ADI VE SOYADI TELEFON NO ADRES KAMĐL BEĞEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADI VE SOYADI TELEFON NO ADRES KAMĐL BEĞEN 0232 321 15 00 kamil.begen@egeplast.com.tr"

Transkript

1 31/12/2010 KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM BEYANI ŞĐRKETĐMĐZ SERMAYE PĐYASASI KURULU TARAFINDAN 04/07/2003 TARĐH VE 35/835 SAYILI KARARI ĐLE KABUL EDĐLEN KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUMU SAĞLAMAK ĐÇĐN KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK KONULARINDA AZAMĐ ÖZEN VE DĐKKATĐ GÖSTERMEKTEDĐR. HĐSSEDARLARIMIZ ĐLE ĐYĐ VE MAKUL ĐLĐŞKĐLER ĐÇERĐSĐNDE OLMAK, ŞĐRKET DEĞERLERĐMĐZ VE KURUM KÜLTÜRÜMÜZ BÜYÜK REKABET ĐÇERĐSĐNDE BULUNAN PĐYASADA KENDĐMĐZE ÖNEMLĐ BĐR YER YARATMAKTADIR. KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNĐN UYGULAMAYA BAŞLANMASI ĐLE DE BELLĐ BĐR STANDARTIN YAKALANMIŞ OLMASINI DESTEKLEMEKTEYĐZ. BÖLÜM I PAY SAHĐPLERĐ PAY SAHĐPLERĐ ĐLE ĐLĐŞKĐLER BĐRĐMĐ ŞĐRKETĐMĐZ PAY SAHĐPLERĐYLE OLAN ĐLĐŞKĐLERĐ ĐÇĐN ÖZEL BĐR BĐRĐM OLUŞTURMAMIŞ OLUP PAY SAHĐPLERĐ ĐLE OLAN ĐLĐŞKĐLERĐ MALĐ ĐŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESĐNDE YÜRÜTÜLMEKTEDĐR. BU KONUDA GÖREVLĐ ÇALIŞANLARIMIZIN ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR. ADI VE SOYADI TELEFON NO ADRES KAMĐL BEĞEN YATIRIMCILARIN ŞĐRKETĐMĐZE YOĞUN BĐR BĐLGĐ VE SORU BAŞVURUSUNDA BULUNMAMASI; ŞĐRKETĐMĐZĐN PAY SAHĐPLERĐ ĐLE OLAN ĐLĐŞKĐLERĐ ĐÇĐN ÖZEL BĐR BĐRĐM OLUŞTURULMAMIŞTIR. PAY SAHĐPLERĐNĐN BĐLGĐ EDĐNME HAKLARININ KULLANIMI GÖREVLI OLAN ÇALIŞANLARIMIZ PAY SAHIPLERININ BILGI ISTEME TALEPLERINE CEVAP VERMEKTE VE GENEL KURULLAR, HISSE SENETLERI, KAR DAĞITIM ÖNERILERI VS.. GIBI KONULARDA BILGILENDIRILMELERI SAĞLANMAKTADIR. ŞIRKET ESAS SÖZLEŞMESI'NDE, ÖZEL DENETÇI ATANMASI BIR HAK OLARAK DÜZENLENMEMIŞTIR YILINDA PAY SAHIPLERINDEN BU KONUDA BIR TALEP ALINMAMIŞTIR. DÖNEM IÇINDE PAY SAHIPLERINDEN TELEFON YOLUYLA GELEN BILGI TALEPLERINI VE SORULARININ TAMAMI YANITLANMIŞTIR. PAY SAHIPLERI TARAFINDAN ŞIRKETIMIZE SORULAN SORULAR GENELDE SERMAYE ARTIRIMI ZAMANLARINDA ESKI VE YENI HISSE BIRLEŞIMLERI ILE ILE ILGILI OLUP, BU TÜR SORULARA SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATINA UYGUN OLARAK HENÜZ KAMUYA AÇIKLANMAMIŞSA CEVAP VERILMEMEKTE, KAMUYA AÇIKLANMIŞ BILGILER ISE PAY SAHIPLERININ BU BILGILERE KOLAY VE DOĞRU BIÇIMDE ULAŞMALARI SAĞLANMAKTADIR. 73

2 GENEL BILGILENDIRME VE ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ARACILIĞIYLA KAMUYA DUYURULMAKTADIR. ŞIRKET ESAS SÖZLEŞMESINDE, ÖZEL DENETÇI ATANMASI BIR HAK OLARAK DÜZENLENMEMIŞTIR. PAY SAHIPLERINDEN BU KONUDA BIR TALEP ALINMAMIŞTIR. GENEL KURUL BĐLGĐLERĐ 2010 YILINA ĐLĐŞKĐN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 06 EYLÜL 2011 TARĐHĐNDE YAPILMIŞTIR. BU TOPLANTILARA DAVET TÜRK TĐCARET KANUNU HÜKÜMLERĐ VE ŞĐRKET ESAS SÖZLEŞME HÜKÜMLERĐNE UYGUN OLARAK YAPILMIŞTIR. FAALĐYET RAPORU, ŞĐRKET GENEL MERKEZĐ'NDE EN AZ 15 GÜN ÖNCEDEN PAY SAHĐPLERĐNĐN ĐNCELEMESĐNE SUNULMAKTADIR. GENEL KURUL ESNASINDA PAY SAHĐPLERĐ ŞĐRKETĐN FAALĐYETLERĐ HAKKINDA SORU SORARAK BĐZZAT YÖNETĐM KURULU BAŞKANINDAN BĐLGĐ ALABĐLMEKTEDĐRLER. GENEL KURULDA PAY SAHĐPLERĐ SORU SORMA HAKLARINI KULLANMAMIŞLAR VE HERHANGĐ BĐR ÖNERĐ DE BULUNMAMIŞLARDIR. AŞAĞIDA BELĐRTĐLEN HUSUSLARDA BĐR KARAR ALINMASI ANCAK; GENEL KURUL KARARI ĐLE MÜMKÜNDÜR: - ESAS MUKAVELE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ -YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN TAYĐNĐ ĐBRASI VEYA AZLĐ -MURAKIPLARIN TAYĐNĐ (TTK NUN 351.MADDESĐ UYARINCA YAPILACAK TAYĐNLER HARĐÇ) -ŞĐRKETĐN YILLIK BĐLANÇOSU, KAR VE ZARAR HESABI ONAYLANMASI VE KAR DAĞITIMI -ŞĐRKET TARAFINDAN TAHVĐL VEYA BAŞKA MENKUL KIYMETLERĐN ĐHRAÇ EDĐLMESĐ -ŞĐRKETĐN TASFĐYESĐ VEYA BĐRLEŞMESĐ -GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARI ŞĐRKET MERKEZĐNDE PAY SAHĐPLERĐNĐN GÖRÜŞLERĐNE SUNULMAKTADIR. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI ŞĐRKETĐMĐZĐN ANA SÖZLEŞMESĐNE GÖRE GENEL KURUL TOPLANTILARINDA HAZIR BULUNAN PAY SAHĐPLERĐNĐN VEYA VEKĐLLERĐNĐN HER HĐSSE ĐÇĐN BĐR OY HAKKI VARDIR. GENEL KURUL OYLAMALARINDA TTK, SPK VE ĐLGĐLĐ MEVZUATÇA BELĐRLENEN USUL VE ESASLARA UYULUR. KAR DAĞITIM POLĐTĐKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI KÂR DAĞITIM POLĐTĐKAMIZ ŞÖYLEDĐR: 74

3 ŞĐRKETĐN SAFĐ KAR VEYA ZARARI TÜRK TĐCARET KANUNU NA, SERMAYE PĐYASASI KANUNU NA VE ĐLGĐLĐ MEVZUATA, VERGĐ KANUNLARINA VE GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE KURALLARINA GÖRE TESBĐT EDĐLĐR. ŞĐRKETĐN BU ŞEKĐLDE TESPĐT OLUNAN KARI AŞAĞIDAKĐ SIRAYA UYGUN OLARAK DAGITILIR. 1. SAFĐ KARDAN; A) ŞĐRKET TÜZEL KĐŞĐLĐĞĐNE AĐT VERGĐ VE SAĐR YÜKÜMLÜLÜKLER AYRILIR. B) TÜRK TĐCARET KANUNU NUN 466/1 CĐ MADDESĐ UYARINCA SAFĐ KARIN % 5 Đ ÖDENMĐŞ SERMAYENĐN % 20 SĐNĐ BULUNCAYA KADAR 1. TERTĐP YEDEK AKÇE OLARAK AYRILIR. 2. SONRA KALAN KARDAN; SERMAYE PĐYASASI KURULUNCA TESPĐT OLUNACAK NĐSPET VE MĐKTARDAN AZ OLMAMAK ŞARTIYLA 1 CĐ TEMETTÜ PAYI AYRILIR. 3. DAHA SONRA KALAN KARIN; YÜZDE % 10 U KURUCU ĐNTĐFA HĐSSE SAHĐPLERĐNE AYRILIR. 4. KALAN KARIN % 5 Đ YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNE DAĞITILIR. 5. KALAN KARIN KISMEN VEYA TAMAMEN 2 CĐ TEMETTÜ HĐSSE OLARAK DAĞITILMASINA, DÖNEM SONU KARI OLARAK BĐLANÇODA BIRAKILMASINA, KANUNĐ VEYA ĐHTĐYARĐ YEDEK AKÇELERE ĐLAVESĐNE, ÖZEL BĐR FONDA TOPLANMASINA VEYA FEVKALEDE YEDEK AKÇE OLARAK AYRILMASINA GENEL KURULCA KARAR VERĐLĐR. PAY SAHĐPLERĐNE VERĐLECEK 2 CĐ, KAR PAYINI ĐHLAL ETMEMEK KOŞULU ĐLE KAR A ĐŞTĐRAK EDEN KĐMSELERE DAĞITILMASINA KARAR VERĐLECEK OLAN KISMIN % 10 U TÜRK TĐCARET KANUNU NUN 466/3 CÜ MADDESĐ UYARINCA 2 CĐ TERTĐP YEDEK AKCE OLARAK AYRILIR.YASA HÜKMÜ ĐLE AYRILMASI GEREKEN YEDEK AKCELER ĐLE ANA SÖZLEŞME PAY SAHĐPLERĐ ĐÇĐN BELĐRLENEN 1 CĐ TEMMETTÜ AYRILMADAN BAŞKA YEDEK AKCE AYRILMASINA, ERTESĐ YILA KAR AKTARILMASINA, YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ ĐLE MEMUR, MÜSTAHDEM VE ĐŞÇĐLERE KARDAN PAY DAĞILTILMASINA KARAR VERĐLEMEZ. KAR DAGITIM TARĐHĐ VE ŞEKLĐ SERMAYE PĐYASASI KANUNU VE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞLERĐ GÖZETĐLEREK YÖNETĐM KURULUNUN TEKLĐFĐ ÜZERĐNE GENEL KURUL TARAFINDAN KARARLAŞTIRILIR. BU ANA SÖZLEŞME HÜKÜMLERĐNĐN UYGUN OLARAK DAĞITILAN KARLAR GERĐ ALINAMAZ. PAYLARIN DEVRĐ ŞĐRKET ESAS SÖZLEŞMESĐNDE PAY DEVRĐNĐ KISITLAYAN HÜKÜMLER MEVCUT DEĞĐLDĐR. 75

4 BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK ŞĐRKET BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI MALĐ ĐŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SPK DÜZENLEMELERĐ ÇERCEVESĐNDE GEREKLĐ GÖRÜLEN BĐLGĐLERĐ ANINDA KAMUYA AKTARILMAKTADIR. BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ MALĐ TABLOLAR ĐLGĐLĐ PERĐYOTLARINDA KAMUYA DUYURULMAKTADIR. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2010 YILI ĐÇĐNDE SPK DÜZENLEMELERĐ UYARINCA ŞĐRKETĐMĐZ TARAFINDAN 9 ADET ÖZEL DURUM AÇIKLAMASINDA BULUNULMUŞTUR. BU AÇIKLAMALARIN HEPSĐ, ŞĐRKET TARAFINDAN BĐLGĐ PAYLAŞIMI AMACI ĐLE HAZIRLANMIŞTIR. SÖZ KONUSU AÇIKLAMALAR ZAMANINDA YAPILMIŞ OLUP SPK VEYA ĐMKB TARAFINDAN YAPTIRIM UYGULANMAMIŞTIR. ŞĐRKETĐMĐZĐN HĐSSELERĐ YURTDIŞI BORSALARDA KOTE DEĞĐLDĐR ŞĐRKET ĐNTERNET SĐTESĐ VE ĐÇERĐĞĐ ŞĐRKETĐMĐZĐN ĐNTERNET SĐTESĐ MEVCUTTUR. ADRESĐ ŞĐRKETĐMĐZ ĐNTERNET SĐTESĐNDE SPK KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐ II: BÖLÜM MADDE 'TE SAYILAN BĐLGĐLERE YER VERĐLMEKTEDĐR. EKSĐK OLAN BĐLGĐLERĐN 2010 YILINDA TAMAMLANIP ĐNTERNET SĐTESĐNDE YER ALMASI TEMĐN EDĐLECEKTĐR. BĐLGĐ EKSĐKLĐĞĐ ĐNTERNET SĐTEMĐZĐN SÖZ KONUSU SPK DUYURU TARĐHĐNDEN ÖNCE YAPILMASINDAN KAYNAKLANMIŞTIR. ĐNTERNET SĐTESĐNDE KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐ VE EKSĐK BULUNAN DĐĞER HUSUSLARA YER VERĐLMESĐ SAĞLANACAKTIR. GERÇEK KĐŞĐ NĐHAĐ HÂKĐM PAY SAHĐBĐ/SAHĐPLERĐNĐN AÇIKLANMASI ŞIRKETIMIZIN MEVCUT ORTAKLIK YAPISI AŞAĞIDAKI GIBIDIR. HĐSSEDARLAR PAY TUTARI (YTL) ORAN % MAZHAR ZORLU HOLDĐNG A.Ş ,30 47,63 EGE YILDIZ A.Ş ,11 10,00 AYHAN SERFERAZ ZORLU ,66 6,03 KEMAL ZORLU ,10 7,92 NAFĐZ ZORLU ,80 3,20 HALKA AÇIK ,87 25,22 DĐĞER 709,16 TOPLAM ,00 100,00 76

5 ĐÇERĐDEN ÖĞRENEBĐLECEK DURUMDA OLAN KĐŞĐLERĐN KAMUYA DUYURULMASI ŞĐRKET ÇALIŞANLARININ TÜMÜ ZAMAN ZAMAN KENDĐ DEPARTMANLARININ ÖZELLĐKLERĐNDEN KAYNAKLANAN ŞĐRKET BĐLGĐLERĐNE KISITLI ÖLÇÜDE DE OLSA SAHĐP OLUYORLAR. BUNUN DIŞINDA FAALĐYET RAPORUMUZDA ADI GEÇEN ĐDARE MECLĐSĐ ÜYELERĐMĐZ VE ÜST DÜZEY YÖNETĐCĐLER, ŞĐRKETĐMĐZ ĐLE ĐLGĐLĐ GÖREV YAPAN BAĞIMSIZ DENETÇĐLER ĐLE ŞĐRKET ĐÇĐNDEN VEYA DIŞARIDAN DĐĞER ĐŞ VE MESLEKĐ FAALĐYETĐNĐ SÜRDÜREN, DENETĐM FAALĐYETĐNDE BULUNAN, MESLEK MENSUPLARI BU KAPSAMDA SAYILABĐLĐR. ANCAK ĐLĐŞKĐLERĐ NEDENĐYLE ŞĐRKETE GELĐP GĐDENLERĐN DOLAYLI OLARAK BĐLGĐ SAHĐBĐ OLABĐLECEKLERĐNĐ DÜŞÜNMEKLE BERABER, BU KĐŞĐLERĐ TEK TEK BELĐRLEMEK MÜMKÜN GÖRÜNMEMEKTEDĐR BÖLÜM III MENFAAT SAHĐPLERĐ MENFAAT SAHĐPLERĐNĐN BĐLGĐLENDĐRĐLMESĐ MENFAAT SAHĐPLERĐ, ŞĐRKET HAKKINDAKĐ GELĐŞMELERĐ ĐLGĐLĐ MEVZUAT GEREĞĐ KAMUYA YAPILAN AÇIKLAMALAR ARACILIĞI ĐLE ÖĞRENMEKTEDĐRLER. ŞĐRKET ÇALIŞANLARI AYRICA UZMANLIK ALANLARINDA VE GENEL ĐLGĐLĐ OLDUKLARI KONULARDA YAPILAN TOPLANTILAR, DÜZENLENEN SEMĐNERLER VE EĞĐTĐMLER VASITASI ĐLE BĐLGĐLENDĐRĐLMEKTEDĐR. MENFAAT SAHĐPLERĐNĐN YÖNETĐME KATILIMI ÇALIŞANLARIN YÖNETĐME KATILIMI ŞĐRKET ĐÇĐNDE YAPILAN HAFTALIK PERĐODĐK TOPLANTILAR VASITASI ĐLE AYRICA GÜNLÜK DEĞERLENDĐRME TOPLANTILARI ĐLE HEDEFLERĐN VE PERFORMANSIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ YAPILMAKTADIR. BU YAKLAŞIMLAR ĐLE ÇALIŞANLARIN ŞĐRKET'ĐN ETKĐN YÖNETĐMĐNĐ TEMĐN ĐÇĐN GEREKLĐ KATILIM VE KATKILARI SAĞLANMAKTADIR. ĐNSAN KAYNAKLARI POLĐTĐKASI ŞĐRKETĐMĐZDE ĐNSAN KAYNAKLARI POLĐTĐKALARI MEVCUTTUR. ŞĐRKETĐMĐZ TÜM FAALĐYETLERĐNDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐNĐ, EĞĐTĐMĐ VE GELĐŞĐMĐ ÖN PLANDA TUTMAKTADIR.YILLIK EĞĐTĐM PROGRAMLARI HAZIRLANMAKTA TAKVĐMĐ GELDĐĞĐNDE ĐLGĐLĐ PERSONELE YAZILI OLARAK DUYURULUP KATILIMI SAĞLANMAKTADIR. PERSONEL ALIMINDA ĐLGĐLĐ DEPARTMANLARDAN OLUŞAN BĐR KOMĐSYON TARAFINDAN DEĞERLENDĐRME YAPILMAKTADIR. MÜŞTERĐ VE TEDARĐKÇĐLERLE ĐLĐŞKĐLER HAKKINDA BĐLGĐLER MÜŞTERĐ ŞĐKAYETLERĐNĐN YERĐNDE ĐNCELENMESĐ TEDARĐKÇĐ MEMNUNĐYETĐ, TEDARĐKÇĐ ZĐYARETLERĐ, ÜRÜN TANITIMI VE KALĐTE KONUSUNDA ANKETLER BAYĐĐ ZĐYARETLERĐ ŞEKLĐNDE ÖZETLEYEBĐLECEĞĐMĐZ FAALĐYETĐMĐZĐ DESTEKLEYEN ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR. SÖZ KONUSU ÇALIŞMALAR DÜZENLĐ ŞEKĐLDE RAPORLANMAKTADIR. 77

6 SOSYAL SORUMLULUK ŞĐRKETĐMĐZ SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA ÜSTÜNE DÜŞEN GÖREVLERĐNĐ MAZHAR ZORLU PLASTĐK ENDUSTRĐ MESLEK LĐSESĐ VAKFI VASITASIYLA, AYRICA DOĞAL AFET ORGANĐZASYON KOMĐTELERĐNE VE ĐLGĐLĐ VALĐLĐKLERE YAPTIĞI BAĞIŞLARLA YERĐNE GETĐRMEKTEDĐR. ÇEVRE KONUSU ĐLE ĐLGĐLĐ ALEYHĐMĐZE AÇILMIŞ OLAN BĐR DAVA YOKTUR. BÖLÜM IV YÖNETĐM KURULU YÖNETĐM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER ŞĐRKET YÖNETĐM KURULU AŞAĞIDAKĐ ĐSĐMLERDEN OLUŞMAKTADIR: YÖNETĐM KURULU BAŞKANI BAŞKAN VEKĐLĐ ÜYE ÜYE KEMAL ZORLU SAMĐ YÜKSEL SĐBEL SĐNEM ZORLU SEMRA ZORLU ŞĐRKET, GENEL KURUL TARAFINDAN TÜRK TĐCARET KANUNU VE ĐLGĐLĐ MEVZUAT HÜKÜMLERĐ DAHĐLĐNDE ORTAKLAR ARASINDAN VEYA HARĐÇTEN SEÇĐLECEK EN AZ 3 EN ÇOK 9 KĐŞĐDEN OLUŞACAK BĐR YÖNETĐM KURULU TARAFINDAN TEMSĐL VE ĐDARE OLUNUR. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ EN ÇOK 3 YIL ĐÇĐN SEÇĐLĐRLER, GÖREV SÜRESĐ SONA EREN ÜYELERĐN YENĐDEN SEÇĐLMELERĐ MÜMKÜNDÜR. HERHANGĐ BĐR SEBEBLE ÜYELĐĞĐN AÇILMASI HALĐNDE YERĐNE GETĐRĐLEN ÜYE ESKĐ ÜYENĐN SÜRESĐNĐ TAMAMLAR. GENEL KURUL LÜZUM GÖRÜRSE YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ'NĐ HER ZAMAN DEĞĐŞTĐREBĐLĐR. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ'NĐN YARIDAN BĐR FAZLASI A GRUBU HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNĐN GÖSTERECEĞĐ ADAYLAR ARASINDAN GENEL KURULCA SEÇĐLECEKTĐR. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ ŞĐRKETTE MURAHHAS AZA VEYA PERSONEL OLARAK DA GÖREV YAPABĐLĐRLER. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN NĐTELĐKLERĐ ŞĐRKETĐMĐZ ANA SÖZLEŞMESĐNDE YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN SEÇĐMĐ ĐLE ĐLGĐLĐ BĐR DÜZENLEME MEVCUT DEĞĐLDĐR.ANCAK MEVCUT YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐMĐZ KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNDE BELĐRTĐLEN ÖZELLĐKLERE HAĐZ KĐŞĐLERDĐR. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN SEÇĐLDĐĞĐ GENEL KURUL TOPLANTISINA MÜTAKĐP ARALARINDA GÖREV TAKSĐMĐNE ĐLĐŞKĐN KARAR ALMAKTADIRLAR. T.T.K NIN 334 VE 335. MADDELERĐ KAPSAMINDA HER GENEL KURULDA ONAY ALINMAKTADIR. ŞĐRKETĐN MĐSYON VE VĐZYONU ĐLE STRATEJĐK HEDEFLERĐ ÇALIŞANLARIMIZ VE HĐSSEDARLARIMIZIN MUTLULUĞU, ÜRÜNLERĐMĐZĐN KALĐTESĐ ÇEVRE VE ĐŞ SAĞLIĞI-GÜVENLĐĞĐ KONULARINDA EN ÜST MERTEBEDE POZĐSYON ALMAKTIR.ŞĐRKET YÖNETĐM KURULU, VĐZYON VE MĐSYONUNU BELĐRLEYEREK BUNU FAALĐYET RAPORU'NDA YAZILI BĐR ŞEKĐLDE VE AYNI ZAMANDA ADRESĐNDE ĐNTERNETTEN KAMUYA AÇIKLAMIŞTIR. 78

7 YÖNETĐM KURULU DEPARTMAN SORUMLULARI ĐLE BĐRLĐKTE TARTIŞARAK YILLIK STRATEJĐK HEDEFLERĐ BELĐRLER. AYRICA BU STRATEJĐK HEDEFLER ÇERÇEVESĐNDE HAZIRLANAN YILLIK BÜTÇELERĐ ONAYLAR. YÖNETĐM KURULU, TOPLANTILARINDA ŞĐRKET YETKĐLĐLERĐNDEN ALDIĞI KARŞILAŞTIRMALI SUNUMLAR PARALELĐNDE ALINAN KARARLARIN UYGULAMA SÜRECĐ HAKKINDA BĐREBĐR BĐLGĐ SAHĐBĐDĐR. BU SUNUMLARDA CARĐ YILIN BÜTÇE VE FĐĐLĐ OLARAK KARŞILAŞTIRILMASININ YANI SIRA GEÇMĐŞ YILLARIN AYNI DÖNEMLERĐ DE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK YÖNETĐM KURULU'NĐN BĐLGĐSĐNE SUNULMAKTADIR. YÖNETĐM KURULU BU SÜRECĐ HER AY TEKRARLAMAKTADIR. RĐSK YÖNETĐM VE ĐÇ KONTROL MEKANĐZMASI ŞĐRKETĐMĐZ DENETĐM KOMĐTESĐ, MURAKIPLARI VE ĐÇ DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN; YAPILAN ĐŞLEMLER VE FAALĐYETLERĐN GEREK YASAL MEVZUATA GEREKSE DE ŞĐRKET POLĐTĐKALARINA UYGUNLUĞU HUSUSUNDA ĐLGĐLĐ DENETĐMLER YAPILMAKTADIR. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ ĐLE YÖNETĐCĐLERĐN YETKĐ VE SORUMLULUKLARI ŞĐRKET YÖNETĐM KURULU'NĐN YÖNETĐM HAKKI VE TEMSĐL YETKĐLERĐ ESAS SÖZLEŞME'DE TANIMLANMIŞTIR. YÖNETĐCĐLERĐN YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA ĐSE ŞĐRKET ESAS SÖZLEŞMESĐ'NDE YER VERĐLMEMĐŞTĐR. YÖNETĐM KURULUNUN FAALĐYET ESASLARI VE DĐĞER KONULAR ŞĐRKETĐMĐZ ANA SÖZLEŞMESĐNE GÖRE YÖNETĐM KURULU ŞĐRKET ĐŞLERĐ VE MUAMELELERĐ LUZÜN GÖSTERDĐKÇE TOPLANIR ANCAK AY DA EN AZ BĐR DEFA TOPLANMASI MECBURĐDĐR YILINDA 21 ADET YÖNETĐM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.YÖNETĐM KURULU TOPLANTILARININ GÜNDEMĐ ŞĐRKET ANA SÖZLEŞMESĐNĐN AÇIKCA YÖNETĐM KURULU KARARINA BAĞLANMASINA EMRETTĐĞĐ KONULARIN ĐLGĐLĐ BÖLÜMLERCE YÖNETĐM KURULU SEKRETARYASINA BĐLDĐRĐLMESĐ ĐLE BELĐRLENMEKTEDĐR. BUNUN HARĐCĐNDE YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNDEN HERHANGĐ BĐRĐSĐNĐN ÖZEL BĐR KONUYA ĐLĐŞKĐN KARAR ALINMASINI ĐSTERSE YĐNE AYNI PROSÜDÜR UYGULANMAKTADIR. ŞĐRKET YÖNETĐM KURULU TOPLANTI GÜNDEMLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ GENELLĐKLE MALĐ ĐŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESĐNDE KOORDĐNE EDĐLMEKTE KARARLARIN HAZIRLANMASI BU BÖLÜM TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDĐR.YÖNETĐM KURULU GÜNDEMĐN GEREKTĐRDĐĞĐ ÖLÇÜDE VE ANA SÖZLEŞMEDE TESPĐT EDĐLEN ASGARĐ SAYIDA TOPLATI YAPIP KARAR ALMAKTADIR. YÖNETĐM KURULUNDE FARKLI GÖRÜŞLER OLDUĞU TAKDĐRDE MEVCUT TOPLANTIDA KARAR ALINMAZ ĐSE GÜNDEM BĐR SONRAKĐ TOPLATIYA TAŞINIR. ANCAK YAKIN BĐR ZAMANDA BU TÜRDE FARKLI BĐR GÖRÜŞ OLUŞMAMIŞTIR. ŞĐRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI ŞĐRKETĐMĐZ ANA SÖZLEŞMESĐNDE T.T.K 334 VE 335.MADDELERĐ UYARINCA ŞĐRKET ĐLE MUAMELEYE GĐRĐŞMEK VE REKABET ETME YETKĐLERĐNE HAĐZDĐRLER. ANCAK HER GENEL KURULDA SÖZ KONUSU MADDELER ĐLE ĐLGĐLĐ ONAY ALINMAKTADIR 79

8 . ETĐK KURALLAR ŞĐRKETĐMĐZĐN KAMUYA AÇIKLANMIŞ ETĐK KURALLAR ĐLE ĐLGĐLĐ BĐR ÇALIŞMASI MEVCUT DEĞĐLDĐR. ANCAK ÖDÜLLENDĐRME VE DĐSĐPLĐN YÖNETMELĐĞĐ ĐLE ĐLETĐŞĐM YÖNETMELĐĞĐ ĐÇ BÜNYEDE TÜM ÇALIŞANLARIMIZA DUYRULMUŞTUR. YÖNETĐM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMĐTELERĐN SAYI,YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI YÖNETĐM KURULUMUZDA 2 KĐŞĐDEN OLUŞAN BĐR DENETĐM KOMĐTESĐ OLUŞTURULMUŞTUR. DENETĐM KOMĐTESĐ FAALĐYETLERĐNĐ GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETĐM ĐLKELERĐNE GÖRE SÜRDÜRMEKTEDĐR. YÖNETĐM KURULUNA SAĞLANAN MALĐ HAKLAR YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNE SAĞLANAN HAKLAR GENEL KURULDA KARARLAŞTIRILMAKTADIR. PERFORMANSA DAYALI BĐR ÜCRET BELĐRLEMESĐ UYGULANMAMAKTADIR. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNE DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ BĐR KREDĐ KULLANDIRILMAMAKTADIR. AYRICA KEFALET VE TEMĐNATLAR VERĐLMEMEKTEDĐR. 80

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU:

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi (Bundan böyle şirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu nun 04.07.2003 tarih ve

Detaylı

Asya Yatırım Menkul Deg erler A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu

Asya Yatırım Menkul Deg erler A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu Asya Yatırım Menkul Deg erler A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu TANITICI BĐLGĐLER 02.11.2012 tarihinde kurulan Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında, Esas

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETĐM UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETĐM UYUM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER KURUMSAL YÖNETĐM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHĐPLERĐ 2- Pay Sahipleri ile Đlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 4- Genel Kurul Bilgileri

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-30.09.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 30.09.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro B Tipi Menkul

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-30.09.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

BURÇELİK. VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 2014

BURÇELİK. VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 2014 BURÇELİK VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 2014 Kurumsal Yönetim İlkeleri 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu başta halka açık şirketler olmak üzere,

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 3- ) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU : BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimizce 2008

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Halka açık bir sermaye piyasası kurumu olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap

Detaylı

E- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

E- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ E- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile Kabul edilen ve Temmuz 2003 te kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim

Detaylı

SERĐ :XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

SERĐ :XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU EKĐZ YAĞ VE SABUN SANAYĐĐ A.Ş. SERĐ :XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU a. Raporun Dönemi : 01.01.2010-31.12.2010 b. Ortaklığın Unvanı : Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

AKIN TEKSTİL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2014) BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

AKIN TEKSTİL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2014) BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI AKIN TEKSTİL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2014) BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Akın Tekstil A.Ş. nin 2014 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 03.01.2014

Detaylı

2011 YILI FAALĐYET RAPORU

2011 YILI FAALĐYET RAPORU SĐFAŞ SENTETĐK ĐPLĐK FABRĐKALARI ANONĐM ŞĐRKETĐ 2011 YILI FAALĐYET RAPORU Merkezi : BURSA Sicil No : 11961-21096 Telefon : (224)2431400(5Hat) Faks : (224)243 32 11 E-Mail : info@sifas.com.tr Web : www.sifas.com.tr

Detaylı

Şirketimizde oluşturulan pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu olarak belirlenen kişiler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Şirketimizde oluşturulan pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu olarak belirlenen kişiler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2009 yılında da sürdürülmüş olup, Vakıf Menkul

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 18.05.2007 Cuma Tarihli GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ZİRAAT SİGORTA A.Ş. Yayın Tarihi: Şubat 2015 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2014 Sayfa 1 / 13 İÇİNDEKİLER 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI... 3 BÖLÜM

Detaylı

2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 01 Ocak 2008-31 Aralık 2008 döneminde, Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

BORUSAN YATIRIM KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BORUSAN YATIRIM KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, 01.01.2008-31.12.2008 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan belli başlı kriterlere

Detaylı

GEDĐK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ A N A S Ö Z L E Ş M E S Đ

GEDĐK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ A N A S Ö Z L E Ş M E S Đ MADDE 1 KURULUŞ: GEDĐK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ A N A S Ö Z L E Ş M E S Đ Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 26.02.2013

GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 26.02.2013 GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 26.02.2013 a. Bu rapor şirket yıllık faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer alacaktır. b. Raporda, SPK Kurumsal Yönetim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı Kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; halka açık şirketlerin

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş 01.01.2009-31.03.2009 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş 01.01.2009-31.03.2009 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş 01.01.2009-31.03.2009 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2009 31.03.2009 FAALİYET DÖNEMİNDEKİ YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI Yönetim Kurulu Başkanı :Atalay Şahinoğlu

Detaylı

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Sayfa No: 1 31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Şirketimiz, 2013 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

YATIRIMCI KÖŞESİ / Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

YATIRIMCI KÖŞESİ / Kurumsal Yönetim Uyum Raporu YATIRIMCI KÖŞESİ / Kurumsal Yönetim Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Şirketimiz, çerçevesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş ve kamuya

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim

Detaylı