğlu Mehmet ALAN,Ahmet oğlu Mustafa ÇETİN, Kamaşan oğlu Kerim ORUÇ ve kardeşi,veli oğlu BSuat&fa KAYA varisleri,mehmet ÇAY varisleri,ahmet oğlu Arif YAKAR,Abdullah oğlu Zeki YILDIZ,Osman oğlu İbrahim ABATAY,Ramazan oğlu Osman ABATAY * Hüseyin oğlu Ali BÜKE,Abdullah oğlu Tekin DBMİR,Ali oğlu Ali YILMAZ, Ali oğlu Mehmet TOP*Abdullah oğlu Ahmet DBMİR,Mevlttt oğlu Yusuf KALMAK Musa oğlu Durmuş KOCABIYIK,Mazlum oğlu Muzaffer ALDBMİR, Abdullah oğlu Ahmet BAYIR,Mevlflt oğlu A,Âli YILDIRIM ve Mahmut YILDIRIMy Abdullah oğlu I.Ali ŞİMŞEK,Hasan oğlu Ramazan KAYNAK varisleri,bekir BKIN varisleri Şaban oğlu Ahmet GEMİCİ, Mustafa oğlu Ahmet AKIM,Hüseyin oğlu Halil TAŞ f M.Ali oğlu Cemal YILDI2,Aİİ oğlu Mehmet KİRİŞ ve kaftdaşi,hasan oğlu Hasan ÇETİN ve Mahir KARCI nın işgallerinde bulunduğu bilirkişi tarafından bildirilen ve orman sınırları dışına çıkartılması şağillerince istenilen yerde, komisyonumuzca yakılan İncelemede su deposu çevresindeki zabıtlı yerin dışında kalan bu yerlerin 3&« tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş oldukları, tarım alanı haline dönüştükleri halen ayni özellik* leri taşıdıkları, tarım alanı olarak kullanılmalarında yarar olduğu,kısmen yerleşim yeri alanı haline dönüştükleri görülmekle 6831 sayılı kanunun 2/B l maddesi uyarınca HASİSE adına orman sınırları dışına çıkartılmalarına oybirliği

17 Sayfa:17 ile karar verildi. Sınır düzeltmesine bu ormanın kadastrosu esnasında tesis edilen 25 nolu O.S,noktasından başlandı. Bu noktadan orman sınır hattının Güney-Güneybatı yönde dikenli tel ve yolu Zeki YILDIZ işgal tarlası sınırı olarak takiple tarlanın ağaçlama sahasına köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki yol kenarında ve dikenli telin içinde beton kazıkta 2009 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının batı yönde aynı dikenli tel ve yolu Zeki YILDIZ,İbrahim ABATAY,Osman A3ATAY işgal tarlaları sınırını takiple ormanı) yol kenarında ve Mehmet TOP serasının yanında köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki yol virajının dikenli tel iğinde beton kazıkta 2010 nolu O*S. noktası tesia edildi. Buradan orman sınır hattının Güney-G.batı yönde aynı dikenli teli ve yolu Mehmet TOP, Süleyman BÜLÜç ve kardeşi işgal tarlalarının sınırını takiple ormanın yol kenarında tarla içine köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki yol kenarında ve Cafer ÇOLAK tarla sınırında beton kazıkta 2011 nolu O.S. noktası tesim--edildi* Buradan orman sınır hattının Güney-Güneybatı yönde aynı dikenli teli vo yolu Cafer ÇOLAK,Durmuş KARAKAYA f Ahmet GEMİCİ,Bekir EKİN ve Halil TAŞ işgal tarlaları sınırını takiple tarlanın yol kenarında ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki koca çamın dibinde beton kalıkta 2012 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Batı-Güneybatı yönde aynı dikenli teli ve yolu Halil TAŞ,Cemil YILDI2 9 Mehmet ICİHİŞ, Abdurrahman KİRİŞ ve Osman' ŞEKBRÖĞL işgallerindeki tarla sınırını takiple orman evine giren yöl kenarına geldiği tesbit edilerek buradaki beton kasıkta 2013 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır haktim n Batı yönde aynı dikenli teli ve yolu Mehmet ALAN,Mustafa ÇETİN ve Hüseyin TAŞ varisleri işgal tarlaları sınırını takiple ormanın köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki yol kenarına ve dikenli telin içinde beton kazıkta 2014 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman amir hattının Batı-Güneybatı yönde aynı dikenli teli ve yolu Hüseyin LİMON varisleri işgal tarlası sınırını takiple minarenin göney hizasında yolun ve dikenli telin içinde beton kazıkta 2015 nolu O.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının Batı yönde aynı dikenli tel ve yolu Kerim ORUÇ,i&ısa ORUÇ,Ahmet ORUÇ ve Arif YAKAR işgallerinde bulunan tarla sınırlarını takiple köy içinden bu yola inen yolun^bu yola birleştiği yere geldiği tesbit edilerek,buradaki yol kenarında beton kazıkta 2016 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Batı-Güneybatı yönde aynı dikenli teli ve yolu Arif YAKAR işgal tarlası sınırı olarak takiple tarlanın yol kenarında son bulduğu yol menfezine geldiği tesbit edilerek buradaki menfez betonunda 2017 nolu O.S,noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının Kuzeydoğu yönde düz hatla Mustafa KAYAÇm 21*4«1988 tarihli 3000 m2 lik zabıtlı yeri ormanda kalarak Arif YAKAR işgal tarlası sınırım takiple kanaldan gelen yol kenarına geldiği tesbit edilerek buradaki yol kenarında beton kazıkta 2018 nolu 0.8.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Kuzey yönde kanala giden yolu Arif YAKA!, Kerim ve Mustafa ORUÇ işgal tarlaları sınırını takiple orman Kadastrosu esnasın da tesis edilmiş olan 18 nolu O.S.noktasına geldiği tesbit edildi. ASU GİBİDİR

18 Sayfa:18 Buradan kadastro hattını takiple 19,20,21,22,23,24 nolu 0.S.noktasına gelindi. Buradan yine kadastro hattını yol kenarından takiple başlangıç noktası olan 25 nolu O.S.nektasına gelinerek poligon kapatıldı ve bu kapalı poligona III parsel numarası verildi. Bu saha içinde su deposunun gevresinde Mustafa KAYA'ya ait 12.5*1988 tarihli 1500 m2, HttaeyinORUÇ" a ait 15* tarihli 700 m2, Şaban KAYA' ya ait 28.6,1988 tanihli 1000 m2 lik zabıtlı yerlerin bulunduğu ve halen mülkiyet sorunu mahkemeye intikal etmiş yerin mevcut olduğu görüldüğünden ve halen maki ve fıstık çamı ile kaplı bulunduğu görüldüğünden sınırlamasına bu sahanın kusey batısında Ramazan ATİK ile Veli KAYA tarla sınırında beton kazakta 2019 nolu O.S,noktası: tesis edilerek başlandı* Buradan orman sınır hattının Güney yönde düa hatla Ramazan ATİK işgal tarlası sınırını takiple tarlanın ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki ahşap kazıkta 2020 nolu O.S.noktası tesis edildi» Buradan orman sınır hattının batı yönde düz hatla Ramazan ATİK işgal.tarlası sınırını takiple ormanın köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki Musa ORUÇ tarla sınırında beton kazıkta 2021 nolu O.S.noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının Güneydoğu yönde düz hatla Musa ORUÇ işgal tarlası sınırını takiple ormanın köşe yaptığı fere geldiği tesbit edilerek buradaki beton kazıkta 2022 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Doğu-Kuzeydoğu yönde düz hatla zabıtlı yerler ormanda kalarak Musa ORUÇ ve Kerim ORUÇ işgal tarlaları sınırını takiple su deposunun yanındaki yola geldiği tesbit edilerek buradaki yol kenarında çam ağacında (ahşap kazık) 2023 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan ovman sınır hattının kussey yönde düz hatla yolu Yaşar YALÇIN varisleri işgal tarlası sınırı olarak takiple aynı yol kenarına geldiği tesbit edilerek buradaki cam ağacında (ahşap kasık) 2024 nolu O.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Batı yönde zabıtlı yerler ormanda kalarak Veli KAYA varisleri işgal tarlj&sı sınırını takiple başlangıç noktası olan 2019 nolu 0«S«noktasına gelinerek poligon kapatıldı.bu uygulama neticesinde meydana gelen orman parçasına Gerenli Devlet Ormanı II adı vetildi* ila ,19 ila 25 nolu O.S,noktalarını birleştiren poligon hattının içinde 2019 ila Öİ9 nolu O.S.noktalarıyla çevrili bulunan ormanın dışında kalan yerler yukarıdaki karara göre yine yukarıda isimleri açıklanan şahısların işgallerinde bulunan ve maliye hazinesi adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerdir. 3u şekilde sınır düzeltmesi sonucu yeni orman dış sınırı ila ı ila l9nolu orman sınır noktalarını birleştiren hat olup f böylece gidiş yönüne göre sağ tarafın maki, fıstık çamı ve Kızılçam ile kaplı Gerenli Devlet Ormanı-I f Gerenli Devlet Ormanı-II sol taraf İse hafine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerdir. Bu parsele ait 25,2009 ila , 19,20,21, 23,? : 4,2019,2021,2022 nolu 0.S.noktalan beton kasık olup O.S.numaralan kırmızı yağlı boya ile diğer O.S. noktaları ahşap olup, O.S.numaraları kurşun kalem ile yazıldı. Bu orman sınır noktalarını birleştiren orman sınır hatları yersel metodla ölçülerek ölçü değerleri karnesine yazıldı. Bu günkü çalışmaya son verilerek bu tutanak mahallinde düzenlenerek okunduktan sonra ima altına alındı. 13*7*1988 i " *)

19 Sagrf*-:19 20 mm mmm sabasfio KOMİSYONU Başkan Ahmet A3AY Ormancı üye Brol AKS0Y Eiraatçı Üye Sadri ÇAVA-NA Köy fem.tlyeai Masan ÇBTÎK Ziraat Odası Tem#%b îlail ŞA1İI. İmza Bilirkişi 2eki. YILB1B İmza 2/B SiADDS UYĞULAMA TUTACAĞI TUTANAK m t 8 Ormanın Adı? G-eronli Devlet Ormana Kullanılan Pafta IMO S Antalya-025~b2-IIX f 025-b2-XV Antalya-025-b 3-1, 02S~h3-II Kumköy koyu. sınırları içinde bulunan ve sınırlaması yapılan Gereni! Devlet Ormanında 6831 sayılı orman kanununun değişik 2/B madde uygulama yapmak üzene Komisyon Başkanı Ahfâet AB AY, Orraonoı tiye Brol AK80Y,8iraatçı Üye Sadri ÇAVANA, Ziraat odası temsilci üyesi Hail ŞAKİN, Kumköy temsilci üyesi Hasan ÇETİN den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Saki YILDIZ refakat a alınarak Acısu mevkiine gelindi. PARSBL t IV Bu mevkide Ahnet oğlu k.âii YIIJJIZ, Abdilleh oğlu Veli ŞİKŞBK ve lîahmdt KURT varisleri nin işgallerinde bulunduğu bilirkişi tarafından bildiri-' len ve orman sınırları dışına çıkartılması şogillerince istenilen yerde, komisyonumuzca yapılan İncelemede bu yerin, tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman nitelisini tam olarak kaybetmiş olduğu» tarım alanı haline dönüştüğü, halen aynı özelliği taşıdığı, tarım alanı olarak kullanılmasında yarar olduğu görülmekle 6831 sayılı kanunun 2/B maddesi uyarınca hazine adına orman sınırları dışına çıkartılmasına oybirliği ile karar verildi* Sınır düzeltmesine bu ormanın kadastrosu esnasanda tesis edilen 32 nolu 0.8. noktasından başlandı. Bu noktadan orman sınır hattının güney yönde AcısuîBeşgös)çayını mülki sınır olarak Mahmut KURT varisleri işgal tarlası sınırını takiple tarlanın çay kenarında son bulup ormanın başladığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki mülki sınır Üzerinde dikenli tel kenarında beton kasıkta 2025 nolu O*S*noktası tesis edildi* Buradan orman, sınır haltının Güneybatı yönde dü& hatla Mahcrut KURT varisleri işgal tarlası sınırını takiple tarlanın ormana köşe yaptfğı yere geldiği tesbit edilerek buradaki DİKBNLİTEL kenarında beton kazıkta 2026 nolu 0.S,noktası tesis edildi* L

20 Sayfa 20 Bumdan orman sınır hattının Kuzeybatı. yönde dua hatla Ayni şahıs i sal tarlası sınırını takiple tarlanın ormana köşe yaptığı yere geldiği teabit edilerek buradaki dikenli tel kanarında Beton kazıkta 2027 nolu O #8. noktası tesis edildi. Jg- Buradan orman sınır n e m k u z e y yönde dür, hatla aynı şahıs işgal tarlası sınırını takiple ormanın tarla içine köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki dikenli tel kenarında beton kazıkta 2028 nolu 0.S.noktası tesis edildi» Buradan orman sınır hattının kusey yönde düz hatla Muhmut KURT varisleri ve Veli ŞİMŞEK işgal tarlaları sınırım taiciple tarlanın ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki dikenli tel kenarında beton kalıkta 2029 nolu O.S. noktası t&sis edildi. Buradan orman amir hattının Doğu yönde dite hatla Veli İM ŞEK iş gal tarlası sınırını takiple M.Ali YILDIZ sınırında ormanın tarla içine köşe yaptığı yere gelöifi tesbit edilerek buradaki tarla sınırında ve dikenli tel kenarında beton kasıkta 2030 nolu 0.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Kn^ey-kuzeybatı yönde düz hatla M.Ali YILDIZ işgal tarlamı sınırını takiple tarlanın ormana köşe yaptığı yere geldiği tesbit edilerek buradaki dikenli tel kenarında beton kasaleta 2031 nolu O.S. noktası tesis edildi* Buradan orman sınır hattının kuseyyonde düz hatla E.Ali YILDIZ 1 m aabıtlı yeri orman tarafıüda* kalmak üaerefe.âliyigdi21 işgal tarlası sınırını takiple ormanın tarla içine yaptığı ^era geldiği tesbit edilerek buradaki toprak su kanalının kenarında beton kazıkta 2032 nolu 0.S.noktası tesis edildi. Buradan orman sınır hattının Kuzeybatı yönde düz hatla aynı şahsın zabıtlı yeri orman tarafında kalmak üzem M.Ali YILDIZ işgal tarlası sınırını takiple orman kadastrosu esnasında tesis edilmiş olan 26 nolu 0.o.noktasına geldiği tesbit edildi. Buradan orman kadastro hattını takiple 0.8* nolu û#8* noktasına gelindi. Buradan yine orman kadastro hattını takiple başitanğıç noktası olan 32 nolu 0»Sonoktasına gelinerek poligon kapatıldı. Ve bu kapalı poligona IV parsel mataramı 'verildi* ila ila nolu 0* S * noktalarını birleştiren poligon hattının içinde kalan yerler yukarıdaki Karara göre yine isimleri yukarıda açıklanan şahısların işgallerinde bulunan ve maliye hazinesi adına orman sınırları dıgana çıkartılan yerlerdir. Bu şekilde sınır düzeltmesi sonucu yeni orman dış sınırı, ila nolu orman sınır noktalarını birleştiren hat olup böylece gidiş yönüne göre sağ taraf Fıstık çamı,kızılçam ve maki florası ile kaplı Gerenli Devlet ormanı* sol taraf ise hafine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerdir^» Bu parsele ait 26,28,2025 ila 2032 nolu.0.s.noktaları beton kazık olup 0+8*numaraları kırmızı yağlı boya ile diğer ö*ö.noktaları ahşap olup 0*3. numaralara kurgun kalem ile yazıldı. Bu orman sınır noktalarını birleştiren orman sınır hatları yersel metodla ölçülerek ölçü değerleri karnaaine yasıldı.

Tutanak Defteri sayfa No :1 İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR

Tutanak Defteri sayfa No :1 İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR Tutanak Defteri sayfa No :1 ^ İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 3-1) İşe başlama tutanağı 4 3-2)( Kadastro tutanakları)çalışma alanı sınırı tesbit tutanağı

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ ANTALYA İBRADI BUCAKALAN ÎLİ İLÇESÎ KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 29 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU 1 Tutanak Defteri sayfa No : 1 İÇİNDEKİLER KONUSU Sayfa No : 1-

Detaylı

İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18

İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18 İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18 Defter Sayfası: 54 Devlet Ormanın Adı: Çaltılı Devlet Ormanı Kullanılan Pafta No: Alanya 028-d-16-c Orman Genel Müdürlüğünün 11.05.2007 tarih ve B.18.1.0GM.0.07.01.202.06.13-1587

Detaylı

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi.

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi. APLİKASYON TUTANAĞI Antalya Orman Kadastro Komisyonları Koordinatörlüğü'nün 11/02/2011 tarih ve B.18.1.0GM.1.05.00.09-255.01(07.19.06)-(07.19.42)-111 sayılı yazıları ekinde alman Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün

Detaylı

GİDİDİR ASLI. Sayfa:l İLANLAR

GİDİDİR ASLI. Sayfa:l İLANLAR 1 İÇİNDEKİLER KONUSU Sayfa No : 1-İlanlar..2 2-Teknik Bilgiler...3 3-TUTAN AKLAR 3-1) İşe başlama Tutanağı..4-5 3-2) Kadastro tutanakları...6-7 3-3) 2 nci madde tutanakları 3-4) İşi bitirme tutanakları...8

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 1 ANTALYA İLİ KUMLUCA İLÇESİ GÖLCÜK KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 25 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Tutanak defteri sayfa İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No: 1-İIanlar 2

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ ANTALYA ÎLİ KAŞ İLÇESİ GÖMBE BELDESİ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 26 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Sayfa no: 1 İÇİNDEKİLER KONUSU 1. İlanlar 2. Teknik bilgiler 3. TUTANAKLAR

Detaylı

ORMAN KADASTRO 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ

ORMAN KADASTRO 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ ANTALYA AKSEKİ YARPUZ İLİ İLÇESİ BELDESİ ORMAN KADASTROSU VE 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ 9 NUMARALI'. ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Aslıgibidir. 28.2.1997 Muzaffer AZİZOĞLU Kom.Zir.Üyesi SAYFA

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete tarih ve sayısı: 28/10/1987-19618 Değişiklik Yapan Yönetmelikler: 1- Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: 26/09/2005

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. KONUSU L Sayfa No :

İÇİNDEKİLER. KONUSU L Sayfa No : Tutanak Defterisayfa No : 1 İÇİNDEKİLER KONUSU L Sayfa No : 1-İlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3-TUTANAKLAR 4-187 3-1) İşe başlama tutanağı 4-5 3-2) Kadastro tutanakları 6-123 3-3) 2'nci madde tutanakları

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :420 KARAR420:Yenice Mahallesi 282 ada 91 parsele ilişkin, Belediye Meclisi nin 01.08.2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih

Detaylı

-1- ÎÇÎNDEKÎLER. 1- îlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR. 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5. 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38

-1- ÎÇÎNDEKÎLER. 1- îlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR. 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5. 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38 -1- ÎÇÎNDEKÎLER KONUSU Sayfa No 1- îlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38 3#3) 2 Nci madde tutanaklara 39 3*4) İşi bitirme tutanağa 40-41

Detaylı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/6630 Karar No : 2014/8309 SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI Anahtar Kelimeler : Orman, Hazine Özeti : İlgilileri adına kayıtlı iken, orman olduğu

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE SAYI : 25.00/892 KONU: 3402 Sayılı Kadastro Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlar ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı Hakkında Odamız Görüşü ANKARA 22.8.2016 TÜRK

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAH İBİ ELMALI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 13.30 KARAR NO 19-20- 21-22- 23-24 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye Başkanı Üye Üye Ekrem Demirten, Ahmet

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK TARİH : 05 / 03 / 2013 KARAR : 05 Tepebaşı Belediye Meclisinin 01 / 03 / 2013 tarih ve 54 sayılı Kararı ile komisyonumuza incelenmek ve Şirket kurucusu İsmail Murat KOCAMAZ ın

Detaylı

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S .T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-232 Özü: Yurt dışı ziyareti K A R A R 11.08.2014 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI 104 2013/924 KONUNUN ÖZÜ: Cadde, Sokak İsimlendirmeleri Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2013 tarihli birleşiminde 2013/924 sayı ile komisyonumuza intikal eden İmar

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 09.11.2016 Kararın Nosu : 98 Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen sokak ismi ile ilgili 09.11.2016 tarih ve 12 sayılı İmar

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7 EXP02016 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA Sayı : 90852262-301.03-3 ö C/./09/2014 Konu: Serik İlçesi 130 ada 1 parsel UİP. BAŞKANLIK

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM II- FOLİGOH KANAVASI :

İÇİNDEKİLER KISIM II- FOLİGOH KANAVASI : İÇİNDEKİLER KISIM I- BSLGELBR : 1- Köyde orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması başlama tarihini bildiren ilanın sureti, 2- Orman Kadastrosu ile 2/B madde uygulamasının başlama tarihinin ilgili Orman

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02016 Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2013 TARİHLİ ŞUBAT AYININ 1 BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2013 TARİHLİ ŞUBAT AYININ 1 BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Meclis 1. Başkan Vekili Sayın M.SALİH ERKEK 'in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1 (Karar :21/2013) 02/04/2011 tarih ve 68/2010 sayılı meclis kararı ile kabul

Detaylı

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 04.02.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 68 Özü : 04.02.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Recep Tokgöz, Nuran Yılmaz, Murat Şimşek, Can Kasapoğlu, Bahadır Yantaç, Ayhan Ateş, Ercan Merthatun

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR Sayı : 87287600.301.05.02-382 05/09/2014 Konu : Karar Özeti ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA Odunpazarı Belediye Meclisimizin; 01 Eylül 2014 Tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 16 ncı birleşim 1

Detaylı

2045:0rmamn içinde orman yolundan 18,30 m.,yan taraftaki yerli kayadan 4,20 m., daha gerideki siyah yerli kayadan 8,58 m.,büyük baba çam ağacından

2045:0rmamn içinde orman yolundan 18,30 m.,yan taraftaki yerli kayadan 4,20 m., daha gerideki siyah yerli kayadan 8,58 m.,büyük baba çam ağacından FENNİ HATA DÜZELTME TUTANAĞI Tutanak No:86 Defter sayfa no:349 Antalya îli,konyaaltı îlçesi,hurma Mahallesinde 4999 sayılı kanun uyarınca Komisyonumuz tarafından 25.01.2010 tarihinde düzenlenen Fenni Hata

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Aksu Çayı Kısmı; Beşgöz Çayı Kısmı;...

İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Aksu Çayı Kısmı; Beşgöz Çayı Kısmı;... İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI... 3 2 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 4 2.1 Aksu Çayı Kısmı;... 4 2.2 Beşgöz Çayı Kısmı;... 5 2.3 Kumköy Orman Yangın Yolu Kısmı;... 6 3 MEVCUT PLANLAR VE MÜLKİYET

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 18.11.2003 Sayı: 25293 )

(Resmi Gazete ile yayımı: 18.11.2003 Sayı: 25293 ) -172- ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 18.11.2003 Sayı: 25293 ) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinin

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?.C)16 Sayı : 90852262-301.03-1^9^- ü T - 5 ^ Konu: Döşemealtı K.Yeniköy 713, 715 ila 724 ve 1557p.

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ KASIM - SAAT : 11.00 KARAR NO 132-133- 134-135- 136-137- 138 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,ALTINOVA MAHALLESİ J17-C-06-A-1-D PAFTA,714 ADA,6 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Eylül,2016 1 1-KONUM:

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı r v ıııa ıy a u u } u r ^ c iih u c ı c u ı y c o ı Planlama Şube Müdürlüğü S3/ 1: 90852262-301.03-E.948 Tarih: 05.04.201712:27 Dosya Numarası: 2017-63843 ^ 0 T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 13 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Yaşar KESKİN- Feruze DUMAN Mustafa TOKSÖZ - Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 310, PARSEL 2 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Balıkesir İli,

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 01/10/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 01/10/2015 Perşembe günü

Detaylı

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18 AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN PARSELLER İLE İMAR PLANI UYUMSUZLUĞUNU GİDERME AMAÇLI 1/2000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİPLAN

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yer Tahsisi. (İSMEK Kurs Merkezi.) TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 52 Mevcut Yaşar KESKİN- İsmail KAHYA- Feruze DUMAN-Mustafa TOKSÖZ- İsmail Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ S A Y I: 20 02/02/2015 KARAR Belediye M eclisinin 05/01/2015 tarih ve 10 sayılı ara kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Tayyar SERİN ve His.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-4 0 ^ 0, Konu: M uratpaşa 12666 ada 19 p. UİP. İtiraz. /04/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 14

Karar Tarihi : Karar No : 14 Karar No : 14 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI:

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA / T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü n r EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kaş İlçesi, Kalkan Mahallesi 1044 parsel. - f l BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 147 Özü:İlimiz Oğuzlar İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Arslan TÜREMİŞ ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI SAAT: 14.00 KARAR NO 138-139- 140-141- 142-143- 144 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye Başkanı Üye Üye Ahmet Özler,

Detaylı

T.C., ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 5 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C., ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 5 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C., ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ 5 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1. 0 3-0 ( ^ / 0 9 / 2 0 1 4 Konu: Serik İlçesi 171 ada 62,63,64 parseller

Detaylı

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ KÜÇÜK SANAYİ ALANINA İLİŞKİN 1. ETAP 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 2. ETAP 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN REVİZYONU RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI H.Koçak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Başmüfettişi hkocak@tkgm.gov.tr Özet: Ormanlar tescile tabidir. Tescilin yapılabilmesi için öncelikle

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 1- Orman Kadastro Komisyonu aşağıda belirtilen kimlerden ve kaç kişiden oluşur? I- Genel Müdürlükçe atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı üye ile mahalli ziraat

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 293 ADA 5, 6, 7, 8, 10, 11 PARSEL 1/5000 18_19 M 2016 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı Mahallesi sınırları içerisinde

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ &.V&AÎ*... KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI C.to«3 ' 0>tc^ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN H İZM ETİN ADI BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER H İZM ETİN TAM AM LANM A SÜRESİ

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü. 3 3 Uİc BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü. 3 3 Uİc BAŞKANLIK MAKAMINA m T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü m h v y - v EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Serik M erkez Mah. 175 ada 118 parsel UİP.

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. Talep Dilekçesi,

Detaylı

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. Mahalli Çevre Kurulu 07.08.2006 tarihinde saat 14:00 de, gündem maddeleri olan, Baz İstasyonu, Deşarj izni, Emisyon İzni konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı B. Sıtkı HANLIOĞLU Başkanlığında ve aşağıda

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu, 176 pafta, 2370 ada, 788 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.09.2016 tarih, 2016/28172 sayılı teklifi.

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.07.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun cetveli

Detaylı

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK)

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) Hukuk Davaları Rehberi adlı eser, isminden de anlaşılacağı üzere dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok karşılaşılan dava türleri mümkün olduğunca

Detaylı

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI VE KÜLTÜR ARAZİLERİNİN DURUMU Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI VE KÜLTÜR ARAZİLERİNİN DURUMU Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi 6495 sayılı Kanun ile; orman kadastrosunu yapma yetkisi kadastro ekiplerine verilmiştir. A G i r i ş 2 Ağustos 2013 tarih 28729 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı?

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı? KOMİSYON KARAR RAPORU Sayfa No : 1 Karar Rapor Tarihi : 01/10/2012 Kararla İlgili Teklif No : Sözlü öneri Mevcut Durumun Tanımlanması : İl Genel Meclisinin Eylül/2012 toplantısının 03.09.2012 tarihli birinci

Detaylı

Meclis Başkan Katip Katip Dr. İbrahim YAMAN Sevcan DURAN Hasan ABDULLAHOĞLU

Meclis Başkan Katip Katip Dr. İbrahim YAMAN Sevcan DURAN Hasan ABDULLAHOĞLU GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 61 : İmar Konularının Görüşülmesi 06.05.2015 tarih ve 58 Sayılı Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen Mülga Harbiye Belediyesinin 04.12.2008 tarih ve 69/2 sayılı

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 01.02.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 25.02.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Tuzcu Mahallesi,

Detaylı