Nuri ARI Ziraat Yüksek Mühendisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nuri ARI Ziraat Yüksek Mühendisi"

Transkript

1 TURUNÇGÝLLERDE GÜBRELEME Nuri ARI Ziraat Yüksek Mühendisi Turunçgiller genel olarak su tutma ve havalanma özelliði iyi olan, m derin profile sahip týnlý, milli týn, kumlu týn ve milli killi týn bünyeye sahip organik maddece zengin ( % 2.5 den fazla ) olan topraklarda iyi yetiºirler. Fazla kirece hassastýr. Yetiºtirildikleri topraklarýn ph deðerinin hafif asit (ph ) olmasýný isterler. Ancak yurdumuzda Doðu Karadeniz Bölgesi hariç turunçgillerin yetiºtirildiði diðer bölgelerde ph turunçgillerin istediði deðerin oldukça üstündedir. Subtropik meyve türlerinden olan turunçgillerin yapraklarýný dökmemeleri nedeni ile tüm yýl beslenme ihtiyacýnýn olmasý, kýlcal köklerinin topraðýn çok derinliðine inmemeleri nedenleri ile yapraklarýnda genellikle besin elementi noksanlýklarý görülmektedir. Diðer meyve türlerine oranla bir çok besin elementinin (Azot, Fosfor, Potasyum, Magnezyum, Demir, Çinko, Mangan ve Bor) noksanlýk belirtileri yapraklarda görülmektedir. Tablo 1 de, Turunçgillerin iyi bir ürünle dekardan kaldýrdýklarý besin maddesi miktarlarý (kg/da) verilmiºtir. Turunçgil türleri topraktan en fazla sýrasýyla kalsiyum, azot potasyum ve fosforu kaldýrmaktadýrlar. Tablo 1, Turunçgillerin iyi bir ürünle dekardan kaldýrdýklarý besin maddesi miktarlarý (kg/da) Tür N P 2 O 5 K 2 O CaO Portakal Mandarin Limon Altýntop Turunçgillerin meyveleri ile kaldýrýlan besin maddesi miktarlarýnýn yanýnda aðaçlarýn her yýl geliºtirdikleri kök, gövde, dal-sürgün ve yapraklarý ile kaldýrdýklarý bitki besin maddesi miktarýný da dikkate almak gerekir. Geliºmiº bir turunçgil aðacýnýn topraktan kaldýrmýº olduðu azotun % 41 i yapraklarda, %20.5 i meyvelerde, % 28 i gövde-dal-sürgünlerde ve %10.5 i ise köklerde bulunmaktadýr. Turunçgiller tuzluluða karºý hassa bitkilerdendir yetiºtirildikleri topraklarýn tuzluluðunun yüksek olmamasý gerekir. Toprakta toplam tuz miktarý % 0.15 in çok üzerine çýkmýº ise aðaçlarýn yapraklarýnda tuz zararý olarak yanýklar, zamansýz yaprak dökümü, meyvelerde çatlamalar ve ºekil bozukluklarý ortaya çýkar. Toprak tuzluluðunun yanýnda sulama suyunun da tuz miktarý az olmalýdýr. Su kalitesi bakýmýndan sulama suyunun elektriki geçirgenliði (EC) milimhos/cm 25 0 C deðerleri arasýnda olan sulama sularý tuzluluk bakýmýndan problem yaratmayan sulardýr. Turunçgiller bora karºý çok hassas bitkilerdendir. Sulama suyundaki bor miktarýnýn litrede 0.33 mg dan az olmasý ve 0.67 mg ý geçmemesi gerekir. Bor fazlalýðý özellikle sýcak su kaynaklarýna yakýn kurulmuº bahçelerde, aºýrý hayvan gübresi ve kalitesiz organik madde kullanýlan bahçelerde daha sýk görülür.

2 Tablo 1: Sulama Suyunun Bazý Kalite Özellikleri Su Sýnýfý E.C milimhos/cm Çözünmüº 25 o C Ppm Tuz Sodyum(Na)Toplam Katyonlar % Bor Ppm Cl me/l Çok Ýyi < < 20 < 0.33 < 1.25 Ýyi Kullanýlabilir Fazla Kullanýlamaz > 3.0 >1920 > 80 > 1.25 > 5.0 E.C = 1 milimhos/cm 25 o C= 640 mg/litre = ppm ORGANÝK MADDE Turunçgillerin yetiºtirildikleri topraklarda organik madde miktarýnýn iyi durumda olmasý gerekir. Organik maddenin toprak özellikleri üzerine çok yönlü olumlu etkileri vardýr. Bunlar: 1-Topraðýn Fiziksel Özelliklerini Düzeltir. a-topraðýn su tutma kapasitesini dengeler b-topraðýn havalanma kapasitesini dengeler c-topraðýn kolay ýsýnmasýný saðlar d-toprakta kaymak tabakasý oluºumunu ve topraðýn çatlamasýný azaltýr e-toprak erozyonunu azaltýr. 2-Topraðýn Kimyasal Özelliklerini Düzeltir. a-toprakta yarayýºsýz olan bitki besin maddelerini yarayýºlý hale gelmesine yardýmcý olarak bitkinin beslenmesini kolaylaºtýrýr b-topraðýn ph deðerinin dengede kalmasýný saðlar c-topraðýn besin maddesi tutma kapasitesini arttýrýr ve toprakta besin maddesi yýkanmasýný azaltýr d-toprakta tamponlama yaparak toksiteyi önler e-toprakta tuzluluðun azalmasýna yardýmcý olur f-organik madde toprakta ayrýºmaya uðrarken bünyesindeki bitki besin maddelerini topraða vererek bitkinin beslenmesine yardýmcý olur g-toprakta bitkinin kök geliºmesini teºvik eder. 3-Toprakta Mikrobiyolojik Aktiviteyi Arttýrýr. a-tam parçalanmaya uðramýº organik madde toprak canlýlarý (mikroorganizmalar) için enerji ve besin kaynaðýdýr b-toprakta mikroorganizma yoðunluðunun artmasýna yardýmcý olur c-organik maddenin toprakta ayrýºmasý esnasýnda ortama verdiði organik bileºikler ile bitkinin kök sisteminin geliºmesine olumlu yönde uyarýcý etkiler olur. Topraðýn organik madde düzeyini iyileºtirebilmek için yetiºkin aðaçlara ortalama 100 kg iyi yanmýº çiftlik gübresi 2-3 yýlda bir aðaç taç izdüºümüne verilmelidir. Uygulama sonbaharda yapýlmalý ve uygulama sonrasý çiftlik gübresi mutlaka toprak altýna getirilmelidir.

3 ªekil 1. Çiftlik gübresi ve Azotlu gübre uygulama alaný Genç aðaçlarda ise yaº baºýna 10 kg çiftlik gübresi hesabý ile gübreler verilebilir. Çiftlik gübresinin yanýnda organik madde miktarýný artýrmak amacýyla yeºil gübreleme de yapýlabilir. Özellikle aðaçlarýn genç dönemlerinde sonbaharda dekara 8 kg adi fið ile birlikte 3 kg arpa karýºtýrýlarak ekilmeli, ilkbaharda fiðin % 30 çiçeklenme döneminde toprak altýna getirilmelidir. Yeºil gübre bitkisinin topraða karýºtýrýlmasý ile topraða ciddi miktarda organik materyal kazandýrýlýr. Ayrýca baklagil bitkileri havanýn serbest azotunu topraða fiske ederek toprak verimliliðinin artýºýna yardýmcý olur. Ayrýca baklagil bitkilerinin derin kök yapýsý nedeniyle toprak içinde açmýº olduðu galeriler nedeniyle topraðýn daha kolay havalanabilir ve su geçirebilir bir yapýya kavuºmasý saðlanýr. Resim. Yeºil Gübreleme AZOT Bütün canlý varlýklarýn asýl yapý maddesidir. Proteinlerin oluºmasýnda önemli rol oynar. Protoplazma ve hücre çekirdeði önemli miktarda N içerir. Ayrýca klorofil molokülünde Mg ve C ile birlikte yer alan azot oksidasyon ve rediksiyon olaylarýnda rol alan enzimlerde de bulunur. Bitkiler genelde azot u Nitrat (NO 3 ) ve Amonyum (NH 4 ) formunda alýrlar. Topraktaki azotun kaynaðý organik maddedir. Belirli bir miktarý da havanýn serbest azotun bakteriler tarafýndan topraða baðlanmasý ile saðlanýr. Organik formdaki azot amonifikasyon olaylarý sonucu NO 3 ve NH 4 haline dönüºür. Buda organik maddenin C/N oranýnýn 17/1 den küçük olmasý ile, yeterli toprak havalanmasý, nemi ve sýcaklýðý ile nötr toprak tepkimesi gibi minerilizasyonu

4 saðlayan bakteriler için gerekli koºullarýn varolmasý ile saðlanýr. Bu koºullarýn olmamasý halinde yeterli organik madde olsa da bitkiler azot noksanlýðý çekebilir. AZOT NOKSANLIÐI Azot noksanlýðý ilk önce yaºlý yapraklarda görülür. Noksanlýk halinde yapraklar normal yeºil renklerini kaybeder ve noksanlýðýn derecesine baðlý olarak açýk yeºil veya sarý bir renk alýr. Vejetatif geliºme azalýr bitki bodur bir geliºme gösterir. Yapraklar normal büyüklüðünü alamaz. Renkleri yeºilden sarýya döner. Renk deðiºikliði her tarafýnda aynýdýr. Önce yaºlý yapraklarda görülür. Bitki vaktinden önce çiçek açar. Geliºme süresi kýsalýr. Tohum, çiçek ve meyve oluºumu azalýr. Kök sistemi zayýflar.yapraklar küçük, dik, açýk yeºil veya sarýmsý renktedir. Erken dökülür, sonbaharda damarlar biraz daha kýrmýzýmsý renkte görülür. Meyveler, küçük, koyu renkli, depolama kalitesi iyidir. Verim azalýr, meyveler erken dökülür ve aðaçta periyodizite eðilimi artar. Resim. Narenciye yapraklarýnda azot noksanlýðý Turunçgillerde azot noksanlýðý çok görülür. Bunun baºlýca nedenleri 1-N ihtiyacýnýn fazla olmasý, 2-Yetiºtirildikleri topraklarýn azotça fakir olmalarý 3- Azotun yýkanma v.b. nedenlerle kolayca kayba uðramasýdýr. Fazlalýðý halinde ise vejetatif geliºme devresi normalden daha uzun olacaðý için olgunlaºmada geriler. Bitkinin gevºek ve kuvvetsiz bir bünyeli olmasýna neden olur. Çiçek ve meyve oluºumu hem azalýr hem de gecikir. Kalite düºer, hastalýk ve dona karºý dayanýklýlýk azalýr. Kuvvetli ve devamlý sürgün oluºur. Çiçek gözü sayýsý azalýr. Meyvelerin kalitesi düºer. Kaba dokulu ve yavan tadý olan meyveler oluºur. Meyveler gerçek rengini alamazlar ve yeºil kalýrlar. Depoda saklanmasý güçleºir erken bozulur. Yetiºkin aðaçlara ne kadar gübre vermeliyiz?

5 Verilecek Gübre Miktarýný Etkileyen Faktörler 1- Toprak yapýsý 2- Aðacýn yaºý ve çeºidi 3- Anacýn çeºidi 4- Verim durumu 5- Gübreleme alýºkanlýklarý 6- Sulama durumu 7- Topraðýn iºlenip iºlenmemesi vb. faktörler aðaçlara verilecek gübre miktarýný etkilemektedir. Tüm bahçeler için kesin bir reçete vermek olanaksýzdýr. En doðru yaklaºým toprak, yaprak ve sulama suyu analiz sonuçlarýna dayanarak yapýlabilir. Ancak geliºmesi normal besin maddesi noksanlýðý göstermeyen yetiºkin turunçgil aðaçlarýna verilecek ortalama azotlu gübre miktarýný aºaðýdaki gibi ve azotlu gübre olarak da amonyum sülfat (%21 N) tercih edilmelidir. Turunçgil türlerine göre verilecek gübre miktarý ve verilme zamanlarý. Portakal Limon Mandarin Altýntop 5 kg/aðaç 6 kg/aðaç 4 kg/aðaç 3.5 kg/aðaç Uygulama zamaný: Gübrenin 2/3 Ocak-ªubat ayýnda, 1/3 Mayýs-Haziran, uygulama ºekli ise ºekilde görüldüðü gibi toprak yüzeyine serperek karýºtýrýlmasý veya yaz aylarýndaki uygulamalarda hemen sulama yapýlmalýdýr. ªekil. Azotlu gübreler aðaç taç izdüºümüne verilir. FOSFOR (P) Azot gibi fosforda yaºan her hücrenin yapý maddesidir. Protein ve yaðlarýn oluºumuna hizmet eder. Hücre bölünmesi ve enerji taºýnmasýnda, çiçek ve meyve oluºumunda rol oynar.

6 En belirgin etkisi kök sistemi üzerinedir. Kökün iyi geliºmesini ve yayýlmasýný saðlar. Olgunlaºmayý hýzlandýrýr. Ýyi bir çiçek döllenmesi saðlar. Bitkinin hastalýk ve zararlýlara karºý direncini arttýrýr. Olgunlaºma zamanýný fosfor belirler. Topraktan bitkiler tarafýndan genelde orta fosfat iyonu (H 2 PO 4 ) ºeklinde alýnýr. Alýmýnda ortamýn ph sý etkili olup, düºük ph lý topraklarda alýmý artar. Fosforun tamamýna yakýn kýsmý geliºmenin ilk döneminde alýnýr, tohum ve meyveye aktarýlýr. Asit reaksiyonlu topraklardan A1 ve Fe ile kireç miktarý yüksek alkali topraklarda ise Ca-Fosfat halinde alýnamaz forma dönüºür. Noksanlýk görülür. Fosfor noksanlýðýnýn baºlýca nedenleri 1- Topraklarýn yüksek CaCO 3 içeriði, 2- Yüksek ph, 3- Topraklarýn fosforca fakir olmasý, 4- Turunçgillerin topraktaki fosfordan yararlanma güçlerinin düºük olmasýdýr. Fosfor noksanlýðý halinde toprak üstü organlar kadar kök de zarar görür. Kök geliºimi ve oluºumu azalýr. Yapraklar normal büyüklüðünü alamaz. Önce koyu yeºil sonrada kýrmýzýmsý mor veya kahverengine döner. Buda bitki dokusunda nitratýn birikmesi ile yakýndan ilgilidir. Noksanlýk ilk olarak yaºlý yapraklarda görülür. Bitkilerde geliºme yavaºlar, kök sistemi zayýflar. Noksanlýk ilerledikçe yapraðýn uç ve kenarlarýnda nekrozlar görülür. Ürün miktarý ve kalite düºer. Meyve tutumu azalýr, zamansýz meyve dökümü görülür. Meyve çaplarý küçülür, erken olgunlaºan koyu renkli meyveler oluºur. Mg noksanlýðý P alýmýný engeller. Noksanlýk iklim koºullarýyla da ilgilidir. Serin ve yaðýºlý ortamlarda kök geliºimi zayýf olacaðýndan toprakta P bulunsa da noksanlýk görülür, koºullar deðiºince düzelir. Resim. Fosforla yeterince beslenen ve fosfor noksanlýðý görülen aðaçlarýn meyvelerinin enine kesiti Fazlalýðý halinde Fe, Zn ve Cu ýn elveriºli hale geçmesini önler. Ayrýca olgunlaºmayý hýzlandýrdýðý için vegetatif geliºmeyi engelleyebilir. Geliºmesi normal besin maddesi noksanlýðý göstermeyen yetiºkin turunçgil aðaçlarýna verilecek ortalama fosforlu gübre miktarýný ºöyle belirtebiliriz.

7 Turunçgil türlerine göre verilecek gübre miktarý ve verilme zamanlarý. Fosfor kaynaðý olarak da Triplesüperfosfat (% P 2 O 5 ) veya Diamonyumfosfat (% 18 N, % 46 P 2 O 5 ) tercih edilmelidir. Portakal Limon Mandarin Altýntop 1 kg/aðaç 1 kg/aðaç 0.7 kg/aðaç 0.7 kg/aðaç Uygulama zamaný: Aðýr bünyeli ve kireçli topraklarda sonbaharda uygulanmalý, verilen gübrelerin toprak tarafýndan tutunmasýný ve yarayýºsýz forma dönmesinin engellenmesi açýsýndan uygulamayý aðaç taç izdüºümü altýnda açýlacak cm banda verilip üzerinin kapatýlmasýnda yarar vardýr. Özellikle fosforlu gübreler bir yýlda 3-5 cm kadar derine, potasyumlu gübreler 8-10 cm derine ve azotlu gübreler ise cm derinliðe kadar inebildiði bilinmelidir. ªekil.Fosforlu gübreler aðaç taç izdüºümü altýna açýlacak çukurlara verilir. POTASYUM (K) Topraklarda Azot ve Fosfora oranla daha fazla bulunur. Bitkiler Potasyumu iyon halinde alýr. Vegetatif kýsýmlarda generatif kýsýmlara göre daha fazla bulunur. Protein, karbonhidrat, yað vb. organik bileºiklerin yapýsýnda bulunmaz. Ancak fizyolojik bir çok etkisi vardýr. Stomalarýn hareketini saðladýðý için fotosentez olayýnda gereklidir. Enzimlerin etkinliðini saðlar, fazla azotun olumsuz etkisini giderir. Kök geliºmesine, soðuða, hastalýklara dayanýklýlýða, kuraklýða, olgunluk zamanýna ve kalite üzerine etkilidir. Meyve iriliðine, meyve renginin tam oluºmasýna, kuru madde miktarýnýn artmasýna, erken hasat üzerine ve meyvenin depolama ve taºýma özelliklerini iyileºtirir. Yapýlan bir gübreleme çalýºmasýnda gübre uygulanmayan parsellere göre NP uygulanan parsellerde ürün artýºý portakalda % 48 limonda % 31 olurken, NPK uygulanan parsellerde ise ürün artýºý portakalda %67 limonda % 44 olarak belirlenmiºtir. ªekil 3 de portakal ve limon aðaçlarýnda gübrelerin verim üzerine olan etkileri görülmektedir.

8 Uygulama Portaka Limon Gübresiz NP NPK Potasyum noksanlýðý halinde önce yaºlý yapraklardan baºlayan kloroz görülür. Noksanlýk yaprak ucundan baºlayýp, kenarlara yayýlýr. Bu kýsýmlar sarýya döner, ilerledikçe dokular ölür. Ýç kýsýmlar uzun süre yeºil kalýr. Kýsa ve zayýf sürgün geliºimi olur. Meyvelerin rengi büyüklüðü kalitesi düºer. Potasyum noksanlý daha çok hafif bünyeli kötü drenajlý ve yaðýºlý bahçelerde görülebilir. Ca, Mg, Na, Potasyumun antagonistidir. Aºýrý kireçleme yapýlan alanlarda Ca bitkinin K dan faydalanmasýný engeller. K noksanlýðýnda Fe harekete geçemediðinden Fe klorozu da görülür. Aðaçlarda dökülen meyve ve kýrýlan dal sayýsý da artar. K Noksanlýðý Normal - K Resim. Potasyumla normal beslenen ve potasyum noksanlýðý gösteren aðaçlarýn meyve kaliteleri. Fazlalýðýnda ise meyveler normale oranla iri ve açýk renklidir. Geç olgunlaºýr. Ca ve Mg alýmý engellenir. Geliºmesi normal besin maddesi noksanlýðý göstermeyen yetiºkin turunçgil aðaçlarýna verilecek ortalama potasyumlu gübre miktarýný ºöyle belirtebiliriz. Turunçgil türlerine göre verilecek gübre miktarý ve verilme zamanlarý. Potasyum kaynaðý olarak da Potasyum Sülfat (% 50 K 2 O) tercih edilmelidir. Portakal Limon Mandarin Altýntop 2 kg/aðaç 2 kg/aðaç 1.0 kg/aðaç 1.5 kg/aðaç

9 Uygulama zamaný: Aðýr bünyeli topraklarda sonbaharda uygulanmalý, verilen gübrelerin toprak tarafýndan tutunmasýný ve yarayýºsýz forma dönmesinin engellenmesi açýsýndan uygulamayý aðaç taç izdüºümü altýnda açýlacak cm banda verilip üzerinin kapatýlmasýnda yarar vardýr. KÜKÜRT Topraklarda az miktarda bulunur. Büyük bir kýsmý organik maddenin ayrýºmasý ile ortaya çýkar. Bitkilerde proteinlerin bileºiminde bulunur. Klorofil oluºumu için gereklidir. Bazý vitaminlerin bünyesinde bulunur. Bitkilerin soðuða dayanýklýlýðýný arttýrýr. Doðal koºullarda turunçgillerde kükürt noksanlýðýna hiç rastlanmaz. ªayet noksanlýk ortaya çýkarsa ilk olarak geç yapraklarda sararma ºeklinde olur. Bu azot noksanlýðýnda olduðu gibi bütün yapraðý bir örnek kapsayan açýk yeºil veya sarý renk görünümüdür. Ayrýca sürgün oluºumunda azalma ve meydana gelen sürgünlerin zayýf kalmasýna neden olur. Geliºme, meyve verimi ve kalite düºer. KALSÝYUM (Ca) Kalsiyum yaðýºlý bölge topraklarýnda yýkandýðý için kurak bölge topraklarýna göre daha az miktarda bulunur. Kumlu ve asit karakterli topraklarda noksanlýðýna rastlanabilir. Bitkiler tarafýndan Kalsiyum iyonu ºeklinde alýnýr. Vejetatif aksamda meyve ve tohuma göre daha fazla bulunur. Hücrenin yapýsýnda bulunur. Azot metabolizmasý ve absorbsiyonu üzerine, karbonhidrat ve proteinlerin taºýnmasýna etki eder. Çiçeklerin normal oluºumunda etkilidir.. Bitki hastalýklarýna dayanýklýlýðý saðlar. Kök geliºime etki eder. Topraklarý kireçleme veya Ca la gübrelemenin besin maddesi olarak direk etkisi yanýnda asit topraklarýn nötrleºtirilmesi, böylece mikroorganizma faaliyetlerini arttýrmasý ve bazý besin maddelerini yarayýºlý hale getirmesi gibi dolaylý etkileri vardýr. Noksanlýðýnda ilk olarak genç yapraklar sararmaya baºlar. Daha sonra nekrozlar görülür. Kenar uçlarý aºaðý ve yukarý doðru kývrýlýr. Yapraklar düzgünlüklerini kaybederler. Büyüme noktalarý çoðunlukla ölür. Bitkide yeni sürgün geliºmez, kök sistemi de çok zarar görür. Kalsiyum meyveden daha çok sürgün ucuna taºýnma eðilimindedir. Kuraklýk sýrasýnda acý beneke neden olabilecek ºekilde kalsiyum ve su meyveden sürgün ucuna hareket eder. Aðýr kýº budamasý, aºýrý meyve seyreltmesi, az ürün, büyük meyve, çeºit özelliði ve düzensiz sulama gibi kültürel tedbirler Ca noksanlýðýna sebep olabilir. Topraða aºýrý azot uygulamasý potasyum ve maðnezyum alýmýný arttýrmasýna karºýlýk kalsiyum alýmýný azaltýr. Ülkemiz genelinde turunçgil yetiºtiriciliði yapýlan bölgelerinde genelde Ca fazlalýðý söz konusudur. Ortamda fazla Ca bulunmasý durumunda baºta P, K ve Mg gibi makro besin maddeleri ile Mo hariç diðer bütün mikro besin elementlerinin noksanlýðýna sebep olur. MAÐNEZYUM (Mg)

10 Yaðýºlý bölgelerde noksanlýðýna rastlanabilir. Bitkiler Maðnezyumu iyon halinde alýrlar. Klorofil molekülünün yapý maddesidir. Bitkideki Mg un %15-20 si klorofilde bulunur. Bu yüzden Mg noksanlýðýnda fotosentez olmaz. Bir çok enzimin aktifliðini ve yapraklarda meydana gelen karbonhidratýn bitki bünyesine taºýnmasýný saðlar. Bitkinin P dan daha çok faydalanmasýna etki eder. Hýzlý geliºen genç aðaçlar ve aºýrý meyve tutmuº verimli aðaçlar Mg noksanlýðýna duyarlýdýr. Öncelikle yaºlý yapraklarda ana damarlar arasýnda sararma baºlar ve yaprak kenarlarýna yayýlýr. Damarlar uzun süre yeºil kalýr. Meyvenin çevresindeki yapraklarda daha çok görülür. ªiddetli hallerde yapraklar beyazlaºýr ve alt yapraklar dökülürken üst yapraklar kalýr. Geliºme zayýflar, ürün miktarý düºer. Özellikle N miktarýnýn düºük olmasý ve kuraklýk Mg noksanlýðýnýn ºiddetini arttýrýr. Ca/Mg oranýnýn artmasý ve fazla K, Mg yarayýºlýlýðýný etkiler. Noksanlýk hali görülür.meyvelerinde fazla çekirdek bulunan turunçgil türleri Mg noksanlýðýna karºý daha hassastýrlar. Mg Noksanlýðý Mg fazlalýðý nadiren görülür. K absorbiyonunu engeller ve aðaçlarda kök geliºmesini durdurur. Mg noksanlýðý yapraklarda renk deðiºikliði yanýnda meyve miktarý ve meyve kalitesini de etkilemektedir.portakalda yapýlan bir çalýºmada Mg ilavesinin aðaç üzerindeki meyve sayýsý üzerine etkisi tabloda görülmektedir.(smith ve ark..; 1953) Uygulama Meyve sayýsý N 1459 NP 1734 NPK 2144 NPK+Mg 2313 Magnezyum noksanlýðý belirlenen narenciye bahçelerine meyve tutumundan sonra yaprakta uygulama yeterlidir. Bunun için 100 litre suya 1 kg % 1 MgSO 4 veya Mg(NO 3 )2 karýºtýrýlýr ve serin saatlerde yapraklara püskürtülür.ýkinci uygulama birinci uygulamadan gün sonra tekrarlanmalýdýr.

11 MÝKRO ELEMENTLER DEMÝR (Fe) Genellikle Demir iyon formunda bitkilere yararlý haldedir. Maðnezyum gibi klorofil molekülünde bulunmaz. Ancak klorofilin oluºumunda katalitik etkisi vardýr. Solunum enzimlerinin aktifliðini arttýrýr. Noksanlýðý halinde önce genç yapraklarda kloroz görülür. Ýlk anda kýlcal damarlarda dahil damarlar yeºil kalýr ve bir að görünümü oluºur. Daha sonra damarlarda yeºil rengini kaybederler. Fe noksanlýðý ªiddetli hallerde sürgünlerde kurumalar görülür. Ürün azdýr, meyvenin rengi olumsuz etkilenir ve kokusu yavanlaºýr. Noksanlýk daha çok ortamda demirin olmayýºýndan deðil alýmýný engelleyen faktörlerden kaynaklanýr. Düºük ph da demirin erirlik derecesi oldukça yüksektir. Nötr ve alkali reaksiyonlarda genelde alýnamaz formdadýr ve noksanlýk görülebilir. Toprak çözeltisinde ve sulama suyundaki Bikarbonat (HCO 3 ) iyonu ile topraktaki Kalsiyum karbonat (CaCO 3 ), Maðnezyum karbonat (MgCO 3 ) ve P miktarýnýn yüksek oluºu Fe alýmýný engeller. Cu, Mn, Mo, Zn nun fazla miktarda olmasý ile K ve Ca un yeterli miktarda olmayýºý da demir alýmýný olumsuz etkiler. Demir fazlalýðýna çok az rastlanýrsa da, aðaçlarýn fosfordan yararlanmasýný engeller. Demir noksanlýðýný gidermek için kullanýlan demir kileylerinin çalýºma ph aralýklarý farklýdýr. Bu nedenle saðlýklý sonucu alabilmek için topraðýnýzýn ph durumuna uygun demir kileyti seçilmelidir.tabloda farklý demir kileytleri ve etkili olduklarý ph aralýklarýný görülmektedir. Demir Kileytleri Etkili ph aralýklarý Fe-EDTA Fe-HEDTA Fe-DTPA Fe-EDDHA

12 Turunçgillerde demirli gübre uygulamasý, noksanlýðýn ºiddetine ve aðacýn yaºýna baðlý olarak gr demir kileyt veya gr demir sülfat Ocak-ªubat aylarýnda topraktan uygulanmalýdýr. MANGAN (Mn) Bitkiler tarafýndan Mangan iyon halinde alýnýr. Klorofil oluºumunu saðlar. Oksidasyon ve redüksiyon olaylarýný kontrol eder. Protein sentezi ile bünyedeki absorbik asitin teºekkülünü saðlar. Fe, Ca ve Mg un alýnmasýnda rol oynar. Noksanlýðý halinde Fe eksikliðinde görülen araza benzer kloroz görülür. Sürgünün ucundaki ve ortasýndaki yapraklar zikzaklý görünüº alýrlar. Yapraklarda damarlar koyu yeºil ve damarlar arasýnda sarýmsý yeºil renk oluºur. Kloroz yanýnda nekrozda görülebilir. Yaprak büyüklüðü etkilenmez, ürün azalýr. Mn noksanlýðýna özellikle gölgede kalan yapraklarda rastlanýr. Çoklukla Fe ve Mn arazý birlikte ortaya çýkar. Mangan eksiliðine potasyumca fakir olan ve hafif alkali ile alkali topraklarda rastlanýr. Ancak asit, organik maddece zengin topraklarda Mn fazladýr ve toksik etkisi olabilir. Topraðýn özelliklerine göre ister mineral tuz formunda isterse kileyt formunda olsun mikro element gübrelerin topraktan uygulanmasýnda meyve aðacýnýn ilk geliºme dönemlerinde uygulanýr. Geliºme dönemi ortalarýnda topraktan yapýlacak uygulamanýn etkisi az olur. Bu nedenle geç uygulama yerine yapraktan uygulama yapmak daha yararlýdýr. Bu amaçla 100 litre suya gr. MnSO 4, 250 gr. Soda yada sönmüº kireç, 200 gr üre ve 50 ml yayýcý yapýºtýrýcý karýºtýrýlarak serin saatlerde yapraktan püskürtülerek verilmelidir. Ýkinci uygulama birinci uygulamadan gün sonra tekrarlanmalýdýr. ªayet noksanlýk riski varsa ilk yaprak uygulamasý çiçeklenme öncesi yapýlmalýdýr. ÇÝNKO (Zn) Bitkiler tarafýndan Çinko iyonu ºeklinde alýnýr. En fazla kökte sýra ile gövde ve yapraklar ve meyvelerde bulunur. Büyümeyi düzenleyen auxýn hormonunun oluºumunu saðlar. Noksanlýk halinde boðum aralarýnýn kýsa oluºu ve bodur geliºme bununla ilgilidir. Karbonhidrat taºýnmasý ve ºekerlerin düzenli kullanýlmasýný saðlar. Klorofil oluºumunda rol oynar. Azot ve fosfor metabolizmasý ile enzimlerin aktifliðini etkiler. Kök geliºimi üzerinde de çok önemli görevleri vardýr. Noksanlýðý halinde meyve aðaçlarýnýn sürgün uçlarýnda rozet denilen küçük ve sýk yaprak kümecikleri görülür. Yapraklar normale oranla defa daha küçüktür. Normal ºekillerini kaybederler. Damarlar arasý renk sarýya döner.

13 Zn noksanlýðý Kök geliºmesi zayýflar, su absorbsiyonu geriler. Meyve gözlerinin sayýsý azalýr ve oluºan gözlerin büyük çoðunluðu açýlmaz. Meyveler küçük ve ºekilsizdir. Verim ve kalitede düºer. Meyve gövdesi de kaba, gevrek ve düzensiz olur. Fazla kireç içeren alkali topraklarda ve düºük sýcaklýkta çinko noksanlýðý görülür. Fazla fosfor bitkiler tarafýndan alýnmasýný engeller. Topraktaki miktarý organik madde ile ilgilidir. Organik maddece zengin üst topraklarda daha fazla miktarda bulunur. Fosforlu gübrelerin Zn alýmýna etkisi tabloda görülmektedir. Tür Gübre(kg/da P % Yapraklarýn Bileºimi Zn ppm Mandarin Çinko noksanlýðýný gidermek amacýyla, 100 litre suya gr. ZnSO 4, 250 gr. Soda yada sönmüº kireç, 200 gr üre ve 50 ml yayýcý yapýºtýrýcý karýºtýrýlarak serin saatlerde yapraktan püskürtülerek verilmelidir. Ýkinci uygulama birinci uygulamadan gün sonra tekrarlanmalýdýr. ªayet noksanlýk riski varsa ilk yaprak uygulamasý çiçeklenme öncesi yapýlmalýdýr. BAKIR (Cu) Bakýrýn bitki bünyesindeki iºlevi çok yönlüdür. Vitamin, karbonhidrat ve proteinlerin sentezi ile fotosentez ve solunum gibi bitki hücresinde olan büyük ölçüde kapalý ve komplike olaylarda etkili olmaktadýr. Bitkiler tarafýndan Cu ºeklinde alýnýr. Bakýr noksanlýðýnda meyve aðaçlarýnýn dallarý uçlardan itibaren kurur ve S ºeklinde kývrýlýr. Aðaç birkaç yýlda çalý haline gelir. Noksanlýðýn ilerlemesi sonucu dallarda zamk akýtma ve dal renklerinin kýrmýzýmsý kahverengiye dönüºtüðü görülür. Genç yapraklar normale oranla küçüktür ve kloroz görülür. Yaºlý yapraklar ise N fazlalýðýnda olduðu gibi

14 koyu yeºildir. Meyve verimi ve kalite düºer. Aðaç kýº zararlýlarýna karºý hassastýr. Yapraklar erken dökülür. Kaba bünyeli asit topraklarda aºýrý yýkama sonucu noksanlýðý görülür. Alkali reaksiyon, fazla kireç ve organik madde yarayýºlýlýðýný olumsuz etkiler. Fazla N, B ve Zn bakýrýn alýmýný engelleyici etkide bulunur. Noksanlýðýný gidermede bakýrlý zirai ilaçlar önemli rol oynar. Her yýl bol miktarda bulunan bakýrlý bileºiklerin birikmesi ile Fe ve P alýmý engellenir. Fazlalýðý halinde Fe klorozu, kök geliºmesinde durgunluk ve hatta cüceleºme görülür. BOR Bitki bünyesinde karbonhidrat metabolizmasýný ve ºekerin bünyedeki hareketini saðlar. Hücre bölünmesi üzerinde etkilidir. B olmadýðý zaman protein oluºmaz veya erir hale geçer. Bitkilerce B 4 O 7 ºeklinde alýnýr. Bor eksikliðinde en tipik belirti; bitkilerde büyüme noktalarýnýn ölmesi, yapraklarda renk deðiºimi (Sarý) ve geliºmenin zayýflamasýdýr. Önce genç yapraklarda görülür. ªekil ve renk bozulur, damarlar mantarlaºýr ve vaktinden önce dökümü olur. Kabuk çatlamasý, zamk akýtma sürgünlerin ölmesi, meyvede mantarlaºmýº iç ve dýº kýsýmlar görülebilir. Çiçekte de anormal deðiºikliklere sebep olabilir. Kök sistemi zayýf geliºir. Meyvede çekirdek evi ve meyve kabuðundan çökük kuru alanlar görülür ve büyümeden dökülür. Bitkiler için borla ilgili noksanlýk ve fazlalýk arasýndaki sýnýr çok dardýr. Gübrelemede buna dikkat edilmelidir. Yüksek ph, fazla kireç ve organik madde alýmýný güçleºtirir. Önemli bir kýsmý organik maddece tutulur. Organik maddenin ayrýºmasý sonucu açýða çýkar. Aºýrý B un belirtisi de noksanlýðý ile benzerdir. Damla Sulama ile Gübreleme: Son yýllarda turunçgil bahçelerinin önemli bir kýsmý kapalý sistem sulama sistemi ile sulanýr hale gelmiºtir. Bu tür sistemlerde verilen suyun en uygun ºekilde bitki kök bölgesine ulaºmasý saðlanýrken; diger taraftan verilecek gübreleri de sulama suyu ile verilebilmesi iºçilik açýsýndan büyük kolaylýk saðlamaktadýr. Resim. Damla sulama ve gübreleme ünitesi

15 Damla sulamada kullanýlacak gübrelerin, suda erime oraný yüksek olmalý, katý-dolgu kaplama maddesi ihtiva etmemelidir. Tuzluluk etkisi düºük olmalýdýr. Fizyolojik asit karakterli olmalý ve bulanýklýlýk ve tortu yaratmamalýdýr. Bu amaçla kullanýlabilecek gübreler ve etkili madde miktarlarý tabloda verilmiºtir. Damla Sulamada Kullanýlan Gübreler Gübre Ýsmi Etkili Madde Oraný % Formulü Amonyum Nitrat %33-34 N NH 4 NO 3 Üre %46 N Co(NH 2 ) 2 Amonyum Sülfat %21 N (NH 4 ) 2 SO 4 Mono Amonyum Fosfat (MAP) % 12 N + % 61 P 2 O 5 NH 4 H 2 PO 4 Fosforik Asit 1 kg P 2 O 5 /litrede % 85 lik H 3 PO 4 Mono Potasyum Fosfat (MKP) % 52 P 2 O 5 + % 34 K 2 O KH 2 PO 4 Potasyum Nitrat % 13 N + % 46 K 2 O KNO 3 Potasyum Sülfat (Sulupotas) Kalsiyum Nitrat Maðnezyum Sülfat Maðnezyum Nitrat (Magnesial) % K 2 O + % 18 S % 15.5 N + % 26 CaO K 2 SO 4 (suda erir tipi) Ca(NO 3 ).NH 4 NO 3.2H 2 O % 16 MgO + % 13 S MgSO 4.7H 2 O % 16 MgO + % 10 N Mg(NO 3 ).5H 2 O Fe-EDTA % 13 Fe Fe.EDTA Sequestrine % 5 Fe Fe.EDDHA Çinko Sülfat % 22 Zn ZnSO 4.7H 2 O Mangan Sülfat % 24 Mn MnSO 4.4H 2 O Bakýr Sülfat % 25 Cu CuSO 4.5H 2 O Borik Asit % 17 B H 3 BO 3 Damla Sulama Sistemi ile Gübrelemede Dikkat Edilecek Hususlar Birbirleri ile karýºmayan gübreleri kullanmayýnýz, damla sulama sisteminde týkanma meydana getirir. Fosforlu ve sülfatlý gübreler kalsiyumlu gübrelerle birlikte kullanýlmamalýdýr. Damla sulamanýn yapýldýðý her gün gübre kullanýnýz. Damla sulama sisteminin basýncý normal seviyeye gelinceye kadar gübre tankýnýn vanasýný açmayýnýz. Damla Sulama Sisteminde % 33 N amonyum nitrat tercih edilmeli (üre ve diðer klasik gübreler kullanýlamaz) Toprakta ve sulama suyunda tuzluluk yüksek ise amonyum sülfat kullanmayýnýz. Bitkinin geliºme dönemini dikkate alarak gübre konsantrasyonunu ayarlayýnýz Sulamanýn baºlangýcýnda (ilk dak) ve sonunda (son dak) damla sisteminden sadece su akacak ºekilde gübreleme yapýnýz.

16 Turunçgillerde Yapraktan Gübreleme Bitkiler besin maddelerinin tamamýna yakýnýný topraktan alýrlar, ancak bazý durumlarda topraktan besin maddesi vermenin bir etkisi görülmez. Bu durum özellikle mikro besin elementlerinde (demir, mangan, çinko, bakýr ve bor gibi) daha çok görülür. Bu nedenle bitkilerin zaman zaman yapraktan gübrelenmesi gerekmektedir. Yapraktan gübrelemeyi gerektiren nedenler: Topraktan gübre uygulamalarý tamamlanmýºtýr. Buna raðmen element noksanlýðý görülmektedir. Sulama dönemi tamamlanmýº veya yeterli yaðýº olmamaktadýr. Dekara veya aðaç baºýna verilecek gübre miktarý çok azdýr. Topraktan uygulanmasý durumunda, uygulanan besin elementinin alýnmasýný engelleyen bir çok faktör nedeni ile etki görülmemektedir. Kýsa sürede etki görmek amacý ile. Yukarýda belirtilen nedenlerle meyve aðaçlarýnda gerek element noksanlýklarýný gidermek ve gerekse bazý kalite özelliklerini düzeltmek amacý ile birkaç kez yapraktan gübre uygulamasý yapmak gerekmektedir. Bitki türlerine göre yapraðýn üst ve alt yüzeyinde bulunan kütikula tabakasý kalýnlýðý deðiºmekle birlikte yaprak yüzeyine uygulanan gübrelerin yapraðýn içine geçiº hýzý farklýdýr. Besin elementlerinin yapraða geçiº hýzlarý aºaðýda verilmiºtir. Hýzlý Orta Hýzlý Yavaº Çok Yavaº Üre - Azotu Fosfor Çinko Bor NH 4 Azotu Kükürt Bakýr Magnezyum NO 3 - Azotu Demir Kalsiyum Potasyum Sodyum Mangan Yaprak gübreleri katý (toz veya kristal) formdadýrlar. Bunlarý tavsiye edilen miktarda su içinde eriterek uygulamak gerekir. Yaprak gübrelerinde etkili madde oraný bakýmýndan mikro elementler % 0.1 ve makro elementler ise % 1 düzeyinde uygulanýr. Uygulama yaparken aºaðýdaki hususlara dikkat etmek gerekir. Hangi element veya elementler noksan ise o elementleri ihtiva eden gübreler verilmelidir. Sabah erken, akºam üzeri veya gece uygulama yapýlmalýdýr. Çok ince zerrecikler halinde (pülverize) verilmelidir. Yaprak yüzeyinden akmamasý için yayýcý-yapýºtýrýcý ihtiva etmelidir Kalsiyumlu yaprak gübreleri, fosfor ve sülfatlý gübrelerle karýºtýrýlmamalýdýr. 2-3 hafta ara ile en az iki defa tekrarlanmalýdýr. Yaprak gübresi alýrken aºaðýdaki hususlara dikkat etmek gerekir. Suda erime oraný yüksek olmalý (%20 kadar). Eritildiðinde tortu býrakmamalý, berrak olmalý. Mikro elementler kleytlenmiº (ºelat) ise belirtilmeli. Konsantre sývý hale getirilmiº olanlarýn ambalajý bombesiz (içe-dýºa) olmalý Konsantre sývý hale getirilmiº olanlarýn ambalaj kaplarý dibinde çökelme-taºlaºma olmamalýdýr. Damla sulama sisteminde kullanýlan tüm gübreler yapraktan uygulamada da kullanýlabilir. Önemli olan bitkinin ihtiyacýna göre yaprak gübresi kullanýlmasýdýr. Turunçgiller için hem

17 meyve kalitesi ve hem de sýk görülen element noksanlýðý için aºaðýda önerilen karýºým yaprak gübresi olarak kullanýlabilir. Su : 1 ton Potasyum nitrat : 25 kg Çinko sülfat : 2.5 kg Üre : 2.5kg Bu eriyik meyve tutumu tamamlandýktan sonra 2-3 hafta ara ile birkaç kez uygulanýr.

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 KALSİYUM

Detaylı

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 )

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 ) AZOT (N) Azot tüm yaşayan canlıların temel yapı taşıdır. Bitki gen, enzim ve klorofilinin temel bileşenidir. Proteinin yapısının %16 sı azottur. Toprağı oluşturan materyalde azot bulunmadığı için, ayrıca

Detaylı

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum Sülfat Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H 2 O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde % 15

Detaylı

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını belirlemenin en iyi yolu yaprak-toprak analizleridir.

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti

Detaylı

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Işık Enerjisinin Kimyasal Enerjiye Dönüştürülmesi Fotosentez, karbon (C), oksijen (O) ve hidrojen (H) atomlarını

Detaylı

PROJE ADI BOZKIR IN TOPRAK HARİTASININ OLUŞTURULMASI PROJESİ PROJE FİNANSMAN KAYNAĞI MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE İDARİ SORUMLUSU

PROJE ADI BOZKIR IN TOPRAK HARİTASININ OLUŞTURULMASI PROJESİ PROJE FİNANSMAN KAYNAĞI MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE İDARİ SORUMLUSU PROJE ADI BOZKIR IN TOPRAK HARİTASININ OLUŞTURULMASI PROJESİ PROJE FİNANSMAN KAYNAĞI MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE İDARİ SORUMLUSU Veteriner Hekim SALİH ÖNCÜ (Bozkır İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü)

Detaylı

GÜBRELEME TEKNĠĞĠ VE BAĞLARDA BĠTKĠ BESĠN MADDE EKSĠKLĠKLERĠ. Zir. Yük. Müh. Özen MERKEN BAĞLARDA GÜBRELEME. Ca K. Mg K. Zn Mn.

GÜBRELEME TEKNĠĞĠ VE BAĞLARDA BĠTKĠ BESĠN MADDE EKSĠKLĠKLERĠ. Zir. Yük. Müh. Özen MERKEN BAĞLARDA GÜBRELEME. Ca K. Mg K. Zn Mn. BAĞLARDA GÜBRELEME GÜBRELEME TEKNĠĞĠ VE BAĞLARDA BĠTKĠ BESĠN MADDE EKSĠKLĠKLERĠ Ca K Mg K Zir. Yük. Müh. Özen MERKEN Ca N Zn Mn Fe P Cu Makro elementler Mikro (iz) elementler Gübreleme; asmanın gelişme

Detaylı

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI Dr. Metin AYDIN KONYA 2011 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN GÖREVLERİ, ALINIŞ FORMLARI ve KAYNAKLARI Besin Elementi Bitkideki Görevi Alınış Formu Kaynakları Karbon (C) Karbonhidratların

Detaylı

Mineral Maddeler (1)

Mineral Maddeler (1) Mineral Maddeler Mineral Maddeler (1) Mineral maddeler topraktan kökler yoluyla su ile birlikte suda erimiş olarak ve çok azı da havadan alınan besin maddeleridir. C, O ve H; havadan CO 2 olarak ve sudan

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

Bitki besin maddeleri

Bitki besin maddeleri Bitki besin maddeleri Bitkiler için mutlak gerekli ve yarayışlı besin maddeleri Makroelementler N, P, S, K, Mg, Ca Mikroelementler Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl, Ni Mikroelementler ve yararlı elementler Na,

Detaylı

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI - Zn 120 Çinkolu Gübre Çözeltisi Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 10 1 Lt/5 Lt Lignosulfanate Erken dönem uygulamaları ile meyve büyüklüğünde ve verimde artış sağlar. Nişasta sentezi, artar, azot metabolizması

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Potasyum:

Detaylı

Buğday ve Arpa Gübrelemesi

Buğday ve Arpa Gübrelemesi Buğday ve Arpa Gübrelemesi Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak ph isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin

Detaylı

ELMANIN GÜBRELENMESİ

ELMANIN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

Elma Ağaçlarında Gübreleme

Elma Ağaçlarında Gübreleme Yayın No: 40 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Elma Ağaçlarında Gübreleme Kadir UÇGUN, Hüseyin AKGÜL Lütfen Dikkat!.. Gübreleme, başarılı bir meyvecilik için gerekli uygulamalardan biridir ve yetiştiriciler tarafından

Detaylı

TURUNÇGİLLERDE DENGELİ GÜBRELEME

TURUNÇGİLLERDE DENGELİ GÜBRELEME TURUNÇGİLLERDE DENGELİ GÜBRELEME MEYVE AĞAÇLARININ GÜBRELENMESİ Meyve ağacı ve bağ gibi çok yıllık bitkilerin gübrelenmesi ile tek yıllık bitkilerin gübrelenmesi arasında belirgin fark vardır. Meyve bahçelerinin

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev Potash House P.O. Box 75 Beer-Sheva, 84100 Israel Tel: +972-8-6465731 Fax: +972-8-6465811 novapeak@iclfertilizers.com www.iclfertilizers.com All from a Single Source Products of Rotem Amfert Negev All

Detaylı

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph)

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) 10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) Toprağın asitlik veya bazlık derecesinin göstergesidir Nötr veya nötral = 7.0 Asidik < 7.0 Alkali > 7.0 Bir toprağın asit veya alkali reaksiyon göstermesi toprak çözeltisindeki

Detaylı

ELMANIN GÜBRELENMESİ

ELMANIN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

Verim Çağındaki Klasik Üzüm Bağlarında Gübreleme. 5 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 2 kg leonardit veya 0.5 kg hümik asit)

Verim Çağındaki Klasik Üzüm Bağlarında Gübreleme. 5 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 2 kg leonardit veya 0.5 kg hümik asit) Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI. Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02.

KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI. Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02. KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02.2005 ) Bu Bölgede Naturem'in Akdeniz Bölge Bayii Albi Tarım Ve Hayvancılık

Detaylı

Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı

Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı Docto-Zinc 15 Çinkonun Bitkilerdeki Fonksiyonu Çinko bitkilerde bulunan çoğu enzim sisteminde katalist olarak rol alır. Çinko içeren enzimler nişasta

Detaylı

Güvenilir Ürünler, Bereketli Topraklar

Güvenilir Ürünler, Bereketli Topraklar Güvenilir Ürünler, Bereketli Topraklar .html Kimyevi Bitki Besleme Grubu Evo-Cu BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ Ambalaj: 1-5 LT Geliştirici ve Bitkiye Direnç Sağlayan Özel Bir Formül Özel bir formülle üretilmiştir.

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

Meyveli 30 40. 2. Bitki Besin Elementlerinin Alımı Ve Taşınması

Meyveli 30 40. 2. Bitki Besin Elementlerinin Alımı Ve Taşınması Meyve Ağaçlarında Gübreleme Hüseyin Akgül (Ziraat Yüksek Mühendisi) Kadir Uçgun (Ziraat Mühendisi) 1. Gübrelemenin Önemi Gübreleme meyveciliğin vazgeçilmez uygulamalarından biridir. Meyve ağaçlarından

Detaylı

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEME

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEME CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEME Son yıllarda ülkemizin her bölgesinde geniş çaplı ceviz bahçesi kurulmaya başlanmıştır. Ceviz ağaçlarının diğer meyve ağaçlarına oranla daha uzun ömürlü olması nedeniyle

Detaylı

AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Domates ülkemizde en çok üretilen ve tüketilen sebzedir. Dünyada taze olarak, yemeklerde diğer sebzelerle pişirilerek, dayanıklı domates suyu, konsantre domates

Detaylı

Ato Serisi. Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR. Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu. Demirin Topraktaki Yarayışlılığı

Ato Serisi. Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR. Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu. Demirin Topraktaki Yarayışlılığı Ato Serisi Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu Demir çoğu bitki enziminin önemli bir parçasıdır. Kloroplastlarda bulunur ve fotosentez metabolizmasında önemli

Detaylı

Akdem Tarım. Akdem Tarım. Bitki Besleme Ürünleri. www.akdemtarim.com.tr. Zahireciler Sitesi 3. Cad.

Akdem Tarım. Akdem Tarım. Bitki Besleme Ürünleri. www.akdemtarim.com.tr. Zahireciler Sitesi 3. Cad. Akdem Tarım Zahireciler Sitesi 3. Cad. No : 1 2 17 2 0 0 B i g a Çanakkale - TÜRK YE Tel : +90 286 316 71 62 Fax : +90 286 316 87 73 info@akdemtarim.com.tr www.akdemtarim.com.tr Akdem Tarım Bitki Besleme

Detaylı

ÇİLEĞİN GÜBRELENMESİ

ÇİLEĞİN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

ERİĞİN GÜBRELENMESİ. Verim Çağındaki Klasik Erik Bahçesinde Gübreleme. 20 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 4 kg leonardit veya 1 kg hümik asit),

ERİĞİN GÜBRELENMESİ. Verim Çağındaki Klasik Erik Bahçesinde Gübreleme. 20 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 4 kg leonardit veya 1 kg hümik asit), Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI

ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI Projenin Adı: Türkiye tarım topraklarının bitki besin maddesi ve toksik element kapsamlarının belirlenmesi, veri tabanının oluşturulması ve haritalanması

Detaylı

KAYISININ GÜBRELENMESİ

KAYISININ GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlar da yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ - Kayaların ayrışması + organik maddeler - Su ve hava içerir - Bitki ve hayvanlar barındırır - Mineral maddeler TOPRAKLARI OLUŞTURAN ANA MATERYAL TİPLERİ - Toprak tipi-ana materyalin

Detaylı

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER Hazırlayan ZİRAAT MÜHENDİSİ:Murad Ali DEMİR İSTANBUL 2009 N (DAL) (AZOT) Bitkilerin en fazla ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden biri olan azot vejetatif gelişmeyi

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 2. GÜBRE-ÜRÜN İLİŞKİSİ...9 KAYNAKÇA...19 3. GÜBRE-ÇEVRE İLİŞKİSİ...23 3.1. Azotlu Gübrelerin

Detaylı

DOMATESİN GÜBRELENMESİ

DOMATESİN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2)

b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2) b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2) 1 2 Püskürterek uygulama Bitkiler gereksinim duydukları besin maddelerinin büyük

Detaylı

TEKNĠK RAPOR. Tarih: 26.02.2013 KONU: MEVSĠMLĠK ÇUHA ÇĠÇEĞĠ (PRIMULA SPP.) ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ UYGULAMA

TEKNĠK RAPOR. Tarih: 26.02.2013 KONU: MEVSĠMLĠK ÇUHA ÇĠÇEĞĠ (PRIMULA SPP.) ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ UYGULAMA Tarih: 26.02.2013 TEKNĠK RAPOR KONU: MEVSĠMLĠK ÇUHA ÇĠÇEĞĠ (PRIMULA SPP.) ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ UYGULAMA Seramızda 30.11.2012 tarihinde solucan gübresi denemelerine baģlanmıģtır. Denemede

Detaylı

DOMATESİN GÜBRELENMESİ

DOMATESİN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

FARK NEREDE? Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır? Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur?

FARK NEREDE? Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır? Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur? FARK NEREDE? Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır? Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur? FARKLAR, HANGİ YÖNTEMLER İLE BULUNUR. Bilimsel yöntemleri kullanmadan farkları bulmak,

Detaylı

ERİĞİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN

ERİĞİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN ERİĞİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN Eriğin İklim İstekleri Soğuk ılıman, ılıman, sıcak ılıman ve hatta kış dinlenme süreleri kısa olanları yarı tropik iklime sahip bölgelerde

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI No: 217 Menşe Adı Tescil Ettiren BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Geçici 1 inci Maddesi uyarınca Mülga 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında

Detaylı

Tree Fruit Fertilizing

Tree Fruit Fertilizing Meyve Ağaçlarında Gübreleme Tree Fruit Fertilizing Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 1 Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Özet Meyve ağaçları, dikildikleri toprağı uzun süre işgal ederler. Bu sebeple

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica)

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) SİSTEMATİKTEKİ YERİ Takım: Brassicales Familya: Brassicaceae Cins: Brassica Tür: B. oleracea var. italica SAĞLIK VE BESLENME YÖNÜNDEN Brokkoli, A ve C vitamini,

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA 12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA BİTKİLERDE BESLENME Bitkiler inorganik ve organik maddelere ihtiyaç duyarlar. İnorganik maddeleri hazır almalarına rağmen organik maddeleri

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı:

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: Toprak işlemenin sebebi, tohumların uygun çimlenme ve çıkış ortamını hazırlamak; su kaybını en aza indiren, toprağın yapısını en az bozan, erozyonu önemli

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

1. GÜBRELERİN ÖNEMİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI...

1. GÜBRELERİN ÖNEMİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI... İÇİNDEKİLER 1. GÜBRELERİN ÖNEMİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI... 1 1.1. TARIMSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASINDA GÜBRELERİN ÖNEMİ... 1 1.2. GÜBRELERİN TARİHİ GELİŞİMİ... 9 1.3. GÜBRELERİN SINIFLANDIRILMASI...

Detaylı

Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri, narenciyeler, elma, armut, şeftali, erik ve süs bitkileri.

Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri, narenciyeler, elma, armut, şeftali, erik ve süs bitkileri. Docto-Fer Topraktan uygulama preparatı Demirin Bitkilerde Fonksiyonu Demir çoğu bitki enziminin önemli bir parçasıdır. Kloroplastlarda bulunur ve fotosentez metabolizmasında önemli rolü vardır. Klorofil

Detaylı

MANGAN. Toprakta Mangan. Yer kabuğundaki miktarı 900 mg kg -1 dır Doğada; oksitler sülfitler halinde Fe ile birlikte bulunur

MANGAN. Toprakta Mangan. Yer kabuğundaki miktarı 900 mg kg -1 dır Doğada; oksitler sülfitler halinde Fe ile birlikte bulunur MANGAN Toprakta Mangan Yer kabuğundaki miktarı 900 mg kg -1 dır Doğada; oksitler sülfitler halinde Fe ile birlikte bulunur Volkanik kayalarda Fe/Mn oranı 1/60 dır Buralardaki topraklarda % 5-17 Fe, % 0.5-8

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

ŞEFTALİNİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN

ŞEFTALİNİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN ŞEFTALİNİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN Şeftali bir ılıman iklim meyve türüdür. Kış mevsiminde dinlenmeye girer ve yapraklarını döker. Dünya üzerinde kış mevsiminde hava

Detaylı

ORGANOMİNERAL GÜBRELERİ. Şubat 2014

ORGANOMİNERAL GÜBRELERİ. Şubat 2014 ORGANOMİNERAL GÜBRELERİ Şubat 2014 1 Hexaferm organomineral gübreleri nedir? Hexaferm organomineral gübreleri, organomineral gübre olarak anılan yeni cins bir gübredir. Organomineral gübrelerin özelliği;

Detaylı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı Ekosistem Ekolojisi, Ekosistemin Yapısı Ekosistem Ekolojisi Yapısı A. Ekoloji Bilimi ve Önemi Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde teknolojinin

Detaylı

MACUN MAHALLESİ ERCİYES İŞYERLERİ SİTESİ 197.CADDE NO: 23 MACUNKÖY YENİMAHALLE-ANKARA TLF: FAX: Web: efsus.com.

MACUN MAHALLESİ ERCİYES İŞYERLERİ SİTESİ 197.CADDE NO: 23 MACUNKÖY YENİMAHALLE-ANKARA TLF: FAX: Web: efsus.com. MACUN MAHALLESİ ERCİYES İŞYERLERİ SİTESİ 197.CADDE NO: 23 MACUNKÖY YENİMAHALLE-ANKARA TLF:0312-387 33 33 FAX:0312-387 34 33 Web: efsus.com.tr e-mail:info@efsus.com.tr ÜRÜNLERİMİZ ORGANİK VE ORGANOMİNERAL

Detaylı

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU TERRA FARM ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ÜRÜNLERİN ORAN VE İÇERİK BİLGİLERİ BİR SONRAKİ SAYFADA VERİLMİŞTİR. Verilen değerler ürünlerimizde bulunan minimum değerlerdir Ürün İçerik Toplam

Detaylı

Netar 1992 yılın da kurulmuştur. Biyolojik mücadele, tohum, organik ve inorganik gübre konuların da faaliyetlerine devam etmektedir.

Netar 1992 yılın da kurulmuştur. Biyolojik mücadele, tohum, organik ve inorganik gübre konuların da faaliyetlerine devam etmektedir. Netar 1992 yılın da kurulmuştur. Biyolojik mücadele, tohum, organik ve inorganik gübre konuların da faaliyetlerine devam etmektedir. Netar tohum, Netar Gübre ve Netar Biyoteknoloji adı altında faaliyetlerini

Detaylı

Araştırmanın yürütüldüğü vejetasyon periyodu boyunca N %1.38-1.82, P%0.15-0.25, K %0,7-1.43, Ca % 0.84-2.58, Mg %0.21-0.44 arasında değişimiştir.

Araştırmanın yürütüldüğü vejetasyon periyodu boyunca N %1.38-1.82, P%0.15-0.25, K %0,7-1.43, Ca % 0.84-2.58, Mg %0.21-0.44 arasında değişimiştir. ANTALYA BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN NAR (Punica granatum L.Çeşit: Hicaznar) YAPRAKLARINDAKİ BAZI BİTKİ BESİN MADDELERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ Cevdet Fehmi ÖZKAN¹ Türkan ATE޹ Ahmet Emin ARPACIOĞLU¹

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. . /. /2015 Sayın....Üniversitesi MKÜ MARGEM bünyesinde bulunan cihaz ve analiz yöntemleri için EK te belirtilmiştir. Saygılarımla. MARGEM Md. Sayfa: 1 / 9 TOPRAK ANALİZLERİ ph Analizi Toprak 30 50 g İletkenlik

Detaylı

DOĞRU VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI BİTKİLERE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK KAZANDIRIR

DOĞRU VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI BİTKİLERE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK KAZANDIRIR DOĞRU VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI BİTKİLERE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK KAZANDIRIR Prof. Dr. Habil Çolakoğlu 1 Prof. Dr. Mehmet Yıldız 2 Bitkilerin yeterli ve dengeli beslenmesi ile ürün

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Bünyelerinde

Detaylı

39.PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

39.PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1-Bitki Yaprak Analizi 1- Toplam Azot (N) 2- Toplam Fosfor (P) 3- Toplam Potasyum(K) 4- Toplam Kalsiyum (Ca) 5- Toplam Magnezyum(Mg) 6- Toplam Demir (Fe) 7- Toplam Mangan (Mn) 8- Toplam Çinko (Zn) 9- Toplam

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrıştırma Etmenleri Ana kayanın kimyasal bileşimini değiştirmek

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME

SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME Ülkemizde örtü altı (sera) ve açıkta yapılan yetiştiricilikte üretimi yapılan hıyar genellikle taze olarak tüketilmekte ve bunun yanında turşuluk (kornişon tipi) olarak

Detaylı

Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme Toprak isteği bakımından iyi havalanabilen pulluk tabanı olmayan (geçirimsiz toprak tabakası), derin yapılı,tınlı,killi tın ve kumlu tın gibi topraklarda iyi

Detaylı

CEVİZİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN

CEVİZİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN CEVİZİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN İKLİM İSTEKLERİ Sıcak ılıman iklim meyve türlerinden olan ceviz hem yüksek hem de düşük sıcaklıklara karşı çok hassastır. Yüksek yaz

Detaylı

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler Toprakta bulunan katı (mineral ve organik madde), sıvı (toprak çözeltisi ve bileşenleri) ve gaz fazları sürekli olarak etkileşim içerisindedir. Bunlar

Detaylı

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ Organomineral Taban ve Üst Gübreleri 2-4 mm Granül (50 kg) 2>3 SF. INDEX İÇİNDEKİLER 2016 01 02 03 04 05 5.0.30+(40So3) NK HARMANLANMIȘ GÜBRE Potasyum

Detaylı

Orijin: Asya ve Avrupa (Mısır, Yunan ve Roma medeniyetleri döneminden beri biliniyor. Yabani form: Lactuca serriola x L.

Orijin: Asya ve Avrupa (Mısır, Yunan ve Roma medeniyetleri döneminden beri biliniyor. Yabani form: Lactuca serriola x L. SALATA- MARUL Asteraceae (=Compositae) Familyası Lactuca sativa (Salata- marul) Chichorium endivia (Yaprak çikori) Chichorium intybus (Başlı Çikori) Cynara scolymus (Enginar) Helianthus tuberosus (Yer

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

ZEYTİNDE DENGELİ GÜBRELEME

ZEYTİNDE DENGELİ GÜBRELEME ZEYTİNDE DENGELİ GÜBRELEME 1. Giriş Anavatanı ülkemiz olan zeytin bitkisi başta ülkemiz olmak üzere tüm Akdeniz ülkelerinin kıyı bölgelerinde ve yükseltisi 800 m nin altında olan yerlerde yaygın bir şekilde

Detaylı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Hexaferm, organomineral gübre olarak adlandırılan yeni nesil bir gübre cinsidir.

Detaylı

GüBRELEME YAPRAKTAN. REHBERi

GüBRELEME YAPRAKTAN. REHBERi GüBRELEME YAPRAKTAN REHBERi YAPRAKTAN GÜBRELEME REHBERİ Prof. Dr. Habil ÇOLAKOĞLU Dr. Murat ÇİÇEKLİ Ocak 2016 SUNUŞ Değerli Üreticilerimiz ve Bayilerimiz, Türkiye nin en büyük gübre üreticisi ve pazar

Detaylı

BAĞLARDA TOPRAK YÖNETİMİ VE GÜBRELEME

BAĞLARDA TOPRAK YÖNETİMİ VE GÜBRELEME BAĞLARDA TOPRAK YÖNETİMİ VE GÜBRELEME Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN S.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü (mzengin@selcuk.edu.tr) 1. BAĞ TESİSİ Bağ tesis etmeden önce o yerin rakımı, meyili, yöneyi, su kaynaklarına

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Fosfor:

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

PAMUKTA DENGELİ GÜBRELEME

PAMUKTA DENGELİ GÜBRELEME PAMUKTA DENGELİ GÜBRELEME verim kaybı meydana getirir. Pamuk sıcak iklim bitkisidir. Özellikle gece gündüz sıcaklığı arasında büyük fark olursa çiçeklenme ve ilk kozaların oluşumunda gecikme meydana gelir

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

TURUNÇGİLLERDE BİTKİ BESLEME

TURUNÇGİLLERDE BİTKİ BESLEME 49 TURUNÇGİLLERDE BİTKİ BESLEME Dr. Ayhan Aydın Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Mersin ayhan.aydin@tarim.gov.tr Turunçgillerin ana vatanı Güneydoğu Asya dır. Kuzey yarım kürenin

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

GENEL BAKIŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'

GENEL BAKIŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu' ORGANİK GÜBRE GENEL BAKIŞ Günümüzde yaklaşık 7 milyar insanın yaşadığı dünyada 1 milyardan fazla insan açlıkla mücadele etmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun belirlemelerine göre dünya nüfusunun

Detaylı

Korunga Tarımı. Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi.

Korunga Tarımı. Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi. Korunga Tarımı Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi. Osman Dilekçi - Ziraat Mühendisi Teknik İşler Şube Müdürü 0248

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-1 Anavatanı

Detaylı

KİRAZ AĞAÇLARININ TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN

KİRAZ AĞAÇLARININ TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN KİRAZ AĞAÇLARININ TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN TOPRAK İSTEKLERİ Kiraz ağaçları taban arazi olmayan, az kireçli, derin, organik maddece zengin, tınlı, 6.5-7.5 ph lı, geçirgen

Detaylı

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2 M9 Anacı Üzerine Aşılı Jersey Mac Elma Çeşidinde Farklı Potasyum ının Bazı Makro ve Mikro Besin Elementlerinin Alımına Etkisi (Determination of Different Potassiun Levels on Jersey Mac Apple Variety Grafted

Detaylı