ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile alt birimlerinin görev tanımlarını ve fonksiyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar geliştirmek, iç kontrol sisteminin işleyişini sağlamak, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini göstermektir. Dayanak Madde 2- (1)Bu Yönerge; tarih ve 53 sayılı Meclis kararı ile yürürlüğe giren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğe, Başkanlık Makamı oluru ile tarihinde yürürlüğe giren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile Şehir Tiyatroları Yönetmeliklerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- (1)Bu Yönergede yer alan; a) Alt birim: Birime bağlı müdürlük, şeflik ve benzeri alt birimleri, b) Alt birim amiri: Birim amirine bağlı alt birimlerin amirlerini, c) Belediye: Eskişehir Büyükşehir Belediyesini, ç) Birim: Belediye teşkilat şemasında yer alan harcama birimlerini, d) Birim Amiri: Harcama biriminin üst düzey yöneticisini, e) Daire Başkanlığı: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığını, f) Harcama Birimi: Belediye bütçesinde ödenek tahsis edilen birimleri, g) İlgili Düzenleme: Belediye birimleri tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği ve Üst Yönetici oluru ile yürürlüğe konulan yönerge, genelge, kılavuz ve benzeri düzenlemeleri, ğ) Meclis: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisini, h) Şube Müdürlüğü: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerini, ı) Üst Yönetici: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanını, i) Üst Yönetim: Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarını, j) Kurul: nu, k) Yönerge: Bu Yönergeyi, ifade eder. 1 / 9

2 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Misyonu Madde 4- (1) Eskişehir in her türlü kültürel etkinliğe açık, yenilikçi bir şehre dönüşmesi, Kentin yalnızca kentte yaşayanların değil, aynı zamanda yeterince zengin bir kültürel ortamı olmayan çevre kentlerde yaşayanların da kültürel gereksinimlerini karşılayacak bir merkez halini alması. İKİNCİ BÖLÜM Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Görevleri Teşkilat Yapısı MADDE 5- (1) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı aşağıda sıralanan: a- Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, b- Senfoni Orkestrası Şube Müdürlüğü, c- Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü, d- Kütüphane Şube Müdürlüğü nden oluşur. Teşkilat Şeması MADDE 6- (1) Kurumsal olarak yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetlerde hesap verebilirlik ve şeffaflığı temin etmek üzere; görev, yetki ve sorumluluk dağılımı esasına göre ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde hazırlanan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile alt birimlerini gösteren teşkilat şeması Yönerge ekinde yer almaktadır. (Ek-1) (2) Teşkilat şemalarında, Üst Yönetici onayı ve/veya Meclis kararı gerektirmeyen değişiklikler birim amirinin onayına tabidir. Teşkilat şemalarında olan değişikliklerin, en geç bir iş günü içerisinde ilgili alt birim amiri tarafından şemaya işlenmesi sağlanarak, personele yazıyla duyurulur. Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu MADDE 7- (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosunda yer almaktadır. (Ek-2) (2) Fonksiyonel görev dağılımı tablolarında değişiklik gerektiren hususlar birim amirinin onayına tabidir. Görev dağılımı tablolarında olan değişikliklerin, en geç bir iş günü içerisinde birim amiri tarafından tablolara işlenmesi ve personele duyurulması sağlanır. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Görevleri MADDE 8- (1) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Kültür ve Sanat etkinlikleri adı altında ulusal ve uluslararası konserler, sergiler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, mahalle şenlikleri, yurtdışında Eskişehir kültür günleri ve bunlar gibi etkinliklerin hazırlanması, yapılması ve Başkanlığımıza bağlı sergi salonları ve kültür merkezlerindeki organizasyonların yapılması. b) Açık hava etkinlikleri düzenlemek. c) Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmek. ç) Ödüllü veya ödülsüz yarışmalar düzenlenmek. 2 / 9

3 d) Kültür sanat alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşlarına her türlü desteği sağlamak ve ortak etkinlikler düzenlenmek. e) Yurtdışından kültürel etkinlikler düzenlemek üzere şehrimize gelen konuklara her türlü desteği sağlamak. f) Başkanlığımıza bağlı kültürel mekânları, her türden kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır halde tutmak, işletilmesini sağlamak ve bu mekânların tahsislerini koordine etmek. g) Yapılacak faaliyetlerin halka ulaştırılabilmesi için gerekli olan baskı, ilan, reklam ve halka ilişkiler işlerini yürütmek, sekretaryasını yapmak. ğ) Daire Başkanlığı olarak sosyal, kültürel ve sanatsal içerikli programlar uygulayarak, hemşerilerimizin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmesine ve kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak, kentlileşme sürecine hız kazandırmak. h) Kent halkının çevre, barış, dostluk, dayanışma ve sosyal bilincini geliştirici çalışmalar yapmak. ı) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, ve özel sektörle iş birliği yapılarak gerekli salon, sahne, fuaye alanı tahsisini sağlamak. i) Bünyesinde bulundurduğu Şehir Tiyatrosu, Senfoni Orkestrası ve Kütüphaneler ile kent kimliğinin en üst seviyeye çıkartılmasına katkı sağlamak. j) Üst yönetim tarafından verilen sorumluluk alanımızla ilgili olarak diğer görevleri yerine getirmek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Kültürel ve Sosyal Alanda Çeşitli Faaliyetlerin Yürütülmesi MADDE 9- (1) Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü kent genelinde kültür bilincinin yükseltilmesi için gerekli projeleri üretmek ve projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütmek, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve alanında uzman kişilerle işbirliği yaparak projelerini gerçekleştirir. Sosyal ve kültürel değerler üzerine yapılmış çalışmaları yayınlayarak halkın bilinçlenmesine katkı sağlar. Kültürel varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla sanatsal etkinlikler, geziler, turneler, festivaller düzenler. Sanat galerilerinde gerçekleşen sergi organizasyonları ile kent halkına sanatın farklı dalları tanıtılır. Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet binalarındaki salonlar çeşitli tiyatro, konser, sergi, konferans, panel, seminer gibi etkinliklerle şehir halkına hizmet vermektedir. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile ortak projeler üretilmektedir. Salonların tahsisi konusunda tarafımıza gelen dilekçeler dikkate alınarak işlem yürütülür. Salonun uygunluk durumu gözetilerek isteyen kuruma veya kişiye tahsis edilir. Şube Müdürlüğü nde özel gün ve haftalarla ilgili faaliyetler organize edilerek ilgili birimlerle koordinasyon sağlanır. Etkinliklerde Daire Başkanlığına bağlı diğer alt birimlerin katılımıyla ortak projeler üretir. Şube Müdürlüğü engelli, kadın, çocuk ve gençlere yönelik sosyal sorumluluk projeleri düzenleyerek kentin sosyal gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Bu amaç kapsamında Senfoni orkestrası ile gerçekleştirilen çocuklara yönelik Eğitim Konserleri, Şehir Tiyatroları ve mahalle muhtarı işbirliğiyle tiyatro ile tanışmamış kadınlarımıza yönelik matineler düzenlenmesi, Kadın Sığınma Evleri, Çocuk Esirgeme Kurumları, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, LÖSEV, Huzur Evleri, Özel Eğitim 3 / 9

4 Merkezleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların Şehir Tiyatroları oyunlarına misafir edilmesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerdendir. Elektronik ortamda bilet satış sistemlerinin geliştirilmesini ve elektronik bilet satış makinelerinin çoğaltılarak etkinliklere katılacak halkın biletlere daha rahat ulaşılması sağlanmaktadır. 2) Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a- Afiş, broşür, billboard gibi her türlü baskı, tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek. b- Sergi organizasyonları gerçekleştirmek. c- Sosyal sorumluluk projeleri düzenlemek ve desteklemek. ç- Tiyatro ve konser faaliyetleri dışında diğer etkinliklerin düzenlenmesine dair iş ve işlemleri gerçekleştirmek. d- Sosyal ve kültürel değerler ile ilgili çalışma, proje ve etkinlikler düzenleyip yürütmek ve yayınlamak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Senfoni Orkestrası Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Konser Faaliyetlerinin Yürütülmesi MADDE 10- (1) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, vereceği konserler yoluyla çok sesli müzik çalışmalarını kentimizde, kentimiz çevresinde, ülkemizde ve uluslararası ortamlarda halka sunar. Ülkemizde çok sesli müzik kültürünün kökleşip, yaygınlaştırılarak geliştirilmesini hedefler. Bu hedef doğrultusunda her kesime yönelik eğitsel ve sanatsal etkinliklerde bulunur. Orkestra, Müdürlük tarafından hazırlanan yıllık program doğrultusunda Eylül ayının ilk haftasından itibaren provalara başlar. Senfoni Orkestrası Kurul tarafından belirlenen yıllık olağan çalışma ve konser programı, Üst Yöneticinin onayından sonra kesinleşir. Kurul, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, yerli ve yabancı orkestra şefi ya da solist sanatçı ile ihtiyaç halinde orkestranın eksik üyelerinin yerine almak üzere orkestra dışından çağrılacak sanatçı, eleştirmen, yazar, bestekâr, TV ve ses kayıt elemanlarını davet eder. Bunlardan şef, solist ve sanatçıların ücretlerini, diğerlerinin iaşe, konaklama ve yolluk giderlerini saptar, hazırlanan özgün sahne müziklerinden bestecilerine verilecek telif hakkı ile bu eserin orkestra şef ve üyelerine verilecek ücret ile müzikal aranjman ücretleri, bale ve dans koreografları ve dansçılarına verilecek ücreti belirleyerek Üst Yöneticinin onayına sunar. Senfoni Orkestrası yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konserler vermektedir. Gece konserleri, gündüz konserleri, eğitim konserleri, özel gün ve haftalarda düzenlenen konserler, Yurtiçi konserleri, müzik şenlikleri konserleri ve yurtdışı konserleri verdiği konserler arasındadır. Elektronik ortamda bilet satış sistemlerinin geliştirilmesini ve elektronik bilet satış makinelerinin çoğaltılarak etkinliklere katılacak halkın biletlere daha rahat ulaşılması sağlanmaktadır. (2) Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a- Senfoni Orkestrası nın çalışma, prova ve konser programlarını planlamak. b- Senfoni Orkestrası nın çalışma, prova ve konser programlarını gerçekleştirmek. 4 / 9

5 Ulusal ve Uluslararası Turne Programlarına Katılımın Sağlanması MADDE 11- (1 )Senfoni Orkestrası çok sesli Türk Müziğini yabancı ülkelerde tanıtmak, uluslararası müzik eserlerinde orkestramızın icra gücünü göstermek ve bu yolda orkestramızın kariyer yapmasını sağlamak amacıyla turneler düzenler. Yurt içinde ve yurt dışında turne, davet, konser, gösteri ve benzeri nedenlerle gidecek ekip ile ilgili alınan Kurul kararı Üst Yöneticinin onayından sonra yürürlüğe girer. Turne konserleri Kurul tarafından ayrıntıları ile tespit edilen bir plana göre yapılır. Orkestra üyeleri, bu plana ve kendilerine önceden veya turne esnasında verilecek talimata uygun hareket ederler. Turneler; sanat, teknik, mali ve idari imkânlar ölçüsünde programlanır. (2) Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a- Senfoni Orkestrası nın turne programlarını planlamak. b- Senfoni Orkestrası nın turne programlarını gerçekleştirmek. Ulusal ve Uluslararası Opera Bale Günleri Organizasyonlarının Düzenlenmesi MADDE 12-( 1) Belediye ile Devlet Opera ve Balesi işbirliği içinde gerçekleşen etkinlik Ulusal ve Uluslararası kültürü konu alan eserlerin sahnelendiği organizasyondur. Evrensel kültürün estetikle buluşup sahnelendiği eserlerin kent halkına sunularak Opera ve bale sanatlarının tanıtılması ve katılımın sağlanması amaçlanır. (2) Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a- Ulusal ve Uluslararası Opera Bale Günleri organizasyonunu planlamak. b- Ulusal ve Uluslararası Opera Bale Günleri organizasyonunu gerçekleştirmek. Çocuklara ve Gençlere Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi MADDE 13- (1) Senfoni Orkestrası Konservatuvarda okuyan yaş arası yetenekli gençlerin keşfedilmesi için düzenlemiş olduğu Genç Solistler Yarışması ile gençlere belirli enstrüman dallarında yeteneklerini sergilemelerini öngörerek başarılı olanların Senfoni Orkestramız ile solist olarak konser vermeleri sağlanarak gençlerimizin kariyerlerinin önünün açılması sağlanmıştır. İlk ve Orta Öğretimde okuyan öğrencilerimize yönelik açıklamalı ve ücretsiz olarak verilen Eğitim Konserleri ile çocuklarımızın çok sesli müzik kültürü ve enstrümanlarla tanışması sağlanır. (2) Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a- Çocuklara ve Gençlere Yönelik Proje faaliyetlerini planlamak. b- Çocuklara ve Gençlere Yönelik Proje faaliyetlerini gerçekleştirmek. BEŞİNCİ BÖLÜM Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Tiyatro Oyunları Sergilenmesi MADDE 14- (1) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bir temel hak olarak Anayasa'nın güvence altına aldığı, sanatın ve özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel üretiminin, sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerini seyirciye ulaştırmaktadır. Şehir tiyatrolarının sezon boyunca sahneleyeceği oyunlar Genel Sanat Yönetmeni tarafından repertuvar kuruluna sunulur, repertuvar kurulunun onayından 5 / 9

6 sonra Kurul Kararı ile oynanır. Sahnelenecek oyunların yazar, çevirmen ve besteci telif sözleşmeleri dramaturgi bürosu tarafından hazırlanır. Eserin temsil hakkına karşılık tiyatro; gerek bulunduğu şehirde gerekse tüm turnelerinde günlük hasılat bordrolarına dayanılarak satılan bilet üzerinden sözleşmede belirlenen oranda yazar, çevirmen ve besteci telif ücretini ödenir. Yönetmen ve tasarım ekibi ile kendilerine ödenecek ücretler kurul kararı ile belirlenerek Üst Yöneticinin onayına sunulur. Yönetmen ve tasarım ekibi için hizmet satın alma sözleşmesi hazırlanarak belirlenen ücretler hizmet alımı yoluyla ödenir. Oyunda rol alacak oyuncuların görev dağılımı tarafından belirlenir ve sahne direktörlüğü tarafından ilan edilir. Sahne direktörlüğü tiyatro hizmetinin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için sahneye ve diğer bölümlere ilişkin ihtiyaçları planlar. Aylık oyun programları ve haftalık prova ve temsil cetvellerini hazırlayarak nin onayı ile ilan eder. Oyunun tasarım ekibinin hazırladığı dekor, kostüm çizimleri ile ışık, müzik, hareket ve dans düzenlemeleri için gerekli olan mal ve malzeme alımları hazırlanan satınalma talepleri ile ödenir. Oyuncuların kostümleri, terzi atölyesi personelimiz, saç ve makyajları kuaför ve perukacı personelimiz tarafından yapılır. Sahnelenen oyunların dekor yapımı atölyelerimizde butaforlarla birlikte hazırlanır. Oyunlardaki ses ve ışık düzenlemeleri ışık ve ses teknisyenleri tarafından yapılır. Oyunların provalardan itibaren sahnelendiği süre boyunca tüm ekibin çalışma düzeninden sahne amiri sorumludur. Şehir Tiyatroları Kurul Kararı ve Üst Yöneticinin onayı ile yurtiçi ve yurtdışı turneler düzenler. Turneler; sanat, teknik, mali ve idari imkânlar ölçüsünde programlanır. Elektronik ortamda bilet satış sistemlerinin geliştirilmesini ve elektronik bilet satış makinelerinin çoğaltılarak etkinliklere katılacak halkın biletlere daha rahat ulaşılması sağlanmaktadır. (2) Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlemler şunlardır. a- Tiyatro oyunlarının çalışma, prova ve sergilenmesine dair planlamaları yapmak. b- Tiyatro oyunlarını sergilemek. Ulusal ve Uluslararası Tiyatro Festivalleri Faaliyetleri MADDE 15- (1) Şehir Tiyatroları Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Birimi, her yıl düzenli olarak Mayıs ayında Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları festivali düzenler. tarafından görevlendirilen festival komitesi tarafından yurtiçi ve yurtdışından tiyatro toplulukları davet edilerek festival programı hazırlanır. Festivale katılacak gruplara ödenecek katılım ücretleri Kurul Kararı ile belirlenerek Üst Yöneticinin onayı ile ödenir. Festival süresinde grupların yurt içi ulaşımı ve konaklama ve yemek bedelleri birim tarafından karşılanır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak öğrencilerimizin ve şehir halkının festivale katılımı sağlanır. Ulusal ve uluslararası gözlemciler ile yerel ve ulusal basının katılımıyla festivalimizin basın tanıtımı yapılır. Şehir Tiyatroları kendi bünyesi dışında gerçekleştirilen "Çocuk Şenliği", "Gençlik Günleri", "Ulusal ve Uluslararası Tiyatro Festivali" gibi özel adlarla gerçekleştirilen etkinliklere oyunları ile katkıda bulunur. (2) Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlemler şunlardır. a- Ulusal ve Uluslararası Tiyatro Festivalleri faaliyetlerini planlamak. b- Ulusal ve Uluslararası Tiyatro Festivalleri faaliyetlerini gerçekleştirmek. 6 / 9

7 Çocuklara ve Gençlere Yönelik Kurslar Düzenlenmesi MADDE 16- (1) Yaratıcı drama kurslarında, 25 kişilik gruplar halinde 5-8 ve 9-12 yaş aralığındaki çocuklara drama eğitmenleri tarafından 6 hafta boyunca belirlenen program çerçevesinde eğitim programları düzenlenir. Bu kurslarla tiyatro tekniklerinin öğretilmesinin dışında; resim, müzik gibi sanat dallarından da yararlanılarak çocukların yaratıcılıkları ile bedensel, duygusal ve sosyal yeteneklerini geliştirmelerine, yaşadıkları deneyimlere şekil vermelerine yardımcı olacak çalışmalar yürütülür. Geleceğin bilinçli tiyatro seyircilerini oluşturmak, toplumda olup bitenlerden haberdar bireyler yetiştirmek ve onları hayata hazırlamak yaratıcı drama kurslarının temel hedeflerindendir. Şehir Tiyatroları Eskişehir İli başta olmak üzere ülkemizde tiyatro sanatının ve genel sanat sevgisinin yaygınlaşmasını, Türk tiyatrosunun gelişimini sağlamak ve Gençlik Sahnesi kursları ile yetişecek oyuncu adayları ile Şehir Tiyatrosunun yapımlarında gerekli olan konuk oyuncu kaynağını oluşturmak amacıyla Gençlik Sahnesi kurmuştur. Kurslar yaş arası gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlenir. Kurslar her yıl düzenli olarak eylül ayında ilan edilen seçme duyurusu ile başlar. Seçmeler ekim ayının ilk iki haftası içinde önceden belirlenen bir tarihte yapılır. Seçmelerin yapıldığı tarihten en geç bir hafta sonra eğitime başlanır. Eğitim programı iki aşamalı olarak haziran ayına kadar sürer. Birinci aşama mart ayının sonuna kadar sürer. Kurs koordinatörlüğünün birinci aşama sonunda yapacağı performans değerlendirmesi kapsamında, uygun gördüğü kursiyerlerle eğitimin ikinci aşaması başlar. Nisan ayında başlayan ikinci aşama bir oyun ya da gösteri hazırlanarak uygulama eğitimi şeklinde yapılır. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği tarafından uygun görülen tarihlerde hazırlanacak oyun ya da gösterilerin mayıs ya da haziran ayı içinde ücretsiz olarak şehir halkına sergilenmesi sağlanır. (2) Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlemler şunlardır. a- Çocuklara ve Gençlere yönelik kursların düzenlenmesine dair planlama yapmak. b- Çocuklara ve Gençlere yönelik kurslar düzenlemek. Tiyatro Alanında Yarışmalar Düzenlenmesi MADDE 17- (1) Türk Tiyatrosuna yeni yazarlar kazandırmak, teşvik etmek ve gelişen, değişen tiyatro literatürümüze yeni eserler kazandırmak, ulusal tiyatromuzda genç ve farklı bakış açılarına yer vermek amacıyla Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması düzenlenir. Yarışmaya katılacak eserler Şehir Tiyatrolarının her yıl yeniden belirleyeceği konu başlığı çerçevesinde ana temaya sadık kalmak şartıyla serbestçe şekillendirilir. Değerlendirme kurulu tarafından birinci seçilen eser, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda repertuvara uygunluk gözetilerek sahnelenir. Değerlendirme kurulu tarafından ikinci ve üçüncü seçilen eserler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın genel repertuvar havuzuna alınır. Dereceye giren eserlerin sahneleme önceliği iki yıl süreyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına aittir. (2) Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlemler şunlardır. a- Tiyatro alanında yarışmalar düzenlemesine dair planlama ve program yapmak. b- Tiyatro alanında yarışmalar düzenlemek. 7 / 9

8 ALTINCI BÖLÜM Kütüphane Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Kütüphane Hizmetlerinin Yürütülmesi MADDE 18- (1) Kişilerin bilgi edinmeleri, kendilerini yetiştirmeleri ve boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla kütüphanelerde bulunan kitap ve diğer bilgi kaynakları ile tüm materyallerden yararlanmaları sağlanır. Kütüphanede bulunan kitap ve diğer bilgi kaynaklarının demirbaş listesine kayıtları ve takibi düzenli olarak yapılır. Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, çevresindeki diğer kamu kurumları, eğitim-öğretim, kültür-sanat, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişilerle işbirliği yapılır. Ulusal ve Uluslararası anlamda kütüphanecilik adına yapılan yenilikleri takip ederek yapılması gereken değişiklikler yetkili makamlara sunulur. Yurt içinde ve yurt dışında basılmış, okuyucuya faydalı yayınların kütüphaneye kazandırılması sağlanır. Kent kültürüne ve eğitim düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan yerlere kitap, dergi, broşür dağıtımı yapılır. Kütüphane koleksiyonlarının zenginleştirilmesi, yeni kütüphane açma çalışmalarını yürüterek sonuçlandırılması sağlanır. (2) Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a- Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmak. b- Ulusal ve Uluslararası kütüphanecilik adına yapılan yenilikleri takip etmek, uygulanabilecek olanları uygulamak. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Görevin Devir ve Teslimi Madde 19- (1) Çeşitli nedenlerle görevinden ayrılan personel; a) Üzerinde bulunan görevlerle ilgili bilgi ve belgelere ait dosya ve evrakı birim amirinin belirlediği sorumluya eksiksiz olarak teslim eder ve devir ile ilgili düzenlenen tutanağı (Ek-3) birim amirine verir. b) Kendisine teslim edilmiş olan makine, araç, gereç ve malzemeleri yetkililere teslim eder ve bununla ilgili düzenlenen tutanağı (Ek-3) birim amirine verir. (2) Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemleri mevzuatında belirlenen hükümlere göre yapar. Hassas Görevlerin Belirlenmesi MADDE 20- (1)Yönergede, yer alan tüm iş ve işlemlerden, ilgili düzenlemeler doğrultusunda, riskli ya da zorluk değeri yüksek olduğu tespit edilenler hassas görevler olarak belirlenerek Hassas Görevler Listesine kaydedilir. (Ek-4) (2) Hassas görevler, sorumluları tarafından her yıl gözden geçirilir ve gerekli görülürse güncellenir. (3) Belirlenen hassas görevlere ilişkin olarak ilgili düzenlemeler doğrultusunda prosedürler hazırlanır ve tüm personele duyurulur. 8 / 9

9 Görevler Ayrılığı MADDE 21- (1) Görevler ayrılığı ilkesi doğrultusunda, Yönergede yer alan tüm iş ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilir. (2) Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamaması durumunda birim amirleri, bahsi geçen ilkenin tam olarak uygulanamamasından kaynaklanan riskleri ilgili düzenlemeler doğrultusunda tespit ederek gerekli önlemleri alırlar. Tereddütlerin Giderilmesi MADDE 22- (1)Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Üst Yönetici yetkilidir. girer. Yürürlük MADDE 23- (1) Bu Yönerge Üst Yönetici tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe Yürütme MADDE 24- (1) Bu Yönerge hükümlerini Üst Yönetici yürütür. Ekler : Ek-1 : Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Şeması Ek-2/1 : Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-2/2 : Senfoni Orkestrası Şube Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-2/3 : Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-2/4 : Kütüphane Şube Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-3 : Görev Devir ve Teslim Tutanağı Ek-4 : Hassas Görevler Listesi 9 / 9

10 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FONKSİYONEL TEŞKİLAT ŞEMASI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANI Ek-1 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜR V. SENFONİ ORKESTRASI ŞUBE MÜDÜR V. ŞEHİR TİYATROLARI ŞUBE MÜDÜR V. KÜTÜPHANE ŞUBE MÜDÜRÜ - Ö.ARAT Grafiker - İ.AZİZLERLİOĞLU ÖNCÜ Memur - E.ACARTÜRK Sözleşmeli Personel - B.ÜNAL Sözleşmeli Personel - T.SERİM Sözleşmeli Personel- E.BOYACI ATEŞ Sözleşmeli Personel - N.ASLANER Sözleşmeli Personel - T.ŞİRVAN Sözleşmeli Personel- A.ÇELMETEKİN Sözleşmeli Personel - E.BORSUK Sözleşmeli Personel - C.ERDEM Sözleşmeli Personel- E.TİRYAKİ Sözleşmeli Personel- S.OKŞAK Sözleşmeli Personel- N.YÖRÜ Sözleşmeli Personel- N.YAVUZ Sözleşmeli Personel- Y.TUNA Sözleşmeli Personel- İ.GÜNAYDIN Gişe Görevlisi - M.ACAR Işık Teknisyeni - H.ÖZCAN Ses Teknisyeni U.ŞANLI S.Tesisatçı B.TURAN Aksesuar Sorumlusu H.GÜLER İşçi - C.PINARLI İşçi - A.HANAY İşçi - R.SARIOĞLU İşçi K.GÖĞCE - G.GERMEN - Ş.AKKOCA Orkestra Koordinatörü - E.TEZEL Gişe Görevlisi - B.ÇALIŞKAN Orkestra Düzenleyicisi-A.Rıza KOSTUR Orkestra Düzenleyicisi - R.BALABAN Işık Teknisyeni - M.IŞIKSAÇAR Elektrik Teknisyeni - A.KANBUR Ses Teknisyeni - V.AKSU Saz Tamir Atölye Şef Yrd. C.ARSLAN Sanatçı - (56 Kişi ) Genel Sanat Yönetmen V. - E.YILMAZ Sahne Direktörü - M.AYHAN - F.ATILGAN Sözleşmeli Personel - E.TOLU Sözleşmeli Personel - İ. İlkay ALTINTAŞ Kostüm Tasarım - T.KALE Dramaturg - S. BALCI Dramaturg - Ş.ÖZEN Sahne Amiri - B.KAFKAS Sahne Amiri - O.ŞENER Sahne Amiri - İ.KARA Işık/Ses Teknisyeni - A.Rıza TEKİN Işık/Ses Teknisyeni - S.ERDOĞMUŞ Işık/Ses Teknisyeni - M.KALA Işık/Ses Teknisyeni - C.KAPAKLIKAYA Işık/Ses Teknisyeni - C.ÖZTÜRK Işık/Ses Teknisyeni - A.Osman BAKIR Sahne Makinisti - M.AKSAK Sahne Makinisti - M.ÜNAL Sahne Makinisti - B.GÜLER Sahne Makinisti - H.TUNEL Sahne Makinisti - Z.ERYÜRÜK Sahne Makinisti - M. Kemal UZUN Sahne Makinisti - B.ERKUL Sahne Makinisti - M.ALTIN Terzi - M.BİÇER Terzi - İ.GÜLER Kuaför/Perukacı - N.ÇAKIR Kuaför /Perukacı - S.KALAN Sanatçı - (42 Kişi ) Memur - E.ÖZGÜR

11 Fonksiyon Adı Birim Sorumlusu KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIM TABLOSU Yedek Birim Sorumlusu İş ve İşlemler Görevli Yedek Görevli EK: 2/1 Afiş,broşür,billboard gibi her türlü baskı, tanıtım işlemleri gerçekleştirmek İ.AZİZLERLİOĞLU ÖNCÜ İ.ALTINTAŞ Sergi Organizasyonları gerçekleştirmek T.SERİM C.PINARLI Kültürel ve Sosyal alanda çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi Daire Başkanı Vekili Sosyal Sorumluluk Projeleri düzenlemek ve desteklemek Ö.ARAT B.ÜNAL Tiyatro ve konser faaliyetleri dışında diğer etkinliklerin düzenlenmesine dair iş ve işlemleri gerçekleştirmek T.SERİM F.ATILGAN Sosyal ve kültürel değerler ile ilgili çalışma, proje ve etkinlikler düzenleyip yürütmek ve yayınlamak. E.ACARTÜRK T.SERİM N.ASLANER E.BOYACI ATEŞ Hazırlayan 13/05/2015 Fayize ATILGAN Onaylayan 13/05/2015 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı

12 SENFONİ ORKESTRASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIM TABLOSU EK: 2/2 Fonksiyon Adı Birim Sorumlusu Yedek Birim Sorumlusu İş ve İşlemler Görevli Yedek Görevli Konser faaliyetlerinin yürütülmesi Daire Başkanı Vekili Senfoni Orkestrasının çalışma, prova ve konser programlarını planlamak Senfoni Orkestrasının çalışma, prova ve konser programlarını gerçekleştirmek Orkestra Koordinatörü Orkestra Koordinatörü Orkestra Şefi ve Sanatçılar Teknik Personel Ulusal ve Uluslararası turne programlarına katılımın sağlanması Daire Başkanı Vekili Senfoni Orkestrasının turne programlarını planlamak Senfoni Orkestrasının turne programlarını gerçekleştirmek Orkestra Koordinatörü Orkestra Koordinatörü Orkestra Şefi ve Sanatçılar Teknik Personel Ulusal ve Uluslararası Opera ve Bale günleri organizasyonlarının düzenlenmesi Daire Başkanı Vekili Ulusal ve Uluslararası Opera ve Bale Günleri organizasyonunu planlamak Ulusal ve Uluslararası Opera ve Bale Günleri organizasyonunu gerçekleştirmek Orkestra Koordinatörü Orkestra Koordinatörü Orkestra Şefi ve Sanatçılar Teknik Personel Çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlerin yürütülmesi Daire Başkanı Vekili Çocuklara ve gençlere yönelik proje faaliyetlerini planlamak Çocuklara ve gençlere yönelik proje faaliyetlerini gerçekleştirmek Orkestra Koordinatörü Orkestra Koordinatörü Orkestra Şefi ve Sanatçılar Teknik Personel Hazırlayan 13/05/2015 Fayize ATILGAN Onaylayan 13/05/2015 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı

13 ŞEHİR TİYATROLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIM TABLOSU EK: 2/3 Fonksiyon Adı Birim Sorumlusu Yedek Birim Sorumlusu İş ve İşlemler Görevli Yedek Görevli Tiyatro oyunları sergilenmesi Daire Başkanı Vekili Tiyatro oyunlarının çalışma, prova ve sergilenmesine dair planlamaları yapmak Tiyatro oyunlarını sergilenmek Repertuvar Kurulu Sahne Direktörü Dramaturg Sahne Direktörü Yönetmen ve Tasarım Ekibi Sanatçılar Sahne Amiri Teknik Personel Yrd. Sahne Direktörü Yrd. Dramaturg Yrd. Sahne Direktörü Yrd. Ulusal ve Uluslararası Tiyatro Festivalleri Faaliyetleri Daire Başkanı Vekili Ulusal ve Uluslararası Tiyatro Festivalleri Faaliyetlerini planlamak Ulusal ve Uluslararası Tiyatro Festivalleri Faaliyetlerini gerçekleştirmek Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Birimi Sahne Direktörü Dramaturg Sanatçılar Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Birimi Sahne Direktörü Teknik Personel Sanatçılar Yrd. Sahne Direktörü Yrd. Dramaturg Yrd. Sahne Direktörü Yrd. Çocuklara ve gençlere yönelik kurslar düzenlenmesi Tiyatro alanında yarışmalar düzenlemesi Hazırlayan 13/05/2015 Fayize ATILGAN Daire Başkanı Vekili Daire Başkanı Vekili Çocuklara ve gençlere yönelik kurslar düzenlenmesine dair planlama yapmak Çocuklara ve gençlere yönelik kurslar düzenlenmek Tiyatro alanında yarışmalar düzenlemesine dair planlama yapmak Tiyatro alanında yarışmalar düzenlemek Sahne Direktörü Gençlik Sahnesi Koordinatörlüğü Sahne Direktörü Gençlik Sahnesi Koordinatörlüğü Kurs Eğitmenleri Sahne Direktörü Dramaturg Sahne Direktörü Dramaturg Değerlendirme Kurulu Onaylayan 13/05/2015 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Yrd. Sahne Direktörü Yrd. Yrd. Sahne Direktörü Yrd. Yrd. Sahne Direktörü Yrd. Dramaturg Yrd. Sahne Direktörü Yrd. Dramaturg

14 Fonksiyon Adı Birim Sorumlusu KÜTÜPHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIM TABLOSU Yedek Birim Sorumlusu İş ve İşlemler Görevli Yedek Görevli EK: 2/4 Kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi Daire Başkanı Vekili Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmak. Ulusal ve Uluslararası kütüphanecilik adına yapılan yenilikleri takip etmek, uygulanabilecek olanları uygulamak. Hazırlayan 13/05/2015 Fayize ATILGAN Onaylayan 13/05/2015 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı

15 Ek- 3 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV DEVİR VE TESLİM TUTANAĞI Sıra No Malzemenin/Dokümanın Adı Ait Olduğu Yıllar Adedi Açıklamalar - Düşünceler Birimin Adı DEVREDEN DEVİR- TESLİM TARİHİ Birimin Adı DEVRALAN Adı Soyadı Adı Soyadı Yetkilinin Unvanı İmzası Mühür Yetkilinin Unvanı İmzası Mühür

16 Ek-4 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Hassas Görevler Listesi Hassas Görevler Sorumlu Personel Sorumlu Alt Birim Görevin Hassas Olma Nedeni

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Bilgi İşlem Dairesi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı

T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI BELEDĠYE TĠYATRO MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI BELEDĠYE TĠYATRO MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI BELEDĠYE TĠYATRO MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ġlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KÜTAHYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KÜTAHYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Kütahya Belediyesi Kültür

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Sağlık

Detaylı

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI DTGM 2015-2019 Stratejik Planı Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. DTGM 2015-2019 Stratejik Planı DTGM

Detaylı

ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ġehġr TĠYATROSU YÖNETMELĠĞĠ

ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ġehġr TĠYATROSU YÖNETMELĠĞĠ ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ġehġr TĠYATROSU YÖNETMELĠĞĠ 1.BÖLÜM KuruluĢ,amaç MADDE 1. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı, Belediye bütçesine dahil

Detaylı

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı.

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 07.07.2009 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/93 BirleĢim No : 12 Oturum No : 1 MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1-(1)Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu, bir temel hak olarak Anayasanın güvence altına aldığı sanatın ve özellikle tiyatronun toplumsal

Detaylı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARE FAALİYET RAPORU

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARE FAALİYET RAPORU 2013 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARE FAALİYET RAPORU 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Sanatsal alanlarda kullanılan rakamsal değerler, o alanın gelişme ivmesini ifade ederken, görmek bakımından önemli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/12/2014 TARİH VE 2014/211 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

2009-2010 DEVLET TİYATROLARI FAALİYET RAPORU

2009-2010 DEVLET TİYATROLARI FAALİYET RAPORU 2009-2010 DEVLET TİYATROLARI FAALİYET RAPORU DT STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER

Detaylı

AMASYABELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYABELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYABELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Kültür

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi

Detaylı

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2012

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2012 DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2012. DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.. BAKANIN

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik Sultangazi Belediyesi Yazı İşleri

Detaylı