Okul Önces Dönemde Çocukları Değerlend rme ve Tanıma Tekn kler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okul Önces Dönemde Çocukları Değerlend rme ve Tanıma Tekn kler"

Transkript

1 Okul ÖncesDönemde Çocukları Değerlendrme ve Tanıma Teknkler Edtör: Prof. Dr. Alev Önder

2

3 ÖN SÖZ Hangi eğitim düzeyinde olursa olsun, değerlendirme, öğrenme ve öğretim sürecinin önemli bir bileşenidir. Okul öncesi eğitim sözkonusu olduğunda, değerlendirme sayesinde çocuğun bilişsel alandan duygusal alana değin gelişimi ve öğrendikleri hakkında sürekli ve ayrıntılı olarak bilgi sahibi olmak mümkün olur. Çocuğu tanımanın ve onun her yönden gelişiminin, öğrendiklerinin izlenmesini sağlayan değerlendirme sürecinin onunla doğrudan çalışan herkes tarafından iyi bilinmesinin okul öncesi eğitimin kalitesinin artırılarak amaçlarına ulaşabilmesi bakımından önemi büyüktür. Özellikle öğretmen değerlendirmeyi yalnızca çocuğun güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönlerini saptamak için bir araç olarak görmemeli, değerlendirmenin çocuk için yeni öğrenme yaşantıları sağlayabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Başka bir deyişle değerlendirmenin kendisi, çocuğa yeni öğrenme olanakları sağlanması açısından da eğitimin bir parçasıdır. Değerlendirme, çoğu zaman çocuğu çok farklı yönleriyle ölçüp tanımaya, anlamaya çalışırken çocuğa bir çeşit müdahaledir de. Bu müdahalenin bir yandan değerlendirme bir yandan yeni öğrenme yaşantıları sağlarken çocuğa her hangi bir biçimde olumsuzluk yaşatmaması da dikkate alınması gereken önemli bir noktadır. Örneğin kendisine değerlendirme amaçlı bir problem durumu yaratıldığında, sunulduğunda, bunun çocuğun o andaki ve daha sonraki öğrenme motivasyonunu, merak ve cesaretini, özgüvenini zedelememesi için her türlü özen gösterilmelidir. Bu anlayışla yazılan kitaptaki bilgilerin öğretmenlere, öğretmen adaylarına, okul öncesi alanında çalışan diğer uzmanlara, değerlendirme konusunda yararlı ip uçları sağlıyabileceği umulmaktadır. Kuşkusuz eğitimde değerlendirme, uygulanan eğitim programının amaçlarına ulaşma derecesi hakkında bilgi toplanması, öğretmenin kendisini değerlendirmesi ve bunlara bağlı olarak da gerek program ve eğitim yöntemleri gerekse öğretmenin uygulama yeterlilikleri konularında iyileştirmeler yapılması alanlarında da önemli işlevlere sahiptir. Değerlendirmede; değerlendirmeyi yapan kişinin yeterli bilgi ve deneyim donanımına ve değerlendirme aracını kullanma ehliyetine sahip olması, çocuğun değerlendirilmesi için annebaba onayı ve değerlendirme sonuçlarının yalnızca ilgili taraflarca (gerekiyorsa çocuk, öğretmen, anne-baba, rehber öğretmen, psikolog) paylaşılması gibi konunun etik yönleri olduğu da akıldan çıkarılmamalıdır. Değerlendirmenin kendinden beklenen yararları sağlayabilmesi için değerlendirmeyi yapacak olanların bu alandaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi önemli bir eğitim sürecidir. En sağlıklı değerlendirmenin, farklı değerlendirme yöntem ve araçlarının birlikte kullanıldığı çoklu değerlendirme olduğu görüşünden de hareketle bu kitapta farklı değerlendirme yolları ele alınmaya çalışılmıştır. Buradaki bilgilerin; öğretmenlere, öğretmen adaylarına, okul öncesi alanında çalışan diğer uzmanlara değerlendirme konusunda yararlı ipuçları sağlanmasında işlevsel olması amaçlanmıştır. Okul öncesi eğitimin böylece amacına daha ileri düzeyde ve daha sağlıklı olarak ulaşabileceği görüşü kitabın oluşturulmasındaki temel düşüncedir. Prof. Dr. Alev Önder İstanbul-2014

4

5

6 Ön Söz... iii İçindekiler...1 Giriş...2 Çocuğu Tanımanın Amacı...2 Çocuğu Hangi Yönlerden Tanımak Gerekir?...3 Çocuğu Tanımada Dikkat Edilmesi Gerekli İlkeler...4 Okul Öncesi Dönemde Çocukları Tanımanın Aile Açısından Önemi...5 Okul Öncesi Dönemde Çocukları Tanımanın Öğretmen Açısından Önemi...6 Sonuç...7 Kaynaklar...8 İçindekiler...9 Birey ve Benzerlik-Farklılık...9 Bireysel Farklılıkları Etkileyen Faktörler...10 Bireysel Farklılıklar...12 Fiziksel ve Biyolojik Farklılıklar...12 Davranışsal Farklılıklar...13 Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Koşullardaki Farklılıklar...14 Bireysel Farklılıkların Önemi - Desteklenmesi...15 Sonuç...17 Kaynaklar...19

7 viii İçindekiler...21 Biyolojik Faktörler...22 Kalıtım...22 Hormonlar...24 Çevresel Faktörler...25 Doğum Öncesi Çevre ve Etkileri...25 Doğum Sırası Çevre ve Etkileri...26 Doğum Sonrası Çevre ve Etkileri...26 Aile...27 Doğuş Sırası...27 Kardeş Sayısı...28 Anne Baba Tutumları...29 Boşanma/ Anne-Baba Yoksunluğu...32 Aile İçi İlişkiler, Şiddet ve İstismar...33 Sonuç...34 Kaynaklar...35 İçindekiler...37 Giriş...38 Gözlem Çeşitleri...40 Gözlem Süreci...41 Gözlem Sürecinde Kodlama...43 Gözlem Tekniğinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar...43 Gözleme Dayalı Değerlendirme Araçlarından Örnekler...43 Sonuç...45 Kaynaklar...46 Ekler...47

8 ix İçindekiler...51 Giriş...52 Oyunun Çocuğun Yaşamındaki Önemi ve İşlevleri...53 Oyun Temelli Değerlendirme Nedir?...55 Oyun Temelli Değerlendirmede Farklı Yaklaşımlar...56 Formal Olmayan Oyun Gözlemleri...59 Oyun Gözlem Formu Örneği...60 Oyun Temelli Değerlendirmenin Güçlü Yönleri...61 Oyun Temelli Değerlendirmenin Sınırlılıkları...62 Uygulamacılara Yönelik Öneriler...63 Kaynaklar...63 İçindekiler...65 Oyun Terapisi Nedir?...66 Okul Öncesi Dönemde Oyun Terapisi...67 Oyun Terapisinde Ortam...68 Oyun Terapisinin Uygulanması...72 Oyun Terapisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler...72 Oyun Terapistinin Özellikleri...73 Sonuç...73 Kaynaklar...74

9 x İçindekiler...75 Giriş...76 Sosyometri Tekniği Türleri...76 Akran Seçimine Dayanan Sosyometrik Teknik...76 Derecelendirmeye Dayanan Sosyometrik Teknik...77 Sosyometrik Tekniklerdeki Değişkenler...79 Uygulama Sonunda Sosyometrik Değerlendirme...79 Akran Seçimine Dayalı Sosyometride Değerlendirme ve Sosyal Konumlar...79 Akran Derecelendirmesine Dayalı Sosyometride Değerlendirme...84 Sosyometrik Tekniklerde Geçerlik Güvenirlik...84 Sosyometrik Tekniklerin Uygulanması...85 Sonuç...86 Kaynaklar...86 Ek 1. Sosyometri Çizelgesi Örneği...90 İçindekiler...91 Giriş...92 Projektif Testler...92 Projektif Testlerin Sınıflandırması...93 Çağrışım Yöntemi...93 Yapılandırma Yöntemi...94 Tamamlama Yöntemi...94 Seçme veya Düzenleme Yöntemi...94 Anlatım Yöntemi...94 Başlıca Projektif Testler...94 Tematik Algı Testi (TAT)...94 Rorschach Testi...95 Szondi Testi...96 Çocuklar İçin Kullanılan Projektif Testler...96 Bir Adam Çiz...96 Ev, Ağaç ve Adam Çiz...97 Kinetik Aile Çizim Testi...97 Sonuç...98 Öneriler...98 Kaynaklar...99

10 xi İçindekiler Giriş Derecelendirmeli Ölçeklerin Olumlu Yönleri Güvenirlik Geçerlik Ayırdedici güç Derecelendirmeli Ölçeklerin Kullanılmasında Karşılaşılan Sorunlar Okul Öncesinde Dönem Çocukları İçin Türkiye de Kullanılan Derecelendirmeli Ölçeklerden Örnekler Uygulamacılara Öneriler Kaynaklar İçindekiler Görüşme Nedir? Görüşme Türleri Görüşme Tekniğinin Kullanıldığı Durumlar Okul Öncesi Dönem Çocuğu İle Görüşme Görüşmenin Planlanması Görüşmenin Uygulanması Görüşmede Dikkat Edilmesi Gerekenler Görüşmenin Değerlendirilmesi Anne-Baba İle Görüşme Görüşmenin Planlanması Görüşmenin Uygulanması Görüşmede Dikkat Edilmesi Gerekenler Görüşmenin Değerlendirilmesi Sonuç Kaynaklar

11 xii İçindekiler Giriş Ev Ziyaretleri Nedir? Ev Ziyaretlerinin Önemi Ev Ziyaretlerinin Amaç ve İlkeleri Ev Ziyaretleri İle İlgili Kuramlar Ekolojik Sistemler Kuramı Aile Sistemleri Kuramı Bilişsel Davranışsal Kuram Sosyal Problem Çözme Kuramı Ev Ziyaret Programları Head Start Programı Öğretmen Olarak Aileler Programı (The Parents as Teachers Program) HIPPY Programı (Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters Program) Anne Eğitim Programı (AEP) Ev Ziyaretlerinden Önce ve Ev Ziyaretleri Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Amaçların Belirlenmesi Selamlaşma Uygulama Ev Ziyaret Çalışmasını Bitirme Ev Ziyaret Form Örneği Ek 2: Ev Ziyareti Gözlem Formu Sonuç Kaynaklar

12 xiii İçindekiler Giriş Okulöncesi Eğitimde Değerlendirme Değerlendirmenin Temel Nitelikleri Otantik Değerlendirme Değerlendirme İçin Temel Olan Erken Yaşlarda Öğrenmenin İçeriği Otantik Değerlendirmenin Gerektirdiği araç ve İlkeler Erken Destek Programlarının Planlanmasında Otantik Değerlendirme Otantik Değerlendirme Örnekleri Drama Oyunu Örneği Eğitici Dramanın Otantik Değerlendirme İçin Sağladığı Olanaklar Eğitici Dramada Değerlendirmenin Yararları Eğitici Dramada Rol Oynama Yoluyla Otantik Değerlendirme Eğitici Drama İle Otantik Değerlendirme İçin Uygulamacılara Öneriler Kaynaklar Içindekiler Anekdotun Tanımı Anekdot Kaydı Anekdot Kaydının Değerlendirilmesi Anekdot Kaydının Ögeleri Anekdotun Eğitim Açısından Yararları Anekdotun Yararları Anekdot Kaydı Şablonları Örnek Anekdot Kayıtları Sonuç Kaynaklar

13 xiv İçindekiler Portfolyo Nedir? Portfolyo Ne Değildir? Portfolyo Nelerden Oluşur? Portfolyonun Çeşitleri Portfolyonun Kullanımı, Uygulaması ve Değerlendirilmesi Öğretmenin Rolü Çocuğun Rolü Ailenin Rolü Portfolyonun Yararları Portfolyonun Sınırlılıkları Sonuç Kaynaklar Okul Öncesi Eğitimcilerinin Çocukları Tanıma Sürecinde Dikkat Etmeleri Gereken Unsurlar

14 1. Yrd. Doç. Dr. Özlem Tagay 1 İçindekiler Giriş Çocuğu Tanımanın Amacı Çocuğu Hangi Yönlerden Tanımak Gerekir? Çocuğu Tanımada Dikkat Edilmesi Gerekli İlkeler Okul Öncesi Dönemde Çocukları Tanımanın Aile Açısından Önemi Okul Öncesi Dönemde Çocukları Tanımanın Öğretmen Açısından Önemi Sonuç Kaynaklar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

15 2 Giriş Bireyi tanıma iki yönü olan bir kavramdır. Bu kavram bireyin kendisini tanımasını ve bir başkasının bireyi tanıma çabalarını ifade eder. Bireyi tanıma ve çeşitli nitelikler yönünden bireyler arasında var olan bireysel farkları ayırt etmeye çalışan çeşitli yaklaşımlar, araç ve teknikler 20. yüzyılın başından itibaren eğitim, sağlık, psikoloji alanlarındaki gelişmelere paralel olarak hızlı bir gelişim göstermiştir (Özgüven, 1998). Her birey kendine özgü bir varlıktır. Bu nedenle insanlar birçok özellik yönünden birbirinden ayrılırlar. Bunda farklı kalıtsal özelliklere sahip bireylerin farklı çevrelerde yetişmeleri etken olabilmektedir. Bireyler çeşitli özellikler açısından birbirinden farklı oldukları gibi, bir bireyin sahip olduğu özellikler de farklı derecelerde olabilmektedir. İnsan davranışlarının en önemli özelliklerinden birisi bunların çok nedenli ve karmaşık oluşudur (Yeşilyaprak, Güngör, Kurç, 1996). Bireyi tanımak çok önemli olduğu gibi çocukları tanımak ve çocukların özelliklerine uygun programlar geliştirmek de çok önemlidir. Erken çocukluk yılları bireyin gelişimi için oldukça önemli bir dönemdir. Çocukların gelişimini olumlu olarak destekleyebilmek için onların özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Çocuğun ilgileri, ihtiyaçları, gelişimsel özellikleri ve öğrenme yöntemleri birbirinden farklı olabilir. Bunları bilmek, okul programlarının geliştirilmesinde birinci basamak olarak düşünülmelidir. Çocukların öğrenme ortamından etkili şekilde yararlanması için onların tanınması eğitim programının can alıcı noktalarından biridir. Çocukları tanıma ve değerlendirme; çocukla ilgili tüm bilgilerin, objektif, esnek fakat tutarlı bir şekilde çok çeşitli araçlar yardımıyla sistematik olarak toplanması, kayıt altına alınması ve bunları birbiri ile birleştirerek anlamlı ve güvenilir bir karar verme sürecidir (Megep, 2005). Çocuğu Tanımanın Amacı Bireyi tanımanın en önemli amacı onun gelişmesine ve uyum gösterebilmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca eğitim ortamından yeterli düzeyde yararlanabilmesi içinde bireyi tanımak gerekmektedir. Çünkü her birey kendine özgü, biricik ve eşi bulunmayan bir varlıktır. Benzer şekilde her çocuğun da kendine özgü gelişim düzeyi gereksinimleri, sorunları, istekleri, güçlü ve sınırlı yönleri vardır. Dolayısıyla amaç, bireyler arası farklılıkları ortaya çıkarmak ve her çocuğun bu farklılıkları oluşturan özellikleri yönünden sürekli ve tüm halinde gelişmesine yardım olanağı sağlamaktadır (Yeşilyaprak, Güngör, Kurç, 1996; Yıldırım, 2003). Çocuklar bazen ortamdan geri çekilirler bazen naiftirler bazen neşeli bazen sessiz olabilirler. Çocukların duygu ve enerji seviyelerini her zaman öngöremeyebilirsiniz. Çocuklar benzersiz, karmaşık ve bu nedenle anlaşılması zor varlıklardır.

16 3 Dolayısıyla onları çevreleyen dünyayı keşfetmek ve davranışlarının nedenini hemen anlamak güçtür. Çocukları bu anlamda tanıyabilmek özellikle öğretmenler için çok önemlidir. Çocuğu iyi tanıyan bir öğretmen ya da ebeveyn çocuğun verdiği mesajları doğru alabilmektedir (Forman ve Hall, 2005). Çocuklar yeteri kadar tanındığında yardıma ihtiyaç duydukları alanlar ve güçlü yönleri tespit edilebilir. Bu sayede onların ihtiyaçlarını karşılayacak etkili ve kaliteli eğitim programlarının oluşturulması sağlanır. Ayrıca onların özelliklerine uygun öğrenme yöntem, teknik ve araçların seçilmesine etkili ve kaliteli öğrenme ortamlarının düzenlenmesine temel oluşturur. Bunun yanı sıra çocukların güçlü ya da gelişmeye açık özel gereksinmelerinin erken yaşlarda fark edilerek desteklenmesini, yönlendirilmesini sağlar. Onların kendilerini tanımalarını sağlayarak bireysel ve sosyal farkındalıklarını geliştirmesine yardımcı olur. Belki de en önemlisi gelişimlerindeki ilerleme ya da sapmaları ölçmeyi sağlar. Böylece çocuk hakkında bir profesyonel olarak aileleri bilgilendirmede güvenilir bir rehberlik hizmeti vermek mümkün olur (Taner, 2005; Megep, 2005) Çocuğu Hangi Yönlerden Tanımak Gerekir? Okul öncesi dönemi çocukların bedensel, zihinsel ve psikolojik yönden çok hızlı geliştiği bir dönemdir. Dolayısıyla çocukların bu dönemde bütün yönleriyle tanınması gerekmektedir. Çocuğu tanımak için çocuğun biyolojik, kalıtsal, psikolojik özelliklerini, alışkanlıklarını, ihtiyaçlarını, isteklerini bir bütün olarak tanımak önemlidir. Çocuğun tanınması gereken özellikleri şu şekilde sıralanabilir: (Yeşilyaprak, Güngör, Kurç, 1996; Megep, 2005; Forman ve Hall, 2005; Peacock,2005; Deniz-Kan, 2007). Çocuğun fiziksel ve biyolojik gelişimi ile ilgili bilgiler: Beden yapısı ve sağlığı, boy, kilo, özür ve engelleri, geçirdiği hastalıklar, v.b. Sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanıma Ailesi yakın çevresi ve yaşadığı çevre ile ilgili bilgiler, ailenin eğitim anlayışı ve tutumları, ailenin sosyo-kültürel ve ekonomik durumu, kimlik bilgileri Davranışsal özelliklerini tanıma İlgi ve yetenekleri ile ilgili bilgiler Kişilik özellikleri Bilgi, beceri, başarı ve uyumu ile ilgili bilgiler Duygusal durumu, alışkanlıkları, arkadaş ilişkileri Benlik algısı

17 4 Bireyin tanınması için, bireylerin ilgi ve yetenekleri, başarı ve başarısızlıkları, kişisel ve sosyal uyum düzeyleri sorunları, zayıf ve güçlü yanları, ilgi, tavır ve değer yargıları, yetiştiği çevrenin geliştirici ve engelleyici etkileri gibi ve daha pek çok özelliklerinin ayrıntılı olarak bilinmesi gerekir. Bireyin niteliklerini tanımanın amacı, farklı nitelikleri ile bireyi betimlemek ve hangi koşullarda ne şekilde davranacağını yordamaktır. Eğer, insan gibi karmaşık bir organizma ise, betimlemek ve davranışlarını yordama işi oldukça zordur. Ancak; Bireyler arasındaki farkların varlığı kabul edilince, yukarıda da bahsedilen bu farkları ölçmek önem kazanmıştır. (Özgüven,1998). Çocuğu Tanımada Dikkat Edilmesi Gerekli İlkeler Çocuğu tanıma sürecinde bilgileri uygun şekilde toplamak, bilgileri anlamlı şekilde analiz etmek, değerlendirmek, yorumlamak ve senteze ulaşmak önemlidir. Ancak bu süreçte de dikkat edilmesi gereken ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler aşağıda belirtilmiştir (Yeşilyaprak, Güngör, Kurç, 1996; Megep, 2005). Çocuğu tanımanın asıl amacı çocuğun kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Çocuk hakkında edinilen bilgiler çocukla paylaşılmalıdır. Çocuk tanınırken tek başına değil, çevresi ile birlikte ele alınmalıdır. Ayrıca çocuğu tanıma hizmetleri takım halinde çalışmayı gerektirir. Çocukları tanıma hizmeti sürekli olmalıdır. Tanıma çalışmaları sistemli, düzenli ve sürekli yapılmalıdır. Çocuğu tanıma sürecinde çocuğun yapamadıklarından çok yapabildikleri üzerinde odaklanılmalıdır. Aksi takdirde çocukların benlik algıları bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Çocukları tanımada kullanılabilecek pek çok ölçme aracı bulunmaktadır. Öğretmenler bu ölçme araçlarını kullanmadan aracın özelliklerini çok iyi bilmeliler. Ölçme araçlarının sonuçlarını değerlendirmede objektif tutum sergilemek önemlidir. Ayrıca kullanılması zaman ve enerji kaybı olacak araçlar yerine daha uygun ve ekonomik araçlar tercih edilmelidir. Çocukları tanırken tek bir yöntem ya da araç yeterli değildir. Dolayısıyla çocukların farklı özellikleri farklı yöntemlerle tanınmalıdır. Ayrıca elde edilen bütün bilgiler birlikte yorumlanmalıdır. Dolayısıyla çocukların her yönüyle bir bütün olarak tanınması esas olmalıdır. Çocukların ne yaptıkları kadar nasıl ve neden yaptıklarını da düşündürtmek önemlidir. Bundan dolayı süreç içerisinde çocukların duygu ve düşünceleri ile ilgili konuşulmalı ve yaptıklarının amaçlarının paylaşılması sağlanmalıdır.

18 5 Çocukları tanıma ve değerlendirme çalışmaları eğitim programlarının bir parçasıdır. Eğitim durumundaki her durum çocuk hakkında bir veri olarak dikkatle değerlendirmelidir. Eğer çocuğu tanıma konusunda özel bir ölçme aracı kullanılacaksa çocuk çok iyi güdülenmelidir. Çocuğun dikkati dağılıyorsa değerlendirmede bu duruma da dikkat edilmelidir. Çocukları tanıma konusunda kullanılabilecek teknikler hem sınıflama hem de çeşit açısından farklılık göstermektedir. Kullanılan teknik ne olursa olsun amaca uygun olmalı ve tekniği bilen kişiler tarafından kullanılmalıdır. Okul Öncesi Dönemde Çocukları Tanımanın Aile Açısından Önemi Anne ya da baba olmak, insan yaşamının en önemli aşamalarından biridir. Sağlıklı ve başarılı çocuklar yetiştirmenin anne ve babaya sağlayacağı mutluluk sözlerle anlatılamaz. Her aile çocuğunu sağlıklı ve erdemli erişkinler olarak görmek ister. Dolayısıyla ailelerin başlıca amaçları çocuklarını iyi eğitmek, başarılı ve sorumlu yurttaşlar olarak görmektir (Yörükoğlu,1996) Okul öncesi dönemde, çocuğun yaşamındaki en etkili sosyalleştirme kurumu, ailesidir. Bu dönem çocukta başkalarını taklit etme eğiliminin en yüksek olduğu evredir. Anne-babanın ve aile içindeki diğer bireylerin çocukla olan etkileşimi, çocuğun aile içindeki yerini belirler. Aile çocuğun ilk sosyal deneyimlerini edindiği yerdir. Çocuğa yöneltilen davranış ve ona karşı takınılan tavır, ilk yaşantıların örülmesinde önemli bir yer alır (Yavuzer, 1998) Aile çocuğun gelişiminde oldukça önemli etkiye sahiptir. Öncelikle beslenme, bakılma ve korunma ihtiyacı aile tarafından karşılanır. Anne ve baba severek, özenli bakım vererek çocuğa sağlıklı bir ortam sağlar. Çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi üzerinde de ailenin etkili bir rolü vardır. Aile çocuğun yeteneklerinin gelişmesine yardım eder ve çocuğuna özgürce oynayabileceği bir ortam sağlar (Mc- Whirter ve Voltan-Acar; 1985; Yörükoğlu, 1996). Ayrıca aile çocuğuyla uygun ve etkili bir etkileşim kurabilirse çocuğunda söz konusu olabilecek normal dışı davranışları da erken dönemde fark edebilecektir (Mash ve Wolfe, 2001) Bir bireyin potansiyelini en üst sınırına kadar gerçekleştirebilmesi, mutlu ve başarılı olması, çocukluk döneminde ona uygun fiziksel/sosyal çevrenin sunulması, geniş eğitim olanaklarından yararlandırılması, zengin uyarıcılar içerisinde olması ve uygun aile tutumları içerisinde büyümesi ile yakından ilgilidir. Bu tür zengin uyarıcılarla dolu bir çevrede, uygun aile tutumları ile büyüyen bir çocuk potansiyeli ölçüsünde kendini en iyi şekilde gerçekleştirebilecektir. Dolayısıyla çocuğa uygun fiziksel ve sosyal çevre hazırlamak her şeyden önce çocuğun gelişim

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ ANKARA VE KASTAMONU DA YAPILAN EĞİTİCİLER EĞİTİMİNİN DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER MESLEKİ REHBERLİK... 1 1. Mesleki Rehberlik Nedir?... 1 2. Meslek Seçimi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA AİLE KATILIMI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA AİLE KATILIMI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA AİLE KATILIMI Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK ÖZET

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır.

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Biz, aileler ve çocuklar için yola çıktık ve onlar için büyümeye devam ediyoruz. Değerli

Detaylı

OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ

OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Birol YİĞİT Eğt.Uzm. Mehmet BAYRAKDAR Birol Yiğit Mehmet Bayrakdar Okul Çevre İlişkileri ISBN: 975-8792-79-2 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Detaylı

WEB DESTEKLİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEKİ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS DÜZEYİ VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

WEB DESTEKLİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEKİ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS DÜZEYİ VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) WEB DESTEKLİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEKİ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS DÜZEYİ VE AKADEMİK BAŞARILARINA

Detaylı

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP 1 PROJE EKİBİ Banu TUNCAY YILDIZ Proje Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI KARİYER YÖNETİMİNİN ÇALIŞANIN KURUMA BAĞLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Sevtap KABADAYI

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ayberk Asena TELLİ Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hava ÖZKAN Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM Dr. Şengül GENÇ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU OKULÖNCESİ EĞİTİM Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Hangi Yeterlikler Kazandırılmalıdır

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN, EBEVEYNLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA-YAZMA KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR: METAFORİK BİR ANALİZ Hazırlayan

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN ÇOCUK MERKEZLİ YAKLAŞIMLARIN KURAMSAL TEMEL, EĞİTİM ORTAMI VE ÖĞRETMENİN ROLÜ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN ÇOCUK MERKEZLİ YAKLAŞIMLARIN KURAMSAL TEMEL, EĞİTİM ORTAMI VE ÖĞRETMENİN ROLÜ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 12, Haziran 2015, s. 192-212 Fatma Yaşar EKİCİ 1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN ÇOCUK MERKEZLİ YAKLAŞIMLARIN KURAMSAL TEMEL, EĞİTİM ORTAMI VE ÖĞRETMENİN

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı