ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1)Bu yönergenin amacı, Şube Müdürlüğü ile alt birimlerinin görev tanımlarını ve fonksiyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar geliştirmek, iç kontrol sisteminin işleyişini sağlamak, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini göstermektir. Dayanak MADDE 2-(1)Bu yönerge, tarih ve 53 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kuruluş, görev ve çalışma esaslarına dair yönetmeliğe ve başkanlık makamı oluru ile tarihinde yürürlüğe giren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı na dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3-(1)Bu yönergede yer alan; a)alt birim: Birime bağlı şeflik ve benzeri alt birimleri, b)alt birim amiri: Birim amirine bağlı alt birimlerin amirlerini, c)belediye: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ni, ç)birim: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasında yer alan harcama birimlerini, d)birim amiri: Harcama biriminin en üst amirini, e)harcama birimi: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bütçesinde ödenek tahsis edilen birimleri, f)ilgili düzenleme: Belediye birimleri tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği ve üst yönetici oluru ile yürürlüğe konulan yönerge, genelge, kılavuz ve benzeri düzenlemeleri, g)meclis: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisini, h)şube müdürlüğü: Basın Yayın Ve Şube Müdürlüğünü, ı)üst yönetici: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanını, i)yönerge: Bu Yönergeyi, ifade eder. Sayfa 1 / 7

2 Şube Müdürlüğünün Misyonu MADDE 4-(1) Şube Müdürlüğümüzün misyonu, Eskişehir in canlı, gelişen, kendi değerlerini bilen ve onlarla gurur duyan, geleceğe umutla bakan, Türkiye nin kendisinden beklentilerini karşılayan bir kent olmayı sürdürmesi amacıyla çalışan Büyükşehir Belediyemizin kurum içi ve dışı tanıtım, duyuru ve bilgilendirme faaliyetleri ile kurumsal iletişim çalışmalarını yürütmek, şehrimizin tanıtımına katkıda bulunacak faaliyetler planlamak, organize etmek ve bunlara destek vermektir. İKİNCİ BÖLÜM Şube Müdürlüğünün Teşkilat Yapısı ve Görevleri Teşkilat yapısı MADDE 5-(1) Şube Müdürlüğü aşağıda sıralanan: a- Birimi, b-basın Yayın Birimi, c-tanıtım Birimi, ç-kütüphane ve Arşiv birimlerinden oluşur. Teşkilat şeması MADDE 6-(1)Kurumsal olarak yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetlerde hesap verebilirlik ve şeffaflığı temin etmek üzere; görev, yetki ve sorumluluk dağılımı esasına göre ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde hazırlanan Şube Müdürlüğümüz ile alt birimlerini gösteren teşkilat şeması yönerge ekinde yer almaktadır. (Ek-1) (2) Teşkilat şemalarında, üst yönetici onayı ve meclis kararı gerektirmeyen değişiklikler birim amirinin onayına tabidir. Teşkilat şemalarında olan değişikliklerin, en geç bir iş günü içerisinde ilgili alt birim amiri tarafından şemaya işlenmesi sağlanarak, personele yazıyla duyurulur. Fonksiyonel görev dağılım tablosu MADDE 7-(1)Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu nda yer almaktadır. (Ek-2) (2)Fonksiyonel görev dağılım tablolarında değişiklik gerektiren hususlar birim amirinin onayına tabidir. Görev dağılım tablolarında olan değişikliklerin, en geç bir iş günü içerisinde ilgili alt birim amiri tarafından tablolara işlenmesi ve personele duyurulması sağlanır. Sayfa 2 / 7

3 Şube Müdürlüğünün Görevleri MADDE 8-(1) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Kurum ve ilgili çevreler arasında iletişimi sağlamak, kurumun kamuoyundaki imajının güçlendirilmesi ve prestijinin artırılması çalışmalarında bulunmak. Gerek kurum içinde gerekse kurum dışında öngörülen tutum ve davranışların yaratılmasını sağlamak, b) Belediye ile basın kuruluşları ve mensupları arasındaki ilişkiyi koordine etmek, c) Kamuoyunu aydınlatmaya, kentlilik bilinci yaratmaya yönelik duyuru ve faaliyetleri organize etmek, basın organlarına ulaştırmak, ç) Basın organlarına sağlıklı bilgi aktarımı için basın bültenleri hazırlamak, fotoğraf ve görüntü servisi yapmak, d) Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik hazırlanacak; afiş, broşür, kitapçık, kitap, pankart, vb. materyallerin grafik tasarım ve basımını gerçekleştirmek, e) Belediyenin tüm birimlerinin yaptığı çalışmaları basın aracılığı ile kamuoyuna yansıtmak, basın kuruluşları ile diğer kurum, kuruluş ya da kişilerin, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili istediği bilgileri onlara aktarmak, f) Belediye başkanımızın basın toplantılarını organize etmek, g) Belediye çalışmaları ve faaliyetlerinin fotoğraf, videokaset, CD arşivlerini yapmak, ğ)basın bültenleri ve duyurularının belediyenin internet sitesinde yayınlanmasını sağlamak, h) Kitle iletişim araçlarında yer alan, belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konularda haberlerin takibini ve tespitini yapmak ve arşivlemek, ı) Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla Bizim Şehir Bülteni ni çıkartmak, bültenin tüm haber, tasarım, baskı ve dağıtım koordinasyonunu sağlamak ve belediye internet sitesi aracılığıyla tanıtımını yapıp, hedef kitleye internet aracılığıyla ulaşmak, i) Şehrimizin ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşleri tespit etmek üzere şehir halkına anket ve benzeri çalışmalar yapmak, j) Vatandaşlardan belediyeye gelen görüş ve şikâyetlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak, k) Belediyemizin tüm etkinliklerini organize etmek, l) Müdürlüğünü, yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde idare etmek, kendisine bağlı birimleri yönlendirmek, denetlemek, görevlerini daha verimli yapabilmeleri için onları motive etmek ve çalışmalarının belediye menfaatlerine uygun olmasını temin etmek, personelin hakkının korunmasına, vatandaşa daha iyi hizmet sunulmasına gayret etmek, tüm bunlar yapılırken kanun, yönetmelik, karar ve genelgelere riayet edilmesini sağlamak, m) Başkanlıkla ve diğer daire başkanlıkları ile irtibat kurmak suretiyle personel politikasının tüm belediye personelince benimsenmesini sağlamak ve onlarla işbirliği yapmak, n) Çalışan personel ve vatandaşlar için eğitici, kültürel ve sosyal amaçlı faaliyet ve etkinlikler düzenlemek, şehirde bütünleşmeyi sağlamak, Sayfa 3 / 7

4 o) Danışma memurluğu işlevinin eksiksiz yerine getirilmesini organize etmek, ana binaya gelen kişilerin geliş ve gidişlerinin denetimini yapmak, danışma memurluğunda çalışanların, temsil yeteneklerinin geliştirilmesi, belediye ile ilgili bilgilerle donatılması ve iç güvenliği sağlayıcı niteliklere sahip olması için, bu memurları hizmet içi eğitime tabi tutmak. ö)üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Biriminin Fonksiyonları Organizasyon düzenlenmesi MADDE 9-(1) Halkla ilişkiler biriminde organizasyon, birimdeki işlerin ya da faaliyetlerin aksamadan yürütülmesinin sağlaması için yapılan düzenlemeler, oluşturulan kurumsal yapı, örgüt veya hazırlanan ilkelerden oluşur. Bu organizasyon sisteminin başlıca hedefi, işleyiş içerisinde karmaşayı engellemek, zamanı doğru yönetmek ve yapılan çalışmaların fonksiyonel ve düzenli olmasını sağlamayı amaçlar. Belediyemizin gerçekleştirdiği hizmetler çerçevesinde; açılış, temel atma, tören vb. organizasyonları düzenleyerek kamuoyunun yapılan hizmetlerden haberdar olması ve bu hizmetlere sahip çıkmasını sağlar. Belediyemiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında gerçekleşecek resmi protokollerin imza törenleri, yurt dışından ve yurt içinden gelen konukların ağırlanması ile ilgili çeşitli etkinlikleri organize eder, yurt dışı yazışmalarını gerçekleştirir. Halkı kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmek, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımı arttırmak için resmi kurum ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapar. Başkanın isteği ve onayı doğrultusunda belediye-vatandaş ilişkisini güçlendirmek için halka yönelik programlar yapar. Belediyemizin opera, konser ve tiyatro gibi etkinlikleri için davetiye organizasyonunu yapar. Başkanlık misafirlerine ve şehir dışından gelen konuklara şehrimizi tanıtma ve faaliyetlerimizle ilgili bilgilendirme çalışmalarını yapar. Büyükşehir Belediye Başkanının basın toplantılarını organize eder. (2)Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için birimde yürütülen iş ve işlemler şunlardır. a) Belirli gün ve haftalardaki etkinliklerin yanı sıra vatandaşlar için de etkinlik düzenlemek. b) Açılış, temel atma, resmi protokol ve imza törenlerini organize etmek. c)yurtiçi ve yurtdışından gelen konukları ağırlamak, gerekli basın toplantılarını organize etmek. d) Yurtdışı yazışmalarını gerçekleştirmek. e) Belediye hizmetlerini kamuoyuna duyurmak. Vatandaşla ilişkilerin koordinasyonu MADDE 10-(1) Telefon, internet ve şahsi başvuru yolu da dâhil olmak üzere belediyemizin hizmetlerinden yararlanmak, bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak; vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetleri değerlendirip sonuçlandırmak; tebrik ve taziye mektuplarıyla vatandaşlarımıza moral desteği de sağlayan faaliyetleri kapsar. (2)Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için birimde yürütülen iş ve işlemler şunlardır. Sayfa 4 / 7

5 a) Başvuruda bulunan vatandaşları yönlendirerek istek, öneri ve şikâyetlere ilişkin işlemleri yürütmek. b) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. c) Tebrik, taziye ve teşekkür mektubu hazırlanmak ve ilgililerine göndermek. Diğer Görevler MADDE 11-(1) Birim amiri tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Basın Yayın Biriminin Fonksiyonları Basınla ilişkilerin koordinasyonu MADDE 12-(1) Belediyenin yürüttüğü tüm etkinlik ve faaliyetlerin basın bültenleri ile yerel ve ulusal basına aktarılması; Başkanlık makamına ait tüm etkinliklerin kayıt altına alınması, belediyeye ait tanıtım filmlerinin üretilmesine yönelik çalışmalar yapılır. (2)Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için birimde yürütülen iş ve işlemler şunlardır. a) Belediyemiz hizmet ve faaliyetleri ile şehrimizin tanıtımına yönelik video-fotoğraf çekimi yapılarak oluşturulan basın bültenlerinin gazete, dergi, radyo, televizyon vb. mecralarda yayınlanmasını sağlamak. b) Şehrimizin turistik ve kültürel değerlerini ön plana çıkaran, belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini tanıtan filmler hazırlamak. c) Başkanlık etkinlikleri ve ziyaretlerinin takibini yapmak ve kayıt altına almak. d) Belediyeye ilişkin her türlü haber ve TV Programının kaydını almak ve haber haline gelen tüm görüntüleri arşivlemek. Diğer Görevler MADDE 13-(1) Birim amiri tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. BEŞİNCİ BÖLÜM Tanıtım Biriminin Fonksiyonları Grafik ve tasarım işlerinin yürütülmesi MADDE 14-(1) Kentimizin tabiatı, tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin tanıtımı, belediyemizin hizmet ve faaliyetleri, iç-dış tüm paydaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği etkinliklerin (kitap, broşür, katalog, afiş, davetiye vb. materyaller) görsel tasarımlarını yapmak; baskı aşamasından montajına kadar geçen süreçleri takip ve kontrol etmek; Bizim Şehir Bülteni nin tasarımını yapıp baskı aşamasına getirmek gibi faaliyetleri kapsar. (2)Görevin gerçekleştirilmesi için birimde yürütülen iş ve işlemler şunlardır. a) Yazılı ve görsel malzeme tasarımlarını hazırlamak. b) Reklam, ilan, billboard, raket, broşür, davetiye vb. tasarımlarını hazırlamak. c) Tanıtım ve duyuru levhalarının tasarımlarını hazırlamak ve montajını yaptırmak. d) Bizim Şehir Bülteni ni baskıya hazır hale getirmek. Sayfa 5 / 7

6 Afiş uygulama işlerinin yürütülmesi MADDE 15-(1) Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımına yönelik organizasyonlarda, iç-dış tüm paydaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği bütün etkinliklerde kullanılacak malzeme ihtiyacını saptamak, temini yönünde gerekli iş ve işlemleri yapmak; Hizmet ve organizasyonların tanıtım ve duyurusuna yönelik afiş, tabela vb. materyallerin üretim ve uygulama sürecine dair tüm çalışmaların yürütülmesi faaliyetlerini kapsar. (2)Görevin gerçekleştirilmesi için birimde yürütülen iş ve işlemler şunlardır. a) Etkinliklere ilişkin malzeme gereksinimlerini saptamak ve gerekli işlemleri yapmak. b) Duyuru, ilan, tanıtım vb. afişleri asmak. c) Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu tabela vb. materyallerin üretim ve montajını yapmak, ç) Sürekli kullanılan duyuru afişlerini muhafaza etmek, gerekli durumlarda onarmak. d) Şehir içinde bulunan vinil duyuru afişi asım direklerini kontrol etmek ve güncelliğini yitirmiş afişleri toplamak. Diğer Görevler MADDE 16-(1) Birim amiri tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. ALTINCI BÖLÜM Kütüphane ve Arşiv Biriminin Fonksiyonları Kütüphane ve arşiv işlerinin yürütülmesi MADDE 17-(1) Ulusal ve yerel basında belediyemiz hakkında çıkan haberleri ilgili birimlere iletmek, dijital ortamda arşivlemek ve kütüphaneye gelen kitap ve dergilerin arşivlenmesi faaliyetlerini kapsar. (2)Görevin gerçekleştirilmesi için birimde yürütülen iş ve işlemler şunlardır. a) Belediyemize gelen dergi ve kitapların arşiv düzenini sağlamak. b)ulusal ve yerel gazeteleri takip ederek belediyemiz hakkındaki haberleri ilgili birimlere iletmek ve haber arşivini sağlamak. Diğer Görevler MADDE 18-(1) Birim amiri tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Devir ve teslim MADDE 19-(1)Çeşitli nedenlerle görevinden ayrılan personel; a)üzerinde bulunan görevlerle ilgili bilgi ve belgelere ait dosya ve evrakı, birim amirinin belirlediği sorumluya eksiksiz olarak teslim eder ve devir ile ilgili düzenlenen tutanağı (Ek-3) birim amirine verir. Sayfa 6 / 7

7 b)kendisine teslim edilmiş olan makine, araç, gereç ve malzemeleri yetkililere teslim eder ve bununla ilgili düzenlenen tutanağı (Ek-3) birim amirine verir. (2)Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemleri mevzuatında belirlenen hükümlere göre yapar. Hassas görevlerin belirlenmesi MADDE 20-(1) Yönergede, yer alan tüm iş ve işlemlerden riskli ya da zorluk değeri yüksek olduğu tespit edilenler, ilgili düzenlemeler doğrultusunda hassas görevler olarak belirlenerek Hassas Görevler Listesine kaydedilir. (Ek-4) (2)Hassas görevler, sorumluları tarafından her yıl gözden geçirilir ve gerekli görülürse güncellenir. (3) Belirlenen hassas görevlere ilişkin olarak ilgili düzenlemeler doğrultusunda prosedürler hazırlanır ve tüm personele duyurulur. Görevler ayrılığı ilkesi MADDE 21-(1) Görevler ayrılığı ilkesi doğrultusunda, yönergede yer alan tüm iş ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilir. (2)Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamaması durumunda birim amirleri, bahsi geçen ilkenin tam olarak uygulanamamasından kaynaklanan riskleri ilgili düzenlemeler doğrultusunda tespit ederek gerekli önlemleri alırlar. Tereddütlerin giderilmesi MADDE 22-(1)Bu yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye üst yönetici yetkilidir. Yürürlük MADDE 23-(1)Bu yönerge üst yönetici tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 24-(1)Bu yönerge hükümlerini üst yönetici yürütür. Ekler : Ek-1 : Müdürlüğü Teşkilat Şeması Ek-2 : Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-3 : Görev Devir ve Teslim Tutanağı Ek-4 : Hassas Görevler Listesi Sayfa 7 / 7

8 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL TEŞKİLAT ŞEMASI Ek-1 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRÜ HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ BASIN YAYIN BİRİMİ TANITIM BİRİMİ KÜTÜPHANE VE ARŞİV BİRİMİ Memur - İşçi Aydın MERCANER Iraz ASBUZOĞLU Ayşe ÖZDEMİR Çavuş GÜNDOĞDU Serdar ÇEKİM Özge UYGUN Memur - İşçi Evren ÇELİKEL Metin KAVAS Erdal MUSTAFA Fatih GÜNAYDIN Utku TEKİN Burçin Harun KÖKALAN Memur - İşçi Zeynep ASBUZOĞLU Mehmet USLU Merve TUNA Ersin ERSOY İlkay KARA Kadir EFE Burhan BİLGİÇ Nevin ÇİÇEK Mert KÜÇÜKTAŞKIN Turan ALTINTAŞ İşçi Asuman DEMİRAY Semra ARSLAN

9 EK: 2/1 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIM TABLOSU Fonksiyon Adı Birim Sorumlusu Yedek Birim Sorumlusu İş ve İşlemler Görevli Yedek Görevli Baskı İşi Faaliyetleri Şube Md.Vekili Zeynep ASBUZOĞLU İlkay KARA Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerinini tanıtımı ve Merve TUNA duyurusu ile kentimizin tanıtımına yönelik materyal (kitap, Mehmet USLU broşür,katalog,billboard, raket,afiş, davetiye vb.) tasarımı Nevin ÇİLEK Burhan BİLGİÇ Materyal baskı işi sürecini gerçekleştirmek Mert KÜÇÜKTAŞKIN Utku TEKİN Evren ÇELİKEL Fatih GÜNAYDIN "Bizim Şehir" Duyuru bülteni tasarım ve baskı süreci Burhan BİLGİÇ Ulusal bayram, anma töreni, özel gün ve haftaların resmi program dahilindeki organizasyonları Organizasyon Hizmetleri Şube Md.Vekili Festival organizasyonlarının düzenlenmesi ve/veya destek verilmesi Sempozyum, sergi, seminer, söyleşi vb. organizasyonların düzenlenmesi ve/veya destek verilmesi Iraz BAYINDIR Iraz BAYINDIR Diğer hizmet ve faaliyet organizasyonları düzenlenmesi veya paydaş olarak katılım sağlanması Iraz BAYINDIR Dış İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler Şube Md.Vekili Belediyemiz proje ve çalışmalarını incelemek üzere gelen konukların ağırlanması organizasyonu Belediyemiz ile uluslararası kuruluşlar arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulmasına yönelik organizasyonların düzenlenmesi Iraz BAYINDIR Iraz BAYINDIR

10 Dış Paydaşların Kültürel, Sosyal, Sanatsal vb. Faaliyetleri Şube Md.Vekili Dış paydaşlara etkinlik duyurusu, ulaşım, konaklama, ikram vb. konularda destek verilmesi Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları vb. ses sistemi taleplerinin karşılanması Salon Tahsisleri Şube Md. Vekili Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon tahsis taleplerinin karşılanması Amfi Tiyatro tahsis taleplerinin karşılanması Kitle iletişim araçlarının en üst seviyede kullanılarak belediyemiz hizmet ve faaliyetleri ile şehrimizin tanıtımına yönelik video-fotoğraf çekimi yapılarak oluşturulan basın bültenlerinin gazete, dergi, radyo,televizyon vb. mecrdalarda yayınlanması sağlanacaktır. Evren ÇELİKEL Metin KAVAS Fatih GÜNAYDIN Erdal MUSTAFA Yerel ve ulusal medyada ilan, duyuru vb. görsellerin yayınlatılması Merve TUNA İlkay KARA Kurumsal İletişim Çalışmaları Şube Md. Vekili Medya izleme ajansı takip edilerek ulusal-yerel medyada yer alan yazılı ve görsel haberler ile yerel basında yer alan yazılı haberlerin arşivlenmesi Asuman DEMİRAY Semra ARSLAN Kentimizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik belediyemiz hizmetleri memnuniyeti ve çalışanlarımızın beklentilerinidüşüncelerini tespit etmeye yönelik çalışan memnuniyeti anketi çalışması Utku TEKİN Özge UYGUN Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikayetlerin cevaplandırılması Çavuş GÜNDOĞDU Kadir EFE

11 Dekoratif ve estetik amaçla aydınlatma, gölgelik çadır vb. malzeme taleplerini içeren kurum, kuruluşlardan ve kişilerden gelen dilekçenin kayıt edilmesi Gelen talebin Şube Müdürü tarafından incelenmesi Okullar, Dini Mabetler vb. Kurum ile Mekanlara İlişkin Gerçekleştirilecek Çalışmalar Şube Md. Vekili Şube Müdüründen uygundur görüşü alınması Gerekli mal ve malzeminin temini işlemlerinin yapılması Teknik ekip kurularak, montaj çalışmaları ve saha uygulamalarına başlanılması Yeni yıl vb. özel günlerde yapılacak aydınlatma çalışmaları için bulvar, cadde ve sokakların belirlenmesi Bulvar, Cadde ve Sokakları Dekoratif Amaçlı Aydınlatma Çalışmaları Şube Md.Vekili Şube Müdüründen uygundur görüşü alınması Gerekli mal ve malzeminin temini işlemlerinin yapılması Teknik ekip kurularak, montaj çalışmaları ve saha uygulamalarına başlanılması Hazırlayan 20/07/2015. İmza Onaylayan 20/07/2015 Şube Müdürü V. İmza

12 Ek- 3 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DEVİR VE TESLİM TUTANAĞI Sıra No Malzemenin/Dokümanın Adı Ait Olduğu Yıllar Adedi Açıklamalar - Düşünceler Birimin Adı DEVREDEN DEVİR- TESLİM TARİHİ Birimin Adı DEVRALAN Adı Soyadı Adı Soyadı Yetkilinin Unvanı İmzası Mühür Yetkilinin Unvanı İmzası Mühür

13 Ek-4 Şube Müdürlüğü Hassas Görevler Listesi Hassas Görevler Sorumlu Personel Sorumlu Alt Birim Görevin Hassas Olma Nedeni