INTERNET ÜZERĐNDEN ABCD TEMEL AFET BĐLĐNCĐ EĞĐTĐMĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INTERNET ÜZERĐNDEN ABCD TEMEL AFET BĐLĐNCĐ EĞĐTĐMĐ"

Transkript

1 INTERNET ÜZERĐNDEN ABCD EĞiTĐMĐ GĐRĐŞ REHBERĐ TEMEL AFET BĐLĐNCĐ EĞĐTĐMĐ

2 BÖLÜM 7: YAPILAN EĞĐTĐMLERĐN KAYITLARA EKLENMESĐ PROJE ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMALARI ĐÇĐN, VERĐLEN HER EĞĐTĐMĐN ĐNTERNET ÜZERĐNDEN BĐR VERĐ TABANINA KAYDEDĐLMESĐ GEREKMEKTEDĐR.

3 KAYDEDĐLMESĐ GEREKEN BĐLGĐLER PROJE ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMALARI ĐÇĐN GEREKEN BĐLGĐLER ĐKĐ ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLANMAKTADIR; 1. ABCD EĞĐTMENLERINE AĐT KĐŞĐSEL BĐLGĐLER 2.VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT EĞĐTĐM BĐLGĐLERĐ

4 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT BĐLGĐLER EĞĐTMENLERE AĐT KĐŞĐSEL BĐLGĐLERĐN SĐSTEME KAYDEDĐLMESĐ ve ŞĐFRE ALINMASI

5 KĐŞĐSEL BĐLGĐLER EĞĐTMEN EĞĐTĐMĐNDE BAŞARILI KATILIMCILARA GEÇĐCĐ KULLANICI ADI VE ŞĐFRE VERĐLĐR. EĞĐTMEN, BU KULLANICI ADI VE ŞĐFRE ĐLE SĐSTEME GĐRĐŞ YAPARAK KĐŞĐSEL BĐLGĐLERĐNĐ KAYDEDER.

6 KĐŞĐSEL BĐLGĐLER ABCD OKUL EĞĐTMENLERĐNĐN KAYDETMELERĐ GEREKEN KĐŞĐSEL BĐLGĐLERĐ ŞUNLARDIR 1. KĐŞĐSEL BĐLGĐLER Ad Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Meslek görev. vb. GENEL BĐLGĐLER 2. ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ Ev ve Đş Telefon Numaraları Ev ve Đş Adres Bilgileri Bölge Dışı Bağlantı Kişisi Adı ve Telefon Numarası 3. EĞĐTĐM BĐLGĐLERĐ Öğrenim Durumu Bilinen Yabancı Dil ya da Diller Afet Hazırlığı Đle Đlgili Daha Önce Alınmış Eğitimler (Đlkyardım, Yangın, Sivil Savunma, Telsiz) AHEP den Alınan Eğitimler

7 EĞĐTMENLERE AĐT KĐŞĐSEL EĞĐTMENLERĐN KĐŞĐSEL BĐLGĐLERĐNĐ KAYDETMELERĐ ĐÇĐN YAPMALARI GEREKENLER 1. ĐNTERNET ÜZERĐNDE YALOVA ĐL MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SĐTESĐNĐ AÇINIZ (yalova.meb.gov.tr) 2. ANA SAYFADA ĐLGĐLĐ LĐNKĐ TIKLAYINIZ

8 EĞĐTMENLERE AĐT KĐŞĐSEL

9 EĞĐTMENLERE AĐT KĐŞĐSEL 3. AÇILAN SAYFADA SĐZE VERĐLEN GEÇĐCĐ KULLANICI ADINI VE ŞĐFREYĐ YAZARAK SĐSTEME GĐRĐNĐZ BiR SONRAKi SLAYTTA EĞĐTĐM ALDIĞINIZ TARĐHE GÖRE GEÇĐCĐ KULLANICI ADI VE ŞĐFRENĐZĐ BULABĐLĐRSĐNĐZ!

10 DĐKKAT: GEÇĐCĐ ŞĐFRE VE KULLANICI ADINIZI ALMAK ĐÇĐN EĞĐTĐM TARĐHĐNĐN DOĞRU BĐLĐNMESĐ ÇOK ÖNEMLĐDĐR! Egitim tarihi : 24 Haziran 2003 Egitmenler : Zeynep Turkmen, Elif Tolak Gecici Kullanici Adi : yalovamem1 Gecici Sifre : ABCD1 Egitim tarihi : 25 Haziran 2003 Egitmenler : Zeynep Turkmen, Engin Sanduvac Gecici Kullanici Adi : yalovamem2 Gecici Sifre : ABCD2 Egitim tarihi : 17 Ekim 2003 Egitmenler : Zeynep Turkmen, Serif Baris Gecici Kullanici Adi : yalovamem3 Gecici Sifre : ABCD3 Egitim tarihi : 20 Ekim 2003 Egitmenler : Zeynep Turkmen, Yavuz Gunes Gecici Kullanici Adi : yalovamem4 Gecici Sifre : ABCD4 Egitim tarihi : 21 Ekim 2003 Egitmenler : Zeynep Turkmen, Elif Tolak Gecici Kullanici Adi : yalovamem5 Gecici Sifre : ABCD5 Egitim tarihi : 22 Ekim 2003 Egitmenler : Zeynep Turkmen, Oya Cakin Gecici Kullanici Adi : yalovamem6 Gecici Sifre : ABCD6

11 EĞĐTMENLERE AĐT KĐŞĐSEL

12 EĞĐTMENLERE AĐT KĐŞĐSEL 4. AÇILAN YENĐ SAYFADA Kişisel Bilgi Kaydı Ekle DÜĞMESĐNE TIKLAYINIZ.

13 EĞĐTMENLERE AĐT KĐŞĐSEL Kişisel Bilgi Kaydı Ekle DÜĞMESĐNE TIKLAYINIZ.

14 EĞĐTMENLERE AĐT KĐŞĐSEL 5. AÇILAN SAYFADA ABCD OKUL EĞĐTMENĐ KĐŞĐSEL BĐLGĐ FORMU BAŞLIĞI ALTINDA ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞAN BĐR FORM GÖRÜLECEKTĐR. A.Kişisel Bilgiler B.Đletişim Bilgileri C.Eğitim ve Afete Hazırlıkla Đlgili Kurs Bilgileri

15 EĞĐTMENLERE AĐT KĐŞĐSEL 6. A.Kişisel Bilgiler B.Đletişim Bilgileri C.Eğitim ve Afete Hazırlıkla Đlgili Kurs Bilgileri BAŞLIKLARI ALTINDA ĐSTENEN BĐLGĐLERĐ ĐLGĐLĐ KUTUCUKLARA YAZARAK YA DA KUTUCUKLARI AÇARAK GÖRECEĞĐNĐZ LĐSTELERDEN SEÇEREK GĐRĐNĐZ. ( *Đşareti Đle Belirtilen Alanlar Doldurulması Zorunlu Olan Alanlardır)

16 EĞĐTMENLERE AĐT KĐŞĐSEL

17 EĞĐTMENLERE AĐT KĐŞĐSEL 7. FORMUN ORTA KISMINDA B.Đletişim Bilgileri BAŞLIĞI ALTINDA ĐSTENEN BĐLGĐLERĐ ĐLGĐLĐ KUTUCUKLARA YAZARAK YA DA KUTUCUKLARI AÇARAK GÖRECEĞĐNĐZ LĐSTELERDEN SEÇEREK GĐRĐNĐZ. ( *Đşareti Đle Belirtilen Alanlar Doldurulması Zorunlu Olan Alanlardır)

18 EĞĐTMENLERE AĐT KĐŞĐSEL

19 EĞĐTMENLERE AĐT KĐŞĐSEL 8. FORMUN ALT KISMINDA C.Eğitim ve Afete Hazırlıkla Đlgili Kurs Bilgileri BAŞLIĞI ALTINDA ĐSTENEN BĐLGĐLERĐ ĐLGĐLĐ KUTUCUKLARA YAZARAK YA DA KUTUCUKLARI AÇARAK GÖRECEĞĐNĐZ LĐSTELERDEN SEÇEREK GĐRĐNĐZ. ( *Đşareti Đle Belirtilen Alanlar Doldurulması Zorunlu Olan Alanlardır)

20 EĞĐTMENLERE AĐT KĐŞĐSEL

21 EĞĐTMENLERE AĐT KĐŞĐSEL 9. TÜM BĐLGĐLER GĐRĐLDĐKTEN SONRA FORMUN ALTINDAKĐ Kaydet DÜĞMESĐNĐ TIKLAYARAK SÖZ KONUSU VERĐYĐ SĐSTEME EKLEYĐNĐZ. (Şayet girilmesi zorunlu olan bilgilerden eksik bıraktığınız varsa, bunları tamamlamanız yönünde bir uyarı mesajı çıkacaktır.)

22 EĞĐTMENLERE AĐT KĐŞĐSEL

23 KALICI KULLANICI ADI VE ŞĐFRE ALINMASI 10. AÇILAN SAYFADA GĐRDĐĞĐNĐZ TÜM VERĐLERĐN SĐSTEME KAYIT OLDUĞUNA DAĐR BĐR MESAJ GELECEKTĐR. BU MESAJI GÖRDÜKTEN SONRA AYNI SAYFADA ĐLGĐLĐ YERE TIKLAYARAK KALICI ŞĐFRENĐZĐ ALMA ĐŞLEMĐNE BAŞLAYABĐLĐRSĐNĐZ.

24 KALICI KULLANICI ADI VE ŞĐFRE ALINMASI

25 KALICI KULLANICI ADI VE ŞĐFRE ALINMASI 11. AÇILAN YENĐ SAYFADA SĐZDEN BĐR KULLANICI ADI VE ŞĐFRESĐ GĐRMENĐZ ĐSTENECEKTĐR.

26 KALICI KULLANICI ADI VE ŞĐFRE ALINMASI

27 KALICI KULLANICI ADI VE ŞĐFRE ALINMASI 12. SĐZĐN BELĐRLEYECEĞĐNĐZ KULLANICI ADI VE ŞĐFREYĐ ĐLGĐLĐ HÜCRELERE YAZARAK Şifre Oluştur DÜĞMESĐNE TIKLAYINIZ. HERHANGĐ BĐR YANLIŞLIK OLMAMASI ĐÇĐN ŞĐFREYĐ ĐKĐ KERE GĐRMENĐZ GEREKMEKTEDĐR.

28 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT

29 KALICI KULLANICI ADI VE ŞĐFRE ALINMASI 13. BU AŞAMADAN SONRA ŞĐFRENĐZĐN VERĐ TABANINA KAYDEDĐLDĐĞĐNE DAĐR BĐR ONAY MESAJI GÖRECEKSĐNĐZ. BU SAYFANIN ALTINDAKĐ ÇIKIŞ YAZILI BAĞLANTIYA TIKLAYARAK SĐSTEMDEN DIŞARI ÇIKINIZ.

30 KALICI KULLANICI ADI VE ŞĐFRE ALINMASI

31 KALICI KULLANICI ADI VE ŞĐFRE ALINMASI TEBRĐKLER! ARTIK SĐSTEME KAYITLI BĐR ABCD EĞĐTMENiSĐNĐZ. BUNDAN SONRA YAPMANIZ GEREKEN, VERDĐĞĐNĐZ HER EĞĐTĐMDEN SONRA BU EĞĐTĐME AĐT BĐLGĐYĐ YĐNE ĐNTERNET ÜZERĐNDEN BU VERĐ TABANINA KAYDETMEK OLACAKTIR.(www.yalova.meb.gov.tr) BUNUNLA BĐRLĐKTE, KĐŞĐSEL BĐLGĐLERĐNĐZDE HERHANGĐ BĐR DEĞĐŞĐKLĐK OLMASI HALĐNDE (ADRES DEĞĐŞĐKLĐĞĐ VS.) SĐSTEME GĐREREK GÜNCELLEME YAPMANIZ DA SĐZDEN BEKLENMEKTEDĐR.

32 KALICI KULLANICI ADI VE ŞĐFRE ALINMASI KĐŞĐSEL BĐLGĐLERĐNĐZDE GÜNCELLEME YAPMAK ĐÇĐN KALICI KULLANICI ADINIZ VE ŞĐFRENĐZLE SĐSTEME GĐRDĐKTEN SONRA AÇILAN SAYFADAN ĐLGĐLĐ DÜĞMEYĐ TIKLAMANIZ YETERLĐDĐR.

33 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT

34 KALICI KULLANICI ADI VE ŞĐFRE ALINMASI AÇILAN FORMDA GEREKLĐ DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ YAPTIKTAN SONRA FORMUN ALTINDAKĐ Güncelle DÜĞMESĐNE TIKLAYARAK KĐŞĐSEL BĐLGĐ GÜNCELLEME ĐŞLEMĐNĐ TAMAMLAYINIZ.

35 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT BĐLGĐLER VERĐLEN EĞĐTĐMLERE AĐT BĐLGĐLERĐN SĐSTEME KAYDEDĐLMESĐ

36 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT BĐLGĐLER VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT KAYDEDĐLMESĐ GEREKEN BĐLGĐLER ŞUNLARDIR: Eğitimin türü Eğitimin verildiği kanal Eğitimin verildiği kurumun adı Kurum müdürünün (sorumlusunun) telefon numarası Kurumun telefon ve fax numaraları Eğitmen adı Varsa ikinci eğitmen ve asistanlarının adı Eğitimin verildiği yerin adı Hedef dinleyici grubunun türü Eğitimin verildiği tarih ya da tarihler Eğitimin verildiği il ve ilçe Katılan kişi sayısı Eğitmen Belgesi ya da Katılımcı Sertifikası alan kişi sayısı ( Eğitmen eğitimleri ve TAG eğitimi için)

37 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT EĞĐTĐM BĐLGĐSĐ KAYDI ĐÇĐN YAPILMASI GEREKENLER 1. ĐNTERNET ÜZERĐNDE YALOVA ĐL MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SĐTESĐNĐ AÇINIZ (yalova.meb.gov.tr) 2. ANA SAYFADA ĐLGĐLĐ LĐNKĐ TIKLAYINIZ

38 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT

39 EĞĐTMENLERE AĐT KĐŞĐSEL 3. AÇILAN SAYFADA ĐLGĐLĐ YERE SĐZE AĐT KALICI KULLANICI ADINIZI VE ŞĐFRENĐZĐ YAZARAK SĐSTEME GĐRĐNĐZ.

40 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT

41 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT 4. AÇILAN SAYFADA ĐLGĐLĐ MENÜLERDEN EĞĐTĐM TĐPĐNĐ VE HANGĐ KANALDAN VERĐLDĐĞĐNĐ SEÇĐP Devam DÜĞMESĐNE TIKLAYARAK KAYIT SAYFASINA GEÇĐNĐZ. (sizin için Eğitim tipi: ABCD Kanalı: Yalova MERP)

42 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT

43 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT

44 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT

45 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT 5. AÇILAN SAYFADA, VERDĐĞĐNĐZ EĞĐTĐME AĐT ĐSTENEN BĐLGĐLERĐ GĐRĐNĐZ. (Yanında * işareti olan bilgiler, girilmesi zorunlu olan bilgilerdir.)

46 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT

47 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT 6. TÜM BĐLGĐLERĐ GĐRDĐKTEN SONRA SAYFANIN ALTINDAKĐ Kaydet DÜĞMESĐNE TIKLAYINIZ

48 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT

49 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT 7. AÇILAN SAYFADA GĐRDĐĞĐNĐZ TÜM VERĐLERĐN SĐSTEME KAYIT OLDUĞUNA DAĐR BĐR MESAJ GELECEKTĐR. (Şayet girilmesi zorunlu olan bilgilerden eksik bıraktığınız varsa, Eğitim Bilgileri Kayıt Oldu sayfası açılmayacak, bunun yerine eksik verileri tamamlamanız yönünde bir uyarı mesajı çıkacaktır.)

50 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT

51 VERĐLEN EĞĐTĐME AĐT BÖYLECE VERDĐĞĐNĐZ EĞĐTĐMĐ SĐSTEME EKLEMĐŞ OLDUNUZ. BAŞKA BĐR EĞĐTĐM KAYDI EKLEMEK ĐÇĐN ĐLGĐLĐ DÜĞMEYĐ TIKLAYABĐLĐRSĐNĐZ. KAYDETMEK ĐSTEDĐĞĐNĐZ BAŞKA BĐR EĞĐTĐM YOKSA Çıkış DÜĞMESĐNE TIKLAYARAK SĐSTEMDEN ÇIKABĐLĐRSĐNĐZ.

52 TEŞEKKÜRLER HEPĐNĐZE ÇALIŞMALARINIZ ĐÇĐN ŞĐMDĐDEN TEŞEKKUR EDEREK, BAŞARILAR DĐLĐYORUZ. UNUTMAYIN; KONU AFETLER OLUNCA HEPĐMĐZ AYNI TAKIMDAYIZ!

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ NOTERLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ Değişiklik Numarası: 2.5 31/01/2012 ĐÇĐNDEKĐLER 1 ŞEKĐL LĐSTESĐ... 3 TANIMLAR LĐSTESĐ... 5 KISALTMALAR LĐSTESĐ... 5 1 DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ AKIŞI... 6 2 DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐ

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı EĞİTİM VE YETKİLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ (EYBİS) DENETÇİ YETKİLENDİRME BAŞVURU ALANI KULLANICI KILAVUZU

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ADAY ÖĞRENCİ VE MÜLAKAT GİRİŞ FORMU İNTERAKTİF BAŞVURU KLAVUZU. https://ensbasvuru.ankara.edu.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ADAY ÖĞRENCİ VE MÜLAKAT GİRİŞ FORMU İNTERAKTİF BAŞVURU KLAVUZU. https://ensbasvuru.ankara.edu. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ADAY ÖĞRENCİ VE MÜLAKAT GİRİŞ FORMU İNTERAKTİF BAŞVURU KLAVUZU 1 K O N U B A Ş L I K L A R I Sayfa No https://ensbasvuru.ankara.edu.tr/ Sisteme giriş. Şifre

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ŞEKİL LİSTESİ... II İTİCUUEP'E GİRİŞ...1 Ayarlar Menüsüyle Çalışmak...8 İletişim Menüsünü Tanımak...10

Detaylı

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP YARDIM KILAVUZU

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP YARDIM KILAVUZU YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP YARDIM KILAVUZU 1. Sisteme Giriş Aşağıdaki link ten YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV BAŞVURU ve TAKİP ekranına Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Orman ve Su

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAŞVURU SAHİBİ KAYIT

Detaylı

Uzaktan eğitim sistemine bağlanabilmeniz için gerekli tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Uzaktan eğitim sistemine bağlanabilmeniz için gerekli tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır. Değerli Katılımcılar, Uzaktan eğitim sistemine bağlanabilmeniz için gerekli tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır. Uzaktan eğitim sistemimiz size bazı konularda bilgilendirme e-postaları gönderecektir, lütfen

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YENİ KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR İÇİN İNTERNETTEN ÖNKAYIT KILAVUZU

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YENİ KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR İÇİN İNTERNETTEN ÖNKAYIT KILAVUZU T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YENİ KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR İÇİN İNTERNETTEN ÖNKAYIT KILAVUZU 1. ADIM: ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİ SAYFASINA GİRİŞ İnternet tarayıcısı kullanarak http://www.istanbul.edu.tr

Detaylı

KAMPÜS KART KULLANIM KILAVUZU

KAMPÜS KART KULLANIM KILAVUZU KAMPÜS KART KULLANIM KILAVUZU Kampüs Kart, Kampüs araç giriş-çıkışlarında, kantinler ve yemekhane gibi ödeme ve kontrol noktalarında ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hem kimlik kartı, hem de temassız

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİİLAFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TAKİPOTOMASYONU

T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİİLAFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TAKİPOTOMASYONU T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİİLAFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TAKİPOTOMASYONU -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

D) ACĐL DURUMLARLA MÜCADELE ĐÇĐN ĐŞYERĐNĐN BÜYÜKLÜĞÜ VE TAŞIDIĞI ÖZEL

D) ACĐL DURUMLARLA MÜCADELE ĐÇĐN ĐŞYERĐNĐN BÜYÜKLÜĞÜ VE TAŞIDIĞI ÖZEL SAYIN KONUĞUMUZ, YANLARINDA SĐGORTALI ĐŞÇĐ ÇALIŞTIRAN TÜM ĐŞVERENLER (NACE KODLARINA GÖRE ÇOK TEHLĐKELĐ, TEHLĐKELĐ, AZ TEHLĐKELĐ YANĐ TEHLĐKE DERECESĐ FARKI OLMAKSIZIN TÜM SGK LI ĐŞÇĐ ÇALIŞTIRAN ĐŞVERENLER

Detaylı

HMS OTEL PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU

HMS OTEL PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU İÇİNDEKİLER HMS OTEL PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU 1. ANASAYFA...3 2. MÜŞTERİLER...4 3. REZERVASYON...8 4. TAHSİLAT...11 5. ODA...14 6. EKSTRA...15 7. GİDERLER...19 8. BİLDİRİM...22 9. RAPOR...23 10. FATURA...28

Detaylı

20. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 23. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı (Öğrenci Kılavuzu)

20. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 23. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı (Öğrenci Kılavuzu) 20. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 23. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı (Öğrenci Kılavuzu) F. +90 212 44 000 45 http://tubitak.istanbul.edu.tr tubitaksinav@auzef.istanbul.edu.tr İçindekiler I.

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

Karşınıza aşağıdaki ekran geldiğinde Next e tıklayınız.

Karşınıza aşağıdaki ekran geldiğinde Next e tıklayınız. BÖLÜM I PROGRAM KURULUMU Cihazınızla birlikte verilen CD de bulunan EceGöz_SenOku.msi ve Setup.exe dosyalarından herhangi birine çift tıklayarak EceGöz SenOku program kurulumunu başlatınız. Karşınıza aşağıdaki

Detaylı

SSG - TAG. Sivil Savunma Görevlileri -Toplum Afet Gönüllüsü ve Halkın Afete Hazırlık Eğitim Programı EĞİTİMLERDE KULLANILAN DÖKÜMAN VE FORMLAR 2004

SSG - TAG. Sivil Savunma Görevlileri -Toplum Afet Gönüllüsü ve Halkın Afete Hazırlık Eğitim Programı EĞİTİMLERDE KULLANILAN DÖKÜMAN VE FORMLAR 2004 SSG - TAG Sivil Savunma Görevlileri -Toplum Afet Gönüllüsü ve Halkın Afete Hazırlık Eğitim Programı EĞİTİMLERDE KULLANILAN DÖKÜMAN VE FORMLAR 2004 Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Alidede Sokak No: 8 Aşağıayrancı

Detaylı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS) 1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. 2.4. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 Mesajlar

Detaylı

AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ

AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ 1400 Sokak No : 9 D : 7 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 21 35 Pbx Fax : 463 08 04 web adresi : www.akbimkoc.com mail adresi akbimkoc@akbimkoc.com SDDOP Programı

Detaylı

AKINSOFT NetSürücü. Yardım Dosyası

AKINSOFT NetSürücü. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 01.02.02 Tarih: 10.02.2015 1 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. KAYIT..6 3. MUHASEBE.20 4. BANKA 26 5. ARAÇ TAKİP.28 6. DERS PROGRAMI.32

Detaylı

Belge Hazırlama: Adım Adım İleri Microsoft Word 2007/2010

Belge Hazırlama: Adım Adım İleri Microsoft Word 2007/2010 Yaz 2012 Enformatik Bölümü Teknoloji Yetkinliği Eğitimleri Belge Hazırlama: Adım Adım İleri Microsoft Word 2007/2010 Uzman Özgür Gültekin Araş.Gör. Mete Alikalfa Doç.Dr. Muzaffer Kapanoğlu 25 Haziran -

Detaylı

WOLVOX İnsan Kaynakları

WOLVOX İnsan Kaynakları AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı barkodlu proximity kartlar

Detaylı

BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması

BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması BLACKBERRY ĐNTERNET SERVĐSĐ SON KULLANICI ANLAŞMASI AŞAĞIDA SUNULMAKTADIR. HERHANGĐ BĐR NEDENLE ANLAŞMANIN TAMAMINI BLACKBERRY HANDHELD ALETĐNĐZDEN OKUYAMAZSANIZ,

Detaylı

Başvuru Tarihleri 18 Ağustos 12 Eylül 2014

Başvuru Tarihleri 18 Ağustos 12 Eylül 2014 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI KAYIT BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İNTERNET BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihleri 18 Ağustos 12 Eylül 2014 Online Başvuru Adresi: www.anadolu-uni.de

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

4006 Bilim Fuarı Proje ve Sonuç Bilgileri Aşaması Başvuru Adımları

4006 Bilim Fuarı Proje ve Sonuç Bilgileri Aşaması Başvuru Adımları 4006 Bilim Fuarı Proje ve Sonuç Bilgileri Aşaması Başvuru Adımları ADIM 1: Ana Sayfadayken sol sekmede bulunan Başvuru sekmesine tıklayınız. Projelerinizi ve Sonuç Bilgilerinizi girmek için karşınıza çıkan

Detaylı

Odesis Web İçerik Yönetim Sistemi ve E-Ticaret Modülü Kullanım Kılavuzu

Odesis Web İçerik Yönetim Sistemi ve E-Ticaret Modülü Kullanım Kılavuzu Odesis Web İçerik Yönetim Sistemi ve E-Ticaret Modülü Kullanım Kılavuzu 1 İÇİNDEKİLER ODESİS YÖNETİM KONSOLUNA GİRİŞ...6 1. BİLGİLENDİRME PANELİ...7 HESAP MAKİNESİ... 7 KURLAR... 7 GÖRÜNÜM STİLLERİ...

Detaylı

Oluşturma Tarihi: 15.07.2010. Doküman No: FR.53 Revizyon No : Revizyon Tarihi:

Oluşturma Tarihi: 15.07.2010. Doküman No: FR.53 Revizyon No : Revizyon Tarihi: Revizyon No : KAMUSİS EVRAK ve DOKÜMAN ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI TEMEL KULLANICI 2010 Versiyon 1.2 İş Yazılım Donanım Elekt. Danış. Telek. Kırt. Turz. Med. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti Birlik Mah. 435.Cadde

Detaylı

ESOGU AKADEMİK AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

ESOGU AKADEMİK AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU ESOGU AKADEMİK AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU İçindekiler I. ESOGU Akademik Açık Erişim Sistemi Nedir? II. Gönderi Yapmak Zorunlu mu? III. Nasıl Kullanılır? IV. Nasıl Üye Olunur? V. Kimler Gönderi

Detaylı

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme...

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme... İçerik Tablosu Radore ID nedir?... 5 1. Giriş Ekranı... 5 1.1 Şifremi Unuttum... 5 1.2 Kayıt Ol... 6 1.2.1 Bireysel Müşteri Kaydı Oluşturmak... 6 1.2.2 Kurumsal Müşteri Kaydı Oluşturmak... 9 1.2.3 Üyelik

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (UEYS) ÖĞRENCİ KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II ŞEKİL LİSTESİ... III SIK SORULAN SORULAR (SSS)...1 Ders Uygulama Usulleri...6

Detaylı