T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüģülmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüģülmesi"

Transkript

1 T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-16/135 BirleĢim No : 16 Oturum No : 1 hakkındaydı. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüģülmesi KOMİSYON RAPORLARI A-BELEDĠYE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORU Bütçe Komisyon Raporu okundu. Meclisimizce tarihinde Komisyonumuza havale edilen, 2010 yılı Hazırlık Bütçe Taslağı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi Mahalli Ġdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğinin 26 maddesine istinaden Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonunca incelenerek gereği düģünüldü. Belediyemiz 2010 yılı Gider Bütçesi ,00-TL olup, A- GĠDER BÜTÇESĠ : AÇIKLAMA : ÖDENEK : GĠDERLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE : 01 Personel Giderleri ,00-TL 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri ,00-TL 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00-TL 04 Faiz Giderleri ,00-TL 05 Cari Transferler ,00-TL 06 Sermaye Giderleri ,00-TL 07 Sermaye Transferleri ,00-TL 08 Borç Verme 300,00-TL 09 Yedek Ödenek ,00-TL olarak tespit edilmiģtir; 2010 yılı gider bütçesi ,00-TL dir. Giderlerinin fonksiyonel sınıflandırmasına göre : 01 Genel Kamu Hizmetleri ,00-TL 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm ,00-TL 04 Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler ,00-TL 05 Çevre Koruma Hizmetleri ,00-TL 06 Ġskan ve Toplum Refahı Hizm ,00-TL 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizm ,00-TL 09 Eğitim Hizmetleri ,00-TL 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizm ,00-TL olarak tespit edilmiģ olup; 2010 yılı bütçesi gelir ve gider denk olarak ,00-TL dir. Ġzleyen 2 yıl gider bütçe tahminleri ise 2011 gider bütçesi ,00-TL, 2012 Gider bütçesi ise ,00-TL olarak öngörülmüģtür. Birimlerin Kurumsal Kodlarına Göre Ödenek Cetvelleri: Kurumsal Kodu Birim Ödenek Miktarı 02 Özel Kalem ,00-TL 04 Mali ve Ġdari Hizmetler ,00-TL

2 10 Bilgi ĠĢl.ve Kültür Müd ,00-TL 18 Yazı ĠĢleri ,00-TL 30 Fen ĠĢleri ,00-TL 31 Park ve Bahçe Md.lüğü ,00-TL 32 Ġmar Müdürlüğü ,00-TL 33 Mali Hizmetler (Hesap ĠĢleri ) ,00-TL 35 Park Bahçe vetanzim SatıĢ ĠĢl ,00-TL 37 Temizlik ĠĢleri Md.lüğü ,00-TL 38 Zabıta Hizmetleri ,00-TL B- GELĠR BÜTÇESĠ : AÇIKLAMA : ÖDENEK : GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE : 01 Vergi Gelirleri ,00-TL 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00-TL 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ,00-TL 05 Diğer Gelirler ,00-TL 06 Sermaye Gelirleri ,00-TL 09 Red ve Ġadeler ,00-TL olup, 2010 yılı gelir bütçesi ,00-TL dir. Ġzleyen 2 yıl gelir bütçe tahminleri ise 2011 gelir bütçesi ,00-TL, 2012 Gelir bütçesi ise ,00-TL olarak öngörülmüģtür Borç alma ve borç verme yoluyla Bütçe denkliği öngörülmediğinden açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması öngörülmemiģtir. Sonuç olarak hazırlanan Gelir ve Gider Bütçemiz yukarıda belirtildiği ve Komisyonumuza geldiği Ģekilde aynen kabul edilmiģ ve meclisimizde görüģülmek üzere hazır hale getirilmiģtir. Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada; 2010 Mali Yılı Belediye Bütçesi gelir ve gideri ,00.TL. ( Otuzaltımilyon TL) denk, izleyen 2 yıl gelir gider bütçe tahminleri ise 2011 gelir ve gider bütçesi tahmini ,00-TL, 2012 Gelir ve Gider bütçesi tahmini ise ,00-TL olarak Bütçe Kararnamesiyle birlikte Komisyondan geldiği Ģekliyle hiçbir değiģiklik yapılmadan yazıldığı Ģekilde kabulüne ve onayı hususunda Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına gönderilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b bendi gereğince Belediye BaĢkanı Ġsmail Uygur ile CHP Grubundan Ömer ġentürk, Mehmet Emirdar, Ġbrahim Cinkılıç, Ufuk Yörük, Erkan Zeylan, Sefer Ġpekli, Hamit Cömert, Yalçın Efe, Düzgün Yılmaz, Sabri Girgin, Kazım Celimli, Emin Bardakçı, Mehmet Yıldız Sivrikaya, Mithat Tekin, Nurettin Gündoğdu nun 16 Kabul, AKParti Grubundan Nurettin AlbaĢ, Ender Subakan, Cevdet Kıvılcım, Hüseyin Karaman ve Mehmet Türkoğlu nun 5 Kabul Oyu olmak üzere toplam 21 kabul oyu ile mevcudun oybirliği ile kabul edildi. A- GĠDER BÜTÇESĠ : AÇIKLAMA : ÖDENEK : GĠDERLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE : 01 Personel Giderleri ,00-TL 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri ,00-TL 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00-TL 04 Faiz Giderleri ,00-TL 05 Cari Transferler ,00-TL 06 Sermaye Giderleri ,00-TL 07 Sermaye Transferleri ,00-TL 08 Borç Verme 300,00-TL 09 Yedek Ödenek ,00-TL TOPLAM ,00-TL Giderlerinin fonksiyonel sınıflandırmasına göre : 01 Genel Kamu Hizmetleri ,00-TL 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm ,00-TL 04 Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler ,00-TL 05 Çevre Koruma Hizmetleri ,00-TL 06 Ġskan ve Toplum Refahı Hizm ,00-TL

3 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizm ,00-TL 09 Eğitim Hizmetleri ,00-TL 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizm ,00-TL TOPLAM ,00-TL Birimlerin Kurumsal Kodlarına Göre Ödenek Cetvelleri: Kurumsal Kodu Birim Ödenek Miktarı 02 Özel Kalem ,00-TL 04 Mali ve Ġdari Hizmetler ,00-TL 10 Bilgi ĠĢl.ve Kültür Müd ,00-TL 18 Yazı ĠĢleri ,00-TL 30 Fen ĠĢleri ,00-TL 31 Park ve Bahçe Md.lüğü ,00-TL 32 Ġmar Müdürlüğü ,00-TL 33 Mali Hizmetler (Hesap ĠĢleri ) ,00-TL 35 Park Bahçe vetanzim SatıĢ ĠĢl ,00-TL 37 Temizlik ĠĢleri Md.lüğü ,00-TL 38 Zabıta Hizmetleri ,00-TL TOPLAM ,00-TL BELEDĠYE GĠDER BÜTÇESĠ GENEL TOPLAMI ,00-TL ĠKĠ YIL ( 2 ) GĠDER BÜTÇE TAHMĠNLERĠ ĠSE, 2011 GĠDER BÜTÇESĠ TAHMĠNĠ ,00-TL 2012 GĠDER BÜTÇESĠ TAHMĠNĠ ,00-TL B- GELĠR BÜTÇESĠ : AÇIKLAMA : ÖDENEK : GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE : 01 Vergi Gelirleri ,00-TL 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00-TL 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ,00-TL 05 Diğer Gelirler ,00-TL 06 Sermaye Gelirleri ,00-TL 09 Red ve Ġadeler ,00-TL BELEDĠYE GELĠR BÜTÇESĠ GENEL TOPLAMI ,00-TL ĠKĠ YIL ( 2 ) GELĠR BÜTÇE TAHMĠNLERĠ ĠSE, 2011 GELĠR BÜTÇESĠ TAHMĠNĠ ,00-TL 2012 GELĠR BÜTÇESĠ TAHMĠNĠ ,00-TL K1 CETVELİ İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL KADROLARLA İLGİLİ MECLİS KARARI SIRA NO SINIFI GÖREV ÜNVANI DERECE ADET TARİHİ SAYISI

4 1 G.Ġ.H BELEDĠYE BAġK.YARDIM G.Ġ.H YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRÜ G.Ġ.H MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRÜ G.Ġ.H FEN ĠġLERĠ MÜDÜRÜ G.Ġ.H ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜD G.Ġ.H TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜD G.Ġ.H. ZABITA MÜDÜRÜ G.Ġ.H ĠġLETME MÜDÜRÜ G.Ġ.H ĠNSAN KAYN.VE.EĞĠT.MÜD G.Ġ.H BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRÜ G.Ġ.H PARK VE BAHÇELER MÜD G.Ġ.H DESTEK HĠZMETLERĠ MÜD G.Ġ.H RUHSAT VE DENET.MÜD G.Ġ.H TEFTĠġ KURULU MD G.Ġ.H HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRÜ G.Ġ.H ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ G.Ġ.H HAL MÜDÜRÜ G.Ġ.H SOSYAL YARDIM ĠġL.MD G.Ġ.H KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġL.MD G.Ġ.H BAġKATĠP G.Ġ.H BAġKATĠP G.Ġ.H BAġKATĠP G.Ġ.H BAġKATĠP G.Ġ.H UZMAN G.Ġ.H ġef G.Ġ.H ġef G.Ġ.H ġef G.Ġ.H MUHASEBECĠ G.Ġ.H MUHASEBECĠ G.Ġ.H MUHASEBECĠ G.Ġ.H MUHASEBECĠ AV.HĠZM. AVUKAT G.Ġ.H MÜFETTĠġ G.Ġ.H MÜFETTĠġ YARDIMCISI G.Ġ.H MALĠ HĠZMETLER UZMANI G.Ġ.H MALĠ HĠZ.UZMAN YARD G.Ġ.H SĠVĠL SAVUNMA UZMANI G.Ġ.H MUHASĠP YARDIMCISI G.Ġ.H BĠLGĠSAYAR ĠġLT G.Ġ.H BĠLGĠSAYAR ĠġLT G.Ġ.H BĠLGĠSAYAR ĠġLT G.Ġ.H BĠLGĠSAYAR ĠġLT G.Ġ.H AMBAR MEMURU G.Ġ.H TAHSĠLDAR G.Ġ.H TAHSĠLDAR G.Ġ.H. AYNĠYAT SAYMANI G.Ġ.H MEMUR G.Ġ.H MEMUR G.Ġ.H MEMUR G.Ġ.H MEMUR G.Ġ.H MUTEMET G.Ġ.H ġoför T.H.S ġehġr PLANCISI T.H.S MĠMAR

5 55 T.H.S MĠMAR T.H.S MĠMAR T.H.S PEYZAJ MĠMARI T.H.S MÜHENDĠS T.H.S MÜHENDĠS T.H.S MÜHENDĠS T.H.S TEKNĠKER T.H.S TEKNĠKER T.H.S TEKNĠKER T.H.S TEKNĠKER T.H.S ÖLÇÜVE AYAR MEMURU T.H.S TEKNĠSYEN T.H.S TEKNĠSYEN T.H.S TEKNĠSYEN T.H.S TEKNĠSYEN S.H.S VETERĠNER HEKĠM S.H.S TABĠP S.H.S EBE S.H.S HEMġĠRE S.H.S SAĞLIK TEKNĠKERĠ S.H.S SAĞLIK TEKNĠKERĠ S.H.S SAĞLIK TEKNĠSYENĠ Y.H.S TEKNĠSYEN YARDIMCISI Y.H.S SAĞLIK TEKNĠSYEN YARD Y.H.S TEKNĠSYEN YARDIMCISI Y.H.S HĠZMETLĠ Y.H.S HĠZMETLĠ Y.H.S BAHÇIVAN Y.H.S MATBAACI G.Ġ.H ZABITA AMĠRĠ G.Ġ.H ZABITA AMĠRĠ G.Ġ.H ZABITA KOMSERĠ G.Ġ.H ZABITA KOMSERĠ G.Ġ.H ZABITA KOMSERĠ G.Ġ.H ZABITA MEMURU G.Ġ.H ZABITA MEMURU G.Ġ.H ZABITA MEMURU G.Ġ.H ZABITA MEMURU K2 CETVELİ İHDAS OLUNAN İŞCİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL KADROLARLA İLGİLİ MECLİS KARARI SIRA NO SINIFI GÖREV ÜNVANI ADET TARİHİ SAYISI 1 SÜREKLĠ ĠġÇĠ USTABAġI SÜREKLĠ ĠġÇĠ OPERATÖR SÜREKLĠ ĠġÇĠ ġöför SÜREKLĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ

6 5 SÜREKLĠ ĠġÇĠ USTA SÜREKLĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ(BÜRO) H-CEDVELĠ MEMUR VE HĠZMETLĠ OLMAYANLARA VERĠLECEK YOLLUKLARI GÖSTERĠR CETVEL Yolluk Verileceklerin Verilecek Yevmiye Miktarı Verilecek Yol Ünvanı : : Gideri : Bel. BaĢkanı tarafından 6245 S.K. 8.maddesi Mutad ve Ekonomik olan Görevlendirilen kimseler. gereğince 4.derecedeki taģıt araçlarına ait hakiki Memurun müstehak olduğu yol giderleri. Harcırah miktarını geçmemek Üzere ödeneklerin tekabül ettiği En yakın aylık ve ücret tutarı. T-CETVELĠ 237 SAYILI TAġIT KANUNUNA GÖRE 2010 YILINDA EDĠNĠLECEK TAġITLARIN (T) Cetveli TaĢıtın Cinsi Diferansiyel Adet Kullanım Yeri Sıra No 2 BinekOtomobil 4*2 1 ĠĢletme Müdürlüğü 7 Pikap Kamyonet 4*2 1 ParkBahçe Müdürlüğü 9 Panel 4*2 1 Zabıta Hizmetleri 13 Kamyon 4*2 2 Temizlik ĠĢleri Müd. 14 Kamyon 6*2-6*4 1 Fen ĠĢleri 19 Motosiklet 2 Zabıta Müdürlüğü TORBALI BELEDĠYESĠ 2010 YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ Madde 1- Belediye/bağlı idare /birlik birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ) TL ödenek verilmiģtir. Madde 2- Belediye/bağlı idare /birlik Bütçesinin Gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ) TL olarak tahmin edilmiģtir. Madde yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen Gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karģılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıģtır. Madde 4-Gelir çeģitlerinin yasal dayanakları ( C ) Cetvelinde gösterilmiģtir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemiyecektir. Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleģme yapmaya yetkilidir. Madde sayılı Harcırah kanunu'nun 8. maddesi gereğince Memur ve Hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dıģı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı ( H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Madde 7- Bütçeye cetveller eklenmiģtir. a)- Ödenek Cetveli A (Örnek-14), b)- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması-B Cetveli (Örnek -15) c) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16) ç) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek-17), d) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) e) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek 8) f) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek- 19)

7 g) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek- 20) ğ) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek- 21) h) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22) ı) Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23) i) Ġhdas Edilen Sürekli iģçi kadrolarını gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24) j) 237 sayılı taģıt kanununa göre satın alınacak taģıtları gösterir (T-1)cetveli (örnek 25) k) Mevcut taģıtları gösterir (T-2)cetveli (örnek 26) l) Ayrıntılı harcama programı (örnek 27) m) Finansman Programı (Örnek 28) Madde 8- Meclisce kabul edilen Bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değiģiklik yapılabilir. Madde 9 -Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girer. Madde10-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. Ġsmail UYGUR Sabri GĠRGĠN Düzgün YILMAZ MECLĠS BAġKANI KATĠP KATĠP

8 T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-16/136 BirleĢim No : 16 Oturum No : 1 MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüģülmesi hakkındaydı. KOMİSYON RAPORLARI B-BELEDĠYE BÜTÇE TARĠFELERĠ 2010 Mali yılında uygulanacak Belediye Bütçe Tarifelerinin belirlenmesi için, tarih ve 15/124 sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen Belediyemiz hizmet kalemlerine ait tarife miktarları tespit edilmiģ olup; Komisyon Üyelerince hazırlanan Tarife Komisyon Raporu okundu. Belediye Meclis Üyelerinden Ufuk Yörük, Ömer ġentürk, Erkan Zeylan ve Sefer Ġpekli BüyükĢehir Belediye Meclisine katılmak üzere meclis toplantısından ayrıldılar. Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda; tarihinden itibaren geçerli olacak Belediyemize ait Bütçe Tarifelerinin komisyondan geldiği Ģekliyle, hiçbir değiģiklik yapılmadan yazıldığı Ģekilde kabulüne ve onayı hususunda Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına gönderilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b bendi gereğince Belediye BaĢkanı Ġsmail Uygur ile, CHP Grubundan Mehmet Emirdar, Ġbrahim Cinkılıç, Hamit Cömert, Yalçın Efe, Düzgün Yılmaz, Sabri Girgin, Kazım Celimli, Emin Bardakçı, Mehmet Yıldız Sivrikaya, Mithat Tekin, Nurettin Gündoğdu nun 12 Kabul, AKParti Grubundan Nurettin AlbaĢ, Ender Subakan, Cevdet Kıvılcım, Hüseyin Karaman ve Mehmet Türkoğlu nun 5 Kabul Oyu olmak üzere toplam 17 kabul oyu ile Mevcudun oybirliği ile kabul edildi. GELĠR ÇEġĠDĠ 1-DıĢarıda kesilen hayvanın damgalama ücreti olarak kesim ücretinin,nakliye dahil parça baģına 45% 2-MenĢee ġahadetnamesi verilmesi MenĢee ġahadetnamelerinde ayrıca KDV uygulanır. Büyük ve KüçükbaĢ Hayvanların Sevkiyatında a-büyükbaģ Hayvan BaĢına b-küçükbaģ Hayvan BaĢına 5-TL ( KDV Dahil) 1-TL ( KDV Dahil) Kümes Hayvanları Sevkiyatında c- Kamyonet BaĢına 15+KDV d- Kamyon BaĢına 75+KDV e- Tır BaĢına 150+KDV Süzmebal ve arı kovanı Sevkiyatlarında f- 10 varil - Kovana kadar olanlardan 5+KDV g Varil - Kovana kadar olanlardan 10+KDV h Varil - Kovana kadar olanlardan 15+KDV ı Varil - Kovana kadar olanlardan 20+KDV i Varil - Kovana kadar olanlardan 25+KDV j- 51 Varil - Kovan üzeri olanlardan 30+KDV Yumurta Sevkiyatlarında

9 adete kadar olanlardan 15+KDV ile adet arası olanlardan 20+KDV ile adet arası olanlardan 30+KDV ile adet arası olanlardan 40+KDV ile daha üzerinde olanlardan 55+KDV ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ ( 2464 SAYILI B.G.K. 15. MADDESĠ ) NOT: 2464 Sayılı B.G.K' nun 16. Maddesine istinaden Ġlan Reklam Vergilerinin 1., 2. ve 4. bentleri 31 Ocak ve 30 Haziran olmak üzere Meclis Kararı ile iki taksit halinde ödenmektedir. 1-DÜKKAN,TĠCARĠ VE SINAĠ MÜESSESE VE SERBEST MESLEK ERBABINCA ÇEġĠTLĠ YERLERE ASILAN VE TAKILAN HER ÇEġĠT LEVHA YAZI RESĠM GĠBĠ TÜM SABĠT ĠLAN VE REKLAMLARIN BEHER METRE KARESĠNDEN YILLIK OLARAK: 2- MOTORLU TAġIT ARAÇLARININ ĠÇĠNE VEYA DIġINA KONULAN ĠLAN VE REKLAMLARIN BEHER METRE KARESĠNDEN YILLIK OLARAK : 3-CADDE, SOKAK VE YAYA KALDIRIMLARI ÜZERĠNE GERĠLEN, BĠNALARIN CEPHE VE YANLARINA ASILAN BEZ VEYA SAĠR MADDELER VASITASIYLA YAPILAN GEÇĠCĠ MAHĠYETTEKĠ ĠLAN VE REKLAMLARIN METREKARESĠNDEN HAFTALIK OLARAK : 4-IġIKLI VE PROJEKSĠYONLU ĠLAN VE REKLAMLARDAN HER M2 ĠÇĠN YILLIK OLARAK : 5-ĠLAN VE REKLAM AMACIYLA DAĞITILAN BROġÜR, KATALOG, DUVAR VE CEP TAKVĠMLERĠ, BĠBLOLAR VEYA BENZERLERĠNĠN HER BĠRĠ ĠÇĠN: 6-MAHĠYETĠ NE OLURSA OLSUN YAPIġTIRILACAK ÇEġĠTLĠ AFĠġLER VE BENZERLERĠNĠN BEHERĠNĠN METREKARESĠNDEN HAFTALIK: EĞLENCE VERGĠSĠ (2464 SAYILI B.G.K. 21. MADDESĠ ) BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLMAYAN EĞLENCE YERLERĠNDEN(GÜNLÜK TL) BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLAN YERLERDE EĞLENCE VERGĠSĠ ORANI 40-TL 10-TL 75-TL 0,25-TL 0, 15-TL 1-YERLĠ FĠLM GÖSTERĠMLERĠNDE 10% 2-YABANCI FĠLM GÖSTERĠMLERĠNDE 10% 3-SĠRK VE LUNAPARKLAR,ÇALGILI BAHÇELER VB. 20% ĠġGAL HARCI (2464 SAYILI B.G.K. 56. MADDESĠ )

10 PAZAR VE PANAYIR KURULAN YERLERĠN, 52 MAD. MEYDANLARIN, MEZAT YERLERĠNĠN HER TÜRLÜ 1.BENT MAL VE HAYVAN SATICILARI TARAFINDAN ĠġGALĠ YOL, MEYDAN, PAZAR,ĠSKELE, KÖPRÜ GĠBĠ 52 MAD. UMUMA AĠT YERLERDEN BĠR KISMININ 2.BENT HERHANGĠ BĠR MAKSAT ĠÇĠN ĠġGALĠ 1-52 MADDENĠN 1 VE 2 NUMARALI BENTLERĠNDE YAZILI ĠġGALLERDE BEHER METREKARE ĠÇĠN GÜNDE: MADDENĠN 1 NUMARALARI BENDĠNDE YAZILI HAYVAN SATICILARININ ĠġGALLERĠNDE A-) SATIġI YAPILAN KÜÇÜKBAġ HAYVAN BAġINA B-) SATIġI YAPILAN BÜYÜKBAġ HAYVAN BAġINA 2-TL 2, 5-TL MOTORLU KARA TAġITLARININ PARK ETMELERĠ ĠÇĠN ĠL 52 MAD. TRAFĠK OLUMLU GÖRÜġÜ ALINARAK BELEDĠYELERCE 3. BENT ġehġr MERKEZLERĠNDE TESĠS EDĠLEN VE ĠġLETĠLEN MAHALLERĠN ÇALIġMA SAATLERĠ ĠÇĠNDE, TAġITLAR TARAFINDAN ĠġGALĠ ( BĠSĠKLET VE MOTOSĠKLET HARĠÇ) YUKARIDA SAYILAN YERLERĠN ĠZĠNSĠZ ĠġGALLERĠ MÜKELLĠFĠYETĠ KALDIRMAZ 52. MADDENĠN 3 NUMARALI BENDĠNDE YAZILI ĠġGALLERDE: A-) HER TAġITTAN BEHER SAAT ĠÇĠN: B-) PARKMETRE ÇALIġTIRILAN YERLERDE BEHER SAAT ĠÇĠN: 1-TL 1-TL TARĠFENĠN (1) NUMARALI BENDĠNDEKĠ HARÇLARIN HESABINDA METREKARE KESĠRLERĠ TAM SAYILIR VE TAM GÜNÜ AġAN ĠġGALLERDE ALTI SAATTEN AZ SÜRELER ATILIR FAZLASI TAM GÜN SAYILIR TATĠL GÜNLERĠNDE ÇALIġMA RUHSAT HARCI (2464 SAYILI B.G.K. 60. MADDESĠ ) FABRĠKALAR ( ÇIRÇIR VB. ) BUZ FABRĠKALARI AKARYAKIT ĠSTASYONLARI BÜYÜK MARKETLER( SÜPER MARKET ) KASAPLAR PASTAHANELER 800-TL 800-TL 800-TL 800-TL 2 2

11 ÇĠÇEKÇĠLER EKMEK ÜRETEN YERLER FIRINLAR( BÖREK GEVREK VB. ĠMALATI VE SATIġI) KUAFÖRLER ERKEK BERBERĠ SPOR TOTO VE GANYAN BAYĠĠ KAFETERYALAR PLAY STATĠON CAFELER ĠNTERNET CAFELER TERMĠNAL BĠLET SATIġ YERLERĠ PĠLĠÇ VE HAMUR VB. SATICILARI ZĠRAĠ ALET ĠMALATÇILARI TEKEL BAYĠĠLERĠ (VERGĠ VE RUHSATLARI AYNI ÜNVANI TAġIYANLAR) BAKKAL VE KÜÇÜK MARKETLER ÇEREZ, KURUYEMĠġ VB. SATIġ YERLERĠ DONDURMA SATIġ YERLERĠ HAMAM EMLAK ALIM- SATIM VB. ĠġYERLERĠ OTEL FOTOĞRAFCI ĠÇKĠSĠZ LOKANTA VB. ĠÇKĠLĠ LOKANTA, RESTORAN, BĠRAHANE VB. KAHVEHANELER MATBAALAR SĠNEMA, TĠYATRO VB. VĠDEO,CD,KASET VE SES BANDI SATICILARI MAYA VE SANDAVĠÇ SATICILARI TL TL TL 200-TL 1

12 SEBZE MEYVE SATICILARI (MANAVLAR) MERMER KARO VE BETON DĠREK ĠMALATI ODUN VE KÖMÜR SATIġI MOBĠLYACILAR SOĞUK DEMĠRCĠLER BIÇKI VE KERESTECĠLER BĠLARDO SALONLARI ELEKTRĠKÇĠLER TAMĠRHANELER TERZĠHANELER ÖLÇÜ VE TARTI ALETĠ SATIġ YERĠ ĠNġAAT MALZ. SATIġ YERĠ VE NALBURĠYE AYAKKABICILAR OTO LASTĠK TAMĠRCĠLERĠ MAĞAZALAR TUHAFĠYELER DĠĞER ĠġLETMELER ĠĢyeri Açma Ġzin Harcı BELEDĠYE HOPARLÖR REKLAM VE ĠLAN ÜCRETĠ 1-25 kelimeye kadar olan ilanlardan beher seferi (halktan) 2-25 kelimeden fazlası için beher kelime baģına (halktan) 3-a)Tüm kamu kurum ve kuruluģlardan ücret alınmaz. (Sulh Hukuk ve Ġcra Müd.ne ait satıģ ilanları hariç) b)kooperatifler,siyasi Partiler.Dernekler,Klüpler vb. ücrete tabidir.(yarı özel) SĠNEMA VĠDEO VE MÜZĠK ESERLERĠ ĠġLETME RUHSATI Sinema,video ve müzik eserleri iģletme ruhsatı alacak esnaflardan ruhsat ücreti REKLAM GELĠRĠ Belediyeye ait gayrimenkullerle,parklara,kaldırımlara, araçlara ve reklam panolarına konulan hertürlü reklamlardan kullanma ücreti olarak a)sabit yerlere 800-TL TL 200-TL 1-TL 2+KDV 0,08+KDV 0,08+KDV 0,08+KDV 200-TL

13 b)araçlara Ġhale ile kiralama BELEDĠYEYE AĠT ARAÇLARLA YAPILACAK ĠġLERDEN ALINACAK ÜCRET 1-Merdiven kullanarak kapı açma 2-a)Merdiven kullanarak yapılan diğer hizmetlerin beheri+pazarlık b)merdiven kullanılarak yapılan diğer hizmetlerin saati 3-Evlere su sıkma ;Ģehir içi 4-ĠĢyerlerine su sıkma ;Ģehir içi 5-Belediye tankeri (12TON) a)ġehir içi BEKO EKSKAVATÖR Ekskavatör saat ücreti (Belediye sınırları dıģı için gidiģ geliģ yolda geçen süre çalıģma saatlerine eklenir.) 15+KDV 25+KDV 50+KDV 25+KDV 50+KDV 50+KDV 100+KDV KEPÇE a)kepçe saat ücreti 60 + KDV b)ġehir içi ve dıģındaki fabrika ve diğer 70 + KDV iģyerlerinden saat ücreti GRAYDER a)grayder saat ücreti Ģehir içi halktan KDV b)ġehir içi ve dıģı fabrika ve iģyerlerinden KDV VĠDANJÖR(Bir dolum) a)belediye sınırları içi 30+KDV b)orman Köyleri 40+KDV c)belediye sınırları içi ve dıģındaki fabrika,ģirketler ve diğer iģyerlerinden 50+KDV (5 km.den uzak yerler için yol ücreti alınır) KOMPRASÖR Komprasör saat ücreti 50+KDV ĠLAÇLAMA MOTORU Köylere ve fabrika ile diğer iģyerlerine ilaçlama ücreti a-sıcak sisleme makinesı 240+KDV b-tulumba ile ilaçlama 25+KDV c- Uleve Soğuk Sisteme makinesı 175+KDV (Akaryakıta uygulanan zam oranı tüm araç ve gereçler için aynı Ģekilde uygulanacaktır.) PAMUK TOPLAMA MAKĠNASI a)pamuk toplama ücreti beher kg.baģına KDV b)pamuk toplama ücreti Belediye sınırları dıģında KDV c) Pamuk ilaçlama makinesi ile ilaçlama Belediye sınırları içerisinde Beher Dekara d)pamuk ilaçlama ücreti Belediye sınırları dıģında Beher Dekara RÖMORKLU VAGON Saat Ücreti BELEDĠYEMĠZĠN ĠġYERĠ SAHĠPLERĠNE VERĠLEN EVRAKLARDAN ALINAN BASILI ÜCRET BEDELĠ a)harca tabi olmayan Hafta Tatili Ruhsatı Belge Harcı b)ölçü tartı beyannamelerin beherinden c)posta ve tebligat giderleri (PTT ücretlerine yapılacak 15,50 + KDV 17,00 + KDV +KDV 2-TL+KDV PTT ĠĢlt.Belirleyeceği

14 zamma göre değiģir.) fiyatlar üzerinden alınacaktır. d)belge yenileme ücreti 1 ) Fabrikalar, Maden ocakları vb. 2 ) Diğer ĠĢyerleri e)yer Seçimi ve Tesis kurma Ġzin Belgesi BELEDĠYE ĠMAR HĠZMETLERĠ 1-Aplikasyon Harcı(Birim BaĢına) a)konut -Merkez 2 -Köyler -Çapak,Özbey ve Beldeler b)dükkan 200-TL c)fabrika Depo TL 3000 m2 ye kadar ( Her 1000 m2 için 100 TL artar.) 2-Numarataj Harcı a)her numara için(halktan) 50 + KDV b)kooperatifler için 50 + KDV c) Fabrika- Depo ( Beher adetinden) KDV 3-Temel üstü vize harcı a) Konutlarda ( beherinden ) -Merkez -Köy 30-TL (75 m2 üzeri yapılar için ) -Çapak,Özbey ve Beldeler b) Fabrika ve Depo ( beherinden) m2 ye kadar 1000 m2 için 100 TL artar. 4-Ġmar durumu belgesi harcı a)konutlarda -Merkez 2 -Köy 30-TL (75 m2 üzeri yapılar için ) -Çapak,Özbey ve Beldeler 2 b)sanayi bölgesinde ( Depo-Fabrika ) 1 c)ġģyerlerinde 2 5-Asansör muayene harcı 300-TL YAPI USTASI SERTĠFĠKA ÜCRETLERĠ 1-Birinci sınıf yapı ustalarından 2-Ġkinci sınıf yapı ustalarından 3-Üçüncü sınıf yapı ustalarından 4-Diğer müteferrik iģ erbabından ĠMAR HĠZMETLERĠ ÜCRETLERĠ 1-Kat mülkiyeti harcı (birim baģına) 70-TL 2-Kat Ġrtifak harcı (birim baģına) a-birim baģına 70-TL b-toplu Konut (Bağımsız bölüm baģına) 70-TL 3-GeçiĢ yolu izin belgesi harcı Cephesi 30 m' ye kadar 2 Cephesi 30 m' yi geçen 5000-TL 4-Serbest Mühendislerden Belediyeye Kayıt Harcı (Elk.Makine,Harita,ġehir Plan ve Peyzaj Mim.) 1000-TL 5-Serbest Mühendislerden ve Mimarlardan Kayıt Yenileme Harcı Yıllık 6-Müteahhit Kayıt Harcı 1000-TL 7-Müteahhit Kayıt Yenileme Harcı (Yıllık)

15 8-Onaylı Belge Harcı 200-TL 9- Elektrik bağlanmasına ait belge ( Blok baģı) ( Tarih öncesi binalar için ) 10-Ticaret ve Sanayi erbabına verilecek belge harcı 11-Arsalara Kot Verilmesinde (Nivo ile) 12-ĠĢ Bitirme Belgesi 13-Serbest sürveyanların Belediyeye kayıt harcı 14-Serbest sürveyanların Belediyeye yıllık kayıt yenileme harcı Tadilat Yapı Ruhsat Harcı Bina ĠnĢaat Harcı Konutlarda : Ġnsaat Alanı a) 100 m2 kadar 1,25-TL b) m2 1,75-TL c) m2 2, d) m2 3,00-TL e) 200 m2 den yukarı 3,00-TL ĠĢyerlerinde : ĠnĢaat Alanı a)25 m2 ye kadar 2, b) m2 3,00-TL c) m2 3, d) 100 m2 den yukarı 4,00-TL Ruhsat Yenileme Harcı Bina ĠnĢaat Harcı Konutlarda : Bağımsız Bölüm BaĢına a) 100 m2 kadar b) m2 120-TL c) m2 170-TL d) m2 3 e) 200 m2 den yukarı 7 ĠĢyerlerinde : Bağımsız Bölüm BaĢına a)25 m2 ye kadar 130-TL b) m2 180-TL c) m2 2 d) m2 arası e) m2 arası 1. f) 1001 m2 den fazla olana beher m2 den 2-TL A)Aslı gibidir tastik harcı(belge baģına) 10-TL B)Ġmar planı ve harita tastik harcı(belge BaĢına) KEġĠF VE RAPOR BELGE ÜCRETLERĠ Fen ĠĢleri Müdürlüğünce Yapılacak Olan KeĢiflerin a-fabrikaların 500m2 ye kadar olanlarından b-500m2 den fazla her m2 için 1-TL c-küçük sanayii erbabına ait müesseselerde 1 yapılacak inģaat raporlarından d-kaza,hasar ve her çeģit inģaat ve tamir için 2 verilecek raporlardan e-diğer raporlardan 1 f-deģarj rapor ücreti; 1-Sanayi iģletmelerine verilecek raporlardan 300-TL

16 2-Diğer iģletmelerden 1 MAHALĠNDE TETKĠK HARCI Yer Seçimi için(beher ĠĢ Ġçin) 1. PLAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ TALEPLERĠNDE Kayıt ve suret harcı Fen ĠĢleri,Gelir Servisi,Emlak, Ġmar Servisinden alınan belge baģına 10-TL BANKA KREDĠLERĠ ĠÇĠN VERĠLECEK EKSPERTĠZ RAPORLARINA ĠSTĠNADEN ALINACAK BELGE ÜCRETLERĠ Ekspertiz belge ücreti 300-TL BELEDĠYE SES DÜZENĠ KĠRALAMA Özel Okul, Yer, KiĢi ve KuruluĢlar a)büyük ses düzeni,ıģıksız(günlük) 80 + KDV b)büyük ses düzeni,ıģıklı (Günlük) KDV c)küçük ses düzeni (Günlük) 50 + KDV NOT:SES DÜZENĠ TAġINMASI KĠRALAYANA AĠTTĠR HAT ÜCRETĠ:Belediye Denetimli ġehiriçi Halk Otobüsleri adı altında çalıģan minibüslerin yıllık hat harcı (beher minibüs)için Ocak ve ġubat ayları içinde ödemek kaydıyla yıllık PeĢin 2. Ve 3.SINIF GSM RUHSAT HARÇLARI 2.SINIF ÖZEL HĠZMET HARCI 1-50 BG(HP) VE ALTI BG(HP) VE ÜSTÜ AĞAÇ EREZYON HASILATI ÖN TETKĠK VE KONTROL ÜCRETĠ MOTOR TETKĠK HARCI(1 HP ĠÇĠN) 10-TL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ 75-TL ÇalıĢma Ġzni ve Gıda sicili Sertifika Ücreti a) Ürettiği gıda maddesini ürettiği mekanda satan ve en fazla 3 iģçi çalıģtıran iģyerleri 2 b) ĠĢyerlerinde ençok 3 ay faaliyet gösteren mevsimlik iģyerleriyle 20BG altında motor gücü bulunan iģyerleri c) 20 BG ile 50BG arasında motor gücü bulunan iģyerleri 7 d) 50 BG üstü motor gücü bulunan iģyerleri 1000-TL Kantar Çekim Ücreti Belediyemize ait kantarlarda her nevi kantar çekim ücreti ( KDVDahil ) 5-TL Elektrikli Yük Asansörü Kullanma Ücreti Elektrikli Yük Asansörü Kullanma Ücreti 1 saat için 15+KDV Düğün Salonu Kiralama Ücreti Çapak Mahallesinde Belediyeye ait Düğün Salonunun düğün, niģan vb. toplantılar için günlük kiralama ücreti ( KDV Dahil ) 75-TL+KDV Belediye Hal ĠĢletme ( Rusum) Payı Belediyemiz Toptancı Halinde satılan malların toptan satıģ bedeli üzerinden ( Sebze ve Meyveler ) 1% OTOBÜS TARĠFELERĠ ( KDV DAHĠL ) 1-Otobüs ile yolcu taģıma ücreti ( Torbalı Tepeköy ) 0, 2-Otobüslerde Ģehir içi niģan düğün vs Beher sefer için 3-Torbalı-Tepeköy öğrenci ücreti 0,25-TL 4-Otobüslerde km ye kadar olan uzaklıklarda 200-TL (Her Beher Km için 2.00-TL) 6-Otobüslerde ĢehirdıĢı beher km baģına 2-TL 7-Çapak ve Özbey Mahalleleri yolcu taģıma ücreti 0,

17 8-Çapak ve Özbey öğrenci ücreti ARAZĠ SULAMA ÜCRETĠ 0,25-TL 12-TL+KDV KARAKUYU MAHALLESİ Çok Amaçlı Salon Halı Saha (Saati) 3 Tonluk Tanker ile su alma ÇAYBAŞI MAHALLESİ Düğün Salonu Çok Amaçlı Salon ġehġtler MAHALLESĠ Düğün Salonu PAMUKYAZI MAHALLESĠ Düğün Salonu AYRANCILAR MAHALLESİ Düğün Salonu Çok Amaçlı Salon PANCAR MAHALLESİ Yazlık Düğün Salonu KıĢlık Düğün Salonu SUBAŞI MAHALLESİ Belediye Düğün Salonu Osman Dirik Parkındaki Düğün Salonu(kafeterya) Halı Saha (Saati) KIRBAġ MAHALLESĠ Düğün Salonu YAZIBAŞI MAHALLESİ Belediye Düğün Salonu (YAZLIK) Belediye Düğün Salonu (KIġLIK) TORBALI MAHALLESĠ KAFETERYA ĠġLETMESĠ (Düğün-niĢan ve toplantı vs.için) CUMHURĠYET MH. BARIġ YAPI SĠT.KAFETERYA ĠġL. (Düğün-niĢan ve toplantı vs.için) AQUAPOLĠS(HAVUZ) (Düğün-niĢan ve toplantı vs.için) TÜRK VETERİNER HEKİMLER BİRLİĞİ İZMİR BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLER ODASI ASGARİ ÜCRET TARİFNAMESİNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. MUAYENE ÜCRETİ Mahalinde Muayene Muayenehanede Muayene Enjection (AĢı) KÜÇÜK CERRAHİ MÜDAHELELER Köpek Kedi Serum Uygulama (Ġ.Venöz) OVARİO-HYSTERECTOMİE (KISIRLAŞTIRMA) Köpek 1+KDV 30-TL+KDV 2-TL +KDV 2+KDV +KDV +KDV +KDV 2+KDV +KDV +KDV +KDV 200-TL+KDV 20-TL+KDV +KDV +KDV +KDV +KDV +KDV 1.+KDV 65-TL+SARF KDV 40-TL+SARF KDV 20-TL+SARF KDV 90-TL+SARF KDV 90-TL+SARF KDV 200-TL+SARF KDV 280-TL+SARF KDV

18 Kedi HOSPİTALİZASYON / GÜN 200-TL+SARF KDV 30-TL+ KDV İşbu Tarifeler Tarihinden İtibaren Geçerlidir. Ġsmail UYGUR Sabri GĠRGĠN Düzgün YILMAZ MECLĠS BAġKANI KATĠP KATĠP

19 T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-16/137 BirleĢim No : 16 Oturum No : 1 MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüģülmesi hakkındaydı. KOMİSYON RAPORLARI C-ĠMAR KOMĠSYONU RAPORU Belediye Meclisinin tarih ve M.35.6.TOR.0.10-/10-15/131 sayılı kararı ile tetkik edilmek üzere Komisyonumuza havale edilen konular Komisyonumuzca gerek mahallinde gerekse imar paftaları üzerinde incelenerek Komisyonumuz görüģü aģağıda maddeler halinde belirtilmiģtir. 1-Ġlçemiz Yedi Eylül Mahallesi, tapunun 29 N II a pafta, 574 ada, 15 parselinde kayıtlı taģınmazın, mevcut imar planında Akaryakıt Ġstasyonuna ilave LPG Dolum Tesisi olarak planlanması ve kuzey cephesinde bulunan 15 mt. lik yolun orta refüjlü olarak düzenlenmesi için ġehir Plancısı Murat DÜNDAR tarafından hazırlanan ve ekte sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( c ) bendi gereğince onaylanmasının uygun olacağı komisyonumuzca uygun görülmüģtür. Denilmektedir. Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda; Ġlçemiz Yedi Eylül Mahallesi, tapunun 29 N II a pafta, 574 ada, 15 parselinde kayıtlı taģınmazın, mevcut imar planında Akaryakıt Ġstasyonuna ilave LPG Dolum Tesisi olarak planlanması ve kuzey cephesinde bulunan 15 mt. lik yolun orta refüjlü olarak düzenlenmesi için ġehir Plancısı Murat DÜNDAR tarafından hazırlanan ve ekte sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( c ) bendi gereğince onaylanmasının uygun olacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi. Ġsmail UYGUR Sabri GĠRGĠN Düzgün YILMAZ MECLĠS BAġKANI KATĠP KATĠP

20 T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-16/138 BirleĢim No : 16 Oturum No : 1 hakkındaydı. MADDE 3 Gündemin üçüncü maddesi BaĢkanlıktan gelen Önergelerin görüģülmesi BAġKANLIK ÖNERGELERĠ Önerge 1- BaĢkanlığın bu husustaki tarihli sunuģ yazısı okundu. SunuĢ yazısında; Belediyemiz imar komisyonuna bugüne kadar havale edilen plan değiģiklikleri; Belediyemiz ile Ġzmir BüyükĢehir belediyesi arasında, Torbalı Kent Planı konusunda yapılan görüģmelerde uzlaģma ve mutabakat sağlanmıģ olup; teknik elemanlar bazında çalıģmalarımız devam etmektedir. Ayrıca eksikliği olan ve yönetmeliklere uygun hali hazır haritaların yapım çalıģmaları da devam etmektedir. BüyükĢehir Belediyesinin plan çalıģmalarının tamamlanması ve alınacak olan karar belediyemize ulaģıncaya kadar imar komisyonuna havale edilen plan değiģikliği konularının komisyonda bekletilmesi hususunun Meclisce görüģülmesini rica ederim. Denilmektedir. Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda; Belediyemiz imar komisyonuna bugüne kadar havale edilen plan değiģiklikleri; Belediyemiz ile Ġzmir BüyükĢehir belediyesi arasında, Torbalı Kent Planı konusunda yapılan görüģmelerde uzlaģma ve mutabakat sağlanmıģ olup; teknik elemanlar bazında çalıģmalarımız devam etmektedir. Ayrıca eksikliği olan ve yönetmeliklere uygun hali hazır haritaların yapım çalıģmaları da devam etmektedir. BüyükĢehir Belediyesinin plan çalıģmalarının tamamlanması ve alınacak olan karar belediyemize ulaģıncaya kadar imar komisyonuna havale edilen plan değiģikliği konularının komisyonda bekletilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Ġsmail UYGUR Sabri GĠRGĠN Düzgün YILMAZ MECLĠS BAġKANI KATĠP KATĠP

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 03.10.2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 26.09.2016 tarih ve 47383680-01/11196 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21), 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) ödenek cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (45.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 21.10.2011 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/126 Birleşim No : 1. Oturum No : 4.

Detaylı

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 482 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. i) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :203 Karar Tarihi :09/12/2014 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI ı) KAVAKLIDERE ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2015 YILI BÜTÇESĠ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler. : Olağan Karar Tarihi : 03.10.2016 Karar No : 41850698.301.05-172 : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler KARAR : Belediyemiz park ve bahçeler hizmetleri faaliyet alanlarında kullanılmakta olan muhtelif tür ve cinslerdeki

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 27.10.2015 KARAR NO : 257 KONUSU : 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:21.10.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/80 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :442 Karar Tarihi :10/12/2015 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:18.10.016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/56 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

ĠçiĢleri Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı) ndan:

ĠçiĢleri Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı) ndan: ĠçiĢleri Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı) ndan: BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 120.757.000,00TL dir. İfadesi Madde 2- Belediye birimleri için (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2016/148 KARAR TARİHİ : 21/10/2016 KARARIN ÖZÜ: 2017 Mali Yılı

Detaylı

Karar Tarihi : Konu : Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler ve Protokoller

Karar Tarihi : Konu : Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler ve Protokoller Karar Tarihi : 01.10.2015 Karar No : 41850698.301.05-234 Konu : Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler ve Protokoller KARAR : Emirgazi Belediyesi araç parkında arızalı durumda bulunan 1990 model Caterpiller marka

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Melis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ - Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-

Detaylı

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER MECLİS I SAYISI : 01 TARİHİ : 03/01/2017 IN KONUSU : OLAĞAN MECLĠS TOPLANTISI Gündemin 1.maddesinin görüģülmesine dair karar. (AçılıĢ, yoklama, birleģim, oturum ve bir önceki toplantıya ait karar özetlerinin

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 1 : 5393 SAYILI BELEDĠYE YASASININ 25. MADDESĠ GEREĞĠNCE DENETĠM KOMĠSYONU SEÇĠLMESĠ 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince, Denetim Komisyonu seçimine esas olmak

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi NĠSAN ayı

Detaylı

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence 11.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/93 KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler

Karar Tarihi : Karar No : Konu : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler Karar Tarihi : 01.10.2014 Karar No : 41850698.301.05-172 Konu : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler KARAR : Belediyemiz ile Van Ġli TuĢba Ġlçesi arasında Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Teknik alanlarda iliģkilerin

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2014 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 67 : Belediye Meclisinin 01.10.2014 Tarih Ve 66 Sayılı Kararıyla Ġmar Komisyonuna Havale Edilen Dursunlu Mahallesi 1370 Ada 1-2 - 3-4 Ve 28 (Eski 1521, 1522, 1523, 1524 Ve

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi NĠSAN ayı

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus

Detaylı

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihi Perşembe

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 04/10/2012 Toplantı Dönemi : 2012 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 02 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 04.10.2012 Perşembe günü saat 17.00 da 2012 dönemi

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ A.Ersan Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 12 ENCÜMEN KARARI

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

ALTINOLUK BELEDĠYESĠ 01/01/2014-30/03/2014 MALĠ YILI BÜTÇE KESĠN HESABI GĠDER KESĠN HESABI

ALTINOLUK BELEDĠYESĠ 01/01/2014-30/03/2014 MALĠ YILI BÜTÇE KESĠN HESABI GĠDER KESĠN HESABI EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 11 TOPLANTI TARĠHĠ : 30/06/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir.

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir. Belediyemizin 01.01.2012 31.12.2012 dönemine ilişkin gelir ve

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 51 : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 28.04.2015 tarihli oturumu ve 134 sayılı encümen kararında kesin hesaba dair cetvel ve kayıtların

Detaylı

KAYDİYE ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (2016 YILI İÇİN)

KAYDİYE ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (2016 YILI İÇİN) KAYDİYE ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (2016 YILI İÇİN) DERECELER ESKĠ ġeklġ YENĠ ġeklġ ARTIġ ORANI % 1 545,00 TL 590,00 TL 8,26 2 360,00 TL 390,00 TL 8,33 3 305,00 TL 330,00 TL 8,20

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU Meclisimizin 11.11.2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Bodrum Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Vergi, Harç ve Gelir Tarife Cetvelleri, Komisyonumuzun

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 56 : Meclis üyeliği hk. T.C. BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak 2013 yılı döneminin Kasım ayı toplantısının 13.birleĢiminin 1.oturumunu açtığını üyelere duyurdu. 07/10/2013 ve 11/10/2013

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU Meclisimizin 11/11/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Yatağan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri ile ilgili BaĢkanlık Önergesi,

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ NİSAN 2014 BİRLEŞİM 3 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 18.04.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 11 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI OTURUM : 1 GÜNDEM MADDE NO : 2 KARAR NO : 20 :5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesi (l) Bendi Gereğince, Kadro DeğiĢikliğinin GörüĢülmesi Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kadro DeğiĢikliği hakkındaki

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ EKİM 2014 BİRLEŞİM 17 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 20.10.2014 GÜNDEM MADDE NO 2 KARAR NO 71 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı