T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüģülmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüģülmesi"

Transkript

1 T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-16/135 BirleĢim No : 16 Oturum No : 1 hakkındaydı. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüģülmesi KOMİSYON RAPORLARI A-BELEDĠYE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORU Bütçe Komisyon Raporu okundu. Meclisimizce tarihinde Komisyonumuza havale edilen, 2010 yılı Hazırlık Bütçe Taslağı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi Mahalli Ġdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğinin 26 maddesine istinaden Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonunca incelenerek gereği düģünüldü. Belediyemiz 2010 yılı Gider Bütçesi ,00-TL olup, A- GĠDER BÜTÇESĠ : AÇIKLAMA : ÖDENEK : GĠDERLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE : 01 Personel Giderleri ,00-TL 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri ,00-TL 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00-TL 04 Faiz Giderleri ,00-TL 05 Cari Transferler ,00-TL 06 Sermaye Giderleri ,00-TL 07 Sermaye Transferleri ,00-TL 08 Borç Verme 300,00-TL 09 Yedek Ödenek ,00-TL olarak tespit edilmiģtir; 2010 yılı gider bütçesi ,00-TL dir. Giderlerinin fonksiyonel sınıflandırmasına göre : 01 Genel Kamu Hizmetleri ,00-TL 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm ,00-TL 04 Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler ,00-TL 05 Çevre Koruma Hizmetleri ,00-TL 06 Ġskan ve Toplum Refahı Hizm ,00-TL 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizm ,00-TL 09 Eğitim Hizmetleri ,00-TL 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizm ,00-TL olarak tespit edilmiģ olup; 2010 yılı bütçesi gelir ve gider denk olarak ,00-TL dir. Ġzleyen 2 yıl gider bütçe tahminleri ise 2011 gider bütçesi ,00-TL, 2012 Gider bütçesi ise ,00-TL olarak öngörülmüģtür. Birimlerin Kurumsal Kodlarına Göre Ödenek Cetvelleri: Kurumsal Kodu Birim Ödenek Miktarı 02 Özel Kalem ,00-TL 04 Mali ve Ġdari Hizmetler ,00-TL

2 10 Bilgi ĠĢl.ve Kültür Müd ,00-TL 18 Yazı ĠĢleri ,00-TL 30 Fen ĠĢleri ,00-TL 31 Park ve Bahçe Md.lüğü ,00-TL 32 Ġmar Müdürlüğü ,00-TL 33 Mali Hizmetler (Hesap ĠĢleri ) ,00-TL 35 Park Bahçe vetanzim SatıĢ ĠĢl ,00-TL 37 Temizlik ĠĢleri Md.lüğü ,00-TL 38 Zabıta Hizmetleri ,00-TL B- GELĠR BÜTÇESĠ : AÇIKLAMA : ÖDENEK : GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE : 01 Vergi Gelirleri ,00-TL 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00-TL 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ,00-TL 05 Diğer Gelirler ,00-TL 06 Sermaye Gelirleri ,00-TL 09 Red ve Ġadeler ,00-TL olup, 2010 yılı gelir bütçesi ,00-TL dir. Ġzleyen 2 yıl gelir bütçe tahminleri ise 2011 gelir bütçesi ,00-TL, 2012 Gelir bütçesi ise ,00-TL olarak öngörülmüģtür Borç alma ve borç verme yoluyla Bütçe denkliği öngörülmediğinden açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması öngörülmemiģtir. Sonuç olarak hazırlanan Gelir ve Gider Bütçemiz yukarıda belirtildiği ve Komisyonumuza geldiği Ģekilde aynen kabul edilmiģ ve meclisimizde görüģülmek üzere hazır hale getirilmiģtir. Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada; 2010 Mali Yılı Belediye Bütçesi gelir ve gideri ,00.TL. ( Otuzaltımilyon TL) denk, izleyen 2 yıl gelir gider bütçe tahminleri ise 2011 gelir ve gider bütçesi tahmini ,00-TL, 2012 Gelir ve Gider bütçesi tahmini ise ,00-TL olarak Bütçe Kararnamesiyle birlikte Komisyondan geldiği Ģekliyle hiçbir değiģiklik yapılmadan yazıldığı Ģekilde kabulüne ve onayı hususunda Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına gönderilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b bendi gereğince Belediye BaĢkanı Ġsmail Uygur ile CHP Grubundan Ömer ġentürk, Mehmet Emirdar, Ġbrahim Cinkılıç, Ufuk Yörük, Erkan Zeylan, Sefer Ġpekli, Hamit Cömert, Yalçın Efe, Düzgün Yılmaz, Sabri Girgin, Kazım Celimli, Emin Bardakçı, Mehmet Yıldız Sivrikaya, Mithat Tekin, Nurettin Gündoğdu nun 16 Kabul, AKParti Grubundan Nurettin AlbaĢ, Ender Subakan, Cevdet Kıvılcım, Hüseyin Karaman ve Mehmet Türkoğlu nun 5 Kabul Oyu olmak üzere toplam 21 kabul oyu ile mevcudun oybirliği ile kabul edildi. A- GĠDER BÜTÇESĠ : AÇIKLAMA : ÖDENEK : GĠDERLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE : 01 Personel Giderleri ,00-TL 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri ,00-TL 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00-TL 04 Faiz Giderleri ,00-TL 05 Cari Transferler ,00-TL 06 Sermaye Giderleri ,00-TL 07 Sermaye Transferleri ,00-TL 08 Borç Verme 300,00-TL 09 Yedek Ödenek ,00-TL TOPLAM ,00-TL Giderlerinin fonksiyonel sınıflandırmasına göre : 01 Genel Kamu Hizmetleri ,00-TL 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm ,00-TL 04 Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler ,00-TL 05 Çevre Koruma Hizmetleri ,00-TL 06 Ġskan ve Toplum Refahı Hizm ,00-TL

3 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizm ,00-TL 09 Eğitim Hizmetleri ,00-TL 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizm ,00-TL TOPLAM ,00-TL Birimlerin Kurumsal Kodlarına Göre Ödenek Cetvelleri: Kurumsal Kodu Birim Ödenek Miktarı 02 Özel Kalem ,00-TL 04 Mali ve Ġdari Hizmetler ,00-TL 10 Bilgi ĠĢl.ve Kültür Müd ,00-TL 18 Yazı ĠĢleri ,00-TL 30 Fen ĠĢleri ,00-TL 31 Park ve Bahçe Md.lüğü ,00-TL 32 Ġmar Müdürlüğü ,00-TL 33 Mali Hizmetler (Hesap ĠĢleri ) ,00-TL 35 Park Bahçe vetanzim SatıĢ ĠĢl ,00-TL 37 Temizlik ĠĢleri Md.lüğü ,00-TL 38 Zabıta Hizmetleri ,00-TL TOPLAM ,00-TL BELEDĠYE GĠDER BÜTÇESĠ GENEL TOPLAMI ,00-TL ĠKĠ YIL ( 2 ) GĠDER BÜTÇE TAHMĠNLERĠ ĠSE, 2011 GĠDER BÜTÇESĠ TAHMĠNĠ ,00-TL 2012 GĠDER BÜTÇESĠ TAHMĠNĠ ,00-TL B- GELĠR BÜTÇESĠ : AÇIKLAMA : ÖDENEK : GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE : 01 Vergi Gelirleri ,00-TL 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00-TL 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ,00-TL 05 Diğer Gelirler ,00-TL 06 Sermaye Gelirleri ,00-TL 09 Red ve Ġadeler ,00-TL BELEDĠYE GELĠR BÜTÇESĠ GENEL TOPLAMI ,00-TL ĠKĠ YIL ( 2 ) GELĠR BÜTÇE TAHMĠNLERĠ ĠSE, 2011 GELĠR BÜTÇESĠ TAHMĠNĠ ,00-TL 2012 GELĠR BÜTÇESĠ TAHMĠNĠ ,00-TL K1 CETVELİ İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL KADROLARLA İLGİLİ MECLİS KARARI SIRA NO SINIFI GÖREV ÜNVANI DERECE ADET TARİHİ SAYISI

4 1 G.Ġ.H BELEDĠYE BAġK.YARDIM G.Ġ.H YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRÜ G.Ġ.H MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRÜ G.Ġ.H FEN ĠġLERĠ MÜDÜRÜ G.Ġ.H ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜD G.Ġ.H TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜD G.Ġ.H. ZABITA MÜDÜRÜ G.Ġ.H ĠġLETME MÜDÜRÜ G.Ġ.H ĠNSAN KAYN.VE.EĞĠT.MÜD G.Ġ.H BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRÜ G.Ġ.H PARK VE BAHÇELER MÜD G.Ġ.H DESTEK HĠZMETLERĠ MÜD G.Ġ.H RUHSAT VE DENET.MÜD G.Ġ.H TEFTĠġ KURULU MD G.Ġ.H HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRÜ G.Ġ.H ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ G.Ġ.H HAL MÜDÜRÜ G.Ġ.H SOSYAL YARDIM ĠġL.MD G.Ġ.H KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġL.MD G.Ġ.H BAġKATĠP G.Ġ.H BAġKATĠP G.Ġ.H BAġKATĠP G.Ġ.H BAġKATĠP G.Ġ.H UZMAN G.Ġ.H ġef G.Ġ.H ġef G.Ġ.H ġef G.Ġ.H MUHASEBECĠ G.Ġ.H MUHASEBECĠ G.Ġ.H MUHASEBECĠ G.Ġ.H MUHASEBECĠ AV.HĠZM. AVUKAT G.Ġ.H MÜFETTĠġ G.Ġ.H MÜFETTĠġ YARDIMCISI G.Ġ.H MALĠ HĠZMETLER UZMANI G.Ġ.H MALĠ HĠZ.UZMAN YARD G.Ġ.H SĠVĠL SAVUNMA UZMANI G.Ġ.H MUHASĠP YARDIMCISI G.Ġ.H BĠLGĠSAYAR ĠġLT G.Ġ.H BĠLGĠSAYAR ĠġLT G.Ġ.H BĠLGĠSAYAR ĠġLT G.Ġ.H BĠLGĠSAYAR ĠġLT G.Ġ.H AMBAR MEMURU G.Ġ.H TAHSĠLDAR G.Ġ.H TAHSĠLDAR G.Ġ.H. AYNĠYAT SAYMANI G.Ġ.H MEMUR G.Ġ.H MEMUR G.Ġ.H MEMUR G.Ġ.H MEMUR G.Ġ.H MUTEMET G.Ġ.H ġoför T.H.S ġehġr PLANCISI T.H.S MĠMAR

5 55 T.H.S MĠMAR T.H.S MĠMAR T.H.S PEYZAJ MĠMARI T.H.S MÜHENDĠS T.H.S MÜHENDĠS T.H.S MÜHENDĠS T.H.S TEKNĠKER T.H.S TEKNĠKER T.H.S TEKNĠKER T.H.S TEKNĠKER T.H.S ÖLÇÜVE AYAR MEMURU T.H.S TEKNĠSYEN T.H.S TEKNĠSYEN T.H.S TEKNĠSYEN T.H.S TEKNĠSYEN S.H.S VETERĠNER HEKĠM S.H.S TABĠP S.H.S EBE S.H.S HEMġĠRE S.H.S SAĞLIK TEKNĠKERĠ S.H.S SAĞLIK TEKNĠKERĠ S.H.S SAĞLIK TEKNĠSYENĠ Y.H.S TEKNĠSYEN YARDIMCISI Y.H.S SAĞLIK TEKNĠSYEN YARD Y.H.S TEKNĠSYEN YARDIMCISI Y.H.S HĠZMETLĠ Y.H.S HĠZMETLĠ Y.H.S BAHÇIVAN Y.H.S MATBAACI G.Ġ.H ZABITA AMĠRĠ G.Ġ.H ZABITA AMĠRĠ G.Ġ.H ZABITA KOMSERĠ G.Ġ.H ZABITA KOMSERĠ G.Ġ.H ZABITA KOMSERĠ G.Ġ.H ZABITA MEMURU G.Ġ.H ZABITA MEMURU G.Ġ.H ZABITA MEMURU G.Ġ.H ZABITA MEMURU K2 CETVELİ İHDAS OLUNAN İŞCİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL KADROLARLA İLGİLİ MECLİS KARARI SIRA NO SINIFI GÖREV ÜNVANI ADET TARİHİ SAYISI 1 SÜREKLĠ ĠġÇĠ USTABAġI SÜREKLĠ ĠġÇĠ OPERATÖR SÜREKLĠ ĠġÇĠ ġöför SÜREKLĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ

6 5 SÜREKLĠ ĠġÇĠ USTA SÜREKLĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ(BÜRO) H-CEDVELĠ MEMUR VE HĠZMETLĠ OLMAYANLARA VERĠLECEK YOLLUKLARI GÖSTERĠR CETVEL Yolluk Verileceklerin Verilecek Yevmiye Miktarı Verilecek Yol Ünvanı : : Gideri : Bel. BaĢkanı tarafından 6245 S.K. 8.maddesi Mutad ve Ekonomik olan Görevlendirilen kimseler. gereğince 4.derecedeki taģıt araçlarına ait hakiki Memurun müstehak olduğu yol giderleri. Harcırah miktarını geçmemek Üzere ödeneklerin tekabül ettiği En yakın aylık ve ücret tutarı. T-CETVELĠ 237 SAYILI TAġIT KANUNUNA GÖRE 2010 YILINDA EDĠNĠLECEK TAġITLARIN (T) Cetveli TaĢıtın Cinsi Diferansiyel Adet Kullanım Yeri Sıra No 2 BinekOtomobil 4*2 1 ĠĢletme Müdürlüğü 7 Pikap Kamyonet 4*2 1 ParkBahçe Müdürlüğü 9 Panel 4*2 1 Zabıta Hizmetleri 13 Kamyon 4*2 2 Temizlik ĠĢleri Müd. 14 Kamyon 6*2-6*4 1 Fen ĠĢleri 19 Motosiklet 2 Zabıta Müdürlüğü TORBALI BELEDĠYESĠ 2010 YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ Madde 1- Belediye/bağlı idare /birlik birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ) TL ödenek verilmiģtir. Madde 2- Belediye/bağlı idare /birlik Bütçesinin Gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ) TL olarak tahmin edilmiģtir. Madde yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen Gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karģılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıģtır. Madde 4-Gelir çeģitlerinin yasal dayanakları ( C ) Cetvelinde gösterilmiģtir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemiyecektir. Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleģme yapmaya yetkilidir. Madde sayılı Harcırah kanunu'nun 8. maddesi gereğince Memur ve Hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dıģı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı ( H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Madde 7- Bütçeye cetveller eklenmiģtir. a)- Ödenek Cetveli A (Örnek-14), b)- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması-B Cetveli (Örnek -15) c) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16) ç) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek-17), d) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) e) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek 8) f) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek- 19)

7 g) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek- 20) ğ) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek- 21) h) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22) ı) Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23) i) Ġhdas Edilen Sürekli iģçi kadrolarını gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24) j) 237 sayılı taģıt kanununa göre satın alınacak taģıtları gösterir (T-1)cetveli (örnek 25) k) Mevcut taģıtları gösterir (T-2)cetveli (örnek 26) l) Ayrıntılı harcama programı (örnek 27) m) Finansman Programı (Örnek 28) Madde 8- Meclisce kabul edilen Bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değiģiklik yapılabilir. Madde 9 -Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girer. Madde10-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. Ġsmail UYGUR Sabri GĠRGĠN Düzgün YILMAZ MECLĠS BAġKANI KATĠP KATĠP

8 T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-16/136 BirleĢim No : 16 Oturum No : 1 MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüģülmesi hakkındaydı. KOMİSYON RAPORLARI B-BELEDĠYE BÜTÇE TARĠFELERĠ 2010 Mali yılında uygulanacak Belediye Bütçe Tarifelerinin belirlenmesi için, tarih ve 15/124 sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen Belediyemiz hizmet kalemlerine ait tarife miktarları tespit edilmiģ olup; Komisyon Üyelerince hazırlanan Tarife Komisyon Raporu okundu. Belediye Meclis Üyelerinden Ufuk Yörük, Ömer ġentürk, Erkan Zeylan ve Sefer Ġpekli BüyükĢehir Belediye Meclisine katılmak üzere meclis toplantısından ayrıldılar. Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda; tarihinden itibaren geçerli olacak Belediyemize ait Bütçe Tarifelerinin komisyondan geldiği Ģekliyle, hiçbir değiģiklik yapılmadan yazıldığı Ģekilde kabulüne ve onayı hususunda Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına gönderilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b bendi gereğince Belediye BaĢkanı Ġsmail Uygur ile, CHP Grubundan Mehmet Emirdar, Ġbrahim Cinkılıç, Hamit Cömert, Yalçın Efe, Düzgün Yılmaz, Sabri Girgin, Kazım Celimli, Emin Bardakçı, Mehmet Yıldız Sivrikaya, Mithat Tekin, Nurettin Gündoğdu nun 12 Kabul, AKParti Grubundan Nurettin AlbaĢ, Ender Subakan, Cevdet Kıvılcım, Hüseyin Karaman ve Mehmet Türkoğlu nun 5 Kabul Oyu olmak üzere toplam 17 kabul oyu ile Mevcudun oybirliği ile kabul edildi. GELĠR ÇEġĠDĠ 1-DıĢarıda kesilen hayvanın damgalama ücreti olarak kesim ücretinin,nakliye dahil parça baģına 45% 2-MenĢee ġahadetnamesi verilmesi MenĢee ġahadetnamelerinde ayrıca KDV uygulanır. Büyük ve KüçükbaĢ Hayvanların Sevkiyatında a-büyükbaģ Hayvan BaĢına b-küçükbaģ Hayvan BaĢına 5-TL ( KDV Dahil) 1-TL ( KDV Dahil) Kümes Hayvanları Sevkiyatında c- Kamyonet BaĢına 15+KDV d- Kamyon BaĢına 75+KDV e- Tır BaĢına 150+KDV Süzmebal ve arı kovanı Sevkiyatlarında f- 10 varil - Kovana kadar olanlardan 5+KDV g Varil - Kovana kadar olanlardan 10+KDV h Varil - Kovana kadar olanlardan 15+KDV ı Varil - Kovana kadar olanlardan 20+KDV i Varil - Kovana kadar olanlardan 25+KDV j- 51 Varil - Kovan üzeri olanlardan 30+KDV Yumurta Sevkiyatlarında

9 adete kadar olanlardan 15+KDV ile adet arası olanlardan 20+KDV ile adet arası olanlardan 30+KDV ile adet arası olanlardan 40+KDV ile daha üzerinde olanlardan 55+KDV ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ ( 2464 SAYILI B.G.K. 15. MADDESĠ ) NOT: 2464 Sayılı B.G.K' nun 16. Maddesine istinaden Ġlan Reklam Vergilerinin 1., 2. ve 4. bentleri 31 Ocak ve 30 Haziran olmak üzere Meclis Kararı ile iki taksit halinde ödenmektedir. 1-DÜKKAN,TĠCARĠ VE SINAĠ MÜESSESE VE SERBEST MESLEK ERBABINCA ÇEġĠTLĠ YERLERE ASILAN VE TAKILAN HER ÇEġĠT LEVHA YAZI RESĠM GĠBĠ TÜM SABĠT ĠLAN VE REKLAMLARIN BEHER METRE KARESĠNDEN YILLIK OLARAK: 2- MOTORLU TAġIT ARAÇLARININ ĠÇĠNE VEYA DIġINA KONULAN ĠLAN VE REKLAMLARIN BEHER METRE KARESĠNDEN YILLIK OLARAK : 3-CADDE, SOKAK VE YAYA KALDIRIMLARI ÜZERĠNE GERĠLEN, BĠNALARIN CEPHE VE YANLARINA ASILAN BEZ VEYA SAĠR MADDELER VASITASIYLA YAPILAN GEÇĠCĠ MAHĠYETTEKĠ ĠLAN VE REKLAMLARIN METREKARESĠNDEN HAFTALIK OLARAK : 4-IġIKLI VE PROJEKSĠYONLU ĠLAN VE REKLAMLARDAN HER M2 ĠÇĠN YILLIK OLARAK : 5-ĠLAN VE REKLAM AMACIYLA DAĞITILAN BROġÜR, KATALOG, DUVAR VE CEP TAKVĠMLERĠ, BĠBLOLAR VEYA BENZERLERĠNĠN HER BĠRĠ ĠÇĠN: 6-MAHĠYETĠ NE OLURSA OLSUN YAPIġTIRILACAK ÇEġĠTLĠ AFĠġLER VE BENZERLERĠNĠN BEHERĠNĠN METREKARESĠNDEN HAFTALIK: EĞLENCE VERGĠSĠ (2464 SAYILI B.G.K. 21. MADDESĠ ) BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLMAYAN EĞLENCE YERLERĠNDEN(GÜNLÜK TL) BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLAN YERLERDE EĞLENCE VERGĠSĠ ORANI 40-TL 10-TL 75-TL 0,25-TL 0, 15-TL 1-YERLĠ FĠLM GÖSTERĠMLERĠNDE 10% 2-YABANCI FĠLM GÖSTERĠMLERĠNDE 10% 3-SĠRK VE LUNAPARKLAR,ÇALGILI BAHÇELER VB. 20% ĠġGAL HARCI (2464 SAYILI B.G.K. 56. MADDESĠ )

10 PAZAR VE PANAYIR KURULAN YERLERĠN, 52 MAD. MEYDANLARIN, MEZAT YERLERĠNĠN HER TÜRLÜ 1.BENT MAL VE HAYVAN SATICILARI TARAFINDAN ĠġGALĠ YOL, MEYDAN, PAZAR,ĠSKELE, KÖPRÜ GĠBĠ 52 MAD. UMUMA AĠT YERLERDEN BĠR KISMININ 2.BENT HERHANGĠ BĠR MAKSAT ĠÇĠN ĠġGALĠ 1-52 MADDENĠN 1 VE 2 NUMARALI BENTLERĠNDE YAZILI ĠġGALLERDE BEHER METREKARE ĠÇĠN GÜNDE: MADDENĠN 1 NUMARALARI BENDĠNDE YAZILI HAYVAN SATICILARININ ĠġGALLERĠNDE A-) SATIġI YAPILAN KÜÇÜKBAġ HAYVAN BAġINA B-) SATIġI YAPILAN BÜYÜKBAġ HAYVAN BAġINA 2-TL 2, 5-TL MOTORLU KARA TAġITLARININ PARK ETMELERĠ ĠÇĠN ĠL 52 MAD. TRAFĠK OLUMLU GÖRÜġÜ ALINARAK BELEDĠYELERCE 3. BENT ġehġr MERKEZLERĠNDE TESĠS EDĠLEN VE ĠġLETĠLEN MAHALLERĠN ÇALIġMA SAATLERĠ ĠÇĠNDE, TAġITLAR TARAFINDAN ĠġGALĠ ( BĠSĠKLET VE MOTOSĠKLET HARĠÇ) YUKARIDA SAYILAN YERLERĠN ĠZĠNSĠZ ĠġGALLERĠ MÜKELLĠFĠYETĠ KALDIRMAZ 52. MADDENĠN 3 NUMARALI BENDĠNDE YAZILI ĠġGALLERDE: A-) HER TAġITTAN BEHER SAAT ĠÇĠN: B-) PARKMETRE ÇALIġTIRILAN YERLERDE BEHER SAAT ĠÇĠN: 1-TL 1-TL TARĠFENĠN (1) NUMARALI BENDĠNDEKĠ HARÇLARIN HESABINDA METREKARE KESĠRLERĠ TAM SAYILIR VE TAM GÜNÜ AġAN ĠġGALLERDE ALTI SAATTEN AZ SÜRELER ATILIR FAZLASI TAM GÜN SAYILIR TATĠL GÜNLERĠNDE ÇALIġMA RUHSAT HARCI (2464 SAYILI B.G.K. 60. MADDESĠ ) FABRĠKALAR ( ÇIRÇIR VB. ) BUZ FABRĠKALARI AKARYAKIT ĠSTASYONLARI BÜYÜK MARKETLER( SÜPER MARKET ) KASAPLAR PASTAHANELER 800-TL 800-TL 800-TL 800-TL 2 2

11 ÇĠÇEKÇĠLER EKMEK ÜRETEN YERLER FIRINLAR( BÖREK GEVREK VB. ĠMALATI VE SATIġI) KUAFÖRLER ERKEK BERBERĠ SPOR TOTO VE GANYAN BAYĠĠ KAFETERYALAR PLAY STATĠON CAFELER ĠNTERNET CAFELER TERMĠNAL BĠLET SATIġ YERLERĠ PĠLĠÇ VE HAMUR VB. SATICILARI ZĠRAĠ ALET ĠMALATÇILARI TEKEL BAYĠĠLERĠ (VERGĠ VE RUHSATLARI AYNI ÜNVANI TAġIYANLAR) BAKKAL VE KÜÇÜK MARKETLER ÇEREZ, KURUYEMĠġ VB. SATIġ YERLERĠ DONDURMA SATIġ YERLERĠ HAMAM EMLAK ALIM- SATIM VB. ĠġYERLERĠ OTEL FOTOĞRAFCI ĠÇKĠSĠZ LOKANTA VB. ĠÇKĠLĠ LOKANTA, RESTORAN, BĠRAHANE VB. KAHVEHANELER MATBAALAR SĠNEMA, TĠYATRO VB. VĠDEO,CD,KASET VE SES BANDI SATICILARI MAYA VE SANDAVĠÇ SATICILARI TL TL TL 200-TL 1

12 SEBZE MEYVE SATICILARI (MANAVLAR) MERMER KARO VE BETON DĠREK ĠMALATI ODUN VE KÖMÜR SATIġI MOBĠLYACILAR SOĞUK DEMĠRCĠLER BIÇKI VE KERESTECĠLER BĠLARDO SALONLARI ELEKTRĠKÇĠLER TAMĠRHANELER TERZĠHANELER ÖLÇÜ VE TARTI ALETĠ SATIġ YERĠ ĠNġAAT MALZ. SATIġ YERĠ VE NALBURĠYE AYAKKABICILAR OTO LASTĠK TAMĠRCĠLERĠ MAĞAZALAR TUHAFĠYELER DĠĞER ĠġLETMELER ĠĢyeri Açma Ġzin Harcı BELEDĠYE HOPARLÖR REKLAM VE ĠLAN ÜCRETĠ 1-25 kelimeye kadar olan ilanlardan beher seferi (halktan) 2-25 kelimeden fazlası için beher kelime baģına (halktan) 3-a)Tüm kamu kurum ve kuruluģlardan ücret alınmaz. (Sulh Hukuk ve Ġcra Müd.ne ait satıģ ilanları hariç) b)kooperatifler,siyasi Partiler.Dernekler,Klüpler vb. ücrete tabidir.(yarı özel) SĠNEMA VĠDEO VE MÜZĠK ESERLERĠ ĠġLETME RUHSATI Sinema,video ve müzik eserleri iģletme ruhsatı alacak esnaflardan ruhsat ücreti REKLAM GELĠRĠ Belediyeye ait gayrimenkullerle,parklara,kaldırımlara, araçlara ve reklam panolarına konulan hertürlü reklamlardan kullanma ücreti olarak a)sabit yerlere 800-TL TL 200-TL 1-TL 2+KDV 0,08+KDV 0,08+KDV 0,08+KDV 200-TL

13 b)araçlara Ġhale ile kiralama BELEDĠYEYE AĠT ARAÇLARLA YAPILACAK ĠġLERDEN ALINACAK ÜCRET 1-Merdiven kullanarak kapı açma 2-a)Merdiven kullanarak yapılan diğer hizmetlerin beheri+pazarlık b)merdiven kullanılarak yapılan diğer hizmetlerin saati 3-Evlere su sıkma ;Ģehir içi 4-ĠĢyerlerine su sıkma ;Ģehir içi 5-Belediye tankeri (12TON) a)ġehir içi BEKO EKSKAVATÖR Ekskavatör saat ücreti (Belediye sınırları dıģı için gidiģ geliģ yolda geçen süre çalıģma saatlerine eklenir.) 15+KDV 25+KDV 50+KDV 25+KDV 50+KDV 50+KDV 100+KDV KEPÇE a)kepçe saat ücreti 60 + KDV b)ġehir içi ve dıģındaki fabrika ve diğer 70 + KDV iģyerlerinden saat ücreti GRAYDER a)grayder saat ücreti Ģehir içi halktan KDV b)ġehir içi ve dıģı fabrika ve iģyerlerinden KDV VĠDANJÖR(Bir dolum) a)belediye sınırları içi 30+KDV b)orman Köyleri 40+KDV c)belediye sınırları içi ve dıģındaki fabrika,ģirketler ve diğer iģyerlerinden 50+KDV (5 km.den uzak yerler için yol ücreti alınır) KOMPRASÖR Komprasör saat ücreti 50+KDV ĠLAÇLAMA MOTORU Köylere ve fabrika ile diğer iģyerlerine ilaçlama ücreti a-sıcak sisleme makinesı 240+KDV b-tulumba ile ilaçlama 25+KDV c- Uleve Soğuk Sisteme makinesı 175+KDV (Akaryakıta uygulanan zam oranı tüm araç ve gereçler için aynı Ģekilde uygulanacaktır.) PAMUK TOPLAMA MAKĠNASI a)pamuk toplama ücreti beher kg.baģına KDV b)pamuk toplama ücreti Belediye sınırları dıģında KDV c) Pamuk ilaçlama makinesi ile ilaçlama Belediye sınırları içerisinde Beher Dekara d)pamuk ilaçlama ücreti Belediye sınırları dıģında Beher Dekara RÖMORKLU VAGON Saat Ücreti BELEDĠYEMĠZĠN ĠġYERĠ SAHĠPLERĠNE VERĠLEN EVRAKLARDAN ALINAN BASILI ÜCRET BEDELĠ a)harca tabi olmayan Hafta Tatili Ruhsatı Belge Harcı b)ölçü tartı beyannamelerin beherinden c)posta ve tebligat giderleri (PTT ücretlerine yapılacak 15,50 + KDV 17,00 + KDV +KDV 2-TL+KDV PTT ĠĢlt.Belirleyeceği

14 zamma göre değiģir.) fiyatlar üzerinden alınacaktır. d)belge yenileme ücreti 1 ) Fabrikalar, Maden ocakları vb. 2 ) Diğer ĠĢyerleri e)yer Seçimi ve Tesis kurma Ġzin Belgesi BELEDĠYE ĠMAR HĠZMETLERĠ 1-Aplikasyon Harcı(Birim BaĢına) a)konut -Merkez 2 -Köyler -Çapak,Özbey ve Beldeler b)dükkan 200-TL c)fabrika Depo TL 3000 m2 ye kadar ( Her 1000 m2 için 100 TL artar.) 2-Numarataj Harcı a)her numara için(halktan) 50 + KDV b)kooperatifler için 50 + KDV c) Fabrika- Depo ( Beher adetinden) KDV 3-Temel üstü vize harcı a) Konutlarda ( beherinden ) -Merkez -Köy 30-TL (75 m2 üzeri yapılar için ) -Çapak,Özbey ve Beldeler b) Fabrika ve Depo ( beherinden) m2 ye kadar 1000 m2 için 100 TL artar. 4-Ġmar durumu belgesi harcı a)konutlarda -Merkez 2 -Köy 30-TL (75 m2 üzeri yapılar için ) -Çapak,Özbey ve Beldeler 2 b)sanayi bölgesinde ( Depo-Fabrika ) 1 c)ġģyerlerinde 2 5-Asansör muayene harcı 300-TL YAPI USTASI SERTĠFĠKA ÜCRETLERĠ 1-Birinci sınıf yapı ustalarından 2-Ġkinci sınıf yapı ustalarından 3-Üçüncü sınıf yapı ustalarından 4-Diğer müteferrik iģ erbabından ĠMAR HĠZMETLERĠ ÜCRETLERĠ 1-Kat mülkiyeti harcı (birim baģına) 70-TL 2-Kat Ġrtifak harcı (birim baģına) a-birim baģına 70-TL b-toplu Konut (Bağımsız bölüm baģına) 70-TL 3-GeçiĢ yolu izin belgesi harcı Cephesi 30 m' ye kadar 2 Cephesi 30 m' yi geçen 5000-TL 4-Serbest Mühendislerden Belediyeye Kayıt Harcı (Elk.Makine,Harita,ġehir Plan ve Peyzaj Mim.) 1000-TL 5-Serbest Mühendislerden ve Mimarlardan Kayıt Yenileme Harcı Yıllık 6-Müteahhit Kayıt Harcı 1000-TL 7-Müteahhit Kayıt Yenileme Harcı (Yıllık)

15 8-Onaylı Belge Harcı 200-TL 9- Elektrik bağlanmasına ait belge ( Blok baģı) ( Tarih öncesi binalar için ) 10-Ticaret ve Sanayi erbabına verilecek belge harcı 11-Arsalara Kot Verilmesinde (Nivo ile) 12-ĠĢ Bitirme Belgesi 13-Serbest sürveyanların Belediyeye kayıt harcı 14-Serbest sürveyanların Belediyeye yıllık kayıt yenileme harcı Tadilat Yapı Ruhsat Harcı Bina ĠnĢaat Harcı Konutlarda : Ġnsaat Alanı a) 100 m2 kadar 1,25-TL b) m2 1,75-TL c) m2 2, d) m2 3,00-TL e) 200 m2 den yukarı 3,00-TL ĠĢyerlerinde : ĠnĢaat Alanı a)25 m2 ye kadar 2, b) m2 3,00-TL c) m2 3, d) 100 m2 den yukarı 4,00-TL Ruhsat Yenileme Harcı Bina ĠnĢaat Harcı Konutlarda : Bağımsız Bölüm BaĢına a) 100 m2 kadar b) m2 120-TL c) m2 170-TL d) m2 3 e) 200 m2 den yukarı 7 ĠĢyerlerinde : Bağımsız Bölüm BaĢına a)25 m2 ye kadar 130-TL b) m2 180-TL c) m2 2 d) m2 arası e) m2 arası 1. f) 1001 m2 den fazla olana beher m2 den 2-TL A)Aslı gibidir tastik harcı(belge baģına) 10-TL B)Ġmar planı ve harita tastik harcı(belge BaĢına) KEġĠF VE RAPOR BELGE ÜCRETLERĠ Fen ĠĢleri Müdürlüğünce Yapılacak Olan KeĢiflerin a-fabrikaların 500m2 ye kadar olanlarından b-500m2 den fazla her m2 için 1-TL c-küçük sanayii erbabına ait müesseselerde 1 yapılacak inģaat raporlarından d-kaza,hasar ve her çeģit inģaat ve tamir için 2 verilecek raporlardan e-diğer raporlardan 1 f-deģarj rapor ücreti; 1-Sanayi iģletmelerine verilecek raporlardan 300-TL

16 2-Diğer iģletmelerden 1 MAHALĠNDE TETKĠK HARCI Yer Seçimi için(beher ĠĢ Ġçin) 1. PLAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ TALEPLERĠNDE Kayıt ve suret harcı Fen ĠĢleri,Gelir Servisi,Emlak, Ġmar Servisinden alınan belge baģına 10-TL BANKA KREDĠLERĠ ĠÇĠN VERĠLECEK EKSPERTĠZ RAPORLARINA ĠSTĠNADEN ALINACAK BELGE ÜCRETLERĠ Ekspertiz belge ücreti 300-TL BELEDĠYE SES DÜZENĠ KĠRALAMA Özel Okul, Yer, KiĢi ve KuruluĢlar a)büyük ses düzeni,ıģıksız(günlük) 80 + KDV b)büyük ses düzeni,ıģıklı (Günlük) KDV c)küçük ses düzeni (Günlük) 50 + KDV NOT:SES DÜZENĠ TAġINMASI KĠRALAYANA AĠTTĠR HAT ÜCRETĠ:Belediye Denetimli ġehiriçi Halk Otobüsleri adı altında çalıģan minibüslerin yıllık hat harcı (beher minibüs)için Ocak ve ġubat ayları içinde ödemek kaydıyla yıllık PeĢin 2. Ve 3.SINIF GSM RUHSAT HARÇLARI 2.SINIF ÖZEL HĠZMET HARCI 1-50 BG(HP) VE ALTI BG(HP) VE ÜSTÜ AĞAÇ EREZYON HASILATI ÖN TETKĠK VE KONTROL ÜCRETĠ MOTOR TETKĠK HARCI(1 HP ĠÇĠN) 10-TL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ 75-TL ÇalıĢma Ġzni ve Gıda sicili Sertifika Ücreti a) Ürettiği gıda maddesini ürettiği mekanda satan ve en fazla 3 iģçi çalıģtıran iģyerleri 2 b) ĠĢyerlerinde ençok 3 ay faaliyet gösteren mevsimlik iģyerleriyle 20BG altında motor gücü bulunan iģyerleri c) 20 BG ile 50BG arasında motor gücü bulunan iģyerleri 7 d) 50 BG üstü motor gücü bulunan iģyerleri 1000-TL Kantar Çekim Ücreti Belediyemize ait kantarlarda her nevi kantar çekim ücreti ( KDVDahil ) 5-TL Elektrikli Yük Asansörü Kullanma Ücreti Elektrikli Yük Asansörü Kullanma Ücreti 1 saat için 15+KDV Düğün Salonu Kiralama Ücreti Çapak Mahallesinde Belediyeye ait Düğün Salonunun düğün, niģan vb. toplantılar için günlük kiralama ücreti ( KDV Dahil ) 75-TL+KDV Belediye Hal ĠĢletme ( Rusum) Payı Belediyemiz Toptancı Halinde satılan malların toptan satıģ bedeli üzerinden ( Sebze ve Meyveler ) 1% OTOBÜS TARĠFELERĠ ( KDV DAHĠL ) 1-Otobüs ile yolcu taģıma ücreti ( Torbalı Tepeköy ) 0, 2-Otobüslerde Ģehir içi niģan düğün vs Beher sefer için 3-Torbalı-Tepeköy öğrenci ücreti 0,25-TL 4-Otobüslerde km ye kadar olan uzaklıklarda 200-TL (Her Beher Km için 2.00-TL) 6-Otobüslerde ĢehirdıĢı beher km baģına 2-TL 7-Çapak ve Özbey Mahalleleri yolcu taģıma ücreti 0,

17 8-Çapak ve Özbey öğrenci ücreti ARAZĠ SULAMA ÜCRETĠ 0,25-TL 12-TL+KDV KARAKUYU MAHALLESİ Çok Amaçlı Salon Halı Saha (Saati) 3 Tonluk Tanker ile su alma ÇAYBAŞI MAHALLESİ Düğün Salonu Çok Amaçlı Salon ġehġtler MAHALLESĠ Düğün Salonu PAMUKYAZI MAHALLESĠ Düğün Salonu AYRANCILAR MAHALLESİ Düğün Salonu Çok Amaçlı Salon PANCAR MAHALLESİ Yazlık Düğün Salonu KıĢlık Düğün Salonu SUBAŞI MAHALLESİ Belediye Düğün Salonu Osman Dirik Parkındaki Düğün Salonu(kafeterya) Halı Saha (Saati) KIRBAġ MAHALLESĠ Düğün Salonu YAZIBAŞI MAHALLESİ Belediye Düğün Salonu (YAZLIK) Belediye Düğün Salonu (KIġLIK) TORBALI MAHALLESĠ KAFETERYA ĠġLETMESĠ (Düğün-niĢan ve toplantı vs.için) CUMHURĠYET MH. BARIġ YAPI SĠT.KAFETERYA ĠġL. (Düğün-niĢan ve toplantı vs.için) AQUAPOLĠS(HAVUZ) (Düğün-niĢan ve toplantı vs.için) TÜRK VETERİNER HEKİMLER BİRLİĞİ İZMİR BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLER ODASI ASGARİ ÜCRET TARİFNAMESİNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. MUAYENE ÜCRETİ Mahalinde Muayene Muayenehanede Muayene Enjection (AĢı) KÜÇÜK CERRAHİ MÜDAHELELER Köpek Kedi Serum Uygulama (Ġ.Venöz) OVARİO-HYSTERECTOMİE (KISIRLAŞTIRMA) Köpek 1+KDV 30-TL+KDV 2-TL +KDV 2+KDV +KDV +KDV +KDV 2+KDV +KDV +KDV +KDV 200-TL+KDV 20-TL+KDV +KDV +KDV +KDV +KDV +KDV 1.+KDV 65-TL+SARF KDV 40-TL+SARF KDV 20-TL+SARF KDV 90-TL+SARF KDV 90-TL+SARF KDV 200-TL+SARF KDV 280-TL+SARF KDV

18 Kedi HOSPİTALİZASYON / GÜN 200-TL+SARF KDV 30-TL+ KDV İşbu Tarifeler Tarihinden İtibaren Geçerlidir. Ġsmail UYGUR Sabri GĠRGĠN Düzgün YILMAZ MECLĠS BAġKANI KATĠP KATĠP

19 T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-16/137 BirleĢim No : 16 Oturum No : 1 MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüģülmesi hakkındaydı. KOMİSYON RAPORLARI C-ĠMAR KOMĠSYONU RAPORU Belediye Meclisinin tarih ve M.35.6.TOR.0.10-/10-15/131 sayılı kararı ile tetkik edilmek üzere Komisyonumuza havale edilen konular Komisyonumuzca gerek mahallinde gerekse imar paftaları üzerinde incelenerek Komisyonumuz görüģü aģağıda maddeler halinde belirtilmiģtir. 1-Ġlçemiz Yedi Eylül Mahallesi, tapunun 29 N II a pafta, 574 ada, 15 parselinde kayıtlı taģınmazın, mevcut imar planında Akaryakıt Ġstasyonuna ilave LPG Dolum Tesisi olarak planlanması ve kuzey cephesinde bulunan 15 mt. lik yolun orta refüjlü olarak düzenlenmesi için ġehir Plancısı Murat DÜNDAR tarafından hazırlanan ve ekte sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( c ) bendi gereğince onaylanmasının uygun olacağı komisyonumuzca uygun görülmüģtür. Denilmektedir. Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda; Ġlçemiz Yedi Eylül Mahallesi, tapunun 29 N II a pafta, 574 ada, 15 parselinde kayıtlı taģınmazın, mevcut imar planında Akaryakıt Ġstasyonuna ilave LPG Dolum Tesisi olarak planlanması ve kuzey cephesinde bulunan 15 mt. lik yolun orta refüjlü olarak düzenlenmesi için ġehir Plancısı Murat DÜNDAR tarafından hazırlanan ve ekte sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( c ) bendi gereğince onaylanmasının uygun olacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi. Ġsmail UYGUR Sabri GĠRGĠN Düzgün YILMAZ MECLĠS BAġKANI KATĠP KATĠP

20 T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-16/138 BirleĢim No : 16 Oturum No : 1 hakkındaydı. MADDE 3 Gündemin üçüncü maddesi BaĢkanlıktan gelen Önergelerin görüģülmesi BAġKANLIK ÖNERGELERĠ Önerge 1- BaĢkanlığın bu husustaki tarihli sunuģ yazısı okundu. SunuĢ yazısında; Belediyemiz imar komisyonuna bugüne kadar havale edilen plan değiģiklikleri; Belediyemiz ile Ġzmir BüyükĢehir belediyesi arasında, Torbalı Kent Planı konusunda yapılan görüģmelerde uzlaģma ve mutabakat sağlanmıģ olup; teknik elemanlar bazında çalıģmalarımız devam etmektedir. Ayrıca eksikliği olan ve yönetmeliklere uygun hali hazır haritaların yapım çalıģmaları da devam etmektedir. BüyükĢehir Belediyesinin plan çalıģmalarının tamamlanması ve alınacak olan karar belediyemize ulaģıncaya kadar imar komisyonuna havale edilen plan değiģikliği konularının komisyonda bekletilmesi hususunun Meclisce görüģülmesini rica ederim. Denilmektedir. Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda; Belediyemiz imar komisyonuna bugüne kadar havale edilen plan değiģiklikleri; Belediyemiz ile Ġzmir BüyükĢehir belediyesi arasında, Torbalı Kent Planı konusunda yapılan görüģmelerde uzlaģma ve mutabakat sağlanmıģ olup; teknik elemanlar bazında çalıģmalarımız devam etmektedir. Ayrıca eksikliği olan ve yönetmeliklere uygun hali hazır haritaların yapım çalıģmaları da devam etmektedir. BüyükĢehir Belediyesinin plan çalıģmalarının tamamlanması ve alınacak olan karar belediyemize ulaģıncaya kadar imar komisyonuna havale edilen plan değiģikliği konularının komisyonda bekletilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Ġsmail UYGUR Sabri GĠRGĠN Düzgün YILMAZ MECLĠS BAġKANI KATĠP KATĠP

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 21.10.2011 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/126 Birleşim No : 1. Oturum No : 4.

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 07/10/2010 Toplantı Dönemi : 2010 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 2 Belediye Meclisi 2010

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Karar No :194 Karar Tarihi :09/12/2014 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI b) MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI GELĠR TARĠFESĠ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Detaylı

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELĠR ġeflġğġ GELĠRLERĠ EĞLENCE VERGĠSĠ MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ A -BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLMAYAN YERLERDEN; 1- Canlı müzik yayını yapan; barlar ve tavernalar,

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı), Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal

Detaylı

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek erbabınca çeģitli yerlere asılan ve 35,00 takılan levha, yazı,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ

ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 2 GELĠR ġube MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 10 EMLAK ġube MÜDÜRLÜĞÜ... 10 ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 11 1.ZABITA ġube MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TOPLANTI DÖNEM :2014 Yılı Mayıs Ayı OTURUM :1 TARĠH :06/05/2014 KARAR SAYILARI :34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 TEFENNĠ BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 06/05/2014

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER :ERTUĞRUL ÇALIŞKAN :FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97- MECLĠS KARARI (TL) 1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti ( 10 kiģi üzerinde ) 70,00 1.2. Mesai saatleri dıģında davet edilen Ģehir merkezinde nikah

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

2011 Yılı Ücret Tarifesidir

2011 Yılı Ücret Tarifesidir 1 UĢak Belediye Meclisi'nin 08.11.2010 Tarih ve 538 Sayılı Kararları Gereğince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.Maddesine Göre Hazırlanan 2011 Yılı Ücret Tarifesidir FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI M.35.6.TOR.0.10/10-1/2 MADDE 2 Gündemin ikinci maddesi Belediye Daimi Encümenine 1 Üyenin gizli oylama ile seçimi BaĢkanlığın bu husustaki 26.12.2006 tarihli sunuģ yazısı okundu. SunuĢ yazısında; Belediye

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE TARİFE TEKLİFLERİ BÖLÜM I VERGİ, RESİM VE HARCLAR Kanuni Dayanaklar: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri İLAN VE REKLAM VERGİSİ (2464 Sayılı Belediye

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ Vergi Dönemi: İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süreci içinde ödenir. Yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 26/10/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 MĠLLETE EFENDĠLĠK YOKTUR HĠZMET VARDIR BU MĠLLETE HĠZMET EDEN ONUN EFENDĠSĠ OLUR 2 K.ATATÜRK 01.04.2014-31.12.2014 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

Detaylı