ADI VE SOYADI TELEFON NO ADRES KAMĐL BEĞEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADI VE SOYADI TELEFON NO ADRES KAMĐL BEĞEN 0232 321 15 00 kamil.begen@egeplast.com.tr"

Transkript

1 31/12/2010 KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM BEYANI ŞĐRKETĐMĐZ SERMAYE PĐYASASI KURULU TARAFINDAN 04/07/2003 TARĐH VE 35/835 SAYILI KARARI ĐLE KABUL EDĐLEN KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUMU SAĞLAMAK ĐÇĐN KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK KONULARINDA AZAMĐ ÖZEN VE DĐKKATĐ GÖSTERMEKTEDĐR. HĐSSEDARLARIMIZ ĐLE ĐYĐ VE MAKUL ĐLĐŞKĐLER ĐÇERĐSĐNDE OLMAK, ŞĐRKET DEĞERLERĐMĐZ VE KURUM KÜLTÜRÜMÜZ BÜYÜK REKABET ĐÇERĐSĐNDE BULUNAN PĐYASADA KENDĐMĐZE ÖNEMLĐ BĐR YER YARATMAKTADIR. KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNĐN UYGULAMAYA BAŞLANMASI ĐLE DE BELLĐ BĐR STANDARTIN YAKALANMIŞ OLMASINI DESTEKLEMEKTEYĐZ. BÖLÜM I PAY SAHĐPLERĐ PAY SAHĐPLERĐ ĐLE ĐLĐŞKĐLER BĐRĐMĐ ŞĐRKETĐMĐZ PAY SAHĐPLERĐYLE OLAN ĐLĐŞKĐLERĐ ĐÇĐN ÖZEL BĐR BĐRĐM OLUŞTURMAMIŞ OLUP PAY SAHĐPLERĐ ĐLE OLAN ĐLĐŞKĐLERĐ MALĐ ĐŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESĐNDE YÜRÜTÜLMEKTEDĐR. BU KONUDA GÖREVLĐ ÇALIŞANLARIMIZIN ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR. ADI VE SOYADI TELEFON NO ADRES KAMĐL BEĞEN YATIRIMCILARIN ŞĐRKETĐMĐZE YOĞUN BĐR BĐLGĐ VE SORU BAŞVURUSUNDA BULUNMAMASI; ŞĐRKETĐMĐZĐN PAY SAHĐPLERĐ ĐLE OLAN ĐLĐŞKĐLERĐ ĐÇĐN ÖZEL BĐR BĐRĐM OLUŞTURULMAMIŞTIR. PAY SAHĐPLERĐNĐN BĐLGĐ EDĐNME HAKLARININ KULLANIMI GÖREVLI OLAN ÇALIŞANLARIMIZ PAY SAHIPLERININ BILGI ISTEME TALEPLERINE CEVAP VERMEKTE VE GENEL KURULLAR, HISSE SENETLERI, KAR DAĞITIM ÖNERILERI VS.. GIBI KONULARDA BILGILENDIRILMELERI SAĞLANMAKTADIR. ŞIRKET ESAS SÖZLEŞMESI'NDE, ÖZEL DENETÇI ATANMASI BIR HAK OLARAK DÜZENLENMEMIŞTIR YILINDA PAY SAHIPLERINDEN BU KONUDA BIR TALEP ALINMAMIŞTIR. DÖNEM IÇINDE PAY SAHIPLERINDEN TELEFON YOLUYLA GELEN BILGI TALEPLERINI VE SORULARININ TAMAMI YANITLANMIŞTIR. PAY SAHIPLERI TARAFINDAN ŞIRKETIMIZE SORULAN SORULAR GENELDE SERMAYE ARTIRIMI ZAMANLARINDA ESKI VE YENI HISSE BIRLEŞIMLERI ILE ILE ILGILI OLUP, BU TÜR SORULARA SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATINA UYGUN OLARAK HENÜZ KAMUYA AÇIKLANMAMIŞSA CEVAP VERILMEMEKTE, KAMUYA AÇIKLANMIŞ BILGILER ISE PAY SAHIPLERININ BU BILGILERE KOLAY VE DOĞRU BIÇIMDE ULAŞMALARI SAĞLANMAKTADIR. 73

2 GENEL BILGILENDIRME VE ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ARACILIĞIYLA KAMUYA DUYURULMAKTADIR. ŞIRKET ESAS SÖZLEŞMESINDE, ÖZEL DENETÇI ATANMASI BIR HAK OLARAK DÜZENLENMEMIŞTIR. PAY SAHIPLERINDEN BU KONUDA BIR TALEP ALINMAMIŞTIR. GENEL KURUL BĐLGĐLERĐ 2010 YILINA ĐLĐŞKĐN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 06 EYLÜL 2011 TARĐHĐNDE YAPILMIŞTIR. BU TOPLANTILARA DAVET TÜRK TĐCARET KANUNU HÜKÜMLERĐ VE ŞĐRKET ESAS SÖZLEŞME HÜKÜMLERĐNE UYGUN OLARAK YAPILMIŞTIR. FAALĐYET RAPORU, ŞĐRKET GENEL MERKEZĐ'NDE EN AZ 15 GÜN ÖNCEDEN PAY SAHĐPLERĐNĐN ĐNCELEMESĐNE SUNULMAKTADIR. GENEL KURUL ESNASINDA PAY SAHĐPLERĐ ŞĐRKETĐN FAALĐYETLERĐ HAKKINDA SORU SORARAK BĐZZAT YÖNETĐM KURULU BAŞKANINDAN BĐLGĐ ALABĐLMEKTEDĐRLER. GENEL KURULDA PAY SAHĐPLERĐ SORU SORMA HAKLARINI KULLANMAMIŞLAR VE HERHANGĐ BĐR ÖNERĐ DE BULUNMAMIŞLARDIR. AŞAĞIDA BELĐRTĐLEN HUSUSLARDA BĐR KARAR ALINMASI ANCAK; GENEL KURUL KARARI ĐLE MÜMKÜNDÜR: - ESAS MUKAVELE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ -YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN TAYĐNĐ ĐBRASI VEYA AZLĐ -MURAKIPLARIN TAYĐNĐ (TTK NUN 351.MADDESĐ UYARINCA YAPILACAK TAYĐNLER HARĐÇ) -ŞĐRKETĐN YILLIK BĐLANÇOSU, KAR VE ZARAR HESABI ONAYLANMASI VE KAR DAĞITIMI -ŞĐRKET TARAFINDAN TAHVĐL VEYA BAŞKA MENKUL KIYMETLERĐN ĐHRAÇ EDĐLMESĐ -ŞĐRKETĐN TASFĐYESĐ VEYA BĐRLEŞMESĐ -GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARI ŞĐRKET MERKEZĐNDE PAY SAHĐPLERĐNĐN GÖRÜŞLERĐNE SUNULMAKTADIR. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI ŞĐRKETĐMĐZĐN ANA SÖZLEŞMESĐNE GÖRE GENEL KURUL TOPLANTILARINDA HAZIR BULUNAN PAY SAHĐPLERĐNĐN VEYA VEKĐLLERĐNĐN HER HĐSSE ĐÇĐN BĐR OY HAKKI VARDIR. GENEL KURUL OYLAMALARINDA TTK, SPK VE ĐLGĐLĐ MEVZUATÇA BELĐRLENEN USUL VE ESASLARA UYULUR. KAR DAĞITIM POLĐTĐKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI KÂR DAĞITIM POLĐTĐKAMIZ ŞÖYLEDĐR: 74

3 ŞĐRKETĐN SAFĐ KAR VEYA ZARARI TÜRK TĐCARET KANUNU NA, SERMAYE PĐYASASI KANUNU NA VE ĐLGĐLĐ MEVZUATA, VERGĐ KANUNLARINA VE GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE KURALLARINA GÖRE TESBĐT EDĐLĐR. ŞĐRKETĐN BU ŞEKĐLDE TESPĐT OLUNAN KARI AŞAĞIDAKĐ SIRAYA UYGUN OLARAK DAGITILIR. 1. SAFĐ KARDAN; A) ŞĐRKET TÜZEL KĐŞĐLĐĞĐNE AĐT VERGĐ VE SAĐR YÜKÜMLÜLÜKLER AYRILIR. B) TÜRK TĐCARET KANUNU NUN 466/1 CĐ MADDESĐ UYARINCA SAFĐ KARIN % 5 Đ ÖDENMĐŞ SERMAYENĐN % 20 SĐNĐ BULUNCAYA KADAR 1. TERTĐP YEDEK AKÇE OLARAK AYRILIR. 2. SONRA KALAN KARDAN; SERMAYE PĐYASASI KURULUNCA TESPĐT OLUNACAK NĐSPET VE MĐKTARDAN AZ OLMAMAK ŞARTIYLA 1 CĐ TEMETTÜ PAYI AYRILIR. 3. DAHA SONRA KALAN KARIN; YÜZDE % 10 U KURUCU ĐNTĐFA HĐSSE SAHĐPLERĐNE AYRILIR. 4. KALAN KARIN % 5 Đ YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNE DAĞITILIR. 5. KALAN KARIN KISMEN VEYA TAMAMEN 2 CĐ TEMETTÜ HĐSSE OLARAK DAĞITILMASINA, DÖNEM SONU KARI OLARAK BĐLANÇODA BIRAKILMASINA, KANUNĐ VEYA ĐHTĐYARĐ YEDEK AKÇELERE ĐLAVESĐNE, ÖZEL BĐR FONDA TOPLANMASINA VEYA FEVKALEDE YEDEK AKÇE OLARAK AYRILMASINA GENEL KURULCA KARAR VERĐLĐR. PAY SAHĐPLERĐNE VERĐLECEK 2 CĐ, KAR PAYINI ĐHLAL ETMEMEK KOŞULU ĐLE KAR A ĐŞTĐRAK EDEN KĐMSELERE DAĞITILMASINA KARAR VERĐLECEK OLAN KISMIN % 10 U TÜRK TĐCARET KANUNU NUN 466/3 CÜ MADDESĐ UYARINCA 2 CĐ TERTĐP YEDEK AKCE OLARAK AYRILIR.YASA HÜKMÜ ĐLE AYRILMASI GEREKEN YEDEK AKCELER ĐLE ANA SÖZLEŞME PAY SAHĐPLERĐ ĐÇĐN BELĐRLENEN 1 CĐ TEMMETTÜ AYRILMADAN BAŞKA YEDEK AKCE AYRILMASINA, ERTESĐ YILA KAR AKTARILMASINA, YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ ĐLE MEMUR, MÜSTAHDEM VE ĐŞÇĐLERE KARDAN PAY DAĞILTILMASINA KARAR VERĐLEMEZ. KAR DAGITIM TARĐHĐ VE ŞEKLĐ SERMAYE PĐYASASI KANUNU VE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞLERĐ GÖZETĐLEREK YÖNETĐM KURULUNUN TEKLĐFĐ ÜZERĐNE GENEL KURUL TARAFINDAN KARARLAŞTIRILIR. BU ANA SÖZLEŞME HÜKÜMLERĐNĐN UYGUN OLARAK DAĞITILAN KARLAR GERĐ ALINAMAZ. PAYLARIN DEVRĐ ŞĐRKET ESAS SÖZLEŞMESĐNDE PAY DEVRĐNĐ KISITLAYAN HÜKÜMLER MEVCUT DEĞĐLDĐR. 75

4 BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK ŞĐRKET BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI MALĐ ĐŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SPK DÜZENLEMELERĐ ÇERCEVESĐNDE GEREKLĐ GÖRÜLEN BĐLGĐLERĐ ANINDA KAMUYA AKTARILMAKTADIR. BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ MALĐ TABLOLAR ĐLGĐLĐ PERĐYOTLARINDA KAMUYA DUYURULMAKTADIR. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2010 YILI ĐÇĐNDE SPK DÜZENLEMELERĐ UYARINCA ŞĐRKETĐMĐZ TARAFINDAN 9 ADET ÖZEL DURUM AÇIKLAMASINDA BULUNULMUŞTUR. BU AÇIKLAMALARIN HEPSĐ, ŞĐRKET TARAFINDAN BĐLGĐ PAYLAŞIMI AMACI ĐLE HAZIRLANMIŞTIR. SÖZ KONUSU AÇIKLAMALAR ZAMANINDA YAPILMIŞ OLUP SPK VEYA ĐMKB TARAFINDAN YAPTIRIM UYGULANMAMIŞTIR. ŞĐRKETĐMĐZĐN HĐSSELERĐ YURTDIŞI BORSALARDA KOTE DEĞĐLDĐR ŞĐRKET ĐNTERNET SĐTESĐ VE ĐÇERĐĞĐ ŞĐRKETĐMĐZĐN ĐNTERNET SĐTESĐ MEVCUTTUR. ADRESĐ ŞĐRKETĐMĐZ ĐNTERNET SĐTESĐNDE SPK KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐ II: BÖLÜM MADDE 'TE SAYILAN BĐLGĐLERE YER VERĐLMEKTEDĐR. EKSĐK OLAN BĐLGĐLERĐN 2010 YILINDA TAMAMLANIP ĐNTERNET SĐTESĐNDE YER ALMASI TEMĐN EDĐLECEKTĐR. BĐLGĐ EKSĐKLĐĞĐ ĐNTERNET SĐTEMĐZĐN SÖZ KONUSU SPK DUYURU TARĐHĐNDEN ÖNCE YAPILMASINDAN KAYNAKLANMIŞTIR. ĐNTERNET SĐTESĐNDE KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐ VE EKSĐK BULUNAN DĐĞER HUSUSLARA YER VERĐLMESĐ SAĞLANACAKTIR. GERÇEK KĐŞĐ NĐHAĐ HÂKĐM PAY SAHĐBĐ/SAHĐPLERĐNĐN AÇIKLANMASI ŞIRKETIMIZIN MEVCUT ORTAKLIK YAPISI AŞAĞIDAKI GIBIDIR. HĐSSEDARLAR PAY TUTARI (YTL) ORAN % MAZHAR ZORLU HOLDĐNG A.Ş ,30 47,63 EGE YILDIZ A.Ş ,11 10,00 AYHAN SERFERAZ ZORLU ,66 6,03 KEMAL ZORLU ,10 7,92 NAFĐZ ZORLU ,80 3,20 HALKA AÇIK ,87 25,22 DĐĞER 709,16 TOPLAM ,00 100,00 76

5 ĐÇERĐDEN ÖĞRENEBĐLECEK DURUMDA OLAN KĐŞĐLERĐN KAMUYA DUYURULMASI ŞĐRKET ÇALIŞANLARININ TÜMÜ ZAMAN ZAMAN KENDĐ DEPARTMANLARININ ÖZELLĐKLERĐNDEN KAYNAKLANAN ŞĐRKET BĐLGĐLERĐNE KISITLI ÖLÇÜDE DE OLSA SAHĐP OLUYORLAR. BUNUN DIŞINDA FAALĐYET RAPORUMUZDA ADI GEÇEN ĐDARE MECLĐSĐ ÜYELERĐMĐZ VE ÜST DÜZEY YÖNETĐCĐLER, ŞĐRKETĐMĐZ ĐLE ĐLGĐLĐ GÖREV YAPAN BAĞIMSIZ DENETÇĐLER ĐLE ŞĐRKET ĐÇĐNDEN VEYA DIŞARIDAN DĐĞER ĐŞ VE MESLEKĐ FAALĐYETĐNĐ SÜRDÜREN, DENETĐM FAALĐYETĐNDE BULUNAN, MESLEK MENSUPLARI BU KAPSAMDA SAYILABĐLĐR. ANCAK ĐLĐŞKĐLERĐ NEDENĐYLE ŞĐRKETE GELĐP GĐDENLERĐN DOLAYLI OLARAK BĐLGĐ SAHĐBĐ OLABĐLECEKLERĐNĐ DÜŞÜNMEKLE BERABER, BU KĐŞĐLERĐ TEK TEK BELĐRLEMEK MÜMKÜN GÖRÜNMEMEKTEDĐR BÖLÜM III MENFAAT SAHĐPLERĐ MENFAAT SAHĐPLERĐNĐN BĐLGĐLENDĐRĐLMESĐ MENFAAT SAHĐPLERĐ, ŞĐRKET HAKKINDAKĐ GELĐŞMELERĐ ĐLGĐLĐ MEVZUAT GEREĞĐ KAMUYA YAPILAN AÇIKLAMALAR ARACILIĞI ĐLE ÖĞRENMEKTEDĐRLER. ŞĐRKET ÇALIŞANLARI AYRICA UZMANLIK ALANLARINDA VE GENEL ĐLGĐLĐ OLDUKLARI KONULARDA YAPILAN TOPLANTILAR, DÜZENLENEN SEMĐNERLER VE EĞĐTĐMLER VASITASI ĐLE BĐLGĐLENDĐRĐLMEKTEDĐR. MENFAAT SAHĐPLERĐNĐN YÖNETĐME KATILIMI ÇALIŞANLARIN YÖNETĐME KATILIMI ŞĐRKET ĐÇĐNDE YAPILAN HAFTALIK PERĐODĐK TOPLANTILAR VASITASI ĐLE AYRICA GÜNLÜK DEĞERLENDĐRME TOPLANTILARI ĐLE HEDEFLERĐN VE PERFORMANSIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ YAPILMAKTADIR. BU YAKLAŞIMLAR ĐLE ÇALIŞANLARIN ŞĐRKET'ĐN ETKĐN YÖNETĐMĐNĐ TEMĐN ĐÇĐN GEREKLĐ KATILIM VE KATKILARI SAĞLANMAKTADIR. ĐNSAN KAYNAKLARI POLĐTĐKASI ŞĐRKETĐMĐZDE ĐNSAN KAYNAKLARI POLĐTĐKALARI MEVCUTTUR. ŞĐRKETĐMĐZ TÜM FAALĐYETLERĐNDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐNĐ, EĞĐTĐMĐ VE GELĐŞĐMĐ ÖN PLANDA TUTMAKTADIR.YILLIK EĞĐTĐM PROGRAMLARI HAZIRLANMAKTA TAKVĐMĐ GELDĐĞĐNDE ĐLGĐLĐ PERSONELE YAZILI OLARAK DUYURULUP KATILIMI SAĞLANMAKTADIR. PERSONEL ALIMINDA ĐLGĐLĐ DEPARTMANLARDAN OLUŞAN BĐR KOMĐSYON TARAFINDAN DEĞERLENDĐRME YAPILMAKTADIR. MÜŞTERĐ VE TEDARĐKÇĐLERLE ĐLĐŞKĐLER HAKKINDA BĐLGĐLER MÜŞTERĐ ŞĐKAYETLERĐNĐN YERĐNDE ĐNCELENMESĐ TEDARĐKÇĐ MEMNUNĐYETĐ, TEDARĐKÇĐ ZĐYARETLERĐ, ÜRÜN TANITIMI VE KALĐTE KONUSUNDA ANKETLER BAYĐĐ ZĐYARETLERĐ ŞEKLĐNDE ÖZETLEYEBĐLECEĞĐMĐZ FAALĐYETĐMĐZĐ DESTEKLEYEN ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR. SÖZ KONUSU ÇALIŞMALAR DÜZENLĐ ŞEKĐLDE RAPORLANMAKTADIR. 77

6 SOSYAL SORUMLULUK ŞĐRKETĐMĐZ SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA ÜSTÜNE DÜŞEN GÖREVLERĐNĐ MAZHAR ZORLU PLASTĐK ENDUSTRĐ MESLEK LĐSESĐ VAKFI VASITASIYLA, AYRICA DOĞAL AFET ORGANĐZASYON KOMĐTELERĐNE VE ĐLGĐLĐ VALĐLĐKLERE YAPTIĞI BAĞIŞLARLA YERĐNE GETĐRMEKTEDĐR. ÇEVRE KONUSU ĐLE ĐLGĐLĐ ALEYHĐMĐZE AÇILMIŞ OLAN BĐR DAVA YOKTUR. BÖLÜM IV YÖNETĐM KURULU YÖNETĐM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER ŞĐRKET YÖNETĐM KURULU AŞAĞIDAKĐ ĐSĐMLERDEN OLUŞMAKTADIR: YÖNETĐM KURULU BAŞKANI BAŞKAN VEKĐLĐ ÜYE ÜYE KEMAL ZORLU SAMĐ YÜKSEL SĐBEL SĐNEM ZORLU SEMRA ZORLU ŞĐRKET, GENEL KURUL TARAFINDAN TÜRK TĐCARET KANUNU VE ĐLGĐLĐ MEVZUAT HÜKÜMLERĐ DAHĐLĐNDE ORTAKLAR ARASINDAN VEYA HARĐÇTEN SEÇĐLECEK EN AZ 3 EN ÇOK 9 KĐŞĐDEN OLUŞACAK BĐR YÖNETĐM KURULU TARAFINDAN TEMSĐL VE ĐDARE OLUNUR. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ EN ÇOK 3 YIL ĐÇĐN SEÇĐLĐRLER, GÖREV SÜRESĐ SONA EREN ÜYELERĐN YENĐDEN SEÇĐLMELERĐ MÜMKÜNDÜR. HERHANGĐ BĐR SEBEBLE ÜYELĐĞĐN AÇILMASI HALĐNDE YERĐNE GETĐRĐLEN ÜYE ESKĐ ÜYENĐN SÜRESĐNĐ TAMAMLAR. GENEL KURUL LÜZUM GÖRÜRSE YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ'NĐ HER ZAMAN DEĞĐŞTĐREBĐLĐR. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ'NĐN YARIDAN BĐR FAZLASI A GRUBU HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNĐN GÖSTERECEĞĐ ADAYLAR ARASINDAN GENEL KURULCA SEÇĐLECEKTĐR. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ ŞĐRKETTE MURAHHAS AZA VEYA PERSONEL OLARAK DA GÖREV YAPABĐLĐRLER. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN NĐTELĐKLERĐ ŞĐRKETĐMĐZ ANA SÖZLEŞMESĐNDE YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN SEÇĐMĐ ĐLE ĐLGĐLĐ BĐR DÜZENLEME MEVCUT DEĞĐLDĐR.ANCAK MEVCUT YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐMĐZ KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNDE BELĐRTĐLEN ÖZELLĐKLERE HAĐZ KĐŞĐLERDĐR. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN SEÇĐLDĐĞĐ GENEL KURUL TOPLANTISINA MÜTAKĐP ARALARINDA GÖREV TAKSĐMĐNE ĐLĐŞKĐN KARAR ALMAKTADIRLAR. T.T.K NIN 334 VE 335. MADDELERĐ KAPSAMINDA HER GENEL KURULDA ONAY ALINMAKTADIR. ŞĐRKETĐN MĐSYON VE VĐZYONU ĐLE STRATEJĐK HEDEFLERĐ ÇALIŞANLARIMIZ VE HĐSSEDARLARIMIZIN MUTLULUĞU, ÜRÜNLERĐMĐZĐN KALĐTESĐ ÇEVRE VE ĐŞ SAĞLIĞI-GÜVENLĐĞĐ KONULARINDA EN ÜST MERTEBEDE POZĐSYON ALMAKTIR.ŞĐRKET YÖNETĐM KURULU, VĐZYON VE MĐSYONUNU BELĐRLEYEREK BUNU FAALĐYET RAPORU'NDA YAZILI BĐR ŞEKĐLDE VE AYNI ZAMANDA ADRESĐNDE ĐNTERNETTEN KAMUYA AÇIKLAMIŞTIR. 78

7 YÖNETĐM KURULU DEPARTMAN SORUMLULARI ĐLE BĐRLĐKTE TARTIŞARAK YILLIK STRATEJĐK HEDEFLERĐ BELĐRLER. AYRICA BU STRATEJĐK HEDEFLER ÇERÇEVESĐNDE HAZIRLANAN YILLIK BÜTÇELERĐ ONAYLAR. YÖNETĐM KURULU, TOPLANTILARINDA ŞĐRKET YETKĐLĐLERĐNDEN ALDIĞI KARŞILAŞTIRMALI SUNUMLAR PARALELĐNDE ALINAN KARARLARIN UYGULAMA SÜRECĐ HAKKINDA BĐREBĐR BĐLGĐ SAHĐBĐDĐR. BU SUNUMLARDA CARĐ YILIN BÜTÇE VE FĐĐLĐ OLARAK KARŞILAŞTIRILMASININ YANI SIRA GEÇMĐŞ YILLARIN AYNI DÖNEMLERĐ DE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK YÖNETĐM KURULU'NĐN BĐLGĐSĐNE SUNULMAKTADIR. YÖNETĐM KURULU BU SÜRECĐ HER AY TEKRARLAMAKTADIR. RĐSK YÖNETĐM VE ĐÇ KONTROL MEKANĐZMASI ŞĐRKETĐMĐZ DENETĐM KOMĐTESĐ, MURAKIPLARI VE ĐÇ DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN; YAPILAN ĐŞLEMLER VE FAALĐYETLERĐN GEREK YASAL MEVZUATA GEREKSE DE ŞĐRKET POLĐTĐKALARINA UYGUNLUĞU HUSUSUNDA ĐLGĐLĐ DENETĐMLER YAPILMAKTADIR. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ ĐLE YÖNETĐCĐLERĐN YETKĐ VE SORUMLULUKLARI ŞĐRKET YÖNETĐM KURULU'NĐN YÖNETĐM HAKKI VE TEMSĐL YETKĐLERĐ ESAS SÖZLEŞME'DE TANIMLANMIŞTIR. YÖNETĐCĐLERĐN YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA ĐSE ŞĐRKET ESAS SÖZLEŞMESĐ'NDE YER VERĐLMEMĐŞTĐR. YÖNETĐM KURULUNUN FAALĐYET ESASLARI VE DĐĞER KONULAR ŞĐRKETĐMĐZ ANA SÖZLEŞMESĐNE GÖRE YÖNETĐM KURULU ŞĐRKET ĐŞLERĐ VE MUAMELELERĐ LUZÜN GÖSTERDĐKÇE TOPLANIR ANCAK AY DA EN AZ BĐR DEFA TOPLANMASI MECBURĐDĐR YILINDA 21 ADET YÖNETĐM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.YÖNETĐM KURULU TOPLANTILARININ GÜNDEMĐ ŞĐRKET ANA SÖZLEŞMESĐNĐN AÇIKCA YÖNETĐM KURULU KARARINA BAĞLANMASINA EMRETTĐĞĐ KONULARIN ĐLGĐLĐ BÖLÜMLERCE YÖNETĐM KURULU SEKRETARYASINA BĐLDĐRĐLMESĐ ĐLE BELĐRLENMEKTEDĐR. BUNUN HARĐCĐNDE YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNDEN HERHANGĐ BĐRĐSĐNĐN ÖZEL BĐR KONUYA ĐLĐŞKĐN KARAR ALINMASINI ĐSTERSE YĐNE AYNI PROSÜDÜR UYGULANMAKTADIR. ŞĐRKET YÖNETĐM KURULU TOPLANTI GÜNDEMLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ GENELLĐKLE MALĐ ĐŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESĐNDE KOORDĐNE EDĐLMEKTE KARARLARIN HAZIRLANMASI BU BÖLÜM TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDĐR.YÖNETĐM KURULU GÜNDEMĐN GEREKTĐRDĐĞĐ ÖLÇÜDE VE ANA SÖZLEŞMEDE TESPĐT EDĐLEN ASGARĐ SAYIDA TOPLATI YAPIP KARAR ALMAKTADIR. YÖNETĐM KURULUNDE FARKLI GÖRÜŞLER OLDUĞU TAKDĐRDE MEVCUT TOPLANTIDA KARAR ALINMAZ ĐSE GÜNDEM BĐR SONRAKĐ TOPLATIYA TAŞINIR. ANCAK YAKIN BĐR ZAMANDA BU TÜRDE FARKLI BĐR GÖRÜŞ OLUŞMAMIŞTIR. ŞĐRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI ŞĐRKETĐMĐZ ANA SÖZLEŞMESĐNDE T.T.K 334 VE 335.MADDELERĐ UYARINCA ŞĐRKET ĐLE MUAMELEYE GĐRĐŞMEK VE REKABET ETME YETKĐLERĐNE HAĐZDĐRLER. ANCAK HER GENEL KURULDA SÖZ KONUSU MADDELER ĐLE ĐLGĐLĐ ONAY ALINMAKTADIR 79

8 . ETĐK KURALLAR ŞĐRKETĐMĐZĐN KAMUYA AÇIKLANMIŞ ETĐK KURALLAR ĐLE ĐLGĐLĐ BĐR ÇALIŞMASI MEVCUT DEĞĐLDĐR. ANCAK ÖDÜLLENDĐRME VE DĐSĐPLĐN YÖNETMELĐĞĐ ĐLE ĐLETĐŞĐM YÖNETMELĐĞĐ ĐÇ BÜNYEDE TÜM ÇALIŞANLARIMIZA DUYRULMUŞTUR. YÖNETĐM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMĐTELERĐN SAYI,YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI YÖNETĐM KURULUMUZDA 2 KĐŞĐDEN OLUŞAN BĐR DENETĐM KOMĐTESĐ OLUŞTURULMUŞTUR. DENETĐM KOMĐTESĐ FAALĐYETLERĐNĐ GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETĐM ĐLKELERĐNE GÖRE SÜRDÜRMEKTEDĐR. YÖNETĐM KURULUNA SAĞLANAN MALĐ HAKLAR YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNE SAĞLANAN HAKLAR GENEL KURULDA KARARLAŞTIRILMAKTADIR. PERFORMANSA DAYALI BĐR ÜCRET BELĐRLEMESĐ UYGULANMAMAKTADIR. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNE DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ BĐR KREDĐ KULLANDIRILMAMAKTADIR. AYRICA KEFALET VE TEMĐNATLAR VERĐLMEMEKTEDĐR. 80

EK-1 (Değişik: RG-24/07/ ) ORTAKLARIN/YÖNETĐM KURULU BAŞKANI VE ÜYELERĐN/GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ ÖZGEÇMĐŞLERĐ (GERÇEK KĐŞĐLER)

EK-1 (Değişik: RG-24/07/ ) ORTAKLARIN/YÖNETĐM KURULU BAŞKANI VE ÜYELERĐN/GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ ÖZGEÇMĐŞLERĐ (GERÇEK KĐŞĐLER) EK- (Değişik: RG-/07/007-69) ORTAKLARIN/YÖNETĐM KURULU BAŞKANI VE ÜYELERĐN/GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ ÖZGEÇMĐŞLERĐ (GERÇEK KĐŞĐLER) ADI-SOYADI : ĐKAMETGAH ADRESĐ : ÖĞRENĐM DURUMU : (Ayrıntılı) HALEN

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU:

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi (Bundan böyle şirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu nun 04.07.2003 tarih ve

Detaylı

YÖNETMELĐK. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

YÖNETMELĐK. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Temmuz 007 SALI Resmî Gazete Sayı : 69 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: YÖNETMELĐK BANKALARIN DESTEK HĐZMETĐ ALMALARINA VE BU HĐZMETĐ VERECEK KURULUŞLARIN YETKĐLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐKTE

Detaylı

BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HAZIRLAMA EVRELERĐ AKIŞ ŞEMASI

BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HAZIRLAMA EVRELERĐ AKIŞ ŞEMASI BÜTÇE HAZIRLAMA EVRELERĐ AKIŞ ŞEMASI HAZĐRAN AYI ĐÇERĐSĐNDE BÜTÇE ÇAĞRISI BĐRĐMLER TARAFINDAN BÜTÇE TEKLĐFLERĐNĐN TEMMUZ AYI SONUNA KADAR MALĐ HĐZMETLER BÖLÜMÜNE GÖNDERĐLMESĐ BĐLGĐLENDĐRME HAZĐRAN AYI

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALĐYET RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALĐYET RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALĐYET RAPORU Değerli Hissedarlarımız, EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimiz hisseleri Nisan 2008 döneminde ĐMKB birincil piyasada halka arz edilecektir.

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU 2008-2009 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ/TEMSĐLCĐ KADROSU BELĐRLEME YÖNTEMĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ VE TALĐMATI NĐSAN 2008 1 2008-2009 FUTBOL SEZONU SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ TARĐH YAPILACAK FAALĐYET 17

Detaylı

9. Kurucular ile tüzel kişi kurucularda yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde

9. Kurucular ile tüzel kişi kurucularda yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde EK- ŞĐRKETLERĐN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Şirket kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen işlem türlerini açıklayan

Detaylı

REYSAŞ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ. 01 Ocak 31 Mart 2010

REYSAŞ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ. 01 Ocak 31 Mart 2010 Sayfa No: 1 REYSAŞ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01 Ocak 31 Mart 2010 YILLIK FAALĐYET RAPORU Sayfa No: 2 ĐÇĐNDEKĐLER 1. RAPORUN DÖNEMĐ... 3 2. ŞĐRKETĐN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ ORGANĐZASYONU

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 21.07-18.08.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 21.07-18.08.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 21.07-18.08.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 18.08.2009 Sayı: 06/09 TURĐZMCĐ YE ĐHRCATÇI STATÜSÜ KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞINDAN BELGELĐ KONAKLAMA ĐŞLETMELERĐNĐN ĐHRACATÇI

Detaylı

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş NİN TARİHÇESİ

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş NİN TARİHÇESİ MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş NİN TARİHÇESİ MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş NİN İLK FAALİYETLERİ, 1950 Lİ YILLARIN BAŞINDA MAZHAR ZORLU NUN İZMİR VE EGE BÖLGESİN DE ÖZEL-RESMİ BİNA VE KÖPRÜ VE KARAYOLLARI İÇİN VERDİĞİ

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Değerli Hissedarlarımız, Şirketimiz Haziran 2006 döneminde ĐMKB birincil piyasadan başarılı bir şekilde halka arz edilmiştir. Ortalama fiyat 1,20.-YTL olarak

Detaylı

1 Ocak- 31 Mart 2008 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJĐSTĐK TĐCARET ANONĐM. Sayfa No: 1

1 Ocak- 31 Mart 2008 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJĐSTĐK TĐCARET ANONĐM. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJĐSTĐK TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 Ocak- 31 Mart 2008 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU Sayfa No: 2 ĐÇĐNDEKĐLER 1) RAPORUN DÖNEMĐ... 3 2) ŞĐRKETĐN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ ORGANĐZASYONU

Detaylı

MAZHAR ZORLU HOLDĐNG A.Ş NĐN TARĐHÇESĐ

MAZHAR ZORLU HOLDĐNG A.Ş NĐN TARĐHÇESĐ MAZHAR ZORLU HOLDĐNG A.Ş NĐN TARĐHÇESĐ MAZHAR ZORLU HOLDĐNG A.Ş. NĐN ĐLK FAALĐYETLERĐ, 1950 LĐ YILLARIN BAŞINDA MAZHAR ZORLU NUN ĐZMĐR VE EGE BÖLGESĐN DE ÖZEL-RESMĐ BĐNA KÖPRÜ VE KARAYOLLARI ĐÇĐN VERDĐĞĐ

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI

BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin ve

Detaylı

Şirketimiz Haziran 2007 döneminde % 200 bedelli sermaye artırımını başarıyla tamamlamıştır.

Şirketimiz Haziran 2007 döneminde % 200 bedelli sermaye artırımını başarıyla tamamlamıştır. EURO B TĐPĐ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Değerli Hissedarlarımız, Şirketimiz Haziran 2007 döneminde % 200 bedelli sermaye artırımını başarıyla tamamlamıştır. 2007 yılı ekonomimiz açısından,

Detaylı

D) ACĐL DURUMLARLA MÜCADELE ĐÇĐN ĐŞYERĐNĐN BÜYÜKLÜĞÜ VE TAŞIDIĞI ÖZEL

D) ACĐL DURUMLARLA MÜCADELE ĐÇĐN ĐŞYERĐNĐN BÜYÜKLÜĞÜ VE TAŞIDIĞI ÖZEL SAYIN KONUĞUMUZ, YANLARINDA SĐGORTALI ĐŞÇĐ ÇALIŞTIRAN TÜM ĐŞVERENLER (NACE KODLARINA GÖRE ÇOK TEHLĐKELĐ, TEHLĐKELĐ, AZ TEHLĐKELĐ YANĐ TEHLĐKE DERECESĐ FARKI OLMAKSIZIN TÜM SGK LI ĐŞÇĐ ÇALIŞTIRAN ĐŞVERENLER

Detaylı

01 Ocak- 30 Eylül 2008

01 Ocak- 30 Eylül 2008 Sayfa No: 1 REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJĐSTĐK TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 01 Ocak- 30 Eylül 2008 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU Sayfa No: 2 ĐÇĐNDEKĐLER 1) RAPORUN DÖNEMĐ...3 2) ŞĐRKETĐN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ ORGANĐZASYONU

Detaylı

Asya Yatırım Menkul Deg erler A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu

Asya Yatırım Menkul Deg erler A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu Asya Yatırım Menkul Deg erler A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu TANITICI BĐLGĐLER 02.11.2012 tarihinde kurulan Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında, Esas

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.07.2009 30.09.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.07.2009 30.09.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.07.2009 30.09.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

ULUSLARARASI ELEKTRONĐK ŞĐRKETLERĐ KURUMSAL YÖNETĐM KARŞILAŞTIRMA RAPORU

ULUSLARARASI ELEKTRONĐK ŞĐRKETLERĐ KURUMSAL YÖNETĐM KARŞILAŞTIRMA RAPORU ULUSLARARASI ELEKTRONĐK ŞĐRKETLERĐ KURUMSAL YÖNETĐM KARŞILAŞTIRMA RAPORU iyi şirket DANIŞMANLIK A.Ş. Teşvikiye Caddesi 131/2, Kat:4 Nişantaşı, Istanbul Tel:212 291 93 29 Faks:212 291 93 34 1 Bu çalışma,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bagfas Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Şirket) 01.01.2009-31.12.2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 04.07.2003

Detaylı

GSD DENĐZCĐLĐK GAYRĐMENKUL ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ ANA SÖZLEŞMESĐ TADĐL METĐNLERĐ

GSD DENĐZCĐLĐK GAYRĐMENKUL ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ ANA SÖZLEŞMESĐ TADĐL METĐNLERĐ GSD DENĐZCĐLĐK GAYRĐMENKUL ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ ANA SÖZLEŞMESĐ TADĐL METĐNLERĐ ESKĐ ŞEKLĐ ŞĐRKETĐN MERKEZ VE ŞUBELERĐ Madde 4. Şirketin merkezi Đstanbul Đli, Maltepe Đlçesi ndedir. Adresi;

Detaylı

ULUSLARARASI TEKSTĐL ŞĐRKETLERĐ KURUMSAL YÖNETĐM KARŞILAŞTIRMA RAPORU

ULUSLARARASI TEKSTĐL ŞĐRKETLERĐ KURUMSAL YÖNETĐM KARŞILAŞTIRMA RAPORU iyi şirket DANIŞMANLIK A.Ş. ULUSLARARASI TEKSTĐL ŞĐRKETLERĐ KURUMSAL YÖNETĐM KARŞILAŞTIRMA RAPORU Teşvikiye Caddesi 131/2, Kat:4 Nişantaşı, Đstanbul Tel:212 291 93 29 Faks:212 291 93 34 1 Bu çalışma, uluslararası

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aksi bildirilmedikçe depo edilen hisse senetleri üçüncü iş gününden sonra satılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aksi bildirilmedikçe depo edilen hisse senetleri üçüncü iş gününden sonra satılabilir. ĐTTĐFAK HOLDĐNG ANONĐM ŞĐRKETĐ'NDEN ĐMKB DE ĐŞLEM GÖRME DUYURUSU ŞĐRKETĐMĐZĐN 10.000.000.-TL SERMAYESĐNĐ TEMSĐL EDEN HĐSSE SENETLERĐ SERMAYE PĐYASASI KURULU'NCA KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayın Ortaklarımız, 2012 yılı üç aylık faaliyetlerimizle ilgili bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI. No : 1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. I- GİRİŞ

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETĐM UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETĐM UYUM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER KURUMSAL YÖNETĐM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHĐPLERĐ 2- Pay Sahipleri ile Đlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 4- Genel Kurul Bilgileri

Detaylı

Asya Yatırım Menkul Deg erler A.Ş Yılı Faaliyet Raporu

Asya Yatırım Menkul Deg erler A.Ş Yılı Faaliyet Raporu Asya Yatırım Menkul Deg erler A.Ş. 2014 Yılı Faaliyet Raporu TANITICI BĐLGĐLER 02.11.2012 tarihinde kurulan Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında,

Detaylı

YÖNETMELĐK SĐGORTA ŞĐRKETLERĐ VE REASÜRANS ŞĐRKETLERĐNĐN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK SĐGORTA ŞĐRKETLERĐ VE REASÜRANS ŞĐRKETLERĐNĐN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK Ağustos 007 CUMA Resmî Gazete Sayı : Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELĐK SĐGORTA ŞĐRKETLERĐ VE REASÜRANS ŞĐRKETLERĐNĐN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SĐNPAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET ARA DÖNEM MALĐ TABLOLAR

SĐNPAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET ARA DÖNEM MALĐ TABLOLAR SĐNPAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET ARA DÖNEM MALĐ TABLOLAR ĐÇERĐK SAYFA 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BĐLANÇO... 1-2 31 MART 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT

Detaylı

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-GENEL BĐLGĐLER 1.1 Şirket Hakkında Bilgiler METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. 1.1.1 Raporun Dönemi : 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 1.1.2 Ortaklığın Ünvanı : METEMTUR OTELCĐLĐK VE TURĐZM ĐŞLETMELERĐ

Detaylı

49 UNCU YIL DONANMA KUPASI YAT YARIŞI ÖZEL YARIŞ TALĐMATI

49 UNCU YIL DONANMA KUPASI YAT YARIŞI ÖZEL YARIŞ TALĐMATI DONANMA KOMUTANLIĞI-ĐSTANBUL YELKEN KULÜBÜ 49 UNCU YIL DONANMA KUPASI YAT YARIŞI ÖZEL YARIŞ TALĐMATI 26-27 EYLÜL 2009 KOCAELĐ-ĐSTANBUL 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1. ULUSLARARASI YELKEN FEDERASYONU (ISAF)

Detaylı

INTERNET ÜZERĐNDEN ABCD TEMEL AFET BĐLĐNCĐ EĞĐTĐMĐ

INTERNET ÜZERĐNDEN ABCD TEMEL AFET BĐLĐNCĐ EĞĐTĐMĐ INTERNET ÜZERĐNDEN ABCD EĞiTĐMĐ GĐRĐŞ REHBERĐ TEMEL AFET BĐLĐNCĐ EĞĐTĐMĐ BÖLÜM 7: YAPILAN EĞĐTĐMLERĐN KAYITLARA EKLENMESĐ PROJE ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMALARI ĐÇĐN, VERĐLEN HER EĞĐTĐMĐN ĐNTERNET ÜZERĐNDEN

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayın Ortaklarımız, 2011 yılı üç aylık faaliyetlerimizle ilgili bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI. No : 1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. I- GİRİŞ

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 09 Nisan 2012 tarihinde yapılan toplantısında;

Yönetim Kurulumuzun 09 Nisan 2012 tarihinde yapılan toplantısında; REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJĐSTĐK TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicil no: 629760 Sayın Ortağımız; Yönetim Kurulumuzun 09 Nisan

Detaylı

01 Ocak- 30 Haziran 2010

01 Ocak- 30 Haziran 2010 Sayfa No: 1 REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJĐSTĐK TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 01 Ocak- 30 Haziran 2010 DÖNEM FAALĐYET RAPORU Sayfa No: 2 ĐÇĐNDEKĐLER 1) RAPORUN DÖNEMĐ...3 2) ŞĐRKETĐN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ ORGANĐZASYONU

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER (AYRINTILI)

ĐÇĐNDEKĐLER (AYRINTILI) ĐÇĐNDEKĐLER (AYRINTILI) 1. BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. KAVRAMSAL ÇERÇEVENĐN AMACI VE MUHASEBE STANDARTLARI ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ... 1 2. KAPSAM... 2 3. FĐNANSAL TABLO KULLANICILARI VE KULLANICILARIN BĐLGĐ ĐHTĐYACI...

Detaylı

NET HOLDĐNG ANONĐM ŞĐRKETĐ SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2008 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

NET HOLDĐNG ANONĐM ŞĐRKETĐ SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2008 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU NET NET HOLDĐNG ANONĐM ŞĐRKETĐ 01 OCAK 2008 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĐ Sayın Ortaklarımız, 23.05.2007 tarihinde akdedilen Ortaklar Genel Kurulu Toplantısı nda, Yönetim Kurulu 3 yıllık süre için seçildiğinden

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.07.2010 30.09.2010 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.07.2010 30.09.2010 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.07.2010 30.09.2010 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

GSD DENĐZCĐLĐK GAYRĐMENKUL ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

GSD DENĐZCĐLĐK GAYRĐMENKUL ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN GSD DENĐZCĐLĐK GAYRĐMENKUL ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 Yılı Đle Đlgili Olağan Genel Kurul Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz in 2012 faaliyet dönemi Olağan

Detaylı

ETA BĐLGĐSAYAR YAZILIM ÜRÜNLERĐ BAYĐ BAŞVURU FORMU

ETA BĐLGĐSAYAR YAZILIM ÜRÜNLERĐ BAYĐ BAŞVURU FORMU ETA BĐLGĐSAYAR YAZILIM ÜRÜNLERĐ BAYĐ BAŞVURU FORMU Geniş bayi ağına haiz firmamızda ancak ciddi başvurular Bayi şeklinde kabul edilebilmektedir. Bu şekilde mevcut bayilerimizin hakları korunmakta olup,

Detaylı

ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. Bilgilendirme Politikası

ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. Bilgilendirme Politikası ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu nun 07.06.2012 tarih ve 800 No.lu toplantısında kabul

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 ĐÇĐNDEKĐLER YÖNETĐM VE DENETĐM KURULU ÜYELERĐ 2

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 ĐÇĐNDEKĐLER YÖNETĐM VE DENETĐM KURULU ÜYELERĐ 2 Sayfa No: 1 ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA YÖNETĐM VE DENETĐM KURULU ÜYELERĐ 2 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ORGANĐZASYON ŞEMASI 3 ŞĐRKET ÜST YÖNETĐMĐ 3 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA ÖZET BĐLGĐ 4

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

2- GYO'lar sermayelerinin ne kadarını halka açmak zorundadır? GYO lar sermayelerinin en az %25 ini halka açmak zorundadırlar.

2- GYO'lar sermayelerinin ne kadarını halka açmak zorundadır? GYO lar sermayelerinin en az %25 ini halka açmak zorundadırlar. 1- GYO'lara ilişkin temel yasal düzenleme nedir? GYO lar, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ne tabidirler. 2- GYO'lar sermayelerinin

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ORGANĐZASYON ŞEMASI 3 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA ÖZET BĐLGĐ 4

ĐÇĐNDEKĐLER VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ORGANĐZASYON ŞEMASI 3 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA ÖZET BĐLGĐ 4 ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA YÖNETĐM VE DENETĐM KURULU ÜYELERĐ 2 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ORGANĐZASYON ŞEMASI 3 ŞĐRKET ÜST YÖNETĐMĐ 3 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA ÖZET BĐLGĐ 4 SERMAYE VE

Detaylı

MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI

MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. (Bundan böyle ortaklık diye anılacaktır) 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 döneminde "Kurumsal Yönetim

Detaylı

3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin, şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin, şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. nin 24 MART 2009 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2. 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.07.2008 30.09.2008 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.07.2008 30.09.2008 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.07.2008 30.09.2008 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

BEYANNAME BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA

BEYANNAME BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA ORTAKLARIN/YÖNETĐM KURULU BAŞKANI VE ÜYELERĐN/ DENETÇĐLERĐN/PERSONELĐN ÖZGEÇMĐŞLERĐ EK-1 : ĐKAMETGAH ADRESĐ : ÖĞRENĐM DURUMU(Ayrıntılı) : HALEN ÇALIŞTIĞI ĐŞYERĐNĐN I VE ADRESĐ : MESLEĞĐ VE GÖREV I : T.C.

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. 31.03.2012 ARA DÖNEM YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. 31.03.2012 ARA DÖNEM YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 31.03.2012 ARA DÖNEM YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU ŞĐRKETĐN ÜNVANI : HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. MERKEZĐ : ĐSTANBUL KURULUŞ TARĐHĐ : 26.10.1990 FAALĐYET : MENKUL KIYMET ALIM/SATIMA ARACILIK RAPOR DÖNEMĐ

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU Sayfa No: 1 01.01.2010-31.03.2010 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU www.vakifyatirim.com.tr Sayfa No: 2 ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA YÖNETĐM VE DENETĐM KURULU ÜYELERĐ 3 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ORGANĐZASYON ŞEMASI

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 ĐÇĐNDEKĐLER YÖNETĐM VE DENETĐM KURULU ÜYELERĐ 2

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 ĐÇĐNDEKĐLER YÖNETĐM VE DENETĐM KURULU ÜYELERĐ 2 Sayfa No: 1 ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA YÖNETĐM VE DENETĐM KURULU ÜYELERĐ 2 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ORGANĐZASYON ŞEMASI 3 ŞĐRKET ÜST YÖNETĐMĐ 3 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA ÖZET BĐLGĐ 4

Detaylı

2007 YILI FAALĐYET RAPORU

2007 YILI FAALĐYET RAPORU 2007 YILI FAALĐYET RAPORU TAKSĐM YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALĐYET RAPORU I.GĐRĐŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2007-31 Aralık 2007 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı : Taksim

Detaylı

HAZIRAN 2015 AYLIK RAPORU. Nominal

HAZIRAN 2015 AYLIK RAPORU. Nominal I- FONU TANITICI BĐLGĐLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETĐCĐNĐN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERĐ F) TEDAVÜLDEKĐ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARĐHĐ H) FONUN SÜRESĐ TEKSTĐL BANKASI A TĐPĐ HĐSSE

Detaylı

TÜM DOSYALARDA SUNULAN BĐLGĐLERĐN AYNI ĐÇERĐĞE SAHĐP OLMASI BAŞVURU SAHĐBĐ ĐŞLETMENĐN SORUMLULUĞUNDADIR.

TÜM DOSYALARDA SUNULAN BĐLGĐLERĐN AYNI ĐÇERĐĞE SAHĐP OLMASI BAŞVURU SAHĐBĐ ĐŞLETMENĐN SORUMLULUĞUNDADIR. T..C.. SSANAYĐĐ VE TĐĐCARET BAKANLIIĞII AR--GE MERKEZĐĐ BAŞŞVURU DOSSYASSII AR-GE MERKEZĐ BAŞVURU DOKÜMANI YAZIM FORMATI 1. Ar-Ge Merkezi Başvuru dosyası ve ekleri biri ıslak imzalı olmak üzere 9 kopya

Detaylı

Birinci Bölüm GENEL BĐLGĐLER VE KAVRAMLAR. Đkinci Bölüm BAŞVURU EHLĐYETĐ

Birinci Bölüm GENEL BĐLGĐLER VE KAVRAMLAR. Đkinci Bölüm BAŞVURU EHLĐYETĐ Đçindekiler Önsöz... 5 Kısaltmalar Cetveli... 15 Birinci Bölüm GENEL BĐLGĐLER VE KAVRAMLAR 1.1. ĐHALE SÜRECĐ... 17 1.2. ÇERÇEVE ANLAŞMA... 17 1.3. MÜNFERĐT SÖZLEŞME SÜRECĐ... 17 1.4. MÜNFERĐT SÖZLEŞME...

Detaylı

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJiSTiK 01.01.2012 / 30.06.2012. YöNETiM KURULU FAALiYET RAPORU

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJiSTiK 01.01.2012 / 30.06.2012. YöNETiM KURULU FAALiYET RAPORU REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJiSTiK TiCARET ANONiM ŞiRKETi SERĐ XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 / 30.06.2012 YöNETiM KURULU FAALiYET RAPORU ŞĐRKETĐN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ ORGANĐZASYONU

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI

SELÇUK ECZA DEPOSU TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI SELÇUK ECZA DEPOSU TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI SELÇUK ECZA DEPOSU TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve

Detaylı

ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ YÖNETMELĐĞĐ AKIM ŞEMASI

ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ YÖNETMELĐĞĐ AKIM ŞEMASI MADENCĐLĐK VE ÇEVRE ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ YÖNETMELĐĞĐ AKIM ŞEMASI ÇED PROSEDÜRÜ EK-I ( 45 ĐŞ GÜNÜ) BAŞVURU DOSYASI HAZIRLANIR BAKANLIĞA SUNULUR(2 adet) Uygunluk yönünden inceleme 3 gün BAŞVURU

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.04.2009 30.06.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.04.2009 30.06.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.04.2009 30.06.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-31 MART 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye : 12.500.000 TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % İsmail Katmerci

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayın Ortaklarımız, 2012 yılı altı aylık faaliyetlerimizle ilgili bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI. No : 1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. I-

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. 31.12.2011 ARA DÖNEM YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. 31.12.2011 ARA DÖNEM YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 31.12.2011 ARA DÖNEM YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU ŞĐRKETĐN ÜNVANI : HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. MERKEZĐ : ĐSTANBUL KURULUŞ TARĐHĐ : 26.10.1990 FAALĐYET : MENKUL KIYMET ALIM/SATIMA ARACILIK RAPOR DÖNEMĐ

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

YENĐ TTK NUN GETĐRDĐKLERĐ

YENĐ TTK NUN GETĐRDĐKLERĐ YENĐ TTK NUN GETĐRDĐKLERĐ iyi şirket Danışmanlık A.Ş. Şule Aylin Koyuncuoğlu Mart 2008 1 YENĐ TTK NUN GETĐRDĐKLERĐ II. KĐTAP-TĐCARET ŞĐRKETLERĐ-GENEL HÜKÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM-ANONĐM ŞĐRKET I-GENEL HÜKÜMLER,KURULUŞ

Detaylı

DIŞ TĐCARET VERĐ SĐSTEMĐ PROJESĐ

DIŞ TĐCARET VERĐ SĐSTEMĐ PROJESĐ DIŞ TĐCARET VERĐ SĐSTEMĐ PROJESĐ Ömer Tarık GENÇOSMANOĞLU Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ĐZMĐR 13 Ocak 2011 1 NASIL DENETĐM YAPIYORUZ? ĐTHAL VE ĐHRAÇ ÜRÜNLERĐ, KALĐTE VE GÜVENLĐK

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi : HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. : SABANCI CENTER KULE II 34330 LEVENT/İSTANBUL Telefon ve Fax No. : (212) 280 53 35-280 66 15 25.04.2006

Detaylı

TAKSĐM YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 YILI 31/12/2008 TARĐHLĐ FAALĐYET RAPORU

TAKSĐM YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 YILI 31/12/2008 TARĐHLĐ FAALĐYET RAPORU Sayfa No: 1 I.GĐRĐŞ TAKSĐM YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 YILI 31/12/2008 TARĐHLĐ FAALĐYET RAPORU 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2008-31 Aralık 2008 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYATA.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.03.2009

Detaylı

01 Ocak- 31 Mart 2009

01 Ocak- 31 Mart 2009 Sayfa No: 1 REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJĐSTĐK TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 01 Ocak- 31 Mart 2009 DÖNEM FAALĐYET RAPORU Sayfa No: 2 ĐÇĐNDEKĐLER 1) RAPORUN DÖNEMĐ...3 2) ŞĐRKETĐN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ ORGANĐZASYONU

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HĐSSE SENEDĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HĐSSE SENEDĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HĐSSE SENEDĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLĐ BĐLGĐ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BĐLGĐLER, SERMAYE PĐYASASI KURULU TARAFINDAN 26.09.2008 TARĐH VE 26/1043

Detaylı

oran) -Nakit -Bedelsiz - Toplam 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

oran) -Nakit -Bedelsiz - Toplam 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü ... A.Ş. 20... Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212)

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058 TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 224058 Bankamızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

YENĐ METĐN KURULUŞ MADDE

YENĐ METĐN KURULUŞ MADDE KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. (Ekli Liste) ŞĐRKETĐN UNVANI MADDE 2- Şirketin unvanı Polylen Sentetik

Detaylı

A- RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, YÖNETİM, DENETİM KURULU ÜYELERİ AD SOYAD VE GÖREV SÜRELERİ İLE YETKİ ALANLARI

A- RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, YÖNETİM, DENETİM KURULU ÜYELERİ AD SOYAD VE GÖREV SÜRELERİ İLE YETKİ ALANLARI A- RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, YÖNETİM, DENETİM KURULU ÜYELERİ AD SOYAD VE GÖREV SÜRELERİ İLE YETKİ ALANLARI RAPOR DÖNEMİ 01 OCAK 2008-30 HAZİRAN 2008 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ 20.000.000,00 YTL KAYITLI

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 30.06.2012 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU ŞĐRKETĐN ÜNVANI : HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. MERKEZĐ : ĐSTANBUL KURULUŞ TARĐHĐ : 26.10.1990 FAALĐYET : MENKUL KIYMET ALIM/SATIMA ARACILIK RAPOR DÖNEMĐ :

Detaylı

KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2016 [] :18:35. Kar Payı Dağıtımına Đlişkin Yönetim Kurulu Kararı

KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2016 [] :18:35. Kar Payı Dağıtımına Đlişkin Yönetim Kurulu Kararı KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / KAREL, 2016 [] 18.04.2016 15:18:35 Kar Payı Dağıtımına Đlişkin Yönetim Kurulu Kararı Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Adres No:16 34394 Zincirlikuyu

Detaylı