HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER"

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER

2

3 ÖNSÖZ Bilindiği üzere; 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un çerçeve 14 ve 22 nci maddelerinde getirilen düzenlemelerle 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 144 ve 159 uncu maddelerinde yapılan değişiklik sonucunda; Cumhuriyet savcılarının idarî görevlerine ilişkin hususlar hariç olmak üzere Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri, Adalet Bakanlığından alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ilgili dairesinin teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanının oluru ile Kurul müfettişlerine yaptırılacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, Avrupa Birliği organlarının kimi raporlarında yer alan Adalet Bakanının, savcılara ilişkin genelge ve talimat gönderme yetkisinin sadece savcılıkların idari görevleriyle sınırlandırılması tavsiyeleri dikkate alınarak 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen, Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç olmak üzere hâkimlerin idarî görevleri ile delilleri değerlendirme ve suçu niteleme yetkisi hariç olmak üzere savcıların adlî görevlerine ilişkin konularda genelge düzenlemek yetkisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna verilmiştir. Anayasamızın normlar hiyerarşisi kavramı çerçevesinde bakıldığında ortaya; Anayasa, temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar, kanunlar (usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar), tüzükler, yönetmelikler ve genelgeler şeklinde bir sıralama çıkmaktadır. Bu sıralamada her bir norm kendinden sonra gelen hukuk normuna kaynak teşkil etmektedir. Genelgeler, öğretide de kabul edildiği üzere kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, ülke çapında bir sorunu gidermek, herhangi bir konuyu aydınlatmak, uygulama birliğini sağlamak, o konudaki usulsüz uygulamaları kaldırmak amacıyla ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler şeklinde bir sıraya göre yayınlanan genel emirlerdir. Başka bir tanımda ise hiyerarşik amirlerin astlarının uygulamakla yükümlü oldukları kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yorumlanması ve uygulanması konusunda hiyerarşi yetkisine dayanarak vermiş oldukları emir, talimat ve görüşler olarak ifade edilmiştir. Kurulumuzca düzenlenen ve kabul edilen bu genelgelerle, normlar hiyerarşisinin bir gereği olarak belirtilen düzenlemelere aykırı olmamak üzere bu hükümlerin çizilen çerçeve sınırlar içinde ülke çapında uygulanmasına ilişkin objektif düzenleyici kurallar getirilmesi amaçlanmıştır. Hazırlık sürecini ifade eden bilgi notunda ifade edildiği üzere hâkim ve savcıların da iştirakiyle katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yıl içinde özverili bir çalışma sonucunda hazırlanan Avrupa Birliği müktesebatı ve ilgili uluslararası belgeler de dikkate alınarak uygulamacılara sunulan genelgelerin birçok konuda birlik sağlayacağı inancıyla bu kitabın, yargı mensupları başta olmak üzere yargı faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı bir biçimde etkilenen herkese yararlı olmasını diliyor, hazırlanmasından basımına kadar emeği geçen herkesi kutluyorum. Ahmet HAMSİCİ HSYK Başkanvekili

4 OCAK 2012 Baskı : Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Matbaası Tel :

5 GENELGE NO HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELERİ GENELGE ADI Hazırlık süreci bilgi notu 1 Genelgelerin Özetleri (Türkçe) - AB müktesabatı açısından değerlendirme 5 SAYFA NO Genelgelerin Özetleri (İngilizce) - AB müktesabatı açısından değerlendirme 25 1 Hâkim ve savcıların yıllık, mazeret, hastalık ve refakat ile aylıksız izinleri 46 2 Yıllık ara verme Hakim ve cumhuriyet savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar Şüpheli-sanık karar takip formları ile gıyabî tutuklama kararları ve yakalama emirlerinin UYAP ta düzenlenmesi, infaz ve güncelliklerinin takibi 5 Zorla getirme kararları 65 6 İnfaz ve denetimli serbestlik işlemleri 67 7 Adli kolluğun, görev yetki ve sorumlulukları 93 8 İnsan hakları ihlâlleri ile işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin soruşturmalar Ölü muayene ve otopsi işlemleri 113 Minnesota Protokolü ( 9 No`lu Genelge Eki) Soruşturma usul ve esasları Özel soruşturma usulleri Yurtdışına çıkış yasağı konulan kişilerle ilgili bilgiler Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesi Yolsuzluk olaylarına ilişkin soruşturmalar ve kovuşturmalar Resmi yazışmalar Hâkim ve savcılar hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri En üst dereceli kolluk amirleri hakkında yapılan inceleme, soruşturma ve kovuşturma işlemleri 18 Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uygulanması Harita ve hava fotoğrafı talepleri Görüş talepleri Dosyaların kanun yolu incelemesine gönderilmesinde dikkat edilecek hususlar Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde yapılan tebligat giderleri ve diğer masraflar Başka yer mahkemesine verilen dilekçelerin gönderilmesinde dikkat edilecek hususlar Havale işlemleri Mahkeme kalemleri ile icra ve iflas dairelerinin denetimi Fikrî ve sınaî hak ihlâllerine ilişkin suçlarda Cumhuriyet savcılarının ihtisaslaşması ve bu alanda Devletin vergi kaybının önlenmesi 27 Resmî ilânlar Ad, soyadı ve yaş düzeltilmesine ilişkin talepler İş cetvelleri, sicil fişleri ve başarı bildirim formları Hâkim ve savcı bilgi formu Terörle Mücadele Kanununun uygulanmasında görev alan kamu görevlilerinin tanık olarak dinlenirken kimlik ve görüntülerinin deşifre edilmemesi 32 Gizli soruşturmacı görevlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar Soruşturmanın gizliliği ve basının bilgilendirilmesi Hâkim ve savcıların yurt dışına gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar

6

7 GENELGELER 1 (HAZIRLIK SÜRECİ BİLGİ NOTU) 6087 say l Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu Kanunu nun 4 üncü maddesinin birinci f kras n n (ç) bendi uyar nca, hâkimlerin idari görevleri ile savc lar n adli konular na ilişkin hususlarda düzenlenen genelgelerle ilgili haz rl k sürecini ifade eden aşağ daki aç klamalar n yap lmas nda yarar görülmektedir: 1- Kurulun görev alan na giren hakimlerin idari görevleri ile savc lar n adli görevlerine ilişkin genelgelerin tespiti amac yla Adalet Bakanl ğ n n her birimini temsilen karar verme konusunda yetkili bir idareci ya da hakimin iştiraki ile 11/02/2011 ve 18/02/2011 tarihlerinde iki ayr toplant gerçekleştirilmiş, Adalet Bakanl ğ nca ç kar lan 145 genelge gözden geçirilerek hangi genelgelerin Kurulun görev alan na girdiğinin tespiti yap lm şt r. 2-Kurulun görev alan na giren genelgelerin yenilenmesi ve güncellenmesi bak m ndan, Türkiye Barolar Birliği Hizmet Binas ve Sosyal Tesislerinde 10 ilâ 13 May s 2011 tarihleri aras nda ilgili kurumlar n temsilcileri ile adli ve idari yarg dan hâkim ve savc lar n da kat l m yla alt grup hâlinde toplam 48 kişiden oluşan bir Çal ştay yap lm şt r. Çal ştay yöntemi, gruplar, program, kat l mc lar n iletişim bilgileri ile çal ştaya konu edilen genelgeler, "Genelgeler Çal ştay " kitapç ğ içerisine konularak tüm kat l mc lara önceden dağ t lm şt r. Dört gün süren çal ştay n son gününde alt grup halinde yürütülen çal şmalar n sonucu grup başkanlar ve bir k s m üyeler taraf ndan özet hâlinde sunumlar yap lm ş ve taslak çal şmalar na esas olmak üzere sonuç raporu haz rlanm şt r. 3- Çal ştay sonras nda Kurulun görev alan na giren güncellenmesi gereken Adalet Bakanl ğ genelgeleri Mevzuat İşleri Bürosu tetkik hâkimleri taraf ndan yeniden gözden geçirilmiş ve nihai taslak metinler haz rlanm şt r. 4- Taslak metinlerin haz rlanmas nda başl ca şu ilkeler gözetilmiştir: a) Genelgelerin giriş bölümlerinde konunun önemini ifade eden bir üslup tarz tercih edilmiştir. b) Genelgeler içerisinde birbirinin tekrar olan k s mlar elenmiş, tek bir genelgede toplanmas na özen gösterilmiştir. c) Konu itibar yla birbirine yak n, ilgili ve bağlant l genelgeler birleştirilmiştir. ç) Uzun mevzuat hükümlerine yer verilmesinden ve mevzuat hükümlerinin tekrar olan genelgelerden mümkün mertebe kaç n lm ş ve k saltma yoluna gidilmiştir. d) Uygulamada tereddüt bulunmayan ve sadece baz mevzuat hükümlerinin hat rlat lmas ndan ibaret olan genelgelerin yeniden güncellenmesine gerek duyulmam ş ve buna ilişkin değerlendirmeler ilgili genelgenin alt bölümüne bilgi notu şeklinde işlenmek suretiyle Genel Kurula arz edilmiştir. e) İlgili olabilecek kişi ve kurumlar n görüşleri al nmaya çal ş lm ş, böylece sürece kat l m ve şeffafl k temin edilmiştir. Özellikle Adalet Bakanl ğ Bilgi İşlem Dairesi Başkanl ğ yetkilileri ile iki gün süren toplant larda tüm genelgeler UYAP sistemine uygunluk aç s ndan değerlendirilmiş ve gerekli düzeltmeler yap lm şt r. f) Hâkimlere genelgeyle kasa, para ve pul denetleme yükümlülüğü veren hükümler, Teftiş Kurulu Başkanl ğ n n tavsiyeleri ve görüşleri de dikkate al narak kald r lm şt r. g) Genelgelerin yaz m nda Başbakanl k taraf ndan ç kar lan Mevzuat Haz rlama Usul ve Esaslar Yönetmeliği hükümleri nazara al narak işlem yap lm şt r. ğ) Taslaklar n haz rlanmas ndan evvel uygulamada sorun teşkil etmiş ve Bakanl ğa duyuru ve görüş olarak çeşitli şekillerde yans m ş hususlar dikkate al narak mümkün mertebe işlenmeye çal ş lm şt r. h) Yarg Durum Analiz raporlar nda genelge ile çözülmesi istenilen hususlar irdelenmiş, mevcut genelgelerde eleştiri konusu edilen kimi konular kald r lm ş, bununla birlikte mevcut 1 Genelge; her kurum içerisinde belli bir konuda yap lacak mevzuat uygulamalar na aç kl k getiren, uygulamada görülen eksiklik ve aksakl klar n düzeltilme yollar n gösteren, usulsüz uygulamalar kald ran ayr nt lara ilişkin genel emirlerdir. 1

8 genelgelerde olmayan yeni konular n listesi ç kar larak önümüzdeki dönemde değerlendirilmesine ilişkin çal şma başlat lm şt r. - Taslaklar n dilbilgisi ve imla bak m ndan redaksiyonu Türk Dil Kurumunda çal şan bir uzmana yapt r lm şt r. i- Duyuru, görüş ya da eğitim çal şmas yoluyla bugüne kadar edinilen bilgilerden yararlan lm şt r. j- Teftiş Kurulunun görüşleri yans t lmaya çal ş lm şt r. k- AB ve uluslararas belgeler ile AİHM nin bak ş aç s doğrultusunda işlem yap lmaya gayret gösterilmiştir. l- Genelgelerin rehber olma, fark ndal k oluşturma ve uygulama sorunlar n çözme gibi özelliklerine riayet edilmeye çal ş lm şt r. 5- Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 30/06/2011 tarihli toplant s nda; Anayasa n n 144 ve 159 uncu maddeleri ile 6087 say l Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu Kanunu nun 4 üncü maddesinin birinci f kras n n (ç) bendinde yer alan hüküm uyar nca, Adalet Bakanl ğ nca daha evvel ç kar lm ş bulunan ve Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulunun görev alan na giren hâkimlerin idari görevleri ile savc lar n adli görevlerine ilişkin konularda düzenlenmesi gereken aşağ da belirtilen genelgelerle ilgili baz prensip kararlar al nmas hususlar görüşülerek, 1- (88) No lu Mal bildirimi ; (80) No lu Kamu Görevlileri Sendikalar Kanununun uygulanmas ; (79) No lu Resmi yaz şma ve tebligat işlemlerinde uyulmas gereken esaslar ; (87) No lu Atama ve yetki talepleri ; (91) No lu Not düzeltme talepleri ; (77) No lu Hasta sevk işlemleri ve (130) No lu Tan k ücretleri ve posta pullar konulu genelgelerin, mevcut yasal düzenlemeler karş s nda güncellenmesine gerek bulunmad ğ na, 2- (84) No lu Hâkim, Cumhuriyet savc s ve adliye personelinin bilgi formu konulu genelgenin, Kurulun görev alan n ilgilendiren hâkim ve savc lar n kişisel bilgilerine ilişkin dolduracaklar bilgi formuna ilişkin düzenlemeleri içeren bölümünün, önemine binaen günün gelişen teknolojik imkânlar ve bilişim sistemleri de kullan lmak suretiyle yap labileceği nazara al narak amac na uygun biçimde güncellenip müstakil olarak düzenlenmesine, 3- (5) No lu Devlet düzeninin korunmas ile ilgili suç teşkil eden olaylar n bildirilmesi ; (6) No lu Örgütlü suçlar ve suçtan kaynaklanan malvarl ğ değerlerinin aklanmas n n önlenmesi ve (99) No lu Yaz l ve görsel bas nla ilgili uygulamalar konulu genelgelerle istenilen istatistiki bilgiler konusunda, Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu ile Adalet Bakanl ğ n n ilgili birimleri aras nda ortak bir çal şma yap lmas na, 4- (105) No lu Evrak havale işlemleri konulu genelgenin, Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanl ğ ve Avrupa Konseyinin ortaklaşa yürüttüğü Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesinde elde edilen sonuçlar da gözetilerek, ön büro uygulamas ve al nd belgesi verilmesi gibi hususlar n da ilave edilmesi suretiyle amac na uygun ve işlevsel biçimde güncellenmesine, 5- (120) No lu Harç tahsilinde dikkat edilecek hususlar ile (133) No lu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün harçtan muafiyeti konulu genelgelerdeki ifadelerin, kanunlarda geçen kimi düzenlemelerin uygulay c lara hat rlat lmas ndan ibaret olmas ve buna ilişkin hususlar ile süreç içerisinde meydana gelen değişikliklerin haz rlanan taslağa konulmas karş s nda; söz konusu taslağ n bu hâliyle genelge yerine Genel Sekreterlikçe duyuru olarak yay mlanmas na, 6- (106) No lu Hazine avukatlar ndan yetki belgesi ve vekâletname talep edilmemesi ; (113) No lu İcra İflas Kanunu nun 28 inci maddesinin uygulanmas ve (102) No lu Noterlik defter ve evraklar n n istinabe yoluyla istenilmesi konulu genelgelerin, belirtilen konularla ilgili kanuni düzenlemelerin hat rlat lmas ndan ibaret olmas karş s nda; genelge olarak yeniden güncellenmelerine gerek bulunmad ğ na, ancak her üç genelgeye ilişkin haz rlanan taslaklar n Genel Sekreterlikçe duyuru olarak yay mlanmas na, 7- (78) No lu Mesaiye riayet ; (39) No lu Adli mercilere yap lan başvurular ; (41) No lu İş sahiplerine iyi davran lmas ve (44) No lu Kitap sat şlar na arac olunmamas konulu genelgelerin, hâkim ve Cumhuriyet savc lar n n mesleki ve etik davran ş kurallar n düzenleyen hükümlere ilişkin olmas, başta Anayasa olmak üzere, 2802 say l Hâkimler ve Savc lar Kanunu ve uluslararas düzenlemelerde genelge konusu edilen bu hususlar n yan s ra meslek etiği ile ilgili bir çok düzenleme bulunmas, bahsedilen genelge konular na ilaveten meslek etiğine ilişkin diğer hususlar n da ele al nmas suretiyle bir bütün olarak ayr ve tek bir genelge hâlinde düzenlenmesine, 2

9 8- (82) No lu Pasaport ve silah ruhsat işlemleri ve (83) No lu Hususi damgal pasaportlar verme yetkisi konulu genelgelerde Kurulun görev alan n ilgilendiren hususlar n, Genel Sekreterlikçe yap lacak duyuru ile düzenlenmesine, bu konularda ayr ca bir genelge ç kar lmas na yer olmad ğ na, 9- (38) No lu Y l sonu devir işlemlerinden dolay adli hizmetlere ara verilmesi konulu genelgede geçen ifadelerin Ulusal Yarg Ağ Bilişim Sistemi arac l ğ yla gerçekleştirilebilecek olmas karş s nda; bu hususlar n Kurul taraf ndan düzenlenmesi yönünde prensip karar al nan (124) No lu UYAP uygulamalar konulu genelgenin güncellenmesi çal şmalar kapsam nda değerlendirilmesine, 10- (37) No lu Orman yang nlar ; (34) No lu Toplant ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu na ayk r l k ; (36) No lu Devlet demiryollar nda meydana gelen kazalarla ilgili soruşturmalar ; (24) No lu Şüphelilerin müdafi yard m ndan yararland r lmas ve otopsi işlemlerine ait bölümü ilgili (136) No lu genelgenin güncellenmesi çal şmalar nda değerlendirilmesi hususu hariç olmak üzere (22) No lu Faili meçhul olay ve cinayetler konulu genelgelerin, (2) No lu Soruşturmalar n yürütülmesi, soruşturma evrak n n düzenlenmesinde ve tamamlanmas nda dikkat edilecek hususlar konulu genelgenin güncellenmesi çal şmalar kapsam nda haz rlanan taslakta değerlendirilmesine, 11- (31) No lu Tebligat işlemleri ve (116) No lu Tebligat işlemleri konulu genelgelerin, Adalet Bakanl ğ nda Tebligat Yönetmeliğinin taslağ na ilişkin bir Komisyon kurulmas, bu Komisyonun 6100 say l Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde konuya ilişkin son değişiklikleri Yönetmelik taslağ nda ele alarak değerlendirilebileceği dikkate al nd ğ ndan; genelgelerin bu hâliyle güncellenmesine gerek bulunmad ğ na, ancak tebligat konusunda süreç içerisinde yaşanan yasal değişikliklerin uygulamada baz sorunlara yol açabileceği değerlendirildiğinden, ilgili kurumlar n kimi talepleri de dikkate al narak haz rlanan taslağ n Genel Sekreterlikçe duyuru olarak yay mlanmas na, 12- (8) No lu İşkence ve kötü muamele iddialar na ilişkin olarak yap lan soruşturmalar ile (4) No lu Soruşturmalarda insan haklar ihlallerine yol aç lmamas konulu genelgelerin, içerik itibar yla paralel ifadeler içermesi ve konunun genel çerçevesinin insan haklar ihlallerine ilişkin oluşu sebebiyle mükerrerlik olmamas bak m ndan tek bir genelgede düzenlenmesine, 13- (99) No lu Yaz l ve görsel bas nla ilgili uygulamalar konulu genelgede geçen düşünce hürriyetiyle ilgili ifadelerin temelde insan haklar na ilişkin yönünün bulunmas sebebiyle taslak olarak haz rlanan insan haklar genelgesi kapsam içerisinde değerlendirilmesine, ayr ca ve özellikle bu konuda yeniden bir genelge düzenlenmesine gerek bulunmad ğ na, 14- (142) No lu Uluslararas ticari işlemlerde yabanc kamu görevlilerine rüşvet verilmesinin önlenmesi ile (7) No lu Yolsuzluk olaylar na ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar konulu genelgelerin, içerik itibar yla yolsuzluk konusuna ilişkin olmas ve mükerrerliğe sebebiyet verilmemesi bak m ndan tek bir genelgede düzenlenmesine, 15- (3) No lu Yakalama, gözalt na alma ve ifade alma mevzuat n n uygulanmas ve insan haklar ihlallerinin önlenmesi konulu genelgede, konuyla ilgili mevzuata ve özellikle Yakalama Gözalt na Alma Yönetmeliğine ilişkin nezarethanelerin denetimine yer verilmiş olmas karş s nda; nezarethane denetiminin savc lar n idari görevine ilişkin olmas, genelgede ifade edilen diğer kişi özgürlüğü ve güvenliğine ilişkin hususlara haz rlanan genelge taslaklar nda yer verilmiş bulunmas sebebiyle, bu aşamada söz konusu başl k alt nda an lan genelgenin Kurul taraf ndan güncellenmesine gerek olmad ğ na, 16- (21) No lu Hapis cezas n n infaz n n hastal k nedeni ile ertelenmesi ile (9) No lu İnfaz işlemlerinin takibi ve yerine getirilmesinde dikkat edilecek hususlar konulu genelgelerin, özü itibar yla infaza ilişkin hükümler içermesi ve mükerrerliklerin önlenmesi bak m ndan tek bir genelgede düzenlenmesine, 17- (131) No lu Adalet dairelerinin hâkim ve savc lar taraf ndan denetimi, mahkemeler ve icra dairelerinde iş tevzii ile (28) No lu Kalem hizmetlerinin denetlenmesi konulu genelgelerde yer alan, hâkimin idari görevleriyle ilgili hususlar n tek bir genelgede düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 6- Genelge taslaklar ilgili tüm kurumlar n görüşüne sunulmuş; HSYK İntranet sayfas nda ilan edilerek tüm hâkim ve savc lar n adresinde verilen link üzerinden görüşlerini serbestçe ifade edebilmelerini olanak sağlayacak biçimde sürece kat l mlar temin edilerek şeffafl k sağlanm ş; ayr ca, tüm Cumhuriyet başsavc l klar, adli yarg adalet komisyonu başkanl klar ve bölge idare mahkemesi başkanl klar na resmî görüş bildirilmesi için gönderilmiştir. 3

10 7- Gelen tüm görüşler titizlikle inceleme konusu yap larak değerlendirilmiş ve genelge taslaklar na al nmas uygun görülenler ilgili bölümlere işlenmiştir. Bu haliyle oluşturulan Genelge Taslaklar yeniden kitapç k haline getirilerek Eylül 2011 tarihleri aras nda yap lan Genel Kurul gündemine al nm şt r. 8- Genelge Taslaklar, Avrupa Birliği Bakanl ğ taraf ndan incelenmiş ve Avrupa Birliği müktesebat aç s ndan umumiyetle uygun bulunmuştur. Belirtilen k smi eleştiriler, Genel Kurul öncesi taslaklara yans t lm ş ve bu hâliyle kabul edilmiştir. 4

11 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELERİ (ÖZET BİLGİ NOTU) 1 1-Hâkim ve Savc lar n Y ll k, Mazeret, Hastal k Ve Refakat İle Ayl ks z İzinleri Genelgede; hâkim ve savc lar n y ll k, mazeret, hastal k ve refakat ile ayl ks z izinleri ile ayr l ş ve başlay ş tarihlerinin bildirilmesi konular nda izlenecek usul ve esaslar her bölümde maddeler halinde s ralanm şt r. Ayr ca, y ll k izinlerin y lbaş nda planlanmas, izin kullan lan döneme duruşma ve keşif konulmamas, adli ara vermeden yararlanman n nöbetçi olarak görevlendirilenler hariç zorunlu tutulacağ belirtilmiştir. 2- Y ll k Ara Verme 2802 say l Hâkimler ve Savc lar Kanununun 55 inci maddesinde, hâkim ve savc lar n, usul kanunlar nda gösterilen y ll k ara vermeden yararlanacağ, y ll k ara vermeden yararlanan hâkim ve savc lara o y l için ayr ca y ll k izin verilmeyeceği, y ll k ara vermeden yararlanma koşul ve yöntemlerinin Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulunca belirleneceği hususlar düzenlenmiş olup, an lan Genelgede y ll k ara vermeye ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 3- Hakim ve Cumhuriyet Savc lar n n Nöbet Hizmetlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar 2802 say l Hâkimler ve Savc lar Kanununun Çal şma saatleri kenar başl kl 54 üncü maddesi uyar nca hâkim ve Cumhuriyet savc lar n n nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin uymalar gereken usul ve esaslar bu Genelgenin konusunu oluşturmaktad r. 4- Şüpheli-San k Karar Takip Formlar İle G yabî Tutuklama Kararlar ve Yakalama Emirlerinin Uyap'ta Düzenlenmesi, İnfaz ve Güncelliklerinin Takibi Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakk n n sağlan p korunmas na yönelik hükümler, taş d klar önem sebebiyle başta İnsan Haklar Evrensel Bildirisi olmak üzere çeşitli uluslararas sözleşmelerde, birçok ülkenin anayasas nda ve iç hukukunda düzenlenmiştir. Bu hakla ilgili bu konular, Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesinin 5 inci maddesiyle koruma alt na al nm şt r. Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi bir çok karar nda, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakk n n önceliğine ve önemine vurgu yapm şt r. Öte yandan, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakk yla ilgili hususlar AB müktesebat sürecinde ülkemizce oluşturulan ve rota teşkil eden birçok belgede yer almaktad r y l Ulusal Program n Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başl kl 24 üncü Fasl nda genel olarak bu konuyla da doğrudan ilişkilendirilebilecek hükümler bulunmaktad r. Genelge ile aşağ daki hususlar n gerçekleştirilmesi amaçlanm şt r: 1- Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakk n n gelişen teknolojik imkânlar sayesinde Ulusal Yarg Ağ Bilişim Sistemi (UYAP) vas tas yla korunmas, 2- Genelge ekindeki form, karar ve emirlerin elektronik ortamda düzenlenmesi, 3- Adli makamlar ile kolluk kuvvetleri aras nda gerekli işbirliği ve koordinasyonun üst düzeyde temini, 1 Söz konusu Genelgelerin tamam Kurulumuzun internet sayfas nda yer almaktad r. Bu özet, Genelge numaralar dikkate al narak haz rlanm şt r. 5

12 4- Kaçakç l k İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Daire Başkanl ğ (KİHBİ) Bilgi Sistemi ile UYAP entegrasyonunun sağlanmas, 5- Haks z yakalama ve gözalt lar n önlenmesi, 6- Konuya ilişkin AİHM nin yaklaş m n n yeniden ilgililere hat rlat lmas, 7- Avrupa Birliği üyesi ülkelere özellikle terör suçlar na ilişkin yap lan iade taleplerinde, san ğa isnat edilen suç ile san ğ n somut eylemleri aras ndaki nedensellik bağ n n kurulmas na ilişkin olarak, tutuklama müzekkeresinde, sadece suçun vas f ve mahiyeti ve mevcut delil durumu gibi ibarelere yer verilmesi sebebiyle söz konusu müzekkerelerin Suçlular n Geri Verilmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin 12 nci maddesi kapsam nda bir tutuklama müzekkeresi olmad ğ gerekçesiyle reddedilmesi sebebiyle suçlular n iadesine ilişkin işlemlerin daha h zl ve sağl kl olarak yap labilmesi, (Ek-4) Genelgede; UYAP ve KİHBİ entegrasyonundan bahsedilerek bu alanda 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren sadece UYAP Arananlar Bilgi Sisteminin kullan lmas hedeflenmektedir. Böylece, yarg n n h zland r lmas na katk sağlanacakt r. Örneğin, fiziki ortamda hiçbir işlemin gerçekleştirilmemesi sebebiyle tek bir tuşla ve h zl bir biçimde birimler aras nda evrak n elektronik ortamda geçişine imkan sağlanarak insan unsurundan kaynaklanan gecikmelere yer verilmeyecek ve bu konuda muhtemel kötüye kullan mlar n önüne de geçilmiş olacakt r. Eski uygulamada, bir yakalama emri ç kar ld ktan sonra imzalan p postayla ya da zimmet karş l ğ nda ilgili deftere kaydedilmesini müteakiben kolluğa gönderilmekte, kollukça KİHBİ Bilgi Sistemine giriş yap lmaktayd. Bu alanda ülke genelinde; emniyette yaklaş k 2250 polis memuru, jandarma da ise 450 jandarma görevlisi, toplam 2700 kişi istihdam edilmektedir. Bu rakamlar sadece bu evraklar n girdisi, takibi ve kald r lmas gibi işlemlerin yap lmas nda istihdam edilen kişi say s n göstermektedir. Yap lan bu işlem zaten UYAP Arananlar Bilgi Sistemi içerisinde bulunmaktad r. Ayr ca, ikinci kez bu işlemlerin yap lmas na gerek bulunmamaktad r. Zaman, emek ve insan gücü kayb ndan başka bir şey değildir. Bu itibarla, 2006 y l ndan itibaren imzalanan protokol gereğince bugüne kadar yap lan çal şmalar, toplant lar ve fikir al şverişleri ile test uygulamalar n n doğal bir sonucu olarak tek bir bilgi kaynağ n n bu işlemlerin yap lmas için kullan lmas nda zorunluluk bulunmas sebebiyle bu Genelge düzenlenmiştir. UYAP Bilişim Sisteminin benzer alanlarda kullan lmas ndan edinilen pozitif tecrübeler bulunmaktad r. Örneğin, Karayollar Trafik Kanununda yap lan bir değişiklikle POL-NET üzerinden UYAP vas tas yla hâkimler ve icra müdürlerinin doğrudan veri taban nda araç kay tlar üzerine tahdit koyma yani elektronik haciz uygulama ve bunlar n kald r lmas işlemlerini icra edebilmeleri sayesinde, bu entegrasyonun sağlanmas ile birlikte bugüne kadar 4 milyon civar nda tahdit konulmuş, 1,5 milyon civar nda da tahdit kald r lm şt r. Sadece posta giderleri hesapland ğ nda 5,5 milyon tahdit koyma ve kald rma yaz s n n toplam maliyetinin 27,5 milyon TL olduğu görülmüştür. Bunun yan nda insan unsurunun kullan lmas ndan doğabilecek bir k s m suiistimallerin önüne geçilmiştir. Sadece bu işlemin yap lmas nda görevlendirilen yaklaş k 2 bin trafik polisinin asli görevlerini yapmas n n yolu aç lm şt r. Bu örnekten de anlaş lacağ üzere, bu Genelge ile sadece emek, zaman, maliyet, 6

13 işgücü tasarrufu bak m ndan değil ayn zamanda konuya muhatap edilen kişilerin hak ve özgürlüklerinin teminat aç s ndan da bir kazan m elde edilmiş olacakt r. Söz konusu bu faydalar n sağlanabilmesi için Genelgenin ekinde bulunan formlar n UYAP Bilişim Sisteminde oluşturulmas, girişinin sağl kl bir şekilde yap lmas, takibi, güncellenmesi, silinmesi ya da kald r lmas gerekmektedir. 1 Ocak 2012 tarihine kadar UYAP Bilişim Sistemi ile KİHBİ Bilgi Sisteminin birlikte kullan lmas, bu tarihten sonra ise yap lacak sorgulamalarda UYAP kay tlar esas al nacakt r. 5-Zorla Getirme Kararlar Genelgede, zorla getirme müessesesinin uygulanmas nda yaşanan kimi sorunlara değinilmiş, özellikle tan klar n zorla getirilmesinde orant l l k ilkesine uyulmas, çocuklar aç s ndan son çare prensibi ve zorla getirmenin belgelendirilmesi gibi AİHM nin de benimsediği önemli usul kurallar hat rlat lm şt r. Yukar da (4) No lu Genelgeye ilişkin özette de ifade edildiği üzere, bu Genelgenin de kişi özgürlüğü ve güvenliğine yönelik önemli hususlar içerdiği ve bu hak bak m ndan güvence sağlayacağ değerlendirilmektedir. 6-İnfaz ve Denetimli Serbestlik İşlemleri 2008 y l Ulusal Program nda Türk Ceza Kanununda ayr mc l k fiili suç olarak düzenlendiği, ayr ca Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz Hakk nda Kanunda infazda ayr mc l k yasağ na yer verildiği belirtilmiş olup, ceza infaz kurumlar n n uluslararas standartlara uygun hale getirilmesi yönündeki çal şmalara devam edileceği ve denetimli serbestlik hizmetlerinin etkinleştirilerek yayg nlaşt r lacağ ifade edilmiştir. AB ilerleme raporlar ve istişari ziyaret raporlar nda, ceza adalet sisteminin etkin olmas ndan söz edilmektedir. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infaz, bu sistemin önemli bir parças n oluşturmaktad r. Mahkemelerce verilen kararlar n infaz n n sağlanmas sistemin bir bütün olarak işlemesinin bir göstergesidir. Bu kapsamda, söz konusu Genelgede, belli başl ve bugüne kadar uygulamada s kça sorulan sorunlu alanlar başl klar yla birlikte değerlendirilmiş ve uygulama birliği sağlamaya dönük ifadeler kullan larak infaz n h zland r lmas ve bu alandaki karmaş kl ğa son verilmesi, böylece mahkemelerce verilen cezalar n ve güvenlik tedbirlerinin infaz n n h zl bir şekilde sağlanmas hedeflenmiştir. Genelgede belirtilen hükümler, ayn zamanda ülkemizin kabul ettiği Yarg Reformu Stratejisi Belgesi ve diğer planlarla da örtüşmektedir. Adalet Bakanl ğ Bilgi İşlem Dairesi Başkanl ğ yetkilileriyle müzakere edilerek bilhassa UYAP n kullan lmas n n yayg nlaşt r lmas suretiyle infaz n h zland r lmas na işaret edilmiştir. Bu doğrultuda, Genelgede; özellikle hapis cezalar n n infaz konusunda öncelikle d ş ilamat n kald r larak UYAP ortam nda infaz evraklar n n temin edilmesi, ilamlar n takipsiz ve özellikle kay t d ş b rak lmamas n n sağlanmas bak m ndan infaz işlemlerinin güvenli elektronik imza kullan lmak suretiyle UYAP sisteminde belirlenmiş olan dosya türüne göre (infaz, esas veya denetimli serbestlik genel defteri vs.) kay tlar n yap lmas ve denetiminin sağlanmas esas 7

14 benimsenmiş, genel olarak ceza ve güvenlik tedbirlerinin infaz nda izlenmesi ve uyulmas gereken önemli hususlar vurgulanm şt r. Genelgede; Adli ve idari para cezalar n n tahsili, Koşullu sal verilen hükümlülerin takip işlemleri, Hapis cezas n n infaz n n hastal k sebebiyle ertelenmesi, Belli haklar kullanmaktan yoksun b rak lma, İnfaz edilen hapsin süresinin adli para cezas n karş lamamas, Tazyik hapsi ilamlar n n infaz, Yüksek güvenlikli sağl k kurumlar, Denetimli serbestlik kararlar n n infaz, Yükümlülüksüz denetim, Uyuşturucu veya uyar c madde kullanan kişi hakk nda öngörülen tedavi ve denetimli serbestlik kararlar, Mükerrirler hakk nda cezan n infaz ndan sonra uygulanmak üzere verilen denetimli serbestlik tedbiri kararlar konu başl klar olarak belirlenmiş ve ayr nt l bir biçimde uygulay c lara aktar lm şt r. 7- Adli Kolluğun, Görev Yetki ve Sorumluluklar 2008 y l Kat l m Ortakl ğ Belgesi Siyasi Kriterler bölümünde tüm kolluk kuvvetleri kurumlar n n güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunlar n statü ve işleyişlerinin, kurumlar aras işbirliğinin geliştirilmesi dahil olmak üzere, AB standartlar yla uyumlaşt r lmas na devam edilmesi gereğine öncelikler aras nda yer verilmiştir y l Ulusal Program nda Anayasadaki yürütme ve yarg erklerinin ayr l ğ ve bağ ms zl ğ ilkesi temelinde suç kovuşturma ve soruşturmas nda kolluk-savc l k görev, yetki ve sorumluluklar n n AB ülkelerindeki en iyi uygulamalar doğrultusunda düzenlenmesinin sürdürüleceği belirtilmiş olup, buna ek olarak suç analizi ile suç araşt rma ve soruşturmas nda görevli kolluğun adli kapasitesinin artt r lmas na devam edileceği ifade edilmiştir. AB İlerleme Raporlar nda Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun uygulanmas na yönelik olarak, adli kolluğun kurulmas n n savc lar ve kolluk kuvvetleri aras nda gerginliğe neden olduğu, İçişleri ve Adalet Bakanl klar n n bu hususta iki ayr genelge yay mlam ş olmalar na rağmen, savc lar n adli kolluğun etkin denetiminde zorluklarla karş laşt klar belirtilmiştir. Bunun yan nda kamuoyu taraf ndan bilinen baz davalara ilişkin soruşturmalardaki baz aksamalar n, polis ve jandarman n çal şmalar n n geliştirmesi ihtiyac n n yan s ra, polis ve jandarma ile yarg aras ndaki ilişkilerin geliştirilmesi ihtiyac n gösterdiği Raporlarda yer alm şt r. İtalyan Yarg ç Luca PERİLLİ nin Avrupa Komisyonu taraf ndan düzenlenen Yarg ve Temel Haklar Fasl Bağ ms z Uzman Ziyareti kapsam nda Ocak 2011 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonucunda haz rlad ğ Yarg n n Etkililiği ve Ceza Yarg lama Sistemi Hakk ndaki Raporda, Adli Kolluğun Rolü ve İşlevi başl ğ alt nda adli kolluğun savc ile olan ilişkisine değinilmiş ve savc lar n adli kolluğun soruşturma sürecinde amiri olduğu vurgulanm ş, emir ve talimat vermeye yetkili olduğu belirtilmiştir say l Ceza Muhakemesi Kanununun 161 inci maddesi ile de uyumlu olarak uygulamada savc lar n adli kollukla nas l koordinasyon kurduğu aç klan rken, telefon görüşmeleri veya yaz şma yönteminin kullan ld ğ belirtilmiştir. Raporda, ayr ca Adli Kolluğa İlişkin Yönetmeliğin uygulanmas, savc l klara bağl polis birimlerinin kurulmas ile zorlu suçlarla ilgili soruşturmalar için savc l klara bağl uzmanlaşm ş adli kolluk birimlerinin oluşturulmas ; savc l klar n polise soruşturma teknikleri konusunda talimatlar vermesi; yaz l rehber ilkelerin yay mlanmas ; polis soruşturmalar n n öncelikleri, polis raporlar n n içeriklerine ilişkin rehber ilkeler, tercihan bilişim araçlar olmak üzere düzgün iletişim kanallar, soruşturmalar n süresi, delil arama için araçlar, polis taraf ndan yap lan çal şman n nitelik ve niceliğiyle ilgili 8

15 anlaşmalar, savc l klardan geri dönüşler hakk nda yaz l protokoller oluşturulmas konular nda tavsiyeler yer almaktad r. Avrupa Konseyi, (2000)19 say l Tavsiye Karar nda, savc n n adli kolluğu görevi esnas nda takip ederken ona talimat vermesini, hangi olaylara ve personele öncelik verileceğini belirleyebileceğini, verilen talimatlara uyulup uyulmad ğ n denetleyeceğini ve gerekirse yapt r m uygulayabileceğini ifade etmiştir. Genelgenin, adli kolluğun görev, yetki ve sorumluluklar na ilişkin konularda İlerleme Raporlar nda ve Bağ ms z Uzman Ziyareti raporunda belirtilen Cumhuriyet Savc l klar n n adli kollukla ilişkileri yönünden farkl uygulamalar n mevcut olduğuna ilişkin eleştirilerini ortadan kald rmaya yönelik önemli bir ad m olacağ değerlendirilmektedir. Söz konusu Genelgede; Luca PERİLLİ taraf ndan haz rlanan Raporda da belirtilen özellikle adli kolluk ve savc l k ilişkilerinde; uygulamada s kça yaşanan sorunlar n giderilmesi ve birlik sağlanmas bak m ndan savc l k ve adli kolluk aşamas nda izlenecek kurallara yer verilmiştir. Ülke genelinde uygulamada sorunlu olan alanlar başl klar halinde işlenmiştir. En üst dereceli kolluk amirlerinin hukuki durumu ve adli kolluk sorumlular, Vukuat raporu bildiriminin soruşturman n gizliliğine etkisi, Sahil Güvenlik Komutanl ğ görevlilerinin yürüttüğü soruşturmalar n kapsam bu başl klar aras ndad r. Öte yandan, savc taraf ndan verilen sözlü emir veya yaz l talimatlar n, her bir soruşturma türüne özgü olacak biçimde adli kolluk birimlerinden araşt r lmas istenilen asgari standartlar da belirlenerek yeterli aç kl kta ve yol gösterecek biçimde maddeler hâlinde yaz lmas esas benimsenmiştir. Adli kolluğa yönelik koordinasyon toplant lar yap lmas, çeşitli eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu suretle adli kolluk hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi amac yla adli işlemlerin denetlenmesi Cumhuriyet savc lar ndan istenmiştir. Kolluktaki işbölümü ve uzmanlaşmaya dikkat edilerek, belirli bir amaca özgü olarak yap land r lm ş kaçakç l k ve organize suçlarla mücadele, terörle mücadele ve asayiş gibi birimlerin bu kapsamdaki suçlar n ayd nlat lmas nda görevlendirilmesine özen gösterilmesi ifade edilmiştir. İlgili birimlerin gerek yaz l gerekse sözlü görüşleri al nm ş ve mümkün mertebe işbirliği anlay ş yla sorunlu alanlar n çözümüne gayret edilmiştir. Bununla birlikte en üst dereceli kolluk amiri, değerlendirme raporu ve adli kolluk sorumlusu kavramlar üzerinde bir k s m tart şmal hususlar bulunmaktad r. Özellikle değerlendirme raporlar n n içerik ve şekli ile kimler hakk nda doldurulacağ ve gönderilme şekli ile ilgili hususlar n, söz edilen formun doldurulmas ve idareye gönderilmesine ilişkin işlemin savc lar n idari görevlerine ilişkin bir konu olduğu nazara al narak 5271 say l Ceza Muhakemesi Kanununun 167 nci maddesi uyar nca Adalet ve İçişleri Bakanl klar nca ç kar lan Yönetmelik hükümleri ve an lan Bakanl klar n diğer ikincil düzenlemeleri doğrultusunda değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Genelgeye göre, il emniyet müdürü ve il jandarma komutan 2005 sonras yasa değişikliği çerçevesinde en üst dereceli kolluk amiridir say l Kanunun 161 inci maddesinin beşinci f kras n n gerekçesinde aç kça zikredildiği üzere en üst dereceli kolluk amirinin adli kolluk 9

16 görevi vard r. Ayr ca, Ülke genelinde 20 gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinde nezdinde görevlendirilecek gümrük muhafaza ve kaçakç l k istihbarat müdürleri ve adli görev icra eden sahil güvenlik birlik komutanlar da hem adli kolluk sorumlusu hem de en üst dereceli kolluk amiridir. İleride savc l k ile kolluğun elektronik ortamda entegrasyona geçmesi ve soruşturmaya ilişkin tüm işlemlerin bilişim sistemleri vas tas yla gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Orman görevlileri de diğer adli kolluk kapsam nda adli kolluktur. Orman Kanununda adli yetki orman işletme şefine tan nd ğ ndan bu kişiler de adli kolluk sorumlusudur. 8- İnsan Haklar İhlâlleri İle İşkence ve Kötü Muamele İddialar na İlişkin Soruşturmalar 2008 y l Kat l m Ortakl ğ Belgesinin, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi başl kl k sm nda, AİHS ve Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin tavsiyeleri doğrultusunda işkence ve kötü muameleye karş "s f r hoşgörü" politikas bağlam nda kabul edilen önlemlerin uygulanmas n n sağlanmas ve suçun cezas z kalmas ile mücadelenin yoğunlaşt r lmas hususlar na yer verilmiştir. Savc lar n, iddialara ilişkin olarak faillerin belirlenip mahkemeler taraf ndan cezaland r lmas n sağlayacak şekilde zaman nda ve etkili soruşturmalar yürütmelerinin sağlanmas bu kapsamdaki öncelikler aras nda yer almaktad r. Genelgenin bu öncelikler ile uyumlu olduğu değerlendirilmektedir y l Ulusal Program nda, İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi başl ğ alt nda Genelgenin de amaçlar aras nda yer alan baz önceliklere yer verilmektedir. Bu öncelikler özetle: AİHS ve Türk Ceza Kanunu hükümleri ile Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi tavsiyeleri doğrultusunda işkence ve kötü muameleye karş s f r hoşgörü politikas kapsam nda kabul edilen önlemlerin tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde uygulanmas ve cezas zl ğ n önlenmesine önem verilmeye devam edilmesi; uygulamada meydana gelebilecek olumsuzluklara karş başta hakim, Cumhuriyet savc s ve kolluk kuvveti mensuplar na yönelik olmak üzere insan haklar ve soruşturma teknikleri konusunda eğitim çal şmalar n n sürdürülmesi, AİHS in 3. maddesi, konuyla ilgili Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi (AİHM) içtihad ve bunlar n Türk hukukuna yans malar hakk ndaki eğitimlere devam edilmesi; ç kar lan genelgelerle işkence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik olarak kabul edilen yasa ve yönetmeliklerin etkin bir şekilde uygulanmas n sağlamaya devam edilmesi ve suç analizi ile suç araşt rma ve soruşturmas nda görevli kolluğun adli kapasitesinin artt r lmas n n sürdürülmesidir. Ayr ca, geliştirilmiş ifade alma ve sorgulama tekniklerinin kullan m n n yayg nlaşt r lmas öngörülmektedir. Genelgenin, söz konusu öncelikleri karş lamaya yönelik hükümler içerdiği değerlendirilmektedir. Nitekim, 2008 y l İlerleme Raporunda işkence ve kötü muamelenin önlenmesine ilişkin mücadelede s n rl çaba gösterildiği, gözalt nda veya resmi gözalt merkezleri d ş nda işkence ve kötü muamele iddialar endişe kaynağ olduğu ve işkence ve kötü muamelenin önlenmesi için çabalar n güçlendirilmesi gerektiği vurgulanm şt r Y l İlerleme Raporunda ise yasal çerçevenin, işkence ve kötü muameleye karş geniş kapsaml tedbirleri içerse de, bunlar n uygulanmas ile işkenceye karş s f r tolerans politikas n n tam olarak uygulanmas n n s n rl kald ğ ifade edilmiştir. Ayr ca işkence ve kötü muamele iddialar ile faillerin cezas z kalmas hususlar n n kayg kaynağ olmaya devam 10

17 ettiği ve bu konudaki iyileştirme çal şmalar n n Türk yetkililerin öncelikli konusu olmas gerektiği belirtilmiştir Y l İlerleme Raporunda her ne kadar işkence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik olumlu eğilimin devam ettiği ifade edilmekte ise de insan haklar ihlallerinin cezas z kald ğ belirtilerek bu husustaki mücadele çabalar nda, adli yarg da birikmiş iş yükü konusunun yeterince dikkate al nmad ğ vurgulanm şt r. 23. Fas l Gayriresmi Tarama Sonu Raporunda, işkence ve kötü muamele iddialar na ilişkin yarg önüne getirilen vakalar n say s n n yetersiz olduğu ve işkence ve kötü muamele suçlar n işlediği iddia edilen kişilere yönelik dava süresinin uzun olduğu belirtilerek, Türkiye nin işkenceye karş s f r tolerans politikas na devam etmesi, Adli T p Merkezinin bağ ms zl ğ n n güvence alt na al nmas, tüm ülkede İstanbul Protokolünün uygulanmas na yönelik çabalar n artt r lmas ve hapishane koşullar n n iyileştirilmesine yönelik çabalara devam edilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. İlerleme Raporlar nda ve Tarama Sonu Raporunda belirtilen bu hususlar, konunun ülkemiz bak m ndan önemini ortaya koymaktad r. İtalyan Yarg ç Luca PERİLLİ nin Avrupa Komisyonu taraf ndan düzenlenen Yarg ve Temel Haklar Fasl Bağ ms z Uzman Ziyareti kapsam nda Ocak 2011 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonucunda haz rlad ğ Yarg n n Etkililiği ve Ceza Yarg lama Sistemi Hakk ndaki Rapor un ilgili k sm nda, kamu görevlileri taraf ndan gerçekleştirilen işkence ve kötü muamele iddialar na ilişkin olarak yap lan soruşturmalarda devletin, başvuran kişinin bilgi ve belgelere erişimini sağlamas gerektiği belirtilmiş olup, soruşturman n etkililiğinin önemi vurgulanm şt r. Rapora göre; soruşturman n etkiliğinin sağlanabilmesi için savc n n yerine getirmesi gereken görevler şunlard r: kolluk görevlilerinden ayr nt l ifade al nmas, kolluk görevlilerinin ifadelerinde yer alan olaylar n sorgulama yoluyla yeniden değerlendirilmesi, kolluk görevlilerinin silahlar na ilişkin adli t p raporlar al nmas yoluyla şikayet edilen ve şikayet konusu olaylarla ilişkilerinin belirlenmesi, olay mahallinin parmak izleri ve diğer izler bak m ndan incelenmesi, şikayete ilişkin bilgi verebilecek kişilerin ifadelerinin al nmas, işlemlerin kolaylaşt r lmas ve h zland r lmas, olaylar n savunman n ve t bbi raporu veren doktorun sorgulanmas suretiyle araşt r lmas. Bu çerçevede savc taraf ndan bütün görgü tan klar na, adli t ptan al nabilecek bütün bilgilere ve ölüm halinde yaralanmalar konusunda ayr nt l bilgi ile klinik bulgular n objektif yorumunu içeren otopsi raporlar ndan yararlan larak olaya ilişkin gerçeğin araşt r lmas gereği ifade edilmektedir. Raporda ayr ca, kamu görevlileri hakk nda işkence ve kötü muamele iddialar na ilişkin olarak yap lan incelemelerde, bağ ms zl ğ n ve tarafs zl ğ n sağlanabilmesi için, soruşturman n yürütülmesi konusunda bütün görev ve sorumluluğun savc da olmas gerektiği belirtilmektedir. Bu kapsamda sadece kurumsal ve hiyerarşik olarak bağ ms zl ğ n yeterli olmad ğ, uygulamada da bağ ms zl k sağlanmas gerektiği vurgulanmaktad r. Sonuç olarak Uzman PERİLLİ taraf ndan yap lan öneriler çerçevesinde, devletin, şikayet sahibinin gerekli bilgilere erişimini sağlamas, soruşturman n etkililiğin sağlanmas ve savc n n AİHM kararlar nda yer verilen görev ve sorumluluklara sahip olmas, soruşturman n olayda ad geçen kişi ve kurumlardan bağ ms z yürütülmesinin temin edilmesi yer almaktad r. Genelgede; insan haklar ihlalleri ile işkence ve kötü muamele konusunda Anayasal dayanaklardan başlayarak, hukukumuzda son y llarda Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu başta olmak üzere çeşitli değişikliklere ve ilerlemelere yer vermekte 11

18 olup, bunun yan nda söz konusu alanda uluslararas hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerimizi de hat rlatmaktad r. Genelge ile, bu bak mdan özellikle insan haklar ihlalleri ile işkence ve kötü muamele konusunda gösterilmesi gereken hassasiyet, soruşturman n aç klanan ilkelere uygun olarak bizzat savc lar eliyle yap lmas, AİHM kararlar n n takip edilmesi ve bu konuda fark ndal ğ artt racak tedbirlerin al nmas hususlar na yer verilmiştir. Böylece, Avrupa Birliği müktesebat aç s ndan insan haklar na genel bir perspektif sunmaktad r. Söz konusu bu Genelge, 30 Haziran 2011 tarihinde yap lan Genel Kurul toplant s nda da kabul edildiği üzere; Adalet Bakanl ğ Ceza İşleri Genel Müdürlüğü taraf ndan 01/01/2006 tarihinde ç kar lan Soruşturmalarda insan haklar ihlâllerine yol aç lmamas ve İşkence ve kötü muamele iddialar na ilişkin olarak yap lan soruşturmalar konulu genelgeler birleştirilerek güncellenmiştir. Genelge de temel olarak insan haklar na ve adil yarg lanma ilkesine uygun olarak soruşturma işlemlerinin yap lmas vurgulanm şt r. Bu konuda ulusal mevzuat hükümleri ile AİHS ve AİHM bak ş aç s genel hatlar yla belirtilmiştir. AİHM nin Türkiye, Birleşik Krall k, Rusya ve İngiltere hakk nda vermiş olduğu emsal kararlara at f yap lm şt r. Genelge metnine konuyla doğrudan ilgili sözleşmelere at f yap lm ş, fark ndal ğ n art r lmas amaçlanm şt r. (İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karş Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, 20 Nisan 2000 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun A/RES/55/89 say l karar yla Birleşmiş Milletler belgesi haline gelen İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanl k D ş, Aşağ lay c Muamele veya Cezalar n Etkili Biçimde Soruşturulmas ve Belgelendirilmesi için El K lavuzu (İstanbul Protokolü). 9- Ölü Muayene ve Otopsi İşlemlerinin Yerine Getirilmesi Otopsi işlemlerine ilişkin önemli belgeler aras nda; Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 31 Ekim 1990 tarihli ve 6332 say l raporu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 2 Şubat 1999 tarihinde kabul edilen R (99)3 say l tavsiyesi, Birleşmiş Milletlerin (BM) Model Otopsi Protokolü ve AİHM nin muhtelif kararlar bulunmaktad r. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 31 Ekim 1990 tarihli raporunda; otopsinin tan m na ve otopsiye neden gerek duyulduğu gibi genel bilgilere yer verildikten sonra Avrupa Konseyine üye devletlerdeki düzenlemelerden baz örneklere yer verilmiştir. Bu raporda; otopsinin eğitimli ve tecrübeli bir adli patolojist taraf ndan gerçekleştirilmesi, tutuklulukta gerçekleşen bir ölüm bak m ndan en ufak bir şüphenin bulunmas halinde otopsinin gerçekleştirilmesi gibi baz temel hususlara yer verildiği görülmektedir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin R (99)3 say l tavsiyesinde; olay yeri incelemesindeki önemli hususlara, polisin ve medikolegal uzman n rollerine yer verilmiş ve medikolegal otopsinin mümkün olmas halinde otopsinin, en az ndan biri adli patoloji konusunda uzman iki doktor taraf ndan gerçekleştirilmesi gerektiğine değinilmiştir. Otopsiye başlamadan önce yap lmas gerekenler ile otopsi s ras nda gerçekleştirilecek d ş ve iç inceleme raporda ayr nt l bir şekilde ele al nm şt r. Söz konusu belgede, otopsi raporu bak m ndan da baz hususlara dikkat çekilmiş, raporun aç k, okunabilir ve t pla ilgisi olmayan okuyucular taraf ndan da anlaş labilir olmas gibi hususlara da yer verilmiştir. Raporda, ölümün sebebine ilişkin birden 12

19 fazla alternatif olmas ve bunlar aras nda ayr m yapman n mümkün olmamas halinde uzman n bu alternatifleri tan mlamas ve mümkünse bunlar olas l klara göre s ralamas gerektiği, ancak bunun mümkün olmamas halinde ölüm sebebinin tespit edilemez olarak nitelendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Raporda dikkat çeken bir başka husus da otopsi tarihi ile düzenlenen geçici raporun tarihi aras nda bir ya da iki günden daha fazla zaman geçmemiş olmas n n ve otopsi tarihi ile raporun nihai halinin tarihlerinin de mümkün olduğunca yak n olmas gerektiğinin belirtilmiş olmas d r. BM Model Otopsi Protokolü, temel bir otopside gerçekleştirilecek ad mlara ilişkin olarak kapsaml bir denetim listesi öngörmektedir. Bu kapsamda uygun bir şekilde inceleme yap lmas n teminen incelemeyi yapacak uzmana en az 12 saatlik bir zaman dilimi tan nmas n n önemine değinildiği de görülmektedir. Protokolde olay yerindeki incelemenin ve otopsinin gerçekleştirilmesi s ras ndaki incelemenin nas l olacağ na ilişkin ayr nt l tespitler bulunduğu görülmektedir. Genelgede; hem BM Protokolüne at f yap larak burada belirtilen hususlar n göz önünde bulundurulmas n n istenmesi hem de söz konusu Protokolün Türkçe ve İngilizce metinleri Genelgeye eklenmiştir. Ayr ca İtalyan Yarg ç Luca PERİLLİ nin Avrupa Komisyonu taraf ndan düzenlenen Yarg ve Temel Haklar Fasl Bağ ms z Uzman Ziyareti Kapsam nda Ocak 2011 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonucunda haz rlad ğ Yarg n n Etkililiği ve Ceza Yarg lama Sistemi Hakk ndaki Raporun ilgili k sm nda, savc lar n delilleri korumas kapsam nda otopsi kurumuna da yer verilmiş, bu kurumun, gerçekleşen ölümün sebebi de dahil olmak üzere klinik bulgular n objektif bir şekilde analizi bak m ndan önemine değinilmiş ve bu kapsamda da Salman/Türkiye ye Karş Karar na at f yap lm şt r. AİHM nin 27 Haziran 2000 tarihli ve 21986/93 başvuru numaral söz konusu karar nda özetle, tüm klinik bulgular içeren objektif bir otopsi yap lmas n n önemi vurgulanmaktad r. Yarg Reformu Stratejisi ve Eylem Plan nda ise genel olarak Adli T p Kurumunun kapasitesinin güçlendirilmesi kapsam nda uluslararas kalite standartlar na uygunluk, teknolojik gelişmelerin takibi, insan kaynaklar kapasitesinin geliştirilmesi gibi hususlara yer verildiği görülmektedir. Belirtilen belgeler ve bu belgelerdeki hususlar genel olarak değerlendirildiğinde, genelgenin isabetli unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir. Genelgede hem olay yeri incelemesi hem de ölü muayenesi ve otopsi s ras nda yap lmas gerekenler ayr nt l bir şekilde ve yukar da belirtilen belgelerle uyumlu olarak ele al nm şt r. 30 Haziran 2011 tarihinde yap lan Genel Kurul toplant s nda da kabul edildiği üzere; Adalet Bakanl ğ Ceza İşleri Genel Müdürlüğü taraf ndan düzenlenen Faili meçhul olay ve cinayetler konulu genelgenin otopsiyle ilgili bölümü bu genelge içerisine al narak mükerrerliklerin önüne geçilmiştir. Genelge de temel olarak soruşturman n vazgeçilmez delillerinden biri olan ölü muayene ve otopsi işlemlerinin yürütülen soruşturman n ayd nlat lmas nda önemli rolü göz önüne al narak bu işlemlerin eksiksiz ve h zl yap lmas gerektiği vurgulanmaktad r. 13

20 Genelge haz rlan rken ölü muayene ve otopsi işlemlerine ilişkin ulusal mevzuat hükümleri ile AİHS ve AİHM nin bak ş aç s genel hatlar yla ele al nm ş ve bu kapsamda genelge konusu ile ilgili olan AİHM kararlar na at f yap lm şt r. Organ ve Doku Nakli ile ilgili 2238 say l Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü f kras kapsam nda meydana gelen adli vakalar sonucu gerçekleşen beyin ölümlerinde organ ve doku nakli yap labilmesine ilişkin kurallar aç klanm şt r. Böylece, otopsi işlemlerinin yap lmas n n yan s ra yaşam hakk aç s ndan son derece önemli olan bir konuya da hizmet etmesi bak m ndan ilk defa uygulay c lara bu husus bir genelgede hat rlat lm şt r. Bu konunun savc lara duyurulmas, özellikle Sağl k Bakanl ğ ve Adli T p Kurumu taraf ndan genelge yap lmas istenilmiştir. Yine üniversiteler ve Adli T p Kurumu Başkanl ğ n n talepleri doğrultusunda kimsesiz cesetlerin bilimsel araşt rmada kullan lmas na dair ilkeler belirlenmiştir. 10- Soruşturma Usul ve Esaslar Genelgede, insan haklar na sayg l bir şekilde maddi gerçeğin araşt r lmas ve adil bir yarg laman n yap labilmesi için soruşturmalar n zaman nda, etkin, eksiksiz, süratli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi hususunun önemine yer verildiği görülmektedir. Bu çerçevede, kolluğun görevini yerine getirdiği s rada tereddüt ettiği hususlarda ne şekilde hareket edileceği, gereksiz yaz şma ve kar ş kl klara mahal verilmemesi bak m ndan önem arz eden hususlar, gözalt süresinin çok iyi değerlendirilmesi, soruşturmalarda tutuklu işlere öncelikle bak lmas, adil yarg lanma ilkesinin ihlal edilmemesi ve savunma hakk n n k s tlanmamas bak m ndan yap lmas gerekenler ile şüphelilerin müdafi yard m ndan yararland r lmas konusunda hassasiyet gösterilmesi, mağdur haklar gibi hususlara da yer verilmiştir y l Kat l m Ortakl ğ Belgesinde kolluk kuvvetlerinin insan haklar ve soruşturma teknikleri konular ndaki eğitimi konusuna değinilmiştir y l Ulusal Program nda da bu konuya yer verilmiş, ayr ca özgürlük ve güvenlik hakk ile adil yarg lanma hakk ele al nm şt r. Söz konusu belgelerde yer verilen konular n Genelgede belirtilen konularla örtüştüğü değerlendirilmektedir. İlerleme Raporlar nda genel olarak; yarg lama öncesi gözalt yla ilgili yasal prosedürlerin, AİHS in hükümleriyle ve AİHM nin içtihatlar yla uyumlaşt r lmas, polis okullar nda insan haklar konusunda gerçekleştirilecek eğitimlerin ve kolluk kuvvetlerinin çeşitli konulardaki eğitiminin önemi, güvenlik güçlerinin faaliyetlerinin denetimi, kötü muameleye karş etkin önlemler al nmas, ifade özgürlüğüne getirilen k s tlamalar ve duruşma öncesi uzun tutukluluk süresi gibi hususlar n ele al nd ğ görülmektedir. Bu çerçevede de Genelgenin, genel itibar yla olumlu bir ad m olduğu değerlendirilmektedir. 30 Haziran 2011 tarihinde yap lan Genel Kurul toplant s nda da kabul edildiği üzere; daha evvel Adalet Bakanl ğ Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen (22) No lu Faili meçhul olay ve cinayetler, (24) No lu Şüphelilerin müdafi yard m ndan yararland r lmas, (34) No lu Toplant ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa ayk r l k, (36) No lu Devlet demiryollar nda meydana gelen kazalarla ilgili soruşturmalar, (37) No lu Orman yang nlar konulu genelgeler, soruşturma işlemlerinin hassasiyetle takibi hususunda savc lara 14

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELERİ (ÖZET BİLGİ NOTU) 1

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELERİ (ÖZET BİLGİ NOTU) 1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELERİ (ÖZET BİLGİ NOTU) 1 1-Hâkim ve Savcıların Yıllık, Mazeret, Hastalık Ve Refakat İle Aylıksız İzinleri Genelgede; hâkim ve savcıların yıllık, mazeret, hastalık

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : B.03.1.HSK.0.70.12.04-010.06.02-141-2011/105/5550 26/01/2012 Konu : (4) ve (6) No lu Genelgelerin uygulanmasında yaşanan kimi sorunlar CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ TAVSİYE YAZISI KISALTMALAR III V VI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1. Dersin Adı, Konusu, Amacı ve Plânı 1 2. Ceza Muhakemesi Hukukunun Anayasal Düzenle İlişkisi 4 3. Ceza Muhakemesi

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR

5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR KASIM 2006 1 I. GİRİŞ Bilindiği üzere, 13.04.2006

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, sınıfı,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Dr. Ali Rıza ÇAM ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Savcılık İle Kolluk Arasındaki Adli İşlemlerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Ceza Soruşturma Sürecine Etkisinin Mukayeseli İncelenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TEMMUZ 2012 31 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Say : 28370 GENELGE Başbakanl ktan: Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Plan GENELGE 2012/16

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ YIL DEĞERLENDİRME RAPORU

TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ YIL DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ YIL DEĞERLENDİRME RAPORU Bilindiği üzere, 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni ceza mevzuatı sonrası,

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-15755 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BD856308231* Sayı : 47334775/045.03/ Konu : İmza Yetkileri Yönergesi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 21.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20821 KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı